L CE, Kandil in Öcalan a isyan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L CE, Kandil in Öcalan a isyan"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr BÜYÜK TAHR K ANNELER HASSAS Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan aileler, Lice ilçesinde meydana gelen olaylar nedeniyle eylemlerine bir gün ara verdi. Kentteki bir otelde kalan aileler, oturma eylemi yapt klar yerde yar ndan itibaren 2 günlük açl k grevine bafllayacaklar n kaydetti. Hükümet hukuk, anneler bar fl, Kandil pol CE peflinde L CE, Kandil in Öcalan a isyan Terör örgütünün kulland gençler baz il ve ilçelerde sokaklar kar flt r rken, provokasyon ve tahrik anlam nda son y llar n en tepki gören eylemi Türk Bayra - n n gönderden indirilmesi idi. BÜYÜK TEPK Askeri birlik içindeki Türk Bayra- n n teröristlerce indirilmesi yurt genelinde büyük tepki gördü. Bayra n alan soka a ç karken pek çok flehirde birçok alana ve dire e bayrak çekildi. ÖCALAN B LE Bayrak indirmeye Abdullah Öcalan bile tepki gösterdi. mral da Abdullah Öcalan ziyaret eden HDP Heyeti, Öcalan n Diyarbak r da Türk Bayra n n indirilmesine iliflkin "Bizim hiçbir ulusun ulusal de er ve simgelerine karfl olumsuz ve rencide edici bir yaklafl m m z olmam flt r, olamaz dedi ini söyledi. Fehmi Koru nsan hayat elbette önemli 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 14. Sayfada Muhammed Aslan Sayfada Bir süredir sakin olan soka yeniden hareketlendirmek isteyenler, ifllerin, çözüm sürecinin baflar ya ulaflmas n isteyenlerin istedi i gitmesini istemiyor. Görünen; Hükümet (hatta devlet), her kesimiyle halk, flu ana kadarki durufluyla Öcalan, yar m a zla BDP-HDP çözüm sürecinin devam ndan yana L C Terör örgütü hem mafla, hem canl kalkan yap yor Polis sadece su s kabiliyor ATAK görevde www. HEP GÜNDEMDE BULUNUYOR E Terör örgütü PKK için stratejik yerlerden biri olan Diyarbak r n Lice ilçesi, örgütün uyuflturucu ticaretinin merkezi durumunda. Özellikle haziran aylar nda kar flan ilçede, bu mevsim Hint kenevirlerinin hasat dönemi. Hasad n sorunsuz yap labilmesi için bölgede sorunlar yaflanmas ve güvenlik güçlerinin oralara yönlenmesi gerekiyor. Geçin y l böyleydi bu y l da öyle ÇOCUK ÇOCUK ÇOCUK Yerli "Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri (ATAK), dünyada kendi s n f ndaki en etkin taarruz helikopteri olma özelli i tafl yor. HABER 7 DE gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Türk ifladamlar n n Afrika aç l m tüm h - z yla sürüyor. Kara k tan n hemen her ülkesinde yap lan yat r mlar dünyan n dikkatini çekecek derecede büyük ve baflar l. Bunlardan biri de Fildifli Sahilleri nde gerçekleflti. Fildifli nde 2010 y l nda 3 milyon Euro'luk yat r m yaparak Türk fladamlar - n n Fildifli ne bak fl aç s n de ifltiren FerGen nflaat fiirketinin sahibi smail Salih Genan, Ekonomi Gazetesi nden Gülflan Kurt un sorular n cevaplarken, Fildifli ndeki ve di er ülkelerdeki baflar l yat r mlar n anlatt. RÖPORTAJ 13. SAYFADA dan takip edebilirsiniz 3 milyon Euroluk Fildifli yat r m! Bar fl sürecinin emin ad mlarla yürümesi için büyük çaba gösterilirken, Türkiye aç s ndan hayati önemdeki projeler de birbir hayata geçiriliyor. Bu projelerin önlenmesi, Türkiye nin istikrars zlaflt r lmas için sokaklar n kar flmas flart. Birileri terör örgütünü terör örgütü de çocuklar kullanarak bu amac na ulaflmaya çal fl yor. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi smail Salih Genan https://www.twitter/yedigun.gazetesi MÜDAHALE BEKL YOR Kandil, Lice ve baz illerdeki gibi terör ve çat flma ortam ndan yana. Amaç; Lice yi pol CE ; yani, eylemcileri hatta ilçeyi asker-polis müdahalesine maruz b rak p, bak n, bar fl süreci diyenler halka sald r yor yaygaras koparmak BDP-HDP N N ZORLU U ÖCALAN IN STE KAND L N AMACI BDP-HDP harman n n ifli gerçekten zor! fllerini zorlaflt ran hususlar n bafl nda; bir yandan mral ya gidip talimat, öte yandan Kandil e gidip malumat olmal. Kimi zaman da tersi Bir baflka husus ise, Kandil- mral savaflan n art k gizlenemeyecek boyuta varmas mral sakini Öcalan, taa bafl ndan beri içinde oldu u belli olan çözüm sürecinin y lmaz savunucusu Ancak onun da ifli zor. Çünkü, Kendisi Kandil i do rudan hedef alm yor ama Kandil art k aç klamalar nda dolayl ve do rudan Öcalan hedef alan aç klamalar yap yor MÜMKÜN OLAN-OLMAYAN Hükümet süreci kesintiye u ratacak bir harekette bulunur mu? Mümkün de il! Kandil tahrikli bu hal böyle devam eder mi? Mümkün de il! Ne olur?... Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. sayfada Denizli de Yeni ad, imaj ve içeri iyle Türkiye genelindeki da t m süren YediGün, baz illerde temsilcilikler açarak da t m ve habercilik a n geniflletiyor. Sedat Kaya n n Temsilci oldu u Denizli'de büyük ilgi gören YediGün bayi sat fl yla da okuyucuya ulafl yor. Yedi- Gün ün ilk bayi dura Denizli'nin en ifllek caddesi olan Doktorlar Caddesi ndeki Beyo lu Market oldu ve hem raflar ndaki hem de okuyucunun elindeki yerini ald Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6395 Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Say l Kararlar yla Listelenen Kifli, Kurulufl veya Organizasyonlar n Tasarrufunda Bulunan Malvarl n n Dondurulmas Hakk ndaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Say l Bakanlar Kurulu Karar n n Eki (1) Say l Listede De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 11 Haziran 2014 Çarflamba S VAS - SERHAT ZAFER - Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i (TAB) Baflkan Bahri Y lmaz (üstte), k fl aylar n n kurak geçmesine ra men may s ay ndaki ya fllar n ar c l k aç s ndan son derece sevindirici oldu unu ve 90 bin ton civar nda rekolte beklediklerini söyledi. Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i'nce düzenlenen "5. Dünya Ar Günü Etkinlikleri"ne kat lmak için Sivas'a gelen Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de 57 bin profesyonel ar c bulundu unu, kay tl ar kovan say s n n ise 6,5 milyon oldu unu belirtti. Türkiye'nin hem ar varl hem de bal üretimi yönünden dünyada Çin'den sonra geldi ini ifade eden Y lmaz, "Anadolu, bu yönden çok flansl. Anadolumuz, dünya ar lar n n yüzde 22'sinin gen merkezi ve bal veren bitkilerin yüzde 70'inin ana vatan. Böyle bir co rafyada olunca ar c l k da gezginci flekilde yap l yor. Ar c lar ar lar n k fl mevsiminde Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde k fllat yorlar. Yaz nda ar lar n yaylalara, çiçekler nerede ise oralara do ru naklediyorlar" Tanesi 1 TL MALATYA - RAMAZAN KAYA - "Dünya kay s " baflkenti olarak bilinen Malatya'da bu y l n ilk mahsulleri tezgahlardaki yerini ald. rili iyle dikkati çeken Hasanbey çeflidi yafl kay s n n kilogram ürünün kalitesine göre liradan, tanesi ise ortalama 1 liradan sat fla sunuluyor. Malatya'da mart ay sonunda yaflanan ve kay s a açlar nda büyük oranda zarara yol açan zirai dondan di er bölgelere göre daha az etkilenen Karakaya Baraj Gölü k y s ndaki bahçelerde y l n ilk mahsulleri toplan yor. Manav tezgahlar nda yerini alan Hasanbey çeflidi ilk mahsul, ürünün kalitesine göre kilogram liraya de iflen fiyatlarda sat l yor. Vatandafllar, irili iyle dikkati çeken ve pahal olan bu kay s çeflidinden tad ml k sat n al yor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Hasan Hüseyin Erkoç, AA muhabirine yapt aç klamada, son yüzy l n en büyük don felaketiyle karfl karfl ya kalan kay s da yüzde 95'lik zarar n söz konusu oldu unu söyledi. Yörede geçen sene yaklafl k 600 bin ton civar nda yafl kay s üretildi ini belirten Erkoç, bu y l beklenen yafl kay s rekoltesinin ise yaklafl k 32 bin ton oldu unu dile getirdi. Kay s hasad na haziran ay sonu itibar yla bafllanaca n ve flu anda turfanda (mevsimin bafl nda ilk yetiflen) kay s lar n tezgahlarda yerini ald n anlatan Erkoç, flunlar kaydetti: "Turfanda oldu u için flu anki fiyatlar çok belirleyici de il. Bu fiyatlar, ilk ç k flta böyle olur. Sofral k kay s için tüccar n üreticiden ald fiyat olan 8 liray göz önüne ald n zda, bunun nakliye ve hal girdileriyle tüketiciye yans yaca fiyat, lira aral olur. fiu anda tezgahtaki fiyat, Malatya için söylüyorum biraz daha geriye gelir ama Türkiye genelinde Malatya kay s s n özellikle tüketiciler, tad ml k olarak tüketir, doya doya yiyemez. Bu da Allah' n bir takdiridir. Önümüzdeki y llarda Türkiye ve dünyaya Malatya kay s s n, o lezzetli kay s s n inflallah doya doya yediririz." Erkoç, tüketici fiyatlar baz nda may s ay nda en yüksek fiyat art fl görülen ürünün yüzde 32,97 ile kuru kay s oldu unu hat rlatarak, "Kuru kay s da fiyatlar daha da yukar ç kacak. fiu anda dondan önceki fiyat 4-5'e katlad " dedi. (AA) May s ya fllar ar c y güldürdü diye konufltu. Y lmaz, ülke genelinde bal n yüzde 15'inin tar m alanlar ndan, kalan k sm n n ise mera, yayla ve ormanlardan üretildi ini dile getirdi. Türkiye'deki bal rekoltesinin yüzde 85'inin tar m d fl alanlardan elde edildi ine dikkati çeken Y lmaz, bunun üretilen bal n çok kaliteli, do al ve ilaçtan uzak oldu unu gösterdi ine iflaret etti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n havadan ve toz ilaçlamay, hem ar lar hem de çevre lehine oldu u için yasaklad n aktaran Y lmaz, ormanlar n ar c l lara aç lmas yla kaliteli, sa l kl ve rahat üretim alanlar n n ortaya ç kt n ve rekolteye olumlu yans ma oldu unu belirtti. Bahri Y lmaz, ar lar n bal verimine ya fllar n do rudan etki etti ine, k fl aylar n n ise bu y l ülke genelinde kurak geçti ine de inerek, flunlar söyledi: "Anadolu'ya k fl n kar az ya d ancak may s ay ndaki ya murlar çok güzel oldu, görünüm fevkalede güzel. Ya murlar ar c l k aç s ndan çok iyi oldu. Ot, yeflillik ve çiçek varsa ar c l k daha iyi oluyor. Bu y l, 90 bin ton civar nda bir üretimimiz olur, bu da Türkiye'nin bal ihtiyac n karfl lar. hraç edece imiz miktar da sa lam fl oluruz. Bunun yan s ra ayçiçek ve pamuk bal üretimi var. Mu la'da, çam bal üretimi de iyi görünüyor." - Bal fiyatlar Bal fiyatlar na da de inen Y lmaz, "Fiyatlar, ar c n n lehine olacak, artacak. Bal n fiyat her sene enflasyon oran nda artar" dedi. Süzme balda fiyatlar n çiçe in durumuna göre de iflti ine dikkati çeken Y lmaz, "Bu y l, 8 ile 12 lira aral nda olur. Bu ar c dan toptan ç k fl fiyat d r. Petekli balda da üretici fiyat n n lira aral nda olmas gönlümüzden geçiyor. Bu fiyat aral bize yetiyor. Üreticinin eline geçen para iyi olacak ki sürdürülebilir ar c l k olsun" ifadesini kulland. Bahri Y lmaz, bal fiyatlar n n üretim miktarlar na göre ve özel olarak üretilen butik ballarda de iflkenlik gösterebilece ini sözlerine ekledi. (AA) 2013 y l Gelir Vergisi rekortmenleri bankalar ANKARA - Geçen y la iliflkin kurumlar vergisi listesinin ilk 10 s ras nda bankalar n a rl dikkati çekti. 3'ü kamu bankas olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer ald. Gelir daresi Baflkanl, 2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 s ralamas n aç klad. Buna göre, 2013 y l n n kurumlar vergisi rekortmeni TC Merkez Bankas Afi'yi s ras yla TC Ziraat Bankas Afi Genel Müdürlü ü, Elektrik Üretim Afi, Turkcell letiflim Hizmetleri Afi, Türkiye Garanti Bankas Afi, Akbank TAfi, Türkiye fl Bankas Afi, Türkiye Petrolleri AO, Finansbank Afi ve Türkiye Vak flar Bankas Türk AO izledi. Listenin ilk 10 s ras nda bankalar n hakimiyeti dikkati çekti. 3'ü kamu bankas olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer ald. Öte yandan ilk 100'de 17 banka yer ald. Halk Bankas Afi'nin 11. s rada oldu u listede, Türk Telekom 12'inci s ray ald. Listede bankac l n yan s ra enerji, inflaat, otomotiv, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ön plana ç kt y l nda mükelleflerin tahakkuk eden kurumlar vergisi tutar da, 29 milyar 453 milyon 769 bin lira olarak hesapland. Geçen y la iliflkin 2014 y l nda en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin 52'si stanbul'dan ç kt. Listeye Ankara'dan 17, zmir'den 3, Manisa'dan 2, Zonguldak, Rize, Sakarya, Eskiflehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Karabük, Kayseri, Mu la ve Bursa'dan birer flirket girdi. Listedeki 23 kuruluflun 2013 y l na K MYASAL, CRM VE LABORATUVAR SARF MALZEMES ÇEVRE VE fieh RC L K BAKANLI I DÖNER SERMAYE filetmes Resmi lanlar iliflkin 100 milyon liran n üzerinde kurumlar vergisi ödedi i anlafl l rken, ilk 100'deki en düflük vergi tutar 25 milyon 459 bin 44,28 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve flirketlerden 15'i ise isminin aç klanmas n istemedi. (AA) Sanayi üretim endeksi artt ANKARA - Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi bu y l n nisan ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), nisan ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar n aç klad. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 art fl gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde nisan ay nda, bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 3,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi ise yüzde 3,4 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi de nisanda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6 art fl gösterdi. Bir önceki y l n ayn ay na göre de iflime bak ld nda ise madencilik ve taflocakç l sektörü endeksinde yüzde 9,3, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksinde yüzde 5,8 art fl görüldü. (AA) Sanayide çarklar 2. çeyrekte de h z kesmiyor STANBUL - MURAT B R NC - Sanayi üretim verilerinin, ikinci çeyre in ilk ay nda beklentilerin üzerinde gerçekleflmesi, ikinci çeyrek büyümesi için olumlu bir sinyal olurken, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi nisan ay nda 121 de eri ile tarihi en yüksek seviyesine ulaflt. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) nisan ay sanayi üretim verilerinden derledi i bilgiye göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi nisan ay nda 121 de eri ile tarihi en yüksek seviyesine ç kt. Endeks bu y l n ilk üç ay nda s ras yla 120,5, 120,2 ve 119,8 de erlerini görmüfltü. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi endeksi ise nisan ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6 yükseliflle, üst üste 16 ayd r devam eden önceki y l n ayn ay na göre art fl gelene ini sürdürdü. Analistler, nisan ay sanayi üretim verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin 2. çeyre in ilk ay na bafllang ç aç s ndan çok olumlu bir geliflme oldu una dikkati çekerek, 2. çeyrek büyümesi için pozitif sinyaller verdi ini ve yar n aç klanacak 1. çeyrek büyüme rakam n n piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi durumunda, 2014 y l na iliflkin kötümser büyüme ve kayg n n azalaca n öngörüyor. Öte yandan AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler 2014 y l 1. çeyrek büyümesinin yüzde 4,1 olmas n bekliyor. - "D fl talep art fl n n iç talepteki zay fl ikinci çeyre in ilk aylar nda da önemli ölçüde telafi etti ini düflünmekteyiz" AA muhabirine konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Burgan Yat r m Baflekonomisti Haluk Bürümcekçi, sanayi üretiminin y ll k bazda beklentilerin üzerinde bir de iflim gösterdi ini belirterek, y l n ilk çeyre inde yüzde 5,3 art fl gösteren sanayi üretiminin ikinci çeyrekte çok s n rl bir bir güç kayb na u rad n ifade etti. "Türkiye'de sanayi üretimi ile milli gelir verileri aras ndaki yak n iliflki dikkate al nd nda, böylesi bir görünümün ilk çeyre in yüksek GSYH gerçekleflmesi ard ndan s n rl oranda frene bas ld n düflündürdü" diyen Bürümcekçi, ikinci çeyre in ilk iki ay na iliflkin öncü göstergelerin biraz kar fl k bir görünüm ortaya koysa da, ikinci çeyrekte daha düflük bir büyüme oran görülebilece ini söyledi. Sanayi üretiminin ana e ilimi aç s ndan daha önemli olan, mevsimsellikten ve takvim etkisinden ar nd r lm fl endeksin, bir önceki aya göre yüzde 1 gibi önemli bir art fl gösterdi ini belirten Bürümcekçi, "Böylece, tarihi zirvesini ocakta gören endeks iki ayl k s n rl geri çekilmeden sonra s çrama göstererek yeni tarihi zirvesine ulaflt. Bu ise ana e ilimin momentumu aç s ndan güçlü bir sinyal olurken, Türkiye PMI endeksinin verdi i yavafllama sinyalleriyle de çeliflti" dedi. (AA) Kimyasal, CRM ve Laboratuvar Sarf Malzemesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Vekaletler Cad. No:1 Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 52 (Elli ki) kalem Kimyasal, CRM ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Çevre ve fiehircilik Bakanl Çevre Referans Laboratuvar Haymana Yolu 5. Km Gölbafl ANKARA c) Teslim tarihi : fle bafllanmas na müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde flözleflme kapsam ndaki mal/malzemeler belirtilen adrese teslim edilir. 3- halenin a) Yap laca yer : Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü Toplant Salonu Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras )karfl l Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü Sat n Alma Birimi Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/an- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü- ü Sat n Alma Birimi Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr)

7 EKONOMI Atak görevde ANKARA - Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlar n karfl lamak için milli imkanlarla gelifltirilen "Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri (ATAK)", TSK'n n ihtiyaçlar na uygun flekilde Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri üretilmesi amac yla 2007 y l nda imzalanan sözleflmenin ard ndan TUSAfi tesislerinde üretilen ATAK, sahip oldu u tasar m özellikleri ve görev kabiliyetleriyle göz dolduruyor. Yak n hava deste i görevleri ve çok amaçl görevler için iki tip olarak tasarlanan ATAK helikopteri, a r silah yükü ile zorlay c "s cak hava-yüksek irtifa" görevlerini baflar yla yerine getirebiliyor. ATAK, yak n hava deste i görevleri için güdümsüz roketler (76 adet) ve 20 milimetre top ile donat lmas n n yan s ra çok amaçl görevlere uygun biçimde en modern elektronik harp gereçleri entegre edilerek, 8 güdümlü anti-tank füzesi "M zrak", 12 güdümlü "Cirit", 2 "Stinger" ile görev yapabiliyor. TSK için 50 helikopterin tedarikine yönelik bafllat lan program kapsam nda, milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya ç kan ATAK helikopteri, dünyada kendi s n f ndaki en etkin taarruz helikopteri olma özelli i tafl yor. TUSAfi tesislerinde üretimi tamamlanan ilk ATAK helikopteri prototipi, ilk uçuflunu 17 A ustos 2011'de gerçeklefltirmiflti. (AA) 7 11 Haziran 2014 Çarflamba Elaz 'dan ABD'ye el ifli hal ihracat ELAZI - BESTAM BODRUK - Elaz 'daki hal atölyesinde genç k zlar n Anadolu'nun temsili motiflerini iflledi i el dokumas hal lar, metrekaresi bin liradan ABD ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Harput Yolu üzerinde bulunan ve Halk E itim Merkezi'ne ba l çal flan hal atölyesinde ücret karfl l çal flan 15 kifli, Anadolu'nun temsili motifleri hal ya dokuyor. Kimi sevinç ve mutluluk, kimi üzüntü ve tasa, kimi ise özlem ve hasreti anlatan motiflerin hal ya dokunmas uzun ve zahmetli bir süreçte gerçeklefltiriliyor. Anadolu ya özgü hal lar, yurt içi ve yurt d fl nda büyük ilgi görüyor. Metrekaresi bin liraya al c bulan el dokuma hal lar, ABD ve Almanya'n n da aralar nda oldu u çeflitli ülkelere ihraç ediliyor. Hal atölyesinde usta ö reticilik yapan smail Düzgün, AA muhabirine yapt aç klamada, 4 metrekarelik bir hal n n, dokuyan kifliye ba l olarak, 4-8 ay aras nda bitirildi ini söyledi. Her tezgahta birer usta ile ç ra n çal flt n aktaran Düzgün, ustan n günlük 30, ç ra n ise 15 s ra dokuyabildi ini kaydetti. Hal n n bir metrekaresinde bin 100 telin ve 36 bin dü ümün bulundu unu belirten Düzgün, ''1961'den bu yana burada Hereke kalitesinde, Türkmen gaz için alternatif güzergah ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün enerji projelerinde iflbirli inin artt r lmas na yönelik aç klamalar, Türkmen gaz n n alternatif güzergahlardan Türkiye ve Avrupa pazarlar na ulaflt r lmas konusunu gündeme getirdi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu (USAK) Kafkasya ve Hazar Bölgesi Uzman Güner Özkan, iki ülke aras ndaki enerji iflbirli inin k sa vadede gerçeklefltirilecek bir proje olmad n belirterek, "Ancak bu yeni iflbirli i hamleleri, dünyaya bir mesaj niteli indedir" dedi. Rus do algaz na ba ml n azaltmaya çal flan Avrupa'n n Türkmen gaz n art k ciddi flekilde istedi ini anlatan Özkan, ran'a yönelik ambargolar n da hafiflemeye bafllamas yla, ran, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin daha rahat iflbirli i yapabilece ini söyledi. Çin'in en büyük do algaz tedarikçisi konumundaki Türkmenistan' n, geçen ay Rusya'n n Çin'le yapt 400 milyar dolarl k do algaz anlaflmas yla pazarl k gücünün zay flad n belirten Özkan, "Türkmenistan' n yeni alternatif pazarlar aramas ve bu ba lamda yeni tedarikçiler arayan Avrupa'ya ulaflmak için Türkiye ile iflbirli ini gelifltirmesi önemli" diye konufltu. Nabucco boru hatt projesinde taraflardan biri olan ve Orta Asya'n n en büyük do algaz rezervlerine sahip Türkmenistan' n en büyük sorununun, do algaz Hazar bölgesinden Türkiye'ye nas l geçirece i oldu unu dile getiren Özkan, flunlar kaydetti: "Hazar denizinin alt ndan veya ran üzerinden geçirilecek boru hatlar iki önemli alternatif olabilir. Hazar'da en etkin aktör Rusya. Türkmen gaz n Hazar'dan geçirecek bir boru hatt na Rusya'n n izin vermek isteyece ini düflünmek yanl fl olur. Ayr ca, Azerbaycan'la Türkmenistan aras nda baz enerji alanlar n n paylafl m konusunda sorunlar n olmas baflka bir engel." Türkmenistan, 32 trilyon metreküp do algaz ile dünyan n en büyük dördüncü rezervine sahip. Y lda yaklafl k 80 milyar metreküp do algaz üreten Türkmenistan, bu gaz büyük oranda Çin'e (yüzde 52), Rusya'ya (yüzde 24), ran'a (yüzde 22) ve di er eski Sovyet ülkelerine (yüzde 2) ihraç ediyor. (AA) Hal atölyesinde usta ö reticilik yapan smail Düzgün dünyan n en ince yün hal lar kök boya ile haz rlanan yünlerle dokunuyor'' dedi. smail Düzgün, atölyede çal flan kiflilerin ücretlerini ilmek üzerinden ald n, bin ilme in 1 lira 70 kurufl oldu unu aç klad. Hal dokuman n aflamalar na de inen Düzgün, ilk önce desenin belirlendi ini, sonra saçak tellerinin çözüldü ünü ve dokuma aflamas na geçildi ini anlatt.dokuma sonras hal n n y kand n, trafl edildi ini ve saçaklar n n örüldü ünü söyleyen Düzgün, ''Burada dokunan hal lar m z n desenleri genelde Lalezar, Yedi Da n Çiçe i, Viyana modeli, Elaz 'a özgü Alt Zincir, Kafkas gibi modeller'' diye konufltu. Atölyede yaklafl k 3 ayd r dokumac l k yapan Gülflah Karabulut da çal flarak emeklerinin karfl l n ald klar n belirterek, '' lk baflta bak l nca hal dokumak zor görünüyor ama zorluklar afl ld kça kolaylafl r. Baya ö rendikten sonra hal dokumak kolaylafl yor ve yap m da çok zevkli'' ifadesini kulland. (AA) MEBS OKLVE E TMRKKLI I 1980-DRS-BET-009 ALBÜM NUMARALI 2013 YILINDAN KALAN MEBS OKL Y B NASI (ELKT HRPKRL) DIfi CEPHE MANTOLAMA BAKIM ONARIMININ TAMAMLANMASI fi 4. KOR. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK MEBS OKL. VE E T. MRK. K.LI I 1980-DRS-BET-009 ALBÜM NUMARALI 2013 YILINDAN KA- LAN MEBS OKL. Y B NASI (ELKT HRPKRL) DIfi CEPHE MANTOLAMA BAKIM ONARIMININ TA- MAMLANMASI fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : SAMSUN YOLU ORGENERAL EfiREF AKINCI KIfiLASI MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : (25 HT YAÇ KALEM) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : MEBS.OKL. VE E T.MRK.LI I MAMAK/ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (ELL ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : 4 KOR.K.LI I HALE KOM SYON BAfiKANLI I MAMAK/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla Resmi lanlar hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller; Her türlü inflaat, taahhüt onar m iflleri ile yap m ifllerinde ifl deneyiminde de erlendirilecek Benzer ifllere Dair Tebli de yer alan B III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir. hale konusu ifl veya benzer ifle denk say lacak mühendislik bölümleri, Mimar veya nflaat Mühendisi olduklar n belirleyen diplomalar n n asl n veya noter tasdikli suretini vereceklerdir. Bu kifliler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleri ile birlikte icra ettiklerini teflvik eden ilgili meslek odas kay t belgesini ve/veya bu konuda mesleklerini icra ettiklerini teflvik eden meslek belgesini vereceklerdir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: meslek belgesini vereceklerdir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l 4 KOR.K.LI I HA- LE KOM SYON BAfiKANLI I MAMAK/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4 KOR.K.LI I HALE KOM SYON BAfiKANLI I MA- MAK/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap - lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr)

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 11 Haziran 2014 Çarflamba 9 Evren An l cinayeti film oldu LONDRA - ngiltere'nin baflkenti Londra da, Evren An l' n 2007 y l nda iki siyahi genç taraf ndan b çaklanarak öldürülmesi olay k sa film oldu. Yap mc l n Ioanna Karavela ve lhan Gökalp in yapt film Murat Kebir taraf ndan çekildi. The Chocolate Wrapper ad yla çekilen 15 dakikal k k sa filmin gösterimi, ngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi BAFTA da gerçekleflti. Filme konu olan Evren An l, 7 y l önce 5 A ustos 2007 tarihinde, Crystal Palace trafik fl klar nda ablas ile otomobil içerisinde beklerken, iki siyahi gencin sözlü tacizine u ram flt. Evren, arac ndan inince de sald rganlar, önce b çak çekmifl ard ndan da iterek bafl n kald r ma çarpmas na neden olmufllard. Bafl n çarpmas sonucu yaralanan Evren, kald r ld hastanede 8 gün komada yatm fl ve daha sonra hayat n kaybetmiflti. Londra da benzeri olaylar n artmas üzerine konuyu beyaz perdeye tafl yan Murat Kebir, filmi ile benzeri olaylar n tekrarlanmamas mesaj verdi. Filmin gösterimi öncesi yap mc lar lhan Gökalp, Ioanna Karavela ve Direktör Murat Kebir ile Evren An l n k zkardefli Elif Yoldafl k sa birer konuflma yapt lar. BAFTA da, The Princess Anne Theatre salonundaki gösterime, filmde de rol alan anne Altun ve babas Niyazi An l ile aile çevresi, filmde rol alan oyuncular ve yak nlar ile sinema camias ndan seçkin bir izleyici kitlesi kat ld. Yap mc l n lhan Gökalp, Ioanna Karavela, Fatih Coflkun Deniz, yönetmenli ini Murat Kebir'in yapt filmin baflrollerinde, Dilek Rose ve Tafler Hassan - yard mc rollerde ise Keneddy Mills, O lum Emre Kebir, Aaron Gordon oynad. Filme konu olan Evren An l cinayeti, k zkardefli Elif in anlat m ile flöyle olmufltu. "Kardeflim Evren ve ben arabayla Gypsy Hill Polis stasyonu karfl s ndaki trafik fl klar nda beklerken, iki siyahi genç arac m z n içine çikolata ka d att. Evren, araçtan inerek siyahi gençlere neden çöp att klar n sordu. Bunun üzerine siyahi gençler kardeflime b çakla sald rmaya bafllad lar. Sald rganlardan biri Evren'in bo az na b ça dayad, kendisini geri çeken Evren'in üst duda b çak yaras ald. Bu s rada di er sald rgan da Evren'i iterek yere düflmesine neden oldu. Düflme s ras nda kafas n çarpan Evren, uzun süre bayg n olarak yerde yatt. Kalt ktan sonra da gö sünde a r oldu unu ve bafl n n döndü ünü söyledi ve ard ndan tekrar bay ld. Bir süre sonra olaya yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kald rd k. Bir hafta sonra da kaybettik." Türk genci Evren An l' n katilleri mahkeme taraf ndan 4 y l hapse mahkum edildiler. Dejon Thompson (16) ve Patrick Rowe (17) adl katiller, kas ts z adam öldürme ve b çak tafl ma suçlar n itiraf ederek, 4 y l hapis cezas ald. Hakim Ann Goddard, yafllar 18'den küçük olmas na ra men katillerin isimlerinin yay nlanmas na izin vererek, bu kiflilerin isimlerinin bilinmesini istedi. (CHA) Gangnam Style a kardefl geliyor: HANGOVER SEUL - Gangnam Style flark s ile dünyaca ün kazanan PSY, Hangover adl yeni parças ile tekrar sevenlerinin karfl s na ç kacak. Güney Koreli ünlü rapçi PSY, uzunca bir aradan sonra sesli ini bozdu. Gangnam Style adl hiti ile bir çok rekora imza atan rapçi, bu kez Hangover adl parças ile sahne alacak. ABD nin önde gelen talk showcular ndan Jimmy Kimmel, program nda PSY nin yeni klibinin 10 saniyesini yay nlad. Yay nlanan klipte Koreli sanatç MURAT KEB R K MD R? Filmin Direktörlü ünü yapan Murat Kebir in daha önce çekti i ve ödül alm fl filmleri bulunuyor. SKY TV de editör olarak çal flan Kebir in, Kan Davas n konu alan filminin yan s ra, senaristli ini ve yönetmenli ini yapt "Babam ve Spike" adl k sa filmi Hollywood'da ödüle lay k görülmüfltü. Ödüllü filminde o lu Kebir in Emre de oynam flt. Murat Kebir, Evren An l konu alan. The Chocolate Wrapper filminde de o lu Emre rol ald. Murat Kebir, 1968 y l nda Ankara'da do du. zmir Ç narl Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra TRT stanbul ve zmir televizyonlar nda editör olarak çal flt. 30 y l önce Londra'ya yerleflen Kebir, Sky televizyonunda editör olarak çal fl yor. Kebir'in, "Babam ve Spike"tan (2010) önceki ilk k sa filmi ise "Difl çin Göz Ç karmak" (2005) isimli k sa filmi bulunuyor. ABD nin ünlü rapçilerinden Snoop Dogg ile birlikte sahnede yer al yor. Programda klibin yay nland bölümü Youtube a yükleyen PSY n prodiksüyon firmas, yine t klanma rekoru k rd. Vidyo, yaklafl k 1 günde 900 bin t kland. Güney Koreli y ld z n prodiksüyon flirketi YG Entertainment, yeni hit Hangover n da aynen öncülleri Gangnam Style ve Gentlemen gibi ak llarda kalan nakaratlar ve komik sahnelerin olaca n duyurdu. (CHA) Loti, Türkiye ve Türklerle daha çok kültürel kiflili iyle, romanc kiflili iyle ön plana ç km flt r. Özellikle de yazd iki roman, çok belirleyici olmufltur. Bunlar, pek çok bat l da ve bu arada Türk te Türkiye ye ve Türklere Pierre Loti bak fl! dedi imiz oryantalist bir bak fl aç s kazand rm flt r ve bu görüfl tarz, uzun y llar etkili olmufltur. Önce bizimle ilgili olan iki roman ndan söz edelim, sonra bunlara dayal olarak onun kiflili i ve kimli i hakk nda de erlendirmelerde bulunal m. *Aziyade Roman : Loti nin Türk edebiyat nda en çok tan nan roman, 1879 da yay mlad Aziyade dir. Dolay s yla Türk edebiyat nda ve bas n dünyas nda en çok bu roman kanal yla tart flmalar kopmufltur. Çal flmam zda yararlanaca m z ve kendisinden al nt yapaca m z roman, Nahit S rr Örik taraf ndan çevrilen ve Varl k Yay nlar nca 1992 de bas lan metin olacakt r. Roman, yazar n gerçek seyahatlerinden ve yaflant lar ndan izler tafl yor. Ama bütünüyle gerçekçi de il. Olay ve olgularda uydurma unsurlar çok fazla. Roman, 1876 da Arif slâm ad n al p Türk ordusuna gönüllü subay olarak kat lan ve Kars cephesinde ölen bir ngiliz subay n n notlar ndan, günlüklerinden oluflur. Frans z yazar, kendisini bu romanda bir ngiliz deniz subay olarak sunmufltur. Loti, bir ngiliz donanmas yla Selânik e gelir. Orada Samuel ad nda Yahudi bir kay kç ile tan fl r ve Abeddin Efendi ad nda yafll bir zenginin dördüncü kar s olan genç ve Çerkez soylu bir Türk güzeli, 18 yafl ndaki Aziyade yi görüp ona y ld r m aflk yla vurulur. Bu k z n gerçek ad Hatice dir. Yazar, Fantome d Orient adl eserinde Aziyade ismini kendisinin uydurdu unu belirtir. Türkçede böyle bir isim yok. Muhtemelen Azâde kelimesini Aziyade biçiminde ald. Orada bulundu u süre içinde Samuel in arac l yla buluflurlar ve bir ay boyunca ç lg nca seviflirler. Loti, bir süre sonra stanbul - daki sefaret vapuruna tayin edilir ve yeni görev yerine gider. Loti, iki ay içinde Türkçeyi mükemmelce ö renir ve tamam yla bir Türk hâline gelir. Bir Türk kimli ine girerek Arif Efendi (Arif slâm) ad n al r. Eyüp semtinde, k rlar içinde, sessiz sakin ve Halic e naz r olan köhne bir Müslüman evini tutar. Oray Türk zevkine göre döfler, komflular yla hafl r neflir bir hâlde mahallenin fl mar k bir çocu u olarak yaflar gider. Bir süre sonra Samuel ve Abeddin Efendi stanbul a tafl n r ve böylece iki sevgili kaderin sevkiyle buluflmufl olurlar. Art k bundan böyle Loti, sevgilisi Aziyade ile birlikte gizli gizli ç lg nca bir aflk hayat yaflar. Loti, Eyüp teki bu evinde Aziyade ile karfl cins iliflkilerini sürdürürken; Samuel le de eflcinsel iliflkisine devam eder. Bundan baflka Hayrullah n kendi o lu Joseph, buldu u kad nlar ve Yahudi o lanlar da onun flehvet yata ndan geçenler aras ndad r. Bu arada Ahmet ad nda saf bir Türk gencini de kendine uflak edinir. Bu süre içinde elde tespih camileri, kahvehaneleri, türbeleri, hamamlar dolafl r. Kahve içer, nargile fokurdat r, dervifllerle konuflur, bu hareket ve fl k dolu tablolar n bir parças olmaya çal fl r. Loti, Seniha ad nda bir kad nla tan flt ktan sonra Aziyade yi kovar. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin P ERRE LOT N N KÜLTÜREL K fi L -5 Yüzüne karfl art k onu istemedi ini, birkaç gün süreyle yerini baflka bir kad n n alaca n ; sonra gelip bu utanç verici olay bir daha hat rlamadan Loti Efendiyi tekrar sevmeye devam etmesini söyler. Aziyade, ona olan aflk ndan h çk ra h çk ra a layarak tekrar dönmek üzere gider. Tam bir flehvet delisi olan Seniha, Loti nin evine gelir. Loti, onun alayc tav rlar ndan hofllanmaz ve hemen Aziyade yi ça r r. Bütün Türk kad nlar, Loti nin birer kölesi gibi tasvir edilir. Gel deyince gelir git deyince gider. Bunlar, onun her türlü iste ine ve hakaretine sadece boyun e me hakk na sahip gönüllü kölelerdir. Loti bu roman nda kendisini Robenson Crusoe gibi bir Efendi, Aziyade, Ahmet ve di erlerini de Cuma gibi bir köle olarak tasavvur etmifltir. Türklerle olan iliflkisini efendi-köle iliflkisi içinde kurgulam flt r. Loti nin evinde yang n ç kar, ev yanar. Fakat hiçbir ceza ödemez. Ev sahibi, hasar n karfl l olarak para almad gibi evin yar s yanmadan kald için Allah a flükredip gider. Çünkü Loti Efendi, ben mahallenin fl mar k çocu u olarak kald m diye olanca küstahl yla s r t r. Zira bütün Türkler, her fleyleri ile onun emrindedirler ve ona tapmaktad rlar. O, yapt her türlü yaramazl k normal karfl lanmas gereken bir sömürge efendisidir. Ahmet le birlikte H ristiyanl n eski flehirleri olan zmit ve znik i gezmeye gider. En sonunda ngiltere ye dönmeye karar verir. Dönmeden önce son gün Aziyade, örtüsüz bir flekilde yabanc adamlar n aras nda Haliç yollar ndan toplad Rum ve Müslüman gemiciler içinde çalg c lar n eflli inde ç lg nca dans eder. Bunu güya Loti nin veda onuruna yapar. Bu Bat ya özgü bir seremoni olabilir ama Do u da böyle bir fley hele o zamanlarda hiç mümkün de ildir. Hele bunu evli bir kad n n yabanc uyruklu bir sevgilisi için yapmas hiç olacak fley de il. Bu tamamen hayal mahsulü bir uydurma. Aziyade, Loti gidiyor diye sinirinden elindeki fincan olanca gücüyle s kar. Bunun sonucu olarak eli kesilir ve sel gibi kanlar akar. Kanlar taslarla tafl n r ama o, Loti ye hiç k zmaz. Çünkü Loti, fl mar k bir çocuk olarak her fleyi yapabilir ve ona hiç bir zaman k z lmaz. Ona göre Türkler, her fleylerini ona sonuna kadar veren ve ona sadece tapmakla görevli olan ahmaklard r. Bu, tamamen kendini be enmifl sömürgeci Avrupal görüflünün tipik bir örne idir. Hatta Loti, bir daha dönmemek üzere giderken Aziyade flu tap nma ifadelerini kullan r: Bu flekilde parmaklar m keserek sana üzüntü verdi im için beni affet Loti. Uyuman engelliyorum. Fakat uyu Loti, benim ac çekmemin hiç önemi yok, madem ki varl m art k bitti, diyordu. (s. 122) Loti bir süre sonra stanbul a tekrar dönerse de Aziyade onun ayr l na dayanamam fl ve ölmüfltür. Daha sonra Loti, Osmanl ordusuna subay olarak kat l r ve savaflta ölür. (Devam Edecek) Kitap ile lego bir arada SEUL - Güney Kore nin önde gelen kitapç lar ndan Kyobo daki lego sergisi, kitap severler ile legocular bir araya getirdi. Güney Kore nin önde gelen kitapç lar ndan Kyobo, kendi mekan nda düzenledi i sergilerle müflterilerine farkl hobiler sunmaya devam ediyor yaz dönemine giren Kyobo, bu kez mekan nda lego sergisi düzenledi. Dünyaca ünlü Lego ile ortaklafla sergi düzenleyen Kyobo, bu ilginç sergisi ile kitap ve logo severleri bir araya getirdi. Bir çok legocu sergiyi görmeye Kyobo ya gelirken, sergiden etkilenen kitap kurtlar ise legolara ilgi duymaya bafll yor. Sergi ile müflterilerinde art fl oldu unu kaydeden Kyobo yetkilileri, bunun lego ve kitap sat fllar na yans d n aktard. (CHA) ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Çeflme z vanas. Bafl çoban. 2. Ak tma. Favori. 3. Romanya n n plaka iflareti. Bravo. 4. Cerahat. fienlik kemeri. 5. Her y l düzenli olarak ekilen yer. Uzakl k anlat r. 6. Fikir, düflünce. Kedi, köpek yavrusu. 7. Meflin kesmek için kullan lan araç. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 8. ABD de bir eyalet. 9. Anlam, mana. Fazla bön, avanak. 10. Afrika da s rada lar. 11. Tantal n simgesi. Evin bir bölümü. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. 12. Kiloamperin simgesi. Soyundan gelinen kimse. lave. 13. Yap larda duvar düzgün örebilmek için kullan lan araç, çekül. Harç al p sürmeye yarayan duvarc arac. 14. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. Sadist. 15. Denizlerin çekilmesiyle oluflmufl yurtlanmaya elveriflli bölge. Endonezya n n plaka iflareti. 16. Yap lan ifl, edim, fiil. Sevimli, cana yak n, tatl. 17. Nitelik bak m ndan olan. fiaflma anlatan ünlem. 18. Bir renk. Katman. 19. Pulculuk. 20. Mikroskop cam. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Yukar dan afla ya: 1. Otlak. Güven, güvenç. dare lambas. 2. Büyük erkek kardefl, a abey. Bilimsel niteli i olan. 3. Bir nota. Japon çiçek düzenleme sanat. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Bir nota. 4. Öz su. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. Is yay m, konveksiyon. 5. Ar t mevi, tasfiyehane. Hak ve hukuka uygunluk. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. 6. Aç ktan aç a, herkesin gözü önünde, gizlemeden. slam n befl flart ndan biri. Kokmufl hayvan ölüsü. Tatl bir besin. 7. Rütbesiz asker. Japonlar n ulusal giysisi. Operasyon. 8. Köpek. Kesimevi, mezbaha. Gerekenden eksik. Tenis arac. 9. Kufllarda uçma organ. Bukalemun. Kar fl k renkli. 10. Notada durak iflareti. Okuyucu, okur. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan, üflemeli bir çalg. Yabani hayvan bar na. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1011 Haziran 2014 Çarflamba - SAGLIK Kalpte ritim bozuklu u inme riskini art r yor! STANBUL - Doç. Dr. Yakup Krespi, kalp hastal klar ndan sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterilen inme, yafl ilerledikçe özellikle yafllar ndan sonra daha s k görüldü ünü belirtti. Krespi, " nme, dünya genelinde ilk s rada, Türkiye de ise 3. sakatl k nedeni olarak karfl m za ç k yor. nme riskini art ran risklerin bafl nda ise kalpte en s k görülen ritim bozukluklar aras nda yer alan 'atriyal fibrilasyon' geliyor." dedi. Memorial fiiflli Hastanesi nme Rahabilitasyon ve Araflt rma Ünitesi Baflkan Doç. Dr. Yakup Krespi, kalp sa l ve inme iliflkisi hakk nda bilgi verdi. Aritmiye ba l inme daha tehlikeli olabiliyor diyen Krespi, "Atriyal fibrilasyon (AF) yani Uz. Dr. Gülseren Kayalar, solunum güçlü ünden depresyona kadar pek çok ciddi sa l k sorununa neden olan skolyoz yani omurga e rili i, özellikle geliflme ça ndaki çocuklar tehdit etti ini söyledi. STANBUL - Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Ülkemizde yaklafl k 2 buçuk milyon kiflide görülen bu rahats zl n önlenmesi için çocukluk dönemindeki vücut e riliklerinin mutlaka kontrol alt na al nmas gerekiyor." dedi. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, 'Skolyoz Fark ndal k Ay 'nda hastal n tan s ve rehabilitasyon yöntemleri hakk nda bilgi verdi. Omurga e rili inin solunum yetmezli ine kadar gidebilir diyen Kayalar, "Omurga e rili i ve asimetrisi olarak bilinen skolyoz, özellikle geliflme ça ndaki çocuklar tehdit etmektedir. Travma, do umsal geliflim bozukluklar gibi çok çeflitli nedenlere ba l olarak geliflebildi i gibi, skolyoz olgular n n büyük bir ço unlu unda neden bilinmemektedir. Genellikle geliflme ça n n bafllang c nda, çocukta omuz asimetrisi, s rt n bir bölümünde kabar kl k, kalçalar n ayn seviyede durmamas gibi bulgular anne ve baba taraf ndan fark edilmektedir. Hafif derecedeki omurga e rilikleri kifliye herhangi bir rahats zl k vermeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde; geçmeyen bel ve s rt a r lar, solunum yetmezli i, ZM R - zmir Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Difl Hekimli i Fakültesi Dekan Ortodonti Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Tancan Uysal, ortodonti tedavisinin Sa l k Bakanl taraf ndan sertifikaland r lmam fl, hiçbir geçerlili i olmayan kurslarla ortodonti e itimi alan ya da yurt d fl ndan gelen sözde ortodontistlerin eline b rak lmayacak kadar önemli bir uzmanl k oldu unu söyledi. Uysal, yapt yaz l aç klamada, son zamanlarda birçok hastan n ekonomik nedenlerle ortodontist yerine difl hekimine gidip anormal kalp ritmi ya da aritmi altta kalp kapak hastal klar gibi baflka bir kalp hastal yatmasa bile inme riskini 4-5 kat art rmaktad r. Tüm inmelerin yaklafl k üçte birinin aritmiye ba l geliflti i görülmektedir. Ayr ca aritmiye ba l inme daha a r bir seyir göstermekte ve daha ölümcül olmaktad r. Aritmide yafl ile birlikte inme s kl art fl göstermektedir. Yafl d fl nda birçok etken aritmi ile birlikte inme geçirme riskini yükseltir. Örne in aritmi ile birlikte diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezli i, daha önceden inme, geçici iskemik atak veya baflka bir damar hastal geçirmifl olma öyküsü, kad n cinsiyet gibi durumlar bu riski art ran en önemli risk faktörleridir. Çocuklarda omurga e rili i çok önemli! çeflitli enfeksiyonlar ve kalpte ritim bozukluklar görülebilmektedir." diye konufltu. Omurga e rili inin erken teflhis ve takip sayesinde kontrol alt na al nabildi ini söyleyen Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Skolyozun erken evrede teflhis ve tedavi edilmesi önemlidir. Çocuk öne e ildi inde omurgadaki e rilik fark edilir ve çekilen filmlerle e rili in yeri ve derecesi belirlenir. Bu çocuklar genellikle sa l kl d r ve sadece çok ileri e riliklerde kalp, akci er gibi iç organ bask s ile ilgili sorunlar oluflabilmektedir. Skolyoz teflhis edildi inde, çocu un geliflim süreci mutlaka takip edilmelidir." ifadelerini kulland. Kayalar, aileler çocuklar n n vücut geliflimlerini yak ndan gözlemlemeli diyerek flunlar ifade etti: "Çocuklarda skolyoz kolayl kla gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle ailelerin çocuklar n dikkatle gözlemleyerek; bir omuzun di erinden daha düflük, bir kalçan n di erinden daha yukar da, bir kürek kemi inin di erine göre daha ç k k ve öne e ildi inde s rt n bir taraf nda belirgin tümseklik olmas durumlar nda doktora baflvurmalar gerekmektedir." Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Omurga röntgen filmlerinde önden bak ld nda 10 derecenin üzerindeki e rilikler skolyoz olarak de erlendirilmektedir. 10 ile 20 derece aras e rilikler hafif, derece aras e rilikler orta, 40 derecenin üzerindeki e rilikler ise ileri düzey skolyoz olarak tan mlanmaktad r. Skolyozun teflhis edilmesinin ard ndan 4-6 ay arayla yap lan kontrollerle ilerleme olup olmad, varsa bu ilerlemenin h z belirlenmektedir. Skolyoz hastal nda kullan lacak tedavi yöntemine, e ilmenin ilerleme riski dikkate al narak karar verilmektedir. Skolyoz tedavisinde kabul gören tedavi yöntemleri; izlem ve sürekli takip, korse uygulamalar, egzersizler ve özel rehabilitasyon uygulamalar d r. lerlemenin h zl oldu u ve bu tedavi yöntemlerinin yetersiz kald vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilmektedir." dedi. (CHA) A z sa l nda ORTODOND uyar s ortodontik tedavi olmak istedi ini belirtti. K sa süreli kurslarla ortodonti e itimi alan ya da yurt d fl ndan gelen sözde ortodontistlerin, her hastaya hareketli aparey uygulad n ; tel takmas n ö rendi i için olur olmaz her vakaya tel takt n ve üst çene geniflletmesi ö retildi i için de her hastan n üst çenesini geniflletti ini söyleyen Tancan Uysal, Yap lan tedavilerin hastan n problemini çözmekten ziyade daha da a rlaflt rd na flahit oluyoruz. Böyle durumlarla karfl laflm fl birçok hastay yeniden tedavi etmek zorunda kald m z biliyorum ve bu konuda büyük üzüntü duyuyorum dedi. (AA) 'Paroksismal' yani aral kl aritmili hastalarda inme riski ile kal c aritmisi olan hastalardaki inme riski ile benzerdir. Koruyucu tedavi aç s ndan her iki durum aras nda hiçbir fark yoktur." diye konufltu. Aritmiye ba l inmeden korunman n mümkün oldu unu ifade eden Doç. Dr. Yakup Krespi, "Aritmiye ba l inmelerin önlenmesinde günümüzdeki en etkin yaklafl m oral antikoagülan (OAK) yani kan suland r c ilaç kullan m d r. Günümüzde koruyucu tedavi gereksinimi olan hastalar bulup seçme yerine gerçekten düflük riskli olup tedavi gerektirmeyen hastalar bulmak yaklafl m olarak ön plana geçmifltir. (CHA) KADINLARA çantayla ilgili sa l k uyar s! DEN ZL - BRAH M SÜZER - Yaflam n her alan nda kullan lan özellikle kad nlar n vazgeçilmezleri aras nda yer alan çantalar n, vücut a rl n n yüzde 20 sini geçmemesi ve çapraz as larak kullan lmas öneriliyor. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Esat K ter, AA muhabirine yapt aç klamada, insan n iskelet sisteminin a rl klardan etkilenenen bir yap da oldu unu belirtti. K ter, estetik kayg ya da ihtiyaçtan, kad nlar n sürekli çanta tafl d klar n hat rlatarak, muhtemel olumsuzluklar anlatt. Boyun, omuz ve s rt a r s gibi rahats zl klar n çok yayg nlaflt n söyleyen Esat K ter, çantalar n a r olmamas gerekti ini vurgulad. K ter, çanta tafl man n vücuda hiçbir faydas olmad n ve kaslar güçlendirici özelli i bulunmad n kaydederek, Çünkü vücuda asimetrik bir yük gelmektedir ve belli bir periyotta de il düzensiz yap lmaktad r. O yüzden olumsuz etkileri vard r dedi. Kad nlara çantalar n, omuzlar na çapraz ve simetrik asmas n öneren K ter, simetrik tak ld zaman çantan n esteti ini biraz azalaca n fakat sa l k aç s ndan bunun önemli oldu unu ifade etti. Esat K ter, bunlar n yan nda çantalar n dirseklere as lmas ya da a r çantalar n elde tafl nmas gerekti ini belirterek, flunlar kaydetti: Çantay kad nlar aksesuar olarak hayat n n bir parças gibi sürekli tafl yorlar. Çantan n a rl n n iyi ayarlanmas gerekir. Çantan n a rl, vücut a rl n n yüzde 20 sini geçmemelidir. Aksesuar maksatl tafl yorlarsa tafl d klar çantan n sürekli yeri de iflmelidir. Omuzun yeri de iflebilir örne in, çapraz olabilir, çapraz takmak daha güvenlidir. Dirse e al nabilir fakat dirse e al nd zamanda uzun süre ayn pozisyonda tafl nmamal d r. Yani tafl d klar yeri sürekli de ifltirildi i zaman daha sa l kl olur. Çanta konusunda kimse bayanlara çanta tafl may n diyemez ama yerini de ifltirerek çantan n vücuda etkiyen yükünü da tmalar n öneririm. (AA) laç tedavisi, miyomlar yok etmiyor DÜZCE - Düzce Üniversitesi (DÜ) Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Serdar Dilbaz, miyomlar n ilaç tedavisiyle yok edemeyece ini, sadece bask lanabilece ini belirterek, "Miyom tedavisinde önemli olan, hastaya en az zarar ve en iyi sonucu verecek tekni i uygulamakt r" dedi. Dilbaz, AA muhabirine yapt aç klamada, kad nlarda görülen iyi huylu tümör miyomlar n, Latince "flifllik" anlam na geldi ini söyledi. "Miyom, düz kas hücrelerinden oluflan, rahmin kendi adalesinden geliflen, kötü hastal a dönüflme riski binde birler civar nda olan rahats zl kt r" diyen Dilbaz, miyomlar n kad nlar n adet gördü ü zamanlarda ortaya ç kt n kaydetti. Miyomlar n her zaman büyüme e iliminde oldu una dikkati çeken Dilbaz, flunlar dile getirdi: "Toplumda her kayna a göre de iflkenlik göstermekte, kad nlarda yüzde görülebilir fakat miyom bulunmas ameliyat anlam na da gelmez. Miyom olan kad nda bir sürü kriter vard r. Miyomlar n yeri, büyüklü ü, kad n n yafl, flikayetleri son derece önemli. Bunlar n hepsini bir araya koyup ona göre tedavi vermeniz laz m. Ak ldan geçirilmesi ve unutulmamas gereken fley, miyomlar hiçbir zaman ilaç tedavisiyle yok edemezsiniz, sadece bask layabilirsiniz." Dilbaz, miyomlarla ilgili en büyük flikayetin kanama oldu unu belirterek, "Tabii kanama yapan miyomun yeri de çok önemli, rahmin içinde mi, adalesinin içinde mi yoksa rahmin d fl nda m? Çok büyük bir miyom olur ama kanama flikayeti de bulunmayabilir, en s k görülen flikayetler kanama, a r ve büyüdü ü zaman etraftaki dokulara yapt bas d r" ifadesini kulland. "Rahmin önünde mesane var, kanama çok büyükse mesaneye bas yapar" diyen Dilbaz, flöyle konufl: "S k s k idrara gitmeler hatta bazen yapamama gibi s k nt lar ortaya ç k yor. Arkaya do ru büyüyorsa büyük abdestini yapmakta s k nt olabilir. Bas semptomlar artt rabilir. Sürekli kanama olmas kad n kans zl a kadar götürür, adet düzeni bozulur. A r lar olabilir. Kad n n yafl, çocuk iste i ve di er de iflkenleri ele alarak ona göre tedavi planlars n z. laçla bask layaca n z grup var ama ameliyat olacak bir grup da var. ' laçla tedavi edece iz de ameliyat olacaks n' demek de yanl fl. Hastaya göre uygun elbiseyi kesmek laz m. Bir terzi gibi düflünün, bireysellefltirilmifl tedavi yapmak laz m. Miyom tedavisinde önemli olan hastaya en az zarar ve en iyi sonucu verecek tekni i uygulamakt r." (AA)

11 DIS DÜNYA 11 Haziran 2014 Çarflamba11 VAT KAN - Papa Franciscus un May s ta Ürdün- srail-filistin den oluflan Kutsal topraklar seyahatinde Ortado u bar fl na manevi aç dan katk sa lamak için ortaya att Ortado u da bar fl için birlikte dua etme fikri bugün Vatikan bahçelerindeki tarihi törenle gerçekleflti. Akflam saatlerinde Vatikan da buluflan 3 lider, dualar n, üç semavi dinin dünyaya gelifl s ras na göre branice, talyanca, ngilizce ve Arapça okudu ve Yaradan a Ortado u ya bar fl ve huzur vermesi temennisinde bulundu. Törenin Arapça k sm nda Kuran- Kerim den sureler de okundu. Papa Franciscus, Bar fl için yakar fl konuflmas nda, Tanr m, flimdi bize yard m et. Bize rehberlik et ve bar fl bize ba flla. Gözlerimizi aç ve bu kadar savafl yeter de ifadesiyle temennisini dile getirdi. Vatikan n Bar fl için yakar fl ad yla duyurdu u etkinli in son bölümünde 4 lider, bahçedeki bar fl n simgesi zeytin a ac n n dibine beraber toprak att. Törenin sonunda 4 lider, kat l mc lar tek tek selamlad. Vatikan Devlet Baflkan ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus un giriflimiyle Vatikan da srail Cumhurbaflkan fiimon Peres, Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas ve Fener Rum Patri i Bartholomeos un kat l m yla Ortado u da bar fl için tarihi dua zirvesi yap ld. Papa Franciscus un May s ta Ürdün- srail-filistin den oluflan kutsal toprak lar seyahatinde Ortado u bar fl na manevi aç dan katk sa lamak için ortaya att Ortado u da bar fl için birlikte dua etme fikri, Vatikan bahçelerindeki tarihi törenle gerçekleflti. Vatikan da akflam saatlerinde buluflan liderler, tören alan na bir minibüsle birlikte geldi. Müzik dinletisiyle bafllayan törenin ilk bölümünde, Yahudilik, Hristiyanl k ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un (Beyazl ) giriflimiyle Vatikan'da srail Cumhurbaflkan fiimon Peres (sa 4), Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas (sa da) ve Fener Rum Patri i Bartholomeos'un (sa 3) kat l m yla tarihi bar fl için dua zirvesi yap ld. Törenin son k sm nda da liderler, davetlilerle tek tek el s k flt. Vatikan da, Ortado u da bar fl için DUA edildi slam dinine, dünyaya gelifl s ras na göre dualar için s rayla zaman ayr ld. Bu üç semavi dine mensup din adamlar, kutsal kitaplardan bar flla ilgili kesitler aktard. Yahudilik te Zebur dan ayetler okunurken, s ra Hristiyanl a geldi inde Fener Rum Patri i Bartholomeos Yeflaya kitab ndan bir bölümü okudu. Son olarak gelen slamiyet bölümünde de mam Jamal Abu Alhnoud Kur an- Kerim in Bakara Suresi nden ayetler okudu. Bu olay, Vatikan da ilk kez Kur an- Kerim in okunmas olarak da ayr ca tarihe geçti. Üç semavi dinden aktar lan bölümlerin ard ndan tarihi dua zirvesine ev sahipli i yapan Papa Franciscus baflta olmak üzere s ras yla srail Cumhurbaflkan fiimon Peres ve Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas, kutsal topraklar da bar fl için dua etti. lk konuflmay yapan Papa Franciscus, Peres ve Abbas a dönerek, bugünkü zirveye kat ld klar için teflekkür ederken, böylesi önemli misafirleri beraber a rlama teklifini kabul etti i için Fener Rum Patri i Bartholomeos a da ayr ca flükranlar n sundu. Tanr m, flimdi bize yard m et. Bize rehberlik et ve bar fl bize ba flla. Gözlerimizi aç ve bu kadar savafl yeter de ifadeleriyle bar fl temennisinde bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Baflkan Papa, Umar m bu buluflma, bölen fleylerin üstesinden gelme aray fl nda yeni bir yürüyüflün bafllang c olur ifadesini kulland. Ruhani lider, bar fl sa laman n zorlu una dikkati çekerek, Bar fl yapmak, savaflmaktan çok daha fazla cesaret ister. Buluflmaya evet, çat flmaya hay r, diyalo a evet, fliddete hay r, müzakerelere evet, düflmanl klara hay r, anlaflmalara sayg l olmaya evet, provokasyonlara hay r demek cesaret ister diye konufltu. srail Cumhurbaflkan Peres de böyle bir buluflmay sa lad için Papa ya teflekkür ederek, ki halk; srailliler ve Filistinliler hararetle bar fl arzuluyorlar. Gözyafllar na, fliddete, çat flmalara bir son vermeliyiz. Hepimizin bar fla ihtiyac var. Eflitler aras nda bar fl dedi. Ülkesinde Cumhurbaflkanl görevini tamamlamak üzere olan 91 yafl ndaki srailli lider, Ben savafl da bar fl da tecrübe ettim. Savafl n bedelini ödeyenleri asla unutmayaca m. Annelerin, çocuklar için gözyafllar yüreklerimize kaz nm fl durumda. Hayat m boyunca bar fl için hareket etmekten geri durmad m. Bunu, bizim çocuklar m z n mutlu bir gelece e sahip olmalar için yapt m ifadelerini kulland. Filistin Devlet Baflkan Abbas da ülkesi ve çat flmalardan durulmayan bölgesi için haysiyetli yaflam, do ru bir bar fl n, egemen ve ba ms z Filistin in, Filistin halk n n ve bölgenin güvenli i, istikrar için gerekli oldu unu söyledi. Abbas, Allah tan kutsal topraklar, Filistin ve Kudüs için bar fl dilediklerini anlatarak, Kudüs ün, tüm inananlar için güvenli ve Kur an- Kerim de de belirtilen 3 din için de dua edilebilecek bir yer olarak kalmas n Allah tan istediklerini kaydetti. Filistin Devlet Baflkan, Bizim için, komflular m z için bar fl temenni ediyoruz. Bar fl ve refah düflüncelerini ar yoruz. Yüce Rabbimiz, dualar m za karfl l k veriniz, çünkü sen en do ru, en merhametli olans n. Amin diyerek dua etti. Konuflmalar n ve dualar n ard ndan birbirlerine sar lan Papa, Peres ve Abbas, Fener Rum Patri i Bartholomeos ile tören alan na dikilen bar fl n uluslararas simgesi zeytin a ac n n dibine toprak att. Liderler, daha sonra tarihi törene yerinde tan kl k eden az say daki davetliyi selamlad. Davetlilerden baz lar n n ruhani lider Papa ile foto raf çektirmeye çal flt klar görüldü. (AA) Bulgaristan da siyasi gerginlik SOFYA - Bulgaristan da 25 May s ta yap lan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçiminde iktidardaki koalisyonun büyük orta Bulgar Sosyalist Partisi nin (BSP) önemli oy kayb na u ramas n n ard ndan bafllayan erken seçim tart flmalar ve oluflan siyasi gerginlik, Türklerin asimilasyona u ramas n k nayan bildiriye yans d. Baflbakan Plamen Oreflarski nin teknokrat hükümetini oluflturan BSP ile ülkedeki Türklerin siyasi temsilcisi konumundaki Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) aras ndaki gerginlik, AP seçiminin ard ndan HÖH lideri Lütvi Mestan n y l sonuna kadar erken seçime gidilmesini talep etmesiyle bafllam flt. Mestan n talebi, koalisyon orta BSP den tepki gördü ancak orta HÖH nin erken seçim talebine mecburen olumlu yaklaflmak zorunda kald. BSP, HÖH nin karfl ç kt iki konuya ise destek verdi. BSP, daha önce ana muhalefetteki merkez sa Bulgaristan n Avrupal Geliflimi çin Vatandafllar (GERB) partisinin zorunlu oy kullanma sisteminin yürürlü e konulmas teklifini destekleyeceklerini aç klad. HÖH nin ise zorunlu oy kullanmaya karfl oldu u biliniyor. Sosyalistlerin destek verdi i ve HÖH nin karfl ç kt bir baflka konu ise komünist rejim döneminde Türklere ve Müslümanlara karfl uygulanan asimilasyonu k nayan bildirinin iptal edilmesi teklifi. BSP den 7 milletvekili, afl r sa Ataka Partisi nin 1990 öncesinde ülkedeki Türklere karfl uygulanan bask lar k nayan bildirinin iptal edilmesi önerisine destek verdi. Bulgar parlamentosunda Ocak 2012 y l nda kabul edilen belge, Bulgaristan Müslümanlar na Karfl Uygulanan Zorla Asimilasyon Sürecinin K nanmas na liflkin Bildiri ad n tafl yor ve bu bildirinin yine parlamento taraf ndan baflta Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, srail Cumhurbaflkan fiimon Peres, Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas ve Fener Rum Patri i Bartholomeos, Ortado u da bar fl için birlikte dua etti. Ataka olmak üzere milliyetçi çizgideki di er siyasi oluflumlar taraf ndan iptal edilmesi isteniyor. Siyasi yorumcular, BSP nin HÖH nin karfl ç kt konular destekleyerek koalisyon orta n n erken seçim talep etmesi karfl s nda öç alma hamlesinde bulundu unu savunuyor. HÖH lideri Lütvi Mestan, buna inanmak istemedi ini belirterek, Ben bunlar n bir öç alma oldu una inanmak istemiyorum çünkü öç modern siyasetin dili de il. Bu bir öç almaysa biz bunu hak etmedik. Ben seçimlerden ç kan sonuç nedeniyle erken seçimlerin kaç n lmaz oldu unu söyledim. Oreflarski hükümetine karfl kötü bir fley söylemedik dedi. (AA) Kürt yönetimi, srail e kaçak petrol satm fl!.. ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi nin (IKBY), Türkiye üzerinden dünya piyasalar na satt petrol nedeniyle Erbil-Ba dat yönetimleri aras nda bafllayan karfl l kl suçlamalar sürüyor. Irak Petrol Bakanl, IKBY yi, srail e petrol satmak ve ülkeyi 34 milyar dolar zarara u ratmakla suçlad. Bakanl n resmi internet sitesinden yap lan aç klamada, IKBY nin srail e petrol satt iddia edilerek Karfl laflt m z gerçekler karfl s nda hayretler içinde kal yoruz. Kürdistan bölgesinin satt petrolün srail rafinerilerine ulaflt n ispatlayan belgeler var. Ancak iletiflim kurdu umuz ilgili taraflar n hiçbirisi Kürdistan bölgesel hükümetinin srail e petrol satt na dair bilgi ve belgelere iliflkin konuflamam flt r iddias nda bulunuldu. Aç klamada, Erbil yönetiminin kaçak yollarla gerçeklefltirdi i petrol sat fl ndan ülkenin 34 milyar dolar zarara u rat ld ileri sürülerek, Sadece bu y l verdi i zarar 8 milyar 400 milyon dolard r. Kürdistan bölgesi, bütçedeki yüzde 17 lik pay n alm flt r ile 2014 y llar aras nda pay n n tamam verilmifltir. Bunun yan s ra petrol sat fl ndan elde etti i para da takriben 19 milyar 701 milyon dolard r. Bu para Irak maliyesine teslim edilmemifltir ifadesine yer verildi. Kürdistan bölgesinin petrol sat fl aç k bir anayasa ihlalidir ifadesi kullan lan aç klamada, flunlar kaydedildi: Bu durum merkezi hükümetin yetkilerinin gasbedilmesidir. Irak bütçesine ve ekonomisine verilmifl büyük bir zarard r. IKBY yöneticileri, konuflmalar nda yap lanlar reddediyor ama bir kaç ay önce yap lan müzakerelerde verdikleri sözleri tutmam fllard r... (AA) Fransa da afl r sa c Le Pen in sözlerine tepki ya d PAR S - Fransa da afl r sa c Ulusal Cephe nin kurucusu ve onursal baflkan Jean Marie Le Pen in, partisini elefltiren bir grup sanatç için sarf etti i Bir dahaki sefere f r na göndeririz ifadesi tepkilere neden oldu. Le Pen in k z olan ve flu anda partinin liderli ini yapan Marine Le Pen, babas n n siyasi bir hata yapt n belirtti. Babas n n sözlerini gaf olarak nitelendiren Le Pen, söylenenlerin siyaseten yanl fl oldu unu ifade etti. Ülkedeki Musevi kurulufllar ve rkç l kla mücadele dernekleri, yapt klar aç klamalarda, Le Pen i elefltirerek suç duyurusunda bulunacaklar n bildirdi. Le Pen in ABD li flark c Madonna ile Frans z sanatç lar Guy Bedos, Yannick Noah ve Patrick Bruel e yönelik yapt aç klamaya, di er siyasi parti temsilcileri de sert elefltirilerde bulundu. Le Pen, bugün afl r sa c partinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gösterdi i baflar y elefltiren bir grup sanatç için, Bir dahaki sefere f r na göndeririz ifadesini kullanm flt. Ulusal Cephe, geçen ayki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde önemli bir baflar ya imza atarak yar fl önde bitirmifl ve Avrupa Parlamentosu na 24 parlamenter gönderme hakk na sahip olmufltu. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ C E R E M E O B A A L N A Z K T R E S E S F S A M A A N A M A L Y L A E O L E E Z E L R A T T E N E K C A Y N A K A R A T M A N T A O K A O N A Y R M L K T E R M A M A K A T M A N A S B A M Z U M S E U L A K M E R A M N A M A Z V E R M Ç E K K A T A N A K T A M N A D A S R A M A Y A N A A U U K A L A A L

12 12 11 Haziran 2014 Çarflamba HABER Hükümet hukuk, anneler bar fl, Kandil pol CE peflinde Dursun ERKILIÇ Yaz ya, eskilerin hülasat ül hülasa dedi i bir özetin özeti ile bafllamak gerekirse; Hükümet (hatta devlet), her kesimiyle halk, flu ana kadarki durufluyla Öcalan, yar m a zla BDP-HDP çözüm sürecinin devam ndan yana Kandil, Lice özelinde vücut bulan olaylarla çat flma ortam ndan yana. Yani, Lice yi pol CE ; yani, eylemcileri hatta ilçeyi askerpolis müdahalesine maruz b rak p, bak n, bar fl süreci diyenler halka sald r yor yaygaras koparmak AKLI BAfiINDA HERKES Halbuki, geliflmelere akl bafl nda yaklaflan herkes çözüm sürecinin baflar ya ulaflmas ndan yana Bunun halka ne büyük nimetler sunaca n art niyeti olmayanlar n tümü görüyor Baflta da, çocuklar PKK taraf ndan kaç r lan anneler Bir süredir Diyarbak r da eylemlerini sürdüren ve açl k grevine bafllayan ma dur anneler, çocuklar na kavuflmaktan ve bar fl istemekten baflka cümle kurmuyor. Kendisini flu ya da bu flekilde kullanmak isteyenlere özellikle de BDP-HDP cenah na, bizi siyaset malzemesi yapmay n diye sesleniyor BDP-HDP HARMANI BDP-HDP harman n n ifli gerçekten zor! Bölge yeniden toz-dumana bürününce BDP ola an genel kurulu ertelendi yi yapt lar, kendileri için de hofl olmayan hadiseler yaflanabilirdi fllerini zorlaflt ran hususlar n bafl nda; bir yandan mral ya gidip talimat, öte yandan Kandil e gidip malumat olmal. Kimi zaman da tersi Bir baflka husus ise, Kandil- mral savaflan n art k gizlenemeyecek boyuta varmas ISSN Y l: Haziran 2014 Çarflamba Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri U ur OK GÜNLÜK S YAS GAZETE Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Lice, Kandil in Öcalan a isyan ÖCALAN IN STE KAND L N AMACI mral sakini Öcalan, taa bafl ndan beri içinde oldu u belli olan çözüm sürecinin y lmaz savunucusu Gerçek flu ki, kal c bir bar fl da kendisinin ak beti de bu sürecin gidiflat yla do rudan ilgili. Devletin yetkili organlar ve BDP-HDP heyetleri ile yapt görüflmeler ve Nevruz gibi özel günlerde yapt yay mlad mesajlar, yapt aç klamalarla sürecin sabote edilmesini önledi, önlemeye çal fl yor Bir süre önce önlerken flimdi neden çal fl yor? Çünkü, Kandil özellikle kendisini besleyenlerin bask s, yaklaflan cumhurbaflkanl seçimlerine Kürt muhtemel etkisi, eylemsizli in pasiflefltirdi i taban ayakta tutma arzusu gibi sebeplerle Lice ye sar l yor Yol kesiyor, bayrak indiriyor, polise-askere sald r yor, vatandafl kurflunluyor stenen fley, o kanl sürecin yeniden hortlamas Bu, bugün Öcalan n istedi i ve savundu u fley de il Kendisi Kandil i do rudan hedef alm yor ama Kandil art k aç klamalar nda dolayl ve do rudan Öcalan hedef alan aç klamalar yap yor. Öcalan yeni Lice leri önleyemez türü ifadeler bu tavr n eseri Öcalan itibars zlaflt rma giriflimleri de o tavr n bir parças HÜKÜMET N TAVRI Hükümet ve ba l kuvvetler gerçekten de büyük bir sab rla hukuk içinde kalmay sürdürüyor Ancak, her sabr n bir sonu var ya Baflbakan Erdo an n da sabr taflt ve halk n huzurunu bozanlar, çözüm sürecini sabote etmek isteyenler ile bayra m z gönderden indirenler L ZBON - Avrupa Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba ml l n zleme Merkezi'nin (EMCDDA) aç klad y ll k uyuflturucu raporuna göre, Avrupa'da eroin ve ecstasy gibi uyuflturucu maddelerin en fazla ele geçirildi i ülke Türkiye oldu. 28 AB ülkesi ile Türkiye ve Norveç'in de ba l oldu u EMCDDA, merkezi Lizbon'da düzenledi i bas n toplant s nda, 2012 y l na ait verilerin bulundu u "Avrupa Uyuflturucu Raporu"nu sundu. Buna göre, AB ülkelerinde ele geçirilen toplam eroin miktar 5 ton olarak verilirken, Türkiye'de bu miktar n 13 ton 300 kilogram oldu u belirtildi. Rapora dahil edilen 30 ülke aras nda en fazla ecstasynin ele geçirildi i ülke, 357 kilogram (2 milyon 961 bin 553 adet) ile yine Türkiye oldu. Ele geçirilen esrar miktar nda ise spanya'- dan (yaklafl k 325 ton) sonra yaklafl k 27 tonla Türkiye geliyor. AB ülkelerinde eroin kullan m n n düfltü ünü ifade eden EMCDDA, Türkiye'de ele geçirilen eroin miktar n n geçen y llara oranla art fl gösterdi ine dikkati çekti. Bu arada, yüksek dozda uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanan ölümlerin 30 ülkedeki toplam 6100 olarak verildi. Bunlar n içinde ngiltere 1598, Almanya 908, talya 390, sveç 383 ve spanya 360 ölümle öne ç kt. Türkiye'de uyuflturucudan ölenlerin say n n ise 154 için bedelini ödeyecekler dedi. Gerek bayrak indirme olay n n yafland gün gerekse ertesi gün partilerin grup toplant lar nda konuflan liderler, yap lan k naman n yan nda yine birlerine yüklendiler Söylemlerde, Cumhurbaflkan Gül bile hedef tahtas na kondu Geliflmelere so ukkanl l kla yaklaflmak ve buna göre önlemler almak d fl nda bir seçenek yok Kandil in iste i, bu tavr n d fl na ç km fl ve Türkiye UYUfiTURUCU T CARET Gözden kaç r lmamas gereken bir husus daha var: Uyuflturucu ticareti Geçen y l da ayn mevsimde Lice de olaylar ç km fl, ölenler olmufltu Anlafl ld ki, haziran ay PKK n n bölgede özellikle de Lice k rsal nda ekimini yapt Hint kenevirlerini hasat zaman Örgüte milyarlarca dolarl k kazanç sa lad belirtilen bu ticaret, güvenlik güçlerinin zehir tarlalar na de il, kendilerini oyalayacak eylemcilere yönelmesi ile hayat buluyor SON SÖZ Hükümet süreci kesintiye u ratacak bir harekette bulunur mu? Mümkün de il! Kandil tahrikli bu hal böyle devam eder mi? Mümkün de il! Yürünecek yol olarak siyaseti seçenler bu gidifle b rak n destek olmay göz yumarsa bile halk n demokratik tepkisini çekecektir Ne olur? Kandil bu fl mar k çocuk tavr n bir süre daha sürdürür Kendisini tahrik ve teflvik edenlerin gaz na gelmezse olaylar a r a r söner Tersi olursa B ve C planlar o zaman devreye girer AB ve Türkiye'de uyuflturucu sorunu oldu u kaydedildi. Yüksek dozda uyuflturucu yüzünden hayat n kaybedenlerin say s n n 2009 y l nda 7100, 2011'de ise 6500 oldu unu hat rlatan EMCDDA, son y llardaki istikrarl azalmaya iflaret etti. Raporda ayr ca uyuflturucu kullananlar aras nda AIDS virüsü HIV'in yayg nlaflmas na karfl verilen mücadelede son 10 y lda önemli geliflme kaydedildi i bildirildi y l nda uyuflturucu kullan mdan kaynaklanan yeni HIV enfeksiyonlar n n say s 1788 olarak verildi. Uyuflturucukullan m yla ba lant l yeni HIV enfeksiyonu say s n n Yunanistan'da 484'e ç kt vurgulanan raporda, Türkiye'deki say n n ise 6 oldu u belirtildi. Öte yandan, esrar, kokain, amfetamin, ecstasy ve opioidler Avrupa'da en çok kullan lan uyuflturucular olarak s raland. Avrupa'da yaklafl k 73,6 milyon kifli hayat nda birkaç kez kenevir bitkisinden yap lan esrar içti ini belirtirken, bunlardan 18,1 milyonu geçen y l esrar içmeyi denedi ini söyledi. Hayat nda en az birkaç kez kokain kullananlar n say s ise 14,1 milyon olarak belirlendi. Rapora göre, metamfetamin kullan m ise son dönemde endifleye neden oluyor. Avrupa'da genelde çok kullan lmayan metamfetamin ile ilgili Almanya, Yunanistan, Güney K br s Rum kesimi ve Türkiye'den gelen son verilerin, bu uyuflturucunun yeni bir sorun olabilece i endiflesi yaratt na iflaret edildi. (AA) Fehmi KORU nsan hayat elbette önemlidir Lice de iki kiflinin ölümü önemli de il mi? diye soran ç k yor... Ne kadar abes bir soru. Elbette önemli. ki kiflinin ölümü bir yana, tek kiflinin bafl n n gereksiz yere a r mas bile önemlidir. Hele insanlar Kürt sorunu yüzünden hayatlar n kaybediyorsa, onlardan önce ölen onbinlerce baflka insan n ayn sorun yüzünden kayb da akl m za geldi i için, ac lar daha da fazla içimizi yakar... Yak yor da... Sorunu çözecek süreç devam ederken kalekol yap l r m, hem de s n rdan 100 küsur kilometre uzaktaki bir yere? diye de soruyorlar. Tek anlams z fley bu olsa keflke. Onlarca baflka anlams z devlet uygulamas daha say labilir; devlet geçmiflte yüzlercesini yapard, anlams z uygulamalar n say s gitgide azald. Ama demek ki, hâlâ yapmaya devam ediyormufl... yi de, anlams z iflleri yaln z devlet mi yap yor? Yap m yüzünden olaylar ç kan ve flimdiye kadar hayat n kaybedenlerin say s n n üçe ulaflt Lice deki kalekolun, foto raflar na bak l rsa, inflaat yeni bafllamam fl; eylemler neden flimdi ç kt? Bu da bir soru... Bir baflka soru da flu: Madem sorunu çözecek sürece önem veriliyor ve kalekol yap m na bu yüzden karfl ç k l yor; öyleyse örgüt neden çözüme verdi i önemi göstermek için Türkiye içerisindeki militanlar n s n rd fl na ç karm yor, neden hâlâ da a baz s çocuk yaflta yeni militan götürmeye devam ediyor, neden silâhtan vazgeçildi ine dair en küçük bir jest bile yapm yor? Çözüm geldi inde bugün yap lmakta oldu unu ö rendi imiz kalekollar halk n yarar na ifllerde meselâ okul olarak kullanmak pekâlâ mümkün; ancak kalekollar n yap m n bahane ederek eyleme sürüklenen insanlardan hayatlar n kaybedenleri geri getirmek mümkün mü? Galiba Lice de iki kiflinin ölümü önemli de il mi? gibi sorular sorarken önünü arkas n düflünmekte yarar var. Aksi halde... Aksi halde, maruz kal nacak karfl -sorularla samimiyet s nav nda çakabilirsiniz... Nitekim flimdi olan da bu: Lice de insanlar eyleme sevk edenler samimiyet s nav nda çak yor... Oyuna gelinmesi de cabas... Evet, oyuna geliniyor... Türkiye de silâhlar n konufltu u, silâhla sonuç al nabilece ine insanlar n inand r labildi i dönemlerde, isimlerini tek tek saymam gerekmeyen baflka ülkelerde de benzer çat flmalar vard. Bugün var m? Çat flma alan na dönüflmüfl hemen her ülkede silâhlar sustu, siyaset devreye girdi; ço u ülkede kal c çözümlere ulafl ld, bir-ikisinde çözüldü-çözülecek gibi... Bir dönem kapan yor ve çözüm süreci ile Türkiye de kanl çat flmalar tarihini geride b rakma çabas nda di erlerine uyuyor. Silâhla sonuç al nabilece i direnci bugünün dünyas nda ça d fl bir yaklafl md r. Kald ki, süreç henüz yeni bir aflamaya girmiflken yaflat l yor bu direnç ve amac n n devleti eski reflekslerine geri döndürmek oldu u da belli. Yeni süreçte, daha en baflta yap lmas gereken, örgütün anlams z zorlamas yla kendilerini kenarda tutmufl siyasilere süreci yürütme görevi verildi. Siyaset sonuca ulaflma peflindeyken silâh hat rlatmak hangi akla (oyun kurucuya) hizmettir? Hayat n kaybeden iki insan n önemini hat rlatanlar sa olsunlar; e er samimilerse geçmiflte çat flmalarda ölen onbinleri de düflünsünler de yeniden o kanl dönemlere dönmeme kararl na art k birlikte sahip ç kal m Haziran 2014 Star

13

14

15 11 Haziran 2014 Çarflamba BURSA - fiaban KILIÇCI - CEM fian - Türk Hava Kuvvetleri nin sahip oldu u modern ve yüksek performansl F-16 uça n n kabiliyetlerini, kullan m için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri fleklinde sunan SOLOTÜRK ekibi, 13 personel ve 2 pilottan olufluyor. Uça n üzerinde Türk Hava Kuvvetleri nin simgesi Kartal Bafl figürü bulunan SOLOTÜRK ün 1 inci Gösteri Pilotu Hava Yüzbafl Yusuf Kurt, AA muhabirine yapt aç klamada, SOLOTÜRK ün Türk Hava Kuvvetleri nin gösteri ekiplerinden biri oldu unu söyledi. F-16 larla tek uçakl k gösteriler yapt klar n anlatan Kurt, SOLOTÜRK te görev alan ekibin tamam Hava Kuvvetleri ne baflvurarak bu ifli gönüllü olarak yapmakta. Hepimizin kendi birimlerimizde görevleri mevcut. Görevlerimizi yaparken, bu ifli de ikinci ifl olarak devam ettiriyoruz. Filolarda, kendi birimimizde yeflil üniformam zla görevlerimizin bafl ndayken, SOLOTÜRK olarak ihtiyaç duyuldu unda bir araya toplan p verilen görevleri icra ediyoruz diye konufltu. -SOLOTÜRK SOLOTÜRK ekibinin EK B N N e itim süreci E T M SÜREC Görev alan ekibin tamam n n gönüllülük esas na göre seçildi ini anlatan Kurt, flöyle konufltu: SOLOTÜRK ekibi olarak. Bas n Halkla liflkiler ekibimiz ile uça n uçufl ve inifl sonras bak mlar ndan sorumlu olan bak m ekibimiz mevcut. SOLOTÜRK pilotu olabilmek için öncelikle Hava Harp Okulu ndan mezun olmak flart aran r. Hava Harp Okulu mezunu pilotlar aras ndan uçufl okulunda F-16 y tercih etmifl pilotlar yeterli seviyeye ulaflt ktan sonra gönüllü olarak Hava Kuvvetleri ne baflvuruda bulunurlar. Hava Kuvvetleri, SOLOTÜRK pilotuna ihtiyaç duydu u zaman SOLOTÜRK pilotu seçilecektir diye bir yaz yay mlar ve belirledi i kriterleri ilan eder. Hava Kuvvetleri Komutanl, kriterlere uyan F-16 pilotlar aras ndan seçimini yapar. Seçilen pilotlar n yaklafl k 2 ay süren bir e itimi vard r. Bu 2 ayl k e itimi baflar yla tamamlayan pilotlar SOLOTÜRK pilotu olarak görev yapmaya bafllarlar ülke ÜLKE aras nda ARASINDA en iyi EN gösteri Y GÖSTER tak m TAKIMI seçildi SEÇ LD SOLOTÜRK ün, Türk Hava Kuvvetleri nin kuruluflunun 100. y l dönümü olan 2011 y l nda Türk insan na bir arma an edildi ini bildiren Kurt, kurulduktan 3 ay sonra da ngiltere Fa rford da dünyan n en iyi göstericilerinin bulundu u 29 ülke aras nda en iyi gösteri tak m seçildi ini kaydetti. Türk Hava Kuvvetleri pilotlar olarak, her türlü duruma al flk n olduklar n anlatan Kurt, Bütün gösterilere durmadan çal fl yoruz. Yapt m z bütün antrenmanlar, bütün görevler, e itimler hep zor günler, zor flartlar için. Bizim görevimizin biraz daha zor olmas n n sebebi, biz normalde bu hareketleri yerden çok yüksekte emniyetli irtifalarda yap yoruz. Ama biz SOLOTÜRK olarak bu hareketleri halk m za göstermek istiyoruz. Halk m za göstermek için daha alçak irtifada bu hareketleri yap yoruz. O yüzden daha çok çal fl yoruz. Hataya kesinlikle imkan vermiyoruz. Bu yüzden normal SOLOTÜRK ün gökyüzünde nefes kesen dans görevlerimizden biraz daha zor oluyor. Çünkü hata yapma flans m z kesinlikle yok ifadesini kulland. Türk pilotu olarak bu ifli yapman n gerçekten çok büyük bir ayr cal k oldu unu dile getiren Kurt, Birçok yere gittik ve dünyan n birçok yerini gördük. Hiçbir millet kendi pilotunu, kendi askerini bu kadar sevmiyor. Bu yüzden kendimizi çok flansl hissediyoruz. Biz gösterilerimiz esnas nda veya sonras nda hep halk m z n dualar yla, onlar n sevgileriyle, güzel sözleriyle karfl lafl yoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve gururland r yor dedi. (AA) Türk Hava Kuvvetleri nin kuruluflunun 100 üncü y l olan 2011 de Türk milletine arma an olarak kurulan ve k sa bir süre sonra ngiltere deki bir organizasyonda 29 ülke aras ndan en iyi gösteri tak m seçilen SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçufllar yla dosta güven, düflmana korku veriyor. Bal k tutan köpekler ilgi oda oldu VAN (AA) - Van n Ercifl ilçesinde üremek için tatl su kaynaklar na göç eden inci kefali, kaçak avc, y lan ve mart lardan sonra flimdi de köpeklerin hedefi oluyor. Van Gölü nde yaflayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatl su kaynaklar na göç eden inci kefali, bu süre içerisinde baflta kaçak avc lar olmak üzere, mart ve y lan türü hayvanlara da aç k hedef oluyor. Kutsal yolculu u s ras nda valilik, jandarma ve polis gibi ilgili kurumlar n korumas alt nda olan bal klar, bugünlerde aç kalan köpeklerin de hedefi durumunda. Ercifl ilçesi yak nlar ndaki Deliçay a giren köpeklerin bal k avlamaya çal flmas ve avlad klar bal klar yemesi, göçü izlemeye gelen vatandafllar taraf ndan ilgiyle izleniyor. Beyaz manda ilgi oda oldu TOKAT - Turhal ilçesinde bir ah rda 15 gün önce do an beyaz manda, vatandafllardan ilgi görüyor. fienyurt beldesinde yaflayan Y ld r m Seçkin, AA muhabirine yapt aç klamada, mandalar ndan birinin, 15 gün önce beyaz renkli yavru dünyaya getirdi ini söyledi. Ailesinin 50 y ld r hayvanc l kla u raflt n ancak böyle bir durumla ilk kez karfl laflt klar n belirten Seçkin, Mandalar yard m almaks z n kendileri do urabiliyor. Ah ra geldi imizde beyaz manda do mufltu. Görünce çok flafl rd k. Zaten görenler gayrete düflüyor dedi. Tokat Manda Yetifltiricileri Birli i Baflkan Muzaffer Keser ise beyaz renkli difli mandan n do umunun kendilerine de sürpriz oldu unu anlatt. Halk Elinde Manda Islah Projesi ni yürüttükleri için mandalar sürekli kontrol alt nda tuttuklar n anlatan Keser, Arkadafllar beni arad, Beyaz manda do du diye. Biz de geldik kontrol ettik. Gördük ki beyaz manda do mufl. Takdiri ilahi. Nadir olan bir durum. 45 yafl nday m, böyle bir fleyle daha önce karfl laflmad m. Sadece Mufl ta varm fl diye konufltu. (AA) 5 yafl ndaki Demir in tek rakibi Google Konya'da 3 yafl nda kendili inden okuma, yazmaya ve rakamlarla ifllem yapmaya bafllayan, her hareketiyle yafl tlar ndan farkl olan 5 yafl ndaki Demir'in, "bu çocuk normal de il" denilerek götürüldü ü merkezde gerçeklefltirilen IQ ölçümünde "çok üstün zekal " oldu u belirlendi. KONYA - MET N BOLAT - IQ derecelerinde aras normal zeka kabul edilirken 5 yafl ndaki Demir'in IQ seviyesi, Mevlana Üniversitesi'nde yap lan ölçümde 149 ç kt. "Çok üstün zekal " oldu u belirlenen çocu un "dahi" seviyesine yak n oldu u bildirildi. Her ikisi de g da mühendisi olan Çi dem (35) ve Ahmet G. (38) çifti, görüntü ve foto raf al nmas na izin verdi ancak çocuklar n n güvenli i aç s ndan haberde soy isimlerinin yaz lmas n istemedi. AA muhabirine aç klama yapan, Çi dem G, o lunun 1,5 yafl nda resimli, rakaml kitaplara ilgisi oldu unu söyledi. Devaml "bu ne?" diye soran Demir'in sürekli kendilerinden okumalar n ve bir fleyleri anlatmalar n istedi ini dile getiren anne, zaman geçtikçe çocu un okumaya ilgisi oldu unu, "ne yaz yor?" demeye bafllad n aktard. Çi dem G, "3 yafl nda okumaya bafllad. Okuma süreci h zla devam etti. Hemen yazma geliflti. Çok h zl okumaya bafllad. Rakamlara toplama ç karma ifllemleriyle yetinmedi. nan lmaz derecede h zl kendini gelifltirmeye bafllad " dedi. Her fleye ilgi duyan o ullar n n kelime da arc n n oldukça geliflti ini gördüklerini anlatan Çi dem G, flöyle devam etti: "Büyüklerle konuflmay, onlardan bir fleyler almay çok seviyor. Yetiflkin insanlar gibi cümleler kuruyor. Ö renmeye aç ve bizi sürekli sorguluyor. Biz bile bilemedi imiz fleyleri onun sayesinde araflt rd k, ö rendik. Oyuncaklar na ilgi duymad. Sporla, müzikle ilgilendi. Her hareketiyle bizi flafl rtan o lumun de iflik alanlara ilgisi oldu unu fark ettik. 'Bu çocuk normal mi?' diye internetten araflt rmaya bafllad k. Çünkü Demir'de normal olmayan bir fleyler vard. O lumun zeka seviyesinin yüksek olaca n ö rendik. Yak n zamanda Demir'in zeka seviyesini tam olarak ö rendik. Aç kças bu seviyede ç kmas n biz de beklemiyorduk. Ö rendi imizde daha çok fleye dikkat etmemiz gerekti ini düflündük. Hemen ilgili kiflilerle konufltuk. Nas l davranmam z gerekti ini, nas l e itim vermemiz gerekti ini anlad k." Ahmet G. ise o lunun bulmaca çözmeyi, satranç oynamay, rakamlarla ifllem yapmay, rakamlar n içinde bulundu u oyunlarla oynamay çok sevdi ini vurgulad. Adalet ve aidiyet duygusu gibi çeflitli özellikleri bulunan bir çocu a sahip olman n zorluklar na da de inen Konya'da 3 yafl nda kendili inden okuma, yazmaya ve matematiksel ifllemleri yapmaya bafllayan, her hareketiyle yafl tlar ndan ayr lan 5 yafl ndaki Demir'in (ortada), "bu çocuk normal de il" denilerek götürüldü ü merkezde "çok üstün zekal " oldu u ortaya ç kt. Her ikisi de g da mühendisi olan Çi dem (35) ve Ahmet G. (38) çifti, görüntü ve foto raf al nmas na izin verdi ancak çocuklar n n güvenli i aç s ndan haberde soy isimlerinin yaz lmas n istemedi baba, " O lumuz çok mükemmeliyetçi. Kurallar var. Mesela ö retmenlere ait bir tuvalete girmek istedi imizde asla girmeyece ini söyledi. Sürekli sordu u sorulara cevap vermek zorundas n z. Kendimizi bu flekilde ona göre gelifltirmek zorunda kal yoruz. Allah'tan 'google' gibi bir fley var. Yoksa gerçekten çok zorlanacakt k. Hiç akl n z n ucundan bile geçmeyecek sorular sorabiliyor" diye konufltu. Her fleyi bir plan çerçevesinde yapan Demir ise ailesi önceden gazetecilerin röportaj yapaca n söylemedi i için konuflmak istemedi. Sürekli E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi Müdürü Berat Sucu ise özel psikolojik zeka testiyle çocu un durumunun belirlendi ini, yafl grubunda olabilecek testlerde yap lacak en üst skoru yapan Demir'in çok özel bir çocuk oldu unun ortaya ç kar ld n kaydetti: "Uluslararas standartlarda yap lan ölçümler sonucunda milyonda bir karfl m za ç kabilir bü tür çocuklar. 'Üstün çocuk' demek 'her alanda baflar l olacak' demek de il. Hepsinin farkl özellikleri var" diyen Sucu, "Demir gibi çok üstün, dahi seviyesindeki çocuklar anne babas kitap okurken seslerle harfleri birlefltirerek kendi kendilerine okumay, rakamlarla ifllem yapmay ö reniyor. Olgun çocuklar. Çocuklar n üstün taraf sadece akademik de il, sosyal ve psikolojik olarak da olgunlar. Yafl tlar ndan üstün tav rlar sergiliyorlar." (AA)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı