İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş Ocaklarına Genel Bir Bakış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş Ocaklarına Genel Bir Bakış"

Transkript

1 İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kırmataş larına Genel Bir Bakış General View to Ouarry Mines in Istanbul Province and Its Surroundings Tansel DOĞAN, Abdulkadir KARADOĞAN, Ali KAHRİMAN, İnan DURDU Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 0, Avcılar, İstanbul tr U. Gökhan AKKAYA istanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Programı. 0, Avcılar, istanbul ÖZ: Bu tebliğ kapsamında İstanbul ili ve çevresi bölgeye ayrılarak (Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze, Ömerli), her bölgede bulunan kırmataş ocaklarının kapsamlı bir envanteri çıkarılmıştır. Bu araştırmalarda, inceleme alanı dahilinde bulunan adet kırmataş ocağının ruhsat bilgileri, personel bilgileri, rezerv, üretim yöntemleri, çevresel sorunları, yıllık üretim kapasiteleri, yıllık satış miktarları ile birlikte ocakta çalışan iş makinaları sayı ve kapasite bakımından incelenmiştir. Ayrıca her bölgedeki kayaç türü, mekanik ve fiziksel özellikleri bakımından değerlendirilerek ocaklarda üretilen ürünlerin kullanım alanları araştırılmıştır. Elde edilen istatistiksel veriler ışığında bölgeler arasında kıyaslama yapılmış olup, kırmataş madenciliğinde karşılaşılan sorunların (üretim, çevre, ürün standartları, satış) çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Kırmataş madenciliği.,, Çevresel sorun, İş makinası ABSTRACT: In this paper, Istanbul Province and its surroundings were classified into five different districts (Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze, Ömerli) and extensive inventory of quarry mines in each district was formed. Licence and personal information, reserve, production method, environmental problems, annual production capacity, annual sale, number and capacity of heavy duty equipments in mines were examined in these studies. Furthermore, usage areas of the production were investigated by the evaluation of mechanical and physical properties of the rock type. By the evaluating all data obtained, all districts were compared, and solutional proposals were presented in order to minimize the problems (production, environmet, production standarts, sale) in this sector. Key words: Quarry mining, Licence, Production, Environmental effects. Heavy duty machines

2 III Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/lstanbul l.giriş Kırmataş, çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olmakla birlikte, özellikle inşaat sektörünün zorunlu olarak kullanılan dir. Yapıların her geçen gün artması ve daha modern bir hale gelmesiyle çok hızlı bir gelişme gösteren inşaat sektörünün temel gereksinimi olan "kırmataşagrega", üretimi ve tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır. Temel bir yapı olan beton, ilerleyen teknolojinin getirdiği avantajlarla birlikte günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Agrega; beton yapımında çimento ve su karışımından oluşan bağlayıcı madde yardımı ile bir araya getirilen, organik olmayan, kum, çakıl, kırmataş gibi doğal kaynaklı veya yüksek fırın cürufu, genleştirilmiş perlit, genleştirilmiş kil gibi yapay kaynaklı olan taneli malzemedir. Agrega; tane boyutlarına bağlı olarak iri agrega ( mm üstü çakıl, kırmataş), ince agrega ( mm altı kum, kırma kum, yapay kum) ve taşunu (0, mm altı filler) olmak üzere üç gruba ayrılır fi,, ]. Beton hacminin %0'ini agrega bileşeni meydana getirdiği için, seçiminde titizlik gösterilmesi gerekmekte ve agreganın fiziki ve mekanik özellikleri istenileni karşılayabilecek nitelikte olmalıdır... Kırmataş Hammaddelerinin Mühendislik Özellikleri Bina, köprü, baraj, yol parkesi, bordur taşı, otoyol, balast, çatı arduvazı gibi çeşitli inşaat işlerinde kullanılan doğal agrega ve kırmataşların seçimi ve değerlendirilmesinde, jeolojik özelliklerinin yanısıra bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin de saptanması gerekmektedir. Bu şekilde, ileride oluşabilecek zararlı etkiler önlenmiş olacaktır. Özgül ağırlık, porozite, birim hacim ağırlık, basınç mukavemeti gibi özellikler kırmataş hammaddelerinin bilinmesi gereken özellikleridir []. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların içerdiği mineraller ve ayrışma dereceleri, taşıma güçleri açısından kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini etkiler. inşaat sektöründeki kullanıma göre direkt veya endirekt olarak etkili olurlar. Agregalar ve kırmataşlar içinde bulunan bu mineral veya mineral gruplarından bazıları, bağlayıcı maddenin ayrışmasına neden olarak betonun parçalanmasına veya çatlamasına yol açarken, diğer bir kısmı agrega ve kırmataş ile çimento hamuru arasında kuvvetli bir bağlanmanın oluşmasını engelleyerek mukavemetin düşmesine neden olur. Betonda agrega kullanımının sağladığı teknik özelliklerin başında; sertleşen betonun hacim değişikliğini önlemesi veya azaltması, sertleşmiş betonun aşınmaya ve çevre etkilerine karşı dayanıklılığını artırması, kendi dayanım gücünün yüksekliği nedeniyle betonun taşımakta olduğu yüklere karşı gerekli dayanımı sağlaması gelir []... İstanbul İli Taşocaklarının Genel Durumu İstanbul ili ve çevresindeki kırmataş ocakları Rumeli yakasında; Cendere, Cebeci, Çatalca; Anadolu yakasında ise; Gebze ve Ömerli olarak dikkat çekmektedir. Özellikle son yıldır Rumeli yakasında bulunan Bakırköy, Istinye ve Cebeci'deki ocaklar ile Anadolu yakasındaki Kanlıca ve Kartal'daki taşocakları bugün tamamen yoğun şehirleşmenin sınırları içinde kalmış ve üretim faaliyetleri sona ermiştir. Çarpık kentleşme içinde yeralan kırmataş ocaklarının yarattığı çevre sorunları (patlatma sonucu oluşan hava şoku, yer sarsıntısı, kaya fırlaması, kırma ve eleme sonucu oluşan toz ve su problemleri) kırmataş ocaklarının ekonomik ve sürekli bir şekilde çalışmalarını zorlaştırmaktadır [].. İSTANBUL İLİNDE İNCELEME YAPILAN BÖLGELER II Özel İdare Müdürlüğü ve Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda istanbul il sınırları içerisinde bulunan kırmataş ocakları; Cendere, Cebeci, Çatalca, Gebze ve Ömerli olmak üzere beş bölgeye ayrılarak incelenmiştir (Şekil ). Çalışma yapılan kırmataş ocaklarının ruhsat bilgileri, üretim yöntemi ve kapasiteleri, kullanılan patlayıcı maddeler, kullanılan iş makinalarının sayı ve kapasiteleri, kırmaeleme tesisi nihai ürünleri ve ürün kullanım alanları, ocakta çalışan personel sayısı ve nitelikleri hakkında incelemeler yapılmıştır.

3 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/İstanbul Ancak, incelenen ocakların bir kısmında üretim yapılmadığından bu bilgiler tam olarak aiınanamamış ve gözlemlerde bulunulamamıştır. Ayrıca, inceleme yapılamayan ocaklar da mevcuttur. Çalışma kapsamında incelenen tüm ocaklarda, üretim delmepatlatma ile gerçekleştirilmekte olup, üretilen agregalar kırmaeleme tesisine nakledilerek boyuta göre sınıflandırılmakta, yıkandıktan sonra depolanmaktadır. Üretilen agregalar; stabilize (baypas), taş tozu (0 mm), nolu mıcır ( mm), nolu mıcır ( mm) ve nolu mıcır ( mm)'dır. inceleme yapılan bölgelerdeki kayaç birimlerine ait fiziksel ve mekanik özellikler toplu olarak Çizelge l'de verilmektedir []. Bölgelerdeki kırmataş ocaklarında başta hazır beton ve çimento hammaddesi olmak üzere yol, dolgu ve alt yapı malzemeleri üretilmektedir. Şekil. İnceleme Alanının Yer Bulduru Haritası [].. Cendere Bölgesi Cendere havzası, KemerburgazAyazağa arasında, yaklaşık 0 km aralıkta, KBGD yönünde, temeli oluşturan grovakkumtaşı formasyonu içinde doğal bir vadi konumundadır. Cendere vadisi, Ayazağa civarında yüksek tepe ve sırtlarla sınırlanırken, Kemerburgaz'a doğru bu yükselti giderek azalarak devam etmekte, daha sonra KemerburgazKaradeniz az yüksek Neojen yaşlı kumkilkömür düzlükleri ile denize doğru sıfırlanmaktadır. Cendere vadisi ve civarında "kırmataşagrega" ocaklarında izlenen ardalanma, en üstte kuvartener yaşlı alüvyon ve yamaç molozu, pliosen yaşlı kumçakıl, paleozoik yaşlı grovak, ara geçiş zonu olarak killi şistler ve onu takiben kumtaşı şeklindedir. Cendere Bölgesi'nde şu anda beton santralı, asfalt üretim tesisleri ve kırmataş ocağı mevcuttur. Bölgede bulunan taşocağından, Cebi, Tokatlı, İstaş, Güzeltaş, Kartaş firmalarına ait ocak şu anda kapanmış durumdadır. Öztaş, Gümüştaş, İslamoğlu, LafargeEkmel firmalarına ait ocaklarda inceleme yapılamamış olup, inceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, ve 'de verilmektedir... Cebeci Bölgesi Çarpık kentleşme sonucu, Cebeci Bölgesi'ndeki taşocakları bugün tamamen yerleşim bölgeleri arasında kalmış olup, İstanbul genelinde bulunan taşocakları sahaları içerisinde çevre sorunlarının en çok yaşandığı bölge durumundadır. Bölgede paleozoik ve senozoik yaşlı kaya birimleri yer almakta, karbonifer yaşlı Trakya Formasyonu sahanın en yaşlı kaya birimini oluşturmaktadır. Bölgenin büyük bir Çizelge. Bölgelere Ait Kayaç Birimlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri [] Bölge Ozgul Kuru Birim Ağırlık Su Emme Efektif Porozite Tek Eksenli Basma Ağırlık Yd(kN/m ) W a (%) n.(%) Dayanımı Ob (MPa) Cendere Cebeci Çatalca Gebze Ömerli

4 Çizelge Sahibi Akdağlar Sinpaş Kemerburgaz Maden Tesisleri Kapıcıoğlu. Cendere Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilg iler Akdağlar. Sinpaş A.Ş. Kapıcıoğlu Er Inş Mad. San. Tic. Şti Mülkiyet Durumu Süresi (yıl) 0 0 Alanı (hektar) 0 0 e Başlama Tarihi Cinsi Rezerv (M.ton) Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, yol ve alt yapı Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Çizelge. Cendere Bölge sinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Vardiya Vardiya Yılda ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Modeli Kapasitesi suresi (saat) çalışılan gun Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye () sayısı Akdağlar Sinpaş A Ş Kapıcıoğlu Er Inş Mad San adet furukavva adet Atlas Copco adet Atlas Copco adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet ta Yapılan Kullanılan Patlayıcı Maddeler Powergell Powergell Powergell Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Powergell00 kg 9000 kg Elektrikli kapsul00 Çizelge. Cendere Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel idari Bölüm Nakliye Kazı Mühendis Formen Memur Yükleme Akdağlar Sinpaş A Ş Kapıcıoğlu Er Inş Mad San Bilgi verilmedi. Bilgileri Delme Patlatma I Bakım Onarım _ Kırma Eleme Tes Yemekhane Toplam Personel 0 0

5 Ill Ulusal Kırmatas Sempozyumu Aralık 00/Istanbul kısmını kaplayan Trakya formasyonu içerisinde Cebeciköy kireçtaşı üyesi ayırtlanmıştır. Cebeciköy kireçtaşı, yaygın sparit damarlı, sert, tabakalı veya masif görünümlü, koyu gri ve mavimsi siyah renklere sahip biyomikritik kireçtaşıdır. Trakya Formasyonunu açısal uyumsuzlukla örten Belgrad Formasyonu, tutturulmamış veya az tutturulmuş, çakıllı, kumlu, siltli, killi ve yer yer kömürlü seviyeler içeren neojen yaşlı karasal bir çökeldir []. Cebeci Bölgesi'nde şu anda adet kırmatas ocağı mevcuttur. Bu işletmelerden Özyurt A.Ş., Hayırlıoğlu A.Ş. ve Akyıldız A.Ş. kapalı durumdadır. Ahmet Yazıcı A.Ş.'ye ait ocakta ise üretim durdurulmuş olup çalışma kapsamında Sutaş, Has, Çakırlar, Çaysu, Çapaş, Marmara firmalarına ait ocaklarda inceleme yapılamamıştır. İnceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, 'de verilmektedir... Çatalca Bölgesi Bölgedeki kırmatas ocakları Çatalca ilçesine yaklaşık km mesafedeki Sarıkayatepe mevkiinde bulunmaktadır. Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle, patlatma sonucu meydana gelen gürültü, titreşim ve tozdan dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Trakya Havzasının doğusunda yeralan Küçükçekmece, Çatalca ve Selimpaşa arasındaki bölgede Tersiyer sedimanter istifi, orta eosenerken alt oligosen yaşlı kumtaşı ve çakıltaşı, kireçtaşı ve resifal kireçtaşları ile killi kireçtaşışeylden oluşan şelf çökelleriyle başlar. Bunu genç alt oligosenalt miyosen yaşlı sığ denizeldeltaik birimler izler. En üst seviyeyi ise üst miyosen yaşlı akarsu, gölsellagüner ortamda birikmiş olan çökeller oluşturur []. Bölgede şu anda kırmatas ocağı mevcut olup, May, Makyol ve AgregaSa firmalarına ait ocaklarda incelemelerde bulunulamamıştır. İnceleme yapılan ocaklara ait detaylı bilgiler Çizelge, 9, ve 0'da verilmektedir... Gebze Bölgesi İstanbulİzmit karayolunun (E) kuzeyinde yer alan, Kocaeli Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü Taşkaldıran Mevkiindeki kireçtaşı ocakları (Hereke Formasyonu) Gebze Taşocakları İşletmecileri tarafından işletilmektedir. Bölgede paleozoik, mesozoik ve senozoik yaşlı birimler yer almaktadır. Triyas yaşlı birimler karbonifer serileri üzerine transgresif olarak açılı bir diskordansla gelirler. Hereke çevresindeki triyas yaşlı litolojiler; Kapaklı, Erikli, Hereke ve Tepecik formasyonları olarak adlandırılmıştır. Kretaseyi ise Kutluca ve Şemsettin formasyonları temsil eder. Erikli formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen Hereke formasyonu, beyazımsıkoyu grisiyahımsı kireçtaşından oluşur. Çok ince, inceorta ve kalın tabakalardan oluşan birim dolomitik kireçtaşı ve dolomit seviyeleri de ihtiva eder. Altorta triyas yaşındaki birimin kalınlığı m arasında değişmektedir. [9] Bölgede şu anda 'i faaliyet halinde olmak üzere toplam ocak bulunmaktadır. Kapıcıoğlu ve Emsa taşocağı işletmeleri kapalı olup, Hacıoğullan Köse, Bahri Yılmaz, Mustafa Demirhan, Kocabeton, Aslan Çimento, Kıbsaş, Mıcırsan firmalarına ait ocaklarda incelemelerde bulunulamamıştır. İnceleme yapılan ocaklarla ilgili bilgiler Çizelge,, ve 'de verilmektedir... Ömerli Bölgesi Bölgedeki kırmatas ocakları Ömerli Beldesi'ne km mesafede yer almaktadır. Üretilen malzemeler, hazır beton, yol ve dolgu olarak kullanılmaktadır. Bölgede paleozoik, mesozoik, senozoik yaşlı sedimanter kayalar ve kretase filisinin içinde arakatkı olarak bulunan andezit birimleri yer almaktadır. Ömerli bölgesinde triyas yaşlı litoloji Karakiraz formasyonu olup kireçtaşı, dolomitli kireçtaşından oluşur. Kretaseyi ise andezit, ara seviyeli kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marndan oluşan Bozhane formasyonu temsil eder [0]. Bölgede şu anda kırmatas ocağından, Selim Usta ve Baran firmalarına ait ocaklar kapanmış durumdadır. Orkisan, Entegre, Doğutaş, Taş Maden şirketlerine ait ocaklarda inceleme yapılamamıştır. İnceleme yapılan ocaklara ait detaylı bilgiler Çizelge,, ve 'da verilmektedir. 0

6 Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocak arına Ait Genel Bilgiler Sahibi Kayalar İnş. A Ş Sitaş Erler Yapı ve Maden A.Ş. Yol ve Yapı End. Ltd. Şti. ÖzGün Dalbay Ltd. Şti. Kayalar İnş.. Sitaş A.Ş. Erler Yapı ve Maden A.Ş Yol ve Yapı End. Ltd Şti. Guntaş A Ş. Dalbay Ltd Şti Mülkiyet Durumu Şahıs Şahıs Tapu Şahıs Süresi (yi) 0 Alanı (hektar) 0,,, e Başlama Tanhi Cinsi Rezerv (M ton), 00 0 Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, dolgu ve temel Hazır beton, yol ve dolgu Hazır beton, dolgu Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Vardiya Vardiya Yılda ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Modeli Kapasitesi süresi(saat) çalışılan gün Delik delme Kazıcıyükleyici Nakliye () sayısı Kayalar İnş. A.Ş. Sitaş A.Ş. Taşcağı Erler Yapı ve Maden Yol ve Yapı End. Ltd. Şti. ÖzGun adet vagondrill adet tamrock adet I adet tamrock adet truckdrıll adet vagondrill adet furukawa. Bilgi verilmedi Çizelge. Cebeci Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet adet adet ta Yapılan Kullanılan Patlayıcı Maddeler Jelatinit Jelatinit Jelatinit Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Jelatinit00 kg 000 Jelatinit.00 kg.00 kg.0

7 Kayalar Inş A Ş Sıtaş A Ş Erler Yapı ve Maden A Ş Yol ve Yapı End Ltd Ştı OzGun Mühendis. idari Bölüm Formen Memur Nakliye g Kazı Yükleme 0 Delme Patlatma Çizelge. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Akyol Mıcır ve Mermer San Tic A Ş Sahibi May Yapı Ltd Mülkiyet Durumu Hazine Suresi (y>d 0 Alanı (hektar) e Başlama Tarihi 99 Cinsi Bakım Onanm Rezerv (M ton) Kırma Eleme Tes Yıllık (ton) Yemekhane Toplam Personel 9 Kullanım Amacı Çimento, yol ve dolgu Satış Miktarı (ton) Ay Yıl Artaş A Ş MadkımLtd Ştı Serkanlar Ltd Ştı Timuçin A Ş Akyol Mıcır ve Mermer San Tic Artaş Madkım Ltd Ştı Serkanlar Ltd Ştı AkçanSA AkçanSA AkçanSA A Ş Şahıs Şahıs Tapu Timuçin A Ş Şahıs Çizel ge 9. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Timuçin A Ş Bilgi verilmedi Kapasitesi Vardiya Vardiya suresi (saat) Yılda çalışılan gun ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet vagondrıll adet Atlas Copco adet vagondnll adet truckdnll adet Böhler adet Böhler 0 adet Atlas Copco adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet 9 adet adet 0 adet adet Hazır beton, çimento, yol dolgusu Mıcır üretimi, çimento Çimento yapımı 000 ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Kullanılan Patlayıcılar Powergell Jelatınıt Jelatınıt Jelatınıt Jelatınıt Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Powergel 00 kg 000 kg Gecikmeli kapsûl 000 Jelatınıt 00 kg looookg Gecikmeli kapsul 000 Jelatınıt 00 kg kg 00

8 Çizelge 0. Çatalca Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri idari Bölüm Nakliye Kazı Delme Akyol San.Tic. Artaş A.Ş. Madkim Ltd. Serkanlar Ltd. Timuçin A Ş Mühendis I Formen Memur Yükleme Patlatma Bakım Onarım Kırma Eleme Tes Yemekhane Toplam Personel 9 9 Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Sahibi AkçanSAA.Ş.. Akyıldız Mıcır San Tic.. Aytaş Ayhanlar End.San.Tic. Birleşik Inş. Taahhüt ve Ltd. Şti. DeTaş ve Taşımacılık A.Ş. Set Beton Mad. A.Ş. SürekKurtbal O. Coşkun Şentürk Ocağı : Bilgi verilmedi AkçanSAA.Ş.. Akyıldız Mıcır San. Tic A.Ş Aytaş Ayhanlar End.San.Tic Birleşik Inş Taahhüt ve Ltd. Şti. Ayhanlar Far Turizm SürekKurtbal Ltd. Şti Taşsan A Ş. Mülkiyet Durumu Suresi (y.d Ruhs: Ruhs: Alanı (hektar) 0,, 0,., : e Başlama Tarihi Cinsi Rezerv (M ton) Yıllık (ton) Kullanım Amacı Hazır beton, asfalt, dolgu ve alt yapı Hazır beton ve asfalt İnşaat betonu Hazır beton, yol, dolgu ve alt yapı Hazır beton Hazır beton Hazır beton, asfalt, duvar ve dolgu taşı Hazır beton, asfalt Satış Miktarı (ton) Ay Yıl

9 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu AkçanSA Akyıldız Mıcır San Tic Aytaş Ayhanlar Birleşik Inş Taahhüt ve Ltd Ştı DeTaş Taşımacılık Set Beton Surek Kurtbal Taşsan Aralık 00/Istanbul Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Kapasitesi ton/yıl Vardiya Vardiya suresi (saat) 0 S Yılda çalışılan gun ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet Atlas Copco adet vagondrıll ladet Ingersoll Rand LM00 ladet ingersoll Rand LM00 adet vagondrıll I adet vagondrıll adet adet vagondrıll adet furukawa Çizelge. Gebze Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgileri AkçanSA A Ş Akyıldız Mıcır Aytaş Ayhanlar Birleşik Inş ve Mad DeTaş Set Beton A Ş SurekKurtbal Taşsan Bilgi verilmedi Mühendis idari Bolum Formen Memur I Nakliye 0 0 Kazı Yükleme 0 Delme Patlatma adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adetloder I adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör Bakım Onarım Kırma Eleme Tes adet adet adet adet adet adet adet adet Yemekhane ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Kullanılan Patlayıcılar Emuhte 00 Emulıte 000 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 000 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Emuhte 00 Jelatınıt Toplam Personel 9 Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Emuhte kg Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul000 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emuhte kg Emuhte kg kg Elektrikli kapsul 000 Emuhte kg kg Elektrikli kapsul 000 Emuhte kg 00 kg Gecikmeli kapsul 00 Emuhte kg kg Gecikmeli kapsul 00 Emuhte kg Jelatınıt 00 kg kg Gecikmeli kapsul00

10 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Çizelge. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Genel Bilgiler Koç Hafriyat Mad Ltd Ştı Yapı Maden Istaş Yazlar A Ş Kaplan Petrol Ehil A Ş Koç Hafriyat Ltd Ştı Yapı Maden Istaş A Ş Yazlar A Ş Kaplan Petrol A Ş Sahibi Koç Hafriyat Mad Ltd Ştı Yapı Maden A Ş Istaş Mıcır Inş Ltd şt. Selahattın Yaz Selahattın Yaz Selahattın Yaz Mülkiyet Durumu Suresi (y>i) Alanı (hektar) 0, 0 0 e Başlama Tarihi Cinsi Aralık 00/Istanbul Rezerv (M ton) Çizelge. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait, Patlatma ve Makine Bilgileri Modeli Ehil A Ş Bilgi verilmedi Kapasitesi ton/yıl Vardiya Vardiya suresi (saat) 0 ^ılda çalışılan gun sayısı , 0, 0 Yıllık (ton) ta Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Delik delme Kazıcıyukleyıcı Nakliye adet frukavva adet adet adet adet Tamrock adet Holmann adet Gemrock adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adetloder adet ekskavatör adet loder adet ekskavatör adet adet adet adet 9 adet adet Kullanım Amacı Hazır beton, asfalt Hazır beton, asfalt, yol, dolgu Hazır beton Hazır beton, asfalt ve yol Hazır beton, yol ve dolgu Hazır beton, asfalt Satış Miktarı (ton) Ay Yıl ta Yapılan Patlatma Çalışmaları Yıllık Patlayıcı Sarfiyatı Kullanılan Patlayıcı Maddeler Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 00 Emulıte 0 Emulıte 00 Emulıte kg kg Emulıte kg 000 kg Elektrikli kapsul 00 Emulıte kg 000 Elektrikli kapsul 00 Emulıte 000 kg 0 kg 0 Emulıte kg kg Gecikmeli kapsul 000 Emulıte kg looookg Elektrikli kapsul 000

11 Ill Ulusal Kırmatas Sempozyumu Aralık 00/lstanbul Çizelge Koç Hafriyat Ltd Yapı Maden A Ş İstaşA Ş Yazlar A Ş Kaplan Petrol Ehil. Ömerli Bölgesinde Bulunan Taşocaklarına Ait Personel Bilgil eri İdari Bölüm Mühendis Formen Memur Nakliye Kazı Yükleme Delme Patlatma Bakım Onarım Kırma Eleme Yemek hane Toplam Personel Sayı. SONUÇLAR inceleme alanı olan istanbul ili ve çevresinde kırmatas ocakları; Rumeli yakasında Cendere, Cebeci, Çatalca; Anadolu yakasında ise Gebze ve Ömerli bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Özellikle son yıldır Rumeli yakasında bulunan Bakırköy, İstinye ve Cebeci'deki kireçtaşı ocakları ile Anadolu yakasındaki Kanlıca ve Kartal'daki taşocakları bugün tamamen yoğun şehirleşmenin sınırları içinde kalmış ve üretim faaliyetleri sona ermiştir. Türkiye'nin jeolojik özelliği gereği içinde bulunduğu deprem riski, nüfusun ve beraberinde yapılaşmanın hızla artması, yapı olarak kullanılan kırmataşagreganın kaliteli üretimini zorunlu kılmaktadır yılları arasında İl Özel İdare tarafından 9 adet taşocağı, adet kumçakıl, adet kireç ocağı, adet kum ocağı ruhsatı verilmiştir. Bu çalışma kapsamında, inceleme yapılan bölgeler arasında üretim kapasitesi kıyaslaması yapılacak olursa, Gebze Bölgesi Şekil 'deki grafikte de görüldüğü gibi birinci sırada yer almaktadır. Şekil. Bölgeler Arası Kapasitesi Kıyaslaması İnceleme alanındaki kırmatas işletmeleri küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Büyük ölçekli işletmeler genellikle çimento fabrikaları ve hazır beton santrallerine ait olan işletmelerdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretim genelde 0 işçiyle yapılmakta ve kapasite ortalama 000 olmaktadır. tüm ocaklarda patlatma ile yapılmaktadır. Küçük ölçekli ocakların hemen hemen tamamında delme işlemi eski makinelerle çok uzun sürede gerçekleştirilmektedir. Bu da üretim kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. tesis arası nakliye genelde düşük kapasiteli ve az sayıda la yapılmaktadır. İnceleme alanındaki ocakların tamamında toz, gürültü ve titreşim gibi çevresel sorunlar mevcuttur. Özellikle de ocakların büyük bölümünün yerleşim yerlerine yakın olması dolayısıyla çevresel sorunlar daha büyük bir önem arz etmektedir. içi yollarda meydana gelen toz, sulama yöntemiyle en aza indirilebiliyorsa da kırmaeleme tesislerinde meydana gelen toza karşı mücadele zor olmaktadır. Çevresel sorunların en çok yaşandığı bölge Cebeci ve Çatalca Bölgeleridir. Bölgelerdeki ocakların yerleşim yerlerine çok yakın olması dolayısıyla gürültü, titreşim ve özellikle de toz diğer bölgelere nazaran ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Kırmatas sektörü, gerek üretim büyüklüğü, katma değer/işçi, gerekse iş yeri kazaları, işçi sağlığı performansı açısından çağdaş işletmeciliğin çok uzağında bir görünüm sergilemektedir. Bu bağlamda, işletmelerin istenen boyut ve kalitede üretim gerçekleştirmeleri açısından "maden mühendisi" çalıştırmaları hukuksal bir

12 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/lstanbul zorunluluktur. Maden mühendisi çalıştıran ocaklar, gerek üretim kapasiteleri, gerekse işyeri organizasyonu ve iş güvenliği açısından diğer ocaklara oranla daha iyi durumdadır. istanbul yakın gelecekte kaliteli beton agregabitumlü kaplama agrega sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bu nedenle günümüzde kentler için agrega sahaları, su havzaları, atık depolama bölgeleri, yapılaşma alanları ve yeşil kuşaklar kadar yaşamsal öneme sahiptir. Çağdaş ölçülere göre planlanan ve yönetilen kentlerde bu kaynaklar araştırılarak belirlenmekte ve daha sonra da özenle korunmaktadır. Bu darboğazın aşılması için gerekli rezerv ve kaliteyi sağlayan bölgelerdeki hammaddeler özenle koruma altına alınmalıdır. planlamasına ışık tutacak ciddi envanter çalışması başlatılmalıdır. Jeolojik harita çıkartılması, rezerv kalite araştırması, kalite bazında potansiyel sınıflandırma, yerleşim alanları ile etkileşimin belirlenmesi konularını kapsayacak bu çalışmalarda, jeoloji, jeofizik, maden mühendislik disiplinleri yanında, şehir planlama ve çevre mühendisliği disiplini de yer almalıdır. Sektör için gerekli bilginin hızla üretilmesi ve yaygınlaştırılması, malzeme üretim tekniklerinin ve kullanım alanlarının standartlaştırılması, sektördeki işgücü ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tüzük ve yönergelerin hazırlanması kaçınılmaz olmalıdır. Kırmataş sektöründe, fiyat belirleme konusunda da bir disiplin göze çarpmamaktadır. Bu olgu ise, tamamen kayıt dışı ekonominin avantajlarından kaynaklanmaktadır. Buna karşın sektörde kurumlaşmış firmalar piyasada bu şekilde oluşan rejimden dolayı, haksız rekabetle karşı karşıya kalmakta ve gereken yatırım, büyüme ve teknoloji için sağlıklı bir fon oluşamamaktadır. Bu kayıt dışı görüntüsünden uzaklaştırılması bakımından ivedilikle vergilendirilmenin yaygınlaştırılması yönünde önlemler alınarak, ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Tüm küçük ve orta ölçekli kırmataş işletmeleri Agrega Üreticileri Birliği içinde yeralmalıdır. Başta sektör olmak üzere, meslek odaları, meslek örgütleri, yerel yönetimler, üniversitelerin işbirliğinde ülke bazında agrega rezerv ve potansiyelinin envanterini oluşturma, kırmataş gereksinimi ve kullanım alanlarına göre dağılımını projekte etme, kırmataş kaynaklarının mühendislik özelliklerini belirleme, çevreye duyarlı üretim teknolojilerini geliştirme, üretimi sona ermiş sahaların tekrar doğaya kazandırılması konularında standartlar oluşturma gibi çalışmaların zaman geçirilmeden başlatılması son derece önem taşımaktadır. Ayrıca, Taşocakları Nizamnamesinin iptali ve taşocaklarının Maden Kanunu kapsamına alınması ile yasal belirsizlik ve karmaşa ortadan kalkacaktır. Böylelikle, bu tür işletmeler hem mühendislik disiplini ile çalışma imkanına kavuşacak hem de kayıt dışı ekonominin getirdiği haksız rekabet ortadan kalkacaktır.

13 Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu Aralık 00/Istanbul Kaynaklar [] Durdu, İ., "İstanbul îli ve Çevresi Kırmataş ları Envanteri", istanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü Maden işletme Anabilim Dalı. Bitirme Ödevi, 00. [] İpekoğlu, B., Çağlayan, M., Haberveren, S, Kurşun,., "Beton Yapımında Kullanılan Agregaların Özellekileri ve Örnek Bir Kuruluş ISTON", Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, TMMOB Maden Mühendisleri Odası istanbul Şubesı& TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası istanbul Şubesi, 99, 999. [] Doğan, T., "Kırmataş Envanteri", istanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Envanter Komisyonu, www istanbul.edu tr/eng/maden. 00. [] Erguvanlı, K., "Mühendislik Jeolojisi", 9 [] Arıoğlu, E., Tokgöz, N., "Kırmataş ları ve Kısa Bir Değerlendirmesi", TMMOB Maden Mühendisleri Odası istanbul Şubesi Çalışma Raporu, Sayı l,no, 99. [] Zarif, I.H, Tuğrul, A., Dursun, G, istanbul'daki Kıreçtaşlarının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi", istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, C:, S:, 00 (baskıda) [] Altunbulak, Ç., "Cebeciköy Dolayının Jeolojisi ve Cebeciköy Kireçtaşının Agrega Olma Özellikleri', istanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bitirme Ödevi, 000. [] Şen, Ş.. Koral, H., Önalan, M.. "KüçükçekmeceÇatalca Dolayında Trakya Havzası Doğusunun Jeolojisi ve Gelişimi. Yeni Bulgular", istanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Vol:, Sayı:,, 99 [9] Halilı, A., Gözübol, A.M, "Hereke Formasyonunun (Gebze Kireçtaşı) Kırmataş Özelliği ve KırmaEleme Tesislerindeki Davranışı", Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi& TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 99, 999 [0] Kozacı, Ö., "ÖmerliHüseyinli Köyü Civarındaki Taşocaklarında Üretilen Triyas Kıreçtaşlarının Agrega Olabilme Özellikleri ve Optimum DelmePatlatma Yönteminin Araştırılması", Bitirme Ödevi, I.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 000.

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Serap ALP Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI Ve KAPSAMI 2. ÜRETİM 3. DIŞ TİCARET 4. İSTANBUL İLİ ve ÇEVRESİNDE BULUNAN KIRMATAŞ

Detaylı

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri ve Beton Dayanımına Etkileri The Petrographical Properties of the Aggregates in istanbul and Their Effects on Concrete Strenght Bektaş UZ 1, Gürkan

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

Şile Neojen Havzası (Şekil 1), 1980 li yıllardan itibaren

Şile Neojen Havzası (Şekil 1), 1980 li yıllardan itibaren Makale www.madencilik-turkiye.com Dr. M. Haluk Sipahi Jeoloji Y. Mühendisi Matel Hammadde San.ve Tic. A.Ş. hsipahi@matel.com.tr M. Coşkun Kuzum Jeoloji Mühendisi ÇH Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti. c.kuzum@chconsultants.com

Detaylı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri Mustafa Yavuz Çelik a ve Şükrü Tur b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu. Ali Çetinkaya Kampusü,

Detaylı

BETON YAPIMINDA KULLANILAN AGREGALARIN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEK BİR KURULUŞ "İSTON"

BETON YAPIMINDA KULLANILAN AGREGALARIN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEK BİR KURULUŞ İSTON 2 Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, tstanbul-1999, ISBN B.L6.0.KGM.O.63.O0.03/606 1 BETON YAPIMINDA KULLANILAN AGREGALARIN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEK BİR KURULUŞ "İSTON" Mehmet ÇAĞLAYAN*, Sevtap HABERVEREN* Bedri

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Sıcak Asfalt Karışımı (BSK) Üretimi Açısından İstanbul Taşocaklannın Genel Değerlendirilmesi: Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri With Respect To Produce Hot Mix Asphalt, General Evaluation Of Quarries

Detaylı

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ AFYON 2012 1 TAŞ OCAĞI MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİSİ 1. GİRİŞ Toplumların temel ihtiyaç maddesi ve enerji dışındaki ikinci kaynak ihtiyacı endüstriyel kayaçlar ve minerallerdir.

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU

BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU BURDUR GÖLÜ HAVZASI MERMER OCAKLARI RAPORU Burdur Gölü Havzası Mermer Ocakları Raporu 1. Baskı Haziran 2014 ISBN: 978-605-01-0623-7 Tasarım Dijle Göksoy Konuk Teknik Hazırlık: Patika Ajans Mat. Rek. Org.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak Burcu GEZER MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

MERMER KENTİ ADIYAMAN PROJESİ

MERMER KENTİ ADIYAMAN PROJESİ KALKINMA PROJELERİ AKADEMİSİ DERNEĞİ MERMER KENTİ ADIYAMAN PROJESİ ADIYAMAN İLİ MERMER SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA RAPORU M.Tahir DADAK Mesut GÜL Adıyaman-2012 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI YÖNTEMİ..

Detaylı

MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ

MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ TOKAT İLİ MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ Arş. Gör. M. Said DÖVEN Yrd. Doç. Dr. Kubilay ÖZYER Tokat-2011 Bu rapor, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa Soner AZİZOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ PAZAR DURUMU VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ Rıfat TÜR (*), Cem OĞUZ (**) (*) Akdeniz Ünv., Müh. Fak., İnş. Müh. Böl. Antalya (**) Akdeniz Ünv. TBMYO, İnş. Bilim. Böl. Antalya

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ELMAS TELLERİN KESİM PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Özgür AKTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Maden İşletme Anabilim

Detaylı

TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, lstanbul-999, ISBN B 6.0.KGM0.63.00.03/606 TAŞOCAKLAREVDAKİ PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ RECORD and EVALUATION of ENVIRONMENTAL IMPACTS

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 1 / 47 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL

FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL FİNAL RAPOR TUZLA İLÇESİ ÇEVRE RİSK ANALİZİ VE ÇEVRESEL ARALIK 2006 Hazırlayan Uluslararası Danışmanlık Organizasyon Ltd. Şti. Sahrayı Cedit Mahallesi Golden Plaza B Blok No:31 Kat:6 Daire:12 Kozyatağı

Detaylı

Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) 455 1880. Faks: (312) 455 1885. Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii

Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) 455 1880. Faks: (312) 455 1885. Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI NUROL ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara Tel : (312) 455 1880 Faks: (312) 455 1885 PROJENİN ADI BABADERE ELEKTRİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mesut TONÇER DİYARBAKIR HANİ YÖRESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ BLOK ALMA OLANAKLARI, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı