Mikrokirleticilerin Atıksu Arıtma Tesislerindeki Akıbeti ve Yüzeysel Sularda Azaltılması için Alınacak Önlemler. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mikrokirleticilerin Atıksu Arıtma Tesislerindeki Akıbeti ve Yüzeysel Sularda Azaltılması için Alınacak Önlemler. Prof. Dr."

Transkript

1 Mikrokirleticilerin Atıksu Arıtma Tesislerindeki Akıbeti ve Yüzeysel Sularda Azaltılması için Alınacak Önlemler Prof. Dr. Rüya TAŞLI

2 AVRUPA BİRLİĞİNDE SU YÖNETİMİ "Su Çerçeve Direktifi (SÇD)" (2000/60/EC) 23 Ekim 200 tarih ve 2000/60/EEC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Havza Bazlı Yönetim Yaklaşımı Kantitatif ve Kalitatif Koruma ve Kontrol Su ve çevresinin kalite ve miktar açısından bütüncül korunması amaçlamaktadır.

3 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ Gelecekte, sınırötesi su kaynakları, sahip oldukları su toplama havzaları ile birlikte, ilgili ülkelerin ortaklığı ile yönetilecek, sadece ulusal veya bölgesel yönetim yaklaşımından vazgeçilecektir. Su kaynağının kalitesinin incelenmesinde, kirletici parametreler ve su ortamındaki flora ve fauna, yani su ekolojisi mercek altına alınacaktır. Hedef, 2015 yılında, tüm su kaynaklarında, su kalite kategorilerine bağlı olarak iyi bir duruma (good status) kavuşmaktır. İyi su Durumu hem iyi ekolojik durum hem de iyi kimyasal durum anlamına gelmektedir

4 Chemical status only pass/fail EQS

5 Ülkemizde İzleme ile İlgili Mevcut Durum Birçok kamu kurum ve kuruluş su kalitesi izleme çalışmaları yürütmektedir :DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İller Bankası, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler vs. Ülkemizde yürütülmekte olan sistematik su kalitesi izlemeleri daha çok fiziko-kimyasal ve kimyasal kalite elementlerine dayanmaktadır Sistem biyolojik izlemeyi ve mevcut durumun referans koşullarla karşılaştırılması ile ekolojik statü belirlenmesi gibi basamakları içermediğinden Su Çerçeve Direktifine uyumlu değildir. Su Çerçeve Direktifine göre izlenmesi gereken öncelikli maddeler ve tehlikeli maddeler ve madde gruplarını da içermemektedir.

6 Ülkemizde İzleme ile İlgili Mevcut Durum Ülkemiz 2027 yılına kadar iyi su durumuna ulaşacağı taahhüdünde bulunmuş olup, Su Çerçeve Direktifi nin Ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılması devam etmektedir. Bu çerçevede; Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (TMSKKY) hazırlanmış olup söz konusu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek- 2 inde yer alan kimyasal madde ve madde gruplarının güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 76/464/EC Sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (TMD) ve kardeş direktifleri ile birlikte yeniden düzenlemiş halleri olan 2006/11/EEC sayılı direktife ilave olarak, 2008/105/EC sayılı Çevresel Kalite Standardı Direktifi AB tarafından yayımlanmıştır.

7 Ülkemizde İzleme ile İlgili Mevcut Durum Söz konusu direktif, su kaynaklarının daha etkin bir şekilde korunabilmesi için deşarj standardı yerine sadece alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına geçişi esas almaktadır. Bu direktifte 33 adet Öncelikli Madde için alıcı ortam standartları, yani Çevresel Kalite Standartları (ÇKS) verilmiştir. Ülkemizde de bir an önce 33 adet Öncelikli Madde Dışındaki Tehlikeli Maddeler için ÇKS lerin belirlenmesi, sanayiden kaynaklı deşarjların lisanslandırılması için yalnız deşarj standardı yerine, ÇKS bazlı deşarj standardı uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.

8 Su kaynaklarını Tehdit Eden maddeler Avrupa Birliğinde kayıtlı madde bulunmaktadır madde 1ton/yıl dan fazla üretilmektedir kimyasal madde yiyecek katkısı olarak 3000 den fazla da eczacılık ve ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Su uygulamalarında kullanılmak üzere üretilen kimyasallar su çevrimine doğrudan ulaşmaktadır: deterjanlar, temizleme ürünleri.(mg-mg/l) Genel olarak kullanılan bileşikler su çevrimine dolaylı karışmaktadır: e.g. PAH, Plastik katkıları, pestisitler, yanma geciktiriciler, korozyon inhibitörleri, ağır metaller, (ng-mg/l) Ultra mikro kirleticiler : eczacılık malzelmeleri, Hormonlar, bakım malzemeleri: Anti-oxidatifler, UV-filtre (ng-mg/l) Hormon aktif maddelerin kronik girişi sonucu alıcı ortamlarda erkek balıklarda dişilik hormonu artışı gibi çevresel etkiler görülmeye başlamıştır.

9 ÜLKEMİZ İÇİN PARAMETRE LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI Tehlikeli maddelerin incelenebileceği kaynaklar AB Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi (76/464/EEC) ile Kardeş Direktifler AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC-WFD) AB Çevresel Kalite Standartları Direktifi (2008/105/EC) 2455/2001/EC karar no ile verilen liste 2000/60/EC ve 2008/105/EC yi değiştirmeyi öneren direktif teklifinde yer alan liste US EPA öncelikli kirleticiler listesi Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (26005 sayılı Resmi Gazete 76/464/EEC ve 2006/11/EC) Ek-1 ve Ek-2 listesindeki kirleticiler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (25730 sayılı Resmi Gazete) teki kimyasal parametreler Kapasite raporlarının değerlendirilmesi Her sektörden temsil edici kapasite raporlarının seçilmesi Seçilen kimyasal maddeler için ön değerlendirme Önemli maddeler için risk değerlendirmesi

10 Aday tehlikeli madde listesinin oluşturulması SÇD'de yer alan öncelikli kirleticiler Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan kirleticiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, "Bitki Koruma Ürünleri Listesi" US EPA, endokrin bozucu kimyasallar listesi 771 PARAMETRE PESTİSİTLER FENOLLER - 22 METALLER ve METALİK BİLEŞİKLER - 40 AROMATİK ve POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR- 34 HALOJENLİ HİDROKARBONLAR - 30 HALOJENLİ AR. HİDROKARBONLAR - 70 DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER - 18 DİĞER - 41

11 Tehlikeli Kimyasalların En Sık Kullanıldığı Sektörler NACE KODU 20 SEKTÖR Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Üretimde Kullanılan Tehlikeli Kimyasal Sayısı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Ana metal sanayi Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı 33

12 COMMPS Kombine, Model Bazlı ve İzleme Bazlı Önceliklendirme Etki Maruziyet (Ölçüm Bazlı) Ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması (Model Bazlı) Toksisite (T) Biyoakümülasyon (B) Emisyon Yayılma Degredasyon (P)

13 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Kimyasal özellikler (molekül ağırlığı, suda çözünürlük, Henry sabiti) Toksisite (LC50, EC50, NOEC, PNEC) Dirençlilik / Kalıcılık (yarı ömür, degredasyon / hidroliz, log K oc ) Biyoakümülasyon (log Kow, BCF)

14 RİSK KODLARI R 50: Sucul organizmalar için çok zehirli L(E)C50 1 mg/l R 52: Sucul organizmalar için zararlı 10 < L(E)C mg/l R50 - R53: Sucul organizmalar için çok zehirli ve uzun vadede sucul ortamda olumsuz etkilere yol açabilir. LC50, EC50 1 mg/l ve hızlı ayrışabilir değilse ya da Log Pow 3 (BCF 100 değilse) R51 - R53: Sucul organizmalar için zehirli ve uzun vadede sucul ortamda olumsuz etkilere yol açabilir. 1 < L(E)C50 10 mg/l ve hızlı ayrışabilir değilse ya da Log Pow 3 (BCF 100 değil ise) R 52 R 53: Sucul organizmalar için zararlı ve uzun vadede sucul ortamda olumsuz etkilere yol açabilir. 10 < L(E)C mg/l ve NOEC > 1 mg/l değilse ya da hızlı ayrışabilir değilse ya da Log Pow 3 (BCF 100 değil ise)

15 DERECELENDİRME & ELEME Avrupa Birliği Yaklaşımı Toplam Tehlike Skoru (TTS) TTS= P skoru + T skoru + B skoru + ED skoru P: Dirençlilik / Kalıcılık B: Birikim T: Toksisite ED: Endokrin bozuculuk

16 DERECELENDİRME & ELEME US EPA Yaklaşımı Toplam Etki Skoru (TES) TES= Çevreye olan etki X Maruz kalma potansiyeli Çevreye olan etki = (Toksisite skoru + Biyoakümülasyon skoru ) /2 Maruz kalma potansiyeli = (Yarı ömür skoru + Henry katsayısı skoru ) / 2 TES maksimum = 10 x 10 = 100 puan TES > 60 : Yüksek Etki

17 ADAY PARAMETRE LİSTESİ PARAMETRE GRUBU MADDE SAYISI PESTİSİTLER 34 FENOLLER 7 METALLER VE METALİK BİLEŞİKLER 24 AROMATİK HİDROKARBONLAR 5 POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR 9 HALOJENLİ HİDROKARBONLAR 12 HALOJENLİ AROMATİK HİDROKARBONLAR 27 DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER 1 DİĞER ENDOKRİN BOZUCULAR 3 TOPLAM 122 Parametre Listesi

18 Trimethoprim Sulfamethoxazole Roxithromycin Ibuprofen Diclofenac Clofibric acid Carbamazepine Atenolol Sotalol Metoprolol Propranolol Galaxolide Tonalide Iopamidol Diatrizoate Iomeprol konsantrasyon µg/l Nutrient gideren arıtma tesisleri çıkış akımındaki eczacılık ürünleri (Pharmaceuticals) diclofenac Mart Mayıs Eylül 4.0 carbamazepine contrast media 3.0 betablocker antibiotics musk fragr. 0,0 Ternes et al., Chemosphere 2007

19 Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etki Mikrokirleticilerin farklı trofik kademedeki organizmalar üzerine etkisi hakkında çok şey bilinmektedir Örneğin: - EDC, Predatörler üzerinde eczacılık ürünlerinin etkisi, e.g.diklofenak ın patolojik ektisi - Insektisitlerin tüketiciler üzerine etkisi - Herbisitlerin birincil üreticilere etkisi Ancak fazla bilinmeyenler: - Mikrokirleticilerin sucul ekosistem üzerine etkisi, örneğin belirli bir trofik kademenin mikrokirleticilerden etkilenip etkilenmediği - Düşük antibiyotik konsantrasyonlarının ve yüzeysel sulardaki atıksu bakterilerinin antibiyotik direncinin etkisi

20 Evsel Atkısu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin Akıbeti- Eliminasyon prosesleri Birincil ve ikincil çamur üzerinde emilim (Sorption) Havalandırma ile sıyrılma (Stripping) Biyolojik bozunma ve dönüşüm Sonuçlar EU projeleri Poseidon ve Neptune ile Swiss EPA MicroPoll, projesinden alınmıştır.

21 AAT lerinde mikrokirleticilerin emilimi (sorption) İlk Çöktürme Aktif Çamur Ham atıksu Birincil çamur İkincil çamur 0.30 gss l gss l gss l -1 Madde Emilen fraksiyon Diclofenac Ethinylestradiol Tonalide Norfloxacin

22 Biyolojik bozunma çamur yaşı ilişkisi BOD gideren SRT= 2 gün Aktif Çamur Tesisi Nitrifikasyon yapan harekeli yatak MicroPoll report, BAFU, CH

23 Nutrient Gideren Biyofiltrelerde Mikrokirletici bozunması [%] Biofiltreler ve aktif çamur karşılaştırması E1 E Nutrient gideren aktif çamur tesislerinde mikrokirletici bozunması [%] Mikrokirletici bozunma verimleri benzer nutrient giderim verimine sahip tesisler için benzerdir. Joss und Siegrist, 2005, Eawag News

24 Mikrokirleticiler Atıksu arıtma tesislerinde esas olarak emilim (sorption) biyolojik dönüşüm ve bozunma mekanizmaları ile giderilmektedir Birçok eser kirleticilnin eliminasyonu çamur yaşı yüksek aktif çamur tesislerinde dahi yetersidir. Birleşik kanal sistemlerinden % 2-3 oranında yüzeysel sulara karışım olmaktadır. Kanalizayon hatlarından yer altı suyuna sızarak karışım ise % 5-10 seviyesindedir. Mikrokirleticilerin değişik trofik kademelerdeki su organizmalarına etkisi bilinmekle birlikte sucul ekosistemlere etkisi tam olarak bilinmemektedir. İklim değişikliği nedeniyle atıksuların yüzeysel sularda daha az seyrelmesi sonucu durum özellikle yaz aylarında daha da ciddi hale gelecektir. Mikrokirleticilerin alıcı ortamlarda azaltılması için alınacak teknik önlemler kütle akı dengesi çalışmalarına, tüketim verilerine, deşarj miktarına, atıksu arıtma tesislerindeki akıbetlerine, nehir hidrolojisine ve kritik su toplama havzalarının belirlenmesi çalışmaların sonuçlarına göre belirlenmelidir.

25 Mikrokirleticilerin sucul ekosistemlerde azaltılması için alınacak önlemler Üretimde ve uygulamada alınacak önlemler (kaynağında kontrol) Eczacılık ve bakım ürünlerinde eko-etiketleme sistemi Bozunmaya dirençli ancak su çevriminde doğrudan kullanılan maddelerin yasaklanması (e.g. Nonylphenolpolyethoxylate) Atıksu ayırımı (Kaynakta ayırma) Büyük ölçüde kontamine olmuş atıksuların ayrı arıtılması, e.g. Endüstriler ve hastaneler (antibiyotik dirençliler => MBR, contrast media => idrar ayırımı) Taşkın suyu ayırımı ve infiltrasyon AAT lerinde alınacak önlemler (End of pipe) çamur yaşının artırılması (>15 gün), nitrifikasyon, denitrifikasyon => düşük DOC, nitrit yok Kimyasal/fiziksel ilave arıtma adımları, e.g. Kısmi ozonlama ya da aktif karbon adsorpsiyonu

26 Tam Ölçekli Ozonlama- Regensdorf Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çökeltme Birincil çıkış Aktif çamur arıtımı Çökeltme İkincil çıkış Ozonlama V = 36 m 3 Ozonla ma çıkışı Kum Filtresi Memba AAT Kum Filtresi çıkışı numune alma noktaları nüfus eşdeğeri Mansap AAT

27 Ozon konsantrasyonunun eliminasyon verimine etkisi ( g O3 /g DOC = 2-5 g O3 /m 3 ) Hesaplama: *C ozonlama sonrası / c ikincil çıkış Diclofenac Trimethoprim Sulfapyridin Carbamazepin Ozon ( g/kg DOC) 966 +/ / /- 63 Clarithromycin H 3 C O CH 3 Sulfamethoxazol HO H 3 C O O OH CH 3 O O O CH 3 O HO O OH N CH 3 O Metoprolol Methylbenzotriazol Benzotriazol Atenolol O Mecoprop H 2 N S O N H N O Atrazin Eliminiation (%)

28 Intakte Zellen [Anzahl/ml] Säulen Intact cells [No/ml] E.coli [cfu/100ml] Punkte Ozonlamanın dezenfeksiyon verimi 1.E+07 1.E+06 1.E+05 1.E+05 1.E g O3/kg DOC 210 g O3/kg DOC 410 g O3/kg DOC 600 g O3/kg DOC 740 g O3/kg DOC 810 g O3/kg DOC 900 g O3/kg DOC 1240 g O3/kg DOC 1.E+04 1.E+03 1.E+02 1.E+01 1.E+00 1.E+03 1.E+02 1.E+01 1.E+00 Giriş ZU Comp.1 P1 Comp. P3 2 Çıkış AB Kum SFiltresi Ozonlama Çıkışı E. coli [cfu/100ml] 500 cfu E.coli/100 ml EU-yüzme suyu direktifi Antibiyotik direncinde azalma!

29 PAC İlavesi potansiyel akım şemaları PAC geri kazanımı için ek bir çöktürme veya mebran ayırımı le beraber flokulasyon tankına PAC ilavesi Çökelmeden sonra PAC kaybını azaltmak için filtre gereklidir. PAC Al ya da Fe Çıkış kalitesini iyileştirmek için çökelmeyi takiben kum veya tekstil filtresi Alternatifler: Filtrasyona PAC ilavesi Aktif çamur tankına doğrudan PAC ilavesi Al yada Fe PAC PAC

30 Elimination Ön çökeltme sonrası eliminasyon Adsorpsiyon adımına PAC ilavesi 100% 10 mgpac/l without PAC-recycling to biology (Pilot: 8.8 mgdoc/l; ref: 8.4 mgdoc/l) 10 mgpac/l with PAC-recycling to biology (Pilot: 7.4 mgdoc/l; ref: 8.9 mgdoc/l) 15 mgpac/l with PAC-recycling to biology (Pilot: 5.5 mgdoc/l; ref: 6.7 mgdoc/l) 80% 60% 40% Ibuprofen Iohexol Iopromid Oxazepam Codein Primidon DHH Venlafaxin Ranitidin 5-Methyl-Benzotriazol Mefenaminsäure Clarithromyzin Carbamazepin Diclofenac Atenolol Benzotriazol Sulfamethoxazol 20% 0% Bezafibrat Naproxen İki adımlı proseste % DOC giderimi Boehler et al. (2012) Wat. Sci.& Tech., in press

31 Toksisite etkisinin belirlenmesi - In vitro testleri Sfesifik olmayan toksisite (TEQ = toxic equiv. conc.) Spesifik toksisite (Diuron, Parathion, Estradiol) 0.6 g O 3 /g DOC ozonlama in vitro tosisitede önemli azalma sağlamıştır. Escher et al (2008) J. Env. Monit., 10, 612

32 Toplam çıkış toksisitesinin değerlendirilmesi In-vivo testler Organizma Etki türü OZ SF AC Chironomus riparius Lumbriculus variegatus Potamopyrgus antipodarum Dreissena polymorpha Daphnia magna Oncorhynchus mykiss (FELST) Lemna minor Mortality Emergence time Reproduction Biomass Reproduction DNA damage Reproduction Mortality Development Biomass Frond area Biomass İkinci çökelmeye göre önemli bir etki gözlenmektedir: negative; positive; no effect

33 g O 3 /g DOC ozon dozu seçilen mikrokirleticileri % azaltmak ve EU yüzme suyu kalitesine ulaşmak için yeterlidir. Kum filtresi ilave bir bariyer olarak NDMA ve özümsenebilir organik karbon (AOC) gibi oluşan yan ürünlerin eliminasyonu için uygun bir alternatiftir mg/l PAC dozajı (DOC değerine bağlı olarak) % giderme sağlamakla birlikte çamur oluşumunu % 5-10 artırmaktadır. PAC un düşük sorpsiyon kinetiği adsorbsiyon adımında PAC için 1-2 günlük çamur yaşlarını gerektirmektedir. Çıkış suyunun filtreden geçirilmesi PAC kaybını önlemek için gereklidir. PAC un sisteme geri döndürülmesi eliminasyon verimini artırmaktadır. PAC un birincil enerji tüketimi ozon uygulamasından fazla olmakla birlikte ozonun elektrik enerjisi AAT nin tüketimini %20-40 oranında artırmaktadır.

34 Mikrokirleticiler Avrupa Birliğinde kayıtlı maddenin tanesi son 20 yılda kaydedilmiş yeni bileşiklerdir madde >1 t/ yıl dan fazla üretilmektedir madde >100 t/ yıl ın üzerinde dağıtılmaktadır farklı yiyecek katkı maddesi bulunmaktadır kimyasal eczacılıkta kullanılmaktadır. Eczacılık ürünlerinde, pestisitlerde ve endüstriyel kimyasallarda kullanılan birçok aktif ajans ve onların metabolitlerine atıksu arıtma tesisleri çıkışında ve alıcı ortamlarda bir kaç µg/l değerinde rastlanmaktadır.

35 Average concentrations [ng/l] Bazı endokrin bozucu kimyasalların (EDC) AAT çıkış konsantrasyonları b-E2 EE2 E1 17a-E2 E3 Nonylphenol E1-Sulfate Genistein 17b-E2-sulfate Bisphenol A E2-Glucuronide NP1EC Dibutyl phthalate Desbrow et al. (1998) Environ. Sci. Technol. 32, 1549; Routledge et al. (1998) Environ. Sci. Tech., 32, 1559; Snyder et al. (2001) Env. Sci. & Technol., 35, 3620; Johnson and Sumpter (2001) Env. Sci. & Techn., 36, 1202; Johnson et al. (2005) Wat. Res., 39, 47.

36 Eser kirleticilerin Emilimi (Sorption) Negatif yüklü yüzey O O F OH N N HN Bakteri Bivalent bir maddenin (e.g. Norfloxacin) veya pozitif yüklü bir maddenin yüzeyde Adsorpsiyonu O Tonalide (AHTN) Lipofilik hücre membranı Hidrofobik bir maddenin(e.g. Tonalide) lipofilik memranda Absorpsiyonu

37 Gelecekteki Araştırma Konuları Mikrokirleticilerin farklı trofik kademedeki organizmalar üzerine etkileri bilinmekle birlikte sucul ekosistemlerdeki etkileri diğer faktörlerle karşılaştırıldığında (sıcaklık, bulanıklık, nehir morfolojisi/hidrolojisi) fazla bilinmemektedir. İklim değişikliğinin etkileri (atıksu seyrelmesinin azalması ve yüzey sularının yaz aylarındaki sıcaklık artışı vb) değerlendirilmelidir. Antibiyotiklerin ve antibiyotik dirençlilerin etkisi ve yüzey sularındaki akıbeti daha iyi bilinmelidir. Tüketim verilerine bağlı kütle akısı çalışmaları ile kritik su toplama alanlarının belirlenmesi ve ölçüm çalışmalarının ve alınacak teknik önlemlerin planlanmasında esas alınması önem taşımaktadır.

38 Gelecekteki Araştırma Konuları Yayılı kaynakların etkisi ve pik yüklemeler (tarım, birleşik kanalizasyon taşma suları, ayrı taşkın suyu deşarjları) daha iyi anlaşılmalıdır. Mikrokirleticilerin giderilmesi ve dezenfeksiyon için kullanılan proses kombinasyonları ile ilginç ve optimize çözümler sağlanmasına çalışılmalıdır. (e.g. ozonlama/gac filtre) Daha çok tam ölçekli tesis demonstrasyonları ile pratik tecrübeler geliştirilmeli ve teknik önlemlerin uygulanabilmesi ve kabul edilebilirliği artırılmalıdır. Yeni sensörlerin ve ekotoksikoliojik testlerin geliştirilmesi kontrolun artırılması ve uygulama maaliyetlerinin düşürülmesi için gereklidir.

BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ

BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOKSİKOLOJİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ (Doktora

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Türkiye de Atıksu Yönetimi

Türkiye de Atıksu Yönetimi Türkiye de Atıksu Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Elif ÖZCAN Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde Atıksu Yönetimi Eğitimi/ 24-25 Eylül 2014-Gebze-Kocaeli Sunumun

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI)

SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI) TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ SU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ (EL KİTABI) ANKARA, Mayıs 2015 Bu kitabın bütün yayın hakları Türkiye Belediyeler Birliği ne aittir. Kitap, Türkiye Belediyeler Birliği nin yazılı

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 529-553, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi REMOVAL OF NATURAL ORGANIC MATTER IN DRINKING WATERS AND PREVENTION

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

Tehlikeli Maddelerin Sucul Ortamda Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 R.G.No: 26005)

Tehlikeli Maddelerin Sucul Ortamda Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 R.G.No: 26005) Tehlikeli Maddelerin Sucul Ortamda Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 R.G.No: 26005) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ İ. Serden BAŞAK Bölüm : Çevre Mühendisliği Program : Environmental

Detaylı