Risk Yönetimi Politikalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Yönetimi Politikalar"

Transkript

1 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde Yönetim Kurulu na do rudan ba l bir organizasyon ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulumuz, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yerlefltirilmesi, faaliyetlerinin etkin bir flekilde yürütülmesinin sa lanmas, Banka n n sermayesiyle uyumlu risk alma düzeyine uygun flekilde risk yönetimi ve iç denetim strateji ve politikalar n n oluflturulmas yla bunlar n uygulanmas n n sa lanmas ve sürdürülmesinden sorumlu nihai mercidir. Denetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere ince Yönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve güvenli operasyon sistemleri kapsam nda oluflturulan birimlerden görevlerinin ifas yla ilgili olarak bilgi almakta, Banka n n tafl d risklerin tespiti, kontrol edilmesi ve izlenmesiyle ilgili yöntemlerin varl ve yeterlili ini de erlendirmekte, icra edilen faaliyetler ve sonuçlar n düzenli olarak Yönetim Kurulu ile paylaflmaktad r. Denetim Komitesi sorumlu birimlerin icra etti i faaliyetlerin sonuçlar ile yap lmas na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka n n faaliyetlerini güven içinde sürdürülmesi bak m ndan önemli gördü ü di er hususlara iliflkin görüfllerini Yönetim Kurulu na bildirmektedir. Risk Yönetimi Faaliyetleri Garanti, piyasa ve kredi risklerini uluslararas standartlara uygun analitik yöntemler kullanarak ölçmekte ve izlemektedir. Banka, tüm risk yönetimi çal flmalar ve Basel II uygulamalar n n yerlefltirilmesinde kullan lmak üzere sat n alm fl oldu u geliflmifl bir risk yönetimi yaz l m n n banka ihtiyaçlar na uygun flekilde kurulumuna bafllam flt r y l nda, al m sat m riski ve Basel II yasal sermaye hesaplama modüllerinin ve operasyonel risk kay p veri taban n n kurulum çal flmalar yürütülmüfltür. Piyasa Riski Piyasa riski, uluslararas ve yerel düzenlemelere, Banka politika ve prosedürlerine uyumlu, Banka yap s na uygun uluslararas uygulamalarda kabul görmüfl yöntemler kullan larak ölçümlenmekte, etkin bir flekilde yönetilerek sürekli geliflen bir yap da de erlendirilmektedir. Banka içinde piyasa riskinin yönetiminde ve limit tahsisinde Riske Maruz De er (RMD), stres testi, senaryo analizleri, durasyon, gap, duyarl l k analizleri ve ekonomik sermaye gibi ölçümler kullan l r. Piyasa riski, risklerin uluslararas standartlara uygun olarak ölçülmesi, s n rlanmas (limit) ve buna göre sermaye ayr lmas n n yan s ra korunma (hedging) amaçl ifllemlerle de risk azalt m na gidilerek yönetilir. Al m Sat m Riski, Banka'n n bilanço içi ve bilanço d fl nda al m-sat m amaçl tafl d pozisyonlar nda, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kald risk, RMD-Riske Maruz De er modeliyle günlük olarak hesaplanmakta ve RMD'ye ba l ekonomik sermaye belirlenmektedir. Riske Maruz De er, belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa de erinde, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalardan dolay, belirlenen güven aral nda ve belirli bir olas l k dâhilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum de er kayb n ölçmektedir. Parametrik yöntem ile 260 günlük tarihsel veri kullan larak %99 güven aral nda hesaplanan RMD'ye, piyasa koflullar n yans tmas aç s ndan kurtosis ve likidite ayarlamalar da yap lmaktad r. Bu çerçevede hesaplanan RMD, hazine al m-sat m ifllemlerinin yönetiminde kullan lmaktad r. Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl sermaye da l m na ba l olarak belirlenen ve her alt ayl k dönem sonlar nda Banka'n n de iflen özkaynak tutar dikkate al narak dinamik bir flekilde güncellenen RMD limitleri, günlük olarak Risk Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan izlenmekte ve raporlanmaktad r.

2 174 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER Sat lmaya haz r menkul k ymetleri de içerecek flekilde tüm al m-sat m portföyü için hesaplanan RMD, 2007 y l sonu itibar yla 52,0 milyon YTL, 2007 y l genelinde ortalama olarak ise 38,36 milyon YTL olmufltur. Mevcut piyasa koflullar nda ve Bankam z n özkaynak rakam dikkate al nd nda bu rakam Banka için önemli bir risk teflkil etmemektedir. Likidite ve Kurtosis Ayarl Parametrik RMD, %99 GA Not: çsel model ile hesaplanan riske maruz de er mevcut durumda banka içi yönetimde kullan lmaktad r. Mevcut düzenlemeler paralelinde BDDK'ya raporlama standart yöntem ile yap lmaktad r. Büyük çapl piyasa dalgalanmalar nda oluflabilecek riskleri belirlemek amac yla RMD modeli ile düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri yap lmaktad r. Modelin güvenilirlili ini izlemek aç s ndan geriye dönük testler de düzenli olarak sürdürülmektedir. Yap sal Faiz Oran Riski: Banka'n n bilanço yap s ndaki vade uyumsuzlu u nedeniyle maruz kald faiz riskini belirlemek üzere durasyon/gap ve duyarl l k analizi raporlar üretilmektedir. Durasyon/gap raporu APKO ve Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan bilanço faiz riski ve likidite yönetiminde kullan lmaktad r. Gap'in yönetimi amac yla IR swap, futures, uzun vadeli repo gibi araçlardan yararlan lmakta, sendikasyon seküritizasyon gibi uzun vadeli kaynaklar n yarat lmas sa lanmaktad r. Banka bilançosu için yap lan hedging ifllemleri APKO kararlar yla uygulanmaktad r. Likidite Riski: Likidite Riski, piyasa koflullar ve Banka bilanço yap s ndan kaynaklanabilecek olas likidite krizlerine karfl gerekli tedbirlerin zaman nda ve do ru flekilde al nmas n sa lamak amac yla Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü (APY), Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK) ve APKO taraf ndan yönetilmektedir. Banka, likidite riskini yaz l olarak belirlenen erken uyar sinyalleri, stres seviyeleri ve al nabilecek aksiyonlarla kurumsal bir prosedür çerçevesinde izlemektedir. Likidite yönetimi aç s ndan önemli bir bilanço kalemi olan mevduatlar için çekirdek mevduat analizi yap lmaktad r. Yasal likidite rasyosuna uyumun sa lanmas gözetilmektedir. Günlük likidite yönetimi Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. APY, bu görevini icra ederken, LRYK taraf ndan kendisine tan mlanan s n rlar içinde hareket etmektedir.

3 175 Kredi Riski Kredi riski yönetimi, kredi risklerinin tutarl bir flekilde de erlendirildi i, say sallaflt r ld, fiyatland ve izlendi i yap land r lm fl bir süreç olup kredi riskine maruz olan tüm bankac l k alanlar n kapsamaktad r. Kredi riski, portföyler baz nda, risk/getiri dengesi ve Banka n n aktif kalitesi gözetilerek yönetilmektedir. Kurumsal ve ticari krediler portföyü için gelifltirilen içsel risk derecelendirme modeli Ocak 2003 de Banka n n sistemine uyumlu hale getirilmifl, kredi tahsis aflamas nda kullan m kredilendirme sürecindeki politika ve prosedürler içine yerlefltirilmifltir. Model, müflterileri objektif kriterler kullanarak derecelendirmek amac yla, geçmifl veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullan larak gelifltirilmifltir. çsel risk derecelendirme modeli ile her bir müflterinin gelecekte temerrüde düflme olas l belirlenmektedir. Risk dereceleri kullan larak, söz konusu portföy için beklenen zarar, beklenmeyen zarar ve ekonomik sermaye tutarlar hesaplanmaktad r. Bireysel krediler ve kredi kartlar portföyü için Experian taraf ndan gelifltirilmifl skorkart modelleri, baflvuru ve tahsis sürecinde kullan lmaktad r. Bireysel krediler için kullan lmakta olan baflvuru skorkart modeli Experian taraf ndan 2007 y l nda güncellenmifl, ayn firma ile KOB kredileri için baflvuru skorkart kurulum çal flmalar bafllat lm flt r. Hazine operasyonlar çerçevesinde, karfl taraf n temerrüt etme ihtimaline ba l olarak, para piyasalar, repo ve türev ifllemlerden do abilecek kredi riski ve buna ba l ekonomik sermaye ihtiyac, istatistiksel yöntemlerle hesaplanmaktad r. Operasyonel Risk Banka daki tüm operasyonel riskler, risklerin tan mlanmas, de erlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilebilmesi/azalt labilmesi unsurlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi nin gözetiminde yönetilmektedir. Teftifl Kurulu Baflkanl n n ve ç Kontrol Merkezi Müdürlü ü nün operasyonel risklerin izlenmesine yönelik faaliyet sonuçlar Denetim Komitesi taraf ndan takip edilmekte ve de erlendirilmektedir. Banka, ölçe ine, sahip oldu u iç kontrol sistemleri ve veri taban na uygun operasyonel risk ölçümünü gerçeklefltirmek üzere yerel ve uluslararas düzenlemeler (Basel II) do rultusunda gerekli çal flmalar yürütmektedir. Bankam zda operasyonel risklerin ölçüm ve yönetimi çerçevesinde öncelikle, Banka içinde oluflmufl ve potansiyel operasyonel riskler ve bu risklerin ait oldu u iflkolu, neden, sonuç tipleri, Basel II kategorileri do rultusunda gruplanarak örnek bir risk matrisi oluflturulmufltur. Risklerin kontrol edilmesine dönük olarak her riske ait denetim durumu, etki ve olas l klar bu matris içinde de erlendirilmektedir. Risk matrisi ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu taraf ndan izlenmekte, güncellenmekte ve gerçeklefltirilen incelemelerde esas al nmaktad r. Banka n n operasyonel risk kay p verisinin, daha sistematik bir flekilde merkezi bir ortamda Basel II standartlar na uygun olarak toplanmas na yönelik iç veri taban oluflturma çal flmalar na risk yönetimi yaz l m çerçevesinde bafllanm flt r. Operasyonel risk kay p veri taban n n oluflturulmas n n ard ndan Basel II çerçevesinde geliflmifl yöntem kullan larak risk ve sermaye hesaplamalar yap labilecektir.

4 176 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER BASEL II Uyum Süreci BDDK taraf ndan 2009 y l nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel II'ye uyum süreci için çal flmalar Garanti nin kendi bünyesinde Risk Yönetimi Birimi taraf ndan koordine edilmektedir. Risk yönetimi yaz l m çerçevesinde al nan Basel II yasal sermaye çözümü ile Banka, Basel II uygulamalar na uygun veri taban ve raporlamalar n da 2008 y l sonunda tamamlamay hedeflemektedir. Basel II geliflmifl yöntemlerle hesaplama yapmak için gereken analizler 2007 y l içinde de devam etmifltir. Garanti müflterilerine yönelik çeflitli illerde düzenlenen Basel II bilgilendirme toplant lar 2008 y l nda da devam ettirilecektir. Garanti risk yönetimi çal flanlar, Türkiye Bankalar Birli i'nde oluflturulan komitelerde, hem Basel II hem de risk yönetimi çal flmalar nda aktif rol almaktad r. ç Kontrol Merkezi Faaliyetleri ç Kontrol Merkezi, Banka içinde sa l kl bir iç kontrol ortam n n oluflturulmas n ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalar na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay t düzeninin bütünlü ünü, güvenilirli ini sa lamaktad r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr l, yetki ve sorumluluklar n paylafl m, mutabakat düzeninin kurulmas, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal nan risklerin tan mlanmas ve izlenmesi yönünde altyap lar oluflturulmaktad r. ç Kontrol Merkezi, kontrol faaliyetlerini ve iç kontrol ortam n n gelifltirilmesi çal flmalar n, operasyonel risk matrisini esas alarak gerçeklefltirmektedir. Böylelikle Banka genelinde operasyonel riskler etki, olas l k ve içinde bulundu u süreç gibi bilgiler bir bütünlük oluflturacak ve risk bazl olacak flekilde izlenebilmektedir. ç Kontrol Merkezi ne ba l iç kontrol elemanlar taraf ndan merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçeklefltirilmekte olup; Merkezi Kontrolde, muhasebe ve MIS kay tlar n n uygunlu u günlük olarak tüm bankay kapsayacak flekilde, Yerinde Kontrolde ise, ifllemler ve dökümantasyonun banka içi ve yasal mevzuata ve düzenlemelere uygunlu u, proaktif veya olufltuktan k sa bir süre sonra olmak üzere risk bazl seçilmifl Genel Müdürlük birimleri ve flubeleri kapsayacak flekilde, yerine getirilmektedir. Ayr ca tüm flube ve birimlerin tafl d klar operasyonel riski yönetebilmeleri için, risk raporlamalar, öz de erlendirme uygulamalar gibi araçlar da kullan lmaktad r. Di er yandan, Banka n n büyüme e ilimi ve giderek artan flube say s dikkate al narak, merkezi kontrol faaliyetlerinin gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla 2007 y l nda bafllat lan çal flmalar önemli ölçüde tamamlanm flt r. Böylece, özellikle flubelerin kredi ifllemlerine yönelik operasyonel risk kontrollerinin merkezi bir ekip taraf ndan yap lmas yla daha fazla say da flubenin iç kontrol kapsam na al nmas ve kontrol edilen kredi operasyonel risk oran n n yükseltilmesi hedeflenmektedir. Uyum Kontrolleri BDDK taraf ndan tarihinde yay mlanan Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik in 18. maddesine uygun olarak, Banka aç s ndan maddi kay p, yetki iptali veya itibar kayb ile sonuçlanabilecek durumlara karfl yasalar, organizasyonel standartlar ve etik ilkeler bak m ndan uyum fonksiyonunu yerine getirmek üzere, ç Kontrol Merkezi bünyesinde Uyum Kontrolleri Bölümü yap land r lm flt r. Uyum Kontrolleri Bölümü taraf ndan, Banka n n gerçeklefltirdi i her türlü ifllemin yasalara, banka içi politika ve kurallarla bankac l k teamüllerine uyumuna yönelik mevcut kontrol mekanizmalar koordine edilmekte, yasal düzenlemelerdeki de iflikliklere ba l olarak süreçlerdeki gerekli de iflikliklerin yap lmas sa lanarak ilgili personelin söz konusu de ifliklikler konusunda bilgilendirilmesi takip edilmekte ve yeni ürün ve ifllemlerle ilgili uygulama öncesinde görüfl oluflturulmaktad r.

5 177 Banka n n yurtd fl flubelerinde ve konsolidasyona tabi ortakl klar nda, yurtd fl düzenlemeler kaynakl uyum risklerinin takip edilmesiyle Banka içindeki uyumluluk bilincini ve kültürünü sürekli yükseltmeye yönelik gerekli çal flmalar n yap lmas da uyum fonksiyonunun temel sorumluluklar ndand r. Acil Durum Plan Banka n n Ola anüstü Durum ve fl Süreklili i Plan nda yer alan kritik süreçlerin, ola anüstü bir durumda Plan da öngörülen nitelikte ve sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli yedekleme sistemlerinin ve alternatif çal flma alanlar n n, ola anüstü bir durumda kullan ma haz r tutulmas için ilgili birimlerle birlikte dönemsel testler gerçeklefltirilmektedir. Teftifl Kurulu Faaliyetleri Banka n n genel müdürlük birimlerinin, flubelerinin ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin denetimi, Teftifl Kurulu taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Kurul, denetim faaliyeti yürüttü ü birimlerin; Faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygunlu u, Mali ve mali olmayan her türlü bilgilerinin do rulu unu ve güvenilirli i, Varl klar n korunmas na yönelik uygulamalar n n etkinli i, Operasyonlar n n verimlilik ve etkilili i, ile ilgili iç kontrol sistemlerinin etkinli ini incelemekte ve de erlendirmektedir. Ayr ca, Banka ya karfl, personel ya da üçüncü kiflilerce gerçeklefltirilen hile, doland r c l k veya sahtekârl k faaliyetlerine iliflkin soruflturma görevi de Teftifl Kurulu taraf ndan yürütülmektedir. Teftifl Kurulu tüm bu görevlerini etkin bir flekilde yerine getirebilmek için faaliyetlerini, yerinde denetim, merkezi denetim, soruflturma ve inceleme çal flmalar ve Bilgi Teknolojileri denetimi olarak yap land rm fl, organizasyonunu da buna uygun flekilde oluflturmufltur. Yerinde denetim faaliyeti kapsam nda, risk a rl klar esas al narak yap lan önceliklendirmeler do rultusunda Banka n n ifltirakleri, genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan larak saha çal flmalar yürütülmektedir. Teftifl Kurulu, mevcut kaynaklar n etkin kullan labilmesi ve faaliyetlerin kuruma en fazla katk y sa layabilecek kapsamda yürütülebilmesi için, risk odakl çal flma anlay fl n benimsemifltir. Yerinde denetim faaliyetine iliflkin y ll k denetim planlar bu anlay fl ile oluflturulmakta ve uygulanmaktad r. Kurul, bankac l k ürün, uygulama ve süreçlerinde yer verilen sistematik eksiklik ve hatalar n tespitine yönelik uzaktan inceleme tekniklerinin kullan ld merkezi denetim faaliyeti de yürütmektedir. Ayr ca, her türlü sahtecilik ve doland r c l k eylemlerinin incelenmesi ve soruflturulmas n n yan s ra, kurulan erken uyar sistemleriyle bunlar n herhangi bir zarar oluflturmadan tespitine yönelik Kurul çal flmalar da bulunmaktad r. Bunlara ilave olarak Teftifl Kurulu Baflkanl bünyesinde risk odakl denetim yaklafl m do rultusunda bilgi teknolojileri denetim çal flmalar da gerçeklefltirilmektedir. Kurul faaliyetlerinin kapsam, belirlenmifl amaçlara ulafl labilmesine imkân verecek flekilde Banka ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin faaliyetlerini de içine almaktad r. Denetim kapsam ve s kl, Teftifl Kurulu Baflkanl nca yap lacak risk de erlendirmeleri, Kurul un kaynaklar, öncelikleri, Banka n n hedef ve stratejilerine göre belirlenmektedir.

6 178 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER Uyum Görevlisi Bankam z Uyum Görevlisi nin görev ve sorumluluklar, 5549 Say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun da da öngürüldü ü haliyle afla da özetlenmifltir: Müflterinin tan nmas ve kimlik tespitlerinin yap lmas için çal flanlar nezdinde gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çal flmalar n yönetmek, Bu yönde banka politikalar n haz rlamak, gerekti inde bunlar güncellemek ve banka yönetimine önerilerde bulunmak, Çal flanlara yönelik e itim faaliyetlerini koordine etmek, lgili resmi ya da özel kurulufllarla iliflkileri yürütmek, Tespit edilen flüpheli ifllemlerin MASAK a (Mali Suçlar Araflt rma Kurulu Baflkanl )bildiriminin yap lmas n sa lamak. Uyum Görevlisi, yukar da özetlenen görev ve sorumluluklar n yerine getirirken, Teftifl Kurulu ve ç Kontrol Merkezi ile iflbirli i halinde çal flmakta, bu do rultuda ilgili kiflilerle belirli dönemlerde bir araya gelerek çal flmalar hakk nda de erlendirmeler yapmaktad r. Söz konusu faaliyetlerin daha etkin ve daha kapsaml bir flekilde yerine getirilebilmesi amac yla 2007 y l nda üzerinde çal fl lmaya bafllanan bir yaz l m program n n 2008 y l nda uygulamaya al nmas hedeflenmektedir. Güvenli Operasyon Müdürlü ü Faaliyetleri Güvenli Operasyon Müdürlü ü (Fraud), bütünsel doland r c l önleme yaklafl m çerçevesinde, daha önce ayr birimler alt nda faaliyet gösteren kredi kart, internet ve baflvuru doland r c l n önleme ekiplerini tek çat alt nda birlefltirerek yeni bir yap da oluflturulmufltur. Bütünsel doland r c l k önleme yaklafl m içinde yer alan karmafl k doland r c l k eylemlerini önleyip, riskleri ve kay plar minimize edebilmek için Banka taraf ndan bütünsel doland r c l k önlemeye uygun çözümler sunan entegre bir yaz l m da 2007 y l nda sat n al nm flt r. ç Sistemler Kapsam ndaki Birimlerin Yöneticileri Ad ve Soyadlar, Görev Süreleri, Sorumlu Olduklar Alanlar, Ö renim Durumlar ve Mesleki Deneyimleri Ebru Ogan Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur y llar aras nda çeflitli özel sektör banka ve kurulufllar nda yönetici olarak çal flm flt r y l nda Garanti Bankas fltirakler Risk Yönetimi Birim Müdürlü ü'ne bafllayan Ogan, 2003 y l ndan bu yana Garanti Bankas Risk Yönetimi Birim Müdürü olarak görev yapmaktad r. Risk Yönetimi Birim Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka piyasa ve kredi riski modellerinin istatistiksel yöntemlere dayal olarak piyasa standartlar na uygun olarak gelifltirilmesini sa lamak, htiyaçlara göre gerçeklefltirilecek projeleri yönetmek, Gelifltirilen sistem ve süreçlerin Banka genel politikalar na uygunlu unu sa lamak, Banka'n n tüm risklerini kapsayan entegre risk yönetimi sisteminin oluflturulmas için gerekli çal flmalar yürütmek, fltiraklerdeki risk yönetimi ölçüm model ve yönetim ihtiyac n belirleyerek gerekli çal flmalar n yap lmas n sa lamak.

7 179 Osman Bahri Turgut Marmara Üniversitesi ktisat bölümü mezunudur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana Teftifl Kurulu Baflkanl görevini yürütmekte olan Osman Bahri Turgut'un 17 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r y l ndan itibaren Garanti'de müfettifl yard mc s, müfettifl, flube müdürü, Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s, Ticari Krediler Birim Müdürü ve ç Kontrol Merkezi Müdürü olarak çal flm flt r. Teftifl Kurulu Baflkan 'n n sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: ç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerini belirlemek, gerekli onaylar n al nmas ndan sonra uygulamak, ç denetim faaliyetlerinin gözetimi, denetim politika, program, süreç ve uygulamalar n izlemek ve yönlendirmek, Kurul üyelerinin, yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, Kurul üyelerinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini de erlendirilmek. Erdo an Y lmaz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunudur y l nda Garanti'ye müfettifl yard mc s olarak girmifl ve 2000 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s olmufltur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana ç Kontrol Merkezi Müdürü olan Erdo an Y lmaz' n 14 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r. ç Kontrol Merkezi Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka'daki iç kontrol sisteminin, yasal düzenlemelere, Banka'n n hedef ve politikalar na uygun biçimde kurulmas n sa lamak, ç kontrol faaliyetlerinin, Banka'n n operasyonel faaliyetlerini gerçeklefltiren personel ile iç kontrol personeli aras nda da l m na iliflkin usul ve esaslar üst yönetim ile birlikte belirlemek, ç Kontrol Merkezi'nin y ll k ifl planlar n haz rlamak, faaliyetlerin söz konusu planlar do rultusunda yürütülmesini sa lamak, ç kontrol personelinin yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, ç kontrol personelinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini izlemek. Beyhan Kolay Ortado u Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur y l nda Garanti'ye Müfettifl Yard mc s olarak girmifl ve 2005 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s olmufltur. 15 Eylül 2006 tarihinden bu yana Güvenli Operasyon Birim Müdürü olan Beyhan Kolay' n, 14 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r. Güvenli Operasyon Birim Müdürü nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: D flsal doland r c l k eylemlerine karfl parasal veya parasal olmayan kay plar n minimize edilmesi için stratejiler gelifltirmek ve uygulanmas n sa lamak, Güvenli Operasyon Müdürlü ü nün y ll k ifl plan n haz rlamak ve Birim faaliyetlerinin söz konusu planlar do rultusunda yürütülmesini sa lamak, Personelinin yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, Güvenli Operasyon Müdürlü ü çal flanlar n n görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini gözlemlemek.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım

Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım Kredi Komitesi Garanti Bankası Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutarını Kredi Komitesi ne devretmiştir.

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004 Sayfa 52 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Hürriyet Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan Temmuz 2003 te yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ( lkeler) ne uyum sa lama yönünde

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yetenek oyunu kazandırır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazandırır. Michael Jordan (Dünyanın en çok tanınan basketbol oyuncusu olan Jordan, NBA in sitesinde tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden

Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden KOMTAfi LAN 3 Merhaba Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden çizildi i, ufuk çizgisinin giderek daha ötelere tafl nd bir dönem yafl yoruz. Geliflmifl ve geliflmekte olan tüm ekonomilerde ifllem hacimlerinin

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı