KRED R SK YÖNET M VE ANAL T K H YERAR PROSES YÖNTEM YLE B R B REYSEL KRED TALEP DE ERLEND RME MODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRED R SK YÖNET M VE ANAL T K H YERAR PROSES YÖNTEM YLE B R B REYSEL KRED TALEP DE ERLEND RME MODEL"

Transkript

1 KRED R SK YÖNET M VE ANAL T K H YERAR PROSES YÖNTEM YLE B R B REYSEL KRED TALEP DE ERLEND RME MODEL Alev TA KIN GÜMÜ Gülcan ÇEL K Merve ÜÇER Y ld z Teknik Üniversitesi Y ld z Teknik Üniversitesi Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET Kredi riski, kredinin klasik bankac l n temel fonksiyonlar ndan birisi olmas nedeniyle, bankac l kta ilk tan mlanan risklerdendir. Bankalar, kredi talep eden mü terilerine kredi kulland rma/kulland rmama kararlar nda ne yönde ve nas l hareket edeceklerini belirleyebilmek için, kredi kulland rma/kulland rmama karar n etkileyen de i kenler aras ili kileri ortaya koyan içsel kredi de erlendirme modelleri olu turmaktad r. Bu çal mada, bir bankaya ba vurarak kredi talep eden bireysel mü terilerin k sa vadeli kredi taleplerinin de erlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi karar n n verilmesine yönelik, Analitik Hiyerar i Prosesi (AHP) yöntemiyle ili kilendirilen bir model önerilmektedir. Analitik Hiyerar i Prosesi yöntemindeki ana ve alt kriterlerin a rl kland rma hesaplar için Expert Choice yaz l m ndan yararlan lmaktad r. Ard ndan, Ökerin (2007) çal mas nda kulland alt kriter puanlama yöntemiyle alt kriter puanlar saptanarak kredi talep alternatifleri de erlendirilmektedir. Son olarak, önerilen model do rultusunda, bir bankaya gelen bireysel kredi ba vurusuna yönelik verilecek nihai karar nümerik bir örnek üzerinden de erlendirilerek elde edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerar i Prosesi, Kredi Risk De erlendirme, Risk Yönetimi CREDIT RISK MANAGEMENT AND A CONSUMER LOAN DEMAND ASSESMENT MODEL VIA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS METHOD ABSTRACT Credit risk is one of the first defined risks for banking business, because of being one of the basic functions of the sonsidered sector. The banks compose their internal credit evaluation model displaying the relationship between the variables effect the decision of credit availability. A model associated with Analytic Hierarchy Process (AHP) is proposed in this paper for the assesment of short term individual credit demands of consumers. Expert Choice Software is used for the main and subcriteria weighting calculations. Then, the sub-criteria rating method of Oker (2007) is used to assess the alternative credit demands. Finally, towards the proposed model, the final decision for an individual credit application can be made via a numerical example. Keywords: Analytical Hierarchy Process, Credit Risk Assesment, Risk Management 148

2 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran G R Sözlük tan m olarak risk, tehlike, kötü sonuç olas l, kay p ans, zarar ihtimaline maruz kalma eklinde tan mlanabilir (Concise Oxford Dictionary; Dowie, 1999, Ward and Chapman, 2003; Taskin Gumus and Guneri, 2007). Bankalar n kar la t riskler, yönetilip yönetilmemelerine göre de iki grupta toplanmaktad r: Birincisi kontrol edilebilir riskler grubu ve ikinci kontrol edilemeyen riskler grubudur. Kontrol edilebilen riskler, risk azalt c tekniklerin kullan lmas veya risk do uracak i lemlere ili kin limitlerin uygulanmas suretiyle bankan n zarara u rama ihtimalinin azalt lmas n n mümkün oldu u riskler olarak tan mlanmaktad r. Kontrol edilemeyen riskler ise, kontrol edilebilir risklerin zaman içinde de i ebilirli ine ba l olarak, herhangi bir risk ölçme ve azaltma tekni i kullanmak veya limit uygulamak suretiyle gerçekle me olas l önceden tahmin edilemeyen ve ortaya ç kt anda gerçekle en zarar riski olarak tan mlanmaktad r (BDDK, 2001). Son y llarda uluslararas kredi piyasalar nda rekabetin büyümesi, banka d mali kurulu lar n aktif olarak bu piyasalara kat lmas ve kredi almak isteyenlerin daha dü ük maliyetli krediler için sermaye piyasalar na ba vurmalar kredi i lemlerinde kar marj n n oldukça daralmas na neden olmu tur. Bu ise bankalar rekabet edebilmek için daha çok borçlanmaya zorlam t r. Ancak bankalar ekonomik durumlarda ve finansal piyasalarda beklenmedik geli meler nedeniyle kredi temin etmede sorunlarla kar kar ya kalm lard r. Bütün bu geli meler getiri ve risklerin daha etkin de erlendirilmesi için yeni metodlar n bulunmas süreçlerini getirmi tir. Böylece, risk yönetimi bankac l kta yeni trendlerin ba nda gösterilmeye ba lanm t r. Bu çabalarla, bankalar n kullan m için kredi rating modellerinin yan s ra, yo un veri analizi olarak adland r lan kredi kay plar n n geçmi e dönük analizi, iflas olas l k modelleri ve dayan kl l k testi gibi analitik metodlar da üretilmi tir. (Güner, 2005, s.16). Bireysel kredi de erlendirme konusu da bankac l kta risk yönetimine yönelik bir unsurdur. Bu çal mada, bir bankaya ba vurarak kredi talep eden bireysel mü terilerin k sa vadeli kredi taleplerinin de erlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi karar n n verilmesine yönelik, Analitik Hiyerar i Prosesi (AHP) yöntemiyle ili kilendirilen bir model önerilmektedir. 2. KRED R SK YÖNET M 5411 Say l Bankac l k Kanununun 48. maddesine göre [1]; Bankalarca verilen nakdi krediler ile teminat mektuplar, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdi krediler ve bu niteli i haiz taahhütler, sat n al nan tahvil ve benzeri sermaye piyasas araçlar, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir ekil ve surette verilen ödünçler, varl klar n vadeli sat ndan do an alacaklar, vadesi geçmi nakdi krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemi faizler, gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo i lemlerinden alacaklar, vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri ile benzeri di er sözle meler nedeniyle üstlenilen riskler, ortakl k paylar ve Kurulca kredi olarak kabul edilen i lemler izlendikleri hesaba bak lmaks z n bu Kanun uygulamas nda kredi say lmaktad r. Buna ilave olarak, kalk nma ve yat r m bankalar n n finansal kiralama yöntemiyle sa lad finansmanlar ile kat l m bankalar n n ta n r ve ta nmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar ve zarar ortakl yat r mlar, ta nmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal kar l vesaikin finansman, ortak yat r mlar veya benzer yöntemlerle sa lad klar finansmanlar da bu kanun uygulamas nda kredi say lmaktad r. Kredi talepleri de erlendirilirken dikkate al nmas gereken en önemli etmenlerden birisi de, kredi talep eden mü terilerin gösterecekleri teminatlard r. Teminat n türü ve niteli i, kredi riskinin derecesini önemli ölçüde etkilemektedir. Teminatlar, kulland r lan kredinin geri dönü üne yönelik olarak bir güvence olu turmas n n yan nda, kredi kullanan aç s ndan krediyi ödeyememe konusunda cayd r c bir nitelik ta maktad r. Teminat i lemleri, kredi kulland rma sürecinde yap lmaktad r. En basit anlat mla kredi riski, verilen bir kredinin geri dönmeme olas l d r. Geri dönmeme, hiç ödenmeme veya eksik ve gecikmeli ödeme unsurlar n da içermektedir. Bu unsurlar banka aç s ndan hem likitide hem de karl l k sorunu ta maktad r. Di er bir ifade ile kredi riski banka mü terisinin yap lan sözle me artlar na uymayarak yükümlülüklerini k smen veya tamamen zaman nda yerine getirmemesi nedeniyle, bankan n kar la aca zarar durumudur ( ipek, 2005). Bankalarda kredi riski beklenen de er ve talep edilen kredi geri ödeme tutar aras ndaki fark olarak ifade edilmektedir. 149

3 A. Ta k n Gümü, G. Çelik, M. Üçer Kredi risklerinin ölçüm ve kontrolü konusunda geli mi ülkeler aras nda bir standart mevcut de ildir. Basel Komitesi tüm bu bankac l k gözetim ve denetim otoritelerini kredi risk yönetimi konusunda etkin ve güvenilir uygulamalar geli tirmeye te vik etmek için Bankalar n Kredi Riski Yönetimlerinin De erlendirilmesine li kin Prensipler adl bir doküman haz rlam ve bankalar n dikkatine sunmu tur. 3. ANAL T K H YERAR PROSES YÖNTEM Analitik Hiyerar i Prosesi (AHP) (Saaty, 1980; 1990; 2001), çok kriterli karar verme problemlerinde her bir alternatifin a rl klar n elde etmek için kullan lan, iyi bilinen ve kullan l bir metottur. AHP üç parçadan olu ur: hiyerar i yap s, ikili k yaslama matrisi ve a rl klar n hesaplanmas na yönelik metot. AHPde bir karar vericiden ikili k yaslama oranlar n, k yaslama konular aras ndaki tercih gücüne göre, tahmin etmesi istenir (Xia and Wu, 2007). Saatynin ((1980; 1990; 2001) 1den 9a kadar tercih düzeylerini gösteren ikili k yaslama skalas kullan larak, amaç kümesinin birbirine göre göreli a rl klar belirlenebilir. Ard ndan, özde er ve özvektör hesaplan r. Özvektör metodu do al bir tutarl l k ölçütü getirmektedir. Saaty (1990), tutarl l k indeksini (CI) max n u ekilde tan mlam t r: CI, burada max maksimum özde er, ve n kar la t rma matrisindeki n 1 faktör say s d r. Buna göre Saaty (1990) tutarl l k oran n (CR) öyle tan mlar: CR = CI/RI. Burada RI, ayn s rada kar l kl matrislerin çok say da rassal giri leri boyunca ortalama tutarl l k indeksini temsil eder. Tutarl l k oran n n CR 0.1 de eri kabul edilebilirdir (Chang, et al., 2007). 4. ANAL T K H YERAR PROSES YÖNTEM N N KULLANILDI I B R B REYSEL KRED TALEP DE ERLEND RME MODEL Burada, bireysel kredi taleplerini de erlendirme modelinin olu turulmas nda, görü ülen bankalar n bireysel kredi talep formlar ve görü ülen ki ilerin uzman görü leri al narak bu çal maya özel bir kredi talep formu olu turulmu tur. Olu turulan bu talep formu, bireysel ihtiyaç kredisi ba vurular na uygun olup, be adet gerçek ki i taraf ndan doldurulmu tur. Formlardaki bilgiler baz al narak öncelikle ana, daha sonra alt kriterler a rl kland r lm ve bu a rl klar, belirlenen alt kriter puanlar yla çarp larak toplam kredi skoru bulunmu tur. Bu skorlar, modelin analizi ve de erlendirilmesi ba l nda kredi verme/vermeme karar ve ta d klar risk bak m ndan incelenmi tir Kredi De erlendirmeye li kin Kriterlerin Tan mlanmas Tüketici kredilerinin en temeli ve en çok tercih edileni olmas aç s ndan, bu çal mada, bireysel ihtiyaç kredisi ba vurular de erlendirilmi tir. Çal ma kapsam nda görü ülen bankalardan al nan Bireysel Kredi Talep Formlar ve görü ülen ki ilerin uzman görü leri nda, bu çal mada kullan lacak bir bireysel ihtiyaç kredisi talep formu olu turulmu tur. Bu formda, ba vurunun de erlendirilmesine temel te kil edecek kriterler; do um tarihi (ya ) (DT), medeni durum (MD), ö renim durumu (ÖD), oturulan ev (OE), ayl k net gelir (ANG), çal ma ekli (Ç ), talep edilen kredi tutar (TEKT) ve talep edilen vade süresi (TEVS) olmak üzere sekiz ba l kta toplanm t r. Modellemede kullan lan ana ve alt kriterler, Tablo 1de toplu olarak görülmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi talep formundaki kriterlerden ayl k net gelir, talep edilen kredi tutar ve vade süresi kriterleri birbirleriyle yak ndan ili kilidir. Ba vurunun kabul edilebilmesi için, öncelikle, ayl k net gelirin, talep edilen kredi tutar /talep edilen kredi vadesi oran n n en az üç kat olmas gerekmektedir. Bu oran n sa lanamamas durumunda, banka, mü teriden, ya kredi tutar n ya da vade süresini azaltmas n talep etmekte; mü terinin buna yana mad durumlarda kredi ba vurusu red olmaktad r. 150

4 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 1. Modellemede Kullan lan Ana ve Alt Kriterler AMAÇ ANA KR TERLER Do um Tarihi (Ya ) ALT KR TERLER 27 ya ve alt ya Medeni Durum 36 ya ve üstü Evli Bekar Ö renim Durumu lkö retim Lise Üniversite (2 Y ll k) Üniversite (4-6 Y ll k) Lisansüstü / Doktora Kendi Evi Oturulan Ev Kira B REYSEL KRED Lojman TALEPLER N 1000 YTL'den az DE ERLEND RME YTL MODEL N N Ayl k Net Gelir OLU TURULMASI YTL 2500 YTL'den fazla Ücretli Serbest Çal ma ekli Emekli Ev Han m Ö renci YTL Talep Edilen Kredi Tutar YTL YTL 12 aya kadar Talep Edilen Vade Süresi ay ay 4.2. Kriter ve Alt Kriter A rl klar n n Hesaplanmas Ana kriter ve alt kriter a rl klar n n hesaplanmas nda Expert Choice yaz l m kullan lm t r. Kriterlerin birbirine göre göreceli önemlerinin belirlenmesinde Saatynin (1990) 1-9 ölçe i baz al nmaktad r. ekil 1de Expert Choice ekran ndan ana kriter kar la t rma matrisi, ve ekil 2de hesaplanan ana kriter a rl klar görülmektedir. ekil 1. Ana Kriterlerin Birbirlerine Göre A rl k Ölçeklendirmesi 151

5 A. Ta k n Gümü, G. Çelik, M. Üçer ekil 2. Ana Kriterlerin Yüzde Önem Da l mlar n n Grafiksel Gösterimi Expert Choice yaz l m nda, alt kriterlerin a rl klar n n hesaplanmas, ana kriterler üzerinden yap lmaktad r. Hesaplamalar, ana kriterlerin a rl k hesaplamas yla ayn ekilde gerçekle tirilmektedir Alt Kriterlerin Puanland r lmas Bireysel kredi taleplerini de erlendirme modelinin olu turuldu u bu çal mada, alt kriterlerin de erlendirilecek bir opsiyon olmay p, kesin olarak tan mlanm olmas sebebiyle iyi/kötü gibi kar la t rmalara el vermemesi, alternatiflerin bu sistemle a rl kland r lmas ve puanlanmas nda mant ks z sonuçlar do urmaktad r. Örne in; medeni durum kriteri ele al nd nda, adaylar evli ve bekar olmalar na göre a rl kland r lacakt r. An n evli, Bnin bekar olmas durumunda, evli olma alt kriterine göre A, Bnin 9 kat öneme sahip olacakt r; fakat, ayn ekilde, bekar olma alt kriterine göre de B, An n 9 kat öneme sahip olacak ve bu durum hesaplamalarda bir tutars zl k yaratacakt r. Hesaplamalardaki bu tutars zl ortadan kald rmak amac yla, çal man n bu a amas nda, alternatiflerin puanlanmas için Expert Choice yaz l m terk edilerek, Ökerin (2007) çal mas nda kulland puanlama yöntemine geçilmi tir. Öker (2007), ilgili çal mas nda, kurumsal kredileri de erlendirmeye yönelik bir model kurmu tur. Bu model için; ana kriterleri alt kriterlere, alt kriterleri metriklere ay rm t r. Ana kriterlerin, alt kriterlerin ve metriklerin önem a rl kland rmalar n yap p yüzde önem da l mlar n bulduktan sonra, her metri e bir puan atam ve kredi talebini de erlendirdi i kurumsal irketin toplam kredi puan n, bütün kriterlerin toplam puan n hesaplayarak bulmu tur. Kriterlerin toplam puan n hesaplamak içinse; kriterin metrik puan n, metri in a rl k puan n, alt kriterin a rl k puan n ve ana kriterin a rl k puan n birbiriyle çarpm t r. Alt kriter puanlar n n atanmas nda, dörtlü bir sistem kullan lm t r. Puanlar aras nda dört gruba bölünerek, ilgili alt kriterin durumuna göre puan atamas yap lm t r. A a daki Tablo 2de, bu puanlar ve bu puanlara kar l k gelen aç klamalar yer almaktad r. Tablo 2. Alt Kriterlerin Puanlanma Esaslar ALT KR TER PUANI AÇIKLAMA 0.10 OLUMSUZ 0.40 AZ OLUMSUZ 0.70 AZ OLUMLU 1.00 OLUMLU Çal ma kapsam nda, alt kriterlerin puanlanmas amac yla, her alt kritere olumlu, az olumlu, az olumsuz veya olumsuz olu una göre bir puan atanm t r. Tablo 3te, her alt kriterin puanlanmas yer almaktad r. 152

6 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 3. Alt Kriter Puanlar ANA KR TERLER ALT KR TERLER ALT KR TER PUANI 27 ya ve alt 0.40 Do um Tarihi (Ya ) ya ya ve üstü 1.00 Medeni Durum Evli 1.00 Bekar 0.40 lkö retim 0.10 Lise 0.70 Ö renim Durumu Üniversite (2 Y ll k) 1.00 Üniversite (4-6 Y ll k) 1.00 Lisansüstü / Doktora 1.00 Kendi Evi 1.00 Oturulan Ev Kira 0.40 Lojman YTL'den az 0.10 Ayl k Net Gelir YTL YTL YTL'den fazla 1.00 Ücretli 1.00 Serbest 1.00 Çal ma ekli Emekli 0.40 Ev Han m 0.40 Ö renci YTL 0.40 Talep Edilen Kredi Tutar YTL YTL aya kadar 1.00 Talep Edilen Vade Süresi ay ay 0.40 Alt kriterlerin bu ekilde puanlanmas yla, bireysel kredi taleplerini de erlendirme modelinde kullan lacak olan verilerin hepsi tamamlanm olup; s ra, son a ama olan kredi skorunun hesaplanmas na gelmi tir Kredi Skorunun Hesaplanmas Bu çal mada, bireysel kredi talebinde bulunan be gerçek aday n ba vurular n n onaylanmas ya da reddedilmesi karar n n verilmesi amaçlanmaktad r. Bu amaçla, her aday n, birbirinden ba ms z olarak kredi skorlar n n hesaplanmas gerekmektedir. Kredi skorlar n n hesaplanmas nda, adaylar n bireysel kredi talep formuna girdikleri bilgiler kullan lm t r. Her aday n, ilgili formdan al nan bilgisi a a da Tablo 4te gösterilmi tir. Tablo 4. Kredi Ba vurusunda Bulunan Adaylar n Form Bilgileri ADAYLAR ANK A B C D E DT MD Evli Evli Evli Evli Bekar ÖD Lise Üniversite (4-6 Y ll k) lkö retim Lise Üniversite (4-6 Y ll k) OE Kendi Evi Kendi Evi Kira Kira Kendi Evi AYG 1450 YTL YTL 650 YTL 800 YTL 1250 YTL Ç Ücretli Serbest Ücretli Emekli Ö renci TEKT YTL YTL 3500 YTL 4500 YTL 8000 YTL TEVS 18 Ay 12 Ay 24 Ay 36 Ay 12 Ay 153

7 A. Ta k n Gümü, G. Çelik, M. Üçer Adaylar n vermi olduklar bu bilgiler, çal mada yap lm olan alt kriter gruplar na göre s n fland r lm t r. Örne in, A aday ya kriterini 46 olarak girmi tir ve bu, kurulan modelde 36 Ya ve Üstü alt kriterine denk gelmektedir. Her aday için her kriter bilgisi bu ekilde düzenlenmi tir. Adaylar n bilgileri, modelde kullan lacak ekilde düzenlendikten sonra, kredi skorlar n n hesaplanmas için a a daki e itlikler kullan lm t r: KTP = KAKP x AKAP x ANKAP (1) Aday n Toplam Kredi Skoru = KTP (2) (1) denkleminde; KTP, kriterin toplam puan n ; KAKP, kriterin alt kriter puan n ; AKAP, alt kriterin a rl kl puan n ; ANKAP, ana kriterin a rl kl puan n simgelemektedir. Buna göre kredi ba vurusunda bulunan adaylar n toplam kredi skorlar elde edilerek Tablo 5te gösterilmi tir. Tablo 5. Kredi Ba vurusunda Bulunan Adaylar n Toplam Kredi Skorlar Aday Toplam Kredi Skoru A 0,3459 B 0,5416 C 0,1494 D 0,1317 E 0, Modelin ve Analiz Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu çal mada, bankadan kredi talebinde bulunan ki ilerin ba vurular n n hepsinin bankan n kredi politikas na uygun oldu u ve istihbaratlar n n temiz oldu u varsay m kabul edilmi tir. Bu nedenle, kredinin onay ya da reddi karar için sadece ba vuru sahibinin kredi skoru temel al nm t r. Bankalar n kredi skor limitleri, içinde bulunulan döneme, ekonomik artlara, bankan n büyüme ya da küçülme stratejilerine göre de i iklik gösterebilmektedir. Bankalar n mü teri çekmek amac güttü ü dönemlerde, belirlenen kredi skoru alt limiti a a lara çekilebilirken; ekonomik kriz ya anan ya da piyasan n durgun oldu u dönemlerde, bu puan kulland r lan kredilerin k s tland r lmas amac yla yukar çekilebilmektedir. Bu çal mada kabul edilebilir kredi skorunun belirlenebilmesi için, öncelikle bir aday n her kriterden en yüksek puan almas durumunda sahip olaca maksimum kredi skoru hesaplanm t r. Bu hesaplama, bir önceki alt bölümde tan mlanan (1) ve (2) denklemleri kullan larak yap lm ; sonuç, Tablo 6da görüntülenmi tir. Hesaplanan bu maksimum skora göre, ilgili puan aral ; kabul, red ve gri alan olmak üzere üçe ayr lm t r. Tablo 6. Bireysel Kredi Taleplerini De erlendirme Modelinde Bir Aday n Alabilece i Maksimum Kredi Skoru MAKS MUM DURUM ALT KR TER KAKP AKAP ANKAP KTP 36 Ya ve Üstü 1,00 0,625 0,074 0,0463 Evli 1,00 0,833 0,066 0,0550 Lisansüstü/Doktora 1,00 0,330 0,121 0,0399 Kendi Evi 1,00 0,659 0,174 0, YTL'den Fazla 1,00 0,574 0,274 0,1573 Serbest 1,00 0,455 0,214 0, YTL 1,00 0,582 0,041 0, Aya Kadar 1,00 0,540 0,035 0,0189 TOPLAM KRED SKORU 0,5532 Analitik Hiyerar i Prosesi yöntemi kullan larak kurulan bu modelde, bir aday n alabilece i maksimum skor 0,55 olarak kabul edilmi tir. Ba vurular n yap ld bankan n büyüme stratejisi güttü ü için mü teri çekme amac nda bulundu u varsay m na dayanarak, bu puan aral Tablo 7de görüldü ü gibi bölümlendirilmi tir. 154

8 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Tablo 7. Kredi Skorlar n n Kabul, Red ve Gri Alan Limitleri PUAN ARALI I DURUM 0,55 0,31 Kabul edilir. 0,30 0,21 Gri alana dü er; kredi karar n onaylayacak ki inin subjektif de erlendirmesine ba l d r. 0,20den Az Reddedilir. Tablo 7deki puan aral klar na göre adaylar n kredi skorlar de erlendirildi inde A ve B adaylar n n ba vurular n n kabul oldu u, C ve D adaylar n n ba vurular n n reddoldu u, E aday n n ba vurusunun ise gri alana dü mesinden ötürü subjektif de erlendirmeye tabi tutulaca sonucu ortaya ç km t r. E aday n n kredisinin kabul ya da red olmas, kredi talebini de erlendiren ki inin görü üne göre belirlenecektir. Aday n form bilgilerine bak ld nda kendi evinde oturmas, ayl k kazanc n n YTL aras nda olmas kendisine avantaj kazand rmakla birlikte; ö renci ve bekar olmas krediyi geri ödeyebilme durumunda üphe uyand rmaktad r. Bu nedenle, E aday n n kredi ba vurusu ilk etapta reddolmamas na ra men, gri alan de erlendirmesinden sonra kabul edilmeme yönünde karara var lmas olas d r. Adaylar n kredi taleplerinin, kredi skor limitlerine ilaveten mensup olduklar risk grubuna göre de erlendirilmeleri de mümkündür. Özellikle, gri alana dü mü ba vurularda, kredi de erlendirme kriterlerinin yan nda kredinin ta d riskin de göz önünde bulundurulmas, isabetli bir karar verilmesi konusunda yard mc olacakt r. Bu nedenle, kredi skor limitlerinin belirlenmesinden sonra, ba vurular n risk derecelerinin belirlenmesi ad na puan limitleri atanm t r. Rating gruplar na göre puan aral klar, Tablo 8deki gibi belirlenmi tir. Tablo 8. Risk (rating) Gruplar na Göre Kredi Puan Aral klar R SK GRUBU PUAN ARALI I AAA 0,55-0,50 AA 0,49-0,44 A 0,43-0,38 BBB 0,39-0,34 BB 0,33-0,28 B 0,27-0,22 CCC 0,21-0,15 DD 0,14-0,08 DP 0,07-0,00 Tablo 8deki puan aral klar gözönüne al nd nda, A aday n n en yüksek kredi kalitesine sahip olup risk unsurlar n n yok denecek düzeyde oldu u; B aday n n koruma unsurlar n n alt nda bir ortalamaya sahip olmas yla birlikte, temkinli bir yat r m için yeterli oldu u; C ve E adaylar n n yat r m derecesinin çok alt nda ve büyük belirsizli e sahip olmakla birlikte, koruma faktörlerinin zay f olmas nedeniyle olumsuz geli meler kar s nda yüksek risk yaratabilece i; D aday n n ise büyük risk ta y p, geri ödemeleri zaman nda yapmama durumunun mevcut olaca sonuçlar na var lm t r. Risk gruplar na göre yap lan de erlendirmeler sonucunda, C ve D adaylar n n kredi skorlar na göre otomatik olarak ba vurular n n reddolmas n n ve E aday n n gri alandan subjektif de erlendirme sonucunda red alan na devrolmas n n isabetli kararlar oldu u görülmü tür. A a da, Tablo 9da, her aday n kredi ba vurusunun durumu ve ta d risk özetlenmi tir. Tablo 9. Adaylar n Kredi Taleplerinin Karar ve Risk Durumu ADAY KRED KARARI TA IDI I R SK A Kredi verilir. AAA Yok denecek düzeyde risk seviyesi B Kredi verilir. BBB Kabul edilebilir risk seviyesi C Kredi verilmez. CCC Oldukça yüksek risk seviyesi D Kredi verilmez. DD Kabul edilemez risk seviyesi E Gri alan Kredi verilmez. CCC Oldukça yüksek risk seviyesi 155

9 A. Ta k n Gümü, G. Çelik, M. Üçer 4. SONUÇ Bu çal mada, bir bankaya ba vurarak kredi talep eden bireysel mü terilerin k sa vadeli kredi taleplerinin de erlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi karar n n verilmesine yönelik, Analitik Hiyerar i Prosesi (AHP) yöntemiyle ili kilendirilen bir model önerilmi tir. Bu modelin olu turulmas nda, görü ülen bankalar n bireysel kredi talep formlar ve görü ülen ki ilerin uzman görü leri al narak bu çal maya özel bir kredi talep formu olu turulmu tur. Bu do rultuda, gerçek be bireysel ba vuru dikkate al narak, ba vurular n olumlu veya olumsuz sonuçland r lmas yla ilgili nümerik bir örnek ile önerilen modelin uygulanabilirli i gösterilmi tir. Daha ileriki çal malarda kredi talep formu ilave analizlerle detayland r labilir. Ayr ca, farkl bir çok kriterli karar verme metodu ile sonuçlar n k yaslanarak de erlendirilebilir. Metodun daha etkin kullan m n sa lamak üzere bir yaz l m arayüzü geli tirilerek uzun i lemler ve dolay s yla karar n verilmesi için gerekli zaman gereksinimi en aza indirilebilir. KAYNAKÇA Dowie, J., 1999, Against risk, Risk Decision and Policy, vol. 4, no. 1, pp Ward, S., ve Chapman, C., 2003, Transforming project risk management into project uncertainty management, International Journal of Project Management, vol. 21, pp Taskin Gumus, A., ve Guneri, A.F., 2007, Project Risk Evaluation Using Neuro-Fuzzy Integration and A Case Study, IFAC Symposium-Computational Economics & Financial and Industrial Systems CEFIS 07, , Dogus University, Istanbul, Turkey. BDDK, 2001, Bankalar n ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakk nda Yönetmelik, Resmi Gazete Say ( ). Güner, S., 2005, Basel Tabanl Kredi Riski, Modellemeleri ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Bankac l k Anabilim Dal, stanbul. ipek, P., 2005, Banka Stratejik Yönetimi Aç s ndan Kredi Risk Yönetimi Modelleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Bankac l k Anabilim Dal, stanbul. Öker, A., 2007, Ticari Bankalarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal, stanbul. Saaty, T.L., 1980, The Analytic Hierarcy Process, McGraw-Hill, New York. Saaty, T.L., 1990, How to mark a decision: the analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, vol. 48, no. 1, pp Saaty, T.L., 2001, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process RWS Publications, Pittsburgh, PA, USA. Chang, C.-W., Wu, C.-R., Lin, C.-T., ve Chen, H.-C., 2007, An application of AHP and sensitivity analysis for selecting the best slicing machine, Computers & Industrial Engineering, vol. 52, pp Xia, W. Ve Wu, Z., 2007, Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments, Omega, vol. 35, pp [1] TBB, (2005), Bankac l k Kanunu, s

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/27 HAFTALIK BÜLTEN 28/06/2010 02/07/2010 A. 04.01.2010 02.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR CETVELİ... XIV GİRİŞ I. KONUNUN SUNULMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ... 1 II. KREDİ KAVRAMI...3 1. Genel Olarak...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi

Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi Kredi Kartı Başvurularının Değerlendirilmesi için Uzman Sistem Gerçekleştirimi Canan Girgin 1, Banu Diri 2 1 TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Kocaeli 2 Yıldız Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER

BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER BANKA MUHASEBESİ 1 KREDİLER KREDİLER Tek düzen hesap planında 1 hesap grubunda krediler yer almaktadır. Nakit krediler kullandırım anında bu grupta bulunan ilgili kredi hesabına kaydedilerek, gayri nakdi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı