Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Goodyear Lastikleri T.A.fi."

Transkript

1 Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli stanbul Tel:(212) Faks: (212) Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2012

2 2012 FAAL YET RAPORU Elli kinci Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 27 Mart 2013 Gündem Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Raporu Faaliyetler Mali Sonuçlar Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2012 ve 2011 Tarihli Bilançolar 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu G Ü N D E M 1. Aç l fl ve Toplant Baflkanl n n oluflturulmas. 2. Yönetim Kurulu nca haz rlanan y ll k faaliyet raporunun okunmas ve müzakeresi. 3. Denetçi ve Ba ms z Denetçi raporlar n n okunmas. 4. fiirket in 2012 y l finansal tablolar n n okunmas, görüflülmesi ve onaya sunulmas faaliyet y l nda görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas n n onaya sunulmas. 6. Yönetim Kurulu nun, 2012 y l kar n n kullan m flekli, da t lacak kar pay oran ve kar da t m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi. 7. Yönetim Kurulu Üyeleri nin huzur haklar n n belirlenmesi. 8. Dönem içinde ayr lan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanm fl olan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulmas. 9. Yönetim Kurulu Üyesi say s n n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 10. Denetçinin seçimi. 11. fiirket Esas Sözleflmesi nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri gere ince Yönetim Kurulu nun önerdi i flekliyle de ifltirilmesinin onaya sunulmas. 12. Yönetim Kurulu taraf ndan sunulan, fiirket Genel Kurulu nun Çal flma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönerge tasla n n onaya sunulmas. 13. Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri uyar nca, 2012 y l içerisinde iliflkili taraflarla yap lan ifllemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi y l nda yap lan ba fllar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2013 y l ba fl s n r n n belirlenmesi. 15. fiirket kar da t m politikas n n belirlenmesine iliflkin Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi. 16. Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri uyar nca fiirket Bilgilendirme Politikas hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17. Sermaye Piyasas Kurulu nun tarih ve 28/780 say l karar uyar nca, üçüncü flah slar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmedi i hakk nda Genel Kurul da hissedarlara bilgi verilmesi say l Kanun uyar nca 2012 y l nda yap lan 2006, 2007, 2008, 2009 y llar na iliflkin ödemelerin ola anüstü ihtiyatlardan karfl lanmas n n Genel Kurul un onay na sunulmas. 19. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 nc maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 20. Dilekler 02 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

3 2012 YILI FAAL YETLER HAKKINDA YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU ÜYELER Andreas Niegsch Henry Johnson Dominikus Golsong Burcu Yaz c o lu Ahmet Eren Erbabacan Mehmet Tuluy Ergörül Mehmet Hüseyin K z ltay Ekrem Nevzat Öztangut DENETÇ LER Mehmet Tanju Polatkan Ayflegül Eder Uyan kdeniz Baflkan (30 Temmuz 2012 tarihine kadar) Murahhas Üye Genel Müdür Baflkan (31 Temmuz 2012 tarihinden itibaren) Üye Baflkan Yard mc s Üye Mali fller Direktörü Üye Üye Üye Üye Üye Denetçi Denetçi Sayg de er Hissedarlar m z, 31 Aral k 2012 itibariyle sona eren mali y la iliflkin düzenlenen Y ll k Faaliyet Raporu ekte de erlendirmelerinize sunulmaktad r. Son birkaç y lda, tüm dünya ekonomisini etkileyen bir dizi iniflli ç k fll olaylar yaflanm flt r. Avrupa Birli i ülkeleri kriz durumunda iken, Türk ekonomisi 2011 kadar olmasa da 2012 y l nda da olumlu bir performans göstermifltir. Nihayetinde Türkiye, 2012 nin ilk dokuz ay nda GSYH olarak bir önceki y l n ayn dönemindeki performans n n yüzde 2,6 üstüne ç karak, büyüyen ekonomilerden biri olma durumunu korumufltur. Öte yandan 2012 y l boyunca Türk ekonomisine daha ayr nt l bakacak olursak, 2012 nin ilk yar s nda güçlü bir büyümenin ard ndan y l n ikinci yar s nda daha yavafl bir büyüme görüldü ünü söyleyebiliriz. Türkiye pazar, arka arkaya son üç y ld r elde etti i tüketici güven art fl yla desteklenen h zl ekonomik iyileflme sayesinde, Avrupa daki ve komflu ülkelerdeki ekonomilerden daha iyi bir performans göstermifltir. Türkiye yenileme tüketici lasti i pazar, y l n ilk yar s nda yaz segmentinde yaflanan yüzde 8-9 seviyelerinde gerçekleflen bir küçülme ile y la bafllam flt r y l n n ilk yar s n n aksine, 2012 y l nda gerileyen pazarda daha çok sat fla odaklanan fiyata dayal bir rekabet yaflanm flt r. Fakat 2012 y l n n sonunda, yenileme tüketici lasti i pazar, y l n ikinci yar s nda bir önceki y la göre iki kat büyüyen k fl lasti i pazar n n etkisiyle, yüzde 9-10 seviyelerinde bir büyüme göstermifltir y l n n son çeyre inde k fl lastiklerinin zorunlu olarak kullan m için getirilen mevzuat n sadece ticari araçlar kapsamas na ra men, tüm segmentler bu uygulamadan faydalanm flt r. Önümüzdeki dönemde yukar da belirtilen mevzuata tüm araç türlerinin dahil olmas durumunda, k fl lastikleri segmentinde önemli bir büyüme beklenmektedir. Ticari lastik pazar 2011 y l na göre yüzde 7'lik bir gerileme ile y l kapatm flt r y l n n son çeyre inde, k fl lastiklerinin ticari araçlarda kullan m n zorunlu k lan mevzuat n, özellikle minibüs ve hafif kamyon lastiklerinde yaflanan talep art fl n art rmak suretiyle olumlu etkisi olmufltur. Lastik endüstrisinde yaflanan bir di er önemli geliflme ise, AB lastik etiketi uygulamas n n yürürlü e girmesi olmufltur. Türkiye de bu uygulama, tüm AB ülkelerinde oldu u gibi 1 Kas m 2012 tarihi itibar yla uygulanmaya bafllanm flt r. Lastik etiketlemesi ve ticari araçlarda k fl lastikleri kullan m n n zorunlulu una iliflkin düzenlemeler, hem trafikte güvenli i olumlu etkileyecek hem de iflletme maliyetlerinin azalmas na katk sa layacak önemli faktörler olarak görülmektedir. Türk lastik endüstrisinde 2012 y l nda yaflanan bir di er olumlu geliflme ise kaplama tesislerinin standartlaflt r lmas na yönelik olarak yasal düzenlemenin uygulanmas na bafllanmas olmufltur. Yukar da ifade edilen ekonomik ortama ra men Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüm ifl birimlerinde gösterdi i çok sa lam performans n meyvesini alm fl ve ve maliyet yap s n aktif flekilde yöneterek kârl l n korumay baflarm flt r. AB ekonomisindeki daralma, Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin 2012 y l ndaki ihracat performans n, bir önceki y la göre daha olumsuz etkilemifltir. Baflta ihracat pazarlar olmak üzere, tüm ifl birimlerinin azalan talepleri, kurulu fabrika kapasitelerimizin tamam ndan faydalanmam z engellemifltir. Daha de iflken ve zor tahmin edilebilir bu ifl ortam n daha iyi yönetebilmek için, iç süreçlerimizi iyilefltirmenin, iflletme sermayemizi daha verimli yönetmenin ve fabrikalar m za sürekli yat r m yapman n önemini 2012 y l nda bir kere daha gördük y l n n bafl ndan itibaren, binek ve kamyonet lastik birimlerinin faaliyetlerinden sorumlu bir Tüketici Lastik Bölümü ve kamyon, yol d fl ve zirai araç lastiklerinin faaliyetlerinden sorumlu bir Ticari Lastik Bölümü oluflturarak ve Türkiye Yenileme Lastik Pazar na yönelik iç organizasyon yap m z yeniden düzenleyerek organizasyonel yeterlili imizi art rmaya odakland k. Ayr ca Goodyear Lastikleri T.A.fi., tüketici ve kamyon segmentlerinde yenilikçi ürünler piyasaya sunarak ve böylece ürün portföyünü daha da gelifltirerek ve yenileyerek, ana markas olan Goodyear a yat r m yapmay sürdürmüfltür y l n n üçüncü çeyre inde Goodyear Lastikleri T.A.fi., bayilerine ve Türk otomotiv medya mensuplar na yönelik, Goodyear EfficientGrip serisini ve yeni k fl lasti i UltraGrip 8 Performance tan tmak üzere yerel marka etkinlikleri düzenlemifltir. Goodyear, lastik etiketi uygulamas n n önemini, Goodyear n yaln zca AB lastik etiketi uygulamas yla birlikte getirilen 3 kriterle de il 50 den fazla kriterle yapt derinlemesine testlere odaklanarak, hem müflterilere hem de tüketicilere y l boyunca yapt iletiflim çal flmalar ile aktarm flt r. AB lastik etiketi konusuyla ilgili olarak fiirket, müflteriler için çevrimiçi e itimleri de tamamlam flt r ve daha ilerisine bakacak olursak, AB lastik etiketi uygulamas n n tüketicilerin lastiklerle ilgili fark ndal n art rmas n beklemekteyiz. Lastik etiketi uygulamas, son kullan c lar n markalar karfl laflt rmak için kulland en büyük parametrelerden biri haline gelirken, üreticiler aras ndaki daha kaliteli lastik üretme rekabeti de önemli ölçüde artabilir. Yeni mevzuatlar ve çevre kanunlar ile beraber, yak t verimlili i daha yüksek olan A s n f lastiklerin tüm pazar içindeki oran n n da artmas beklenmektedir. Mevcut ve yeni da t m ortaklar m za, yeni organizasyon yap m za ve uygulamalar m za ilave olarak, çal flanlar m z n heyecan ve bilgisi sayesinde daha zor tahmin edilebilir oldu u görülen yeni ifl koflullar nda baflar l olmaya haz r oldu umuza ve bu sayede, Goodyear' n Türkiye'nin önde gelen markalar ndan ve flirketlerinden biri olma konumunu güçlendirece imize inan yoruz. Sözlerimi bitirirken; müflterilerimize, tedarikçilerimize ve ifl arkadafllar m za verdikleri güçlü destekleri için ve siz de erli hissedarlar m za fiirketimize duydu unuz güvenden ötürü en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. Sayg lar mla, Henry Johnson Yönetim Kurulu Baflkan 04 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

4 FAAL YETLER M Z Goodyear, Yeni EfficientGrip SUV le Üstün Yak t Verimlili i Sunuyor Goodyear le En De erli Yolculuk fiimdi Bafll yor Goodyear, ödüllü tüketici lasti i EfficientGrip in baflar s n n ard ndan bu kez de, EfficientGrip SUV u 2012 y l nda tüketicilerin be enisine sundu. Lüks/tam boyut araçlardan standart, küçük ve daha kompakt serilere kadar uzanan tüm SUV ve 4X4 araçlar hedef al narak gelifltirilen bu yeni seri, yol tutufl UltraGrip 8 Performance, Tüketicilerden Tam Not Ald Goodyear; k fl koflullar nda güvenli sürüfl sa layacak, karda, çamurda ve buzda sürücüleri yar yolda b rakmayacak yeni k fl lasti i UltraGrip 8 Performance 2012 y l nda tüketicilere sundu. Goodyear 3D-BIS (3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi) Teknolojisi ne sahip UltraGrip 8 Performance, k fl mevsimi boyunca görülecek zorlu hava ve yol koflullar ile bafla ç kmak için özel olarak tasarland. UltraGrip 8 Performance lasti i, tüketiciler aras nda yap lan kapsaml bir araflt rmaya ve Avrupa çap ndaki k fl mevsimi yol ve trafik gerçeklerinin analizine dayanarak gelifltirildi. Bu araflt rmaya göre tüketiciler, karda arac n kontrol edilmesi için kulland klar lasti in sa lam kontrol, fren ve tutufl özelliklerine sahip olmas n talep ediyorlar. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, k fl lastikleri için, Tüketiciye bir özellikleri, daha düflük yak t tüketimi, düflük CO 2 sal n m ve sa lad sessiz sürüfl deneyimi ile öne ç k yor. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, SUV ve 4x4 araçlar günümüzde tüketiciler için daha ekonomik ve daha ulafl labilir olmaya bafllad. Otomobil üreticileri bu araçlar için çevreye uyumlu yenilikler ortaya koyuyor. Biz de Goodyear olarak, hem yak t tasarrufu hem de çevreci ürünlerin gelifltirilmesi konusunda Ar-Ge çal flmalar m z yo un flekilde sürdürüyoruz derken, Goodyear n k fl lasti inden ne bekledi ini sordu umuzda, tutufl ve fren söz konusu oldu unda beklentilerinin yüksek oldu unu aç k flekilde gördük. Günümüzün tüketicilerinin birço u, zorlu k fl koflullar hakim oldu unda yollarda olan kifliler. O koflullardan ald klar dersler halen ak llar nda ve tutufl ve fren üzerindeki oda n bu kadar kuvvetli olmas o derslerden kaynaklan yor. Bu ihtiyaçlar karfl lamak için UltraGrip 8 Performance lasti ini gelifltirdik" dedi. Goodyear UltraGrip8 Performance karda %6 daha k sa fren mesafesi sunuyor* Alman test ve sertifikasyon flirketi TÜV SÜD taraf ndan yap lan ba ms z performans testleri, Goodyear UltraGrip 8 Performance' n mükemmel yeni EfficientGrip SUV lastikleri yak t tasarrufunu desteklerken, slak ve kuru yol tutufl özellikleriyle fren mesafelerini k saltarak tüketicilerin güvenli ini odaklan yor diye ekledi. performans n ortaya koydu: Kar üzerinde %6 daha k sa fren mesafesi.* Kar üzerinde %3 daha iyi sürüfl hakimiyeti.* %2 daha fazla suda k zaklama direnci.* TÜV SÜD'ün testlerindeki en düflük yuvarlanma direnci sunan lastik* *: Üç lider rakip firman n kar üzerindeki ortalama performans ile karfl laflt r ld nda, TÜV SÜD Otomotiv taraf ndan Mart 2012'de ölçüldü; Lastik Boyutu: 225/45R17 94V; Test Arac : Audi A3 1.8 TFSI Sportback; Konum: Ivalo(FIN), Mireval (FR); Rapor no: Goodyear n zmir de düzenledi i etkinli e kat lan medya mensuplar ve Goodyear bayileri, karda ve buzda sürücülere üstün ve güvenli sürüfl deneyimi sa layan UltraGrip8 Performance, güvenlik ve yak t tasarrufunun mükemmel dengesi ile öne ç kan Efficientgrip ve EfficientGrip SUV, yoldaki sürprizlere haz rl kl maksimum güvenlik ve ultra yüksek performans sunan Eagle Asymmetric 2 lastiklerini hem pistte hem de trafi e aç k yollarda test etti Eylül tarihlerinde zmir in P narbafl ilçesinde bulunan Ülkü Yar fl Pistinde gerçekleflen etkinlik medya mensuplar ve yaklafl k 200 Goodyear bayisinin kat l m yla gerçekleflti. Kat l mc lar; kuru ve slak zemin slalom, kuru ve slak zemin frenleme ve off-road koflullar nda lastikleri test ettiler. Pist d fl aktivitelerde ise kat l mc lar 130 kilometre süren gezi parkuru etkinli i kapsam nda asfalt, toprak, çimen gibi farkl yol koflullar nda oluflturulan on-road ve off-road parkurda Goodyear lastiklerinin performanslar n deneme f rsat buldular. Etkinli in sonunda Borusan Otomotiv Test Pilotu Hakan De erli, BMW M3 marka otomobil ile Eagle F1 Asymmetric 2 yi test etti. Hakan De erli, test sonucunun etkileyici oldu unu ifade etti. Kat l mc lar, buz üzerine karla kaplanan özel pistte, hem yaz lastikleri hem de Goodyear n yeni k fl lasti i UltraGrip 8 Performance ile yap lan frenleme testleri ile zorlu k fl koflullar nda güvenli sürüfl için k fl lasti i kullan lmas n n önemine bir kez de gözleriyle tan kl k ettiler. Etkinli in bitiminde bir konuflma yapan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan, Goodyear olarak de erli bayilerimiz ve bas n mensuplar ile birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Müflterilerimize ulaflmam z sa layan bayilerimizi ve medya mensuplar n ürünlerimiz hakk nda bilgilendirme imkan buldu umuz için mutluyuz dedi. 29 Eylül akflam Izmir Swiss Otel de düzenlenen Goodyear Bayileri letiflim Toplant s n n aç l fl konuflmas n yapan Emin Özkan, Goodyear olarak de erli bayilerimiz ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. dedi. Toplant da, Türkiye lastik pazar hakk ndaki geliflmeler ve flirket stratejileri Goodyear bayileri ile paylafl ld. 06 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

5 FAAL YETLER M Z Türkiye de Kamyon Yar fllar Sezonu Goodyear Lastikleri le Bafllad stanbul Park ta düzenlenen 2012 FIA Avrupa Kamyon Yar fl fiampiyonas n n 13 May s Pazar günü düzenlenen stanbul aya nda (Istanbul Truck Racing by Renault Trucks) Man marka kamyonunu Goodyear lastikleri üzerinde süren Jochen Hahn birinci oldu. Tüm kat l mc lara Goodyear Kamyon Yar fl lastikleri sa layan Goodyear, serinin tek onayl lastik tedarikçisi ünvan n tafl d. Hahn Racing tak m ndan Man marka kamyonu ile Alman pilot Jochen Hahn stanbul daki dört yar fl n dördünde damal bayra ilk s rada görürken, yar fllar n sonunda ikincili i CEPSA tak m ndan Man marka kamyonu ile spanyol yar flç Antonio Albacete ald. Türkiye deki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear Lastikleri T.A.fi., yar fl pistinde düzenlenen ve sürücüleri ve operatörleri lastikleri ve teknolojileri hakk nda bilgilendiren aktiviteleriyle kamyon yar fl nda aktif olarak yer ald. Goodyear, Lastik Etiketlemede Tüketicileri Bilinçlendirmenin Önemini Vurgulad 1 Kas m 2012 itibariyle Avrupa Birli i ülkeleri ile birlikte Türkiye de de uygulamaya bafllanan Lastik Etiketleme ile ilgili olarak Goodyear Türkiye Nisan 2012 de bas n toplant s düzenledi. Toplant da aç klamalarda bulunan Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Mahmut Sar o lu; tüketicilerin, yeni dönemde üzerlerinde görünür flekilde bulunmas zorunlu olacak etikete göre lastikleri de erlendirece ini belirterek flöyle konufltu: Sürücülerin yol güvenli i için, lasti in performans ve kalitesinin ne kadar önemli oldu unu biliyoruz. AB nin yeni uygulamas n memnuniyetle karfl l yoruz. Tüketiciler böylece araç lastiklerini sat n al rken, daha fazla bilgi edinme flans na sahip olacak. Lastikler için ortak bir standart sa layan uygulama ile bütün lastikleri belirlenmifl performans kriterleriyle karfl laflt rabilecek. Güvenlik, yak t tasarrufu ve çevre üzerinde olumlu etkiler sa layacak faktörleri göz önüne alarak, en do ru seçimi yapabilecek dedi. Sar o lu, Ancak yeni lastik etiketleme uygulamas, lastik ile ilgili yaln zca 3 kriteri içerecek flekilde bilgi veriyor; slak zemin frenleme performans, yuvarlanma direnci ve gürültü. Otomobil dergileri ve uluslararas ba ms z test kurulufllar bir lasti i de erlendirirken 15 farkl performans kriteri kullanmaktad r. Biz Goodyear olarak, bir lasti i gelifltirirken 50 nin üzerinde kriteri analiz etmekteyiz diyerek sözlerini tamamlad. Goodyear Marathon Kamyon Lastikleri, AB Lastik Etiketleme Kriterlerine Göre Rüya Lastik Seti Oluflturdu Goodyear, üretti i Marathon uzun mesafe lastik serisi ile rüya ekip oluflturdu. Goodyear Marathon lastik serisi ayn zamanda kaygan yol koflullar nda k sa fren mesafesi sa layan slak yol tutuflu bak m ndan da yüksek dereceler elde etti. Bunun yan nda yine AB lastik etiketi kriterlerine göre az gürültü emisyonu ile derecelendirmelerden tam not ald. Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Mahmut Sar o lu, Goodyear Marathon LHS II +, LHD II + ve LHT II kombinasyonu ile gerçekten bir Rüya lastik seti oluflturduk. Bu lastikler, nakliye firmalar na çok iyi slak yol tutuflu ve düflük gürültü emisyonu ile birlikte mükemmel yak t tasarrufu sunuyor fleklinde konufltu. Ayr ca Goodyear n Yak t Tasarrufu Teknolojisinin kullan ld Marathon lastik serisi, lastiklerin karbondioksit emisyonlar n n azalt lmas na yapt katk nedeniyle Lüksemburg Yeflil fl Zirvesi taraf ndan verilen Yeflil Ürün ödülünü almaya hak kazand. Lüksemburg Yeflil fl Zirvesi, modern ekonominin çevre üzerindeki etkisine duyarl flirketlerden ve sürdürülebilir gelifltirmeyi destekleyen uluslararas giriflimcilerden oluflan bir platform olan GreenWorks taraf ndan düzenleniyor. Zirvede, stratejilerde, ürünlerde ve hizmetlerde sürdürülebilirlik kapsam nda on iki ödül veriliyor. Goodyear; ön, çekifl ve römork akslar için Yak t Tasarrufu Teknolojisi ile gelifltirdi i Marathon LHS II+, LHD II+ ve LHT II kamyon lastikleri ile Yeflil Ürün kategorisinde ödülün sahibi oldu. Goodyear EfficientGrip AA Edition, REIFEN de Büyük lgi Gördü Goodyear EfficientGrip AA Edition, 5-8 Haziran 2012 tarihleri aras nda Almanya Essen de düzenlenen Avrupa n n önde gelen Uluslararas Lastik Fuar REIFEN de sergilendi. REIFEN de, Avrupa n n her yerinden gelen in üzerindeki bayiye yeni AB lastik etiketlemesi hakk nda bilgi aktar ld. Yeni lastik etiketlerine göre, Goodyear' n yeni AA konsept lastikleri hem yak t verimlili i hem de slak zemin tutuflu bak m ndan en yüksek puanlar ald. Her iki kategoride al nan puanlar, markan n temel özelliklerini, yani genel yol güvenli inin art r lmas ve düflük yuvarlanma direncinin sonucu olarak çevre üzerinde daha az etkiye sahip bir lastik sunma yetene ini temsil ediyor. Goodyear' n s n rl say da üretti i AA konsept lastikler, esas olarak araflt rma ve gelifltirme amac yla ve markan n teknolojik yeteneklerini sergilemek üzere gelifltirildi ve bu sebepten dolay perakende ma azalarda sat fla sunulmayacak. Goodyear Konsept Lastiklerine TÜV SÜD Automotive den Çift A Avrupa n n önde gelen otomotiv test ve sertifikasyon kuruluflu TÜV SÜD Automotive, Goodyear n yenilikçi lastiklerinin en iyi lastik etiketi performans na sahip oldu unu do rulad. TÜV SÜD Automotive, Goodyear n REIFEN de sergiledi i EfficientGrip AA lasti inin performans n n, yeni AB Lastik Etiketi derecelendirmesine göre slak yol tutufl ve yuvarlanma direnci kategorilerinde A düzeyinde oldu unu do rulad. Goodyear AB Lastik Etiketleme Uygulamas Hakk nda Bayilerini Bilgilendirdi Goodyear, Portekiz de 800 den fazla müflterisiyle bir araya gelerek, onlar Lastik Etiketleme uygulamas hakk nda bilgilendirdi Bu e itim toplant lar nda AB lastik etiketleme uygulamas hakk nda bilgi aktaran Goodyear EMEA Halkla liflkiler Direktörü Lie Junius, Hem merkezi olarak hem de çeflitli pazarlar m zda yeni AB lastik etiketlemesi ile ilgili e itim programlar düzenleyerek bayilerimizi yeni etiketleme uygulamas na haz rl yoruz. Önümüzdeki bir kaç ay boyunca bu e itim programlar m z yo unlaflarak sürecek. Bu, bizim hem müflterilerimize, bayilerimize hem de Avrupa Lastik Etiketleme program na olan sadakatimizin bir göstergesidir dedi. 08 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

6 FAAL YETLER M Z Goodyear n NASCAR Teknolojisi, Cenevre Uluslararas Motor Show da Sergilendi kalmas n sa l yor. Goodyear n Lüksemburg da bulunan Goodyear Ürün Gelifltirme Merkezi Genel Müdürü Jean Pierre Jeusette, Araflt rma ve gelifltirme seviyeleri tespit edildi ve araç sahipleri bilgilendirildi. Goodyear n her y l düzenli olarak gerçeklefltirdi i bu çal flmalar kapsam nda, sonuçlar n, yaz yap lan iyilefltirmelerle frenleme yetene ini art rma, gürültüyü azaltma, özel dokuyla zorlu koflullarda çal flan araçlarda d fl etkenlerden kaynakl kesilme, alan nda daima proaktif olan döneminde elde edilen sonuçlara delinme gibi durumlar engelleme Goodyear olarak, insanlar n daha göre daha olumlu oldu u görüldü. ve yeniden kaplanabilirlik gibi önce hiç görmedi i çok say da 2011 yaz döneminde yap lan özelliklerle üstün teknolojiler yenili i bu fuarda tan tman n ölçümlerde her 100 araçtan 4 ünün gelifltirdik. Goodyear, kuruluflundan heyecan n yaflad k. Bu teknolojiler, lastikleri tehlike seviyesinde iken bu yana oldu u gibi, bundan sonra sürücü ve araçlar için güvenlik ve 2012 k fl döneminde tüketicilerin da gerek tüketicisine sundu u performans art r rken, modern araç lastikleri konusunda daha ürünler gerekse sat fl sonras Goodyear, 8-18 Mart tarihleri aras nda gerçekleflen Cenevre Uluslararas Motor Show 2012 kapsam nda hava bak m teknolojisi, yak t tüketimini azaltmak için tasarlanm fl kendi kendini flifliren lastik ve Avrupa genelindeki flehirlerde gürültüyü azaltmak amac yla bir AB projesi olan CityHush için gelifltirilmifl Elektrikli Araç Lastik Teknolojisi gibi yeniliklerini tan tt. Goodyear n, flimdiye kadar ABD de düzenlenen NASCAR otomobil yar fllar n n lastiklerinde kullan lmak üzere gelifltirdi i Radyo Frekans Tan mlama (RFID) ve ilk olarak ay keflif arac nda kullan lan Esnek Yayl Lastik teknolojileri de Cenevre Uluslararas Motor Show da tan t ld. Fuarda tan t lan bir di er yenilik olan Goodyear n gelifltirdi i Hava Bas nc Koruma Teknolojisi (Air Maintenance Technology - AMT), araç lastiklerinin herhangi bir fliflirme ya da elektronik iflleme gerek kalmadan en uygun bas nçta tüketici toplumunun de iflken gereksinimlerini karfl lamak üzere çevreye duyarl ve özel olarak gelifltirildi" dedi. Goodyear, K fl Koflullar nda K fl Lasti i Kullan m n n Önemine Dikkat Çekti Goodyear, Türkiye genelinde belirlenen al flverifl merkezlerinde kurulan standlarda, sürücülere k fl lastiklerinin kullan m ve Goodyear n güçlü k fl serisi UltraGrip lastikleri hakk nda bilgi verdi. Lastik difl ölçümleri nin de yap ld aktivitelerde, yaklafl k 20,000 arac n lastik difl derinlik özenli oldu u ve her 100 araçtan sadece 3 ünün tehlike s n r nda bulundu u belirtildi. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, Goodyear n her zaman tüketicilerini bilinçlendiren, e itici bir rol üstlendi inin alt n çizerek, Tüketiciler; araçlar için en do ru lasti i seçerken, güvenlik ve performans özelliklerinin yan s ra; araçlar n teknik özelliklerini, yol koflullar n ve sürüfl al flkanl klar n da de erlendirmelidir. +7 derecenin alt ndaki s cakl klarda k fl lasti i kullan lmas güvenlik için çok önemlidir. Biz Goodyear olarak, bu aktivitelerimizle, tüketicilerimizi hem araçlar için do ru lastik seçimi ve güvenli sürüfl, hem de zengin k fl serisi UltraGrip lastiklerimiz hakk nda bilgilendiriyoruz dedi. Goodyear, Hi-Stability Teknolojisi Yük Kapasitesini %25 Art r yor Goodyear, gelifltirdi i Hi-Stability Teknolojisi ile Off-the-road (OTR- Yold fl ) uygulamalar nda, yük kapasitesinde %25 e varan art fl sa layan lastik serisini Paris te düzenlenen Intermat 2012 fuar nda tan tt. Gelifltirilen yeni lastik serisi; madenler, tafl ocaklar, inflaatlar, limanlar, geri dönüflüm endüstrisi ve di er sanayi kollar nda kullan lan ifl makineleri için özel olarak tasarlanan 30 dan fazla radyal lastik çeflidini sunuyor. Hi-Stability Teknolojisi, Goodyear OTR radyal lastiklerinin performans na, güçlendirilmifl damak yap s ve gövde yap s ndan kaynaklanan geliflmifl denge ve dayan kl l k kat yor. En son teknoloji ile tasarlanm fl lastik s rt, geliflmifl yuvarlanma direnci ve çekifl gücü sunuyor. Etkin bir flekilde kendi kendini temizleyen ve sürtünmenin azalmas n sa layan di er yenilikçi özelliklerle birlefltirilen Hi-Stability Teknolojisi ne sahip Goodyear OTR lastikleri daha iyi güvenlik, konfor, dayan kl l k ve stabilite sunuyor. Goodyear Alan Filolar, Samsung Ak ll Cep Telefonu ve Samsung Tablet PC Kazand Goodyear, 8 Mart - 31 May s 2012 tarihleri aras nda, filo sat fl promosyon kampanyas kapsam nda 20 adet Goodyear marka kamyon lasti i sat n alan filoya, Samsung un ak ll cep telefonu Samsung Ace S5830, 40 adet al m yapan filolara ise Samsung Galaxy TAB P7510 Tablet PC verdi. Kampanya ile ilgili aç klama yapan Ticari Lastikler Direktörü Mahmut Sar o lu, Biz Goodyear olarak lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalara her zaman destek olmay ve onlar için üstün özellikli ürünler gelifltirmeyi misyon edindik. Ticari lastiklerde artan kilometre performans yla yak t tasarrufu, s rt tasar m nda hizmetleriyle lojistik sektörü müflterilerinin daima yan nda olacakt r dedi. Sar o lu sözlerini, Bu çal flmalar m z n ard nda yatan en önemli unsur; ürün ve teknoloji gelifliminde uzun y llara yay lan yat r mlar m z sonucu ulaflt m z kalite ve güvenilirliktir. Goodyear olarak, bu kampanya ile dostlar m za bize duyduklar güven için teflekkür ediyoruz diyerek tamamlad. 10 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

7 FAAL YETLER M Z Goodyear dan 4 Lastik Alana Oto Bak m Seti Hediye Tüketicilerin bütçelerini destekleyen avantajlar ve taksit f rsatlar yla da öne ç kan Goodyear, tüm ülke çap nda gerçeklefltirdi i farkl kampanyalar yla 2012 y l nda da müflterilerin be enisini kazanmay sürdürdü. Tüketicilerine sundu u ürün ve hizmetlerle güvenlik ve konfora odaklanan Goodyear, bu kampanya ile 4 adet lastik alana, oto bak m seti hediye etti. Otomobillerini çok seven ve temizli ine özen gösteren sürücülerin gönlünü fetheden kampanya kapsam nda, Goodyear n genifl ürün gam ndan dört adet lastik seçip sat n alan kullan c lar, lastik parlat c, jant temizleyici, torpido ve tampon temizleyicisinden oluflan 3 lü sete sahip oldu. Goodyear dan 4 Lastik Alana Elektrikli Araç Süpürgesi Hediye Tüketicilerine sundu u ürün ve hizmetlerle güvenlik ve konfora odaklanan Goodyear, 4 adet lastik alana, elektrikli araç süpürgesi hediye etti. Otomobillerini çok seven ve temizli ine özen gösteren sürücülerin gönlünü fetheden kampanya kapsam nda, Goodyear n genifl ürün gam ndan dört adet lastik seçip sat n alan sürücüler, Sinbo marka SVC-3450 model slak&kuru elektrikli araç süpürgesi kazand. Goodyear K fl Lasti i Alana Mont Hediye! Goodyear, yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip güvenli lastikleri tüketicilere avantajl kampanyalarla buluflturmaya 2012 y l nda da devam etti. 1 Kas m 31 Aral k tarihleri aras nda süren kampanya ile Goodyear bayilerinden 4 adet Goodyear k fl lasti i alanlar çok fl k k fll k bir montun sahibi oldu. Yoldaki güvenli imiz için büyük önem tafl yan k fl lastiklerinin kullan m n özendirmek amac yla, k fl mevsiminde tüketicilere böyle bir kampanya sunduklar n ifade eden Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Sibel Raif, K fl Uzman Goodyear; zorlu k fl flartlar nda siz ve sevdiklerinizin güvenli i için k fl lastikleri kullanman z öneriyor. Standarttan SUV ye, yüksek performanstan hafif ticari araç lastiklerine kadar tüm ürün segmentlerinde, çeflitli ebatlarda rahatl kla bulabilece iniz Goodyear UltraGrip lastiklerini tercih ederek, her türlü k fl yol flart nda yolculu unuza güvenle devam edersiniz. Goodyear olarak her zaman yenilikçi ve üstün teknolojilere sahip güvenli lastikleri, tüketicilerin bütçelerini destekleyecek kampanyalarla sunmaya devam edece iz dedi. Bayilerimiz talya y Fethetti Roma ile kanallar ve köprüler flehri olarak da adland r lan Floransa flehirlerinin gezildi i seyahatte Goodyear bayilerine Türkiye Ticari Lastikleri Direktörü Mahmut Sar o lu efllik etti. Goodyear Türkiye Ticari Lastikleri Direktörü Mahmut Sar o lu, 24 bayimiz, ilk çeyrekte gösterdikleri büyük baflar dan dolay, Roma ve Floransa ya 4 günlük seyahat kazand lar. Bizim için çok keyifli geçen gezi ayn zamanda yeni dostluklar gelifltirmemizi de sa lad. Roma ve Floransa da, geçmiflin büyülü izlerini canl canl görme f rsat yakalad k dedi. Goodyear Bayileri Çin Seddi ndeydi Goodyear bayileri Haziran 2012 de yaklafl k 5000 y ll k tarihi ile dünyan n en eski ve süreklilik arz eden medeniyetlerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti ne bir gezi yapt. Baflkent Pekin de 7 Haziran da bafllayan Çin gezisinin ilk gününde 22 bayi temsilcisi ve Goodyear yetkilileri ile toplamda 29 kifliden oluflan grup, Çin uygarl n n en büyük sembolü Çin Seddi ni ve ard ndan da mparatorlar n 1420 y l ndan beri bereket için dua ettikleri Cennet Tap na n ziyaret ettiler. Daha sonra, dünyan n en büyük meydan olan ve Çin Halk Cumhuriyeti nin ilan edildi i Tianenman Meydan n ve 24 Çin imparatoruna ev sahipli i yapm fl olan 500 y ll k Yasak fiehir i gezen grup, gezinin Pekin aya n sonland rd. 11 Haziran günü Pekin den Çin in en büyük ticaret, endüstri ve e itim flehri fiangay a geçen grup, bu liman kentinde flehir turu yapt lar. lk ka t para, meflhur Çin ipekleri, tafl köprüleri ve bahçeleri ile ad n duyurmufl olan Suzhou yu hayranl kla gezen grup buradan fiangay n güneyinde 1559 y l nda kurulmufl olan ve içinde meditasyon yapmak için baz bölmelerin de bulundu u Yuyuan Bahçesi ve içinde iki adet yeflim tafl ndan buda heykeli olan Jade Buda Mabedi gezildi. 14 Haziran günü stanbul a geri dönen 24 Goodyear bayisi, tüm yorgunluklar na ra men hem çok keyifli hem de ö retici bir gezi geçirdiklerini bildirdiler. Goodyear Türkiye Organizasyonu Y ll k letiflim Toplant s Yap ld Goodyear Türkiye organizasyonumuzun 2012 faaliyetleri ile 2013 ve sonras için oluflturulan strateji ve hedeflerin tüm çal flanlarla paylafl ld iletiflim toplant s, 9 Kas m 2012 tarihinde Istanbul da gerçekleflti. stanbul merkez ofis, Adapazar ve zmit fabrikalar ve saha ekiplerinin kat l m yla gerçekleflen toplant, Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan n genel de erlendirme sunumuyla bafllad. Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan, Goodyear' n bugüne kadar elde etti i baflar lar ve gelecekteki hedeflerini paylaflt sunumunda, Avrupa ve Türkiye lastik pazarlar hakk nda güncel bilgiler aktard. 12 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

8 FAAL YETLER M Z Goodyear Çal flanlar K talararas Kofltu Goodyear n çal flanlar bu y l 34 üncüsü koflulan stanbul Avrasya Maratonu na kat ld. Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan n da kat ld Avrasya Maratonu, stanbul da ilk kez yerli ve yabanc atletlerin kat l m ile 1979 y l nda koflulmufltu. Tarihte ilk kez iki k ta aras nda koflulan maraton olarak bilinen stanbul Avrasya Maratonu Asya K tas ndan bafllayarak Bo aziçi Köprüsü nün geçilmesi ile Avrupa K tas nda tamamlan yor. Toplamda 36 Goodyear çal flan n n kofltu u maraton için Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan, Yaklafl k kiflinin kofltu u Türkiye nin bu büyük organizasyonuna Goodyear Tak m olarak kat lmaktan büyük mutluluk duyduk. K talar n bulufltu u stanbul Avrasya Maratonu na kat l m bir gelenek haline getirmek ve hem çal flanlar m za hem de di er firmalara örnek olmak istedik dedi. Goodyear, AMT Teknolojisi le Popular Mechanics Ödülünü Ald Goodyear n lay k görüldü ü Popular Mechanics 2012 Ç r Açan Bulufllar ödülü, teknoloji, t p, uzay keflifleri, otomotiv, tasar m, çevre mühendisli i ve daha birçok alanda üstün geliflmelere imza atm fl öncülere ve ürünlere veriliyor. Goodyear, ABD Akron Ohio Ar-Ge merkezinde yap lan uzun süreli araflt rmalar sonucunda, hem yak t tasarrufuna ve CO 2 sal m n n azalt lmas na hem de harici müdahale ile bas nç ayarlamalar na olan ihtiyac ortadan kald racak Otomatik Hava Bas nc Koruma Teknolojisini (AMT) gelifltirdi. Goodyear Teknolojiden Sorumlu Baflkan Jean-Claude Kihn, 2012 y l nda Popular Mechanics Yenilik Ödülleri ne lay k görüldü ümüz için onur duyuyoruz. Otomatik Hava Bas nc n Koruma Teknolojimiz (AMT) sürüfl performans n iyilefltirirken, bir yandan da yak t verimlili i, düflük CO 2 sal n m oran ve daha uzun lastik ömrü ile çevre üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olmaktad r. Bu ödül, mühendislerimizin yenilikçi çal flmalar n ve tüketicilere bunlarla ilgili bir ürün ç karma çabalar m z gözler önüne seriyor, dedi. Goodyear, Ticari Lastiklerde Kendi Kendini fiiflirme Teknolojisini Görücüye Ç kard Goodyear, ABD Akron, Ohio Ar-Ge merkezinde yap lan uzun süreli araflt rmalar sonucunda hem yak t tasarrufuna ve CO 2 sal m n n azalt lmas na hem de harici müdahale ile bas nç ayarlamalar na olan ihtiyac ortadan kald racak Otomatik Hava Bas nc Koruma Teknolojisi ni (AMT) gelifltirdi. Goodyear taraf ndan gelifltirilen Hava Bas nc Koruma Teknolojisi nin ticari araçlarda gerçeklefltirilen uygulamas ise ilk kez Almanya n n Hanover kentinde Eylül tarihlerinde düzenlenen 2012 IAA Ticari Araç Fuar nda sunuldu. Goodyear taraf ndan gelifltirilen Hava Bas nc Koruma Teknolojisi nin, ticari araç lastiklerinin yaln zca performans n art rmakla kalmay p, ayn zamanda filo sahiplerine ve kullan c lar na, difl ömrünü uzatarak ve yak t tasarrufunu art rarak maliyet tasarrufu sa lamas hedefleniyor. Goodyear, Bir Kez Daha ABD nin En Sayg n Otomotiv fiirketi Seçildi Goodyear, Forbes Dergisi ve Reputation Institue (RI) taraf ndan yap lan de erlendirmede befl y l üst üste ABD nin En Sayg n Otomotiv Endüstrisi fiirketi seçildi. Goodyear; Forbes Dergisi nin dünyan n en büyük sayg nl k araflt rma flirketlerinden biri olan Reputation Institute(RI) ile 7 y ld r tekrarlad kurumsal itibar anketinde, listede yer alan tek lastik üreticisi oldu. Forbes Dergisi ve Reputation Institute(RI) taraf ndan düzenlenen araflt rma, Reputation Institute ün 2012 nin birinci çeyre inde gerçeklefltirdi i ABD Sayg nl k Araflt rmas Tüketici Anketi nin sonuçlar na dayal olarak haz rland. Anket, den fazla tüketicinin ülkenin en büyük 150 flirketine iliflkin genel güvenini, sayg s n ve be enisini ölçüyor. Sonuçlar; RI n n 7 sayg nl k boyutu olan: ürün / hizmetler, yenilikçilik, ifl alan, vatandafll k, yönetim, liderlik ve performans ölçümlemelerine göre belirleniyor. Lojistik fiirketi Bertschi nin Tercihi Goodyear Goodyear ile global lojistik flirketi Bertschi AG, Avrupa nakliye filosuna kamyon ve port lasti i tedariki ve servisi için bir sözleflme imzalad. Bertschi fiirketi nin 1100 ün üzerinde çekici ünitesi ve 1500 römorktan oluflan filosunun mevcut lastikleri zaman içinde Goodyear lastikleri ile de ifltirilecek. Sözleflmenin ana unsurlar olarak, TruckForce a ve FleetOnlineSolutions ile hizmet verilecek Araçl k Filoya Sahip GE Equipment fiirketi Goodyear Tercih Etti Goodyear ile global ekipman flirketi GE Equipment Services Europe, lastik tedari i ve servis hizmetleri için bir anlaflma imzalad. Goodyear, Avrupa n n en büyük lastik anlaflmalar ndan birine imza atarak GE Equipment Services Europe B.V. ile üç y l için, flirketin Avrupa TIP Römork Hizmetleri filosuna lastik tedari i ve hizmeti sunacak. En Yeflil Lastik Firmas Goodyear Goodyear, Newsweek Dergisi nin her sene Amerika n n en büyük 500 flirketi aras ndan yapm fl oldu u Yeflil S ralama (Green Rankings) listesinde geçen seneye göre 178 s ra yükselerek sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda büyük bir baflar elde etti. Newsweek Dergisi, çevresel ayak izi, çevresel yönetim ve raporlamada fleffafl k gibi etmenleri içeren bir s ralama ile en büyük 500 ABD flirketini belirledi. Derginin 2012 y l na ait en büyük 500 ABD flirketi s ralamas nda Goodyear, 2011 y l nda 252. s rada iken 2012 de 74. s raya yükseldi. Goodyear, Newsweek in Green Rankings de erlendirmesinde derece alan tek lastik üreticisi oldu. Ürün Proses ve Kalite Denetiminden Her ki Fabrikam z da Baflar yla Geçti Goodyear Lastikleri T.A.fi. nin Adapazar ve zmit fabrikalar nda 31 Ocak tarihinde bafllayan ve 9 fiubat a kadar süren Ürün Proses Kalite Denetimi baflar yla sonuçland. Lastik ambar ndan bafllayarak, tüm proseslerimiz, 500 ün üzerinde soru arac l yla Goodyear standartlar nda lastik üretimi ile ilgili olarak denetlendi. Geçti imiz y llardan farkl olarak, yeni sorular n eklendi i denetimden her iki fabrikam z da baflar yla geçti. Denetimden zmit fabrikam z 97,47 puan al rken, Adapazar fabrikam z 95,52 puan ald. 14 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

9 FAAL YETLER M Z Son müflterinin memnun olmas n hedefleyen denetimde, fabrikalar m z bir kez daha müflteri memnuniyetinin ne kadar önemsendi ini göstermifl oldular. PPQ Denetimi nin 5 kiflilik denetleme ekibinin lideri Bob May in denetleme ile ilgili görüflleri flu flekilde; 2009 y l nda buradayd m, 3 y l içerisinde iki fabrika da çok büyük geliflim göstermifl. Kalite denetlemesinin amac f rsatlar görerek geliflim sa lamakt r. Belirtti imiz noktalarda çal flma yap l rsa, geliflimin artarak devam edece ine inan yorum. ki fabrikada da en çok be endi im husus, müflteriye ba l d fl kaliteydi. Bulgaristan Goodyear Bayileri zmit Fabrikam z Ziyaret etti 3 Ekim 2012 tarihinde Bulgaristan dan gelen Goodyear bayileri zmit fabrikas n ziyaret etti. 18 kiflilik ziyaretçi grubu, Goodyear Kalite&Teknoloji Müdürü K yas Kaya ve Kalite Ekibi nin yapt fabrika tan t m n n ard ndan gerçeklefltirilen fabrika turu ile zmit fabrikas n yak ndan tan ma f rsat n buldular. Tur s ras nda lastik yap m prosesi ile ilgili bilgi edinen misafirler, ö len yeme inin ard ndan fabrikadan ayr ld lar. Alexander Bleider ve David Gomez Ziyareti ve 22 Mart 2012 tarihleri aras nda Bölge Müdürleri Alexander Bleider ve David Gomez Adapazar ve zmit fabrikalar n ziyaret etti. Fabrika göstergeleri, projeler, HPO (High Performance Organization-Yüksek Performansl Organizasyon) aktiviteleri ve CI (Continuous Improvement-Sürekli Geliflim) Milestone 2 hakk nda bilgi alan ve her iki fabrikam zda da saha turu gerçeklefltiren misafirler, ziyaretlerinin ard ndan fabrikadan ayr ld lar. ne Törenleri 2012 de de Devam Etti 2012 y l içerisinde düzenlenen münferit organizasyonlar ile 98 kifli, yap lan ne Töreni ile i nelerini ald lar y l aras nda çal flma süreleri olan çal flanlar m za tören s ras nda yapt klar hizmetlerin karfl l olarak hediyeleri ve i neleri takdim edildi. Lastik Etiketleme E itimi 31 A ustos 2012 Cuma günü Adapazar fabrikas mühendislerimiz taraf ndan personelimize Lastik Etiketleme e itimi verildi. E itimin içeri ini, lastik etiketlemenin neleri kapsad, ülkemizdeki uygulama tarihi, fabrikam za olan etkileri ve Goodyear n bu konuda yapt çal flmalar oluflturdu. Yüksek Verimli Süreç E itimleri 23 ve 24 Ocak 2012 tarihlerinde Adapazar fabrikas nda, imalat sahas nda çal flan tüm kalite, imalat ve bak m mühendislerinden oluflan 43 kiflilik bir gruba Enerji ve TPM Koordinatörü Ahmet KÖSE taraf ndan 3 saat süren Yüksek verimli süreç ve hatal ürünün bir sonraki prosese geçmesini önleme konulu e itim verildi. Bu e itimde çal flanlar m za ölçüm sistemleri analizinin ve kabiliyet çal flmas n n nas l yap lmas gerekti i Minitab program üzerinden hesaplama örnekleri gösterilerek gerçeklefltirildi. Ayr ca tüm imalat sahalar nda istatistiksel proses kontrole geçilmesi için hangi ad mlar n izlenmesi gerekti i, bu kontrollerin nas l devam ettirilece i ve elde edilen datalar n nas l yorumlanmas gerekti i konular da e itimin içerisinde yer ald. 16 FAAL YET RAPORU

10 FAAL YETLER M Z Aktiviteli D fl E itimler Gerçeklefltirildi zmit fabrikas nda 47 çal flan m z n kat l m ile Aktiviteli D fl E itimleri gerçeklefltirildi. Bir gün süren e itimin içeri inde tak m oluflturulmas, etkili iletiflim, kifliler aras iliflkileri gelifltirme ve güven konular ifllendi. E itim boyunca kat l mc lar, tak m bireyleri aras nda iletiflimi güçlendirme, sürekli kendini gelifltiren tak m yap s, tak mdaki bireyler aras etkili iletiflim ve tüm bunlar n temelini oluflturan güven olgusunu ön plana ç karan aktivitelerde yer ald lar. Çat flma ve Empati E itimlerine Büyük lgi zmit ve Adapazar çal flanlar n n kat ld Çat flma Yönetimi ve Empati E itimleri, Üretim E itim Departman liderli inde haz rland ve TMI E itim firmas n n moderatörlü ünde gerçeklefltirildi. Çat flma nedir, çat flma kaynaklar, çat flma tarzlar, çat flma çözüm yöntemleri, empati gibi konu bafll klar ndan oluflan e itimde, konuya özel vakalar ele al nd ve çeflitli oyunlarla desteklendi. E itim hakk nda bilgi veren Goodyear Üretim E itim Müdürü Ali Ekber Kaya, Yüksek performansl organizasyon kültürününe olan inanc m z, tak mdafll m z her bir faliyette daha da güçlenmektedir dedi. Çal flanlar m z n Çocuklar na Okullarda Çevre E itimi Verildi zmit fabrikas nda düzenlenen fl Güvenli i ve Çevre konulu resim yar flmas nda dereceye giren çal flanlar m z n çocuklar na ö renim görmekte olduklar okullarda Çevre konulu bilgilendirme e itimi verildi. zmit Fabrikas Çevre Koordinatörü Özge Besli taraf ndan gerçeklefltirilen sunumlarda, geri dönüflümün ve temiz bir çevrenin önemi konusunda çocuklara bilgi verildi. Ö rencilerimize s n flar nda kullan lmak üzere takvim hediye edildi. Sar ve Beyaz Kuflak E itimleri Fabrikalar m zda 2012 y l nda düzenlenen sar ve beyaz kuflak e itimleri sayesinde beyaz kuflak çal flan say m z 170 e, sar kuflak çal flan say m z 46 ya ulaflt. CI (Continuous Improvement Sürekli Geliflme) ve E itim departmanlar taraf ndan gerçeklefltirilen e itimler ile çal flanlar m z sürekli gelifltirme konusunda bilgi edindiler. Yeflil Kuflak E itimi zmit fabrikam zda 27 fiubat- 2 Mart tarihleri aras nda "Yeflil Kuflak" e itiminin birinci ad m gerçeklefltirildi. 3 hafta süren e itime zmit ve Adapazar fabrikas mühendislerimizin yan s ra, ngiltere, Sava ve Philispurg fabrikalar ndan da çal flanlar m z kat ld. Luxemburg Fabrikas Üretim Müdürü Mike Kipe n verdi i e itimin ard ndan, bölgesel olarak bu e itimleri gerçeklefltirebilmekteyiz. E itimde Mike Kipe'a Türkiye'den Buket Y ld r m, Ahmet Köse, Gökhan Kara, Zeynep Erçelik ve Haluk Tunca destek verdiler. E itimde, 6 sigma yaklafl m ile proje yönetimi detayl bir flekilde incelenirken, DMAIC (TÖA K) yaklafl m n n 12 ad m detayl olarak uyguland. Her ad m uygulan rken, bu ad ma uygun istatistiksel bilgileri ve bu bilgilere kolayca ulafl lmas n sa layan Minitab program n n kullan m da e itim kapsam nda kat l mc lara aktar ld. lk Yard m E itimleri Tamamland 30 May s 2012 tarihinde Adat p Hastanesi doktorlar ndan Gökmen Deniz Ayd n liderli inde gerçeklefltirilen ilkyard m e itimlerine 23 Goodyear çal flan kat ld. Böylece, Goodyear ilk yard m ekibinin e itimleri tamamlanm fl oldu. Uygulamal olarak gerçeklefltirilen çal flmada, genel ilkyard m bilgileri, hasta ve yaral tafl ma teknikleri, hasta ve olay yeri de erlendirilmesi ve temel yaflam deste i gibi konularda e itim verildi. Sivil Savunma E itimi Goodyear Adapazar fabrikas çal flanlar ndan oluflan 32 kiflilik grup, A ustos 2012 tarihlerinde K rkp nar da bulunan Sivil Savunma Müdürlü ü nde Sivil Savunma E itimi ne kat ld. E itimin içeri inde arama cihazlar n n kurulmas ve enkazda kullan lmas, kurtarma araçlar n n çal flt r lmas ve enkaza girifl teknikleri, kurtarmada kullan lan ipler ve dü ümler, ilkyard m ve tafl ma flekilleri, gaz ve duman dolu ortamlarda arama kurtarma teknikleri, GPS ve uydu cihazlar ile arama kurtarma teknikleri, tatbikat ve de erlendirme gibi konular ifllendi. E itimin ard ndan Adapazar Fabrikas Bak m Müdürü Yavuz Taflg n ve fl Güvenli i Müdürü Tunç Cudri Sivil Savunma Müdürlü ü an kütü üne Goodyear plakas n çakt lar. 181 Çal flan m za Kan Yoluyla Bulaflan Hastal klar ve Hepatit E itimi Verildi 4 Aral k 2012 Sal günü Sakarya K z lay Kan Merkezi doktor ve uzmanlar taraf ndan 181 çal flan m za kan yoluyla bulaflan hastal klar, hepatit, kan ba fl bilgilendime ve bilinçlendirme konular hakk nda e itimler verildi. Çal flanlar m z yaklafl k 1 saat süren e itimde merak ettikleri sorular uzmanlara sorma f rsat n elde ettiler. Adapazar fabrikas Final Finish makinalar TPM Çal flmalar 15 Mart 2012 Perflembe günü 22 Goodyear çal flan n n kat l m ile Final Finish TPM çal flmalar bafllat ld. lk etapta FVM-1 ve FVM- 2 makinalar nda gerçeklefltirilen çal flmalarda makinan n temizli i gerçeklefltirilirken, çal flanlar m z taraf ndan as lan hata kartlar bak m ekiplerinin çal flmalar ile düzeltildi. Düzenlenen program ile 15 adet FVM makinas n n tamam nda TPM gerçeklefltirildi. Makinalar n verimlili ini art rmak için büyük önem tafl yan bu çal flmalar n etkin bir flekilde uygulanmas, verimlilik aç s ndan çok büyük önem tafl yor. Sigaran n Zararlar Anlat ld 10 Nisan 2012 tarihinde Adapazar fabrikas nda Sigara ve Sigaran n Zararlar adl söylefli düzenlendi. Ac badem Hastanesi Gö üs Hastal klar uzman Dr. Uygar Cenik Golabi nin sunumuyla bafllayan söylefli, soru cevap fleklinde devam etti. Toplant da, sigaray b rakma konusunda baflvurulabilecek yöntemler aktar ld. Adapazar 2012 Voleybol Turnuvas nda Dostluk Kazand 14 May s 2012 günü bafllayan Voleybol Turnuvas 19 Temmuz 2012 tarihinde tamamland. Toplamda 16 tak m n mücadele etti i turnuvada, turlar sonunda Filenin A alar ve Rak m 54 tak mlar flampiyonluk için yar fl rken, Ceyran ve CIS tak mlar ise 3. lük - 4. lük maç oynad lar. 19 Temmuz günü yaklafl k 150 kiflilik çal flanlar m z ve ailelerinden oluflan grubun takip etti i final maçlar nda oldukça heyecanl bir hava hakimdi. Befl set üzerinden oynanan final maçlar nda Ceyran Tak m üçüncülü ü kazan rken, flampiyonluk maç n ikinci kez Voleybol Turnuvas flampiyonlu u elde eden Filenin A alar kazand. 18 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

11 FAAL YETLER M Z 1485 fl Kazas z Gün Kutlamas Fabrikam z Kal phane bölümü 1485 günlük fl Kazas z gün say s ile büyük bir baflar yakalad. Düzenlenen törene fl Güvenli i ve Çevre Departman, Bak m Departman ve Kal phane malat Uzmanlar ile saat ücretli personelimiz kat ld. gerçeklefltirildi. Yar flmalara toplamda 130 adet resim kat ld ve tüm çocuklara hediyeler verildi. Her kategoriden dereceye giren çocuklar m z ayr ca ödüllendirilirken törenlerde keyifli anlar yafland. Yar flmaya kat lan tüm resimler Adapazar ve zmit 2013 takvimlerini süsledi ve zmit fabrikas töreni videosu kapal devre yay n sistemi ile kafeterya televizyonlar nda gösteriliyor. Aç k Kap ve malat Müdürüne Mektup Uygulamas lgi Gördü Aral k 2012 de Adapazar fabrikas nda Aç k Kap ve malat Müdürü ne Mektup uygulamalar bafllat ld. Aç k Kap Uygulamas ile her perflembe günü saat 13:00-15:00 aras nda yönetici kadrosundan belirlenmifl 5 kifli üretim ofislerinde çal flanlardan gelen sorular yan tl yor. malat Müdürü ne Mektup Uygulamas kapsam nda, imalat sahas nda belirlenmifl 4 noktaya konulan posta kutular ile çal flanlar m z istedikleri konu hakk nda do rudan malat MAL SONUÇLAR Goodyear Lastikleri T.A.fi. 31 Aral k 2012 ve 2011 Tarihli Bilançolar Mükemmel Devaml l k ve Öneri Sistemi Ödül Töreni Adapazar fabrikas nda Nisan tarihlerinde Mükemmel Devaml l k ve Öneri Sistemi ödül törenleri düzenlendi. Toplamda 28 kiflinin kat ld törenlerde ödül alan çal flanlar m z bu sonuca ulaflmada en önemli etkenin ifllerine s ms k sar lmak oldu unu ifade ettiler. fl Güvenli i ve Çevre Konulu Resim Yar flmas zmit ve Adapazar fabrikalar m zda Kas m ay içerisinde geleneksel olarak düzenlenen fl Güvenli i ve Çevre konulu resim yar flmas Sa l kl Bir Yaflam çin Bir Fidan Bir Hayat Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Derne i, Sa l kl Bir Yaflam çin Bir Fidan Bir Hayat Projesi kapsam nda 07 Haziran 2012 tarihinde Gölkay Park Karfl s Çay rköy'de gerçeklefltirilen etkinlikle fidan ekimi yapt. Kocaeli'nin önde gelen üretici firmalar n n da destek oldu u etkinli e Goodyear zmit fabrikas fidan ba fl nda bulundu. zmit fabrikas nda görev yapan Çevre Koordinatörü Özge Besli ve letiflim Koordinatörü Ceyhun Tulgar bu önemli projede görev alarak Müdürü ne yazabiliyorlar. Uygulamalar hakk nda Adapazar Fabrikas malat Müdürü Ömer Tezgörücü; Biz ekip olarak, haberleflmeyi sürekli olarak gelifltirilmesi gereken ve hayati derecede önemli bir konu olarak görüyoruz y l Çal flan Ba l l Anketi sonuçlar ve günlük hayattaki ihtiyaçlar m za yönelik olarak gerçeklefltiren bu uygulamalar n faydal olaca n düflünüyorum. Aç k Kap saatlerinde gelen sorular ya ilk anda cevaplan yor ya da sorular n ilgilileri ile temas kurarak verilen cevaplar kafeterya iletiflim panosunda yay nl yoruz dedi. 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren döneme ait Gelir Tablolar 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren y la ait Mali Tablolara liflkin Aç klay c Notlar Özsermaye De iflim Tablosu Ba ms z Denetim Raporu Denetçiler Raporu flirketimizi temsil ettiler. Proje bitiminde Proje Müdürü Ümmühan Aysu, Goodyear zmit fabrikas n ziyaret ederek Goodyear Izmit nsan Kaynaklar Müdürü Erhan Has rc o lu, Özge Besli ve Ceyhun Tulgar'a plaketlerini sundu. 20 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

12 31 ARALIK 2012 VE 2011 TAR HLER T BAR YLE B LANÇOLAR Notlar VARLIKLAR Dönen varl klar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar - liflkili taraflardan alacaklar Di er ticari alacaklar Stoklar Di er dönen varl klar Duran varl klar Di er alacaklar Finansal yat r mlar Maddi duran varl klar Di er duran varl klar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR K sa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar - liflkili taraflara borçlar Di er ticari borçlar Di er borçlar Borç karfl l klar Dönem kar vergi yükümlülü ü Di er k sa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar - liflkili taraflara borçlar Di er borçlar Çal flanlara sa lanan faydalar Ertelenmifl vergi yükümlülü ü ÖZKAYNAKLAR Ödenmifl sermaye Sermaye düzeltme farklar Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayr lan k s tlanm fl yedekler Geçmifl y llar karlar Net dönem kar KAPSAMLI GEL R TABLOLARI Sat fl gelirleri Sat fllar n maliyeti (-) 14 ( ) ( ) Brüt kar Faaliyet giderleri (-) 15 ( ) ( ) Di er faaliyet gelirleri Di er faaliyet giderleri (-) 17 ( ) ( ) Faaliyet kar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 19 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergi gideri 20 ( ) ( ) - Dönem vergi gideri ( ) ( ) - Ertelenmifl vergi geliri Dönem kar Di er kapsaml gelir Di er kapsaml gelir - - Toplam kapsaml gelir Hisse Bafl na Kazanç (Kr) TOPLAM KAYNAKLAR Karfl l klar, koflullu varl k ve yükümlülükler 10 Finansal tablolar yay nlanmak üzere Yönetim Kurulu nun 1 Mart 2013 tarihli toplant s nda onaylanm fl ve Yönetim Kurulu ad na Mali fller Direktörü Burcu Yaz c o lu ve Finans Kontrolörü Pelin K ro lu taraf ndan imzalanm flt r. 22 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

13 KAPSAMLI GEL R TABLOLARI Sermaye Kardan ayr lan Ödenmifl düzeltme Hisse senedi k s tlanm fl Dönem Geçmifl y llar Toplam sermaye farklar ihraç primleri yedekler kar karlar özkaynak 1 Ocak Transferler ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Toplam kapsaml gelir Aral k Ocak Transferler ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Toplam kapsaml gelir Aral k NAK T AKIM TABLOLARI Notlar flletme faaliyetlerinden sa lanan nakit ak m Net dönem kar Vergi öncesi kar ile iflletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit giriflleri mutabakat için gerekli düzeltmeler Amortisman K dem tazminat karfl l Stok de er düflüklü ü karfl l / (iptali) (90.488) Faiz geliri 18 ( ) ( ) Faiz gideri Sabit k ymet sat fl zarar / (kar ) - net 17 (85.782) ( ) fiüpheli alacak karfl l k gideri Vergi gideri Borç karfl l klar ndaki de iflim ve iliflkili taraflara uzun vadeli borçlardaki de iflim ( ) Varl k ve yükümlülüklerdeki de iflimler öncesi sa lanan nakit ak m Varl k ve yükümlülüklerdeki de iflimler Ticari ve iliflkili taraflardan alacaklardaki de iflim ( ) Stoklardaki de iflim ( ) Di er dönen varl klardaki de iflim ( ) Di er duran varl k ve uzun vadeli alacaklardaki de iflim 7, 12 ( ) ( ) Ticari ve iliflkili taraflara borçlardaki de iflim 6, 22 ( ) Di er k sa vadeli yükümlülüklerdeki de iflim Di er k sa vadeli borçlardaki de iflim ( ) Di er uzun vadeli borçlardaki de iflim 7 ( ) (38.339) Ödenen k dem tazminatlar 11 ( ) ( ) Ödenen vergiler 20 ( ) ( ) Tahsil edilen flüpheli alacaklar 6 ( ) (70.218) flletme faaliyetlerinden sa lanan / (kullan lan) net nakit ( ) Yat r m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar Al nan faiz Maddi duran varl k al mlar 9 ( ) ( ) Maddi duran varl k al mlar için verilen avanslardaki de iflim Maddi duran varl k sat fllar ndan elde edilen nakit Yat r m faaliyetlerinde kullan lan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetler K sa vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki de iflim (1.801) ( ) Uzun vadeli finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki de iflim ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Al nan kredilerden sa lanan nakit K sa vadeli kredi geri ödemeleri ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Finansal faaliyetlerde kullan lan / (sa lanan) net nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki net art fl / (azal fl) ( ) Nakit ve nakit benzeri de erlerin dönem bafl bakiyesi Nakit ve nakit benzeri de erlerin dönem sonu bakiyesi FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

14 NOT 1 - fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Goodyear Lastikleri T.A.fi. ( fiirket ), radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/ otobüs, ön traktör, arka traktör, ifl makinalar d fl lastikleri ile s rt kauçu u üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon sat fl faaliyetlerini yürütmektedir. fiirket hisselerinin %49.25 i ( adet hisse) stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) ifllem görebilir. 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle söz konusu hisselerin %25.40 MKB de ifllem görmekte, %23.85 i Goodyear S.A. taraf ndan tutulmaktad r (Not 13). 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle söz konusu hisselerin %25,40 MKB de ifllem görmekte, %23,85 i Goodyear S.A. taraf ndan tutulmaktayd. 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle ortalama çal flan say s dir (31 Aral k 2011: 1.311). fiirket in ticari sicile kay tl adresi afla daki gibidir: Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No: 37 Maslak STANBUL NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR 2.1. Sunuma iliflkin temel esaslar Sermaye Piyasas Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya liflkin Esaslar Tebli i ( Tebli ) ile iflletmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas ve ilgililere sunulmas na iliflkin ilke, usul ve esaslar belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmifl olup, SPK n n Seri: XI, No: 25 Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i yürürlükten kald r lm flt r. Bu tebli e istinaden, iflletmelerin finansal tablolar n Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ( UMS/UFRS ) na göre haz rlamalar gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu ( UMSK ) taraf ndan yay mlananlardan farklar Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk r olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al nacakt r. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm fl oldu u bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK taraf ndan kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartlar ) uygun finansal tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmifltir. Dolay s yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd yla, UMSK taraf ndan yay mlanm fl 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standard (UMS 29) uygulanmam flt r. Finansal tablolar n haz rlan fl tarihi itibariyle, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK taraf ndan yay mlananlardan farklar TMSK taraf ndan henüz ilan edilmedi inden, finansal tablolar SPK n n Seri: XI, No: 29 say l tebli i ve bu tebli e aç klama getiren duyurular çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas al nd SPK Finansal Raporlama Standartlar na uygun olarak haz rlanm flt r. Finansal tablolar ve bunlara iliflkin dipnotlar SPK n n 2008/16, 2008/18, 2009/02 ve 2009/04 say l haftal k bültenlerindeki duyurular ile uygulanmas tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k l nan bilgiler dahil edilerek sunulmufltur. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) 2.2 Standartlarda de iflikler ve yorumlar fiirket, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu ( UMSK ) ve Uluslararas Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi ( UFRYK ) taraf ndan yay nlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmifl standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam flt r. a) Y ll k raporlama dönemi sonu 31 Aral k 2012 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, de ifliklikler ve yorumlar:: UFRS 1 (de ifliklik), UFRS nin lk Defa Uygulanmas, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklik, bir iflletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalmas sebebiyle UFRS lere uygunluk sa layamad bir dönemin ard ndan nas l UFRS ye uygun finansal tablo yay nlayaca n aç klamaktad r. UFRS 7 (de ifliklik), Finansal Araçlar: Aç klamalar, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklik, transfer ifllemlerinde fleffafl artt rma ve finansal varl k transferleri ile ilgili maruz kal nan risklerin ve bu risklerin iflletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi anlafl lmas amac n tafl maktad r. UMS 12 (de ifliklik), Gelir Vergileri, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklik, makul de eri ile ölçülen yat r m amaçl gayrimenkullere iliflkin ertelenen vergi varl k ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine iliflkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir. fiirket, söz konusu istisnalar kapsam nda bulunmamaktad r. b) 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle yay mlanm fl ancak 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yürürlü e girecek olan standartlar ve de ifliklikler: UMS 19 (de ifliklik), Çal flanlara Sa lanan Faydalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklikler, koridor metodunu yürürlükten kald rmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmas n öngörmektedir. Erken uygulamaya izin vermektedir. UMS 1 (de ifliklik), Finansal Tablolar n Sunumu, Di er Kapsaml Gelir, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De iflikler sonucu ortaya ç kan temel geliflme iflletmelerin di er kapsaml gelir alt nda gösterdi i hesaplar daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile iliflkilendirilecek olarak gruplamas zorunlulu unun getirilmesidir. De ifliklik di er kapsaml gelirde hangi kalemlerin gösterilece inden bahsetmemektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir iflletmenin konsolidasyon kapsam na al nmas için belirleyici unsur kabul ederek var olan prensipleri gelifltirmektedir. 26 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

15 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) UFRS 11, Müflterek Anlaflmalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal flekli yerine düzenlemenin sa lad haklara ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bak fl aç s getirmektedir. UFRS 12, Di er flletmelerdeki Paylara liflkin Aç klamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, ifltirakler, özel amaçl araçlar ve di er bilanço d fl araçlar da dahil olmak üzere di er iflletmelerde bulundurulan tüm paylara iliflkin aç klama yükümlülüklerini içermektedir. UMS 27 (revize), Bireysel Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, UMS 27 nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10 da ele al nmas ndan sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir. UMS 28 (revize), fltirakler ve fl Ortakl klar ndaki Yat r mlar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11 in yay nlanmas n n ard ndan özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilecek ifl ortakl klar ve ifltirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. UFRS 10, 11 ve 12 ye geçifl rehberi (de ifliklik), 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de ifliklik, geçifl UFRS 10, 11 ve 12 ye geçifl sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolar na limit getirip karfl laflt r lmas gereken mali tabloyu bir önceki y l ile s n rl tutmaktad r. UFRS 13, Makul De er Ölçümü, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul de er tan m ve tüm UFRS lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve aç klamalar kayna sa layarak tutarl l n gelifltirilmesi ve karmafl kl n azalt lmas n amaçlamaktad r. UFRS 7 (de ifliklik), Finansal Araçlar: Aç klamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklik, halihaz rda geçerli olan dipnot aç klamalar n n iyilefltirilerek UFRS ve US GAAP finansal tablo haz rlayan flirketler aras ndaki karfl laflt r labilirli in artt r lmas amac n tafl maktad r. UMS 32 (de ifliklik), Finansal Araçlar: Sunum, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. De ifliklik ile UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum standard nda bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varl k ve finansal yükümlülüklerin netlefltirilmesi konusunda daha aç klay c olmas amac yla güncellenmifltir Bölümlere göre raporlama Türkiye'de kurulmufl olan fiirket in faaliyet konusu radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/otobüs, ön traktör, arka traktör, ifl makinalar d fl lastikleri ile s rt kauçu u üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon sat fl d r. fiirket'in faaliyet alan, ürünlerin niteli i ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müflterilerin risklerine göre s n fland r lmas ve ürünlerin da t m nda kullan lan yöntemler benzerdir. Bu sebeplerden dolay, yönetimsel yaklafl m ile de uyumlu olarak fiirket in operasyonlar tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve fiirket'in faaliyet sonuçlar, bu faaliyete tahsis edilecek kaynaklar n tespiti ve bu faaliyetlerin performanslar n n incelenmesi bu çerçevede de erlendirilmektedir Önemli muhasebe politikalar n n özeti Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit, banka mevduatlar ve tutar belirli, nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de iflim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir (Not 3). Ticari alacaklar ve de er düflüklü ü karfl l Do rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl vadeli sat fllardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden de erlendirilmifltir (Not 6). Belirtilmifl bir faiz oran bulunmayan k sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas durumunda fatura tutar baz al narak de erlendirilmifltir. fiirket in, ödenmesi gereken mebla lar tahsil edemeyecek oldu unu gösteren bir durumun söz konusu olmas halinde ticari alacaklar için bir de er düflüklü ü karfl l oluflturulur. Söz konusu bu karfl l n tutar, alaca n kay tl de eri ile tahsili mümkün tutar aras ndaki farkt r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla larda dahil olmak üzere tüm nakit ak fllar n n, oluflan ticari alaca n orijinal etkin faiz oran esas al narak iskonto edilen de eridir. De er düflüklü ü tutar, zarar yaz lmas ndan sonra oluflacak bir durum dolay s yla azal rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di er faaliyet gelirlerine yans t l r (Not 17). Vade fark finansman gelir/giderleri UFRS lerin gelifltirilmesi projesi kapsam nda, 2011 y l içinde 5 tane standarda de ifliklik getirilmifltir. UFRS 1, UMS 1, UMS 16, UMS 32 ve UMS 34. Bu de ifliklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar : 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan y ll k raporlama dönemlerinde geçerlidir. Finansal varl k ve yükümlülüklerin s n fland r lmas, ölçümü ve muhasebelefltirilmesine yer vermektedir. UMS 39 da yer alan finansal enstrümanlar n s n flama ve ölçüm prensipleri yerine gelmifltir. UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim s ras nda oluflan sökme maliyetleri. Yukar daki standart ve yorumlar n fiirket in finansal tablolar nda önemli etkileri olmam flt r. Vade fark finansman gelir/giderleri vadeli al fl ve sat fllardan dolay yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çeflit gelir/giderler dönem içindeki vadeli al m ve sat mlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de erin düflük olan yla finansal tablolarda yans t l r. Maliyet, hareketli ortalama metodu ile hesaplanmaktad r. Mamul ve yar mamul maliyeti hammadde, do rudan iflçilik, di er do rudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleflebilir de er, iflin normal ak fl içinde tahmini sat fl fiyat ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat fl gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat fl maliyeti toplam n n indirilmesi ile elde edilen tutard r (Not 8). 28 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

16 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Yedek parçalar Yedek parçalar maliyetleriyle de erlenirler. Maliyet de eri yedek parçan n tüm al m maliyetleri ve bu yedek parçalar n bulunduklar yere ve konuma getirilmesi için yap lan bütün harcamalar kapsar. Yedek parçalar kullan m ömürleri de göz önünde bulundurularak bu finansal tablolarda di er duran varl klarda s n fland r lm fllard r. Yedek parçalar için, kay tl de eri net gerçekleflebilir de erden yüksekse, de er düflüklü ü karfl l hesaplan r. Maddi duran varl klar ve ilgili amortisman Maddi duran varl klar, birikmifl amortisman ve birikmifl de er düflüklü ü düflüldükten sonraki net de eri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri baz al narak do rusal amortisman yöntemi kullan larak ayr lmaktad r. Söz konusu varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri afla da belirtilmifltir. Ekonomik ömür Yer üstü düzenleri y l Binalar 8-40 y l Makine ve ekipmanlar 1-30 y l Demirbafl ve mefruflatlar 3-20 y l Tafl tlar 4-8 y l Özel maliyetler 5 y l Arazi ve arsalar için s n rs z ömürleri olmas sebebiyle amortisman ayr lmamaktad r. fiirket, her bir bilanço tarihinde maddi duran varl klarda de er düflüklü üne dair herhangi bir gösterge olup olmad n de erlendirir. Gösterge olmas halinde, maddi duran varl klar olas bir de er düflüklü ünün tespiti amac yla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, karfl l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir. Geri kazan labilir de er, ilgili maddi duran varl n mevcut kullan m ndan gelecek net nakit ak mlar ile sat fl için gerekli maliyetler sonras makul de erden yüksek olan olarak kabul edilir. Maddi duran varl klar n sat fl dolay s yla oluflan kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarlar n karfl laflt r lmas sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar na yans t l r. Bak m ve onar m giderleri olufltuklar dönemin kapsaml gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Aktiflefltirilmeden sonraki harcamalar, gelecekte yenilemeden önceki durumdan daha iyi bir performans ile ekonomik fayda sa lanmas n n kuvvetle muhtemel olmas ve ilgili harcaman n maliyetinin güvenilir bir flekilde ölçülmesi durumunda ilgili varl n maliyetine eklenirler (Not 9). Finansal yat r mlar Finansal yat r mlar sat lmaya haz r finansal varl klardan oluflmaktad r ve maliyet tutarlar üzerinden gösterilmektedir. Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin kar veya zarar üzerindeki vergi yükümlülü ü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem kar n n vergiye tabi olan k sm üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlar ile yürürlükteki vergi mevzuat uyar nca hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmifl y llardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme kay tlar n içermektedir. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullan larak, varl klar n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah ile bunlar n finansal tablolardaki kay tl tutar aras nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad r. Ertelenen verginin hesaplanmas nda yürürlükte olan vergi oranlar kullan lmaktad r. Bafll ca geçici farklar, gelir ve giderlerin Not 2 de belirtilen finansal tablo haz rlama esaslar çerçevesinde haz rlanan bu finansal tablolara göre ve vergi kanunlar na göre de iflik raporlama dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad r. Ertelenen vergi yükümlülü ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan rken, indirilecek geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl klar, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas flart yla hesaplanmaktad r. Ayn vergi otoritesi taraf ndan belirlenen gelir vergileri ile ilgili olan ertelenen vergi varl klar ve yükümlülükleri, karfl l kl olarak birbirinden mahsup edilir. Gelirlerin kaydedilmesi Gelir, mal ve hizmet sat fllar n n faturalanm fl de erlerini içerir. Sat fllar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalar n transferlerinin yap lm fl olmas, gelir tutar n n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar n fiirket e akmas n n muhtemel olmas üzerine al nan veya al nabilecek bedelin makul de eri üzerinden tahakkuk esas na göre kay tlara al n r. Sat fllarda önemli riskler ve faydalar mallar al c ya teslim edildi inde ya da yasal sahiplik al c ya geçti inde devredilir. Net sat fllar, teslim edilmifl mallar n fatura edilmifl bedelinin, sat fl iadelerinden ar nd r lm fl halidir. Sat fl ifllemi bir finansman ifllemini de içeriyorsa, sat fl bedelinin makul de eri, alacaklar n izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar n n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan r. skonto iflleminde kullan lan faiz oran, alaca n nominal de erini ilgili mal veya hizmetin peflin sat fl fiyat na indirgeyen faiz oran d r. Sat fl bedelinin nominal de eri ile makul de er aras ndaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Not 14). Faiz Geliri Faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esas na göre kaydedilir. Yabanc para cinsinden ifllemler Yabanc para cinsinden olan ifllemler, ifllemin yap ld tarihte geçerli olan kurdan, yabanc para cinsinden olan parasal varl klar ve yükümlülükler ise dönem sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas al fl kurundan TL ye çevrilmifltir. Yabanc para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya ç kan gelir ve giderler ilgili y l n gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmifltir. Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri Finansal borçlar, al nd klar tarihlerde, al nan kredi tutar ndan ifllem masraflar ç kart ld ktan sonraki de erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmifl maliyet de eri üzerinden gösterilir. fllem masraflar düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de eri aras ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans t l r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu unda gelir tablosuna yans t l r (Not 5). 30 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

17 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Borçlanma maliyetleri özellikli bir varl n sat n al nmas, inflaat veya üretimi ile do rudan iliflkisi kurulabildi i takdirde, ilgili özellikli varl n maliyetinin bir unsuru olarak aktiflefltirilir. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekte ekonomik yararlardan iflletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olmas durumunda, varl n maliyetine dahil edilir. Bu kapsamda olmayan borçlanma maliyetleri ise olufltuklar tarihte giderlefltirilir. K dem tazminat karfl l Yürürlükteki kanunlara göre; fiirket, emeklilik dolay s yla veya istifa ve fl Kanunu nda belirtilen davran fllar d fl ndaki sebeplerle istihdam sona eren çal flanlar na belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K dem tazminat karfl l, tüm çal flanlar n emeklilik dolay s yla ileride do acak yükümlülük tutarlar n n aktüer varsay mlar uyar nca net bugünkü de erine göre indirgenmifl tutar üzerinden hesaplanm fl ve finansal tablolara yans t lm flt r. Ticari borçlar Ticari borçlar, sat c lardan do rudan ürün ve hizmet almak suretiyle oluflan borçlard r. Ticari borçlar ve di er yükümlülükler tahakkuk etmemifl finansman giderlerinden netlefltirilmifl olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemifl finansman giderleri sonras ticari borçlar ve di er yükümlülükler, orijinal fatura de erinden kayda al nan borçlar n izleyen dönemlerde ödenecek tutarlar n n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplan r. Belirlenmifl faiz oran olmayan k sa vadeli borçlar, orijinal etkin faiz oran n n etkisinin çok büyük olmamas durumunda, maliyet de erleri üzerinden gösterilmifltir. Karfl l klar, koflullu varl k ve yükümlülükler Karfl l klar, fiirket'in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap sal bir yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa layan kaynaklar n ç k fl n n gerçekleflme olas l n n olmas ve yükümlülük tutar konusunda güvenilir bir tahminin yap labildi i durumlarda muhasebelefltirilmektedir. Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemekte ve koflullu yükümlülükler olarak de erlendirilmektedir. Koflullu varl klar, genellikle, ekonomik yararlar n iflletmeye girifli olas l n do uran, planlanmam fl veya di er beklenmeyen olaylardan oluflmaktad r. Koflullu varl klar n finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebelefltirilmesi sonucunu do urabilece inden, sözü edilen varl klar finansal tablolarda yer almamaktad r. Koflullu varl klar, ekonomik faydalar n iflletmeye giriflleri olas ise finansal tablo dipnotlar nda aç klanmaktad r. Koflullu varl klar ilgili geliflmelerin finansal tablolarda do ru olarak yans t lmalar n teminen sürekli olarak de erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydan n fiirket e girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varl k ve buna iliflkin gelir, de iflikli in olufltu u dönemin finansal tablolar na yans t l r. Garanti karfl l fiirket, bilanço tarihi itibariyle garanti kapsam nda olan ürünler için garanti karfl l hesaplamaktad r. Garanti süresi iki y ld r. Garanti karfl l, geçmifl dönemlerde gerçekleflen garanti giderleri esas al narak hesaplan r. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) Finansal kiralama ifllemleri Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl k, varl n kiralama döneminin bafl ndaki vergi avantaj veya teflvikleri düflüldükten sonraki rayiç de erinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmifl de erinden düflük olan üzerinden aktiflefltirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt l r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi varl klar, varl n faydal ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. liflkili taraflar Bu finansal tablolar aç s ndan, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l flirketler, ifltirak ve ortakl klar iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir (Not 22). Hisse bafl na kazanç Kapsaml gelir tablosunda belirtilen hisse bafl na kazanç, dönem net kar n n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say s na bölünmesi ile bulunmufltur (Not 21). Türkiye de flirketler, sermayelerini halihaz rda bulunan hissedarlar na, geçmifl y l kazançlar ndan ve yeniden de erleme fonlar ndan da tt klar bedelsiz hisse yolu ile art rabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse da t mlar, hisse bafl na kazanç hesaplamalar nda, finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmifl hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan a rl kl ortalama hisse say s, hisse senedi da t mlar n n geçmifle dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmufltur. Sermaye ve hisse senedi ihraç primi Adi hisseler sermaye olarak s n fland r l r. Hisse senedi ihraç primi ise fiirket in halka arz edilen hisselerinin nominal tutar ile sat fl tutar aras ndaki fark temsil etmektedir. Netlefltirme/mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyet olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de ifliklik ve hatalar Muhasebe politikalar nda de ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de ifliklikler, yaln zca bir döneme iliflkin ise, de iflikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem de iflikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya di er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. 32 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

18 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR (Devam ) fiirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullan c lar n n ekonomik kararlar n etkileyen hususlar olmalar halinde finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. Nakit ak mlar n n raporlanmas Nakit ak m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak mlar iflletme, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s n fland r larak raporlan r. flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar, fiirket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar n gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, fiirket in yat r m faaliyetlerinde (varl k yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar n gösterir. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak mlar, fiirket in finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit ve banka mevduat ile tutar belirli nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir (Not 3). Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar Finansal tablolar n haz rlanmas, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl klar ve yükümlülüklerin tutarlar n, flarta ba l varl klar n ve yükümlülüklerin aç klamas n ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar n etkileyebilecek tahmin ve varsay mlar n kullan lmas n gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas na ra men, fiili sonuçlar varsay mlardan farkl l k gösterebilir. fiirket in önemli muhasebe varsay m ve tahmini garanti karfl l na iliflkindir ve detaylar afla da belirtilmifltir. Garanti karfl l fiirket garanti karfl l n, her bir lastik modeli için geçmifl y llarda gerçekleflen parça düflen garanti giderlerini ve garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmifltir flletmenin süreklili i fiirket finansal tablolar n iflletmenin süreklili i ilkesine göre haz rlam flt r Karfl laflt rmal bilgiler Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, fiirket in finansal tablolar önceki dönemle karfl laflt rmal haz rlanmaktad r. fiirket, 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle haz rlanm fl bilançosunu 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle haz rlanm fl bilançosu ile, 31 Aral k 2012 tarihinde sona eren y la ait kapsaml gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özkaynak de iflim tablosunu da 31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait kapsaml gelir tablosu, nakit ak m tablosu ve özkaynak de iflim tablosu ile karfl laflt rmal olarak düzenlemifltir. NOT 3 - NAK T VE NAK T BENZERLER Nakit Banka - Yabanc para vadesiz mevduat Yabanc para vadeli mevduat TL vadesiz mevduat TL vadeli repo Aral k 2012 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatlar n faiz oran 1,15 ile 6,5 aras ndad r (31 Aral k 2011: Yoktur). Bankalarda bulunan vadeli mevduatlar n vadesi 2 günlük oldu u için faiz tahakkuku yap lmam flt r. (2011: Yoktur). NOT 4 - F NANSAL YATIRIMLAR fltirak fltirak Sat lmaya haz r finansal varl klar oran % Tutar oran % Tutar Kosbafl - Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve flleticisi A.fi. %1 den az %1 den az NOT 5 - F NANSAL BORÇLAR K sa vadeli banka kredileri K sa vadeli finansal kiralama borçlar Toplam k sa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal kiralama borçlar Toplam uzun vadeli finansal borçlar Finansal borçlar toplam FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

19 NOT 5 - F NANSAL BORÇLAR (Devam ) Banka kredileri ve finansal kiralama borçlar n n detay afla da gösterilmifltir: i. Banka kredileri Etkin faiz Etkin faiz K sa vadeli krediler oran % TL oran % TL AVRO krediler 4,94%-6,05% ,40%-7,00% ABD Dolar krediler - - 3,90%-5,90% Türk Liras krediler - - 8,00%-8,50% fiirket in, bilanço tarihi itibariyle kredilerinin k sa vadeli olmas ndan dolay de iflim riski ve yeniden fiyatlama tarihleri yoktur. Vadelerinin k sa olmas ndan dolay banka kredilerinin tafl nan de erleri makul de erine yak nd r. ii. Finansal kiralama borçlar Bir y ldan k sa vadeli k s m Minimum finansal Toplam Minimum finansal Toplam kiralama ödemesi Faiz yükümlülük kiralama ödemesi Faiz yükümlülük Bir y ldan uzun vadeli k s m NOT 6 - T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR K sa vadeli ticari alacaklar Al c lar Eksi: Vadeli sat fllardan kaynaklanan tahakkuk etmemifl finansman geliri ( ) ( ) Eksi: fiüpheli alacak karfl l ( ) ( ) Ticari alacaklar genel olarak üç aydan k sa (31 Aral k 2011: üç aydan k sa) vadeye sahiptir ve 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle y ll k %5 (31 Aral k 2011: %8) oran kullan larak iskonto edilmifltir. 31 Aral k 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren y llar için flüpheli alacak karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: Ocak Cari dönemde ayr lan karfl l klar (Not 17) Konusu kalmayan karfl l k tutar ( ) (70.218) 31 Aral k K sa vadeli ticari borçlar Sat c lar Eksi: Vadeli al fllardan kaynaklanan tahakkuk etmemifl finansman gideri ( ) ( ) Ticari borçlar 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle y ll k %3 (31 Aral k 2011: %6) oran kullan larak iskonto edilmifltir., 36 FAAL YET RAPORU FAAL YET RAPORU

20 NOT 7 - D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR Di er uzun vadeli alacaklar Al nan di er avanslar Di er k sa vadeli borçlar Ödenecek vergi, harç ve di er kesintiler Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Ödenecek ücretler Ödenecek maafllar Ödenecek di er yükümlülükler Di er uzun vadeli borçlar Vergi cezas (Not 20) NOT 8 - STOKLAR Hammaddeler Yar mamül Mamüller Ticari mallar Di er stoklar Eksi: Stok de er düflüklü ü karfl l ( ) ( ) Aral k 2012 ve 2011 tarihlerinde ile sona eren y llar için stok de er düflüklü ü karfl l n n hareket tablosu afla daki gibidir: Ocak Y l içindeki art fl / (azal fl), net (90.488) 31 Aral k Ocak - 31 Aral k 2012 ve 2011 y llar içerisinde sat lan mal n maliyetinde giderlefltirilen stok tutarlar Not 16 da gösterilmifltir. 38 FAAL YET RAPORU NOT 9 - MADD DURAN VARLIKLAR Yerüstü Makine ve Demirbafl ve Özel Yap lmakta Arazi düzenleri Binalar ekipmanlar mefruflatlar Tafl tlar maliyetler olan yat r mlar Toplam 31 Aral k 2011 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2012 de sona eren y l için Aç l fl net defter de eri Girifller Transferler ( ) - Ç k fllar - ( ) ( ) ( ) (76.184) ( ) - - ( ) Cari dönem amortisman - (74.706) ( ) ( ) ( ) (97.423) (15.000) - ( ) Birikmifl amortismanlardan ç k fllar Kapan fl net defter de eri Aral k 2012 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2010 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri Aral k 2011 de sona eren y l için Aç l fl net defter de eri Girifller Transferler ( ) - Ç k fllar - - ( ) ( ) ( ) ( ) Cari dönem amortisman - (72.811) ( ) ( ) ( ) (14.503) (15.000) - ( ) Birikmifl amortismanlardan ç k fllar Kapan fl net defter de eri Aral k 2011 Maliyet Birikmifl amortisman - ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) -( ) Net defter de eri FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2011 Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER 1. Şirket Profili Üretim, satış ve satış-sonrası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2009 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013

Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013 2013 FAAL YET RAPORU Elliüçüncü Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 28 Mart, 2014 n Gündem n Yönetim Kurulu Üyeleri n Yönetim Kurulu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 TOFA 30.06.2012 ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 1 GÜNDEM 2012 Q2 Öne Ç kan Konular 30.06.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı