2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)"

Transkript

1 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) ADMINISTRATIVE SPECIFICATION FOR PURCHASES OF GOODS VIA FOREIGN REPRESENTATIVES FOR YEAR 2014 (PAYMENT TO BE MADE WITH ATTACHE CREDIT) DOSYA NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : 1

2 İDARİ ŞARTNAME () ADMINISTRATIVE SPECIFICATION () 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY 1.1. İdarenin / Contracting Entity s; 1.2. Adı / Name : Hava Lojistik Komutanlığı 1.3. Adresi / Address : Hava Lojistik Komutanlığı İha.Kom.Bşk.lığı ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE 1.4. Telefon numarası / Phone Number: / / Belgegeçer numarası / Fax Number : Elektronik posta adresi / address: 1.7. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle veya idarenin elektronik posta adresinden (www.hvlojk.tsk.tr ) temin edeceklerdir. The bidders shall get the information concerning the procurement by contacting the authorized personnel from the above-mentioned addresses and phone numbers or address of the Contracting Entity (www.hvlojk.tsk.tr). 2. ALIM KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE WORK ASSOCIATED WITH THE PROCUREMENT Alım konusu malın/hizmetin / Material s/service s ; 2.1. Adı / Description : HAWK Silah Sistemi Yedek Malzemesi Alımı HAWK Weapon System Spare Goods 2.2. Miktarı ve türü / Quantity and types: 2 kalem / 2 items 2.3. Son teslim adresi / Delivery Address: LAHİKA-4 de belirtildiği gibidir. / Like in appendix Teslim tarihi / Delivery Date: İdari şartname maddesinde belirtilmiştir. / As stated in article no: 35.1 of the administrative specification Alım usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 gün ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11.b Maddesi uyarınca Dış Temsilcilikler Aracılığı ile Yurt Dışı Alımlar. Acquisition Method: For commercial purchases via foreign representatives designed in accordance with Article 3/b of Law No.4734 on Public Tenders and implemented to the Article 11/b of No. 2009/14973 decision of Council of Ministers on April 20th, İş bu alıma Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile yabancı istekliler katılabilecektir, yerli istekliler katılamayacaktır. Bu alıma konsorsiyumlar teklif veremez. The firms operating in free Zones located in Turkey and foreign bidders shall be eligible to submit a bid in accordance with the Specification; however, the domestic bidders shall not be entitled to bid. Consortiums cannot submit bids for this procurement. 4. Alım tarihinde veya sipariş verilene (ihale kararı tebliği) kadar 20 Nisan 2009 gün ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 04 Kasım 2003 gün ve 2003/6392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2886, 4734, 4735, 3238 sayılı kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici (bu süre bitimine kadar) veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar veya bu sürede yasaklı duruma düşen istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılır. At the time of the procurement or until issuing of the purchase order (notification of tender decision), those temporarily (until the end of that period) or permanently prohibited from bidding in accordance with Decision No. 2009/14973 of the Council of Ministers on April 20, 2009; with Decision No. 2003/6392 of the Council of Ministers on November 4, 2003 and the laws No. 2886, 4734, 4735 and 3238 and provisions in other laws as well as those convicted of crimes under Law No.3713 on Combating with Terrorism and organized crimes, or those who fell in these categories meanwhile shall be disqualified from evaluation. 2

3 5. Teklif mektuplarında aşağıdaki belge ve bilgiler mutlaka bulunacaktır: The following documents and information must be enclosed to the letter of bid: 5.1. İmzalı proforma fatura (yetkili kişi tarafından imzalanmış, LAHİKA-1 deki örneğe uygun), Signed proforma invoice (shall be signed by authorized personnel, in alignment with the sample in APPENDIX-1), 5.2. Varsa Türkiye deki temsilci firmasının yetkilendirildiğine dair temsilcilik belgesi. Certificate of representation of representative company in Turkey, if there is any İsteklinin Türkiye deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması durumunda; İmalatçı belgesi veya yetkili satıcılık belgesinin yanı sıra, İsteklinin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren ve teklif tarihinde geçerli olan Dış Ticaret Müsteşarlığından alacakları Serbest Bölge Faaliyet belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdik edilmiş suretini teklife ekleyecektir. In case the tenderers are manufacturers or authorized sellers which operate in Free Zones in Turkey, they shall submit the original or the notarized certificate of authorization for working in free zones indicating that in which free zone and on which subject the tenderers work, obtained from Republic of Turkey-Undersecretariat of Foreign Trade, which is valid in tender date. 6. İstekliler İŞ BU ATAŞE KREDİSİYLE ALIMLAR İÇİN İDARİ HUSUSLAR IN TÜM MADDELERİNİ OKUDUK. FİRMAMIZ İDARİ HUSUSLARIN TÜM MADDELERİNİ KAYITSIZ VE ŞARTSIZ YERİNE GETİRMEYİ TAAHHÜT ETMEKTEDİR. şeklindeki beyanlarını proforma faturada belirteceklerdir. Tenderers shall state their proforma invoice declaration on theirs as WE HAVE READ EACH ARTICLE OF THE ADMINISTRATIVE ISSUES FOR COMMERCIAL PURCHASES WITH ATTACHE CREDIT. OUR FIRM ACCEPTS AND AGREES TO FULFILL ALL THE PROVISIONS OF THE ADMINISTRATIVE ISSUES UNCONDITIONALLY AND WITHOUT ANY CHANGE. 7. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır. Bu iki dilin dışında bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. All documentation and annexes and other documents constituting the bid shall be written in Turkish or English. In case documents in any other language other than these two languages are submitted they shall be considered valid if submitted together with certified translations into Turkish. In such cases, the certified Turkish translation shall be taken as the basis for construing the bid or the document. 8. Günlük yazışma ve iletişim Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır. Daily correspondance and communication will be in Turkish or English. 9. Alternatif Teklifler /Alternative Bids Teknolojik gelişmeler nedeniyle İdari Şartname, Teknik Şartname, Teknik Şartname yerine geçen belgelerde (Katalog, Prospektüs, Malzeme Listesi v.b.) istenen özelliklerin üstünde özelliğe sahip alternatif teklif verilebilir ve bu tür teklifler asıl teklifler gibi değerlendirmeye tabi tutulur. Alternatif teklifler iş bu şartnameye uygun olarak verilecektir. Ancak İdare alternatif teklifi yapacağı inceleme sonunda kabul edip etmemekte serbesttir. Stok ve parça numarası ile yapılan alımlarda, muadil katalog bilgileri ile teklif edilen malzemeler, alternatif teklif olarak değerlendirilecektir. Alternative bids superseding the specifications determined on the Administrative Specification, Technical Specifications and other technical documents (Catalogue, Prospectus, Material List etc.) as a result of tecnological improvements, can be submitted and these bids shall be evaluated as the original bid. However, the Contracting Entity is free to accept or reject the alternative bid. For tenders executed over stock number and part number; bids submitted with equivalent catalog data shall be evaluated as alternative bid. 10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak teklif ilgili kalemde bulunan malzeme miktarından farklı olarak verilmeyecektir. For this tender, partial tender may be submitted. The amount of the tender regarding each item for which the tender is submitted cannot be different from the required amount for that item. 11. Proforma fatura İngilizce veya Türkçe olacak ve bir nüsha teslim edilecektir. Proforma invoice shall be submitted in one copy in English or Turkish. 12. İstekliler malzemenin durumunu aşağıdaki kodlara göre proforma faturada belirtecektir. On the proforma invoice the tenderers shall also state condition of the items according to the codes described below FACTORY NEW (FN) : Sipariş (ihale kararı tebliği) tarihinden sonra ya da sipariş (ihale kararı tebliği) tarihinden en fazla bir yıl öncesinde üretilmiş ve kullanılmamış malzemeler. 3

4 Unused items manufactured either after the date of order (notification of tender decision) or manufactured at most one year before the order(notification of tender decision) NEW MANUFACTURED (NM) : Sipariş (ihale kararı tebliği) tarihinden 1-3 yıl önce üretilmiş ve kullanılmamış malzemeler Unused items manufactured 1 to 3 years before the date of order (notification of tender decision) NEW SURPLUS (NS) : Sipariş (ihale kararı tebliği) tarihinden 3 yıl ya da daha önce üretilmiş ve kullanılmamış malzemeler. Unused items manufactured 3 years or earlier than the date of order (notification of tender decision). 13. Teklif veren istekliler tarafından tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi bildirilecektir. Türkiye de temsilciliği bulunan istekliler Türkiye de tebligat yapılacak adres olarak temsilcilerine ait adresi bildirebilirler. Bütün tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde İdare ye bildirilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ istekliye yapılmış ve istekli tarafından tebellüğ edilmiş sayılır. Taraflar elden teslim, posta veya posta kuryesi, belgegeçer veya elektronik posta ile bildirimde bulunabilir. For notification, the tenderers shall state their address of notification and the phone and fax number and (if any). The tenderers that have a representative in Turkey may report represantitive s address for notification in Turkey. All notifications will be made to the specified address. Unless changes in the address are advised to the Contracting Entity in proper manner, notifications made to the latest declared address shall be deemed duly made to and received by the tenderers. Parties may forward notifications by hand delivery, post or post courier, fax or Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: Place, Last Date and Time Deadline for Submission of Bids: Tekliflerin sunulacağı yer / : Hv.Loj.K.lığı İha.Kom.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE veya Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşelikleri Place for submission of bids : Tender Rooms in the Tender Commissions Department of the Turkish Air Force the Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY or Turkish Military Attachés Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) / : Duyuruda belirtilmiştir. Last date for submission of bids (the date of the tender) : As specified in the tender notice Son teklif verme saati (İhale saati) / : Duyuruda belirtilmiştir. Time deadline for submission of bids (the time of the tender) : As specified in the tender notice Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yerlere elden veya belgegeçer ile verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar yukarıda belirtilen yerlere ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. The bids shall be submitted either by hand or fax at the place indicated above by the date and time indicated above or by registered mail. Bids not received by the Contracting Entity prior to the deadlines (date and time) shall not be evaluated. 15. Alımda esas alınacak para birimleri USD (ABD Doları), EUR (AVRO) veya GBP (İngiliz Sterlini) cinsinden olacaktır. The currency unit for the procurement shall be USD (United States Dollar), EUR (Euro) or GBP (Great Britain Pound). 16. Ayrıca ödemeye esas para birimi de isteklilerin teklif ettikleri para cinsinden olacaktır. The currency to be used in payment shall be the currency offered by the Bidders. 17. Bu alıma teklif veren isteklilerden ve kendisine sipariş (ihale kararı tebliği) verilen yüklenicilerden geçici ve kesin teminat alınmayacaktır. Bid Bond and Performance Bond shall not be requested from the bidders and the contractors who is given Notification of tender decision concerning this procurement. 18. Avans verilmesi şartları ve miktarı / Terms and amount of advance payment : Bu malzeme alımı için avans verilmeyecektir. / Any advance payment shall not be made for the purchase of goods for tender 4

5 19. Fiyat farkı / Price Differences : Bu malzeme alımı için fiyat farkı verilmeyecektir. / Any price difference shall not apply for the purchase of goods. 20. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Alımın Karara Bağlanması / Evaluation Of The Bids and Conclusion of the Purchase Proceedings: Son teklif verme tarih ve saatine kadar teslim alınan tekliflerin değerlendirme faaliyetleri İhale Komisyonunca yapılacaktır. The bids received before the last date and time of the tender shall be evaluated by the Tender Commission Teklifler öncelikle teknik olarak incelenecektir. Teknik olarak uygun bulunmayan teklif kalemleri değerlendirme dışı bırakılır. The bids shall be examined primarily according to their technical aspects. The bids for offered line items which are not suitable according to its technical aspects shall be excluded from evaluation process İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Contracting Entity may ask tenderers for clarification of their bids on the unclear aspects in order to use in examination, evaluation and comparison of bids İsteklinin teklifinde aritmetik hatalar bulunması sebebiyle; proforma faturada (teklif mektubunda), her kalem için teklif edilen tutar (fiyat) ile toplam teklif tutarının uyuşmaması, fazla veya eksik olması halinde; teklif İdare tarafından resen düzeltilecek ve istekliye bildirilecektir. İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstekli nin düzeltilen teklif bedelini kabul etmemesi veya süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır. In case of excessive or short amount or conflict between proposed value (price) for every line item compared to Total proposed Value due to the arithmetic errors on the pfroforma invoice (letter of bid); the bid shall be corrected by Contracting Entity ex officio and this situation shall be declared to tenderer. Tenderer must declare in writing whether he accepts the corrected bid or not within 5 (five) days following the notification date. If the tenderer does not accept the corrected bid value or not response within the required period, his bid shall be kept out of evaluation Tekliflerin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Tenders İdari Şartname gereklerini karşılayan istekliler tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli/istekliler üzerinde bırakılır. Fiyat üzerinde herhangi bir görüşme yapılmayacaktır. The tenderers that meet the requirements of the Administrative Specification shall be determined. Following the evaluations, the contract shall be awarded to the tenderer/s who has submitted economically the most advantageous tender. Any negotiation on price shall not be held İdare isteklilerden teslim şartlarının (teslim süresi, teslim yeri vb.) iyileştirilmesini talep edebilir. Contracting Entity may ask the tenderers to improve the delivery conditions (delivery time, delivery place, etc.) Tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonunca verilen alım kararı, karar tarihini izleyen 10 (on) iş günü içinde ihale yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. Alım kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 (beş) gün içinde isteklilere alım kararının bildirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliklerine bildirimde bulunulacak, Türkiye de temsilcisi bulunan isteklilere ise İhale Komisyonluğunca alım kararı bildirilecektir. After the evaluation of the bids, the final decision of the Tender Commission shall be approved or cancelled by the Tender Authority within maximum 10 (ten) working days following the date of the decision. Within 5 (five) days following the day of tender authority s approval, the tender decision will be notified to Turkish Military Attachés to notify the tenderers, the tenderers which have a representative in Turkey shall be notified by Tender Commissions Department Bu proje için sözleşme imzalanmayacak, firmaya sipariş (ihale kararı tebliği) verilecektir. Sipariş (ihale kararı tebliği), temsilcisi olan firmaya Türkiye temsilcisi kanalıyla, Türkiye de temsilcisi bulunmayan firmaya ise Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşelikleri kanalıyla doğrudan gönderilecektir. Siparişin (ihale kararı tebliği) yükleniciye gönderilme tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. Contract shall not be signed for this project, but the purchase order (notification of tender decision) shall be sent to the awarded firm. The purchase order (notification of tender decision) shall be forwarded via its representative, if any. Otherwise it shall be forwarded by Turkish Military Attachés directly. The date 5

6 that the purchase order (notification of tender decision) is sent to contractor (Purchase Order Date) shall be accepted as the beginning of delivery period. 21. Alım Dokümanında Açıklama Yapılması / Clarifıcations In The Procurement Documents: İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, alım dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 (beş) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. The Bidders shall request a written statement from the Contracting Entity about any topic of the procurement document which requires clarification 5 (five) days before the closing date for bidding. The requests for clarification made after this date shall not be applicable Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, tüm isteklilere son teklif verme gününden 3 (üç) gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde, alım dokümanı alan ve aldığı gün tebligat adresini ve belgegeçer numarasını idareye bildiren isteklilerin tamamına belgegeçer ile bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda posta ile bildirilir veya imza karşılığı elden verilir. Aynı zamanda açıklamanın bir nüshası İdarenin internet adresinde de yayımlanır. In the event that the request for clarification is approved by the Contracting Entity, the statement for clarification shall be sent to all Bidders who obtained the procurement document and notified the Contracting Entity of their correspondance address and fax number by fax 3 (three) days before the closing date of the bidding and be confirmed. If any confirmation cannot be obtained they shall be informed of such clarification by mail or by hand in return for signature. And a copy of such statement for clarification shall be announced on web site of the Contracting Entity Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır; açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. The description of the question and the detailed answers of the Contracting Entity shall be included in the statement for clarification.the Bidder is not identified. 22. Alım Dokümanında Değişiklik Yapılması / Amendments To The Procurement Documents : Duyuru yapıldıktan sonra alım dokümanında (idari şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınırarak, değişiklik aynı şekilde duyurulur. In principle, no amendments should be made in the procurement documents (in administrative specification and its appendixes) after the announcement of the procurement notices. If an amendment deemed necessary, amendments is announced by getting the approval of the procurement authority Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere/düzeltmelere ilişkin alım dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 5 (beş) gün öncesinde, dokümanı alan ve aldığı gün tebligat adresini ve belgegeçer numarasını idareye bildiren istekliler/istekli olabileceklerin tamamına belgegeçer ile bildirilir ve teyit alınır. Ayrıca, İdarenin internet adresinde de yayımlanır. Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the bidders upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made. The addendum, constituting a binding part of the procurement document related to this amendments/corrections, is notified via facsiimile to all bidders/potential bidders who obtained the procurement document and informed the Contracting Entity of its correspondance address and fax number minimum 5 (five) days prior to the deadline for bidding and the receipt of the addendum shall be confirmed. In addition, it is announced on web site of the Contracting Entity Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, son teklif verme tarihinden önce, son teklif verme tarihi zeyilname ile İdarece gerekli görülen kadar süre ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. In the event that any time extension is required for preparing the bids due to the amendments made by the addendum to the Specification, before the deadline for bidding, the bidding date may be postponed with an addendum for the period as much as the Contracting Entity requires. In the event that an addendum is issued, the Bidders who submitted their bids before issuance of this addendum shall be entitled to withdraw their bids and resubmit bids. 6

7 23. Son Teklif Verme Tarih Ve Saatinden Önce Alımın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği / Discretion Of The Contracting Entity To Cancel The Procurement Prior To The Deadline For The Receipt Of Bids İdarenin gerekli gördüğü veya alım dokümanında yer alan belgelerde alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde son teklif verme tarih ve saatinden önce alım iptal edilebilir. The procurement can be cancelled prior to its deadline date and time in cases where considered necessary by the Contracting Entity or where it is determined that the documents included in the procurement documents contain items preventing the performance of the procurement which are impossible to correct Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle alımın iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Alımın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. Alımın iptal edilmesi nedeniyle, isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. In this case, the cancellation of procurement is notified to all bidders promptly with the reasons for the cancellation. All bids that already been submitted are considered rejected and these bids are returned to the bidders unopened. The bidders cannot claim any rights from the Contracting Entity because of the cancellation of procurement. 24. Kesinleşen Alım Kararının Bildirilmesi / Notifıcation Of The Finalized Procurement Proceedings : Alım sonucu; kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 (beş) gün içinde, alım üzerinde bırakılan İstekliye/İsteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya belgegeçer ile istekliye/ İsteklilere bildirilir (ihale kararı tebliği Sipariş emri yerine geçer. Ayrıca bir sipariş emri gönderilmeyecektir.. İhale sonucu internet üzerinden adresinde yayınlanarak ilan edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da İsteklilere aynı şekilde bilgilendirme yapılır. The result of the tender shall be sent to the Bidder/s being awarded the tender via fax or notified by hand within 5 days following the approval of the tender decision by the tender officer (purchase order). Notification of tender decision shall be deemed as the purchase order. An additional purchase order will not be issued. The result of the tender shall be announced on the website This notification procedure shall also be followed in the identical manner in the event of cancellation of the tender decision by the tender officer. 25. Satın Alma Siparişi / The Purchase Order Söz konusu alım idari şartname ile yapılacak ve sözleşme kullanılmayacaktır. İdare ihale kararının tebliğini müteakip 5 (Beş) gün içerisinde ihalenin üzerinde kalan malzemeleri için yükleniciye ihale kararı tebliği yapar.. Yüklenici ihale kararı tebliğinin alınmasını müteakip sorumluluğundaki malzemeleri idari şartname ve teklif mektubu esaslarına uygun olarak teslim etmekten sorumludur. The procurement shall be carried out with administrative specification and contract shall not be used. The Contracting Entity shall provide to contractor a notification of tender decision for the items under the responsibility of the bidder within 5 (Five) calendar days after approval of the decision. After receving the notification of tender decision, contractor is responsible to obey the Administrative Spesification and shall deliver the awarded items according to his proforma invoice. 26. Teslim Şekli ve Yeri/Method of Delivery and Delivery Yabancı istekliler için; Malzemenin teslim şekli FOB/FCA olacaktır. For foreign tenderers, method of delivery shall be FOB/FCA Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; teslim şekli serbest bölge çıkış kapısı olacaktır. Delivery method for bidders located in Free Zone is to deliver to the Free Zone Exit Gate Yabancı istekliler için, ABD dışından yapılacak sevkıyatlar için, FOB/FCA teslim yeri olarak, malzemenin cinsi, miktarı, ağırlığı ve hacmi göz önüne alınarak MSB.lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketinin sefer yaptığı LAHİKA-2 de belirtilen herhangi bir liman ve/veya Hava Yolu ile sevk için Türk Hava Yollarının ( ) (veya İdarenin sözleşmeli hava taşıma şirketi) sefer yaptığı herhangi bir hava limanı proforma faturada belirtilecektir. İstekli tarafından deniz yolu ile taşıma için LAHİKA-2 de belirtilen limanlardan bir tanesinin teslim yeri olarak belirlenememesi durumunda; İdarenin onaylayacağı herhangi bir FOB/FCA teslim limanı bildirilecektir. /For foreign tenderers, For the shipments to be made outside of the U.S.A, by taking the type, quantity, weight and volume of the goods into consideration, any port indicated in APPENDIX-2 with which Ministry of National Defense maritime transportation company has a contract and/or for deliveries 7

8 via airway, any airport to which the Turkish Air Lines (www.thy.com.tr) (or air transportation company of the Contracting Entity under a service contract) has a flight shall be stated in the profoma invoice as FOB/FCA place of delivery. In the event that any of the ports listed in APPENDIX- 2 can not determined by the tenderer as place of delivery, any FOB/FCA delivery port that shall be approved by the Contracting Entity shall be notified. ABD ve Kanada dan yapılacak sevkıyatlarda teslim yeri MSB.lığının Freight Forwarder (F/F) hizmeti yapan sözleşmeli şirketidir. F/F firmasının adresi aşağıda belirtilmiştir. ABD ve Kanada dan yapılacak sevkıyatlarda teslim şekli ve yeri FCA Eagle Van Lınes Inc./NEW YORK olarak teklif edilecektir. Taşıma MSB. lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketi veya THY (Türk Hava Yolları) ile yapılacak ve navlun ve F/F hizmeti ücreti dahil olmak üzere malzemenin F/F tarafından teslim alınmasına müteakip malzemenin Türkiye deki son teslim adresine gelinceye kadar oluşacak her türlü masraf İDARE ye ait olacaktır. For the shipments to be made from the USA and Canada, place of delivery is MOD`s Freight Forwarder (F/F)`s company under a service contract. F/F`s address is undermentioned. For the shipments to be made from the USA and Canada, method and place of delivery shall be FCA Eagle Van Lınes Inc./NEW YORK Transportation shall be made either by the maritime transportation company with which MOD has a contract or by THY (Turkish Airlines) and all costs including freight and F/F charges after the goods were received by F/F until they are delivered to the final delivery address in Turkey shall be borne by the CONTRACTING ENTITY. Şirketin adresi: Eagle Van Lınes Inc Porter Road, Jamaica New York USA Address of the company: Eagle Van Lınes Inc Porter Road,Jamaica New York USA Şirketin Telefon Numarası : Phone number: Şirketin Faks Numarası : Fax number: Elektronik Posta : Serbest Bölgeden teklif veren istekliler için teslim yeri ilgili Serbest Bölge Çıkış Kapısıdır. Serbest bölge işlem formunun tanzim tarihi teslim tarihi olarak esas alınacaktır. For tenderers who submit tenders from Free Zone; place of delivery is the related Free Zone Exit Gate. Preparation date of the free zone form shall be accepted as delivery date Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; taahhüdün tamamının yerine getirilmesi sürecinde malzemenin Serbest Bölge Çıkış Kapısında teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye, Serbest Bölge Çıkış Kapısından sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare ye aittir. For the bidders located in Free Zone; any duty, levy and charge and as such to be incurred to the delivery at the Free Zone Exit Gate shall be borne by the Bidder and those after Free Zone Exit Gate by the Contracting Entity TÜRKİYE'deki Teslim Limanı / Delivery Port In Turkey : Hava Limanı : ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA/TÜRKİYE Airport : ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY Deniz Limanı : HAYDARPAŞA LİMANI İSTANBUL/TÜRKİYE Seaport : HAYDARPASA SEAPORT ISTANBUL/TURKEY Teslimat malzemenin partiler halinde yapılabilecektir. Bu durum proforma faturada belirtilecektir. Delivery may be made in multiple lots. This shall be specified in the proforma invoice 27. Ambalajlama / Packaging Malzemeler her türlü hava şartlarına, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya, hasara, korozyona ve deformasyona vs. karşı gerekli şekilde koruma tedbirleri alınmış olarak ambalajı ile sevk edilecektir. Malzemenin uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. Yüklenici konu hakkında herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Bu konuda İdare nin anlaşmalı olduğu sigorta şirketinin ekpertiz raporu taraflar için nihai rapor olarak kabul edilecektir. 8

9 Goods shall be delivered in packing by taking all necessary protection measures against all kind of weather conditions, loading and unloading, intermediate storage, damages, corrosion and deformation etc. Any damages, losses and defects that might be caused due to packaging that does not meet the standards and that shall not be compensated-covered by insurance, shall be borne by the Contractor. The Contractor shall not demand any right about subject. The expertise report prepared by the insurance company with which the Contracting Entity has an agreement shall be deemed to be final report Her ambalaj için bir paket listesi ve yapılan sevke ait bir fatura hazırlanacaktır. Bu paket listesi ile fatura, garanti, kalite kontrol/uygunluk (C.O.C)belgesi (ticari uçak malzemeleri için FAA/JAA/FAR/EASA belgelerinden biri), ve malzemenin özelliğine göre her bir kalem malzeme için kalibre, teknik analiz raporu vb. belgelerinden birer sureti ambalaj içerisine, birer sureti ise su geçirmez bir zarf içine konulduktan sonra sandığın dışına düşmeyecek şekilde tespit edilecektir. A packing list for each package and an invoice for the shipment shall be prepared. In addition to this packing list, a copy of invoice, guarantee, quality control/certificate of conformance (C.O.C.), (one of the FAA/JAA/FAR/EASA certificates for commercial aircraft), calibration, technical analysis report etc. according to the characteristics of the goods per item shall be put in the package and the other copy of such documents shall be placed in a waterproof envelope and attached to the outer surface of each case Her bir ambalaj üzerinde malzemeye ait hüviyet bilgileri (S/N, P/N, ADI, ÜRETİCİ(MFRC), İMAL TARİHİ, MİADI, VS.) bulunacaktır. Identification information of the goods (S/N, P/N, NOMENCLATURE, MFRC, PRODUCTION DATE, EXPIRY DATE etc.) shall be written on each package Tehlikeli madde alımlarında malzemelerle birlikte gönderilmesi gereken, hava yolu sevkiyatları için Shipper s declaration for dangerous goods., denizyolu sevkiyatları için IMO dangerous goods declaration. formları ve diğer formlar IATA, IMO (International Maritime Organisation), IMDG (International Maritime Dangerous Goods), ISMJC 19 (International Safety Management) kurallarına uygun doldurulacak ve malzeme ambalajları IATA, IMO, IMDG, ISMJC 19 standartları gözönünde bulundurularak hazırlanacaktır. Hazırlanacak bu formlar malzemeler ile birlikte taşıyıcı acentaya teslim edilecektir. As for the purchases of dangerous goods, Shipper s declaration for dangerous goods" for air transportation, IMO dangerous goods declaration for sea transportation and other forms shall be filled in accordance IATA (International Maritime Organization), IMDG (International Maritime Dangerous Goods) principles and the packages shall be prepared considering IATA, IMO, IMDG, ISMJC 19 standards. These forms shall be presented to the transporting agency together with the goods Bütün ambalaj masrafları Yüklenici ye ait olacaktır. Teklifte ambalaj masrafları gösterilmeyecektir. Ambalaj hatasından meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyan da Yüklenici ye aittir. All packing expenses shall be borne by the Contractor. The packing expenses shall not be stated in the bid. Any loss or damage arising from mispacking shall be compensated by the Contractor Aşağıdaki bilgiler, sandıkların en az iki yüzüne okunaklı olarak yazılacaktır. The below-mentioned information shall be written legibly to at least two sides of the cases. Proje (kontrat) numarası Project (contract) number Yüklenici nin isim ve adresi Name and address of the Contractor İdare nin isim ve adresi Name and address of the Contracting Entity Sandığın net ve brüt ağırlığı Net and gross weights of the case Sevkıyattaki sandıkların sayısını ve kaçıncı olduğunu belirtecek sandık numarası (Örnek: 1/3, 2/3, 3/3 gibi) Case number that will indicate the numbers and the serial numbers of the cases to be delivered (e.g. 1/3, 2/3, 3/3) 9

10 Türkçe olarak "ASKERİ MALZEME" ve ingilizce olarak "MILITARY USE" ibareleri Statements of ASKERİ MALZEME in Turkish and MILITARY USE in English Sevk adresi Delivery address En son sevk adresi Final delivery address 28. Malzemenin fiziki sayım ve fiziki kontrol tespitinin olumlu sonuçlanmasını müteakip, malzemenin Kabul Muayenesi ve Fonksiyon Testi, İdare tarafından yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre oluşturulacak en az 3 (üç) kişilik veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşan muayene komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Bu muayenenin olumlu sonuçlanmasını müteakip, malzemenin kesin kabul muayenesi yapılmış olacaktır. Following the conclusion of physical counting and control inspection, Inspection for Acceptance and Function Tests of the material shall be performed by the Inspection Commission that consists of at least three or more odd numbered persons and established by the Contracting Entity according to current TAF Audit, Inspection and Acceptance Processes Directive. The positive result of this inspection shall point to the succesfull final acceptance inspection Yüklenici veya kanuni vekili muayenelerde bulunabilir. Bulunmadığı takdirde veya muayeneye başlama tutanağını imzalamaktan imtina ettiği takdirde (itiraz hakkı hariç), muayene neticesinde tanzim edilecek raporu peşinen ve aynen kabul etmiş sayılır. The Contractor or his authorized representative may attend the inspection. In the event that they do not attend or they refuse to sign the official report of inspection begining (except the right to object) they shall automatically and exactly accept the report to be arranged as a result of the inspection İdarenin teşkil edeceği muayene komisyonunun yol, iaşe ve ibate vb. masrafları hariç, muayeneye ilişkin her türlü masraflar (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere, her türlü takım, avadanlık ve ölçüm cihazlarının sağlanması, ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi ile muayene/testlerde kullanılacak malzeme ile ilgili masraflar v.s.) Yüklenici ye aittir. Ayrıca Yüklenici, İdarenin muayene komisyonu ile ilgili müsaadeleri ilgili ülke/ülkelerden alacaktır. Except for the travel, subsistence and accomodation expenses of the Inspection Commission, all kinds of expenses regarding the inspection (including all the analyzes and tests that can not be performed by the TAF laboratories, providing all kinds of kits, tool-sets and measuring devices, performing and evaluating measurements and expenditures regarding the materials to be used during test/control and inspection etc.) shall be borne by the Contractor. Additionally, the Contractor shall acquire the permissions from the related country/countries in relation with the Inspection Commission Birinci muayene sonucu reddedilen malzeme için İdare tarafından yapılacak diğer muayene ve heyetlerinin (itiraz muayenesinin Yüklenici aleyhine sonuçlanması halinde) tüm masrafları (yol, iaşe, ibate vb. masrafları dâhil) Yüklenici ye aittir. Bu masraflar, görevin ilgili yılı bütçesinden yurt dışı/yurt içi geçici görev yolluğu olarak personele İdare tarafından ödenir. Ancak; daha sonra bu bedel Yüklenici tarafından İdarenin bildireceği hesaba yatırılarak, banka dekontu İdareye sunulur. All kind of expenses (including travel, board and lodging expenses) of the inspections to be done and the committees to be established for the materials which have been rejected in first inspection shall be borne by the Contractor (in the event of the appeal inspection decided against the Contractor). Those expenses shall be paid to the personnel by the Contracting Entity as travel expense for domestic/foreign temporary assignments from the relevant year s budget. Later on, this amount will be deposited by the Contractor to the account of the Contracting Entity which will be notified and its receipt shall be submitted to Contracting Entity Malın FOB/FCA noktasına (ya da üncü maddeye istinaden teslim birliğine) teslimi ile sevk süresi durdurulur, muayene süresi sevk süresine dahil değildir. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin İdareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, malzemelerin teslim süresinden sayılmaz. The delivery period shall be stopped when the material is handed over FOB/FCA point (or delivery unit according to the article ), the inspection period shall not be included in delivery period. The time passing during the inspection and acceptance process of the delivered items within the delivery period as from the delivery date shall not be included in the delivery period of the items Sipariş listesinde belirtilen son teslim tarihinden önce teslim edilen malın muayenesi (fiziki sayım, testler v.s) sonucunda uygun olmadığının tespit edilmesi nedeniyle reddedilmesi durumunda, Yüklenici sipariş listesinde öngörülen kalan teslim süresi içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. 10

11 In the event of rejection due to inappropriateness of the material delivered prior to the last date of delivery as specified in the order list as a result of inspection (physical counting and tests etc.), the Contractor reserves the right to replace his material with a new one or petition for an appeal inspection within the time remaining for delivery as specified in the order list Buna göre yüklenici, malını alıp yenisini getirmeyi tercih ettiği takdirde, bu hakkını teslim süresi içerisinde olmak kaydıyla 1 (bir) defa kullanabilir. With this respect, if the Contractor prefers replacing the rejected items and delivering the appropriate new ones, he may do so only for once within the delivery period Yüklenici itiraz hakkını muayene sonucunun tebliğini müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde kullanabilir. Yüklenici malını alıp yenisini getirme hakkını seçmediği takdirde bu muayene sonucu ya da itiraz etmesi halinde itiraz muayenesi sonucu kesindir. The Contractor may use his/her right to object within 15 (fifteen) days after the notification of inspection result. If the Contractor does not replace the rejected items and deliver the appropriate new one, the result of the appeal inspection shall be final Sipariş listesinde belirtilen son teslim tarihinden itibaren malın kabulüne kadar geçen süre (muayenede geçen süre hariç ) 30 uncu maddede belirtilen cezaya tabidir. The period between the date of final delivery stated in the order list and the date of acceptance (with the exception of the time interval during the inspection) shall be subject to penalty pursuant to Article Düzeltme/değiştirme veya arızanın giderilmesi maksadıyla yapılacak tüm masraflar, Yüklenici ye ait olacaktır. Malzemenin Türkiye de reddedilmesi ve arıza, hata, noksanlık veya işletme kusurlarının Yüklenici nin ülkesinde ya da Türkiye de giderilmesi ya da malın değiştirilmesi halinde malzeme Yüklenici tarafından Türkiye deki Teslim Yeri (Birliği) nden alınacak ve arıza, hata, noksanlık veya işletme kusurları giderildikten sonra Teslim Yeri (Birliği) ne teslim edilecektir. Bu durumda malzemeler muayene için İDARE ye CIF olarak sevk edilecektir. All the expenses incurring during replacement/correction or removing the fault shall be borne by the Contractor. In the event that the material is rejected in Turkey and the faults, deficiencies or operating failures are remedied in the Contractor s country or in Turkey or the material is replaced, the material shall be taken from the Place of Delivery (Delivery Unit) in Turkey and be delivered to Place of Delivery (Delivery Unit) after the faults, deficiencies or operating failures are remedied. In this case, the goods shall be shipped for inspection to the CONTRACTING ENTITY in terms of CIF Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz çıkması durumunda yüklenici, İDAREnin deposundaki malın tamamını 20 (yirmi) gün süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak İDAREden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu malzemeler yurt dışına/serbest bölgeye tüm masraflar kendilerine ait olmak üzere yükleniciler tarafından sevk edilecektir. In the event that the inspection result of the new delivered goods instead of the rejected goods is negative, the Contractor is obliged to take back whole of the goods in the depot of the CONTRACTING ENTITY within 20 (twenty) days. The Contractor shall not claim any right for the goods that are not taken back in the period of time. Such goods shall be shipped by the contractors to abroad/free zone by covering all expenses. 29. Ödemenin malzemenin kesin kabulünü müteakip azami 30 (otuz) gün içinde yapılması esastır. Principally, payments should be made in 30 (thirty) days after the final acceptance of the item(s). 11

12 29.1. Ödemenin yapılabilmesi için aşağı tabloda belirtilen evrakların açıklandığı şekilde (İdareye veya Türk Silahlı Kuvetleri Ataşeliklerine) teslim edilmesi gerekmektedir. In order the payment to be made, the documents given in the table below are to be submitted (to the Contracting Entity or Turkish Military Attachés) as described. DOKÜMANIN İSMİ Fatura(üzerinde IBAN/Hesap Numarası bulunacaktır), (Orijinal imzalı ve fatura üzerinde ORİJİNAL kayıtlı olacaktır.) İdareye veya Türk Silahlı Kuvetleri Ataşeliklerine 1 asıl 1 kopya Paket 3 kopya Paket Listesi 3 kopya 1 asıl Konşimento veya F/F ten alınacak WAREHOUSE RECEIPT belgesi veya serbest bölge işlem formu (YÜKLENİCİ nin Serbest Bölgede yerleşik olması durumunda), (Sevkıyatların idarenin anlaşmalı olduğu ABD de yerleşik Freight Forwarder firması ile gerçekleştirilmesi durumunda konşimento aranmayacak olup, F/F firmasından alınacak olan F/F Warehouse Belgesi sunulacaktır. 1 asıl 3 kopya Garanti Belgesi 2 kopya 1 asıl Üretici firmadan alınacak C.O.C (Uygunluk) veya FAA/JAA/JAR/EASA Belgelerinden biri 1 asıl 1 kopya _ NAME OF THE DOCUMENT Invoice (IBAN/Account Number shall be underlined in the invoice), (The original signed invoice shall bear the statement "ORIGINAL") To the Contracting Entity or Turkish Military Attachés 1 original 1 copy In Package 3 copy Packing list 3 copy 1 original Air Way Bill or Freight Forwarder s WAREHOUSE RECEIPT or free zone transaction form (in case the Contractor works in a free zone) (In case the delivery is made through Freight Forwarder Company which has a contractual agreement with the administration in USA, F/F Warehouse document belonging to the F/F Company instead of the bill of loading shall be submitted.) 1 original 3 copy Certificate of Warranty 2 copy 1 original Certificate of Conformance to be taken from the manufacturer company or any of the FAA/JAA/JAR/EASA certificates. 1 original 1 copy Sipariş bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Ödemeler için yapılan havalelerde banka masrafları Yükleniciye aittir. The payment of total puchase order) price shall be made within the framework of the terms and conditions stipulated by the Ministry of Finance. The bank charges regarding the remittance made for the payment shall be borne by the Contractor İdarenin talebi haricinde yüklenici firmaların erken teslimat yapmaları durumunda ödemeler alım dokümanında belirtilen teslim sürelerinin karşılık geldiği mali yıl içerisinde yapılacaktır. In the event that the Contractors make early delivery without the Contracting Entity s request, the payments shall be made within the fiscal year opposite to the delivery periods stated in the procurement document. _ 12

13 29.4. C.O.C./FAA/JAR/EASA belgesi düzenlemesi/sunulmasında dikkat edilecek hususlar LAHIKA-3 de açıklanmıştır. Principles for preparing/submitting the document of C.O.C/FAA/FAR/EASA are stated in APPENDIX Siparişin İptali ve Gecikme Cezası / Cancellation of Order and delay penalty : Sipariş (ihale kararı tebliği) verildikten sonra Yüklenici taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmezse İdare nin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sipariş iptal edilir. Yüklenici ye verilen bu süre 30.2 maddesinde belirtilen gecikme cezasına tabidir. In the event that the Contractor reneges on his commitment after the purchase order (notification of tender decision) has been placed or he fails to honor his commitment fully or patially, and this situation is not remedied despite explicit warnings from the Contracting Entity for a minimum of 10 (ten) days, the order shall be cancelled without the need for an official protest. The period granted to the Contractor is subject to delay penalty as stipulated in Article Yüklenici, iş bu idari şartnamenin 33.3 üncü maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, malzemeyi teslim süresi içerisinde teslim etmediği/işi bitirmediği ve/veya montaj süresi içerisinde montajı bitiremediği takdirde geçen her takvim günü için İdareye geciken malzemeye ait bedelin (binde bir) nispetinde gecikme cezası ödeyecektir. Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sipariş bedelini aşamaz. With the exception of time extensions stipulated in Article 33.3 of this document of Administrative specifitaion hereby, in the event that the Contractor fails to deliver the subject item/complete the subject work in time, and/or fails to finish the mounting within the allocated time, he shall pay a delay penalty at the rate of 0,001 (one thousandth) of the price of the delayed item to the Contracting Entity for each calender day. Total amount of penalty may not exceed the price of the ordered item Bu sipariş için Yüklenici nin geç sevkiyattan kaynaklanan cezası; farklı tarihlerde İdare ile giriştiği/girişeceği diğer sözleşmelerden/siparişlerden kaynaklanacak alacaklarından kesilebilecektir. The delay penalty in relation with this purchase order may be deducted from payments regarding other/future contracts/orders of the Contractor with the Contracting Entity. 31. Yüklenici tarafından teslim edilecek malzeme (tüm ekipmanları ve parçaları dahil olmak üzere) her türlü tasarım, üretim, işçilik, montaj, yazılım, entegrasyon ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren asgari 12 ay/1 yıl süre ile garanti edilecektir. Garanti süresinin başlangıç tarihi muayene heyetinin vereceği kesin kabul raporunun tanzim tarihidir. Bu nedenle garanti belgesindeki başlangıç tarihi muayene kabul tarihini müteakip, Türkiye de yazılacaktır. Yüklenici bu malzemeye ait garanti belgelerini İDARE adına düzenlemek ve orijinal nüshalarını İdare ye teslim etmekle mükelleftir. Material to be delivered by the Contractor shall have warranty for a minimum of 12 months/ 1 year as of the date of final acception, which will cover any defeet in the design, manufacture, workmanship, installment, software, integration and material. The warranty period shall start on the day the Inspection Committee declares its decision. Therefore, the beginning date of warranty in the warranty certificate shall be specified in Turkey following inspection acceptance date. The Contractor is obliged to prepare the warranty certificates for this goods on behalf of the Contracting Entity and deliver their original copies to the Contracting Entity Garanti süresi içerisinde kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksiklikler yükleniciye bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde giderilmiş ya da yenisi ile değiştirilmiş olarak bütün masraflar (nakliye, sigorta, gümrük masrafları vb) yüklenici tarafından karşılanmak üzere birliğine teslim edilecektir. Bu işlemlerin garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini YÜKLENİCİ üstlenecektir. Garanti süresi içerisinde geçen arızalı süre garanti süresine ilave edilecektir. Any defects or function problems of items that may arise without the user s fault within the warranty period shall be corrected or replaced with the new ones within 60 (sixty) days from the date of notice. All charges (including transportation charges) and responsibility for the items while in transit shall be borne by the Contractor. It is the Contractor s responsibility to have the entity who provides warranty carry on these proceedings. The defection period in the guarantee period shall be added to the guarantee period. 32. İdarenin gerekli gördüğü veya alım dokümanında yer alan belgelerde alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde alım tarih ve saatinden önce alım iptal edilebilir. The tender may be cancelled prior to its deadlines (date and time) in cases where deemed necessary by the Contracting Entity or where it is determined that the documents included in the tender documents contain items hindering the performance of the tender, and which are impossible to correct. 13

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS 1. Adı ve Miktarı: 6 kalem (11 Adet) Komuta Kontrol Uçakları Yedek Malzeme Bakım/Onarım Hizmet Alımı Name and Quantity:

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE

Detaylı

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA 335 KALEM GEMI YEDEK MALZEMESI TEDARIKINE ILISKIN IDARI SARTNAME IHALE KAYIT NUMARASI: 2013/120719 ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı