Almanya da Ýslam Din Öðretimi Modelleri*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya da Ýslam Din Öðretimi Modelleri*"

Transkript

1 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II, s Almanya da Ýslam Din Öðretimi Modelleri* HALÝSE KADER ZENGÝN Dr., ANKARA Ü. ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ abstract Islamic Religious Education Models in Germany. The article 7/3. of German Constitution is the determinent of religious courses. According to this, the undertaker of religious course is the religious community itself. By reason of the muslims in Germany cannot answer the requirements those defined in the constitution and the states being independent within themselves has put different religious education models into practice. These models are, government supported courses of which the language is German or Turkish or the courses which are performed in German with the leadership of the roundtable organizations of Islamic Religious Communities. These are all temporary processes to reach the religious course that Constitution requests. key words Islam, Religious Education, Germany, Federal States, Pilot Projects. A. Giriþ 1961 yýlýndan itibaren Türkiye den Almanya ya giden iþçiler baþta din eðitimi ve din hizmeti ihtiyaçlarý olmak üzere birçok problemle karþý karþýya kalmýþlardýr. Ýlk defa Türk ailelerin çocuklarý için Ýslam din öðretimi program çalýþmalarý Kuzey Ren Westfalya eyaletinde 1978 yýlýnda baþlatýlmýþtýr li yýllardan itibaren Türkiye den görevlendirilen öðretmenlerin desteðinde Türk çocuklarý için Türkçe Ana Dili Tamamlama Dersi çerçevesinde Türkçe Ýslam Din Bilgisi Dersi okutulmaya baþlanmýþtýr lý yýllara gelindiðinde Almanya daki azýnlýk Müslümanlarýn, ülkelerine geri dönmemeleri ve Alman vatandaþý olmalarý, Alman eðitim politikasýnda bir dönüþüm yaþanmasýna etki etmiþtir. Devlet artýk Alman toplumuna * Bu makale, Halise Kader Zengin, Almanya da Ýslam Din Öðretimi Modelleri (Bavyera Eyaleti Örneði), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basýlmamýþ Doktora Tezi, Ankara 2007 adlý doktora çalýþmasýndaki bilgilere dayanmaktadýr.

2 246 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II uyumu saðlanmasý gereken, farklý milletten Müslümanlarýn eðitimi üzerinde düþünmeye baþlamýþtýr. Soruna çözüm üreten eyalet eðitim yetkililerinin yanýnda çeþitli Müslüman dernek ve cemaatler de çalýþmalar baþlatmýþtýr. Ýslam Din Dersine Ýliþkin Tartýþmalar 1. Geliþtirilecek bir Ýslam Din Dersi için Anayasanýn 7. maddesi 3. fýkrasý belirleyicidir: Din dersi, mezhepsiz okullar dýþýndaki kamu okullarýnda düzenli derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakkýna zarar vermeyecek þekilde, dinî cemaatlerin temel ilkeleriyle uygunluk içinde verilir. Hiçbir öðretmen, iradesine aykýrý olarak din dersi vermeye zorlanamaz. Bu sebeple verilecek ders, ilgili Anayasa maddesi ve eyalet yasalarýyla uygunluk arz etmesi gerekmektedir. 2. Anayasanýn zikredilen maddesine göre, Ýslam Din Dersi nin okulda uygulanabilmesi için bir dinî cemaatin olmasý gerekmektedir. Dinî cemaat ile kast edilen kurumsallaþmýþ bir dinsel topluluktur. 1 Hukukçular dinî cemaat olarak kabul edilmede bazý þartlar ileri sürmektedir. Buna göre; dinî cemaatin bir tüzüðünün olmasý, cemaatin devamlýlýðýnýn garanti edilmesi, üye sayýsýnýn belli çoðunlukta bulunmasý, üyelerinin belirli ortaklýklar etrafýnda birleþmesi ve üye olma kurallarýnýn belirli olmasý, diðer cemaatlerden farklý bir özelliðinin olmasý, Anayasaya baðlý kalmasý ve buna dikkat etmesi, sayýlan þartlar arasýndadýr. 2 Ýslam cemaat geleneði bulunmadýðý için bunlarý yerine getirmede, Müslüman dinî cemaatler zorlanmaktadýr Hem Protestan Kilisesi hem de Katolik Kilisesi anayasaya uygun bir Ýslam Din Dersi ne olumlu yaklaþmaktadýr. 4 Fakat kiliseler, Ana Dili Tamamlama Dersi çerçevesinde verilen Din Bilgisi Derslerinin anayasaya uygun 1 Örneðin Berlin deki Hümanistler cemaati gibi belli bir dünyevi görüþ etrafýnda kurumsallaþmýþ topluluklar eyaletlere göre ayný statüde kabul edilmektedir. 2 Özellikle süre ve üyenin ne kadar olmasý gerektiði konusunda netlik yoktur. Geniþ bilgi için bkz. Zengin, agt., s Bu zorluklarý aþmak üzere 3. Alman Ýslam Konferansý nýn 2. çalýþma grubunda tartýþmalar yapýlmýþtýr. Bkz. Bundesministerium des Innern, Deutsche Islam Konferenz (DIK): Zwischen-Resümee der Arbeitsgruppen und Gesprächskreises, Vorlage für die 3. Plenarsitzung der DIK, 13. März 2008, Berlin, s Protestan Kilisesinin görüþleri için bkz. Evangelische Kirche in Deutschland, Religionsunterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler, Eine Stellungnahme des Kirchenamtes der EKD vom ; Ayrýca Kasým 2006 da yayýnlanan EKD-Texte 86, Klarheit und gute Nachbarschaft, Christen und Muslime in Deutschland, Eine Handreichung des Rates der EKD, s de, Protestan Kilisesi nin Ýslam Din Dersi ile ilgili görüþlerinde bir deðiþme olmamýþtýr. Ayný görüþler için bkz. Jörn-Erik Gutheil, Evangelische Kirche und Islam, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Fachtagung, Integration und Islam, Band 14, 2006, s. 39; Katolik Kilisesi nin görüþleri için bkz. Prälat Ernst Blöckl, Stellungnahme des Katolischen Schulkommissariates in Bayern zu

3 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri 247 olmadýðý görüþündedir. Onlar Türkiye den gelen öðretmenlerce ve Türk devleti ile baðlantýlý verilen derslerin sakýncalý olduðunu savunmaktadýr. 4. Uygulamaya konulacak bir Ýslam Din Dersi nin içeriðiyle ilgili de sorgulamalar yapýlmaktadýr. Özellikle Ýslam ceza hukuku, aile ve muamelat hukuku ile ilgili bazý ayetlere ve gelenekteki uygulamalara dikkat çekilmektedir. 5 Alman yasa ve deðerlerinin geçerli olduðu devlet ve toplumda, Ýslam ýn inanýlan ve uygulanan bazý din anlayýþlarýnýn halen geçerliliðini devam ettirip ettirmediði, modern çaða göre yorumlarýn deðiþip deðiþmediði tartýþýlmaktadýr. Ýslam Din Dersi nin fundamentalist içerikle hazýrlanýlmasýndan endiþe duyulmaktadýr. 5. Ýslam Din Dersi okulda yer almaya baþladýðýnda bu dersi okutacak öðretmenlerin yetiþtirilmesi sorunu gündeme gelmektedir. Eyaletlerdeki pilot ders uygulamalarýna paralel olarak bazý Üniversitelerde öðretmen adaylarýna/öðretmenlere Ýslam din pedagojisi sertifikasý kazandýran yan dal, master veya hizmet içi kurslar düzenlenmeye baþlanmýþtýr. Ancak buralarda da dersleri verecek baþta öðretim üyesini bulmada sýkýntý yaþanmaktadýr. 6. Türkçe ve Almanca Ýslam Din Bilgisi Dersleri ihtiyaç ve mevcut sorunlar sebebiyle, Ýslam Din Dersi pilot projelerinden daha önce uygulamaya geçmiþtir. Din Bilgisi Dersleri, devletin desteði ve içeriði belirlemesi, öðretmenlerini seçmesi nedeniyle eleþtirilmektedir. Çünkü anayasaya göre devlet, din dersinin içeriðini belirleyemediði gibi dersi kimin okutacaðýna da karar veremez. Ýslam Din Bilgisi Dersi nin hukuki statüsü, bu modelin Ýslam Din Dersine geçiþ görevini üstlendiðini düþündürtmektedir. 6 Vorschlägen, einen islamischen Religionsunterricht als ordentliches Schulfach einzuführen, 12. Ocak 1999, Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, Islamischer Religionsunterricht an bayerischen Schulen?, März 2000, s Tartýþýlan konular hakkýnda geniþ bilgi için bkz. Hans Peter Füssel, Tilman Nagel, Islamischer Religionsunterricht und Grundgesetz, Yayýna Hazýrlayan (Hrsg): Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, in: Rahmenbedingungen und Materialien zur religiösen Unterweisung für Schüler islamischen Glaubens, Express Edition GmbH, Berlin 1987, s.39-51; Katrin Janke, Institutionalisierter Islam an staatlichen Hochschulen, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2005, s ; Adel Theodor Khoury, Peter Heine, Janberd Oebbecke, Handbuch Recht und Kultur des Islams in der deutschen Gesellschaft, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2000, s ; Christine Schirrmacher, Ursula Spuler Stegemann, Frauen und die Scharia, Die Menschenrechte im Islam, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen München 2004, s.37-53; EKD-Texte 86, Klarheit und gute Nachbarschaft, Christen und Muslime in Deutschland, Eine Handreichung des Rates der EKD, s Özellikle Almanca Din Bilgisi Dersi, Türk ailelerini din dersinin dilinin Almanca ve öðretmenlerinin farklý milletten olmasýna yakýnlaþtýrmaktadýr. Ayrýca farklý milletten öðrencilerin ayný sýnýfta Ýslam hakkýnda öðrenmeleri hem aileleri hem de öðrencileri farklý mezheplerin yorumlarý ve kültürleriyle tanýþtýrmaktadýr.

4 248 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II Yasal sýnýrlýklar, Ýslam ýn yapýsý ve cemaatlerin mevcut durumu, yukarýda belirtilen konular doðrultusunda ilgili makam ve dinî cemaatleri farklý çözüm yollarý bulmaya yönlendirmiþ ve eyaletlerin eðitim iþlerinde baðýmsýz olmasý nedeniyle çok çeþitli din öðretimi modellerinin uygulanmasýna yol açmýþtýr. Bu nedenle araþtýrmanýn ana sorusunu; Almanya da eyaletlerde hangi Ýslam din öðretimi modelleri uygulanmaktadýr? oluþturmaktadýr. Temel soruya baðlý olarak tek tek eyaletlerdeki modellerin mevcut uygulanma durumunun ortaya konulmasý amaçlanmýþtýr. Bu amaç gerçekleþtirilirken; varsa dersi yürüten cemaat, dersin programý, modelin uygulandýðý okul sayýsý, öðretmenleri, öðretmenlere verilen seminerler hakkýnda betimsel olarak bilgi verilmesi yoluna gidilmiþtir. Araþtýrmayý gerçekleþtirmek için Tarama Modeli kullanýlmýþtýr. B. Eyaletlerdeki Ýslam Din Öðretimi Modelleri Ýslam din öðretimi modellerinin 7 eyaletlerdeki uygulanma durumlarý aþaðýda incelenmiþtir. Bunlardan Alevilik Din Dersi, Ýslam dan farklý bir inanýþa sahip olduðu ve Alman devleti tarafýndan ayrý bir dinî cemaat kabul edildiðinden araþtýrmanýn kapsamý dýþýnda tutulmuþtur. 1. KUZEY REN WESTFALYA Almanya nýn batýsýnda bulunan Kuzey Ren Westfalya eyaletinin nüfusu 18 milyondur km² yüzölçümüyle Almanya nýn dördüncü büyük eyaletidir. Müslümanlarýn oraný eyalet nüfusunun %5.5 i kadar olduðu tahmin edilmektedir. Uygulamada olan Ýslam din öðretimi modelleri þunlardýr: a. Ana Dil Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi 1978 yýlýnda zamanýn Kültür Bakaný, Okul için Eyalet Enstitüsünden Ýlkokul sýnýflar için Ýslam Din Dersi Programý geliþtirilmesini istemiþtir. Derste Almanya da yaþayan Müslüman çocuklara Ýslam inancýný ve davranýþlarýný öðretmesi hedeflenmiþtir. Hýristiyan kiliselerin, isminden dolayý böyle bir dersin dinî cemaat olmadan verilemeyeceðine yönelik eleþtirilerde bulunmasý üzerine, dersin baðýmsýz bir ders olmaktan ziyade Ana Dil Dersi kapsamýnda, inandýrma hedefli olmayýp sadece bilgi vermeye yönelik, Ýslam Din Bilgisi Dersi olmasýna karar verilmiþtir yýlýnda Eyalet Enstitüsü Almanca ve Türkçe olarak, Müslüman öðrenciler için Din Bilgisi Programý 7 Model kavramý çalýþmada, Almanya daki okullarda; eyaletlere, dersin teorik temellerine, programlarýn hazýrlanma sürecine, programlarýna ve programlarýn uygulanma þekline, öðretmenlerine göre deðiþiklik gösterebilen ders yaklaþýmlarýdýr. Dolayýsýyla Model kavramý araþtýrmada Almanya daki okullarda uygulanabilecek en uygun Ýslam Din Dersine ulaþmak için denenen dersler için kullanýlmýþtýr.

5 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri Ýlkokullar Ýçin 24 Ünite yi (Religiöse Unterweisung für Schüler islamischen Glaubens-24 Unterrichtseinheiten für die Grundschule) yayýnlamýþtýr. Ayný ders için Dinimizi Öðreniyoruz ismiyle öðrenci kitaplarý hazýrlanmýþtýr. Eyalet yetkilileri 1991 yýlýnda 5.ve 6. sýnýflar için 12 ders ünitesi, 1996 yýlýnda ise sýnýflar için 24 ders ünitesi oluþturmuþtur. Bunlar da ayný þekilde Türkçe Ana Dil Dersi kapsamýnda verilmesi düþünülmüþ ancak sadece Almanca basýlmýþtýr. Ders programý 1990'lý yýllarda Boþnakça ve Arapça olarak da geliþtirilmiþ ve okutulmuþtur. 8 Din Bilgisi Dersi, Anayasanýn temel deðer düzenlemesi çerçevesinde ve Eyalet Anayasasýnýn dinî bilinçlendirme eðitim ve öðretim hedefinde yapýlmaktadýr. Ders inandýrma hedefli deðildir. Almanya daki Müslüman öðrencilere Ýslam ahlakýný ve dini öðretmek hedeflenmektedir. Amaç, seküler Hýristiyan kültürü tarafýndan þekillendirilmiþ bir toplumda öðrencilerin Müslüman olarak yaþayabilmelerine yardýmcý olmaktýr. Derse katýlým serbesttir, öðrencilerden baþvuranlar bir öðretim yýlý boyunca derse devam etmektedir. En az katýlým sayýsý ana dil dersinin düzenlenmesine baðlýdýr. Beþ saatlik ana dil dersinin iki ders saati Din Bilgisi Dersi ne ayrýlmaktadýr. Öðrencilerin, ana dil dersine katýldýðýný belgelendirmek maksadýyla not verilir. Eyalet tarafýndan görevlendirilen ana dil dersi için Müslüman öðretmenler, kendilerinin hazýr ve uygun olduklarýný bildirdiklerinde bu dersi verebilmektedir. Öðretmenlerin seçimine okul yetkilileri karar vermektedir yýlýnda çýkartýlan genelge ile dersler iki þekilde verilmeye baþlanmýþtýr: 1. Ana Dili Tamamlama Dersi çerçevesinde Türkçe, Arapça ve Boþnakça. 2. Zamaný belli olmayan deneme modeli þeklinde, baðýmsýz bir ders olarak Almanca. 9 b. Din Bilgisi-Kültürü Dersi (Unterweisung-Islamkunde) 1999 yýlýnda çýkartýlan bir genelge ile Din Bilgisi Dersinin ilk defa Almanca verilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Buna göre, öðrenci faaliyetleri deðerlendirmeye tabi tutulmakta ve dersin sýnýf geçmeye etkisi olmaktadýr. Ders, eðitim öðretim yýlýndan beri okul sayýsý arttýrýlarak uygulanmaktadýr. Ders, mezhep merkezli deðildir ve her milletten Müslüman a açýktýr. Almanca Din Bilgisi Dersi, Türkçe verilen Din Bilgisi Dersinin amaçlarýndan farklý amaçlara sahip deðildir. Öðrencileri inandýrmak hedeflenmemiþ- 8 Pfaff, Zur Situation des Islamunterrichts in Nordrhein Westfalen, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Wolfgang Bock, Islamischer Religionsunterricht?, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2006, s Genelge için bkz. RdErL.d., Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung, V (ABl. NRW.1 S.96), Islamische Unterweisung, P. Schreiner, K. Wulff, Islamischer Religionsunterricht, Münster 2001, s

6 250 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II tir. Almanya daki Müslüman öðrencilere, Ýslami geleneði kendi tarihlerine, ahlak ve dinlerine göre öðretmek için çaba sarf edilmektedir yýlýnda 22 okulda denenen model için yeni geliþtirilmiþ bir ilkokul programý kullanýlmamýþtýr. Ders, Ana Dil Dersi kapsamýnda verilen Din Bilgisi Dersi için geliþtirilen programa göre yapýlmýþtýr. 20 sene önce geliþtirilen programýn güncel olmamasý ve Þii, Alevi öðrencileri dikkate almamasý sebebiyle 2002 yýlýnda yeni bir öðretim programý geliþtirilmeye baþlanmýþ, 2005 yýlýnda çekirdek program çýkmýþtýr. Mart 2006 da sýnýf ders programý yayýnlanmýþtýr. Ders Programlarýnýn tamamýnýn öðretim yýlýna kadar hazýr olmasý planlanmýþ 10 ancak halen sýnýflarýn ders programý için çalýþmalar sürdürülmektedir yýlýnda dersin adý Islamkunde (Ýslam Kültürü) olarak deðiþtirilmiþtir öðretim yýlýnda 110, da 120 okul, model denemesine katýlmýþtýr. Dersin açýlabilmesi için en az katýlým sayýsýnýn 12 olmasý gerekmektedir. Dersi almak için baþvuran öðrenciler, bütün bir öðretim yýlý derse devam etmektedir. Dersi veren öðretmenler, eðitim kurslarýna alýnmýþtýr. Türkçe Din Bilgisi Dersi öðretmeni olanlarla, Ýslam Bilimcilere farklý eðitim seminerleri düzenlenmektedir. Birinci gruptaki öðretmenlere alan eðitimi olarak adlandýrýlan; Ýslam ýn ve dolayýsýyla Müslümanlarýn tarihi, Ýslam Metinleri Filolojisi, Ýslam Sosyal Bilim Analizi gibi dersler verilmektedir. Ýkinci gruptakilere ise derse hazýrlýk anlamýnda ünitelerin bölümlenmesi, yýllýk planýn oluþturulmasý, pedagoji ve Ýslami kavramlar üzerinde çalýþma, derste kullanýlabilecek metot ve teknikler, genel pedagoji, okul ve ders organizasyonu, genel öðretim metotlarýnda bilgi verilmekte ve okulda uygulama yapýlmaktadýr. 11 c. Ýslam Din Dersi Almanya Müslümanlarý Merkez Konseyi (ZMD) ve Ýslam Konseyi (Islamrat) Kuzey Ren Westfalya okul bakanlýðýna, 1996 yýlýnda Almanca Ýslam Din Dersi için dilekçe vermiþtir. Bu konuda açýklama yapan Özdoðan, Almanca verilecek bir dersin diðer Müslüman öðrencileri de kapsayacaðýný, Türkçe Din Bilgisi Dersi ni veren öðretmenlerin yeterlik gösteremedikleri 10 Michael Kiefer, Islamkunde in deutscher Sprache in Nordrhein- Westfalen, LIT Verlag, Münster 2005, s ; sýnýf Ýlkokul Islamkunde öðretim programý hakkýnda bilgi için bkz.http:/ /www.learn-line.nrw.de/angebote/svislam/download/lehrplan.islamkunde.pdf, (eriþim ). 11 Klaus Gebauer, Islamkunde in NRW, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Stefan Reichmuth, Mark Bodenstein, Michael Kiefer, Birgit Väth, Staatlicher Islamunterricht in Deutschland, LIT Verlag, Berlin 2006, s ; Klaus Gebauer, Schulversuch Islamischer Unterweisung in Deutscher Sprache, Hg: Eckart Gottwald, Dirk Chr., Siedler, Islamische Unterweisung in Deutscher Sprache, Neukirchener Verlag, Neukirchen Vlyun 2001, s ; Kiefer, age., s

7 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri 251 için velilerin bundan hoþnut olmadýklarýný belirtmiþtir. Öðretmenlerin Ýslam la baðdaþmayan yaþantýlarý nedeniyle, veliler çocuklarýnýn Türkçe Din Bilgisi Dersi nden kayýtýný sildirmektedir. 12 Benzeri nedenlerle ZMD, Almanca bir Ýslam Din Dersi Programý hazýrlamýþtýr yýlýnda öðrenci velileri, ZMD ve Islamrat birlikte Ýslam Din Dersi için dilekçe vermiþ; ancak Ýdare Mahkemesi söz konusu cemaatlerin Anayasanýn 7/3 e uygun bir dinî cemaat olmadýðý gerekçesiyle taleplerini reddetmiþtir. Münster Yüksek Ýdare Mahkemesi de ayný kararý vermiþtir. Dinî cemaat ve üyelerinin asli üye olmadýklarý belirtilmektedir. 14 ZMD ve Islamrat ýn çabalarýnýn dýþýnda uyum politikasýnýn bir parçasý olarak Eðitim Bakanlýðý nýn devlet gözetiminde planladýðý, Köln ve Duisburg ta Almanca Ýslam Din Dersi denemelerinden söz edilmektedir. 15 Köln ve Duisburg taki cami cemaatlerinin bir din dersi programý hazýrlamak için bir araya gelmesi durumunda, söz konusu dersin 2008 yýlýndan itibaren uygulanmaya konulmasý düþünülmüþtür. 16 Kaddor un bildirdiðine göre Köln ve Duisburg ta Ýslam Din Dersi pilot deneme olarak dört yýllýðýna uygulanmaya baþlamýþtýr. Baþarýlý olmasý halinde diðer þehirlere de yaygýnlaþtýrýlacaktýr BERLÝN Almanya nýn baþkenti olan Berlin, 3.4 milyon nüfusuyla Almanya nýn en fazla nüfusuna sahip þehir eyaletidir. Almanya nýn kuzey doðusunda bulunan eyalette, uygulanan Ýslam din öðretimi modelleri aþaðýda incelenmiþtir. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Din Bilgisi Dersi, konsolosluðun gözetiminde Ana Dili Tamamlama Dersi çerçevesinde verilmektedir. Öðretim programý ve öðretmenler Türkiye den gelmektedir. b. Ýslam Kültürü Dersi (Ýslamkunde) Berlin de Þubat 2000 den itibaren Ýslam Kültürü Dersi nin 1. ve 2. sýnýflarda okul denemesi olarak okutulmasýný 15 Türk Eyalet Dernekleri birleþe- 12 Hasan Özdoðan, Stellungnahme zum Runderlaß NRW IRU, P. Schreiner, K. Wulff, Islamischer Religionsunterricht, Münster 2001, s Bkz. Zentralrats der Muslime in Deutschland, Entwurf Eines Lehrplans für Islamische Religionslehre (Grundschule), Köln Pfaff, agm., s (eriþim ). 1 6http://www.integrationsbeauftragter.nrw.de/pdf/pressespiegel/ps-klassenzimmer.pdf, (eriþim ). 17 (eriþim ).

8 252 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II rek talep etmiþtir. Dersin amacý, Ýslam ý merkeze alarak bütün dinler hakkýnda bilgi vermektir. Derse katýlým serbesttir. Müslüman öðrencilerin dýþýndaki öðrencilere de dersin açýk olmasý talep edilmiþtir tarihli açýklamada eyalet eðitim danýþmaný Pokall, Müslüman cemaat ve derneklerin bir araya gelip senato ile bir Ýslam Din Dersi için anlaþamadýklarý takdirde, eyalette Ýslam Kültürü Dersi nin yaygýnlaþtýrýlacaðýný ifade etmiþtir. 19 c. Ýslam Din Dersi Berlin eyaletinde Federal Anayasanýn 7. maddesinin 1. fýkrasý geçerli deðildir maddeye (Bremer Klausel) göre dersin üstlenicisi dinî cemaattir. Din dersi kamu okullarýnda düzenli bir ders deðildir. Din dersleri okul kanunun 23. ve 24. maddelerine göre düzenlenmektedir. Okul yetkilileri sadece haftanýn iki saatini ders planýnda boþaltmak ve yer göstermekle yükümlüdür. Ders öðretmenlerini dinî cemaat görevlendirmekte, ücretini devlet ödemektedir. Derse not verilmemektedir de kurulan Ýslam Federasyonu 1980, 1983, 1987 ve 1993 te birçok kez Ýslam Din Dersi için dilekçe vermiþ fakat mahkeme kararýyla ret edilmiþtir. Gerekçe olarak Ýslam Federasyonun bir din cemaati olmadýðý sadece birliklerin anlaþmasý olduðu vurgulanmýþtýr. Yüksek Ýdare Mahkemesi yýlýnda Ýslam Federasyonunu, din cemaati olarak kabul etmiþtir. Federasyon, tarihinde Berlin okullarýnda kendi Ýslam din dersini verme hakkýný elde etmiþtir. 20 Ders öðretim programý 27 Nisan 2000 tarihinde hazýrlanmýþtýr; fakat en son hali Mayýs 2001 de dördüncü kez geliþtirilerek kabul edilmiþtir ve 6. sýnýflar için program geliþtirme çalýþmalarý devam etmektedir sýnýflar için geliþtirilen programda yedi öðrenme alaný mevcuttur: 1. Evren 2. Ýbadet 3. Ben ve diðerleri I 4. Ben ve diðerleri II 5. Kur an 6. Bayramlar 7. Peygamberler Axel Emenet, Verfassungsrechtliche Probleme einer islamischen Religionkunde an öffentlichen Schulen, Dr. Hänsel-Hohenhausen AG. Verlag., Frankfurt am Main 2003, s.43; Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, Islamischer Religionsunterrichrt an bayerischen Schulen?, München 2000 s.24; Ali Özgür Özdil, Islamicher Religionsunterricht, Yayýna Hazýrlayanlar (Hg): Peter Schreiner, Karin Wulf, Islamischer Religionsunterricht, Comenius Institut, Münster 2001, s (eriþim ). 20 Irka Christin Mohr, Muslime zwischen Herkunft und Zukunft, Das Arabische Buch Verlag, Berlin 2000, s.18-19; Özdil, Islamischer Religionsunterricht, s (eriþim ). 22 Islamische Föderation, Vorläufiger Rahmenplan Islamischen Religionsunterricht, Klassenstufe Ekim 2000.

9 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri öðretim yýlýnda 15 okulda Ýslam Din Dersi verilmiþtir. Toplam 1657 öðrenci derse katýlmýþtýr sýnýfa kadar olan öðretim kademesinde Ýslam Din Dersine, % Arap, %0.72 Pakistan lý, % 1.03 Arnavut, % 0.84 Boþnak, % 1.75 Alman, % Türk, % 0.12 Afgan, % 0.12 Yunan, % 0.12 Ýran lý öðrenci katýlmýþtýr öðretim yýlýnda 48 okulda ders verilmiþtir. % Türk, % Arap, %1.27 Alman, % 3.58 Diðer (Arnavut, Afgan, Yunan, Boþnak, Yunan, Ýran lý) öðrenciler katýlmýþtýr öðretim yýlýnda 31 okulda dersler verilmiþtir HESSEN Almanya nýn ortasýnda bulunan Hessen eyaletinin yaklaþýk 6 milyon nüfusu vardýr. Eyalette aþaðýda sunulan iki model denenmektedir. Üçüncü modelin hazýrlýklarý yapýlmýþ ancak henüz uygulamaya geçmemiþtir. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi 1987 den beri Ana Dil Dersi çerçevesinde Türkçe Din Bilgisi Dersi verilmektedir. Bir ders saatidir. b. Etik Dersi Kapsamýnda Ýslam Etiði Aðýrlýk noktasý Ýslam Ahlaký ve Felsefe olan bir Ahlak dersidir. Bu ders, Hessen Kültür Bakanlýðýnýn projesi olarak, 5. sýnýftan sýnýflara kadar Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium okullarýnda uygulanmaktadýr öðretim yýlýnda üç okulda denemesi yapýlan ders, baþarýlý bulunmuþtur. Ders materyalleri ve taslaklarý geliþtirilmiþtir. Kültür Bakaný, bu dersin öðretim yýlýndan itibaren bütün okullara yaygýnlaþtýrýlacaðýný belirtmiþtir. Ancak yapýlan araþtýrma sonucu bu konuda bir geliþmeye ulaþýlamamýþtýr. Söz konusu ders vasýtasýyla Ýslam Ahlaký nýn temel konularý, sorularý ve problemlerinin Etik Dersi nde öðretilmesi amaçlanmýþtýr. Dersin amacý, Müslüman öðrencilerin ahlakî karar verme, davranma yeteneklerini; insan haklarý, anayasa, Hessen eyalet yasalarýna baðlýlýðýný geliþtirmektir. 6., 8. ve 10. sýnýflarda iþlenen bazý konular þunlardýr: Ýyi ve Kötü-Vicdan, Arkadaþlýk-Sevgi ve Cinsellik, Birliktelik, Evlilik, Aile, Hak ve Adalet. Dersi veren öðretmenler, daha önce Etik Dersini veren öðretmenlerdir. Ancak konularý Müslüman çocuklarýn hayatlarýna yakýnlaþtýrmak maksadýyla, 23 (eriþim ). 24 (eriþim ). 25 (eriþim ).

10 254 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II Ýslami cemaatlerden kiþilerle görüþülmekte ve görevli kiþiler sýnýfa davet edilmektedir. Aynýsý Hýristiyan ve Yahudi cemaatleri için de geçerlidir. Öðretmenlerin eðitimi konusunda Frankfurt am Main daki Johann Wolfgang Goethe Üniveristesi nin Oryantalistik Bölümü ve Hessen Pedagoji Eyalet Enstitüsü ile iþbirliði yapýlmaktadýr. 26 c. Ýslam Din Dersi Ýçin Çabalar 1995 yýlýnda kurulan Hessen Ýslami Çalýþma Dairesi çeþitli sebeplerden dolayý 1997 de adýný deðiþtirerek, Hessen Ýslami Din Cemaati þeklinde tekrar yapýlanmýþ ve tüzüðünü oluþturmuþtur. Cemaat baþta Sünni ve Þii Müslümanlarýn okullarda Ýslam Din Dersi talebine cevap verebilmek için çaba göstermektedir. Hessen Ýslami Din Cemaati tarihinde okullarda Ýslam Din Dersi verebilmek maksadýyla baþvuru yapmýþtýr. Prof. Dr. Wielandt ve Prof. Dr. Füssel söz konusu cemaati incelemek üzere danýþman seçilmiþlerdir. Her iki uzman Hessen Ýslam Din Cemaati nin (IRH) Ýslam ý temsil edemeyeceði yönünde rapor sunmuþtur. Araþtýrmalar göstermiþtir ki, IRH, Selefi Ýslam la (Suudi Arabistan daki gibi) geleneksel anlayýþ arasýnda Ortodoks Sünni anlayýþýna sahiptir tarihinde ne organizasyonlarýnýn ne de cemaatin dinî tüzüðünün Anayasanýn 7/3. maddesine uygun olduðu belirtilerek, IRH ýn dilekçesi reddedilmiþtir. IRH ýn buna itiraz etmesi de sonuç vermemiþtir tarihinde Wiesbaden Ýdare Mahkemesi Ýslam Din Dersi isteðini kabul etmemiþtir. IRH'ýn dinî cemaat olmadýðý ve þu an ki yapýlarýyla gelecekte de olamayacaklarý bildirilmiþtir. IRH kararý Yargýtay'a iletmiþ, Hessen Ýdare Mahkemesi ise tarihinde temyiz kararýný reddetmiþtir. Þikâyet davasýnýn bir üst mahkeme olan Federal Almanya Ýdare Mahkemesi tarafýndan incelenmesi sonucunda tarihinde IRH'nin þikâyet dilekçesi tekrar geri çevrilmiþtir. 28 IRH nin Ýslam din dersi modelinde; Ýslam ýn Kur an ve sünnete dayalý öðretimi, teori ve uygulamanýn ayrýlmazlýðý, öðreti, iman içeriði, Müslüman ýn yaþam pratikleri, ibadetler gibi konularýn yer almasý ön görülmüþtür. Ders 26 Hessen Kültür Bakaný Karin Wulf a yöneltilen sorulara cevabýný içeren ve tarihli yazýsý için bkz. Dokumente/Plenarsitzungen/02553.pdf, (eriþim ). 27 Wielandt, IRH nin verdiði bir fetvayý incelemiþtir. Buna göre, Müslüman kýz öðrenciler okul gezilerine mesafesi 81 km yi geçtiðinde ancak mahremleri olduðunda katýlabileceklerdir. Wielandt böyle bir fýkýh komisyonuna sahip birliðin Avrupa da Ýslam ýn geliþmesine nasýl katký saðlayacaðýný sorgulamýþtýr. 28 Franz Köller, Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Einführung eines islamischen Religionsunterrichts in Hessen, Yayýna Hazýrlayanlar (Hg): Wolfgang Bock, Islamischer Religionsunterricht?, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2006, s

11 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri 255 dili Almancadýr. Ýslam ýn güncel sunumu, dini kimliðin oluþmasýna yardým, bu topluma aidiyetin vurgulanmasý, ders hedefleri arasýnda sayýlmaktadýr. 29 IRH, Ýslam Din Dersi Öðretmeninin eðitimi için de çalýþmalar yürütmektedir. Wiesbaden Ýslamoloji Enstitüsü ile ortak çalýþma yapýlarak Ýslam Din Dersi Öðretmeni yetiþtirmek üzere 3 sömestrlik bir programý Þubat 2001 den beri uygulanmaktadýr. 30 Kültür Bakaný Wulf tarihinde yaptýðý açýklamada eyalette halen Ýslam Din Dersi için muhatap bulunmadýðýný, IRH nin þartlarý yerine getirmediðini belirtmektedir. Söz konusu dersi üstlenebilecekler arasýnda DÝTÝB nin 31 adý zikredilmektedir BADEN WÜRTTEMBERG Almanya nýn güney batýsýnda bulunan Baden Württemberg eyaleti yaklaþýk 11 milyon nüfusa sahiptir. Müslümanlarýn oraný nüfusun yaklaþýk %6 sý kadardýr. Eyalette üç farklý Ýslam din öðretimi modelinin uygulamasý vardýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi 1995 yýlýnda 5 saat uygulanan Ana Dili Tamamlama Dersinin, 2 saati öðleden önceye alýnarak Din Bilgisi Dersine ayrýlmýþtýr. Din Bilgisi Dersi nin öðleden önceye alýnma sebebi, Hýristiyan din dersleriyle Türk çocuklarýna verilen Din Bilgisi Dersinin paralel olmasýný saðlamaktýr. Bir diðer sebep çocuklarýn, din bilgisini kontrol edilemeyen Kur an Kurslarý ndan edinmelerine engel olmaktýr. 33 Bu ders konsolosluklar tarafýndan organize edilmekte ve dersin içeriðine karar verilmektedir. Ayný þekilde ders materyalleri, konsolosluk ülkelerinden temin edilmektedir. Derse katýlým, dersi seçmeye baðlýdýr. Okul yöneticileri, ücret talep etmeden sýnýflarý derse açmaktadýr. b. Ýslam Din Dersi Ýslam Din Dersi için ilk olarak 1994 yýlýnda Ýslam Din Toplumu (Religionsgemeinschaft des Islam) Kültür Bakanlýðýna dilekçe vermiþ fakat kabul edilmemiþtir yýlýnda Islamischen Bund Mannheim ve Christlich-islamischen Gesellschaft, Almanca Ýslam Dersi pilot projesinin uygulamaya konulmasýný istemiþ ancak bu dersin Türk Büyükelçiliðinin politik baskýsý 29 (eriþim ). 30 Programa katýlan öðretmenlerin istatistik durumu için bkz. projekte/ iru/pdf/ IRH_IRU_Statistik.pdf, (eriþim ). 31 Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði nin kýsaltmasý. 32 Frankfurter Allgemein, Vor Minderheiten nicht zurückweihen, Ali Özgür Özdil, Aktuelle Debatten zum Islamunterricht in Deutschland, E.B.-Verlag, Hamburg 1999, s

12 256 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II sebebiyle engellendiði bildirilmiþtir. Bundan sonra Ýslam Din Toplumu ve baþka organizasyonlarýn da bu taleple baþvuruda bulunduklarý belirtilmektedir. Baþvuru yapan kiþi ve kuruluþlar: 1. Religionsgemeinschaft des Islam- Landesverband Baden Württemberg 1998 yýlýnda, ardýndan Karlsruhe Pedagoji Yüksekokulu baþkaný Peter Müler 1999 yýlýnda bir dilekçe vermiþtir. 2. Zenralrat der Muslime in Baden Württemberg baþvuranlar arasýndadýr. 3. Institut für Islamische Erziehung Stuttgart 1999 yýlýnda talepte bulunmuþtur. 34 Schneider, 1994 ten 2001 tarihine kadar sekiz Ýslami Organizasyonun Ýslam Din Dersi için dilekçe verdiðini belirtmektedir tarihinde dönemin eski Kültür Bakaný, Sünni Ýslam Din Dersi ile ilgili bir grubun program çalýþmalarýný sürdüreceðini ve Alevilerin ayrý bir program oluþturduklarýný belirtmektedir. Resmi yazýda dersle ilgili, üstlenicinin kim olacaðý ve öðretmenlerinin nasýl yetiþtirileceði gibi bazý sorunlara da deðinilmiþtir. 36 Ders için dilekçe veren üç Sünni dernek, 2004 yýlýnda Boþnak ve Arnavut eyalet dernekleriyle birleþmiþ ve yeni bir dinî cemaat kurmuþlardýr. 37 Yaklaþýk altý yýl süren çalýþmalardan sonra bir taslak din dersi programý Religionsgemeinschaft des Islam LV. Baden Württemberg birliði tarafýndan tarihinde Bakanlýða sunulmuþtur öðretim yýlýndan itibaren 2 ders saati Ýslam Dersi verilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Dört yýl sürecek olan deneme aþamasý 10 ilkokulda baþlatýlmýþtýr. Ders dili Almancadýr. Dersi, Müslüman öðretmenleri vermektedir. Ludwigsburg ve Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okullarýnda öðretmenlerin meslek içi eðitime alýnmasý kararlaþtýrýlmýþ ve öðretmenler buralarda yurt dýþýndan gelen uzmanlar tarafýndan da eðitilmiþtir. Projenin devamý ve yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda öðretim yýlýnda karar verilecektir. Sünni din dersinin içeriði daha önceki Kültür Bakaný Anette Schavan tarafýndan belirlenen bir grup tarafýndan geliþtirilmiþtir. Tanrý-Ýnsan-Yaratýlmýþlar, Kur an ve Ýslami Kaynaklar, Dinler ve Yaþam Biçimleri, Bireysel ve Toplumsal Ýnancýn Ýfade Biçimleri konu alanlarý olarak sýralanmaktadýr. Hem 34 Özdil, Islamischer Religionsunterricht, s.20; Özdil, age., s.125; Eckhart Marggraf, Religionsunterricht für Müslime Überfällig, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Peter Schreiner, Karin Wulf, Islamischer Religionsunterricht, Comenius Institut, Münster 2001, s.132, Karl Schneider, Islamischer Regionsunterricht an Staatlichen Schulen in Baden Württemberg?, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Islamischer Religionsunterricht, Otto Lembeck Verlag, Frankfurt am Main 2001, s (eriþim ). 37 Barbara Lichtenthäler, Islamische Religion im schulischen Unterricht: Baden-Württemberg, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Wolfgang Bock, Islamischer Religionsunterricht?, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2006, s Ders programýný incelemek için bkz. (eriþim ).

13 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri 257 Ýslam Din Dersi hem de Alevi Din Dersi öðretmenleri için 6 aylýk meslekî eðitim ön görülmüþtür. Sünni inancý için Freiburg, Karlsruhe, Sttutgart taki 10 okul deneme okulu olarak belirlenmiþtir BREMEN Bremen þehir eyaleti yaklaþýk nüfusa sahiptir. Eyalet, Almanya - nýn kuzey batýsýnda yer almaktadýr. Bremen Eyaleti Anayasasý, Federal Anayasa dan önce yürürlükte olduðu için din dersleri Eyalet Anayasasý nýn 141. maddesine (Bremer Klausel) göre düzenlenmektedir. Uygulamadaki modeller aþaðýda yer almýþtýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Konsolosluk dersleri olarak Ana Dili Tamamlama Dersleri çerçevesinde Din Bilgisi Dersleri verilmektedir. b. Ýslam Kültürü Dersi (Ýslamkundlicher Unterricht) Bremen Eðitim Senatörlüðü Ýslam Din Bilgisi Dersi hazýrlýk çalýþmalarý için oluþturduðu Yuvarlak Masa Komisyonunda; Eðitim Bakanlýðý, Bremen - deki Müslümanlar, Protestan ve Katolik Kilise temsilcileri bir araya gelmiþlerdir. Komisyon bu dersin Almanca okutulmasýna ve her dinden öðrencinin katýlabileceði bir ders olmasýna karar vermiþtir. Ders öðretmenlerinin, Alman Üniversitelerinde yetiþecek Ýslam Din Dersi öðretmenleri olmasýný uygun görmüþtür. Komisyon tarafýndan hazýrlanan program Eyalet Okul Enstitüsü tarafýndan onaylanmýþtýr. Ders öðretim yýlýndan itibaren öncelikle 5. sýnýfta sonra diðer yýllar 6. ve 7. sýnýflarda uygulanmýþtýr öðretim yýlýndan itibaren uygulamanýn diðer okullara da geniþletilmesi düþünülmüþtür. 40 Ancak bu konuda daha fazla bilgi elde edilememiþtir. 5. ve 6. sýnýf programýnda içerik iki alana göre; Dinî Oryantasyon ve Ahlakî Davranýþlarda Oryantasyon þeklinde düzenlenmiþtir. Dinî oryantasyonda yer alan konular; Oluþum Tarihi, Peygamberlik ve Kur an, Müslüman ýn Hayatýnda Ýslam, Kitaplý Dinlerin Ýnanç Temelleridir. Ahlaki oryantasyonda yer alan konular; Tanrý ya Ýnanma ve Yaratýlmýþlara Deðer Verme, Ýnsanýn Kendisiyle ve Diðer Ýnsanlarla Ýliþkisi, Toplumsal Yaþam Gerçekliðidir. Dersin hedefi öðrencilere, dinî, kültürel, tarihî ve ahlakî yönelimler saðlamaktýr Barbara Lichtenthäler, agm., s Bremen Eðitim Senatörlüðünün resmi yazýsý. 41 Islamkunde, Rahmenplan für die Sekundarstufe I, Jahrgang 5 und 6, Entwurf 2003.

14 258 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II c. Ýslam Din Dersi Bremen de Ýslam Cemaatleri Çalýþma Dairesi tarihinde Ýslam Din Dersi için bir temel program taslaðýný Eðitim ve Bilim Senatörlüðüne sunmuþtur. O da çeþitli cemaat temsilcilerini bu program taslaðýný müzakere etmek üzere Yuvarlak Masa Toplantýsýna davet etmiþtir. Yapýlan müzakereler sonucunda Ýslam din dersi, bir okulda Almanca olarak öðretim yýlýnda denenmeye alýnmýþtýr. Dersin bundan sonraki geliþim süreci hakkýnda bilgi elde edilememiþtir. 6. HAMBURG Yaklaþýk 2 milyon nüfusa sahip Hamburg þehir eyaleti Almanya nýn kuzeyinde yer almaktadýr. Eyalet çok dinli ve kültürlü bir yapýya sahiptir. Müslüman öðrencilerin devam ettikleri iki din öðretimi modeli vardýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Türkçe Ana Dil Dersi çerçevesinde verilen Türk Çocuklar Ýçin Ýslam Din Dersi mevcuttur. Bu ders için not verilmemektedir. Öðretmenlik eðitimi almýþ Türk öðretmenler tarafýndan dersler verilmektedir. Öðretmenlerin din dersi verebilir yeterliliðine sahip olmasý istenmektedir. Bir öðretmenin bu dersi üstlenmesi kendisinin oluruna býrakýlmaktadýr. b. Herkes Ýçin Din Dersi Eyalette farklý din ve kültürden öðrencilerin sayýsý fazla olduðundan Herkes Ýçin Dinler Arasý Din Dersi bu eyalette çözüm olarak üretilen bir modeldir. Ders içerisinde Ýslam la ilgili bilgilere yer verilmektedir. Protestan Kilisesi nin desteðinde yürütülen bu ders için Hamburg ta Dinler Arasý Din Dersi Müzakere Grubu oluþturulmuþtur. Bu grupta Yahudi, Müslüman cemaatler, Alevi Kültür Merkezi nin Konferansý, Tibet ve Budist Kültür Merkezleri yer almaktadýr. Komisyon, din dersinin gelecekteki durumuna yönelik öneriler geliþtirmektedir Harry Noorman, Almanya da Hýristiyan Din Dersinin Hukuksal Çerçeve Koþullarý ve Ýslam Din Dersi Ýçin Olasý Modeller, Editörler: Hasan Coþkun, M. Zeki Aydýn, Lars Peter Schmidt, Helga Schenk, Türkiye ve Almanya da Ýslam Din Dersi Tartýþmalarý, Konrad Adenauer Vakfý, Ankara 2000, s.24-25; Dinler Arasý Din Dersi Müzakere Grubu nun, Herkes Ýçin Din Dersi hakkýndaki görüþleri için bkz. Gesprächkreis Interreligiöser Religionsunterricht in Hamburg, Empfehlungen zum Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Hamburg Yayýna Hazýrlayanlar (Hg): Folkert Doedens, Wolfram Weiße, Religionsunterricht Für Alle, Waxmann Verlag, Hamburg 1997, s ; Müslümanlarýn ders hakkýndaki görüþleri için bkz. Halima Krausen Wie kann ein Religionsunterricht für alle von Muslimen theologisch verantwortet werden? Eine muslimische Position, Yayýna Hazýrlayanlar (Hg):, Wolfram Weiße, Folkert Doedens, Religiöses Lernen in einer pluralen Welt, Waxmann Verlag Münster 2000, s

15 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri 259 Farklý din ve mezheplerin derste konu edilmesi iki þekilde olmaktadýr. Ya dersin merkezinde (ana konu olarak) dinlerin ve mezheplerin çeþitliliðinin ayrý ayrý açýklanmasý ve kiþisel kanaatlerin konuþulmasý ya da belli baþlý ibret verici rivayetler, tecrübeler ve kanaatlerin öðrenciler tarafýndan sözlü olarak ifade edilmesi ve diðer dinlerin rivayetleriyle geliþtirilmesi þeklinde uygulanýr. Ýþlenen bazý üniteler þunlardýr: 1. Kendimi Tanýyorum ve Diðer Ýnsanlarý Daha Ýyi Tanýyorum. 2. Toplum Ýçerisinde Yaþýyoruz. 3.Ýnsanlarýn Ýnançlarýnda Ne Önemlidir. 4. Bizler Bir Dünyada Yaþýyoruz yýlýnda Aleviler Hamburg ta ayrý bir ders için kampanyalar baþlatmýþtýr. Farklý bir dersin oluþturulmasý yerine 1998 yýlýnda Alevilikle ilgili konular da programa dâhil edilmiþtir. Eklenen konular arasýnda; Alevilerin Ýbadeti, Muharrem Orucu, Aþure Günü, Hýzýr Ýlyas Günü, Semah Ritüeli ve Müziðin Önemi gibi baþlýklar yer almaktadýr SCHLESWIG-HOLSTEIN Schleswig-Holstein Almanya nýn en kuzeyinde bulunmaktadýr. Danimarka yla sýnýr olan eyalet yaklaþýk 2 milyon nüfusa sahiptir. Eyalette e yakýn Müslüman yaþamaktadýr. Müslümanlar için iki model uygulanmaktadýr. Bir model için talep vardýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Konsolosluk dersi olarak verilen Ana Dili Tamamlama Dersi kapsamýnda Din Bilgisi Dersleri kamu okullarý dýþýnda okutulmaktadýr. b. Ýslam Din Dersi öðretim yýlýnda 9 okulda Ýslam Din Dersi uygulamasý birinci sýnýftan itibaren baþlatýlmýþtýr. Dersi veren öðretmenler Kiel deki Ýslam Bilimi ve Oryantalistik Bölümü öðretim üyelerinden alan bilgisi ve Schleswig- Holstein Okul Kalitesini Geliþtirme Enstitüsünden alan didaktiði konusunda iki yýl süreli seminerler almaktadýr. Aþaðý Saksonya Eyaletinde geliþtirilen Ýslam Din Dersi Programý, Schleswig Holstein da yeniden üzerinde çalýþýlarak, bu eyalete uyarlanmaya çalýþýlmýþtýr. Programda bir yorum ve mistik eðilim olarak Aleviliðe ve Þiiliðe de yer verilmiþtir. Program incelendiðinde sekiz öðrenme alanýn olduðu tespit edilmiþtir. Bunlar: 1. Ben ve Cemaatim 2. Ýslam Ahlaký 3. Peygamberlerin Hayatlarý 4. Peygamber Hz. Muhammed 5. Kur an 6. Ýslam ýn 43 Hamburg Okullar Dairesi, Ýlkokullar için Din Dersi Çerçeve Plan Tasarýsý, (eriþim ).

16 260 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II Þartlarý. Birinci, ikinci sýnýflar için ve üçüncü, dördüncü sýnýflar için bir içerik belirlenmiþtir RHEINLAND PFALZ Almanya nýn güney batýsýnda yer alan eyalette yaklaþýk 4 milyon insan yaþamaktadýr. Müslüman öðrenciler için eyalette iki model uygulama vardýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Devlet gözetiminde verilen Ana Dili Tamamlama Dersi kapsamýnda Din Bilgisi Dersleri okutulmaktadýr sýnýflara kadar verilen derse katýlým baþvuru ile olmaktadýr. Dersten kayýt sildirme ancak öðretim yýlý sonunda yapýlmaktadýr. Öðrencilerin ders etkinliklerine katýlýmý notlandýrýlmaktadýr fakat ders ortalamasýna tesiri olmamaktadýr. b. Ýslam Din Dersi öðretim yýlýnda dört yýllýðýna denenmek üzere Pfingstweide ilkokulunda baþlatýlan uygulama, 2008 yýlýnda Eðitim Bakaný Ahnen in yaptýðý bir açýklamayla baþka bir okula daha yaygýnlaþtýrýlmýþ ayrýca üç farklý bölgedeki okuldan modeli denemek için talep gelmiþtir. Ders öðretmenlerinin eðitimi Karlsruhe deki Pedagoji Üniversitesi nde verilecek sertifika programlarýyla yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr yýlýndan itibaren modelin eyaletin tamamýna yaygýnlaþtýrýlmasý düþünülmektedir. Ludwigshafen- Pfingstweide Ýlkokulu nda öðrencilerin yarýsý Müslüman dýr. Aðýrlýklý olarak Türk, Tunus lu, Arnavut ve Afgan dýr. Dolayýsýyla bu dersle öðrencilerin topluma entegrasyonuna katký hedeflenmektedir. Din Dersini destekleyenler arasýnda en baþta Hýristiyan Müslüman Konuþma Dairesi ve IGRA (Türk Kadýn Öðrenim Ýnisiyatifi) vardýr. Ders için kýsmî çerçeve program (Teilrahmenplan) oluþturulmuþtur. Programda önemli konular ve ulaþýlmasý gerekilen beceriler yer almakta fakat bunlar sýnýflara göre belirlenmemiþtir. Öðrenciler çok heterojen olacaðýndan, öðretmene de bazý belirlemelerin býrakýlmasý uygun bulunmuþtur. Üç öðrenme alaný belirlenmiþtir: Müslüman Olarak Yaþama, Ýslam ýn Temelleri, Dinler Arasý Diyalog Schleswig-Holstein Eyaleti Eðitim ve Kadýndan Sorumlu Bakanlýk, Ýslam Din Dersi Öðretim Programý, / de/regional/ Rheinland/ , (eriþim ). 47 Islamischer Religionsunterricht in der Grundschule Ludwigshafen- Pfingstweide, Entwurf eines Teilrahmenplans, Aralýk 2004.

17 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri AÞAÐI SAKSONYA Almanya nýn kuzey batýsýnda yer alan eyalette yaklaþýk 8 milyon insan yaþamaktadýr. DITIB, eyalette en büyük Ýslami organizasyon kabul edilmektedir. Müslümanlar için eyalette iki model denemesi vardýr. Bir modelin uygulamaya konulmasý için de çaba gösterilmektedir. a. Eyalet Kültüründe Dini Konular Dersi (Religiöse Themen der Landeskunde) 1985 yýlýndan beri Aþaðý Saksonya eyaletinde Ana Dili Tamamlama Dersi çerçevesinde Eyalet Kültüründe Dini Konular Dersi sýnýflarda verilmektedir. Derse iki ders saati ayrýlmýþtýr. Ders, 8 öðrenci tarafýndan seçildiðinde açýlmaktadýr. Dersten kayýt sildirme ancak öðretim yýlý sonunda mümkündür. Öðretmenler, eyalet tarafýndan atanmaktadýr. Öðretmenlerin ya geldikleri ülkede ya da Almanya da öðretmenlik eðitimi almýþ olmalarý ve iyi Almanca bilmeleri gerekmektedir. Aþaðý Saksonya Okul Kanunu na uygun olarak Çerçeve Programlarý vardýr. Ders veren öðretmenlerden öðretmenlik eðitimi almýþ olmalarýnýn yaný sýra meslekte tecrübelerinin olmasý istenmektedir. Öðretmenlerin, Din Derslerini verebilmesi için yeterlilik aranmaktadýr. Öðretmenlerin bu dersi vermesi için görev almalarý kendilerinin oluruna baðlýdýr. b. Ýslam Din Dersi 24 Ekim 2001 tarihinde Aþaðý Saksonya Eyaleti Baþbakan ý yaptýðý açýklamada Müslüman öðrencilere de Hýristiyan, Yahudi veya mezhepsiz öðrencilere davranýldýðý gibi eþit davranýlmasýný istediklerini, onlarýn ya Deðerler ve Normlar Dersine ya da Din Dersine katýlmalarýný arzuladýklarýný ifade etmiþtir. Konuþmasýnýn devamýnda baþbakan, devlet denetiminde Almanca Ýslam Din Dersine imkân tanýyacaklarýný bildirmiþtir. 23 Temmuz 2002 de Eyalet Hükümeti, dersi uygulamaya karar vermiþtir. Hukukî anlamda bir Ýslam Din Cemaati olmadýðýndan Kültür Bakanlýðý, Müslümanlarýn temsilcilerinin katýldýðý Yuvarlak Masa komisyonu oluþturmuþtur. 48 Bu komisyon Müslüman öðretmenlerin katýlýmýyla bir Çerçeve Program hazýrlanmýþtýr. 25 Temmuz 2003 te Çerçeve Program (Rahmenrichtlinien) Aleviler haricinde Müslümanlar tarafýndan kabul görmüþtür. Aleviler, Alevilikle ilgili içeriðe yeterince yer verilmemesi sebebiyle söz konusu çalýþmayý onaylamamýþtýr Niedersachsen Schura olarak adlandýrýlan komisyonda Türk derneklerin temsilcileri, Arap, Boþnak, Pakistan, Alman Cemaatinin üyeleri yer almýþtýr. 49 Birgit Väth, Islamischer Religionsunterricht an staatlichen Schulen-Zwei Modellprojekte zu seiner Etablierung in Niedersachsen, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Stefan Reichmth, Mark Bodenstein, Michael Kiefer, Birgit Väth, Staatlicher Islamunterricht in Deutschland, LIT Verlag, Berlin 2006, s

18 262 AÜÝFD XLIX (2008), sayý II öðretim yýlýndan itibaren sekiz okulda denenmeye baþlayan model, 19 okula geniþleyerek devam etmiþtir öðretim yýlýnda üç okulda daha uygulanma kararý alýnmýþtýr öðretim yýlýnda 29 okulda uygulanmaktadýr. Kültür Bakaný 2012 yýlýna kadar bütün ilkokullarda deneme modelini yaygýnlaþtýrmayý ve sonrasýnda düzenli bir ders olarak okul programlarýnda yer vermeyi amaçladýklarýný açýklamýþtýr. 50 Dersin dili Almanca dýr ve dersi Ana Dil Dersi çerçevesinde Eyalet Kültüründe Dinî Konular Dersini veren öðretmenler okutmaktadýr. Derse en az katýlýmcý sayýsý 12 olmalýdýr. Bu sayýya ulaþýlmadýðýnda 1. ve 2. sýnýflar birleþtirilebilmektedir. Ders, iki ders saati þeklinde düzenlenmiþtir. Ders programý, Aþaðý Saksonya Kültür Bakanlýðýnýn söz konusu Müslüman organizasyon ve birliklerle birlikte hazýrladýðý Ýslam Din Dersi Programýna göre geliþtirilmektedir. Programý Sünni ve Þii gruplar onaylanmaktadýr. Derste öðrenci faaliyetleri notlandýrýlmamaktadýr. Fakat ders, öðrencilerin çalýþmasýna ve sosyal davranýþlarýna katký saðlamak durumundadýr. 51 Program incelendiðinde altý öðrenme alanýnýn olduðu tespit edilmektedir. 1. Ben ve Benim Cemaatim 2. Ýslam Ahlâký 3. Peygamberler Tarihi 4. Peygamber Muhammed 5. Kur an 6. Ýslam ýn Þartlarý. Dersin görev ve hedefleri arasýnda; var oluþ sorularý olarak kabul edilen nereden, nereye sorularýyla ilgilenmek, insan-allah iliþkisi, Allah ve yaratýlmýþlarla olan iliþkisini, Kur an ve peygamberler tarihiyle ortaya koymak, sayýlmaktadýr. Ayrýca, inancýn ve uygulamanýn öðrencinin hayatýyla iliþkilendirilmesi, öðrencilerin kendi din kimliðini oluþturarak diðer din mensuplarýna karþý saygý geliþtirmelerine katký saðlamasý hedeflenmektedir. 52 Ders öðretmenlerine Osnabrück Üniversitesi Eðitim ve Kültür Bilimi Fakültesi nde, Almanca Ýslam Din Dersi-Öðretmenlere Bilimsel Eðitim Kursu verilmiþtir. Bu program öðretim yýlýnda açýlan Master Programý nýn da temelini oluþturmaktadýr. Eðitim kursuna Birinci Devlet Sýnavý ný veren öðretmenlik bölümü öðrencileri ve hizmette bulunan öðretmenler katýlmýþtýr. 50 Allah im Unterricht, , /, (eriþim ). 51 Rolf Bade, Islamischer Religionsunterricht- ein niedersächsischer Schulversuch, Yayýna Hazýrlayan (Hg): Wolfgang Bock, Islamischer Religionsunterricht?, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2006, s Rahmenrichtlinien für den Schulversuch, Islamischer Religionsunterricht (Entwurf), 29 Nisan 2003.

19 Almanya'da Ýslam Din Öðretimi Modelleri BAVYERA Almanya nýn güney doðusunda yer almaktadýr. Yaklaþýk 13 milyon nüfusa sahiptir. Müslüman öðrenciler için aþaðýda incelenen üç model uygulamadadýr. a. Ana Dili Tamamlama Dersi Kapsamýnda Din Bilgisi Dersi Öðretim Planlama Komisyonu 1986 yýlýnda Türk öðrenciler için Ýslam Ýnancýnda Din Bilgisi Dersini seçimlik okutma kararý almýþtýr. Bunun üzerine öðretim yýlýndan itibaren sýnýflarda ve öðretim yýlýnda da sýnýflarda Türkçe Din Bilgisi Dersleri okutulmaya baþlanmýþtýr. Söz konusu dersler ortaokul düzeyinde (Hauptschule) 6.-9.,10. sýnýflarda seçildiði takdirde okutulmaktadýr yýlýna kadar bu sýnýflar için ilkokulda olduðu gibi ayrý bir din dersi programý bulunmuyordu. Bu sebeple, öðretmenler Türkiye Cumhuriyeti nde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarýndan faydalanarak dersi okutmuþlardýr. Dersler, Türkiye den görevli giden Türk öðretmenlerin Türkçe programlarla ve Alman yetkililerin gözetiminde verilmektedir. 53 Ders saatleri, öðretmenin ve okulun programýna göre deðiþiklik göstermektedir. Ana Dili Tamamlama Dersleri için en fazla 5 ders saati ayrýlmýþtýr. Bunun iki ders saati Din Bilgisi Dersi içindir. Fakat þartlar göz önünde bulundurularak ders saatlerinde oynamalar yapýlmaktadýr ve öðretim yýllarýnda uygulamaya konulan programlar (1.-3. ve sýnýflar için), 2005 öðretim yýlýndan itibaren Bavyera Öðretim ve Kültür Devlet Bakanlýðýnýn Ýlkokul (Grundschule) ve Ortaokul (Hauptschule) için hazýrladýðý Türkçe Ýslam Bilgisi Ders Programý (Lehrplan für die islamische Unterweisung in türkischer Sprache) ile kaldýrýlmýþtýr. 55 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, Yurt Dýþýndaki Türk Çocuklarý Ýçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öðretim Programý ( Sýnýflar) ný bütün Almanya geneli için ha- 53 Staatsinstitut Für Schulpädagogik und Bildungsforschung, Islamischer Religionsunterricht an bayerischen Schulen?, s.27, Bütün öðrencilerin Türkçe veya Din Bilgisi Derslerinden az da olsa faydalanmasý amaçlandýðýndan, dersler kimi zaman ve de çoðunlukla farklý seviyedeki sýnýflarla birleþtirilerek iþlenmektedir. Farklý seviyedeki sýnýflar 3 farklý seviyede olursa (7. 8. ve 9. sýnýflar gibi) o zaman bu sýnýflar Problem Sýnýflar olarak isimlendirilmektedir. Bir baþka uygulama ise farklý okullardaki öðrencilere ders vermek hedefleniyorsa ders saatlerinde azaltma yoluna gidilmektedir. Böylece öðretmen daha çok okul dolaþmaktadýr. Din Derslerinin zamaný velilerin çoðunluðunun bu derse baþvuru yapmasý sebebiyle %72 oranýnda öðleden önce yapýlmaktadýr. Horst Unbehaun, Harald Schüler, Türkische Lehrer in Bayern, Bamberg Üniversitesi Araþtýrma Projesi, Bamberg 1998, s.148, Yürürlüðe konulan bu programýn Almancasý model denemede olan Almanca Din Bilgisi Ders Programý nýn aynýsýdýr. Türkçe Din Bilgisi Dersi nde Türkçesi uygulanmaktadýr.

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 14, 2005, 111-124 BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Kýrgýzistan da Din Eðitimi Veren Kurumlar Ahmet Cihan Religious Educational Institutions in Kyrgyzstan This study examines

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004

SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 24 SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004 20 16 4 Ýçindekiler Sunuþ 12 15 16 18 19 20 24 25 26 28 31 32 33 34 35 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 10 Genel Baþkan dan Bir Ýhanet Belgesi:

Detaylı