T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü CT EXpQ Sayı : <*3/07/2015 Konu: M anavgat 215 ada 1,216 ada 1 parseller UİP. BAŞKANLIK M AKAM INA M anavgat Belediye Meclisinin gün ve 73 sayılı kararı ile reddedilen, Salur Mahallesi sınırları içerisinde, 026B-08C-2C,2D nolu imar paftalarında yer alan 215 ada 1 parsel ve 216 ada 1 parselin katı atık tesisleri alanı (her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Hüsametti İmar ve Şehircilik Uygun görüşle^ lerim..../07/iö 1' Bedrftlk Genel SekTet# Yardımcısı BELEDIY&ftlECLISINE./y.l(fl2 0 \5 iirolhkici 'G enel Sekreter EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı -1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot. -Açıklama raporu -1/5000 ölçekli NİP. Fot. Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI T el: Fax : Web: E-posta:

2 T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: Konu: Salur Mah. 215 ada 1 nolıı parsel ve 216 ada S a y ısı: 73 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Manavgat Belediye Meclisi; tarihinde Salı günü saat de Meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Haşan Şekeıiisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen Cengizler Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önel, Osman Sarıkaya, Ali Coşkun, Mehmet Hakan Siiral, Hüseyin Erol, Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, Ahmet Güven, Ahmet Alp, Fazıl Öz, Salih Delikkulak, İbrahim Şaşmaz, Demir Durar, Ünsal Çiviler, Hadiye İnci, Haşan Çetin ve Hilmi Uslu nun iştirakiyle toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine başlandı. Gündemin 1. m addesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı, Salur Mahallesi 215 ada 1 nolu parsel ve 216 ada 1 no.lu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı, Meclis Katibine İmar Kom isyonu raporunu okuttu. İmar Komisyonu raporu: tarihli Belediye Meclis T oplantısında görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen, 026B-08a-2d ve 026B-08a-2c no.lu imar paftalarında yer alan parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş; Katı Atık Tesisleri Alanı şeklinde arazi kullanım kararı olmasına karşın lejantında her türlü atık bertarafının uygun görülmesi, planlanan tesise ulaşım hususunda Orman İşletme M üdürlüğü nün muvafakatinin bulunmaması ve tesiste yürütülecek faaliyetten etkilenmesi muhtemel, civar halkla katılım toplantıları yapılmam ış olması nedenleriyle uygun olmadığı görüşüne varılm ıştır. Dedi. Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.söz alan olmadı. sundu. Meclis Başkanı, Gündem maddesini İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya Yapılan oylama sonunda; Salur Mahallesi 215 ada 1 nolu parsel ve 216 ada 1 no.lu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; toplantıya katılan M H P li meclis üyelerinin çekimser, AKP li meclis üyelerinin olumlu oyuna karşı CHP li meclis üyelerinin ret oyuyla komisyon raporunda belirtildiği şekliyle oyçokluğu ile reddine karar verildi. Meclis Katipleri A bdullah ÖNEL m j b -

3 SALUR MAHALLESİ 215 ada 1 parsel ile 216 ada 1 parsel 1/1000 Ö LÇEKLİ U Y G U LA M A İM AR PLANI LEJAND SINIRLAR PLANLAMA SINIRLARI O O O PLAN ONAMA SINIRI TEKNİK ALTYAPI SU ATIK'SU VE ATIK SİSTEMLERİ M ' KATI ATIK TESİSLERİ ALANI ( HER TÜRLÜ ATIK BERTARAF TESİSLERİ VE BUNLARLA ENTEGRE GERİ KAZANIM TESİSLERİ ) ULAŞIM :l(r? TAŞIT YOLU OTOPARK TRAFO ALANI PLAN NOTU 1. Planlama alanında su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve ilgili mevzuata uyulacak, ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır. 2. Planlama alanında Asat Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 212 sayılı yazıları ile tarih sayı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısında belirtilen koşulların sağlanması zorunludur. 3.Planlama alanında tıbbi atık tesisleri yer almayacaktır. 4.Yapılaşma emsali E=0,05'dir,. Yençok=Tesisin teknik özelliğine göre avan projesinde belirlenecektir.

4 ANTALYA-BÜYÜKŞEHİR-MANAVGAT BELEDİYESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI Salur Mahallesi 215 Ada 1 Parsel, 216 Ada 1 Parsel PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesinde, Salur Mahallesi 215 Ada 1 Parsel ve 216 Ada 1 parselleri kapsayan 026B-08A-2C, 026B-08A-2D nolu imar paftalarına giren m2 alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Şekil 1. Hava Fotoğrafı 2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI Antalya İli, Manavgat İlçesi, Salur Köyü sınırları içerisinde yer alan 215 ada 1 ve 216 ada 1 nolu parseller üzerinde Arıtma Çamurları Kurutma ve Kompost üretim Tesisi1' amaçlı imar planı yaptırmak amacıyla mülga Antalya İl Özel İdaresine müracaat edilmiş, konunun Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı ( ÇDP) kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiştir. Mülga Antalya İl Özel İdaresinin, gün ve sayılı yazı ile sorduğu talep konusu faaliyet hakkındaki görüşlerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü gün ve 1542/15704 sayılı yazılarında özetle; 1/ ölçekli ÇDP Plan Hükümleri 5.35 maddesinde; Bu plan ile belirlenen planlama alt bölgeleri içinde veya dışında ihtiyaç olması halinde güvenlik, ^ A T A K n A i t i A i u t *. Tv* ı n 1

5 sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, belediye hizmet alanları, büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı, karayolu, demiryolu, denizyolu, havaalanı, baraj, enerji üretimi yenilenebilir enerji kaynakları, enerji iletimi ve doğalgaz depolamasına ilişkin imar planları; bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince yapılır ve onaylanır. Kullanımlardan ÇED Yönetmeliği kapsamında kalanlar için Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının bulunması, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olanlar için ise ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydı ile hazırlanacak olan imar planları çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 5.35 nolu plan hükmü uyarınca yapılması istenen imar planına ilişkin işlemleri ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgüi yönetmelikleri ile ÇED Yönetmeliği ne uygun olarak ilgili idaresince yürütülebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim, "denilmektedir. -ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne gün ve 150/4060 sayılı başvuru ile Geçici Faaliyet Belgesi almak amacıyla 29/04/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi gereğince Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun Bakanlıkça Yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri ile Ek-3A ve Ek-3B kapsamında değerlendirilmesi sonucu eksik bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş ve işletme için Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince Tehlikesiz Geri Kazanım konularında Geçici Faaliyet Belgesi verilmiştir. - ANTALYA VALİLİĞİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün günlü yazısında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin Ek-ll listesinde yer alan Evsel Atıksu Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma (Bertaraf) Tesisi projesi ile ilgili olarak inceleme- değerlendirme yapıldığı ve proje tanıtım dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemlerin yeterli görüldüğü ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tesbit edilmiş ve ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiştir. - ANTALYA VALİLİĞİ, İl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü nün gün 7661 sayılı görüşünde, Parsellerin Tarım Dışı Amaçlı Kullanımı Uygun Görülmüştür denilmektedir. - ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün gün sayılı görüşünde; yapılacak tesis ile ilgili olarak kurumumuz açısından bir sakınca bulunmadığı denilmektedir. -ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün gün sayılı yazısında,... imar planı yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca yoktur denilmektedir. A T A K

6 -ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü nün yazısında,... imar planı yapılmasında sakınca yoktur denilmektedir. -KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün 2910 sayılı yazısında,... imar planının yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür varlıkları ile ilgili kısmı açısından sakınca yoktur denilmektedir. -ANTALYA VALİLİĞİ, Halk Sağlığı Müdürlüğü nün günlü yazısında,..."imar planı yapılmasında kurumumuzca sakınca görülmemiştir denilmektedir. -TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 19. İletim Tesis ve İşletme grup Müdürlüğü, Tesis Kontrol Müdürlüğü nün gün 2759 sayılı görüşünde; ilgi yazı eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir Enerji İietim Hattı bulunmamaktadır. Denilmektedir. -ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı, Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü nün gün sayılı yazısında... imar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle ilişkisi bulunmamaktadır" denilmektedir. -AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ, Yatırım Direktörlüğü, İnşaat ve Kamulaştırma Yönetmenliği, gün 6552 sayılı yazısında, söz konusu parseller üzerinde yapılacak imar planında 2 adet 5.00m x 8.00m=40.00m2 lik trafo yeri ayrılması ayrıca mevcut durumda olan enerji nakil hatlarının korunması hususu belirtilmektedir. 3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM Manavgat İlçesi, Salur Mahallesi 215 Ada 1 Parsel m2 ve 216 Ada 1 parsel m2 yüzölçüme sahip olup, parsellerin mülkiyeti yatırımcı firmaya aittir. Parsellerin kadastral durumunu gösteren harita aşağıdadır. Harita 1 : Kadastral parseller A T A K nahaim.* it* 5H 3

7 4.PLANLAMA KARARLARI Söz konusu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin günlü toplantısında görüşülerek uygun bulunmuştur. Nazım imar planına uygun olarak, Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçesinde, Salur Mahallesi 215 Ada 1 Parsel ve 216 Ada 1 parseller üzerinde Katı Atık Tesisleri alanı (her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri) yapımı amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. PLAN NOTU 1. Planlama alanında su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve ilgili mevzuata uyulacak, ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır. 2. Planlama alanında Asat Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 212 sayılı yazıları ile tarih sayı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısında belirtilen koşulların sağlanması zorunludur. 3.Planlama alanında tıbbi atık tesisleri yer almayacaktır. 4.Yapılaşma emsali E=0,05 Yençok= Tesisin teknik özelliğine göre avan projesinde belirlenecektir. Bu plan kapsamında; Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır. ANTALYA İLİ MANAVGAT İL ÇESİ SALUR MAHALLESİ 215 ada ı parsel ile 216 ada 1 parsel 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAI LEJAND SINIRLAR PLAHLAMA «IM*LA«I SEVJDAdl DEVLET SEKICAÛt CEVLET CRMA.M Planl: Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Saygılarımızla arz ederiz. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI "g ö r ü l m ü ş t ü r TARİH '18 Mart 2015 SAYI/PROJE NO s i l 1 5! 5 6 C YETKİLİ ESRABODUR MESLEKİ DENETİM GÖREVLtSİ : 1169 No: 0551 Yet. Belgesi (A) Gr. Denetim sonuçları MDU Bilgi Formuna işlenerek ekte gönderilmiştir. Bu drneği alınmıştır. Denetim sonuçlan daha sonra gönderilecektir. A T A K ItH d i r.a H M i*».* 4 u > : u ı «i n ı» ti 4

8 ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ SALUR MAHALLESİ 215 ada 1 parsel ile 216 ada 1 parsel 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI LEJAND SINIRLAR ' ı PLANLAMA SINIRLARI ooc PLAN O N AM A SIN IR I TEKNİK ALTYAPI SU ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ f* 1» V K ATI A T IK T E S İS L E R İ A L A N I SEKİDAĞI DEVLET ORMANI \ \ \\ \ \\ \.. \ \ %x' ( HER TÜRLÜ ATIK BERTARAF TESİSLERİ VE \ \ * * * \ BUNLARLA ENTEGRE GERİ KAZANIM TESİSLERİ) \ % V\ \ ULAŞIM \V TAŞIT YOLU O TO PAR K

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA W ö T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELED İY ESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i"%%0 Konu: Gündoğmuş 198 ada 2 parsel NİP. ^UİhlUt "* ". 9\ / V* EXP0201fi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l"Vfc CL Konu: Korkuteli 261 ada 2 parsel ve 262 ada 2 parsel UİP değ. EXP02016 0*^/06/2015

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞJ Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Uf EXP02Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-05f9 -ft U & < Konu: Manavgat plan notu değişikliği 1/1000 UİP

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

1.PLANLAMA ALANININ YERİ... 2 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM...4 2.İMAR PLANININ AMACI... 5

1.PLANLAMA ALANININ YERİ... 2 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM...4 2.İMAR PLANININ AMACI... 5 İçindekiler 1.PLANLAMA ALANININ YERİ... 2 1.1.PLANLAMA ALANINA ULAŞIM...4 2.İMAR PLANININ AMACI... 5 2.1.Rüzgâr Enerji Santrali Nedir?...5 2.1.Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Avantajları...5 3.RÜZGÂR ENERJİ

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ TORUNLAR GYO A.Ş KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi Çobançeşme Mevkii Sunum Raporu Nihai Rapor İSTANBUL/ HAZİRAN 2014 1 PROJE SAHİBİNİN ADI

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- *2.^11 Konu: Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mah. 335 ada 2 parsel UİP değ. \ *,0«INUFfj

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı