ATIK KAĞIT İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIKSU MİKTARININ AZALTILMASI ve GERİ KAZAMMIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIK KAĞIT İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIKSU MİKTARININ AZALTILMASI ve GERİ KAZAMMIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI"

Transkript

1 ATIK KAĞIT İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIKSU MİKTARININ AZALTILMASI ve GERİ KAZAMMIYLA ÇEVRENİN KORUNMASI Yrd. Doç. Recep İLERİ, Arş. Gör. Burhan SÜMER, Haluk GEZBUL, Erdoğan ŞENOL Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampusu 54040, ADAPAZARI ÖZET Çalışmalar, atıksularını geri kazanıp yeniden kullanan Sakarya'da kurulmuş atık kâğıt işleme endüstrisi (Onduline Avrasya A.Ş.) üzerine yoğunlaştırılmıştır. Geri kazanılan atıksuyun yeniden kullanılmasından dolayı herhangi bir işletme problemiyle karşılaşılmamıştır. Geri devir suyu ile üretilen onduline ürününün kalitesi, yeni kullanım suyuyla yapılmış ürünün kalitesi ile aynıdır. Tesis içi önlemlerin alınması, atıksuyun geri kazanımı ve yeniden kullanılmasıyla; atıksu arıtım tesisi boyutlarının küçültüleceği, ön yatırımda, işletmede ve su temininde ekonomi sağlanacağı aşikârdır. Sonuç olarak atıksuyu geri devirli kullanabilmek için ünitelerde yapılacak birtakım işlemler ve tesis içi önlemler, hem atıksu miktarının, hem de kirlilik yükünün önemli miktarda azaltılacağını göstermektedir. İlâve olarak da, endüstrilerde atıksuyun geri kazanımı ve kullanımı, su kaynaklarının ve çevrenin korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Anahtar kelimeler: Atık kâğıt işleme endüstrisi, atıksu geri kazanımı ve kullanılması, çevre korumacılığı. ENVIRONMENTAL PROTECTION BY WASTEWATER RECLAMATION AND REUSE İN WASTE PAPER PROCESS INDÜSTRY ABSTRACT Studies ar e conducted to upgrade the wastewater reclamatıon and reuse system of a waste paper process industry (Onduline Avrasya Company) located in Sakarya. No operaıional problem was observed due to reuse of the reclaimed vvastevvater. Quality of the products were as good as those manufactured by use offresh water. Inplant control, reclamation and reuse ofwastewater, proposed treaıment plaııt dimensions mil be reduced and economy wıll be provided in the investment, managemem and water supply. As a result, some changes in the units and ınplant control due to reuse ofwastewater show that wastewaıer and pollıttion loads will be reduced signifıcantly. in addition, reclamation and reuse of wastewater from Industries play the most important role to prevent environment and water resources. Key words: Waste paper process industry, wastewater reclamation and reuse, environmental protection. GİRİŞ Bilindiği gibi dün/ada su tüketiminde önemli bir bileşen de endüstriyel sulardır ve memleketler teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su gereksinimi de artmaktadır. Her endüstriyel proses, doğal su sistemlerine zararlı olabilecek atıklar verir. Deşarj edilen suyun kalitesi ve miktarı, bu atıkların çevredeki zararları hakkında bir fikr verir, fakat hesaplanabilecek neticeler vermez. Bu nedenle atıkların fabrika içinde kontrolü ve planlanması gerekmektedir. Geri kazanma, geri devir gibi alternatiflerin değerlendirilmesinden sonra geri kalan ve atılacak olan su miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi gereklidir. Sanayileşme ile birlikte çevre kirlenmesi artarken bu kirlenmeden en çok etkilenen genellikle su ortamı olmaktadır. Üretimde kullanılan sular alıcı ortama doğrudan verildiğinde alıcı ortamın su kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Nerede olursa olsun su kaynaklarındaki su kalitesinin daima kullanılabilir nitelikte olması arzu edilir. Bu amaçla su kaynaklarının korunabilmesi için su kirlenmesinin kontrol altına alırması gerekir. Bunu yapabilmek içn de kullanılan sular alıcı ortamlara arıtılarak verilmelidir. Günümüzde bir çok ülkede atıksu arıtma tesislerinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Atıksu arıtma tesisleri 1930'lu yıllardan itibaren kullanılmış ve günümüze kadar sistem alternati'leri ile birlikte gelmiştir (1,2). Arıtma tesislerinde gerek ilk yatırımlar ve gerekse işletme masraflarının azaltılabilmesi için atıksu ve arıtma özelliklerinin yanısıra tesis içi önlemlerle Kirletmeyi Azaltma Teknolojileri (KAT) üzerinde çalışmalar yapılmaktadır (3. 4, 5, 6,7). Hangi sanayi türü olursa olsun mutlak surette en azından bir miktar atıksuyu vardır. En zararsızından en tehlikelisine kadar olan atıksuların önemli kısmı sanayiden kaynaklanmaktadır. Fabrikada su korunumu temin edildikten sonra geri kalan atıkların arıtılması amacı ile atıksuların kalitesi belirlenmeli, arıtma seçenekleri araştınlrnalı ve değerlendirilmelidir. Her endüstri için kirlilik karakteristikleri farklı olacağındar önerilecek arıtma yöntemleri de farklılık gösterecektir. Sanayide kullanılarak atı 16 EKİMKASIMARALIK 1996 SAYİ: 21

2 lan sular kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından bunları taşıdıkları kirletici tür ve yüklerine göre başlıca; üretim işlemleri atıksuları, soğutma suları, işyeri ve çalışanların temizliğiyle ve sıhhî kullanımla ilgili atıksular, yağmur suları ve temizlik suları olarak dört sınıfta toplayabiliriz. Birbirinden çok farklı kalitelerde olan bu dört sınıfa ait atıksular doğai olarak çok farklı tekniklerle arıtılacağından genellikle ayrı tutulup işlem görmeleri ekonomik bakımdan uygun olur. Atıksuların üretim işlemleri süresince atılış biçimleri de kirletici etkilerinin belirlenmesi bakımından önem taşır. Bazı tesisler sürekli atık boşaltırken, bazıları gerek birtakım ünitelerden gerekse genelde "batch" sistemle yani zaman içinde kesikli çalıştıklarından kesikli atıksu boşaltırlar. Arıtma tekniklerinin seçiminde ve teknolojik uygulamalar sırasında sorun yaratan kesikli boşaltımları önlemek veya en azından etkisini azaltmak amacıyla hacim veya yük eşitlemesi (dengeleme) yapmak uygun olur. Endüstriyel atıksuların incelenmesi; kirlenmenin temel kaynaklarının tesbiti ve atıksu miktarını azaltma amacı ile yapılan çalışmalar şeklinde yapılabilir Çevre korumacılığı açısından, hangi uzaklaştırma ve arıtma yöntemi seçilirse seçilsin: kentsel kanalizasyon şebekesinin ve diğer tesislerin korunması, kentsel arıtma tesisinin korunması ve çalışmasına engel olunmaması, toplum sağlığının korunması, endüstriyel atıksu tarımda kullanılacaksa toprağın ve bitkilerin zarar görmemesi, yeraltı sularının kirlenmemesi, boşaltılan atıksuların endüstri, tarım, insan toplulukları, su ürünleri, taşıma, turizm v.s. gözönünde tutularak nehir, göl, haliç ve denize deşarj standartlarına uygun nitelikte olması, kirliliğin sudan ha vaya veya sudan toprağa iletilmesinin önlenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Endüstride toplam su tüketimim ve atık miktarını azaltma amacıyla kullanılabilecek metodları tertipli ve kontrollü çalışma, atıkların gerektiği zaman birbirinden ayrılması, işlemlerde değişiklik yapma ve atıkların değerlendirilmesi, suyu daha verimli şekilde kullanan yeni makine veya işlem metodlarının eskilerinin yerine kullanılması, atıksuların yeniden kullanılması şeklinde saymak mümkün olabilir. Endüstrilerde atıksuların tekrar kullanılması denince; endüstrilerden atılan suların yine aynı endüstride tasfiye edildikten sonra veya tasfiye edilmeden direkt olarak kullanılması, diğer kaynaklardan (şehir evsel sularından) elde edilen atıksuların endüstride kullanılması, atıksuların endüstriyel faaliyetlerin ötesinde tekrar kullanılması (örneğin sulama) anlaşılır. Atıksuların tekrar kullanılacağı yerler; malzemelerin taşınması (ağaç gövdeleri, şeker pancarı, vs.), bahçe sulaması ve ziraat, tuvaletlerin temizlenmesi, söndürme işlemi, soğutma işlemi, suni göllerin oluşturulması, işlem suyu olarak (hatta kazan besleme suyu), diğer kullanımlar (örneğin içme suyu olarak) şeklinde sıralanabilir. Yukarıdaki sıralama, atıksuyu tekrar kullanmak için gereken arıtma derecesine göre yapılmıştır Endüstride kullanılan temiz sular, işleme girdikten sonra, işlemin özelliğine göre, değişik derecelerde çözünmüş veya toplam askıda katı maddeyi bünyesine alırlar. Bundan dolayı kısmen temiz olan atıksuları, daha kirli olandan ayırmak oldukça avantajlıdır. Bazı işlemlerden çıkan atıksular oldukça temizdir ve arıtmaya tâbi tu EKÎMKASIMARALIK 1996 SAYI: 21 17

3 tulmadan kullanılabilir Daha kirli olanları ise arıtrraya tâbi tutmak gerekir. Değişik endüstriyel işlemlerden gelen oldukça temiz atıksular, az bir arıtmadan sonra, veya hiç arıtılmadan diğer işlemlerde kullanılabilir. Mesela sebze veya odun parçalarının naklinde (iletme kanalları kullanılarak) (suyun çok temiz olduğu hallerde) çökeltme yapılmadan tekrar kullanmak mümkündür. Tekstil endüstrisindeki yıkamalarda da oldukça temiz olan yıkama suları çok kirli olan kumaşların ilk yıkamasında kullanılabilir. Endüstriyel atıksuların içerdiği kirlilik yüklerini azaltmak, bu atıksuları arıtma işleminden geçirmeden önce alınması gereken birtakım önlemleri ve yapılması gerekli bazı işlemleri içermektedir. Endüstriyel atıksuların kirlilik yükleri; proses değişiklikleri, teçhizat değişiklikleri, atıksula'in ayrılması, atıksuların dengelenmesi, yan ürünlerin eldesi ve geri kazanma işlemlerinin uygulanması, atıksula'in oranlanması, atıksu akımlarının kontrolü yöntemleri ile azaltılabilir. Endüstriyel atıksuların alıcı sulardaki olumsuz etkilerini minimuma indirmede en önemli etmenlerden birisi atıksuların hacminin azaltılmasıdır. Bunu sağlamak üzere uygulanan işlemleri, atıksuların sınıflandırılması, atıksüarın su korunumu ile azaltılması, atıksuyu azaltacak üretim değişiklikleri, endüstriyel ve kentsel atıksuların her ikisinin de ham su teminlerinde kullanılması, kesikli ve ani atıksu deşarjlarının ortadan kaldırılması şeklinde özetlemek mümkün olabilir. Özellikle su kirliliği açısından ele alındığında, kâğıt ve onduline sanayi en çok su kuilanan endüstriyel faaliyetler içinde yer almaktadır. Bu fabrikalarda kullanılan ham suyun bir kısmı buharlaşmak ve ürün içerisinde taşınmakla harcanırken büyük bir kısmı kirlenmiş oir halde atılmaktadır. Bunun çok su ve enerji sarfiyatı, çevreye verilen kirlilik yüklerinin fazlalığı şeklinde bir bedeli de bulunmakladır. Bu hususlar dikkate alınarak dünyada yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, su ve enerji kullanımının azaltılması, çevrenin korunması için atıksu arıtımı ile ilgili yeni tekniklerin ortaya konulması, atıksuların geri kazanılması, atık kâğıtların tekrar kullanılablmesi ve enerji tasarrufu gibi çalışmalara hız verilmiştir (8). Bu noktalardan dolayı, atık kâğıttan bir yapı malzemesi olan çatı ondulinesi üreten ve sisteminde geri devrli su kullanan Onduline Avrasya AŞ. Fabrikası bu çalışmaya esas teşkil etmiştir. MATERYAL ve METODLAR Çalışma Alanı İşletme (Onduline Yapı Malzemeleri A.Ş), Sapanca Gölümün^ güney batısında Kurtköy mevkiinde toplam m 2 'lik bir alanda kurulmuş olup, bu alanın yaklaşık olarak rr'lik kısmı halen kullanılmakta, geriye kalan kısım ise yeşil saha olarak değerlendirilmektedir. Tesisin kuruluş kapasitesi 200x89 cm ebatlı levhalardan yılda ortalama olarak adettir. İşletmede çalışan toplam personel sayısı 100'dür. İşletmede "Onduline" adı altında renkli, oluklu, çatı, cephe ve tavan kaplama levhaları üretilmektedir. Üretimin temel ilkesi, bitkisel liflerin, bitümle birleştirilmesinden ibarettir. Hammadde olarak hurda kâğıt ve bitüm kullanılmaktadır. Hurda kâğıt piyasadan, bitüm (75/100 penetrasyondaı Batman Rafinerisi'nden temin edilmektedir. Levha üretimi için önce ambardan gelen hurda kâğıt hamurhanede döner karıştırıcıh tanklarda su ile çözülerek, kâğıt hamuru hazırlanmakta; bu hamur karton makinasından geçirilerek düz veya oluklu ham karton üretilmektedir. Elde edilen ham karton, brülörle ısıtılan kurutma tünelinde C'de yaklaşık olarak 20 dakikada kurutularak her dokız olukta bir kesilip, bitümleme ünitesine alınmaktadır. Bitümleme tankırda ortalama 20 dakika 180 D C'deki bitümle muameleye sokulan ham karton, bünyesine yaklaşık olarak ağırlığının % 20'si kadar bitüm almaktadır. Bitümleme tanklarından çıkarılan levhalar açık havada, tabii kurumaya bırakılırlar. Böylece elde edilen onduline, siyah ondulinedir. Şayet renkli onduline üretilmek isteniyorsa elde edilen bu siyah onduline, boyahanede, plâstik boyalarla püskürtme yöntemiyle istenilen renge boyanıp, 1ırında 100 C'de kurutularak depolanmaktadır (9). Tesislerde günde 40 ton/gün atık kâğıt (gazete, dergi, mukavva gibi) işlenip, istenilen renklerde yaklaşık 11000

4 adet onduline üretilmektedir. İşletmede, proses suyu, yıkama suyu ve büro kullanım suyu olmak üzere başiıca üç amaçla su kullanılmaktadır. Proses suyu, ham kâğıt hamurunun haz rlanması amacıyla hurda kâğıdın çözülmesi ameliyesinde kullanılan sudur. İşletmede atık olarak katı ve sıvı olmak üzere başlıca iki tip atık sözkonusudur. Katı atıklar hurda kâğıdın çözülmesi esnasında ayrılan kâğıt harici maddelerdir. Bunlar biriktirilerek fabrika arazisi içinde toprağa gömülmektedir. Şekil 1 'de verilen üretim akış şeması ve Şskil 2'de verilen kapalı devre su ve atıksu akım şemasından da görüleceği üzere, karton makinası altında toplanan süzme suları (yaklaşık 265C m 3 /gün). kapalı bir devre ile tekrar kullanılmak üzere (2650 m 3 / gün+50 m 3 /gün=2700 m 3 /gün proses suyu olarak) hurda kâğıt çözme tankına pompalanmaktadır, işletmenin zaman zaman yıkanması esnasında oluşan yıkama ve taşma suları ile muhtemel boyalı sular da, bir ara havuza alınıp, bir boru bağlantısı vasıtasıyle proses geri devir suyuna dahil edilmektedir. Artezyenden çekilen 50 rrrvgün kullanma suyunun 10 rrrvgün'ü hidrofor dağıtım sistemi ile sıhhi tesisler ve işletme bürolarına ve 40 m 3 /gün'ü de geri devir yaptırılan proses suyuna (ihtiyaç halinde boya ünitesine de su alınabilmekte) dahil edilmektedir. 10 m 3 / gün olan evsel atıksular ise. geri dönüşümlü biyolojik arıt ma sisteminde arıtıldıktan sonra, 500 m 3 'lük su deposuna verilmekte ve oradan da 10 rnvgün'lük su proses geri devir suyuna ilâve edilmektedir. Böylece evsel atıksular da geri devir yapılmakta ve aynı zamanda buharlaşma kaybı olan toplam 50 m 3 /gün su da bu dolaşım sistemi içerisinde karşılanmaktadır. Sistemde su optimum kullanılmış olup, atıksu deşarjı sözkonusu olmamaktadır. Eski Arıtma Tesisinin Tanıtılması Onduline Fabrikası atıklarıyla ilgili olarak 1982 yılında istanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nce bir araştırma yapılmış, bu araştırma sonucu bir arıtma tesisi projesi hazırlanmış ve bu projeye göre arıtma tesisi yapılarak işletmeye alınmıştır. Bu tesis ana başlıklarıyla; a) Izgara ve Kalbur Tesisi, b) Anaerobik Çürütme Tesisi, c) Biyolojik Etkili Sızdırma Kuyusu ünitelerinden oluşmaktadır. İşletmeden gelen sular ızgara ve kalbur tesisinde süzüldükten ve evsel atıksular yağ tutucudar geçirildikten sonra bir rögarda birleşerek anaerobik reaksiyon hücresine alınmaktadır. Burada takriben bir günlük bekleme sonucu çürüme, çökelme ve yüzdürme sağlanmakta, sonra da iki adet biyolojik etkili sızdırma kuyusuna ve EKfMKASIMARALIK 1996 SAYI: 21 19

5 PARAMETRE Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOl 5 Kimyasal Oksijen ihtiyacı. KOI Askıda Katı Madde, AKM ph Birim Evsel Atıksu Arıtma Sistemi Girişi Evsel Atıksu Arıtma Sistemi Çıkışı SKKY Değerleri Tablo Sıcaklık, T C rilmektedir. Bu tesisin çalışması sırasında yapılan birçok geliştirmeler olmuştur. Atıksu debisinin azaltılması, dengelenmesi, bazı arıtma tesisi ünitelerinin, üretim ünitelerine entegre edilmesi sayesinde bu anaerobik sistemin mantıklı ve verimli operasyonu sürdürülmüştür, ancak, fabrika açısından gelişen yeni koşullar gereği bir sistem değişikliği yapmak ve tam biyolojik arıtma sistemine geçmek zarureti doğmuştur. Geri Dönüşümlü Biyolojik Arıtma Sisteminin Tanıtılması Bu sistemin projesi Fransa'daki Onduline Uluslararası Araştırma Geliştirme Ünitesi (Onduline ARGE) tarafından yapılmış olup, inşaatı Türkiye'deki Ondulne Fabrikası yapmıştır. Sistem 1993 yılında faaliyete başlamıştır. Şekil 3 ve 4 te akım ve prensip şemalarından da görüleceği gibi bu sistem; yer altına inşa edilmiş olan çürütme, havalandırma, dinlendirme hücreleri ve toplama deposu ile üst yapıda monte edilmiş mekanik ekipmanlar ve kumanda sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. Çürütme Hücresi Tesiste muhtelif noktalardaki rögarlar, yağ tutucular ve eleklerden gelen atıksular bir anaerobik çürütme hücresine alınır Burada giriş ve çıkışlarda bulunan savaklar vasıtasıyla çok düşük bir akış hızı ile laminer hareketler sağlanmaktadır. Yer altına gömülü bulunan bu kapalı hücre betonarme perdelerden inşa edilmiş olup bu sayede önemli bir termik izolasyon elde edilmektedir. Doğal sıcaklık altında yaklaşık üç günlük bir bekleme süresi temin edilmektedir. Bu sayede bir taraftan ön yağ tutucularda ve rögarlarda tutulamayan hafif maddelerin yüzdürülmesi, çökebilenlerin ise çöktürülmesi sağlanmakta olup, bir taraftan da anaerobik olarak çürütme ortamı oluşturulmakta ve bu ortamda organik maddelerin kısmen primitif maddelere ayrıştırılması sağlanmaktadır. Havalandırma Hücresi Çürütme hücresinden çıkan sular havalandırma hücresine alınarak burada yaklaşık iki günlük bekleme süresi içinde organik maddelerin tamamen indirgenmesi suretiyle tam arıtma elde edilmektedir. Yine toprağa gömülü betonarme olarak yapılan bu hücrenin üstü örtülü, fakat atmosfere açılan bacalar mevcuttur. Bu hücrenin tabanına, eşit dağılım sağlayacak şekilde difüzörler yerleştirilmiştir. Arıtma tesisi üst yapısında iki adet hava kö rüğü (blovver) monte edilmiştir. Bunlar iki ayrı tip olmalarına rağmen yedek olarak veya birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bir tanesi yüksek basınçlı hava körüğü olup difüzörlere sıcak hava basmaktadır. Diğeri esas itibariyle, bir su ringli vakum pompası olup aynı zamanda yüksek kapasiteli bir hava körüğü olarak da fonksiyon görmektedir. Yeraltı borularıyla havalandırma hücresindeki difüzörlere gelen hava, burada havuz dibinde yoğun ve şiddetli bir şekilde ince kabarcıklar oluşturarak bütün hücrede topyekün bir karıştırma sağlanmaktadır. Bu sayede sağlanan oksijenle hücrede bulunan mikroorganizmalar atıksu içindeki organik maddeleri oksitleyerek su ve karbondioksite dönüştürmektedir. Çürütme ve uzun havalandırma sayesinde bu tür atıkların bertaraf edilmesi ve yüksek arıtma verimliliği sağlanmaktadır. Dinlendirme Hücresi Dinlendirme hücresi bir çökeltme ve durultma havuzudur. Giriş ve çıkışları yine savaklar altından ve düşük hızlarla yapılmaktadır. Bu hücreye havalandırma hücresinden gelen su ve çamur karışımı, dinlenme ve yaklaşık iki günlük bekleme sonucu ayrışmaya başlar. Mikroorganizmaların oluşturduğu çamur dibe çöker, su ise durularak çıkış savağından sistemi terkeder. Havuz dibinde binken çamur çok azdır. Bu çamur zaman zaman havalandırma hücresine geri devredilmektedir. Böylece o gözdeki mikroorganizmaların gerekli düzeyde tutulması sağlanmaktadır. Bir iki senede bir fazla çamurun alınması ve havza dışına taşınması düşünülmektedir. Çamur geri devri ve atılması işlemlerinin yapılması için küçük bir vidanjör sistemi düşünülmüştür. Yukarıda bahsi geçen vakum pompası bu sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Seyyar vidanjör tankı vakumlanarak, içine hücre dibindeki çamurun emilmesi temin edilecektir. Bu tanka alınan çamur geri devredilecek veya tesis dışına taşınacaktır. Kalite Kontrolü Çeşitli aşamalardan geçerek arıtılmış bulunan suyun kalitesi birçok laboratuvar testlerinden geçirilmiş ve çeşitli standartlardaki kriter değerlerle kıyaslaması yapılmıştır. Onduline Avrasya A.Ş.'ye ait evsel atıksu özellikleri ve standartlarla kıyaslanması Tablo 1'de verilmiştir. Elde edilen değerler "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğrndeki ilgili sektörler içm izin verilen deşarj kriterlerinin altında kalmasına rağmen su deşarj edilmemekte, aksine kullanım 20 EKIMKASIMARALIK 1996 SAYI: 21

6 Tablo 2. Onduline Avrasj a A.Ş.'ne Ait Proses Suyu ve Proses Atıksuyu Özellikleri PARAMETRE Birim Kağıt Hamuru Kağıt Hamuru Geri Devir Suyu SKKY Değerleri Tablo 13.8 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ5 Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ Çökeb lir Katı Madde Askıda Katı Madde. AKM Sıcaklık. T ph (ml/l) oc optimizasyonu ve su kaynakları korumacılığı açısından su tekrar proses içerisinde kullanılmaktadır. Geri Dönüşüm Sisteminin Tanıtılması Elde edilen artılmış suyun, ilgili deşarj kriterlerine uygun olmasına rağmen toprağa sızdırılması yerine fabrikanın üretim birimlerinde kullanılması düşünülmüştür. Proses suları, daha önce açıklardığı gibi zaten kendi içinde kapalı devre haline getirilerek arıtma tesisi üzerindeki yükü minimuma indirilmiştir. Bu çalışma daha da ileri götürülerek, bu kez üretim birimlerinin, arıtma tesisinin yükünü taşıması mümkün hale getirilmiştir. Üretim birimlerinde gerekli olan suyun tamamı kuyudan sağlanırken şimdi, kullanılmış su arıtılıp gensin geriye işletmeye verilerek su ihtiyacının önemli bir bölümü böylece karşılanmaktadır. Böylelikle hem yeraltı su rezervlerin n daha tasarruflu kullanılması sağlanırken aynı zamanda da fabrika içindeki suların tam kapalı devre halinde dolaşımda bulunması ve çevreye deşarjın sıfır olması mümkün hale gelmektedir. Bu, her bakımdan ekolojik dengelerin korunması açısından çok önemli bir gelişme olmaktadır. Bu fabrikanın sıvı atık deşarjı yoktur. Arıtılmış suyun işletmede proses suyu olarak kullanılabilmesi amacıyla ilâve arıtma üniteleri kurularak daha iyi bir su kalitesi elde edilmektedir. Arıtılmış Suyun Tanıtılması Biyolojik olarak arıtılmış olan su bir başka yeraltı havuzunda depolanır. Bu depo, fabrikanın yak aşık üç günlük arıtılmış suyunu alacak kapasitededir. Normalde boş tutulmaya çalışılır Bu boşaltma işlemi su seviyesine göre otomatik olarak iki adet pompa sayesinde yapılmaktadır. Pompalardan biri arıza yaparsa diğeri otomatik olarak devreye girecek şekilde tasarlanmıştır. Filtrasyon Ünitesi Arıtılmış su, askıda katı madde oranı açısından son derece yjksek bir kaliteye sahip olmasına rağmen, bir ileri derecede arıtma sağlanması ve gravite ile çökmeyen katıların ve kolloidlerin tutulması için bir basınçlı filtre grubu ilâ^e edilmiştir, iki adet yüksek kapasiteli aşağı akışlı, iki tabaka kum ve/veya aktif karbon yataklı kolonlar kullanılmaktadır. Kolonlar, arıtılmış suyun değerlendirme yerine göre seri veya paralel veya tek tek çaiıştırılabilmektedir. Kirlenme derecesi, üzerinde bulunan ölçü aletleri vasıtasıyle oluşan basınç farklılıklarına göre değerlencirilmektedır. Biriken kirliliğin uzaklaştırılması ko lonların ters yıkama işlemleriyle sağlanmaktadır. Ters yıkama suları ana atıksu giriş rögarına geri döndürülmektedir. Dezenfeksiyon Ünitesi Arıtılmış ve filtre edilmiş suyun bakteriyolojik olarak pasifleştirilmesi, insanların bunu işletme suyu olarak güvenli kullanabilme eri için gereklidir. Dezenfeksiyon işlemi sodyum hipokloridin sudaki çözeltisi ile yapılmaktadır. Bu çözelti uygun bir tankta hazırlanmakta ve değişken debilı bir dozaj pompası vasıtasıyle tesisata enjekte edilmektedir. Dozaj pompası debisi arıtılmış su debisine göre ayarlanmış olup, doğrudan doğruya arıtılmış su pompaları ile senkronıze şekilde otomatik olarak devreye girmektedir. Geri Kazandırma Tesisatı Geri kazanılan suyun, işetmeye doğrudan verilmesi mümkün olmakla birlikte, işletmenin su taleplerinin saatlere ve günlere göre değişiklik göstereceği düşünülerek büyük bir depolama tankı bir dengeleme unsuru olarak tahsis edilmiştir. Depolama tankı fabrikanın bir aylık atık suyunun tamamından fazlasını alabilecek kapasitededir. Bu büyük hacim, her türlü arıza, bakım v.s. duraksamalarda atık suyun geri kazanılması ve depolanması bakımından geniş bir rahatlık ve sigorta olanağı sağlamaktadır. Tank çıkışında bulunan pompalar, işletmenin su ihtiyacına göre otomatik olarak devreye girmektedir. Tanka ayrıca, fabrikanın yangın söndürme sistemine bağlantılı ek bir yangın pompası bağlanarak, gerek görüldüğünde tankta mevcut bulunabilecek suyun yangın suyu rezervi olarak kullanılması olanağı da getirilmiştir. Proses Suyu Cnduline Avrasya A.Ş.'ne ait proses suyu ve proses atıksuyu özellikleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi kâğıt hamuru geri devir suyu; KOİ=4263 mg/ I, BOİ5=1615 mg/l ve AKM=358 mg/l değerlerine sahiptir. Fabrika; bu özellikteki atıksuyunu, geri devir sistemi yaptırmasından dola/ı birçok problemini çözmüş bulunmaktadır Daha önce karşılaşılan proolemlerden bazıları; fabrikanın AdapazarıSapanca Gölünün orta mesafeli koruma sahası içerisinde bulunmasından dolayı, atıksu karakteristik değerlerini deşarj kriterlerine indirmek için ileri arıtma sistemi ihtiyacı, göle deşar ettirilmeme ve yaklaşık 1700 m 3 /gjn su temini sıkıntısıydı. F.KİMKAS1MARALIK 1»6 SAYİ: 21 21

7 SONUÇLAR Kâğıt endüstrisi ve atık kâğıt kullanılarak Onduline yapı malzemesi üretimi sistemi çok su kullanan, bunun sonucu olarak da su ekonomisi ve çevre kirlenmesi yönünden üzerinde önemle durulması gereken bir alandır. Onduline Avrasya A.Ş.de kullanılan evsel atıksılar için ger devirli biyolojik sistem ve geri devirli çalışan proses sistemi sayesinde hiçbir atıksu deşarjı sözkonusu olmamaktadır. Geri kazanımın sağladığı avantaj sadece maddî kazançtan ibaret değildir. Proses atıksuyu ve arıtılan evsel nitelikli atıksular geri devrettirilerek tekrar proseste kullanılmak üzere sisteme verildiğinden, hem bunların deşarjından Oıuşacak çevre kirlenmesi önlenmiş ve hem de proses suyu devamlı geri devrli olarak kullanıldığından su tasarrufu yapılarak su kaynaklarımız korunmuş olmaktadır. Ayrıca, 2700 m 3 /gün'lük su temini maliyetinin önüne geçilmiş olmak:a ve sadece buharlaşma sebebiyle oluşan su kaybının telafisi için ilâve edilen su ve sıhhi tesisler ve işletme büroları su ihtiyacının (toplam 50m 3 /gün) maliyeti söz konusu olmaktadır. Ayrıca geri devirli bir sistem kullanılmasından dolayı, yüksek kirlilik konr santrasyonuna sahip 2700 m 3 /gün proses atıksularının arıtılmasının ve deşarj edilmesinin önüne geçilmiş olunmakta ve sadece 10 m 3 /gün'lük evsel nitelikli atıksjların arıtılıp gen devrettirilmesi sebebiyle, arıtma sistemi yatırım ve işletme maliyetleri minimize edilmiş olmaktadır. Ayrıca bu fabrika ile ilgili olarak, biyolojik arıtma sisteminde biriken atık çamurlar için de sistemde geri devir yapılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında sonuçları ayrıca yayınlanacaktır. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın gerçekleşmesinde teşvik ve katkılarıyla yardımcı olan Onduline Avrasya A.Ş. Fabrikası Müdürü Talat Bayanra ve Teknik Müdür Ethem Sakıoğlu'na emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1 Eckenfelder, W.W., Industrial Water Pollution Conlrol. McGravvHill, Inc.. Second Edilion. New York, Mctcalf & Eddy, Inc., Wastewaler Engineering, McGravvIlill, Inc., Thırd Edition, New York, Topacık, D., Alıksulann Uzaklaştırılmasında Yeni Arayışlar, Türk Devletleri Arasında 2. İlmî işbirliği Konferansı, Sahife 99106, Türkeli, A., Kor, M.N., Sankaya, Hz. Z., Tekstil Sanayi Atıksularının Geri Kazanılması Maliyeti ve Teknolojisi Üzerine Bir Uygulama, Dokuzuncu TürkiyeAlmanyaPolonya Çevre Mühendisliği Sempozyumu Tebliğleri. Sahife , Şengü., F.. Endüstriyel Atıksulann Özellikleri Ve Arıtılması, D.E.Ü. MühendislikMimarlık Fakültesi, 2. Baskı, İzmir, Müezzinoğlu, A, Endüstriyel Kirlenmeyi Azaltma Teknikleri "Madde ve Enerji Bilançosu Yöntemi*', l.t.ü. 4. Endüstriyel Kır.enme Sempozyumu'94, Sahife 1118, Yüceer, A. Atıksu Yükünün Azalulmasında Tesis İçi Önlemler ve Bir Uygulama, l.t.ü. 4. Endüstriyel Kirlenme Scmpozyumu'94, Sahife 8996, S Leblebici. Z., Kâğıt Sanayinde Atıksu Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, T C. Çevre Bakanlığı. Çevre Yazılan3, Gürlük, A.. Çınar, A, Sapanca Gölü Çevresindeki Sanayi Tesislerinin Genel Durumu, Sapanca 83 Sempozyumu, Sahife EKİMKASIMARALIK 1996 SAYI: 21

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

SU KITLIĞI BAĞLAMINDA SANAYĠDE SU KULLANIMI YÖNETĠMĠ

SU KITLIĞI BAĞLAMINDA SANAYĠDE SU KULLANIMI YÖNETĠMĠ SU KITLIĞI BAĞLAMINDA SANAYĠDE SU KULLANIMI YÖNETĠMĠ Prof. Dr. Ahmet ALTIN Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2015 - Zonguldak Su Kaynakları Hızla Tükeniyor Dünya nüfusundaki artış, Yüzey

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER Evinizde hergün ne kadar su tükettiğinizi biliyor musunuz? Evinizde su israfına son vermek için öncelikle nerede ne kadar su tükettiğinizi bilmelisiniz.

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

WASTEWATER ATIK SU TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ Yeterli Temiz Suyumuz Var Mı? GELECEK 70-75% Zirai 10% Endüstri 15-20% Evsel Atık Su Oluşuyor ~90-92% Kanalizasyon Sistemine Akıtılıyor!.. TOPRAK

Detaylı

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU BİO-MAK BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ BİO -MAK çelik veya betonarme, silindirik/prizmatik, kompak bir atık su arıtma ünitesidir. Çalışmaya hazır olarak teslim edilen BİO-MAK toprak altında veya

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız...

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız... www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Klima adı altında bir şahıs firması olarak 1996 yılında kurulan firma, split klima satış, servis ve montaj

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tasarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duş, küvet

Detaylı

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri

Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri WASTE WATER Solutions Suyun Tekrar Kullanımı ve Isı Geri Kazanımı için HUBER çözümleri Binalar için komple çözümler Gri su arıtımı ve suyun geri kazanımı Bir bütün olarak atıksu arıtma ve yeniden değerlendirme

Detaylı

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach

Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri. Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach Endüstride MBR Teknolojisi ile Atıksu Geri Kazanımı Örnekleri Burcu Kaleli Öztürk Prof. Hulusi Barlas Anja Rach İçerik MICRODYN-NADIR ile ilgili genel bilgiler MBR teknolojisine genel bakış BIO-CEL MBR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

Uygulama örnekleri. BASF - Asit üretimi. Eşanjörlerin korunması için nehir suyunun filtrelenmesi Midye oluşumunun engellenmesi

Uygulama örnekleri. BASF - Asit üretimi. Eşanjörlerin korunması için nehir suyunun filtrelenmesi Midye oluşumunun engellenmesi BASF - Asit üretimi DN 250 500 m³/ Saat 5 bar 40 C Eşanjörlerin korunması için nehir suyunun filtrelenmesi Midye oluşumunun engellenmesi Eşanjör koruma Nehir suyu Asit üretimi 1 KME, Alman bakır boru,

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı