TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esas ve usullerini kapsar. MADDE 2- MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49 maddesi gereği hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tarih ve 10 sayılı Meclis Kararıyla kurulmuştur. MADDE 3- MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu Kamu İhale Kanunu Kamu Sözleşmeleri Kanunu Belediyeler Kanunu Sosyal Güvenlik Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği Sayılı Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Sayılı İş Kanunu Sayılı Sendikalar Kanunu Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bunun ek ve değişiklikleri ve ilgili yönetmelikler. - Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği. - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği. - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler ve Kurdukları Birliklere ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile Vilayet Evlerinin Yönetimi Hakkındaki Yönetmelik. - Bilgi Edinme Kanunu. - Kamu Personeli Etik Kanunları çerçevesinde kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir. MADDE 4- MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Tuşba Belediye Başkanlığı nın yasalarla belirlenmiş yetkilerini yürüterek şu görevleri yapar; a) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Başkanlık binası ve eklerinin boya badana, elektrik, telefon, su tesisatı,, her türlü bakım, onarım ve tamirat tadilatlarını yapar. b) Belediye hizmet binası ve eklerinin elektrik, su, telefon doğalgaz vb. faturalarını tahakkuk ederek ödemesini yapar ve dosyalar. c) Belediye Başkanlığınca düzenlenen etkinliklerde, bayramlarda, özel günlerde elektrik tesisatlarını çeker ışıklandırır, ihtiyaçlar doğrultusunda masa, sandalye, tente, tribün, sahne kurarak program bitiminde malzemeleri taşıyarak depolamasını yapar. d) Başkanlık binası ile hizmet binalarının elektrik, su telefon ve telsiz tesisatını çalıştırır, kontrol eder, tamir ve bakımını yapar veya yaptırır. e) Birim ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde ihaleye verilecek işlerin ihale dosyalarını

2 hazırlar. f) Sivil Savunma Uzmanlığının çalışmalarına personel ve teknik hizmet desteği sağlar. g) Belediye Başkanlığı na bağlı olarak çalışan memur personelin yiyecek yardımı yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla hizmet alarak yemeğinin verilmesini sağlar. Hizmet binalarının iç temizlik işlerini ihale ederek temizliğinin yapılmasını sağlar. Hizmet binası ve eklerinin 24 saat koruma ve güvenliğini ihale ederek takibini yapar. Tuşba belediyesinin dışarıdaki işlerinin takibi için ihale yoluyla araç kiralayarak takibi ve kontrolünü yapar. Başkanlık binası ile ek binalarda kullanılan santral, doğalgaz kazanı, jeneratör, klima vb makinelerinin yıllık bakım sözleşmelerini yapar ve tamiratlarının düzenli olarak yapılmasını sağlar. ğ) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün sorumluluğunda olan diğer binaların küçük onarımı için gerekli olan malzemeleri tespit ederek ihtiyaçları giderir. h) Belediye Başkanlığı na bağlı birimlerin telsiz ihtiyaçlarını karşılar, bakım ve tamiratlarını yaptırır. Telsiz Genel Müdürlüğü ile olan yazışmaları düzenler. i) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kendi adına gelen tüm evrak ve belgeleri teslim alır, yazışma yaptığı tüm birimlere sevkini yapar. j) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 70. Maddesi uyarınca Belediyenin görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuata belirtilen usullere göre kurulacak şirketler ile ilgili iş ve işlemleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 71. Maddesi uyarınca Bütçe içinde İşletme kurulması ile ilgili iş ve işlemleri, Organize sanayi ile ilgili iş ve işlemleri, diğer resmi kurumlarla ortaklık gerektirecek tesislerle ilgili iş ve işlemleri yapar. k) Müdürlükle ilgili Meclis İhtisas Komisyonu sekretaryasının yürütülmesinden, sorumludur MÜDÜRLÜK PERSONELİ NİTELİKLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI MADDE 5- MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi müdür, şef, ayniyat saymanı, memur bekçi ve geçici görevlendirme işçi personelden kurulur. 1-Müdür 2- Şef 3- Ambar Memuru 4- Ayniyat Saymanı 5- Ayniyat Mutemedi 6- Memur 7- Bekçi MADDE 6- PERSONELİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları; 1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü nü Başkanlığa karşı temsil eder. 2- Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 3- Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. 4- Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her görevi yapar. - Birim Şefinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları; 1- Birim müdürünün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz, zamanında yapmakla yükümlüdür. 2- Birimde işleri organize eder, personeli denetler görev bölümü yapar, aksaklıkları veya

3 müdüre bildirir. 3- Müdürlük adına tüm resmi evrakı alır, Müdürlüğün tüm büro yazışmaları, tahakkuk işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar. Demirbaşta kayıtlı eşyaların yılsonu sayımını yaptırır. 4- Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur. 5- Başkanlık binasının ve ek binalarının temizliğinin yapılmasını sağlar. 6-Belediyenin dışarıdaki hizmetlerinin yürütülmesi için ihale yoluyla araç kiralar ve bunların sevk ve kontrolünü yapar. 7-Belediye hizmet binaları ve eklerinin koruma güvenlik işini ihale ederek takip işlerini yapar. 8-Belediye memurlarının öğle yemek işini ihale ederek sevk işlemlerini kontrol eder. 9-Hizmet binası ve eklerinde bulunan asansörler, ısıtıcı soğutucu klimalar, jeneratörler, otomatik kapılar, yangın alarm sistemleri ve içme suyu alımlarının yıllık sözleşmelerinin yapılarak takip ve kontrolünün yapılması 10- Hizmet binası ve eklerinde oluşan elektrik, telefon, su, kapı pencere gibi malzemelerde oluşan arızaların giderilmesinin takip edilmesi 11- Birim müdürünü bilgilendirerek yardımcı hizmetli personelin görevlerini tespit eder, görev verir. 12- Yıl içinde Belediye Başkanlığınca düzenlenecek etkinliklerde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne verilecek görevleri yerine getirir. 13- Kullanılacak araç, gereç ve her türlü malzemeyi her an hazır bulundurur.- Ayniyat Saymanın Yetki, Görev ve Sorumlulukları; 1- Birim müdürünün, birim şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar. 2- Belediyeye alınan mallara taşınır teslimat fişlerini düzenler 3- Belediye birimlerinin ihtiyacı olan tüm mal ve demirbaşların kaydını yapar. 4- Mal alımlarında muayene kabul komisyonunun sayı, tutar hesaplanması açısından doğal üyesidir. 5- Demirbaşa kayıtlı araç ve gereçleri, her türlü teçhizatı takiben arızaları gidermek bakım ve onarım sözleşmesini hazırlamak ve kollamakla görevlidir. 6- Müdürlüğün bir sonraki yıl için ihtiyaçlarını tespit eder, listesini hazırlar ve ilgili birime ulaştırır. - Memurun Görev ve Sorumlulukları; 1- Birim müdürünün, birim şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar. 2- Müdürlüğün acil ihtiyaçları için avans çeker ve sonrasında kapatma işlemlerini yapar. 3- Müdürlük adına gelen elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlar. 4-Gelen giden evrakların sonuçlandırılarak kayıtlarının tutulması 5- Kayıt memuru, daktilo elemanları, tahakkuk dosya memuru, müdürlüğün yazıları önceliklerine göre sıraya koyar, yazar, kaydeder, örnek çıkarır, - Bekçi: - Hizmet binası ve ek binalarının güvenlik koruma işinde görev alırlar. - Belediyemiz tesislerinde bulunan demirbaş ve malzemelerinin muhafazalarından sorumludurlar. - Amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek. - Şüpheli gördüğü şahısları kontrol eder veya ilgili en yakın güvenlik kollarına bildirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV VE HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

4 MADDE 7- GÖREVİN ALINMASI; Müdürlük personeline verilen görev bildirim yazıları, dosyalar, belge ve tüm işler zimmet defterine kayıt yapılarak veya sözlü olarak verilir. MADDE 8- GÖREVİN PLANLAMASI; Müdürlük içi çalışmalar; müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür. MADDE 9- GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ; Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler gereği özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE 10- MÜDÜRLÜK ARASINDA İŞBİRLİĞİ; 1- Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır. 2- Müdürlüğe gelen tüm evrak şeflikte toplanır, müdüre iletilir, müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilir. 3- Tüm görevlilerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda zimmetlerinde bulunan evrak ve dosyaları son durumları ile birlikte devir teslim işlemi amir tarafından yapılır. MADDE 11- DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON 1- Müdürlüğün Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar; müdürün parafı, belediye başkanı veya göndereceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünce ilgili mercie ulaştırılır. 2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediyenin diğer müdürlüklerinden gelecek işleri yasalar çerçevesinde ve müdürün onayı ile sonuçlandırır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EVRAKA YAPILACAK İŞLEM MADDE 12- GELEN-GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM 1- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, müdür veya şef tarafından ilgili personele havale edilir, personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. 2- Evrak ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. 3- Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterinde sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakı yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükte yapılan tüm yazışmalarının birer sureti konularına göre klasörlerde saklanır. MADDE 13- DENETİM VE PERSONEL SİCİLLERİ 1- İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bu yetkisini birim şefi eliyle de kullanır. 2- İşletme ve İştirakler Müdürü birinci sicil amiri olması nedeniyle personel yıllık sicil raporlarını doldurur. Devlet Memurları Disiplin yönetmeliğine göre yetkilerini kullanarak disiplin cezası verir. 3- Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi gibi özlük işlerinin takibi için her personele ait gölge dosya tutulur. MADDE 14- PERSONEL İHTİYACI Birimin görev ve hizmetlerinin durumuna göre başkanlık onayı ile norm kadro yönetmeliği gereğince personel düzenlenmesi yapılır.

5 MADDE 15- YÜRÜRLÜK Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı Meclisince uygun bulunup tastiklendiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE 16- YÜRÜTME Bu yönetmelik hükümlerini Tuşba Belediye Başkanı yürütür.

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: MADDE 6: AMAÇ : Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı