İ Ç İ NDEKİ LER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Sahife Madde 1: Verginin Konusunu teşkil eden işlemler I İŞLEM-MUAMELE KAVRAMI A) GENEL OLARAK B) BAZI İŞLEMLERDE DURUM Dahili muameleler Masraf ve girdilerin dağıtım ve yansıtılması a) Geneli ile durum b) Yansıtılan masraf ve girdilere ait katma değer vergisinin durumu aa) Masraf veya girdilerin katma değer vergisi taşıması bb) Katma değer vergisi taşımayan masraf ve girdiler cc) Kanunen kabul edilmeyen giderlere ait katma değer vergisi dd) Yansıtma yapanın katma değer vergisi mükellefi olmaması c) Vergi İdaresinin uygulaması d) Yargı kararları Hasılat yansıtılması Mutemet eliyle yapılan ithalatta masraf yansıtılması Komisyoncuların durumu Senet protesto masrafları, teminat mektubu masrafları vb.nin müşteriden tahsili Hizmet işletmelerinde müşterilerin verdiği bahşişler C) MUAMELENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İRADE UNSURU

2 II İŞLEMLERİN TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ FAALİYET ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI olduğu 8 A TİCARİ, SINAİ FAALİYETİN DEVAMLILIĞI, KAPSAMI, NİTELİĞİ Genel esaslar Arızi olarak yapılan ticari muameleler Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde ticari belirtilen faaliyetler a) Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı surette uğraşılması b) Arazinin parsellenerek satışı Faaliyeti durdurulan işletmelerde mal ve hizmet satışı Terk edilen işletme ile ilgili olarak sonradan elde edilen hasılât Gelir vergisi açısından basit usulde vergilendirilenlere ait ticari işletmeler bünyesinde yapılan satışlar Kurumlar vergisi konusuna giren faaliyetler a) Sermaye şirketleri b) İktisadi kamu müesseseleri ve dernek, vakıf, cemaat ve sendikalara ait iktisadi işletmeler c) Kooperatiflerin durumu d) Dar mükellefiyete tabi kurumlarca yapılan arızi ticari faaliyet e) İş ortaklıkları B ZİRAİ FAALİYET: DEVAMLILIK, KAPSAM, NİTELİK Başlıca hususlar Zirai faaliyetin diğer gelir unsurları ile sınırları a) Zirai faaliyet-ticari, sınai faaliyet b) Zirai kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ilişkisi C SERBEST MESLEK FAALİYETİ: DEVAMLILIK, KAPSAM, NİTELİK Genel tanım Devamlılık unsuru Serbest meslek işinin arızi olarak yapılması... 83

3 4 Özel durumlar a) Hakemlik faaliyeti ve katma değer vergisi b) Telif kazançları ve bununla ilgili faaliyetler Serbest meslek faaliyetinin diğer faaliyetlerle sınırı a) Serbest meslek faaliyeti-ticari faaliyet b) Serbest meslek faaliyeti - ücret D TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ ve MESLEKİ İŞLETMELER DIŞINDAKİ MUAMELELER III TESLİM VE HİZMET İFASI VE BUNLARLA İLGİLİ MUAMELELER A) SERMAYE VE PARA HAREKETLERİ Ortaklık paylarının satışı Adi ortaklıkta durum a) Vergi İdaresince mükteza bazında açıklanmış olan görüş b) 25 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği c) Danıştay değerlemesi İş ortaklıklarında durum Ayni sermaye konması Devir, dönüşüm, şekil değiştirme işlemleri Kâr payları, tahvil ve mevduat faizleri Alacak faizleri a) Vergi İdaresi uygulaması b) Danıştay kararları aa) Bankalardan alınan kredilerin aynen intikal ettirilmesi bb) Faiz gelirinin finansman temini hizmeti karşılığı sayılma durumu Yurt dışı kredi faizleri B) BAZI İŞLEM VE HASILATLARIN DURUMU Temerrüt faizleri a) Sözleşmeden doğan temerrüt faizi b) Kanuni temerrüt faizleri Tazminatlar, cezai şartlar a) Genel olarak b) Sigorta tazminatları

4 3 Depozito ve teminatlar Avanslar ve kaporalar Subvansiyonlar a) Genel olarak b) Vergi İdaresinin uygulaması Vade farkları Kur farkları a) Kur farklarının vergilendirilmeyeceği görüşü b) Kur farklarının katma değer vergisine tabi tutulacağı görüşü c) Vergi İdaresi müktezaları aa) İnşaat onarım işlerinde yabancı para cinsinden olan hakediş bedellerinin geç ödenmesine bağlı kur farkları ile ilgili müktezalar bb) İnşaat onarım işlerinde yabancı para cinsinden avans ödemelerine bağlı kur farklarının durumu cc) Dövize veya benzeri bir değere endeksli bedel tespitinde avansların durumu dd) Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetlerinin ciro edilmesi halinde durum d) Yurt dışı işlemlerde kur farkı Kat karşılığı arsa devri ve bağımsız bölüm verilmesi Garanti kapsamında yapılan satış sonrası teslim ve hizmetler a) Geneli ile durum b) Vergi İdaresi müktezası IV DİĞER FAALİYETLER A POSTA, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BENZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ B SPOR TOTO OYNANMASI, PİYANGO TERTİPLENMESİ (MİLLİ PİYANGO DAHİL) AT YARIŞLARI VE DİĞER MÜŞTEREK BAHİS VE TALİH OYUNLARI TERTİPLENMESİ, OYNANMASI C PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ

5 D MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE DEPOLARINDA YAPILAN SATIŞLAR E BORU HATTI İLE HAM PETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI F GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 70 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ Genel olarak Hasılat kirası-kâr payı ayırımı G KAMU İDARE VE MÜESSESELERİ İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN, TİCARİ (SINAİ), ZİRAİ VE MESLEKİ NİTELİKTEKİ TESLİM VE HİZMETLERİ a) Geneli ile durum b) Konu ile ilgili genel tebliğ, iç genelge, mükteza ve karar özetleri c) Spor kluplerinin durumu d) Vergi indirim durumu H REKABET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERMEK MAKSADIYLA İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLECEK TESLİM VE HİZMETLER V HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI VI KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÜLKE İTİBARİYLE UYGULAMA ALANI A BAŞLICA HUSUSLAR B İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMAMIŞ OLMASININ SONUCU VE BAZI ÖZEL DURUMLAR İrtibat bürolarının durumu a) Sermaye girdisi b) Hizmet karşılığı bedel c) Vergi İdaresinin görüşü Mümessillik komisyonları a) Uygulamanın seyri b) 26 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği c) Danıştay kararları Gelir ve kurumlar vergisi bakımından ihracat istisnasından yararlanan dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye dışındaki merkezlerine gönderdikleri mallar

6 4 Yurt dışı müşterilere yapılan fason işleri, tamirat Yurt dışı müşterilere yapılan kiralamalar Yurt dışı işlemlerle ilgili komisyon hizmeti İhraç edilen malla ilgili, gümrükleme sonrası teslim ve hizmetler VII İŞLEMLERİ YAPANLARIN STATÜSÜ VE DİĞER HUSUSLAR 164 MADDE 2 : Teslim AÇIKLAMA VE YORUM Genel esas Özel haller a) Hukuki teslim b) Su, elektrik, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar c) Kap ve ambalaj maddeleri, döküntü ve tali maddeler aa) Döküntü ve tali maddeler bb) Kap ve ambalaj maddeleri cc) Kap ve ambalaj maddeleri ile ilgili belirlemeler dd) Depozitoların durumu d) Trampa e) Asıl malla birlikte verilen yedek parça, bakım malzemeleri f) Satışta, aynı neviden kullanılmış olanların geri alınması g) Ayni olarak yapılan yardımlar MADDE 3 : Teslim sayılan haller AÇIKLAMA VE YORUM Vergiye tabi malların işletmeden çekilmesi a) Genel esas b) Faaliyetin durdurulması halinde durum c) Şahsi mamelekten işletmeye konan kıymetlerin işletmeden çekilmesi İşletmeler arası nakil a) Genel olarak b) Zirai işletmeden ticari işletmeye zirai ürün intikali

7 c) İşletmeler arasında mal naklinde kayıt işlemi Vergiye tabi malların işletme personeline verilmesi Vergiye tabi malların işletme bünyesinde üretilip, teslimi vergiden istisna edilmiş mallar için kullanılması veya sarfı Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri Amortisman konusu kıymetlerin işletmede imal ve inşa edilmesine bağlı özel düzenleme 4369 sayılı Kanunla kaldırılmıştır Promosyon ürünleri, eşantiyon ve numune malların bedelsiz verilmesi a) Geneli ile durum b) 50 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklama 193 aa) Promosyon ürünleri bb) Eşantiyon ve numune malların teslimi Ayni iskontolar Ciro priminin mal olarak ödenmesi MADDE 4 : Hizmet AÇIKLAMA VE YORUM A) GENEL ESASLAR B) HİZMET KARŞILIĞINDA MAL VEYA BAŞKA BİR HİZMET ALINMASI MADDE 5 : Hizmet sayılan haller AÇIKLAMA VE YORUM Özel plandaki ihtiyaçlar için karşılıksız verilen hizmetler İşletme içi hizmetlerin karşılıksız verilmesi Özel ihtiyaç-işletme içi hizmet ayırımı a) Başlıca hizmetler aa) 9 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ açıklaması bb) Konut tahsisi bakımından mükteza bazında açıklanmış olan görüş

8 b) Diğer hizmetler aa) İktisadi işletmelerce lokal, dinlenme sitesi ve benzerlerinde verilen hizmetler bb) İşverence ödenen grup sigorta primleri katma değer vergisine tabi tutulamaz MADDE 6 : İşlemlerin Türkiye de yapılması AÇIKLAMA VE YORUM Mal teslimlerinde Hizmet ifalarında a) Hizmetin Türkiye de yapılması b) 4503 sayılı Kanun değişikliği öncesinde, hizmetin Türkiye de değerlendirilmesinin, işlemin Türkiye de yapıldığının ölçüsü sayılmış olması c) Hizmetten Türkiye de faydalanılması Girdi vergileri ve arındırılması bakımından durum Faydalanmanın ifa yeri veya değerlendirilmeyle birleşmesi Bir kısım hizmet nev ileri itibariyle durum a) Yurt dışında sağlanan sigorta hizmetleri b) Yurt dışından sağlanan finans hizmetleri c) Türkiye de yerleşik seyahat acentalarınca organize edilerek yurt dışına düzenlenen turların katma değer vergisi karşısındaki durumu MADDE 7 : Uluslararası taşıma işleri AÇIKLAMA VE YORUM İKİNCİ BÖLÜM Mükellef ve Vergi Sorumlusu MADDE 8 : Mükellef AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Spor-Toto ve piyango oyunlarında mükellef Diğer haller

9 4 Katma değer vergisine hakkı olmadığı halde fatura ve benzeri belgelerde gösterenler Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi MADDE 9 : Vergi sorumlusu AÇIKLAMA VE YORUM I KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUN 9 UNCU MADDE HÜKMÜ İLE DÜZENLENEN SORUMLULUK A) İKAMETGAHIN, İŞYERİNİN, KANUNİ VE İŞ MERKEZİNİN TÜRKİYE DIŞINDA OLMASI Genel esas Matrah ve oran Kesintinin zamanı, vergiyi doğuran olay a) Genel olarak b) Avans ödemeleri B) MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ Gelir Vergisi Kanununun 18 inci madde hükmü kapsamına giren işlemlerde sorumluluk uygulaması Kiralama işlemleri, reklam hizmetlerinde sorumluluk uygulaması a) Kiraya verme işlemlerinde b) Reklam hizmetlerinde sorumluluk Tevkifat esasındaki sorumluluk a) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri b) Hurda metal alımlarında tevkifat esasında sorumluluk c) Akaryakıt teslimlerinde tevkifat C) SORUMLULUK UYGULAMASINDA MÜŞTEREK HUSUSLAR Vergilendirme dönemi Birden fazla işlem bulunması Sorumlu sıfatıyla 2 nolu beyanname ile ödenecek verginin, mükellef olarak 1 nolu beyannameye göre hesaplanan vergiden indirileceği İndirimin dönemi

10 D) BELGESİZ MAL VE HİZMETLERE AİT KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK II VERGİ USUL KANUNUNUN 11 İNCİ MADDE HÜKMÜNE GÖRE UYGULANAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi AÇIKLAMA VE YORUM değer A) MAL TESLİMİ Genel tanım Gayrimaddi mallar ve haklar Müşterinin kabulü şartına bağlı mal satışı a) Genel olarak b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan kapıdan satışlar Kısım kısım mal teslimi Alivre satış Komisyoncular vasıtası ile satış Hizmet ifası çerçevesinde mal teslimi Su, elektrik vb dağıtımında vergiyi doğuran olay Trampa Vadeli ve taksitli satış Zincirleme teslimlerde durum Kap ve ambalaj maddeleri Gayrimenkullerde ve gemilerde Arsa karşılığı kat verilmesi, kat karşılığı arsa devri a) Özel mameleke dahil ve genel olarak iktisadi işletme dışında arsa devir aa) Arsa devrinin katma değer vergisi bakımından durumu bb) Arsa sahibine bağımsız bölüm tesliminde katma vergisi

11 cc) Gelir vergisi açısından durum b) Bağımsız bölüm karşılığında ticari işletmeye dahil arsa devri aa) Katma değer vergisi bakımından vergiyi doğuran olay bb) Gelir ve kurumlar vergisi açısından cc) Matrah tespiti Teslim sayılan hallerde vergiyi doğuran olay a) Vergiye tabi malların işletmeden çekilmesi, işletme personeline verilmesi b) Vergiye tabi malların üretilip vergiden istisna edilmiş mallar için kullanılmasında vergiyi doğuran olay c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta vergiyi doğuran olay B) HİZMET İFASI ŞEKLİNDEKİ İŞLEMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Genel esas İnşaat taahhüt işleri Hizmetin kısım kısım yapılması Kiralama şeklindeki hizmet ifaları Tahsilat ve hizmet ifası bağlantısında diğer durumlar a) Karşılığının aylık olarak ödeneceği sözleşmeye bağlanmış olan müşavirlik, muhasebecilik hizmetleri ve benzerleri b) Kiracının temerrüdü c) Kira bedelinin peşin tahsil edilmesi aa) Geneli ile durum bb) Peşin alınan kiranın sözleşmenin feshi nedeniyle iade edilmesi d) Finansal kiralamada vergiyi doğuran olay e) Eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay f) İthalat mümessillik komisyonlarında vergiyi doğuran olay g) Nakliyecilik hizmetleri C) VERGİYİ DOĞURAN OLAYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Vade farklarının durumu

12 2 Yabancı para üzerinden yapılan işlemlerde, teslim ve hizmet ifası sonrası ortaya çıkan kur farklarında vergiyi doğuran olay Teslim veya hizmet ifasının tamamlanmasından önce fatura ve benzeri belge düzenlenmesi a) Genel olarak durum b) Fatura - sevk irsaliyesi ilişkisi İşlemin iptali ve vergiyi doğuran olay a) Mal tesliminden ve hizmet ifasının tamamlanmasından sonra b) Fatura veya benzeri belge düzenlenmesinden sonra Satış bedelinin tahsil edilememesi Vergiyi doğuran olay ve indirim Zayi olan mallarda durum D) İTHALATTA VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY İthalatta vergiyi doğuran olay Uluslararası taşımacılıkta vergiyi doğuran olay İKİNCİ KISIM İstisnalar BİRİNCİ BÖLÜM İhracat İstisnası MADDE 11 : Mal ve hizmet ihracatı AÇIKLAMA VE YORUM I MAHİYETİ II MAL İHRACINDA UYGULAMA ESASLARI A) MAL İHRACINDA SATIŞ-İHRAÇ BEDELİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ TUTULMAMASI İhracat teslimi a) Yurt dışındaki müşteri deyimi b) Malın Gümrük bölgesinden çıkmış olması İhracat türleri itibariyle durum

13 yoluyla Sahife a) Genel olarak b) Yabancı bayraklı veya uluslararası çalışan taşıtlara yapılan kumanya teslimleri c) Bavul ticareti olarak isimlendirilen satış kapsamında teslimler d) Ayni sermaye ihracı e) Serbest bölgelere mal gönderilmesi ve hizmet ifası f) Malın gümrük antreposuna konulması İhracatçının statüsü İstisna kapsamının değer itibariyle belirlenmesi a) İhraç bedeli b) Ambalaj maddeleri ve ihraç konusu mala ait hizmetler İhracat karşılığı yabancı paranın Türkiye ye getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır İstisnanın uygulanacağı dönem a) Fatura tarihi ve fiili ihraç tarihinin farklı dönemlere rastlaması b) İhracatın gerçekleştiği dönemden sonra iade istenip istenemeyeceği B) GİRDİ VERGİLERİNİN ARINDIRILMASI Girdi vergilerinin indirim yoluyla arındırılması a) Genel olarak b) İade olarak alınabilecek girdi vergisinin, indirim arındırılmak üzere sonraki döneme devredilmesi c) Kısmen indirim kısmen iade yoluyla arındırma İade yoluyla arındırma İndirim ve iade esasındaki arındırma arasındaki bağlantı a) Önceki dönemden devren gelen girdi vergisinin iade kapsamında işlem görmesi b) Kısmen iade, kısmen indirim yoluyla arındırma durumu c) Farklı istisnalar konusu işlemler itibariyle durum d) Girdi vergisi indirim yoluyla arındırılmış malın ihracının gerçekleştiği dönemde, diğer tedarikler nedeniyle oluşan girdi vergisinin durumu e) İadesi istenen vergi için, sonraki dönemlerde indirim yoluyla arındırma seçimi yapılıp yapılamayacağı İadesi istenecek katma değer vergisi tutarının hesaplanması a) Alındığı gibi ihraç edilen mallar

14 vergi b) İmal olunan malların ihracında c) İade edilecek verginin ihraç bedeli üzerinden genel oranına göre hesaplanacak tutarla sınırlandırılma durumu Nakdi iadede belgeler ve yöntem a) Belgeler b) İnceleme ve teminat şartı aranmadan yapılacak iadeler aa) Sermayesinin %51 veya daha fazlası kamuya ait olan mükellefler bb) Belli tutarın altındaki iadeler c) Teminat mektubu alınmak suretiyle iade d) Teminat türleri ve tutarı aa) Normal tutar bb) İndirimli tutar cc) Teminat tutarının artırılması e) Yeminli mali müşavirlik tasdik raporuna göre iade Mahsuben iade a) Mahsup edilecek borçlar aa) Vergi borçlarına mahsup bb) SSK prim borçlarına mahsup b) Mahsup esasları c) Mahsup talebi ve belgeler Belgelerin mücbir sebeple zayi edilmesi Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananlarda durum a) Kapsam b) Tanımlar c) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması durumunda iade taleplerinde yapılacak işlem aa) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda olumsuz rapor bulunması bb) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma ile ilgili olumsuz rapor bulunanlar cc) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme bakımından olumsuz tespit bulunması dd) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma hususunda olumsuz tespit bulunması

15 ee) Doğrudan mal veya hizmet temin edilen mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması ff) Doğrudan mal veya hizmet temin edilenlerin alt tedarikçileri hakkında olumsuz rapor veya tesbit bulunması gg) İhtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanan durumlar hh) Teminat mektubunun çözülmesi C) GİRDİ VERGİSİNE BAĞLANACAK SERMAYE YÜKÜNÜN, İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMİNİN TECİL-TERKİN ESASINDA YAPILMASI SURETİYLE GİDERİLMESİ Tecil-terkin sisteminde esas ve işleyiş a) Geneli ile durum b) Vergili satış yapılabilecek olması aa) Genel olarak bb) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri bakımından 77 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme c) İade hakkının indirim yoluyla kullanılması İhraç kaydıyla teslimde mükellef ve mal itibariyle durum a) İmalatçı deyimi b) İmalatçı tarafından imal edilmiş mallar aa) Genel olarak bb) İmalatçı tarafından yaptırılan fason imalatta durum c) Özel finans kurumlarınca yapılacak teslimler d) İhracatçılar bakımından durum ve imalatçı-ihracatçılar aa) İmalatçılar ve özel finans kurumlarından mal alan ihracatçılar bb) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri Diğer hususlar a) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracının, üç ay içinde gerçekleştirilmesi b) İhracatın süresinde gerçekleşmemesi veya diğer şartlara uyulmaması halinde müeyyide c) Mücbir sebep d) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç kaydıyle teslimde bulunana iade edilmesi

16 aa) İhracatın gerçekleşmemesi dolayısı ile iade bb) İhracatın gerçekleşmesinden sonra e) Gümrük çıkış beyannamesinde, ihraç kaydıyle teslim yapan mükellefin belirtilmesi aa) Genel olarak bb) Başkalarının kota hakkından ihracat f) Tecil-Terkin uygulamasında kur farkları ve benzerleri g) Tecil-terkin ve iade edilecek verginin hesabı Terkin ve iadede usul, ibrazı gereken belgeler D) TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN SATIŞLAR, TAŞIMACILIK, SERGİ, PANAYIR VE FUARLARLA BAĞLANTILI TESLİMLER Genel esaslar Taşımacılık, panayır, sergi ve fuarlarla bağlantılı teslimler ve 61 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılmış olan düzenlemeler III HİZMET İHRACI A) BAŞLICA HUSUSLAR Hizmet ihracı - yurt dışı işlem ayırımı İstisnanın şartları İstisnadan yararlanacak hizmet nevileri itibariyle belirleme a) İhraç konusu malla ilgili hizmetler b) İhracat komisyonları c) İthalat mümessilliği d) Türkiye dışına yönelik olarak, Türk basın yayın organlarında yapılan ilan ve reklamlar e) Teknik hizmetler, mühendislik hizmetleri, müşavirlik hizmetleri f) Turizm hizmetleri Karşılıklılık şartı ile ihracat istisnasından yararlanan roaming hizmetler B) GİRDİ VERGİLERİNİN ARINDIRILMASI IV İNDİRİM, İADE VEYA MAHSUP YOLUYLA ARINDIRILACAK GİRDİ VERGİLERİ BAKIMINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK A) KANUNİ DÜZENLEME İTİBARİYLE DURUM

17 1 Vergi Usul Kanununun 11 inci madde üçüncü fıkrasının 4369 sayılı Kanun öncesi hükmü sayılı Kanunla yapılan ibare değişikliği B) GENEL TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği a) İşleme doğrudan taraf olanların sorumluluğunun farklı esasta düzenlenmiş olması b) İşlemin doğrudan tarafları arasında özel irtibat-ilişki bulunması c) Belli kurum ve kuruluşların taraf olduğu işlemler d) İşleme taraf olmayanlarda sorumluluk C) SORUMLULUKTA MİKTAR İTİBARİYLE SINIR Seri Nolu Genel Tebliğ Seri Nolu Genel Tebliğ D) TAKİPTE USUL MADDE 12 : İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler AÇIKLAMA VE YORUM Mal tesliminin ihracat teslimi sayılması a) Genel olarak b) Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler Hizmet ihracı İKİNCİ BÖLÜM Araç, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna MADDE 13 : Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna AÇIKLAMA VE YORUM A) DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI, YÜZER TESİS VE ARAÇLARLA İLGİLİ İSTİSNA Deniz, hava, demiryolu taşıma araçları, yüzer tesis ve araçların tesliminin katma değer vergisinden istisna olması a) Başlıca hususlar b) Araç alım satımı ile uğraşanlara yapılan teslimler

18 2 Deniz, hava ve demiryolu araçları, yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler a) İmal ve inşa ile ilgili teslim ve hizmetler aa) Genel olarak bb) İmal ve inşada kullanılacak mal ve hizmet nev ileri itibariyle durum b) Tadil, bakım ve onarım hizmetleri Kiralama halinde durum Belgelendirme Müteselsil sorumluluk Şartların ihlali Katma değer vergisinin fuzulen fatura edilmesi B) DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER İstisnadan yararlanacak hizmetlerin kapsamı a) Deniz taşıma araçları için verilecek hizmetler aa) Başlıca hususlar bb) Vergi İdaresi müktezası b) Hava taşıma araçları için verilecek hizmetler c) Hizmetlerin acentalara yapılması Uluslararası deniz ve hava taşımacılığına ilişkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler Danıştay değerlemesi C) PETROL ARAMA FAALİYETİ İLE İLGİLİ İSTİSNA Başlıca hususlar nolu tebliğdeki açıklamalar nolu tebliğdeki açıklama Diğer hususlar a) İthalatta durum b) Arama yapan müteahhitlerin durumu D) YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDA MAKİNA VE TESİSAT TESLİMLERİ

19 1 Makina ve teçhizat deyiminin kapsamı a) Üretimde kullanılma şartı b) Sarf malzemeleri, yedek parçalar c) Masa, koltuk, mefruşat gibi demirbaşlar d) Taşıt araçları e) Yatırım teşvik belgesinde yer alma şartı f) Miktar ve belge itibariyle izleme, gümrük idareleri ve satıcılarca yapılacak işlem tarihinden önce alınmış olan yatırım teşvik belgeleri a) Belge ve eki listede gerekli değişikliğin yapılması b) İthal edilen makina ve teçhizat dışındaki yatırım mallarında vergi ertelemesi Diğer hususlar a) Makina ve teçhizatta satın alma veya ithal bedeli dışındaki maliyet unsurları b) Vergili tedarik yapılabilir mi? c) Dahili teslimlerde satıcıların değerleme hataları Yatırımın teşvik belgesinde öngörülen şekilde gerçekleşmemesi E) 13 ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDA İSTİSNADAN YARARLANAN MAL VE HİZMETLERE AİT GİRDİ VERGİLERİNİN ARINDIRILMASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : Transit taşımacılık AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Bakanlar Kurulu Kararı nolu Genel Tebliğdeki açıklama Taşımacılık istisnası uygulamasında girdi vergilerinin arındırılması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar 25

20 MADDE AÇIKLAMA VE YORUM A) YABANCI DEVLETLERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK KURULUŞLARI VE BUNLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İstisnadan yararlanacak olanlar Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bütün mükellefler, diplomatik istisna kapsamında satış yapabilir Diplomatik istisna uygulanacak ülkeler ile mal ve hizmetler, istisna uygulamasında asgari tutar B) ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİNCE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARA VE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER Genel olarak a) Resmi ihtiyaçların karşılanması b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların mensupları Kuzey Atlantik Andlaşması Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince Türkiye de yapılacak inşa ve tesis işlemlerine ilişkin istisna Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında vergi muafiyetleri anlaşması gereğince ortak savunma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılacak mal ve hizmet alımları sayılı Kanunla onaylanan Anlaşma kapsamındaki teslim ve hizmetler C) DİPLOMATİK İSTİSNA VE İTHALAT D) GİRDİ VERGİLERİNİN ARINDIRILMASI BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası MADDE AÇIKLAMA VE YORUM Yurt içinde teslim ve ifası katma değer vergisine tabi bulunmayan mal veya hizmet ithali Gümrük Kanununa yapılan atıfla istisna edilen ithalat Kullanılmış ev eşyası Türkiye ye geçici olarak giren eşyada durum

21 5 Dahilde işleme rejimi içindeki geçici ithalat Geri gelen eşya a) Düzenlemenin geneli b) Geri gelen eşyanın dışarda kazandığı değer farkı, navlun ve sigorta bedelinin durumu Transit, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin uyguladıkları mal ve hizmetler ALTINCI BÖLÜM Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar MADDE AÇIKLAMA VE YORUM A) KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR İstisnadan yararlanacak kuruluşlar İstisna konusu teslim ve hizmetler a) Genel olarak b) Konu ile ilgili müktezalar ve Danıştay kararları B) SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR /1. maddedeki kurum ve kuruluşlara bağlı istisna /1. maddede sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz yapılan teslim ve hizmetler C) KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ YAPILAN MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARI D) ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR E) DİĞER İSTİSNALAR Gelir Vergisi Kanununa göre, vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre yapılan devir işlemleri a) Gelir Vergisi Kanununun 81 nci madde hükmü aa) Ferdi işletmenin veraset suretiyle devir alınması bb) Ferdi bir işletmenin sermaye şirketince devir alınması cc) Kollektif ve adi komandit şirketlerin nev i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi dd) Diğer haller b) Kurumlar Vergisi Kanununun ncu madde hükümlerine göre yapılan devir, bölünme ve şekil değiştirme

22 4 İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve kredi teminatı sağlama işlemleri a) Banka ve sigorta muameleleri kapsamına giren işlemler b) Sigorta acenta ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin hizmetleri c) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci madde 24 nolu bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri Darphane ve damga matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler Külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri Ziraî sulama amaçlı su teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi islahına ait hizmetler a) 4697 sayılı Kanun öncesi b) 4697 sayılı Kanun değişikliği Petrol boru hattı ile yapılan taşımalar Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri Varlık yönetim şirketleri ile ilgili istisna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili istisna Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptığı konut teslimleri Konut yapı kooperatifleri, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri F) 17 NCİ MADDEDE DÜZENLENEN İSTİSNALAR BAKIMINDAN İSTİSNA MUAFİYET AYIRIMI YEDİNCİ BÖLÜM İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı MADDE 18 : İstisnadan vazgeçme AÇIKLAMA VE YORUM Mahiyeti ve nedeni Uygulama esasları

23 a) İstisnadan vazgeçmenin mümkün olmadığı haller b) İstisnadan vazgeçme genel olmalıdır aa) Genel olarak bb) Devam etmekte olan işler c) İstisnadan vazgeçmede şekil ve süre d) Stokların durumu İsteğe bağlı mükellefiyet ve istisnadan vazgeçme MADDE 19 : İstisnaların sınırı AÇIKLAMA VE YORUM Genel olarak Teşvik mevzuatı açısından durum ÜÇÜNCÜ KISIM Matrah, Nispet ve İndirim BİRİNCİ BÖLÜM Matrah MADDE 20 : Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah AÇIKLAMA VE YORUM Genel esas Bedelin mal veya hizmet olarak alınması Bedelin kısmen nakit, kısmen mal veya hizmet olarak alınması a) Satılan mal karşılığında, eskisinin alınmasına bağlı olarak satış bedelinde indirim yapılması b) Geri alınan eski kıymetin geri alan yönünden ekonomik değerinin olmaması Satıcıya ait bir kısım giderlerin alıcı tarafından yapılması Bileşme halinde matrah Subvansiyonlar Vergiye tabi malın işletme bünyesinde üretilip, teslimi vergiden istisna edilmiş mallar için kullanılması veya sarfı halinde matrah Kira süresi sonunda mülkiyeti karşı tarafa intikal eden kıymetlerde matrah Belli bir tarifeye göre fiatı tesbit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde matrah

24 a) Başlıca hususlar b) Vergi idaresince yapılan açıklamalar c) Verginin bedele dahil olduğu hallerde ayırıcı özellikler MADDE 21 : İthalatta matrah AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Gümrük giriş beyannamesinin tescilinden sonraki durum Fonların durumu Diğer hususlar a) Vergi indirimi b) Tasfiye hali c) Teminatlı işlemler d) Teminatlı işlemlerde katma değer vergisi indirimi e) Eşya değişikliği f) Kabul kredili ithalatta durum g) Gümrük vergisinden muaf ithalatta matrah h) Vergi İdaresi Açıklamaları MADDE 22 : Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 23 : Özel matrah şekilleri AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar İzale-i şuyu suretiyle satışlar Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah Külçe gümüş ve gümüşten mamul eşyada durum Külçe altın ve külçe gümüşten mamul eşyada, matrah dışı bırakılan külçe altın ve külçe gümüşe isabet eden giderlere ait verginin indirim durumu Özel matrah şekli tespiti hususunda Maliye Bakanlığına tanınmış olan yetki

25 MADDE 24 : Matraha dahil olan unsurlar AÇIKLAMA VE YORUM Yükleme, taşıma, boşaltma giderlerinin durumu a) Genel olarak b) Satılan malın, vergiden müstesna olması, farklı nisbetlere tabi mallardan oluşması halinde durum Gider karşılıkları a) Ambalaj giderleri aa) İlke yönünden durum bb) 3297 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ve Vergi İdaresinin anlayışı cc) Boş kap ve ambalaj karşılığı alınan depozitonun teminat niteliğini ne zaman kaybetmiş sayılacağı dd) İndirimli nispete tabi mallara ait geri dönmeyecek ambalaj maddeleri ee) Depozito karşılığı verilen kap ve ambalaj maddeleri ile ilgili vergi indirimi b) Sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları c) Vergi, resim, harç, pay ve fon karşılığı gibi unsurlar Vade farkları, faiz, fiat farkı, prim; servis ücretleri a) Genel olarak vade farkları b) Vade farkının hakim unsur halini alması c) Tersine vade farkları - avans ödemelerinin durumu d) İndirimli nispetli mallara ait vade farkları e) Vade farkları ve belgelendirme MADDE 25 : Matraha dahil olmayan unsurlar AÇIKLAMA VE YORUM A) İSKONTOLAR Genel olarak a) İskontonun ilgili olduğu işleme ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi b) Ticari teamüllere uygunluk c) İskontonun bedelsiz mal verilmesi suretiyle yapılması d) Katma değer vergisini içeren bedel üzerinden yapılan iskonto Analiz farkı vb. ye bağlı indirim

26 3 Erken ödeme iskontosu a) Alıcının katma değer vergisi mükellefi olması b) Alıcının katma değer vergisi mükellefi olmaması Belli dönemlerde belli ciro aşılmasına bağlı olarak hesaplanan iskontoların durumu a) Genel olarak b) Ciro priminin ayın olarak verilmesi Risturnların durumu B) KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE 26 : Döviz ile yapılan işlemler AÇIKLAMA VE YORUM Bedelin geç ödenmesine bağlı kur farkları a) Genel olarak b) Bedelin dövize endeksli olarak belirlendiği hallerde ödemenin geç yapılması c) Belge ve katma değer vergisinin yansıtılması Bedeli yabancı para cinsinden veya yabancı paraya endeksli olarak belirlenmiş işlerde alınan avansların durumu a) Yabancı para cinsinden alınan avanslar b) Dövize veya benzeri bir değere endeksli bedel tespitinde avansların durumu Satış karşılığında yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senedi alınması a) Tahsil sırasında oluşacak kur farkı b) Belge durumu ve verginin hesaplanması c) Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetlerinin ciro edilmesi Diğer hususlar a) İthalatta durum b) Kabul kredili ithalat c) Sorumluluk esasında dövizli bedel üzerinden yapılacak vergilemede durum MADDE 27 : Emsal bedeli ile emsal ücreti AÇIKLAMA VE YORUM Emsal bedel veya emsal ücretin uygulanacağı haller

27 a) Bedelin bulunmaması veya bilinmemesi b) Bedelin mal, menfaat ve paradan başka değerler olması c) Bedelin emsal bedeli veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeble açıklanamadığı haller d) Kiralamalarda durum e) Kiracının yaptığı değer artırıcı giderlerin bedelsiz veya emsalinden düşük bedelle mal sahibine bırakılması Emsal bedelin tespit şekli Mesleki teşekküllerce belirlenen tarife fiatları İKİNCİ BÖLÜM Nispet MADDE 28 : Oran AÇIKLAMA VE YORUM A) TEK ORAN ESASI B) ORANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA KONUSUNDA BAKANLAR KURULU YETKİSİ Genel oran yüzde on sekizdir İndirimli oranlar a) Yüzde bir oranına tabi mal ve hizmetler b) Yüzde sekiz oranına tabi mal ve hizmetler Genelde yüzde bir oranına tabi bir kısım ürünlerin perakende aşamadaki teslimlerinde farklı oran uygulaması Motorlu taşıtlarda kullanılmış olma tanımı C) ORANLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Yüzde bir oranına tabi ürünlerle ilgili hususlar Temel gıda maddeleri ile ilgili belirlemeler İndirimli orana tabi mallarla ilgili vade farkları, ambalaj giderleri, satıcı tarafından yüklenilen taşıma giderleri ve benzerleri İndirimli orana tabi mallarda girdi vergilerinin durumu a) 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenleme b) Geçici düzenleme kapsamında, tarihine kadar indirilememiş olan girdi vergilerinin gider yazılabileceği aa) Başlıca hususlar bb) 71 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olan açıklama

28 D) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE BAĞLANTI İTİBARİYLE DURUM Özel tüketim vergisi düzenlemesi Özel tüketim vergisinde kapsam, tutar ve oranlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İndirim MADDE 29 : Vergi İndirimi AÇIKLAMA VE YORUM I VERGİ İNDİRİMİ A) VERGİ İNDİRİMİ TOPLU OLARAK UYGULANIR Genel olarak Mal ve hizmet bazında değerleme Amortisman konusu kıymetlerin iktisabına bağlı vergilerde durum a) tarihinden sonra edinilen amortisman konusu kıymetlerin tedariki nedeniyle ödenen vergiler de toplu olarak ve bir defada indirilir b) tarihine kadar iktisap edilmiş amortisman konusu kıymetlerde indirim 4369 sayılı Kanun öncesi rejime tabidir c) Bünyede imal ve inşa suretiyle edinilen amortisman konusu kıymetler B) SATIŞ VEYA ALIŞIN VADELİ YAPILMASI Geneli ile durum Teslim ve hizmet ifasından sonra ortaya çıkan vade farkları Bedelin ödenmemesi C) VERGİLENDİRME DÖNEMİ İTİBARİYLE DURUM Teslim veya hizmet ifası ile belge düzenlenmesinin farklı dönemlere rastlaması Malın teslimi veya hizmetin ifası ile fatura düzenlenmesi arasında on günden fazla süre geçmesi Sorumlu sıfatıyla ve dahili sarf esasında ödenen vergilerde indirim dönemi İkmalen veya re sen vergi salınmasında indirim durumu a) Genel olarak b) Yorum farklılığına bağlı tarhiyatlarda durum

29 c) Vergi İdaresi müktezaları d) İthalatta ilave vergi ödenmesi Unutulan girdi vergisinin indirimi a) Kayıtlara alınmış verginin indiriminin gecikmesi b) Kayda alınmamış girdi vergileri ile karşılaştırma c)vergi İdaresinin görüşü D) MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET İTİBARİYLE DURUM Genel esas a) İndirimin genel işleyişi bakımından b) Girdi vergilerinin iade olarak alınması halinde Şahıs şirketleri, adi ortaklıklar a) Şahıs şirketleri ve adi ortaklıkların müstakil birim olarak katma değer vergisi mükellefiyetine tabi olması b) Adi ortaklığın ferdi işletme, ferdi işletmenin adi ortaklık haline dönüşmesi İntikal ve devre bağlı mükellef değişikliği a) İşletmenin veraset suretiyle intikali b) Ferdi işletmelerin sermaye şirketince devir alınması şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşmesi c) Kurumlar arası devir ve şekil değiştirme d) Devir ve dönüşümle ilgili müktezalar ve Danıştay kararları aa) Müktezalar bb) Danıştay kararları Mükellefiyet tesisinden önce yapılan harcamalara ait vergiler Faaliyetin durdurulması veya işin terki a) Faaliyetin durdurulması ve işin terkinde muhtelif durumlar b) İlke açısından değerleme c) İndirilmemiş verginin gider kaydı açısından durum aa) Gider kaydı mümkün değildir bb) Vergi İdaresi müktezaları ve Danıştay anlayışı E) BELGELER VE KAYITLAR İTİBARİYLE DURUM F) İNDİRİM UYGULAMASININ TARAFLARIN DURUMUNA BAĞLI ÖZELLİKLERİ Genel olarak

30 2 Mükellefler arasında indirime bağlı kıymet aktarmaları G) İNDİRİM YOLUYLA ARINDIRILAMAYAN GİRDİ VERGİLERİNİN AKIBETİ H) DİĞER HUSUSLAR İndirimli orana tabi mal yanında yüksek oranlı promosyon ürünü verilmesi halinde vergi indiriminde kısıtlama İhracatçılara, ihraç edilmek üzere mal satan imalatçıların, bu mallara bağlı olarak alacakları vergi iadesi, destekleme primi, kur farkı gibi ilave nemalarla ilgili vergi indirimi II İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLERDE GİRDİ VERGİLERİNİN İADE SURETİYLE ARINDIRILMASI A) TEMEL GIDA MADDELERİ tarihine kadar yapılmış olan uygulama sonrası düzenlemesi B) TEMEL GIDA MADDELERİ DIŞINDA, İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLER İndirimli oranlar İade ile ilgili hususlar a) Başlıca hususlar b) Hesaplama şekli III VERGİ İNDİRİMİ İLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞINA VERİLMİŞ GENEL NİTELİKLİ YETKİ IV İNDİRİM VE İADE UYGULAMASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK MADDE 30 : İndirilemeyecek katma değer vergisi AÇIKLAMA VE YORUM oranlı A) VERGİYE TABİ OLMAYAN VEYA VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERLE İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIŞLARINA BAĞLI VERGİLER Genel olarak İndirimli orana tabi mala bağlı olarak daha yüksek promosyon ürünü verilmesi halinde indirim kısıtlaması Bedelinin ödenmeyeceği kesinlik kazanmış olan satışlar

31 4 İndirilmeyen katma değer vergisinin durumu B) FAALİYETLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN BİNEK OTOMOBİLLERİN KİRALANMASI VE ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLANLARIN BU AMAÇLA KULLANDIKLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE İŞLETMEYE AİT BİNEK OTOMOBİLLERİN ALIŞ VESİKALARINDA GÖSTERİLEN VERGİSİ Genel olarak Binek otomobillerin kiralanması Binek otomobillerle ilgili yakıt, tamir, bakım vb giderleri Binek otomobilde değer artırıcı giderler Binek otomobilin satılması Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması ve çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobiller İndirilmeyen katma değer vergisinin gider yazılacağı C) ZAYİ OLAN MALLARIN VERGİSİ Zayi olan mallarla ilgili vergi indiriminin kaldırılmasının nedeni Zayi olma nedir? Normal firelerde durum Zayi olan malın vergisinin başlangıçta indirilmiş olması Amortisman konusu kıymetlerde durum Sigortadan tazminat alınması D) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE GİDER KABUL EDİLMEYEN GİRDİLERE AİT KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE 31 : Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait indirim AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 32 : İstisna edilmiş işlemlerde indirim AÇIKLAMA VE YORUM A) GİRDİ VERGİLERİNİN İNDİRİM YOLUYLA ARINDIRILMASI İstisna işlemler konusu mal ve hizmetlere ait girdi vergilerinin indirimi Vergi nispeti Bakanlar Kurulu Kararı ile indirilen mal ve hizmetlere ait girdi vergisi indirimi

32 B) GİRDİ VERGİLERİNİN İADE YOLUYLA ARINDIRILMASI İade uygulamasının yapıldığı durumlar İndirimle giderilmemiş katma değer vergisinin bulunması a) Genel olarak b) Girdi vergisi izafesi İade isteminin mükellef tercihine bağlı olması a) Başlangıç tercihi b) Tercihin sonradan değiştirilmesi c) Kısmen iade, kısmen indirim yoluyla arındırma İade istenecek dönem a) Genel olarak b) Kur farkları, vade farkları c) Vergi nispeti Bakanlar Kurulunca indirilen mal ve hizmetlerle ilgili girdi vergilerinde d) Hurda metal satışlarında ve fason işçilik bedellerinde İadesi istenecek verginin hesabı a) Mal ve hizmet için yüklenilmiş vergi ile sınırlama b) Sabit kıymet girdi vergisinden pay verilen durumlarda istisna işlem bedeli üzerinden genel orana göre hesaplanacak vergi tutarı itibariyle değerleme c) İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde terkin ve iade aa) Geneli ile durum bb) İndirimli orana tabi mallar C) İADE ALINMASINDA YÖNTEM, İNDİRİM VE İADE İÇİN GEREKLİ İSTİSNA VE İNDİRİM BELGELERİ İndirim yoluyla arındırma a) İndirimin genel esaslara göre yapılması b) İstisna belgeleri İade istenmesinde yöntem, miktarlar ve belgeler a) Doğrudan mal ihracında iade aa) Nakden iade bb) İhracatçının vergi borcu ile mahsuben iade cc) Mahsuptan sonra kalan tutar

33 dd) İadenin, ihracatçının mal aldığı mükelleflerin borcuna mahsup suretiyle gerçekleştirilmesi ee) ortakların vergi borcuna mahsup b) Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda c) İhraç kaydıyla mal teslimlerinde aa) Belgeler bb) Miktar itibariyle durum d) Hizmet ihracında e) 13 üncü madde kapsamına giren istisnalarda f) 14 üncü madde kapsamına giren istisnalarda g) 15 inci madde kapsamındaki istisnalarda

34 h) Bakanlar Kurulunca vergi nispeti indirilen mal ve hizmetlerle ilgili iadeler i) Vergisi kısmen sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından ödenen hurda metal satanlarda indirimle giderilemeyen katma değer vergisinin iadesi aa) Hurda metali satanda iade bb) Hurda metal ihracında iade j) Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işlerle ilgili tevkifat uygulamasında mahsuben iade k) Geçici 17 inci madde kapsamında iade MADDE 33 : Kısmi vergi indirimi AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Maliye Bakanlığınca 26 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme MADDE 34 : İndirimin belgelendirilmesi AÇIKLAMA VE YORUM A) BELGELER İTİBARİYLE DURUM Fatura ve benzeri belgeler a) Geneli ile durum b) Perakende satış vesikalarına göre indirim c) İhraç kaydıyla teslim edilen mallarla kur farkları vb ile ilgili katma değer vergisinin indiriminde belge d) Katma değer vergisinin belgede ayrıca gösterilmesi aa) Genel esas bb) Katma değer vergisinin belgede ayrıca gösterilmeden indirim konusu yapılacağının kabul edildiği haller cc) Özel durumlar dışında belgede ayrıca gösterilmeyen katma değer vergisi indiriminin reddedilmesi yerinde sayılabilir mi? dd) Verginin fazla veya haksız olarak fatura edilmesi ee) Belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelikte olması Gümrük makbuzu

35 3 Diğer hususlar a) Sorumlu sıfatıyla ödenen verginin indiriminde belgeleme b) Dahili sarflarda belgeleme c) İkmalen, re sen tarhedilen vergiler, pişmanlıkla ödeme d) Belgelenmesi zorunlu olmayan girdilere ait katma değer vergisi B) KAYIT VE MUHASEBE DÜZENİ İTİBARİYLE DURUM Genel ile durum a) Vergi sistemi ve uygulama bütünlüğü içinde değerleme b) Kayıt ve muhasebe disiplininin korunması gerekliliği açısından durum c) Danıştay değerlemesi d) Mükelleflerce dikkat edilmesi gereken husus Diğer hususlar a) Bilanço esası yerine işletme hesabı esasında defter tutulması b) Defterlerin tasdiksiz oluşu veya süresinde tasdik ettirilmemiş olması c) Defter ve belgelerin zayi edilmesi d) Basit usulde gelir vergisine tabi olanlarda durum MADDE 35 : Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi AÇIKLAMA VE YORUM Malların iade edilmesi İşlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi Tevsik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleşen iadeler MADDE 36 : Yetki AÇIKLAMA VE YORUM

36 DÖRDÜNCÜ KISIM Verginin Tarhı ve Ödenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Usulleri MADDE 37 : Gerçek usulde vergilendirme AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 38 : Götürü usulde vergilendirme BELİRLEME Götürü vergileme rejimi kalkmıştır öncesinde götürü rejime tabi olanlar tarihinden itibaren gerçek usulde katma değer vergisi ödeyeceklerdir İKİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası MADDE 39 : Vergilendirme dönemi AÇIKLAMA VE YORUM Aylık vergilendirme dönemi Üç aylık vergilendirme dönemi a) 32 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yapılan tespit b) 72 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Vergi sorumlularında İthalatta ve uluslararası taşımacılıkta MADDE 40 : Beyan esası AÇIKLAMA VE YORUM Genel esaslar Yıllık bildirim

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu MADDE 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER 1.1. İşlem Kavramı 1.2. İşlemin Türkiye de Yapılması 1.3. İşlemi Yapanın Kim Olduğu

Detaylı

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18563 BİRİNCİ KISIM: MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No. 3065 RG. Sayısı: 18563 Kabulü: 25.10.1984 R.G. Tarihi: 2.11.1984 1 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Verginin konusunu teşkil eden işlemler:

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER... 63 A- MADDE METNİ... 63 Madde 1... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER... 63 B- MADDE İLE İLGİLİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet. BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Kanun Adı: KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No: 3065 Kabul Tarihi: 25/10/1984 Resmi Gazete Sayısı: 18563 Resmi Gazete Tarihi: 2/11/1984 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1- Türkiye'de yapılan

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KILAVUZ Haziran / 2014 www.asmmmo.org.tr

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1)

b) (5602 sayılı Kanunun 10/5-a maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007)Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, (1) Kanun: 3065 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1 Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- İNŞAAT KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ... 47 A- İNŞAAT VE İMALAT KAVRAMI... 47 B- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ... 48 1- Menkul İnşaat... 48 2- Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaat...

Detaylı

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)...3 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)...6 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)...12

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ

Birinci Kitap GELİR VERGİSİ Birinci Kitap GELİR VERGİSİ TİCARİ KAZANÇ YATIRIM İNDİRİMİ ZİRAİ KAZANÇ ÜCRETLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL SERMAYE İRATLARI DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR GELİR UNSURLARININ

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4842 Kabul Tarihi : 9.4.2003 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı