Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei uur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur"

Transkript

1 Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei uur Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. ls er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld o egin eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

2 Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst Yüzyılın İlacı ep oktoru 1p 1 şağıdakilerden hangisi metnin içeriğini özetlemektedir? Metinde, bir doktor, çeşitli hastalıkları modern aletlerle iyileştirmek için açılmış yeni bir sağlık merkezinin reklamını yapıyor. bir kişi, sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için bulunan alternatif bir malzemenin reklamını yapıyor. bir tıp görevlisi, çağın en büyük hastalıklarından biri için bulduğu bir çözüm yolunu anlatıyor. bir uzman, sağlık problemi olan kişilerden örnekler vererek diğer hasta kişileri rahatlatmaya çalışıyor. Tekst 2 on Quichotte, Göçmen Mizah ergisi olma yolunda 1p 2 on Quichotte dergisi ile ilgili olarak şunlardan hangisi doğrudur? ergi, lmanya da yayınlanan birçok yabancı mizah dergisinden biridir. çeşitli ülkelerin mizah sanatçılarının oluşturduğu yeni bir dergidir. Türk ve lman karikatüristlerin ortaklaşa hazırladıkları dergilerden biridir. Türk ve lman mizahseverler tarafından ortaya çıkarılan yeni bir dergidir. 1p 3 In de tekst wordt informatie gegeven over de manieren waarop het tijdschrift gepubliceerd wordt. iteer de eerste en de laatste twee woorden van deze zin. 1p 4 şağıdakilerden hangisi on Quichotte ergisi nin amaçlarından değildir? lmanya da çok geniş bir okur kesimine mizahı iletebilmek lmanya içinde ve dışındaki farklı uluslardan karikatürcüleri biraraya getirmek Türkiye nin üyesi olmasını gerçekleştirmek Türkiye nin sanat ve kültürünü ye yayabilmek 1p 5 İkinci ve onuncu paragraflarda hangi ortak konu işleniyor? Her iki paragrafta da derginin hazırlığı hakkında açıklama yapılıyor. derginin maddi yönü ele alınıyor. derginin üne ulaşmasının nedenleri açıklanıyor. derginin yazarları hakkında bilgi veriliyor. 2p 6 Hoe willen de oprichters van het tijdschrift zich financieel redden? Schrijf 4 manieren op. 1p 7 Yazarın derginin geleceğiyle ilgili beklentisi aşağıdakilerden hangisidir? ergi, vrupa daki göçmenlere mizahı en iyi şekilde öğretecektir. vrupa nın en önemli göçmen mizah dergisi olacaktır. dünyada en önemli göçmen mizah dergisi olacaktır. tüm dünyanın göçmen mizah yazarlarının tanınmasını sağlayacaktır o 2 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

3 Tekst 3 Tarım kültürünün yeni yıl ve takvime katkısı 1p 8 1p 9 Volgens de schrijver (alinea 3) zijn de volkeren uit natolië al lang bekend met de viering van oud en nieuw. Schrijf op waardoor dit komt. Hieronder staan de namen van diverse volkeren en de data waarop zij Nieuwjaar vieren. Schrijf op je antwoordblad het nummer van het volk en de letter van de datum van de viering. Volkeren datum viering 1 abilliler a. eylül 2 surlular b. mart 3 Ermeniler c. 25 ralık 4 İranlılar d. 6 Ocak 5 Mısırlılar e. 21 Mart 6 Mezopotamyalılar f. 15 Temmuz 1p 10 Hangi paragrafta yeni yılın şenliklerle kutlanmasının gerekçeleri açıklanıyor? 3.paragrafta 4.paragrafta 5.paragrafta 1p 11 Eski Mısırlılar takvimi kaç mevsime ayırmışlardır? 2 mevsime 3 mevsime 4 mevsime 5 mevsime 1p 12 1p 13 Schrijf op welke gebeurtenis aan de basis van de ontwikkeling van de zonnekalender stond. e geleerden stonden in het oude Egypte in groot aanzien. iteer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt. Tekst 4 Gündökümü sona erdi 2p 14 Hieronder staan drie artikelen over Tomris Uyar waarin de auteurs verschillende uitspraken over haar doen. Welke uitspraak (of uitspraken) hoort (of horen) bij welke schrijver? ij één schrijver horen twee uitspraken. 1 Haar verhalen waren puur en invloedrijk. 2 Ze had een sterk gevoel voor humor. 3 Ze schreef niet alleen verhalen maar gaf de lezers ook haar mening over de verhalen. 4 Ze verwoordde de gevoelens van verschillende lagen van de maatschappij. oe het zó op je antwoordblad: Nummer of nummers van de uitspraken 1e artikel (F. ndaç): 2e artikel( S. Köksal): 3e artikel (H. ktunç): o 3 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

4 Tekst 5 Televizyon körlüğü 1p 15 Yazar, televizyon yayınları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini iddia ediyor? Televizyon, basit olaylardan ders alınmasını sağlıyor. çeşitli toplumsal hareketleri bilinçli olarak destekliyor. insanların gerçeklerden uzaklaştırılmasına neden oluyor. toplumsal problemleri daha çok ortaya koyuyor. 1p 16 Halkın televizyona aşırı derecede bağlanmasından yazar ilk derecede kimleri sorumlu tutuyor? İnsanların kendisini Program yapımcılarını Reklamcıları Televizyon yöneticilerini 1p 17 iteer het zinsdeel waarin de schrijver aangeeft wat er met de makers van goede tvprogramma s gebeurt. 1p 18 Televizyon bağımlılığının ne amaçlarla oluşturulduğu hangi paragrafta belirtiliyor? 1. paragrafta 2. paragrafta 3. paragrafta 4. paragrafta 1p 19 1p 20 Geef in een paar woorden aan wat een gevolg kan zijn van het gegeven dat de mensen steeds meer tv-kijken. In welke alinea maakt de schrijver zijn protest duidelijk tegen de negatieve invloed van de tv op de mensen? Tekst 6 şksız Toplum 1p 21 şağıdakilerden hangisi metinde anlatılmak istenen durumu özetliyor? şk konusunda yazılan romanların azlığından yakınan okuyucu bu konuda daha fazla romanın yazılmasını istiyor. şk romanları halkın değer yargılarını, duygularını en iyi şekilde dile getirdiği için bu tür romanlara Türk insanı daha çok ilgi gösteriyor. Türk edebiyatı birbirinden değerli, aşk konusunu işleyen şairleri bağrında taşıdığı için okuyucu doğal olarak bu tür şiirlere yöneliyor. Türk insanı aşka, sevilmeye ihtiyaç duyduğundan bu ihtiyacı gidermek için aşk romanlarına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Tekst 7 iş hekimliği, inşaat mühendisliği out Psikiyatri ve biyoloji mühendisliği in Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 22 Çünkü Elbette Halbuki Öyleyse o 4 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

5 1p 23 1p 24 1p 25 1p 26 1p 27 1p 28 enflasyon istihdam örgütlenme ticaret bazı ipuçları veriyor çok kapsamlı bir rapor iyi bir eleştiri yapıyor çok az gibi görünüyor giderek daha da artıyor kesinlikle hiç yok oldukça parlak görünüyor izimkiler Onlar Uzmanlar Yöneticiler gerileyen gözde şanssız süper ekranları klavyesi programı siteleri Tekst 8 Vitrindekiler 3p 29 e onderstaande kenmerken hebben betrekking op de boekbeschrijvingen in het tekstboekje. Kies bij ieder kenmerk een titel. 1 een kritische kijk op voetbal in historisch perspectief 2 een historische roman 3 het 2 e deel van verzamelde artikels over kunst en cultuur 4 een veelzijdige Ottomaanse intellectueel 5 de kracht van de liefde 6 het verhaal van deze Turkse roman speelt zich in het buitenland af oe het zo op je antwoordblad: Kenmerk Nummer van de titel o 5 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

6 Tekst 9 Genetik bilime yatırım yapan kazanır 1p 30 2p 31 In de tekst worden verschillen tussen de kenniseconomie en de economie van massaproductie genoemd. Geef kort aan wat het belangrijkste verschil tussen deze economieën is. Hieronder staan korte samenvattingen van verschillende alinea s. Noteer op je antwoordblad het nummer van de samenvatting en daarna het nummer van de betreffende alinea. Samenvatting: 1 eyin göçünün zararlı olmadığı 2 Eğitime yatırım yapanların kazandığı 3 Genetik ilim in dünyayı her açıdan etkilediği 4 Tarım alanındaki genetik gelişmelerin fazla toprak gerektirmeyeceği 1p Paragrafta kullanılan niteliğin niceliği sollaması ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle eşanlamlıdır? ilimin, tekniği sollaması Kalitenin, çokluğu sollaması Küçük ülkelerin, büyük ülkeleri sollaması Yoksul ülkelerin, zengin ülkeleri sollaması 1p 33 Hangi paragrafın içeriğinde; insanın başka bir ülkede eğitim görüp, orada yetişip, yaşamasına rağmen yine de kendi öz vatanına duymuş olduğu duyarlılık ve özlemden izlere rastlanmaktadır? 2. paragrafın 4. paragrafın 6. paragrafın 8. paragrafın 1p paragrafın içeriğini aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz? Kaygı Takdir Tavsiye Övgü Tekst 10 Piyango Size de çıkabilir? 1p 35 Wanneer en in welk land heeft de loterij voor het eerst een nationaal karakter gekregen? 1p 36 Yazara göre, teknolojik gelişmeler şans oyunlarını nasıl etkileyecektir? İnsanların internet aracılığıyla oynamayı sağlayacaktır. Oyunlar arasındaki rekabeti daha da kızıştıracaktır. Popüler olmayanların yok olmasına neden olacaktır. Şans oyunlarının ulusal ve uluslararası çeşitliliği artacaktır. 1p 37 Waar wordt per persoon het meeste geld uitgegeven aan loterijen? 1p paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ünyada şans oyunlarına en büyük para merika da yatırılmaktadır. Yoksul ülkelerde kişi başına çekilişlere yatırılan para gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Zengin ülkelerde bireysel olarak oyunlara yatırılan para daha fazladır. Zengin ülkelerde şans oyunlarına olan ilgi daha fazladır o 6 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

7 1p 39 Ekonomik krizler şans oyunlarını nasıl etkilemektedir? Şans oyunları sektörü krizlerden hiç etkilenmemektedir. Yoksul olanlarda talebi daha da artırmaktadır. Zengin olanların ilgisi giderek düşmektedir. 1p 40 Yazarın şans oyunlarına bakışı nasıldır? u bir hayaldir, gerçek piyango normal bir yaşama sahip olabilmektir. Sadece yılbaşında çekilmesinden yanadır. Sadece yoksullara çıkması şartıyla destekliyor. Şans oyunlarının aslında yasaklanması gerektiğine inanıyor. 1p 41 Sekizinci (8.) paragrafın içeriği aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilebilir? Çelişki Karşılaştırma Öneri Savunma 1p 42 u metnin kurgusu aşağıdakilerden hangisidir? ekonomik boyut - tarihçe - Türkiye de durum - giriş - sorular - sonuç giriş - tarihçe - Türkiye de durum - ekonomik boyut - sorular - sonuç giriş - Türkiye de durum - ekonomik boyut - tarihçe - sonuç - sorular tarihçe - giriş - ekonomik boyut - Türkiye de durum - sorular - sonuç Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. Tekst 11 Kayağın Tarihçesi 1p 43 Je wilt graag weten wanneer de eerste internationale skiwedstrijden werden gehouden. Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, noteer het jaartal waarop de eerste internationale skiwedstrijden gehouden werden. Zo nee, antwoord nee. Tekst 12 Günün Filmleri 1p 44 Je wilt graag met een vriend(in) naar een film op de televisie kijken, maar jullie houden niet van romantische, traditionele Turkse films en evenmin van films die iets met politiek te maken hebben. us je zoekt in de tekst naar een spannende buitenlandse thriller. Welke film is voor jullie geschikt? Einde o 7 Lees verder eschikbaar gesteld door de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Turks CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-13-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Turks CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2006 TURKS CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 10.30 uur TURKS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit

Detaylı

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 donderdag 3 juni 9.00 11.00 uur TURKS CSE GL EN TL TURKS VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur TURKS CSE GL EN TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 49 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-KB 2006 TURKS CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2006 TURKS CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 2 juni 9.00 11.00 uur TURKS CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Detaylı

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 woensdag 28 mei 9.00-11.00 uur TURKS CSE GL EN TL TURKS VBO-MAVO-D Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen.

Detaylı

Istanbul geleefd hebben. Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, schrijf de plaats en de tijd op.

Istanbul geleefd hebben. Geeft de tekst hier informatie over? Zo ja, schrijf de plaats en de tijd op. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. TEKST 1 2p 1 Je bent geïnteresseerd in de oertijd

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-14-1-o 1 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2007 tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 52 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks vmbo gl/tl 2010 - I. Tekst 2. Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi? - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.

Eindexamen Turks vmbo gl/tl 2010 - I. Tekst 2. Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi? - www.vmbogltl.nl www.examen-cd. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 1p 1 Wat heeft het onderzoek aangetoond

Detaylı

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru!

Naar volwaardig burgerschap. Eşit vatandaşlığa doğru! Naar volwaardig burgerschap De visie van het Inspraakorgaan Turken op de ontwikkeling van de VTurkse I E R I Ngemeenschap G 25 JA A R I OT Eşit vatandaşlığa doğru! N A A R VO LWA A R D I G B U R G E R

Detaylı

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011

Haber ve fotoğraflar sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 de AYLIK SOSYAL, KÜLTÜREL & YORUM GAZETESİ DÜNYA. Ekim 2011 n Hollanda Türkleri nin, ülke dışındaki sosyal, kültürel, siyasi ve sportif alandaki etkinlikleri arasında, tarihe geçecek pek çok etkinlikleri olmuştur. Ama, nın sayfalarında özel bir ek içinde işlenmiş

Detaylı

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Detaylı

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri

Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context. deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal. Hollanda ortamında Türk gelenekleri Bloei! Turkse tradities in een Nederlandse context deel 2 8 vrouwen vertellen hun verhaal Yeşerme! Hollanda ortamında Türk gelenekleri 2. bölüm 8 kadın kendi hikâyesini anlatıyor Dit project is mede mogelijk

Detaylı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı

bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı Hollanda bülteni Nieuwsbulletin IHH Nederland sayı yıl nr. 4 jaar 2014 Sierra Leone de yetim yurdu ve okul açılışı yapıldı De openingsceremonie van het weeshuis en de school in Sierra Leone IHH karanlık

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

2100 woorden op frekwentie - Turks

2100 woorden op frekwentie - Turks 2100 woorden op frekwentie - Turks aan al allemaal alles ander beginnen bij bijna blijven cent de dan dan (vgl) dat dat [aanw] dat [betrek deze die die dik dit doen dom door dus eens en er gaan geen geven

Detaylı