T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

2 İÇİNDEKİLER MADDE NO YÖNETMELİĞİN TARİFİ SAYFA NO 1. Amaç ve Kapsam 2 2. Dayanak 2 3. Tanımlar ve Kısaltmalar Genel Hükümler Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Maddeler Ön Arıtma Tesisi Kurulması ile ilgili Esaslar Sorumlu Teknik Personel Çalıştırma Mecburiyeti 8 8. Organize Sanayi Bölgeleri 8 9. İçme Suyu Havzalarındaki Faaliyetler Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (BKKİB) ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat (GSMR) Görüşü ile ilgili Usul ve Esaslar Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Uygulaması Denetim ile ilgili Usul ve Esaslar Müeyyideler Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları Çeşitli Hükümler Cezai Yaptırımlar /18. Önlemler Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlarda Uygulanacak Hükümler Yürürlük Yürütme 17 Tablo I (Atıksuların Atıksu Alt Yapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları) Tablo II (BKKİB Tahakkukuna Esas Kirlilik Parametleri ve Katsayıları) 1

3 TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksuların, atıksu altyapı tesislerine bağlantı/deşarj ilkelerinin belirlenmesi ve atıksu alt yapı tesislerinin korunması ve muhafazasına dair gerekli hukuki ve teknik esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün (TİSKİ) sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 2 - Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları düzenleyen 19 ve 20 nci maddelerine ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı, geçiş ve deniz suları, arazi ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, b) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir. c) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır. ç) Atıksu toplama havzası: Atıksuların toplandığı ve sınırları teknik çalışma sonucu belirlenmiş alandır d) Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz haznedir. e) Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yer altı kanalizasyon sistemine boşaltılmasıdır. 2

4 f) Kanalizasyon Sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru yada kanallardan oluşan sistemdir. g) Atıksu kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanallardır, birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanallardır ğ) Bağlantı Kanalı (Rabit): Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanalı, h) Atıksu Şube Yolu: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten parsel bacası ile atıksu kaynağı arasındaki (menhol ve boru imalatlarını) mülk sahibine ait bağlantı kanalıdır. ı) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon şebekesi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamıdır. i) Atıksu Arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçıdır. j) Arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesistir. k) arıtma Çamuru: Atıksu arıtma/ön arıtma tesislerinden veya foseptiklerden çıkan ham veya stabilize olmuş çamurdur. l) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır. m) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksulardır. n) Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamadan İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atıksularını veren işletmeye tahakkuk ettirilen endüstriyel atıksu arıtma ve/veya bertaraf işlemi bedelidir. o) Atıksu kirlilik katsayısı (K): Atıksuya ait kirlilik katsayısıdır. ö) Ct: TabloI de verilen konsantrasyon değeri (mg/l) dir. p) Cn:İki numunedeki en yüksek parametre değerlerinin ortalama konsantrasyonu (mg/lt) q) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmi (m 3 /gün ) dir. r) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt yapabilen cihazdır. s) Birim fiyat (B): (KSUBSanayi Birim Fiyatı X 0,15) TL/m 3. ş) Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi: Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir. t) Gayri sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan işletmeye İdare tarafından verilen görüştür. u) Kanal Bağlantı Uygunluk Görüşü: İdare tarafından kanalizasyona deşarj yapan evsel kaynaklı atık sular için gerçel ve tüzel kişilere verilen izindir. ü) Gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme sistemi: Standartları 06/06/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge de 3

5 belirtilen sistemdir v) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgedir. y) İdare (TİSKİ): Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdülüğü dür. z) İş Termin Planı: İşletmelere ait endüstriyel atıksu kaynaklarının, yönetmelikte belirtilen kanalizasyon sistemine deşarj standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma gibi işlerin zamanlamasını gösteren planı, aa) Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan örnektir. bb) Kompozit numune: Endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak meydana getirilen karışık numunedir. cc) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile eş zamanlı olarak alınarak aynı koruma şartları altında muhafaza edilerek ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuarı na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve analizi yapılan numunedir. çç) Kmax: Tablo Il de verilen sektörlere ait atıksu kirlilik katsayısıdır. dd) QEndüstriyel: Endüstriyel atıksu debisi (m 3 /gün) dir. ee) Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde (), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir. ff) Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli (KSUB):TİSKİ TarifelerYönetmeliği ne göre kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti mukabili alınan bedeldir. gg) Mevcut faaliyet: Kaynaktan içme suyu alımından önce mevcut olan faaliyet veya bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareden alınmış BKKİB / GSMR görüşüne sahip işletmelerdeki mevcut olan faaliyettir. ğğ) Köy pompası: 10/08/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik te belirtilen 8 m 3 ten az kapasitedeki Sınıf 2 ve Sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonlarıdır. hh) Ön arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma tesisidir. ıı) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına giren sanayi bölgeleridir. ii) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıdır. jj) Önemli kirletici kaynaklar: Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50m 3 ten daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynaklarıdır. kk) Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır. ll) Kontrol bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır. 4

6 mm) Tahakkuka esas süre (T): Kirlilik önlem payı tahakkukunda takvim günü esasıyla hesaplanacak süredir. nn) Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını ifade eder. oo) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür ve benzeri parametrelerdir. öö) Uzun mesafeli koruma alanı (2000-Havza sınırı): Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanıdır. pp) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan kanaldır. rr) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğidir. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genel hükümler MADDE 4 (1) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. (2) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. (3) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Buna göre; a) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje ve belgelerini İdareye sunmayanlara kanal bağlantı görüşü verilmez. b) İnşaatı bitmiş olan işletmelerden bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere İdarece yapı kullanma izni görüşü verilmez. (4) Endüstriyel atıksularını kanalizasyona deşarj eden işletmeler Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi almak üzere TİSKİ ye başvurmak zorundadır. (5) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. (6) Mevcut faaliyet tanımı içinde kalan işletmelere, isim ve unvan değişikliklerinde faaliyet konusunu değiştirmemek kaydıyla, eski tarihli geçerli olmak şartıyla Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilir ve taahhütname istenir. (7) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) hükümlerine göre gerekli bertaraf işlemlerinin uygulanması zorunludur. (8) Kanalizasyon şebekesini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez. 5

7 (9) İdare ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır. (10) Kanalizasyona deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksular; yağmur suları, soğutma suları ve az kirli sularla seyreltilemez. (11) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen kirlilik önlem payını süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. (12) a)idare tarafından tahakkuk ettirilen kanal katılım, kirlilik önleme ve hasar bedellerinin tahsilât ve takibi ilgili daire başkanlıklarınca yürütülür. b)işletmenin kanalizasyona deşarj şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit için yaptırılan analizlerin ücretleri kirleten tarafından karşılanır. (13) TİSKİ tarafından yapılan atıksu denetimleri esnasında; 10/10/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği ne göre; a)numunenin alınması TİSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü nce yapılır. Sıcaklık ve parametreleri TİSKİ görevlileri tarafından firma yetkilisi gözetiminde ve yerinde ölçülür ve numune kabı mühürlenir. b)numunenin analiz için ilgili laboratuara taşınması kirletici firmaya aittir. c)analiz; kirletici firmanın anlaşmalı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı labaratuarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş veya, akredite laboratuara aittir. (14) Endüstriyel atıksuyu olan işletme, başka bir kurum tarafından herhangi bir kararla faaliyetten men edilmişse, faaliyetten men eden birimin onayı olmadan ya da faaliyetten men i kaldırılmadan inceleme yapılmaz, firmanın faaliyette olduğunun tespiti halinde ilgili birimlere yazı ile bildirilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 2 Numaralı Formüle göre tespit tarihi itibariyle KÖP tahakkuku başlatılır. (15) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanal şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Atıksu kontrol çalışmaları kapsamında bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bununla alâkalı denetim ve yaptırımlar Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanır. (16) Atıksularını kanalizasyon şebekesine bağlayan gerçek ve tüzel kişiler; İdarenin talep etmesi halinde kontrol bacası inşa eder. Gerçek ve tüzel kişilerce kontrol bacasının idaremiz tarafından yapılmasının talep edilmesi halinde; kazı ruhsat bedeli ve kontrol bacası bedeli tahsil edilerek ilgili şube müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. (17) Güvenlikle ilgili gerek görüldüğü durumlarda genel kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Hükümler Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler MADDE 5 - (1) İlgili mevzuatında yer alan tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, atıksu alt yapı tesislerinde tıkanmalara sebep olacak; kum, katran, saman, mezbaha atıkları, mermer tozu, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkileyerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez. 6

8 (2) Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerden 3m 3 /gün< Q <50m 3 /gün olan (hotel, yurt vb) yerlerin yemekhaneleri ve yüzer madde içeren atıksuları toplu olarak deşarj eden yerlerde yağ tutucular yapılması mecburidir. Debisi 50m 3 /gün den büyük olan tesisler için ise ön arıtma yapması istenir. (3) Evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak kanalizasyona boşaltılabilmesi için; (a) Kanalizasyon şebekesinin yapısına, kapasitesine ve çalışmasına zarar verip, engel olmaması, (b) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması, (c) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, gerekmektedir. Ön arıtma tesisi kurulması ile ilgili esaslar MADDE 6 - (1) Atıksu ön arıtma ihtiyacı olan işletmeler; kuracakları atıksu ön arıtma tesisine ait iştermin planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş termin planının süresi içerisinde sunulmaması halinde işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması talep edilir. İşletmelerin ön arıtma tesisi kurması için iş termin planını sunması halinde endüstriyel atıksu debisi; a) 50 (elli) m 3 /gün e kadar olan işletmelere 2(iki) ay, b) 50 (elli) -100 (yüz) m 3 /gün olan işletmelere 4 (dört) ay, c) 100 (yüz) m 3 /gün den fazla olan işletmelere 6 (altı) ay Süre verilir. (2) Süresi içerisinde ön arıtma tesisinin tamamlanamaması durumunda, ilgili işletmenin gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde azami verilen ilk süre kadar ilave süre verilir. Verilen ilk sürenin bitiminden itibaren kirlilik önlem payı 2 (iki) katı olarak uygulanır. (3) Kurulacak ön arıtma tesisi ünitelerinden en az birinin biyolojik veya ileri biyolojik olması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarındaki sürelere 2 ( iki) ay daha ilave edilir. (4) İşletmenin mevcut atıksu ön arıtma tesisini tamamen kaldırıp yerine yeni atıksu ön arıtma tesisi yapacağına dair müracaatta bulunması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre işlem yapılır. (5) Atıksu kaynaklarının kurmak ve işletmekle yükümlü oldukları ön arıtma düzeni, projelendirme, yapım ve işletme aşamalarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ca yayımlanan Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında, TİSKİ nin tetkik ve onayına tabidir. TİSKİ nin proje onayı vermiş olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (6) Sektörü Yönetmelik ekindeki Tablo II de verilip Kontrol Edilecek Atıksu Parametreleri kısmında toksik parametre içeren işletme ile karakterizasyon numunesi sonucu endüstriyel atıksuyundaki toksik parametreleri deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin, ön arıtma tesisi kuruncaya kadar endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (7) Atıksu üreten işletmenin unvan değişikliği bu Yönetmelikte verilen süreleri ayrıca uzatmaz. 7

9 (8) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında öngörülen süreler sonunda da deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (9) Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamaması sebebiyle faaliyeti durdurulan işletmenin gerekli önlemleri aldığı gerekçesiyle İdareye müracaat etmesi halinde, alınan önlemin teknik yönden yeterliliği incelenerek, uygun görülmesi halinde işletmenin faaliyetinin durdurulması kararı kaldırılır. (10) Sektörel olarak ön arıtma tesisi kurmak zorunda olduğu halde işletmenin, kirlilik oluşturmadığını iddia etmesi halinde analiz masraflarını karşılaması şartıyla değişik zamanlarda karakterizasyon amaçlı iki numune alınır. İşletmeden kaynaklanan atıksuyun doğru karakterize edilebilmesi için değişik zamanlarda alınmış en az 2 (iki) numuneden birinin limit üstü çıkması halinde limit üstü çıkan numunenin sonucu esas alınır. Her iki numunenin deşarj limitlerini sağlaması halinde periyodik denetimlere devam edilir. Sorumlu teknik personel çalıştırma mecburiyeti MADDE 7 - (1) Önemli kirletici kaynak olan işletme, ön arıtma tesisinden sorumlu olmak üzere atıksu arıtma konusunda gerekli eğitimleri almış en az önlisans mezunu bir kişiyi sorumlu teknik personel olarak bulundurmak mecburiyetindedir. Organize sanayi bölgeleri MADDE 8 - (1) Organize sanayi bölge yönetimleri kendilerine ait altyapı sisteminin İdareye ait kanalizasyon şebekesine bağlandığı noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj şartlarını sağlamak zorundadır. (2) Deşarj şartlarını sağlayamayan organize sanayi bölgelerinin atık sularına ilişkin kirlilik önlem payı tahakkukunda; a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki 3 Numaralı Formül e göre belirlenen (K) katsayısı kullanılır, b) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atıksularının İdare kanalına bağlandığı noktadaki atıksu debisi dikkate alınır, c) Kirlik önlem payı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 1 Numaralı Formül e göre hesaplanır ve hesaplanan kirlilik önlem payı organize sanayi bölge yönetimine tahakkuk ettirilir. (3) Yönetimi oluşturulmamış Sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri ve OSB i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na yazı ile bildirilir. İçme suyu havzalarındaki faaliyetler MADDE 9 - (1)İçme suyu havzalarındaki yapılacak faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (BKKİB) ve Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsat (GSMR) Görüşü İle İlgili Usul ve Esaslar MADDE 10 - (1) Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan 8

10 işletmelere Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilir. Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer. (2) a) Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü talebinde bulunan işletme tarafından; 1) Müracaat Formu, 2) Önemli kirletici kaynak olup ön arıtma tesisi bulunan işletmeler için sorumlu teknik personelin sorumluluk sözleşme belgesinin aslı ve atıksu arıtma konusunda eğitim aldığına dair belge, 3) Oto yıkama, benzin istasyonları vb. gibi sadece çöktürme havuzu bulunup fiziksel arıtım yapan işletmeler hariç olmak üzere, ön arıtma tesisi olan işletmelerden arıtma tesisi projesi, 4) Kirlilik önlem payı borcunun olmadığını veya taksitlendirildiğini gösterir belge, 5) Kanal Katılım Bedellerinin ödendiğine dair yazı, 6) Ön arıtma tesisi bulunması halinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 13 ünci fıkrasında belirtilen belgeler İle birlikte İdareye müracaat edilir. b) Ön arıtma tesisi olup Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi olmayan işletmeler tarafından; BKKİB almak için 10 uncu maddenin 2 inci fıkrasının (a) bendindeki belgelerle birlikte 15 ( onbeş ) gün içinde İdareye müracaat edilir. (3) İşletmenin deşarj şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit için ön arıtma tesisi çıkışından farklı günlerde iki numune alınır. Bu numunelerin analiz sonuçları ortalamasının deşarj limitlerini sağlaması durumunda Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilir. Sağlamaması durumunda ise son alınan numune analiz sonucuna bakılır. Bu numunenin analiz sonucunda istenilen parametrelerin tamamı limit altı olursa farklı günlerde iki numune alma işlemi bir kez daha tekrarlanır ve bu analiz sonuçları ortalamasına göre işlem yapılır. (4) Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi işlemleri için gerekli ücretler, TİSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği nde belirtilen şekilde ve miktarda işletmeden tahsil edilir. (5) Endüstriyel atıksuyunu, çeşitli teknolojilerden faydalanarak, tesis içi önlem alarak devridaimli kullanan ve kanalizasyon şebekesine hiçbir endüstriyel atıksu deşarjı olmayan işletmelere talep etmeleri halinde endüstriyel atıksu deşarjı olmadığını bildirir Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı olumlu görüşü verilir. (6) Bu yönetmelik hükümleri dahilinde, işletmelerin sadece evsel nitelikli atıksuları varsa, işletmelere Kanal Bağlantı Uygunluk Görüşü verilir. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) uygulaması MADDE 11 - (1) Debimetre kurulu olan işletmelerde; kirlilik önlem payı uygulamalarında ortalama debi değeri esas alınır. (2) Kirlilik önlem payı aşağıdaki 1 Numaralı formüle göre hesaplanır. 1 Numaralı Formül: KÖP = T x B x Kmax x QEndüstriyel (3) Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atıksuların arıtılmadan İdareye ait kanalizasyon şebekesine direkt deşarj edildiğinin tespit edildiği durumlarda, Kirlilik Önlem Payı (KÖP) aşağıdaki 2 Numaralı formüle göre hesaplanır: 2 Numaralı Formül: KÖP = (T x B x Kmax X QEndüstriyel) + ( KSUBSanayi x 100 x Kmax) (4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 6 nci fıkrası gereği atıksu arıtma bedeli tahakkuku hesaplanırken Yönetmelik ekinde sunulan Tablo II de yer almayan sektörler için Atıksuya Ait Kirlilik Katsayısı (K) değeri, aşağıdaki 3 Numaralı Formüle göre hesaplanır. 9

11 3 Numaralı Formül: K= (Cn - Ct) / Ct (5) Bir ay içerisinde alınan birden çok numunenin analiz sonucu limit üstü olsa dahi o ay içinde alınan numuneler için birden fazla kirlilik önlem payı tahakkuku yapılmaz. (6) Ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olmayan işletmelere kirlilik önlem payı tahakkuku yapılmaz. (7) Kirlilik önlem payı tahakkuku; İdare veya diğer resmi kurumlar tarafından işletmeden atıksu kaynaklandığına dair yapılan ilk tespit tarihinden itibaren başlatılır ve işletmenin atıksuları ile ilgili önlem aldığını İdareye bildirdiği veya önlem alındığının İdarece tespit edildiği tarihte durdurulur. (8) İdare tarafından faaliyetinin durdurulması talep edilen işletmenin faaliyetinin ilgili kurum tarafından durdurulduğu tarih itibariyle kirlilik önlem payı tahakkuku da durdurulur. Ancak faaliyetten men edilmesine rağmen faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelere Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 2 Numaralı Formüle göre daha önce KÖP yı durdurulduğu tarih itibariyle yeniden KÖP tahakkuku başlatılır. (9) KÖP borcu olan işletmenin faaliyetten men kararı kaldırılamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim ve Kontroller İle Uygulanacak Müeyyidelere İlişkin Hususlar Denetim ile ilgili usul ve esaslar MADDE 12 - (1) İşletmeler, İdarenin yetkili personelinin ilgili tesiste inceleme, denetim, numune alma ve benzeri görevlerini yapmalarına engel olamaz. a) Engel olması durumunda işletme yazı ile ikaz edilir. b) İdare, yetkili personelinin görevlerini yapmalarına tekrar engel olunması halinde işletmenin faaliyetinin tamamen durdurulmasını yetkili kurumdan talep eder. (2) İşletmeden kaynaklanan endüstriyel atıksuların birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi halinde her bir deşarj noktası ayrı değerlendirilir. (3) Ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olan işletmelerden; atıksuları toksik parametre ihtiva edip endüstriyel atıksu debisi 50 m 3 /gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olanlar ile atıksuları toksik parametre ihtiva etmeyip endüstriyel atıksu debisi 200 m 3 /gün (günlük iki yüz metreküp) ve üzeri olanlar debimetre cihazı kurmak zorundadır. a) Yeni kurulacak ön arıtma tesislerinde; arıtma tesisinin kurulması için verilen süre içerisinde debimetre takılması zorunludur. b) Ön arıtma tesisinin mevcut olması durumunda da 3 (üç) ay içerisinde debimetre takılması zorunludur. c) Debimetre olmadığı durumda; iki teknik eleman tarafından literatür bilgileri, mevcut makine grupları, tesisin atıksu üreten bölümünün fiili durumu, su tüketim miktarları ve firma beyanları dikkate alınarak endüstriyel atıksu debisi ayrıntılı olarak hesaplanır. ç) Evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte olduğu durumlarda toplam debi endüstriyel debi (QEndüstriyel) olarak kabul edilir. (4) Endüstriyel atıksu debisi 50 m 3 /gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olan ve atıksuyutoksik parametre ihtiva eden işletmeler ile endüstriyel atıksu debisi 200 m 3 /gün (günlük iki yüz metreküp) ve üzeri olan işletmeler atıksu ön arıtma tesisi çıkışına 6 (altı) ay içerisinde kompozit numune alma cihazı kurmak zorundadır. 10

12 (5) İdarenin gerek görmesi halinde sanayi bölgesi yönetimleri İdareye ait kanalizasyon şebekesine deşarj noktasında 6 (altı) ay içerisinde kompozit numune alma cihazı kurmak zorundadır. (6) İdarenin Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi ile ilgili kendi altyapısını tamamlaması halinde; debisi 500 m 3 /gün ve üzeri olan işletmeler ile İdarenin gerek gördüğü diğer işletmeler Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi ni bir yıl içerisinde kurmak zorundadır. Mevcut Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi nin arızalanması durumunda arızanın giderilmesi için işletmeye en fazla 2 (iki) ay süre verilir. (7) Kompozit numune alma cihazı ve Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sisteminin denetimi, kontrolü ve yönetimi İdareye aittir. (8) parametresi atıksuyu olan bütün sektörlerde ve atıksu kaynağında ölçülür ve ölçüm sonuçlarının deşarj limitlerini sağlaması zorunludur. Limitleri sağlamayan endüstriyel atıksular kanalizasyon şebekesine deşarj edilemez ve tedbir alınması için işletmeye tutanakla mahallinde en fazla 5 (beş) gün süre verilir. Gerekli önlemlerin alındığı bildirilen işletmeye kontrol önceliği verilir. Verilen süre sonunda parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde, işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (9) Numune alma işlemi; a) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m 3 /gün ve üzeri olan işletmelerden azami 2 (iki) ayda bir, b) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m 3 /gün ün altında olan işletmeler ile Kmax 1, 2, 3, 4 olup debisi 5 (beş) m 3 /gün ve üzeri olan işletmelerden azami 3 (üç) ayda bir, c) Kmax 1, 2, 3, 4 olup debisi 5 (beş) m 3 /gün ün altında olan işletmelerden azami 4 (dört) ayda bir olarak uygulanır. ç) Denetime gidildiği halde Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde numune alınamaması durumu gerekçeleriyle birlikte inceleme tutanağına kaydedilir. İşletmeden alınan ilk numune ile ikinci numune arasındaki sürenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreleri aşması durumu müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez. (10) Yılın belli dönemlerinde, kesikli olarak çalışan işletmelerin numune alım aralıkları çalıştıkları süre içinde, Kmax değerlerine göre uygulanır. (11) Konvansiyonel atıksular için numune aralıkları; a) 51m 3 /gün-200m 3 /gün atıksuya sahip yerler için altı ayda bir b) 201m3/gün-1000m3/gün atıksuya sahip yerler için dört ayda bir c) 1001m3/gün-10000m3/gün atıksuya sahip yerler için üç ayda bir d) >10001m3/gün atıksuya sahip yerler için iki ayda bir (12) Denetim amaçlı alınan numuneler 2 saatlik kompozit numune şeklinde alınmalıdır. (13) İşletmenin atıksuları ile ilgili olarak, İdarenin gerek duyması halinde kanal görüntüleme vb. teknolojik imkânlardan da yararlanılarak işletmenin atıksularının bağlı olduğu kanalda gerekli inceleme yapılarak inceleme sonucuna göre işlem yapılır. (14) Ön arıtma tesisi olan işletme; denetim esnasında arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı ile ilgili olarak; a) Bertaraf tesisi işletmesi ile yapmış olduğu protokolü, b) Bertaraf tesisine taşıma yapacak özel veya tüzel kişi ile yapmış olduğu taşıma anlaşma belgesini, c) Teslim, tesellüm ve bu konu ile ilgili düzenlenen faturaları d) Çıkarılan çamurum bertarafı TİSKİ ye ait vidanjör ve ya kombine kanal aracı ile 11

13 sağlandığı durumlarda, TİSKİ Tarifeler Yönetmeliği doğrultusunda tahsili yapılmış olan ücretin faturasını, Denetim personeline ibraz etmek zorundadır. (15) Sülfat parametresi için işletmenin talep etmesi ve parsel bacasının mevcut olması halinde atıksuyunun kanalizasyon şebekesine bağlandığı nihai noktadan numune alınır ve bu numuneye göre işlem yapılır. (16) Endüstriyel atıksuların kaynağında arıtılması esas olmakla birlikte, endüstriyel atıksu debisi 3 (üç) m 3 /gün ün altında olan işletmenin talep etmesi ve a) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisi işletmesi ile yapılan Sözleşme Belgesini, b) Taşıma yapacak araca veya araçlara ait belgelerini, c) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisine ait Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi ni, İdareye sunması halinde taşınacak miktarın her seferinde 3 (üç) m 3 ü geçmemesi ve endüstriyel atıksuların taşınacağı tankların sızdırmaz olması şartıyla endüstriyel atıksularının arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak arıtılmasına ve/veya bertarafına izin verilir. (17) İş makineleri, temizlik araçları ve her türlü taşıtın yıkandığı liftsiz üst yıkamacıların kanala deşarj öncesi ızgara ve çöktürme rögarı yapmaları zorunludur. (18) Blok mermer kesimi yapan işletmeler dışındaki küçük mermer işleme atölyeleri çamur önlemi almak zorundadır. (19) Kum yıkama ve hazır beton üretim tesisleri çamur önlemi almak zorundadır. (20) Yemek üretim işletmeleri ile liftli yıkamacılar yağ tutucu kurmak zorundadır. (21) Hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atık ve atıksular kanalizasyon şebekesine verilemez. (22) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 15, 16, 17, 18 ve 19 inci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işletmeye en fazla 2 (iki) ay süre verilir. Bu işletmeler ile halı ve çamaşır yıkama atölyelerinden ön arıtma tesisi kurmaları istenmez. (23) Atıksu toplama havzasında veya içmesuyu havzasında yer alıp atıksuları kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla içmesuyu havzası dışına taşınan ve debisi 3 (üç) m 3 /gün ün altında sadece konvansiyonel parametreleri ihtiva eden işletmelerden atıksu ön arıtma tesisi istenmez. (24) Bu Yönetmelik hükümlerine göre süre verilmesi gereken durumlarda 15 (on beş) güne kadar olan süreler tutanakla mahallinde verilir. (25) Endüstriyel atıksuyu 0,2 m 3 /gün veya daha az olup su perdesi, tel çekme, serigrafik, emprime ve matbaa baskı, deterjan, kozmetik, bazik yağ alma ve vibrasyon alanında faaliyet gösteren işletmelerden, bu Yönetmelikte istenen önlemler istenmez. (26) Debisi 50m 3 /gün üzerindeki konvansiyonel atıksu olan kirletici kaynaklar, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ruhsat almak için İdareye başvurmak zorundadırlar. Bu süre sonunda başvuru yapmayan işletmeler, ruhsat alıncaya kadar kirlilik önlem payı öder. Müeyyideler MADDE 13 - (1) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması durumunda ilgili işletmeye kirlilik önlem payı tahakkuku yapılır. (2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin süresi 12

14 içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması durumunda işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (3) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine ve 12 nci maddesinin 20 inci fıkrasına göre verilen süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (4) Ön arıtma tesisi olmaması durumunda; a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı Formüle göre tespit tarihinden itibaren atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır. b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin ön arıtma tesisini kurmaması durumunda, işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. c) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin ön arıtma tesisini tamamlayamaması durumunda işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (5) Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atıksuların arıtılmadan kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi durumunda; a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen 2 Numaralı Formüle göre tespit tarihinden itibaren kirlilik önlem payı tahakkuku yapılır. b) Endüstriyel atıksuyunda toksik parametre ihtiva eden işletmeler ön arıtma yapmadan atıksularını deşarj etmeleri durumunda endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. Bunun dışında kalan işletmelere 2 (iki) aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda ön arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (6) Ön Arıtma Tesisi Olduğu Halde Deşarj Limitlerinin Sağlanamaması Durumunda; a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı Formüle göre 30 (otuz) günlük atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır. b) 15(onbeş) gün içinde iki ardışık numune alınır, bu iki numunenin ortalamasının limitleri sağlamaması halinde işletmeye limitleri sağlamayan parametrelerle birlikte yapılacak kirlilik önlem payı tahakkuku ve gereken iyileşmenin sağlanamaması halinde işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulacağı bildirilir. Denetime gidildiği halde İşletmeden alınan ilk numune ile ikinci numune arasındaki sürenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreleri aşması durumunda iki numunenin ortalamasının da limitleri sağlamaması halinde son alınan numunenin alındığı aya ait atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır. c) İkinci defa alınan iki numunenin ortalamasının da limitleri sağlamaması halinde son alınan numune analiz sonucuna bakılır. Bu numunenin analiz sonucunda istenilen parametrelerin tamamı limit altı olursa farklı günlerde iki numune alma işlemi bir kez daha tekrarlanır. Bu analiz sonuçlarının da deşarj limitlerini sağlamaması halinde atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır ve endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. ç) İşletmenin ön arıtma tesisinde revizyon yapacağı gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde 3 (üç) aya kadar süre verilir. Süre sonunda deşarj limitleri sağlanamazsa işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. (7) Ön arıtma tesisinden kaynaklanan çamurun bertarafı ile ilgili bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 15 inci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmenin atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. 13

15 BEŞİNCİ BÖLÜM Evsel Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Şebekesinden Yararlanma Koşulları MADDE 14- (1) Kanalizasyona deşarj yapan evsel kaynaklı atıksular için İdare Kanal Bağlantı Uygunluk Görüşü verir. Mal sahibi ya da vekili İdarenin hazırlanmış olduğu özel ruhsat formunu doldurarak lüzumlu diğer evrakı da ekleyerek beş nüsha proje ile birlikte İdareye müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler, İdare tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması, projelerin incelenmesi ve onayı için yapıların mükelleflerinden İdarenin Tarifeler Yönetmeliği'nde tespit edilmiş olan katılma payı bedeli, proje inceleme ve onay harcı, rabıt bedeli, kazı ruhsat bedelleri tahsil edilir. (2) Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu Kanal Bağlantı Ruhsatı alan kişi ya da kuruluş İdareye bildirmeye mecburdur. Bu bildirim üzerine, rabıt bağlantısı İdare tarafından projesine uygun olarak yapılır veya yaptırılır. (3) Mülk sahipleri atıksu şube yolu bağlantılarını yaparken başka mülkiyetlerin sınırlarını ihlal edemez. (4) Teknik şartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi bu bağlantıyı İdare nin istediği şekilde yapmak mecburiyetindedir. (5) Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında aynı yolda daha önce eski kanaldan faydalanan bütün binaların yeni kanala bağlanması mecburidir. Bağlantılar İdare tarafından yaptırılır ve bedeli gayrimenkul sahibinden alınır. (6) Daha önce yapılaşmış fakat kanalizasyon şebekesi yeni tamamlanan yerlerde, kat kurtarmadığından dolayı cazibe ile atıksu akışının sağlanamadığı durumlarda bina içi tesisat değişikliği ile sorun giderilebiliyor ise gerekli olan atıksu tesisat değişikliği mülk sahipleri tarafından yapılacaktır. (7) Birleşik sistem kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları, yer çekimi ile akıtılabilse dahi taşınmaz sahibi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak mecburiyetindedir. Aksi takdirde binaların uğrayabileceği zarardan İdare mesul olmaz. (8) Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi gayrimenkul sahiplerinin sorumluluğunda olup ev bağlantısındaki tıkanıklıktan dolayı oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan mal sahipleri sorumludur. Kullanıcı kusuru olmaksızın bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıklar İdare tarafından bedelsiz olarak açılır. (9) İdare tarafından yapılacak denetim neticesinde bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu tespit edilen eski binaların bağlantı kanalları, mevcut binanın yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. (10) Gayrimenkulün parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda kaldırım altında, ayrık nizamda yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve İdare tarafından onaylanmış projeler uygun bir kapakla kapatılır. (11) Gayrimenkul bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlamıyorsa bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları İdare tarafından onaylı uygun bir pompaj sistemi ile 14

16 parsel çıkış bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 15 - (1) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları, çatı ve bahçe suları, drenaj suları için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiriyle birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksu parsel bacası atıksu kanalına, yağmur suyu parsel bacası yağmur suyu kanalına bağlanır. (2) Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan eğer çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa kanalizasyon şebekesine bağlanma aranmayabilir. Bu gibi arsa sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı haricinde işletme gideri alınmaz. Hususi bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve şehir su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. (3) Her parsel için ayrı ve müstakil bir bağlantı kanalı yapılacaktır. (4) Kanal şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması mecburidir. (5) Atık su kanal şebekelerinin yenileme inşaatı esnasında mevcut yapıların parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki bağlantı kanalı ve lüzumu halinde parsel bacası imalatı kazı ruhsatı İdare tarafından alınarak bila bedel yapılır veya yaptırılır. Bu imalatlar kapsamında; a) İdarece parsel bacasının yapımının gerektiği hallerde; atıksu hattının üzerine parsel bacası kurulur ve kazı esnasında teknik zorunluluk gereği binanın mevcut atıksu borusu ile aynı çapta parsel bacasına bağlantısı yapılarak imalat sonlandırılır. b) Atık su şebeke yenilemelerinde; parsel bacası ile bina arasındaki bağlantısının kazı esnasında teknik zorunluluk durumunda binanın mevcut atıksu borusunun çapında parsel bacasına bağlantısı İdarece yapılır veya yaptırılır. (6) Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan atıksu kaynağının sahibi bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafazaya, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya mecburidir. (7) Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, İdare tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler ve her nev i atıksu toplama çukurlarının devre dışı bırakılması, atıksularının boşaltılması, iç duvarların dezenfekte edilip temizlenme işlemi bitirildikten sonra çukurların çakıl ve benzeri uygun bir malzeme ile doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılması işlemlerinin mal sahibi tarafından yaptırılması mecburidir. (8) İdare tarafından boşalttırılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların başka maksatlarla kullanılmasına İdare tarafından çevre sağlığı bakımından mahzurlu görmüyorsa ilgili merciince izin verilebilir. (9) Arıtma tesisi yapması gereken endüstri kuruluşları; Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde arıtma tesisi kurup, ilgili limitleri sağlamaması sebebiyle ilgili başkanlıkça faaliyetten men kararı alınan binaların su/atıksu bağlantılarının 15

17 kapatılmasının talep edilmesi halinde; su/atıksu bağlantıları Abone İşleri Daire Başkanlığınca kapatılır. İlgili Başkanlık tarafından söz konusu endüstri kuruluşunun faaliyetten men kararının kaldırılması halinde, Abone İşleri Daire Başkanlığınca su/atıksu bağlantıları açılır. Kapama iş emri cevabı olumlu girilen abonelerin cari hesabına su/atıksu bağlantılarının açma kapama bedeli tahakkuk ettirilir. (10) Endüstri kuruluşlarının Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde ilgili Başkanlıkça atıksu bağlantılarının kamera ile görüntülenmesinin talep edilmesi halinde; atıksu bağlantılarının kamera görüntüleri ilgili Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca alınır. (11) Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan bütün diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına bağlanamaz. YEDİNCİ BÖLÜM Yaptırımlar Ceza Yaptırımlar Madde 16- Atıksuların kanalizasyon şebekesi, veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların saptanması halinde, TİSKİ Genel Müdürlüğü'nce, aşağıdaki işlemler yapılır; (1) En az iki TİSKİ Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak, görevlilerce imzalanarak, derhal TİSKİ Genel Müdürlüğü'ne sunulur. (2) TİSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağrılan İlgililer katılım sağlamasa dahi düzenlenmiş tutanak incelenip değerlendirilir. Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunun 516, 526 ve ilgili maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılması halinde, bu suç hakkında gerekli kavuşturmanın yapılması için tutanak, idarenin görüşü ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilir. (3) TİSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakla belirlenen eylem ya da durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılıyorsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu'nun 20 ve 23 ' üncü maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak, idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile, Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesinde anılan ilgili amirliğe gönderilir. (4) Yetkili makamların ceza kavuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, TİSKİ Genel Müdürlüğü'nce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen haller de, yargılama aşamasında TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. Önlemler Madde 17- Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile, bunlara dayanarak TİSKİ Genel Müdürlüğü'nce alınmış kararlar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde TİSKİ Genel Müdürlüğü'nce aşağıdaki işlemler yapılır. (1) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılamamasına neden olan; alıcı ortamın, dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan ya da böyle bir sonucun doğmasına imkân 16

18 veren; Yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yahut ilgili Belediye Başkanlığı'na bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden talep edilir. (2) Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın, izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan veya ilgili Belediye Başkanlığı'ndan talep edilir. (3) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum, ayrıca Çevre Kanunun 15'inci maddesinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Madde 18- Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki maddelerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. (1) Belediye zabıta müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, TİSKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanunun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi olan zabıta müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette gereğini yerine getirir. (2) TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanunu ile 2560 sayılı Kanunun 1'nci maddesi uyarınca belirlidir. (3) Yönetmelik hükümlerine göre yapımı yasaklanmış veya izne bağlanmış tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Belediye sınırları dışında olmakla beraber 2560 sayılı Kanunun1'nci maddesi ile belirlenen alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunu'ndan doğan yetkileri ile TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2560 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin 2'nci fırkasındaki yazılı kaldırma yetkisi saklıdır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümler MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelikte açıklanmayan hususlarda ilgili Bakanlıkların yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 20 (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın 26/05/2015 tarih ve sayılı yazıları ile uygun görüş verilen bu yönetmelik diğer yönetmeliklerle birlikte bütün oluşturur. Genel kurulun kabul tarihinden sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür. 17

19 TABLO I: DEŞARJ LİMİTLERİ ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI Parametre Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde Kanalizasyon Sistemleri Ön Arıtma + Derin Deniz Deşarjıİle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde Atıksu Altyapı Tesislerinde Sıcaklık ( C) , Askıda katı madde (mg/l) Yağ ve gres (mg/l) Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/l) Kimyasal oksijen ihtiyacı () (mg/l) Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ 5) (mg/l) Sülfat (SO4) (mg/l) Toplam sülfür (S) (mg/l) 2 2 Fenol (mg/l) Serbest klor (mg/l) 5 5 Toplam azot (N) (mg/l) - (a) 40 Toplam fosfor (P) (mg/l) - 10 Arsenik (As) (mg/l) 3 10 Toplam siyanür (Toplam CN) (mg/l) Toplam kurşun (Pb) (mg/l) 3 3 Toplam kadmiyum (Cd) (mg/l) 2 2 Toplam krom (Cr) (mg/l) 5 5 Toplam civa (Hg) (mg/l) Toplam bakır (Cu) (mg/l) 2 2 Toplam nikel (Ni) (mg/l) 5 5 Toplam çinko (Zn) (mg/l) Toplam kalay (Sn) (mg/l) 5 5 Toplam gümüş (Ag) (mg/l) 5 5 Cl" (Klorür) (mg/l) Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(mbas) (mg/l) Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. 18

20 Tablo II Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Tahakkuna Esas Kirlilik Parametreleri No Sektör Adı Alt Sektörler Kontrol Edilecek Atıksu Parametreleri Kmax 1 Gıda Sektörü 1.1-Un ve Makarna Üretimi 1.2-Süt ve Süt Ürünleri 1.3-Çay Fabrikaları 1.4-Yemek Üretimi Yapan Yerler 1.5-Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri 1.6-Et İşleme(Kesim Yok) 1.7-Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Tavukhaneler 1.8-Su Ürünleri Değerlendirme ve İşleme Tesisleri 2.1-Çimento Fabrikaları SÜLFAT(SO4-2 ) SICAKLIK YAĞ-GRES TOPLAM AZOT AMONYUM AZOTU FOSFAT FORFORU(toplam p) KROM(CR +6 ) KURŞUN(Pb) Maden Sanayi 2.2-Hazır Beton Tesisleri SICAKLIK 3 19

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, ATIKSULARIN KANALİZAS YONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 99, 133 ve 135 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA

ATIKSULARIN KANALİZASYONA T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 9/8/1983 tarihli ve 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır: a) Ek 4 üncü madde uyarınca

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Ödemiş Belediye Meclisi Karar Tarihi : 05/09/2011 Karar Sayısı : 121 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görüş yazısı Tarihi : 17/06/2011 Sayısı : 16558 Yayın ve Yürürlük Tarihi: 12/09/2011

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik, atıksuların

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Atıksuların Kanalizasyona TOPLANTI : TEMMUZ OLAĞANÜSTÜ Deşarj Yönetmeliği. BİRLEŞİM : 11 OTURUM : 1 KARAR NO : 21 KARAR TARİHİ : 09.07.2015 TEKLİF

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ankara İline

Detaylı