... DUNYADA VE TURKIVE'DE EVDE ÇALIŞMA VE EVE IŞ VERME. Prof. Dr. Öner EVRENCi i.t.ü. işletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... DUNYADA VE TURKIVE'DE EVDE ÇALIŞMA VE EVE IŞ VERME. Prof. Dr. Öner EVRENCi i.t.ü. işletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: DUNYADA VE TURKIVE'DE EVDE ÇALIŞMA VE EVE IŞ VERME Prof. Dr. Öner EVRENCi i.t.ü. işletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Kadriye BAKlRCI i.t.ü. işletme Fakültesi

3 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, ITO'nın yazılı izni olmadanyayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. istanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. Ağustos 2000 istanbul ISBN ito Yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel : (212) Faks : (212) (212) E. Posta: Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (0212) Fax: (0212)

4 ÖNSÖZ 2000'1i yıllara gelindiğinde ekonomik, sosyal, kültürel ve en önemlisi teknolojik alanda yaşanan değişimler günlük yaşantımızı doğrudan etkiler hale gelmiştir. Günlük yaşamın en doğal ve vazgeçilmez aktivitesi olan çalışma yaşamı da bu değişimden nasibini almış durumdadır. Çağdaş toplumlarda alışılagelmiş istihdam modeli olan günde sekiz saat ve haftanın beş veya altı gününden oluşan çalışma düzeni yerini giderek esnek çalışma modellerine bırakmaktadır. Özellikle iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler esnek çalışma sisteminin başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada uygulama alanı bulmasına yolaçmaktadı r. Esnek çalışma modellerinden en yaygın olanı "Eve iş Verme" ve "Evde Çalışma" ülkemizde de özellikle dokuma, konfeksiyon ve hediyelik eşya sektörlerinde görülen bir çalışma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. "Dünyada ve Türkiye'de Evde Çalışma ve Eve iş Verme" adlı çalışmamızda sözkonusu çalışma şekilleri dünyadaki gelişme trendi ve örnekleri ile birlikte Türkiye'deki mevcut durumu ve yasal boyutunu da kapsayacak şekilde ele alınmış bulunmaktadır. Ülkemizin istihdam yapısına ve anlayışına farklı bir bakış açısı getireceğine inandığımız çalışmanın tüm üyelerimize, çalışma ekonomisi ile ilgili yetkililere ve uzmanlara yararlı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren araştırma ekibine teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail Özaslan Genel Sekreter

5

6 içindekiler GiRiŞ...? 1. KONUNUN ÖNEMi Evde Çalışmanın Günümüzdeki Boyutları... 9 a) Genel Olarak... 9 b) Evde Çalışanların Nitelikleri... 1 O 2. Evde Çalışman ı n Yarar ve Sak ı ncaları a) işvereniere Sağladığı Yararlar b) işçiler Açısı ndan Yarar ve Sak ı ncaları c) Ülke Ekonomisi Açısından Yarar ve Sakıncaları ll. EVDE ÇALlŞMAYA ilişkin GENEL BiLGiLER Evde Çalışmanın Tanımı ve Biçimleri a) Evde Çalışma ve Evde Çalışanların Tanımı b) Evde Çalışmanın Biçimleri aa) Geleneksel Evde Çalışma bb) Evde Tele-Çalışma Uluslararası ve Bölgesel Örgütlerin Evde Çalışmaya ilişkin Çalışmaları ve Konuya ilişkin Belgeler a) Uluslararası Çalışma Örgütü b) Avrupa Birliği c) Avrupa Konseyi lll. EVDE ÇALIŞANLARlN HUKUKSAL KORUNMALARI Değişik Ülkelerdeki Yasal Koruma a) Yasal Düzeniemelerin Durumu b) Evde Çalışanların Hukuksal Statüleri c) Yardımcıların Hukuksal Statüleri d) Aracıların Durumu e) Çalışma Koşulları

7 aa) Ücret bb) iş Süresi cc) Ücretli Tatiller dd) Evde Çalışanların iş Güvenceleri ee) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği f) Evde Çalışanların Sosyal Güvenlikleri aa) işsizlik Yardımı bb) Hastalık Yardımı cc) Analık Yardımı g) Evde Çalışmanın Denetimi, işverenin Yükümlülükleri Uluslararası Çalışma Örgütü Belgeleri Türk Hukukunda Evde Çalışma IV. DEGERLENDiRME VE SONUÇ Sosyal Tarafların Evde Çalışmaya ilişkin Görüşleri a) işveren Kuruluşlarının Görüşleri b) işçi Kuruluşlarının Görüşleri..., Uluslararası Örgütlerin Görüşleri Türkiye için Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öneriler YARARLANILAN KAYNAKLAR

8 GiRiŞ Evde çalışma uzun bir geçmişe sahiptir. Gerçekten, geçmişi Endüstri Devrimi öncesine dayanan evde çalışma sistemi, Endüstri Devrimi sonrası fabrikadaki çalışmayla birlikte varlığını sürdürmüş; günümüzde de tüm Dünya'da özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmakta ve genellikle endüstrileşmenin erken dönemlerinin bir kalıntısı olarak değerlendirilmektedir. Geleneksel alanlardaki -tekstil, deri vb.- evde çalışmanın son yıllarda yaygınlaşmasının temel nedeni, ekonomideki küreselleşme olgusudur. Küreselleşme, işletmeler üzerinde ulusal ve uluslararası yoğun ticari bir rekabete neden olmakta; bu rekabet işletmeleri her gün artan oranda maliyetierin düşürülmesi ve esnek çalışma biçimlerinin kabulü baskısı altında tutmaktadır. Bu düşüncelerle işletmeler eve iş vermek suretiyle üretimi merkeziyetçilikten kurtararak (adem-i merkezileştirerek) maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Öte yandan bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler ve bu teknolojinin giderek artan oranda mal ve hizmet üretiminde kullanılması sonucu evde çalışma, geleneksel alanların dışında çeviri, redaksiyon, programlama gibi entelektüel alanlara da yayılmaktadır. "Tele-Work (Tele-Çalışma)" olarak adlandırılan bu çalışmada, işyeri çalışanın evine ya da ortak bürolara taşınarak dar anlamda istihdamın dışsallaştırılması olanağı yaratılmaktadır. Evde çalışmaya talebin yıllardır giderek artan oranda sürmeye devam etmesinin nedeni, evde çalışmanın, evde yaşamak zorunda kalanlar -ev kadınları, sakatlar vb.- için düzenli istihdama bir seçenek ve hem evde kalmak ve hem gelir elde etmenin bir yolu olmasıdır. Evde çalışma, çeşitli nedenlerle ulusal işgücü piyasasına giremeyenler için de bir geçim kaynağı olabilmektedir. Kimileri de kendilerini bağımsız hissettikleri için evde çalışmayı tercih etmektedirler. işverenler için evde çalışma, genel giderleri azalttığı için çekici bir seçenektir. Yapılacak işin miktarı talebe göre düzenlenebilir ve bu biçimde işgücü maliyeti azaltı labilir. Ancak evde çalışma uygulamada, aynı zamanda düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına da yol açmaktadır. Evde çalışanlar evlerinde soyutlanmış durumda olduklarından pazarlık etme olanakları genellikle yoktur. Özellikle yüksek işsizliğin hüküm sürdüğü durumlarda ya da kayıtlı (formel) istihdama katılmanın olanaklı 7

9 olmadığı durumlarda evde çalışanlar, kendilerine teklif edilen her türlü ücreti kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Çalışma koşullarının oldukça düşük düzeylerde bulunması, evde çalışma ile ilgili tartışmalarda, sosyal taraflar arasında tamamen zıt görüşlerin ortaya atılmasına yol açmaktadır. işçi olumsuzluğu ve ücretierin işyerinde çalışanlara göre sendikaları, evde çalışmanın sömürüye yol açtığı gerekçesiyle, yasaklanması gerektiğini savunmaktadır. Sendikalar, evde çalışanlara diğer çalışanlarla aynı haklar ve koruma sağlanmadıkça, evde çalışmanın toplu pazarlıkla elde edilen haklara tehdit oluşturmaya devam edeceğini düşünmektedirler. Buna karşılık işverenler, evde çalışmanın ülke ekonomisi açısından işsizliğin olumsuz sonuçlarını bir ölçüde hafiflettiğini ve esnek çalışma olanağı yarattığını belirterek, evde çalışma uygulamalarının aynen devam etmesi, yasal düzenlemelerden kaçınılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Sosyal tarafların evde çalışmaya ilişkin son bölümde ayrıca ele alınacaktır. görüşleri Evde çalışma ile ilgili bu incelememizde önce, evde çalışmanın taşıdığı önemi ortaya koymak için, evde çalışmanın boyutları ile ilgili genel bilgiler verilecek ve çeşitli açılardan evde çalışmanın yarar ve sakıncaları ele alınacaktır (1). Daha sonra, evde çalışanların ve evde çalışmanın tanımı ve biçimleri, uluslararası örgütlerin evde çalışmaya ilişkin çalışmaları kısaca incelenecektir (ll). lll. Bölüm'de ise, evde çalışmanın ulusal ve uluslararası belgelerde nasıl korunduğu anlatılacaktır. Son bölümde ise, genel bir değerlendirme yapılarak bir sonuca varılacaktır (IV). 8

10 1. KONUNUN ÖNEMi 1. Evde Çalışmanın Günümüzdeki Boyutları a) Genel Olarak Evde çalışma ile ilgili bugüne kadar yapılan birçok ulusal ve uluslararası itibariyle yaygınlaştığın ı araştırma, evde çalışmanın genel olarak ve endüstri dalları ortaya koymakta ise de, bu araştırmalar evde çalışanların toplam sayısı konusunda güvenilir bir istatistiksel bilgi sunamamaktadırlar. Bunun başlıca nedeni, istatistiksel bakımdan anlam ifade edebilecek ortak bir "evde çalışma" tanımının henüz yapılamamış olmasıdır. Gerçekten, geçici çalışma, mevsimlik çalışma veya evde çalışma gibi istihdam biçimlerini saptamak için kullanılan ortak istatistiksel yöntemler henüz tam olarak gelişmemiştir ve bu nedenle güvenilir değildir. Öte yandan, resmi istatistikler veya tahminler genellikle evde çalışmanın boyutunu olduğundan daha az göstermektedir; çünkü, evdeki ekonomik faaliyetler genellikle görünmezdir veya doğası gereği gizlice, el altından yapılmaktadır. Ayrıca pek çok olayda evde çalışma ülke hukuku açısından yasa dışıdır: yasal düzenlemeler belirli endüstri kollarında evde çalışmayı yasaklamış olabilir veya evde çalışan kişinin (örneğin, çalışma belgesi bulunmayan yabancı uyruklunun) çalışmaya hakkı bulunmayabilir ya da vergiden kaçırmak için gelirini beyan etmemiş olabilir. Bu nedenle, evde çalışmaya ilişkin uluslararası karşılaştırmaların büyük bir dikkat ve ihtiyatlayapılması gerekmektedir. Bununla beraber, evde çalışma bütün ülkelerde yaygın olduğundan, boyutlarını göstermek amacıyla bazı istatistiksel bilgiler vermekte yarar vardır. Avrupa Konseyi tarafından yıllarında yapılan bir araştırmada, üye i 5 ülkede evde çalışanların toplamının 2,1 milyon civarında olduğu belirtilmiştir. ingiltere'de 1981'de, "evde çalışma" ile "evden çalışma" kavramları farklılaştırılmış ve toplam evde çalışanın 'ının -ki çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır "evde çalışanlar"; buna karşılık satıcı, serbest danışman, her türlü akademisyen, serbest gazeteci ve yazar gibi çoğunluğu erkeklerden oluşan kişinin "evden çalışanlar" olduğu açıklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1985 yılı nüfus sayımında, bu ayrım yapılmaksızın, hemen hemen 4,8 milyon kişinin haftada en az sekiz saat evde çalıştığı ve bunların büyük bölümünün de hizmet sektöründe olduğu saptanmıştır. Japonya'da 1988 yılında toplam evde çalışan sayısı olarak belirlenmiştir. 9

11 Gelişmekte olan ülkelerde evde çalışmanın çeşitleri ve boyutları konusundaki veriler oldukça yetersizdir; halbuki bilindiği gibi, bu gibi ülkelerde evde çalışma çok yaygındır. Cezayir'de 1989'da yapılan bir işgücü piyasası araştırması evde çalışan bulunduğunu ortaya koymuştur; bu da toplam çalışan nüfusun %3,3'ünü oluşturmaktadır. Yine, resmi kaynaklara göre Filipinler'de 1980'1i yıllarda yalnızca giyim endüstrisinde ile kişi evde çalışmaktaydı. Aynı şekilde, Meksika'da giyim endüstrisinde işletme evde çalışma yaptırmaktadır. E.Mine Çınar'ın, 1989'da yaptığı araştırmada, istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı işveren sayısından hareketle, istanbul'da evde çalışan kadın sayısının tahmini olarak olduğu dile getirilmektedir. Bu, istanbul'daki yaş grubu kadın nüfusunun %3.1 O'unu ve yaş arası eğitim görmemiş kadın nüfusun %23.38'ini oluşturmaktadır. Kuvvet Lordoğlu'nun 1990 yılında Bursa'da yaptığı araştırmada, civarında kadının sürekli olarak işverenlerden iş talep ettiği ya da ilişkisini sürdürdüğü saptanmıştır. Sonuç olarak, istatistiklere yansıyan evde çalışmanın, bir buzdağının su üstünde kalan kısmından ibaret olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. b) Evde Çalışanların Nitelikleri Bugüne kadar yapılan pek çok araştırma, evde çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu doğrulamaktadır. O kadar ki, evde çalışma genellikle ev işi veya ev hizmetleriyle karıştırılmaktadır. Belkıs Kümbetoğlu'nun 1990 yılında istanbul Ümraniye Belediyesi sınırları içinde bir mahallede 62 ev kadını arasında yaptığı araştırmada, evde çalışmanın "çalışmak-iş" olarak görülmediği saptanmıştır. Ev içinde yapılan işler (firmalara örgü, nakış, tekstil ürünlerinin temizliği, tamamlanması, çeşitli elektronik aksamın montaj ı, çeşitli ürünlerin ambalajlanmas ı, pazarlanması, oyuncak yapımı ve benzerleri gibi) boş zamanı değerlendirme, boş durmamak gibi nedenlerle yapılan işler olarak değerlendirilmektedir. Kadınların yakınlarınca ve çoğu zaman kendileri nce, yaptıkları işlerle ilgili değerlendirmeler de bu doğrultudadır. Bu kadınların çoğu kendilerini "çalışmıyor", "ev kadını" olarak adlandırmaktadırlar. işverenlerin bu işlerde çalışan kadınları benzer doğrultuda değerlendirdikleri bu konuda gerçekleşti ri Imiş araştırmalarda belirtilmiştir. Bu araştırmada belirtildiğine göre, genel nüfus sayımı ve benzeri araştırmalarda, hane üyelerine ne tür bir işte çalıştıkları veya meslekleri sorulduğunda yanıtlayanların büyük çoğunluğu, soruyu "iş" temelinde yanıtlamakta, ev kadınları, çeşitli gelir getirici faaliyetler yapsalar da, bu temelde yanıtlar verdiklerinden 10

12 ekonomik olarak faal olmayanlar kategorisine konmaktadırlar. Kadınların evde çalışmalarının nedeni, yalnızca kadınları eve bağlayan aile sorumlulukları değildir. Kadınların işgücü piyasasında çok daha zayıf konumda olmalarının da bunda rolü büyüktür. Avrupa Konseyi'nin bir çalışmasına göre, evde çalışmanın kadınlaştırılması Almanya, Yunanistan, irlanda, italya ve Hollanda'da %90-95, ispanya'da %75, ingiltere'de %70, Avustralya'da %95 oranındadır ve bunlar çoğunlukla göçmen kadınlardır. Japonya'da 1988 yılında yapılan bir araştırmada evde çalışanların %93.5'inin kadın olduğu saptanmıştır. Bazı endüstrileşmiş ülkelerde evde çalışma, endüstri bölgelerinde ve genellikle yasadışı göçmen ve etnik azınlıkların yoğun olarak bulundukları büyük metropollerde yoğunlaşmıştır. Göçmenler -bunlar içinde özellikle kadınlar- dil engeli, eğitimlerinin düşük olması ve ayırırncılık korkusuyla genellikle kayıtlı sektörde bir işte çalışmayı düşünmemektedirler. Görünmez kalmayı ve evlerinde kalarak üretmeyi arzulamaktadırlar. Bu olgu, Londra, Paris, New York, Bostan, Los Angeles ve diğer pek çok metropolde saptanmıştır. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırma, kadınların bu işleri gerçekleştirirken çoğunlukla diğer kadınlardan yardım gördüklerini ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan kadınların %42'si, kız çocuklarının (%50), kız kardeşlerinin (%38) bazen de kayınvalidelerinin (%11) yardımını gördüklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan kadınların %44'ü komşularıyla çeşitli biçimlerde yardımlaştıklarını belirtmişlerdir. Bu yardımlar, gelir getirici faaliyetlerle (bitirilmesi gerekli kısımları paylaşma, karmaşık modellerde yardım vb. ile) ilgili olduğu gibi, para ödünç alıp verme, çocuk bakımı, yemek, besin hazırlama gibi konularda da olabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde de, evde çalışanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Brezilya giyim endüstrisinde evde parça başına çalışanlar genellikle kadınlardır. Hindistan'daki 2,5 milyon tütün sarıcısının %90'ı kadındır ve bunlar da parça başına çalışmaktadır. Cezayir'de 1991 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, evde çalışanların hemen hemen %97'sini kadınlar oluşturmakta, bunların çoğunluğu da dikiş dikme (%39), halı dokuma(% 19) ve nakış işleme (% 13) işlerinde çalışmaktadırlar. Türkiye'ye gelince, E.Mine Çınar'ın yaptığı araştırmada, araştırmaya katılan evde çalışan kadınların hepsinin istanbul'a göç etmiş ailelere mensup oldukları belirtilmektedir. Kuvvet Lordoğlu'nun yaptığı araştırmada, eve iş verme sistemiyle çalışan kadınlardan el örgüsü yapanların, Bursa-istanbul ve izmit-düzce-arifiye 11

13 ekseninde yoğunlaştıkları ve yaygın olarak Doğu'dan göç eden kadınlardan oluştuğunun gözlendiği dile getirilmektedir. Bursa yöresinde evde yapılan işler, örgü işleri, nakış-çeyiz-beyaz iş-dantel ve daktilo yazım işleridir. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırmada evde çalışan kadınların ya hiç eğitim görmemiş ya da az eğitimli kadınlar olduğu belirtilmektedir. Araştırmaya katılan kadınların %32'sinin okur-yazar olmadığı, %53'ünün ilkokul eğitimine sahip, %4.8'inin ise orta ve lise ve lise üstü eğitime sahip olduğu dile getirilmektedir. E.Mine Çınar'ın yaptığı araştırmada ise, araştırmaya katılan evde çalışan kadınların %51 'inin eğitim görmemiş olduğu, %2'sinin ilkokuldan terk, %39.21 'inin ilkokul mezunu olduğu, geri kalanların ise okur-yazar olmadığı belirtilmektedir. Endüstriyel ev çalışmasında erkekler, genellikle ya taşeron ya da aracı olarak görev yapmakta veya hammaddeyi ve tamamlanmış işleri toplama ve teslim etme gibi yardımcı işleri yapmaktadırlar. Çok ender olarak ev çalışmasında kadınlara yardımcı olmaktadırlar. Bununla birlikte, bazı ülkelerde erkeklerin de aktif rol aldığı ev çalışmaları vardır. Örneğin, Hindistan'da dokumacılık yapan ailelerde, kadın ve çocuklar hazırlık çalışmalarını, erkekler de dokumayı yapmakta d ır. Ailevi nedenler dışında eve bağımlı olanlar için evde çalışma, bir mesleği yerine getirme ve ekonomik bakımdan aktif olma olanağı sağlamaktadır. Örneğin, fiziksel veya zihinsel olarak bir engeli bulunanlar, üstesinden gelebiliyorlarsa ve bir gelir elde etmek istiyorlarsa, evde veya denetim altındaki atölyelerde çalışmaktan başka seçeneğe sahip değildirler. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde fiziksel olarak engelli olan kişiler evde çalışan olarak aktiftirler ve bunlar genellikle kooperatifierde örgütlenmişlerdir. Rusya Federasyonu'nda %67'si kadın olan yerel endüstrilerdeki evde çalışanların %35,2'sini engelliler oluşturmaktadır. Polanya'da aşağı yukarı ev çalışanı Engelliler Kooperatİf Hareketi altında örgütlenmişlerdir. Belçika, Fransa ve ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde, engeliiierin hem toplumdan soyutlanmalarını önlemek hem de işin dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla engel li ev çalışanları için denetim altındaki atölyeler kurulmuştur. Ayrıca, evde çalışan engeliilere yardımcı olan hükümet programları pek çok ülkede mevcuttur. Nihayet, gelişmekte olan ülkelerde evde çalışmanın önemli bir oranını çocuk işgücünün oluşturduğu bilinmektedir. Kayıt dışı ve gizli evde çalışmaların boyutu göz önünde bul undurulduğunda, çocukların okuldan önce veya sonra birkaç 12

14 saat dahi olsa ev çalışmasında yer aldıkları konusunda kuşku yoktur. Bu ülkelerin yoksul bölgelerinde ve geleneksel ev endüstrilerinde çocuklar ev temelli işgücünün bir parçasını oluşturmaktadırlar. 2. Evde Çalışmanın Yarar ve Sakıncaları a) işvereniere Sağladığı Yararlar Evde çalışmanın işverenler açısından temel yararı, bu çalışmaların esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Bu esneklik, bir işletmenin maliyetleri ve kar oranları üzerinde doğrudan etkilidir. Bu etki üç açıdan kendini göstermektedir: Birincisi, evde çalışanlara dağıtılacak iş miktarının planlanmasında işverene büyük bir serbestlik sağlamas ıdır. ikincisi, işletmenin pazardaki, mevsime bağlı ve düzensiz dalgalanmalara uyum göstermedeki yeteneğini iyileştirmesidir. Ve nihayet üçüncüsü, üretimin yapısını değiştirebilmesi olanağını işverene sağlamasıdır. Birçok ülkede, fakat özellikle endüstrileşmiş ülkelerde, evde çalışmaların büyük bir bölümü, düzensiz ve mevsimsel talep dalgalanmaları nedeniyle, üretimde büyük iniş ve çıkışların yaşandığı alaniard ır. Bu bakımdan evde çalışma, üretim miktarının ve özelliklerinin pazar koşullarına uydurulmasında en uygun araç haline gelmektedir. Evde çalışmanın işverenler açısından en önemli yararı, "offshoring (yabancı ülkede üretim veya tescil)" olarak adlandırılan, işgücünün dünya ölçeğinde coğrafi dağılımı konusunda güvenli organizasyonel önlemleri alabilme olanağını işverene sağlamasıdır. Bu yöntemle, endüstrileşmiş ülkelerdeki işletmeler, işleri, gelişmekte olan ülkelerdeki işçilere dağıtabilmektedirler. Böylece, örneğin ABD'deki firmalar, elektronik uzaktan çalışma (tele-çalışma) biçiminde büro elemanların ı, Barbados'ta, Çin'de, Hindistan'da, irlanda'da, Güney Kore'de, Meksika'da ya da Singapur'da istihdam etmektedirler. Dolayısıyla firmalar herşeyden önce, organizasyona bağlı masraflardan tasarruf etme olanağını elde etmektedirler. Bu tür çalışmalarda, genellikle donanım (hardware) ve yazılım (software) bilişim teknolojileri ile çalışan, özellikle gençlerin oluşturduğu yetenekli işgücü istihdam edilmektedir. Bu gibi işyerleri az bir yatırımı gerektirdiğinden, yeniden kurulması veya yer değiştirmesi az bir masraflamümkün olmaktadır. 13

15 Ayrıca işveren bu yöntemle düşük ücret oranları da uygulayabilmektedir. Bunun örnekleri yabancı ülkelerde kurulan elektronik ve uydu bağlantılı merkezlerde yaptırılan çalışmalarda görülmektedir. Burada şirket, sözkonusu yabancı ülkedeki, ki bunlar genellikle gelişmekte olan ülkelerdir, işgücü maliyetleriyle kendi ülkesindeki işgücü maliyeti arasındaki farktan kazanç sağlamaktadır. Örneğin, tele-çalışma yaptıran bir Amerikan şirketi Jamaika! ı çalışanlara ustalık gerektiren bir veri giriş (data-entry) işi için saatte 1 dolar öderken -ki bu Jamaika'daki asgari ücrettir ABD'de aynı işi yapan çalışana çalıştığı coğrafi bölgeye göre saatte 5.50 ile 12 dolar ödemek zorunda kalmaktadır. Organizasyonel esnekliğin sağladığı yararlar dışında, evde çalışma işverene doğrudan işgücü maliyetlerini düşürme olanağını da vermektedir. Evde çalışana genellikle parça başına ücret verilmekte ve genel düşüneeye göre, evde çalışanlara, bir işyerinde nitelik ve nicelik açısından eşit bir işte çalışan işçiye göre düşük ve hatta birçok durumda çok düşük ücret verilmektedir. Bunun bir örneği, 1985 yılında belirli veri giriş işlerini tele-çalışmaya dönüştüren bir Amerikan pazar araştırma şirketidir. 1985'te işyerinde yapılan veri giriş işi, çalışan başına saatte dolara malolurken, 1986'da evde yapılan çalışmada çalışan başına saatte 6.70 dolara malolmuş ve şirket saatte 7.43 dolar tasarruf edebilmiştir. Bu tasarrufu sağlama çeşitli etkenierin sonucudur. Bunlar düşük saat ücreti (%20 daha az), sosyal yardımların ortadan kaldırılması (ücreti n %30'u), işyerinde yer tasarrufu, elektrik ve araç gereç tasarrufu, gözetim ve denetimden tasarruftur. Evde çalışana işyerinde çalışanla aynı ücret verilse dahi, evde çalışanın verimliğinin daha yüksek olması nedeniyle işverenin gerçek (reel) masrafları daha düşük olmaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir raporuna göre, evde çalışma yaptıran ingiltere'deki iki programlama firması bu biçimde verimliliği %30 ve daha fazla artırmışlardır. ingiltere'de International Computers Limited, bürodaki 40 saatlik çalışmanın, evdeki 25 saatlik çalışmaya eşit olduğunu ve evdeki teleçalışmada verimliliğin %60 artış gösterdiğini saptamıştır. Aynı raporda, Fransa'da yapılan bir araştırmada da verimliliğin çok fazla artırıldığından söz edilmektedir. Verimlilik artışının nedenleri olarak şunlar sayılmaktadır: Gereksiz iş aralarının bulunmaması ve işe daha iyi yoğunlaşma, daha fazla motivasyon ve iş memnuniyeti, işe gidiş gelişlerdeki zaman kaybından ve masraflardan tasarruf sonucu yüksek iş morali ve işi ile özdeşleşme. işverenler, taleplerdeki değişiklikleri yanıtiayabiimek için üretimdeki esnekleşme girişimleriyle de tele-çalışanların işyerinde çalışan meslektaşlarından daha düşük 14

16 ücret almalarına neden olabilmektedirler. Aynı şirket, bazen farklı tele-çalışan gruplarının bazılarını düzenli, bazılarını geçici veya kısmi olarak istihdam ederek tasarruf edebilmektedirler. Maliyetierin azaltılmasında evde çalışanlar için sosyal yüklerin işverenler açısından daha düşük olması da önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekten, işyerinde çalışan işçiler için işveren, yüksek sosyal sigorta primleri ve diğer sosyal yükler altında bulunurken, evde çalışanlar için ya hiçbir sosyal ödemede bulunmamakta ya da çok daha düşük ödemeler yapmaktadır. Evde çalışma genel işletme maliyetlerini de düşürmektedir. işin ve üretimin adem-i merkezileştirilmesi, fabrika ve bürolardaki kira, ısıtma, aydınlatma ve diğer enerji harcamalarından, sigorta primleri ile faiz gibi diğer ödemelerden önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Fransa'daki araştırma, evde çalışma ile sabit masraflarda tahminin %15 oranında bir tasarruf sağlandığını ortaya koymuştur. Öte yandan, evde çalışma, binalara, makine ve teçhizata yeni yatırımlar yapmadan üretim kapasitesinin artırılabilmesini olanaklı kılmaktadır. Nihayet, modern organizasyon stratejisinde, üretim ve diğer işletme maliyetlerinin kısıtlanmasında, üretim safhalarını bölmek ve bunları değişik taşerenlara dağıtmak önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle küçük firmalar değişik işleri bölerek, evlere parça başına dağıtmak suretiyle hem işletme masraflarını azaltmakta, hem de üretim miktarını daha iyi kontrol edebilmektedir. b) işçiler Açısından Yarar ve Sakıncaları aa) Evde çalışma yalnızca işveren için değil, işçi için de yararlıdır. Evde çalışma işçilere, evde çalışıp aynı zamanda çocuklara bakma ve diğer ev hizmetlerini görme olanağını sunmaktadır. Çalışma temposunu istediği biçimde düzenlemek ve aynı anda birden fazla işverenle çalışmak suretiyle, evde çalışanlar bazı hallerde işyerinde çalışan işçilerden daha fazla gelir elde edebilmektedirler. Ailevi nedenlerle, örneğin, çocuk yetiştirmek veya hasta ya da yaşlı bir kişiye bakmak zorunda olmaları nedeniyle eve bağımlı olanlar için evde çalışmak tek seçenek olmaktadır. Aynı biçimde, bizzat kendisi yaşlı veya engelli olanlar için de durum aynıdır. Yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması, engeliilere uygun bazı işlerin otomasyon ve robotlaşmayla birlikte ortadan kaldırılmasına yol açmış 15

17 olmakla beraber, biyomühendislik ve mikroelektronikteki gelişmeler sonucu geliştirilen yardımcı araçlarla, engeliiierin herhangi bir kişinin yapabileceği işleri yapması sağlanabil miştir. Ayrıca tele-çalışma engelliler için yeni çalışma biçimleri sunmaktadır. Evde çalışma büyük oranda kadın çalışmasıdır. Bunun bir çok nedeni mevcuttur: Yukarıda sayılanlar dışında, dinsel veya kültürel nedenlerle bir çok kadın ev dışında işgücü piyasasına katılamamaktadır. Bunlar için evde çalışmak tek seçenek olmaktadır. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırmada, ev içinde çalışmayı neden tercih ettikleri sorulan kadınların yarısından fazlası (%52'si), kocaları dışarıda çalışmaya karşı olduğundan yanıtını vermiş; önemli bir kesim de (%26) evde bakmakla yükümlü oldukları çocuk ve hastaların bulunduğunu belirtmişlerdir. Kuvvet Lordoğlu'nun yaptığı araştırmaya göre, evde iş yapmayı körükleyen unsurlardan biri, evliliğin getirdiği ekonomik zorlamalar (evlilik içi borçlanma, yeni tüketim alışkanlıkları ve çocuklar için yapılan harcamalar); diğeri ise aile reisinin kadının evi dışında çalışmasını istememesinden kaynaklanan ataerkil tutumudur. E.Mine Çınar'ın yaptığı araştırmada kadınların, özellikle evli ve az eğitimli kadınların, işverenler tarafından tercih edilmemeleri ve eşlerinin izin vermemesi nedenleriyle evde çalışmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Kadınların eşlerinin çalışmaları için izin vermemelerinde temel nedenin, işyerierindeki yaygın cinsel taciz olaylarının varlığı ve işyerlerinde kadınların "kolay av" olarak nitelendirilmeleri olduğu, kadınlarcadile getirilmiştir. Kadınlar dışında, marjinal işgücü olarak adlandırılan, göçmen işçiler, etnik azınlıklar ve göç olanakları bulunmayan kentlerdeki ve kırsal alanlardaki yoksullar için evde çalışma, üretime katılma ve gelir elde etmenin bir aracı haline gelmektedir. Evde çalışmanın diğer bir yararı da, evde çalışana sağladığı bağımsızlıktır. Kişi evde çalışarak zamanını ve çalışma temposunu istediği gibi ayarlayabilmektedir. Başkasına bağımlı olarak onun koyduğu kurallara ve talimatiara bağlı olmaksızın, gereğinde can sıkıcı olan gözetim ve denetimden uzak bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir. Özellikle yüksek nitelikli tele-çalışanlar için evde çalışma gerçek bir esneklik ve özgürlük getirmektedir. ABD'de 46 evde büro çalışanları (profesyoneller, yöneticiler, sekreterler) arasında yapılan bir araştırma, bunların esnek çalışma olanaklarından yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların yalnızca %40'ı saat 7 ile 9 arasında çalışmaya başladıklarını 16

18 açıklamışlar ve grubun yarısından çoğu gece çalıştıklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık, mekanik olarak evde çalışan pek çok kişi için bağımsızlık bir duygudan öteye gidememektedir. Nihayet, işe gidiş ve dönüşlerdeki stresi n ortadan kalkması nedeniyle, evde çalışan çok daha rahat koşullarda çalışmaktadır. bb) Evde çalışma işçiler için birçok sorunları ve sakıncaları da beraberinde getirmektedir. En önemli sorun, evde çalışanların çok büyük bir bölümünün düşük ücret almasıdır. Düşük ücret düzeyi ya birçok sorunu beraberinde getirmekte ya da başka sorunlarla birleşerek evde çalışanın sorunlarının daha da artmasına neden olmaktadır. Evde çalışanların ücretleri hemen hemen her yerde parça başına ücret olarak saptanmaktadır ve bunun sonucunda uzun çalışma süreleri, görünmeyen ve ücretsiz çocuk çalıştırma durumları ortaya çıkmaktadır. Düşük ücreti n en iyi kanıtı, evde çalışanların ücret düzeylerine ilişkin araştırma sonuçlarıdır: Hindistan'ın Ahmedabad eyaletinde yapılan bir araştırmada, kayıt dışı çalışanlar arasında, ev temelli çalışanların en düşük ücretle çalışanlar olduğu saptanmıştır. Sokak satıcıları ayda 250, kalifiye olmayan bir işçi 170 rupi kazanırken, evde çalışanlar ortalama 130 rupi kazanmaktadırlar. Uttar Pradesh eyaletindeki Allahabad'ta evde. tütün saran kadınların %75'i ülkenin kırsal kesimindeki yoksulluk sınırının da altında bir yaşam sürdürmektedirler. Ücretierin düşüklüğüne ilişkin benzer veriler Endonezya, Filipinler ve Tayland için de mevcuttur. Filipinler'de yapılan çeşitli araştırmalar, enflasyonun evde çalışanların gerçek ücretlerini aşındırdığını ve fabrika işçilerine kıyasla daha az kazandıklarını ortaya koymuştur. Örneğin, evde bambu ağacından mobilya yapımında çalışanlara, fabrikada aynı işi görenlere ödenen ücretin yalnızca %40'ı ödenmektedir. Evde çalışan dokumacılar ise, fabrikada kendileriyle aynı işi yapanlarla aynı parayı kazanabilmek için haftada 58 saat çalışmak zorundadırlar. Aynı biçimde, Güney Amerika'da kentsel bölgelerde parça başına çalışanlara fabrikada çalışanlardan daha az ücret ödenmektedir. Belkıs Kümbetoğlu, E.Mine Çınar ve Kuvvet Lordoğlu'nun yaptığı araştırmalarda, Türkiye'de evde çalışanların en büyük şikayetlerinin düşük ücret almaları olduğu belirtilmektedir. Lordoğlu'nun araştırmasına göre evde çalışanların saat ücreti, asgari saat ücretinin %26 altında bir düzeydedir. Kümbetoğlu'nun 17

19 araştırmasında ise evde çalışan kadınlar, ücretlerinin düşüklüğü yanında, ücretlerini zamanında alamamaktan, aracı kadınların kendilerine küçük taksitler halinde ödeme yapmalarından şikayetçi olmuşlardır. Evde çalışanlara ödenecek parça başına ücret tutarının fabrikada çalışanlarla aynı düzeyde olacağına ilişkin yasal düzeniemelerin bulunduğu bazı endüstrileşmiş ülkelerde dahi, evde çalışanlar sonuç olarak fabrikada çalışan meslektaşlarından daha az kazanmaktadırlar; zira uygulamada evde çalışanların iş yükü çok daha fazla olmaktadır. Örneğin, Avustralya'da Federal Hakem Kararına göre, giyim endüstrisinde ev çalışanları fabrikada çalışanlarla aynı ücreti talep hakkına sahiptir. Ancak, işveren, her bir iş akışı için gerekli zamanı evde çalışana dikte ettirmektedir. Bu biçimde, örneğin 1983'te evde çalışan bir kadın bir elbisenin tümüyle dikilip tamamlanması karşılığında 2,50 ile 2,75 Avustralya doları almaktaydı. Bir elbisenin tamamlanması bir saatten fazla bir süreyi gerektirmekteydi ve evde çalışan bir kadın haftada 230 ile 240 dolar kazanabilmek için 70 ila 75 saat çalışmak zorundaydı. Buna karşılık, fabrikada aynı işte çalışan işçilerin saat ücreti 6 dolardı ve ayrıca yan ödemeler de mevcuttu. Uluslararası fason çalışma, evde çalışmanın önemli özelliklerinden biridir ve birbirleriyle bağlantılı uzun bir sözleşmeler zincirinden oluşmaktadır. Zincirdeki her taşeron, bazı ülkelerde birim fiyatın %20-30'u oranında pay almaktadır. Bu şu demektir: Örneğin, Kuzey Amerika veya Batı Avrupa'da bir alışveriş merkezinde 15 dolara satılan bir bebek elbisesi için, elbiseyi yapan yerel imalatçı 0.20 dolar alacaktır. Tele-çalışanların ücretleri ve diğer sosyal yardımları ise, genellikle hukuksal olarak çalışma statülerine ve mesleklerine bağlıdır. Tele-çalışmanın en geliştiği geniş bilgisayar ve telekomünikasyon şirketlerinde ve hükümet bürolarında teleçalışanların ücret durumlarının diğer çalışanlarla eşit olması eğilimi yaygındır. Özel bazı maharetlerin gerektiği alanlarda da tele-çalışanların pazarlık yapma ve daha iyi ücret ve yardım alma olanakları mevcuttur. Ancak bunlar ayrıksı durumlardır. ingiltere'de Düşük Ücret Birimi tarafından 1983'te yapılan araştırma, bilgisayarcı tele çalışanların ücretleriyle, işyerinde çalışan ve aynı işi yapan meslektaşlarının ücretleri arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Tele-çalışanlar 4.63 sterlin alırken, işyerinde çalışan meslektaşlarının saatlik ücretlerinin 5.69 ile 6.54 sterlin arasında aldıkları saptanmıştır. Yine bu araştırmada, bilgisayar endüstrisinde önemli bir miktar oluşturan fazla çalışma ücretini n, teleçalışanlara ödenmediği saptanmıştır. isveç'te 128 uzaktan çalışan -ki bunların 18

20 çoğunluğu tele-çalışandı-arasında yapılan bir araştırmada, bunların %26'sının hiçbir karşılık almaksızın fazla çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca tele-çalışanlara zaman zaman bağımsız çalışan veya bağımsız sözleşmeci olarak davranılmasından ötürü, tele-çalışanların ücretli tatil, hastalık yardımı, sosyal güvenlik gibi yardımlardan yararlanamadığı belirtilmektedir. Tekrar vurgulayalım ki, düşük kazanç evde çalışma koşullarının bir yönüdür; fakat önemli bir yönüdür. Çünkü, diğer sorunlarla birlikte ortaya çıkar veya diğer sorunlara yol açar. Evde çalışanlar, daha fazla kazanabilmek için, genellikle çok uzun saatlerle çalışmaktadır. Evde çalışmanın yararları arasında özellikle ön plana çıkarılan husus, evde iş görenin kendisine en uygun gelen zamanda çalışması, çalışma temposunu ayarlayabilmesi, zamanını işi ve ailesi arasında istediği gibi bölebilmesidir. Ancak bu, uygulamada genellikle böyle olmamaktadır. Evde çalışmanın normalde parça başına ücretlendirilmesi, çalışanı daha fazla kazanma baskısı altına almaktadır. Bu çaba, özellikle talebin yüksek olduğu dönemlerde hedeflenen miktara ve kaliteye ulaşma arzusu ile de bağlantılı olarak, çalışanın.işine daha fazla zaman ayırması sonucunu doğurmaktadır. Parça başı ücretin neden olduğu baskı ve stres ve ayrıca birçok ev çalışanı üzerinde yaşam standartını koruma kaygısının oluşturduğu baskı, özellikle yaşlı, hasta ve çocuklu kadınları olumsuz etkilemektedir. Bu yük, özellikle teslim ve ihraç zamanlarına uyma baskısının bulunduğu durumlarda olağanüstü artmaktadır. Örneğin, Filipinler'de giyim endüstrisinde evde çalışanlar, 5 ile 9 saati dikiş dikmek olmak üzere, günde 12 ile 14 saat çalışmaktan şikayet etmektedirler. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırmada, çalışmanın alışılmış çalışma saatlerinin dışında oluşu, kadınların görünürde yararına gibi görünse de ev işleri bittiğinde ya da ev işlerinin fırsat verdiği aralarda yapılıyor olması nedeniyle çalışma zamanını çok geç saatiere yaydığı, çalışmaya ayrılan zaman ile dinlenmeye ayrılan zaman ayrımının ortadan kalktığı belirtilmektedir. Öte yandan çalışma saatlerine ilişkin koruyucu mevzuatın tele-çalışanlara uygulanması zor olduğundan, tele-çalışanlar ailevi görevleriyle iş yükümlülüklerini bağdaştırmaya çalışırken kendilerini zor durumda bulabilirler. işi yetiştirmek için ayrıca gece veya hafta sonları çalışmak zorunda kalabilirler. istenen ek bir işi yetiştirmek için yaptıkları fazla çalışmanın karşılığını alamayabilirler. 19

21 Evde çalışanların yasal olarak sosyal güvenlik kapsamında olup olmadıkları konusunda her ülke için geçerli genel şeyler söylemek olanaklı değildir. Bunun nedeni, farklı ülkelerde çok sayıda değişik sosyal güvenlik sisteminin varlığı ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, sosyal güvenlik sistemlerinin kişiler bakımından kapsamlarının farklı olmasıdır. Örneğin, Avrupa'da birçok ülkede evde çalışanlar -uygulamada bazı zorluklarla karşılaşılsa bile-, yasal sosyal güvenlikten tam olarak yararlanabilmektedirler. Uygulamadaki zorluklar evde iş görenlerin çalışma statülerinden kaynaklanmaktadır; eğer bunlar kuruma "işçi" olarak bildirilmişler ve primleri tam olarak ödenmişsesosyal yardımlardan tam olarak yararlanabilmektedirler. Bazı durumlarda evde çalışanlar, işverenlerince olmasa bile, en azından devletin sosyal yardımları ile koruma altına alınmışlardır. Buna karşılık, evde çalışma kayıt dışı olarak gizlice yürütülüyorsa, ki bu biçimde çalışanlar genellikle sosyal korumaya en çok ihtiyaç duyan yoksul kişilerdir, sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun kalabilmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal güvenlik sistemi genellikle evde çalışanları kapsamamaktadır. Örneğin, Hindistan'da işveren evde çalışanlara, hastalık, analık ve yaşlılık sigortası hakkını sunmadığı gibi, herhangi bir sosyal yardımda bulunmamakta ve ücretli izin kullandırmamaktadır. Aynı biçimde, Güneydoğu Asya ülkelerinde (Endonezya, Filipinler, Tayland) evde çalışanların, kayıtlı sektörde çalışan işçilerin sahip olduğu, hastalık ve dinlenme izinlerini talep hakları yoktur. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırmada, araştırmaya katılan kadınların %77'sinin sosyal güvenliğinin olmadığı belirtilmektedir. Evde çalışma, evde çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını, kariyerlerini, gelişmelerini ciddi biçimde etkileyebilir. Meslektaşlarından ayrı kalmak, evde çalışanın soyutlanmasına ve strese yol açabilir ve moralleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir. ABD'de 1981'de yapılan bir araştırmaya göre, evde büroda çalışanların 1/4'i yalnız ve asosyal olduklarını belirtmişlerdir. ingiltere'de 1983'te yapılan bir araştırmada tele-çalışanların %60'ı soyutlanmanın en büyük sakınca olduğunu belirtmişlerdir. 1987'de Hudson's Bay Company tarafından yapılan tele-çalışmanın yarar ve sakıncaları hakkındaki geniş kapsamlı bir çalışmak zorunda araştırmada, tele-çalışanların büyük bir bölümü meslektaşlarıyla görüş alışverişi yapmayı özlediklerini dile getirmişlerdir. Evde çalışanların soyutlanması, ayrıca evde çalışanların örgütlenmelerini engellemekte, işgücünü parçalamakta ve pazarlık güçlerini ortadan kaldırmaktadır. 20

22 Evde çalışmanın diğer bir sakıncası olan, sağlık ve güvenlik sorunları genellikle görmezden gelinmektedir. Bunun nedeni her şeyden önce, yasaların ev ortamında çalışmadan kaynaklanan tehlikeler ve bunlardan korunmaya ilişkin çok az hüküm getirmiş olmasıdır. Sağlık ve güvenlik tehlikesi öncelikle evde çalışanın kendisi için mevcuttur; ancak bunun da ötesinde, ev çalışmasının özelliği nedeniyle, evde yaşayan diğer aile üyeleri de, özellikle çocuklar ve yaşlılar da, aynı tehlike ile karşı ev eşyaları karşıya kalmaktadır. Makina ve tehlikeli maddelerin ev ortamında diğer ile birlikte bulunması ve hiçbir denetimin yapılmaması tehlikeleri artırmaktadır. Kaldı ki ev çalışmasının yapıldığı yerlerin genellikle kentlerin gecekondu bölgelerinde bulunması, çalışma ortamının kendisinin sağlıklı olmaması. sonucunu doğurmaktadır. Belkıs Kümbetoğlu'nun yaptığı araştırmada görüşülen kadınlar, diğer şikayetlerinin yanında, uygun çalışma yerlerinin olmayışından şikayetçi olmuşlardır. Özellikle kışın, okul çağı öncesi çocukları olan ve ısıtılan tek adayı hem çalışma yeri hem oturma alanı olarak kullanmak zorunda olanlar için bu durum, işin türüne göre zaman zaman sağlık sorunları doğurabilmektedir. Özellikle tekstil ürünleri temizleme, elektrik donanımıyla ilgili montaj ve birleştirme işlerinde, terzilikte, yapıştırma gerektiren zamk gibi havaya zehirli maddeler yayan işlerde çalışmayla ilgili ayrı bir mekanın olmayışı önemli bir sorun olmaktadır. Bu durumun yarattığı sağlık problemlerinin yanısıra özellikle örme, birleştirme işiyle ilgili olarak görmede bozukluklar, baş ve eklem ağrıları araştırma sırasında kadınların sıklıkla söz ettikleri sağlık sorunları olmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki, evde çalışanların karşılaştıkları iş kazası ve meslek hastalıklarının miktarı ve nedenlerinin çok azı bilinmektedir; en azından bunlar kayda geçmemektedir. Bu yüzden, bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılması gereklidir. Evde çalışmanın, henüz okuma-yazma sorunları olan,.gerek yakın gerek uzak çevresinin kadını, evle özdeşleştiren değer yargıları ile kuşatılan, kadınlığı ev alanı içindebiçimlenen ev kadınları için yararı bulunmakla beraber, alınan ücretierin düşük olması ve herhangi bir güvencelerinin bulunmayışı, kadınların yarı ücretli konumda çalışmalarına, istismar edilmelerine ve cinsiyet ayrımcılığına yol açmaktadır. Kadınların toplumsal faktörler ve işveren talepleri gibi nedenlerle, işgücü piyasası dışına itilmeleri ve evde çalışmanın ev işlerinin bir uzantısı olarak görülmesi de, kadının geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirici bir sonuç yaratmaktadır. Öte yandan, tele-çalışmadaki ayrımcı mesleki dağılım da çarpıcıdır. Erkekler, teknik, idari ve profesyonel işlerde çalışırken, kadınlar katiplik ve sekreterlik işlerinde yoğunlaşmışlardır ve kısmi çalışma işgücünün %90'ını oluşturmaktadırlar. Bu iki grubun pazarlık yapma güçleri, çalışma koşulları ve çalışma statüleri 21

23 oldukça farklıdır. Kadın işgücünün aleyhine olan bu dağılımda kadınların eğitim düzeylerinin -özellikle bilgi teknolojisi alanında- erkeklere kıyasla daha düşük olmasının büyük rol oynadığı söylenebilir. Evde çalışmanın sakıncaları arasında son olarak, çocuk işçiliği sayılabilir. Endüstrileşmiş ülkelerde evde çalışmanın tamamen yasaklanması gerektiğini savunanların en önemli gerekçelerinden biri de, ev çalışmasının çocuk işçiliğini artırdığıdır. Bu ülkelerde çocuklar okul sonrası birkaç saatliğine de olsa evde çalışmaktadırlar. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde çocuklar çok daha uzun süre ve çoğunlukla aile-içi işgücü olarak ücretsiz çalıştırılmaktadırlar. Aile içinde dahi olsa, çocuk işgücü kolaylıkla sömürüye açıktır ve çocuğun doğal gelişmesine ve eğitimine engel olan bir husustur. c) Ülke Ekonomisi Açısından Yarar ve Sakıncaları aa) Evde çalışma ile elde edilen gelir, sadece yoksul ailelerin ayakta kalmaları için değil, ülke ekonomisi bakımından da önemlidir. Evde çalışma, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynamakta, bazı hallerde GSMH içinde önemli bir yer tutmakta ve ülkelerin ihracat gelirinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Her ne kadar makro-ekonomik veriler, evde çalışmanın ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda yetersiz ise de, evde çalışmanın son zamanlarda birçok ülkede özellikle ihracat gelirlerini artırdığı yönünde belirli gözlemler mevcuttur. Örneğin, Filipinler'de konfeksiyon, el aletleri ve ayakkabı imalatı ve ihracatının son yıllarda önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Yine, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve ülkemizde ihraç ürünleri evde çalışmanın büyük oranını oluşturmaktadır. Orta Anadolu'da halı dokuma üzerine tesadüfi seçime dayalı bir araştırma, aile gelirlerinin %50'sinin evde çalışma ile elde edildiğini ortaya koymuştur. Birden fazla ürünün kaldırıldığı nispeten daha iyi durumda olan yörelerde dahi, evde halı dokumacılığı aile için ek gelir oluşturduğundan tercih edilmektedir. Evde çalışmanın diğer bir yararı, bir ülkenin az gelişmiş yörelerinin canlanmasına yardımcı olmasıdır. Özellikle sezon ve mevsimlik çalışmaların yapılabildiği kırsal alanlarda evde çalışma, başka iş olanaklarının bulunmadığı mevsim veya sezon dışı zamanlarda ailenin tek gelir kaynağı olmaktadır. Teleçalışma ise, kırsal ve soyutlanmış bölgelerde çalışanlar için yeni iş olanakları yaratabilir ve bölgesel farklılıkları azaltabilir. Kırsal ve soyutlanmış bölgelerde 22

24 tele-çalışma yoluyla istihdam yaratma fikri yenidir. Bu fikir, uzak bölgelerde mevcut olmayan hizmetlerin sağlanması için yapılan kamusal girişimlerden ortaya çıkmıştır. Bu örnekler de gösteriyor ki, evde çalışma ulusal ve bölgesel bakımdan önemli bir ekonomik faaliyet olmakta ve elde edilen gelir, başka iş olanağı bulunmayan yoksul ailelerin gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. bb) Ülke ekonomisi için yukarıda belirtilen yarariarına karşılık, evde çalışma genellikle kayıt dışı ekonomi içinde kaldığından, devletin vergi gelirlerinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, kayıt dışı evde çalışma, kayıtlı işyeri çalışmalarına karşı haksız rekabet yaratmaktadır. 23

25 ll. EVDE ÇALlŞMAYA ilişkin GENEL BiLGiLER 1. Evde Çalışmanın Tanımı ve Biçimleri a. Evde Çalışma ve Evde Çalışanların Tanımı Evde üretim veya ev temelli üretim, bir başka deyişle bir fabrikada veya klasik anlamda işyerinde değil, genellikle çalışanın kendi evinde üretim çeşitli biçimlerde yapılmaktadır. Bu nedenle, ev temelli üretim biçimlerinden biri olan evde çalışmanın, ev temelli üretimin diğer türlerinden, evde çalışanların da diğer çalışan gruplarından ayırtedilmesi öne-mlidir. UÇÖ'nün 1996 tarihli 177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi ve aynı tarihli 184 sayılı Evde Çalışma Tavsiyesi'nin 1 (a) maddesine göre, evde çalışma, evde çalışan olarak adlandırılabilecek, ulusal yasa, tüzük ve mahkeme kararları uyarınca bağımsız çalışma için gerekli olan özerklik ve bağımsızlığa sahip olmayan kişi tarafından, "(i) kendi evinde veya işverenin işyeri dışında olmak kaydıyla kendi seçtiği diğer yerlerde, (ii) bir karşılık mukabilinde, (iii) malzeme, ekipman ve diğer girdilerin, kendisi, işveren veya aracı tarafından temin edilmesine bakılmaksızın, işverence belirlenen mal veya hizmetlerin üretimi için çalışmadır." Öğretide genel kabul gören bir tanıma göre ise evde çalışma, bir işveren veya aracı için, çalışanın seçtiği bir yerde, genellikle de kendi evinde, bu kişilerin doğrudan bir yönetimi/denetimi olmaksızın bir anlaşma uyarınca bir malın üretilmesi veya bir hizmetin sunulmasıdır. Evde çalışma, "ev çalışması", "eve iş verme sistemi" veya "ev sanayii" olarak da adlandırılmaktadır. Evde çalışanlar ise, "işyeri dışında çalışanlar", "ev temelli çalışanlar" veya "parça başına çalışanlar" olarak da adlandırılmakla beraber; evde çalışmayla aynı anlama gelen "işyeri dışında çalışanlar" dışındaki terimler, evde çalışmanın 24

26 farklı yönlerini vurgulamakta fakat evde çalışanlar kategorisini tam olarak tanımlamaya yeterli olmamaktadır. Avrupa Konseyi'nce 1998 yılında Evde Çalışanların Korunması Raporu'nda ulusal mevzuat ve uygulamaya dahil edilmesi için önerilen evde çalışmaya ilişkin kavram ve önerilerde, evde çalışanlar şu biçimde tanımlanmaktadır: "1.1. Evde çalışan, sabit bir yerde, işverene bağlı durumda fakat işverenin denetimi(kontrolü) altında olmayan bedensel veya düşünsel iş yapan kişidir Bağlılık, çalışanın yapmakla yükümlü olduğu işin bağlı olacağı koşullarla ilgili olarak uyulması istenen emirlerde ve/veya firmanın amacı olan işin üretimine ilişkin ayrıntı ve taleplerde mevcuttur." UÇÖ tarafından hazırlanan 1989 tarihli Ev Çalışmasına ilişkin çalışmada (Conditions of Work Digest) evde çalışanların aşağıdaki ölçütlerden oluştuğu kabul edilmektedir: "- Ev çalışmasında evde çalışanla işveren, taşeren (subcontractor), temsilci (agent) ve aracı (middleman) arasında iş ilişkisi vardır. Sözleşme, ulusal mevzuatta belirtildiği biçimde örtülü veya açık, sözlü veya yazılı olabilir. - işin yapıldığı yer, işverene ait binanın/yerin dışındadır. Ancak evde çalışmanın bütün türleri "ev temelli" olmak zorunda değildir. iş, komşu iş istasyonları (workstation), atölyeler veya işverene ait olmayan yerlerde/binalarda yapılabilir. Bu durum, aynı zamanda işverenin çok az bir doğrudan yönetiminin söz konusu olduğunun veya çalışma yöntemine ilişkin çok az düzenleme yapılabildiğinin de göstergesidir. - Ödeme biçimi genellikle parça başına veya üretim biçimine göre yapılmaktadır; ancak her parça başına çalışan kişi, evde çalışan değildir. - Malzeme veya araçların teminine gelince, bazı durumlarda evde çalışanların kendi araçları mevcutken, bazılarında işveren araçları ödünç verebilir veya kiralayabilir. Benzer olarak, evde çalışanlar hammaddelerini dışarıdan veya işveren veya taşerendan satın alabilirler ve bitmiş veya yarı onlara tekrar satabilirler." işlenmiş ürünleri 25

27 Bu ölçütlere karşın, bazı durumlarda evde çalışmaya ilişkin ayırt- edici ölçütler net olmayabilir ve evde çalışanları diğer çalışan gruplarından ayırdetmek zor olabilir. Örneğin, kendileri evde çalışmaya devam ederken diğer çalışanlara iş dağıtan ve taşeron veya müteşebbis (entrepreneurs) haline gelen evde çalışanların durumu böyledir. Evde çalışanların tanımından ötürü zorluk yaşanan diğer durumlar, işverenle hiçbir ilişkisi olmayan evde çalışana yardım eden ücretsiz aile yardımcılarının, üyesi bulundukları üretici kooperatif için çalışan evde çalışanların, çalışanı ve işvereni oldukları ticari bir işletmeyi oluşturmuş olan evde çalışanların durumlarıdır. b) Evde Çalışmanın Biçimleri Evde çalışma, bazı geleneksel alanlarda eskiden beri uygulanmakta olduğu gibi, 1980'1erden bu yana yeni teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkan tele çalışmanın bir bölümü de evde yapılabilmektedir. aa) Geleneksel Evde Çalışma Geleneksel alanlarda evde çalışma bir çok faaliyet alanına yayılmış olup, ürün biçimleri ise çok çeşitlidir. Evde çalışmanın en yaygın olduğu endüstri, emek-yoğun ve adem-i merkezileşmeye elverişli olan giyim ve tekstil endüstrisidir. Bunun için evde çalışanların gereksinim duydukları araçlar en az düzeydedir. Bunlar sadece dikiş makinası, makas, iğne ve ipliktir. Pek çok işlem herhangi bir makinaya gereksinim olmaksızın elle yapılabilir. Bir giysi üretimi çeşitli faaliyetlere göre bölünebilir ve parça başına eve verilebilir. Benzer özelliklere sahip olan deri endüstrisi de uzun bir evde çalışma geleneğine sahiptir. Evde çalışma bir çok ülkede diğer imalat endüstrilerine de yayılmıştır. Pek çok ürünün imalatı elle ya da basit makinalarla yapılabilen basit bazı işleri gerektirmektedir. Ürünleri ayıklamak ve sınıflandırmak, temizlemek, paketiemek ve etiketiemek gibi işler emek yoğun işlerdir. Örneğin, Almanya'da evde çalışanların işleri onüç farklı endüstride sınıflandırılmıştır. Demir, metal, elektronik ve optik endüstrileri evde çalışanların en yoğun olduğu endüstriler olarak belirlenmiştir. Bunları, giyim, kimyasal ve sentetik madde ve kağıt ve mukawa işleme endüstrileri izlemektedir. Japonya'da modern endüstriler hızla büyümesine rağmen, bu işletmelerin evde çalışanlara iş dağıtan taşeron firmalarla çalışmasında bir artışa neden olmuştur. Makina ve teçhizat endüstrisinde evde çalışanlar örneğin bobin sarmaveya radyo ya da televizyon parçalarını lehimleme işlerini yapmaktadırlar. 26

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İÇERİK. Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim

İÇERİK. Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim İÇERİK Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Alanında Sizlerin Yanında 2 HAKKIMIZDA 2015 - İstanbul merkezli Londista

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.)

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik 2. fıkra: 4709-3.10.2001 / m.19) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

Araştırma Notu 15/176

Araştırma Notu 15/176 Araştırma Notu 15/176 3 Şubat 2015 57 BİN ÇOCUK HAFTADA 40 SAATTEN UZUN ÇALIŞIYOR Gökçe Uysal, Melike Kökkızıl ** Yönetici Özeti 2012 Çocuk İşgücü Anketi verileri Türkiye'de 292 bin çocuğun hala ekonomik

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası Eylül ayında çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 35.000 artmıştır. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde iş kazalarının hızlı azalışında, etkin İSG uygulamaları rol oynamıştır. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payının küçülmesi tehlikeli sektörlerdeki

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Ocak 2012

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı