Yay na Haz rlayan. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay na Haz rlayan. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL 2007"

Transkript

1 I Yay na Haz rlayan Prof. Dr. Feridun YEN SEY Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA HUKUKUNA G R fi ALMAN CEZA HUKUKU Hans-Heinrich JESCHECK KUSUR LKES Hans-Heinrich JESCHECK CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI Ulrich SIEBER STANBUL 2007

2 II Yay n No : 1803 Hukuk Dizisi : Bas Eylül STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III VORWORT Die vorliegende Einführung in das deutsche Strafrecht von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Heinrich Jescheck ist zum ersten Mal 1989 veröffentlicht worden, damals mit weiteren hinweisenden Beiträgen türkischer Kollegen zum türkischen Recht. Sowohl das deutsche wie das türkische Recht haben sich seitdem geändert. Die Einführung Jeschecks ist aber von bleibendem Wert, insbesondere für türkische Juristen, die mit dem neuen, stärker deutsch beeinflussten Strafgesetzbuch zu arbeiten haben, man denke nur an begriffe wie Schuld oder an die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit. Daher wird es hier noch einmal unverändert nachgedruckt. Beigefügt wurden Jeschecks Aufsatz über das Schuldprinzip im Vorentwurf eines türkischen Strafgesetzbuchs (Türk Ceza Kanununun Öntasar s nda Yer Alan Kusur lkesinin Mukayeseli Hukuk Aç s ndan ncelenmesi), erschienen in der Dönmezer-Festschrift 1993, der in der türkischen Diskussion um das Schuldprinzip eine wichtige Befürwortung dieses Prinzips bedeutete, ferner ein Aufsatz über das Max-Planck- Institut für Strafrecht und seine zukünftigen Aufgaben für die Entwicklung des Strafrechts aus der Feder von Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, heute Direktor am Max-Planck-Institut. Professor Jescheck, der heute 92jährig als Emeritus in Freiburg lebt, ist einer der bedeutendsten deutschen Strafrechtswissenschaftler. Seine Habilitationsschrift von 1949 greift bereits früh Fragen des Völkerstrafrechts auf. Seit 1954 war er Ordinarius an der Universität Freiburg wurde sein Institut zum Max-Planck- Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, das er bis zu seiner Emeritierung 1982 leitete. Er hat auch das Referat Türkei im Institut gegründet, das seit vielen Jahren von Frau Dr. Silvia Tellenbach mit Sachkunde und Engagement geleitet wird. Viele türkische Wissenschaftler haben Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut verbracht und dort wichtige Impulse für ihren weiteren Weg erhalten, wie sich z.b. auch in den Arbeiten für die türkische Strafrechtsreform zeigt. Jescheck hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Vielen Strafrechtswissenschaftlern auf der ganzen Welt ist sein großes Lehrbuch zum Strafrecht bekannt. Jescheck hatte zahlreiche Ämter inne und erhielt viele Ehrungen. Von diesen seien nur das Amt als Rektor der Universität Freiburg 1964/65 und als Präsident der Gesellschaft für Rechtsvergleichung von , seine 12 Ehrendoktorwürden und die Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes genannt.

4 IV Jescheck hat stets mit Wohlwollen und Interesse die Türkei betrachtet. Er kam wiederholt zu Vorträgen nach Istanbul und war den jüngeren türkischen Kollegen immer ein väterlicher Gesprächspartner und Ratgeber. Dieser Band sei ihm in Dankbarkeit gewidmet. Freiburg i. Br, Prof. Dr. Feridun Yenisey

5 V Birinci Bas n n Önsözü: HANS-HE NR CH JESCHECK Alman Ceza Hukukuna Girifl kitab n n Almanca metni, 1978 y l nda haz rlanm flt. Bu metin, Strasburg lu Profesör Alfred Rieg taraf ndan Frans zca ya tercüme edilerek, Michel Fromont ve Alfred Rieg taraf ndan yay mlanan Introduction au droit allemand serisinde, Droit penal bafll alt nda, 1984 y l nda, Paris teki Cujas Yay nevi taraf ndan yay mlanm flt. Almanca metnin Türkçe ye çevrilmesi önerisi, Max-Planck Enstitüsünde misafirimiz olduklar s rada, bu eseri Enstitünün kütüphanesinde gören ve yabanc lara Alman Hukukunu tan tmak için, elveriflli oldu unu kabul eden Türk meslekdafllar - m zdan geldi y l nda Yunanca ya tercüme edilmifl bulunan Almanca orijinal metnin Türkçe ye çevrilmesi söz konusu olunca, metni yeniden elden geçirdik ve en son de ifliklikleri iflledik. Alman Ceza Hukukuna Girifl kitab m tercüme ederek, kendi dilinde büyük bir okuyucu kitlesinin, özellikle Türkiye deki Hukuk Fakültelerinin ilgili ö rencilerinin istifadelerine sunan Prof. Dr. FER DUN YEN SEY e kalpten teflekkür ederim. Benim haz rlad m metni karfl laflt rmal hukuka iliflkin katk larla zenginlefltirdikleri için, Say n Prof. Dr. KAYIHAN ÇEL ile Say n Prof. Dr. KÖKSAL BAYRAK- TAR a ayr ca teflekkür ederim. Böyle bir karfl laflt rma, incelenen Alman müessesesi ile ayn konudaki Türk düzenlemesinin iliflkisini ortaya koyacakt r. Alman ve Türk Ceza Hukuku bilimi aras nda eski ve köklü bir iliflki mevcut bulunmakla birlikte, bu flimdiye kadar tek yönli kalm flt : Türk Ceza Kanunu, Naci fiensoy ve Osman Tolun taraf ndan Almanca ya çevrilmifl (1955) ve ayr ca Türk Ceza Hukuku, Say n Prof. Dr. AYHAN ÖNDER taraf ndan sistemat k bir flekilde yay nlanm flt r (Metzger/Schönke/Jescheck, Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, Bd. IV, 1962, S.417 ff). Yay nlanan bu eserler karfl s nda, Türkçede Alman hukukuna iliflkin benzer bir çal flma yoktu. Bu nedenle, Alman Ceza Hukukuna Girifl kitab m n Türkçe tercümesinin yay nlanmas, önemlidir. Bu küçük kitab n Türkiye de dostlukla karfl lanmas benim için sevindiricidir. Onun, Almanya Federal Cumhuriyeti nin ceza hukukunu ö renmek isteyen genç Türk meslekdafllar ma faydal olmas n dilerim. Almanca metin, Max-Planck Enstitüsünün kütüphanesinde, Einführung in das deutsche Strafrecht ad alt nda misafirlerimizin istifadesine sunulmufltur. Freiburg i. Br., fiubat 1988

6 VI Birinci Bas n n Sunufl Yaz s Prof. Dr. Kay han çel, Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof. Dr. Feridun Yenisey Freiburg Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. DR. HANS-HE NR CH JESCHECK dünyaca ünlü bir hukuk alimidir. Kendisi y llarca Federal Almanya da Ceza Hukuku dal nda ö retim üyeli i yapt gibi, Max-Planck Enstitüsü müdürü olarak da uzun y llar ceza hukuku ilmine hizmet vermifltir. Di er yandan, uluslararas düzeydeki son derece önemli çal flmalar da, Prof. Jescheck i ceza hukukunun uluslararas simgelerinden biri durumuna getirmifltir. Profesör Jescheck bir Alman Ceza Hukuku Profesörü oldu u halde, di er ülkelerin genç ceza hukukçular n n yetiflmesinde büyük katk lar olmufltur. Bugüne kadar pek çok Türk ceza hukukçusu, Prof. Jescheck in bafl nda bulundu u Max-Planck Enstitüsü ne davet edilmifl ve böylece bu enstitünün genifl olanaklar ndan yararlanma f rsat n n bulmufllard r. Kendisinden her zaman yarar ve destek gördü ümüz Prof. Jescheck in (Federal Aimanya Ceza Hukukuna Girifl) isimli eserinin Türkçe ye çevrilerek yay nlanmas n, bir yandan Say n Hocam za ba l l k duygular m z n ifadesi, di er yandan ise Türk Ceza Hukukuna çok önemli bir katk olarak de erlendirmekteyiz. Prof. Jescheck in eseri ile karfl laflt rmal flekilde Türk Ceza Hukuku hak nda verdi imiz özel bilgi, bu iki hukuk sistemini kar fllaflt rma aç s ndan yarar sa layacakt r. Say n Hocam z Prof. Dr. H.-H. Jescheck e, bize bu imkan vermesinden dolay flükranlar m z sunuyoruz. Kitab n baflta ö rencilerimiz olmak üzere tüm hukukçular m za yararl olmas dileriz. stanbul, May s 1989

7 VII Ç NDEK LER I - ALMAN CEZA HUKUKUNA G R fi (Hans-Heinrich Jescheck) A. G R fi I. Alman Ceza Kanununun Bugünkü Biçimini Almas Alman mparatorlu unun 1871 tarihli Ceza Kanunu Almanya n n Bölünmesi ve Do u Almanya n n 1968 tarihli Ceza Kanunu Federal Almanya da Yürürlü e Giren Ceza Kanunlar Alman Ceza Hukukunda Yap lan Reform...6 II. Ceza Hukuku Reformuna liflkin Tasar lar tarihli Ceza Kanununda Reform Yap lmas na Duyulan htiyaç Birinci Dünya Savafl ndan Önce Haz rlanan Tasar lar Weimar Cumhuriyeti Döneminde Haz rlanan Tasar lar Y llar Aras nda Yap lan Tasar Çal flmalar Ceza Hukuku Reformunun Bugün Eriflti i Aflama...8 III. Alman Ceza Hukukunun lkeleri Kusur lkesi Hukuk Devleti lkesi Ümanizm lkesi...10 IV. Alman Ceza Hukukunun Dallar Maddi Ceza Hukuku Ceza Muhakemesi Hukuku Genifl Anlamda nfaz Hukuku Gençler için Ceza Hukuku...13 B. GENEL KISIM B R NC BÖLÜM CEZA KANUNU I. Ceza Hukukunun Kaynaklar Federal Ceza Hukuku Eyaletlerin Ceza Hukuku...18 II. Cürüm, Cünla ve dari Kabahatler Cürümler ve Cünhalar dari Kabahatler...19

8 VIII III. Milletleraras Ceza Hukuku ve Milletleraras Adli Yard m Milletleraras Ceza Hukuku Milletleraras Adli Yard mlaflma...22 K NC BÖLÜM SUÇ I. Cürüm Kavram n n Bünyesi Kanundan Ç kart lan Unsurlar Maddî Ölçülerden Ç kart lan Unsurlar...28 II. Kasten fllenen crai Suçlar Tipe Uygunluk Hareket le Netice Aras ndaki Nedensellik Ba Kast ve Esasl Hata Hukuka Uygunluk Sebepleri...33 a. Meflru Savunma...34 b. Hukuka Uygunluk Sebebi Olan Zorunluluk Hali Kusur...37 a. Kusur Ehliyeti...37 b. Kast ve Taksir...39 c. Hukuka Ayk r l n Bilinci ve Hukuki Hata...39 d. Mazeret Sebepleri (Hukuka Ayk r l Ortadan Kald ran Sebepler) Teflebbüs Faillik ve fltirak...43 a. Failli in Türleri...44 b. Azmettirme ve Suça Yard m Etme...46 III. Taksirle fllenen crai Suçlar Bilinçli Olmayan Taksir ve Bilinçli Taksir Taksirin Derecelendirilmesi Taksirin Belirlenmesinde Kullan lan Çifte Ölçü...48 a. Taksirle fllenen Fiilin Hukuka Ayk r l...49 b. Taksirle fllenen Fiilin Kusurlulu u...51 IV. hmal Suretiyle fllenen Suçlar hmal Suretiyle fllenen Suçlar n Kanunî Tipleri Gerçek Olmayan hmal Suçlar hmal ile Netice Aras ndak Nedensellik liflkisi Hukuka Ayk r l n Bilinci ve Hukuki Hata...54 V. çtima Hareketin Tek Parça Oluflu ve Hareketlerin Çoklu u Fikri çtima...56

9 IX 3. Gerçek çtima Gerçek Olmayan çtima...56 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAPTIRIMLAR I. Genel Bilgiler...61 II. Hapis Cezas Müebbed Hapis Cezas Süreli Hapis Cezas Hapis Cezas n n nfaz...65 III. fiartl Mahkumiyet Cezan n Ertelenmesi fiarta Ba l Di er Tedbirler...67 IV. Adlî Para Cezas Gün Para Cezas Birimi Sistemi Para Cezas n n nfaz ve Ertelenmesi...68 V. Güvenlik Tedbirleri Hürriyeti Ba lay c Tedbirler Hürriyeti Ba lay c Olmayan Tedbirler...71 VI. Cezan n Tayini Çerçeve Ceza Cezan n Tayin Edilirken Gözönünde Tutulmas Gereken lkeler...74 C. ÖZEL HÜKÜMLER I. Kiflilere Karfl fllenen Suçlar Hayata Karfl fllenen Suçlar...80 a. Adam Öldürme Suçlar...80 b. Gebeli in Durdurulmas...82 c. Jenosid Vücut Bütünlü üne Karfl fllenen suçlar Hürriyete Karfl fllenen Suçlar...86 a. fiartl Tehdit...86 b. Adam Kald rma, Rehine Alma...87 c. Adam Kaç kma Suçlar...88 d. Tehdit, Yurt D fl na Kaç rma ve Siyasi Ko uflturmaya Neden Olma Suçlar fierefe Karfl Suçlar...90 a. Sövme...91 b. Hakaret ve Küçük Düflürülme...91

10 X c. Ölünün Hat ras n Tahkir Suçu...92 d. Hakl Menfaatlerin Korunmas Özel Hayat ve Hayat n Gizli Alan n n Korunmas na liflkin Suçlar...93 a. Konut Dokunulmazl n n hlâli...94 b. Söylenen Sözün Gizlili inin Korunmas...94 c. Mektubun Gizlili inin Korunmas...95 d. Özel S rlar n Korunmas...95 II. Cinsel Dokunulmazl a Karfl Suçlar Din ve Dünya Görüflüne liflkin Suçlar Ahval-i fiahsiye, Evlilik Müsessesesi ve Aileyi Koruyan Ceza Hukuku Hükümleri Cinsel Özgürlü e Karfl Suçlar Yard m Etmeme Suçu III. Malvarl na Karfl fllenen Suçlar Mülkiyete Karfl fllenen Suçlar a. H rs zl k b. Güveni Kötüye Kullanma Suçu c. Ya ma d. Mala Zarar Verme Suçu Di er Malvarl Haklar na Karfl fllenen Suçlar a. cray Güçlefltirme ve flas Suçlar b. Av Suçlar Genel Olarak Mülkiyete Karfl fllenen Suçlar a. Doland r c l k b. fiantaj c. Nitelikli Güveni Kötüye Kullanma Suçu d. Suçtan Elde Edilen Mal Sat n Alma ve Satma Suçu e. htikar Suçu f. ktisadî Suçlar IV. Kamu Düzenine Karfl fllenen Suçlar Sükunu Tehdit Eden Hareketler ve Toplanmalar a. Toplant ve Gösterilere liflkin Suçlar b. Cürüm fllemek çin Cemiyet Kurma Suçlar Resmî Evraklarla lgili Suçlar a. Resmi Evrakta Sahtekârl k Suçu b. Sahte Belge Düzenleme Suçu c. Belgenin Yok Edilmesi ve Gizlenmesi Suçu Para ve Pullarda Yap lan Sahtecilik Suçu a. Paralarda Sahtecilik Suçu b. Pullarda ve Damgalarda Yap lan Sahtecilik...127

11 XI 4. Ammenin Selameti Aleyhine fllenen Cürümler a. Yang n Ç kartma Suçu b. Trafik Suçlar c. Kaza Yerinden Uzaklaflma Suçu d. Tam Sarhoflluk ve Actio Libera Causa e. Çevreye Karfl fllenen Suçlar V. Devlete Karfl fllenen Suçlar Siyasi Ceza Hukuku a. Vatana hanet ve Demokratik Hukuk Devletini Tehlikeye Düflürme Suçu b. Casusluk ve Devletin D fl Güvenli i c. Yabanc Devletlere Karfl fllenen Suçlar Anayasal Organlara Karfl fllenen Suçlar ve Seçim Suçlar Millî Müdafaaya Karfl fllenen Suçlar Devletin cra Kuvvetinin Korunmas a. nfaz Memuruna Karfl Gelme Suçu b. Mahpus Kaç rma ve syan Ç kartma Suçu c. Eflyalar Üzerindeki Zilyedli e Karfl fllenen Suçlar Adliye Alayhine fllenen Suçlar a. Tan klarla lgili Suçlar b. ftira ve Suç Tasnii Suçu c. Suçluyu Kay rma d. Suçu hbar Etmeme Suçu e. Adliye Aleyhine fllenen Görev Suçlar Kamu Hizmetine Karfl fllenen Suçlar a. Rüflvet Suçlar b. Selâhiyet Gasp Suçlar c. Resmî S r Sonuç II. KUSUR LKES (Hans-Heinrich Jescheck) Türk Ceza Kanununun Ön Tasar s nda Yer Alan Kusur lkesinin Mukayeseli Hukuk Aç s ndan ncelenmesi III. CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI (Ulrich Sieber) I. Girifl II. Suçluluk, Ceza Hukuku ve Suç Siyaseti Aç s ndan, Toplumda Meydana Gelen De ifliklikler: A. Globalleflme, S n r Aflan Suçluluk ve Ceza Hukukunun Ülkesel S n rlar S n r Aflan Suçluluk (transnationale Kriminalität) a) Teknik Nedenler b) Ekononik Nedenler...176

12 XII c) Siyasi Nedenler Ceza Hukukunun Ülkesel S n rlar a) Ülkesel S n rlar b) S n r Ötesi Genifllemeler Somut Araflt rmalar a) Ceza Hukukunun Birlefltirilmesi çin Öngörülen Modeller ve Sistemler b) Sistemlerin De erlendirilmesi c) Uygulanma Koflullar n n Belirlenmesi d) Sonuçlar B. Yeni Riskler, Karmafl k Bir Nitelik Alm fl Olan Ceza Hukuku ve Ceza Hukukunun Yap sal S n rlar Karmafl k Nitelik Kazanm fl Olan Suçlulu un Do urdu u Yeni Riskler a) Teknik Nedenler b) Ekonomik Sebepler c) Siyasi Nedenler d) Sonuçlar Ceza Hukukunun Yap sal S n rlar a) Ceza Hukukunun S n rlar n n Kald r lmas ve Yeni Bir Hukuk Dal Olan Güvenlik Hukukunun Oluflmas b) Seçenek Yaklafl mlar Araflt rma Projeleri a) De ifliklikler ve Bunlar n Sebepleri b) Hukuk Disiplinleri ve Bunlar n Sa lad klar Garantiler c) Seçenekler ve Bunlar n De erlendirilmesi C. Sonuçlar ve Araflt rmalar n A rl k Noktas III. Araflt rma Metodlar ve Araflt rman n Koordinasyonu A. Genel Araflt rma Yöntemleri Sosyal Bilimlerdeki Alan Araflt rmas Yöntemleri Yeni Araflt rma Çerçevesinin Temelleri ve Analizi Ceza Hukuku Bilimi ve Evrensel Ceza Hukuku Doktrini Mukayeseli Ceza Hukuku ve Sistemlerin Karfl laflt r lmas B. Araflt rma Projelerinin Kapsam ve Koordinasyonu Araflt rmalar n Koordinasyonunda Güdülen Amaç Araflt r lan Konular n n Yo unlaflt r lmas Araflt rma Alanlar ve Araflt rma Projeleri a) Mukayeseli Ceza Hukuku b) Uluslararas Hukuk Sistemleri c) ncelenen Temel Suç Tipleri C. Max-Planck n Mukayeseli Hukuk Uluslararas Araflt rma Okulu (International Max-Planck Research School for Comparative Criminal Law)..226 IV. Sonuç...226

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı I Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Bilgisayar Programlar n n Fikrî Mülkiyet Hukukunda Korunmas II Yay n No : 1627 Hukuk Dizisi : 723 1. Bas -

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA I İDARE HUKUKU Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA II Yay n No : 2310 Hukuk Dizisi : 1141 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL T pk 2. Bas m Eylül 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-333 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar

Detaylı

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.

A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr. A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK Hukuku ve flletmesi Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.Ülkü Yüksel Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜ- stanbul

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2274 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1271 AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Yazar Av. Cemalettin GÜRLER Editör Prof.Dr. Ufuk AYDIN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Patent Hakkının Korunmasına

Patent Hakkının Korunmasına I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı