Risk Yönetimi Politikalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk Yönetimi Politikalar"

Transkript

1 173 Risk Yönetimi Politikalar Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde Yönetim Kurulu na do rudan ba l bir organizasyon ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulumuz, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yerlefltirilmesi, faaliyetlerinin etkin bir flekilde yürütülmesinin sa lanmas, Banka n n sermayesiyle uyumlu risk alma düzeyine uygun flekilde risk yönetimi ve iç denetim strateji ve politikalar n n oluflturulmas yla bunlar n uygulanmas n n sa lanmas ve sürdürülmesinden sorumlu nihai mercidir. Denetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere ince Yönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve güvenli operasyon sistemleri kapsam nda oluflturulan birimlerden görevlerinin ifas yla ilgili olarak bilgi almakta, Banka n n tafl d risklerin tespiti, kontrol edilmesi ve izlenmesiyle ilgili yöntemlerin varl ve yeterlili ini de erlendirmekte, icra edilen faaliyetler ve sonuçlar n düzenli olarak Yönetim Kurulu ile paylaflmaktad r. Denetim Komitesi sorumlu birimlerin icra etti i faaliyetlerin sonuçlar ile yap lmas na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka n n faaliyetlerini güven içinde sürdürülmesi bak m ndan önemli gördü ü di er hususlara iliflkin görüfllerini Yönetim Kurulu na bildirmektedir. Risk Yönetimi Faaliyetleri Garanti, piyasa ve kredi risklerini uluslararas standartlara uygun analitik yöntemler kullanarak ölçmekte ve izlemektedir. Banka, tüm risk yönetimi çal flmalar ve Basel II uygulamalar n n yerlefltirilmesinde kullan lmak üzere sat n alm fl oldu u geliflmifl bir risk yönetimi yaz l m n n banka ihtiyaçlar na uygun flekilde kurulumuna bafllam flt r y l nda, al m sat m riski ve Basel II yasal sermaye hesaplama modüllerinin ve operasyonel risk kay p veri taban n n kurulum çal flmalar yürütülmüfltür. Piyasa Riski Piyasa riski, uluslararas ve yerel düzenlemelere, Banka politika ve prosedürlerine uyumlu, Banka yap s na uygun uluslararas uygulamalarda kabul görmüfl yöntemler kullan larak ölçümlenmekte, etkin bir flekilde yönetilerek sürekli geliflen bir yap da de erlendirilmektedir. Banka içinde piyasa riskinin yönetiminde ve limit tahsisinde Riske Maruz De er (RMD), stres testi, senaryo analizleri, durasyon, gap, duyarl l k analizleri ve ekonomik sermaye gibi ölçümler kullan l r. Piyasa riski, risklerin uluslararas standartlara uygun olarak ölçülmesi, s n rlanmas (limit) ve buna göre sermaye ayr lmas n n yan s ra korunma (hedging) amaçl ifllemlerle de risk azalt m na gidilerek yönetilir. Al m Sat m Riski, Banka'n n bilanço içi ve bilanço d fl nda al m-sat m amaçl tafl d pozisyonlar nda, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kald risk, RMD-Riske Maruz De er modeliyle günlük olarak hesaplanmakta ve RMD'ye ba l ekonomik sermaye belirlenmektedir. Riske Maruz De er, belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa de erinde, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalardan dolay, belirlenen güven aral nda ve belirli bir olas l k dâhilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum de er kayb n ölçmektedir. Parametrik yöntem ile 260 günlük tarihsel veri kullan larak %99 güven aral nda hesaplanan RMD'ye, piyasa koflullar n yans tmas aç s ndan kurtosis ve likidite ayarlamalar da yap lmaktad r. Bu çerçevede hesaplanan RMD, hazine al m-sat m ifllemlerinin yönetiminde kullan lmaktad r. Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl sermaye da l m na ba l olarak belirlenen ve her alt ayl k dönem sonlar nda Banka'n n de iflen özkaynak tutar dikkate al narak dinamik bir flekilde güncellenen RMD limitleri, günlük olarak Risk Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan izlenmekte ve raporlanmaktad r.

2 174 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER Sat lmaya haz r menkul k ymetleri de içerecek flekilde tüm al m-sat m portföyü için hesaplanan RMD, 2007 y l sonu itibar yla 52,0 milyon YTL, 2007 y l genelinde ortalama olarak ise 38,36 milyon YTL olmufltur. Mevcut piyasa koflullar nda ve Bankam z n özkaynak rakam dikkate al nd nda bu rakam Banka için önemli bir risk teflkil etmemektedir. Likidite ve Kurtosis Ayarl Parametrik RMD, %99 GA Not: çsel model ile hesaplanan riske maruz de er mevcut durumda banka içi yönetimde kullan lmaktad r. Mevcut düzenlemeler paralelinde BDDK'ya raporlama standart yöntem ile yap lmaktad r. Büyük çapl piyasa dalgalanmalar nda oluflabilecek riskleri belirlemek amac yla RMD modeli ile düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri yap lmaktad r. Modelin güvenilirlili ini izlemek aç s ndan geriye dönük testler de düzenli olarak sürdürülmektedir. Yap sal Faiz Oran Riski: Banka'n n bilanço yap s ndaki vade uyumsuzlu u nedeniyle maruz kald faiz riskini belirlemek üzere durasyon/gap ve duyarl l k analizi raporlar üretilmektedir. Durasyon/gap raporu APKO ve Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan bilanço faiz riski ve likidite yönetiminde kullan lmaktad r. Gap'in yönetimi amac yla IR swap, futures, uzun vadeli repo gibi araçlardan yararlan lmakta, sendikasyon seküritizasyon gibi uzun vadeli kaynaklar n yarat lmas sa lanmaktad r. Banka bilançosu için yap lan hedging ifllemleri APKO kararlar yla uygulanmaktad r. Likidite Riski: Likidite Riski, piyasa koflullar ve Banka bilanço yap s ndan kaynaklanabilecek olas likidite krizlerine karfl gerekli tedbirlerin zaman nda ve do ru flekilde al nmas n sa lamak amac yla Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü (APY), Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK) ve APKO taraf ndan yönetilmektedir. Banka, likidite riskini yaz l olarak belirlenen erken uyar sinyalleri, stres seviyeleri ve al nabilecek aksiyonlarla kurumsal bir prosedür çerçevesinde izlemektedir. Likidite yönetimi aç s ndan önemli bir bilanço kalemi olan mevduatlar için çekirdek mevduat analizi yap lmaktad r. Yasal likidite rasyosuna uyumun sa lanmas gözetilmektedir. Günlük likidite yönetimi Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. APY, bu görevini icra ederken, LRYK taraf ndan kendisine tan mlanan s n rlar içinde hareket etmektedir.

3 175 Kredi Riski Kredi riski yönetimi, kredi risklerinin tutarl bir flekilde de erlendirildi i, say sallaflt r ld, fiyatland ve izlendi i yap land r lm fl bir süreç olup kredi riskine maruz olan tüm bankac l k alanlar n kapsamaktad r. Kredi riski, portföyler baz nda, risk/getiri dengesi ve Banka n n aktif kalitesi gözetilerek yönetilmektedir. Kurumsal ve ticari krediler portföyü için gelifltirilen içsel risk derecelendirme modeli Ocak 2003 de Banka n n sistemine uyumlu hale getirilmifl, kredi tahsis aflamas nda kullan m kredilendirme sürecindeki politika ve prosedürler içine yerlefltirilmifltir. Model, müflterileri objektif kriterler kullanarak derecelendirmek amac yla, geçmifl veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullan larak gelifltirilmifltir. çsel risk derecelendirme modeli ile her bir müflterinin gelecekte temerrüde düflme olas l belirlenmektedir. Risk dereceleri kullan larak, söz konusu portföy için beklenen zarar, beklenmeyen zarar ve ekonomik sermaye tutarlar hesaplanmaktad r. Bireysel krediler ve kredi kartlar portföyü için Experian taraf ndan gelifltirilmifl skorkart modelleri, baflvuru ve tahsis sürecinde kullan lmaktad r. Bireysel krediler için kullan lmakta olan baflvuru skorkart modeli Experian taraf ndan 2007 y l nda güncellenmifl, ayn firma ile KOB kredileri için baflvuru skorkart kurulum çal flmalar bafllat lm flt r. Hazine operasyonlar çerçevesinde, karfl taraf n temerrüt etme ihtimaline ba l olarak, para piyasalar, repo ve türev ifllemlerden do abilecek kredi riski ve buna ba l ekonomik sermaye ihtiyac, istatistiksel yöntemlerle hesaplanmaktad r. Operasyonel Risk Banka daki tüm operasyonel riskler, risklerin tan mlanmas, de erlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilebilmesi/azalt labilmesi unsurlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi nin gözetiminde yönetilmektedir. Teftifl Kurulu Baflkanl n n ve ç Kontrol Merkezi Müdürlü ü nün operasyonel risklerin izlenmesine yönelik faaliyet sonuçlar Denetim Komitesi taraf ndan takip edilmekte ve de erlendirilmektedir. Banka, ölçe ine, sahip oldu u iç kontrol sistemleri ve veri taban na uygun operasyonel risk ölçümünü gerçeklefltirmek üzere yerel ve uluslararas düzenlemeler (Basel II) do rultusunda gerekli çal flmalar yürütmektedir. Bankam zda operasyonel risklerin ölçüm ve yönetimi çerçevesinde öncelikle, Banka içinde oluflmufl ve potansiyel operasyonel riskler ve bu risklerin ait oldu u iflkolu, neden, sonuç tipleri, Basel II kategorileri do rultusunda gruplanarak örnek bir risk matrisi oluflturulmufltur. Risklerin kontrol edilmesine dönük olarak her riske ait denetim durumu, etki ve olas l klar bu matris içinde de erlendirilmektedir. Risk matrisi ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu taraf ndan izlenmekte, güncellenmekte ve gerçeklefltirilen incelemelerde esas al nmaktad r. Banka n n operasyonel risk kay p verisinin, daha sistematik bir flekilde merkezi bir ortamda Basel II standartlar na uygun olarak toplanmas na yönelik iç veri taban oluflturma çal flmalar na risk yönetimi yaz l m çerçevesinde bafllanm flt r. Operasyonel risk kay p veri taban n n oluflturulmas n n ard ndan Basel II çerçevesinde geliflmifl yöntem kullan larak risk ve sermaye hesaplamalar yap labilecektir.

4 176 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER BASEL II Uyum Süreci BDDK taraf ndan 2009 y l nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel II'ye uyum süreci için çal flmalar Garanti nin kendi bünyesinde Risk Yönetimi Birimi taraf ndan koordine edilmektedir. Risk yönetimi yaz l m çerçevesinde al nan Basel II yasal sermaye çözümü ile Banka, Basel II uygulamalar na uygun veri taban ve raporlamalar n da 2008 y l sonunda tamamlamay hedeflemektedir. Basel II geliflmifl yöntemlerle hesaplama yapmak için gereken analizler 2007 y l içinde de devam etmifltir. Garanti müflterilerine yönelik çeflitli illerde düzenlenen Basel II bilgilendirme toplant lar 2008 y l nda da devam ettirilecektir. Garanti risk yönetimi çal flanlar, Türkiye Bankalar Birli i'nde oluflturulan komitelerde, hem Basel II hem de risk yönetimi çal flmalar nda aktif rol almaktad r. ç Kontrol Merkezi Faaliyetleri ç Kontrol Merkezi, Banka içinde sa l kl bir iç kontrol ortam n n oluflturulmas n ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalar na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay t düzeninin bütünlü ünü, güvenilirli ini sa lamaktad r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr l, yetki ve sorumluluklar n paylafl m, mutabakat düzeninin kurulmas, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal nan risklerin tan mlanmas ve izlenmesi yönünde altyap lar oluflturulmaktad r. ç Kontrol Merkezi, kontrol faaliyetlerini ve iç kontrol ortam n n gelifltirilmesi çal flmalar n, operasyonel risk matrisini esas alarak gerçeklefltirmektedir. Böylelikle Banka genelinde operasyonel riskler etki, olas l k ve içinde bulundu u süreç gibi bilgiler bir bütünlük oluflturacak ve risk bazl olacak flekilde izlenebilmektedir. ç Kontrol Merkezi ne ba l iç kontrol elemanlar taraf ndan merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle inceleme faaliyetleri gerçeklefltirilmekte olup; Merkezi Kontrolde, muhasebe ve MIS kay tlar n n uygunlu u günlük olarak tüm bankay kapsayacak flekilde, Yerinde Kontrolde ise, ifllemler ve dökümantasyonun banka içi ve yasal mevzuata ve düzenlemelere uygunlu u, proaktif veya olufltuktan k sa bir süre sonra olmak üzere risk bazl seçilmifl Genel Müdürlük birimleri ve flubeleri kapsayacak flekilde, yerine getirilmektedir. Ayr ca tüm flube ve birimlerin tafl d klar operasyonel riski yönetebilmeleri için, risk raporlamalar, öz de erlendirme uygulamalar gibi araçlar da kullan lmaktad r. Di er yandan, Banka n n büyüme e ilimi ve giderek artan flube say s dikkate al narak, merkezi kontrol faaliyetlerinin gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla 2007 y l nda bafllat lan çal flmalar önemli ölçüde tamamlanm flt r. Böylece, özellikle flubelerin kredi ifllemlerine yönelik operasyonel risk kontrollerinin merkezi bir ekip taraf ndan yap lmas yla daha fazla say da flubenin iç kontrol kapsam na al nmas ve kontrol edilen kredi operasyonel risk oran n n yükseltilmesi hedeflenmektedir. Uyum Kontrolleri BDDK taraf ndan tarihinde yay mlanan Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik in 18. maddesine uygun olarak, Banka aç s ndan maddi kay p, yetki iptali veya itibar kayb ile sonuçlanabilecek durumlara karfl yasalar, organizasyonel standartlar ve etik ilkeler bak m ndan uyum fonksiyonunu yerine getirmek üzere, ç Kontrol Merkezi bünyesinde Uyum Kontrolleri Bölümü yap land r lm flt r. Uyum Kontrolleri Bölümü taraf ndan, Banka n n gerçeklefltirdi i her türlü ifllemin yasalara, banka içi politika ve kurallarla bankac l k teamüllerine uyumuna yönelik mevcut kontrol mekanizmalar koordine edilmekte, yasal düzenlemelerdeki de iflikliklere ba l olarak süreçlerdeki gerekli de iflikliklerin yap lmas sa lanarak ilgili personelin söz konusu de ifliklikler konusunda bilgilendirilmesi takip edilmekte ve yeni ürün ve ifllemlerle ilgili uygulama öncesinde görüfl oluflturulmaktad r.

5 177 Banka n n yurtd fl flubelerinde ve konsolidasyona tabi ortakl klar nda, yurtd fl düzenlemeler kaynakl uyum risklerinin takip edilmesiyle Banka içindeki uyumluluk bilincini ve kültürünü sürekli yükseltmeye yönelik gerekli çal flmalar n yap lmas da uyum fonksiyonunun temel sorumluluklar ndand r. Acil Durum Plan Banka n n Ola anüstü Durum ve fl Süreklili i Plan nda yer alan kritik süreçlerin, ola anüstü bir durumda Plan da öngörülen nitelikte ve sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli yedekleme sistemlerinin ve alternatif çal flma alanlar n n, ola anüstü bir durumda kullan ma haz r tutulmas için ilgili birimlerle birlikte dönemsel testler gerçeklefltirilmektedir. Teftifl Kurulu Faaliyetleri Banka n n genel müdürlük birimlerinin, flubelerinin ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin denetimi, Teftifl Kurulu taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Kurul, denetim faaliyeti yürüttü ü birimlerin; Faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygunlu u, Mali ve mali olmayan her türlü bilgilerinin do rulu unu ve güvenilirli i, Varl klar n korunmas na yönelik uygulamalar n n etkinli i, Operasyonlar n n verimlilik ve etkilili i, ile ilgili iç kontrol sistemlerinin etkinli ini incelemekte ve de erlendirmektedir. Ayr ca, Banka ya karfl, personel ya da üçüncü kiflilerce gerçeklefltirilen hile, doland r c l k veya sahtekârl k faaliyetlerine iliflkin soruflturma görevi de Teftifl Kurulu taraf ndan yürütülmektedir. Teftifl Kurulu tüm bu görevlerini etkin bir flekilde yerine getirebilmek için faaliyetlerini, yerinde denetim, merkezi denetim, soruflturma ve inceleme çal flmalar ve Bilgi Teknolojileri denetimi olarak yap land rm fl, organizasyonunu da buna uygun flekilde oluflturmufltur. Yerinde denetim faaliyeti kapsam nda, risk a rl klar esas al narak yap lan önceliklendirmeler do rultusunda Banka n n ifltirakleri, genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan larak saha çal flmalar yürütülmektedir. Teftifl Kurulu, mevcut kaynaklar n etkin kullan labilmesi ve faaliyetlerin kuruma en fazla katk y sa layabilecek kapsamda yürütülebilmesi için, risk odakl çal flma anlay fl n benimsemifltir. Yerinde denetim faaliyetine iliflkin y ll k denetim planlar bu anlay fl ile oluflturulmakta ve uygulanmaktad r. Kurul, bankac l k ürün, uygulama ve süreçlerinde yer verilen sistematik eksiklik ve hatalar n tespitine yönelik uzaktan inceleme tekniklerinin kullan ld merkezi denetim faaliyeti de yürütmektedir. Ayr ca, her türlü sahtecilik ve doland r c l k eylemlerinin incelenmesi ve soruflturulmas n n yan s ra, kurulan erken uyar sistemleriyle bunlar n herhangi bir zarar oluflturmadan tespitine yönelik Kurul çal flmalar da bulunmaktad r. Bunlara ilave olarak Teftifl Kurulu Baflkanl bünyesinde risk odakl denetim yaklafl m do rultusunda bilgi teknolojileri denetim çal flmalar da gerçeklefltirilmektedir. Kurul faaliyetlerinin kapsam, belirlenmifl amaçlara ulafl labilmesine imkân verecek flekilde Banka ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin faaliyetlerini de içine almaktad r. Denetim kapsam ve s kl, Teftifl Kurulu Baflkanl nca yap lacak risk de erlendirmeleri, Kurul un kaynaklar, öncelikleri, Banka n n hedef ve stratejilerine göre belirlenmektedir.

6 178 BÖLÜM III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER Uyum Görevlisi Bankam z Uyum Görevlisi nin görev ve sorumluluklar, 5549 Say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun da da öngürüldü ü haliyle afla da özetlenmifltir: Müflterinin tan nmas ve kimlik tespitlerinin yap lmas için çal flanlar nezdinde gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çal flmalar n yönetmek, Bu yönde banka politikalar n haz rlamak, gerekti inde bunlar güncellemek ve banka yönetimine önerilerde bulunmak, Çal flanlara yönelik e itim faaliyetlerini koordine etmek, lgili resmi ya da özel kurulufllarla iliflkileri yürütmek, Tespit edilen flüpheli ifllemlerin MASAK a (Mali Suçlar Araflt rma Kurulu Baflkanl )bildiriminin yap lmas n sa lamak. Uyum Görevlisi, yukar da özetlenen görev ve sorumluluklar n yerine getirirken, Teftifl Kurulu ve ç Kontrol Merkezi ile iflbirli i halinde çal flmakta, bu do rultuda ilgili kiflilerle belirli dönemlerde bir araya gelerek çal flmalar hakk nda de erlendirmeler yapmaktad r. Söz konusu faaliyetlerin daha etkin ve daha kapsaml bir flekilde yerine getirilebilmesi amac yla 2007 y l nda üzerinde çal fl lmaya bafllanan bir yaz l m program n n 2008 y l nda uygulamaya al nmas hedeflenmektedir. Güvenli Operasyon Müdürlü ü Faaliyetleri Güvenli Operasyon Müdürlü ü (Fraud), bütünsel doland r c l önleme yaklafl m çerçevesinde, daha önce ayr birimler alt nda faaliyet gösteren kredi kart, internet ve baflvuru doland r c l n önleme ekiplerini tek çat alt nda birlefltirerek yeni bir yap da oluflturulmufltur. Bütünsel doland r c l k önleme yaklafl m içinde yer alan karmafl k doland r c l k eylemlerini önleyip, riskleri ve kay plar minimize edebilmek için Banka taraf ndan bütünsel doland r c l k önlemeye uygun çözümler sunan entegre bir yaz l m da 2007 y l nda sat n al nm flt r. ç Sistemler Kapsam ndaki Birimlerin Yöneticileri Ad ve Soyadlar, Görev Süreleri, Sorumlu Olduklar Alanlar, Ö renim Durumlar ve Mesleki Deneyimleri Ebru Ogan Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur y llar aras nda çeflitli özel sektör banka ve kurulufllar nda yönetici olarak çal flm flt r y l nda Garanti Bankas fltirakler Risk Yönetimi Birim Müdürlü ü'ne bafllayan Ogan, 2003 y l ndan bu yana Garanti Bankas Risk Yönetimi Birim Müdürü olarak görev yapmaktad r. Risk Yönetimi Birim Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka piyasa ve kredi riski modellerinin istatistiksel yöntemlere dayal olarak piyasa standartlar na uygun olarak gelifltirilmesini sa lamak, htiyaçlara göre gerçeklefltirilecek projeleri yönetmek, Gelifltirilen sistem ve süreçlerin Banka genel politikalar na uygunlu unu sa lamak, Banka'n n tüm risklerini kapsayan entegre risk yönetimi sisteminin oluflturulmas için gerekli çal flmalar yürütmek, fltiraklerdeki risk yönetimi ölçüm model ve yönetim ihtiyac n belirleyerek gerekli çal flmalar n yap lmas n sa lamak.

7 179 Osman Bahri Turgut Marmara Üniversitesi ktisat bölümü mezunudur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana Teftifl Kurulu Baflkanl görevini yürütmekte olan Osman Bahri Turgut'un 17 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r y l ndan itibaren Garanti'de müfettifl yard mc s, müfettifl, flube müdürü, Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s, Ticari Krediler Birim Müdürü ve ç Kontrol Merkezi Müdürü olarak çal flm flt r. Teftifl Kurulu Baflkan 'n n sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: ç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerini belirlemek, gerekli onaylar n al nmas ndan sonra uygulamak, ç denetim faaliyetlerinin gözetimi, denetim politika, program, süreç ve uygulamalar n izlemek ve yönlendirmek, Kurul üyelerinin, yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, Kurul üyelerinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini de erlendirilmek. Erdo an Y lmaz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunudur y l nda Garanti'ye müfettifl yard mc s olarak girmifl ve 2000 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s olmufltur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana ç Kontrol Merkezi Müdürü olan Erdo an Y lmaz' n 14 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r. ç Kontrol Merkezi Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka'daki iç kontrol sisteminin, yasal düzenlemelere, Banka'n n hedef ve politikalar na uygun biçimde kurulmas n sa lamak, ç kontrol faaliyetlerinin, Banka'n n operasyonel faaliyetlerini gerçeklefltiren personel ile iç kontrol personeli aras nda da l m na iliflkin usul ve esaslar üst yönetim ile birlikte belirlemek, ç Kontrol Merkezi'nin y ll k ifl planlar n haz rlamak, faaliyetlerin söz konusu planlar do rultusunda yürütülmesini sa lamak, ç kontrol personelinin yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, ç kontrol personelinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini izlemek. Beyhan Kolay Ortado u Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur y l nda Garanti'ye Müfettifl Yard mc s olarak girmifl ve 2005 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s olmufltur. 15 Eylül 2006 tarihinden bu yana Güvenli Operasyon Birim Müdürü olan Beyhan Kolay' n, 14 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r. Güvenli Operasyon Birim Müdürü nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: D flsal doland r c l k eylemlerine karfl parasal veya parasal olmayan kay plar n minimize edilmesi için stratejiler gelifltirmek ve uygulanmas n sa lamak, Güvenli Operasyon Müdürlü ü nün y ll k ifl plan n haz rlamak ve Birim faaliyetlerinin söz konusu planlar do rultusunda yürütülmesini sa lamak, Personelinin yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, Güvenli Operasyon Müdürlü ü çal flanlar n n görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini gözlemlemek.

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı