Atatürk ve Mehmet Akif

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk ve Mehmet Akif"

Transkript

1 Sakl Tarih Sinan Meydan Atatürk ve Mehmet Akif Yalanlar ve Gerçekler 2 Akif, Kuran tefsir ve tercümesini hakk yla yapamayaca n düflünse de Atatürk, Akif'in bu görevin üstesinden gelece ine hep inanm flt r. Atatürk, Akif in Kuran yeniden bir cüz yaparak onu Atatürk'e Tercümesinin Peflinde takdim edece ini, Atatürk be enirse M ehmet Akif e güvenen Atatürk bu nedenle de Akif'in Kuran tercümesinin izini sürmüfltür. Bu do rultuda tercümeyi bulmak için M s r'a adam göndertmifltir. Kaz m Taflkent'in tercümeyi bulmak için M s r'a gönderdi i adam Akif'in tercümeyi emanet etti i M s rl y bulmufl, ancak M s rl onu yakt n söylemifltir. Bunun üzerine Atatürk bu sefer de Hakk Tar k Us'u Mehmet Akif'le görüflmeye göndermifltir. Tar k Us Akif'e gidip, "Atatürk'ün tercümeyi istedi ini" söyleyince Akif yapt tercümeleri M s r'da birisine verdi ini, onun da baflka birine verdi ini, ancak zaten yapt tercümeyi be enmedi ini, e er iyileflirse 38 tercümeye devam edece ini belirtmifltir. Hakk Tar k Us, bütün srarlar na Mehmet Akif Ersoy

2 ra men mevcut tercümenin nerde ve kimde oldu unu ö renememifltir. Asaf lbay bu konuda Atatürk'ün flöyle dedi ini aktarm flt r: "fiair Akif'e Kuran tercüme edilmesi vazifesi verildi ve kendisine lira gönderilmifl oldu u halde bugün yar n diye ifli uzatmakta ve nihayet tercümeyi güya meçhul bir adrese göndermifl oldu u cevab n vermektedir." Atatürk, adeta b k p usanmadan Akif'ten tercümeyi istemifl ve her fleye ra men Akif'in 1936 y l na kadar tercümeyi bitirip kendisine teslim edece ini düflünmüfltür. Ancak bu beklentisi sonuçsuz kalm flt r. Bu durum Atatürk'ün Akif'e k r lmas na neden olmufltur. Karfl Devrimci softalar, bu gerçekleri bilerek veya bilmeyerek Akif' in yapt Kuran tercümesinin namazda okutulaca n düflünerek tercümeyi yakt n iddia etmifllerdir. Ancak bu iddia tamamen bir yak flt rmad r. Nitekim bugün tercümenin önemli bir bölümü bulunmufl, böylece yak lmad kesin olarak anlafl lm flt r. Ayr ca Akif, gerçekten de Kuran' n Türkçe tercümesinin namazda okutulaca n düflündüyse bu düflüncesinde yan ld çok aç kt r. Çünkü bilindi i gibi Akif'in tam anlam yla yapamad - /yap p da içine sinmedi i için teslim etmedi i Kuran' n Türkçeye tefsir ve tercümesini Atatürk, TBMM'nin onay yla Elmal l Hamdi Yaz r'a yapt rm flt r. Yaz r' n yapt tercüme de hiçbir zaman namazda kullan lmam flt r. BD MART 2013 Karabekir'in Çarp tmas ve Gerçek Kaz m Karabekir, Atatürk'le görüfl ayr l na düflüp, zmir Suikasti nedeniyle stiklal Mahkemesi'nda yarg land ktan sonra kaleme ald kitaplar nda do ru yanl fl, belgeli, belgesiz Atatürk'ü alabildi ince elefltirmifltir. Karabekir'in bu elefltirileri/sald r lar aras nda, Atatürk'ün, "Alçakça uydurulmufl, bana yap flt rmak istiyor" diye çok sert bir biçimde "yalan" oldu unu ifade etti i "iftiralar" da vard r. Atatürk, Kuran tefsir ve tercüme iflini slam düflman kiflilere de il, bu ifli en iyi flekilde yapabilecek kiflilere; Mehmet Akif'e ve Elmal l Hamdi Yaz r'a vermifltir. Örne in Karabekir, "Atatürk'ün Kuran' baz slaml k aleyhtar kimselere tercüme ettirece ini" yazm flt r. Ancak bilindi i gibi Atatürk, Kuran tefsir ve tercüme iflini " slam düflman " kiflilere de il, bu ifli en iyi flekilde yapabilecek kiflilere; Mehmet Akif'e ve Elmal l Hamdi Yaz r'a vermifltir. Nitekim Elmal l Hamdi Yaz r' n yapt Kuran tercümesi bugün hâlâ afl labilmifl de ildir. Mehmet Akif ve Elmal l 39

3 Hamdi Yaz r " slam düflman " olmad - na göre Karabekir'in gerçekleri çarp tt çok aç kt r. Laik nitelikli devrimlerin a rl k kazand 1925 y l nda bile dönemin tek parti hükümetinin ve Atatürk'ün -iddialar n aksine- bu Kuran tercümesine ne kadar çok önem verdiklerinin en aç k kan t araflt rmac yazar Übeydullah K sac k' n ulafl p Bir stiklal Afl Mehmet Akif adl kitab nda yay mlad 10 Ekim 1925 tarihli orijinal belgeyle kan tlanm flt r. Belge, Beyo lu 4. Noteri'nde yap lan bir sözleflmedir. Sözleflmede Mehmet Akif ve Elmal l Hamdi Yaz r' n yan s ra Diyanet flleri Riyaseti ad na Aksekili Ahmed Hamdi Efendi'nin imzalar vard r. Yani Diyanet flleri Baflkanl TBMM onay ve Atatürk'ün iste i ile Mehmet Akif ve Elmal l Hamdi Yaz r ile bir Kuran tesfir ve tercüme sözleflmesi yapm flt r. Sözleflmeye göre Diyanet flleri Baflkanl 'nca, Mehmet Akif ve Elmal l Hamdi Yaz r'a biner liras peflin olmak üzere 6 bin lira ödeme yap lmas taahhüt edilmifltir. Sözleflmenin afla da yer verdi im maddelerine göz at lacak olursa TB- MM'nin (dönemin CHP Hükümeti' nin) ve Atatürk'ün bu Kuran tercümesi ifline ne kadar büyük önem verdikleri çok aç k bir flekilde görülecektir. flte orjinal diliyle o sözleflme: 1- Kur'an- Kerim'in tercümesiyle muhtasar bir surette tefsirini Mehmet Akif Bey ile Hamdi Efendi deruhde etmifllerdir. 2- Riyaset-i müflarunileyha Hamdi Efendi ile Mehmet Akif Bey'den her birine alt flar bin lira te'diye edecektir. 3- flbu mebla n te'diyesi flu suretle olacakt r: Her birine biner liradan cem'an iki bin liras peflin verilecek ve mütebaki miktar birinci cüz nihayetinde yüz seksen alt flar, di er cüzlerden beheri nihayetinde yüz altm fl alt flar lira verilmek suretiyle muksitan te'diye edilecektir. 4- Tarz- tahrir flekl-i atide olacakt r. Ayet ve ayat- kerime yaz larak alt na meal-i flerifi ve bunu müteakip tefsir ve izah k sm yaz lacakt r. 5- Tefsir ve izah k sm nda bervechi ati nukat nazar- dikkate al nacakt r. a) Ayat- kerime nisbetindeki münasebat b) Esbab- nüzul c) K raat 'Ki aflereyi tecavüz etmemek laz md r.'' d) ktizas na göre terkib ve hükeman n izahat- lisaniyesi e) tikatça Ehl-i Sünnet mezhebine ve amelce Hanefi mezhebine riayet olunarak ayat n mütazamm n oldu u ahkam- diniye, fler'iyye ve hukukiyye, ictimaiyye ve ahlak yye iflaret veya alakadar bulundu u mübahis-i hikemiyye ve ilmiyeye müteallik izahat bilhassa tevhid ve tezkir-i meva' za müteallik ayat n mümkün mertebe basit izah, alakadar ve yahut münasebattar oldu u baz tarih-i slam vukuat. f)... müelliflerince yanl fl veya tahrif yollu fleyler dermeyan edildi i görülebilen noktalarda tenbihat- muhtevi notlar. g) nde'l-iktiza nasih ve mensuh ve muhassas. h) Bafl tarafa mühim bir mukaddime 40

4 tahririyle bunda hakikat-i Kuran' n ve Kur'an'a müteallik mesail-i mühimmenin izah 6- Peyderpey takarrür eden müsveddeler üçer nüsha olarak tebyiz edilerek biri Hamdi Efendi'de biri Akif Bey'de di eri de riyaset nam na heyet-i müflavere azas ndan Aksekili Hamdi Efendi'de bulunacakt r. 7- Müsveddelerin tebyiz ve inde'liktiza kütüphanelerden baz eserlerin istinsah ettirilmesi için mumaileyhimin emrinde ücret-i maktu'a ile güzel yaz l bir yahut icab ederse iki zat istihdam olunacak ve bunlara takdir edilecek ücret riyasetten te'diye k l nacakt r. 8- lk tab' n Diyanet flleri Riyaseti'nin hakk olup on bin adet olarak güzel ka da ve nefis bir surette tab ettirilecek ve fakat yüzde yirmisi müelliflere ait olacak ve tab n fleklini müellifler tayin edecektir. 9- Eser-i mezkurun esna-y tab nda formalar n tashih ve tab' na müteallik bütün ifltigalat riyaset-i müflarunileyhaya aittir. 10-Sahifelerin istertopisi al nacak ve bila bedel müelliflere verilecektir. 11- Birinci tab ndan sonra hakk tab yaln z müelliflere ait bulundu u cihetle müellifler diledi i miktarda eseri mezkuru tab edilecektir. fiimdi Atatürk düflman din bezirganlar na soruyorum: Kuran' tahrif etmek isteyen bir hükümet ve bir lider, Kuran tercümesi yapt raca kiflilerle Kuran' n en mükemmel flekilde tercüme edilmesi amac yla böyle ayr nt l bir sözleflme yapar m? Atatürk'ü din düflman göstermek isteyen bizim din bezirganlar "Akif'in ve Elmal 'n n Kuran tefsir ve tercümesi yapmakla görevlendirilmesinde Atatürk'ün hiçbir rolü yoktur! Bu ifli TBMM yapm flt r!" diyerek ak llar nca bu iflten Atatürk'e paye vermemeye çal flmaktad rlar. Bu din bezirganlar, güya Atatürk bu ifle karfl ym fl da TB- MM Atatürk'e ra men bu ifli yapm fl gibi bir aldatmacaya gitmifllerdir. Ama fena halde çuvallam fllard r. Çünkü, birincisi TBMM'nin Atatürk'e ra men böyle önemli bir ifli yapmas imkâns zd r. Bütün devrimler gibi bu devrimci ad m da Atatürk'ün iste i, onay ve bilgisi dahilindedir. kincisi, Kuran' n Türkçeye tercümesi Atatürk'ün "Din Dilinin Türkçelefltirilmesi" projesinin en önemli ad mlar ndan biridir. Atatürk bu iflle do rudan ilgilidir. Kuran' n Türkçeye tercümesini herkesten çok Atatürk istemifltir. Bu nedenle yukar da belgesini verdi im haf zlarla yap lan sözleflmede göze çarpan dinsel ayr nt lar belirleyen de bizzat Atatürk'tür. Bu gerçe i Hasan R za Soyak' tan ö reniyoruz. Atatürk ayr ca bu ifl için hükümetin ödene i d fl nda cebinden para da vermifltir. Dahas Atatürk 1932'de Ramazan ay nda stanbul'da camilerde, dönemin ünlü haf zlar na Kuran' n Türkçe tercümesini okutmufltur. Atatürk bu ifl için tam 9 gün aral ks z haf zlar Dolmabahçe Saray 'na ça rarak onlara camilerde Türkçe Kuran- nas l okuya- 41

5 caklar n bizzat uygulamal olarak anlatm flt r. (Bkz. Sinan Meydan, Atatürk le Allah Aras nda, "Bir Ömrün Öteki Hikayesi", 6.bas. nk lap Kitabevi, stabul, 2012) Akif: "Allah benim ömrümden als n ona versin" Atatürk ve Cumhuriyet düflman karfl devrimci softalarca neredeyse "Atatürk düflman " olmakla itham edilen Mehmet Akif', M s r'dan Türkiye'ye döndü ünde Atatürk hakk nda aynen flunlar söylemifltir: "M s r'da onbir y l kald m. Fakat on bir saat daha kalsayd m art k ç ld r rd m. Sana halisane (gerçek) bir fikrimi söyleyeyim mi: nsanl k da Türkiye'de milliyetçilik de Türkiye'de Müslümanl k da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. Allah benim ömrümden al p ona (Mustafa Kemal e) versin." stiklal Marfl 'n n yazar Akif'in Atatürk'e böyle bir sevgi duymas ndan fena halde rahats z olan bizim din bezirganlar, "Akif böyle bir fley demedi, bunlar uydurma, Akif, Atatürk düflman d r!" gibi niyet okumalarla Türk ulusunun iki de erini birbirinden uzak tutmaya çal fl rlar. Diyelim ki, bizim din bezirganlar hakl! Akif, Atatürk' le ilgili bu sözleri söylemedi! Ne de iflir? Akif'in Kurtulufl Savafl s ras nda Atatürk'ün yan nda ba ms zl k mücadelesine kat ld, savafl sonras ndaki devrimler sürecinde, devrim karfl t bir görünüm sergilemedi i, ba nazl a karfl oldu u, Kuran' n anlafl lmas, Türkçelefltirilmesinden yana oldu u ve dahas Atatürk'ün, TBMM'nin onay yla kendisine verdi i Kuran tercümesi görevini kabul ederek çal flmalara bafllad gerçe i de iflir mi? Bütün bunlar Akif-Atatürk iliflkisini bütün ç plakl yla gözler önüne seren gerçekler de il midir? Akif'in S k nt lar Bu gerçeklere karfl n Akif'in Cumhuriyet döneminde baz s k nt lar çekti i de do rudur. Yukar da görüldü ü gibi Akif, Atatürk'ü "ona ömrünü verecek kadar" çok sevmektedir. Atatürk de özellikle Kurtulufl Savafl s ras ndaki katk lar, stiklal Marfl 'n yazmas, ba naz bir slam anlay fl na sahip olmamas gibi nedenlere Akif'i çok taktir etmifltir. Böyle oldu u için Kuran' n Türkçeye tefsir ve tercüme iflini herkesten önce ona vermeyi do ru bulmufltur. Ancak Akif'in bir türlü bu ifli tamamlayamamas Atatürk'ü Akif konusunda biraz hayal k r kl na 42

6 Atatürk hiçbir zaman Akif'in mezar n n ziyaret edilmesini yasaklamam fl, Akif'i küçülten hiçbir aç klama yapmam fl, hiçbir zaman Akif'e düflmanl k beslememifltir. u ratm flt r. Atatürk, çok önem verdi i Kuran n Türkçeye tercüme iflini yar m b rakt için 1930'larda Akif'e k rg nd r, ancak -bizim Cumhuriyet tarihi yalanc lar n n iddia ettiklerigibi Atatürk hiçbir zaman Akif'in mezar n n ziyaret edilmesini yasaklamam fl, Akif'i küçülten hiçbir aç klama yapmam fl, hiçbir zaman Akif'e düflmanl k beslememifltir. Cumhuriyet'in Atatürk'lü y llar nda Atatürk'ün çevresindeki baz isimler bile Atatürk'ü maalesef do ru anlayamam fllard r. Örne in, Falih R fk Atay, "Çankaya"s nda Laikli in "dinsizlik" olarak alg land n yazm flt r. Böyle bir ortamda dinsel hassasiyetleri yüksek Akif'in unutuldu u do rudur. Ancak bu iflin sorumlusu Atatürk de il, Atatürk'ü ve devrimi do ru anlamakta zorlanan yöneticilerdir. Nitekim bu yöneticilerin Atatürk öldükten sonra izledikleri politikalar, Atatürk'ü hiç ama hiç anlamad klar n göstermifltir. Atatürk'ün R fat Börekçi, Fevzi Çakmak gibi dinsel hassasiyetleri yüksek dostlar n n oldu u da düflünülecek olursa Atatürk'ün dinsel hassasiyetlerinden dolay Akif'i d fllad iddias da yerle bir olmaktad r. Atatürk ve Cumhuriyet karfl Akif istismarc lar na son bir hat rlatma: Gerçek bir Müslüman, gerçek bir vatansever, büyük bir flair olan Mehmet Akif sirozdan vefat etmifltir. Bu arada siroz hastal n n tek nedeni alkol de ildir. Doktor raporlar na göre sirozdan vefat eden Atatürk'e "ayyafl" damgas yap flt ran softalar m z, "dindar" diye sahip ç kt klar Akif'e ne diyecekler acaba? Akif'e de sirozdan öldü ü için "ayyafl" derler mi acaba? Ne dersiniz? 43

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L Prof. Dr. Mustafa UZUN 1950 y l nda Trabzon da do du. stanbul Beyaz t Deneme lkokulu nu bitirdi. 1967-68 yaz döneminde stanbul mam Hatip Lisesi

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU Eylül 2005 Sunum Hüseyin Y lmaz Haz rlayan Zahit Atç l Redaksiyon Serhat Aslaner Seyyid Hüseyin Nasr da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Ço ulculuk 1 Türkiye Araflt

Detaylı

atatürk ün dine bak fl

atatürk ün dine bak fl CUMHUR YET TAR H amerikan büyükelçisi charles h. sherr ll in raporu atatürk ün dine bak fl r fat n. bali Sherrill Atatürk ile yapt mülakat n bir k sm na kitab nda yer vermemifl, bunu da Din konusundaki

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI May s 2004 5 Hizmet zordur ama... PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR Dergimizin her say s n yeni bir heyecanla bekledi imi söyleyerek bafllamak istiyorum söze. Bekliyorum

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

BABASININ KIZI : 70. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE FATMA AL YE HANIM

BABASININ KIZI : 70. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE FATMA AL YE HANIM BABASININ KIZI : 70. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE FATMA AL YE HANIM 2 Aral k 2006 Oturum Baflkan Fatma Karab y k Barbaroso lu yi efl, iyi anne, iyi Müslüman : Bir kad n filozof olunca... Ahmet Süruri Tarih in ve

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR

B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR Prof. Dr. Selahaddin ANIK Yap lan her iflte bir hata pay mevcuttur. Fakat amaç hatay en aza indirmek ve kabul edilir s n rlar aras nda tutmakt r. flte bunun sonucunda

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR*

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* Varl k Vergisi mükelleflerinden Ni de kökenli un tüccar Yorgo Hac dimitriyadis, Erzurum-Aflkale de kald toplam befl ay

Detaylı

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

SUNUfi. 1 Engels, R. Fischer'e 5 Nisan 1893'te yazd mektubunda flöyle diyor:

SUNUfi. 1 Engels, R. Fischer'e 5 Nisan 1893'te yazd mektubunda flöyle diyor: SUNUfi B L MSEL sosyalizmin temel tafl olan ekonomi politi in elefltirisi, Karl Marx' n bütün ömrü boyunca üzerinde kafa yordu u bafll ca sorunlardan biri oldu ve onun araflt rmalar n n bafll ca konusunu

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Ad na Sahibi Ömer ÖNGÜT Sorumlu Yaz flleri Müdürü smail YAVUZ Yay n Yönetim: Nuri ÖLÇER Yay n Kurulu: Nuri ÖLÇER smail YAVUZ U ur KARA Yusuf DO ANGÜN fiinasi

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Erdal nönü (1926-2007)

Erdal nönü (1926-2007) Aram zdan Ayr lanlar Erdal nönü (1926-2007) Erdal nönü, 6 Haziran 1926 da, smet ve Mevhibe nönü nün o lu olarak Ankara da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini Ankara da yapt. Lise yi Ulus taki Gazi

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

Türkiye de Dil-Lehçe-fiive-A z Tart flmalar. Nurettin Demir

Türkiye de Dil-Lehçe-fiive-A z Tart flmalar. Nurettin Demir 119 6 Türkiye de Dil-Lehçe-fiive-A z Tart flmalar Nurettin Demir G R fi Bir ana kaynaktan türemifl olan dillerin birbirleriyle veya kaynak dille iliflkileri ve bu iliflkilerde göz önünde bulundurularak

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı