KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluş olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün tarih ve 8315 sayılı başvurusuna İçişleri Bakanlığı tarafından verilen tarih ve 91/2585 sayılı onay ile kurulmuş olan Kanal Proje Daire Başkanlığı için, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Yönetimine ilişkin Teşkilat Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. MADDE-2 KAPSAMI: Bu İç Yönetmelik Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimi ne ilişkin Teşkilat Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş bulunan Kanal Proje Daire Başkanlığı nın Teşkilat Şeması ve bu şemada tanımlanmış olan birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile iş ve işlemlerin yürütülmesinde takip edilecek yolları ve kuralları kapsar. MADDE-3 TEŞKİLAT ŞEMASI VE KADRO AÇILIMI: 3.1.TEŞKİLAT ŞEMASI: KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJE İZLEME ŞEFLİĞİ MUAMELAT ŞEFLİĞİ KANAL PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TES. PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE ŞEFLİĞİ ETÜD PROJE ŞEFLİĞİ HARİTA İŞLERİ ŞEFLİĞİ

2

3 3.2.KADRO AÇILIMI: 1. Daire Başkanı 2. Muamelat Şefliği Şef Memur Daktilograf 3. Proje İzleme Şefliği Şef Mühendis Tekniker Teknisyen 4. Kanal Proje Müdürlüğü 5. Etüd Proje Şefliği Şef Mühendis Tekniker Teknisyen

4 6. Harita İşleri Şefliği Şef Mühendis Topograf Şenör Miracı 7. Arşiv Otomasyonu ve Resimhane Şefliği Şef Bilgisayar İşletmeni Teknik Ressam İşçi 8. Atıksu Artıma Tesisleri Proje Müdürlüğü 9. Etüt Proje Şefliği Şef Mühendis Mimar Tekniker Teknisyen

5 10. Elektrik.Elektro-Mekanik ve Enstrümantasyon Şefliği Şef Mühendis Tekniker Teknisyen Bilgisayar İşletmeni

6 MADDE-4 DAİRE BAŞKANLIĞI NIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Kanal Proje Dairesi Başkanlığı; Ankara Büyükşehir Belediyesi nin sorumluluk alanındaki atıksu toplama ve arıtma sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi ile ilgili olarak, Master Plan, Fizibilite Raporu, Avan Proje, Tatbikat Projesi yapmak yaptırmak, bu işlerin yatırım önceliklerini belirleyerek, kendi kısa ve uzun vadeli yatırım programını hazırlamak ve bu programın İdare nin yatırım programına girmesini sağlamak, hazırladığı her tür projeyi ilgili birimlere iletmek, konusu ile ilgili etüd, planlama, ölçümleme ve harita işlerini yapmak, ihale yolu ile yapılacak işlerin ihalesinden kabulüne ve kesin hesabına kadar her aşamasını ikmal ve takip edip sonuçlandırmak, konusu ile ilgili teknik resim ve teknik arşiv işlerini yürütmek, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan gelen atıksu ve yağmursuyu uygulama projeleri ile fosseptik tankı ve atıksu arıtma tesisi uygulama projelerini incelemek ve onaylamak, Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından ihale yoluyla yaptırılan işlere ait tadilat ve işletme projelerini incelemek ve onaylamak, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan gelen atıksu ve yağmursuyu işletme projelerini incelemek ve onaylamak, inceleyip onayladığı uygulama ve işletme projelerinin ilgili birimlere dağıtımını yapmak konusu ile ilgili kredili iş varsa kredi kuruluşu ile olan ilişkileri yürütmek, konusu ile ilgili teknik araştırma ve incelemelerde bulunarak faydalı bulduğu konuları İdare ye önermek, sorumluluk alanına giren konularda İdare nin diğer birimleri ile ve İdare nin diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak, Başkanlık bünyesinde disiplin tertip ve düzeni sağlamak, çalışanlarını denetlemek, meslek içi eğitim programları hazırlamak, çalışanların özlük hakları konusunda gerekli talepleri ve takipleri yapmak ve Genel Müdürlük tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 4.1.Ünvanı:

7 Kanal Proje Dairesi Başkanlığı Temel Görevleri: ASKİ ce yaptırılması planlanan ve yatırım programına alınan tüm atıksu, yağmursuyu toplama ve drenaj sistemleri ile atıksu arıtma tesislerinin etüd ve proje hizmetlerini kendi yatırım programlarına uygun olarak yürütmek, izlemek ve sonuçlandırmaktır Kuruluş İçindeki Yeri: Genel Müdürlük ve Genel Müdür Yardımcılarından emir alır, Başkanlığı na bağlı amir, memurlar ve işçilere emir verir Görevleri: a) a) Genel Müdürlük Kuruluş. Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği nin ilgili maddesin de gösterilen kendisi ile ilgili görevleri yapmak, b) b) Atıksu, yağmursuyu toplama sistemleri ile atıksu arıtma tesisleri konusunda birimin yıllık ve uzun vadeli olarak yatırım programlarını hazırlamak ve idare nin yatırım programına katkıda bulunmak, c) c) Yatırım programlarında yer alan Başkanlığı ile ilgili işlerin etüd, ölçme, harita ve projelerini yapmak veya yaptırmak, ilgili birimlere iletmek, d) d) Her türlü yaptırım işleri ile ilgili olarak ihaleden kabule ve kesin hesaba kadar ki tüm prosedürü takip edip sonuçlandırmak, e) e) Kooperatif Kamu ve Özel kuruluşlardan gelen atıksu ve yağmursuyu şebeke tatbikat projeleri ile paket atıksu arıtma tesisi tatbikat projelerini incelemek, onaylamak ve ilgili birimlere dağıtmak, f) f) Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı, kooperatif ve resmi-özel kuruluşlardan gelen işletme projelerinin inceleme onay ve dağıtımını yapmak, g) g) Yazışma arşivini İdare nin arşiv yönetmeliği uyarınca tanzim etmek ve muhafaza etmek, h) h) Konusu ile ilgili teknik resim ve teknik arşiv işlerini yürütmek, i) i) Teknik incelemelerde bulunarak İdare ye yararlı teknik gelişmeleri takip etmek ve önermek, j) j) İdare nin diğer birimleri ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu temin etmek, k) k) Başkanlık bünyesinde disiplin, tertip ve düzeni sağlamak,

8 l) l) Çalışmaları planlamak ve takip etmek, m) m) Çalışmaların ilgili yasalara, yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, n) n) Genel Müdürlükçe verilen diğer işleri yapmak 4.l.4. Yetki ve Sorumlulukları Daire Başkanlığı sorumluluğundaki işleri ilgili yasalar, yönetmelikler ve teknik kurallara uygun olarak yürütmekte yetkili olup, icratlarından dolayı, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. 4.2 Ünvanı: Muamelat Şefliği Temel Görevleri: Daire Başkanlığı nın tüm evrak kayıt, yazışma ve dosyalama işlemlerinin aksatılmadan ve kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak Kuruluş içerisindeki yeri: Bağlı bulunduğu daire başkanından emir alır, servis çalışanlarına emir verir Görevleri: a) a) Başkanlık bünyesinde yapılacak olan iç ve dış yazışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde daktilo edilmesini sağlamak, b) b) Başkanlık bünyesinde yapılacak olan iç ve dış yazışmaların gelen giden evrak kayıtlarını tutarak Genel Evrak Müdürlüğü ile uyumunu sağlamak, c) c) Başkanlığın yapacağı iç ve dış yazışmaların ASKİ Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda ve Başkanlık, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve ilgili İdareler bazında sağlıklı bir dosyalama düzeniyle arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak, d) d) Evrak imha işlemlerini ilgili yönetmelik doğrultusunda yürütmek,

9 e) e) Başkanlığın kırtasiye-demirbaş taleplerini zamanında yapmak takip edip sonuçlandırmak, f) f) Başkanlığın demirbaş kayıtlarını ilgili yönetmelik doğrultusunda tutmak ve demirbaşları muhafaza etmek üzere gerekli uyarıları yapmak ve takip etmek, g) g) Başkanlık ve Müdürlükler tarafından havalesi yapılan evrakların ilgili kişilere sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlamak, h) h) Başkanlık personelinin izin ve istirahat durumunu takip etmek, i) i) Günlük devam çizelgelerinin kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve personelin geliş gidiş işlerini bu çizelgelere göre izlemek, izin (günlük, yıllık) ve istirahatli olan personeli bu çizelgelere işlemek, j) j) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, k) k) Konusu ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, l) l) Kendi servisinde düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, m) m) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak, Yetki ve Sorumlulukları: Muamelat şefi sorumluluğundaki bu işleri ilgili yasalara yönetmelik ve mevzuatlara uyacak şekilde yürütmeye yetkili olup, icraatlarından dolayı yasalara, yönetmeliklere ve Başkanlığa karşı sorumludur Ünvanı: Proje İzleme Şefliği Temel Görevleri: Daire Başkanlığı nın görev yetki ve sorumluluk alanına giren işlerin (her cins proje üretimi, her cins proje onayı ve diğer işlerin) aylık ve yıllık gelişmelerini izlemek, Başkanlığın aylık ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamaktır Kuruluş İçindeki Yeri: Daire Başkanı ndan emir alır servis çalışanlarına emir verir.

10 Görevleri: a) a) Gerek ASKİ ekipleri ve gerekse ihale yolu ile üretilen ve onaylanan projelerin aylık ve yıllık bazda takibini yapmak, b) b) Kooperatif ve benzeri kuruluşlardan gelen fosseptik tankı, arıtma tesisi ve atıksu ve yağmursuyu şebeke uygulama projelerinden incelenen ve onaylananların aylık ve yıllık takibini yapmak, c) c) Kooperatif ve benzeri kuruluşlar ile Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığın dan gelen işletme projelerinden incelenen ve onaylananların aylık ve yıllık takibini yapmak, d) d) İhale yolu ile yapılan işlerin ödemelerini iş ve firma bazında aylık ve yıllık olarak izlemek, e) e) Başkanlığın aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak, f) f) Konusu ile ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve yeni program ve yazılımlar üretmek, g) g) Konusu ile ilgili bilgi belge ve programların muhafazasını sağlamak, h) h) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, i) i) Kendi servisinde düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, j) j) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer işleri yapmak Yetki ve Sorumlulukları: Daire Başkanlığı na bağlı olup; görevini ve kendisine verilen diğer görevleri ilgili yasalara yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun olarak yapmakla ve yaptırmakla yetkili, aksi davranışlardan ve çalışmalardan dolayı ilgili yasalara, yönetmeliklere ve Daire Başkanı na karşı sorumludur. 4.4 Ünvanı: Kanal Proje Müdürlüğü Temel Görevleri: İdarenin görev alanı ile ilgili atıksu toplama sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemleri ile ilgili Master Plan, Fizibilite Raporu ve Avan Proje-Tatbikat Projesi yapmak yaptırmak, kanalizasyon hatları ile ilgili olarak bu hatların yenilenmesi, düzeltilmesi veya yeni hatların yapılması amacıyla, etüd, planlama ve projeler yapmak

11 veya yaptırmak, teknik incelemelerde bulunarak İdare ye öneriler getirmek hizmete en yararlı proje esaslarını belirlemek işlerin programa uygun olarak yürümesini sağlamak ve sonuçlandırmak Kuruluş içindeki yeri : Daire Başkanından emir alır. Müdürlüğüne bağlı şef ve diğer servis çalışanlarına emir verir Görevleri: a) a) Kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Başkanlığın yıllık ve uzun vadeli yatırım programını hazırlamak, İdare nin yıllık ve uzun vadeli yatırım programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, b) b) Yatırım programında yer alan birimi ile ilgili işlerin Master Plan ve Fizibilite Raporları ile etüd, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak (veya yaptırmak) ve ilgili birimlere iletmek, c) c) Birimi ile ilgili proje, harita, sondaj vs yaptırım işlerinin ihaleden kesin hesaba kadar tüm işleyişini sözleşme koşulları içerisinde takip edip sonuçlandırmak, d) d) Kooperatif ve kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kuruluşlardan gelen fosseptik uygulama ve kanalizasyon şebekesi uygulama projelerinin inceleme ve onaya sunmak ve dağıtımını yapmak, e) e) Kanal Yatırım Daire Başkanlığı, kooperatif vs kuruluşlardan gelen işletme projelerinin inceleme onay ve dağıtımını yapmak, f) f) Her cins uygulama ve işletme projelerinin orjinallerini ve ozalit kopyalarının sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini ve muhafaza edilmesi sağlamak, g) g) Teknik incelemelerde bulunarak İdare ye yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulamak, h) h) Müdürlük personelinin geliştirilmesini sağlamak üzere ilgili birimlerle işbirliği yaparak, meslek içi eğitime yönelik kurs seminer vs. eğitim programı uygulamak, i) i) Müdürlük personelinin göreve geliş gidiş durumlarını takip etmek, çalışma ve üretim durumunu denetlemek, verimli çalışmalarını sağlamak üzere sevk ve idare etmek, j) j) Müdürlük bürolarında düzeni sağlamak ve memuriyet adabıyla uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, k) k) Müdürlük çalışmalarının ilçeler mahalleler bazında istatistiki bilgilerini derlemek ve periyodik izleme raporları için gerekli doneleri hazırlamak, l) l) Konusu ile ilgili işlerde İdare nin diğer birimleri veya diğer kamu-özel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, m) m) Müdürlüğü ile ilgili kredi kurumlarıyla olan yazışma, rapor verme, alma gibi işlemleri takip edip sonuçlandırmak, n) n) Genel Müdürlükçe ve Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak,

12 4.4.4 Yetki ve Sorumlulukları: Kanal Proje Müdürlüğü sorumluluğundaki işleri ilgili yasalara, yönetmelikler ve teknik kurallara uygun olarak yürütmek üzere yetkili olup, çalışmalardan dolayı ilgili yasalara, yönetmeliklere ve Başkanlığa karşı sorumludur Ünvanı: Etüd Proje Şefliği Temel Görevleri: Yatırım programında yer alan konusu ile ilgili atıksu toplama, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemleri ile ilgili her cins proje yapmak veya yaptırmak, kanalizasyon hatları ile ilgili olarak hatların yenilenmesi, düzeltilmesi veya yeni hatların yapılması amacıyla her türlü etüd, plan ve proje çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak Kuruluş İçindeki Yeri: Bağlı bulunduğu daire başkanı ve şube müdüründen emir alır, servisindeki çalışanlara emir verir Görevleri:

13 a) a) Yatırım programında yer alan konusu ile ilgili işlerin Master Plan ve Fizibilite Raporu ile etüdlerini ve uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak, b) b) Konusu ile ilgili kooperatif ve kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kuruluşlardan gelen fosseptik ve kanalizasyon uygulama projelerini incelemek, c) c) Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı kooperatif vs kuruluşlardan gelen işletme projelerinin inceleme, onaya sunma ve dağıtımını yapmak, d) d) Konusu ile ilgili her türlü kanalizasyon uygulama ve işletme projelerinin orjinallerini ve kopyalarının muhafazasını sağlamak, e) e) Mevcut hatların yenilenmesi amacıyla etüd plan ve projeleri hazırlamak, f) f) Konusu ile ilgili teknik gelişmeleri takip edip uygulamak, g) g) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, h) h) Kendi servisinde düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, i) i) Daire Başkanı ve bağlı bulunduğu Şube Müdürü tarafından verilecek diğer işleri yapmak, Yetki ve Sorumlulukları: Kanal Proje Müdürlüğüne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri ilgili yasalar ve teknik kurallara uygun, düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yetkili, aksi davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten ilgili yasalara, yönetmeliklere Müdürlüğe ve Başkanlığa karşı sorumludur Ünvanı: Harita İşleri Şefliği Temel görevleri: Başkanlığın ihtiyacı olan hali hazır haritaların temini, yapılması veya yaptırılması, imar planlarının temin edilmesi, şeritvari harita plan profil, enkesit yapılması veya yaptırılması gerekli arazi kontrollerinin yapılması ve bu işlemlerin kesintisiz yürütülmesini sağlamak Kuruluş İçindeki Yeri:

14 Daire Başkanı ve Şube Müdürü nden emir alır şefliğine bağlı servis çalışanlarına emir verir Görevleri: a) a) Başkanlık Yatırım Programı çerçevesinde ASKİ ekiplerince üretilecek uygulama projelerinin ölçme ve haritalarını yapmak (veya yaptırmak), İhale yoluyla yaptırılan işlerin arazi ile uyumlarını kontrol etmek, b) b) Etüd, ölçme ve haritalama için gerekli olan teknik gelişmeleri takip etmek, Daire Başkanlığına önerileri sunmak, c) c) Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı ve kooperatif ile kamu ve özel kuruluşlardan gelen projelerin (uygulama+işletme) arazi kontrollerini yapmak, arazi ile uyumunu kontrol etmek, GIS sistemleri ile uyumunu temin etmek, d) d) Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığından gelen üst yapılara ait plankotelerin mahal ile uygunluğunun kontrol edilmesi ve incelenmesini yapmak, e) e) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, f) f) Bu birimde üretilen veya başka idarelerden temin edilen harita ve imar planları ile Röper Ölçü Krokileri, Kot koordinat Tabloları ve Nivelman Defterleri vs. gibi bilgi ve belgelerin arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak, g) g) Kendi servisinde düzeni sağlamak memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, h) h) Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilecek olan diğer işleri yapmak. 4.7 Ünvanı: Arşiv Otomasyonu ve Resimhane Şefliği Temel Görevleri: Başkanlıkça üretilen her cins plan ve proje ile her cins yazı ve çizim işlerini teknik resim kurallarına uygun olarak yapmak ve Başkanlık bünyesinde yer alan hercins projenin ve ilgili rapor, hesap yazı vs. dökümanın ASKİ Arşiv Yönetmeliği ve Arşiv Otomasyonu Projesi doğrultusunda arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak Kuruluş içerisindeki yeri:

15 Daire Başkanı ve Kanal Proje Müdürü nden emir alır, şefliğine bağlı servis çalışanlarına emir verir Görevleri: a) a) Başkanlığa bağlı diğer birimlerce projelendirilen işlerin teknik resim kuralları çerçevesinde çizilmesini ve resmedilmesini sağlamak, projelerin ozalit, xeroks vs yollarla çoğaltılması işlemini takip etmek ve katlama dosyalama işlerini yapmak, b) b) Daire Başkanlığını ilgilendiren her türlü projenin ve proje eklerinin tanzimini arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak, c) c) Emrindeki personelin en verimli şekilde çalışması amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, d) d) Kendi servisinde düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, e) e) Konusu ile ilgili gelişmeleri takip edip uygulamak, f) f) Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilecek diğer işleri yapmak, Yetki ve Sorumlulukları: Kanal Proje Müdürü ne bağlı olup, görevlerini ve kendilerine verilen diğer görevleri ilgili yasalar ve teknik kurallara uygun, düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yetkili, aksi davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten ilgili yasalara, yönetmeliklere ilgili Müdürlüğe ve Başkanlığa karşı sorumludur Ünvanı: Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Müdürlüğü Temel Görevleri: ASKİ ce yaptırılması planlanan ve yatırım programına alınan atıksu arıtma tesislerinin Master Plan-Fizibilite Raporu ile etüd ve her tür proje hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, teknik incelemelerde bulunarak kuruluşa ve hizmete en yararlı proje

16 esaslarını belirlemek, işlerin programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve sonuçlandırmak Kuruluş İçindeki Yeri: verir. Daire Başkanı ndan emir alır, Müdürlüğü ne bağlı şef ve servis çalışanlarına emir Görevleri: a) a) Atıksu arıtma tesislerinin gerekliliklerini ve önceliklerini tespit ederek Başkanlığın konusu ile ilgili yıllık ve beş yıllık yatırım programını hazırlamak ve İdare nin yıllık ve uzun vadeli yatırım programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, b) b) Yatırım programında yer alan atıksu arıtma tesisleri ile ilgili Master Plan ve Fizibilite Raporları ile her türlü etüd, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak veya yaptırmak, c) c) Atıksu arıtma tesisleri ile ilgili her türlü yaptırım işlerinin ihaleden kesin hesaba kadar tüm işleyişini sözleşme ve koşulları içerisinde takip edip sonuçlandırmak, d) d) Kooperatif, kamu, özel ve tüzel kuruluşlardan gelen veya master plana uygun yapılması ve uygulanması zorunlu olan atıksu arıtma tesisi uygulama projelerini incelemek onaya sunmak ve dağıtımını yapmak, e) e) Atıksu arıtma tesislerine ait her türlü projenin orjinallerinin ve ozalit kopyalarının sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak, f) f) Konusu ile ilgili teknik incelemelerde bulunmak, İdare ye yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulamak, g) g) Yeni tesislerin yapılması veya eski tesislerin ıslahı için gerekli etüdlerin yapılmasını sağlamak ve projelerini yapmak veya yaptırmak, h) h) Bağlı personelin meslek içi eğitimine yönelik kurs, seminer vb. eğitim programlarını hazırlamak ilgili birimlerle işbirliği yaparak ve bu tür eğitim programlarını uygulamak, i) i) Müdürlük personelinin göreve geliş, gidişlerini takip etmek, çalışma ve üretim durumlarını denetlemek, j) j) Müdürlük bürolarında düzeni sağlamak ve memuriyet, adabına uymayan davranışlara izin vermemek, emrindeki personelin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik sevk ve idare işlerini yerine getirmek, k) k) Konusu ile ilgili idarenin diğer birimleri veya diğer kamu-özel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, l) l) Müdürlüğü ile ilgili kredi kurumları ile olan yazışma rapor verme-alma gibi işlemleri takip edip sonuçlandırmak, m) m) Genel Müdürlük veya Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak Yetki ve Sorumlulukları:

17 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Müdürlüğünü ilgilendiren tüm işleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla veya yaptırmakla, ilgili yasalara, yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun olarak yürütmeye yetkili olup, aksi davranışlardan ve çalışmalarından dolayı ilgili yasalara, yönetmeliklere ve Başkanlığa karşı sorumludur Ünvanı: Etüd Proje Şefliği Temel Görevleri: Başkanlık Yatırım Programında yer alan konusu ile ilgili işler için gerekli olan her türlü etüd ve proje (mimari+betonarme) çalışmalarının kesintisiz yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan gelen atıksu arıtma tesisi uygulama projelerinin konusu itibariyle inceleme ve onayını sağlamak, Kuruluş İçindeki Yeri: Bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Şube Müdüründen emir alır, servisindeki çalışanlara emir verir Görevleri: a) a) Yatırım Programında yer alan konusu ile ilgili işlerin Master Plan ve Fizibilite Raporu ile etüdlerini yapmak veya yaptırmak, b) b) Yatırım programına girmiş konusu ile ilgili işlerin mimari ve betonarme projelerini yapmak ve yaptırmak, c) c) Konusu ile ilgili mevcut tesisler için tadilat ve ıslah projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, d) d) Resmi, özel ve tüzel kuruluşlardan gelen atıksu arıtma tesisi projelerinin inceleme, onaya sunma ve dağıtımını yapmak, e) e) Konusu ile ilgili plan ve belgelerin muhafazasını sağlamak, f) f) Konusu ile ilgili teknik gelişmeleri takip etmek bağlı bulunduğu birime öneriler sunmak ve uygulamak, g) g) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak,

18 h) h) Kendi servisinde düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, i) i) Daire Başkanı ve bağlı bulunduğu Şube Müdürü tarafından verilecek diğer işleri yapmak, Yetki ve Sorumluluklar: İlgili Şube Müdürüne bağlı olup görevini ve kendisine verilen diğer görevleri ilgili yasalara, yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun olarak yapmakla ve yaptırmakla yetkili aksi davranışlardan ve çalışmalarından dolayı ilgili yasalara, yönetmeliklere, Müdürü ne ve Daire Başkanı na karşı sorumludur Ünvanı: Elektrik, Elektro-Mekanik ve Enstrümantasyon Şefliği 4.10.l. Temel Görevleri: Atıksu arıtma tesisi projlendirmelerinde konusu ile ilgili elektrik, elektronik ve mekanik ve sıhhi tesisat proje hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan gelen atıksu arıtma tesisi uygulama projelerini konusu itibariyle inceleme ve onayını sağlamak ve teknik incelemelerde bulunarak kuruluşa ve hizmete en yararlı proje esaslarını belirlemek, işlerin programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve sonuçlandırmak Kuruluş içindeki yeri: Daire Başkanı ve bağlı bulunduğu Şube Müdürü nden emir alır, servis çalışanlarına emir verir Görevleri: a) a) Yatırım programında yer alan atıksu arıtma tesislerine ait elektrik tesisat projeleri hazırlamak ve hazırlatmak,

19 b) b) Yatırım programında bulunan ve projelendirilen atıksu arıtma tesislerinin elektro-mekanik ve sıhhi tesisat bölümlerinin projelendirilmesini yapmak ve yaptırmak, c) c) Kooperatif kamu ve özel kuruluşlardan gelen atıksu arıtma tesislerinin elektrik tesisat projelerinin incelemelerini yapmak, d) d) Kooperatif kamu ve özel kuruluşlara ait paket arıtma tesislerine ait elektro mekanik sistemlere ait projeleri incelemek, e) e) Konusu ile ilgili teknik incelemelerde bulunmak, idareye yararlı teknik gelişmeleri takip edip uygulamak, f) f) Kendi emrindeki personelin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla sevk ve idaresini sağlamak, g) g) Kendi servisindeki düzeni sağlamak, memuriyet adabına uymayan tavır ve davranışlara izin vermemek, h) h) Daire Başkanı ve bağlı bulunduğu Şube Müdürü tarafından verilecek diğer işleri yapmak, Yetki ve Sorumlulukları: Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Müdürü ne bağlı olup, görevi ve kendisine verilen diğer görevleri ilgili yönetmeliklere ve teknik kurallara uygun olarak yapmakla ve yaptırmakla yetkili, aksi davranışlardan ve çalışmalarından dolayı ilgili yasalara yönetmeliklere, Müdürü ne ve Daire Başkanı na karşı sorumludur.

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Emlak ve İstimlak Müdürü İmar Uygulama Harita Emlak ve İstimlak Kentsel Dönüşüm İdari İşler KARS BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 199 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Proje ve Kentsel Tasarım Şefliği Mimari Proje ve Arge Şefliği Evrak Büro 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Sultangazi Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün, Sultangazi

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı