SUÇA YÖNLEND R LEN VE YÖNLEND R LMEYEN ÇOCUKLARIN A LE L fik LER LE SALDIRGANLIK DAVRANIfiLARININ KARfiILAfiTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUÇA YÖNLEND R LEN VE YÖNLEND R LMEYEN ÇOCUKLARIN A LE L fik LER LE SALDIRGANLIK DAVRANIfiLARININ KARfiILAfiTIRILMASI"

Transkript

1 SUÇA YÖNLEND R LEN VE YÖNLEND R LMEYEN ÇOCUKLARIN A LE L fik LER LE SALDIRGANLIK DAVRANIfiLARININ KARfiILAfiTIRILMASI M. Yüksel ERDOĞDU* ÖZET Amaç: Bu araflt rman n temel amac ; suça yönlendirilmifl ve yönlendirilmemifl çocuklar n aile iliflkileri ile sald rganl k davran fllar n n karfl laflt r lmas d r. Bu temel amaç çerçevesinde suça yönlendirilmifl çocuklarla suça yönlendirilmemifl çocuklar n aile iliflkileri ile sald rganl k davran fllar karfl laflt r larak çocu u suça iten nedenler ortaya konulmufltur. Yöntem: Araflt rman n evreni Diyarbak r ilindeki yafl çocuklar d r. Araflt rmada Diyarbak r 75.Y l Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezine gelen suça yönlendirilmifl yafl 50 çocuk ile, suça yönlendirilmemifl yafl aras ndaki 50 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuk bu araflt rman n örneklemini oluflturmufltur. Araflt rmada çocuklar n sald rganl k davran fllar n ve Aile liflkilerini ortaya koymak için Sald rganl k Ölçe i ve Aile De erlendirme Ölçe i kullan lm flt r. Sonuçlar: Suça yönlendirilmifl çocuklarla, suça yönlendirilmemifl çocuklar n sald rganl k ve aile iliflkileri aç s ndan gruplara göre anlaml farkl l klar vard r. Suça yönlendirilmifl çocuklar, suça yönlendirilmemifl çocuklara göre sald rganl k ölçe inden daha yüksek puanlar alm fllard r. Suça yönlendirilmifl çocuklar n, suça yönlendirilmemifl çocuklara göre aile iliflkileri daha sa l ks zd r. Tart flma: Çocuklar suça iten nedenler sa l kl olarak ortaya konulmad sürece bu çocuklar topluma kazand rma ve sa l kl bir kiflilik geliflimlerini sa lamada yap lacak çal flmalar amac na ulaflamaz. Araflt rma bulgular na genel olarak bak ld nda suça yönlendirilmifl çocuklar n, suça yönlendirilmemifl çocuklara göre daha sald rgan davran fllara e ilimlidir ve aile iliflkileri daha sa l ks zd r. Anahtar sözcükler: Suç, sald rganl k, aile iliflkileri. SUMMARY: COMPARISON OF THE FAMILY RELATIONSHIPS AND AGGRESSIVE BEHAVIORS OF CHILDREN ENCOURAGED FOR CRIME AND CHILDREN WITHOUT SUCH A HISTORY. Objective: The primary objective of this research was to compare the family relationships and aggressive behaviors of children who have been encouraged for crime with children without such a history. In the frame of this primary aim, reasons leading children to commit a crime were determined. Method: The sample of the study consisted of children between ages who live in Diyarbak r. The sample consisted of 100 children who were attending Diyarbak r 75th Year Social Services Youth Center; 50 of them had committed or were involved in a crime and the other 50 were not involved in such an event. 'Aggression Scale' and 'Family Evaluation Scale' were used in order to assess the aggressive behaviors and familial relationships of children in the study. Results: There was a significant difference in terms of aggressive behaviors and family relationships between children who have committed or were involved in a crime and those who have not. Those who have committed a crime scored higher on the 'Aggression Scale' compared to the other group and they also had more troublesome family relationships compared to the others. Discussion: Unless the reasons leading children to crime are revealed in a professional manner, the practices aiming to reunite these children back to the society and provide a healthy personality development can not be successful. Key words: Crime, agression, family relationships. GİRİŞ Suç, tarihin ilk ça lar ndan itibaren yüzy llar boyunca toplumlar n korku ile kar fl k ilgilerini yönelttikleri, toplumsal bir sorun olarak alg lanm flt r. Suç, evrensel bir olgu olarak kabul edilir, tarihin en eski devirlerinden beri vard r ve toplumlar var oldu u sürece devam edecektir. suçlulukla ilgili çok say da yaklafl m biçiminin oluflmas na neden olmufltur. Suçluluk olgusunu araflt ran uzmanlar n bir bölümü, kal tsal, biyolojik ve fizyolojik nedenler üzerinde dururken, bir bölümü de duygusal, toplumsal ve yak n çevresel faktörlere a rl k vermektedirler (Yavuzer 1994). Suç, biyoloji, psikiyatri, din, hukuk ve sosyoloji gibi birçok farkl disiplin taraf ndan tan mlanmaktad r. Suç olgusunun birden fazla disiplin taraf ndan bir inceleme konusu olarak ele al nmas, *Psk. Dr., Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Diyarbak r Çocuk ve Gençlik Ruh Sa l Dergisi : 12 (3) Suç gibi sosyal problemler, büyük ölçüde toplumsal yap ile iliflkili olarak ortaya ç kmaktad r. Bununla birlikte sosyal problemlerin niteli i ve yo unluk düzeyi toplumsal yap lara göre farkl l k göstermektedir. Örne in geliflmifl bat

2 Suça yönlendirilen çocuklarda aile ilişkileri ve saldırganlık ülkeleri ile Türkiye'deki suç olgusu hem niteliksel hem de nicelik olarak farkl laflmaktad r. Bu farkl l k ülkeler aras nda oldu u gibi, bölgeler aras nda da vard r. flsizlik, yoksulluk, aile kurumundaki de iflmeler, sa l k, siyasal, dinsel vb. (K zmaz 2002). Suç ile ilgili araflt rmalara bir bütün olarak bak ld - nda, üzerinde önemle durulan farkl iki konu oldu u görülür. Birincisi suçu önlemeye yönelik tedbir ve erken tan çabalar, ikincisi suçun ortaya ç k fl ndaki ilk belirtilerin çocuklukta görüldü ü düflüncesiyle, çocuk suçlulu u araflt rmalar d r (Hanc 1999). Çocuk suçlulu unun nedenleri ile ilgili yaklafl mlar genel olarak 3 grupta toplan r; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaklafl mlar. Biyolojik yaklafl mlar yasalar ihlal eden çocuklar n suç nedenlerini, kal t msal özelliklerle iliflkilendirirken, psikolojik yaklafl mlar temelde sapm fl bireyin psikolojik patolojisi ile, sosyolojik teoriler ise sosyal yap ile aç klamaya çal fl rlar (Gibbons 1970, Gençtan 1999). Biyolojik teoriye göre ise suçu oluflturan bir çok neden bulunmaktad r. Co rafi faktörler (iklim, do al kaynaklar, yerleflimler) sald rganl k ve suç davran fl üzerinde etkili olmaktad r. Bu ba lamda iklim, bireylerin suç iflleme davran fllar n ve biçimlerini etkilemektedir. Bunun d fl nda bir çok bilim adam beden yap s ndaki farkl l n bireyin sald rgan davran fllar sergilemesine ve suç iflleme davran fllar na neden oldu unu belirtmektedirler. Genetik teoriye göre, iç salg bezlerindeki anormalliklerin insan davran fllar nda kiflilik bozukluklar na neden oldu u, kiflilik oluflumunda çevre ve e itimin etkileri ile bireylerin suç iflledikleri ileri sürülmektedir. Ayr ca yanl fl beslenmenin de (çocuklar ve gençlerin günlük besinlerde çokça bulunan fosfat ile fazla beslenmesi) davran fl bozuklu una ve sonunda suçlulu a götürdü ü belirtilmektedir. Etoloji alan nda çal flan bilim adamlar na göre de erkeklik hormonu olan androjen ile suç ve sald rganl k davran fllar aras nda iliflkiler bulunmaktad r (Erol 2005). Çocuk suçlulu u ile ilgili ço u araflt rmac lar n ortak de erlendirmeleri; suç iflleyen çocuklar n daha çok suça itilmifl çocuk olarak kabul edilmeleridir (Zulliger 2000, çli 1992, 2004). Yukar da ifade edildi i gibi çocu u suça yönelten bir çok neden belirtilmekle birlikte, bu çal flma da çocu u suça iten nedenler aile aç s ndan incelenmifltir. Aile, ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi, çocu un ilk sosyal deneyimlerini oluflturmas ve kiflili inin geliflimi aç s ndan özel bir yere sahiptir. Çocuk içinde büyüdü ü ailenin sosyal yap s ndan etkilenir. Ailenin birlik içinde veya da n k olmas ya da anne-babadan birisinin ölümü çocu un duygusal geliflimini olumsuz yönde etkiler. Bununla birlikte ebeveynin çocu a yönelik demokratik ya da otoriter tav rlar, tutumlar, ona de er verip vermemesi, ergenlik ça nda ona yard mc olup olmamas çocu un kiflilik ve duygusal gelifliminde son derece önemli rol oynamaktad r (Ohlin 1958, Arriaga 1999). Aile yap s n n bozuk olmas çocu un suça yönelmesindeki nedenlerden biridir.y k lm fl ya da parçalanm fl aile yap s, fliddetli geçimsizlik, ailede suçlu bireylerin bulunmas bunlar n yan s ra ailede ki madde ba ml l ve ekonomik faktörler de çocu u suça yöneltebilmektedir. Çünkü suçluluk ö renilen bir davran flt r. Anne-baba yoksunlu u veya düzensiz anne-baba çocuk iliflkisi de çocu un suç iflleme davran fllar na neden olabilmektedir. Bebeklikte özellikle anne bak m ndan yoksun çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal geliflim gerili i görülür. Çocuklar anne sevgisini ve ilgisini kaybetmemek için uslu durmay, annenin istedi i gibi davranmay ö renirler. Yani toplumsal davran fllar n ö renilmesinin temelinde anneye duyulan sevgi ve ba lanma vard r. Bu sevgi ve ba lanma geliflmemiflse çocuk toplumsal davran fllar da ö renemez. Bafllang çta anneye ba ml olan çocuk, daha sonra özellikle de kiflilik geliflimi için koruyucu ve gözetici bir babaya muhtaçt r. Baba, otorite ve toplumsal de erlerin temsilcisidir. Baba yoklu u, otorite bofllu u veya model al nabilecek ebeveyn eksikli i, çocu un gelifliminde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Aile, toplum içindeki öneminden dolay, her toplumda sürekli analiz edilen ve önemli veriler elde edilmeye çal fl lan bir kurum olmufltur. Aile, toplumu, üyeleri kanal yla etkileyip flekillendirmektedir. nsanlar n üzerinde ortakl kla anlaflt klar bir konu vard r ki; bu da çocuklar n toplumun gelece i oldu u gerçe idir. Çocu un geliflimi de, ailenin kendisine verece i yönlendirmelerle, 107

3 ERDOĞDU e itimle, terbiyeyle ve motivasyonla flekillenir. Bireyden, içinde yaflad toplumda, sa l kl ve sosyal bir etkileflim örüntüsüne sahip olmas beklenir. Özellikle kifliler aras iliflkilerde ve etkileflimde belirli davran fl örüntüleri vard r. Bu davran fllar çekingenlik, sald rganl k veya at lganl k fleklinde ortaya ç kabilmektedir. Çekingenlik ; bireyin duygu, inanç, düflünce gibi kendine özgü unsurlar yans tmada yetersiz olmas, haklar baflkalar taraf ndan çi nenince buna karfl koyamamas ve kendini savunamamas olarak ifade edilir. Sald rganl k ise düflüncelerini ve inançlar n genellikle dürüst olmayan uygunsuz yollarla ve di er bireylerin haklar n çi neyerek ifade etme biçimidir. Bu iki davran fl da toplumca onaylanmayan davran fl biçimleridir. Bu aç dan bak ld nda çekingenlik ve sald rganl k uyumsuz davran fllar kapsam na girmektedir. nsan ya da herhangi bir nesneyi tahrip etme, incitme ile sonuçlanan, birbiri ard na tekrarlanan sald rgan davran fllar, çocu un çevresindeki kiflilerle olan sosyal iliflkilerinde görülebilmektedir. Çeflitli sald rganl k davran fllara; tekmeleme, yumruk atma, küçültücü söz söyleme, evden kaçma, hayvanlara eziyet etme, eflyalara zarar verme gibi örnekler vermek mümkündür (Ulu tekin 1991, Baflar 1996). Ça lar (1981)'a göre sald rganl k, düflmanl k, hücum etmek ve imha etmek anlam n tafl makta ve uygun flekilde yönlendirildi i takdirde sald rganl k e ilimi toplum için yap c bir enerji ve kuvvet kayna na dönüfltürülebilmektedir. Yörüko lu (1983) ise cinsel dürtü gibi hayvanda ve insanda do ufltan var olan bir dürtü olarak tan mlad sald rganl n, bireyin yaflam için gerekli oldu unu savunmaktad r. Çocuk ve suç ile ilgili literatürde, çocu un suça itilmesi veya suç isnat edilen davran fl gerçeklefltirmesi, birden fazla nedenle aç klanm flt r. Bu ba lamda bu araflt rman n amac ; suça yönlendirilmifl çocuklar n içinde do du u ve yetiflti i aile yap s, ailenin sosyo kültürel özellikleri, ebeveyn-çocuk iliflkileri, ve arkadafl iliflkileri vb. etkenleri göz önünde bulundurarak ailenin, çocu- un suça itilmesindeki rolünü genel hatlar yla aç klamaya çal flmakt r. Bu araflt rmadan elde edilen bulgular, çocu un suça yönlendirilmesinde, ailenin çocu u nas l etkiledi i konusuna fl k tutarak, onun topluma yararl bir birey olmas için gerekli ortam n yarat lmas na, çocu a rehberli- in sunulmas na ve bu konuda ne gibi önlemlerin al nmas gerekti i konular nda yard mc olacakt r. Bu temel amaç çerçevesinde çocu u suça iten nedenler ortaya konulmufltur. Bu sebeple bu araflt rma betimsel bir araflt rma türüdür. YÖNTEM Örneklem Araflt rman n evreni Diyarbak r ilindeki yafl çocuklar d r. Diyarbak r 75.Y l Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezi ne gelen suça yönlendirilmifl yafl 50 çocuk ile, suça yönlendirilmemifl yafl aras ndaki 50 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuk bu araflt rman n örneklemini oluflturmufltur. Diyarbak r 75.Y l Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezi özellikle sokakta çal flan ya da suça yönlendirilen çocuklar, topluma kazand r lmas konusunda beceri ve e itim veren bir kurumdur. Diyarbak r ilindeki her semtten ekonomik düzeyi düflük ailelerin çocuklar, bu kurumdan e itim, sosyal hizmet vb. destek almaktad rlar. Bu sebeple araflt rman n evreni Diyarbak r ili olarak kabul edilmifltir. Suça yönlendirilmifl yeterli say da k z çocu u bulunmad ndan araflt rmaya k z çocuklar dahil edilmemifltir. Veri Toplama Araçları Saldırganlık Ölçeği Araflt rmada kullan lan Sald rganl k Ölçe i Sears taraf ndan gelifltirilmifl (Öner 1993), Ulu tekin taraf ndan 1976 y l nda Türkçe'ye uyarlanm flt r. lkokul ve lise düzeyi çocuklar na uygulanabilen bu sald rganl k ölçe inin 67 maddesi ve 5 alt testi vard r. 5 alt testte 47 madde vard r, 20 madde sald rganl kla ilgisi olmayan tampon maddelerden oluflur. Yan t anahtar na göre baz maddeler için 'aynen böyle düflünüyorum', baz maddeler için ise 'hiç böyle düflünmüyorum' yan tlar na 5 puan verilir. Tampon maddeler puanlanmaz. Ölçe in güvenirlili i için iki-yar m test güvenirlili i Spearman Brown formülü ile hesaplanm flt r. ç tutarl l k katsay lar tüm alt testler için. ile.64 aras nda de iflmektedir. Ölçe in geçerlilik çal flmas için yap geçerlili i yöntemi uygulanm fl buna göre k z ve erkek çocuklar n puanlar aras nda cinsiyete göre anlaml farkl l klar bulunmufltur (Ulu tekin 1984). Aile Değerlendirme Ölçeği Araflt rmada kullan lan Aile De erlendirme Ölçe i Epstein, Bolwin ve Bishop taraf ndan gelifltirilmifl (Öner 1993), Bulut taraf ndan Türkçe'ye uyarlan- 108

4 Suça yönlendirilen çocuklarda aile ilişkileri ve saldırganlık m flt r. Ölçek 12 yafl üstü tüm bireylere uygulanabilmektedir. Ölçe in 60 maddesi ve 7 alttesti vard r. Ölçe in test tekrar test güvenirlili i.62 ile.90 aras nda de iflmektedir. Yap lan yap geçerlili inde ise, boflanma sürecinde olan kad nlara ve normal evliliklerini sürdüren çiftlerden birine uygulanan ölçe in, puan ortalamalar aras ndaki fark t testinde, tüm alt testler için.001 ile.01 aras nda anlaml bulunmufltur (Bulut 1990). İşlem Araflt rmada suça yönlendirilmifl çocuklar n isimleri Emniyet kay tlar ndan al nm fl ve Diyarbak r 75.Y l Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezinde bulunan suça yönlendirilmifl ve suça yönlendirilmemifl çocuklarla yüz yüze görüflmeler yap larak ölçme araçlar ve anket uygulanm flt r. İstatistiksel Analiz Çal flmada elde edilen verilerin de erlendirilmesinde SPSS Windows 10.0 paketi kullan lm flt r. Verilerin de erlendirilmesinde Ki kare testi kullan lm fl, her iki gruptaki çocuklar n ölçeklerden ald klar puanlar n ortalamalar karfl laflt r lm flt r. Bu sebeple bu araflt rmada çok de iflkenli istatistiklerden biri olan Manova tekni i uygulanm fl, ayr ca ikiden fazla ba ms z de iflkenlerle sald rganl k ve aile iliflkileri aras ndaki fark n anlaml l için Tek Yönlü Varyans analizi, iki de iflken aras ndaki ortalamalar aras ndaki fark n manidarl için de iliflkisiz t testi kullan lm flt r (Büyüköztürk 2002). SONUÇLAR Araflt rmadaki çocuklar n % 'i yafl, % 75'i 14- yafl aral nda %10'u da 16 yafl ndad r. Suça yönlendirilen çocuklar n yafl ortalamas 13.50, suça yönlendirilmeyen çocuklar n yafl ortalamalar 14'tür. Bu çocuklar n % 20'si okur yazar de il, %68,8'i ilkö retim okulu 1. kademeden terk, % 11,2'si ise ilkö retimden mezundur. Araflt rmadaki çocuklar n %16,3'ünde madde ba ml l mevcutken, % 83,7'sinde madde ba ml l yoktur (Çocuklarda madde ba ml l anket sorular yla ortaya konulmufltur). Araflt rmaya al nan çocuklar n % 23,8'si evden kaçan, % 76,2'si ise evden kaçmayan çocuklardan oluflmaktad r. Çocuklar n %13'ü cezaevine girip ç km fllar, %87'si ise cezaevine girmemifllerdir. Suça yönlendirilmifl çocuklarla (SY), suça yönlendirilmemifl çocuklar n (K) ailelerinin demografik özellikleri ile ilgili bilgilere Tablo-1'de yer verilmifltir. Tablo-1'de görüldü ü gibi suça yönlendirilmifl çocuklarda (SY), suça yönlendirilmemifl çocuklara göre (K) ebeveyn kayb, içki, uyuflturucu kullanma ve cezaevine giren birey say s daha fazlad r. Annebaban n e itim düzeyleri suça yönlendirilmemifl çocuklarda, suça yönlendirilmifl çocuklara göre daha yüksektir. Tablo 1: Örnekleme Al nan Çocuklar n Ailelerinin Demografik Özellikleri Çocuklar SY K Özellik N % N % X 2 Annesi yaşıyor mu? * Baba yaşıyor mu? Anne çalışıyor mu? Baba çalışıyor mu? Annenin eğitim düzeyi Okur-yazar değil İlkokul terk/mezun Ortaokul terk/mezun Lise terk/mezun Babanın eğitim düzeyi Okur-yazar değil İlkokul terk/mezun Ortaokul terk/mezun Lise terk/mezun Anne-baba alkol uyuşturucu kullanır mı? Ailede cezaevine giren var mı? Evden kaçmış mı? Suça yönlendirilmifl çocuklarla (SY), suça yönlendirilmemifl çocuklar n (K) sald rganl k ve aile de erlendirme ölçeklerinden ald klar puanlar n ortalamalar ve standart sapmalar ile suça yönlendirilmifl olma durumuna göre Manova sonuçlar na Tablo 2'de yer verilmifltir. Tablo-2'de görüldü ü gibi; Aile De erlendirme Ölçe i ve Sald rganl k Ölçe i nden al nan puan SY: Suça yönlendirilmifl çocuklar K: Suça yönlendirilmemifl çocuklar (kontrol grubu) * p< * 45.49* 51.80* 12.10* 19.60* 36.45* 55.90* 22.83* 109

5 ERDOĞDU Tablo 2: Aile De erlendirme Ölçe i ile Sald rganl k Ölçe i Puanlar n n Betimsel statistikleri Ölçekler N Çocuklar x SS SD F Aile 50 SY 112,6 12,1 Değerlendirme 50 K 136,6 30, * Ölçeği 100 Toplam 124,6,8 Saldırganlık 50 SY 82,5 11,7 Ölçeği 50 K 67,6 4, * 100 Toplam 75,1 11,6 SY: Suça yönlendirilmifl çocuklar K: Suça yönlendirilmemifl çocuklar (kontrol grubu) * p<.01 lar üzerinde yap lan Manova sonuçlar, suça yönlendirilmifl çocuklarla (SY), suça yönlendirilmemifl çocuklar n (K) aile iliflkileri aç s ndan farkl l k gösterdi ini ortaya koymaktad r [Wilks Lambada(')= 0.512, F(2, 77)=36.69, p<.01]. Bu bulgu Aile De erlendirme Ölçe inden al nan puanlar n ve sald rganl k davran fllar n n gruba ba l olarak de iflti ini göstermektedir.buna göre Aile De erlendirme Ölçe inden al nan puanlar, suça yönlendirilmifl çocuklarla, suça yönlendirilmemifl çocuklar aç s ndan anlaml farkl l klar göstermektedir. Buna göre suça yönlendirilmifl çocuklar n aile iliflkileri suça yönlendirilmemifl çocuklara göre daha sa l ks zd r. Sald rganl k Ölçe i nden al nan puanlar, suça yönlendirilmifl çocuklarla (SY), suça yönlendirilmemifl çocuklar (K) aç s ndan da anlaml farkl l klar göstermektedir. Buna göre suça yönlendirilmifl çocuklar n sald rganl k ölçe inden ald klar puanlar, suça yönlendirilmemifl çocuklara göre daha yüksektir. Di er bir anlat mla suça yönlendirilmifl çocuklar n sald rganl k e ilimleri, suça yönlendirilmemifl çocuklara göre daha fazlad r. Örnekleme al nan çocuklar n demografik özellikleri ile Aile De erlendirme Ölçe i ve Sald rganl k Ölçeklerinden ald klar puanlar n gruplara göre anlaml farkl l k gösterip göstermedi i ile ilgili t testi sonuçlar na Tablo-3'te yer verilmifltir. Tablo-3'te görüldü ü gibi Cezaevine giren çocuklarla cezaevine girmeyen çocuklar n aile iliflkilerinin karfl laflt r lmas amac yla yap lan iliflkisiz t testi sonuçlar na göre, cezaevine giren çocuklar aile iliflkilerini cezaevine girmeyen çocuklara göre daha sa l ks z alg lamaktad rlar. Sald rgan e ilime sahip olmakla ceza evine girip girmeme aras ndaki iliflkiye bakmak için yap lan iliflkisiz t testi sonuçlar na göre de cezaevine giren çocuklar, cezaevine girmeyen çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptirler. Suç ifllemifl ailelerden gelen çocuklar n aile iliflkileri, suç ifllememifl ailelerden gelen çocuklara Tablo 3: Çocuklar n Demografik Özellikleri ile Aile De erlendirme Ölçe i ve Sald rganl k Ölçe i nden Elde Edilen Puanlar Demografik Özellikler Aile Değerlendirme Ölçeği Saldırganlık Ölçeği (SD=78) (SD=78) x t x t Cezaevine giren çocuklar (N=13) Cezaevine girmeyen çocuklar (N=87) * ** Suç işleyen aile (N=17) Suç işlemeyen aile (N=83) ** ** Suç işlemiş arkadaşı olan (N=38) Suç İşlemiş arkadaşı olmayan (N=62) ** ** Evden kaçan çocuklar (N=28) Evden kaçmayan çocuklar (N=72) * ** Sokakta çalışan çocuklar (N=68) Sokakta çalışmayan çocuklar (N=32) ** ** * p<.05 ** p<

6 Suça yönlendirilen çocuklarda aile ilişkileri ve saldırganlık Tablo 4: Ailenin Demografik Özellikleri ile Aile De erlendirme Ölçe i ve Sald rganl k Ölçe i nden Elde Edilen Puanlar Demografik Özellikler Aile Değerlendirme Ölçeği Saldırganlık Ölçeği (SD=3-76) (SD=3-76) x F x F Annenin Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil İlkokul mezunu/terk Ortaokul mezunu/terk Lise mezunu/terk Babanın Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil İlkokul mezunu/terk Ortaokul mezunu/terk Lise mezunu/terk Anne-Babanın Kavga Etme Sıklığı Sürekli Bazen (kavga etmezler) Evde Suç İşlediğimde Dayak yerim Cezalandırmazlar Evden kovarlar Azarlanırım **.687 AD.763 AD 2.820* ** 10.92** 7.63** 4.62** * p<.05 ** p<.01 AD Anlaml De il (p>.05) göre daha sa l ks z alg lanmaktad r. Suç ifllemifl ailelerden gelen çocuklar, suç ifllemeyen ailelerden gelen çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptir. Suç iflleyen arkadafllara sahip çocuklar, suç ifllemeyen arkadafllara sahip olan çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptirler. Suç iflleyen arkadafllar olan çocuklar, suç iflleyen arkadafllar olmayan çocuklara göre aile iliflkilerini daha sa l ks z alg lamaktad rlar. Çocuklar n evden kaç p kaçmama ile sald rganl k aras nda iliflkisiz t testi sonucuna göre evden kaçan çocuklar, evden kaçmayan çocuklara göre daha sald rgan e ilimlidir. Evden kaçan çocuklar aile iliflkilerini, evden kaçmayan çocuklara göre daha sa l ks z alg lamaktad rlar. Çocuklar n sokakta çal flmalar ile sald rganl k aras ndaki iliflkilere bak ld nda ise, sokakta çal flan çocuklar, sokakta çal flmayan çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptirler. Çocuklar n sokakta çal flmalar ile aile iliflkileri aras nda da anlaml bir farkl l k vard r. Sokakta çal flan çocuklar, aile iliflkilerini, sokakta çal flmayan çocuklara göre daha sa l ks z olarak alg lanmaktad r. Anne-baban n sa olup olmamas ile Aile De erlendirme Ölçe i ve Sald rganl k Ölçe i nden al nan puanlar aras ndaki fark anlaml ç kmam flt r. Örnekleme al nan çocuklarla ilgili demografik özelliklerin gruplara göre anlaml farkl l k gösterip göstermedi i tek yönlü varyans analizi ile test edilmifltir. Elde edilen bulgular Tablo-4'te verilmifltir. Annenin e itim düzeyi ile aile iliflkileri aras nda tek yönlü varyans analizi sonuçlar na göre anlaml farkl l klar bulunmufltur. Elde edilen bulgulara göre annenin e itim düzeyi yükseldikçe çocuklar taraf ndan aile iliflkileri daha sa l kl alg lanmaktad r. Annenin e itim düzeyi ile sald rganl k aras nda gruplar aras ndaki farkl l a göre de, annenin e itim düzeyi düfltükçe çocuklarda sald rganl k e ilimleri artmaktad r. Baban n e itim düzeyi düfltükçe çocuklar n sald rgan davran fllar gösterme e ilimi artmaktayken, baban n e itim düzeyi ile çocuklar n aile iliflkilerini alg lamalar aras nda gruplara göre oluflan farkl l k ise anlaml bulunmam flt r. 111

7 ERDOĞDU Anne ve baban n çocu un yan nda sürekli tart flma ya da kavga etmeleri ile sald rgan davran fllar aras nda tek yönlü varyans analizine göre gruplar aras nda anlaml farkl l klar vard r. Buna göre çok s k kavga eden ailelerin çocuklar, bazen ve hay r kavga etmezler diyen çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptirler. Araflt rma bulgular na göre anne ve baban n çocuklar n yan nda kavga etmeleri ile aile iliflkileri aç s ndan ortaya ç kan fark gruplara göre anlaml bulunmam flt r. Evde suçun ve kabahatin oldu unda nas l cezaland r l rs n sorusu ile sald rganl k davran fl aras nda yap lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar na göre gruplar aras nda anlaml farkl l klar vard r. Buna göre en sald rgan davran fllara e ilimli çocuklar s ras yla dayak yerim diyenler, cezaland rmazlar diyenler, evden kovarlar diyenler, azarlan r m diyenler fleklinde s ralanmaktad r. Çocu a verilen ceza biçimi ile aile iliflkilerinin alg lanmas aras ndaki farkta anlaml bulunmufltur. Buna göre aile iliflkilerini sa l kl alg - layanlar s rayla; azarlan r m, dayak yerim, cezaland rmazlar, evden kovarlar diyen çocuklard r. TARTIŞMA Kifliye ve kiflili e ba l nedenlerden daha yo un olarak çevrenin, özellikle de en belirleyici olarak ailenin, çocu un suça yönelmesinde önemli bir etken oldu u bir çok çal flmada saptanm flt r. Aileyi bireyin en yak n oldu u ve toplumsallaflma süreci içinde birey üzerinde en etkili olan toplumsal gurup olarak tan mlayabiliriz. Çocuk, ilk ve en yak n çevresi olan aileden oldukça yo un bir biçimde etkilenir. Aile ortam fiziksel, psikolojik gereksinimlerin yan nda, çocuk için vazgeçilmez olan güvenlik ve sevgi gereksinimlerini de karfl lar. Bu da çocu un suça yönelmesini engeller. Bununla birlikte anne ve baban n hem evlili in getirece i sorumluluklar karfl layabilecek kadar olgun, hem de çocuklar için birer model olabilecek yetkinlikte olmas gerekir. Araflt rman n sonuçlar, ayn yafl gruplar nda yer almalar na karfl n suça yönlendirilmifl çocuklarla, suça yönlendirilmemifl çocuklar n sald rganl k davran fllar ve aile iliflkileri aç s ndan nas l farkl l klara yol açt n göstermesi aç s ndan önemlidir. Çocu u suça iten nedenlerden biri aile üyelerinden birinin özellikle de baban n suç iflleme durumudur. Suç iflleyen baban n, çocuk taraf ndan taklit edildi i ve bu sebeple çocuklarda sald rgan ve anti-sosyal davran fllar n ortaya ç kt genel bir kabuldür (Wolfgang 1967, McCord 1991, Ulu tekin 1991). Araflt rma sonuçlar göstermektedir ki, aile iliflkilerinin sa l ks z alg lanmas yla çocu un suça yönlendirilmesi aras nda iliflkiler vard r. Özellikle ailede çocu a fliddet uygulamak, aile içi iliflkilerin sa l ks z alg lanmas, ailede cezaevine girenlerin bulunmas, aile içinde sürekli kavga olmas gibi de iflkenlerin sald rganl k davran fllar ile iliflkili oldu u görülmektedir. Aile bireylerinin çocu a nas l model oldu u, ailenin tutumu, çocu un sald rgan davran fllar sergilemesine neden olabilmekte ve çocu u suça yönlendirebilmektedir. Bu ba lamda, aile içi iliflkilerin nas l alg land ile çocuklar n sald rgan davran fllar göstermesi aras nda bir iliflki oldu u görülmektedir. Bu nedenle ailenin çocu a bask c bir tutumla de il, daha demokratik, kabul edici bir tutum sergilemesi ve iyi bir model olmas, çocuklar n daha sa l kl davran fllar göstermesi aç s ndan önemlidir. Genel olarak ebeveyn kayb, çocu un suça yönelmesinde önemli faktörlerden biri olarak görülmesine ra men bu araflt rmada, anne baban n sa olup olmamas yla çocuklar n sald rganl k davran fllar aras nda bir iliflki bulunmam flt r. Araflt rmaya kat lan tüm çocuklar aile iliflkilerini, annenin e itim düzeyi yükseldikçe daha sa l kl alg lanmaktad rlar. Baban n e itim düzeyi ile çocuklar n, aile iliflkilerini sa l kl yada sa l ks z alg lamalar aras nda bir iliflki bulunmam flt r. Bunun en temel nedeni olarak çocu un gelifliminde ve e itiminde annenin babaya göre daha etkin bir rol üstlenmesini göstermek mümkündür. Araflt rma bulgular na bakt m zda da aile iliflkilerinin, çocuklar taraf ndan sa l ks z olarak alg lanmas na ba l olarak çocuklar n evden kaçt klar ve evden kaçan çocuklar n da daha sald rgan davran fllara e ilimli olduklar ortaya ç kmaktad r. Saran' n (1968) stanbul'da suça yönlendirilmifl çocuklar üzerinde yapt araflt rmada da, suça yönlendirilmifl çocuklardaki en s kl kla görülen sapma davran fl n evden kaçma oldu unu ortaya koymufltur. Araflt rmadan elde edilen en çarp c bulgulardan 112

8 Suça yönlendirilen çocuklarda aile ilişkileri ve saldırganlık bir tanesi, cezaevine girip ç km fl çocuklar n, cezaevine girmeyen çocuklara göre sald rganl k ölçe inden ald klar puanlar n daha yüksek ç kmas d r. Di er bir ifadeyle cezaevine giren çocuklar n cezaevine girmeyen çocuklara göre daha sald rgan davran fllar gösterme e iliminde olduklar d r.halbuki cezaevlerinin en temel amac bireyin tekrar topluma kazand r lmas olarak düflünüldü ünde elde edilen bulgu çarp c bir nitelik tafl maktad r. Bu ba lamda cezaevlerinin bireyleri tekrar topluma kazand rmadaki ifllevlerini yerine getiremedi i araflt rma bulgular yla ifade edilebilir. Araflt rma bulgular göstermektedir ki, arkadafll k iliflkileri de çocu un sald rgan davran fllar göstermesiyle iliflkilidir. Araflt rma da suç iflleyen çocuklarla arkadafll k edinen çocuklar n, suça e ilim gösterdikleri ve aile içi iliflkilerin çocuklar taraf ndan sa l ks z olarak alg lanmas durumunda da bu çocuklar n, suç iflleyen çocuklarla arkadafll k kurma e ilimlerinde olduklar görülmektedir. Bu ba lamda ana-babalar n temel görevleri çocuklar n sevgi, ilgi, e itim, bar nma gibi ihtiyaçlar n n karfl lamas d fl nda, çocuklar n n kimlerle arkadafll k ettikleri konusunda duyarl davranmalar gere ini de ortaya ç karmaktad r. Özellikle aile içi iliflkiler aç s ndan sorunlu ailelerde bu durum çocuklar n n suç ifllemeye yönelmesi aç s ndan daha kritik bir durum göstermektedir. Dolay s yla araflt rma bulgular, ana babalar n çocuklar n n arkadafl seçimlerinde çocu u bilgilendirici ve destekleyici olmalar yan nda, dikkatli ve duyarl olmalar konusunda da önemli mesajlar vermektedir. Yukar da da k saca belirtildi i gibi çocuklar n kabahatli yada suçlu oldu u durumlarda ana baban n çocu a yönelik yaklafl m çocu un sald rgan davran fllar göstermesiyle iliflkilidir. Araflt rma bulgular na bakt m zda ana babalar n çocuklar suç iflledi inde onlar döverek cezaland rmas ya da onlara yönelik ilgisiz tav rlar (bunlar olumsuz ana baba tutumlar d r) çocuklar n sald rgan davran fllar göstermesiyle iliflkili bulunmufltur. Araflt rmadan elde edilen veriler Diyarbak r 75. Y l Çocuk ve Gençlik Merkezi nden elde edilmifltir. Bu merkez çocuklara çeflitli konularda beceri ve e itim vermektedir. Türkiye'de çocuklara yönelik bu ve benzeri bir çok kurum bulunmaktad r. Bu ve benzeri kurumlar, çocuklara sadece sosyal destek ve e itim vermekle kalmamal, ayn zamanda anne-babalara, çocuklar n sa l kl yetifltirilmeleri ve e itmeleri konusunda da rehberlik hizmetleri vermelidir. Sokakta çal flan çocuklar, sokakta çal flmayan çocuklara göre daha sald rgan e ilimlere sahiptirler. Genel olarak araflt rman n yap ld Diyarbak r ilinde çocuk, özellikle de erkek çocuklar aileye ekonomik katk sa lamas gereken bir birey olarak düflünülmekte, ailelerin ekonomik düzeylerinin düflük olmas na ba l olarak da aileler çok say da çocuk sahibi olmak istemektedirler. Sokakta çal flmak çocu un sald rgan davran fllar göstermesine neden olmaktad r (Erdo du ve Oto 2004). Bu sebeple çocuklar n sokakta çal flt ran ailelere yönelik yasal düzenlemelerin yap lmas gerekmektedir. Araflt rma bulgular na göre sokakta çal flan çocuklar, sokakta çal flmayan çocuklara göre aile iliflkilerini daha sa l ks z alg lamaktad rlar. Sokakta çal flan çocuklar sokakta çal flmayan çocuklara göre daha çok kardefle sahiptirler. Bunun sonucu olarak anne-babalar tüm çocuklar na ayn düzeyde ilgi, sevgi verememekte ve geliflimleri konusunda destek olamamaktad rlar. Bu nedenle sokakta çal flan çocuklar n aile iliflkilerini daha sa l ks z alg lad klar n belirtmek mümkündür. Dolay s yla ana babalara, ilgilenebilecekleri, sevgi ve destek verebilecekleri kadar çocuk sahibi olmalar konusunda daha bilinçlendirici çal flmalar yap lmal d r. Özellikle son y llarda ülkemizde kapkaç olaylar ile gündemi meflgul eden çocuklar n topluma kazand r lmas konusunda herkesin üzerine düflen görevler vard r. Suçlu çocuk yoktur suça itilmifl çocuk vard r düflüncesinden hareketle sa l kl bir toplumun oluflturulmas aç s ndan özellikle ailelere çok büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir. Çocuklar toplumun gelece idir. Çocu u suça iten nedenler ortaya konularak gerekli önlemlerin al nmamas durumunda, bu problemlerin daha da artarak gelecekte sosyolojik ve psikolojik sorunlara neden olaca aç kt r. Çocu u suça iten nedenleri bu ve benzeri araflt rmalarla ortaya koymak bu çocuklar kazanmak ve onlar e itimli, üretken, ülke için yararl bir birey olarak yetifltirmek aç s ndan önemlidir. Bu araflt rmadan elde edilen veriler Diyarbak r ili ile s n rl d r. Araflt rmadan elde edilen bulgular n genellenmesi bu ve benzeri çal flmalar n yap lmas ile mümkündür. 113

9 ERDOĞDU KAYNAKLAR Arriaga XB (1999) Violence in Intimate Relationship. Sage Publications, California. Baflar F (1996) Üvey Ebeveyne Sahip Olan ve Olmayan Yafl Grubundaki Çocuklar n Sald rganl k E ilimleri ve Kendilerini Alg lama Biçimlerinin ncelenmesi. Yay nlanmam fl Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Büyüköztürk fi (2002) Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitab. Pegem Yay nc l k, Ankara. Bulut I (1990) Aile De erlendirme Ölçe i El Kitab. Özgüzelifl Matbaas, Ankara. Ça lar D (1981) Uyumsuz Çocuklar ve E itimi. kinci Bas m, A.Ü. E itim Fak.Yay nlar, 103. A.Ü. Bas mevi, Ankara. Erdo du MY, Oto R (2004) Sokakta Çal flan ve Çal flmayan Çocuklar n At lganl k ve Sald rganl k Davran fllar Aç s ndan Karfl laflt r lmalar. Kriz Dergisi, Ankara Üniversitesi Bas mevi, Ankara. Erol R (2005) Suçun Tarihsel Geliflimi ve Nedenleri. Gençtan E (1999) Psikodinamik Psikiatri ve Normald fl Davran fllar. Remzi Kitapevi,Ankara. Gibbons DC (1970) Delinquent Behaviour. Prentince-Hall Inc, New Jersey. Hanc H (1999) Çocuk Suçlulu una Yol Açan Sosyal Bir Yara, ç Göçler Ve Çarp k Kentleflme. çli T (2004) Kriminoloji. Mart Yay n ve Kitapevi, Ankara. K zmaz Z (2002) Baz Sosyal De iflkenler Ba lam nda Do u Anadolu Bölgesinde Suç ve Suçluluk. Yay mlanmam fl Doktora tezi, F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. McCord J (1991) Family Relationship, Juvenile Delinquency and Adult Criminality. Criminology 29: Ohlin L, Tonry M (1958) Family Relationship and Delinquent Behaviour. John Wiley and Sons, New York. Öner N (1993) Türkiye'de Kullan lan Psikolojik Testler. Bo aziçi Yay nlar, stanbul. Saran N (1968) stanbul fiehrinde Polisle lgisi Olan Onsekiz yafl ndan Küçük Olan Çocuklar n Sosyo-Kültürel Özellikleri Hakk nda Bir Araflt rma, Taç Matbaas, stanbul. Ulu tekin S (1984) Çocuk Yetifltirme Yöntemleri aç s ndan Ana-Baba Çocuk liflkileri. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi 2: Ulu tekin S (1991) Hükümlü Çocuklar ve Yeniden Toplumsallaflmas. Bizim Büro Bas mevi, Ankara. Yavuzer H (1994) Çocuk ve Suç. Remzi Kitapevi, stanbul. Yörüko lu A (1983) Çocuk Ruh Sa l. Türkiye fl Bankas Kültür Yay nlar, Ankara. Wolfgang ME (1967) Studies in Homicide. Harper and Row, New York. Zulliger H (2000) Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri. (Çev. Kamuran fiipal), Cem Yay nevi, stanbul. çli T (1992) Türkiye'de Suçlular, Sosyal Kültürel Ve Ekonomik Özellikleri. Bizim Büro Bas mevi, Ankara. 114

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler

4 STAT ST K-II. Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler 4 STAT ST K-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Say sal olmayan de iflkenler aras ndaki iliflkinin varl n test edebilecek, Farkl örneklemlerin ayn evrenden seçilip seçilmedi ini test edebilecek,

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Parçalanm fl Aile ve Gençlerde Sapm fl Davran fllar: Lise Son S n f Gençli i Örne i

Parçalanm fl Aile ve Gençlerde Sapm fl Davran fllar: Lise Son S n f Gençli i Örne i Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005 / Cilt : 22 / Say : 2 / ss. 61-66 Parçalanm fl Aile ve Gençlerde Sapm fl Davran fllar: Lise Son S n f Gençli i Örne i Demet ULUSOY*, Nilüfer ÖZCAN

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Anahtar Kelimeler lkö retim Okullar, Yat l Bölge Okullar, Tafl mal E itim, Davran fl-uyum Problemleri, Okul Baflar s.

Anahtar Kelimeler lkö retim Okullar, Yat l Bölge Okullar, Tafl mal E itim, Davran fl-uyum Problemleri, Okul Baflar s. - - 271 Yat l, Tafl mal ve Normal E itim Yap lan lkö retim Okulu Ö rencilerinin Davran fl-uyum Sorunlar, Okullar na liflkin Tutum, Alg lad klar Sosyal Destek ve Okul Baflar lar Aras ndaki liflkiler Leyla

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi

Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö rencilerinin Benlik Sayg lar ve At lganl k Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Aç s ndan ncelenmesi Fadime Üstüner Top*, Esra Kaymak*, fiimal Göllü*, Bar fl Kaya* * Ö

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı