* Prof.Dr. Cengiz TOSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Prof.Dr. Cengiz TOSUN"

Transkript

1 çeviride ANLAM BOYU * Prof.Dr. Cengiz TOSUN Bilindigi gibi çeviri, genelde anlam bakimindan tanimlanir. Bir bakima çevirinin asliyla.ayni anlami paylasngini da söyleyebiliriz. Gene de çeviri kuranuni gelistirecek bir anlam kuranundan söz edilebilir. Dosten, çeviriyi kaliba dökülmüs bir taknn simgelerin baska sim.:;.:- kaliplan biçimine sokularak anlam aktanmini saglamasi nedeniyle onu uygulamali dilbilimin bir dali olarak:g&mektedir. Büyük oranda J.R. Firth'ün görüslerinden kaynaklanan "anlam kurami", "kaynak dille amaç dil metinleri ayni anlami paylasirlar" ya da "çeviride ortaya çikan anlam aktaninina arka çikilamaz" görüslerine dayanmaktadir. Bu nedenledir ki anlam herhangi bir dilsel biçimle ortaya çikan tüm iliskiler agidir. Bu iliskiler: metin, metni olusturan ögeler, yapi, söz bölükleri gibiseyler olabilmektedir. Gr~er bakimindan dilsel birimlerin neden oldugu iliskilei. i} biçimsel, 2) baglanisal olarak nitelendirildilderi gibi biçimsel iliskilerin biçimsel anlami, baglarnsal iliskilerin de baglamla ilgili anlami ortayp koyduklan söylenebilir. Her dil biçim yönünden kendine özgü ve en iyimser görüslt, biçimsel karsiligin "kabataslak bir yaklasnrma" oldugu gerçeginden kaynak dille. amaç dil ögderinin biçimsel an1amlanninhiç de ayni ojmad1kjanaçikça görülmektedir. Çeviri herseyden önce kaynak ve amaç dil arasinda bir yalilillasma, alisveris, karsilama, islem ve bir süreç gerektirdiginden genelde dilin islevi kullanimi, kavram zenginligi ve kültür kaliplan çok büyük önem tasir. Bu nedenledir ki genel ve uygulamali dilbilim anlambilim, sosyo ve psikodilbilim, Iitsandilbilimi gibi bilim dallan ve yorumbilim çeviri alam:i1ô. genis çapta katkida bulunabilirler. * H.O. E~tirn Fakültesi, Yabanci Diller E~tirn Bölümü.

2 Kisisel gereksinimlerin karsilanmasi, söylesi, konferans, seminer, gezi, tanisma, bilgilenme amaçli çeviriler genelde konusmayi gerektirdikle-. rindensözlüve anindayapilmakdurumundadirlar.bundaçevirmeninfazla düsünme ve arasnrma olanagi olmamakla birlikte yapacagi çeviri kalici olmayacagindan biçime ve dilbilgisi kurallarina özen göstermelesizinamaca ulasilabilir, çevirmen basladigi bir cümleyi yarida birakarak bir baska sözcük ya da yapiya geçebilir. Dahasi, anlamadigi deyim, algilayamadigi terim, deyim, sözcük ya da sözcü öbegi olursa aninda tekrarlanmaslill ya da bir baska biçimde açiklanmasini karsisindaki kaynak kisiden isteyebilir~bu tür çeviriyi biz, yazinsal sanat ve biçem kaygusu, imge ve simgeler ve kalicilik gibi nitelikler söz konusu olmadigi için hem yazinsal çevirinin hem de bildirimizin disinda tutuyoruz. Öyleyse vurgulayacagimiz nokta yazin metinlerinin çevirisi olacaktir. Yazinmetinlerinin dilden dile çevirisine gelince, bunlar çevirilebilirlik konusunda kendi aralarinda bile farklilik göstermektedirler. Siir, roman, oyun, deneme gibi yazin türlerinin ayri niteliklerinin yani sira ayni tür yapitta bile konu ve yazarma göre çevirilebilirliközelligi degisiklik gösterebilmektedir. Çevrilecek metnin ana türleri konusuna gelince, Katharina Reiss, Bühler'in görüslerinden de yararlanarak dörtlü bir siniflamayla metin ana türleri konusunda bir çeviri kurami olusturur. Bunlar: 1) Bilgilendirici (haber, ögretici yazi, gözlem. makale, yasa gibi) Daha çok içerik agirlikli metinlerdir. 2) Anlatimci (Buna dünya yasantimizi zenginlestiren, dilin yarattci bir dogrultuda kullanildigi özgün yapitlar: siir, öykü, oyun, roman v.b. girer. Bu tür yapitlarin dillerinin özel ve özgün olmalari, yazarlarinin biçemsel özellikle~yle dünya görüslerini ve özyapilarmi yansitmalari nedeniyle. bu niteliklerininözellikleçevirideaynititizlikve özenleyenidenyarati1ma-. lari -en azindan yansih lma latlgereklidir. 96

3 3) Betimleyici, anlaumsal ya da islemsel.bu özellikler kimi ~man bir metinde birlikte bulunabilir. Burada çevirmen agir basan islevi bularak çeviri metiiide de yani biçimde yansitilmasini saglamalidir. Çünkü yeterlik konusunda bu aynca önem tasir.. 4) Çok araçli (isitsel araçli) metinler: (Radyo konusmasi, reklam, opera, sarki metni gibi). Bunlar yayinlanacak aracin teknik özelliklerine göre hazirlandiklanndan bilimsel konusmalar kisa, etkili, anlasilir ve r~klam, metinleri çarpici, yogun, kesin, görüntüye uygun olmalidir. Çevrilecek metin türlerini genel olaraksaptadiktan sonra kaynak dilden amaç dile yapilan çevirinin basan ölçütü ne olmalidir sorusuna b~ebiliriz. Burada, ilk asamada karsimiza çikan terim "çevrilebilirlik" oldi.guna göre ise onun Anton Popoviç'in yaptigi su tanimla baslayabiliriz: "Özgün metindeki dil ögelerinin çeviride, anlaum açisindan oldugu kadar, yazinsal ya da islev ve anlamsal bakmi1ardanyerine konabilme özelligi çeviride islevsei yerine-konabilirlik anlatim kaydirmalanyla sag1anabi- 1 ir.. " riz. Iste buradan da anlatim kaydirmalarindan ne anladigimiza geçebili- Çeviride ÖznÜIlmetnin dili, yazin bilimi ve biçimiyle çeviri merindeki dil, yazinbilimi ve biçemi arasinda görli1enkaçinilmaz saptarna ya da kaymalara anlatim kaydirmalari diyoruz. Bu yalnizca anlam düzeyinde kalirsa anlam kaydirinalari olarak da tanimlanabilir. Çevirinin basari ölçütü söz konusu oldugunda anlam açisindan yaklasmanin sanirim manukli olabilecegi görüsünde birlesiyoruz. Sözcüklerin bireysel, düz, nesnel an1am1arinin yanisira, yan, uzak, çagrishnci anlamlarinin da oldugunu özellikle yazinsal sanatta bunlara oldukça yer verildigini biliyoruz. Sözcük öbeklerinin hem biçimsel hem de deyimsel anlamlar tasidiklan biçim ve biçerne katkida bulunduklari da bit gçrçektir. 97

4 Kutsal kitaplarin ilk çevirilerinden bu yana karsimiza çikan ve sürekli tartisilan iki yololdugu hep söylenegellr. Birinci yol kaynak metnin biçimsel ögelerinin elden geldigince korunarak aktarilmasi, ikinci yol ise kaynak metin yapilarinin elden geldigince çeviri metin dilinin anlambilimsel, sözdizimsel, biçemsel isleyisine uydurulmasidir. Çeviride aktaqlmasi gereken seyin biçim mi yoksa içerik mi oldugu sorusu öte yandan çevirmen yazan mi okura yaklasnrmak yoksa okuru mu yazara yaklastirmak sorusuyla güncelligini sürdünnekte, her iki görüs de kendine yandas bulabilmektedir. Çeviri kuramindan bu sorunlara çözüm bulmasini beklemek bu asamada olanaksiz görülmektedir. Sag1~ kabul edilebilir, mantikli degerlen-. dirme ölçütleri bulariiadi~miz sürece bu ikilem' hep gündemde ka1acaga benzer. öte yandan degerlendirmesinde anlamin agir bastigi çeviride, esdegerlik ve yeterlik birer ölçüt olarak öne çikmaktadir. Kuskusuz bu terimler yalniz anlam düzeyi için sözkonusu olmayip dil, biçem ve metin için de kullanilabilir. Çeviride aranilan çevirisel esdegerlik, gerek özgün metinde gerekse çeviri metinde ö~elerin islevsel esdegerligi olup anlamin degismemesi, özdes kalmasi için amaçlanan anlatim anlatim özdesli~dir. Bir baska anlatimla esdegerligi, özgün metnin kendi dilinin okuru üzerinde yaptigi etkinin çeviri metni okuyan amaç dil okuyucusu üzerinde de yapabilmesi diye de açimlayabiliriz. ono Kade (1968) iç~rik düzeyinde degismeyenin yakalanip aktarilmasi ile esdegerligin saglanabilecegini söylerken, Koller, çeviri esdegertigini bes temel düzeyde inceleyerek bunlarin kendi aralarinda da iliskili olduklanni ve metin çevirisinde hem metin ötesi hem de metiniçi etkilesimin tümünü kapsadiklanni belirtiyor. Bu düzeyler 1) Düzanlamsal esdeger1ik 2) Yanan1amsal esdegerlik. 3) Geleneksel metin türü esdegerligi 4) Dil kullanimiylailgili esdegerlik 98 t

5 5) Biçimsel esdegerlik Sayin Ahmet Örs, Çeviri Üzerine Bazi Izlenimler (1978) adli yazi. smda dilbilimci ve düsünür Schleiermacher'in görüslerine yer vererek "BClzi çevirmenlere göre çeviri, yapitin incelenmesi, ilk kez amaç dilde yaratilmasi gibidir. Ikinci görüste ise, çeviri okura, yapiim bu dilde yazilmadigini her zaman belli etmelidir. Böyle bir çeviri, kendi dilinin olanaklarini artiracagi, dahasi belki de de~tirecegi için, bir yandan da yazin sanatinda gelenek olusturur. Günümüzde bu ikinci görüs -giderek agirlik kazanmaktadir. Çeviri okuni dil ali~kanliklanndan sökü,pçikarir. onu ya7.81'1ndil alivcanhgina getiri» sokabilirse, ancak o zaman gerçek çeviri yapilmis, basarili. olunmusur." diyor. Humboldt'a göre düsünce dile bagimlidir. Dil ya1mw'1 bir anlasma araci degil, aym zamanda konusmacimn düsünce evreniniii ve dünya görüsünün bir yansimasidir. Zaten Sapir-Whorf kurami da bu görüsü dogruluyor. Öyleyse nasil olur da bir çevirmen yapisi, felsefesi, dünya görüsü ve sistemi farkli dilleri yalnizca kaynak dilin lehine tek bir dil olarak görebilir ve amaç qilde gereksiz degismeler, sapmalar, tutarsizlikve yabancdasurma gibi yollara basvurabilir. Burada hemen Mehmet H. Dogan'm Türk Dili Dergisi Çeviri Özel Soninlan Dergisinde (1978) yayinlanan "Serbest Çeviri Üzerine" adli yazisindan aldigim su alintiyi örnek olarak sunacagim: "Yapitlarmda anlatim biçiminin çok önemli, 'öz'le içiçe oldugu bir baska yazar alalim. Fau1kner,kisilerinin ruhsal gerginliklerini, zihinsel ~urumlarini, olaylardaki karmasikligi, geriye dönüsleri, an1msam81l'ltl, çagisimlari yazi ve konusma dilindeki mantiksal düzeni bozarak,.karmasik "ir. söz dizimi ile verir. Örnegin "Agustos Isigi"nda, Joe Christmas'm acikli olaylarla geçmis karmakarisik çocuklugunu animsayisi söyle verilir: "Bellek inanir bilmek hatirlamadan önce. Ansimaktan daha uzun zaman inanir, bilmekin düsünmesinden bile daha uzun zaman alir. Bilir hatiri. lar, inanir bir koridor bir büyük uzun kuleli soguk yankilanan binada koyu 99

6 kirmizi tugladan kurumla donuk kendisii$1kinden fa2la bacalar yüzünden, otsuz çakil serpili döseli bir arsada yerlesik tüten fabrika varoslariyla çevrili ve bir islahane ya da hayvanat bahçesi gibi on ayak boyunda çelik-ve-tel çitle kusatilmis ve burada rasgele kararsiz dalgalanmalarla, serçe gibi çocuk titremeleriyle tipki es ve mavi pamuklular içinde öksüzler içine ve disina hatirlayisin ama bilmekte devamli kasvet duvarlar gibi, kasvet pencereler gibi ki buradan yagmurda yildan yila komsulayan bacalardan kurum çubuklamrdi kara gözyaslari gibi" Uzun yillar öncesinde kalmis bes yas çocuklu~un bir sis perdesi gerisinden, unutusun, animsayisin sisleri arasindan verilisini yukaridaki gibi basarili bir biçimde degil de bütün cümleleri mantiksal bir düzene sokarak çevirdigini düsünelim bir çevirmenin. Yazam, yapita saygisizligun ötesinde, çeviri degil tam bir basarisizlik olurdu bu." diyor sayin Dogan.,/ Bir de kaynak dildeki özgün metne ve ardindan da amaç dilin kural ve özelliklerine göre yapilmis mantiksal bir çevirisine bakalim ve söyleyeceklerimizi söyleyelim. "Memory believes bef?re knowing remembers. Believes longer than recollects, long~r than knowing even wonders. Knows remembers believes a corridor in a big long garbled cold echoing building of dark red brick sootbleakened by more chimneys than its own, set in a grassless cinderstrewnpacked compound surrounded by smoking factory purlieus and enclosed by aten foot steel -and- wire fence like a penitentiary or a. ZOO,where in random erratic surges, with sparrowlike, childtrebling orphans in identical and uniform blue denim in and out of remembering but in knowing constants as the bleak wal1s,the bleak windows where in rain soot from the yearly adjacenting chimneys streaked!ike black tears." "Bellek iyice ögrenmeden önce bazi seylerin varligim benimser, animsar. An1m~d\gindan daha çok seyin var olduguna inanir. Ögrendiginden bile daha uzun bir süre kusku ve merak içindedir. 100

7 Bilincinde, animsiyor ve kendisininkinden daha çok sayidaki bacalardan çikan isle sevimsizlesmis koyu kirmizi tuglali büyük, uzun, kansik, soguk, yanki yapan bir binada bir koridorun var oldu~a inaniyor. Bina, çimsiz, curuf dökülüp sikistinlmis duvarla çevrili ~ir dizi yapinin arasina kondurulmus iç ve çevre alanda onu iyice saran tüten fabrika...bir islahane ya da hayvanat bahçesi gibi üç metre uzunlu~nda çelik-tel çitle kusatilmis... Burada serçeler gibi çocuk çigliklan hatirlanabildigi kadariyla bir örnek mavi kot kumas elbiseler içindeki öksüz ve yetimler, nedensiz, her an degisebilen kuvvetli duygular... ama sürekli algilandiklarmda her yil yanyana duran bacalardan çikan kurumun ya~urda siyah gözyaslari gibi üzerinden süzülüp aktigi soguk duvarlar kasvetli pencereler..." Görüldügü gibi yazann biçemi özellik gösteriyor. Özellikle, know, remember, believe gibi üç soyut kavram gösteren eylemi ve sözcügü kullanmadan ta bastaki özneyle bütünlestiriyor. tik cümlede görülen "before knowing remembers" yan cümlesinin eylemi yoktur, buradaki "remember" eylemi "memory" öznesine aittir. Bunu böyle düsünmemizi gerektiren gerekçe izleyen cümleler daha dikkatle incelendiginde iyi anlasilacaktir. Memory (bellek), know (bilmek), remember (hatirlamak/ animsamak) sözcükleri o denli yalm kullanilmamis, uzak ve yorumlayici anlamlar öngörülmüstür. Bu nedenle, "believe" eyleminin "varligini benimsemek", "know" eylemini "iyice ögrenmek, algilamak", "remember" eylemini ise "animsamak" olarak aldik. "Wonder" eylemini de "kusku ve merak içinde olmaklila es gördük. Herseyden önce amaç dilin okuyucusunu ilk örnek çeviride oldu~gibi zorlamaya hakkimiz var midir? Zorladi~ varsayarsak buna okuyucunun tepkisine oiacaktir? En yalin tahminle yapiti okumadan birakacaktir. Yazarianlamayacak ya da tuhaf bulacaktir. Ya çevirmenin basansiz oldugunu düsünecek ya da "Demek ki Türkçe bozu1uyor,ne günlere kaldik" diyerek hayiflanacaktir. Öyleyse burada yazara haksizlik ya da saygisizlik eden kimdir? 101 r

8 Jose Ortega Y. Gasset'ten Ahmet Cemal'in ç~virdigi "çevirinin Görkemi ve Yetersiz1igi"adli yazida deniliyor ki: "Çeviri, özgün yapitin tiplasi degildir; ayni yapitin baska bir sözcük dagarciginin yardimiy'1aolustunilmasi degildir, böyle olmayi da hiçbir vakit. amaç1amamahdir.çeviri.çevrilen~pitla ayniya7.1nsal türübilepayla~az; Burada vurgulanmasi gereken çevirinin kendine öz~ kurallan ve erekleriy- i Leötekilerden ba~ka. özel bir yazinsal tür oldulodur: çünkü çeviri yapitin kendisi degil yapita götüren bir yoldur. Çevirinin kendisi de bir yazinsal yapit degil, salt bir yardimci araçtir; yapiti yinelernek ya da onun yerine geçmeyi amaçlamaksizin bizi yapita götüren bir araçtir" Eger çeviri yalnizca bir araçsa, bir sanat, yaraticilik, çagin ve kültürlerin özümlenmesini yansitmiyorsa, bunca çaba, emek ve üretilen yapit ve sözler bosuna mi? Elbette degil, çeviriye herseyden önce, yazinsal bir yapit olarak ele alinmasi gereken, en azindan kaynak dildeki kadar degeri ve sanat yönü olabilen bir çalisma ürünü olarak 'bakilma1ive yeterli ve basarili çevinnen hem yazari, hem yapiti hem de kültürü özümleyip yorumladigi için saygi görüp takdir edilmelidir. Onun isi bir müzik yorumcusundan çok daha zordur ve özveri ister. Bence, anlam boyutu içerisinde üzerinde durulacak en önemli konu çevirmenin hak ve yetki sinirlan olmalidir. Biraz daha açarsak, çevinnen hangi durumlarda yoruma kaçmali, a.yi!damalaryapmali ya da yapmamali? Yazari ya da yapitim yorum1ayabilirmi yoksa bu konularda tamamen yan- Siz mi davranmali?' Insani, düsünce ve duygularini gene insan anlar. Kültürleri olusturan, kavramlan gelistiren gene insanlardir. Öyleyse bir insanin ötekini anlamasi, onun duygu, düsünce, görüs, ileti ve sentezini algilamasi, çözümle- 102

9 mesi ve yorumlamasiyla mümkündür. Onu paylasmaz, ondan haz duymazsa zaten iliski bastan kopar. Zoraki, ticari ve daha baska amaçlarla yapilan çevirilerin disinda yazinsal içerik ve biçem kaygusuyla çalisan çevirmenlerin yorum, biçem, içerik açisin~ yetki ve özgürlükleri olmalidir diyorum. KA YNAKÇA : i. Catford, J.C., (1978) A Linguilstic Theory of Translation, Oxford Uni. Press, London. 2. Göktürk, A. (1986) Çeviri: Dillerin Dili, Çagdas Yayinlar, Istanbul. 3. Kade, O. (1965) Zu einigen Grundlagen der allgemeinen Übersetsunne:stheorie Koller, W. (1978) 'Kritik der Theorie der Übersetzungsskritik',!RAL XVI, 2. 5~Popoviç, A. (1987) Yazin Çevirisi Terimleri Sözlügü. Metin Yayinlari, IstanbuL. 6. Reiss, K. (1977) Texnyp und Überetsingsmethode, Der operative Text, Scriptor, Kronberg. 103

çeviride KAYiPLAR SORUNU

çeviride KAYiPLAR SORUNU * Prof.Dr. Mehmet DEMIREZEN GIRIs: çeviride KAYiPLAR SORUNU Çeviri, genellikle sanildi~ndan çok daha fazla karmasik, açiklanmasi güç, bilmece gibi bir olgudur. Kültürler arasi bir bilgi dönüstürme olayi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI ÇEVİRMEN ODAKLI ÇEVİRİ MODELİ Yüksek Lisans Tezi Murat Ersin Yılık Ankara 2006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI

TÜRK DİL.t EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SORUNLARI Orta Öğretim Kurumlarında TÜRK DİL.t ve EDEBİYATI ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI j Öğretim Kurumlarında T ürk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ IV. ÖĞRETİM

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ)

FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ) FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ) Dr. Nazik GÖKTAŞ Mersin Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Çeviri Böl. E-posta: nazikg@mersin.edu.tr ÖZET İnsanlık tarihine koşut gelişen çeviri,

Detaylı

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi

Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Diyalog 2014/2: 46-60 Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi Nazik Göktaş, Mersin Öz D. Seleskovitch ve M. Lederer in birlikte geliştirmiş oldukları Yorumlayıcı Çeviri

Detaylı

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1

DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DİLBİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com DİLBİLİMİ VE DİLBİLGİSİ 1 Dilbilimi, dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün

Detaylı

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ Kâmil İŞERİ Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Bacon Genel Gözlemler Çalışmamızın amacı çok yönlü bir çaba gerektiren

Detaylı

ÖZET GÖSTERGEBĐLĐMSEL AÇIDAN REKLAM DĐLĐNĐN TÜKETĐM TOPLUMUNA ETKĐLERĐ Ebru ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Grafik Bölümü,Yüksek Lisans Tezi,

ÖZET GÖSTERGEBĐLĐMSEL AÇIDAN REKLAM DĐLĐNĐN TÜKETĐM TOPLUMUNA ETKĐLERĐ Ebru ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Grafik Bölümü,Yüksek Lisans Tezi, i ÖZET GÖSTERGEBĐLĐMSEL AÇIDAN REKLAM DĐLĐNĐN TÜKETĐM TOPLUMUNA ETKĐLERĐ Ebru ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Grafik Bölümü,Yüksek Lisans Tezi, 157sayfa, Şubat 2007 Danışman : Yrd.Doç.Dr.Esma SÜLDÜR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Hülya TUNA YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CHARLES BAUDELAIRE İN ŞİİRLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE İNCELEME Nuray CİHAN GÜNDÜZALP DOKTORA TEZİ 2008/ADANA

Detaylı

çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI

çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI * Yrd.Doç.Dr.lsmail BOZfAS Ulus1annbirbirlerini tanimasininbaslica yollanndan biri olan çeviri, degisik toplumlann, uluslann,

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 223-235 ÇEVİRİ ETKİNLİĞİNİN ANA DİL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 223-235 ÇEVİRİ ETKİNLİĞİNİN ANA DİL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2006 Cilt : 30 No:2 223-235 ÇEVİRİ ETKİNLİĞİNİN ANA DİL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Faruk YÜCEL Öz Bu makalede, çeviri olgusunun bir dili nasıl etkilediği, çeviri tarihi ve felsefesi

Detaylı

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 18 / Sayı: 2 / ss. 67-78 Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar YrdDoçDr.lşll ÖZYILDlRIM* Özet Bu çalışmanın amacı son yıllarda çok

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

SÖZCÜKLER, SÖZ ÖBEKLERİ, DEYİMLER VE ATASÖZLERİ NİN ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİNE ETKİSİ

SÖZCÜKLER, SÖZ ÖBEKLERİ, DEYİMLER VE ATASÖZLERİ NİN ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİNE ETKİSİ SÖZCÜKLER, SÖZ ÖBEKLERİ, DEYİMLER VE ATASÖZLERİ NİN ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİNE ETKİSİ Gülfidan AYVAZ ÖZET Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ

KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Halk Kütüphaneleri Çalışanları İçin KÜTÜPHANECİLİK FELSEFESİ Prof. Dr. İrfan Çakın 1 İÇİNDEKİLER FELSEFE VE KÜTÜPHANECİLİK o Felsefe Nedir? o Meslekler ve Felsefe o Kütüphanecilik Felsefesi Kütüphaneciliğin

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı