TARÝH: 22 Ocak 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4775 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Bitmeyen askerlik çilesi, eve baskýn ve geceyarýsý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 22 Ocak 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4775 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Bitmeyen askerlik çilesi, eve baskýn ve geceyarýsý..."

Transkript

1 Hatýrlarsýnýz herhalde, bir zamanlar bir general vardý ve çizmeyi aþmýþtý... Geriye kalanlarýn aþmadýðýný mý sanýrsýnýz? Ama ne yazýk aþtýðýný söyleyen çýkmadý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ocak 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4775 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BELA l 2. sayfada Bitmeyen askerlik çilesi, eve baskýn ve geceyarýsý... Kovalamaca n Ýki yýl önce geçirdiði trafik kazasý nedeniyle vücudunda çeþitli kýrýklar oluþan Ali Çaðman isimli gencimize Saðlýk Kurulu üç kez 'elveriþsiz' raporu verdiði halde, yine de onu askere almakta direten GKK'nýn emriyle polis dün gece ailenin evini bastý... Ali'yi evde bulamayan polislewr, teyzesi ve manevi annesi Sevda Günsel ile eþini itip kalktý, onlara baský yaptý... Arabalarýna atlayýp evden uzaklaþan çiftin izini süren polisin elinden kurtulmak için Sevda Günsel ile eþi ovalarda sabahladý... n Geceyarýsý baskýya girmeden önce kendisi ile telefonda görüþtüðümüz Sevda Günsel Tremeþe ovalarýnda olduklarýný söyledi, "Ali nerde" diye sorduðumuz soruya ise "Bilmiyorum" yanýtýný verdi... Sevda Günsel bir süre önce de meclise gitmiþ, ama içeri almamýþlardý... Milletvekillerine sahte raporlarla belgeleri göstermek istiyordu... Bunlarý yalnýz TDP Milletvekili Zeki Çeler aldý, ancak daha ileriye götürmedi... Sevda Günsel dün de Derviþ Eroðlu'na giderek yardým istedi... Sarayda karþýlaþtýðý bir albay ona, "Birliðine götürün, sonra bakarýz" dedi... Ali Çaðman gitmeyince, geceleyin eve baskýn yapýldý... n Sesi çok telaþlý ve heyecanlýydý... Sanki de Nazi askerlerinden kaçýyordu... Yapýlan baskýlardan sonra Ali'nin psikolojisinin fena halde bozulduðunu söyleyen Sevda Günsel'e kapýlarýný çaldýðý ne Eroðlu, ne meclis ve ne de doktorlar yardýmcý oldu... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada ve haberi 3. sayfada Þener Elcil Ýzinsiz inþaatý durduran belediye zabýtalarýný polis tutuklayamaz... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... DON CORLEONE YÖNETSE DAHA KÖTÜ OLMAZDI Güneyde kuzeydekinden daha adil bir düzen olduðunu sanýrdým eskiden... Parlamentosu, polisi, mahkemesi daha tamam... Bu kanaatim geçtiðimiz aylarda Trodoslarda rastladýðým bir orman sendikasý yetkilisinin bana anlattýðý þeylerden sonra oluþmuþ bir kanaat deðil... Çok daha önceleri oluþtu... O ormancýnýn anlattýklarýna hiç þaþýrmadým bunun için... Onun anlattýklarýnýn özü þuydu: Yeyip yutanlar yuttu... Halk periþan oldu... Adalet yok... Basýn yok... Satýlmýþlar var... Bilmiyorum, tüm bu olup bitenlerden bir ders alýr mý herkes? Emin deðilim... Halk kendini hançerleyenleri ve kazýklayanlarý daha çok sever onu sevenlerden... Tarih bu örneklerle dolu... Þu anda mesela güneyde bir devrim olmalý ve halk siyaset arenasýndaki tüm politikacýlarý tasfiye etmeliydi... Siyasi partilerin baþýndaki yönetimlerle birlikte... Sendikalarda... Ve de örgütlerde... Her yerde, tüm kurumlarda bir devrim... Olup bitenlerden hepsi de sorumludur çünkü... Ama hala koltuklarýnda oturuyorlar ve hiçbir þey olmamýþ gibi görevlerine devam ediyorlar... Hükümetin dümen suyunda yüzen sendikalar da, kendi yandaþlarýnýn yeyip yuttuklarýna ses çýkarmayan siyasi partiler de... Hepsi suçlu... Koskoca havayollarýný batýrdýlar... Hala da konuþuyorlar... Büyük vurgunlarý yapanlardan hesap sorup paralarý tahsil edeceklerine, vatandaþýn ipotekli mallarýný satmaya hazýrlanýyorlar... Ahaliyi bir cente muhtaç ettikten sonra, kuzeyde mallarýný satanlara karþý hamaset nutuklarýna sarýlýyorlar... Geçtiðimiz günlerde bir köydeydim güneyde... "Bundan sonra partilere oy yok" diyordu masadaki orta yaþlý adam... Kafasý daha da kýzýnca, -Akýllýlara da oy yok, dedi, deliler lazým bize... Bir de örnek verdi... Brezilya'da okuma yazma bilmeyen kýrk kiþi meclise seçilmiþ! O isyan ederken, aklýma Aziz Nesin'in bir hikayesi geldi... Anlattýðýna göre, memlekette týmarhaneden kaçan deliler ele geçirmiþler iktidarý... Ve hemen yeni bir de anayasa hazýrlamýþlar... Tek maddelik... Yalnýz bir cümle: "Bugüne kadar akýllýlar ne yaptýysa, biz hep tersini yapacaðýz"... Kuzeydeki düzen bir iþgal düzeni olduðu için, yaþadýðýmýz adaletsizlikle hukuksuzluðu hep buna baðladým... Ama güneyin bizden de beter hallerini gördükten sonra bu kanaatim yýkýldý... Þimdi deðil, ekonomik kriz daha patlamadan önce yýkýldý... Kuzeydeki gibi güneydeki polise ve mahkemeye de güvenmiyorum... Bizzat da yaþadým ve tanýk oldum pek çok meseleye... Güneydeki Türk mallarýný sahte evraklarla satan çetelere bile göz yumdular... Rüþvet ve suistimal... Baþ köþede... Memlekete rahatça uyuþturucu da girer polis iþin içinde olduktan sonra, hapisaneden adam da kaçar... Anladým, kuzeydeki yönetim kukla da, güneydekinde ne hayýr var? Daha önce de yazdým, bölünmüþlük bile deðil bu memleketin asýl sorunu... Ya ne? Adaletsizlik! Ne kuzeyde adalet var, ne güneyde... Kuzeyde de yeyip yutanlar hep yönetimde, güneyde de... Kýbrýslýrum toplumu bizden daha uyanýk diye düþünüyordum... Onda da yanýldým... Bilir misiniz, bu memleketi Don Carleone gibi bir mafya babasý yönetseydi bile bu kadar kötülük olmazdý... Polisin Gönyeli Belediyesi zabýtalarýnýn ifadesini almasýna tepki KTÖS'ten sert çýkýþ Elcil: "KKTC hukukuna saygý demek, Gönyeli Belediyesi'nden inþaat izni alarak su hattý inþa etmeði gerektirir" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, izinsiz inþaatý durduran Gönyeli Belediyesi zabýtalarýnýn polis tarafýndan ifadelerinin alýnmasý olayýný eleþtirdi. Elcil dün yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: Kýbrýs'a neden asker gönderdiðini unutan TC Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan KKTC'nin hukukunu korumak için burada bulunduklarýný ifade etmektedir. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal nizamýný tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüðünü korumak için garantörlük sorumluluðu çerçevesinde burada bulunduklarýný tekrardan hatýrlatmak isteriz. Sorumluluklarýný yerine getirmeyen Türkiye yetkililerinin 1974'ten beri izledikleri asimilasyon ve entegrasyon politikalarý neticesinde adanýn kuzeyinde yaratýlan siyasi rejimin hukukunu korumak Türkiye'nin Uluslararasý Hukuk'a saygý konumundaki tutumunu açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr. 1974'ten beri adayý ikiye bölen, Kýbrýslý Türkleri duvarlar ve dikenli teller arkasýna çekip dünyadan izole eden, zorla soy isim aldýrýp isimlerini deðiþtiren, Rum mülklerini yaðmalatan, adaya nüfus taþýyýp Kýbrýslý Türklerin siyasi idaresini gasp eden, Kýbrýslý Türklerin siyasi ortaðý olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin doðal kaynaklarýna göz diken Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediði siyaset "taksim" siyasetidir. KKTC'nin hukukunu koruyacaðýný söyleyen Sn.Erdoðan'ýn KKTC hukukuna bile saygýsý yoktur. KKTC hukukuna saygý demek, Gönyeli Belediyesi'nden inþaat izni alarak su hattý inþa etmeði gerektirir. Ýzinsiz inþaatý durduran belediye memurlarýný polise tutuklatýp, ifadelerini almak sizin anlayýþýnýzda KKTC hukukunu korumaktýr. Çünkü sizin gücünüz ancak Gönyeli Belediyesi zabýtalarýna yeter!.. BÝR TEPKÝ DE BÝYOLOGLAR DERNEÐÝ'NDEN "DERE YATAÐINA BETON YAPILMAK ÝSTENMESÝ KABUL EDÝLEMEZ" Biyologlar Derneði Baþkaný Dilge Özerdem, Türkiye'den gelecek su projesi kapsamýnda dere yataðý içerisine beton yapý yapýlmak istenmesinin kabul edilir olmadýðýný vurguladý. Özerdem yazýlý açýklamasýnda, "Deðil Asrýn Projesi, Çaðýn Projesi olsa, derelere müdahale edilmemelidir" diyerek, Gönyeli Belediyesi'nin dereye yapýlan müdahaleye göz yummamasýný ve inþaatý mühürleyerek durdurmasýný desteklediklerini vurguladý. Derelerin gerek barýndýrdýðý canlý türleri, gerekse yaðmur sularýný þehir içlerinden uzaklaþtýran doðal kanallar olmasý nedeniyle önemli olduðuna iþaret eden Özerdem, derelerin yasal olarak koruma altýna alýndýðýný da anýmsattý. Özerdem, günümüzde derelerin içerisine Þirket yetkilileri uyarýldý Yorgancýoðlu: Þirket yetkililerine her belediyenin ve ülkenin bazý kurallarý olduðunu ve bu kurallara uymalarý gerektiði konusunda hatýrlatma yaptýk... Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye'den su temini projesiyle ilgili KKTC'deki inþaat iþlerini yürüten yüklenici þirketin bazý konulara dikkat etmesi, ilgili yerel yönetimlerle istiþare ederek iþi yürütmesi gerektiðini vurguladý. Yorgancýoðlu, dün Gönyeli'de yaþanan sorunla ilgili söz konusu þirket yetkililerini çaðýrýp her belediyenin ve ülkenin bazý kurallarý olduðunu ve bu kurallara uymalarý sürekli laðým sularý, çöp ve molozlar dökülerek, ekolojik yapýsýna zarar verildiðini, yetkililerin ise sadece seyirci kaldýðýný iddia etti. Özerdem, son yaþanan sel felaketlerinin de derelere yapýlan müdahalelerden, çarpýk yapýlaþmadan ve hatalý köprülerden kaynaklandýðýný belirtti. Özerdem þöyle devam etti: "KKTC baðýmsýz bir ülkedir ve kendine özel yasalarý vardýr. Hiç kimse kendinin yasalarýn üzerinde göremez. Kamu Derelerini Koruma Yasasý derelere müdahaleyi yasaklar. O nedenle Gönyeli Belediyesinin dereye yapýlan müdahaleye göz yummamasýný ve inþaatý mühürleyerek durdurmasýný derneðimiz gönülden desteklemektedir. Uygulamanýn kaymakamlýklara, diðer belediyelere ve hükümete örnek olmasýný dileriz." gerektiði konusunda hatýrlatma yaptýklarýný kaydetti. Yorgancýoðlu, þirket yetkililerinin de, bu kurallara mümkün olduðunca uymak durumunda olduklarýný ve þimdiye kadar da bunu yaptýklarýný ifade ettiklerini kaydetti. Baþbakan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk Vakýflar Ýdaresi'nin kendi kaynaklarýyla açacaðý ihalelere Kýbrýslý Türk þirketlerin katýlmasý ve bu ihalelerin Kýbrýs'ta yapýlmasýnýn esas olduðunu dile getirdi ve bütçesini Türkiye'deki Vakýflar Ýdaresi'nin saðlayacaðý ihalelerin Türkiye'deki ihale koþullarýna baðlý olarak Türkiye'de açýlamasýnýn söz konusu olduðunu söyledi. Baþbakan Yorgancýoðlu Müteahhitler Birliði'nin konuyla ilgili tavrýný tekrar deðerlendirmesini de istedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BELA Gece vakti... Bir telefon... Çok telaþlý bir kadýn sesi... Çok heyecanlý... -Polisler evimizi bastý, bizi darbettiler, ellerinden güç-bela kurtulup kaçtýk, ovalara attýk kendimizi... Þimdi de karanlýkta ve ayazýn ortasýnda ovalardan arýyorum sizi... -Gazeteye gelin, anlatýn bize, dedim... -Gelemeyiz, dedi, polis yollarý kesti, bizi arýyor, bizi tutuklayacaklar... "Aha üstümüze geliyorlar" dedikten sonra telefon kapandý... Bir süre sonra yeniden baðlandýk... Akýllara durgunluk veren ve vicdan sahibi herkesi isyan ettiren bir olayla karþý karþýyayýz yine... Dün gece yaþananlarý anlatmadan önce kýsaca olayý hatýrlayalým... Ali Çaðman... Askerlik için elveriþsiz bir gencimiz... Üç kez Saðlýk Kurulu kontrolünden geçti ve üçünde de elveriþsiz raporu aldý yýlýnýn Haziran'ýnda bir trafik kazasý geçirmiþ ve aðýr yaralanmýþtý... Saðlýk Kurulu'nun üç kez elveriþsiz raporu verdiði Ali'yi komutanlýk askere almakta diretti... Raporlardaki imza ile bile oynandý.. 28 Ekim 2013'te verilen raporun altýnda Baþhekim ve Kurul Baþkaný Dr. Rifat Siber'in imzasý vardý... Ancak bu imza daha sonra o tarihte baþhekim olmayan Dr. Ramadan Kamiloðlu'nun imzasý ile deðiþtirilerek 'uygundur' raporu verildi... Aile ne yapsýn... Mahkemeye baþvurdu... Ali'nin kaçak durumuna düþmemesi için ara emri talebinde bulundu... Ancak bu talebin mahkemede görüþülmesi beklenirken, Ali Meriç polisi tarafýndan tutuklandý. Askere katýlacaðýna dair bir belge imzalattýrmaya çalýþtýlar kendisine... Ama baþaramadýlar... Aile bu kez Saðlýk Bakanlýðý'ndan da davacý oldu... Gece vakti gelen telefondaki ses, Ali'nin teyzesi ve manevi annesi Sevda Haným'ýn sesiydi... Sevda Haným Ali'nin hakkýný aramak için çok uðraþtý... Çalmadýðý kapý kalmadý... Meclise de gitti, Eroðlu'na da... Mecliste içeri almadýlar... Bir tek Zeki Çeler ilgilendi... Çeler sahte raporlarla belgeleri ondan aldý, ama nedense meseleyi ileri götürmedi... Orada kaldý... Ali'nin psikolojisi bozuk... Ýki yýl önceki kazadan sonra vücudunda kýrýklar oluþmuþ... Bir de asker ve polis baskýsý yýpratmýþ iyice onu... Ýntihara meyilli... Dinleyen aldýran yok! Polis dün yeniden aileyi aramýþ ve Ali'nin kendilerine teslim edilmesini istemiþ... Sevda Haným, -Ali her an intihar edebilir, yapmayýn, dedi onlara... Dinlemediler... Baskýn yaptýlar evlerine... Sekiz polis aracý dayandý kapýya... Ýtip kaktýlar kendilerine kapýyý açan kadýný... Zorla içeri girdiler... Ali'yi aradýlar... Bulamayýnca nerde olduðunu sordular... Söylemesi için zorladýlar... Bunun üzerine Sevda Haným eþi ile birlikte arabaya atlayarak evden uzaklaþtýlar... Polis de peþlerine düþtü... Çaresiz çift kendini Tremeþe ovalarýna attý... Ýþte tam bu esnada telefonla bize ulaþtý... -Ali nerde, diye sordum ona... -Nerde olduðunu ben de bilmiyorum, dedi... -Gazeteye gelemez misiniz? -Hayýr, yollarda pusu kurdular... Vakit geceyarýsýna geliyor... Bir an Nazi Almanya'sýnda hissettim kendimi... Gazete baskýya girmeden önce son kez sorduk: -Dönmeyecek misiniz evinize? -Hayýr, dedi... Þu iþe bakýn, ne bitip tükenmez bir çiledir þu Kýbrýslýtürkün çilesi...

3 x istence e Elvan Levent ÝYÝ HAL NASIL BÝR HAL? Bitmeyen askerlik çilesi, eve baskýn ve geceyarýsý kovalamaca... Boðaz'a hakaret edersiniz ha, size göstereceðiz Afrika (Özel)- Kasým ayýnda gazetemizde gündeme getirdiðimiz Ali Çaðman'ýn hikayesi giderek büyüyor. Geçirdiði bir trafik kazasý sonrasý belinde ve vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar oluþan ve Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Hastanesi Baþhekimi'nin imzasýyla da onaylanan kurul raporundan sonra askerlik görevine son verilen ve terhis edilerek evine gönderilen Ali Çaðman'ýn çilesi hala bitmedi... Terhis edildikten iki ay sonra ailesi, Asal Þube'den terhislik belgesini almaya gittiklerinde Ali'nin terhis edilmediðini hava deðiþiminde olduðunu öðrendiler. Araþtýrdýklarý zaman ise Asal Þube'ye gönderilen Kurul Raporunun onay yerinde Baþhekim Rifat Siber'in imzasý olmasý gerekirken onay yerinde baþka bir doktorun, ki sonradan baþhekim olarak atanmýþtýr, imzasýnýn olduðunu gördüler... Bu iþin içinde bir sahtekarlýk olduðunu düþünen aile konuyu mahkemeye taþýdý. Konu mahkemede olmasýna raðmen GKK Ali Çaðman'ýn Gülseren Eðitim Taburu'na katýlmasýnda ýsrarlý oldu. Bu arada Ali Çaðman'a ait iki farklý kurul raporu nedeniyle aile emekli olan Dr. Rifat Siber'e baþvurdu... Aralýk ayý içerisinde Rifat Bey'le görüþen Sevda Haným doktor tarafýndan terslendi ve suçlandý. Bunlarý gören Ali Çaðman, bozuk psikolojisi nedeniyle yolda giderken arabadan atladý ve kaçtý. Sevda Haným ve annesi de arabayla meclise geldi ve içeriye girip durumu milletvekillerine anlatmak istediler... Ýçeriye alýnmadýlar, meclisten sadece TDP Milletvekili Zeki Çeler ilgilendi ve sahte raporlarla bazý belgeleri Sevda Haným'dan aldý. Ancak zaman içinde geliþen hiçbir olumlu hareket olmadý. Ali Çaðman'ýn teyzesi ve manevi annesi Sevda Günsel Çarþamba günü (dün) de Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu ziyaret etti. Konuyu Eroðlu'na anlattýðýný söyleyen Sevda Günsel, daha sonra olayla ilgili geliþmeler hakkýnda gazetemize þunlarý söyledi: "Biz cumhurbaþkanýna konuyu anlattýk. Ýlgilendi. Oradan ayrýlýrken bir albay vardý. Albay da durumu anlatmamýzý istedi, ona da anlattýk, Koray Binbaþý'yý aradý. Binbaþý ile bizi de konuþturdu. Hatta bizi Hasan Cazýmoðlu isimli doktorla da konuþturdu. Albay bize Ali'yi birliðine götürmemizi istedi. Bakaya durumuna düþecekmiþ... Birliðe gittikten sonra onu yeniden Saðlýk Kurulu'na sevkedeceklermiþ. Yine konuþturulduðumuz Hasan Cazýmoðlu kendisine anlattýklarýmýzdan sonra Ali'nin psikolojik durumunun da bozuk olduðunu söyleyerek yardýmcý olacaklarýný söyleyince, ben elimde bulunan ve mahkemeye götürdüðümüz belgeler nedeniyle inanmadýðýmý söyledim. Ali'nin intihara meyilli olduðunu ve onu ikna edip birliðe götürmemizi ve birkaç gün içinde de gereken tetkiklerden sonra sonuca varacaklarýný söyledi. Biz de maddi ve manevi olarak çok yorulduðumuzu, eve gittiðimiz zaman Ali'yi ikna etmeye çalýþacaðýmýzý söyledik. Ancak biz oradan ayrýlmadan telefonla polisler Ali'yi aradýlar ve bizim onu askere teslim edeceðimiz yönünde karar aldýðýmýzý ve hazýrlanýp polise gitmesini söylediler. Ali'yle aðýz dalaþý yaptýlar. Eve gittiðimizde Ali bize bunlarý anlattý. Ben eþimle Tremeþe'ye babamýn evine gittik. Oradayken telefonla polisler aradý ve Ali'nin yerini söylememizi istediler. Ben de onlara bize fazla baský yapmamalarýný, Ali'nin psikolojisinin çok bozuk olduðunu ve her an intihar edebilme ihtimalinin yüksek olduðunu söyleyip telefonu kapattým. Eþim evdeydi ve içkiliydi. Daha sonra çýkýp kapýnýn önündeki arabamýzýn içine girdi. Ýki polis geldi, kapýyý açtým, eve girmek istediler. Eþim arabadan çýktý ve giremeyeceklerini söyledi. Ben de evime girmelerine izin vermedim. Olan oldu. Kýsa sürede 7-8 araba polis kapýmýza dayandý ve bizi darbettiler. Ben böbrek hastasýyým ve yatmam gerekmektedir. Bu olaydan sonra Ali kaçtý, biz de baþka bir arabayla ovalara kaçtýk. Polis evimizi ve bölgeyi abluka altýna aldý. Korkuyoruz, çünkü bizi tartaklarlarken sarfettikleri sözler þunlardý: 'Size gününüzü göstereceðiz. Siz polise ve Boðaz'a hakaret edersiniz ha...' diyorlardý." "Benim adýma ayaklarým konuþur", dedi Messi ve topu ayaklarýna attý ama, buna karþýn þu sözleri de sarfetti sonra: "Ýyi bir insan olabilmek benim için dünyanýn en iyi futbolcusu olmaktan daha önemli. Yoksa, kariyerim bittiði zaman benden geriye ne kalacak? Arkamdan "Ýyi çocuktu", demeleri daha çok hoþuma giderdi" Murathan Mungan ise bu yýl 19 Ocak'ta HrantDink'insekizinci ölüm yýldönümünde yaptýðý konuþmaya þu sözlerle baþlamýþtý: "Dilsizliðin her çeþidinin yaþandýðý bu ülkede ölenler, öldürülenler, katledilenler biz onlardan sonra birkaç kelime daha fazla söyleyebilelim diye öldüler." Þimdi bu cümlenin üstüne, dün Türkiye'de çýkan mahkeme kararýna bakýyorum Üniversite öðrencisi Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Gezi olaylarý sýrasýnda polisler ve eli sopalý adamlar tarafýndan dövülerek öldürüldüðü davanýn kararýna Öncelikle mahkeme bu olayda 'kasten öldürme' olmadýðý sonucuna varmýþ Ve þu cezalarý kesmiþ Ali Ýsmail Korkmaz'ý öldürenlere: Hakkýnda kasten adam öldürme suçundan müebbet istenen MevlütSaldoðan'a 'kasten yaralama' ve 'ölüme sebebiyet vermekten' 10 yýl 10 ay Ve 'iyi hal' indirimi Tutuksuz yargýlanan polis Yalçýn Akdoðan'a 12 yýl 'Ýyi hal' indirimiyle 10 yýl Diðer iki polise delil yetersizliðinden beraat Eli sopalýlardan üç kiþiye ayrý ayrý sekizer yýl, dördüncünün cezasý ise 'iyi hal' dolayýsýyla 8 yýldan 3 yýl 4 aya düþürüldü ve yattýðý süre hesaplanarak tahliyesine karar verildi. Bir zamanlar Türkiye'de bir tepsi bakla çalan çocuklara kaç yýl hapis cezasý verdiklerini hatýrlýyor musunuz? O çocuklar 13 yaþýndaydýlar Her birine dokuzar yýl verdiler Evet, bir tepsi baklavaya tam 9 yýl Ve þimdi tekmeler ve sopalarla adam öldürenlere verdikleri cezalara bakýn Türkiye'deki adalet bu kadar iþte. Zaten onlara da kaðýt üstünde verdikleri cezalara bakmayýn, en çok birkaç yýlda çýkarlar kuþkusuz; yine 'iyi hal'den Ýyi hal Nasýl bir iyi hal, merak ediyorum doðrusu. Savunmasýz bir insaný köþeye sýkýþtýrýp öldürene kadar baþýna tekmelerle sopalarlavur Sonra da iyi halli ol Ama hemen ölmedi Ali Ýsmail Korkmaz, hastaneye kadar gidebildi. Ne var ki, orada birisinden yardým alabilmesi de 20 saat sürdü. Bu süre içinde beyin kanamasý geçirdi ve 38 gün boyunca komada kaldýktan sonra öldü. Þimdi de katilleri 'iyi hal'den faydalanýyorlar Adaletsizlik bir lanet gibi tekrarlanýp duruyor durmadan. Bakýn, Almanya'da Schwerte kentinde eski bir Nazi çalýþma kampý var. Alman Nazilerinin yüzlerce insaný ölümcül koþullarda çalýþtýrdýklarý bir kamp Bugünlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni, oraya mültecileri yerleþtirmek istemeleri Almanya son zamanlarda artan mülteci sayýsýyla baþa çýkamadýðý için bu yola baþvurmuþ. Þu ironiye bakýn, ülkelerinden canlarýný kurtarmak için büyük riskler alarak bir Avrupa ülkesine sýðýnmaya çalýþan insanlarýn kendilerini bulacaklarý yer, eski bir ölüm kampý olacak Vay canýna!

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ONA GÖRE... TC Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu geçenlerde bizimle alay edercesine suyun 20 Temmuz'da ve saat 10.59'da geleceðini söyledi ya... Sanýrým 20 Temmuz 1974'te Türk askerlerinin savaþ gemilerden adaya çýkýþlarýndan bir dakika öncesini iþaret etti... Aklýnca geçen defaki saat 11.00'de gerçekleþmiþti ki bu kez adayý suyla iþgal ediþimizi bir dakika öne aldýk demek istedi. Ama öyle ya da böyle, bizimle alay etmeye kalkarken kendisi maskara oldu! Devlet makamlarýný kastetmem... Sokaktaki insanýn bu saat iþine bakýþýný yazýyorum buraya... Her neyse, su borularý döþendi ancak yaðan yaðmurlardan sonra yapýlan iþlerin üstünkörü olduðu ortaya çýktý. Birçok yerde yeniden kazýlar yapýldý, borular çýkarýlýp yeniden monte edildi... Borularla alakalý bazý yerlere betonlar dikildi ve havalandýrmalarla ilgili iþlemler yapýldý... Gönyeli Belediyesi hudutlarý dahilinde yapýlan bu tür beton yapýlar imar planýna uygun olmadýðý gerekçesiyle mimarlýk bölümü tarafýndan mühürlendi. Ancak taþeron firma tarafýndan belediyenin mühürleri kýrýldý ve inþaata devam edildi. Baþkan Benli'nin ekibi bunun üzerine olay yerine giderek yapýlan iþlerin imar planýna veya belediye imar bölümünün kýstaslarýna uygun olmadýðý gerekçesiyle yeniden mühürlemeye çalýþýnca konu polise yansýtýldý... Basýna sýzan haberlere göre, taþeron firmada görevli olan bazý kiþiler belediye yetkililerine, "Deðil siz, bu ülkede bu iþin yapýlmasýný durdurabilecek kimse yoktur"... Siz gidin de feriþtahýnýz gelsin, onu da tanýmayýz, demek istediler... Ve belediye çalýþanlarý polis tarafýndan tutuklandý... Bu iþ inkar edilir mi, edilmez mi bilemem... Çoðu kez böyle konular yanlýþ anlaþýlma denerek örtbas edilir. Ancak 1974'ten sonra bu topraklara valisini gönderen Ankara'nýn buradaki kazýlarý yapmak için taþeron olarak görevlendirdiði aslan kurtarýcýlarýn bir parçasý olanlar doðruyu söylediler... "Siz kimsiniz bre" derken yerden göðe kadar haklýdýrlar... Biz kimiz ki?.. Buralarý bizimdir diyebilmek için ne yaptýk? Sokalarda eylem mi gerçekleþtirdik? Eylem yapanlarý ya TV kanallarýndan, ya da uzaktan izlemekle yetindik sadece... Þu anda üzerinde yaþadýðýmýz bu toprak parçasý bizim deðildir... Ýþgal altýndadýr ve iþgalciye aittir. Ne demek engellemek? "Domal" dese domalacaðýmýz inancý içindedirler onlar, çünkü o hakký görüyorlar kendilerinde... Gönyeli'nin yetkilileri inþaatý mühürlemiþler! Koskoca "Ankara"ya söker mi o mühürleri... Bizim devletimiz bile onu durduramazmýþ Küstahlýða bak da düþün "Kimdir be bunlar?" Ki yýllardýr bu toplum böyle aþaðýlanmýþ Kokuþtu ensemizde piþirilen bozalar Ali OSMAN Periyodik Padiþah gerekirse huzura çaðýrýr ve vatandaþlarýnýn inþaatýný engelleyenlerin hakkýndan gelir... "Padiþahým çok yaþa" deseler bile elinden kurtulamazlar... Ona göre... Kalay Altýnfincan itham edildi (Kamalý Haber)- Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öðretim üyesi olan Ayþe Hadýmcý Candemir, Figen Arkýn, Ýmge Kozok ve Dilek Yýlmaz'ýn hayatýný kaybetmesine neden olduðu iddiasýyla suçlanan Çiðdem Altýnfincan, Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesinde dün itham edildi. Aðýr Ceza Mahkemesi heyetini oluþturan Baþkan Ömer Güran Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan mahkeme heyeti sanýðý aleyhine getirilen 10 davadan itham etti. Sanýk itham olduðu 10 davadan sadece 4'ünü kabul ederken geriye kalan 6 davayý kabul etmedi. Sanýk aleyhine getirilen 4 dava kazada hayatýný kaybeden 4 öðretim üyesi adýna ayrý olarak açýlan 'tedbirsizlik sonucu ölümlerine sebebiyet verme' davalarýný kabul ederken aleyhine getirilen 'dikkatsiz sürüþ', 'Ýhtiyatsýzca acele ile araç kullanýp birinin ölümüne sebep olma', 'halka tehlike arz edecek þekilde süratli sürüþ', 'ölüme sebebiyet verme' davalarý aleyhine getirilen diðer davalarý kabul etmedi. ÝKÝ HASAN BÝR DENKTAÞ Öyle bir noktaya geldik ki, istisnalarý saymazsak, genelde saðcýsýna, solcusuna, ortacýsýna yakýþan tek pankart var: "Hepimiz Denktaþ'ýz!" Döndüler dolaþtýlar, soldan girdiler, ortada biraz dolandýlar, saðdan çýktýlar ve nihayette Denktaþ'a methiyeler düzecek duruma geldiler. Sadece "Ýki Hasan" deðil, yani, sadece Hasan Erçakýca ile Hasan Hastürer deðil, baþkalarý da aynýný yaptýlar. Bu yüzden "Hasan"lara fazla yüklenmeyin arkadaþlar. Çoðunluk birer adet Denktaþ ise, geriye kalanlar da birer adet "Hasan"dýr "Hasan" demek "geçmiþi unutmak", "Denktaþ'tan bir halk kahramaný olmak" olsun bundan böyle Sanýðýn itham edilmesinin ardýndan duruþma dinlenmek üzere Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti tarafýndan 26 Ocak 2015 tarihine tayin edildi. Harem cinayetiyle ilgili iki tanýk daha dinlendi (Kamalý Haber)- Lefkoþa - Güzelyurt anayolu üzerinde faaliyet gösteren Harem isimli gece kulübünde 11 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen çifte cinayetin tek görgü tanýðý kulüp çalýþaný Barmen Ali Bahçeci'nin önceki gün þahadet vermesinin ardýndan iddia makamý dünde iki tanýk dinletti. Lefkoþa Kaza Mahkemesinde gerçekleþtirilen dünkü ön duruþmada tanýk kürsüne bu seferde Harem Gece Kulübü iþletmecisi Ahmet Oral ve salon sorumlusu Ergün Özer çýkarýldý. Ahmet Oral, sanýðýn olaydan bir kaç gün önce Nadya'yý aldýðýný, 5 Eylül de Nadya'yý alan sanýðýn 8 Eylül de geri getirdiðini söyledi. Oral, sanýðýn 9 Eylül'de kendisini aradýðýný ve istifa etmeye karar verdiðini söylediðini belirtti. Oral, bunun üzerine sanýða Nadya'yý geri göndermesi durumunda istifa etmekten vazgeçip geçmeyeceðini sorduðunu, sanýðýn 'abi gönderirsen istifa etmem' dediðini açýkladý. Oral, bunun üzerine Nadya'yý göndereceðini söylediðini, sanýðýn da bunu Nadya'ya söylediðini belirtti. Oral, Nadya'nýn bunu duymasý üzerine aðladýðýný, annesi hasta olduðu için para göndermek zorunda olduðunu geri gitmek istemediðini söylediðini açýkladý. Oral, sanýðýn firar etmesinden istifa etmeyi düþünmesinden dolayý durumu tehlikeli bulduðu için Nadya'yý gönderme kararý aldýðýný söyledi. Ýddia makamýnýn 3 tanýðý Ergün Özer ise sanýðýn sürekli geldiðini sadece Nadya ile görüþtüðünü, sessiz ve sakin bir kiþi olduðunu ifade etti. Özer, sanýðý daha önce silahla görmediðini, herkes tarafýndan sevilen biri olduðunu söyledi. Ýddia makamý adýna mahkemede hazýr bulunan savcý Damla Güçlü tanýklarýn þahadetlerinin ardýndan mahkemeye iki kadýn tanýðý daha dinleteceðini belirterek duruþmanýn bugüne ertelenmesini talep etti. Tanýklarýn dinlenmesinin ardýndan Yargýç Meltem Dündar duruþmayý yeni tanýklar dinlenmesi için 22 Ocak yani bugüne erteledi. Çalýþtýðý yerin parasýný çaldý 2 yýl hapse mahkûm oldu (Kamalý Haber)- Lefkoþa Aðýr Ceza mahkemesinde müstahdem tarafýndan sirkat baþta olmak üzere 39 davadan yargýlanan Hidayet Goncaoðlu hakkýndaki dava karara baðlandý. Lefkoþa Aðýr Ceza mahkemesi heyeti Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay sanýðý oy birliði ile 2 yýl hapse mahkûm etti. Heyetin oybirliði ile vermiþ olduðu kararý okuyan Kýdemli Yargýç Esendaðlý, sanýðýn Kasým Temmuz 2010 tarihleri arasýnda pazarlamacý olarak çalýþtýðý Sansel Ltd 'de askeri kantin ve marketlere sattýðý ürünlerin karþýlýðý olan 40 bin TL'yi çaldýðýný ifade etti. Esendaðlý, sanýðýn sahte evrak düzenleyerek muhasebeye verdiðini, bu yolla parayý zimmetine geçirdiðini söyledi. Yargýç, sanýðýn oluþan zararý da tazmin etmediðini, bu tür suçlarýn iþçi ve iþveren arasýndaki güveni sarstýðýný ifade etti. Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý, sanýða hürriyeti baðlayýcý ceza vermeyi uygun gördüklerini, sanýðýn suç tarihinden 4 yýl sonra yargýlandýðýn, bu sürenin sanýk haklarý açýsýndan hoþgörü ile karþýlamadýklarýný, bu hususun ceza takdirinde göz önünde bulundurulduðunu dile getirdi. Esendaðlý, ayrýca sanýðýn sabýkasýnýn olmadýðýný da belirterek sanýðý oy birliði ile 2 yýl hapse mahkûm ettiklerini açýkladý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YÜREÐÝNE SAÐLIK BENLÝ BAÞKAN Neler neler duymadýk... Ne hakaretler altýnda rencide edilmedik ki 1974'ten sonra... "Gavur piçi" dediler! "Soysuz" dediler! "Dinsiz imansýz" dediler! "Türklüklerini kaybettiler" dediler! "Sizi biz kurtardýk" dediler! "Bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz" dediler! "Rumcu" dediler! "Vatan haini" dediler! "Ýki elin parmaklarýný geçmez" dediler! "Türkiye ve asker düþmaný" dediler! "Besleme" dediler! "Nankör" dediler! "Sen kimsin be adam?" dediler! TC Devletinin tepesinde oturanlardan, sokaktaki adama varýncaya kadar böyle hakaretlediler, böyle aþaðýladýlar bizi! Siyasi irademize saldýrdýlar! Kültürümüze saldýrdýlar! Kimliðimize saldýrdýlar!.. Tüm maddi ve manevi deðerlerimize saldýrdýlar! Üretimimize saldýrdýlar! Her alanda elimizi kolumuzu baðlayýp, bizi hep kendilerine muhtaç köleler haline getirmek için ellerinden gelen herþeyi yaptýlar! Sevgili Merter Refikoðlu'nun Facebook'taki dünkü paylaþýmý, bir kez daha hatýrlattý bütün bunlarý. Ýnsanýn kanýný donduran þu satýrlara bakýn... "Türkiye'den gelen su projesi ile ilgili Gönyeli Belediyesi sýnýrý içerisinde dere yataðýna yapýlmaya çalýþýlan inþaat belediye tarafýndan durduruldu. Ýnþaat devam edince de belediye tarafýndan mühürlendi. Mühür de yasadýþý bir þekilde kýrýlýp inþaat yapýlmaya devam etti. Müdahale etmeye çalýþan iki belediye çalýþaný tutuklandý ve inþaatý yapan firmanýn görevlisi, "Deðil siz, sizin devletinizden kimse bu inþaatý durduramaz" dedi!!! Ellerinde hiçbir makamdan en küçük bir izin yok! Hükmügaraguþi, "Pancaro'nun haný"na girer gibi gelip girmiþler dere yataðýnýn içine! Bre aman zaman ne oluyor demeye kalmadan, Türkiye'den geleceði söylenen su için, dere yataðýnýn orta yerine beton inþaata baþlamýþlar! Dere yataklarýna yapýlan müdahalelerin ve inþaatlarýn, bugün toplumu ve ülkeyi ne büyük felâketler ve belâlarla karþý karþýya býraktýðýný bilmeyen yok! Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, çok takdir edilecek bir davranýþla olaya müdahale etmekte gecikmedi. Ýnþaatý durdurdu ve mühürledi. Tüm yasalara aykýrý olan inþaatý yapan bir þirket yetkilisi, "Senin devletin bile beni durduramaz" diyerek, mühürü kaldýrýp inþaata devam etmek istedi! Tartýþma çýkmasý üzerine olaya müdahale eden polis ne yaptý biliyor musunuz? Gönyeli Belediyesi'nden iki görevliyi tutuklayarak içeri götürdü! Ýfadelerini aldý! Derviþ beyler ve Sibel hanýmlar... KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz diye atýp tutanlar... Neden susuyorsunuz? Söyleyecek hiçbir þeyiniz yok mu? Herifçioðlu, sonsuza dek yaþatacaðýnýz devletinize açýkça hakaret ediyor, onu da sizi de aþaðýlayýp paspas yapýyor iþte! "Beni sizin devletiniz bile durduramaz, yok siz durduracaksýnýz!" diye meydan okuyor! Lâfa bak!.. Projeyi uyguluyorlarmýþ! Kim yaptý ya bre o projeyi? Bunu yapan muhteremler, "Gidiniz ve dere yataðýnýn ortasýna beton inþaat dikiniz" mi dedi size? Ve siz de hiçbir yasal mevzuatý yerine getirmeden, doðaya öylesine küstahça müdahale etme hakkýný kendinizde görüyorsunuz?! Devletimiz bile durduramazmýþ! Breh breh breh... Aha Ahmet Benli durdurdu bile... Gidin suyunuzu baþka yerden geçirin! Yüreðine saðlýk Benli Baþkan...

5 5 22 Ocak 2015 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kýbrýs'taki bütün yabancý askerler "kadýn" olsun... Barýþa, düþünülemeyecek kadar çok katkýsý olur. 1 MÝLYONA 1 CUMHURBAÞKANI, BÝRAZ PAHALIYA GELÝR GÝBÝ! MÝÞ-MIÞLAR * Ýsrail ile Türkiye arasýnda "gerginlik" varmýþ. - Gazdýr!.. Çýkaracaklar, rahatlayacaklar. * Bir bakanýn aldýðý 3 milyon dolar rüþvet olayýnda geliþme yokmuþ - Olmaz olur mu Faiz habire iþliyor, para þiþiyor Daha güzel geliþme mi olur? * Papa'ya göre ideal çocuk sayýsý 3'müþ - Erdoðan'dan mý kopya çekiyor ne!.. * Cumhurbaþkaný adayý Siber "Artýk tek adam devri bitti" demiþ. -Eyvah Aman tanrým yandýk! Yoksa bundan sonra Demir Leydi dönemi mi baþlayacak! * Çaðdaþ Sanat Müzesi oluþturulacakmýþ. - Hadi kolay gelsin Müzelikler dolup taþýyor... Bir müze þart oldu. *Gençlik Dairesi'nin gençleri Eroðlu'nun resepsiyonuna götürmesi tepkilere neden olmuþ. - Hiç gerek yok arkadaþlar bu tepkilere Acele etmeyin Gençleri diðer adaylara da götürecekler dermiþim. Maksat liderleri tanýsýnlar. * Gürcafer "Devlet ile tüm iliþkimizi keseceðiz" demiþ. - E-devlet ile mi O kolay Ama diðer devlete küsmek, taþa küsmek gibi * Kýbrýs Türk Otelciler Birliði Baþkaný Hüseyin Atýð, KKTC'yi din ile tanýtmayý önermiþ. - Ýlk anda biraz saçma gibi görünüyor ama fena fikir deðil Gece kulüplerini, otelleri, kumarhaneleri camiye çevirirsek Kabe gibi oluruz vallahi. Bizde þans olsa kuyuya deðil, denize düþerdik... Sarýlacak bir yýlan bulurduk bari. CTP açýkladý. Seçimlerde TL harcayacakmýþ. Ne para! "Derenin suyu nerden?" derseniz, onu da açýkladýlar. Piyango biletlerinden elde edilen gelir... Ve devletten alýnan yardým! Düþündükçe fenama gidiyor. Yazýk Günah deðil mi bu paraya... Vallahi büyük bir israf Düþünün, hesaplayýn 1 milyon harcayacaksýn ve 1 cumhurbaþkanýn olacak. 1 milyona, 1 cumhurbaþkaný. Deðer mi? Bence deðmez! Üstelik 5 yýllýðýna Alýr mýsýnýz? Ben 1 milyon verip karþýlýðýnda 5 yýllýk 1 cumhurbaþkaný almam! Bir an düþündüm Bir doktor kaç paraya mal olur acaba? Ya da bir öðretmen Hemþireye de acil olarak ihtiyacýmýz var. O 1 milyonu, vitrinde 1 cumhurbaþkanýmýz bulunsun diye harcayacaðýmýza, hemþire yetiþtirmeye harcasak, bu memlekete karþý daha büyük bir sevap iþlemiþ olmaz mýyýz? Bence cennetlik oluruz, cennetlik! Biliyorum, þimdi bazýlarýnýz "senin de aklýn bu gadarýna erer " diyecektir. Fazla zeki sayýlmam ama gözü kapalý da deðilim. Elbette ben de biliyorum 1 milyon harcanýp kazanýlacak 1 cumhurbaþkanlýðý makamýnýn partiye çooook büyük yararlar saðlayacaðýný Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmeyeceðini de biliyorum. BÖYLE BÝR ANDI Ama yine de bir söyleyim dedim... 1 milyonluk cumhurbaþkaný, kim olursa olsun çok lükstür bize! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DAVAR (Ýstanbul)- Toz duman arasýndan koyunlarý fark ettim. Yolun saðýndaydýlar. Arabayý iyice sola yaklaþtýrdým. Yolun saðýna koþarak geçtim. O arada trafik hýzla akmaktaydý. Yol Omorfo Lefkoþa yeni yoluydu Yol RTE'nin bu ülkeye kendi ülkesinde ihale açýp kendi insanlarýna yaptýrdýðý yoldu. Duble yol Ovalarý, bahçeleri mahvederek yapýlanlardan Amaç ulaþýmý saðlamak mýydý, yoksa ulaþtýracak ürün oluþmasýný engellemek mi? Düþünmek gerek. Ovalar ortadan kaldýrýlýrsa yöre insaný hangi ürünü yetiþtirip, kamyonlara yükleyip, þehre götürecek ki? Bu konuda yorumlar fazladan vardýr. Kimisi "gerekir" derken benim gibiler ise "ne gereði var" diyorlar Ne gereði var gerçekten Eskiden var olan yol yeter de artardý. Bilemedin yarým saatlik yoldu Þimdi ise giden bahçelere karþýlýk o yol bilemedin 25 dakika Heba edilen dokumuza karþýlýk beþ dakika Neyse Yolun karþýsýna geçerken koþarak geçtim ama arabalar bitsin diye de epeyce beklemiþtim Karþýya geçtiðimde davar bana doðru epeyce yaklaþmýþtý. Tam önlerinde bir ohto vardý. Yüksek yere çýktým. Ayarlarýmý yaptým, doðrulttum tam çekecektim ki Davar kayboldu. Öyle kaldým. Neydi bu? Hayvanlar nereye gitmiþlerdi. Hayal miydi? Kös kös yine o gereksiz yoldan arabalarýn bitmesini bekledim Sonra koþarak karþýya geçtim. Akþam üzeriydi ve güneþ hýzla kayboluyordu. Kýzýllýk baþlamýþtý. O kýzýllýk ki Baf'ta iken her gördüðümde kan akacak sanýyordum Karþýya geçtim, arabaya yöneldim, kapýyý açtým Ki davar sürüsü bulunduðum yere toz dumana arasýndan geliyordu. Meðer yolun altýndan su kanallarý varmýþ. Davar yolu biliyordu. Baþlarýna çoban olduðu halde onlar gidecekleri yeri çoban göstersin diye beklemediler. Daldýlar içeriye. Birkaç fotoðraf çektim. Koyunlarýn istikametinde köy vardý. Köye gidiyorlardý. Köy uzak deðildi. Sonra hem güneþ hem davar kaybolunca yürüdüm gittim. Bu olay yaz aylarýnda olmuþtu. Þimdi kýþ. Önümde o davar var. Davara baktým. Davar toz duman arasýndan kayboldu gitti. Onlar gidecekleri yeri, yapacaklarý iþi ezberlemiþlerdi. Çünkü onlara öðretilmiþti Onlar yapýlmasý gerekenleri hiç düþünmeden yaptýlar. Ve ahýra kadar koþarak gittiler Þimdi kim bilir aralarýndan kaç tanesi mangalda duman olup gitti THEOHARUS AP PARLAMENTERLERÝNE SORDU "KIBRIS NAZÝ ÝÞGALÝ YAÞIYOR TÜRK DONANMASI AMSTERDAM'IN 16 KM DIÞINDA OLSAYDI NE YAPACAKTINIZ?" Türkiye'nin AB katýlým müzakerelerinin deðerlendirilmesiyle ilgili rapor taslaðýnýn AP Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde ilk kez görüþüldüðü ve AP'deki Rum milletvekillerinin de rapordaki "eksikliklere" deðinerek, raporda deðiþiklik yapýlmasý konusunu ortaya koyduklarý haber verildi. "Nazi Ýþgali Yaþýyoruz" baþlýklý haberinde, Türkiye'yle ilgili rapordaki (Rum kesimi açýsýndan içermekte olduðu) boþluklarýn teyit edildiðini yazan Simerini gazetesi, Rum AP milletvekillerinin "iþgal, MEB'deki Türk ihlalleri ve Kýbrýs Cumhuriyetine saygý duyulmasý" konularýna atýfta bulunduklarýný yazdý. Bu çerçevede, DÝSÝ ve Avrupa Halk Partisi'nin AP'deki milletvekillerinden Eleni Theoharus, AKEL'den Takis Hacýgeorgiyu, DÝKO'dan Kostas Mavridis ve EDEK'ten Dimitris Papadakis'in AP Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde görüþ belirttiklerini yazan gazete, Rum AP milletvekillerinin "raporun Kýbrýs sorunu hakkýndaki eksikliklerini tespit ettiklerini", ayný zamanda Theoharus'un buradaki konuþmasýnda "Kýbrýs sona ermesi Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Yeni Kýbrýs Derneði Baþkaný Thoukis Thoukidides ve Koordinasyon Komitesi Üyesi Givs Bayada, Birleþik Kýbrýs Partisi'ni ziyaret ederek, Genel Baþkan Ýzzet Ýzcan ve parti yetkilileri ile görüþme gerçekleþtirdi. BKP'den yapýlan yazýlan açýklamaya göre, görüþmede, Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler ve müzakere sürecinin yeniden baþlamasý için nelerin yapýlabileceði ele alýndý. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, müzakereye iliþkin açýklamasýnda, müzakere sürecinin kesilmesi ve belirsizliðe terk edilmesinin taraflar gereken bir Nazi iþgali yaþýyor" ifadesi kullandýðýný haber verdi. "AB'nin kör bir savaþ þiddetini ve bunun sonucunu kabul etmediðini ve bugün Kýbrýs'ta olan þeyin de savaþ þiddeti sonucu olduðunu" iddia eden Theoharus, "Ülkemde faþist bir iþgal yaþýyorum ve ne kadar yýl geçse de bunu kabul etmemiz mümkün deðildir" ifadelerini kullandý. Bu sebepten dolayý AB'nin kendilerini "iþgalden kurtulma çabalarýnda" desteklemekle yükümlü olduðunu iddia eden Theoharus, "Kýbrýs'ýn Türkiye tarafýndan iþgal edilmesinin Nazi iþgalinden bir farký olmadýðýný" iddialarýna ekledi. Türkiye'nin AB katýlým müzakerelerinin deðerlendirilmesiyle ilgili rapor taslaðýný kaleme alan, Sosyalist AP milletvekillerinden, Hollandalý raportör Kati Piri'ye de seslenen Theoharus, "Türk Donanmasý Limasol'un deðil de Amsterdam'ýn 16 km dýþýnda olsaydý, buna nasýl tepki vereceðinizi merak ediyorum doðrusu" sorusunu da ortaya koydu. Theoharus, "hem Kýbrýslý hem de Avrupalý olarak, Kýbrýs'ý iþgalden kurtarmalarýnýn görevleri olduðuna" da iþaret etti. MALÝYE BAKANLIÐI, SENDÝKALARLA TOPLANTI YAPACAK Maliye Bakanlýðý ile kamuda yetkili sendikalar, "2015 Mali Yýlý Protokol Görüþmeleri" için bugün masaya oturacak. Maliye Bakanlýðý Toplantý Salonunda yer alacak görüþme saat 14.00'te baþlayacak. Maliye Bakanlýðý ilk olarak saat 14.00'te kamuda yetkili sendikalar; KTAMS, KAMU- SEN, KTOEÖS KTÖS ve devlet iþçileri adýna Kamu-Ýþ, Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý uyarýnca da saðlýkta yetkili TIP-ÝÞ ve Kýbrýs Türk Ebeler ve Hemþireler Sendikasý ile görüþecek. Maliye Bakanlýðý kamuda yetkili sendikalarýn yaný sýra saat 16.00'da da kamuda yetkili olmayan ancak kamuda örgütlü bulunan Kýbrýs Türk Dayanýþma Sendikasý, SAÐLIK- SEN, VERGÝ-SEN, GÜÇ-SEN, EMEK-ÝÞ, TEL-SEN, ÇAÐ-SEN, HAZÝNE-SEN, HÝZMET-SEN, MEC-SEN, MEMUR-SEN, HAVA-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasý ile bir araya gelecek. YENÝ KIBRIS DERNEÐÝ, BKP'YÝ ZÝYARET ETTÝ arasýndaki gerginliði týrmandýrdýðýna dikkat çekerek, gerginliðin hiç kimseye kazanç saðlamayacaðýný, diyalog ve müzakere sürecinin bir an önce yeniden baþlamasýný istediklerini vurguladý. BKP'nin Kýbrýs'ýn tüm Kýbrýslýlarýn Ortak Vatan'ý olduðuna inandýðýný, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesini ve tüm Kýbrýslýlarýn kardeþçe birarada yaþamasý için mücadele verdiðini söyleyen Ýzzet Ýzcan, "Yeni Kýbrýs Derneði yetkililerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Kýbrýslý Rum ilerici güçler ile birlikte hareket etmeye ve ortak mücadeleye devam edeceðiz" dedi. DÝKMEN ÇÖP ALANINDA HATIRA ORMANI OLUÞTURULMASI KONUSUNDA ÝNTERGAZ LTD ÝLE PROTOKOL Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, ülke ormanlýk alanlarýný büyütme amacýyla her yýl 1 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü Ýntergaz Ltd. ile Dikmen çöp alanýnda hatýra ormaný oluþturulmasý konusunda protokol imzaladý. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, protokolün imza töreninde Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, Orman Dairesi Müdürü Ýsa Direk, Ýntergaz Ltd. Genel Müdür Yardýmcýsý Kader Kencer ile bakanlýk yetkilileri hazýr bulundu. GÜNLÜK TÜRKÝYE'DE 10 KÝÞÝDEN 6'SI POLÝSÝN ÝÞLEDÝÐÝ SUÇLARIN CEZASIZ KALDIÐINA ÝNANIYOR Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfý'nýn "Polis ve Toplum: Türkiye'de Polise Güven Araþtýrmasý"ndan çýkan sonuca göre, Türkiye'de farklý siyasi, dini ve etnik kimlikler polise bakýþ açýsýnda etkili faktörlerden biri.örneðin, polise duyulan güven, Sünni, Türk, AKP'li, MHP'li kesimlerde yüksekken; Aleviler, Kürtler, BDP/HDP'liler arasýnda düþük.türkiye'nin farklý bölgelerinde 3207 kiþiyle yapýlan araþtýrma sonucuna göre, halkýn yüzde 60'ý kanunlarý çiðneyen polis memurlarýnýn cezasýz kaldýðýna inanýyor. AKP seçmenleri polis ihlallerine karþý en 'hoþgörülü' kesim. Sünniler polisin baþarýlý olduðuna inanýrken, Alevi ve Bektaþiler arasýnda bu oran sadece Sünniler, Alevi ve Bektaþilere göre polisle iþbirliði yapmaya ve polise itaat etmeye daha açýk.özellikle Kürtler, polisin suç faillerini yakalamada baþarýsýz olduðunu düþünüyor. SON HALKA Görevini yapan Gönyeli Belediyesi zabýtalarýnýn polis tarafýndan ifadelerinin alýnmasý, yaþadýðýmýz rezil düzenin son halkasý... Türkiye teslim olmuþ olabilir Tayyip'e, ama Kýbrýs olmayacak! SAHÝP ÇIKSALARDI... "Kurtarýldýk mý? Hassiktir" pankartýmýza sahip çýkmayan örgütler þimdi neden þikayet ediyorlar? Adam gibi mücadele vermezsen, seni de karýnca gibi böyle ezerler iþte! BÝYOLOGLAR HÝÇ KONUÞMASIN Biyologlar Derneði de bir alem... Hiç konuþmasalar ve sussalar daha iyi... Kaþ yapayým derken göz çýkardýlar... "KKTC baðýmsýz bir ülkedir" diyorlar... KKTC'nin baðýmsýz olmadýðýný bilmedikleri gibi, ülke olmadýðýný da bilmiyorlar! NAZÝ ÝÞGALÝ DÝSÝ'nin AP Milletvekili Eleni Theoharus þöyle dedi: "Kýbrýs Nazi iþgali yaþýyor. Türk donanmasý Amsterdam'ýn 16 km dýþýnda olsaydý ne yapardýnýz?" Sahi ne yaparlardý? Týrnak... " 'Ehliyet' konusunda, Avrupa ya da güneydeki örnekler böyle deðil. Ýki senede bir 'ehliyet'e para ödenen ender ülkelerden birisi, Kuzey Kýbrýs... Evlenirken para, boþanýrken para, sýnava girerken para, okula yazýlýrken para, iþlevsiz pasaporta para... Peki hizmet?! Bir de o olsa inanýn ki derdimiz deðil..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Tanrý neden bunlara izin veriyor? Neden izin veriyor ey Papa? Ey imam? Boko Haram bok yiyip yatarken ve iki bin insanýn bir kalemde yok ederken... Allahüekber sesleri ile Fransýz karikatürist sanatçýlar Tanrý adýna katledilirken... Kýz çocuðunun sorduðu soru doðrudur. Neden Tanrý bunlara izin veriyor?" Ahmet OKAN (Havadis) "Akkuyu'daki olasý nükleer santral patlamasýndaki þu bizim savaþlarla bir ömür törpüleyen Kýbrýs çok büyük oranda nasibini almayacak mý? Türk'ü Rum'u alacak o patlamadan nasibini. Yani bir yerde var ederken, yok etmenin tehlikesini koyuyorlar ortaya." Osman GÜVENÝR (Vatan) "Tamam... CTP-DP hükümeti hayallerinizi yýkmýþ olabilir! Ama gidip de UBP'ye sýðýnmak da nereden çýktý? Yahu bu yasanýn hazýrlayýcýsýndan, uygulamaya koyucusundan hangi mantýk gidip de 'Gel bize destek ol da yasayý ortadan kaldýralým' diyerek kapýsýný çalabilir?" Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) Günün Kahramaný SEVDA GÜNSEL Saðlýk Kurulu'nun üç kez askerlik için verdiði elveriþsiz raporlarýna raðmen zorla askere alýnmak istenen Ali Çaðman'ýn teyzesi ve manevi annesi Sevda Günsel'in onu korumak için verdiði mücadele hayranlýk uyandýracak nitelikte... Polisin takibinden kurtulmak için Sevda Haným eþiyle birlikte ovalarda sabahladý dün gece... Ýnsanlýk eðer buralarda daha ölmediyse, bugün herkes sahip çýkar onun mücadelesine... Bir komutan vardý, çizmeyi aþmýþtý... Þimdiki de aþtý...

7 22 Ocak 2015 Perþembe MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa'da Çanakkale ve Ayluga mahallesine bugün saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. KIB-TEK Gazimaðusa bölge amirliðinden yapýlan açýklamada, Çanakkale ve Ayluga mahallesine ve bölgedeki apartman ve sitelere orta gerilim proje çalýþmalarý nedeni ile elektrik enerjisi verilemeyeceði kaydedildi. HAVA SICAKLIÐI DÜÞECEK KKTC'de hava sýcaklýklarýnýn önümüzdeki günlerde 3-4 derece düþmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarýsýnda yüksek basýnç sistemiyle ýlýk ve nemli, ikinci yarýsýnda alçak basýnç sistemiyle soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, peridot sürecince genellikle parçalý bulutlu olacak. Bugün ve Cuma sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Hava sýcaklýklarý önceleri iç kesimler ve sahillerde 18 ile 21, daha sonra ise 14 ile 17 santigrat dolaylarýnda seyredecek. Rüzgâr, genellikle kuzey ve doðu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esecek. LTB ÖÐRETMENLER CADDESÝ'NDE BORU TAMÝRÝ YAPACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), bugün Öðretmenler Caddesi'nde ana borudaki patlaðý tamir edecek. LTB'den yapýlan açýklamada, saat 08.00'de baþlayacak çalýþmalar süresince sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. GÜRÜLTÜ SEBEBÝYLE KAVGA EDEN KÝÞÝLERE YASAL ÝÞLEM Polis, Lefkoþa'da gürültü sebebiyle kavga eden 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz gece A.M.S. (E- 30) ve A.A.M. (E-22), M.A. (E-26) ile kavga etti. A.M.S., kavgayý ayýrmak isteyen M.A.'nýn annesinin de eline vurdu. KANUNSUZ AVLANMA Avtepe'de "Harangoz Mevkiinde" kanunsuz avlandýðý tespit edilen H.D. (E-55) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis olaylarla ilgili soruþturmalarýna devam ediyor. GÝRNE'DE ÝÇKÝ SATIÞ RUHSATLARI YENÝLEME ÇAÐRISI Girne Kaymakamlýðý'na baðlý bölgelerdeki iþyerlerinin alkollü içki satýþ ruhsatlarýný yenilemek için en geç 6 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar kaymakamlýða müracaat etmelerini istedi. Girne Kaymakamlýðý'nýn açýklamasý þöyle:"fasýl 144 Alkollü Ýçkiler Satýþ Yasasý uyarýnca alkollü içki satýþ ruhsatýný yenilemek isteyenler dilekçelerine eski alkollü içki satýþ lisansýnýn fotokopisi þirket ise þirket onay belgeleri; ilgili belediyeden alýnmýþ bulunan 2015 yýlýna ait iþletme belge fotokopisi, ilgili yerin koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi'nden onaylatýlmýþ kira sözleþmesi, otellerin ve casinolarýn ise bu belgelere ek olarak Otel Ýþletme ve Sýnýflandýrma belgeleri ile birlikte Girne Kaymakamlýðýna müracaat etmeleri gerekmektedir." Akýncý Beyarmudu'nu ziyaret etti Kapýdan iþte böyle geçti Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, "yerel hükümetler" olan belediyelere önem verilmesi gerektirdiðini belirterek, belediyelerin verimli çalýþmalarý halinde bunun ülke geneline de olumlu olarak yansýyacaðýný kaydetti. Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Akýncý, beldelere yaptýðý ziyaretler çerçevesinde bugün Beyarmudu'nu ziyaret etti. Burada Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip'le bir araya gelen Akýncý, Edip'ten belediyelerin çalýþmalarý ile ilgili bilgiler aldý, belediyelerin "yerel hükümetler" olduðunu vurguladý. "Belediyelerin verimli çalýþmasý ülke geneline olumlu olarak yansýr" diye konuþan Akýncý, hükümetlerin genelde SORUÞTURMA AÇTI, GÖREVDEN ALINDI KAMU-SEN Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý Nüfus Kayýt Dairesi'nde görev yapan ve dört yýldýr da görevlendirildiði Müdür Muavinliði görevini yürüten Ecevit Aktaþ'ýn, "Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin yaklaþmasý ve kimlik dairesinde geçici iþçi statüsünde çalýþan CTP'li bir örgüt baþkanýn kýzý hakkýnda usulsüz iþlemlerinden dolayý soruþturma açtýrdýðý için görevden alýndýðýný" iddia etti. Özkardaþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "bu durum demokrasimiz adýna bir utançtýr" iddiasýnda bulunuldu. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Ýçiþleri Bakaný, söz konusu Nüfus Kayýt Dairesi'nde geçici iþçi statüsünde çalýþan bir örgüt baþkanýnýn kýzýna usulsüz iþlemler yaptýðý için sadece bir 'Uyarma' cezasý veriyor, ancak usulsüzlüðü ortaya çýkaran ve tüm telkinlere raðmen yapýlan bu usulsüzlüðü örtmeyip üstüne giden Ecevit Aktaþ'ýn görevden alýnmasýna onay veriyor. Demek ki, partili olursanýz yapýlan tüm yolsuzluklar, usulsüzlükler kapatýlabiliyormuþ. Onun içindir ki, batýk bankalardaki vurgunlarýn dosyalarý yýllardýr açýlamýyor, ihale yolsuzluklarýna dokunulamýyor, rüþvet alan, yolsuzluk ve usulsüzlük yapan kamu görevlisine dokunulamýyor.yani yapanýn yanýna kalýyor, ama yapanýn üstüne gidenler de kendileri gidiyor." ONURER: TC MAKAMLARI KUZEY KIBRIS MAKAMLARINI HÝÇE SAYIYOR! Kýbrýs Sosyalist Partisi Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, Türkiye'den getirilecek olan suyun Kuzey Kýbrýs içinde daðýtýlacak olan su þebekesi inþasýnda, TC makamlarýnýn Kuzey Kýbrýs makamlarýný hiçe sayarak çalýþmalarýna devam ettiklerini savundu. Kýbrýs Sosyalist Partisi Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, Gönyeli'de yaþanan sorunla ilgili açýklama yaparak, yaþanan olaylarýn halk için ibret verici olduðunu ileri sürdü. Onurer "gerekli inþaat izinleri alýnmadan yürütülen çalýþmalar, dere yataklarýnda tahribata yol açacak boyuta varýnca, Gönyeli Belediyesi ekipleri müdahale ederek inþaatý durdurmak istemesi üzerine, gerek belediyelere yetki ve para konusunda cimri davrandýklarýný savundu. Akýncý, "14 yýl Baþkent Lefkoþa'nýn Belediye Baþkanlýðýný yaptým. Belediyelerin halinden çok iyi anlarým. Göreve gelmem durumunda deneyimlerime de dayanarak belediyelerin daha iyi ve verimli çalýþabilmeleri konusunda gerekli rehberlik görevini yapmayý öngörüyorum" dedi. Açýklamada, Beyarmudu Belediye Baþkaný Edip'in de Akýncý'ya ziyaret için teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar dilediði belirtildi. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý daha sonra köy kahvesinde yurttaþlarla sohbet etti, ardýndan esnafý ziyaret etti. projeyi yürüten þirket gerekse de kolordunun emrindeki polis güçleri, yerel otoritenin yetkilerini tanýmayarak inþaatý sürdürmek istediler" dedi. Yaþanan olay sonrasý iki belediye çalýþanýnýn polis güçleri tarafýndan gözaltýna alýnýp sorgulandýðýný da söyleyen Onurer, "bu olaylar bir kez daha polisine hükmedemeyen, yerel otoritelerini Türkiye'nin bile tanýmadýðý Kuzey Kýbrýs'ta, halkýn egemen olmadýðýný ve KKTC'nin baðýmsýz bir devlet olmadýðýný ve TC'nin sömürge yönetimi olduðunu net bir þekilde gözler önüne sermiþtir" iddiasýnda bulundu. Onurer, polisi, görevini yapmaya çalýþan Belediye iþçilerini gözaltýna aldýðý için kýnadý. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CEZA MEMURU ÝSTEMÝYORUZ... Gazetemize telefonla þikayette bulunan bir vatandaþýmýz, geçen yýl trafik kazasýnda yitirdiðimiz dört öðretmenin ölüm yýldönümlerinde Türkeli kavþaðýnda yapýlan anma töreninde polisin bulunmamasýyla ilgili... "Ben bir vatandaþ olarak polisimizden þikayetçiyim. Polislerin bilhassa trafik polislerinin görevleri sadece vatandaþlarýn araçlarýný durdurup kontrol etmek ve ceza yazmak olarak algýlanmaktadýr. Bu algýlamayý vatandaþýn hafýzasýna kazýyan da polis teþkilatýnýn tepesinde olanlar, örgütün idari kademelerinde bulunanlardýr. Son zamanlarda polisler yine yollara çýkmaya baþladýlar. Çýksýnlar... Çýkmasýnlar demiyorum. Ancak polisler yollara çýktýklarýnda sadece vatandaþtan yanlýþ park, ehliyetsiz sürüþ veya bir sürü nedenden dolayý para toplamak için çýkmamalýdýrlar. Polis göreve çýktýðýnda yasalar ve kendilerine tanýnanlar karþýsýnda inisiyatifini de kullanmalýdýr. Her neyse anlatmak istediðim konu baþkadýr ama son günlerde trafik kontrollerinde görmeye baþladýðým polislere de bir deðinmek istedim sadece... Benim esas þikayet etmek istediðim konu bir trafik kazasý sonucu ölen dört öðretmenle ilgilidir. Türkeli kavþaðýnda Altýnfincan'ýn aracýyla karþý þeride uçarak onlarýn araçlarýnýn üzerine düþmesi sonucu hayatlarýný kaybeden dört öðretmen, ölümlerinin birinci yýldönümünde Türkeli kavþaðýnda sevenleri ve yakýnlarý tarafýndan anýldýlar... O anma sýrasýnda tek bir tane polis memuru yoktu. Onlarý kontrol etsin diye deðil, onlarýn üzerine de herhangi bir araba çarpmasýn, bir kaza meydana gelmesin diye... Orasý sürat yapýlan bir bölge... En azýndan trafiði yavaþlatacak bir polis görevlendirilebilirdi. Gerçi herhangi bir kaza olmadý ama olabilmesi ihtimali de yüksekti. Olduktan sonra alýnacak önlemlerin bir anlamý yoktur. Benim bir vatandaþ olarak söylemek istediðim polisin görevi vatandaþýn güvenliðini saðlamaktýr. Polisin görevi vatandaþa ceza yazýp belediyelere veya maliyeye para kazandýrmak deðildir. Ama polisi yönetenlerin meyili bu yönde. Ýþte bu nedenledir ki halk polisten kaçmaktadýr. Polisin bozulma nedenlerinden birisi de budur. Vergi memuru veya ceza memuru deðil biz güvenliðimizi saðlayacak polis istiyoruz." BÝZÝM DUVAR ÝSTÝSNALAR KAÝDEYÝ BOZAR Bizim Mandra Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli'nin, Türkiye'den gelecek su projesi kapsamýnda Gönyeli'de dere yataðý içinde yapýmýna baþlanan beton inþaatý, izinsiz ve yasalara aykýrý gerekçesiyle durdurup mühürlemesi, vatandaþlar tarafýndan büyük takdir ve övgü ile karþýlanýr. Baþkan Benli'nin, inþaatý yapan þirket yetkililerinden birinin "Bunu siz deðil, sizin devletiniz bile durduramaz" þeklinde çizmeyi çok aþan tavrýna raðmen, yasalarý uygulamaktan çekinmeyen Benli'nin, bundan en küçük bir geri adým atmamasý, toplumsal onuru ve umudu yücelten bir hareket olarak deðerlendirilirken, sokaktaki adam, "Yürü Benli baþkan, seninleyiz" diyerek coþku ve heyecanýný dile getirir.

8 8 22 Ocak 2015 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir TAKILIP KALMAK ÖZERSAY, ENGELLÝLER BASKETBOL TAKIMIYLA ANTREMANA KATILDI Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, Kýbrýs Türk Ortopedikler Derneði'ni ziyaret etti.deden aday olduðunu ve vizyonunu anlatan Özersay engelliler için özel tasarlanmýþ tekerlekli basketbol sandalyesine binerek takýmýn oyuncularýyla antrenmana da katýldý. Kudret Özersay Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Özersay önceki gün Kýbrýs Türk Ortopedikler Derneði'ni ziyaret etti. Özersay, Kýbrýs Türk Ortopedikler Derneði Baþkaný Sedat Hacýmehmet ve engelliler basketbol takýmýnýn oyuncularýyla bir araya geldi. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen ziyarette Özersay, engelli bireylerin kamusal alanda yaþamakta olduklarý sýkýntýlarýn farkýnda olduðunu söyleyerek, sivil toplum örgütleri kanalýyla bunlarýn çözümünde bir farkýndalýk yaratýlmasý için çaba ortaya koyduðunu belirtti. Özersay, "Aslýnda sorunlarýn büyük bir bölümü hukuk devleti gibi davranmýyor oluþumuzdan ve engelli bireylerin yaþamakta olduklarý sorunlarý anlamak için toplum olarak gerekli çabayý ortaya koymuyor oluþumuzdan kaynaklanýyor. Bu engeller empati kurmayý öðrenirsek teker teker ortadan kalkacaktýr" dedi. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Özersay, þöyle devam etti:"hukuk devletinin gereði yürürlükteki yasalarýn uygulanmasýný gerektirir. Oysa bizde ne engelli bireylerin istihdamý konusunda var olan kurallar tam olarak uygulanýyor, ne de Meclis'ten bu konularda geçirerek iç hukukumuzun parçasý haline getirdiðimiz uluslararasý sözleþmeler uygulanýyor. Kurallarýn uygulanmadýðý yerde yasal düzenleme yapsanýz ne fayda" Kudret Özersay ayrýca engelli kadrosuyla iþe girenlerin sonradan kendi alanlarýnda yükselemediklerini, adeta alýndýklarý kadro içerisine sýkýþtýrýlarak ayrýmcýlýða maruz býrakýldýklarýný savundu. KÜÇÜK ESNAFIN SÝGORTA BORÇLARI ÝÇÝN KARAR ÜRETÝLDÝ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý yaklaþýk 4 saat sürdü. Yorgancýoðlu, küçük esnafýn sigorta borçlarý için karar üretildiðini açýkladý. Yorgancýoðlu, Bakanlar Kurulu toplantýsý sonrasý basýna yaptýðý açýklamada, toplantýda birçok konunun deðerlendirildiðini ifade etti. Yorgancýoðlu, toplantýda ilk olarak 4 belediyenin bütçelerinin onaylandýðýný kaydetti. Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Yasasýnýn daha önce geçirildiðini, bugün de bu yasanýn hayat bulmasý için tüzüklerinin onaylandýðýný ifade eden Yorgancýoðlu, ayrýca Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Çalýþtayý'nýn önümüzdeki günlerde yapýlmasý için gelen önerinin de onaylandýðýný söyledi. Yorgancýoðlu, Yedidalga bölgesinde yapýlacak olan göletin içinde kalacak alanlarýn istimlakine yönelik kararýn alýndýðýný dile getirerek, bunun yaný sýra zorunlu eðitim çaðýnda bulunan çocuklarýn ulaþým giderlerinde 2015 yýlý itibariyle ihtiyaç duyulan kaynaðýn, bir sonraki yýl da düzenlenmesi koþuluyla ayrýldýðýný kaydetti. Sosyal sigorta yükümlülüklerini yerine getirme konusunda zorluk çeken esnafa yardým konusunun da ele alýndýðýný ifade eden Yorgancýoðlu, bu konuda izlenecek yöntemi þöyle açýkladý: "Bu konuda zorlanan ve çalýþan sayýsý 5 ve 5'in altýnda olan küçük esnaflarýmýza yüzde 9 faiz bedelini, Faiz Farký Fonundan karþýlayarak borçlanma, ama alýnacak borcun doðrudan sigortaya esnafýn borcu karþýlýðýnda yatýrýlmasý öngörülmektedir. Yani bankadan çýkacak para doðrudan sigortaya yatacaktýr. Devlet bu borcun yüzde 9 faizini karþýlayacak, esnafýmýz yüzde 3'ünü karþýlayacaktýr." Yorgancýoðlu, ülkedeki motor kazalarýnýn ne kadar fazla can yaktýðýna iþaret ederek, bu çerçevede Bakanlar Kurulu'nun, motor sürücülerinin eðitimiyle ilgili karar aldýðýný söyledi. Yorgancýoðlu, bunun için de bir kurs düzenlemek için Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný'nýn getirdiði yönetmeliðin yürürlüðe konulduðunu ifade etti. Yorgancýoðlu, Güvenlik Kuvvetlerinde Disiplin Suçu nedeniyle veya yapýlan yanlýþlar karþýsýnda verilen cezalarýn Avrupa standartlarýna düþürülerek uygulanmasýný öngören "Güvenlik Kuvvetleri Disiplin Yasa Tasarýsýný" görüþerek onayladýklarýný ve Meclis'e sevk ettiklerini belirtti. Yorgancýoðlu ayrýca 2015 yýlýna yönelik ihtiyaç duyulan pullarýn basýmýyla ilgili kararýn da üretildiðini kaydetti. LTB TEMÝZLÝK ÞUBESÝ'NE ARAÇ TAKVÝYESÝ - Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), temizlik ve çöp toplama araçlarýna, ikinci el az kullanýlmýþ 5 araç daha ekledi. LTB Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 3 adet çöp kamyonu ve 2 adet "çekirge" olarak bilinen araç dün belediyeye devredildi. Temizlik Þubesi'nde kullanýlacak araçlarýn devir tesliminde LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, Kira Ýhale Komisyonu'nda görev yapan meclis üyeleri Murat Kanatlý, Ahmet Akbil, Tolga Ahmet Raþit ve Özmen Birinci'nin yaný sýra ve Trucks Trading Direktörü Serkan Benzinci hazýr bulundu. Millet indirim ile bindirime takmýþ durumda!.. "Dünyada petrol fiyatlarý þu kadar düþerken neden KKTC'de ortalama %12'lik bir indirim yapýlýyor" diye sorguluyorlar... Çok basit, sen dünyalý deðilsin ki!.. Daha açýk söylemek gerekirse, sen devlet falan deðilsin arkadaþ... Gördün iþte özel bir þirketin sorumlusunun Gönyeli Belediyesi'nde görevli kiþilere ne dediðini... "Siz deðil, devletiniz bile beni engelleyemez" diyor!.. Peki sen ne yapýyorsun? "Ankara'ya yüklenmek yerine geliniz ülkedeki özel þirketleri kontrolü altýna alamayan hükümetimize kýzalým" diyorsun!.. Ama sen de haklýsýn!.. Ne de olsa senin için öncelikli hükümet Ankara'da bulunuyor... Vataným dediðin yer yaþadýðýn topraklar deðil ki!.. Elbette ki kendi hükümetine karþý gelen en ufak bir eleþtiri karþýsýnda siper alma telaþýndasýn... Ama bunu çýk ve yürekli bir insan gibi savun... Öyle "þu indirim yapmadý, bu fazla bindirdi" lakýrdýlarýyla peynir gemisi yürümez... Bu yapýnýn oluþmasýndaki en büyük neden Ankara'dýr... Sonra da buradaki iþbirlikçi siyasiler ile onlarýn çanak yalayýcýlarý... O nedenle kimse kalkýp haddinden fazla cümleler kurmaya çalýþmasýn... Ya da kuruyorsa önce kendisi tepki koymaya baþlasýn... Mesela bir konuya eleþtiri getirip aðýr ifadeler kullanýyorsan, o konuyla ilgili olan bakaný gördüðünde yalaka gibi sýrýtmayacaksýn... Yüreðin yetiyorsa gidip düþünceni yüzüne karþý söyleyeceksin... Veya bir gazetede köþen varsa düþüncelerini oradan aktaracaksýn... Ama dikkat ediyorum bu yolu seçen kiþilerin neredeyse hepsi AKP'ye en ufak bir eleþtiri gelirkenden düðmeye basýyorlar ve konuyu deðiþtirmeye çalýþýyorlar... Para birimi, ekonomi, bütçe, asker, nüfus onun emrinde ama tüm suçlu yapýlan zamlara ses çýkartmayan kiþiler!.. Böyle saçmalýk ve aldatmacýlýk olur mu? Unutmadan eksik býraktýðým noktayý da tamamlayayým; Sermaye de onun elinde!.. O nedenle öyle gerçekleri duyduðunuz anda kabarmaya baþlamanýn bir anlamý yok!.. Ha sözünüz buradaki iþbirlikçilere ise, evet onlar her türlü eleþtiriyi, hatta küfrü hak ediyorlar... Ama bu þekilde sürekli Kýbrýslý Türklerin bedel ödemesi yönündeki yorumlar beni çýldýrtýyor... Çünkü toplum olarak biz yeterince bedel ödemiþ durumdayýz... Savaþta ailemizden insanlarý, savaþýn ardýndan da en önemli varlýðýmýz olan onurumuzu kaybettik... Bundan daha ötesi mi var? Belki baþka toplumlar için "onur" kelimesi pek bir anlam ifade etmiyor olabilir... Veya "onur" kelimesini bir isim olarak da görebilirler... Ancak bu düþünceler bizim için geçerli deðil... Eðer geçerli olsaydý Türkiye bugün bu topraklarý iþgal edememiþ olacaktý... O nedenle kimse bizden minnettarlýk beklemesin... Türkiye bunun içine girdi ve istediðini aldý... Hala daha da bizim üzerimizden almaya devam ediyor... Asýl þükraný Ankara bizlere çekmelidir... Fakat bu ne mümkün!.. Onlara göre biz "besleme" bir toplumuz... Sadece onlara göre de deðil!.. Ýnanýnýz bazý kiþilerin sohbet ortamlarýnda Kýbrýslýlar için kullandýðý ifadeleri duysanýz insanlýðýnýzdan soðursunuz... Ben Türkiye'deki iþçi ve memur kardeþlerimin aldýðý maaþlarla uðraþmýyorum... Oranýn iç meselelerine müdahil olup kendi görüþlerimi ortaya koymuyorum... Sadece oradaki aydýn ve emekçi kardeþlerime elimden geldiðince destek veriyorum... Ve onlarýn görüþlerini dillendiriyorum... Çünkü ortak bir hedefimiz var, o da her ikimizi de dikta bir rejimle yöneten Ankara!.. Ve ona yalakalýk eden iþbirlikçileri... Býrakýnýz bazýlarý lolipop þekerinin tadýna takýlýp kalsýn, biz gerçekler ile yüzleþmeye ve ona karþý direnmeye devam edeceðiz...

9 9 22 Ocak 2015 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YANITI OLMAYAN SORU Filipinler'de 12 yaþýndaki kimsesiz bir kýz çocuðu Papa'ya, inançlý olsun olmasýn herkesin aklýnýn bir köþesinde hep duran o en önemli soruyu sordu: "Bir sürü çocuk uyuþturucuya bulaþýyor, seks iþçisi olarak çalýþýyor. Tanrý neden bizlerin baþýna bunlarýn gelmesine göz yumuyor?"ýslami inancýn hassasiyetleriyle hýzla empati kurup, Charlie Hebdo katliamýný tereddütsüz mantýklý bulan dini lider, küçük kýzýn bu sorusu karþýsýnda tereddüt etti ve "Yanýtý olmayan soru" dedi.oysa bu sorunun yanýtý var ama Papa için vermek mümkün deðil.çünkü dünyayý bu sorudan deðil, bu sorunun yanýtýndan incinen insanlarýn hassasiyetlerine sýrtýný dayamýþ kirli para yönetiyor.o yüzden iktidar ortaðý dini otoriteler, çocuklarýn seks ticareti için alýnýp satýlmasýna göz yumuyorlar.o yüzden bu soru binlerce yýldýr soruluyor ve hep yanýtsýz kalýyor. Mine SÖÐÜT (Cumhuriyet) TARÝH 26 ARALIK 2013 Avukat Serhan Çýnar, bundan sonra KKTC Vergi Dairesi'ne yatýrýlmak koþuluyla geriye dönük stopajýn talep edilmeme önerisinin eski Maliye Bakaný Ersin Tatar'dan geldiðini, Zeren Mungan'ýn ise sadece bu anlaþmayý uyguladýðýný söyledi... Gözden kaçmayanlar... SEÇÝMLERDE TEK ÖLÇÜ MARAÞ ÝSE Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Maraþ'ý ölçü alacaksanýz, Maraþ konusunda adaylarýn söyledikleri ortada. "Maraþ'ý koþulsuz sahiplerine iade edelim" diyen olmadýðýna göre, mevcut malzemeyle yetineceksiniz. Zaten "Maraþ'ý vermek" üzerinden konuþan yok, "Kapalý Maraþ'ý açmak"tan söz ediyorlar sadece. Ya "Maraþ'ý açarým ama " diyene vereceksiniz oyunuzu, ya "Maraþ'ý KKTC'nin yönetiminde açarým" diyene, ya "Maraþ'ý kanla aldýk masada vermeyiz" diyene, ya da Maraþ konusunda hiçbir fikir beyan etmeyene DÝPNOT Alman Bild gazetesinin Irak basýnýna dayandýrdýðý habere göre, IÞÝD milli maç izleyen 13 çocuðu Musul'da kurþuna dizdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yenilenebilir enerji kullanýmý hakkýndatüzüðe bakýlýp neler yapýlabileceðinin incelenmesi gerekir." Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) Adam padiþah olmuþ, biz baþkanlýðý tartýþýyoruz! Adam sarayýna çaðýrmýþ bakanlarýný, birinci olmasý gereken zatý saksý gibi bir kenara koymuþ, talimat vermiþ. Belli ki, iç dokusu giderek gevþeyen iktidar partisinde "odun çok ama çimento bir tek benim" demeye getirmiþ.o "tek adamým" hezeyanlarýndayken, muarýzlarý "baþkanlýk sistemine geçiliyor" diye feryat etmekteydi. Cumhurbaþkaný'nýn kabineyi bu þekilde toplamasý Anayasa'ya aykýrýydý, böyle rezalet olur muydu!olur, bal gibi olur. Yaþananlarýn yanýnda bu bir rezalet filan olarak da görülemez. Son derece makul, yakýþýr. Her gün toplansýnlar saraykonduda! Öncelikle, Türkiye'nin sorunu þekil þemalin çok ötesinde. Baþkan gibi davranýyormuþ, parlamentoyu baypas ediyormuþ, ne önemi var? Ülke, asýl meselelerin bir türlü tartýþýlamamasý, gündeme KARÝKATÜR / VÝRGÜL... MUALLA HANIM Neyse ki Mualla Haným var da, arada televizyon-radyo programlarýna baðlanarak, bazý þahsiyetlerin tarihimizdeki karanlýk rollerini unutmaya unutturmaya ve bu kirli unutmalar üzerinde aydýnlýk bir gelecek kurulabileceðine inananlara dersini veriyor Neyse ki, "Tavanlar da kirlendi artýk, kökten temizlik lazým. Bu onursuzluk, her gün tokat yemek yakýþmaz bize. Kýbrýslýyým demeyen çeksin gitsin. Anavatan diyen anavatana gitsin" diyen Mualla Haným var da, tokat gibi vuruyor yüzlere gerçeði. TAYYÝP SÖYLER, SÝBEL HANIM TEKRARLAR: BUYRUN PAPAÐAN SÝYASETÝNE "Gözlemci olduðumuz Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliði bizim için çok önemli." Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) gelmemesi nedeniyle bu beladan kurtulamýyor.neden tartýþýlamýyor?çünkü Türkiye'de ana akým muhalefet, kendini mevcut sistemin ufkuyla sýnýrlamýþ durumda. Bunda þaþýracak bir þey yok, adý üzerinde düzen partileri, düzen medyasý Arada gerçek ve de esaslý meseleler üzerinde duruyor ama bir noktada frene basýyorlar. Taþerona, iþ cinayetlerine ya da ABD iþbirlikçiliðine, dinselleþmeye denk düþen baþlýklarda geçici fýrtýnalar kopuyor, sonra yatýþýyor. Çünkü, Türkiye'nin piyasayla, emperyalist dünya sistemiyle, gericilikle baðlanmýþ düzenini bir bütün olarak sorgulama yeteneði ve niyeti yok. Ýktidarýn kaynaðý orada, iktidar deðiþikliðinin kaynaðý da son tahlilde orada görülüyor. Gerçek bu ve bu yalnýzca CHP'nin gerçeði deðil.böyle olunca çýta Serhan Gazioðlu düþürülecek ve önemli olmayan konular, en büyük memleket meselesi olarak adlandýrýlacak.þimdi bir kez daha her þeyin merkezine "Anayasa'nýn deðiþtirilmesi" konmaya baþlandý. AKP'nin seçimden tek baþýna yeni bir anayasa yapacak ya da mevcudu yeniden deðiþtirecek bir çoðunlukla çýkmasý, ölüm-kalým meselesi haline getiriliyor. Daha önce Erdoðan'ýn baþbakan olmasý, Gül'ün Çankaya'ya oturmasý, referandumdan "evet" çýkmasý ve en son Erdoðan'ýn bu kez cumhurbaþkanlýðý makamýna yerleþmesi için de benzer þeyler söylenmiþti.önemsiz mi?kuþkusuz önemli. Ama her þeyin ötesinde bir deðer taþýmýyor.önemli olan, AKP iktidarýna neden karþý olduðumuz ve ne istediðimiz. Ýçerikten uzaklaþýldýkça, toplumun kafasý karýþýyor, bu kadar tepki çeken bir hükümete raðmen siyasete yabancýlaþma artýyor, dahasý her defasýnda umutlar kýrýlýyor. 12 yýlda, defalarca ölümle yaþam arasýndaki kavþakta tercihe zorlanan insanlarýn bir noktadan sonra enerjisi kalmaz, alýþýr. Þimdi de öyle olacaktýr. Anayasa deðiþikliði ya da Erdoðan'ýn baþkanlýðý gündemi, zaten anayasayý takmayan ve de tek adamlýðýn iyice yerleþtiði bir iktidar söz konusuyken, toplumu mücadeleye deðil, hareketsizliðe yöneltir.adamlar hukuk sistemini dinsel referanslara baðlamýþ, ülke kapitalistlerin barbarlýðýna kuralsýz ve sýnýrsýz biçimde açýlmýþ, memleket cihadcýlarla doldurulmuþ, birileri ise baþkanlýk sistemini tartýþýyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceðinin bu uðrakta ve bu baþlýkta belli olacaðýný söylüyor!cumhuriyet?birileri gerçekten bakar kör!ya da;toplumu köreltme derdinde (Bu yazý Kemal Okuyan'ýn sol'da yayýmlanan "Adam padiþah olmuþ, biz baþkanlýðý tartýþýyoruz!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 22 Ocak 2015 Perþembe Ümit Ýnatçý ''Dürüstlük ve cesaret... Ayrýca siyaset temiz ellerle yapýlmalý... Siyaseti kirli amaçlarý ve çýkarlarý için kullananlara karþý mücadele etmek dürüst ve cesur insanlarýn ödevi olmalý...insanca yaþamý korumanýn tek yolu budur...'' diyordu Ýtalya'nýn Cumhurbaþkaný Sandro Pertini seksenli yýllarýn baþýnda... Bu ihtiyar sosyalist partizaný çok severdim... Profiller Gülten Karanfiloðlu Kazým Denizci Olgun Ýncesun Semen Yönsel Saygun Sevil Senal Kahveci Osman Balýkçýoðlu- Londra tiyatro ekibi... Bumin Bezmen LEFKELÝLERE, LEFKE'YE SEMPATÝ VE ÝLGÝ DUYANLARA, VE DE KENDÝLERÝNÝ LEFKELÝ HÝSSEDEN TÜM HEMÞEHRÝLERÝMÝZE VE KARDEÞLERÝMÝZE DUYURUDUR Sevgili dostlar, bildiginiz üzere Lefke'miz gelen giden siyasetçilerimizden yöneticilerden hiçbir zaman gerekli ilgi ve önemi görmemiþtir, ve hep ötekileþtirilmiþ hor görülmüþ, köþeye sýkýþtýrýlmýþ bir þekilde eski günlerine dönme uðraþý içerisinde çýrpýnmaktadýr. Son darbe hastane konusunda yaþanmýþ ve bölge insanýnýn moralini hepten yok etmiþtir. Ayni þekilde kulübümüz LEFKE de bu ötekileþtirme ve dýþlanma konusunda birçok haksýzlýða uðramýþ ve rekor cezalarla yok edilmeðe çalýþýlmýþtýr. Bu haksýzlýklara ve ayrýþtýrmaya karþý ben ve birkaç arkadaþ konuþup kulübümüzde futbol oynayan futbolcularýmýz için bir Sosyal Yardýmlaþma Fonu kurmaya karar verdik. Bu fon tamamiyle kulüpten baðýmsýz bir þekilde faaliyet gösterecektir ve bu fonda toplanan baðýþlar futbolcularýmýza önemli maçlarda prim, yardým, evlilik gibi durumlarda katký yapmak için Belgün Belevi- Mahkeme koridorlarýnda kullanýlacaktýr. Ben bu nedenle bankada bir hesap açtýrmýþ ve ilk katkýyý 100 GBP bir baðýþla baþlatmýþ durumdayým. Aþaðýda vereceðim hesap numaralarýna LEFKE'MÝZÝ seven ve sempati duyan kardeþlerimizden kaç para olursa olsun fonumuza baðýþ bekliyoruz, ama ister 5 lira ister 50 lira, fonda toplanan miktar hakkýnda her isteyene belgelerle bilgi vereceðiz. Þimdiden katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz. Yurtiçi taraftarlarýmýz için CREDITWEST LTD GEMIKONAGI SB H.NO YURTDIÞI ÝÇÝN IT VAKIF BANK TAO BOSTRO SB. SWISS CODE TVBATR2A ALICI CREDIT WEST BANK LTD LEFKOÞA IBAN NO TR Ülker Fahri GÜNÜN HABERÝ: Devlet Planlama Örgütü, "Tarým Sayýmý Sonuçlarýný Açýkladý" adet Tarýmsal Ýþletme, adet Büyükbaþ Hayvan, adet Küçükbaþ Hayvan, dönüm Tarým Arazisi, var imiþ. Ayrýca; Tarýmsal arazilerin yüzde 98'i tek kiþi veya aileye aitmiþ. Ýþletmelerin; Yüzde 62.22'si sadece bitkisel üretim, Yüzde 27.09'u hem bitkisel üretim, hem hayvancýlýk, Yüzde 10.69'u sadece hayvancýlýk yapýyormuþ iþletme dönüm tahýl, iþletme dönüm kuru baklagil ve yemlik bitkiler ekiyormuþ. Ve... Tarým arazilerinin dönümü kullanýlmýyormuþ. BU KADAR TEFERRUATLI AÇIKLAMADAN SONRA... Yukarýda verilen rakamlara nasýl ulaþýlmýþ? Dikkat ediniz; 2006 yýlýnda Nüfus ve Konut sayýmý veri tabaný kayýtlarýndan yararlanýlarak, DPÖ Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi ile Tarým Bakanlýðý'nýn 2011 yýlýnda yaptýðý "Tarým Sayýmý" rakamlarýndan yararlanýlarak. YIL KAÇ? yýlý Nüfus ve Konut Sayýmý ile 2011 yýlý Tarým Sayýmý Ve... Sonuçlar... Yýl 2015 AÇIKLANAN BU SONUÇLAR NE KADAR SAÐLIKLI? 2006 ve 2011 yýlýndan 2015 yýlýna kadar, Kaç hayvan doðdu, kaç hayvan öldü, kaç hayvan kasap býçaðýna yatýrýldý? Kaç çiftçi ve hayvancý öldü, kaç kiþi vazgeçti, kaç kiþi yeni baþladý? Adil Küçük Dünkü akþam Sayýn Hastürer'in konuðu, Cumhurbaþkaný adayý Sayýn Akýncý idi. Geç vakte kadar ( 1-24) oturup keyifle programý izledim ve çok mutlu oldum, zira düzeyli dolu dolu bir söyleþiydi. Bir ara telefonuma sarýlýp defalarca aradým ama maalesef cevap veren olmadý. Üzülerek söylüyorum, gözlemlediðim halkýn içine düþtüðü umutsuzluktan Akýncý'ya adeta yalvarýp Sayýn Baþkan sen kazanacan ve bu belirsizlikten bizi ancak sen kurtaracaksýn diye ona sarýlýyorlardý. Bir kere sorulan tüm sorulara Akýncý çok olgun doyurucu cevaplar vermiþtir, geçmiþte Belediye Baþkaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevinde bulunduðundan dolayý Akýncý'nýn bilgi daðarcýðý adeta bir hazinesiydi. Kendisine çok teþekkür ediyoruz ki bizleri her konuda aydýnlattý. Akýncý ile diðer adaylarý kýyasladýðýmda, üçü ayni telden çalmakta, tek farklý konuþan kendisiydi, inanýn Sn Akýncý'yý Afrika'nýn ölümsüz kahramaný MANDELA'ya benzettim, haksýz da deðilim, zira þu anda halkta büyük güvensizlik vardýr, geçmiþe baktýðýnýzda iktidara gelen her parti topluma büyük haksýzlýk yapmýþ olup hep kendi taraftarlarýný desteklemiþtir. Ýnancým odur ki halk artýk yeter deyip Akýncý'ya sýra sendedir Baþkan diyecek...

11 22 Ocak 2015 Perþembe 11 Mustafa Onurer Yani, seçim platformunu da diðer tüm platformlar gibi kullanarak iþgali teþhir etmeli, parmaðýmýzýn arkasýna saklanmadan gerçeði tüm çýplaklýðýyla ortaya koymalýyýz. Halkýn artýk kendi ülkesine sahip çýkma zamanýnýn geldiðini, bu amaçla örgütlenmeye baþlamasý, var olduðu her alanda bu amaçla örgütlenmesi ve sesini yükseltmesini talep etmeliyiz. Kavgamýz iþgalcinin sarayýna oturmak deðil, aslýnda bir devrime davet kavgasý olmalýdýr. Ayþen Daðlý içimden tutan ayni güçtür belki de beni senden uzak koyan bu mesafede ben durdukça mý erteleniyor kýyamet sustukça mý dolaylý yollardan imalý dillerden geçip su gibi derinden incecik akýyorum sana doðru hep kimin gücü yetecek kim kesecek önümü ya hiç ölmezsem bu inatla uykularda dinlenemez olursam içimdeki sen ya hep beni tutarsan ölme sakýn bensiz ölme razýyým yorgun yaþamaya ölme her doðan bebeði bizden saymaya ümitlenmeye O yok ülke için neler olmadýk sakýn ölme aþk adýna susarak konuþarak kendi rüzgarýmýzla aþýnarak ince ince kimbilir bir gün bir bakmýþýz uyanmýþýz ordayýz bütün sevdiklerimiz yanýmýzda ve tanýyýnca seveceklerimiz de.. Serdar Kiþmir EMEK EN YÜCE DEÐERDÝR, EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET!!!... Emekliye, emekçiye maaþýna artýþ 32 TL Milletvekili maaþýna artýþ 500 TL. Elektrik indirimi (sözüm ona %6.7) aslýnda % 2.5. Villa, þato sahiplerine % Hani BE ANNEM eþit iþe eþit ücret? Bir emekçi haftada en az 40 saat çalýþýr alýn terini beden gücünü harcar ASGARÝ ÜCRETE Bir milletvekili senede 90 saat çalýþmaz avanta yaþar 7000/8000 TL maaþa. Nerde ya BE ANNEM emeðin yüceliði, deðeri. "ÝÞ EKMEK HÜRRÝYET SÖMÜRÜYE DEVAM ET" Taner Þah Cyp Düþmanlýðý bayrak yaptýlar elimize verdiler Kýbrýs'ta... Yarým asýrý aþkýndýr, yürüdük geldik... Yürüyüþümüzde, dostluklarý davalarýmýza elimizdeki bayraklara yakýþtýrmadýk hiç... Gizledik... Onlara göz ucumuzla bile bakmadýk... Tüm dostluklarý hiçe saydýk... Dostluðun adýný ihanet koyduk Kýbrýs'ta... Hem Rumca, hem Türkçe... Her tür dostluk, lanetlenmiþti çünkü bu topraklarda... Mavi ya da kýrmýzý bayraklarýn aþkýna gizlendi tüm dostluklar hayatýmýzda... Bu yüzden kimilerimiz mavi, kimilerimiz kýrmýzý bayraklara sarýlýp gömüldük Kýbrýs topraðýna... Kimimizin taþýna istavroz, kimimizin taþýna ay yýldýz kazýdýlar... Mezar taþlarýmýzda bayraklar sallandý soðuk rüzgarlarda... Kimimiz Türk kimimiz Rum olarak öldük... Ýnsanca yaþayamadýk... Kim bilir hâlâ kaçýmýz bu filmi bir ihanet belgesi olarak izleyecek! Hatta bir düzmece olarak niteleyecek gizli gizli... Kimimiz bir Rum oyunu, Kimimiz de bir Türk oyunu diyecek hâlâ... Bir komünist oyunu belki..!! (D. S.) Senih Çavuþoðlu Birlikte okudular... Öðretmen, teþkilatçý, mücahit ve KTÖS mücadelecisi oldular... Evet zor ve hep kýzgýndýlar, ama bu topraklarý hep sevdiler... ÜNLÜ MODACI YENÝ IÞÝD KREASYONUNU KKTC'DE TANITTI Dolgun Dalgýçoðlu - GÜZELÝM KIBRIS... HALA BOZAMADILAR... Dünyaca ünlü modacý Donna Karan, erkek kreasyonunu yine dünyaca ünlü erkek top model Steve Moneylink ile KKTC'de tanýttý Beþ yýldýzlý bir otelin sponsorluðunda gerçekleþen tanýtýma KKTC'nin Airbus (pardon) jet sosyetesi de katýldý Gecede þampanyalar su gibi aktý, havyar tüketimi tavan yaptý Gecede bir konuþma yapan "DKNY" (Donna Karan New York) markasýnýn yaratýcýsý ünlü modacý Donna Karan, amaçlarýnýn Ortadoðu'da yeni pazarlar bulmak olduðunu, bu sebeple de yeni kreasyonunun tanýtýmýný yapmak için Ortadoðu'nun Paris'i KKTC'yi tercih ettiðini söyledi Tanýtým gecesinde mankenlik yapan ünlü "Tap Model" Amerikalý Steve Moneylink ise "Lep Tapýný" bir kenara býrakarak muhabirimizle sohbet etti Mandýra Times'ýn yetmiþ sekiz dil bilen acar muhabiri Ulaþ Barýþ'ýn sorularýný yanýtlayan Moneylink, KKTC'de bulunmaktan çok mutlu olduðunu ve fýrsat buldukça adaya yine gelip kumar oynayacaðýný söyledi Moneylink devamla, "Bizim ondaaaa Las Vegas so far, thats way burasý daha closer for me Figure out yaptým ki buraya come yapmak daha cleverce" dedi Ünlü "Tap Model" muhabirimizin Ercan'dan mý, yoksa Larnaca'dan mý geldiniz? sorusunu da "Non of them bannem, we came with Donna a new water pipe line from Turkey, it's very easy and comfort journey for us, herkese tavsiye yaparým" diye yanýtladý Bu arada "ABDM" (Arasta Bir Dünya Markasýdýr) markasýnýn yaratýcý ünlü Kýbrýslý Türk iþ adamý Selahattin Cümbezci, haber merkezimizi arayarak olayý þiddetle protesto ettiðini açýkladý Cümbezci, "Yemiþim Donna Karan'ý, onun yaptýðý ürünleri ben tek elimle yaparým Biz "ABDM" markasý ile bugün 18 ülkeye ihracat yaparýk, ürünlerimiz NewYork, Paris, Milano, Londra ve Güney Lefkoþada kapiþari gider Elin Amerikalýsý gelecek da baa gendi ülkemde hava atacak? Yediði naneye bak sen Aha inat bir tanýtým da ben yapacam, hem da zeytinli biddalý, hem lemonaddalý" diye çok iddialý konuþtu Haber: Çok Gonuþ Az ÝÞÝD Ajans Evrim Özbahadýr? VÝJDANÝ YARDIM BEKLENÝR Thalasemia hastalarýnýn kan ihtiyaç talebi giderek artýyor, Kan bankasý personel eksikliði ile kan alma saatlerinde iyileþtirmeler yapýlarak, kan alma saati sabah 08:00'de baþlayarak Öðleden sonra 16:00-19:00 saatleri arasý da devam edecektir. -Thalasemia hastalarý adýna kan baðýþýnda bulunmak isteyenlerin baðýþlarý ihtiyaç kiþilerin sahipleri adýna yatýrmalarý önemlidir. -Kan baðýþ kampanyasý olarak destek vermek isteyenler herhangi kurum, kuruluþ, kulüp, bakanlýk ve veya toplu gruplar bize ulaþabilirler... Baðýþlanacak her kan bir hayatý devam ettirecek!! Thalasemia ile mücadele edenin stresini sorunlarýný azaltacaktýr.. Herkese saðlýklý günler Evrim Özbahadýr Günsel Djemal Elüstün Ateþ Ýki küçük alev Çubuklarda dans eder Ateþ yakalar nefesini O yangýna eðilimi Hayat darbeler ödüllendirir yüzünü öper gölgeler... þimdi ay örter mi çýplaklýðýný kahve istekli midir içilmeye? sabah sarhoþluðu kendini çeker dünya orada bayýlýr.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Zorluðu aþarým ben Küt akla þaþarým ben Her yavrumda ben varým Ölsem de yaþarým ben KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Unutmanýn Büyüsü Lesley Kagen MARTI YAYINLARI 22 Ocak 2015 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Mutlu olmak mý istiyorsun? Yapman deðil yapmaman gereken o kadar çok þey var ki..." La Bruyere Ne kadar tutuþsak boþ, hâlâ yanmak isteriz Ellerindeki bir þey çeker bizi derine Bir büyü varmýþ gibi dalarýz gözlerine Biliriz kanýlmazsýn, yine kanmak isteriz Ümit Y. Oðuzcan "Sevmek" adlý þiirinden Altýn Ayý için 19 film yarýþacak ÞÝRÝN ZAFERYILDIZI'NIN "SAKLA KENDÝNÝ" KÝTABI TANITILACAK Öðretmen-þair Þirin Zaferyýldýzý'nýn "Sakla Kendini" adýný verdiði yeni þiir kitabý, Cuma akþamý düzenlenecek etkinlikle tanýtýlacak. Gazimaðusa'daki Palm House Restaurant'ta saat 17.30'da baþlayacak tanýtým ve imza etkinliðinde, edebiyat öðretmeni Aysu Kýrlar Uçar ve Rehber Psikolojik Danýþman Bilge Digeþ sunum yapacak ve kitaptan þiirler okuyacak. Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði Baþkaný Þevket Öznur ve araþtýrmacý yazar-þair Bülent Fevzioðlu'nun da konuþma yapacaðý etkinlikte, þair Þirin Zaferyýldýzý da "Sakla Kendini" kitabýyla ilgili konuþacak. Daha sonra Zaferyýldýzý'nýn bestelenen þiirleri Umut ve Arif Albayrak ve Aziz Akýþ tarafýndan seslendirilecek. Zaferyýldýzý, etkinlikte kitabýný da imzalayacak. Madonna'nýn son albümünde Mike Tyson da yer alacak n Madonna nýn internete sýzdýrýlan albümünde yer alacak 19 þarký itunes üzerinden açýklandý... UKÜ ÖÐRETÝM ÜYESÝ BAÐIROV'UN "RESÝM - ÝÞ EÐÝTÝMÝNDE GRAFÝK" KÝTABI YAYIMLANDI Madonna nýn hackerlar tarafýndan çalýnarak internete sýzdýrýlan albümü Rebel Heart ýn þarký listesi itunes üzerinden açýklandý. Hafifmuzik.com'da yer alan habere göre, isimleri açýklanan 19 þarký arasýnda, hackerlar tarafýndan paylaþýlan þarkýlarýn bazýlarý yer almadý. Örneðin, Pharrell ile kaydedilen þarký listede yer almýyor. 19 þarkýnýn arasýnda en çok merak uyandýran þarkýsý ise Chance The Rapper ve Mike Tyson ýn yer aldýðý Iconic adlý parça. Madonna nýn 13 üncü stüdyo albümü olacak Rebel Heart 9 Mart tarihinde Interscope etiketiyle yayýnlanacak. Þarký listesi ve albümden resmen yayýnlanan ilk þarký Living For Love oldu. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Eðitim Fakültesi Resim - Ýþ Öðretmenliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Vüsal Baðýrov'un "Resim - Ýþ Eðitiminde Grafik" isimli kitabý yayýmlandý. Baðýrov'un kitabý Pagem Akademi Yayýncýlýk tarafýndan basýldý. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Vüsal Baðýrov, kitabýnda sanat - bilim kavramlarýný iliþkilendirerek bilimsel çalýþmalarýn sanata etkisi, sanatsal yaklaþýmlar, sanat eðitiminde kullanýlan öðretim yöntemleri, tarihsel yöntem gibi konulara yer verdi. "Sanat insan yaþamýnýn vazgeçilmez öðelerinden biridir" diyen Doç. Dr. Baðýrov bireyin duygularýný, düþüncelerini, arzularýný, heveslerini, seslerle, çizgilerle, hareketlerle, özgürce dile getirerek ifade edebildiðini belirtti. Sanat eðitiminin, bireyin yaþamý anlamasý, tanýmasý ve sevmesi için gerekli olduðunu da aktaran Baðýrov þunlarý söyledi: "Günümüzde eðitimin bütün alanlarýnda olduðu gibi sanat eðitimi ve öðretiminde ortaya konulan yöntem ve yaklaþým biçimlerine iliþkin deðiþmelerin evrenselleþtiði gerçeði ile karþý karþýyayýz. Sanat toplumlar arasý, kültürler arasý önemli bir iletiþim dilidir. Sanat eðitimi, bireyin kendisini ifade etmesinde özel bir disiplin alanýdýr." n Berlin'de 5-15 Þubat tarihlerinde düzenlenecek 65. Uluslararasý Berlin Film Festivali nde "Altýn Ayý" ve "Gümüþ Ayý" ödülleri için yarýþacak filmler belirlendi... Uluslararasý Berlin Film Festivali (Berlinale) Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre, Berlin'de 5-15 Þubat tarihlerinde düzenlenecek Berlinale'de bu yýl 19 film "Altýn Ayý" ve "Gümüþ Ayý" ödülleri için yarýþacak. Yarýþma bölümünde bu yýl Türkiye'den film bulunmuyor. Festivalde "Altýn Ayý" ve "Gümüþ Ayý" ödülleri için yarýþacak filmler þöyle: "Almanya ve ABD yapýmý Werner Herzog'un 'Queen of the Desert', Almanya dan Sebastian Schipper in 'Victoria', Andreas Dresen'in 'Als wir traeumten', ABD'den Terrence Malick'in 'Knight of Cups', Ýspanya'dan Isabel Coixet'in 'Nobody Wants the Night', Ýngiltere'den Peter Greenaway'in 'Eisenstein in Guanajuato', Andrew Haigh'in '45 Years', Ýran'dan Cafer Panahi'nin 'Taksi', Fransa'dan Benoit Jocquot'un 'Journal d'une femme de chambre', Guatemala'dan Jayro Bustamante 'Ixcanul Volcano', Rusya dan Aleksei German'ýn 'Under Electric Clouds', Polonya'dan Malgorzata Szumowska nýn 'Body', Vietnam dan Di Phan Dang ýn 'Cha va con va', Çin den Wen Jiang in 'Yi bu zhi yao', Romanya dan Radu Jude nin 'Aferim!', Þili den Patricio Guzman ýn 'Der Perlmuttknopf', Pablo Larrain in 'The Club', Japonya dan Sabu nun 'Chasuk s Journey' ve Ýtalya dan Laura Bispuri nin 'Sworn Virgin". Festivalin açýlýþýný Isabel Coixet in "Nobody Wants the Night" adlý filmin yapacaðý bildirilmiþti. Ödüller, 14 Þubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak. Yarýþma bölümünde Kenneth Branagh ýn yönettiði ve Cate Blanchett, Lily James in oynadýðý "Cinderalla", Bill Condon un "Mr. Holmes", Oliver Hrischbiegel in "Elser" ve Wim Wenders in "Every Thing Will Be Fine" filmlerinin yarýþma dýþý gösterileceði, "Altýn Ayý" için yarýþmayacaðý kaydedildi. Festivale bu yýl ünlü oyuncular Cate Blanchett, Natalie Portman, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling ve Christian Bale'in katýlmasýnýn beklendiði ifade edildi.

13 22 Ocak 2015 Perþembe 13 VAKIFLAR ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRÜ BENTER AÇIKLADI: 70 BÝN TL OLAN HAYIR ÝÞLERÝ BÜTÇESÝ 700 BÝN TL'YE ÇIKARILDI Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Benter, iyi idareyle Vakýflarýn gelirlerini ve hayýr iþlerine ayrýlan kaynaðý artýrdýklarýný, 70 bin TL olan hayýr iþleri bütçesini 700 bin TL'ye çýkardýklarýný kaydetti. Benter, açýklama yaparak Vakýflarýn faaliyetlerini sýraladý; deðerlendirmelerde bulundu. "ÝYÝ ÝDARE ÝLE HAYIR ÝÞLERÝNE AYRILAN KAYNAK ARTIRILDI" Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Benter, Vakýflarýn özüne dönmeye baþladýðýný söyleyerek, "Karþýlýk beklemeden iyilik yap" düþüncesiyle hareket ettiklerini vurguladý. "TOPLUMUN ÝÇÝNDE ÝYÝLÝK YAPMA DÜÞÜNCESÝ ZATEN VAR" Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Benter, "Güzel düþünceler toplum içinde canlandýrýlsa, toplumun içinde iyilik yapma düþüncesi zaten var. Herkes bir ucundan tutarsa, karþýlýk beklemeden iyilik yapma düþüncesiyle çalýþýrsak ortaya çok güzel iþler çýkacak " dedi. Türk toplumunda vakýf geleneðinin yüzyýllar öncesine dayandýðýna iþaret eden Benter, vakýf ruhunun yeniden canlandýrýlmaya çalýþýldýðýný, toplumda iyilik yapma düþüncesini harekete geçirecek, bunu teþvik edici çalýþma içinde olduklarýný kaydetti. ÝHALELER KKTC'DE YAPILDI yýllarýnda imar iþleri için 17 milyon TL harcandýðýný kaydeden Benter, imar iþleri için ihalenin KKTC'de yapýldýðýný ve bu ihalelere sadece Kýbrýslý Türk müteahhitlerin katýlabildiðini ifade etti. Ýmar ve bakým iþleri için kaynaðýn, Vakýflar ile Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti Baþkanlýðý tarafýndan karþýlandýðýný söyleyen Benter þöyle devam etti: "Vakýflar olarak, Kýbrýs'taki camilerden, kiliselerden, türbe ve tekkelerden sorumluyuz. Bunlarýn tamir ve bakýmý bizim sorumluluðumuzdadýr, bunlarý yapýyoruz. Yeni cami yapýmý da bizim sorumluluðumuzdadýr yýllarýnda bu iþler için 17 milyon TL harcandý. Bunlara ek olarak fakir ailelerin evlerinin tamiri, hayýr iþleri ile uðraþan vakýf ve derneklerin binalarýnýn bakýmýný da yapýyoruz." Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Benter, yardýma muhtaç ailelere ve öðrencilere yapýlan yardýmlarda da ciddi miktarda artýþ olduðunu aktardý YILINDA YAPILAN HAYIR ÝÞLERÝNDEN BAZILARI Açýklamaya göre, 2014 yýlýnda yapýlan hayýr iþlerinden bazýlarý þöyle: Kalavaç Köyündeki Ayþe Cangül'e ait El Sanatlarý Kültür Merkezi olarak kullanýlan tarihi Osmanlý Evi bina acil olarak tamir edildi. (Mart 2014)-15 Nisan 2014 Vakýflar Haftasý nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi'nden bölgelere göre ihtiyaçlý ailelere 250 adet gýda yardýmý yapýldý. 23 Nisan 2014 Çocuk Bayramý çerçevesinde çeþitli okullarda okuyan ihtiyaçlý öðrencilere gösterilerde giyilecek dans kýyafetleri alýndý. Mayýs ayýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi'nde eðitim gören 15 zihinsel engelli çocuðun Samsun Büyükþehir Belediyesi'nde Mavi Iþýklar Eðitim ve Dinlenme Rehabilitasyon Merkezi kampýna eðitim amaçlý katýlmalarý için ulaþým bedelleri karþýlandý. Özel Eðitim Vakfý bünyesindeki Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eðitim gören 9 engelli ve farklý geliþen çocuðun eðitim giderlerinin karþýlandý. Bunun yaný sýra yine ayný okulda okuyan çocuklar tarafýndan yapýlan ve üzerinde Vakýflara ait logonun bulunduðu 80 adet ahþap tepsi satýn alýnarak ÖZEV'e maddi yardým saðlandý. Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi tarafýndan Ramazan Ayý'nýn ruhuna uygun olarak Temmuz 2014 boyunca ihtiyaçlý kiþilere Türkiye Cumhuriyeti Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan gönderilen 3000 koli gýda paketi yardýmýný daðýttý. Ramazan ayý olan Temmuz'da ülke çapýnda her bölgede dönüþümlü olarak her akþam ihtiyaçlý 150 kiþiye iftar yemeði verildi. (1 ayda çeþitli yerlerde 5 bin kiþiye iftar verildi) Ramazan Bayramý nedeniyle muhtaç, ihtiyaçlý ve yetim 600 çocuða bayramlýk kýyafetler alýndý. (Bu ihtiyaçlý çocuklar Sosyal Hizmetler Dairesi ve gönüllü hayýrsever kiþilerin çalýþmalarý sonucunda belirlendi.) Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, Aðustos 2014'de Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne ait 3 ambulansa klima taktýrdý. Aðustos ayýnda Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü ve Otistikler Derneði iþbirliði ile Kýbrýs'ta ilk kez düzenlenen "Otistikler Yaþamla Bütünleþme" Kampýna katký saðlandý. Aðustos ayýnda Derince Köyü Muhtarlýðý'nýn mevcut Sosyal Aktivite Binasý tamir edildi. Akdeniz köyünün kültürel ve tarihi geçmiþini yansýtan sanatsal çalýþmalarý yürüten AKÇEV- DER'e katký yapýldý. LEFKOÞA AÝLE MAHKEMESÝNDE Kd. Yargýç DÜRÝYE ELKIRAN Huzurunda Dava No: 367/14 Davacý: Canan Boynueðri n/d Canan Çorbacý, Þht. Osman Benli Sok. 2/1 Kýzýlbaþ-Lefkoþa. Ýle Davalý: Ali Boynueðri, Adresi Meçhul. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen davada Davacý/Müstedi tarafýndan Avukat Sýrdaþ Kaptanoðlu namýna Avukat Ýrem Çakmak hazýr bulunduðu halde, Avukat Sýrdaþ Kaptanoðlu'nun tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý tetkik ve tezekkür edildikten sonra, BU MAHKEME; Celpnamenin kaydedilip mühürlenmesine, kaydedilip mühürlenmiþ celpnamenin ve iþbu emrin tasdikli bir suretinin KKTC'de yayýnlanan bir gazetede bir kez yayýnlanmak suretiyle Davalý/Müstedialeyhe teblið edilmesine ve iþbu tebliðin muadil teblið sayýlmasýna EMÝR VERÝR. YÝNE BU MAHKEME; Davalý/Müstedialeyhin tebliðden itibaren 45 gün zarfýnda isbat-ý vücut dosyalamasýna; Davalý/Müstedialeyhin saptanan süre zarfýnda isbat-ý vücut dosyalamamasý halinde dava ile ilgili teblið edilmesi gereken her türlü evraðýn Mahkeme ilân tahtasýna 3 gün süre ile asýlmak suretiyle yapýlmasýna ve bu þekilde yapýlacak tebliðin Davalý/ Müstedialeyhe usulüne uygun teblið yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR. 10/12/2014 tarihinde verildi. 15/12/2014 tarihinde hazýrlandý. (Ýmza): DÜRÝYE ELKIRAN Kýdemli Yargýç Aslýna Uygundur. Mukayyit. SK/ Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, Gaziveren bölgesinde yaþamýný sürdüren ihtiyaçlý bir ailenin bir aylýk gýda ihtiyacýný karþýlayarak, ayrýca çocuklarýný Türkiye'de üniversitede okutmaya çalýþan ihtiyaçlý bir aileye de yardým yaptý. Vakýflar, Yakýn Doðu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuyan toplam 22 baþarýlý öðrenciye eðitim yýlý için burs imkaný saðladý. Eylül ayýnda ülke genelinde ailesi fakir ve ihtiyaçlý olan 200 çocuða üniforma, çanta ve ayakkabý alýndý. Kurban Bayramý'nda 11 zihinsel engelli çocuða spor kýyafeti, ayakkabý ve kýrtasiye malzemesi alýndý. Lefkoþa Atatürk Ýlkokulu'nun mutfak ve tuvaletleri tamir edildi. Yeni Erenköy'de sakin Sami Yanal'a ait "Yýlanlý Ev" olarak bilinen ev tamir edildi. (Medyada defalarca kez yýlan sokmasýyla tanýnan kiþi) Kanser Araþtýrma Vakfýna ait ofis tamir edilerek yenilendi. Lefkoþa Surlariçi'ndeki Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nýn bulunduðu tarihi bina tamir edildi. Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne 5 adet tekerlekli sandalye alýndý. (D.K. Boþanma) CELPNAME Lefkoþa Aile Mahkemesinde Dava No:367/2014 Davacý: Canan Boynueðri n/d Canan Çorbacý. Þht. Osman Benli Sok. 2/1 Kýzýlbaþ-Lefkoþa -ile- Davalý: Ali Boynueðri, Adresi Meçhul. Arasýnda (a) Yukarýdaki (b) Davacý Tarafýndan (a) Yukarýdaki (b) Davalý Tarafýna Aleyhinize ikame edilmiþ olan davanýn duruþmasý için 2014 yýlý... ayýnýn...'ncý günü öðleden evvel Saat 8.30'da (c) Lefkoþa'da Mahkemede hazýr bulunmanýz bu celpname ile emrolunur. Davacýnýn teblið adresi (e) Müftü Raci Efendi Sok. Emin Ýþhaný Kat:1 - Lefkoþa. Malumunuz olsun ki yukarýda belirtilen günde Mahkemede hazýr bulunmakta kusur ederseniz gýyabýnýzda davacý davayý ileri sürebilir ve hüküm verilebilir. (f) 2014 yýlý Aralýk ayýnýn 10'ncý günü kaydedilmiþ ve mühürlenmiþtir. Mukayyit. (a) Sokaðý ve eðer varsa, numarasýný dahil olmak üzere tam adresini yazýnýz. (b) Davalýnýn, eðer biliniyorsa meþguliyetini yazýnýz. (c) Duruþmanýn yapýlacaðý kasaba veya köyü yazýnýz. (d) Davacýnýn meþguliyetini yazýnýz. (e) Davacýya teblið edilecek evrakýn býrakýlabileceði, davanýn kaydedildiði mukayyitliðin kain bulunduðu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir þahsýn tam adýný, meþguliyetini ve adresini yazýnýz. (f) Tarih Mukayyit tarafýndan doldurulacaktýr. NOT: Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet edilmelidir. Talep Takriri Davacýnýn talep takriri: 1- Taraflar karý-koca olup tarihinde Lefkoþa Evlendirme Memurluðu nezdinde nikahlanýp evlendiler. 2- Davacý ev hanýmýdýr. Davalý ise serbest meslek ile iþtigal etmektedir. Davacýnýn evlenmeden önceki kýzlýk adý Canan Çorbacý idi. 3- Taraflarýndan Davacý Müslüman ve KKTC vatandaþý, Davalý ise Müslüman ve T.C. vatandaþýdýr. 4- Ýþbu evlilik taraflarýn davacýnýn üçüncü evliliði, davalýnýn ise birinci evliliði olup taraflar iþbu evlilikleri ile ilgili olarak daha önce davalaþmadýlar. Taraflarýn iþbu evlilikten çocuklarý olmamýþtýr. 5- Dava baþlýðýnda da belirtildiði gibi davacý bu Mahkemenin yetki alaný dahilinde ikamet etmekte, Davalý ise Türkiye'de davacý tarafýndan bilinmeyen bir adreste bulunmaktadýr. 6- Davacý, davalýnýn takriben 6 yýl önce ve/veya takriben 2008 yýlý sonlarýnda müþterek evlerinden ayrýlarak yurtdýþýna ve/veya Türkiye'ye gittiðini ve taraflarýn bu tarihten beridir ve/veya 3 seneyi aþkýn bir zaman ve/veya halen sürekli bir biçimde ayrý yaþadýklarýný iddia eder. Davacý, bu sebebe istinaden davalýdan boþanma talep etmektedir. 7- Davacý, taraflarýn iþbu evlilikten paylaþýma tabi hiçbir taþýnýr ve/veya taþýnmaz mal edinmediklerini ve bu hususta muhterem mahkemenin herhangi bir emir vermesine gerek olmadýðýný beyan eder. 8- Yukarýdakiler ýþýðýnda Davacýnýn talebi þöyledir: A. Taraflarýn sürekli bir biçimde 3 yýlý aþkýn bir süredir ayrý yaþamalarý sebebine binaen boþanmalarýna mütedair Mahkeme emri veya hükmü, B. Muhterem Mahkemenin uygun göreceði herhangi bir yardým ve/veya çare, C. Ýþbu dava masraflarý. Sýrdaþ Kaptanoðlu Davacý Tarafýndan Avukat Aslýna uygundur. Mukayyit. (a) bizzat dava etmiþse 'tarafýndan avukat' kelimelerini çiziniz. Form No:2 (D.K. Boþanma) Dava No:367/2014 Lefkoþa Aile Mahkemesinde Davacý: Canan Boynueðri n/d Canan Çorbacý-Lefkoþa -ile- Davalý: Ali Boynueðri, Adresi Meçhul. Arasýnda 1998 Aile Mahkemeleri Tüzüðü Madde 3 (2) Tahtýnda Paylaþýma Konu Taþýnýr Mal Varlýðý Listesi Mavcutlarýn Açýklamasý Taraflarýn paylaþýma tabi herhangi bir taþýnýr malý yoktur. Canan Boynueðri n/d Canan Çorbacý (Davacý) 13/11/2014 tarihinde Dosyalanmýþtýr. Mukayyit. Form No: Aile Mahkemeleri Tüzüðü Madde 3(2) Tahtýnda Paylaþýma Konu Taþýnmaz Malvarlýðý Listesi Dava No:367/2014 PARÝS'TE 15 KÝÞÝYÝ KURTARAN GENÇ FRANSIZ VATANDAÞI OLDU Paris'te bir Yahudi marketine düzenlenen silahlý baskýnda 15 müþteriyi derin dondurucuya saklayarak hayatlarýný kurtaran Malili Müslüman genç Lassana Bathily, törenle Fransýz vatandaþý oldu. Ýçiþleri Bakanlýðýnda, Baþbakan Manuel Valls ve Ýçiþleri Bakaný Bernard Cazeneuve'ün katýlýmýyla düzenlenen törenle Bathily'ye Fransýz vatandaþlýðý verildi. Törende konuþan Ýçiþleri Bakaný Cazeneuve, Bathily'yi kastederek, "O barýþ ve hoþgörü Ýslamý'nýn kahramaný oldu" dedi. Bathily ise "Fransa beni kahraman yaptý. Ancak bence bir kahraman deðilim, ben Lassana'yým ve kendim olarak kalacaðým" diye konuþtu. Bakan Cazeneuve, Bathily'ye vatandaþlýk verilmesi için baþlatýlan ve kýsa sürede 270 bine ulaþan kampanyanýn ardýndan vatandaþlýk için acil süreç baþlatmýþtý. Rehine krizi sýrasýnda gösterdiði cesaretten dolayý Cumhurbaþkaný François Hollande da telefonla arayarak 24 yaþýndaki Malili Müslüman genci tebrik etmiþti. Malili genç, saldýrý sýrasýnda 15 müþteriyi marketin altýndaki depoya indirmiþ ve buradaki büyük derin dondurucuda saklayarak hayatlarýný kurtarmýþtý. Paris'te 8 Ocak'ta bir polisi öldüren Amedy Coulibaly isimli saldýrgan, 9 Ocak'ta Yahudiler'e ait bir marketi basarak 4 kiþinin ölümüne yol açtýktan sonra polis operasyonunda öldürülmüþtü.

14 14 22 Ocak 2015 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluþan sinir dokusu (iki kelime). Titan'ýn kýsaltmasý. 2-Bazý bitkilerde, özellikle çamlarda oluþan, katý veya yarý akýþkan organik salgý maddesi. Eski dilde "Ýþler, iþlemler". 3-Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Üniversite öðrencilerinin kimlik kartý. 4-El içi ile vuruþ. Gözlem. 5-Eski dilde "Ateþ". Bir cins iri at. 6- Aðýzdan aðýza dolaþan, kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Prizden akým almaya yarayan araç. 7-Çok anlayýþlý ve sezgili kimse. Su üstünde yüzen, insan ve yük taþýmaya yarayan büyük taþýt. 8-Klavyeli bir çalgý. Büyüme, geliþme, çoðalma. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Ters okunuþu "Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan". Tanrýnýn sýfatlarýndan biri. 10-Baþka devlet uyruðunda olan kimse, yabancý. Ýlgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iþ, hadise. 11-Bir nota. Harf okunuþu. Ters okunuþu "Bir elçilikte çalýþan uzman". Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Adahan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:17 K. Kaymaklý (Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel Yaný) Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Solo sesler, koro ve orkestra için yazýlmýþ, oyun öðesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri. Yabancý. 2-Belli bir kurala göre çýkarýlan ve kulakta haz uyandýran ses dizisi, naðme. Hindistan'da prenslere verilen unvan. 3-Motorlu hava taþýtý, tayyare. Yük ve yolcu taþýmakta kullanýlan, lokomotifin çektiði demiryolu arabasý. 4-Yüze gülen, ikiyüzlü. Ýnsan bedeninde göðüsle karýn arasýnda daralmýþ bölüm. 5-Hayvan yuvasý. Atama. Harf okunuþu. 6-Hayvan ölüsü. El altýndan yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci. 7-Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Kuzu sesi. 8-Kalçayý örten, paltoya benzeyen üst giysisi. Tabaný tahtadan yapýlmýþ deri ayakkabý. 9- Mecazi anlamda "Ýliþkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet". Beraber. 10-Doðu Karadeniz bölgesine özgü, yelkenli bir tür kýyý teknesi. Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. 11-Duygu, düþünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baþkalarýna aktarýlmasý, haberleþme. Hayret bildirir. DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Robert Fisk: 'Ermeni soykýrýmýnýn yýldönümünde Çanakkale davetiyesi utanç verici' Türkiye'de Çanakkale Savaþlarý'nýn 100'üncü yýlý için planlanan anma töreninin 'Ermeni soykýrýmý'nýn yýldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan tarihine denk getirilmesi, The Independent'ýn deneyimli Ortadoðu muhabiri Robert Fisk tarafýndan, 'Ermeni soykýrýmý'ný unutturmak için atýlmýþ bir baþka 'utanç verici' adým olarak deðerlendirildi. 24 Nisan'da Çanakkale'de gerçekleþtirilecek anma töreni için aralarýnda Ermenistan Devlet Baþkaný Serj Serkisyan'ýn da olduðu 102 ülke liderine davetiye gönderildiðini hatýrlatan Fisk, yazýsýna, "Dünya liderleri, Birinci Dünya Savaþý muhaberesini anmak için Gelibolu'da bir araya geldiklerinde katledilen bir buçuk milyon Ermeni'nin hayaleti de onlarla birlikte yürüyecek" sözleriyle baþlýyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ 'Türkler korkuyor' "Bu sadece diplomatik bir haylazlýk deðil" diyen Fisk, "Türkler Çanakkale Deniz Savaþý'nýn, Ermenilerin soykýrýmý andýðý günden bir gün sonra, 25 Nisan'da baþladýðýnýn farkýnda" ifadesini kullandý.geçtiðimiz yýllarda Çanakkale Savaþlarý için düzenlenen anma törenlerinin 18 Mart'ta gerçekleþtirildiðine dikkat çeken Fisk'e göre, Türkler 2015 yýlýnýn 'Ermeni soykýrýmý'yla hatýrlanmasýndan korkuyor. Fisk'in yazýsý þu sözlerle devam ediyor: "Ermeniler 24 Nisan'da, Gelibolu'da hiçbir þeyin olmadýðý günde, kendi anma törenlerini düzenliyor. Çünkü bu tarihte, Ermeni entelektüeller toplanarak Ýstanbul'daki polis merkezlerinin bodrumunda hapsedildi, ardýndan da sürgün edildiler, bazý durumlardaysa öldürüldüler. Onlar Ermeni soykýrýmýnýn ilk 'þehit'leriydi." (diken.com.tr) Ýngiliz basýnýnda çarpýcý iddia: IÞÝD Ýngiliz kadýn cihatçýlarý kullanýyor Ýngiliz basýný tüm Avrupa'da olduðu gibi IÞÝD ve terör olaylarýna yoðunlaþtý.paris saldýrýsý nedenleri ve sonuçlarý açýsýndan tüm Avrupa basýnýnýn bir numaralý gündem maddesi olarak tartýþýlmaya devam ediyor. Ýngiltere'de yayýnlanan gazeteler attýklarý manþetlerle terörün Ýngiltere boyutlarýna dikkat çekti. IÞÝD ÝNGÝLÝZ KADIN CÝHATÇILARI KULLANIYOR The Observer'ýn "IÞÝD terör eylemlerini teþvik için Ýngiliz kadýn cihatçýlarý kullanýyor" manþetli haberinde, uzmanlarýn 30 kiþilik bir Ýngiliz grubunu tespit ettiklerini ve kadýnlarýn bu konuda kilit rol oynadýklarýný belirtti. Gazetenin haberine göre IÞÝD'e katýlmak için Suriye'ye giden kadýnlar, Ýngiltere'deki kadýnlarý terör eylemleri yapmaya cesaret veriyor. King's College'daki Uluslararasý Radikalleþme Araþtýrma Merkezi'nin terörü teþvik eden Ýngiliz cihatçý kadýnlarýn rolünü deðerlendirdiði raporda, Kuzey Suriye'de 30 kadar Ýngiliz kadýn bulunduðu belirtiliyor. Bu kadýnlarýn sosyal medya hesaplarý incelendiðinde, bir kýsmýnýn IÞÝD militaný yetiþtirdiði veya açýk açýk Charlie Hebdo baskýnýný övdükleri tespit edildi. Paris ve Brüksel'deki terör saldýrýlarýndan sonra Ýngiltere'de terör saldýrýsý düzenlenebileceði riskini deðerlendiren Ýngiliz polisi, kadýn cihatçýlar hakkýnda hazýrlanan raporu titizlikle inceliyor. POLÝS ÖÐRENCÝLERE EV ADRESLERÝNÝ SAKLAMALARI UYARISINDA BULUNDU The Sunday Times, "Öðrencilerde 'aþýrý Ýslamcýlýk' riski" manþetli haberinde Ýngiliz polisinin radikalleþtirilme tehlikesiyle karþý karþýya olan öðrencilere, ev adreslerini saklama uyarýsýnda bulunduðunu yazdý. The Sunday Telegraph, El Kaide'ye para saðladýðý iddia edilen Cezayir asýllý Leicester'li terör lideri Baghdad Meziane'nin Paris'teki saldýrýlarla baðlantýsý saptanmasýna raðmen Ýnsan Haklarý Yasasý'ndan yararlanarak Ýngiltere'de kalabildiði ve sýnýr dýþý edilemediði vurgulandý. LEICESTER PARÝS OLAYLARIYLA BAÐLANTILI ÝDDÝASI The Sunday Telegraph'ýn "Paris vahþetinin tohumlarýnýn atmaktan sorumlu Leicester terörist hücresi" baþlýklý haberinde Paris terör saldýrýlarýnýn Ýngiliz baðlantýlarý sergilendi. Leicester terör hücresinde biri kayýp Brahim Benmerzouga ve hala Ýngiltere'de yaþayan suç ortaðý Baghdad Meziane olmak üzere iki Cezayirlinin bulunduðu vurgulandý. Haberde Leicester hücresinin dünyadaki cihatçýlarý finanse ettiði ileri sürüldü. (ilerihaber.org) Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 22 Ocak 2015 Perþembe TUNALI: YOLSUZLUKLARIN ÜZERÝNE GÝDÝLMELÝ GAÜ: ARICILIKLA KARPAZ'IN ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURACAÐIZ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), GAÜ-Çevre Bakanlýðý Bal Ormaný Projesi ile Karpaz'ý koruma altýna alacaklarýný ve arýcýlýk konusunda Karpaz'ýn adýnýn tüm dünyaya duyurulmasýnýn saðlanacaðý belirtildi. GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar baþkanlýðýndaki GAÜ heyeti, Baþbakan Yardýmcýlýðý Danýþmaný Hüda Hüdaverdi, Orman Dairesi Müdürü Ýsa Direk ve aralarýnda Kalkýnma Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Sencer ve Ýskele Milletvekili Hüseyin Alanlý'nýn da bulunduðu bir heyetle, GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü Proje Ofisinde gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýnda, GAÜ - Çevre Bakanlýðý Bal ormanlarý Projesi, GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü'nün geliþim süreci ve GAÜ Arýcýlýk ve Araþtýrma Geliþtirme Uygulama Merkezi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. ÖZYÝÐÝT: ARTIÞIN KAT KAT FAZLASI, VATANDAÞIN CEBÝNDEN ALINMAKTA Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, hükümetin yaptýðý hayat pahalýlýðý artýþýný eleþtirerek, 'gülünç' bulduklarýný belirtti. Özyiðit, hükümetin verdiði artýþýn kat kat fazlasýný vatandaþýn cebinden alacaðýný savundu. Bakanlar Kurulu'nun geçtiðimiz haftaki toplantýsýnda tüm harçlara yaklaþýk yüzde 7 oranýnda zam yapma kararý aldýðýný ancak bu kararýný kamuoyuna duyurmadýðýný belirten Özyiðit, "Hükümetin þeffaflýk anlayýþý bu mudur?" diye sordu. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Özyiðit, kamu çalýþanlarýna 30 TL ile 100 TL arasýnda artýþ yapan hükümetin kamu emekli ve sigortalýlara bu artýþý bile vermediðini savundu. Cema Özyiðit, hükümetin, hayat pahalýlýðý ödeneðini dondurup, 2015 yýlý içerisinde baþka artýþ yapmayarak, halka verdiðini, fazlasýyla almakta kararlý göründüðünü ileri sürdü. Özyiðit, "Vatandaþlarýmýz bu ayki maaþlarýný aldýklarýnda ve elektrik faturalarýný gördüklerinde, yapýlan maaþ artýþý ile elektrikteki indirimin ne kadar gülünç olduðunu net bir þekilde göreceklerdir" dedi. Cemal Özyiðit, maaþlara 'gülünç' denecek bir oranda artýþ gönörürken, elektrikte de dar ve sabit gelirli vatandaþlarýn kullandýðý dilime yalnýzca 1 kuruþluk indirim yapan hükümetin harçlara zammý ise topluma duyurmaktan korktuðunu ileri sürdü. Dövizdeki artýþ ve geçen yýldan sarkan ödemelerin 2015 bütçesinden karþýlanacak olmasý nedeniyle 2015 bütçesinin gerçekçi bir bütçe olmadýðýný kaydeden Özyiðit, Nisan ayýnýn ardýndan bütçeden kaynaklanan sýkýntýlar nedeniyle halký çok zor günlerin beklediðini savundu. Vergi affý adý altýnda birkaç kiþiye milyonlarca TL'lik kýyak geçen hükümetin þeffaflýk ve hesap verebilirlik konusunda da sýnýfta kaldýðýný iddia eden Özyiðit, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin mecliste sorduðu "Vergi affýndan en çok yararlanan ilk 10 kiþinin kimler olduðu" sorusunun yanýtsýz kaldýðýna iþaret etti. Ülkedeki mevcut sistemin belirli zümrelere hizmet ettiðini, halkýn büyük çoðunluðunun ise büyük bir adaletsizlikle karþý karþýya olduðunu savunan Özyiðit, TDP olarak emeðin, alýn terinin, hakkýn-adaletin deðer bulacaðý bir düzen peþinde olduklarýný ifade etti. Sosyal Demokrat Parti Genel Baþkaný Tözün Tunalý, ülkedeki siyasi usulsüzlüklerin 40 yýldýr üzerine gidilmediði ve sadece konuþulduðu bir düzen yaratýldýðýný savundu. Tunalý yaptýðý yazýlý açýklamada, köy ziyaretlerinde halkýn büyük bir çoðunluðunun bu usulsüzlüklerin soruþturulup sorumlularýnýn yargý huzuruna çýkarýlmasý için talepte bulunduklarýný bildirdi. Her seçim öncesinde tüm partilerin "kesinlikle hesap soracaðýz" diyerek halka söz verdiðini hatýrlatan Tunalý, hükümet olduktan sonra bu söylemlerin uygulamaya geçmediðini savundu. SDP olarak ülkede bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm bu usulsüzlük olaylarýnda yer alanlarý kamuoyu ile paylaþacaklarýný kaydeden Tunalý, "Biz bu düzenin deðiþmesi için halkýmýza her zaman doðrularý söylemeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Karayollarý Dairesi'ndeki suistimal olayýndan sonra þimdi de Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan usulsüzlüklerin takipçisi olacaklarýný belirten Tunalý, Sayýþtay, Savcýlýk ve Polisin yaptýðý araþtýrmalarda suç u nsurlarýnýn bulunduðunu öðrendiklerini savundu. ÝRAN'DA 3 KÝÞÝ ÝDAM EDÝLDÝ Ýran'da idama mahkum edilen 3 kiþinin cezasýnýn halka açýk alanda infaz edildiði bildirildi. Doðu Azerbaycan Eyalet Mahkemesi'nin internet sayfasýnda Tebriz Savcýsý Halil Ýlahi'nin, "11 yaþýndaki kýz çocuðunu kaçýrdýktan sonra öldüren 3 kiþi hakkýnda verilen idam cezasýnýn infaz edildiði" yönündeki açýklamasý yer aldý.

16 16 22 Ocak 2015 Perþembe

17

18

19 22 Ocak 2015 Perþembe 19 MÜNHAL Kýbrýs Türk Barolar Birliði ile Kadýndan Yaþama Destek Derneði nin müþterek yürüttüðü ve Avrupa Birliði tarafýndan Kýbrýslý Sivil Toplum Harekette programý altýnda finanse edilen Þiddete Karþý Diren! baþlýklý, aile içi þiddeti önlemeyi hedefleyen projede proje memuru aranmaktadýr: Ýþ Tanýmý: Þiddete Karþý Diren! Projesi kapsamýnda yarý zamanlý olarak çalýþmak, Proje ekibi ile Barolar Birliði arasýnda daimi iletiþim içinde olmak. Aranan Nitelikler: Kýbrýs ýn kuzeyindeki Stajyer Avukatlar Siciline kayýtlý Stajyer ve/ veya Avukatlar Siciline kayýtlý Avukat, Toplumsal Cinsiyet Eþitliði konularýnda duyarlý olmak, (Toplumsal Cinsiyet alanýnda eðitim almýþ olmasý avantaj sayýlacaktýr) Kýbrýs ýn kuzeyinde Toplumsal Cinsiyet ve Aile temalarýndaki yasal mevzuat hakkýnda bilgi sahibi olmak Ýyi derece Ýngilizce bilmek Ýyi derece bilgisayar kullanmak Rapor yazma becerilerine sahip olmak Güçlü not tutma yeteneðine sahip olmak Herhangi bir sivil toplum kuruluþunda gönüllü hizmet vermiþ olmasý avantaj sayýlacaktýr. Tüm baþvurular en geç 27 Ocak 2015 tarihine kadar adresine yapýlmalýdýr. Baþvuru için CV ile baþvuru mektubu yeterli olacaktýr MÜNHAL Kadýndan Yaþama Destek Derneði'nin Kýbrýs Türk Barolar Birliði iþbirliði ile yürüttüðü ve Avrupa Birliði tarafýndan Kýbrýslý Sivil Toplum Harekette programý altýnda finanse edilen 'Þiddete Karþý Diren!' baþlýklý, aile içi þiddeti önlemeyi hedefleyen projede yarý zamanlý avukat alýnacaktýr: Ýþ Tanýmý: 'Þiddete Karþý Diren!' Projesi kapsamýnda yarý zamanlý olarak çalýþmak, Proje ekibi ile Barolar Birliði arasýnda daimi iletiþim ve koordinasyon saðlamak Aranan Nitelikler: Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Avukatlar Siciline kayýtlý en az 1 yýllýk Avukat, Toplumsal Cinsiyet Eþitliði konularýnda duyarlý olmak, (Toplumsal Cinsiyet alanýnda eðitim almýþ olmasý avantaj sayýlacaktýr) Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Toplumsal Cinsiyet ve Aile temalarýndaki yasal mevzuat hakkýnda bilgi sahibi olmak Güçlü iletiþim becerilerine sahip olmak, Ýyi derece Ýngilizce bilmek Ýyi derece bilgisayar kullanmak Rapor yazma becerilerine sahip olmak Herhangi bir sivil toplum kuruluþunda gönüllü hizmet vermiþ olmasý avantaj sayýlacaktýr. Tüm baþvurular en geç 27 Ocak 2015 tarihine kadar adresine yapýlmalýdýr. Baþvuru için CV ile baþvuru mektubu yeterli olacaktýr TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ AÇIK ARTIRMA USULÜ ÝLE SATIÞ ÝLANI Dosya: ÝMS-2/13 Aþaðýda tarifi yapýlan malda/mallardaki Tapu Kütüðünde kayýtlý hissesi, satýþý yürütmeye tayin edilen Lefkoþa'lý Özen Hürses tarafýndan 1 Þubat 2015 tarihinde Alsancak Spor Kulübü'nde açýk artýrma ile satýþý yapýlacaðý ve satýþýn saat 14:00'da baþlayacaðý duyurulur. Köy/Kasaba Koçan No Pafta/Harita Malýn Cinsi Alaný Kayýtlý Parsel Hisse Alsancak Yayla 4671 XI/16 E.2 W.2 Bahçe yeri 3-0-0AK 2859/3659 Parsel 77 Satýlacak Mal/Mallarýn ve aleni satýþ koþullarý hakkýndaki Alsancak Spor Kulübü'nde asýlmýþ olan aleni satýþ bildirisinden, satýþ memurundan veya Kaza Tapu Dairesinden her türlü ayrýntýlý bilgi alýnabilir. Not: 1-Çekle yapýlacak ödemelerde çekler Banka teminatlý olmalýdýr. 2- Kayýtlý mal sahibi profesyonel olduðundan alýcý KDV ödeyecektir. Tarih: 22/01/2015 Tapu Þube Amiri GENEL KURUL DUYURUSU KIBRIS EÐÝTÝM VE DÝL DERNEÐÝ I. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 30 Ocak 2015 Cuma Günü Saat 16:00'da kendi dernek binamýzda yapýlacaktýr. GÜNDEM 1. Açýlýþ, Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý, 2. Baþkanlýk Divanýnýn Teþkili, 3. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Seçimi 4. Dilek ve Temenniler Geçici Yönetim Kurulu MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: SATILIK Çocuk yataðý, çekmeceli: 300 TL TV sehbasý: 400 TL Tel: Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þef-yönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3- Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. Bir damla kan hayat kurtarýr. Kan ver yaþat...

20 Beþiktaþ sað bek sorununu çözdü Siyah-beyazlýlar, Porto'nun 24 yaþýndaki sað bek Daniel Opare'nin transferi için Porto'yla anlaþtý. KAP'a yapýlan açýklamada, Ganalý oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandýðý duyurulurken, bunun için Portekiz kulübüne herhangi bir bedel ödenmedeði de belirtildi. Beþiktaþ'ýn yeni transferi, sezonu sonuna kadar 312 bin 500 Euro garanti ücret ve 5 bin Euro maçbaþý ücreti alacak. Gönyeli Baþkaný Mustafa Palaz dün çarpýcý iddialarda bulundu Kulübü satýp yediler Gönyeli'de uzun zamandan beridir yaþanan sorunlar devam ederken Kulüp Baþkaný Mustafa Palaz dün çarpýcý iddialarda bulundu. Palaz "Bizden önceki hýrsýz baþkanlar ve yönetim; onlar kendilerini bilirler, bu kulübü önceden satýp yediklerinden dolayý sadece mertekleri kaldý" ifadelerini kullandý... Mustafa Palaz'ýn bu ifadeleri eski baþkanlarý töhmet altýnda býraktý. Gerçekten hýrsýzlýk yapýldýðý bulgusuna varmýþsa bunu Gönyeli camiasýna ve spor kamuoyuna açýklamasýný bekliyoruz (Necati Özsoy) Süper Lig'e çýkmaya hiç sevinemeyen Gönyeli'de huzursuzluklar devam ediyor. Geçen sezondan beri devam eden dargýnlýklardan dolayý kulübün ne taraftarý ne belediyesi ne de eski yöneticileri ile baðý kalmadý. Sezon baþýnda Mustafa Palaz Genel Kurul'a tek aday olarak gelirken baþkan seçildi. Fakat Gönyeli Kulübü'nde hiçbir zaman birlik beraberlik saðlanmadý. Zaman zaman ciddi borçlar gündeme geldi. Belediye maddi yardýmý kesti. Bazý futbolcular paralarý alamadýklarýndan dolayý futbolu býraktý. Bazýlarý ise düþük bonservis bedelleri ile satýldý. Belli ki Gönyeli daha 2. devre baþlamadan Süper Lig'de teslim bayraðýný çekti. Baþkandan çarpýcý iddialar Gönyeli Baþkaný Mustafa Palaz dün sosyal medya sayfasýnda çok önemli iddialarda bulundu. Palaz "Bizden önceki hýrsýz baþkanlar ve yönetim; onlar kendilerini bilirler, bu kulübü önceden satýp yediklerinden dolayý sadece mertekleri kaldý" ifadelerini kullandý. Mustafa Palaz'ýn bu ifadeleri eski baþkanlarý töhmet altýnda býraktý. Gerçekten hýrsýzlýk yapýldýðý bulgusuna varmýþsa bunu Gönyeli camiasýna ve spor kamuoyuna açýklamasýný bekliyoruz. Palaz ayrýca "Simdiki yönetimin piyasaya esnafa hiç borcu olmadýðýný, göreve geldikleri zaman 160 Bin TL olan borcun 90 Bin TL'ye düþürüldüðünü, piyasada olan karþýlýksýz çekleri de geri aldýklarýný açýkladý. Haftaya ödeme yapýlacak Gönyeli Baþkaný Mustafa Palaz ayrýca haftaya tüm futbolcularýn ödeneceðini yarýn ise 2 gün Malpas Otel'de kamp yapýlacaðýný açýkladý. Gençler Birliði hizmet edenleri ödüllendirmeye devam edecek Gençler Birliði Spor Kulübü Baþkaný Mustafa Gülcan ve yönetimi evcil maçlarýnýn devre arasýnda 60 yaþ üstü kulübe hizmet edenleri ödüllendirmeye ligin 2.devresinde de devam edecek. K-Pet Süper Ligi ekiplerinden Gençler Birliði'nde yönetim kurulu "Sizlerle gurur duyuyoruz" sloganý adý altýnda futbol sezonunda iç saha maçlarýnýn devre arasýnda eski yönetici ve sporcularý ligin ilk devresinde ödüllendirmeye kaldýðý yerden devam ediyor. Gençler Birliði kulübüne yapmýþ olduklarý hizmetlerinden dolayý iç sahada oynanan karþýlaþmalarda devre arasýnda baþlatýlan 60 yaþ üstü eski yönetici ve futbolcularý ödüllendirme yeni yýlýn ilk (yedinci) iç saha maçýnýn devre arasýnda devem edilecek. 25 Ocak Pazar günü Ýskele Cumhuriyet stadýnda Gönyeli ile iç saha maçýn da karþýlaþacak olan Gençler Birliði Spor Kulübü yönetimi Halil Ýbrahim Orun, Ali Yalçýn, Mehmet Züðürt, Ahmet Þöföroðlu, Hasan Derviþ Birýþýk, Hami Gökaya'ya kulübe yapmýþ olduklarý hizmetlerinden dolayý plaketle ödüllendirilirken, kulüpte 23 yýl aralýksýz futbol oynayan Mehmet Ergazi'ye (Kara) özel ödül verilecek. Zeki Çetinkol Türk Ocaðý'nda Futbolda ara transfer dönemi dün sona erdi. Çetinkaya'nýn baþarýlý kalaecisi Zeki Çetinkol Türk Ocaðý Limasol'a verildi. Zeki sezonun ikinci devresinde Türk Ocaðý kalesini koruyacak. Dumlupýnar, Ocak maçýna hazýrlanýyor Ýyi bir hazýrlýk dönemi geçirip, Gönyeli'den kiralýk olarak transfer edilen Coþkun Ulusoy ile güçlerine güç kattýklarýný belirten Dumlupýnar Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Eser, "Kaybedecek bir þeyimiz yok. Lider Türk Ocaðý Limasol ile oynayacaðýmýz karþýlaþmada hedefimiz galibiyettir" Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafýndan düzenlenen K-Pet 1'nci Ligi'nin en önemli karþýlaþmasýnda Gazimaðusa ekiplerinden Dumlupýnar, lider Türk Ocaðý'ný konuk edecek. Ýyi bir hazýrlýk dönemi geçirip, Gönyeli'den kiralýk olarak transfer edilen Coþkun Ulusoy ile güçlerine güç kattýklarýný belirten Dumlupýnar Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Eser, "Ýkinci yarýya çok daha güçlü baþlýyoruz. Rakibimizin, ilk haftada 6-2 maðlup olduðumuz TOL olmasý bizi kaygýlandýrmýyor. Çünkü Dumlupýnar olarak bizim kaybedecek bir þeyimiz yok. Aksine TOL'un bizden çekinmesi gerekir. TOL'a ilk maðlubiyeti tattýran takým biz olabiliriz" dedi ve ekledi, "Lider TOL ile oynayacaðýmýz karþýlaþmada hedefimiz galibiyettir." Ýlk yarýda oynadýðý 13 karþýlaþmanýn beþini kazanýp, yedisini kaybeden ve birinde berabere kalan Dumlupýnar 16 puanla puan cetvelinin 11'inci sýrasýnda yer alýyor. K-Pet 1'nci Ligi Lideri TOL ise 10 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk devreyi 33 puan ve namaðlup olarak tamamladý. Dumlupýnar - TOL karþýlaþmasý 24 Ocak 2015, Cumartesi günü saat 14:00'de Gazmaðusa Canbulat Stadý'nda oynanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ocak 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4411 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUÇLU AYAÐA KALK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ocak 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4411 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUÇLU AYAÐA KALK. Polis Genel Müdürlüðü'nün açýkladýðý yýllýk trafik raporuna göre, kazalarýn yarýsý aþýrý süratten ileri gelmekteymiþ... Maþallah, düzene karþý mücadelede çok yavaþýz, ama ölüme uçarak gidiyoruz! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4805 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4805 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde eski bakana 15 yýl hapislik verildikten sonra, eski belediye baþkanýna da 6 yýl hapislik verildi... Demek bizim tarafta yeyip yutanlar çözüm olsaydý hapý yutarlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan, "Þehit cenazesi görmek istemiyoruz" diyen vatandaþa "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir " demiþti... "Yan gelip yatmadýk" diyen Eroðlu, Tayyip'in askeri mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı