Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #"

Transkript

1 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL *** Mersin Devlet Hastanesi, **** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN # Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi nde (6-10 Mayıs 1996, NEVŞEHİR) serbest bildiri olarak sunulmuştur. ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nda hipoksi derecesi prognozu belirleyen önemli faktörlerden biridir. Evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) uzun süredir uygulanan bir yöntemdir ve bu tedavi modeliyle hastaların yaşam sürelerinin uzadığı bilinmektedir. Bizde çalışmamızda USOT un sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Otuzyedi KOAH lı hasta çalışmaya alındı. Yirmibeş hastaya oksijen konsantratörü ile USOT (en az 15 saat/gün) uygulanırken,12 hastaya USOT uygulanmadı. Çalışmaya alınan tüm hastaların PO 2 değerleri 55 mmhg nin altındaydı. USOT alan grupda başlangıçta ortalama PO 2 değerleri 45.2 ± 7.5 mmhg, kontrol grubunda ise 44.3 ± 6.9 idi. Her iki grup 1 yıl süreyle izlendi.usot uygulandıktan sonra hastaların 3. ayda PO 2 düzeyleri 58.6 ± 9.67 mmhg, 6. ayda 63 ± 7.65 mmhg değerlerine yükselirken, PCO 2 düzeyleri 3. ayda 58.7 ± 13.2 den 50.9 ± 9.99 a, 6. ayda ise 49 ± 9.48 e düşmüştür. Oksijen tedavisine alınan grupta değerler istatistiksel açıdan anlamlı değişimler gösterirken, kontrol grubunda herhangi anlamlı bir değişim gözlenmedi. Bu sonuçlar seçilmiş KOAH lı hastalarda USOT nin yararlı bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir. ANAHTAR KELİMELER: Uzun süreli oksijen tedavisi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı SUMMARY LONG-TERM OXYGEN THERAPY AT HOME IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Hypoxia is one of the major determinants of prognosis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Home long term oxygen therapy (LTOT) is available for years and it is known that survival is improved with this therapy modality. We planned this study in order to evaluate our results of LTOT. 37 COPD patients were enrolled in this study. 25 patients were given LTOT via oxygen concentrator (least 15h/day) while 12 patients were followed without giving LTOT. All the subjects included in the study had PO 2 levels below 55mmHg. Mean PO 2 levels was 45.2 ± 7.5 mm Hg in LTOT group and 44.3 ± 6.9 mmhg in control group Each group was followed for a year. While PO 2 levels increase to 58.6 ± 9.67 mmhg in third months, 63 ± 7.65 mmhg in sixth months and PCO 2 levels decreased from 58.7 ± 13.2 to 50.9 ± 9.99 in third months and 49 ± 9.48 mmhg in sixth month, control group did not show any significant changes during same time periods. It is concluded that home LTOT has several advantages in selected COPD patients. KEY WORDS: Long-term oxygen therapy, chronic obstructive pulmonary disease 338

2 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi GİRİŞ Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kalıcı hava yolu sınırlanmasıyla karakterize, sıklıkla progresif, pulmoner kapasitenin düşmesi ve ciddi fonksiyonel yetmezlikle sonuçlanan, yaşlılarda sık rastlanan bir problemdir (1). KOAH lılarda belli bir dönemden sonra azalmış alveoler oksijen içeriği ve hipoksi söz konusudur. Hipoksi vasküler refleksleri uyararak pulmoner vazokonstriksiyona dolayısıyla da pulmoner hipertansiyona yol açar (2). Bu hastalarda kısa süreli oksijen verilmesinin solunum ve kas fonksiyonlarını düzeltmediği ve prognoz üzerine bir etkisi olmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (3). Son yıllarda KOAH lı hastalarda yaşam kalitesinde artış sağlamak ve sağlık giderlerinde azalma sağlamak amacıyla evde tedavi ve takip imkanları gelişmiştir (4). KOAH ın tedavisinde bir yenilik olarak evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır (5). Bizde kliniğimizde yatan ve USOT gereksinimi gösteren 25 KO- AH lı hastaya evde uyguladığımız bir senelik oksijen tedavisinin prognoz, arteryel kan gazları ve solunum fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırdık. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran toplam 37 KOAH lı hasta alındı. Yaşları arası değişen 25 KOAH lı hastaya USOT başlandı. Yine KOAH lı yaşları arası değişen ve USOT a ihtiyacı olduğu halde ekonomik nedenlerle bu tedaviyi uygulayamayan 12 hasta kontrol olarak alınmıştır. USOT verilen hastalarda aşağıdaki kriterler aranmıştır: 1. PaO 2 < 55 mmhg olması, 2. PaO mmhg ise aşağıdaki kriterlerden birinin olması, a. Htc > %56; EKG de D2, D3 veya avf de p> 3 mm olması, b. Ödem olması. 3. Tespit edilen bulguların optimal medikal tedaviye rağmen en az 1 ay süre ile devam ediyor olması, 4. Hastaların kesinlikle sigara içmiyor veya kesinlikle bırakmış olmaları, 5. Tedaviye uyumu etkileyebilecek derecede psikiyatrik bir hastalığın olmaması. Bu özelliklere sahip çalışma grubundaki hastalara oksijen konsantratörü yardımı ile günde minimum 15 saat olacak şekilde nazal kanül vasıtası ile gündüz 2 L/dakika, gece L/dakika evde oksijen tedavisi uygulandı. Tedavinin 1,3,6,9 ve 12. aylarında Htc, arter kan gazları ve solunum fonksiyon testleri kontrol edildi. Hastaların tedaviye uyumları konsantratör üzerindeki sayaçta yazan rakamın kontrollere gelirken kaydedilmesi istenerek takip edildi. Aynı özelliklere sahip ancak oksijen kullanamayan 12 hasta ise bu süre içersinde aynı parametreler yönünden takip edildi. Hastalar bu süre içerisinde optimum medikal tedavilerini almaya devam ettiler. Arteryel kan gazları Radiometer ABL 520 cihazı ile, solunum fonksiyon testleri JAEGER pneumoscreen cihazı ile yapıldı. Çalışmanın verileri bilgisayarda NCSS programı kullanılarak student t testi ile değerlendirildi. p< 0.05 olan değerler anlamlı olarak kabul edildi. BULGULAR USOT a alınan hastalar ve kontrol grubuna ait demografik ve klinik değerler Tablo 1 de görülmektedir. Hastalarımızın çalışma boyunca ortalama 24 saatlik oksijen kullanım süreleri 16.2 ± 4.4 saat olmuştur. Yirmibeş hastadan 4 ü (%16) 1 senelik tedavi süresince KOAH ve eşlik eden durumlardan dolayı vefat ederken kontrol grubundaki 12 hastadan 4 ü (%33) ilk sene içinde öldü. Çalışmaya alınan olguların hematokrit değerleri incelendiğinde en yüksek değer %58 olarak tespit edildi. Hematokrit değerlerinde yapılan takiplerde herhangi bir anlamlı düşme gözlenmedi (Başlangıç hematokrit ± 4.99, 1. senede 44.9 ± 3.42). Olguların kan ph değerlendirilmelerinde en düşük ph değeri olarak ölçüldü. Altıncı ayda bu değer idi. Takiplerde istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim saptanmadı. 339

3 Tutluoğlu B, Atış S, Özge C, Salepçi B, Yılmazkaya Y. Tablo 1. Olgulara ait demografik ve klinik özellikler. USOT Kontrol İstatistiksel değer Cins (E/K) 15/10 8/4 Yaş 63.8 ± ± 10.9 NS (Anlamsız) Sigara (Pak/Yıl) 33.2 ± NS FEV 1 (% beklenen) 34.2 ± ± 12.2 NS FVC (% beklenen) 41.6 ± ± 13.1 NS PaO 2 (mmhg) 45.2 ± ± 6.9 NS PCO 2 (mmhg) 58.7 ± ± 11.9 NS Olguların solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde gerek kontrol gerekse USOT grubunda hiçbir parametrede anlamlı bir değişim saptanamadı. USOT kullanan grupta yıllık FEV 1 kaybı ortalama 44 ml iken kontrol grubunda bu kayıp ortalama 144 ml idi.her iki grup arasında yıllık ortalama FEV 1 değerlerindeki kayıp açısından anlamlı fark saptandı (p< 0.05). Olgularda arteryel kan gazı parametrelerinden Pa- O 2 incelendiğinde USOT grubunda bazal PaO 2 ortalama 45 mmhg iken, bu değer 3. ayda 59 mmhg, 6. ayda 63 mmhg, 9. ayda 59 mmhg ve 12. ayda 59 mmhg olarak tespit edilmiş olup bazale göre bütün aylarda anlamlı değişimler tespit edilmiştir (p< 0.05). Buna karşılık kontrol grubunda bazal PaO 2 44 mmhg, 3. ayda yine 44 mmhg, 6. ayda 45 mmhg, 9. ayda 41 mmhg, 12. ayda 38 mmhg olarak tespit edilmiş olup 12.aydaki değer bazale göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. PaCO 2 değerlerinin incelenmesinde; USOT grubunda başlangıç 59 mmhg olan PaCO 2 değeri 3. ayda 51 mmhg, 6. ayda 49 mmhg, 9. ve 12. ayda 48 mmhg olarak gerçekleşmiş olup sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bir düşmeyi ifade etmektedir (p< 0.05). Kontrol grubunda ise başlangıçta 58 mmhg olan parsiyel arteryel karbondioksid basıncı 3. ayda 60 mmhg, 6 ve 9. ayda 61 mmhg ve 12. ayda 63 mmhg olarak gerçekleşmiş olup bu değerler istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur. Olgularımıza ait PaO 2 ve PaCO 2 değerleri Şekil 1 ve 2'de görülmektedir. TARTIŞMA USOT ile ilgili ilk araştırma 1967 yılında Levin ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Küçük ve kontrolsüz olan bu çalışmada hipoksemik kronik hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda klinik düzelme, egzersiz toleransında artma ve pulmoner vasküler dirençte düşme bildirilmiştir (6). mmhg USOT KONT 0 Bazal 3. ay 6. ay 9. ay 12. ay Şekil 1. Olgularımızda bir senelik PaO 2 değerleri. 340

4 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi mmhg USOT KONT 0 Bazal 3. ay 6. ay 9. ay 12. ay Şekil 2. Olgularımızda PaCO 2 değerleri. USOT için en uygun ve ekonomik seçeneğin oksijen konsantratörü olduğu bildirilmekte olup biz de çalışmamızda hastalara konsantratör vasıtası ile oksijen uyguladık (7). Skwarski ve arkadaşları, uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalarda sürvi göstergelerinin değerlendirilmesi amacıyla USOT için kontrol altında tutulan 179 KOAH lı hastada uzun süreli oksijen tedavisinin sürvi üzerinde belirgin olumlu etkileri olduğunu tespit etmişlerdir (8). Bizim çalışmamızda da hasta sayımız az olmasına rağmen, 1 senelik dönem içerisinde USOT kullanan hastalarda mortalite, kullanamayanlara oranla belirgin derecede düşük bulunmuştur. NOTT (Nocturnal Oxygen Therapy Trial) ve MRC (Medical Research Council) USOT da dönüm noktası niteliğinde çok merkezli yapılmış iki çalışmadır. Her iki çalışmada da USOT un sürvi üzerine olan olumlu etkilerinin yanısıra gece ve gündüz oksijen kullanmanın sadece gece kullanmaya oranla sürvi üzerinde çok daha olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir (9,10). Biz de çalışmamızda hastalara gece ve gündüz olacak şekilde mümkün olduğu kadar fazla süre O 2 uygulatmaya çalıştık. USOT da tedaviye uyumun önemli olduğu, tedaviye uyum gösteren hastalarda hematokritin ortalama %4 lük bir düşüş gösterdiği bildirilmiştir (7). Bizim çalışma grubumuzda da Htc değerlerinde 1 sene içersinde %4 den fazla bir düşüş kaydedilmiştir. Ülkemizde USOT ne uyumun yeterli olmadığı bildirildiği halde (11) bizim çalışmamızda hastalar tarafımızdan çok yakın izlendiği için tedaviye uyum problemi yaşanmamıştır. USOT uygulanan bazı hastalarda PO 2 değerlerinde anlamlı yükselmeler görüldüğü bildirilmiştir. Buna oksijenin tamir edici özelliği denilir. Bunun mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber hipokseminin düzeltilmesi nedeniyle ventilasyon -perfüzyon dengesinin ayarlanmasına bağlı olduğu düşünülebilir (12). Taskar ve arkadaşlarının 16 KOAH lı hastaya 3 hafta süreyle günde 18 saat olmak üzere oksijen uygulaması yoluyla gerçekleştirdiği çalışmada; tedavi sonunda solunum fonksiyon testlerinde bir değişiklik olmamasına karşın PaO 2 de anlamlı artma, Pa- CO 2 de anlamlı düşme saptamışlardır (13). Bizim çalışmamızda da USOT grubunda 1. aydan itibaren PaO 2 'de anlamlı artış, PaCO 2 de anlamlı düşme saptanmıştır. Bulgular USOT un etkilerinin erken başladığı yönündedir. Çalışmamızda hastalarda solunum fonksiyon testlerinde anlamlı bir değişim olmamasına karşın USOT, kontrol grubunda 1 sene sonunda görülen yıllık FEV 1 kaybını önemli derecede önlemiştir. Geçekten de Miyamato ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışmada USOT kullanan KO- AH lı hastalara oranla kullanmayanlarda FEV 1 ve PaO 2 önemli ölçüde kötüleşme göstermişlerdir (14). Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta, yapılan kapsamlı bir çalışmada USOT alan KOAH lılarda en iyi prognostik faktörün FEV 1 veya hipoksihiperkapni derecesinden ziyade pulmoner arter 341

5 Tutluoğlu B, Atış S, Özge C, Salepçi B, Yılmazkaya Y. basınç seviyesi olduğu belirtilmiştir (15). Çalışmamızda pulmoner arter basınçlarını ölçemediğimiz için bu konuda fikir sahibi olamadık. Sonuç olarak uzun süreli oksijen tedavisinin endikasyon konan KOAH lı hastaların tedavisinde önemli katkılar sağladığı, bu hastalarda solunum fonksiyonlarında görülen yıllık azalmaları minimuma indirdiği ve dolayısıyla KOAH lı hastalarda bu tedavi şeklinin yaşam süresini uzatabileceği kanaatine varılmıştır. KAYNAKLAR 1. Webster JR, Kadah H. Unique Aspects of Respiratory Disease in the Aged. Geriatrics 1991;46: Smith P. Ultrastructure of the Lung in Chronic Hypoxia. Chest 1994;49: Baldi S, Scavuzzo H, Canizzo S et al. Respiratory Function during Oxygen Administration in COPD. Panminerva Medica 1990;32: Fauroux B, Howard P, Muir JF. Home treatment for chronic respiratory insufficiency: the situation in Europe in Eur Resp J.1994;7: Casaburi R, Petty TL. Principles and Practices of Pulmonary Rehabilition. WB Saunders Company 1993: Robert H, Groves JR et al. Long Term Oxygen Therapy. Chest 1991;100: Avdeev SN, Aisonov ZR, Chuchalin AG. Compliance as a critical issue in critical in long term oxygen therapy. Monaldi Arch Chest Dis.1999;54: Skwarski K, Macnee W et al. Predictors of Survival in Patients COPD. Chest 1991;100: Nocturnal oxygen trial group. Continous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic COPD. Ann Intern Med. 1980;93: Medical Research Council Group Working Party. Report of long oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1981;1: Akçay Ş, Eyüboğlu FÖ, Çelik N ve ark. Oksijen konsantratörü reçete edilen hastalarda uzun süreli oksijen tedavisine uyum. XXV.TÜSAD Kongre Özet Kitabı 1999: Petty TL. Controversial indications for long term respiratory care:long term oxygen therapy. Monaldi Arch Chest Dis.1999;54: Taskar VS, Rupware RU.Effect of 3 Week O 2 Therapy on Functional and Hemodynamic Parameters in COPD. J Assoc Physicians India 1990;38: Miyamato K, Aoı K, Kawakami Y. Effect of Home Oxygen Therapy on Prognosis of Patients with COPD with Pulmonary Hypertension Japanase J of Thoracic Disease 1992;30: Mammoser MO, Witzenblum E, Quoix E, et al. Prognostic factors in COPD patients receiving long term oxygen therapy. Chest 1995;107: Yazışma Adresi Bülent TUTLUOĞLU Hasırcıbaşı Cad. Arutan Apt. No: 65/ Kadıköy/İSTANBUL 342

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

Detaylı

Menopoz sonrası hormon replasman tedavisinin solunum fonksiyonları üzerine olan etkileri Nurhan KÖKSAL 1, Alanur GÜVEN 2, Önder ÇELİK 3, Gürkan KIRAN 2, Hakan KIRAN 2, Hasan Çetin EKERBİÇER 4 1 Kahramanmaraş

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması MAKALELER / Articles Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Awareness Level ın The City of Kırıkale Arzu DAŞKAPAN1,

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Astımda direkt maliyeti etkileyen faktörler 8 yılda değişti mi?

Astımda direkt maliyeti etkileyen faktörler 8 yılda değişti mi? Asthma Allergy Immunol 2009;7:118-125 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Astımda direkt maliyeti etkileyen faktörler 8 yılda değişti mi? Have the factors affecting the direct cost of asthma changed in 8 years?

Detaylı

Evde Mekanik Ventilasyon

Evde Mekanik Ventilasyon Evde Mekanik Ventilasyon Zuhal KARAKURT* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Bölümü, İSTANBUL Home Mechanical Ventilation Key Words:

Detaylı

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.26986 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:140-4 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:140-4 Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi

Endotrakeal N-Asetilsistein Uygulamasının Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi nın Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Yavuz DEMİRARAN 1, Ali Nihat ANNAKKAYA 2, Gülgün Elif AKÇALI 1, Reşat YEŞİLOĞLU 2, Buket KOCAMAN 1, Gülbin SEZEN 1, Abdulkadir İSKENDER 1 1 Abant İzzet Baysal

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KOAH da Mekanik Ventilasyon

KOAH da Mekanik Ventilasyon Derleme Review 65 KOAH da Mekanik Ventilasyon Mechanical Ventilation in COPD Dr. İrfan UÇGUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi Klinik Çalışma Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU*, Meltem MİDİLLİ*, M. Sezai TAŞBAKAN*, Alev GÜRGÜN*, Feza BACAKOĞLU* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ayten FİLİZ, Öner DİKENSOY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir.

10-TRA-01-Mart-2014 İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI. *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Sayı: 18 Akciğer Hastalığı ve/ 2veya Hipoksi ile ilişkili Pulmoner Hipertansiyon Bölüm 1 Çocukluk Çağı Pulmoner 6Hipertansiyonunda Tanı, İzlem, Fonksiyonel Sınıflama Ve Prognoz Sistemik Sklerozlu Hastalarda

Detaylı

KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ

KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ Ali FİDAN, 1 Benan ÇAĞLAYAN,

Detaylı

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri DOI: 10.4274/tjo.37268 Özgün Araflt rma / Original Article Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri The Long-Term Effects of Silicone Hydrogel

Detaylı

Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı) KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 175-182 Geliş Tarihi/Received: 27/08/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/10/2013 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.18 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu H.

Detaylı