ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Himmet Erkin AZMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Himmet Erkin AZMAN"

Transkript

1 ÖZ YÜKSEK LİSANS EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERİMİ ENERJİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Himmet Erkin AZMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Yıl : 2005, Sayfa : 87 Jüri : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Doç. Dr. İlyas DEHRİ Doç. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK Bu çalışmada, çalışan bir evsel atıksu arıtma tesisinde tesisin giriş ve çıkışlarındaki dizayn ve işletme parametrelerine bakılarak karşılaştırmalar ve sistemin ekonomik analizi yapılmıştır. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nde tesisinin giriş ve çıkış KOI, BOI 5, AKM değerleri ve enerji sarfiyatı bir aylık süreyle alınmış, bu veriler ışığında tesisin KOI Enerji, BOI 5 Enerji, AKM Enerji ilişkileri incelenmiştir. Tesiste % 93 AKM, % 90 KOI, %95 BOI 5 gideriminin sağlandığı gözlenmiştir. Buna göre yapılan hesaplarda, tesiste giderilen yük arttıkça birim enerji tüketiminin azaldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyetleri, Tasarım Parametreleri, Performans Analizi I

2 ABSTRACT M.Sc. THESIS INVESTIGATION OF TREATMENT EFFICIENCY-ENERGY RELATION AT DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANTS Himmet Erkin AZMAN DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATUREL AND APPLIED SCIENCES ÇUKUROVA UNIVERSITY Supervisor : Prof.Dr. Ahmet YÜCEER Year : 2005, Page : 87 Jury : Prof. Dr. Ahmet YÜCEER Asc. Prof. Dr. İlyas DEHRİ Asc. Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK In this study, a comparison between design and actual operation values of influent and effluent water quality parameters and economical system analysis of a working full-scale wastewater treatment plant was made. COD, BOD 5 and TSS values in the raw wastewater and effluent along with unit based energy consumption of Ankara Central Wastewater Treatment Plant were observed. According to this data COD-Energy Consumption, BOD 5 -Energy Consumption and TSS-Energy Consumption relations were set. 93% TSS, 90% COD and 95% BOD 5 removal efficiencies were observed during the observation period. According the calculated energy consumption per pollutant removed values, from the observed parameters, show a regular decrease. Keywords : Cost of wastewater treatment plant; Design parameters; Performance analysis II

3 TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca beni yönlendirip cesaretlendiren ve yardımlarını esirgemeyen, değerli hocam ve danışmanım sayın Prof.Dr.Ahmet YÜCEER e, fikirlerinden her zaman destek aldığım sayın Doç.Dr.Mesut BAŞIBÜYÜK e araştırmalarımı yaptığım ASKİ ve Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi yöneticilerine, teknik ve pratik olarak tesisteki çalışmalarımda beni yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen meslektaşım sayın Gökhan DEMİREL e, tezimin hazırlanması aşamasında teknik ve bilimsel açıdan yardımcı olan sayın Arş.Gör.Yavuz SUCU ya, sayın Arş.Gör. Zeki BOZKURT a, sayın Dr. Bülent SARI ya ve sayın Arş.Gör. Orkun İbrahim DAVUTLUOĞLU na, Arş.Gör. Seçil KEKEÇ e, maddi ve manevi yardımlarını hiç eksik etmeyen, benim bu günlere gelmeme vesile olan aileme, tezimin yazılmasında ve hazırlanmasında bana her zaman destek olan, anlayışını ve yardımlarını eksik etmeyen eşim Akgün Malkoç AZMAN a teşekkürlerimi sunarım. III

4 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV TABLOLAR DİZİNİ...VII ŞEKİLLER DİZİNİ.VIII 1.GİRİŞ Atıksular Atıksu Özellikleri Endüstriyel Atıksular Evsel Atıksular Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Planlaması (a). Debi (b). BOI - KOI Değerleri (c). N - P Değerleri (d). Diğer Girdi Verileri (e). Çıkış Suyu Kalitesi Atıksuların Arıtımı Atıksu Arıtımının Amaçları (a). Su Kirleticileri (b). Zehirli Su Kirleticileri Arıtma Sistemlerinin Seçimi Atıksu Arıtma Sistemleri Ve Teknik Genel Esaslar Fiziksel Arıtma Kimyasal Arıtma Biyolojik Arıtma İleri Arıtma Metodları Arıtma Çamurlarının Arıtma Metodları Ülkemizde Yapılmış Atıksu Arıtma Tesisleri Ve maliyetleri...50 IV

5 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Önceki Çalışmalar MATERYAL VE METOD Materyal Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Prosesi Ve Akış Şeması Ön Arıtma Ünitesi Ön Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları Son Çökeltme Havuzları Ham Çamur Yoğunlaştırma Havuzları Çamur Özümleme Havuzları Biyogaz Güç İstasyonu Özümlenmiş Çamur Yoğunlaştırıcıları Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Arıtılmış Su ve Çamur Deşarjı Temel Tasarım Kriterleri Kirlilik Yükleri Ve Arıtma Verimi Personel ve Organizasyon Tesisten Numune Alma Ve Yapılan Analizler Tesisin Enerji Tüketiminin Belirlenmesi Metod ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR Tesisin Giriş Değerleri Tesisin Çıkış Değerleri Tesisin Enerji Tüketimi Tesis Giriş Yükleri Tesis Giderim Verimleri Tesisin Enerji Tüketimi Tesisten Elde Edilen Verilere Göre Hesaplanan Değerler...79 V

6 5. SONUÇ VE ÖNERİLER. 83 KAYNAKLAR..85 ÖZGEÇMİŞ...87 VI

7 TABLOLAR DİZİNİ SAYFA Tablo 1.1. Biyolojik arıtma sisteminin analizi 3 Tablo 1.2. Kanalizasyon şebekesi projesi için su kullanımı miktarları..4 Tablo 1.3. Su kullanım süreleri..5 Tablo 1.4. Evsel atıksu karakteristikleri...13 Tablo 1.5. Arıtma tesislerinin tasarımında ihtiyaç duyulan girdi verileri.15 Tablo 1.6. Evsel atıksuların boşaltılmasına ait standartlar...21 Tablo 1.7. Anaerobik ayrışmada toksik etki yapan etki maddelerin çamur katı maddesi bileşimdeki üst sınır değerleri...49 Tablo 1.8. Mekanik su alma ünitelerinin kapasiteleri...49 Tablo 1.9. Türkiye de yapılmış biyolojik atıksu arıtma tesisleri ve maliyetleri...51 Tablo 3.1. Temel tasarım kriterleri...62 Tablo 3.2. Atıksu arıtma üniteleri ana boyutları...63 Tablo 3.3. Çamur arıtma ve gaz üniteleri ana boyutları...64 Tablo 3.4. Gaz üretimi kullanımı ve enerji dengesi..65 Tablo 4.1. Atıksu arıtma tesisi giriş değerleri...68 Tablo 4.2. Atıksu arıtma tesisi çıkış değerleri...69 Tablo 4.3. Atıksı arıtma tesisi enerji tüketim değerleri...70 Tablo 4.4. Tesise ait giriş yükleri...71 Tablo 4.5. Tesisin giderim verimleri...72 Tablo 4.6. Tesis enerji tüketimi...74 VII

8 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1. Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi akım şeması.57 Şekil 4.1. Giren KOI yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi..76 Şekil 4.2. Giren BOI 5 yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi.76 Şekil 4.3. Giren AKM yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi 77 Şekil 4.4. Giderilen KOI yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi 77 Şekil 4.5. Giderilen BOI 5 yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi...78 Şekil 4.6. Giderilen AKM yüküne bağlı olarak birim enerji tüketimi.. 78 VIII

9 1. GİRİŞ Bu çalışmanın amacı yapılmış, yapılan ve yapılması planlanan evsel atıksu arıtma tesislerinin tasarım parametrelerinde yaşanan hataları bilimsel açıdan ele alarak ortaya koymak, bu parametrelerin uygulaması yapılmış bir evsel atıksu arıtma tesisinde sonuçlarını görmek, incelemek ve sadece konu ile ilgilenenler açısından öğretim amaçlı bir değerlendirme yapmak ve gelecekte yapılacak olan atıksu arıtma tesislerine ışık tutmaktır. Kalkınmakta olan ve sınırlı ekonomik imkanlara sahip ülkemizde atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında; atıksu miktarı ve kalitesi, bunların değişimleri, iklim şartları, seçilen arıtma sisteminin yaygınlığı ve uygulanabilirliği, mekanik, elektrik ve yapım maliyetleri gibi değerlendirmelerin geniş bir çerçevede ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanımları yaygın olan arıtma sistemleri arıtma verimlilikleri, ön yatırım ve işletme maliyetleri açısından değerlendirilerek, halen işletilmekte olan evsel atıksu arıtma tesisi bu açıdan incelenmiştir. Hızlı bir kalkınma sürecine giren ülkemizde, son yıllarda yerel yönetimler çoğu dış kaynaklarca finanse edilen kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlanmasına ve yapımına hız vermiştir. Bu gün atıksu arıtımı için uygulanan çok sayıda sistem mevcuttur. Evsel atıksuların arıtımı için daha çok aktif çamur, stabilizasyon havuzları, damlatmalı filtre ve anaerobik arıtma gibi biyolojik sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalkınmakta olan ve tropik yada subtropik iklime sahip bölgelerde ise evsel atıksu arıtma tesisi planlamasında daha çok stabilizasyon havuzları tercih edilmektedir (Mara, 1978; Batchelor ve diğ., 1991; Khan ve Ahmad, 1992). Stabilizasyon havuzları, güneş enerjisinin kullanılması ile atıksu içerisindeki organik atıkların parçalandığı, su, besin ve enerji dönüşümünün yapılabildiği, işletme kolaylığı ve düşük işletme maliyeti olan arıtma sistemleridir. Sistemin dezavantajı ise geniş arazi ihtiyacına gerek duyulmasıdır (Oswald, 1995; Xian-wen, 1995). Sıcak iklimlerde önemli problemlere neden olan patojen organizmaların stabilizasyon havuzlarında doğal biyolojik dezenfeksiyon ile önemli ölçüde giderilmesi de sistemin artı bir avantajıdır (von Sperling, 1996). Bunun yanında yüksek kalitedeki çıkış sularının tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılması mümkündür (Soler ve - 1 -

10 diğ., 1995). Stabilizasyon havuzlarında algler ve bakteriler arasında ortak bir yaşam söz konusudur. Algler fotosentez ile oksijen üreterek havuz içeriğinin çözünmüş oksijen içeriğini artırır ve en üst seviyede tutar. Bu sayede atıksuların aerobik bakteriler tarafından stabilizasyonu gerçekleşir. Algler fotosentezle oksijen üretiminin yanı sıra ortamda bulunan bazı organik bileşikleri bünyelerine alabilme ve bunlardan faydalanabilme yeteneğine sahiptir (Soeder, 1986). Stabilizasyon havuzları ile evsel atıksuların arıtılması çevre kirlenmesinin kontrolü ve çevrenin korunması açısından hem düşük işletme maliyeti ve kolay işletme koşulları açısından hem de doğal bir proses olması açısından kalkınmakta olan ülkeler için oldukça caziptir. Günümüzde evsel atıksuların arıtılması için uygulanan bir çok alternatif sistem mevcuttur. Kalkınmasını tamamlamış ülkelerde bu alternatiflerin sayısı istenilen çıkış suyu kalitesinin çok sıkı tedbirlerle sınırlandırılması nedeniyle daha az sayıdadır. Ekonominin, hükümet yönetimlerinin ve politikaların sürekli değiştiği kalkınmakta olan ülkelerde ise deşarj kriterleri sıkıdan rahata kadar geniş bir ölçekte yer almaktadır. Bunun yanında arıtma tesisinin maliyet bileşenleri ve işletme gereksinimleri kalkınmış ülkelerde önemliyken kalkınmakta olan ülkelerde arıtma tesisi tipinin seçiminde karar verici bir unsur olarak rol oynamaktadır (von Sperling, 1996). Dünya genelinde evsel atıksu arıtımı için daha çok biyolojik arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Bu sistemler arıtma verimlilikleri, arazi ihtiyacı ve ilk yatırım maliyeti gibi parametreler açısından karşılaştırılarak sonuçlar Tablo 1.1 de verilmiştir

11 Tablo 1.1.Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Analizi (Arceivala, 1981; Metcalf & Eddy, 1991;Prioli ve diğ.,1993;qasim, 1985; USEPA, 1992; von Sperling, 1994) Arıtma Sistemleri Giderme Verimleri (%) Gereksinimler Yapım Toplam Çamur BOİ 5 N P Koliform Arazi (m 2 /N) Enerji (W/N) Maliyeti (US$/N) Bekletme Süresi Miktarı (m 3 /N-yıl) (Gün) Ön Arıtma ,03-0, ,1-0,5 0,6-1,3 Fakültatif Havuz Anareob-Fakültatif Fakültatif Havalandırmalı , ,5-3,5 0,25-0, , Geleneksel Aktif Çamur Uzun Havalandırmalı Sıralı Kesikli Reaktör ,2-0,3 0,25-0,35 0,2-0,3 1,5-2,8 2,5-4 1, ,4-0,6 0,8-1,2 0,4-1,2 1,1-1,5 0,7-1,2 0,7-1,5 Damlatmalı Filtre (düşük hızlı) Damlatmalı Filtre (yüksek hızlı) ,5-0,7 0,3-0,45 0,2-0,6 0, ,4-0,6 1,1-1,5 UASB Septik tank-anaerobik filtre ,05-0,1 0,2-0, ,3-0, ,07-0,1 0,07-0,1 Kalkınmakta olan ülkelerde atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında, dizaynında ve işletilmesinde birçok problemle karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan problemler aşağıda ana başlıklar halinde sıralanmıştır. Güvenilir dizayn verilerinin eksikliği Kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma tesisinin yapım periyotlarının uyumsuzluğu Hatalı dizayn Bölgesel özelliklerin dikkate alınmaması Başka bir bölgede uygulanan projenin yeni bölgeye göre uyarlanmadan yeniden uygulanması Danışman kişi yada kuruluşların etkisi Bu belirtilen hususlar bu gün ülkemizin bir çok yerinde yapılması planlanan ve yapılmış olan arıtma tesislerinde görülmektedir. Halihazırda yapılmış ve işletilen bir evsel atıksu arıtma tesisi bu açılardan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Literatür tarandığında bir çok arıtma tesisinin dizayn parametrelerinin çok yüksek tutulduğu, gerçekte de atıksuların karakteristik özelliklerinin daha düşük değerler çıktığı görülmektedir. Bu değerlerin yüksek çıkması, belediyelerde veya bu gibi arıtma tesislerinin işletmesini yapan kuruluşlarda sorunlara neden olmaktadır

12 Şimdiye kadar yapılmış, yapılmakta ve yapılacak olan tesislerin projelendirilmesi yıl sonrası göz önüne alınarak yapıldığından dolayı tesislerin debilerinde büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar beraberinde tesis dizaynında kullanılan parametrelerde de sapmalar meydana getirmektedir. Bu sorunlarda tesislerin ilk kuruluş ve işletme maliyetlerine büyük yük getirmektedir. Çalışan bir evsel atıksu arıtma tesisinde tesisin giriş ve çıkışlarındaki dizayn parametrelerine ve gerçek parametrelere bakılarak karşılaştırmalar yapılacak ve sistemin ekonomik analizi yapılacaktır. Bu analizlerin ve çalışmaların bundan sonra yapılacak olan tesislere ışık tutması amaçlanmıştır Atıksular Bir yerleşim alanı tarafından oluşturulan atıksuyun miktarı, bu yerleşim alanın nüfusuna ve kişi başına su kullanım miktarına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, atıksu debilerinin isabetle tahmini için, güvenilebilir nüfus etüdlerine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye de kanalizasyon şebekelerinin proje aşamasında, İller Bankasının içme ve atıksu şartnameleri Tablo 1.2 de verildiği şekilde aşağıdaki su kullanım değerlerini önermektedir.( İller Bankası ) Tablo 1.2 Kanalizasyon şebekesi projesi için su kulanım miktarları. (İller Bankası) Belde Nüfusu Su Kullanımı ( lt/kişi/gün ) veya daha az

13 Herhangi bir bölgenin toplam debisi aşağıdaki gibi bulunabilir: qxn Q= lt/ sn. 12x3600 Bu formülde q kişi başına günde kullanılan su miktarı (litre/kişi/gün) n gelecek gelecek otuz beş yıl için hesaplanan proje nüfusudur. Yukarıda formülde görüldüğü gibi, on iki saat içerisinde olacağı varsayılan toplam debi hesaplanmaktadır. Kullanılan suyun % ninin atıksu arıtma tesisine geleceği varsayılmakta ve buna ek olarak 0.1 ile 0.2 lt/sn-ha arasında yeraltısuyu sızması alınmaktadır. Toplam debinin % 5 10 u kadar bacalardan giren yağmur suyu debiside hesaplara ilave edilmektedir. Nüfusa bağlı olarak proje debisinin hesabında Tablo 1.3 de verilen su kullanım süreleri göz önüne alınmaktadır. Tablo 1.3 Su kullanım süreleri Gelecekteki nüfus Su kullanım süresi (saat), n e kadar dan fazla Atıksu Özellikleri Endüstriyel Atıksular Endüstrinin ana amacı üretim yapmak, çok sayıda ve çeşitte ürünü üretmektir

14 Endüstrinin gaz, sıvı ve katı artıklarını toplayıp arıtmak için arıtma tesisi kurup işletmesi endüstrinin asıl amacı ile çelişki teşkil etmekte ve sanayiye ek bir ekonomik yük getirmektedir. Bu ekonomik yükün sanayiye minimum düzeyde etkimesini sağlayabilmek için getirlecek önlem teknolojilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Her sanayinin üretim türü, üretim miktarı ve üretim teknolojisi değişik olduğundan, atıksuların kanitatif ve kalitatif özellikleri de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle arıtma önlem teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konulmasında her endüstrinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Endüstri kuruluşlarının çevreyi kirletmeden üretim yapabilmeleri için ; uygun yer seçimi ve tesis kurulmadan önce önlem teknolojilerinin değerlendirilmesi gibi hususlar büyük önem taşımaktadır. Bu yöntem yeni kurulacak tesisler için uygulanabilir, eskiden kurulmuş tesislerde uygulanamaz. Alınması gereken arıtma önlemleri ve kullanılması gereken arıtım teknolojileri atıksuların kanitatif ve kalitatif özelliklerine göre belirlenir. Bu özellikleri kısaca özetleyebiliriz : Organik madde miktarı, çözünmüş tuzlar, zehirli maddeler, renk ve bulanıklık, askıda katı maddeler, sıcaklık, ph, nutrient maddeler, yağ ve gres, radyoaktif maddeler, yüzey aktif maddeler (deterjanlar), fenol ve fenol türevleri, bakteriyolojik kirleticiler, tad ve koku yaratan bileşikler, tarım ilaçları, asitler ve bazlar, petrol ve petrol türevleri ve diğer bozunmayan (kalıcı) atıklar. Endüstrinin üretim özelliğine göre seçilecek en önemli parametreler, her endüstri için farklıdır. Endüstri tipine bağlı olarak belirlenen en önemli kirlilik parametreleri, bunları giderme tekniklerinin tespit edilmesinde de önemlidir. Yeni kimyasal maddeler, yeni teknolojiler, yeni endüstriyel prosesler insana ve çevresine yararlar sağladığı gibi birçok tehlikeleri de beraber getirmiştir. Bu nedenle endüstriyel kirlenme çevre kirlenmesinin önemli bir bileşenidir. Bilindiği gibi dünyada su tüketiminde; önemli bir bileşen de endüstriyel sulardır ve memleketler teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su gereksinimi de artmaktadır. Her endüstriyel proses, doğal su sistemlerine zararlı olabilecek artıklar verir. Deşarj edilen suyun kalitesi ve miktarı, bu artıkların çevredeki zararları - 6 -

15 hakkında bir fikir verir, fakat hesaplanabilecek neticeler vermez. Bu nedenle atık suların fabrika içinde kontrolü ve planlaması gerekmektedir. Geri kazanma, geri devir gibi alternatiflerin değerlendirilmesinden sonra geri kalan ve atılacak olan su miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi gereklidir. Fabrikada su korunumu temin edildikten sonra geri kalan atıkların arıtılması amacı ile atık suların kalitesi belirlenmeli ve arıtma seçenekleri araştırmalı ve değerlendirilmelidir. Her endüstri için kirlilik karakteristikleri farklı olacağından önerilecek arıtma yöntemleri de farklılık gösterecektir. ( Şengül, F. 1985) Endüstri Atıksularının Sınıflandırılması Sanayide kullanılarak atılan sular kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından bunları taşıdıkları kirletici tür ve yüklerine göre başlıca dört sınıfta toplayabilir : a. Üretim işlemleri atıkları b. Soğutma suları c. İşyeri ve çalışanların temizliğiyle ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar d. Yağmur suları ve temizlik suları Birbirinden çok farklı kalitelerde olan bu dört sınıfa ait atık sular doğal olarak çok farklı tekniklerle arıtılacağından genellikle ayrı tutulup işlem görmeleri ekonomik bakımdan uygun olur. Atık suların üretim işlemleri süresince atılış biçimleri de kirletici etkilerinin belirlenmesi bakımından önem taşır. Bazı tesisler sürekli atık boşaltırken, bazıları gerek bir takım ünitelerinden gerekse genelde batch sistemle yani zaman içinde kesikli çalıştıklarından kesikli atık boşaltırlar. Arıtma tekniklerinin seçiminde ve teknolojik uygulamalar sırasında sorun yaratan kesikli boşaltımları önlemek veya en azından etkisini azaltmak amacıyla hacim ve yük eşitlemesi (dengeleme) yapmak uygun olur. Endüstriyel Atıkların İncelenmesi Endüstriyel atık suların incelenmesi 2 safhada yapılır

16 1. a) Kirlenmenin temel kaynakları tespit edilir. b) Belli başlı kirleticililer için akım şeması çıkarılır ve madde dengesi hazırlanır. c) Endüstrinin şu anda attığı atık miktarı ve atık su debisi incelenir. Debi ve konsantrasyonlarda zaman bağlı olarak oluşan dalgalanmalara işaret edilir. 2. a) Atık su miktarını azaltma amacı ile çalışmalar yapılır. b) Atık madde miktarı azaltılmaya çalışılır. c) Atıkların değerlendirilmesi araştırılır. d) Değişik işlemlerden gelen atıkların gerektiğinde ayrı olarak arıtılması yoluna gidilebilir. Yukarıda anlatılan çalışmalardan sonra yeni bir akım şeması ve madde dengesi hazırlanır. Bu safhadan sonra ise endüstri atıkları için arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri araştırılır.herhangi bir endüstri için işlemlere ait akım şemasının çıkarılması esnasında şema üzerinde şu hususlar belirtilir : A) Her işleme giren su, kimyasal madde ve malzeme miktarı yazılır. B) İşlemin sürekli mi, kesikli mi olduğu belirtilir. C) Önemli atık su çıkış noktaları işaretlenir. D) Endüstriye ait kanalizasyon şebekesini gösteren bir harita hazırlanır. E) Akım şeması üzerinde numune alınacak ve gabi ölçümü yapılacak noktalar işaretlenir. Numune alınırken ve debi ölçmesi yapılırken bütün atıkların toplandığı en son noktayı bulmak gerekir. Endüstriyel atık su kirlilik etüdünde atık su karakteristiklerinin ve atık su debilerinin belirlenmesi gereklidir. Atık su karakteristiklerinin incelenmesi kademesinde hangi parametrelerin analiz edileceğine karar vermemiz gerekir. Toplanan atık su numuneleri üzerinde endüstrinin tipine göre aşağıda sıralanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik parametrelerin bazılarının ölçümü yapılır. Ancak herhangi bir endüstri için bütün parametrelerin aranması ve ölçülmesi gereksizdir. (Arceivala, 1976) - 8 -

17 a) Fiziksel Parametreler Renk, koku, bulanıklık, sıcaklık, toplam katı madde, çökebilen katı madde, askıda katı madde, anorganik ve organik katı madde, iletkenlik, radyoaktivite. Bunların en önemlileri sıcaklık ve katı maddelerdir. b) Kimyasal Parametreler Ph, alkalinite, asidite, Cl -, SO =, Azot ( toplam, NH3, NO = 2, NO = 3 ) fosfor, gres ve yağlar, deterjanlar, KOI, BOI, ağır metaller, ( Hg, Cd, Cr, Zn ), Toksik maddeler (Fenoller, CN -, haşare öldürücüler) olarak sıralanabilir. Bunlardan önemli olanlar, ph, asidite, alkalanite, N, P, BOI 5, KOI dir. b) Biyolojik Parametreler Toksik maddeler için, koliformlar (evsel atık sulardan dolayı kirlenme olup olmadığını anlamak için), diğer organizmalar (Salmonella, Shigella, Anthrax, Virüsler, Algea, Nematodlar ve diğer solucanlar), Balık Biyodeneyi gibi, biyolojik testler uygulanır. Endüstriyel Atıkların Uzaklaştırılması Endüstriyel atıkların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması konusunda çeşitli alternatifler mevcuttur. Endüstriler tarafından uygulanabilecek bu çözüm alternatifleri aşağıda özetlenmiştir: 1. Endüstriler ham atıklarını doğrudan kanalizasyona deşarj edebilirler. 2. Endüstriler atıksularını belediyenin öngördüğü limitlere kadar ön arıttıktan sonra kanalizasyon şebekesine verebilirler. 3. Endüstriler atıklarını tan olarak arıttıktan sonra alıcı ortama (nehir, göl, deniz,toprak veya kanalizasyon) deşarj edebilirler

18 4. Endüstriler atıklarını ileri derecede arıttıktan sonra geri kazanabilir veya geri kullanabilirler. 5. Endüstriyel atıksular arazi sulamasında kullanılabilir veya toprağa sızdırabilirler. 6. Endüstriler atıklarını daha başka işlemler ve geri kazanma için diğer bir endüstriye satabilirler. 7. Ön arıtmadan sonra derin deniz deşarjı ile uzaklaştırabilirler. 8. İleri arıtmadan sonra derin kuyu enjeksiyonu yöntemini uygulayabilirler. 9. Endüstriler proses atıklarını fabrika bölgesinden uzağa taşıyabilirler. 10. Buharlaştırma işleminden sonra, sıkıca kapalı kaplarda deniz dibine veya terkedilmiş maden gibi yerlere verme (toksik atıklar ve radyoaktif artıklar için) suretiyle uzaklaştırılabilirler. Hangi uzaklaştırma ve arıtma yöntemi seçilirse seçilsin, dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: a) Kentsel kanalizasyon şebekesinin ve diğer tesislerin korunması, b) Kentsel arıtma tesisinin korunması ve çalışmasına engel olunması, c) Toplum sağlığının korunması, d) Endüstriyel atıksu tarımda kullanılacaksa toprağın ve bitkilerin zarar görmemesi, e) Yer altı su kaynaklarının kirlenmemesi, f) Boşaltılan atıksuların; endüstri, tarım, insan toplulukları, su ürünleri, taşıma, turizm v.s. gözönünde tutularak nehir, göl, haliç ve denize deşarj standartlarına uygun nitelikte olması g) Kirliliğin sudan havaya veya sudan toprağa iletilmesinin önlenmesi (Arceivala, 1976) Evsel Atıksular Evsel atıksular askıda, kolloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler ihtiva eder. Atıksuyun konsantrasyonu, kullanılan suyun kirletilmeden

19 önceki orijinal konsantrasyonuna ve suyun kullanılış gayesine bağlıdır. Gerek iklimsel şartlar, gerekse de insanların yaşam standartları ve kültürleri atıksu karakteristiğini önemli ölçüde etkiler. Evsel kanalizasyonlara endüstriyel atıkların kabulü, mevcut evsel atıksu özelliklerini oldukça değiştirir. Konsantrasyonlar kişi başına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak da değişir. Her ne kadar suya deşarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılık gösterse de, bu fark çok yüksek değildir. Dolayısıyla atıksu karakteristikleri sadece şehirden şehire değil, ele alınan her bir yerleşim birimi için mevsimden mevsime, hatta saatten saate bile değişkenlik gösterir. Tablo 1.4 de ham, yani hiç arıtılmamış ve bir işleme tabi tutulmamış evsel atıksu özellikleri verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi, atıklar çok büyük oranda karbon, azot, fosfor gibi organik besinlerden ve yüksek konsantrasyonda mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Bunlar hemen çürümeye müsait olup, kanallarda akarken dahi biyolojik bozulmalar devam eder. Böylece zaman içinde atıksuyun bazı özellikleri de değişmektedir. Tablo 1.4 te verilen değerler taze atıksular içindir. Tablodaki bütün değerler, projelendirmede kolay kullanılmaları ve farklı toplumlar için kolay mukayese edilmeleri bakımından g/kişi-gün biriminden verilmiştir. Toplumlar arasında, özellikle de gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlar arasında su tüketimi çok farklı olabildiğinden, mg/lt olarak verilen değerler bazen şaşırmalara ve anlaşılamama durumlarına yol açmaktadır. Kanalizasyon sisteminin etkili çalışması durumunda, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI 5 ) değeri genellikle ortalama 54 g/kişi-gün civarındadır. Gelişmekte olan bazı bölgelerde üretilen atıksuyun tamamı kanalizasyon sistemine dahil edilmediğinden, BOI 5 değeri g/kişi-gün seviyesinde olabilir. Eğer kanalizasyonda birleşik sistem kullanılıyorsa, BOI 5 değeri %40 daha yüksek, yani 77 g/kişi-gün mertebesinde olur. Ofislerde, okullarda ve diğer part time kullanılan mekanlarda BOI 5 değeri olarak 54 g/kişi-gün olan normal değerin yarısı, hatta daha da azı alınabilir. Restoranlarda ve kafeteryalarda ise yapılan her yemek servisinin BOI 5 ye etkisi 54 g/kişi-gün değerinin dörtte biri olarak kabul edilir. Benzer şekilde tiyatrolarda ve sinemalarda koltuk başına düşen BOI 5 miktarı, 54 g/kişi-gün değerinin altında farzedilir. Diğer taraftan otellerde ve hastanelerde kişi başına düşen

20 BOI 5, normaldekinin 1,5-2,5 katı olarak alınır. Evsel atıksular azot ve fosfor gibi besinlerin ana kaynağıdır. Birçok endüstriyel atık (gübre ve gıda endüstrileri hariç) çok az besin ihtiva eder. Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda atıksularda bulunan azot ve fosfor miktarları, Tablo 1.4 te gösterilen değerlerin alt seviyelerindeki kadardır

21 Tablo 1.4 Evsel Atıksu Özellikleri (Arceivala, S.J., 2002) Madde Atıklarda Bulunma Değeri ( g/kişi-gün ) BOI, 5 günlük, 20 o C KOI 1,6-1,9 x BOI 5 Toplam organik karbon 0,6-1,0 x BOI 5 Toplam katı maddeler Askıda katı maddeler Grit ( inorganik, 0,2 mm ve yukarısı ) 5-15 Makine yağı Alkalinite ( kalsiyum karbonat olarak,caco 3 ) Kloridler 4-8 Toplam azot, N 6-12 Organik azot Serbest azot Nitrit - Nitrat Toplam fosfor, P 0,6-4,5 Organik fosfor İnorganik (ortho- ve polifosfatlar ) Potasyum ( potasyum oksit olarak, K 2 O ) 2,0-6,0 ~ 0,4 x toplam N ~ 0,6 x toplam N ~ 0,0-0,5 x toplam N ~ 0,3 x toplam P ~ 0,7 x toplam P Atıksuda bulunan mikroorganizmalar ( 100 ml. Atıksu içinde ) Toplam bakteri Koliformlar Feacal Streptococci Salmonella typhosa Protozoa kistleri Helminth yumurtaları Virüsler (plak oluşturan birimler ) miktarına kadar 10 3 miktarına kadar

22 Kanalizasyonu olan birçok yerleşim ünitesinde kişi başına düşen günlük su tüketimi değerleri litre arasında değişmektedir. Bazı çok gelişmiş ülkelerdeki büyük şehirlerde bu değer 500 l/kişi-gün e kadar yükselmektedir. Tüketilen suyun en az %80-85 kadarı atıksu olarak kanalizasyon sistemine dönmektedir. Eğer kişi başına günlük su tüketimi 180 litre ise ve bu suyun %80 i atıksu olarak kanalizasyon sistemine geri dönüyorsa ; Q = ( 180 ) ( 0,8 ) = l/kişi-gün 54 g/kişi-gün x 10 3 BOD 5 = 150 litre/kişi-gün = 360 mg/lt Dolayısıyla, konsantrasyon hem atıksu debisine, hem de kişi başına 20 C o deki 5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacına ( BOI 5 ) bağlıdır Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Planlanması (a).Debi Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı hemen daima girdi (başlangıç) verilerinin belirlenmesi ile başlar. Bu verilerin neler olabileceği genel olarak Tablo 1.5. de belirtilmiştir. Bunların her biri arıtılacak atıksuya ve/veya arıtma tesisi türüne göre belli bir öncelik ve önem arz eder. Birçok tesis tasarımı için en başta gelen ve yeterince doğrulukla belirlenmesi gereken girdi (başlangıç) verilerinden biri debi değeridir. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri için gerek miktarı, gerekse de değişiminin mertebesi tesis tasarımı için çok önemlidir

23 Tablo 1.5: Arıtma tesislerinin tasarımında ihtiyaç duyulan girdi verileri, - Giriş debisi - Debinin değişimi (saatlik, günlük, vb. ) - Giriş kirlilik değerleri * BOİ, KOİ * AKM * ph * N, P * vb. (atık özelliğine göre ) - Çıkış suyu kalitesi - AT nin kurulacağı alanın planı (rölevesi), plankotesi (gerekiyorsa imar durumu) - AT nin kurulacağı alanın özellikleri (zemin cinsi, taşıma kapasitesi, YAS durumu) - Güç iletimi (elektrik/trafo) - Diğer Debi değeri belirlenirken esasta ölçüm yapmak en güvenilir olanıdır. Ancak bazen ölçüm yapmak zor gelebilir ve/veya uzun zaman gerektirebilir; bazen ise ölçüm yapmak olanaksızdır. Örneğin daha hiç kurulmamış, planlama aşamasındaki bir sanayi tesisi veya evsel yerleşimin atıksu miktarının ölçülmesi söz konusu olamaz. Ölçüm yapılmayan durumlarda evsel atıksu arıtma tesisleri için eğer varsa kanalizasyon projesinde öngörülen debi(ler) esas alınabilir. Bu değer içme ve kullanma suyu miktarı araştırılıp bunun geri dönüş oranı göz önüne alınarak tahmin edilebilir veya kişi başına su kullanımları (özgül su kullanımı) ve arıtma tesisinin hizmet edeceği nüfus esas alınarak debinin kestirimi yapılabilir. Kaldı ki kişi başı su kullanımından hareketle bulunacak olan debi değerleri her zaman için bir kıyas (referans) değeri olarak ele alınmalıdır ; çünkü ender de olsa toplamanın

24 kanalizasyon yerine vidanjörlerle yapılması gibi durumlarda diğer yaklaşımlar yanıltıcı olabilir. Burada önemli olan kişi başı su kullanım değerinin gerçeğe yakın mertebede belirlenebilmesidir. Yerleşimlerde kişi başı su kullanımları ve evsel atıksu kategorisine girebilen lokanta, eğlence tesisi, çamaşırhane, garaj gibi evsel nitelikli ticari faaliyetler hakkında yerli ve yabancı literatürde çeşitli değerler verilmektedir. Ayrıca ülkemiz koşullarında İller Bankası da çeşitli nüfuslara bağlı olarak özgül su kullanımını öngörmektedir. Hiçbir yaklaşım olmaması halinde ise, çevre mühendisliği pratiğinde bu değerin 0,2 m 3 /kişi.gün şeklinde alınarak hesap yapılma alışkanlığı vardır. Endüstriyel tesisler için ise mümkünse başlangıçta debi ölçümü yapılması önerilmektedir. Aksi halde üretim kapasitesi benzer olan tesislerin mevcut atıksu miktarı bilgilerine başvurulur ve/veya literatürde birim üretim başına (ton üretilen mal/m 3 çıkan atıksu) bağlı olarak verilen değerler kullanılır. Bunlar haricinde evsel atıksu debisinin tahmininde olduğu gibi endüstriyel tesisler için atıksu debisi belirlenirken. kullanılan temiz su miktarı önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır. Her iki faaliyette de daha önce belirtildiği gibi temin edilen içme ve kullanma suyu miktarının atıksu miktarına dönüşme oranı esas alınır. Bu oran bir günde verilen debinin ne sürede geri döndüğü, kayıplar ve sızmalar göz önüne alınarak bulunur. Ancak endüstriyel tesislerde bu faktörler dışında en önemli nokta kullanılan suyun ürün içine alınıp alınmadığı hususudur. Özellikle meşrubat endüstrisi gibi suyu ham madde olarak üretimine sokan endüstrilerde bu oran dikkatle belirlenmelidir. Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında gelecek olan atıksu miktarı (debi) kadar, bunun değişimi de önemlidir. Evsel yerleşimlerde bu değişim günlük bazda (gün içinde saatlik) önemli olmaktadır. Bunun mertebesi nüfusun büyüklüğüyle ters orantılı olarak küçük nüfuslarda ortalamanın 2 hatta 3 katına kadar çıkabilir. Büyük nüfuslarda gün içindeki saatlik değişimler ortalama etrafında en fazla bir kat mertebesinde olur. Yerleşim niteliği mevsimsel olduğu zaman (yazlık site), günlük kadar haftalık, hatta aylık değişimlerde önem kazanmaktadır. Öncelikle yazlık yerleşimlerde atıksu debisinin saatlik olarak ortalamanın 3-5 katına kadar çıkabileceği, günlük ortalamaların hafta sonları ve çeşitli tatillerde 2-3 katına kat

25 artabileceği, aylık olarak ise yoğun sezondaki aylarda yüksek debi ortalamalarının olabileceği unutulmamalarıdır. Endüstriyel tesislerde ise herhangi bir değişim reçetesinden söz etmek çok zordur.değişim mertebesi doğrudan, endüstri türüne, kullandığı teknolojiye ve çalışma süresine (vardiya) bağlıdır.tek vardiya çalışan endüstrilerde arıtma tesisini küçültmek amacıyla büyük dengeleme havuzu (yaklaşık günlük debinin 2/3 mertebesinde) yapılabilir.buna karşılık kesiksiz (genelde üç vardiya) çalışan endüstrilerde ise dengeleme havuzu büyüklüğü doğrudan üretim sürecine bağlı olarak planlanmalıdır.hafta sonu tatili yapan veya hafta sonu iletişim özellikleri değişen (kazan boşaltma ve yıkama gibi) endüstrilerde ise bu farklılıklar arıtma tesisi planlayan Çevre Mühendisi tarafından araştırılmalı, ilgili endüstrinin teknik personelinden bu konuda detaylı bilgi alınmalı, dengeleme havuzu bu bilgiler ışığı altında planlanmalıdır.genel bir yaklaşımla gün içinde saatlik debi değişimi gösteren atıksu arıtma tesislerinde kirlilik dengelemesinin söz konusu olmadığı durumda, genel eklenik (kümülatif) saatlik debilerle tesisin kabul ettiği (sabit) eklenik saatlik debiler arasındaki net fark dengeleme havuzu hacmi olarak bulunabilir. Atıksu arıtma tesisine gelen saatlik debi değişiminin önemli olduğu koşullarda dengeleme havuzu yapmak kaçınılmazdır.dengeleme havuzu düşüncesi haftalık bazda da (günlük debi değişimi) kısmen uygulanabilir.özellikle hafta içi (hafta sonu atıksu debisi) farklı olan endüstrilerde dengeleme havuzu tasarımı yapılabilir.buna karşın aylık debi değişimi gösteren atıksular için dengeleme havuzundan ziyade modüler ünitelerinin tasarımına gidilerek sorun çözümlenebilir.modüler üniteler birbirine paralel olarak çalışırlar ve tek bir modül minimum atıksu debisini arıtacak kapasitede olacak şekilde tasarlanır.dolayısıyla modül sayısı maksimim debi esas alınarak bulunabilir (b). BOİ - KOİ Değerleri Girdi verileri içinde istisnai durumlar dışında tesise gelen organik kirliliklerin göstergesi olarak yorumlanabilen BOİ 5 ve KOİ değerleri tesis tasarımında önemli iki parametredir.boi 5 atıksu içinde biyolojik olarak parçalanabilen organik kirliliğin bir

26 göstergesi olup genellikle 5 günlük BOİ ye karşı gelen değerler olarak ölçülür. Bulunan sonuçlar toplam BOİ nin %70 i civarındadır. BOİ analizinin yapılabilmesi için örnek alımı ve örneğin hazırlanmasından sonra 5 günlük bir bekleme süresi (inkübasyon) zorunluluğu vardır.bir başka deyişle BOİ değerleri numune alımı ve analize başlamayı takip eden 5. gün içine okunabilir ve bu özellik, sonucun yavaş alınması itibarıyla bir olumsuzluk arzetmektedir.koi ise birkaç saat içinde ölçülebilen ve atıksu içindeki hem biyolojik hem de kimyasal olarak okside edilebilen organik kirliliği gösteren bir parametredir.bu nedenlerden dolayı tüm atıksular için KOİ değeri BOİ 5 değerinden daha yüksektir.bu yüksekliğin derecesi, bir başka deyişle KOİ/BOİ 5 oranının mertebesi tasarımcı mühendise tesiste uygulayacağı biyolojik arıtma ünitelerinin performansı hakkında fikir verir.daha geniş bir anlatımla tipik bir atıksu için KOİ/BOİ 5 oranı normal olarak 1,5 3 arasında değişir.bu aralıktan daha yukarıda olan atıksular biyolojik parçalanabilirliği zor bir karakter yansıttıkları için, tasarımda biyolojik arıtma seçimi yönündeki kararlarda daha dikkatli davranılması, kimyasal arıtma yöntemlerinin daha ağırlıklı düşünülmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.öte yandan biyolojik ünitelerin tasarımında tesise gelen organik yük değeri olarak BOİ 5 esas alınır. BOİ 5 değeri bilinmeyen bir atıksu için yapılan biyolojik arıtma tesisi tasarımının sağlıklı ve yeterince güvenilir olduğunu söylemek çok zordur.normal koşullar altında BOİ 5 ve KOİ arasında doğrusal bir ilişki kurmak ve daha sonra sadece KOİ ölçümü ile BOİ 5 kestirimine gitmek genellikle arıtma tesisinin işletiminde uygulanan bir yöntemdir (c). N - P Değerleri Atıksu içindeki Azot (N) ve Fosfor (P) değerleri arıtma tesisi tasarımında ülkemiz koşullarında bugün için nütrient girdi verisi olarak yorumlanmaktadır. Yani biyolojik reaktörde mikroorganizmaların organik maddeyi okside etmesi için gerekli olan element şeklinde düşünülmekte ve giriş verileri içinde C/N/P oranının tespitine yönelik yönelik kapsamda ele alınmaktadır. Ancak yakın gelecekte ülkemizde geçerli olan Su Kirliliği Kontrolü (SKK) Yönetmeliğinde yer alan deşarj limitleri içinde N ve P un da dahil edilmesiyle işin şekli değişecek. Bu parametreler arıtılması

27 gereken kirlilikler olarak ele alınacaklardır. Dolayısıyla bu değerlerin varlığı ve mertebesi doğrudan atıksu arıtma tesislerinin ünite türünü ve boyutlarını etkileyebilecektir (d). Diğer Girdi Verileri Yukarıda vurgulanan parametreler dışında arıtma tesisinin tasarımını gerçekleştirmek için Tablo 1.2 de gösterildiği gibi çeşitli verilere ihtiyaç vardır. Bunlar arasında artıma tesisinin kurulacağı saha ile ilgili mevcut planlar, ünitelerin yerleşimi, yollar, yeşil alanlar ilk akla gelenlerdir. Arıtma tesisinin kurulacağı alanın plan kotesi (veya uygun ölçekte topoğrafik haritası) tesislerin hidrolik tasarımında mutlak kot ların hesaplanıp ünitelerin düşey aplikasyonu açısından önemlidir. Bu kapsamda ayrıca tesis için yapılabilecek harfiyat ve dolgu miktarlarıda bulunmuş olur. İleride tekrar değinileceği gibi arıtma tesisinin su alma ağzı ( kanalizasyon ucu ) ve çıkış ( alıcı ortam ) kotları da tesisin hidrolik tasarımı için en başta belirlenmesi gereken girdi parametreleridir. Bunlar haricinde tesisin kurulacağı alandaki toprak cinsi, zemin emniyet gerilmesi, vb. faktörler yapısal tasarım için vazgeçilmez girdilerdir. Benzer olarak mevcut güç (elektrik-trafo) imkanları, ulaşım durumu, yer altı su seviyesi, vb. faktörler tesislerin özelliklerine göre göz önüne alınması ve tasarım için girdi parametresi olarak temin edilmesi gereken verilerdir (e). Çıkış Suyu Kalitesi Arıtma tesisleri tasarımında yukarıda açıklanan veriler süreç türünü önemli ölçüde etkileyen girdilerdir. Bir başka deyişle debinin büyük veya küçük, BOI 5 in yüksek veya düşük olması mühendis tarafından seçilecek olan sistemin nasıl olacağını etkiler. Aynı etkiyi veren bir başka girdi parametresi ise tesis çıkışında arıtılmış suyun olması gereken kalite değerleridir. Yani tesis çıkış suyu kalitesi, sistem tasarımı için önemli bir girdi parametresi olmakta ve seçilecek arıtma türü üzerinde en önemli faktörlerden biri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu değerlerin ülkemiz koşullarında ne olması gerektiği çeşitli yasa ve yönetmeliklerle

28 belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak evsel atıksuların alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken parametreler ( standartlar) SKKY Tablo arasında nüfus ve gelen kirlilik yüklerine bağlı olarak verilmiştir. Benzer olarak aynı yönetmeliğin Tablo 5 Tablo 21 arasında (alt tablolarla birlikte) çeşitli endüstriyel sektörler için uyulması gereken standart değerler yer almaktadır. Bu değerler sabit kriterler olmayıp koşullara göre zaman zaman değişebilir ve ülkemiz açısından gerek ihtiyaçlara bağlı, gerekse Avrupa Topluluğu na giriş süreci yaptırımları çerçevesinde yakında bazı değişimlerin yapılması beklenmektedir Atıksuların Arıtımı Atıksu Arıtımının Amaçları Atıksu arıtma yöntemleri ilk olarak halk sağlığına ve çevreye, atıksuların boşaltılmasının neden olduğu kötü sonuçlara cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Arıtmanın amacı; nispeten küçük arıtma tesislerinde, kontrollü koşullar altında tabii temizleme işlemini hızlandırmaktır. Genel olarak, arıtmanın ilk hedefleri : (1) Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması, (2) biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin arıtılması ve (3) patojenik organizmaların uzaklaştırılmasıdır. Bununla birlikte, 1960 lardan bu yana, atıksuların daha etkin ve yaygın bir şekilde arıtılmasını sağlamak amacıyla önemli bir çalışmaya girişilmiştir. Bu çalışmalar; - Arıtma veya kısmen arıtılmış atıksuların deşarjının alıcı ortamda neden olduğu uzun vadeli etkilerinin bilinmesi - Çevre koruması için ulusal ilginin gelişmesi - Kimya, biyokimya ve mikrobiyoloji alanlarında bilimsel birikimin artması - Milli kaynakların korunmasının gerekliliği ve birçok yerlerde atıksuların yeniden kullanılması - Atıksuların arıtılmasında kullanılan çeşitli yöntemlere ait temel ilkelere, yeni bilgilerin eklenilmesi, gibi sonuçları getirmiştir

29 Sonuç olarak, her ne kadar başlangıçtaki atıksu arıtma işlemleri bugünde geçerli ise de, gerekli arıtma derecesi önemli ölçüde yükselmiş ve yeni arıtma hedef ve amaçları bunlara eklenmiştir. Azot, fosfor ve toksik organik bileşenlerin uzaklaştırılması, getirilen yeni arıtma hedeflerindendir. Çözünmesi güç organik maddeler, ağır metaller ve çözünmüş inorganik katı maddeler önem verilen diğer kirletici parametrelerdir. Bir alıcı ortama evsel atıksuların boşaltılmasına ait standartlar Tablo 1.6. da verilmiştir. Bütün yüzey suları, sudaki yaşamı destekleyecek niteliklere sahip ve iyi görünümde olmalıdır. Tablo 1.6 ; 4 Eylül 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliğinden alınmıştır. PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK Kirlilik yükü ham BOİ 5 = kg/gün Nüfus= Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Askıdaki Katı Madde (AKM) PH (mg/1) (mg/1) (mg/1) Kirlilik yükü ham BOİ kg/gün nüfus Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıdaki Katı Madde (AKM) PH (mg/1) (mg/1) (mg/1) Eşdeğer nüfusun ne olduğuna bakılmaksızın stabilizasyon havuzları sistemiyle biyo- lojik arıtma yapan kentsel atıksu arıtma tesisleri için. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) (mg/1) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/1) Askıdaki Katı Madde (AKM) (mg/1) PH

30 (a). Su Kirleticileri Sık karşılaşılan kirletici faktörler, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ 5 ), askıdaki katı maddeler, fekal koliformlar, ph, yağlar ile fosfordur. Bu kirleticiler, evsel atıkların arıtılmasından yada arıtıldıktan sonra deşarjı ile yüzey sularına karışmaktadırlar. Bu kirleticiler için su kalite kriterleri geliştirilmiştir. Standartları tespit ederken alıcı ortamın kullanım amacı ve kirlilik düzeyi göz ününe alınarak bu kriterler değiştirilebilir. Çözünmüş Oksijen Standartı, balıkların ve sudaki diğer canlıların yaşamını korumak, rekreasyon faaliyetlerini teşvik etmek, organik maddelerin çözünmelerinden ortaya çıkan koku problemlerini azaltmak ve su arıtılması için uygun kaliteyi temin etmek üzere bulunması gereken minimum oksijen konsantrasyonu belirlemektedir. Çözünmüş oksijeni en çok tüketen ana kirletici karbon içeren bileşiklerdir. Buna ek olarak askıdaki katı maddelerin çökelmesi ve çökeltilerde organik maddenin parçalanması, ayrıca amonyağın nitrifikasyon sırasında da oksijen tüketilir, temiz sularda su yaşamının ve su kitlesinde aerobik koşulların sürdürülmesi için asgari standart 5.0 mg/lt dir. Askıdaki Katı Maddeler, ışığın iletimine mani olmakta ve akarsu yatağında veya göl tabanında çökelmelere neden olabilmektedir. Bulanık sular çevrenin dinlenme ve estetik amaçlarıyla kullanımına engel olmaktadır.aşırı derecede fazla askıdaki katı maddeler, balıkların büyüme hızlarını azaltmak, hastalığa karşı dirençlerini kırmak, balık yumurtalarının gelişmelerini önlemek ve mevcut yiyecek miktarını azaltmak suretiyle balık yaşamını ters yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle askıdaki katı maddeler fotosentez için gerekli mevsimsel olarak belirlenmiş güneş ışığının geçirgenliğini %10 dan fazla azaltmalıdır. Fekal Koliform Bakterileri, patojenik organizmaların bir ortamda muhtemelen var olduklarını göstermektedir. Bu bakteriler gerek insan dışkısından, gerekse sıcak kanlı hayvanların dışkılarından kaynaklanabilir. Fekal koliform bakterileri için denizlerde koruma mesafesi sınırlarında Türk standartı 100 ml de 200 olup, alınan toplam numunelerin % 10 undan fazlası 100 ml de 400 ü aşmayacaktır

31 Ancak ortalama Fekal Koliform Konsantrasyonu, numunelerin % 10 dan fazlasında 100 ml de 43 ü aşmamak üzere, 100 ml de 14 ü geçmeyecektir. Yüzey sularının ph ı sudaki canlıların yaşamının korunması ve asitli sularda metal iyonların çözülmesi gibi istenmiyen kimyasal tepkimelerin kontrolü için belirtilmiştir. Bir çok maddenin toksisitesi ph daki değişim ile artmaktadır. Tatlı su yaşamı için ph , deniz yaşamı için ve içme suları için 5-9 dur. Yağ ve Gres, şeklindeki kirleticiler çeşitli kimyasal, fiziksel ve toksikolojik özellikleri olan çok çeşitli organik bileşenleri içermektedir. Bunların genel kaynakları, petrol türevleri ve bitkisel yağlar ve etin işlenmesinden kaynaklanan yağlardır. Yüzey suları üzerinde yüzer yağ tabakalarının bulunmaması gerekmektedir. Arıtma tesisleri çıkış sularının yeraltı suyuna verilmesi ve daha sonra içme suyu amacıyla kullanılması durumunda, Nitrat konsantrasyonu önem kazanmaktadır. İçme suyu amacıyla kullanılması durumunda, Nitrat konsantrasyonu önem kazanmaktadır. İçme suyu standartı 45 mg/lt NO 3 tür. Nitrat konsantrasyonu çocuklar üzerinde ciddi, zaman zaman öldürücü sonuçlara neden olabilir. Arıtılmış atık sularda Nitrat Konsantrasyonu 0 ila 20 mg/lt (Azot olarak) arasında değişmektedir. Elementel Fosfor birikme eğilimi olan bir zehirleyicidir. Deniz ve haliç sularında bulunan 0-10 mg/lt elementel (sarı) fosfor miktarı denizde yaşayan organizmalar için belirlenen öldürücü lethal dozun onda biridir. Fosfat Fosforu göllerde, haliçlerde ve yavaş akan nehirlerde, gerek bitkilerin, gerekse alglerin büyümesini aşırı derecede arttıran temel besleyici maddedir. Ötröfikasyon, atıksuların ve tarım arazilerinin drenajının boşaltılması sonucu oluşan fosfat kirlenmesinden ortaya çıkan, yüzey sularının hızlandırılmış şekilde besin yönünden zenginleştirilmesi olayıdır. Atıksu arıtımı sırasında kimyasal çökeltmeyle fosfatın uzaklaştırılması mümkün olduğundan, göllere veya göllere akan akarsulara boşaltılarak atıksularda, fosfat fosforu 1,0 mg/lt konsantrasyonuna düşürülmelidir. Bu, evsel atıksularda bulunan fosfatın %90 oranında arıtımını gerekmektedir

32 (b). Zehirli Su Kirleticileri Suda yaşayan organizmalar için toksinlerin zararsız konsantrasyonlarını belirtmek üzere, Bioassay (biyolojik yaşam) testleri yapılmaktadır. Özellikle balık kullanılarak yapılan bu deneyde, balık bir laboratuvar ünitesinde 96 saat veya daha az bir zaman aralığı için de bir toksinin çeşitli konsantrasyonuna maruz bırakılmaktadır. Ortalama öldürücü doz test organizmalarının %50 sini öldüren düzeydir arasında alınan bir emniyet faktörü uzun süreli temas olasılığını ve ek fizyolojik gerilimler yaratabilecek sudaki mevcut diğer bileşenleri gözetmektedir. Toksinlerin etkisi, çoğu zaman, çevre koşullarıyla artmaktadır, örneğin; ısının zehirlenme üzerinde doğrudan etkisi vardır. Toksinir, belirli bir konsantrasyonunda, sıcaklıktaki 10ºC lık bir artış, genellikle, balığın yaşama süresini yarıya indirmektedir; bu nedenle yaz aylarında zehirli maddeler daha öldürücü olamaktadır. Bir çok toksik maddenin öldürücü etkisi çözünmüş oksijenin azalmasıyla artmaktadır. Bir suyun ph ı bazı zehirleyici maddeleri etkileyebilir. İyonlanmış Amonyak, balık ve suda yaşayan diğer hayvanlar için zehirlidir. Amonyak suda çözüldüğünde, bir kısmı amonyum iyonları oluşturmak üzere su ile tepkimeye girmekte, geri kalanı iyonlaşmamış amonyak olarak kalmaktadır. İyonlaşmış amonyak konsantrasyonu, ısının ve ph ın yükselmesi ile artmakta, ve iyonik şiddetin azalmasıyla azalmaktadır. Tatlı suda yaşam kriteri, iyonlaşmamış amonyak için 0.02 mg/lt dir, bu değer salmon balığı için tayin edilen değerdir. Amonyağın akut toksit konsantrasyonu 0.4 mg/lt dir. Nitrifikasyon olmaksızın, biyolojik arıtmadan sonra, ortalama evsel atıksu 24 mg/lt civarında amonyak azotu içermektedir. Biyolojik arıtmada ek havalandırma yapmak suretiyle amonyağın nitrata dönüştürülmesi çıkış soyunda azot konsantrasyonunu azaltabilir. Oksitlenmenin bir ikinci yaşamı olan bu nitrifikasyon işlemi atıksu arıtımına önemli işletme giderleri ilave eder. Atıksuların dezenfeksiyonundan ortaya çıkan bakiye klor balıklar için çok zehirlidir. Atıksuya klor ilave edildiğinde, amonyakla tepkimeye girmesi sonucu klorominler oluşmaktadır. Kükürt dioksit gibi indirgeyici bir maddenin ilave

33 edilmesiyle bu sorun giderilebilir. Toplam bakiye klor kriteri salmon balığı için 2.0 mg/lt ve tatlı su denizde yaşayan canlılar için 10.0 mg/lt dir Arıtma Sistemlerinin Seçimi Klasik atıksu arıtma sistemleri; pompalama, ızgaradan geçirme ve kumun alınmasından itibaren olan mekanik arıtma, askıdaki katı ve yüzen katı maddelerin uzaklaştırıldığı ön çökeltme, kolloid ve çözünmüş haldeki maddelerin biyolojik kütleye ve çökebilir hale dönüştürüldüğü biyolojik havalandırma ünitelerinden oluşmaktadır. Bu işlemler sonucu elde edilen çamur yoğunlaştırılarak çamur arıtma ve uzaklaştırma işlemi için hazırlanır. Evsel atıksularının arıtılmasında aşağıdaki ön işlemler kullanılabilir; Kaba ızgaradan geçirme, ince ızgaradan geçirme, ufalama-parçalama, debi ölçümü, terfi, kumun uzaklaştırılması, koku kontrolü ve atıksuların çökelme özelliklerinin geliştirilmesi için yer yer ham atıksuyun klorlanması da mümkündür. Ön arıtma ünitelerinin düzenlenmesi, ham atıksuyun özelliklerine, daha sonraki arıtma işlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Izgaralar, pompaların korunması, kum tutucu ünitelerin ve savakların katı maddeler tarafından dolmasını önlemek amacıyla kullanılırlar. Küçük tesislerde Parshall savağı genellikle sabit hızlı terfi pompalarının önüne yerleştirilirsede, büyük tesislerde bu savaklar pompalardan sonrada yerleştirilebilmektedirler. Atıksuyun yüksek miktarda kirlilik ve kum ve ihtiva etmesi durumunda kum tutucu üniteler pompaların önüne yerleştirilmelidir. Ön arıtma bölümünde ön çökeltme havuzları yer alır. Ham atıksuyun çökeltilmesi genellikle tüm büyük belediye arıtma tesislerinde yapılmaktadır. Damlatmalı filtrelerden önce de suyun mutlaka çökeltmeden geçirilmesi gerekmektedir. Çökeltilmemiş ham atıksuyun tam karışımlı aktif-çamur sistemi ile arıtımı mümkündür. Bu sistem çamur stabilizasyonunun getireceği masraflar nedeni ile genellikle küçük nüfuslu yerleşimler için kullanılır. Ön çökeltme ile %50-70 oranında askıdaki katı madde ve %25-40 oranında BOİ 5 giderimi sağlanabilmektedir. Geriye kalan organik maddeler ön çökeltmeyi

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. PROJE NO: 10-SÜF-019 (Yüksek Lisans)

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. PROJE NO: 10-SÜF-019 (Yüksek Lisans) EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 10-SÜF-019 (Yüksek Lisans) ATIKSULARDA MİKROALG ÜRETİMİ PROJE YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Yaşar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 7.1.1991 tarih ve 20748 sayı Kanuni Dayanağı: 4.9.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

Türkiye de Atıksu Yönetimi

Türkiye de Atıksu Yönetimi Türkiye de Atıksu Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Elif ÖZCAN Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde Atıksu Yönetimi Eğitimi/ 24-25 Eylül 2014-Gebze-Kocaeli Sunumun

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı