Asıl adı Ali olan Âşık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asıl adı Ali olan Âşık"

Transkript

1 21 Asıl adı Ali olan Âşık Paşa bir büyük İslam âlimi ve tasavvufta ön sıraları işgal eden Horasanlı Şeyh Baba İlyas ın torunudur. Soy itibarıyla böyle ulu ve köklü bir ocağa mensuptur. Babası Muhlis Paşa dır. Ancak o babasını iki yaşında kaybetmiştir. Âşık Paşa ailesinin büyük bir dramı vardır. Aile bu acıların içinde kıvranmış ve bu durum 1239 yılından 1274 yılına kadar sürmüştür. Âşık Paşa nın dedesi Şeyh İlyas, öğrencilerinin çokluğu ile ünü yayılmış bir hocadır. Ancak her gelenin, Baba İlyas müridiyim demesi onlara olan hâkimiyetini ve onları görüp gözetmeyi de güçleştirmiştir. Böylece Baba İlyas ın müritleri arasına yabancı ve gayrimillî emeller besleyen Hristiyanlar da katılmıştır. Baba İshak bunların başında gelmektedir. Aslen Karamanlı veya Kefersudlu O Türkçeye Âşıktı ÂŞIK PAŞA Prof. Dr. Kemal Yavuz Türkçenin ifade gücünü günümüzden daha canlı şekilde Âşık Paşa da buluruz. Bu da onun samimi oluşundan, Türkçe için düşünüp fikirler ileri sürmesinden ve Türkçenin gelişmesi için büyük gayret sarf etmesinden ileri gelir. (Malatyalı) bir Hristiyan olan Baba İshak, Şeyh İlyas ın adını kullanarak, oğlu Elvan Çelebi nin tabiriyle bellerinde zünnâr kuşanan (Zünnâr: papazların bellerine bağladıkları uçları sarkık, ipten örme kuşak) kimseleri etrafına toplayarak isyan çıkarmıştır. Türk tarihine Babaî İsyanı olarak geçen bu isyandan Baba İlyas ın haberi bile yoktur. Elvan Çelebi nin verdiği bilgilere göre isyanı öğrenen Baba İlyas, Baba İshak adındaki öğrencisine haber gönderir. Kendisinin buna rıza göstermediğini, ayaklanmayı durdurmasını ister. Ancak bir Rum devleti kurmak niyetinde olan İshak onu dinlemez. Bunun üzerine Baba İlyas, Allah belanı versin, kolundaki kuvvet düşsün diye İshak a beddua eder. Bu isyan sonucu, hiç alakası olmadığı hâlde, Baba İlyas öldürülür. Baba İshak da aynı akıbete uğrar. İşte bu

2 22 AYIN DOSYASI adlı eserini kâinatı, âlemi okuyarak ortaya koymuştur. Bazı kaynaklar onu Hacı Bektaş-ı Veli nin öğrencisi olarak da gösterirler. Ancak kendisi ve oğlu Elvan Çelebi bununla ilgili herhangi bir bilgi vermezler. Âşık Paşa nın çocukluğu Selçuklu sultanlarından III. Gıyaseddin Keyhusrev ( ) zamanında, gençlik yılları da Mesud ( , ) ve III. Alaeddin Keykubad ( ) devirlerinde geçer. Olgunluk yıllarını Osman Bey (ö. 1326) zamanında yaşayan Âşık Paşa, Orhan Bey zamanında da ömrünün son yıllarını geçirir. Osman Gazi nin istiklalini ilanı sırasındaki törenlerde de bulunan Âşık Paşa, Kırşehir in Osmanlı topraklarına katılmasında önemli rol oynamıştır. Burada açtığı zaviyede ilim öğrettiği gibi Kırşehir Beyi de tayin edilmiştir. Âşık Paşa nın en önemli vasfı devrinin bir ide- isyan neticesinde Âşık Paşa nın oğulları devletin takibine uğrar. Âşık Paşa nın babası Muhlis Paşa hayatını bu takip ve tedirginlikler içinde geçirir. Âşık Paşa 1272 yılında Kırşehir de doğar. Babası onu Şeyh İlyas ın öğrencilerinden Şeyh Osman a bırakır ve 1274 yılında da vefat eder. Âşık Paşa nın asıl adı Ali dir. oloğu olmasıdır. Bu yönü de ele alındığı zaman, Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtmek gerekir. O, yeni Türk devletinin kuruluşunda temel meseleleri öne süren, devlet dilinin Türkçe olması ve seçme ordu kurulması gibi fikirler getiren bir bilgindir. Bu Kaynaklarda Ali Bin Muhlis Paşa Âşık Paşa nın en önemli sebeple Türkçecilik cereyanının en olarak zikredilen Âşık Paşa, Şeyh başında yer alır. Türkçeyi savunur. eseri Divan-ı Âşık Osman ın yanında yetişir. İşe Türkçeden, yani dilden başlar. Devrin en önemli ve huzurlu Paşa ve Maarif-nâme Türkçe üzerine fikirler getirir. Bir bir kültür merkezi olan Kırşehir, devlet için dilin önemini belirtir. adlarıyla da anılan Âşık Paşa nın çocukluğunun geçtiği Bu noktadan işe başlamakla geçmişin ve öğrenim gördüğü yerdir. O burada çok iyi öğrenim görmüş, Arapça, Farsça, Ermenice ve İbraniceyi de öğrenmiştir. Kendi verdiği bilgilere göre Hızır da ona Garib-nâme sidir yılında yazılan bu mesnevi beyit olup hendesi bir yapıya hatalı yolunu da kapatmış olur. İdare meselesinde hükümdarın başta asalet, bilgi, vücut sağlığı, cesaret, cömertlik ve vefa duygusu taşıması gibi özelliklere sahip hocalık etmiştir. Böylece ledünnî olması gerektiğini söyler. Askerin ilmi de elde etmiştir (ledünnî: Allah sahiptir. Fâilâtün ne şekilde yetiştirilmesi gerektiği- bilgisine ve sırlarına ait, onunla Fâilâtün Fâilün ni, ordunun teşkilini ve asker için ilgili). gerekli harp aletlerini ve silahları vezninde yazılan Oğlu Elvan Çelebi, onun iç ve anlatır. Ayrıca halka yol gösterir. dış güzelliklere sahip, güler yüzlü, Garib-nâme on Gerçek ve iyi insanın nasıl olması iyi ahlaklı bir kimse olduğunu, iyilik ve hayır işlerinde herkesi geçti- açtığı zaviyede hep öğrenci yetiş- gerektiğini bildirir. Zaten ömrü, bölümden meydana ğini bildirir. O devrin önde gelen âlimlerinden olup, tefekküre büyük yer verir. Yazdığı Garib-nâme gelmiştir. tirmekle geçmiştir. İnsanların sınıf sınıf olduklarını peygamberlerden başlayarak anlatır ve bunları dokuz bölük hâlinde ortaya koyar. Âşık Paşa, iyi bir tahsil görmesinin yanında, devrinin önde gelen bir bilgini olarak geniş ve derin düşünmesiyle de dikkat çeker. Garib-nâme adlı eserine baktığımız zaman Türk kültürünün bütün devirlerine ve ana kaynaklarımızın hemen hepsine Süleyman Çelebi nin Bursa daki türbesi

3 23 gider gelir. Onda Yusuf Has Hacip in büyük tesiri vardır. Verdiği öğütlerde Kutadgu Bilig e giden bir tarafı bulunmaktadır. Ana, baba, hoca ve Ahi şeyhinden dua almayı tavsiye eder. Bunlara hizmeti, sözlerini dinlemeyi, ilim öğrenmeyi, özellikle hoca eşiğinde kul olmayı, doğruluğu ve ihlas sahibi olmayı, halkın sıkıntılarını yüklenip gidermeyi, malı mülkü insanların faydalarına harcamayı, gelenle gidenle ilgilenmeyi ve yolunu kaybedenlere yollarını göstermeyi sıkı sıkıya tembih eder. Kooperatif fikrine yer verir, paranın geldiği yere neşe yağar diyerek iktisadi hayatı işaret eder. İlme büyük değer verir. Âlimleri örnek gösterir. Özellikle dört büyük imama gönülden bağlıdır. Onların çalışmalarıyla insanları sıkıntılardan kurtardıklarını söyler. Prof. Dr. Mehmet Kaplan ın önemle belirttiği gibi o, Osmanlı Türklerinin kurmuş oldukları cihan devletinin ideolojik ve metafizik temellerini hazırlar. Her yazar veya şair kendi devrine göre konuşur. Âşık Paşa nın yaşadığı zaman, parçalanma ve bölünmelerden, fitne ve fesatlardan doğan ıztırapların son bulma ve birliğe koşma zamanıdır. Bunda herkes için fayda vardır. İşte Âşık Paşa, insanları birliğe ve bir olmaya çağırır. Birlikten doğacak kuvveti örneklerle gözler önüne serer. Garib-nâme adlı eserinin ilk bölümünü birliğe ayırır ve on hikâye anlatır. Çünkü o parçalanma ve bölünmeleri kendi hayatında yaşayan bir âlimdir. Mevlânâ da devrindeki parçalanmaları bölünmeleri gördüğü için ayrılıklardan şikâyetini daha Mesnevi sinin ilk beytinde dile getirmiştir. Bu açıdan Mevlânâ yı takip eder. Kısaca söylemek gerekirse o, önder bir bilgin ve düşünürdür. Halkı aydınlatmada bir hayli gayret sarf etmiş, bütün ömrünü öğrenmek, kâinatı okumak ve bulduklarını gördüklerini yazmak ve öğretmekle geçirmiştir. Onun için bilim adamlarımız onu Türk ahlakçılarının başında saymışlardır. Âşık Paşa nın ulaşılmaz bir görüşü vardır. O, Âşık Paşa nın en önemli vasfı devrinin bir ideoloğu olmasıdır. Bu yönü de ele alındığı zaman Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtmek gerekir. O, yeni Türk devletinin kuruluşunda temel meseleleri öne süren, devlet dilinin Türkçe olması ve seçme ordu kurulması gibi fikirler getiren bir bilgindir. eserini düzenlerken bile onlu sistemi kullanır. Ona göre onlar ve katları sonsuza açılan bir penceredir. Bunun da ötesinde Türkçenin ifade gücünü günümüzden daha canlı şekilde Âşık Paşa da buluruz. Bu da onun samimi oluşundan, Türkçe için düşünüp fikirler ileri sürmesinden ve Türkçenin gelişmesi için büyük gayret sarf etmesinden ileri gelir. Âşık Paşa kendi ana dilinde yazdığı eseriyle tasavvufu bile en ince şekilde anlatmaktadır. Bu, Türkçeye karşı bazı yabancı fikirlerle beslenenlerin zıddına, Türkçenin o günden ilim dili olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bütün bunlara rağmen Âşık Paşa hakkında bilinenler yazdıklarımızdan öteye geçmemektedir. Meşhur eseri Garib-nâme sini 1330 yılında düzenledikten sonra, 3 Kasım 1332 tarihinde vefat etmiştir. Kabri Kırşehir dedir. Kendi adıyla anılan mahalledeki, türbesinde yatmaktadır. Eserleri Âşık Paşa nın en önemli eseri Divan-ı Âşık Paşa ve Maarifnâme adlarıyla da anılan Garibnâme sidir yılında yazılan bu mesnevi, beyit olup hendesi bir yapıya sahiptir. Fâilâtün Fâilâtün Fâilün vezninde yazılan Garibnâme on bölümden meydana gelmiştir. Yine her bölüm on kıssaya yer vermektedir. Böylece eserde yüz kıssa veya hikâye bulunmaktadır. Ancak birinci bölümde bir, ikinci bölümde iki, üçüncü bölümde üç olan, böylece onuncu bölümde, on olan hikâyelere yer verdiğinden eserde en azından beş yüz elli konunun anlatıldığını görürüz. Sesten, dilden, aşktan, meyvelerden, gemilerden, denizlerden, yerden, gökten, kumaş ve yiyeceklerden, bahçe kurmaktan, paradan, padişahtan, hocadan, anne ve babadan, peygamberlerden, kibirden, tevazudan tutun da aklınıza ne gelirse bütün varlıklar Garib-nâme de Âşık Paşa nın görüşüyle anlatılır. Bunların hepsi her zaman için geçerli konulardır.

4 24 AYIN DOSYASI Bu yönüyle bölümlerin açılımını göz önünde bu- başka şiirleri de vardır. Asıl adı Ali olan Âşık Paşa lundurursak, Garib-nâme nin gitgide açılan, bu şiirlerinde Âşık mahlasını kullanmıştır. açılımda genişleyen, genişleyip büyürken de nizam ve intizamı koruyan, insanı daha ötelere çetürk Dili Kültürü ve Edebiyatı İçindeki ken, hesaba dayanan bir yapısının olduğunu be- Yeri lirtmek gerekir. Âşık Paşa eserinin adını da ona Âşık Paşa Türkçeye gönül verenler içinde yapgöre koymuş; garip, şaşırtıcı şeylerin toplandığı tıkları ve söyledikleriyle büyük bir yer tutar. O zinkitap anlamında Garib-nâme demiştir. cirin en büyük halkalarından biridir. Âşık Paşa nın Garib-nâme nin en önemli özelliklerinden biri dil görüşü yalnız Türkçeyle ilgili değildir. O, gözde tercüme olmamasıdır. Bu yönüyle eser, Türk lemlerle, tabii ilimleri de genişleten bir şair ve düedebiyatının, Arap ve Fars edebiyatlarının tesirin- şünürdür. Onun hocası bir bakıma tabiat, daha gede değildir. Ancak ortak kültür ve inanç bakımın- niş anlamda alırsak kâinattır. Kâinata bakıp ondaki dan İslamiyet in incelikleri keşdışına çıkmaz. fetmeye çalışan, Zaten Türklük İsÂşık Paşa dil üzelam inanç dairesi rine de görüşler içinde yer alırken getirmiştir. O bu karşılaştıkları yönüyle genel dil yenilikleri de albilim-i içinde yer maktan çekinmealır. Batılı dil bilmiş, kendi zevk ginlerinin XVIIIve tabiatına göre XIX. yüzyıllarda bir yol tutmuştur. ulaştıkları dil gögarib-nâme de rüşü, daha geniş böyle bir eserdir. olarak onlardan Âşık Paşa bu esedört beş yüz sene ri ömrü boyunca önce Âşık Paşa yazmıştır. Kâinata tarafından düşübakıp okuduklanülmüş ve yazılrını sırayla birden mıştır. Hava, ses, Aşık Paşa nın Ali Emiri Kütüphanesi nde bulunan Garipname adlı eserinden sayfalar ona kadar, onlu harf münasebeti, desteler hâlinde biriktirmiş ve ölümünden iki sene mahreç durumu gözlemlere dayanarak, dilin görüönce bir nizama koyarak eserini Türk milletine bı- nüşte ortaya çıkışı, bu çıkışın dilde ve kalemde ifarakıp gitmiştir. de şekline gelirken hangi vücut organlarını dolaşayrıca Âşık Paşa nın bazı küçük hikâyeleri tığı Âşık Paşa tarafından birer birer ele alınmıştır. de vardır. Bu hikâyeler, kanaatimize göre, Garib- Bu itibarla Âşık Paşa söze büyük önem vermiştir. nâme ye giremeyen küçük mesnevilerdir. Fakr- Söz olmasa öğrenim olmaz, bilme olmaz, düşünnâme, Vasf-ı Hal, Hikâye, Kimya Risalesi yayınlan- me olmaz. Her şeyden evvel anlaşma ve anlama mış küçük mesnevileridir. Bunlardan başka olarak olmaz. Onun için kâinatta her bir varlık sözde yer yayına hazırladığımız tutmuş, dilde söylenmiştir. Âşık Paşa bu yönler1. Dâsitân-ı Mazi ve Müstakbel ü Hal den bakarak sözün aslını araştırmaya teşvik eder. 2. Dâsitân-ı Suâl-i Acîb ü Garîb Bunu bilip öğrendikten sonra konuşmayı öğütler. 3. Dâsitân-ı Hamâl Onun nereden gelip nereye gittiğini, vardığı yerde 4. Dâsitân-ı Seyyid ve Şeyh ü Müftî neler yaptığını ve nasıl tesir bıraktığını sorar. Proadlı mesnevileri de bulunmaktadır. Musiki ve paganda tarafını verir. Kâğıtlara bağlanışını, işaret mevsimleri konu alan Risale fî-beyâni s-sema adlı olarak görünüşünü, yönünün göğe doğru oluşunu eseri ise nesirdir. Bunların dışında Âşık Paşa nın haber verir. Onda iki unsur bulunduğunu, onun

5 25 için harfin ve sesin vücut; anlamının ise can olduğunu bildirir. Âşık Paşa, en önce anlatımı, dil ile anlatım ve yazılı anlatım olarak ikiye ayırmıştır. Ayrıca, iş olarak yazının, ses olarak da sözün geçtiği konakları en geniş şekilde anlatır ve her ikisini sözlü ve yazılı anlatım olarak dilde birleştirmiş olur. Böylece gözlemlere dayanarak, gerçekçi bir şekilde dilin teşekkülünü, onun maddi ve manevi gücünü anlatmaya çalışır. Ayrıca bunu en iyi şekilde ifade eder. Dili bir anlaşma vasıtası olarak bildirir. Gönül bir defter gibidir; söyleyen onu oradan okuyarak dile getirir. Dilden de söz olur; bu söz uçup karşıdakinin gönlüne konar. Böylece anlam dil vasıtasıyla, bir gönülden başka bir gönle geçip yazılır, bazen gönülde kimi zaman da dilde eğleşir. İhtiyaç duyulunca dilden söz olarak çıkar. nında ve Türk milletinde olduğu hâlde, Türkçe iki yüz yıla yakın bir zaman Arapça ve Farsça karşısında ihmal edilmiştir. Edebî dil, resmî yazışma dili hep Farsça olmuştur. Arapça ise zaten din ve bilim dili olarak Farsçaya bile üstün bir dildir. Bu durum XIII. yüzyılın ortalarına kadar sürer. Ancak bundan sonra bir uyanış başlar. Bu uyanış halkta kendini gösterir. Türk halkı anlamadığı değil kendi anladığı dilde, öğütler ve kitaplar ister. Bilginlerin ve edebiyatla uğraşanların, Türkçe eserler yazmaları gerektiği üzerinde ısrarla durur. Her yönüyle Türk olan bir devlette, Türkçenin garip hâli XIV. yüzyılın bilgin ve edipleri yanında beylerini de harekete getirir. Osmanlı işe dil sevgisiyle başlar. Âşık Paşa ve Yûnûs bunun en açık örnekleri olarak görülür. Gülşehri ve Şeyyat Hamza yı da buraya dâhil edersek; daha XIV. yüzyılın başında Bu açıklamalar ve dil şuuruyla eser fikirlerin hepsi Âşık Paşa nın genel dil bilim-i içindeki yerini ve dillerin tekâmülünde nasıl bir yol tutulduğunu verme kendini en iyi şekilde gösterir ve bu durum bir asrı içine alarak daha sonraki yüzyıllara taşar. gösterme- Gerçekten XIV. si bakımından devri için önemlidir. Genel Aşık Paşa nın Kırşehir deki türbesi yüzyılın bütün yazar ve şairleri ister ter- dil bilimciler yaptığımız araştırmaya göre, ancak cüme, ister telif olsun eserlerini Türkçe sevgisi ve XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yüzyıl başlarında dilin dil şuuruyla yazarlar. İşte Âşık Paşa bunların başında gelir ve Türkçeyle ilgili fikirler de getirir. O, teşekkülü üzerine düşünmeye başlayacaklardır. Âşık Paşa bununla da kalmaz. Bu temel üzerinde yükselerek Türkçenin durumunu gözden fikrini uyandıran âlimdir. Böylece Selçuklulardan Osmanlı devletinde bile işe Türkçeden başlamak geçirir. Onun diğer diller karşısındaki hâlini düşünür. Bu yönüyle baktığımızda onun Kâşgarlı plana çıkarılarak başlanmıştır. Böyle olmasına rağ- sonra sürecek Osmanlı asırlarında işe, Türkçe ön Mahmud dan sonra Türkçe üzerine düşünen ikinci men, aslında Âşık Paşa zamanında da Türkçe eser bir bilim adamımız olduğunu belirtmemiz gerekir. vermek yadırganır. Ancak Âşık Paşa ve çağdaşları O devri için olduğu kadar diğer devirlere de ışık bunda ısrar ederek, XIII. yüzyıldaki Türkçeyle ilgili menfi düşüncelerin karşısına çıkarlar. Âşık Paşa tutacak bir dil görüşüne sahiptir. Âdeta Türkçenin başına gelecekleri bilir gibi, devrinden tavır koyar. Türkçede ve başka milletlerin kültür tarihinde bir Fikir olarak Türkçeyi ön plana çıkarır. Bu, geçmişte benzeri olmayan meşhur Garib-nâme adlı eserini dilimizin başına gelenleri bilmesinden ve bir tecrübenin sahibi olmasından kaynaklanır. den önce Türkçe üzerindeki olumsuz ve uğursuz yazar. O böyle bir abide eseri yazmakla her şey- Türkçenin geçmişine bakarsak, Karahanlı Türk düşünceleri ortadan kaldırır. Böylece Türkçenin Hakanlığı devleti hariç tutulursa, idare Türk haka- gücünü göstermiş olur. Bu Âşık Paşa nın en başta

6 26 AYIN DOSYASI gelen hizmetidir. O, Ma nîyi bir dilde sanman siz hemân Cümle diller anı söyler bî-gümân diyerek, diller arasında bir farkın olmadığını işaret eder. Ayrıca, Gerçi kim söylendi bunda Türk dili İllâ ma lûm oldı ma nî menzili şuurlu olarak denemiş ve bunda başarılı olmuştur. Garib-nâme nin pek çok beytini bu fikirden hareket ederek yazmıştır. O böylece saf Türkçe kullanma yolunu seçer. Şu beyitlere bakacak olursak onun bunda ne kadar başarılı olduğunu görürüz: Sanma kim buncak-durur erlik işi Binde biridür ki direm iy kişi Ta ki mahrum kalmaya Türkler dahı Türk dilinde anlayalar ol Hak ı Her kim erlik tahtına ağmış ola Ol kişiden dört ogul togmış ola Çün bilesin Türk ü Tacik dillerin Yirmegil sen Türk ü Tacik dillerin beyitlerinde, Türk milleti için çalıştığını ve hiçbir dilin horlanmaması gerektiğini söyler. Âşık Paşa o günlerde Türkçenin düştüğü durum ve dil sevgisi yanında dilimizin bir gramerinin bulunmadığına da dikkat çeker. O, Kamu dilde var-ıdı zabt u usûl Bunlara düşmiş idi cümle ukûl Dördi toga dört yirinden ol erün Eydeyüm ger açug-ısa gözlerün İşid imdi her birinün adını Kim bulasın uşbu sözün dadını * * * Kimisi hoş dügün eyler il gelür Okıdı varmaz-ısan gönli kalur Türk diline kimsene bakmaz-ıdı Türklere hergiz gönül akmaz-ıdı Kimi sayru, sormak ister sor anı Kimi bir dem görmek ister gör anı Türk dahı bilmez idi ol dilleri İnce yolı ol ulu menzilleri beyitlerinde görüldüğü gibi başka dillerin incelenerek gramerlerinin yapıldığını, onların kaidelerinin belirlenerek öğrenme usullerinin bilindiğini, fakat Türkçenin böyle bir şansının olmadığını üzülerek zikrettiği gibi, Türklerin de dil meselesinde bilgilerinin bulunmadığını ve Türkçeyi sahiplenmediklerini anlatır. İkinci olarak Garib-nâme sini böyle bir fikrin ışığı altında bilinçle kaleme almıştır. Başta Garib-nâme olmak üzere o devirde yazılan eserlerle Türkçe yeniden yazı dili olmuş veya eski şekline dönmüştür. Böyle bir eserin ortaya çıkmasıyla Türkçenin ifade gücü ve edebî kudreti de öne çıkarılmıştır. Biz bunu Âşık Paşa ya borçluyuz. Üçüncü olarak söylemek gerekirse Garib-nâme üzerinde yapılacak çalışmalar Türkçeyi her bakımdan incelemeye kâfidir. Üstelik grameri yanında sözlüğünü de yapmak mümkündür. İşte Âşık Paşa bunları gerçekleştiren ve gerçekleşmesi için zemin hazırlayan bir âlim şairdir. Âşık Paşa Türkçe asıllı kelimelerle söylemeyi * * * Çün ulaldı ogul evermek gerek Agı atlas at katır virmek gerek * * * Kâşgarlı Mahmud tasviri

7 27 Anun için çok kişi gelmez işe Ne ylesün kim çiçek irmez yimişe Âşık Paşa açık ve çekici bir anlatımla, anlaşılan bir dil kullanmıştır. Dikkat çeken bir başka özelliği kullandığı Arapça ve Farsça kelimelerde ölçülü olmasıdır. Âşık Paşa bunda halkın anlama durumunu esas almıştır. Gerçekte ona göre kelimelerin milliyeti yoktur, söylenenin ve yazılanın canlılığı ve anlaşılması esastır. O Arapça ve Farsça kelime kullanımına daha fazla ihtiyaç duyduğu zaman bu kadroyu biraz daha açar. Ancak hiçbir zaman halk zevkinden zurumlu Mustafa Darir ve Sarıca Kemal gibi şairler bu görüşün temsilcisidir. b. Türkçeyi işleyelim diyen ve bir gramer fikri geliştiren şair ve yazarlarımız. Bunların başında Âşık Paşa gelir. Aynı yüzyılın sonunda bu fikir Şeyhoğlu Mustafa tarafından da benimsenir ve daha ileri götürülür. c. Türkçe anlatımda kıttır. Bunu Arapça ve Farsça kelimelerle zenginleştirip çeşnisine kavuşturalım diyen şair ve yazarlar. Bu yazarlar ve şairler, II. Murat, II. Bayezit ve III. Mehmet gibi padişahların açık ve anlaşılır dil ile yazmak ve konuşmasından uzak düşmez. Arapça ve Farsça kelimelere yer Devrin en önemli ve huzurlu bir gibi ısrarlarına rağmen keyfi bir yol tutmuşlar, sonunda kendileri verdiği bu şekildeki beyitler eserinde çok görülür. Fakat bu durum Bu fikrin destekleyicileri de Şeyhi bile okunamaz hâle gelmişlerdir. kültür merkezi olan yadırganmaz. Yazdığı beyitlerde Kırşehir Âşık Paşa nın ile başlayıp İbni Kemal, Hoca Sadettin Türkçe kelime sayısı da yabancı kelimelere nispetle fazladır. Fakat çocukluğunun geçtiği ve öğrenim gördüğü yerdir. Efendi ve Gelibolulu Ali ye kadar gider. Ne yazık ki üçüncü O burada çok iyi şunu da bilmek gerekir. Son devirlere gelinceye kadar, Türklerde ağır basar ve bu durum dilimizin fikir Türkçenin tarihî gelişiminde Arapça ve Farsça yabancı bir dil gibi görülmemiştir. Âşık Paşa da öğrenim görmüş, Arapça, Farsça, silkinmesine kadar devam eder. Ancak daha sonra ileri sürülen ve aynı fikirdedir. Ona göre asıl olan Türkçenin anlaşılır açık şekilde yazılması ve ilmî açıdan ele alınması Ermenice ve İbraniceyi anlaşılma ve halkın anlamasıdır. Gerçekte bu durum ta Orhun dan başlar. Türkçenin kaderine bakınca de öğrenmiştir. Kendi verdiği bilgilere göre fikri, yukarıda da anlattığımız gibi, Âşık Paşa dan kaynaklanır. Kanaatimce şairin dil ile oynaması, bu şe- yanında daima başka dilleri de buluruz. Bu ilk zamanlarda Çincedir. kilde anlaşılır açık bir anlatıma yer Hızır da ona hocalık İslam medeniyeti içinde Arapça ve Farsça olmuştur. Tanzimat döneminde etmiştir. vermesi, Türkçeye hizmeti onun hayatı boyunca sürüp gitmiştir. Fransızcadır; şimdi de İngilizceye açılım vardır. Ancak Türkçe hiçbir zaman varlığını yitirmiş değildir. Dilimizin en anlaşılmaz bir şekil aldığı zaman bile silkinip kendine dönmesi vardır. İşte Cumhuriyet devri buna örnektir. Burada şunu da belirtmeliyiz: Selanik te 1908 yılında başlatılan dil hareketi Âşık Paşa nın yaptıkları Âşık Paşa yolunda Türkçe hakkındaki görüşler devam eder. Yine Âşık Paşa ile aynı görüşü paylaşan bir başka şair de Şeyhoğlu Mustafa dır. O da Türkçeye nice emekler verdiğini ve sonunda başardığını, Göbüt dildür bu dili irdedüm çok Agaçdur yâhû taşdur kim taşu yok ile çakışır vaziyettedir. Fakat ne Tanzimat ın şair ve yazarları, ne de daha sonraki yazar ve şairlerimiz, Âşık Paşa yı ve Türk dili üzerine görüşlerini belirten diğer şairlerimizi tanırlar. Onların devrinde bir yenilikmiş gibi görülen ve ileri sürülen Sovukdur tadı yokdur tuzı yokdur Yavandur lezzeti vü özi yokdur Sıgındum kamusıyla Tanrıya ben Kavî ihlâsum ile bî-riyâ ben fikirler XIV. ve XV. yüzyıllarda tartışılmıştır. Zaten o devirde Türkçeyle ilgili başlıca üç görüş vardır: a. Türkçe yazalım hasbi Türkçe: Gülşehri, Er- Kitâbı düzmege âgâz kıldum Ma ânî çarhına pervâz kıldum

8 28 AYIN DOSYASI diyerek anlatır ve kendisindeki dil sevgisini ortaya koyar. Bütün bu uğraşlar sonunda medreselerin dili bile Türkçe olmuştur. Bunu da yine Türkçe yazmakla övünen Devletoğlu Yusuf, yazdığı Vikâye Şerhi nde anlatır. O bu hususta, İy niçe gördük ulu âlimleri İlm ile hem âlim ü kâmilleri söyleyişle ortaya koymuştur. Bazen de ifadede değişiklik yaparak, manayı Âşık Paşa dan almıştır. Şimdi şu beyitlere bakalım ve Mevlid ile karşılaştıralım, burada ilk beyitler Âşık Paşa nın sonraki beyitler de Süleyman Çelebi nindir. Allah adın eytlüm evvel ibtidâ Andan oldı ibtidâ vü intihâ I- 4a/10 Türk dilince düzdiler bunca kitâb Mâni yüzinden götürdiler nikâb Türkîdür ders-i müderrisler ahı Hem muhaddisler müfessirler dahı beyitlerini söylemektedir. Âşık Paşa nın diğer bir yönü, kendinden önceki Türk edebiyatına hakkıyla vâkıf bir şair olmasıdır. Orhun Abideleri nden Mevlânâ nın Mesnevi sine, Dede Korkut tan Yûnûs a kadar bütün Türk edebiyatı verimleri onun kaynağı durumundadır. Özellikle Kutadgu Bilig den çok etkilenen şair, edebiyatımızda yer yer şerh edebiyatına da yönelir. Yûnûs Emre nin bazı beyitlerini hissettirmeden şerh eder. Ancak Âşık Paşa nın bir başka yönü Türk edebiyatında bazı eserlerin doğmasına sebep olmasıdır. Süleyman Çelebi Vesîletü n-necat adlı Mevlid ini yazarken Âşık Paşa nın Garib-nâme sinin tesiri altındadır. Gerçekten ilhamını, söyleyişini ve eserinin veznini ondan alır. Kısaca söylemek gerekirse Mevlid in pek çok beyti Âşık Paşa nın nefesidir. Süleyman Çelebi bunu yaparken Âşık Paşa nın bazı beyitlerini aynen aldığı gibi, bazı beyitlerinin kimi mısralarını da değiştirmiş ve daha güzel bir Allah adın zikr idelüm evvelâ Vâcib oldı cümle işde her kula M. 1 Cümle âlem yog-iken ol var-ıdı Şöyle eksüksüz ganî Cebbâr-ıdı I-4b/1 Cümle âlem yog-iken ol var idi Yaradılmışdan ganî Cebbâr idi M. 28 Ol ki Hak evvel yaratdı âlemi Âlem içinde kopardı Âdem i I-18b/2 Hak taâlâ çün yaratdı Âdem i Kıldı âdemle müzeyyen âlemi M. 119 Birdür ol birligine şek yok-durur Andan artuk dünyada tek yok-durur I-38b/10 Birdür ol birligine şek yok-durur Gerçi yanlış söyleyenler çok-durur M. 26 Ol togıcak bütler oldı ser-nigûn Bütperestler kamusı oldı zebûn II-210b/2 Ol gice hep putlar oldı ser-nigûn Cânına şeytânun urıldı dügün M. 261 İşid imdi Mustafâ mi râcını Hulleden tonı vü nûrdan tâcını II-123a/1

9 29 İşit imdi Mustafâ mi râcını Niçe urındı saâdet tâcını M.346 Rahmetün çok fazlun üküş iy Kerîm Koma bini acz evinde iy Rahîm I-226a/9 Tur oturma bin buraka gel berü Çıkısarsın nüh felekden yokaru II-123a/7 İlk sana bilmek gerek kim ol İlâh Niçe düzdi âlemi ol Pâdişâh I-156b/3 Tur berü gel yâ Muhammed tîz didi Kim seni Hak hazretine ündedi M. 354 Gör Çalab un kudretin kim n eyledi Niçe dürlü nakş u bünyâd eyledi I-40a/5 Uşbulardur bu iki rek at namâz Nüh felek ehlindeki kılnan niyâz Gizlü genci gösterüp açmag-ıçun Âleme ol rahmeti saçmag-ıçun Cümle gök ehlindeki nâz u niyâz Geldi uş oldı iki rek at namâz II-129b/8, 11 Süfliye inmeg-içün ol akl-ı kül Ol mahabbet nûrı ol genc-i usûl II-80b/3-4 Anlarun her tâ atın ol Bî-niyâz Cem idüp bir yire ad urdı namâz M. 378 Burada her iki eserde karşılıklarını verdiğimiz beyitlerden başka pek çok beyit; Garib-nâme den olmak suretiyle aşağıya alınmıştır. Bunlara bakılınca her beytin Mevlid de bir yer tuttuğunu hemen anlarız. Hâlık oldur ol yaratdı mahlukı Mahlukun oldur gümansuz hâlıkı I-231b/4 Yidi kat gök ol yaratdı bî-sütûn Yidi kat yir ol durıtdı bâ-sükûn I-231b/7 Uçmagı düzdi senünçün ol Celîl Anda ne kim var sana kıldı sebîl II-5a/9 Bu iş ü bu kudrete ne akl ire Söz üküşdür çün girü indi yire II-8b/6 Mustafâ mi râcını çün bildiler Dirilüp cümle selâma geldiler II-9a/2 Anda hâzır cem iken ol cümle cân Bir namâz vaktı irişdi nâgehân II-9a/3 Enbiyâ ervâhı anda cem-idi Mustafâ ol cem içinde şem idi II-9a/7 Yusuf Has Hacip tasviri

10 30 AYIN DOSYASI Oldılar bunlar cemâat ol imâm Ol namâzı kıldılar anda tamâm Bir kavulda şöyledür kim ol namâz Gökler üstinde kılındı ol niyâz II-9a/5-6 Tanrı dan emr oldı bu biş vakt namâz Kim kıla her dem anun birle niyâz II-128b/3 Geçdi vardı Hazret e kıldı niyâz Hakk ıla söyleşdi bunça sırr u râz Çün Çalap dan degdi bu ikbâl ana Kıldı peygamberler istikbâl ana Ya ni rûh-ı enbiyâ varmış-ıdı Arş öninde kamusı durmış-ıdı II-82b/5-6 Çün bu işi böyle gördi ol Resûl Gönline hoş geldi bu zabt u usûl II-123b/1 Kabe-kavseyn oldı menzilgâh ana Gör ne devlet virdi ol Allah ana II-128a/1-2 Ma lum oldı evvel ü âhir ana N oldı veya n olısar önden sona II-209b/11 Anmadı ol atasın u anasın Lîkin unıtmadı bir dem ümmetin Birisinde Mustafâ kılmış namâz Birisinde kılmış ol Meryem niyâz II-9b/9 Bir kavul oldur ki Kuds e geldiler Ol namâzı Kuds içinde kıldılar II-9a/10 Ol namâzı kıldılar anda tamâm Bî-rükû u bî-sücûd u bî-kıyâm II-9a/9 Ümmetî dip ümmetî dip kıldı nâz Hak katında oldı ol nâz u niyâz Geldi rahmet yarlıgadı ümmeti Böyle olur dosta dostun himmeti II-192a/11 Kamumuz ol Hak katında eksügüz Eyle san bir hücredür uçmakdan ol Anun-ıçun andan agdı göge yol II-10a/9 Ortada söylendi bunça gizlü râz Bir nefesde makbûl oldı bin niyâz Çün Habîb indi girü bu menzile Arş ayagında bile geldi bile II-210a/5 Ol zamân kim çıkdı ol arş üstine Gitdi perde dôst irişdi dostına Cümle gök ehli beşâret urdılar Tapuda el karşuruban durdılar II-210a/1-2

11 31 Da vimüz yok bilürüz eksügümüz I-167b/10 Dinleyenün gönline rahmet bırak Bunlara göstermegil hecr ü firak I-101b/9 Hem bulardan hoşnud olsun şâhumuz Rahmet içre dutsun ol Allahumuz I-16a/10 Her nefes bin rahmeti Hakkun ana Kim yazanı fâtihâ birle ana I-174a/4 Aşık Paşa nın Ali Emiri Kütüphanesi nde bulunan Garipname adlı eserinden sayfalar Bunun yanında o, bazı edebî türlerin de öncüsü durumundadır. Bu açıdan bakınca Anadolu da başlayan ve gelişerek devam eden Türk edebiyatında ilk miraç-namenin de Âşık Paşa tarafından yazıldığını görürüz. Yine edebiyatımızda Yusuf ile Zeliha ve Leyla ile Mecnun adındaki aşk hikâyelerini ilk defa kaleme alan şairler arasında Âşık Paşa da vardır. Çağdaşı ve hemşehrisi Gülşehri ye paralel olarak gül ve bülbülün hâllerini aşk içinde eserinde anlatan o olmuştur. Ayrıca eserinde Hızır aleyhisselâmın hayatını anlatmakla menkıbe türünün de ilk yazarıdır. Bütün bunların yanında şairin her hadiseye ibret gözüyle bakması ve okuyucuyu olayların arkasını görmeye davet etmesi, insanı hikmet tarafına çeker. Böylece Âşık Paşa hikemî edebiyatın da başında yer alır. Bu görüş daha sonraki yüzyıllarda Nabi den Koca Ragıp Paşa ya kadar pek çok şairimizde de görülecektir. Kısaca söylemek gerekirse Âşık Paşa yaşadığı zamandan başlayarak Türk edebiyatını yönlendirenlerden biridir. Nerede hareket varsa, orada bereket vardır diyen Âşık Paşa, iyi bakan iyi görür düsturuna sıkı sıkıya bağlıdır. O bu sözleriyle insanları çalışmaya ve hayır yapmaya yönlendirir. İnsanın öldükten sonra geride bıraktıklarına dayanarak yaşayacağını söyler. Ona göre bir kimsenin dört oğlu vardır. Hayrını ve iyiliklerini bunlarla devam ettirir. Bu durum kıyamete kadar sürer gider. Bu dört oğlun biri malından olan hayırlarıdır. İkincisi ilminden olan oğullarıdır. Bu da kitaplarıdır. Üçüncüsü huyundan olan oğullarıdır. Bu da öğrencileridir. Dördüncüsü ise sulbünden gelen oğullarıdır. Bunlar falan oğlu falan, falan oğlu falan diye anılırlar. İşte Âşık Paşa ya göre insanı geleceğe taşıyan, gelecekte karşılayan bunlardır. İnsan bunlar sayesinde saadete ve hayırlara kavuşur. Âşık Paşa bunları söyler. O bu dört hayırlı evladın hepsine sahiptir. Sulbünden gelen oğulları Osmanoğulları na paralel olarak yedi göbek berilere gelmişlerdir. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi Âşık Paşa ve sülalesinin Türk kültürüne hizmeti yalnız bu kadar değildir. Âşık Paşa nın oğlu Elvan Çelebi yazdığı Menakıbü l-kudsiyye adlı eseri ve şiirleriyle babasının yolunu izler. Türk edebiyatında başlı başına menkıbe türünün ilk örneğini bir büyük eserle verir. Bu eser büyük dedeleri Baba İlyas-ı Horasanî ile yakınlarını ve babası da dâhil yakınlarını ve ailesini anlatmaktadır. Yine Fatih Sultan Mehmet devri tarihçilerinden olan ve Osmanoğulları na paralel bir şekilde tarih içinden gelen yedi göbek öteden birlikte geliyoruz diye Osmanlı sülalesine olan yakınlığını dile getiren, Âşık Paşazade adıyla bilinen ve Âşıkî mahlası ile şiirler yazan bir bilgin olan Derviş Ahmet Âşıkî de, Tevârih-i Âl-i Osman adlı eseriyle, Osmanlı tarihinin yazarı bilinen ilk müellifidir. Bu zat Sultan I. Mehmed den itibaren II. Murat, Fatih ve II. Bayezid devirlerini de görür. Padişahlarla yakın ve samimi dostluğu vardır. Osmanlı tarihimizi yaparken, Âşık Paşa ve nesli de kültürümüzü ve tarihimizi yazar. Eserler verirler. Âşık Paşa nın ilminden olan kitapları ise insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. Biz ölümünün 677. yılında bu unutulmaz Türk büyüğünü rahmet ve minnetle anmaktayız.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

ÂŞIK PAŞA. ANAHTAR KELIMELER Aşık Paşa, Kırşehir, Garib-nâme, Türk Dili ÂŞIK PAŞA

ÂŞIK PAŞA. ANAHTAR KELIMELER Aşık Paşa, Kırşehir, Garib-nâme, Türk Dili ÂŞIK PAŞA ÂŞIK PAŞA Kemal YAVUZ * ÖZET Bu çalışmada 1272 yılında Kırşehir yöresindeki Arapkir de doğan Aşık Paşa ele alınmıştır. Baba İlyas ın oğlu Muhlis Paşa nın oğludur. Aşık Paşa babasının vasiyeti üzerine Şeyh

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Cömertlik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi Ol Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Çocuklar, Şehrimizde büyük, güçlü ve kalıcı bir proje başlattık. Projemiz şehrimizden

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Başarı Testi Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Kazanan: Her sorunda bir ÇÖZÜM görür. Kaybeden: Her çözümde bir

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Mevlânâ dan Bilgelik Katreleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Üzerindeki bilgelik hırkasından, madde ve mânâ dünyasındaki mutluluğun şifrelerini verir bize Mevlânâ. Onun ilmini ve söylemlerini kâğıtlara, kitaplara, ansiklopedilere sığdıramamakla birlikte, deryada

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM Handır bu gönlüm, ya misafirhane Derd konuklar, derman konuklar, hayâl konuklar, melâl konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL

MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ BÜLENT GÜL Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınlarının tamamının veya

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE ABOUT PROF. DR. KEMAL YAVUZ AND HIS WORK HÂCİP BÖYLE DEDİ

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE ABOUT PROF. DR. KEMAL YAVUZ AND HIS WORK HÂCİP BÖYLE DEDİ International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/2 2013,p. 354-361, TURKEY PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE ABOUT PROF. DR.

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı