zaman durdurmak E irdir Gölü k y s nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "zaman durdurmak E irdir Gölü k y s nda"

Transkript

1 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:36 PM Page 2 E irdir Gölü k y s nda zaman durdurmak 1970 li y llar n bafllar nda aslen E irdirli olan Nafiz Yürekli nin çocuklar için E irdir Gölü k y lar nda yapt ev bir sonraki nesil taraf ndan ayn ruhla yenilendi. Ayflegül Yürekli fiengör, Cem fiengör çiftiyle çocuklar Ayfle ve Ali nin E irdir deki göl evinde; keyif, huzur ve do all buluflturan yaflam anlay fl n yeni nesillere tafl ma misyonu sürüyor. Yap m Karolin Apik. Foto raflar Serkan Eldeleklio lu. 2 3

2 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:37 PM Page 4 Bergama tafllar yla kapl yoldan ulafl lan ana girifl kap s. ki taraf genifl camlarla kapl büyük bir antreden eve giriliyor. Yüzme havuzunun etraf nda rahat oturma ve dinlenme gruplar kullan lm fl. Havuzun bar bölümünde brüt beton bir d fl mekân flöminesi yer al yor. Ayflegül ve Cem fiengör, bu evin aileleri için tafl d özel anlam n bilinciyle yap lan E irdir Gölü, Akdeniz Bölgesi nde, deniz seviyesinden 900 m yüksekte, Toros da lar n n aras nda, renk de ifltirme özelli iyle yedi renkli göl olarak an lan Türkiye nin eflsiz bir do a harikas. Isparta iline ba l bu güzel kasabada, bölgede baflka bir benzeri olmayan, çok özel bir evdeyiz... E irdir deki bu evin 1970 li y llar n bafllar nda yap lma amac Nafiz Yürekli nin stanbul da yaflamakta olan ailesinin, özellikle de çocuklar - n n memleketi E irdir le ba lar n gelifltirme arzusuymufl. Evin yap ld bu arazi o y llarda çöplük olarak kullan lan, tek bir a ac n bile üstünde olmad bir yerken, dönemin tan nm fl mimarlar ndan Enver Tokay taraf ndan projelendirilmifl ve sahipleri Dilek & Nafiz Yürekli nin tercihlerine göre özellikle yaz aylar nda kullan lacak bir aile evi olarak infla adilmifl. Dört çocuklu, kalabal k ve arkadafl seven ailemiz için kalabal k misafirlerin a rlanabilece i mekanlar, çok say da oda ve evin flu anda sahip oldu u yüzme havuzu, tenis kortu, misafirhane gibi birçok detay daha o y llarda düflünülmüfltü. diye anlatmaya bafll yor Ayflegül Yürekli fiengör evin hikayesini... Çocuklar n n ve torunlar n n E irdir le ba lar n n kopmas n istemeyen babam 1995 y l nda vefat ndan önce bu evi biz çocuklar na b rakt. Yap m ndan yaklafl k 40 y l sonra, 2009 y l n n Mart ay nda büyük bir tadilata bafllad k ve 3.5 ay içinde çok kapsaml bir yenileme projesi gerçeklefltirdik. Evin d fl kabu una hiç dokunmadan, binan n özüne sad k kalarak, bütünü kapsayan bir renovasyon yapt k. Ayflegül ve Cem fiengör, bu evin aileleri için özel anlam tafl d n n bilinciyle projelendirme, planlama ve tüm renovasyon sürecinin sorunsuz gitmesini sa layan ilkeler belirlemifller. Tüm tüm de ifliklikleri evin ruhuna ve misyonuna uygun olarak gerçeklefltirmifller. 4 5

3 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:38 PM Page 6 Tüm genel mekânlarda rahatl k, do all k ve konforun bir arada olmas hedeflenmifl. E irdir do umlu ça dafl ressam Kemal Önsoy un tablosu, Flexform Magnum koltuk, B&B Italia imzal Antonio Citterio puf ve Moooi lamba bir arada. de ifliklikler evin ruhuna ve misyonuna uygun olarak gerçeklefltirilmifl. Evin yeni yaflant s n n da Nafiz Yürekli nin arzu etti i gibi çocuklar, torunlar ve onlar n arkadafllar için yap lm fl çok güzel zaman geçirilecek ayr cal kl bir ev olmas hedeflenmifl. Ayflegül ve Cem fiengör çifti göl evini sadece bir dinlenme evi de il ayn zamanda bir çal flma evi olarak kullan yorlar. Cem le hep, E irdir deki evimizde ifllerden uzak kalman n verdi i suçluluk duygusunu tafl madan yaflaman n hayalini kurard k. fiimdi evin içinde ekiplerimizle çal flabilece imiz güzel bir ofisimiz var. Ayr ca flirketimiz Step in fabrikas Isparta da oldu u için evimizi s k s k ifl seyahatlerimizde kullan yoruz, ifl için gelen birçok misafirimizi burada a rl yoruz. Buradaki yaflam tarz m z, iflimizle birlefltirme hedefimizi gerçeklefltirdik... Mart 2009 da bafllayan renovasyon ve dekorasyon çal flmalar çok yo un bir çal flma temposu içinde, büyük bir ekiple Haziran ay nda tamamlanm fl. Proje tasar m yönetimini iç mimar Esra Candan Sa nç yürütmüfl. Göl evinin geçmiflten gelen miras n çok iyi hissedip mevcut mimari yap n n özelliklerini bozmadan ailenin beklentilerine uygun yenilikleri çok baflar l bir flekilde tasarlam fl. Iç mekanlar n mimari konseptinin oluflturulmas ndan, tüm yaflam alanlar nda yer alan özel üretim mobilyalar n tasar m na kadar projeye tam zamanl destek vererek büyük katk sa lam fl. Malzeme seçimlerinde üç temel kriter esas al nm fl: do al, dayan kl ve zaman içinde kolay kolay b k lmayacak malzemeler kullan lm fl. Ev için yap - Stepevi nin özel ölçü keten hal s, Flexform Happy koltuklar ve Step in tafl görünümlü keçe puflar yla birlikte kullan lm fl. 6 7

4 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:38 PM Page 8 40 yafl n aflm fl hlamur a ac teras oturma alanlar n n ve yerleflimin ana belirleyicisi olmufl. Teras n içinden ç kan hlamur a ac n n etraf yemek, oturma ve dinlenme alanlar olarak düzenlenmifl. Emu ve Mudo Concept bahçe mobilyalar na yer verilmifl. Ihlamur a ac na özel ayd nlatma uygulanm fl. Teraslarda Emu nun koleksiyonundan büyük masalar, daybedler ve oturma gruplar yer al yor. 8 9

5 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:39 PM Page 10 Malzemelerde ve dekorasyon stilinde ar nd r lm fl bir devaml l k dikkati çekiyor. Mutfak ve salonun ortak avlusunun önünde Bonacina daybed yer al yor. Kunye: Ev sahipleri: Ayflegül Yürekli fiengör, Cem fiengör Evin mimar : Mimar Enver Tokay ç mekân tasar m : Esra Candan Sa nç, Ayflegül Yürekli fiengör Yapi cinsi: Göl Evi Evin yeri: E irdir, Isparta. Mobilyalar: Step, Stepevi, B&B, Maxalto, Flexform, Moooi, Emu, Bonacino, rfan Kirazl Atölyesi Oturma ve yemek bölümleri birkaç basamakla birbirinden ayr l yor. Yemek masas e15 Big Foot, lambalar Moooi, sandalyeler Maxalto imzal. lan bu kapsaml tadilat n, uzun y llar için yap lan bir yat r m olmas hedeflenmifl. Estetik de erlerini uzun süre koruyan bir fl kl k yarat lmas istendi- inden, evin özündeki sakin, abart dan uzak, dengeli ve özgüvenli mimari tav r bozulmam fl. Tüm iç mekanlarda masif mefle parke kullan lm fl, tüm ahflap mobilyalar ise özel olarak tasarlan p, ceviz a ac ndan yerlerine özel imal edilmifller. Tüm banyolarda ve teraslarda bölgenin özel bir tafl olan bej traverten kullan lm fl. Evin iç ve d fl duvarlar nda, flöminelerde birlefltirici bir unsur olarak özel bir kaplama tafl kullan lm fl. Tüm teraslardaki ve evin içindeki korkuluklarda manzaradan tam istifade edebilmek için cam vazgeçilmez malzeme olmufl. Evin orijinal ahflap tavan kaplamalar, yine eskiden kalma Jale Y lmabaflar imzal seramik pano ve bahçe barbekü tablas korunmufl. Ana ev 800 m2 kapal alan ve 500 m2 teras alan ndan olufluyor. Evin içinde iki salon, ofis, mahsen, mutfak gibi bölümler d fl nda yatak odalar var. Ayr ca bahçede misafirhane, havuz evi, tenis kortu, yüzme havuzu gibi baflka yap lar da bulunuyor. Tüm bunlara 40 y l devirmifl çam, hlamur ve manolya a açlar n n yer ald büyük bir bahçe, E irdir Gölü nün eflsiz manzaras ve tertemiz havas ekleniyor. Modern mimari anlay fl nda infla edilmifl, döneminin en güzel örneklerinden biri olan göl evi, yal n, dengeli, özgüvenli, sürprizli, özellikli ça dafl bir yap... Binan n özüne tamamen sad k kalan renovasyondan sonra bu de- erler daha da parlat lm fl olarak ortaya ç k yor. Sadece dinlenme de il ayn zamanda çal flma evi olarak kullan lan evde büyük bir ofis yer al yor. 10 kiflinin bir arada çal flabilece i flekilde tasarlanan ofisin tüm ahflap mobilyalar rfan Kirazl n n atölyesinde özel olarak imal edilmifl

6 MF179_STEPEV.qxd 3/25/10 6:39 PM Page 12 Yatak odalar nda dolap, kap, yatak gibi tüm ahflap malzemeler cevizden yerine özel olarak üretilmifl. Banyolarda yal nl ve kullan fll l öne ç karan formüller tercih edilmifl Göl manzar s ve do ayla içiçe olma özelli i evin her noktas nda öne ç k yor. B&B Italia marka Antoni Citterio tasar m daybed göl manzaras n n hemen önüne yerlefltirilmifl. Yatak odalar nda k fl aylar ndaki kullan m düflünülerek flöminelere yer verilmifl. Mutfaktan bir bölüm. Bahçeyle birleflen bir avluya sahip olan mutfak, flöminesiyle ve oturma grubuyla ailenin severek kulland bir yaflam alan olarak tasarlanm fl. 13

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

Hayallerin yaşam alanı

Hayallerin yaşam alanı Hayallerin yaşam alanı Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan araflt rma Türkiye h zla fleriat devletine do ru giderken Güneydo u ve Do u Kürtlere peflkefl çekiliyor. Kürtlerden kalan yerleri de zaten srail alarak su kaynaklar m z ele geçirdi. Akdeniz fleridini de

Detaylı

High Tech mimari. Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. Say 1, May s 1999

High Tech mimari. Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. Say 1, May s 1999 36 High Tech mimari Arfl. Gör. Özlem Eflsiz/Prof. Aydan Özgen MSÜ Mimarl k Fakültesi, Yap Bilgisi Anabilim Dal. 1. High Tech Tan m 1970 li y llar n bafl nda alternatif teknoloji olarak ortaya ç kan High

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar E S R A B A L C I Y Mimar, Restoratör Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Tarihçesi: Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi, Celvetî tarikat n n kurucusu olarak

Detaylı

Des gn. Schneider. Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12

Des gn. Schneider. Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Des gn Schneider Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 K fi SEL TUTKUSUNU B NALARA YANSITIYOR: RAFAEL MONEO / GERÇEK B R USTA: CENG Z BEKTAfi / DÖNEM N N VE TEKNOLOJ N N ÖTES NDE B R M MAR: JORN UTZON PARAD

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

zmir de As m Mutlu ve Ahsen Yapanar Taraf ndan Tasarlanan Köy Okullar

zmir de As m Mutlu ve Ahsen Yapanar Taraf ndan Tasarlanan Köy Okullar 28 zmir de As m Mutlu ve Ahsen Yapanar Taraf ndan Tasarlanan Köy Okullar BU, KIRSAL ALANLARA YÖNEL K E T M POL T KALARININ MEKANSAL BEKLENT LER N N, MUTLU VE YAPANAR TARAFINDAN TASARLANAN T P-PROJELERDE

Detaylı

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 08 2009 Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiye yat r m yap yoruz Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan n teknolojiyle

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı