yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi"

Transkript

1 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs UNICERA 18. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar yi Yaflanan ve Yaflatan Mekanlar UNICERA da sergilendi UNICERA 18th International Ceramics and Bathroom Trade Fair Desirable Environments exhibited at UNICERA Ebrar Gündo du Seramik Federasyonu / Ceramics Federation 1988 y l ndan bu yana her y l Nisan ay nda, stanbul da gerçeklefltirilen UNICERA Seramik ve Banyo Fuar, bu y l Nisan 2006 tarihleri aras nda TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Seramik Federasyonu, T MDER Tesisat ve nflaat Malzemecileri Derne i ve TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. iflbirli i ile gerçeklefltirilen 18.UNICERA Fuar n n aç l fl töreninde, Seramik Federasyonu Baflkan Adnan Polat, Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu Baflkan Alain Delcourt, stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük, TÜYAP Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Ünal, Timder Tesisat ve nflaat Malzemecileri Derne i Baflkan Kemal Y ld r m, Kale Seramik cra Kurulu Baflkan Zeynep Bodur Okyay haz r bulundu. UNICERA Ceramics and Bathroom Trade Fair, which is held every year in April since 1988, was held this year April 19-23, 2006, in TÜYAP Beylikdüzü Fair and Convention Center. At the opening ceremony of 18th UNICERA Trade Fair held with the collaboration of Ceramics Federation, TIMDER Trade Association for Sanitary and Building Supplies and TÜYAP Tüm Fuarc l k Yap m A.fi., Ceramics Federation President Adnan Polat, European Ceramic Tile Manufacturers Federation President Alain Delcourt, Istanbul Chamber of Industry President Tan l Küçük, Tüyap Chairman of Board of Directors Bülent Ünal, Timder Trade Association for Sanitary and Building Supplies President Kemal Y ld r m and Kale Seramik Executive Board Chairperson Zeynep Bodur Okyay were present. UNICERA 2006 n n aç l fl kurdelesi Seramik Federasyonu Baflkan Adnan Polat, Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu Baflkan Alain Delcourt, stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük, Tüyap Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Ünal, Timder Tesisat ve nflaat Malzemecileri Derne i Baflkan Kemal Y ld r m, Kale Seramik cra Kurulu Baflkan Zeynep Bodur Okyay taraf ndan kesildi. The opening ribbon of Unicera 2006 was cut by Ceramics Federation President Adnan Polat, European Ceramic Tile Manufacturers President Alain Delcourt, Chairman of Istanbul Chamber of Industry Tan l Küçük, Tüyap Chairman of Board of Directors Bülent Ünal, Timder Trade Association for Sanitary and Building Supplies President Kemal Y ld r m, Kale Seramik Executive Board Chairperson Zeynep Bodur Okyay. 42

2 Aç l fl Tüyap Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Ünal n Unicera Fuar n n 18. y l n yaflam fl olmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi i konuflmas yla bafllayan aç l fl töreninde, Bülent Ünal n ard ndan kürsüye Timder Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Y ld r m ç kt. Seramik sektörünün en görkemli fuar n n kat l mc lar için hay rl olmas temennisinde bulunan Y ld r m n ard ndan söz alan stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük sanayinin güçlü sektörlerinden seramik sektörünü bir araya getiren Unicera Fuar n n her y l oldu u gibi bu y l da baflar l geçece ine inand n belirtirken sözlerini; Sanayinin rekabet gücünü azaltan faktörlerin bafl nda girdi maliyetleri geliyor. Girdi maliyetlerinin uluslararas fiyatlara çekilmesi çok önemli ancak yeterli de il. Kaliteyi artt rmak, özgün tasar m, marka yaratmak gibi faktörlerde rekabette baflrol oynuyor. Unicera Fuar bunun en güzel örne i diyerek sürdürdü. Fuar n önemli misafirlerinden, Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu Baflkan Alain Delcourt; Türkiye deki seramik sektörü Avrupa aç s ndan çok önemli. spanya ve talya n n ard ndan üçüncü büyük seramik üreticisi Türkiye. Ancak bu piyasalar küçülmesine ra men Türkiye büyüyor. Bu da sektörün kalite ve tasar m aç s ndan ne kadar h zl ilerledi ini gösteriyor dedi. Son olarak söz alan Seramik Federasyonu Baflkan Adnan Polat seramik sektörünün sorunlar na de indi i konuflmas nda Son on y lda ciddi anlamda dünya seramik arenas nda yol ald k. Türk serami i dünyan n her yerinde kullan l yor. Ancak bu h z geçti imiz iki y l içinde azald. Sebebi ise Türkiye nin enerjiyi en pahal kullanan ülkeler aras nda olmas. Maliyetlerin %30 unu enerjinin oluflturdu unu düflünürsek bu önemli bir sebep. Bunun yan nda nakliye, telif haklar, kay t d fl ekonomi, ithalat n kalite gözetmeksizin yap lmas, YTL nin afl r de erlenmesi gibi faktörler bugün ihracat durma noktas na getirdi. Biz devletten fazla bir fley istemiyoruz sadece haks z rekabetten korunmak istiyoruz. dedi y l nda ihracat hedeflerinin1 milyar dolar oldu unu belirten Adnan Polat, Orta Anadolu Seramik Federasyonu Baflkan Adnan Polat, fuar ilk gün ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun a standlar gezdirdi Ceramics Federation President Adnan Polat gave Minister of Industry and Trade Ali Coflkun who visited the fair the first day, a tour around the stands. Opening In the opening ceremony which started with the speech of Tüyap Chairman of Board of Directors Bülent Ünal, articulating the happiness he felt due to having experienced the 18th year of Unicera Trade Fair, Timder Chairman of Board of Directors Kemal Y ld r m spoke next. After Y ld r m, who stated his hope that the most elegant trade fair of the ceramic industry would be benefical for participants, Chairman of Istanbul Chamber of Industry Tan l Küçük said that he believed that Unicera Trade Fair, which brings together the ceramic industry, one of the powerful sectors of the industry, will be successful this year as in previous years, added; Input costs lead the factors reducing the competitive power of the industry. It is very important but not sufficient for input costs to be brought down to the level of international prices. Factors like increasing quality, original design and brand creation, too, play significant roles in competition. Unicera Trade Fair is the best example of this. European Ceramic Tile Manufacturers Federation President Alain Delcourt, one of the important guests of the fair, said; The ceramic industry in Turkey is very important in Europe. Turkey is the third largest ceramics manufacturer next to Spain and Italy. However, Turkey is growing although these markets shrink. This shows how rapidly the industry advances in terms of quality and design. Ceramic Federation President Adnan Polat, who spoke last, in his speech in which he touched upon the problems of the ceramic industry, said; We advanced seriously in the world ceramics arena in the last decade. Turkish ceramics are used all over the world. Yet, this speed slowed down during the past two years. The reason is Turkey s being among the countries using the most expensive energy. Considering that 30 % of costs are attributable to energy, this is an important cause. Besides, transportation, copyrights, 43

3 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs Fayans, seramik kaplama malzemeleri, vitrifiye ürünleri, küvetler, armatürler, banyo mobilyalar ve aksesuarlar granit, do altafl, cam mozaik, mermer, jakuzi ve seramik yan sanayi ürünlerinin sergilendi i Unicera Fuar nda ziyaretçiler, ça dafl yaflam tarz na uygun tasar mlarla teknolojiyi buluflturan yeni ürünleri görme flans na sahip oldular. Visitors had the chance to see new products bringing together designs fit for contemporary lifestyle and technology at Unicera Trade Fair where porcelain tile, ceramic tile, vitreous ware, bath tubs, taps and mixers, bathroom furniture and accessories and granite natural stone, glass mosaic, marble, Jacuzzi and ceramic auxiliary industry products. hracatç Birlikleri ile Türk serami inin imaj n n yükseltilmesi ile ilgili yapt m z çal flmalarda bir hayli yol ald k. Unicera Fuar na ise firma kat l rken bugün 300 den fazla firma kat l yor, 100 binin üstünde ziyaretçinin kat lmas hedefleniyor. Bu fuara eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Tüm konuflmalar bu y l ilk defa an nda ngilizce ve Türkçe ye tercüme edilerek Tüyap taraf ndan temin edilen kulakl klar vas tas yla törene kat lanlara dinletildi. Fuarda aç l fl izlemek üzere gelen bas n mensuplar na seramik sektörünün 2005 y l performans hakk nda ayr nt l bilgi içeren tan t c bir bas n kiti da t ld. Seramik Federasyonu ve ba l Dernekler hakk nda aç klay c bilgilerde içeren bas n kiti Türkçe ve ngilizce olarak iki ayr dilde haz rland. Bas n mensuplar na ayr ca, Seramik Ortak Tan t m Komitesi karar yla haz rlat lan gümüfl gövde üzerinde seramik lale motifli kol dü meleri ve brofllar da t ld. Bas n taraf ndan ilgiyle izlenen fuar n aç l fl töreni ertesi günkü yaz l bas nda genifl yer ald. Etkinlikler 19 Nisan Çarflamba günü Mimar Sinan Üniversitesi Foto rafç l k unregistered economy, imports made without seeking quality and overvaluation of TRY are factors which brought exports to a stop today. We don t want much from the government. We just want to be protected from unfair protection. Adnan Polat, stating that their export target is 1 billion Dollars in 2006, added; We came a long way in the efforts we used for raising the image of Turkish ceramics with Central Anatolia Exporters Union. When only firms used to participate in Unicera Trade Fair before, today there are over 300 participants; over 100,000 visitors are targeted. I would like to thank everyone who has played a part in this trade fair. All speeches were translated into English and Turkish simultaneously for the first time this year, allowing those attending the ceremony to hear them by earphones supplied by Tüyap. A press kit containing detailed information on the 2005 performance of the ceramics industry was distributed to members of the press who came to view the opening of the trade fair. This file also contains explanatory details on Ceramics Federation and affiliated associations. All information was prepared in two languages; Turkish and English. 44

4 Bölümü ö rencileri aras nda yap lan Unicera 2007 Foto raf Yar flmas n n sonuçlar aç kland. Birincilik ödülüne lay k foto raf bulunamad. kincilik ödülünü Serdar Akmanlar, üçüncülük ödülünü Ersin K sac k kazan rken, mansiyon ödüllerine Mehmet Tütüncü, Bar fl Karamuço, Bora fiençalar lay k görüldü. Dereceye giren foto raflar 2007 Unicera Fuar nda yurtiçi ve yurtd fl görsel tasar mlar nda kullan lacak. Ödüllerin aç klanmas n n ard ndan Filiz Duran taraf ndan POI(Atefl) Dans gösterisi yer ald. Türkiye de ilk kez Türk ve slam Eserleri Müzesi nde sergilenen Ebruzen Hikmet Barutçugil in Ebristanbul Sergisi de Genpa n n sponsorlu unda Unicera Fuar boyunca ziyaretçilerle bulufltu. 22 Nisan Cumartesi günü Timder in düzenledi i ve Ege Mark n sponsor oldu u etkinlikte noter taraf ndan yap lan çekilifl ile seramik ustalar na 4 adet seramik kesme makinesi hediye edildi. Seramik Onur Ödülleri bu y l da sahiplerini buldu 2003 y l ndan beri Unicera Seramik ve Banyo Fuar kapsam nda, Seramik Federasyonu taraf ndan düzenlenen ödül töreniyle verilen Seramik Onur Ödülleri bu y l da sektörün önde gelen isimlerine verildi. 7 farkl kategoride takdim edilen ödüllerin sahipleri seramik sanat na, e itimine ve endüstrisine katk da bulunan de erli kiflilerden olufltu. Ödül alacak kifliler Türk Seramik Derne i, Tesisat nflaat Malzemecileri Derne i, Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derne i, Seramik Sa l k Gereçleri Üreticileri Derne i, Seramik ve Refrakter Üreticileri Derne i, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derne i ve Seramik Federasyonu taraf ndan belirlendi. Tasar m Prof. Dr. Sadi Diren taraf ndan yap lan Seramik Onur Ödülleri bu y l da Vitra Sanat Atölyesi taraf ndan üretildi. Seramik sektörünün genifl kat l m yla gerçekleflen törende, TSD taraf ndan Bilim, Sanat ve Also, cufflinks and brooches with ceramic tulip motifs on silver bodies prepared by the decision of Ceramics Joint Promotion Committee were distributed to the members of the press who came to view the opening. The opening ceremony of the trade fair was watched with interest by the press and the news on the opening of the trade fair were quoted widely in the print press the following day. Events The results of Unicera 2007 Photography Contest held among Mimar Sinan University Photography Department students on Wednesday, April 19 were announced. There was no protograph worthy of the prize. The second prize was awarded to Serdar Akmanlar, third prize to Ersin K sac k, with honorable mentions going to Mehmet Tütüncü, Bar fl Karamuço and Bora fiençalar. Prize winning photographs will be used in 2007 Unicera Trade Fair for local and international visual designs. Filiz Duran s POI(Fire) Dance show followed the announcement of the awards. The Ebristanbul show by marbling artist Hikmet Barutçugil, exhibited for the first time in Turkey in Turkish and Islamic Works Museum met visitors during Unicera Trade Fair under the sponsorship of Genpa. 4 ceramics sheer machines were given as gifts to ceramic craftsmen at the event organized by Timder and sponsored by Egemark on Saturday, April 22 by a draw carried out by Notary Public. Ceramic Honor Awards find their winners once again Ceramic Honor Awards given out in the awards ceremony organized by Ceramics Federation as part of Unicera Ceramics and Bathroom Trade Fair since 2003, were given to the leading names of the industry this year, too. Winners of awards presented in 7 different categories are esteemed individuals who have made contributions to the art, education and industry of ceramics. Awardees were determined by Turkish Ceramics Association, Trade Association for Sanitary and Building Supplies, Ceramic Tile Manufacturers Association, Ceramic Sanitary Ware Manufacturers Association, Ceramics and Refractories Manufacturers Association, Ceramics Glass and Raw Materials Manufacturers Association and Ceramics Association. Ceramic honor awards designed by Prof. Dr. Sadi Diren were produced again 45

5 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs Teknoloji Dal Seramik Onur Ödülü ne Basri Sezer lay k görüldü. Seramik Yüksek Mühendisi olan Basri Sezer tahsilini The Pennsylvania State University (B.S.) ve North Carolina State University (M.S.) dereceleriyle tamamlad ktan sonra SÜMERBANK, fiifle Cam ve Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.S.'nin seramik, cam ve refrakter üretimi ile ilgili müessese ve ba l ortakl klar nda çeflitli yönetim kademelerinde görev ald ve en son Çimento ve Toprak Sanayi T.A.S. Genel Müdür Yard mc l ve Yönetim Kurulu üyeli inden 1993 y l nda emekli oldu. Türk Seramik Derne i kurucusu ve ilk Yönetim Kurulu Baflkan olan Sezer, Seramik ve Refrakter Üreticileri Birli i Yönetim Kurulu Baflkanl, SEREF, SERKAP, SERSA ve SERHAM Birlikleri Genel Sekreterli i, T.O.B.B. Seramik ve Refrakter Sektör Baflkanl görevlerinde bulundu. Basri Sezer, Seramik Onur Ödülü nü Tolun Vural n elinden ald Basri Sezer receives Ceramic Honor Award from Tolun Vural T MDER taraf ndan Sat fl ve Pazarlama Dal Seramik Onur Ödülü Orhan Önalan a verildi. stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi nden Yüksek Mühendis olarak mezun olan Orhan Önalan, bir süre Tübitak Mermer Araflt rma Enstitüsü nde Mühendis olarak çal flt y l nda Önalanlar A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan olarak Yap Malzemeleri sektöründe faaliyet göstermeye bafllad. Küvet ve dufl tekneleri yat r m yaparak Artemis markas ile üretime bafllayan Önalan, Timder Yönetim Kurulu Baflkanl görevinde bulundu. SEREF taraf ndan Seramik Refrakter Dal Seramik Onur Ödülü ne Turgut Aktan lay k görüldü. Sümerbank Genel Müdürlü ü hesab na Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisli i Bölümü nde tahsil gören Turgut Aktan, ilk görevine Kimya Sanayi Müdürlü ü nde bafllam flt r y l nda ilk görev yeri olan Filyos Atefl Tu las Sanayi by Vitra Art Studio. Orhan Önalan, Seramik Onur Ödülü nü Kemal Y ld r m n elinden ald Orhan Önalan receives Ceramic Honor Award from Kemal Y ld r m At the ceremony held with broad participation of the ceramic industry, Basri Sezer was awarded Science Art and Technology Discipline Ceramics Honor Award by TCF. A ceramics engineer with a graduate degree, Basri Sezer, after completing his academic studies, in Pennsylvania State University with a B.S. and North Carolina State University with an M.S., served at various levels of management in companies and affiliates relating to the manufacturing of ceramics, glass and refractories of SÜMERBANK, fiifle Cam and Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.fi. and most recently, he retired in 1993 when he was Vice-President and member of Board of Directors of Çimento ve Toprak Sanayi T.A.fi. Sezer, who was the founder and first Chairman of Board of Directors of Turkish Ceramics Association, served as Chairman of Board of Directors of Ceramics and Refractories Manufacturers Association and Secretary General of SEREF, SERKAP, SERSA ve SERHAM Associations and Chairman of ceramics and refractories sector of Turkish Union of Chambers and Exchanges. Sales and marketing discipline Ceramics Honor Award was awarded to Orhan Önalan by T MDER. Graduating from 46

6 Turgut Aktan, Seramik Onur Ödülü nü Faruk Ar soy un elinden ald Turgut Aktan receives Ceramic Honor Award from Faruk Ar soy brahim Öztürk, Seramik Onur Ödülü nü Selim Çiçek in elinden ald brahim Öztürk receives Ceramic Honor Award from Selim Çiçek Müessesesi ne Müessese Müdürü olarak tayin olmufltur. Daha sonra Sümerbank Genel Müdürlü ü bünyesinde Toprak Sanayi Müdürlü ü nün kurulmas na önder olmufl ve 1976 y l nda ilk Müdürü olmufltur. Türk Standartlar Enstitüsü nün Refrakterlerle ilgili haz rlad Standart çal flmalar nda görev alm fl, Tübitak ve MTA n n Toprak Sanayii ile ilgili araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, DPT nin Seramik Refrakter Özel htisas Komisyonlar nda çal flmalar yapm flt r. Refrakter Teknolojisi ve kullan m ile Çimento Teknolojisi konular nda E itim Görevlisi olarak çal flm flt r. SERHAM taraf ndan Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Dal Seramik Onur Ödülü brahim Öztürk e verildi y l nda Çalt köyüne ba l yaylada mermer oca açan brahim Öztürk, 1964 y l nda kil oca iflletmeye bafllad y l nda açm fl oldu u kil oca iflletmesini 2003 y l nda torununa b rakt. Öztürk, Türkiye deki seramik sektörüne ilk olarak Sö üt ten kil hammaddesini vermeye bafllayan ve o dönemden hayatta olan tek madencidir. SERSA taraf ndan Seramik Sa l k Gereçleri Seramik Onur Ödülü ne Yüksel Güner lay k görüldü y l nda, Tatbiki Güzel Sanatlar Seramik Bölümü nden mezun olan Yüksel Güner, 1958 y l nda kendi seramik atölyesini kurdu y l ndan itibaren s ras yla Çanakkale Seramik Fabrikas Frit ve S r haz rlama bölüm flefli i, flimdiki Kale Bodur Fabrikas n n kuruluflu ve yöneticili i, Eczac bafl Seramik Fabrikalar flletme fiefi, flletme Müdürlü ü, Fabrika Müdürlü ü, Genel Müdürlük, Genel Koordinatörlük, Eczac bafl Mutfak dolaplar ve Küvet Fabrikalar kurucusu ve Genel Istanbul Technical University, Faculty of Mechanical Engineering with an M.S. degree, Orhan Önalan worked for a while as an engineer in Tübitak Marble Research Insittute. He started working in the building supplies sector as Chairman of Board of Directors of Önalanlar A.fi. in Önalan, who started production under Artemis brand, making an investment in bathtubs and shower cabins, served as Chairman of Board of Directors of Timder. Turgut Aktan was awarded the Ceramic Refractories Branch Ceramics Honor Award by SEREF. Turgut Aktan, who studied in Chemical Engineering Graduate School in Ankara University Faculty of Sciences on behalf of Sümerbank, started his first job in Kimya Sanayi Directorate. He was appointed in 1971 to Filyos Refractory Industry Undertaking, which was his first place of employment as facility director. Later, he pioneered in foundation of Toprak Sanayi Directorate in Sümerbank and became its first director in He took part in studies on standardization of refractories prepared by Turkish Standards Institute and carried out efforts in the research and development activities of Tübitak and MTA relating to earth industry and in SPO s Ceramic Refractories Specialization Commissions. He also was an instructor on the subjects of refractory technology, its use and cement technology. Ceramics, Glass and Cement Raw Materials Discipline Ceramic Honor Award was awarded to Ibrahim Öztürk by SERHAM. Ibrahim Öztürk, who launched a marble quarry in the highlands of Calt Village in 1958, started operating a clay quarry in He left the clay quarry operation he started in 47

7 May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Fuarlar / Fairs Müdürlükleri, Eczac bafl Holding Yap Grubu Teknik Koordinatör, Grup Baflkan Yard mc s, Dan flmanl k görevlerinde bulundu. Toprak flverenler Sendikas, Seramik Üreticileri Birli i, Türk Seramik Derne i, S.A.M. (Seramik Araflt rma Merkezi),.M.S.A.D., SERSA, SERKAP, SERHAM, SEREF gibi sivil toplum örgütlerinin kurulufllar nda bulundu ve Yönetim Kurulu Üyeli i Baflkanl, Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi. Çeflitli üniversitelerde seramik dersleri verdi. SERKAP taraf ndan Seramik Kaplama Malzemeleri Seramik Onur Ödülü ne Süleyman Bodur lay k görüldü y llar nda Justus Liebeg Üniversitesi Zirai flletmecilik ve flletme Enstitüsü nde promosyon (Doktora) tahsili yapan Bodur, 1965 de Çanakkale Seramik Fabrikalar nda ifle bafllam flt r. Kalebodur Seramik Sanayi firmas n n 1973 y l nda üretime geçifliyle Kalebodur da Genel Müdür olarak Kalebodur Seramik Budur heyecan yla göreve bafllam flt r. Kaleflex fiirketi nin pazarda tan nmas nda, Kaleporselen, Kalekal p, Band rma Gübre Fabrikalar flirketlerinin yat r m ve pazarlama çal flmalar nda görev alm flt r. Kalebodur Afi. nin 25 y l sonra, yeni kurulan Kaleseramik Seramik Sanayi flirketinde Çanakkale Seramik ile birleflmesinden sonra Kaleseramik Afi. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunmaktad r. Yüksel Güner, Seramik Onur Ödülü nü Hasan Sazc n n elinden ald Yüksel Güner receives Ceramic Honor Award from Hasan Sazc Süleyman Bodur, Seramik Onur Ödülü nü Zeynep Bodur Okyay n ve Adnan Polat n elinden ald Süleyman Bodur receives Ceramic Honor Award from Zeynep Bodur Okyay and Adnan Polat 1964 to his grandson in Öztürk is the only minor who started to supply the clay raw material from Sö üt for the first time to Turkish ceramic industry and who is alive. Yüksel Güner was awarded the Ceramic Sanitay Qare Ceramic Honor Award by SERSA. Yüksel Güner, who graduated from School of Fine Arts Ceramic Department in 1961, launched his own ceramic studio in Starting from 1961, he served as Frit and Glaze Preparation Division Supervisor in Çanakkale Ceramic Factory, founder and executive of the current Kale Bodur Factory, Operation Supervisor of Eczac bafl Ceramic Factories, Operations Manager, Plant Manager, General Manager, General Coordinator, founder and general manager of Eczac bafl Kitchen Cabinets and Bathtub Factories, Technical Coordinator and Vice-President of Eczac bafl Holding Building Group and as consultant. He took part in foundation of N.G.O.s Toprak Employers Union, Ceramic Manufacturers Union, Turkish Ceramics Association, S.A.M. (Ceramics Research Center) and like.m.s.a.d., SERSA, SERKAP, SERHAM and SEREF; and also took on the positions of Member and Chairman of Board of Directors and Secretary General. He taught ceramic courses in various universities. Süleyman Bodur received the Ceramic Tile Ceramic Honor Award from Serkap. Bodur, who carried out his Ph.D. studies in Justus Liebeg University Agricultural Farming and Management Institute from 1955 to 1963, started working in Çanakkale Ceramic Factories in He started with the enthusiasm of Kalebodur This is ceramics as Kalebodur s General Manager when Kalebodur ceramics industry firm started production in He was involved in promotion of Kaleflex Company in the marketplace and in investment and marketing activities of Kaleporselen, Kalekal p and Band rma Fertilizer Factories. He has been serving and Member of Board of Directors in Kaleseramik A.fi. after merger of Kalebodur A.fi. with Çanakkale Seramik under the newly founded Kaleseramik Ceramic Industries Company after 25 years. 48

8 Seramik Fedarasyonu taraf ndan Seramik Sektörü Ad na Seramik Onur Ödülü ne fiadi Burat lay k görüldü. Lise tahsilini Robert Kolej de tamamlad ktan sonra Bo aziçi Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nden 1973 y l nda mezun olan fiadi Burat, Daha sonra lisansüstü e itimi için Kanada'ya gitmifl Endüstri Mühendisli i Yüksek Lisans çal flmas n University of Windsdor'da tamamlam flt r. Yurda döndükten sonra Eczac bafl Seramik Fabrikalar 'nda Endüstri Mühendisi olarak çal flmaya bafllayan fiadi Burat s ras ile; Endüstri Müh. fiefli i, Bilgi fllem Yöneticili i, Materyal Müdürlü ü görevlerinde bulunmufltur. Daha sonra Teknik Koordinatörlük, Fabrika Müdürlü ü, Bozüyük ve Kartal Fabrikalar Müdürlü ü görevi yapan Burat, 1983 y l nda Orta Anadolu Seramik A.fi. Genel Müdürlü ü'ne atanm fl, bu görevi sürdürürken 1986 tarihinde Eczac bafl Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü'ne getirilmifltir. Halen Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Murahhas Üyeli i ve muhtelif Eczac bafl Yap Grubu flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli i görevini sürdürmektedir. fiadi Burat, Seramik Federasyonu Seramik Onur Ödülü nü Adnan Polat ve Alain Delcourt un elinden ald fiadi Burat receives Ceramic Federation Ceramic Honor Award from Adnan Polat and Alain Delcourt fiadi Burat was awarded the Ceramic Honor Award on behalf of the Ceramics Industry by Ceramics Federation. After completing his high school studies at Robert College, fiadri Burat graduated from Bo aziçi University Mechanical Engineering Department in 1973, then went to Canada for his graduate studies, completing his industrial engineering master s studies at University of Windsor. fiadi Burat, who started working as an industrial engineer at Eczac bafl Ceramic Factories after returning home, worked as Industrial Engineering Supervisor, Data Processing Manager and Materials Manager. Burat, who subsequently served as Technical Coordinator, Plant Manager and Manager of Bozüyük and Kartal Plants, was appointed as General Manager of Orta Anadolu Seramik A.fi. in 1983, becoming General Manager of Eczac bafl Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi. in Presently, he is the Managing Director of Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. a member of Board of Directors and Member of Board of Directors of various Eczac bafl Construction Group Companies. 49

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar

Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar 05Fuarlar.doc 5/18/07 5:04 PM Page 52 Fuarlar / Fairs May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Seramik sektörünün gövde gösterisi; UNICERA 19. Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar Demonstration of strength by

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı

Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Fuarlar / Fairs Avrupa nın 3. büyük fuarı UNICERA 20. yılında sektörü kucakladı Europe s 3rd largest trade fair UNICERA embraces the industry in its 20th year Fotoğraflar/Photos

Detaylı

Yeni trendler Unicera dayd

Yeni trendler Unicera dayd 58 May s - Haziran / May - June 2005 Seramik Türkiye Fuarlar / Fairs Ebrar Gündo du Seramik Federasyonu Ceramics Federation ebrar@serfed.com Foto raflar / Photos Tamer Budak Teknoloji ve tasar m n son

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN Yankı Göktepe www.yankigoktepe.com 1 970 yılında doğdu. Orta öğrenimini International School of Naples İtalya da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MAVİ BARET İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ BLUE HELMET OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CONTEST

MAVİ BARET İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ BLUE HELMET OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CONTEST MAVİ BARET İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ BLUE HELMET OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CONTEST The winners of the 3 rd Blue Helmet Occupational Safety and Health Contest were announced The winners of the 3 rd Blue

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

Orta Anadolu hracatç Birlikleri

Orta Anadolu hracatç Birlikleri 44 Mart-Nisan / March - April 2005 Seramik Türkiye Kurumlar / Institutions O A B Central Anatolian Exporters Unoins Orta Anadolu hracatç Birlikleri hracatç Birlikleri, ihracat n art r lmas na katk sa lamak,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Kale Grubu, Kalevit teki Roca hisselerini sat n ald

Kale Grubu, Kalevit teki Roca hisselerini sat n ald SEKTÖR PANAROMA / SECTOR PANOROMA Kale Grubu, Kalevit teki Roca hisselerini sat n ald Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu Yönetim Kurulu Baflkan / Kale Group Chairperson of Board of Directors Kale Grubu, seramik

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu YEŞİL NOKTA ÇEVRE ÖDÜLLERİ GREEN POINT ENVIRONMENT AWARDS Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin hazır beton sektöründe, doğa

Detaylı

Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar

Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar 05Fuarlar.doc 5/15/07 3:44 PM Page 62 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Fuarlar / Fairs Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar 7th International Specialised Exhibition Bulgaria Building Week

Detaylı

Hakkımızda. SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında

Hakkımızda. SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında Hakkımızda SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında 25 yıllık seramik deneyimi bulunmaktadır. Tüm ekip üyeleri hem Seramik Sağlık Gereçleri üretiminde

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ECE AFACAN Kendi hayal gücümde oluşturduğum yüzleri sergiliyorum. Üç boyutlu maskeler ve resimler Yüz yüze karşımıza çıkıyorlar. Ece Afacan Ece Afacan, 1985 yılında Ankara da doğdu. 13 yaşındayken Atatürk

Detaylı

CERSAIE Türk seramik firmalar n n buluflmas. Turkish ceramics firms meet at. 52 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27

CERSAIE Türk seramik firmalar n n buluflmas. Turkish ceramics firms meet at. 52 Ocak-Mart 2009 January-March No: 27 FUAR/FAIR Türk seramik firmalar n n buluflmas CERSAIE 2008 Turkish ceramics firms meet at Seramik sektörünün moda rüzgârlar CERSAIE 2008 ile talya n n Bologna kentinde esti. Türk seramik firmalar da yeni

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

www.metaldunyasi.com.tr Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology You can reach to Turkish Metallurgical Industry in this journal Serap

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı