ENERJĠ TĠCARETĠNDE RĠSK YÖNETĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĠ TĠCARETĠNDE RĠSK YÖNETĠMĠ"

Transkript

1 ENERJĠ TĠCARETĠNDE RĠSK YÖNETĠMĠ Ercan BALKOÇ Kıdemli Danışman, Deloitte Danışmanlık ÖZET Enerji sektöründe risk yönetimi petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi tüm emtiaların ticaretinde kritik öneme sahiptir. Enerji piyasası oyuncuları özellikle ticaret sürecinde çok farklı yöntemlerle ele alınması gereken risklere maruz kalmaktadır. Türkiye enerji sektörü serbestleşme sürecine devam etmektedir; bu süreçte elektrik enerjisi sektörü bir adım önde yer almaktadır. Serbest piyasa işleyişi açısından olgunlaşmış ülkelerde enerji ticareti için tezgâh üstü piyasalar ve enerji borsaları gibi farklı piyasa yapıları gelişmiştir. Bu piyasalarda riskleri hedge etmek isteyen üretim ve ticaret şirketleri riskleri üstlenerek kâr elde etmek isteyen ticaret şirketleri, yatırımcılar ve spekülatörlerle bir araya gelerek ticaret yapmaktadır. 1 Enerji ticareti yapan şirketler için risklerin yönetimi tüm riskleri ele alan bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Enerji sektörü şirketlerinin ticaret faaliyetlerinde karşılaştığı riskler gruplandığında fiyat, kur, hacim, likidite risklerinden oluşan piyasa riskinden; karşı taraf, konsantrasyon risklerinden oluşan kredi riskinden, sistem, regülasyon, politik risklerden oluşan operasyonel risklerden bahsedilebilir. Bu riskler yönetilirken riske maruz değer, riske maruz kâr, beklenen zarar, müşteri kredibilitesi gibi farklı ölçütler kullanılarak risklerin ölçülmesi sağlanmaktadır. Birbiriyle bağlantılı bu yöntem ve kontrol mekanizmaları Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi 1 1 I. Vehviläinen, J. Keppo (2003) Managing electricity market price risk, European Journal of Operational Research 145, s

2 Sistemi (ETRM) olarak adlandırılan bir bilgi sistemleri altyapısıyla tek elden yönetilmektedir. 1. GĠRĠġ Gelişmiş enerji piyasalarının olduğu ülkelerde risk yönetimi uygulamaları enerji ticareti yapan şirketlerce yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede finans sektöründeki gelişmiş risk yönetimi yöntemlerinin enerji sektörüne uyarlandığı, hatta türev ürünlerin yer aldığı borsa ve tezgâh üstü piyasaların da aracılığıyla enerji sektörünün finans sektörüyle entegre olduğu görülmektedir. Türkiye Elektrik Piyasası halen yeterli olgunluğa ulaşmamış olsa da; devam eden serbestleşme, özelleştirme ve yasal düzenleme süreçleriyle gelişimini sürdürmektedir. Enerji ticareti yapan bir şirkette proaktif ve etkin bir risk yönetimi; stratejik hedeflere ulaşmadaki en önemli süreçlerden biridir. Enerji sektöründe maruz kalınan riskin finansal etkisi çok çabuk görülebilmektedir. Etkin risk yönetimi, üst yönetim tarafından belirlenen strateji, bu stratejinin uygulanması için oluşturulan organizasyon yapısı ve birimler, ilgili yetkilendirmeler ve limitler, prosedürler ve yöntemler, uygulamalar ve yazılımlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Ticaret sürecinde karşılaşılan riskler ve risk kaynakları tanımlanmalı, önceden belirlenmiş metrikler ve kriterlerle takip ederek değerlendirilmeli; ilgili limitler ve kuralları dâhilinde enerji ticareti sisteminin tüm paydaşlar için sağlıklı işlemesi sağlanmalıdır. Bu bildiri, enerji ticaretinde risk yönetimi yöntemleri, yurtdışındaki bazı uygulamaları ve Türkiye de uygulanabilirliği kapsamında bilgi vermektedir. Örneklerde serbestleşme sürecindeki hızla ilerleyen ve ticareti saatlik olarak sağlanan elektrik enerjisi sektörü temel alınsa da yöntemler petrol, doğal gaz ve diğer emtiaların ticareti için uyarlanabilmektedir. 2. TÜRKĠYE ENERJĠ PĠYASASINDAKĠ RĠSKLER Enerji ticareti yapan şirketler için risklerin yönetimi tüm riskleri ele alan bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Farklı gruplamalar ve detaylandırmalar mümkün olmakla birlikte enerji sektörü şirketlerinin ticaret faaliyetlerinde karşılaştığı riskler üç 2

3 ana grupta değerlendirilebilir: Fiyat, kur, hacim, likidite risklerinden oluşan piyasa riskinden; karşı taraf, konsantrasyon risklerinden oluşan kredi riskinden, sistem, regülasyon, politik risklerden oluşan operasyonel risklerden bahsedilebilir PĠYASA RĠSKĠ Temel olarak piyasa riski, belirli bir zaman diliminde ticaret portföyü değerinde olası değişikliklere yol açan piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketler, likidite ve ticaret hacmine ilişkin sorunlarla açıklanmaktadır. Hacim riskiyle ticaretteki açık pozisyonda meydana gelen beklenmedik değişikliklerin şirketi dezavantajlı piyasa fiyatlarına ya da dengesizlik maliyetlerine maruz bırakması çerçevesinde karşılaşılabilmektedir. Hacim riski özellikle ticaret faaliyetlerine ilişkin hatalı ya da eksik tahmin gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Piyasada yeterli derinliğin olmadığı durumlarda gerek duyulan anda finansal araç ve emtiaların ticaretinin yapılamaması veya ciddi bir fiyat farkına maruz kalarak maddi kayıplarla karşılaşılması durumu likidite riski ile açıklanmaktadır. Emtia fiyatlarının volatilitesi, kur riski ve değişimler de piyasa riski kapsamında incelenmektedir KREDĠ RĠSKĠ Kredi riski, ticari ilişkide bulunulan tarafların sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu alacaklı tarafın ticari zarara uğraması ile açıklanmaktadır. 2 Kredi riski, sözleşmede ifade edilen yükümlülük sürecinin tamamını içermekte; fiziksel teslimat ile başlamakta ve tahsilat ile sona ermektedir. Bu süreçte herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumu kredi riskine maruz kalındığını gösterir. Enerji sektöründe kredi riski kapsamında tahsilatların gerçekleştirilememesini ifade eden tahsilat riskinden, tedarik yükümlülüğünün sağlanamamasını ifade eden tedarik riskinden bahsedilebilir. Bunun yanı sıra ticari işlemlerin gerçekleştirildiği portföyün sektörel, bölgesel, hacimsel konsantrasyonu çerçevesinde oluşan konsantrasyon riski de kredi riski başlığında ele alınmaktadır. 2 A. Günaydın, A.P. Kunt, E. Balkoç (2011), Elektrik Enerjisi Ticaretinde Kredi Riski Yönetimi, The Deloitte Times Temmuz-Ağustos 2011, s.4 3

4 2.3. OPERASYONEL RĠSKLER Operasyonel Riskler, ticari işlemlerin yürütülmesi sırasında insanlardan, sistemlerden ve süreçlerden kaynaklanan riskleri kapsamaktadır. Hata ve dış etkenler yoluyla gerçekleşen operasyonel riskler doğrudan olmasa da dolaylı olarak finansal sonuçlar ve yükümlülükler doğurmaktadır. Enerji ticaretinde sıkça gerçekleştirilen ticari işlemlerdeki insan ve yöntem kaynaklı olası hataları içeren işlem riski, yetkilendirme yetersizlikleri sonucu ortaya çıkan operasyon yönetim riski, teknolojik altyapıdaki eksiklikler, entegre olmayan yapılar ve hatalardan kaynaklanan sistem riski operasyonel riskler altında ele alınmaktadır. Ayrıca serbestleşmesi devam eden piyasalarda son derece önemli olan regülasyon riski ve politik riskler de operasyonel riskler altında ele alınabilmektedir. Regülasyon riski mevzuatın yetersiz takibinin yanı sıra düzenleyici kurumlar tarafından gerçekleştirilen değişiklikler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmaması durumunu kapsamaktadır. Politik riskler de değişen ülke politikaları ile şirketin faaliyetlerinde oluşabilecek sorunları içermektedir. 3. ENERJĠ TĠCARETĠNDE RĠSK YÖNETĠMĠ YAKLAġIMLARI Risk yönetimi uygulamaları ancak ticaret organizasyonunun risk yönetimi faaliyetleri çerçevesinde düzenlenmesi, uygun yöntemlerinin ve analiz yaklaşımlarının etkinleştirilmesi ve gerekli teknolojik altyapının kurulmasıyla mümkündür. Bu üç ana ayak birbirleriyle ilişkilidir ve etkin risk yönetimi altyapısı ancak üçünün birlikte hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu bölümde belirtilen çerçevede kurulacak teknolojik ve organizasyonel altyapı dâhilinde piyasa ve kredi riskinin analizi için kullanılabilecek bazı metodolojiler incelenmektedir PĠYASA RĠSKĠ YÖNETĠM METODOLOJĠLERĠ Enerji ticaretinin gelişimi daha önce bahsedilen risklerin ortaya çıkışını ve bu risklerden korunmak için bazı yöntemlerin uygulamaya alınışını gerekli kılmıştır. Bu gelişen kapsamda, piyasa riski hesaplamalarına ilişkin günden güne değişen ihtiyaçlar dâhilinde eldeki veriler ve mevcut yöntemlerden yola çıkarak çeşitli hesaplama yöntemleri ortaya konulmuştur. Bu hesaplama yöntemleri öncelikli olarak bankacılık ve finans sektöründe uygulanmış, sektörün gelişimi çerçevesinde sektör standardı haline gelmiştir. Enerji ve özellikle de 4

5 elektrik piyasalarının serbestleşmesi sürecinde, bu uygulanmalar enerji sektörünün piyasa riski yönetimi ihtiyacını da karşılamak üzere uyarlanmıştır. Enerji sektörü odaklı gelişen türev ürünlerin de etkisiyle enerji sektörü finansal piyasalarla bütünleşmiş ve fizikî piyasalardan finansal piyasalara, varlık odaklı şirketlerden ticaret odaklı şirketlere doğru geniş bir çerçevede ticaret işlemleri yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede piyasa riskinin yönetimi daha da ön plana çıkmış, finansal piyasalarda kullanılan yöntemlerin enerji sektöründe risk yönetimi için uyarlanması hızlanmıştır. Enerji sektörünün yapısı gereği bu yöntemlerin sektör koşulları doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Bazı temel yöntemlerden aşağıda bahsedilmektedir RĠSKE MARUZ DEĞER (VALUE-AT-RISK VAR) YÖNTEMĠ Riske Maruz Değer (VaR), portföyün açık pozisyonda olduğu gelecek dönemde, belirli bir güven aralığında yaşayabileceği maksimum finansal kaybını hesaplamakta kullanılmaktadır. VaR hesapları piyasaya ya da modele endeksli hesaplamalardaki değerlerin değişkenliği ile bağlantılıdır. Riske Maruz Değer, belirli bir olasılıkla kaybedilebilecek maksimum tutarı tanımlamaktadır. Başka bir deyişle; VaR portföyün tanımlı bir zaman periyodu için normal piyasa koşulları altında, belirli bir güven aralığı dâhilinde kaybedebileceği en fazla tutarı hesaplamakta kullanılmaktadır. Temel amacın açık pozisyon kapatmak olduğu kısa vadeli portföy risk analizlerinde kullanılmaktadır. Riske Maruz Değer, kısa vadeli riski ölçme temelinde değerlendirildiğinde daha faydalı olabilecektir. Seçilen gün için fiyat tahminleri ve geçmiş dönem gerçekleşmiş fiyatlardan yararlanılarak maksimum, minimum ve beklenen günlük kâr değerleri farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Yaygın kullanılan yöntemler Varyans-Kovaryans, Tarihsel Analiz ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemleridir. Burada Monte Carlo Simülasyonu ve Tarihsel Analiz yöntemleri incelenecektir. Sabit verilerden yola çıkan yöntemlerden farklı şekilde, Monte Carlo Simülasyonu yla bilgisayar vasıtasıyla çok sayıda deneme yapılarak bir değişkenin beklenen değeri tahmin edilir. Yeterli kalite ve çoklukta verinin olmadığı durumlarda Monte Carlo Simülasyonu nun sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, Monte Carlo Simülasyonu yöntemi ile elde edilen değerlerin kesin değerler değil, benzer koşullarda ortaya çıkabilecek olası değerler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 5

6 OluĢma Sıklığı Monte Carlo Simülasyonu yla, belirlenmiş parametrenin birçok kez iterasyonu sonunda ortaya çıkan rassal parametrelerle beklenen değerler hesaplanır. Şekil 14 te de görüleceği üzere beklenen değerlerin oluşma sayısına göre söz konusu durumun hangi olasılıkla karşılaşılabileceği bir dağılım ile ifade edilir. Ortaya çıkan dağılım üzerinden, belirlenen güven aralığı dâhilinde karşılaşılabilecek değer değişimi hesaplanır. Riske Maruz Değer in Monte Carlo Simülasyonu yöntemi hesaplanması, belirli bir güven aralığında (oluşma olasılığı ile de ifade edilebilir) ve belirli bir zaman ufkunda şirketin piyasa hareketleri sebebiyle beklenen değere göre maruz kalabileceği azami değer kaybı seviyesini bulmak için kullanılır. P/L %95 Güven Aralığı Riske Maruz Değer (VaR) Beklenen Değer ġekil 1 - Riske Maruz Değer Grafiği Örneği Kaynak: Deloitte Riske Maruz Değer i (VaR) hesaplamak için kullanılacak yöntemlerden bir diğeri de Tarihsel Yöntem dir. Tarihsel yöntemin, geçmişte gerçekleşmiş değerlere dayanması ve kolay uygulanabilmesi gibi avantajlarının yanı sıra, parametre bağımsız olması gibi ek bir avantajı da söz konusudur. Piyasa fiyatlarının istatistiksel dağılımlarına yönelik varsayımlara ihtiyaç duymadığı için parametre volatilitesi ve korelasyonlarından kaynaklı sorunlardan arınmış bir analiz fırsatı sunmaktadır. Tarihsel yöntem, rastgele senaryolar üretmek yerine geçmişte gerçekleşmiş değerler üzerinden ilerlediği için avantajlı olmakla beraber, gelecek risklerin geçmişe benzer olacağını kabul etmesi yönünden dinamik piyasa koşullarında gerçekçi olmayan hesaplamalara yol açabilmektedir. Yoğun veri gereksinimi olan Tarihsel Yöntemin 6

7 uygulamasında, enerji piyasalarının gelişmekte olan yapısından kaynaklı olarak geçmişe yönelik veri sıkıntısı yaşanması olasıdır RĠSKE MARUZ NAKĠT AKIġI (CASH FLOW-AT-RISK CFAR) Şirketlerin nakit seviyeleri, ödeme ve tahsilat döngülerine bağlı olarak zaman içinde büyük değişiklik gösterebilmektedir. Ödemelerin zamanında ve tam yapılması, yeterli işletme sermayesinin bulundurulması ve operasyonların sekteye uğramaması için nakit seviyesinin doğru öngörülmesi büyük önem teşkil etmektedir. Riske Maruz Nakit Akışı, finansal stratejinin ve uzun vade yatırım planlamasının bilimsel temellere dayalı olarak oluşturulmasının yanı sıra sermaye yapısının değerlendirilmesini sağlar. Farklı senaryolar sayesinde nadir meydana gelebilecek olayları dahi göz önünde bulundurur. Riske Maruz Nakit Akışı hesaplamaları sayesinde belirli bir tarihte nakit seviyesinin güven aralığı dâhilinde ne kadar düşebileceği, olumlu piyasa koşulları altında ne kadar yükselebileceği Şekil 25 te örneklendirildiği üzere analiz edilebilir. Bu analizler neticesinde nakit seviyesinin ödemeleri karşılama durumu, nakit akışında belirli değişikliklerin oluşma olasılığı, işletme sermayesi gerekliliği tespit edilerek piyasa riskleri göz önünde bulunduran nakit planlaması yapılmış olur. Nakit Seviyesi Zaman 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay ġekil 2 - Riske Maruz Nakit AkıĢı Grafiği Örneği Kaynak: Deloitte Bu çerçevede CFaR orta vadede nakit akışlarının sapması nedeniyle ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Yılın her günü için 7

8 -4,000-2, ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Senaryo Sayısı maksimum, minimum ve beklenen nakit seviyesi değerleri hesaplanmaktadır. Bu çerçevede nakit gereksiniminin etkin yönetimi sağlanabilmektedir RĠSKE MARUZ KÂR (PROFIT-AT-RISK PAR) Temel amacın uzun vadedeki hacim riski ile fiyat riskini yönetmek olduğu uzun vadeli analizlerde kullanılmaktadır. Şekil 36 da da örneklendirildiği üzere yılın tamamı dikkate alınarak yılsonunda elde edilmesi olası Maksimum Kâr, Minimum Kâr (Zarar), Beklenen Kâr değerleri ve buna bağlı olarak PaR değeri hesaplanmaktadır. İkili anlaşma, müşteri kazanım planlaması gibi stratejik kararların alınmasına destek sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Zarar Ettiren Senaryoların Ortalaması Tüm Senaryoların Ortalaması 7 6 Riske Maruz Kar (PaR) X1.000 TL ġekil 3 - Riske Maruz Kâr Grafiği Örneği Kaynak: Deloitte Orta ve uzun vadede beklenen kârda meydana gelebilecek düşüşlerin önceden tespit edilmesinde ve açıklanmasında kullanılabilecek olan en uygun piyasa riski ölçüm yöntemi Riske Maruz Kâr dır. Riske Maruz Kâr yöntemi spot piyasa fiyatlarındaki değişkenlikler nedeniyle beklenen kârda meydana gelebilecek düşüşlerin önceden tespit edilmesinin yanı sıra stratejik alış/satış kararlarının risk yönetimi bakış açısı ile değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Böylece risk yönetiminde sadece tespit edici bir kontrol olmanın ötesinde proaktif olarak önleyici tedbirlerin alınmasını da sağlamaktadır. 8

9 Varlık yoğun sektörlerde kısa vadedeki değer değişiminden ziyade yatırımın kârlılığındaki değişimlerin incelenmesi daha kritiktir. Bu çerçevede özellikle elektrik üretimi, doğal gaz dağıtımı gibi varlık yoğun sektörlerdeki analizlerde Riske Maruz Kâr yöntemi uzun vadeli analizlerde daha gerçekçi değerlendirmeler yapılmasını sağlamaktadır. Riski bertaraf etmek (hedging) amacıyla portföye dâhil edilen sözleşmelerin Riske Maruz Kâr ı düşürürken beklenen kârı da düşürmeleri son derece normaldir. Spekülatif amaçlarla beklenen kârı arttırırken Riske Maruz Kâr ı da arttıran sözleşmeler kullanılabilir. Ancak, Riske Maruz Kâr ı arttırırken, beklenen kârı düşüren sözleşmelerden uzak durulmalıdır. Riske Maruz Kâr ı düşürürken beklenen kârı arttıran sözleşmeler ise piyasa riskinin yönetilmesi açısından en uygun sözleşmelerdir, ancak bu tip sözleşmelerin pratikte temin edilmesi son derece zordur. Bu yöntemlerin yanı sıra uygulanan Stres Testi, piyasa riski kapsamındaki hesaplamalarda belirli bir risk faktöründe meydana gelen değişikliği tanımlı bir zaman dilimi için değerlendirmede kullanılmaktadır. Stres Testi ile belirli risk parametreleri (piyasa fiyatları, tarifeler, alış hacmi, satış hacmi vb.) için senaryolar oluşturularak piyasa riski ölçüm yöntemleri ile (PaR, VaR, CFaR) hesaplanan değerlerin gelişimi incelenmektedir. Stres testi sayesinde portföyün standart risk seviyesinin hesaplanmasının ötesinde, olağan dışı gelişmelerin de portföy üzerindeki etkisi görülebilmektedir KREDĠ RĠSKĠ YÖNETĠM METODOLOJĠLERĠ Mali yükümlülük içeren her türlü işlem kredi riski içermektedir. Kredi riski, ticari ilişkide bulunulan tarafların sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu alacaklı tarafın ticari zarara uğraması ile açıklanmaktadır. Enerji ticareti özelinde de, enerji tedarik edilen tarafının, tüketimine karşılık gelen tutarı zamanında ve tam olarak ödememesi durumu olarak ifade edilebilir. Ticari faaliyette bulunacak bir tarafla yürütülecek işleme dair sözleşme koşulları belirlenirken, söz konusu tarafın ticari faaliyet kapsamında oluşturduğu kredi riski dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, farklı oranda kredi riski oluşturan taraflara yönelik özel koşullar belirlenerek hem ticari 9

10 faaliyetlerin gelişmesi sağlanabilir, hem ticarette rekabetçi yaklaşım geliştirilebilir, hem de kredi riski sistematik bir düzenle yönetilebilir. Kredi riski, ticari işlemlerde bulunulan tarafları münferit ve ticaret portföyü düzeyinde takip ederek; ticaret stratejisi dahilinde oluşturulacak kredibilite kategorilerine göre ticaret koşulları ve limitler uygulayarak yönetilebilir. Bu bağlamda, ticaret şirketinin maruz kaldığı kredi riski iki temel düzeyde ele alınır: Ticari taraf düzeyindeki kredi riski Ticaret portföyü düzeyindeki kredi riski TĠCARĠ TARAF DÜZEYĠNDEKĠ KREDĠ RĠSKĠNĠN ANALĠZĠ Ticari taraf düzeyindeki kredi riskini yönetmek üzere, tarafın iş yapış şekli, ticari geçmişi ve finansal durumu kontrol edilerek taraflar kredi riski oluşturma potansiyelleri ve kredibiliteleri çerçevesinde değerlendirilirler. Değerlendirilen taraflar kredi riski analizleriyle belirli kredibilite kategorilerine atanacak şekilde sınıflandırılırlar. Bu kategoriler için belirlenen ticaret koşulları ve limitleri dâhilinde ilgili taraflar ile ticari işlemler gerçekleştirilir. Bu değerlendirme yöntemi Müşteri Kredibilite Analizi olarak adlandırılmaktadır. Kategorilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen kredi riski analizlerinin Nicel ve Nitel olmak üzere 2 bileşeni bulunmaktadır. Nicel Analiz kapsamında ilgili ticari tarafın piyasa geçmişi, kurumsallığı, yoruma ve istihbarata dayalı bilgiler ile değerlendirilir. Nitel Analiz kapsamında ilgili ticari tarafa ilişkin belirli finansal oranlar sektörel oranlarla karşılaştırılarak ilgili ticari tarafın kredibilitesi en güncel finansal bilgilerine dayalı olarak değerlendirilir. Yürütülen Nicel ve Nitel Analizler sonucunda, ticari faaliyette bulunulacak tarafa ilişkin kredibilite skoru belirlenmekte, ilgili taraf göreceli skora karşılık gelen kredibilite kategorisine atanmaktadır. Müşteri Kredibilite Analizi Şekil 47 de özetlenmiştir. 10

11 Nitel Analiz ġirket Ġçi Analiz Nicel Analiz Kredibilite Skoru (1 5) Kredi Derecelendirme Kurumu Analiz Desteği Kredibilite Kategorileri A B C D E Göreceli Skor % %70 85 %40 70 %15 40 %0 15 ġekil 4 MüĢteri Kredibilite Analizi Kaynak: Deloitte İlgili taraftan alınacak olan teminat miktarı ve teminat türü tarafın ait olduğu kredibilite kategorisi doğrultusunda belirlenmelidir. Bu sayede kredibilitesi yüksek müşterilerden daha düşük teminat alınması ve kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesi mümkün olacaktır TĠCARET PORTFÖYÜ DÜZEYĠNDEKĠ KREDĠ RĠSKĠNĠN ANALĠZĠ Portföy düzeyindeki kredi riskinin yönetilmesi kapsamında ise, ticaret portföyündeki tüm tarafların kredibilite analizleri sonrasında, tarafların oluşturduğu münferit kredi risklerinin portföy geneli için yarattığı kümülatif risk değerlendirilmektedir. Söz konusu portföy kredi riski değerlendirmelerinde, şirketin risk iştahı doğrultusunda almayı kabul ettiği kredi riski belirlenerek, portföy toplamı için beklenen kayıp hesaplanır. Beklenen Kayıp, belirli bir dönem içinde ilgili tarafların ödeme yükümlülüklerini gerçekleştirmemesi nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek kayıp tutarını ifade etmektedir. Risk yönetimini etkin bir şekilde uygulayan şirketlerin beklenen kayıp için risk sermayesi ayırması önerilmektedir. Beklenen kaybın ayrılan risk sermayesini aşmaması için ticaret limitleri belirlenmeli ve ticari tarafların kredibilitesi ile teminat kalitesinin bütüncül etkisinin portföy kredi riski üzerindeki etkileri analiz edilmelidir. Örnek portföy analizi ve ilgili limitler ġekil 5Şekil 58 de sunulmaktadır. 11

12 ġekil 5 Portföy Kredi Riski Analizi ve Limitler Kaynak: Deloitte 3.3. ETRM SĠSTEMLERĠ Gelişimini tamamlayarak olgunluk seviyesine ulaşmış enerji piyasalarında; üretici, tüketici, broker, trader gibi farklı oyuncular birçok emtia için, farklı dövizlerle ve değişik piyasalarda ticari işlem yapabilmektedir. Gelişmiş tezgâh üstü piyasalar ve enerji borsalarında likidite sorunu yaşanmaksızın enerjinin ve çok çeşitli türev ürünlerin ticareti gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kompleks işlemler yürütülürken bir çok taraf oyuna dahil olmakta, bu tarafların mali yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğinin takibi ve ticari ilişkinin bu bilgilere göre şekillendirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Benzer şekilde günlük binlerce işlemin gerçekleştiği bir ortamda işlemlerin yürütülmesi sırasında insanlardan, sistemlerden ve süreçlerden kaynaklanan problemlerin de sistematik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda gelişmiş piyasalarda tüm sözü geçen bileşenlerin ele alındığı uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Energy Trading and Risk Management (ETRM) uygulamalarıyla, enerji ticaretinde ön ofis işlemlerinden arka ofis işlemlerine uzanan entegre çözümler üretilmekte ve gerçek zamanlı raporlama sağlanmaktadır. Tek bir sistemle bir piyasa oyuncusunun elinde bulunan türev ürünlerin gelecekteki değerleri simülasyonlarla öngörülmekte, standart ürünler ile tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarına göre pozisyonları değerlendirilmekte, kapasite bedellerinin, kur dalgalanmalarının etkisi gibi farklı bileşenler hesaplamalara katılmaktadır. ETRM sistemleri yukarıda anlatılan yöntemleri kapsayacak şekilde piyasa oyuncularının ihtiyaçlarına özgü olarak tasarlanmalıdır. ETRM sistemlerinin Türkiye de de gelişen piyasa koşullarıyla birlikte aktif kullanımı beklenmektedir. 12

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ. OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ. OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28337 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: OPSĠYONLARDAN KAYNAKLANAN PĠYASA RĠSKĠ ĠÇĠN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları YTL/MWh YTL/MWh SMF Piyasa Takas Fiyatı PTF Miktar MW MW Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları Uygar Yörük Kıdemli Müdür, Deloitte Danışmanlık Deloitte Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 22 Mayıs

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2016 1. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ İleri Seviye Varlık Yükümlülük Analizi (ALM) 4-5 Mayıs Kredi Riski 11-12 Mayıs Piyasa Riski 25-26 Mayıs E-Mail: ALM egitim@riskturk.com

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU. ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant

2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU. ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant 2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant ETRM Hakkında ETRM 2010 yılında AS/NEXIA iştiraki olarak kurulmuş ve sadece enerji sektörüne hizmet veren bir

Detaylı

TÜREV ENSTRÜMANLARI, ELEKTRİK PİYASALARINDAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDAKİ YERİ

TÜREV ENSTRÜMANLARI, ELEKTRİK PİYASALARINDAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDAKİ YERİ 1 TÜREV ENSTRÜMANLARI, ELEKTRİK PİYASALARINDAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDAKİ YERİ M. Tuna Kök Ciner Grubu 2 TÜREV ENSTRÜMANLARI, ELEKTRİK PİYASALARINDAKİ UYGULAMALARI ve TÜRKİYE ELEKTRİK

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PİYASA YAPICILIĞI

ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PİYASA YAPICILIĞI ELEKTRİK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ PİYASA YAPICILIĞI İÇİNDEKİLER Finansinvest Fina Enerji Holding Elektrik Kontratları VİOP Avantajları Neden Finansinvest? VİOP Elektrik Kontratının İşleyişi VİOP Elektrik

Detaylı

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 24 İlgili Hüküm: Yönetmelik 20 nci maddesinin uygulaması Konu: Türev

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU. ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant

2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU. ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant 2012 YILI EĞİTİM KATALOĞU ETRM ENERJİ DANIŞMANLIK VE RİSK YÖNETİMİ A.Ş Nazlı Naseh-Consultant ETRM Hakkında ETRM 2010 yılında AS/NEXIA iştiraki olarak kurulmuş ve sadece enerji sektörüne hizmet veren bir

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL İÇERİK Riske Nereden Bakıyoruz? Portföy Yönetim Şirketi Banka Portföy Yönetim Şirketleri İçin Risk Yönetim

Detaylı

Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman)

Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman) Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman) Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrışabilen yatırım projelerini finanse etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi geri ödemesi ve sermaye

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti

Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-İstanbul-Türkiye Risk ve Teminat Yönetimi Hizmeti Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında

Detaylı

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar YATIRIM PROJELERİ YÜKSEK MALİYETLİDİR Yatırım bütçesi, şirketler için

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI Araştırma Dairesi Temmuz 2005 1 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Araştırma Dairesi

Detaylı

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları İçerik Giriş Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Temerrüt Halinde Kullanılacak Kaynaklar Stres Testleri ne İlişkin Mevzuat Yerel Mevzuat Uluslararası Prensipler CPMI-IOSCO Takasbank Stres Testi Modeli

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği planları, herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerinin kesintisiz

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU FON KURULU KARARI

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU FON KURULU KARARI FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU FON KURULU KARARI TOPLANTI TARĠHĠ: 29.02.2012 KARAR NO: 1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu Fon Kurulu Celalettin Özgür Güneri

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI Duygu KÜÇÜKBAHAR BEYGO Ali Yağmur AYDINLI Deloitte Danışmanlık A.Ş. ÖZET Türkiye elektrik piyasası, gerek arz ve talepteki artış,

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) FON KURULU KARARI

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) FON KURULU KARARI FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) FON KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ: 20.09.2013 KARAR NO: 3 Finans Yatırım Menkul

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi

İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY SÜTAŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15.05.2015 30.06.2015 tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun

Detaylı

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST RİSK KONTROL ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI TEMEL KURALLARI 1. TANIM Risk Kontrol Endeksleri yatırımcılara, bir varlığa veya bir endekse önceden belirlenmiş sabit risk seviyesinden yatırım yapma olanağı sağlayan endekslerdir. Bu endeksler, yatırım

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Aralık 2009 VOB la Risk Yönetimi i Çetin Ali DÖNMEZ Ç VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi Kuruluş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005 te uzaktan erişimli elektronik bir Borsa olarak

Detaylı

TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA

TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA Giriş Borsada kullanılan elektronik alım satım sisteminde (VOBİS), tüm emirler hesap bazında girilmekte, dolayısıyla işlemler hesap bazında gerçekleşmektedir. Buna

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ?

NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ? + NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ? Proje! Portföy! Program! 3P! Prof.Dr. H.MURAT GÜNAYDIN NURGÜL BİÇER PEM Proje Yönetimi 1 AJANDA! ü Neden Sistem?! ü Fayda ve Maliyetler! ü Organizasyonel gelişim süreçleri

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 21. yy risk yönetimi yüzyılıdır. Ulrich Beck Ateşan Aybars (CTA) Neden Risk Yönetimi Başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu kapsamda; Firmanızın

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis

FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis FİNANSAL RİSK ANALİZİNDE KARMA DAĞILIM MODELİ YAKLAŞIMI * Mixture Distribution Approach in Financial Risk Analysis Keziban KOÇAK İstatistik Anabilim Dalı Deniz ÜNAL İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Son yıllarda

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı