Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul"

Transkript

1 Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar Bas m ve Cilt San. Tic. A.fi. Kapaktaki imza: M. Esad Coflan SERVER LET fi M Dan flmanl k Tan t m Gazetecilik ve Yay nc l k San. Tic. A.fi. Bulgurlu Mah. Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul tel.: 0(216)

2 STANBUL UN FETH VE FAT H M. Esad Coflan

3 M. Esad Coflan... Ç NDEK LER K saltmalar Sunufl stanbul un Fethi ve Fatih Küfrün Merkezini Da tmak Fatih in Kiflili i ve Fetih Ruhu Kaynaklar Dizin

4 M. Esad Coflan... K saltmalar a.mlf. : Ayn müellif b. : bni bk. : Bak n z Hadis no: Hadis numaras haz. : Haz rlayan no : Numaras nflr. : Neflreden s. : Sayfa thk. : Tahkik eden trc. no : Tercüme numaras ts. : Tarihsiz v. : Vefat vs. : Ve sair

5 M. Esad Coflan... Sunufl Elinizdeki eser Merhum M. Esad Coflan Hocaefendi nin stanbul un Fethi ile ilgili yapt üç adet konuflman n çözülerek haz rlanmas ndan oluflmaktad r. Bu konuflmalar s ras yla 1990 (Fatih, Vatan Dü ün Salonu), 1995 (Fatih, skenderpafla Camii) ve 1999 (Avustralya) y llar nda yap lm flt r. Hocaefendi ye göre stanbul un Fethi dünya tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Fethin temelinde iman vard r, azim vard r, sebat vard r, sab r vard r, aflk vard r; insanl n insanl k dini slâm ile buluflturulmas gere ine olan inanç vard r; küfrün sembollerinin ortadan kald r larak iman n dire inin dikilmesinin azmi vard r... Hz. Peygamber in Fetih Hadisi diye bildi imiz tebflirinin bu hadisede temel bir fonksiyonu bulunmaktad r. Bu yüzden Peygamber Efendimiz e olan iman n gere i olarak onun yolunda insanl a fl k saçm fl olan kifliler ve olaylar unutulmamal, unutturulmamal ; bu kifli ve onlar n ortaya koyduklar aksiyon as l veçhesiyle ayd nlat lmal, ortaya konulmal d r. dealist nesiller bu flekilde kendilerine müspet örnekler bulmufl olurlar. Toplumun ayd nlar n n, yetiflmifl kesimlerinin bu kahramanlar aslî hüviyetleriyle tan tmak ve toplumun önüne koymak gibi bir yükümlülü ü bulunmaktad r. Bu yüzden, Esad Coflan Hocam z, her f rsatta geçmifl büyüklerimizi tan mak ve tan tmak ad na yaz lar yazm fl, konuflmalar yapm fl, sempozyumlar düzenletmifl, bu tür faaliyetlerin yurdun her taraf nda gerçeklefltirilmesini tavsiye etmifltir. Bu kabilden olarak yaz ve konuflmalar nda en fazla yer verdi i flahsiyetlerden birisi de Fatih Sultan Mehmed olmufltur. O, stanbul un fetihle birlikte...9

6 ... stanbul un Fethi ve Fatih iflgal edilmedi ini, infla edildi ini devaml surette ifllemifl, fethin Osmanl n n gerçek kuruluflunu sa lad n vurgulam flt r. Fatih Sultan Mehmed in ve onun hediye etti i stanbul un Fethi nin meyve oldu unu vurgulayan Hocaefendi, bunu anlamak için arka plandaki zihniyeti iyi kavramak gerekti ini söyler; pek çok insan n bu gerçe i anlamad n, anlayamad n o yüzden yaz lan tarihlerin önemli bir k sm n n meseleyi anlatmaktan uzak oldu unu vurgular. Bu yüzden tarihçileri stanbul un Fethi ni gerçek boyutlar yla yazmaya davet eder. Hatta vakit ve f rsat bulsa bu ifli gerçeklefltirmeyi istedi ini bildirir. Esad Coflan Hocaefendi, zikredilen duygu ve düflüncelerle Fetih ve Fatih üzerinde üç ayr konuflma gerçeklefltirmifltir. Bu konuflmalar deflifre edildikten sonra yaz diline aktar lmaya çal fl lm flt r. Konuflma esnas nda geçen âyet, hadis, kelâm- kibâr ve fliirlerin kaynaklar mümkün oldu u kadar tespit edilerek dipnotta verilmifltir. Sonuna kaynakça ve özellikle araflt rmac lar n istifadesini kolaylaflt rmak için ayr nt l bir dizin ilave edilmifltir. Geçti imiz yüzy l n ikinci yar s nda dolu dolu bir hayat sürmüfl, toplumumuzun ilim ve irfan hayat nda aç k etkileri olmufl M. Esad Coflan Hocam z n flimdiye kadar yay mlanm fl yay mlanmam fl bütün eserlerini okuyucular m za, fikir ve kültür hayat m za sunarken kendisini rahmetle yâd ediyoruz. Mevlâ ruhunu flâd ve mesrûr, merkadi pâkini pür-nûr, mânevî makam n âlâ eylesin. Editör 10...

smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri

smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri smâil Hakk Bursevî nin Hüdâyî ye Bak fl Ve Hüdâyî nin Bursevî ye Tesirleri D R A L N A M L I Araflt rmac - Yazar Girifl Azîz Mahmud Hüdâyî den sonraki dönemde Celvetiyye tarîkat n n en önemli temsilcilerinden

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

Sanat ve Klasik KLAS K. Sanat Araflt rmalar 1. Haz rlayan Halit Özkan. 32. Kitap. Birinci Bas m Nisan 2006. bn Rüfld Felsefesi ISBN 975-8740-36-9

Sanat ve Klasik KLAS K. Sanat Araflt rmalar 1. Haz rlayan Halit Özkan. 32. Kitap. Birinci Bas m Nisan 2006. bn Rüfld Felsefesi ISBN 975-8740-36-9 IV bn Rüfld Felsefesi KLAS K 32. Kitap Sanat Araflt rmalar 1 Sanat ve Klasik Haz rlayan Halit Özkan ISBN 975-8740-36-9 Birinci Bas m Nisan 2006 Tasar m/kapak Salih Pulcu Bask Cilt Elma Bas m Millet Cad.

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME

EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP TE BULUNAN SAHÂBE KAB RLER ÜZER NE B R DE ERLEND RME Z Dr. Mehmet EFEND O LU 7.4.1957 tarihinde Bat Trakya n n Gümülcine flehrinde do du. lkokuldan sonra

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Ortakl k Kültürü Prof. Dr. Nurullah GENÇ YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Yönetim Kitapl : 6 ISBN 978-975-7215-70-7 2007, Her hakk mahfuzdur. dan izin almak veya kaynak gösterilmek suretiyle

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU Eylül 2005 Sunum Hüseyin Y lmaz Haz rlayan Zahit Atç l Redaksiyon Serhat Aslaner Seyyid Hüseyin Nasr da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Ço ulculuk 1 Türkiye Araflt

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

EYÜPSULTAN DA B R HANIM SULTAN ÂD LE SULTAN (1826-1899) Doç. Dr. H KMET ÖZDEM R

EYÜPSULTAN DA B R HANIM SULTAN ÂD LE SULTAN (1826-1899) Doç. Dr. H KMET ÖZDEM R T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTAN DA B R HANIM SULTAN ÂD LE SULTAN (1826-1899) Z Doç. Dr. H KMET ÖZDEM R 1946 y l nda stanbul da do du. 1971 y l nda üniversiteyi bitirdi. 1980 y l

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Roger Martin, dekan, Rotman Yöneticilik Okulu, Toronto Üniversitesi; yazar, The Design of Business ( fl Tasar m )

Roger Martin, dekan, Rotman Yöneticilik Okulu, Toronto Üniversitesi; yazar, The Design of Business ( fl Tasar m ) AÇIK L DERL K Ç N ÖVGÜ Aç kl k ile kontrolü dengeleme u rafl, evrensel bir insani sorundur. Ço u lider, daha fazla fleffafl n ve hakikili in önemli yarar sa layaca- n kabul eder ama sosyal paydafllarla

Detaylı

Müteferrika Matbaas n n Düflündürdükleri ve Avrupa da Bas mc l n Etkileri: Gelecek çin Geçmifli Anlamak

Müteferrika Matbaas n n Düflündürdükleri ve Avrupa da Bas mc l n Etkileri: Gelecek çin Geçmifli Anlamak Müteferrika Matbaas n n Düflündürdükleri ve Avrupa da Bas mc l n Etkileri: Gelecek çin Geçmifli Anlamak Some Thoughts on Muteferrika s Printing Press and Effects of Printing in Europe: Understanding the

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

"Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar"

Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar Prof. Dr. Ali Bozer in son kitab : "Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m ve Baz Önemli Olaylar." Yazan: DEMİR AYTAÇ Avrupa Birli i nin o zaman genifllemesinden sorumlu Say n Komiser Bangemann San r m hiçbir

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz içindekiler s.20 E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, stiklal Marfl n n kabul ediliflinin 88. y l n kutlayarak büyük flair Mehmet Akif Ersoy u and s.36 Art Grup Efl Baflkan Özgür Sa lam: Vizyoner liderlere

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H Yazarlar Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN (Ünite 1-7) Prof.Dr. Cem PEKMAN (Ünite 8-9) Editörler Prof.Dr. Halûk Harun

Detaylı