L CE, Kandil in Öcalan a isyan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L CE, Kandil in Öcalan a isyan"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr BÜYÜK TAHR K ANNELER HASSAS Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan aileler, Lice ilçesinde meydana gelen olaylar nedeniyle eylemlerine bir gün ara verdi. Kentteki bir otelde kalan aileler, oturma eylemi yapt klar yerde yar ndan itibaren 2 günlük açl k grevine bafllayacaklar n kaydetti. Hükümet hukuk, anneler bar fl, Kandil pol CE peflinde L CE, Kandil in Öcalan a isyan Terör örgütünün kulland gençler baz il ve ilçelerde sokaklar kar flt r rken, provokasyon ve tahrik anlam nda son y llar n en tepki gören eylemi Türk Bayra - n n gönderden indirilmesi idi. BÜYÜK TEPK Askeri birlik içindeki Türk Bayra- n n teröristlerce indirilmesi yurt genelinde büyük tepki gördü. Bayra n alan soka a ç karken pek çok flehirde birçok alana ve dire e bayrak çekildi. ÖCALAN B LE Bayrak indirmeye Abdullah Öcalan bile tepki gösterdi. mral da Abdullah Öcalan ziyaret eden HDP Heyeti, Öcalan n Diyarbak r da Türk Bayra n n indirilmesine iliflkin "Bizim hiçbir ulusun ulusal de er ve simgelerine karfl olumsuz ve rencide edici bir yaklafl m m z olmam flt r, olamaz dedi ini söyledi. Fehmi Koru nsan hayat elbette önemli 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 14. Sayfada Muhammed Aslan Sayfada Bir süredir sakin olan soka yeniden hareketlendirmek isteyenler, ifllerin, çözüm sürecinin baflar ya ulaflmas n isteyenlerin istedi i gitmesini istemiyor. Görünen; Hükümet (hatta devlet), her kesimiyle halk, flu ana kadarki durufluyla Öcalan, yar m a zla BDP-HDP çözüm sürecinin devam ndan yana L C Terör örgütü hem mafla, hem canl kalkan yap yor Polis sadece su s kabiliyor ATAK görevde www. HEP GÜNDEMDE BULUNUYOR E Terör örgütü PKK için stratejik yerlerden biri olan Diyarbak r n Lice ilçesi, örgütün uyuflturucu ticaretinin merkezi durumunda. Özellikle haziran aylar nda kar flan ilçede, bu mevsim Hint kenevirlerinin hasat dönemi. Hasad n sorunsuz yap labilmesi için bölgede sorunlar yaflanmas ve güvenlik güçlerinin oralara yönlenmesi gerekiyor. Geçin y l böyleydi bu y l da öyle ÇOCUK ÇOCUK ÇOCUK Yerli "Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri (ATAK), dünyada kendi s n f ndaki en etkin taarruz helikopteri olma özelli i tafl yor. HABER 7 DE gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Türk ifladamlar n n Afrika aç l m tüm h - z yla sürüyor. Kara k tan n hemen her ülkesinde yap lan yat r mlar dünyan n dikkatini çekecek derecede büyük ve baflar l. Bunlardan biri de Fildifli Sahilleri nde gerçekleflti. Fildifli nde 2010 y l nda 3 milyon Euro'luk yat r m yaparak Türk fladamlar - n n Fildifli ne bak fl aç s n de ifltiren FerGen nflaat fiirketinin sahibi smail Salih Genan, Ekonomi Gazetesi nden Gülflan Kurt un sorular n cevaplarken, Fildifli ndeki ve di er ülkelerdeki baflar l yat r mlar n anlatt. RÖPORTAJ 13. SAYFADA dan takip edebilirsiniz 3 milyon Euroluk Fildifli yat r m! Bar fl sürecinin emin ad mlarla yürümesi için büyük çaba gösterilirken, Türkiye aç s ndan hayati önemdeki projeler de birbir hayata geçiriliyor. Bu projelerin önlenmesi, Türkiye nin istikrars zlaflt r lmas için sokaklar n kar flmas flart. Birileri terör örgütünü terör örgütü de çocuklar kullanarak bu amac na ulaflmaya çal fl yor. ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi smail Salih Genan https://www.twitter/yedigun.gazetesi MÜDAHALE BEKL YOR Kandil, Lice ve baz illerdeki gibi terör ve çat flma ortam ndan yana. Amaç; Lice yi pol CE ; yani, eylemcileri hatta ilçeyi asker-polis müdahalesine maruz b rak p, bak n, bar fl süreci diyenler halka sald r yor yaygaras koparmak BDP-HDP N N ZORLU U ÖCALAN IN STE KAND L N AMACI BDP-HDP harman n n ifli gerçekten zor! fllerini zorlaflt ran hususlar n bafl nda; bir yandan mral ya gidip talimat, öte yandan Kandil e gidip malumat olmal. Kimi zaman da tersi Bir baflka husus ise, Kandil- mral savaflan n art k gizlenemeyecek boyuta varmas mral sakini Öcalan, taa bafl ndan beri içinde oldu u belli olan çözüm sürecinin y lmaz savunucusu Ancak onun da ifli zor. Çünkü, Kendisi Kandil i do rudan hedef alm yor ama Kandil art k aç klamalar nda dolayl ve do rudan Öcalan hedef alan aç klamalar yap yor MÜMKÜN OLAN-OLMAYAN Hükümet süreci kesintiye u ratacak bir harekette bulunur mu? Mümkün de il! Kandil tahrikli bu hal böyle devam eder mi? Mümkün de il! Ne olur?... Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. sayfada Denizli de Yeni ad, imaj ve içeri iyle Türkiye genelindeki da t m süren YediGün, baz illerde temsilcilikler açarak da t m ve habercilik a n geniflletiyor. Sedat Kaya n n Temsilci oldu u Denizli'de büyük ilgi gören YediGün bayi sat fl yla da okuyucuya ulafl yor. Yedi- Gün ün ilk bayi dura Denizli'nin en ifllek caddesi olan Doktorlar Caddesi ndeki Beyo lu Market oldu ve hem raflar ndaki hem de okuyucunun elindeki yerini ald Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6395 Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Say l Kararlar yla Listelenen Kifli, Kurulufl veya Organizasyonlar n Tasarrufunda Bulunan Malvarl n n Dondurulmas Hakk ndaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Say l Bakanlar Kurulu Karar n n Eki (1) Say l Listede De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 11 Haziran 2014 Çarflamba S VAS - SERHAT ZAFER - Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i (TAB) Baflkan Bahri Y lmaz (üstte), k fl aylar n n kurak geçmesine ra men may s ay ndaki ya fllar n ar c l k aç s ndan son derece sevindirici oldu unu ve 90 bin ton civar nda rekolte beklediklerini söyledi. Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i'nce düzenlenen "5. Dünya Ar Günü Etkinlikleri"ne kat lmak için Sivas'a gelen Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de 57 bin profesyonel ar c bulundu unu, kay tl ar kovan say s n n ise 6,5 milyon oldu unu belirtti. Türkiye'nin hem ar varl hem de bal üretimi yönünden dünyada Çin'den sonra geldi ini ifade eden Y lmaz, "Anadolu, bu yönden çok flansl. Anadolumuz, dünya ar lar n n yüzde 22'sinin gen merkezi ve bal veren bitkilerin yüzde 70'inin ana vatan. Böyle bir co rafyada olunca ar c l k da gezginci flekilde yap l yor. Ar c lar ar lar n k fl mevsiminde Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde k fllat yorlar. Yaz nda ar lar n yaylalara, çiçekler nerede ise oralara do ru naklediyorlar" Tanesi 1 TL MALATYA - RAMAZAN KAYA - "Dünya kay s " baflkenti olarak bilinen Malatya'da bu y l n ilk mahsulleri tezgahlardaki yerini ald. rili iyle dikkati çeken Hasanbey çeflidi yafl kay s n n kilogram ürünün kalitesine göre liradan, tanesi ise ortalama 1 liradan sat fla sunuluyor. Malatya'da mart ay sonunda yaflanan ve kay s a açlar nda büyük oranda zarara yol açan zirai dondan di er bölgelere göre daha az etkilenen Karakaya Baraj Gölü k y s ndaki bahçelerde y l n ilk mahsulleri toplan yor. Manav tezgahlar nda yerini alan Hasanbey çeflidi ilk mahsul, ürünün kalitesine göre kilogram liraya de iflen fiyatlarda sat l yor. Vatandafllar, irili iyle dikkati çeken ve pahal olan bu kay s çeflidinden tad ml k sat n al yor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Hasan Hüseyin Erkoç, AA muhabirine yapt aç klamada, son yüzy l n en büyük don felaketiyle karfl karfl ya kalan kay s da yüzde 95'lik zarar n söz konusu oldu unu söyledi. Yörede geçen sene yaklafl k 600 bin ton civar nda yafl kay s üretildi ini belirten Erkoç, bu y l beklenen yafl kay s rekoltesinin ise yaklafl k 32 bin ton oldu unu dile getirdi. Kay s hasad na haziran ay sonu itibar yla bafllanaca n ve flu anda turfanda (mevsimin bafl nda ilk yetiflen) kay s lar n tezgahlarda yerini ald n anlatan Erkoç, flunlar kaydetti: "Turfanda oldu u için flu anki fiyatlar çok belirleyici de il. Bu fiyatlar, ilk ç k flta böyle olur. Sofral k kay s için tüccar n üreticiden ald fiyat olan 8 liray göz önüne ald n zda, bunun nakliye ve hal girdileriyle tüketiciye yans yaca fiyat, lira aral olur. fiu anda tezgahtaki fiyat, Malatya için söylüyorum biraz daha geriye gelir ama Türkiye genelinde Malatya kay s s n özellikle tüketiciler, tad ml k olarak tüketir, doya doya yiyemez. Bu da Allah' n bir takdiridir. Önümüzdeki y llarda Türkiye ve dünyaya Malatya kay s s n, o lezzetli kay s s n inflallah doya doya yediririz." Erkoç, tüketici fiyatlar baz nda may s ay nda en yüksek fiyat art fl görülen ürünün yüzde 32,97 ile kuru kay s oldu unu hat rlatarak, "Kuru kay s da fiyatlar daha da yukar ç kacak. fiu anda dondan önceki fiyat 4-5'e katlad " dedi. (AA) May s ya fllar ar c y güldürdü diye konufltu. Y lmaz, ülke genelinde bal n yüzde 15'inin tar m alanlar ndan, kalan k sm n n ise mera, yayla ve ormanlardan üretildi ini dile getirdi. Türkiye'deki bal rekoltesinin yüzde 85'inin tar m d fl alanlardan elde edildi ine dikkati çeken Y lmaz, bunun üretilen bal n çok kaliteli, do al ve ilaçtan uzak oldu unu gösterdi ine iflaret etti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n havadan ve toz ilaçlamay, hem ar lar hem de çevre lehine oldu u için yasaklad n aktaran Y lmaz, ormanlar n ar c l lara aç lmas yla kaliteli, sa l kl ve rahat üretim alanlar n n ortaya ç kt n ve rekolteye olumlu yans ma oldu unu belirtti. Bahri Y lmaz, ar lar n bal verimine ya fllar n do rudan etki etti ine, k fl aylar n n ise bu y l ülke genelinde kurak geçti ine de inerek, flunlar söyledi: "Anadolu'ya k fl n kar az ya d ancak may s ay ndaki ya murlar çok güzel oldu, görünüm fevkalede güzel. Ya murlar ar c l k aç s ndan çok iyi oldu. Ot, yeflillik ve çiçek varsa ar c l k daha iyi oluyor. Bu y l, 90 bin ton civar nda bir üretimimiz olur, bu da Türkiye'nin bal ihtiyac n karfl lar. hraç edece imiz miktar da sa lam fl oluruz. Bunun yan s ra ayçiçek ve pamuk bal üretimi var. Mu la'da, çam bal üretimi de iyi görünüyor." - Bal fiyatlar Bal fiyatlar na da de inen Y lmaz, "Fiyatlar, ar c n n lehine olacak, artacak. Bal n fiyat her sene enflasyon oran nda artar" dedi. Süzme balda fiyatlar n çiçe in durumuna göre de iflti ine dikkati çeken Y lmaz, "Bu y l, 8 ile 12 lira aral nda olur. Bu ar c dan toptan ç k fl fiyat d r. Petekli balda da üretici fiyat n n lira aral nda olmas gönlümüzden geçiyor. Bu fiyat aral bize yetiyor. Üreticinin eline geçen para iyi olacak ki sürdürülebilir ar c l k olsun" ifadesini kulland. Bahri Y lmaz, bal fiyatlar n n üretim miktarlar na göre ve özel olarak üretilen butik ballarda de iflkenlik gösterebilece ini sözlerine ekledi. (AA) 2013 y l Gelir Vergisi rekortmenleri bankalar ANKARA - Geçen y la iliflkin kurumlar vergisi listesinin ilk 10 s ras nda bankalar n a rl dikkati çekti. 3'ü kamu bankas olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer ald. Gelir daresi Baflkanl, 2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 s ralamas n aç klad. Buna göre, 2013 y l n n kurumlar vergisi rekortmeni TC Merkez Bankas Afi'yi s ras yla TC Ziraat Bankas Afi Genel Müdürlü ü, Elektrik Üretim Afi, Turkcell letiflim Hizmetleri Afi, Türkiye Garanti Bankas Afi, Akbank TAfi, Türkiye fl Bankas Afi, Türkiye Petrolleri AO, Finansbank Afi ve Türkiye Vak flar Bankas Türk AO izledi. Listenin ilk 10 s ras nda bankalar n hakimiyeti dikkati çekti. 3'ü kamu bankas olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer ald. Öte yandan ilk 100'de 17 banka yer ald. Halk Bankas Afi'nin 11. s rada oldu u listede, Türk Telekom 12'inci s ray ald. Listede bankac l n yan s ra enerji, inflaat, otomotiv, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ön plana ç kt y l nda mükelleflerin tahakkuk eden kurumlar vergisi tutar da, 29 milyar 453 milyon 769 bin lira olarak hesapland. Geçen y la iliflkin 2014 y l nda en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin 52'si stanbul'dan ç kt. Listeye Ankara'dan 17, zmir'den 3, Manisa'dan 2, Zonguldak, Rize, Sakarya, Eskiflehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Karabük, Kayseri, Mu la ve Bursa'dan birer flirket girdi. Listedeki 23 kuruluflun 2013 y l na K MYASAL, CRM VE LABORATUVAR SARF MALZEMES ÇEVRE VE fieh RC L K BAKANLI I DÖNER SERMAYE filetmes Resmi lanlar iliflkin 100 milyon liran n üzerinde kurumlar vergisi ödedi i anlafl l rken, ilk 100'deki en düflük vergi tutar 25 milyon 459 bin 44,28 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve flirketlerden 15'i ise isminin aç klanmas n istemedi. (AA) Sanayi üretim endeksi artt ANKARA - Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi bu y l n nisan ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), nisan ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar n aç klad. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 art fl gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde nisan ay nda, bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 3,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi ise yüzde 3,4 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi de nisanda, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6 art fl gösterdi. Bir önceki y l n ayn ay na göre de iflime bak ld nda ise madencilik ve taflocakç l sektörü endeksinde yüzde 9,3, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksinde yüzde 5,8 art fl görüldü. (AA) Sanayide çarklar 2. çeyrekte de h z kesmiyor STANBUL - MURAT B R NC - Sanayi üretim verilerinin, ikinci çeyre in ilk ay nda beklentilerin üzerinde gerçekleflmesi, ikinci çeyrek büyümesi için olumlu bir sinyal olurken, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi nisan ay nda 121 de eri ile tarihi en yüksek seviyesine ulaflt. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) nisan ay sanayi üretim verilerinden derledi i bilgiye göre, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi nisan ay nda 121 de eri ile tarihi en yüksek seviyesine ç kt. Endeks bu y l n ilk üç ay nda s ras yla 120,5, 120,2 ve 119,8 de erlerini görmüfltü. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi endeksi ise nisan ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,6 yükseliflle, üst üste 16 ayd r devam eden önceki y l n ayn ay na göre art fl gelene ini sürdürdü. Analistler, nisan ay sanayi üretim verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin 2. çeyre in ilk ay na bafllang ç aç s ndan çok olumlu bir geliflme oldu una dikkati çekerek, 2. çeyrek büyümesi için pozitif sinyaller verdi ini ve yar n aç klanacak 1. çeyrek büyüme rakam n n piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi durumunda, 2014 y l na iliflkin kötümser büyüme ve kayg n n azalaca n öngörüyor. Öte yandan AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler 2014 y l 1. çeyrek büyümesinin yüzde 4,1 olmas n bekliyor. - "D fl talep art fl n n iç talepteki zay fl ikinci çeyre in ilk aylar nda da önemli ölçüde telafi etti ini düflünmekteyiz" AA muhabirine konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Burgan Yat r m Baflekonomisti Haluk Bürümcekçi, sanayi üretiminin y ll k bazda beklentilerin üzerinde bir de iflim gösterdi ini belirterek, y l n ilk çeyre inde yüzde 5,3 art fl gösteren sanayi üretiminin ikinci çeyrekte çok s n rl bir bir güç kayb na u rad n ifade etti. "Türkiye'de sanayi üretimi ile milli gelir verileri aras ndaki yak n iliflki dikkate al nd nda, böylesi bir görünümün ilk çeyre in yüksek GSYH gerçekleflmesi ard ndan s n rl oranda frene bas ld n düflündürdü" diyen Bürümcekçi, ikinci çeyre in ilk iki ay na iliflkin öncü göstergelerin biraz kar fl k bir görünüm ortaya koysa da, ikinci çeyrekte daha düflük bir büyüme oran görülebilece ini söyledi. Sanayi üretiminin ana e ilimi aç s ndan daha önemli olan, mevsimsellikten ve takvim etkisinden ar nd r lm fl endeksin, bir önceki aya göre yüzde 1 gibi önemli bir art fl gösterdi ini belirten Bürümcekçi, "Böylece, tarihi zirvesini ocakta gören endeks iki ayl k s n rl geri çekilmeden sonra s çrama göstererek yeni tarihi zirvesine ulaflt. Bu ise ana e ilimin momentumu aç s ndan güçlü bir sinyal olurken, Türkiye PMI endeksinin verdi i yavafllama sinyalleriyle de çeliflti" dedi. (AA) Kimyasal, CRM ve Laboratuvar Sarf Malzemesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Vekaletler Cad. No:1 Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 52 (Elli ki) kalem Kimyasal, CRM ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Çevre ve fiehircilik Bakanl Çevre Referans Laboratuvar Haymana Yolu 5. Km Gölbafl ANKARA c) Teslim tarihi : fle bafllanmas na müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde flözleflme kapsam ndaki mal/malzemeler belirtilen adrese teslim edilir. 3- halenin a) Yap laca yer : Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü Toplant Salonu Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras )karfl l Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü Sat n Alma Birimi Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/an- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve fiehircilik Bakanl Döner Sermaye flletmesi Müdürlü- ü Sat n Alma Birimi Vekaletler Cad. No:1 Kat:2 Bakanl klar/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr)

7 EKONOMI Atak görevde ANKARA - Türk Silahl Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlar n karfl lamak için milli imkanlarla gelifltirilen "Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri (ATAK)", TSK'n n ihtiyaçlar na uygun flekilde Taaruz ve Taktik Keflif Helikopteri üretilmesi amac yla 2007 y l nda imzalanan sözleflmenin ard ndan TUSAfi tesislerinde üretilen ATAK, sahip oldu u tasar m özellikleri ve görev kabiliyetleriyle göz dolduruyor. Yak n hava deste i görevleri ve çok amaçl görevler için iki tip olarak tasarlanan ATAK helikopteri, a r silah yükü ile zorlay c "s cak hava-yüksek irtifa" görevlerini baflar yla yerine getirebiliyor. ATAK, yak n hava deste i görevleri için güdümsüz roketler (76 adet) ve 20 milimetre top ile donat lmas n n yan s ra çok amaçl görevlere uygun biçimde en modern elektronik harp gereçleri entegre edilerek, 8 güdümlü anti-tank füzesi "M zrak", 12 güdümlü "Cirit", 2 "Stinger" ile görev yapabiliyor. TSK için 50 helikopterin tedarikine yönelik bafllat lan program kapsam nda, milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya ç kan ATAK helikopteri, dünyada kendi s n f ndaki en etkin taarruz helikopteri olma özelli i tafl yor. TUSAfi tesislerinde üretimi tamamlanan ilk ATAK helikopteri prototipi, ilk uçuflunu 17 A ustos 2011'de gerçeklefltirmiflti. (AA) 7 11 Haziran 2014 Çarflamba Elaz 'dan ABD'ye el ifli hal ihracat ELAZI - BESTAM BODRUK - Elaz 'daki hal atölyesinde genç k zlar n Anadolu'nun temsili motiflerini iflledi i el dokumas hal lar, metrekaresi bin liradan ABD ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Harput Yolu üzerinde bulunan ve Halk E itim Merkezi'ne ba l çal flan hal atölyesinde ücret karfl l çal flan 15 kifli, Anadolu'nun temsili motifleri hal ya dokuyor. Kimi sevinç ve mutluluk, kimi üzüntü ve tasa, kimi ise özlem ve hasreti anlatan motiflerin hal ya dokunmas uzun ve zahmetli bir süreçte gerçeklefltiriliyor. Anadolu ya özgü hal lar, yurt içi ve yurt d fl nda büyük ilgi görüyor. Metrekaresi bin liraya al c bulan el dokuma hal lar, ABD ve Almanya'n n da aralar nda oldu u çeflitli ülkelere ihraç ediliyor. Hal atölyesinde usta ö reticilik yapan smail Düzgün, AA muhabirine yapt aç klamada, 4 metrekarelik bir hal n n, dokuyan kifliye ba l olarak, 4-8 ay aras nda bitirildi ini söyledi. Her tezgahta birer usta ile ç ra n çal flt n aktaran Düzgün, ustan n günlük 30, ç ra n ise 15 s ra dokuyabildi ini kaydetti. Hal n n bir metrekaresinde bin 100 telin ve 36 bin dü ümün bulundu unu belirten Düzgün, ''1961'den bu yana burada Hereke kalitesinde, Türkmen gaz için alternatif güzergah ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün enerji projelerinde iflbirli inin artt r lmas na yönelik aç klamalar, Türkmen gaz n n alternatif güzergahlardan Türkiye ve Avrupa pazarlar na ulaflt r lmas konusunu gündeme getirdi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Uluslararas Stratejik Araflt rmalar Kurumu (USAK) Kafkasya ve Hazar Bölgesi Uzman Güner Özkan, iki ülke aras ndaki enerji iflbirli inin k sa vadede gerçeklefltirilecek bir proje olmad n belirterek, "Ancak bu yeni iflbirli i hamleleri, dünyaya bir mesaj niteli indedir" dedi. Rus do algaz na ba ml n azaltmaya çal flan Avrupa'n n Türkmen gaz n art k ciddi flekilde istedi ini anlatan Özkan, ran'a yönelik ambargolar n da hafiflemeye bafllamas yla, ran, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin daha rahat iflbirli i yapabilece ini söyledi. Çin'in en büyük do algaz tedarikçisi konumundaki Türkmenistan' n, geçen ay Rusya'n n Çin'le yapt 400 milyar dolarl k do algaz anlaflmas yla pazarl k gücünün zay flad n belirten Özkan, "Türkmenistan' n yeni alternatif pazarlar aramas ve bu ba lamda yeni tedarikçiler arayan Avrupa'ya ulaflmak için Türkiye ile iflbirli ini gelifltirmesi önemli" diye konufltu. Nabucco boru hatt projesinde taraflardan biri olan ve Orta Asya'n n en büyük do algaz rezervlerine sahip Türkmenistan' n en büyük sorununun, do algaz Hazar bölgesinden Türkiye'ye nas l geçirece i oldu unu dile getiren Özkan, flunlar kaydetti: "Hazar denizinin alt ndan veya ran üzerinden geçirilecek boru hatlar iki önemli alternatif olabilir. Hazar'da en etkin aktör Rusya. Türkmen gaz n Hazar'dan geçirecek bir boru hatt na Rusya'n n izin vermek isteyece ini düflünmek yanl fl olur. Ayr ca, Azerbaycan'la Türkmenistan aras nda baz enerji alanlar n n paylafl m konusunda sorunlar n olmas baflka bir engel." Türkmenistan, 32 trilyon metreküp do algaz ile dünyan n en büyük dördüncü rezervine sahip. Y lda yaklafl k 80 milyar metreküp do algaz üreten Türkmenistan, bu gaz büyük oranda Çin'e (yüzde 52), Rusya'ya (yüzde 24), ran'a (yüzde 22) ve di er eski Sovyet ülkelerine (yüzde 2) ihraç ediyor. (AA) Hal atölyesinde usta ö reticilik yapan smail Düzgün dünyan n en ince yün hal lar kök boya ile haz rlanan yünlerle dokunuyor'' dedi. smail Düzgün, atölyede çal flan kiflilerin ücretlerini ilmek üzerinden ald n, bin ilme in 1 lira 70 kurufl oldu unu aç klad. Hal dokuman n aflamalar na de inen Düzgün, ilk önce desenin belirlendi ini, sonra saçak tellerinin çözüldü ünü ve dokuma aflamas na geçildi ini anlatt.dokuma sonras hal n n y kand n, trafl edildi ini ve saçaklar n n örüldü ünü söyleyen Düzgün, ''Burada dokunan hal lar m z n desenleri genelde Lalezar, Yedi Da n Çiçe i, Viyana modeli, Elaz 'a özgü Alt Zincir, Kafkas gibi modeller'' diye konufltu. Atölyede yaklafl k 3 ayd r dokumac l k yapan Gülflah Karabulut da çal flarak emeklerinin karfl l n ald klar n belirterek, '' lk baflta bak l nca hal dokumak zor görünüyor ama zorluklar afl ld kça kolaylafl r. Baya ö rendikten sonra hal dokumak kolaylafl yor ve yap m da çok zevkli'' ifadesini kulland. (AA) MEBS OKLVE E TMRKKLI I 1980-DRS-BET-009 ALBÜM NUMARALI 2013 YILINDAN KALAN MEBS OKL Y B NASI (ELKT HRPKRL) DIfi CEPHE MANTOLAMA BAKIM ONARIMININ TAMAMLANMASI fi 4. KOR. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK MEBS OKL. VE E T. MRK. K.LI I 1980-DRS-BET-009 ALBÜM NUMARALI 2013 YILINDAN KA- LAN MEBS OKL. Y B NASI (ELKT HRPKRL) DIfi CEPHE MANTOLAMA BAKIM ONARIMININ TA- MAMLANMASI fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : SAMSUN YOLU ORGENERAL EfiREF AKINCI KIfiLASI MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : (25 HT YAÇ KALEM) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : MEBS.OKL. VE E T.MRK.LI I MAMAK/ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (ELL ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : 4 KOR.K.LI I HALE KOM SYON BAfiKANLI I MAMAK/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla Resmi lanlar hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller; Her türlü inflaat, taahhüt onar m iflleri ile yap m ifllerinde ifl deneyiminde de erlendirilecek Benzer ifllere Dair Tebli de yer alan B III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir. hale konusu ifl veya benzer ifle denk say lacak mühendislik bölümleri, Mimar veya nflaat Mühendisi olduklar n belirleyen diplomalar n n asl n veya noter tasdikli suretini vereceklerdir. Bu kifliler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleri ile birlikte icra ettiklerini teflvik eden ilgili meslek odas kay t belgesini ve/veya bu konuda mesleklerini icra ettiklerini teflvik eden meslek belgesini vereceklerdir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: meslek belgesini vereceklerdir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l 4 KOR.K.LI I HA- LE KOM SYON BAfiKANLI I MAMAK/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4 KOR.K.LI I HALE KOM SYON BAfiKANLI I MA- MAK/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap - lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr)

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 11 Haziran 2014 Çarflamba 9 Evren An l cinayeti film oldu LONDRA - ngiltere'nin baflkenti Londra da, Evren An l' n 2007 y l nda iki siyahi genç taraf ndan b çaklanarak öldürülmesi olay k sa film oldu. Yap mc l n Ioanna Karavela ve lhan Gökalp in yapt film Murat Kebir taraf ndan çekildi. The Chocolate Wrapper ad yla çekilen 15 dakikal k k sa filmin gösterimi, ngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi BAFTA da gerçekleflti. Filme konu olan Evren An l, 7 y l önce 5 A ustos 2007 tarihinde, Crystal Palace trafik fl klar nda ablas ile otomobil içerisinde beklerken, iki siyahi gencin sözlü tacizine u ram flt. Evren, arac ndan inince de sald rganlar, önce b çak çekmifl ard ndan da iterek bafl n kald r ma çarpmas na neden olmufllard. Bafl n çarpmas sonucu yaralanan Evren, kald r ld hastanede 8 gün komada yatm fl ve daha sonra hayat n kaybetmiflti. Londra da benzeri olaylar n artmas üzerine konuyu beyaz perdeye tafl yan Murat Kebir, filmi ile benzeri olaylar n tekrarlanmamas mesaj verdi. Filmin gösterimi öncesi yap mc lar lhan Gökalp, Ioanna Karavela ve Direktör Murat Kebir ile Evren An l n k zkardefli Elif Yoldafl k sa birer konuflma yapt lar. BAFTA da, The Princess Anne Theatre salonundaki gösterime, filmde de rol alan anne Altun ve babas Niyazi An l ile aile çevresi, filmde rol alan oyuncular ve yak nlar ile sinema camias ndan seçkin bir izleyici kitlesi kat ld. Yap mc l n lhan Gökalp, Ioanna Karavela, Fatih Coflkun Deniz, yönetmenli ini Murat Kebir'in yapt filmin baflrollerinde, Dilek Rose ve Tafler Hassan - yard mc rollerde ise Keneddy Mills, O lum Emre Kebir, Aaron Gordon oynad. Filme konu olan Evren An l cinayeti, k zkardefli Elif in anlat m ile flöyle olmufltu. "Kardeflim Evren ve ben arabayla Gypsy Hill Polis stasyonu karfl s ndaki trafik fl klar nda beklerken, iki siyahi genç arac m z n içine çikolata ka d att. Evren, araçtan inerek siyahi gençlere neden çöp att klar n sordu. Bunun üzerine siyahi gençler kardeflime b çakla sald rmaya bafllad lar. Sald rganlardan biri Evren'in bo az na b ça dayad, kendisini geri çeken Evren'in üst duda b çak yaras ald. Bu s rada di er sald rgan da Evren'i iterek yere düflmesine neden oldu. Düflme s ras nda kafas n çarpan Evren, uzun süre bayg n olarak yerde yatt. Kalt ktan sonra da gö sünde a r oldu unu ve bafl n n döndü ünü söyledi ve ard ndan tekrar bay ld. Bir süre sonra olaya yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kald rd k. Bir hafta sonra da kaybettik." Türk genci Evren An l' n katilleri mahkeme taraf ndan 4 y l hapse mahkum edildiler. Dejon Thompson (16) ve Patrick Rowe (17) adl katiller, kas ts z adam öldürme ve b çak tafl ma suçlar n itiraf ederek, 4 y l hapis cezas ald. Hakim Ann Goddard, yafllar 18'den küçük olmas na ra men katillerin isimlerinin yay nlanmas na izin vererek, bu kiflilerin isimlerinin bilinmesini istedi. (CHA) Gangnam Style a kardefl geliyor: HANGOVER SEUL - Gangnam Style flark s ile dünyaca ün kazanan PSY, Hangover adl yeni parças ile tekrar sevenlerinin karfl s na ç kacak. Güney Koreli ünlü rapçi PSY, uzunca bir aradan sonra sesli ini bozdu. Gangnam Style adl hiti ile bir çok rekora imza atan rapçi, bu kez Hangover adl parças ile sahne alacak. ABD nin önde gelen talk showcular ndan Jimmy Kimmel, program nda PSY nin yeni klibinin 10 saniyesini yay nlad. Yay nlanan klipte Koreli sanatç MURAT KEB R K MD R? Filmin Direktörlü ünü yapan Murat Kebir in daha önce çekti i ve ödül alm fl filmleri bulunuyor. SKY TV de editör olarak çal flan Kebir in, Kan Davas n konu alan filminin yan s ra, senaristli ini ve yönetmenli ini yapt "Babam ve Spike" adl k sa filmi Hollywood'da ödüle lay k görülmüfltü. Ödüllü filminde o lu Kebir in Emre de oynam flt. Murat Kebir, Evren An l konu alan. The Chocolate Wrapper filminde de o lu Emre rol ald. Murat Kebir, 1968 y l nda Ankara'da do du. zmir Ç narl Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra TRT stanbul ve zmir televizyonlar nda editör olarak çal flt. 30 y l önce Londra'ya yerleflen Kebir, Sky televizyonunda editör olarak çal fl yor. Kebir'in, "Babam ve Spike"tan (2010) önceki ilk k sa filmi ise "Difl çin Göz Ç karmak" (2005) isimli k sa filmi bulunuyor. ABD nin ünlü rapçilerinden Snoop Dogg ile birlikte sahnede yer al yor. Programda klibin yay nland bölümü Youtube a yükleyen PSY n prodiksüyon firmas, yine t klanma rekoru k rd. Vidyo, yaklafl k 1 günde 900 bin t kland. Güney Koreli y ld z n prodiksüyon flirketi YG Entertainment, yeni hit Hangover n da aynen öncülleri Gangnam Style ve Gentlemen gibi ak llarda kalan nakaratlar ve komik sahnelerin olaca n duyurdu. (CHA) Loti, Türkiye ve Türklerle daha çok kültürel kiflili iyle, romanc kiflili iyle ön plana ç km flt r. Özellikle de yazd iki roman, çok belirleyici olmufltur. Bunlar, pek çok bat l da ve bu arada Türk te Türkiye ye ve Türklere Pierre Loti bak fl! dedi imiz oryantalist bir bak fl aç s kazand rm flt r ve bu görüfl tarz, uzun y llar etkili olmufltur. Önce bizimle ilgili olan iki roman ndan söz edelim, sonra bunlara dayal olarak onun kiflili i ve kimli i hakk nda de erlendirmelerde bulunal m. *Aziyade Roman : Loti nin Türk edebiyat nda en çok tan nan roman, 1879 da yay mlad Aziyade dir. Dolay s yla Türk edebiyat nda ve bas n dünyas nda en çok bu roman kanal yla tart flmalar kopmufltur. Çal flmam zda yararlanaca m z ve kendisinden al nt yapaca m z roman, Nahit S rr Örik taraf ndan çevrilen ve Varl k Yay nlar nca 1992 de bas lan metin olacakt r. Roman, yazar n gerçek seyahatlerinden ve yaflant lar ndan izler tafl yor. Ama bütünüyle gerçekçi de il. Olay ve olgularda uydurma unsurlar çok fazla. Roman, 1876 da Arif slâm ad n al p Türk ordusuna gönüllü subay olarak kat lan ve Kars cephesinde ölen bir ngiliz subay n n notlar ndan, günlüklerinden oluflur. Frans z yazar, kendisini bu romanda bir ngiliz deniz subay olarak sunmufltur. Loti, bir ngiliz donanmas yla Selânik e gelir. Orada Samuel ad nda Yahudi bir kay kç ile tan fl r ve Abeddin Efendi ad nda yafll bir zenginin dördüncü kar s olan genç ve Çerkez soylu bir Türk güzeli, 18 yafl ndaki Aziyade yi görüp ona y ld r m aflk yla vurulur. Bu k z n gerçek ad Hatice dir. Yazar, Fantome d Orient adl eserinde Aziyade ismini kendisinin uydurdu unu belirtir. Türkçede böyle bir isim yok. Muhtemelen Azâde kelimesini Aziyade biçiminde ald. Orada bulundu u süre içinde Samuel in arac l yla buluflurlar ve bir ay boyunca ç lg nca seviflirler. Loti, bir süre sonra stanbul - daki sefaret vapuruna tayin edilir ve yeni görev yerine gider. Loti, iki ay içinde Türkçeyi mükemmelce ö renir ve tamam yla bir Türk hâline gelir. Bir Türk kimli ine girerek Arif Efendi (Arif slâm) ad n al r. Eyüp semtinde, k rlar içinde, sessiz sakin ve Halic e naz r olan köhne bir Müslüman evini tutar. Oray Türk zevkine göre döfler, komflular yla hafl r neflir bir hâlde mahallenin fl mar k bir çocu u olarak yaflar gider. Bir süre sonra Samuel ve Abeddin Efendi stanbul a tafl n r ve böylece iki sevgili kaderin sevkiyle buluflmufl olurlar. Art k bundan böyle Loti, sevgilisi Aziyade ile birlikte gizli gizli ç lg nca bir aflk hayat yaflar. Loti, Eyüp teki bu evinde Aziyade ile karfl cins iliflkilerini sürdürürken; Samuel le de eflcinsel iliflkisine devam eder. Bundan baflka Hayrullah n kendi o lu Joseph, buldu u kad nlar ve Yahudi o lanlar da onun flehvet yata ndan geçenler aras ndad r. Bu arada Ahmet ad nda saf bir Türk gencini de kendine uflak edinir. Bu süre içinde elde tespih camileri, kahvehaneleri, türbeleri, hamamlar dolafl r. Kahve içer, nargile fokurdat r, dervifllerle konuflur, bu hareket ve fl k dolu tablolar n bir parças olmaya çal fl r. Loti, Seniha ad nda bir kad nla tan flt ktan sonra Aziyade yi kovar. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin P ERRE LOT N N KÜLTÜREL K fi L -5 Yüzüne karfl art k onu istemedi ini, birkaç gün süreyle yerini baflka bir kad n n alaca n ; sonra gelip bu utanç verici olay bir daha hat rlamadan Loti Efendiyi tekrar sevmeye devam etmesini söyler. Aziyade, ona olan aflk ndan h çk ra h çk ra a layarak tekrar dönmek üzere gider. Tam bir flehvet delisi olan Seniha, Loti nin evine gelir. Loti, onun alayc tav rlar ndan hofllanmaz ve hemen Aziyade yi ça r r. Bütün Türk kad nlar, Loti nin birer kölesi gibi tasvir edilir. Gel deyince gelir git deyince gider. Bunlar, onun her türlü iste ine ve hakaretine sadece boyun e me hakk na sahip gönüllü kölelerdir. Loti bu roman nda kendisini Robenson Crusoe gibi bir Efendi, Aziyade, Ahmet ve di erlerini de Cuma gibi bir köle olarak tasavvur etmifltir. Türklerle olan iliflkisini efendi-köle iliflkisi içinde kurgulam flt r. Loti nin evinde yang n ç kar, ev yanar. Fakat hiçbir ceza ödemez. Ev sahibi, hasar n karfl l olarak para almad gibi evin yar s yanmadan kald için Allah a flükredip gider. Çünkü Loti Efendi, ben mahallenin fl mar k çocu u olarak kald m diye olanca küstahl yla s r t r. Zira bütün Türkler, her fleyleri ile onun emrindedirler ve ona tapmaktad rlar. O, yapt her türlü yaramazl k normal karfl lanmas gereken bir sömürge efendisidir. Ahmet le birlikte H ristiyanl n eski flehirleri olan zmit ve znik i gezmeye gider. En sonunda ngiltere ye dönmeye karar verir. Dönmeden önce son gün Aziyade, örtüsüz bir flekilde yabanc adamlar n aras nda Haliç yollar ndan toplad Rum ve Müslüman gemiciler içinde çalg c lar n eflli inde ç lg nca dans eder. Bunu güya Loti nin veda onuruna yapar. Bu Bat ya özgü bir seremoni olabilir ama Do u da böyle bir fley hele o zamanlarda hiç mümkün de ildir. Hele bunu evli bir kad n n yabanc uyruklu bir sevgilisi için yapmas hiç olacak fley de il. Bu tamamen hayal mahsulü bir uydurma. Aziyade, Loti gidiyor diye sinirinden elindeki fincan olanca gücüyle s kar. Bunun sonucu olarak eli kesilir ve sel gibi kanlar akar. Kanlar taslarla tafl n r ama o, Loti ye hiç k zmaz. Çünkü Loti, fl mar k bir çocuk olarak her fleyi yapabilir ve ona hiç bir zaman k z lmaz. Ona göre Türkler, her fleylerini ona sonuna kadar veren ve ona sadece tapmakla görevli olan ahmaklard r. Bu, tamamen kendini be enmifl sömürgeci Avrupal görüflünün tipik bir örne idir. Hatta Loti, bir daha dönmemek üzere giderken Aziyade flu tap nma ifadelerini kullan r: Bu flekilde parmaklar m keserek sana üzüntü verdi im için beni affet Loti. Uyuman engelliyorum. Fakat uyu Loti, benim ac çekmemin hiç önemi yok, madem ki varl m art k bitti, diyordu. (s. 122) Loti bir süre sonra stanbul a tekrar dönerse de Aziyade onun ayr l na dayanamam fl ve ölmüfltür. Daha sonra Loti, Osmanl ordusuna subay olarak kat l r ve savaflta ölür. (Devam Edecek) Kitap ile lego bir arada SEUL - Güney Kore nin önde gelen kitapç lar ndan Kyobo daki lego sergisi, kitap severler ile legocular bir araya getirdi. Güney Kore nin önde gelen kitapç lar ndan Kyobo, kendi mekan nda düzenledi i sergilerle müflterilerine farkl hobiler sunmaya devam ediyor yaz dönemine giren Kyobo, bu kez mekan nda lego sergisi düzenledi. Dünyaca ünlü Lego ile ortaklafla sergi düzenleyen Kyobo, bu ilginç sergisi ile kitap ve logo severleri bir araya getirdi. Bir çok legocu sergiyi görmeye Kyobo ya gelirken, sergiden etkilenen kitap kurtlar ise legolara ilgi duymaya bafll yor. Sergi ile müflterilerinde art fl oldu unu kaydeden Kyobo yetkilileri, bunun lego ve kitap sat fllar na yans d n aktard. (CHA) ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Çeflme z vanas. Bafl çoban. 2. Ak tma. Favori. 3. Romanya n n plaka iflareti. Bravo. 4. Cerahat. fienlik kemeri. 5. Her y l düzenli olarak ekilen yer. Uzakl k anlat r. 6. Fikir, düflünce. Kedi, köpek yavrusu. 7. Meflin kesmek için kullan lan araç. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. 8. ABD de bir eyalet. 9. Anlam, mana. Fazla bön, avanak. 10. Afrika da s rada lar. 11. Tantal n simgesi. Evin bir bölümü. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. 12. Kiloamperin simgesi. Soyundan gelinen kimse. lave. 13. Yap larda duvar düzgün örebilmek için kullan lan araç, çekül. Harç al p sürmeye yarayan duvarc arac. 14. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. Sadist. 15. Denizlerin çekilmesiyle oluflmufl yurtlanmaya elveriflli bölge. Endonezya n n plaka iflareti. 16. Yap lan ifl, edim, fiil. Sevimli, cana yak n, tatl. 17. Nitelik bak m ndan olan. fiaflma anlatan ünlem. 18. Bir renk. Katman. 19. Pulculuk. 20. Mikroskop cam. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Yukar dan afla ya: 1. Otlak. Güven, güvenç. dare lambas. 2. Büyük erkek kardefl, a abey. Bilimsel niteli i olan. 3. Bir nota. Japon çiçek düzenleme sanat. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Bir nota. 4. Öz su. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. Is yay m, konveksiyon. 5. Ar t mevi, tasfiyehane. Hak ve hukuka uygunluk. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. 6. Aç ktan aç a, herkesin gözü önünde, gizlemeden. slam n befl flart ndan biri. Kokmufl hayvan ölüsü. Tatl bir besin. 7. Rütbesiz asker. Japonlar n ulusal giysisi. Operasyon. 8. Köpek. Kesimevi, mezbaha. Gerekenden eksik. Tenis arac. 9. Kufllarda uçma organ. Bukalemun. Kar fl k renkli. 10. Notada durak iflareti. Okuyucu, okur. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan, üflemeli bir çalg. Yabani hayvan bar na. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 1011 Haziran 2014 Çarflamba - SAGLIK Kalpte ritim bozuklu u inme riskini art r yor! STANBUL - Doç. Dr. Yakup Krespi, kalp hastal klar ndan sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterilen inme, yafl ilerledikçe özellikle yafllar ndan sonra daha s k görüldü ünü belirtti. Krespi, " nme, dünya genelinde ilk s rada, Türkiye de ise 3. sakatl k nedeni olarak karfl m za ç k yor. nme riskini art ran risklerin bafl nda ise kalpte en s k görülen ritim bozukluklar aras nda yer alan 'atriyal fibrilasyon' geliyor." dedi. Memorial fiiflli Hastanesi nme Rahabilitasyon ve Araflt rma Ünitesi Baflkan Doç. Dr. Yakup Krespi, kalp sa l ve inme iliflkisi hakk nda bilgi verdi. Aritmiye ba l inme daha tehlikeli olabiliyor diyen Krespi, "Atriyal fibrilasyon (AF) yani Uz. Dr. Gülseren Kayalar, solunum güçlü ünden depresyona kadar pek çok ciddi sa l k sorununa neden olan skolyoz yani omurga e rili i, özellikle geliflme ça ndaki çocuklar tehdit etti ini söyledi. STANBUL - Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Ülkemizde yaklafl k 2 buçuk milyon kiflide görülen bu rahats zl n önlenmesi için çocukluk dönemindeki vücut e riliklerinin mutlaka kontrol alt na al nmas gerekiyor." dedi. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, 'Skolyoz Fark ndal k Ay 'nda hastal n tan s ve rehabilitasyon yöntemleri hakk nda bilgi verdi. Omurga e rili inin solunum yetmezli ine kadar gidebilir diyen Kayalar, "Omurga e rili i ve asimetrisi olarak bilinen skolyoz, özellikle geliflme ça ndaki çocuklar tehdit etmektedir. Travma, do umsal geliflim bozukluklar gibi çok çeflitli nedenlere ba l olarak geliflebildi i gibi, skolyoz olgular n n büyük bir ço unlu unda neden bilinmemektedir. Genellikle geliflme ça n n bafllang c nda, çocukta omuz asimetrisi, s rt n bir bölümünde kabar kl k, kalçalar n ayn seviyede durmamas gibi bulgular anne ve baba taraf ndan fark edilmektedir. Hafif derecedeki omurga e rilikleri kifliye herhangi bir rahats zl k vermeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde; geçmeyen bel ve s rt a r lar, solunum yetmezli i, ZM R - zmir Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Difl Hekimli i Fakültesi Dekan Ortodonti Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Tancan Uysal, ortodonti tedavisinin Sa l k Bakanl taraf ndan sertifikaland r lmam fl, hiçbir geçerlili i olmayan kurslarla ortodonti e itimi alan ya da yurt d fl ndan gelen sözde ortodontistlerin eline b rak lmayacak kadar önemli bir uzmanl k oldu unu söyledi. Uysal, yapt yaz l aç klamada, son zamanlarda birçok hastan n ekonomik nedenlerle ortodontist yerine difl hekimine gidip anormal kalp ritmi ya da aritmi altta kalp kapak hastal klar gibi baflka bir kalp hastal yatmasa bile inme riskini 4-5 kat art rmaktad r. Tüm inmelerin yaklafl k üçte birinin aritmiye ba l geliflti i görülmektedir. Ayr ca aritmiye ba l inme daha a r bir seyir göstermekte ve daha ölümcül olmaktad r. Aritmide yafl ile birlikte inme s kl art fl göstermektedir. Yafl d fl nda birçok etken aritmi ile birlikte inme geçirme riskini yükseltir. Örne in aritmi ile birlikte diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezli i, daha önceden inme, geçici iskemik atak veya baflka bir damar hastal geçirmifl olma öyküsü, kad n cinsiyet gibi durumlar bu riski art ran en önemli risk faktörleridir. Çocuklarda omurga e rili i çok önemli! çeflitli enfeksiyonlar ve kalpte ritim bozukluklar görülebilmektedir." diye konufltu. Omurga e rili inin erken teflhis ve takip sayesinde kontrol alt na al nabildi ini söyleyen Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Skolyozun erken evrede teflhis ve tedavi edilmesi önemlidir. Çocuk öne e ildi inde omurgadaki e rilik fark edilir ve çekilen filmlerle e rili in yeri ve derecesi belirlenir. Bu çocuklar genellikle sa l kl d r ve sadece çok ileri e riliklerde kalp, akci er gibi iç organ bask s ile ilgili sorunlar oluflabilmektedir. Skolyoz teflhis edildi inde, çocu un geliflim süreci mutlaka takip edilmelidir." ifadelerini kulland. Kayalar, aileler çocuklar n n vücut geliflimlerini yak ndan gözlemlemeli diyerek flunlar ifade etti: "Çocuklarda skolyoz kolayl kla gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle ailelerin çocuklar n dikkatle gözlemleyerek; bir omuzun di erinden daha düflük, bir kalçan n di erinden daha yukar da, bir kürek kemi inin di erine göre daha ç k k ve öne e ildi inde s rt n bir taraf nda belirgin tümseklik olmas durumlar nda doktora baflvurmalar gerekmektedir." Uz. Dr. Gülseren Kayalar, "Omurga röntgen filmlerinde önden bak ld nda 10 derecenin üzerindeki e rilikler skolyoz olarak de erlendirilmektedir. 10 ile 20 derece aras e rilikler hafif, derece aras e rilikler orta, 40 derecenin üzerindeki e rilikler ise ileri düzey skolyoz olarak tan mlanmaktad r. Skolyozun teflhis edilmesinin ard ndan 4-6 ay arayla yap lan kontrollerle ilerleme olup olmad, varsa bu ilerlemenin h z belirlenmektedir. Skolyoz hastal nda kullan lacak tedavi yöntemine, e ilmenin ilerleme riski dikkate al narak karar verilmektedir. Skolyoz tedavisinde kabul gören tedavi yöntemleri; izlem ve sürekli takip, korse uygulamalar, egzersizler ve özel rehabilitasyon uygulamalar d r. lerlemenin h zl oldu u ve bu tedavi yöntemlerinin yetersiz kald vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilmektedir." dedi. (CHA) A z sa l nda ORTODOND uyar s ortodontik tedavi olmak istedi ini belirtti. K sa süreli kurslarla ortodonti e itimi alan ya da yurt d fl ndan gelen sözde ortodontistlerin, her hastaya hareketli aparey uygulad n ; tel takmas n ö rendi i için olur olmaz her vakaya tel takt n ve üst çene geniflletmesi ö retildi i için de her hastan n üst çenesini geniflletti ini söyleyen Tancan Uysal, Yap lan tedavilerin hastan n problemini çözmekten ziyade daha da a rlaflt rd na flahit oluyoruz. Böyle durumlarla karfl laflm fl birçok hastay yeniden tedavi etmek zorunda kald m z biliyorum ve bu konuda büyük üzüntü duyuyorum dedi. (AA) 'Paroksismal' yani aral kl aritmili hastalarda inme riski ile kal c aritmisi olan hastalardaki inme riski ile benzerdir. Koruyucu tedavi aç s ndan her iki durum aras nda hiçbir fark yoktur." diye konufltu. Aritmiye ba l inmeden korunman n mümkün oldu unu ifade eden Doç. Dr. Yakup Krespi, "Aritmiye ba l inmelerin önlenmesinde günümüzdeki en etkin yaklafl m oral antikoagülan (OAK) yani kan suland r c ilaç kullan m d r. Günümüzde koruyucu tedavi gereksinimi olan hastalar bulup seçme yerine gerçekten düflük riskli olup tedavi gerektirmeyen hastalar bulmak yaklafl m olarak ön plana geçmifltir. (CHA) KADINLARA çantayla ilgili sa l k uyar s! DEN ZL - BRAH M SÜZER - Yaflam n her alan nda kullan lan özellikle kad nlar n vazgeçilmezleri aras nda yer alan çantalar n, vücut a rl n n yüzde 20 sini geçmemesi ve çapraz as larak kullan lmas öneriliyor. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Esat K ter, AA muhabirine yapt aç klamada, insan n iskelet sisteminin a rl klardan etkilenenen bir yap da oldu unu belirtti. K ter, estetik kayg ya da ihtiyaçtan, kad nlar n sürekli çanta tafl d klar n hat rlatarak, muhtemel olumsuzluklar anlatt. Boyun, omuz ve s rt a r s gibi rahats zl klar n çok yayg nlaflt n söyleyen Esat K ter, çantalar n a r olmamas gerekti ini vurgulad. K ter, çanta tafl man n vücuda hiçbir faydas olmad n ve kaslar güçlendirici özelli i bulunmad n kaydederek, Çünkü vücuda asimetrik bir yük gelmektedir ve belli bir periyotta de il düzensiz yap lmaktad r. O yüzden olumsuz etkileri vard r dedi. Kad nlara çantalar n, omuzlar na çapraz ve simetrik asmas n öneren K ter, simetrik tak ld zaman çantan n esteti ini biraz azalaca n fakat sa l k aç s ndan bunun önemli oldu unu ifade etti. Esat K ter, bunlar n yan nda çantalar n dirseklere as lmas ya da a r çantalar n elde tafl nmas gerekti ini belirterek, flunlar kaydetti: Çantay kad nlar aksesuar olarak hayat n n bir parças gibi sürekli tafl yorlar. Çantan n a rl n n iyi ayarlanmas gerekir. Çantan n a rl, vücut a rl n n yüzde 20 sini geçmemelidir. Aksesuar maksatl tafl yorlarsa tafl d klar çantan n sürekli yeri de iflmelidir. Omuzun yeri de iflebilir örne in, çapraz olabilir, çapraz takmak daha güvenlidir. Dirse e al nabilir fakat dirse e al nd zamanda uzun süre ayn pozisyonda tafl nmamal d r. Yani tafl d klar yeri sürekli de ifltirildi i zaman daha sa l kl olur. Çanta konusunda kimse bayanlara çanta tafl may n diyemez ama yerini de ifltirerek çantan n vücuda etkiyen yükünü da tmalar n öneririm. (AA) laç tedavisi, miyomlar yok etmiyor DÜZCE - Düzce Üniversitesi (DÜ) Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Serdar Dilbaz, miyomlar n ilaç tedavisiyle yok edemeyece ini, sadece bask lanabilece ini belirterek, "Miyom tedavisinde önemli olan, hastaya en az zarar ve en iyi sonucu verecek tekni i uygulamakt r" dedi. Dilbaz, AA muhabirine yapt aç klamada, kad nlarda görülen iyi huylu tümör miyomlar n, Latince "flifllik" anlam na geldi ini söyledi. "Miyom, düz kas hücrelerinden oluflan, rahmin kendi adalesinden geliflen, kötü hastal a dönüflme riski binde birler civar nda olan rahats zl kt r" diyen Dilbaz, miyomlar n kad nlar n adet gördü ü zamanlarda ortaya ç kt n kaydetti. Miyomlar n her zaman büyüme e iliminde oldu una dikkati çeken Dilbaz, flunlar dile getirdi: "Toplumda her kayna a göre de iflkenlik göstermekte, kad nlarda yüzde görülebilir fakat miyom bulunmas ameliyat anlam na da gelmez. Miyom olan kad nda bir sürü kriter vard r. Miyomlar n yeri, büyüklü ü, kad n n yafl, flikayetleri son derece önemli. Bunlar n hepsini bir araya koyup ona göre tedavi vermeniz laz m. Ak ldan geçirilmesi ve unutulmamas gereken fley, miyomlar hiçbir zaman ilaç tedavisiyle yok edemezsiniz, sadece bask layabilirsiniz." Dilbaz, miyomlarla ilgili en büyük flikayetin kanama oldu unu belirterek, "Tabii kanama yapan miyomun yeri de çok önemli, rahmin içinde mi, adalesinin içinde mi yoksa rahmin d fl nda m? Çok büyük bir miyom olur ama kanama flikayeti de bulunmayabilir, en s k görülen flikayetler kanama, a r ve büyüdü ü zaman etraftaki dokulara yapt bas d r" ifadesini kulland. "Rahmin önünde mesane var, kanama çok büyükse mesaneye bas yapar" diyen Dilbaz, flöyle konufl: "S k s k idrara gitmeler hatta bazen yapamama gibi s k nt lar ortaya ç k yor. Arkaya do ru büyüyorsa büyük abdestini yapmakta s k nt olabilir. Bas semptomlar artt rabilir. Sürekli kanama olmas kad n kans zl a kadar götürür, adet düzeni bozulur. A r lar olabilir. Kad n n yafl, çocuk iste i ve di er de iflkenleri ele alarak ona göre tedavi planlars n z. laçla bask layaca n z grup var ama ameliyat olacak bir grup da var. ' laçla tedavi edece iz de ameliyat olacaks n' demek de yanl fl. Hastaya göre uygun elbiseyi kesmek laz m. Bir terzi gibi düflünün, bireysellefltirilmifl tedavi yapmak laz m. Miyom tedavisinde önemli olan hastaya en az zarar ve en iyi sonucu verecek tekni i uygulamakt r." (AA)

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI! SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN 1308-7622 RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz VİCDANSIZLIK

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz VİCDANSIZLIK GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ndan, bankalara komisyon ücreti tepkisi: VİCDANSIZLIK HABER

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i

Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r.

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r. 2 YARIN SineMagazin 11 Nisan 2014 8 film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Serhan Arslan ile Ruhi Yap c 'n n yaz p yönetti i ilk filmleri "Kendime yi Bak" n baflrollerini, Asl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA

38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA ISSN 1308-7622 10 Temmuz 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Radyoda Kur an okunmas n n 64. YILDÖNÜMÜNDEY Z Demokrat Parti nin din ve vicdan hürriyetine yönelik icraatlar ndan Kur ân-

Detaylı

B R LER N korkutan ses

B R LER N korkutan ses ISSN 1308-7622 6 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı