Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MÜZÝK SÝSTEMLERÝ Kuaným Kýavuzu

2 Müzik Sistemi Pasaportu MÜÞTERÝNÝN ADI SOYADI Radyonun ön yüzünde buunan seri numarasý etiketini çýkarýp buraya yapýþtýrýnýz. Seri No./Kod No. (ETÝKETÝ BURAYA YAPIÞTIRINIZ) Bu pasaport; radyo eektrik hattý kesintisi sonrasýnda (Kuanma Kýavuzunun Radyo böümüne bakýnýz) radyonuzun tekrar çaýþmasýný saðayacak oan bir kod numarasý buunmaktadýr. Ayrýca, radyonun çaýnmasý durumunda poise veriebiecek bigieri de kapsamaktadýr. Bu Pasaportu, Kuanma Kýavuzundan ayýrýnýz ve aracýn dýþýnda güveni bir yerde sakayýnýz. (BURADAN KATLAYIP YIRTINIZ)

3 GÝRÝÞ 1 MÜZÝK SÝSTEMÝ HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER... 3 ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT... 3 SATIÞ KODU RAD-GRAFÝK EKOLAYZERLÝ AM&FM STEREO RADYO, CD ÇALARLI KASETÇALAR... 3 RAR - LW/MW/FM/CD (6 DÝSKLÝ) GÜVENLÝK ÖZELLÝKLÝ RADYO... 7 SATIÞ KODU RBP - KASETÇALAR, AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALAR VE ÝSTEÐE BAÐLI CD/DVD DEÐÝÞTÝRÝCÝ KUMANDALARI REG - LW/MW/FM/CD GÜVENLÝK ÖZELLÝKLÝ RADYO SATIÞ KODU REK - CD ÇALAR, AM/FM STEREO RADYO SATIÞ KODU RBT/RBY - GRAFÝK EKOLAYZER, AM/FM STEREO RADYO, KASETÇALAR VE CD ÇALAR DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ - EÐER MEVCUTSA DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ DÝREKSÝYONDA BULUNAN MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDALARI

4 2 KASETLERÝN VE KASETÇALARIN BAKIMI KOMPAKT DÝSK BAKIMI RADYO YAYIN DONANIMININ TAKILMASI RADYONUN KULLANILMASI VE CEP TELEFONLARI... 33

5 MÜZÝK SÝSTEMÝ HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER Bu müzik sisteminin Sökümesi/Deðiþtirimesi ve Bakýmý iþini yetkii servise ve servis personeine býrakýnýz. Yetkisiz kiþierin yapacaðý tamir ve bakým iþeri, müzik sisteminin garantisini geçersiz hae getirebiir. Bu radyo otomatik teyp kafasý temizeme fonksiyonuna sahip omaka beraber her 30 saatik kuanýmdan sonra teybin kafasýný temizeyecek öze temizeme kaseti kuanýmasý önerimektedir. Müzik sisteminin hoparöreri, aracýnýz için üretimiþ müzik sistemi için öze oarak tasaranmýþtýr. Baþka radyoara kuanýmasý, ayný seviyede yüksek kaitei sesin çýkmasýný öneyebiir. CD Deðiþtirici kuanmak isterseniz, kuandýðýnýz CD erin temiz oduðundan emin ounuz. CD yi daima yumuþak bir beze, merkezden dýþa doðru temizeyiniz. CD yi dairese hareketere temizemek, üzerinin çizimesine neden oabiir. CD yi daima dýþ kenarýndan tutunuz. ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT Saat ve radyo radyonun ekranýný kuanýr. Kontak anahtarý ON (Açýk) ya da ACC (Aksesuar) konumunda iken saat ve dakika ekranda dijita oarak gösteriir. Kontak anahtarý OFF (Kapaý) konumunda iken ya da radyo frekansý gösteriirken de saat iþemeye devam eder. Saatin Ayaranmasý 1. Kontak anahtarýný ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumuna çeviriniz. Bir tükenmez kaem ucu veya benzer bir cisime radyo üzerinde buunan saat (H) veya dakika (M) düðmesine basýnýz. Ekranda TIME (Saat) yazýsý çýkacaktýr. 2. Saati ayaramak için H düðmesine, dakikayý ayaramak için M düðmesine basýnýz. Düðmeere her bastýðýnýzda igii rakam artacaktýr. SATIÞ KODU RAD - GRAFÝK EKOLAYZERLÝ AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALARLI KASETÇALAR Radyo Güvenik Kodu Bu radyo, güç kesintisi (örneðin akü baðantýsýnýn kesimesi) oduktan sonra radyoyu tekrar açmak için kuanýan, hýrsýzýðý öneyici, dört hanei bir kod numarasýna sahiptir. Bu dört hanei kod numarasý, bu kýavuzun ön kapaðýnýn içindeki kart (sayfa) üzerinde buunmaktadýr. Bu kartý (sayfayý) yerinden çýkarýnýz ve aracýn dýþýnda, güveni bir yerde sakayýnýz. Kod numarasýný girmek için kontak anahtarýný ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumuna çeviriniz ve ON/VOL (Açma/Ses) kumanda düðmesine basýnýz. Müzik sisteminin ekranýnda CODE (Kod) keimesi görüntüenecektir. Düðmeere sýraya basarak dört hanei kod numarasýný giriniz. Radyonuz kuanýma hazýr hae geecektir. Kod numarasý oarak geçersiz bir numara girimesi hainde iki defa daha deneme imkanýnýz oacaktýr. Üçüncü hataý giriþten sonra radyo kiitenecektir. Bunun amacý, doðru kod numarasý buunana dek deneme yapýmasýný önemektir. Radyo kiitendikten sonra 30 dakika boyunca aküden güç aabieceði bir konumda beketimeidir. Bu esnada eðer radyo açýk durumda ise, ekranda WAIT (Bekeyiniz) mesajý görüntüenecektir. Yakaþýk 30 dakika sonra (radyo açýk hade), dört hanei hýrsýzýk öneyici kod numarasýný soran CODE (Kod) mesajý ekranda beirecektir. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýran güç, kontak anahtarý aracýýðýya saðanmaktadýr. Kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. 3

6 Açma Kapama Düðmesi, Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ayný düðmeyi saða çevirerek sesi yüksetebiirsiniz. Ýstasyon Arama (Seek) Düðmesi (Radyo Modu) Seek düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin üst kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin at kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde, serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. Ýstasyon Ayarý (Tune) TUNE düðmesine yukarý ve aþaðý basarak yukarý ve aþaðý istasyonarý buabiirsiniz. Eðer düðmeye süreki basarsanýz, siz düðmeyi býrakana dek istasyon arama iþemi devam edecektir. Frekans süreki oarak ekranda görüntüenecek ve siz düðmeye bastýðýnýz sürece deðiþecektir. Sesin Sað ve So Hoparörere Daðýtýmasý (Baance) Baance düðmesi, sesin so veya sað hoparörere daðýýmýný ayarar. Düðmeyi içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin denge ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. 4 Sesin Ön ve Arka Hoparörere Daðýtýmasý (Fade) Fade düðmesi, sesin ön ve arka hoparörere daðýýmýný ayarar. Düðmeyi içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin denge ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. Sesin Ton Ayarý (Tone Contro) Bass (Bas) ve/veya Trebe (Tiz) kumandaarýný yukarý ve aþaðý kaydýrarak bas ve tiz ayarý yapabiirsiniz. AM/FM-KASETÇALAR/CD/CD-C Bu düðmenin üst kýsmýna basarak MW, FM ve LW arasýnda seçim yapabiirsiniz. Bu düðmenin at kýsmýna basarak Kasetçaar, CD ve isteðe baðý CD deðiþtiriciyi devreye sokabiirsiniz. Radyo Ýstasyonarýn Hafýzaya Aýnmasý Topam 10 adet FM, 5 adet MW ve 5 adet LW radyo istasyonunu hafýzaya aabiirsiniz. Hafýzaya amak istediðiniz bir FM istasyonu çaarken SET (Ayar) düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve sonra býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde bir düðmeye basmazsanýz, istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Bu iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir FM istasyonu ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez basarsanýz, radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. FM konumunda, her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 10 adet FM istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonar, düðmeye iki kez basýarak seçiebiir. Hafýzaya amak istediðiniz bir MW veya LW istasyonu çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve sonra býrakýnýz. Kuanma Taimatarý RDS (RDS-Radio Data System/Radyo Bigi Sistemi) Modu Radyo açýk iken igii düðmeye basarak aþaðýdaki RDS fonksiyonarýný seçebiirsiniz. Saat (Time) Düðmesi Time düðmesine kýsaca basarak, istasyonun frekansý ve saat arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. HOME CLK (YEREL SAAT) ayarýný yapmak için bir tükenmez kaem veya benzer bir cisime saat için H, dakika için M düðmesine basýnýz. Düðmeye her bastýðýnýzda zaman ayarý artacaktýr. Saat ayarýndan çýkmak için herhangi bir düðmeye basýnýz. RDS CLK (Radyo Bigi Sisteminden yayýnanan/kana Saati) konumunda iken H (saat) veya M (dakika) düðmesine basýdýðýnda saat otomatik oarak HOME CLK konumuna geçecek ve gediðiniz yerin saatini gösterecektir.

7 TIME düðmesine 2 saniye boyunca basarsanýz HOME CLK (Gediðiniz yerin saati) ve RDS CLK (Buunduðunuz yerin saati) arasýnda geçiþ oacaktýr. Ekran hangi saatin aktif hae getiridiðini gösterecektir. RDS CLK, sadece bir radyo istasyonundan RDS sinyai ietidiðinde günceenir. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi TA düðmesine basýmasý, Trafik Bigi Sistemini devreye sokar. Eðer açýk radyo istasyonunun TP fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bip sesi çýkaracak ve ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi Mevcut Deði) mesajý görüntüenecek ve TA arama konumuna geçecektir. Kasetçaar/CD devrede iken TA sistemi, son ayaranmýþ istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu, MW/LW modunda daima kapaýdýr. TA aramasý yapýýrken radyonun ekranýnda TA SEEK (TA Arama) mesajý yanýp sönecektir. Bir tur arama sonunda herhangi bir TP istasyonu buunamaz ise, ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý çýkacaktýr ve TA özeiði devre dýþý kaacaktýr. PTY (Program Türü) Düðmesi Bu düðmeye bir kez basýmasý PTY fonksiyonunu 10 saniye boyunca devreye sokacaktýr. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmazsa, PTY simgesi sönecektir. Bu 10 saniyeik süre içinde PTY düðmesine basýmasý, program türünün seçimesine imkan verecektir. Aþaðýda beirtien program türeri arasýnda seçim yapabiirsiniz: None (Tercih yok) Affairs (Oayar) Chidren (Çocuk programarý) Cassics (Kasik müzik) Country (Country müzik) Cuture (Kütüre konuar) Document (Begese türü programar) Drama (Radyo tiyatrosu) Easy M (Hafif müzik) Educate (Eðitim programarý) Finance (Finans habereri) Fok M (Fok müzik) Info (Gene bigier) Jazz (Caz) Leisure (Eðence) Light M (Hafif müzik) Nation M (Uusa müziker) News (Haberer) Odies (Eski hiter) Other M (Diðer müzik türeri) Phone In (Teefon açýan programar) Pop M (Pop müzik) Reigion (Dini konuar) Rock M (Rock müzik) Science (Biim) Socia (Sosya konuar) Sport (Spor programarý) Trave (Gezi programarý) Varied (Çeþiti) Weather (Hava durumu) PTY simgesi ekranda iken SEEK (Ara) düðmesine basarsanýz radyoyu, ayný PTY kategorisindeki bir sonraki istasyona ayarayabiirsiniz. PTY fonksiyonu sadece FM modunda çaýþmaktadýr. PTY konumunda iken istasyon hafýza düðmesine basarsanýz, radyo PTY konumundan çýkacak ve basýan düðme ie iiþkii radyo istasyonu devreye girecektir. AF LOC (Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar) Düðmesi AF LOC düðmesine basýdýðýnda ekranda þu mesajar görüntüenecektir: LOC ON»» AF OFF»» LOC OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiðini gösterecektir. AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. 5

8 LOC fonksiyonu, AF nin sadece ayný böge içindeki istasyonar arasýnda geçiþ yapmasýna izin vermektedir. Kuanma Taimatarý Kasetçaar Modu Kasetin açýk tarafý sað yanda oacak þekide kaseti içeri itiniz, kasetçaarýn mekanik sistemi kaseti yumuþak bir þekide içeri aýp çama konumuna getirecektir. Aþýrý soðuk havaarda kasetçaarýn mekanizmasýnýn düzgün çaýþmasý için birkaç dakika ýsýnmasý gerekebiir. Kasetin arýzaý omasýndan doayý çýkan sesin performansý düþük kaitede oabiir. Kasetçaarýn kafasýný yýda en az iki kez temizeyiniz ve manyetikiðini gideriniz. Kasetin Çaýþ Yönünün Deðiþtirimesi PTY düðmesinin üst kýsmýna basarak kasetin çaýþ yönünü deðiþtirebiirsiniz. Ekranda seçien yön görüntüenecektir. Saat daima gösterimektedir. Parça Deðiþtirme (SEEK) Düðmesi Kasetteki bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesini yukarý yönde, çamakta oan parçanýn baþýna dönmek için ise SEEK düðmesini aþaðý yönde bastýrýnýz. Kasette ieri ve geri 1-7 parça gidebimek için SEEK düðmesine yukarý veya aþaðý yönde basabiirsiniz. Bir parça ieremek için SEEK düðmesine bir kez, iki parça ieremek için iki kez basýnýz. SEEK düðmesine topam kaç kere bastýðýnýz ekranda görüntüenecektir. FF/RW veya FM/MW/LW düðmeerinden herhangi birine basarak SEEK fonksiyonunu devre dýþý býrakabiirsiniz. Ýeri Sarma (FF) Kaseti çadýðý yönde ieriye sarmak için FF düðmesine basýnýz. Sarma iþemi, düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geince, kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Geri Sarma (RW) Kaseti çadýðý yönün tersine sarmak için RW düðmesine basýnýz. Sarma iþemi, düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geince, kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Kasetin Çýkarýmasý (Tape Eject) Tape Eject düðmesine basarak kaseti dýþarý çýkarabiirsiniz. Kaset Türü Seçimi - Meta Kaseter (70µ) Kasetçaarýn içine standart 70µ (meta) kaset sokuursa, kasetçaar otomatik oarak doðru ekoayzeri seçecektir. Kaset Koruma Sistemi Aracýn kontak anahtarý kapatýdýðýnda veya radyonun ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesi kapatýdýðýnda (kasetçaarýn gücü kesidiðinde), kasetin zarar görmemesi için sistem otomatik oarak kaseti dýþarý çýkarmakta, güç tekrar gediðinde ise kaseti içeri aarak kadýðý yerden çamaya devam etmektedir. Doby Gürütü Azatma Sistemi Doby Gürütü Azatma Sistemi*, kasetçaar açýdýðý anda otomatik oarak devreye girmekte, ancak istenidiðinde düðmesinden kapatýabimektedir. Doby sistemini açmak/kapamak için kaseti içeri ittikten sonra Doby NR düðmesine basýnýz (düðme 2). Doby Sistemi devreden çýkarýdýðýnda ekrandaki NR ýþýðý sönecektir. * Doby gürütü azatma sistemi, Doby Laboratories Licensing Corporation dan aýnan isans çerçevesinde ima edimektedir. Doby ve çift D semboü, Doby Laboratories Licensing Corporation ýn ticari markaarýdýr. Kuanma Taimatarý CD Çaar CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarý ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) ve radyo ses düðmesi ON (Açýk) konumunda omaýdýr. 6

9 CD nin Takýmasý Radyo kapaý konumda iken CD takabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak açýk ve radyo kapaý hade CD takarsanýz ekranda saat görüntüenir. Ses kontro ayarý açýk ise, sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi çamaya baþayacaktýr. Ekranda çaan CD nin abüm içindeki sýrasý ve çaan müziðin süresi dakika ve saniye oarak görüntüenecektir. CD, birinci parçadan itibaren çamaya baþayacaktýr. Parça Deðiþtirme (Seek) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya çamakta oan parçanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz, bir önceki parçaya dönebiirsiniz. CD Çýkarma (EJT CD) Düðmesi EJT CD düðmesine bastýðýnýzda CD koayca aabieceðiniz þekide çýkarýýr. Sistem, radyo konumuna geçer. CD yi 15 saniye içinde çýkarmazsanýz tekrar içeri aýnýr, ancak mod ne oursa osun ekran deðiþmez. Ýeri/Geri Ama (FF/TUNE/RW) Düðmesi Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda düðmeyi býrakana kadar CD ieri aýnýr. Geri ama (RW) düðmesi de ayný mantýka çaýþýr. CD nin CD Çaarýn Tercihine Göre Çamasý (Program 4 Düðmesi) CD çaar devrede iken bu düðmeye basarsanýz, CD içindeki parçaar geiþigüze bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak geiþigüze seçien parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. 4 numaraý düðmeye basarak bu fonksiyonu devreden çýkarabiirsiniz. CD Çaar, CD Deðiþtirici ve Kasetçaar Seçim (CD/CD-C/Tape) Düðmesi CD çaar, ayrý bir böümde buunan CD deðiþtirici ve kasetçaar arasýnda seçim yapmak için bu düðmeye basýnýz. Saat (Time) Düðmesi Bu düðmeye basarak ekranda çaan CD nin süresi yerine saati görebiirsiniz. RAR LW/MW/FM/CD (6 Diski) Güvenik Özeiki Radyo Eektronik Dijita Saat Saatin Ayaranmasý (Avrupa) TIME düðmesine basarak ekranda saati veya istasyonun frekansýný gösterebiirsiniz. Radyonun RDS saatini (buunduðunuz yerin saatini) ve gediðiniz yerin saatini gösterebime özeiði vardýr. RDS saati, saati yayýnayan bir istasyona baðandýðýnýz anda otomatik oarak ayaranmaktadýr. Gediðiniz yerin saatini sizin ayaramanýz gerekmektedir. Saati ayaramak için TIME düðmesine 2 saniye süre ie basýnýz. Radyonun ekranýnda RDS cock (otomatik) ve Set Home Cock þekinde iki tercih beirecektir. Ýstasyon ayar düðmesini çevirerek ikisinden birini seçiniz. Home Cock seçidiðinde saati gösteren haneer yanýp sönecektir. Saati ayaramak için istasyon ayarý düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. 7

10 Ýstasyon ayar düðmesine bir kez daha basýdýðýnda dakikayý gösteren haneer yanýp sönecektir. Dakikayý ayaramak için istasyon ayarý düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine üçüncü kez basarak saat ayarama iþemini tamamayýnýz. Saat ayarý yapýdýktan sonra Radyo yere saati gösterir. Güvenik Özeiði Bu radyo, içinde gediði aracýn haricinde bir araçta çaýþmaz. Radyo baþka bir araca takýdýðýnda ekranda CODE (Kod) mesajý görüntüenir ve radyo çaýþmayacaktýr. Radyonun ekranýnda CODE mesajý görüntüendiðinde yetkii servise baþvurumaýdýr. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýrmak için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekir. Açma Kapama Düðmesi/(Döner) Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ikinci kez basarak radyoyu kapatabiirsiniz. Eektronik Ses Ayarý Eektronik ses ayar düðmesi her iki yönde de 360 derece durmadan dönebimektedir. Bu düðmenin saða çevrimesi sesi arttýracak, soa 8 çevrimesi sesi azatacaktýr. Müzik sistemi açýdýðýnda sesin seviyesi, son oarak ayarandýðý düzeyde oacaktýr. Kontak açýk, müzik sistemi kapaý hade iken ses sadece azatýabiir, yüksetiemez. Radyo ve CD Çaar Arasýnda Seçim Yapýmasý (MODE Düðmesi) (Radyo Modu) Mode düðmesine üst üste basarak Radyo ve CD çaar arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Ýstasyon Arama (SEEK Düðmesi) (Radyo Modu) SEEK düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW (eðer mevcutsa) veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin sað kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin so kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar (Eðer mevcutsa) (AF LOC Düðmesi) (Radyo Modu) AF düðmesine basýdýðýnda ekranda þu mesajarý gösterecektir: AF ON - LOC ON - AF OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiðini gösterecektir. Bu özeik buunduðunuz bögede yoksa, ekranda NOT AVAILABLE (Mevcut Deði) mesajý görüntüenecektir. AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. AF LOC fonksiyonu, aternatif frekans oarak uusa istasyonara yere istasyonarý ekemektedir. AF OFF, otomatik ayar fonksiyonunu devreden çýkarmaktadýr. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi eðer mevcutsa (Radyo Modu) TA düðmesine basýmasý, Trafik Bigi Sistemini devreye sokacaktýr. Eðer açýk radyo istasyonunun TA fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bunu saðayan istasyonu otomatik oarak arayacak veya ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý görüntüenecektir. TA, son ayaranan istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu (eðer mevcutsa) MW/LW modunda daima devre dýþýdýr. LOAD/EJECT Düðmesi (Radyo Modu) Load/Eject düðmesine basarak CD takýp çýkarabiirsiniz. CD konduðu anda Radyo konumundan CD konumuna geçiecektir. MSG Düðmesi (Radyo Modu) RDS (Radio Data System/Radyo Bigi Sistemi) istasyonu bumak için MSG düðmesine bastýðýnýzda radyo yayýný Radyo Mesajý (eðer mevcutsa) konumuna geçecektir. Mesajýn tamamýný görmek için MSG düðmesine devamý basmak gerekebiir.

11 RW/FF Düðmesi (Radyo Modu) RW/FF düðmesine bastýðýnýzda bir üst frekansa geçiir. Bu özeik MW/LW (eðer mevcutsa) ve FM frekansarýnda çaýþmaktadýr. TUNE (Ayar) Düðmesi (Radyo Modu) Sað tarafta buunan TUNE döner ayar düðmesini çevirirseniz radyonun frekansýný artýrabiir veya indirebiirsiniz. MW/LW (eðer mevcutsa)/fm Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye basarak MW, LW (eðer mevcutsa) ve FM bantarý arasýnda seçim yapabiirsiniz. Sesin Tonunun ve Hoparörer Arasýnda Daðýým Ayarý Döner TUNE düðmesine bastýðýnýzda ekranda BASS (Bas) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek bas seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine ikinci kez bastýðýnýzda ekranda MID mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ara seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine üçüncü kez bastýðýnýzda ekranda TREBLE (Tiz) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek tiz seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine dördüncü kez bastýðýnýzda ekranda BAL mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek sað ve so hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine beþinci kez bastýðýnýzda ekranda FADE mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ön ve arka hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine bir kez daha basarsanýz bu ayardan çýkabiirsiniz. RND/PTY Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye bastýðýnýzda 10 saniye boyunca PTY (Program Tipi) modu devreye girecektir. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapmazsanýz PTY simgesi sönecektir. PTY düðmesine 10 saniye içinde bastýðýnýzda istediðiniz program türünü seçebiirsiniz. Düðmeyi saat yönünde veya aksi yönde çevirerek istediðiniz program türeri arasýnda hareket edebiirsiniz. Program türü taramasý yapmak için TUNE düðmesine basýnýz. Mevcut program türeri aþaðýda verimiþtir: Program Türü 16 Hanei Ekran Mesajý Tanýmý deði Mesaj yok Haberer News Günce Oayar Current Affairs Bigi Spor Eðitim Tiyatro Kütür Biim Çeþiti Information Sport Education Drama Cuture Science Varied Speech Pop Müzik Rock Müzik Hafif Müzik Hafif Kasik Müzik Ciddi Kasik Müzik Diðer Müziker Hava Durumu Finans Çocuk Programarý Sosya Konuar Din Teefona Katýýnan Programar Gezi Eðence Caz Müzik Country Müzik Uusa Müzik Eski hiter Fok Müziði Begese Pop Music Rock Music Easy Listening Light Cassics M Serious Cassics Other Music Weather & Metr Finance Chidren s Progs Socia Affairs Reigion Phone In Trave & Touring Leisure & Hobby Jazz Music Country Music Nationa Music Odies Music Fok Music Documentary Hafýza Ayarý Yapmak için Kuanýan DIR/SET Düðmesi (Radyo Modu) Topam 12 FM, 12 MW ve 12 LW (eðer mevcutsa) istasyonu hafýzaya aýnabiir. Hafýzaya amak istediðiniz bir istasyon çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. 9

12 Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde herhangi bir düðmeye basýmadýðýnda istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Yukarýdaki iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir FM istasyonu ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez bastýðýnýzda radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. FM modunda her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 12 adet istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonar, düðmeye iki kez basýarak seçiebiir. 1-6 Numaraý Düðmeer (Radyo) Bu düðmeer daha önce hafýzaya adýðýnýz istasyonarý açmak için kuanýmaktadýr (12 MW, 12 LW (eðer mevcutsa) ve 12 FM istasyonu). Kuanma Taimatarý - CD Çaar CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. Kontak açýk ve radyo kapaý durumda iken CD çaarýn içine CD koyduðunuzda ekran size CD koymanýz yönünde bir mesaj verecektir. Kontak OFF (Kapaý) durumda iken CD çaarýn içine CD koyduðunuzda ekran size CD koymanýz yönünde bir mesaj verecektir. CD çaar kontak kapatýdýktan sonra 10 dakika boyunca veya sürücü kapýsý açýana dek 10 çaýþmaya devam edecektir. Bu özeik, yetkii servisiniz tarafýndan ipta ediebiir. Bu sistemde kompakt disk (CD), üzerine kayýt yapýabiir kompakt disk (CD-R), üzerine birden faza kayýt yapýabiir kompakt disk (CD-RW), MP3 yükü kompakt disk ve CD ve MP3 içeren çoku kompakt disker çaýnabimektedir. CD Çaara CD Konmasý DÝKKAT! Bu CD çaara sadece 12 cm ik CD konabiir. Farký boyutta CD kuanýmasý CD çaara zarar verebiir. CD çaara radyo kapaý iken CD koyabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak ve radyo açýk (ON) durumda iken CD yereþtirdiðinizde sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi çamaya baþayacaktýr. Ekranda disk numarasý, parça numarasý ve çaan parçanýn geçen süresi (dakika ve saniye cinsinden) görüntüenecektir. CD çaar CD yi çamaya birinci parçadan baþayacaktýr. SEEK Düðmesi (CD Çaar Modu) CD de bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesinin sað tarafýna basýnýz. SEEK düðmesinin so tarafýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz, bir önceki parçanýn baþýna dönebiirsiniz. TA Düðmesi (CD Çaar Modu) TA düðmesi, Trafik Bigi Sistemini açmakta ve kapatmakta kuanýmaktadýr. Açýýnca ekranda TA mesajý görüntüenecektir. Ayrýntýý bigi için Radyo Moduna bakýnýz. LOAD/EJC Düðmesi (CD Çaar Modu) LOAD/EJT Load (CD Çaara CD Konmasý) CD nin konacaðý gözün numarasýna ve LOAD/EJECT düðmesine basýnýz. Ekranda PLEASE WAIT (Lütfen bekeyiniz) mesajý görüntüenecek ve diskin ne zaman konmasý gerektiði (INSERT DISC) beirtiecektir. Ekranda LOAD DISC (Diski takýnýz) mesajý çýkýnca CD yi CD çaara takýnýz. Disk takýýrken ekranda LOADING DISC (Disk takýýyor) mesajý görüntüenecektir. LOAD/EJT Eject (CD Çaardan CD Çýkarýmasý) CD nin buunduðu gözün numarasýna ve LOAD/EJECT düðmesine basýnýz. Disk oduðu yerden öne doðru çýkacaktýr. CD çýkarken ekranda EJECTING DISK (Disk çýkarýýyor)

13 mesajý görüntüenecek ve kuanýcýyý diski amasý için yönendirecektir. LOAD/EJECT düðmesine bastýktan sonra çýkan CD yi yerinden amazsanýz 15 saniye sonra içeri geri aýnacak ve CD çamaya devam edecektir. CD yi çýkardýktan sonra CD çaarýn içinde baþka CD er kamýþ ise, bir sonraki CD çamaya baþayacaktýr. CD yi çýkardýnýz ve CD çaarýn içinde baþka CD kamamýþ ise, sistem CD çaar modunda kaacak ve ekranda NO DISC LOADED (Takýý CD Yok) mesajý görüntüenecektir. TIME (Saat) Düðmesi (CD Çaar Modu) Bu düðmeye basarak ekranda büyük boy CD çama süresi göstergesi ve küçük boy saat göstergesi ie küçük boy CD çama süresi göstergesi ve büyük boy saat göstergesi arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Ýeri / Geri Ama Fonksiyonu (RW/FF) (CD Çaar Modu) Ýeri ama (FF) düðmesini basýý tutarsanýz CD içinde ieri bir konuma; geri ama (RW) düðmesini basýý tutarsanýz CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Her iki iþem de igii düðmeer býrakýana veya baþka bir düðmeye basýana dek devam etmektedir. TUNE Düðmesi (CD Çaar Modu) TUNE düðmesine basarak sesin tonu, sað, so, ön ve arka hoparörere daðýým ayarýný yapabiirsiniz. Ayrýntýý bigi için Radyo Moduna bakýnýz. MW/LW/FM Düðmesi (CD Çaar Modu) Radyo moduna geçiþi saðamaktadýr. RND/PTY Düðmesi (Karýþýk çama düðmesi) (CD Çaar Modu) CD çaar devrede iken bu düðmeye bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak karýþýk sýraanmýþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. Ýeri ama (FF) düðmesini basýý tutarsanýz, CD içinde ieri bir konuma geçersiniz. FF düðmesini býrakýnca bu iþem duracaktýr. Geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda sistem parçanýn baþýna geip çamaya baþayacaktýr. RND düðmesine ikinci kez basarak karýþýk çama fonksiyonunu sona erdirebiirsiniz. SET/DIR Düðmesi (CD Çaar Modu) CD ve MP3 içeren bir disk konduðu zaman, bu düðme ie CD ie MP3 dizini arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. 1-6 Numaraý Düðmeer (CD Çaar Modu) Pay/Load/Eject (CD Çama/Koyma/Çýkarma) fonksiyonarýnýn uyguanacaðý disk seçimi bunara yapýmaktadýr. MP3 çamaya igii not Müzik sistemi MP3 çaabimektedir, ancak kabu ediebien MP3 dosya kayýt ortamarý ve formatarý sýnýrýdýr. MP3 dosyaarý yazarken aþaðýdaki sýnýramaarý göz önüne aýnýz: Destekenen ortam (disk türeri): Müzik sisteminde destekenebien MP3 dosya kayýt ortamarý CD-ROM, CD-R ve CD-RW dir. Destekenen formatar (dosya sistemeri) : Müzik sistemi tarafýndan destekenen formatar ISO 9660 Seviye 1 ve 2 ve Joiet uzantýý dosyaardýr. Bunar haricinde bir formatta kaydedimiþ disker okunurken hata oabiir ve dosya doðru çaýnamayabiir. UDF ve Appe HFS formatarý destekenmemektedir. Müzik sistemi, dosya sistemeri için aþaðýda beirtien sýnýrarý kuanmaktadýr: Maksimum dizin düzeyi:15 Maksimum dosya sayýsý: 255 Maksimum kasör sayýsý: 100 Dosya/kasör isimerinde kuanýabiecek maksimum karakter sayýsý: Seviye 1: 12 (ayraç. ve 3 hanei uzantý dahi) Seviye 2: 31 (ayraç. ve 3 hanei uzantý dahi) 11

14 Hem norma CD ses kayýtarýný hem de bigisayar dosyaarýný (MP3 dosyaarý dahi) birarada buunduran disk formatarý destekenmektedir. Üzerine kayýt yapýdýktan sonra yazmaya açýk býrakýabien disker geneike bu türdendir. Bu tür diskerin yükenmesi daha uzun zaman amaktadýr. Destekenen MP3 dosya formatarý Müzik sistemi sadece uzantýsý *.mp3 oan dosyaarý MP3 dosyasý oarak tanýmaktadýr. Uzantýsý *.mp3 oup MP3 dosyasý omayan dosyaarýn çaýnmasýnda sorun yaþanabiir. Sistem dosyayý geçersiz MP3 oarak tanýmakta ve çamamaktadýr. Ses data veya dosyaarýný MP3 encoder (kodayýcý) kuanarak sýkýþtýrdýðýnýzda aþaðýdaki tabodaki bit hýzarý ve örnekeme frekansarý destekenmektedir. Ayrýca, deðiþken bit hýzarý da (VBR) destekenmektedir. MP3 dosyaarýnýn çoðu 44.1 khz örnekeme deðeri ve 192, 160, 128, 96 veya VBR bit hýzarýný kuanmaktadýr. 12 MPEG Spesifikasyonu MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG-2 Audio Layer 3 Örnekeme Frekansý (khz) Bit hýzý (kbps) Þarkýcý, þarký adý ve abüm adý bigierini içeren ID3 Etiketi (ID3 Tag), birinci versiyon ID3 etiketerinde destekenmektedir. ID3 ikinci versiyon radyoar tarafýndan destekenmemektedir. Payist (þarký istesi) dosyaarý destekenmemektedir. MP3 Pro dosyaarý da destekenmemektedir. MP3 dosyaarýnýn çaýnmasý MP3 verieri içeren bir disk yükendiði zaman, sistem tüm dosyaarý kontro etmektedir. Eðer disk üzerinde çok faza sayýda dosya veya kasör varsa, MP3 dosyaarýnýn çamaya baþamasý daha faza zaman aacaktýr. MP3 dosyaarýnýn yükeme süresi þunardan etkienebiir: Kuanýan ortam - CD-RW disker CD-R diskere kýyasa daha uzun sürede yükenmektedir. Formatar - Norma ses dosyaarý ve MP3 dosyaarýný birarada buunduran disker daha uzun sürede yükenmektedir. Dosya ve kasörerin sayýsý - Dosya ve kasörerin sayýsý fazaaþtýkça yükeme süresi de artmaktadýr. Yükeme hýzýný artýrmak için CD-R disker kuanýmaýdýr. Ayrýca, norma ses dosyaarý ie MP3 dosyaarýný birarada buunduran disker kuanýmamaýdýr. Tek formatý bir disk kaydý yaparken üzerine yazmaya baþamadan önce Disc at Once (Tek kayýt) seçeneðini seçiniz. Kuanma Taimatarý - MP3 CD si Çama Modu SEEK Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Bir sonraki MP3 dosyasýný çamak için SEEK düðmesinin sað tarafýna basýnýz. SEEK düðmesinin so tarafýna basarak MP3 dosyasýnýn baþýna veya haihazýrdaki dosyanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz bir önceki MP3 dosyasýna dönebiirsiniz. LOAD/EJECT Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) LOAD/EJT Load (MP3 CD si Çama Modu) CD nin konacaðý gözün numarasýna ve LOAD/EJT düðmesine basýnýz. Ekranda PLEASE WAIT (Lütfen bekeyiniz) mesajý görüntüenecek ve diskin ne zaman konmasý gerektiði (INSERT DISC) beirtiecektir. Ekranda LOAD DISC (Diski takýnýz) mesajý çýkýnca CD yi CD çaara takýnýz.

15 Disk takýýrken ekranda LOADING DISC (Disk takýýyor) mesajý görüntüenecektir. LOAD/EJT Disk Çýkarma CD nin buunduðu gözün numarasýna ve LOAD/EJT düðmesine basýnýz. Disk, oduðu yerden öne doðru çýkacaktýr. CD çýkarken ekranda EJECTING DISK (Disk çýkarýýyor) mesajý görüntüenecek ve kuanýcý diski amasý için yönendiriecektir. LOAD/EJT düðmesine bastýktan sonra çýkan CD yi yerinden amazsanýz, 15 saniye içinde içeri girecek ve CD çamaya devam edecektir. CD yi çýkardýnýz ancak CD çaarýn içinde baþka CD er kamýþ ise, bir sonraki CD çamaya baþayacaktýr. CD yi çýkardýnýz ve CD çaarýn içinde baþka CD yok ise, sistem CD çaar konumunda kaacak ve ekranda NO DISC LOADED (Takýý CD Yok) mesajý görüntüenecektir. MSG Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) MP3 diski çaarken MSG düðmesine basýnýz. Sistem aþaðýdaki bigieri saðayacaktýr : Þarkýnýn Adý, Þarkýcý, Dosya Adý ve Kasör Adý (eðer mevcutsa). MSG düðmesine bir kez daha basarak çaan parçada geçen süre yi gösterme konumuna dönebiirsiniz. Ekranda mesaj veya çaan parçada geçen süreyi gösterirken MSG düðmesini basýý tutarak her bir dosyada yer aan parçaarýn adýný görebiirsiniz. RW/FF Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Düðmenin FF tarafýna basarak MP3 dosyaarý içinde iereyebiirsiniz. TUNE Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) TUNE düðmesine basarak sesin tonu, sað, so, ön ve arka hoparörere daðýým ayarýný yapabiirsiniz. MW/LW/FM Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Radyo moduna dönersiniz. RND/PTY Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Bu düðmeye basarak parçaarý karýþýk sýraya dineyebiirsiniz. SET/DIR Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Dosya/kasör yapýý MP3 diskerini çaarken bu düðmeye basarak kasöreri görebiirsiniz. TUNE düðmesini çevirerek mevcut kasöreri görebiir veya mevcut kasörer arasýnda hareket edebiirsiniz. Ýstediðiniz kasörü seçmek için TUNE düðmesine basýnýz. 1-6 Numaraý Düðmeer (MP3 CD si Çama Modu) Pay/Load/Eject (CD Çama/Koyma/Çýkarma) fonksiyonarýnýn uyguanacaðý disk seçimi bunara yapýmaktadýr. SATIÞ KODU RBP- KASETÇALAR, AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALAR VE ÝSTEÐE BAÐLI CD/DVD DEÐÝÞTÝRÝCÝ KUMANDALARI Radyonun Kuanýmasý Açma Kapama Düðmesi, Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ayný düðmeyi saða çevirerek sesi yüksetebiirsiniz. Radyoyu çaýþtýran güç, kontak anahtarý aracýýðýya saðanmaktadýr. Kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. 13

16 PTY (Program Türü) Düðmesi Bu düðmeye bir kez basýmasý PTY fonksiyonunu 5 saniye boyunca devreye sokacaktýr. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmazsa, PTY simgesi sönecektir. Bu 5 saniyeik süre içinde PTY düðmesine basýmasý, program türünün seçimesine imkan verecektir. Birçok radyo istasyonu PTY bigisini yayýnamamaktadýr. Aþaðýda verien program türerinden seçim yapmak için PTY düðmesini kuanýnýz: Program Türü Büyükere Müzik Kasik Müzik Kasik Rock Üniversite Country Müzik Bigi Caz Yabancý Di Haberer Nostaji Eski hiter Kiþiik Kamu Ritim ve Bues Dini Müzik Dini Sohbeter Rock 14 Ekranda görüen mesaj Adt Hit Cassic Cs Rock Coege Country Inform Jazz Language News Nostaga Odies Persnty Pubic R & B Re Musc Re Tak Rock Program Türü Hafif Müzik Hafif Rock Hafif Ritm ve Bues Spor Sohbet Top 40 Hava Durumu Ekranda görüen mesaj Soft Soft Rock Soft R&B Sports Tak Top 40 Weather PTY simgesi ekranda iken SEEK (Ara) düðmesine basarsanýz radyoyu ayný PTY kategorisinde oan bir sonraki istasyona ayarayabiirsiniz. PTY fonksiyonu sadece FM ve Uydu (eðer mevcutsa) modarýnda çaýþmaktadýr. Bir sonraki PTY istasyonu aranýrken ekranda SEEK (Arýyor) mesajý yanýp sönecektir. Eðer seçii PTY kategorisi içinde istasyon buunamaz ise, radyo ayaranmýþ son istasyona dönecektir. PTY (Program Türü) modunda iken bir hafýza düðmesine basarsanýz, radyo PTY modundan çýkacak ve basýan hafýza düðmesiye iiþkii istasyon devreye girecektir. PTY düðmesine bastýktan sonra SCAN (Tara) düðmesine basarsanýz, tüm FM bandý taranacak ve PTY türünü yayýnayan tüm RDS istasyonarýnda duracak ve her istasyon 5 saniye boyunca çaacaktýr. Tüm FM bandý tarandýktan sonra son istasyonda duracaktýr ve PTY simgesi sönecektir. Seek (Ýstasyon Arama) Düðmesi SEEK düðmesine basýp býrakarak bir sonraki AM veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için, düðmenin üst kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin at kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanmaktadýr. Scan (Tarama) Düðmesi SCAN düðmesine basýp býrakarak bir sonraki AM veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Radyo bir sonra ki istasyona geçmeden önce buduðu her istasyonda 5 saniye yayýn yapacaktýr. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. Tune (Ýstasyon Ayarý) Düðmesi TUNE düðmesine yukarý ve aþaðý basarak frekansý artýrabiir veya düþürebiirsiniz. Eðer düðmeye süreki basarsanýz siz düðmeyi býrakana dek istasyon arama iþemi devam edecektir. Numaraar süreki oarak ekranda görüntüenecek ve siz düðmeye bastýðýnýz sürece deðiþecektir. Baance - BAL Düðmesi (Sesin Sað ve So Hoparörere Daðýtýmasý) Baance düðmesi, sesin so veya sað hoparörere daðýýmýný kontro etmektedir. BAL düðmesini içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin sað-so hoparör ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz.

17 Fade Düðmesi (Sesin Ön ve Arka Hoparörere Daðýtýmasý) Fade düðmesi, sesin ön ve arka hoparörere daðýýmýný kontro etmektedir. FADE düðmesini içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin ön-arka hoparör ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. Sesin Ton Ayarý (Tone Contro) Tone düðmesi BASS (Bas) ve TREBLE (Tiz) frekansarýný kontro etmektedir. Her ikisi de, orta kýsýmda bir duraksama özeiði oan kaydýrmaý yapýdadýr. Ayarý yukarý aþaðý kaydýrarak sesin bas ve tiz ayarýný yapabiirsiniz. Orta kýsým bas ve tiz seserin dengeendiði bir ses çýkmasýný saðamaktadýr. AM/FM Seçimi AM/FM düðmesine basarak AM ve FM frekansarý arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Devrede oan frekans (AM veya FM) istasyonun frekansýnýn hemen yanýnda yer aacaktýr. Stereo yayýn yapan istasyon ayarandýðýnda ekranda ST ibaresi görüntüenecektir (Bu özeik sadece FM frekansýnda buunmaktadýr). Ýstasyonarýn Hafýzaya Aýnmasý Hafýzaya amak istediðiniz bir istasyon çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye (1-5) basýp býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde düðmeye basmazsanýz istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Bu iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir istasyon ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez basarsanýz, radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. AM ve FM konumarýnda her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 10 adet AM ve 10 adet FM istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonarý düðmeye iki kez basarak seçebiirsiniz. Time (Saat) Düðmesi TIME düðmesine basarak ekranda istasyonun frekansý veya saatin görüntüenmesini saðayabiirsiniz. Bir tükenmez kaem ucu veya benzer bir cisim kuanarak saati ayaramak için H düðmesine, dakikayý ayaramak için M düðmesine basýnýz. Düðmeye her bastýðýnýzda igii rakam yükseecektir. Saat ayarý konumundan çýkmak için herhangi bir düðmeye basýnýz. Gene Bigier Bu sistem, FCC kuraarý 15. Böüm ve Industry Canada RSS-210 a uygundur. Çaýþmasý þu iki koþua baðýdýr: 1. Bu cihaz zararý parazitere neden omamaýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çaýþmaara neden oacak paraziter de dahi omak üzere her türü paraziti yakaamaýdýr. Kuraara uymaka yükümü tarafýn açýk biçimde onayamadýðý deðiþikiker, kuanýcýnýn bu sistemi kuanma yetkisini geçersiz kýabiir. Kasetçaarýn Kuanýmasý Kasetin açýk tarafý sað yanda oacak þekide kaseti içeri itiniz, kasetçaarýn mekanik sistemi kaseti yumuþak bir þekide içeri aýp çama konumuna getirecektir. Aþýrý soðuk havaarda kasetçaarýn mekanizmasýnýn düzgün çaýþmasý için birkaç dakika ýsýnmasý gerekebiir. Kasetin arýzaý omasýndan doayý çýkan sesin performansý düþük kaitede oabiir. Kasetçaarýn kafasýný yýda en az iki kez temizeyiniz ve manyetikiðini gideriniz. Kasetin Yüzü /PTY Kasetçaar modunda düðmesine bastýðýnýzda kasetin diðer yüzü çaacaktýr. Kasetin çadýðý yüz ekranda görüntüenir. Saat her zaman gösterimektedir. Tape (Kasetçaar) Düðmesi Tape düðmesine basarak Kasetçaar moduna geçebiirsiniz. Seek (Arama) Düðmesi Kaset içinde bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesinin üst kýsmýna, çamakta oan parçanýn baþýna gitmek için ise SEEK düðmesinin at kýsmýna basýnýz. Kaset içinde ieri ve geri 1-7 parça gidebimek için SEEK düðmesine yukarý veya aþaðý basabiirsiniz. Bir parça geçmek için SEEK 15

18 düðmesine bir kez, iki parça geçmek için SEEK düðmesine iki kez basýnýz. SEEK düðmesine topam kaç kez bastýðýnýz ekranda görüntüenecektir. FF/RW veya AM/FM düðmeerinden herhangi birine basarak SEEK fonksiyonunu devreden çýkarabiirsiniz. Fast Forward - FF (Ýeri Sarma Fonksiyonu) Kaseti çadýðý yönde ieriye sarmak için FF düðmesine basýp býrakýnýz. Sarma iþemi düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geindiðinde kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Rewind - RW (Geri Sarma Fonksiyonu) Kaseti çadýðý yönün tersine sarmak için RW düðmesine basýp býrakýnýz. Sarma iþemi düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geindiðinde kaset ters yönde çamaya devam edecektir. EJT Tape (Kaset Çýkarma) Düðmesi EJT TAPE düðmesine basarak kaseti çýkarabiirsiniz. Meta Kaset Seçimi (70µ) Kasetçaarýn içine standart 70µ (meta) kaset konduðunda kasetçaar otomatik oarak doðru ekoayzeri seçecektir. Kaset Koruma Sistemi Aracýn kontak anahtarý kapatýdýðýnda veya 16 radyonun ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesi kapatýdýðýnda (kasetçaarýn gücü kesidiðinde), kasetin zarar görmemesi için sistem otomatik oarak kaseti dýþarý çýkarmakta, güç tekrar gediðinde ise kaseti içeri aarak kadýðý yerden çamaya devam etmektedir. Doby Gürütü Azatma Sistemi Doby Gürütü Azatma Sistemi*, kasetçaar açýdýðý anda otomatik oarak devreye girmekte, ancak istenidiðinde düðmesinden kapatýabimektedir. Doby sistemini açmak/kapamak için kaseti içeri ittikten sonra Doby NR düðmesine basýnýz (düðme 2). Doby Sistemi devreden çýkarýdýðýnda ekrandaki NR ýþýðý sönecektir. * Doby gürütü azatma sistemi, Doby Laboratories Licensing Corporation dan aýnan isans çerçevesinde ima edimektedir. Doby ve çift D semboü, Doby Laboratories Licensing Corporation ýn ticari markaarýdýr. CD Çaarýn Kuanýmasý CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarý ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) ve ses düðmesi ON (Açýk) konumunda omaýdýr. CD nin CD Çaarýn Ýçine Konmasý Radyo kapaý konumda iken CD takabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak açýk ve radyo kapaý hade CD takarsanýz ekranda CD ve saat görüntüenir. Güç açýksa sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi taktýðýnýzda çamaya baþayacaktýr. Ekranda parça numarasý ve çaan müziðin süresi dakika ve saniye oarak görüntüenecektir. CD, birinci parçadan itibaren çamaya baþayacaktýr. Seek (Arama) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik saniyesi içindeyseniz bir önceki parçaya dönebiirsiniz. Scan (Tarama) Düðmesi Her parçadan 10 saniye çamak için SCAN düðmesine basýnýz. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. EJT CD (CD Çýkarma) Düðmesi EJT CD düðmesine bastýðýnýzda koayca aabimeniz için CD öne çýkacaktýr. Sistem, radyo konumuna geçecektir. CD yi 15 saniye içinde çýkarmazsanýz tekrar içeri girecek ve sistem radyo konumunda devam edecektir. Disk, radyo ve kontak kapaý iken dýþarý çýkarýabiir.

19 FF/TUNE/RW (Ýeri/Geri Ama Fonksiyonu) Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde ieri bir konuma, geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Her iki iþem de igii düðme býrakýana dek devam etmektedir. RND/Program Düðmesi 4 Numaraý Program Düðmesi (Karýþýk Çama Fonksiyonu) CD çaar devrede iken RND düðmesine (4 numaraý düðme) bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak karýþýk biçimde seçimiþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. RND düðmesine (4 numaraý düðme) basarak bu fonksiyonu devreden çýkarabiirsiniz. MODE Düðmesi MODE düðmesine basarak CD çaar, CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa) ve uydu radyo yayýný (eðer mevcutsa) arasýnda seçim yapabiirsiniz. Uydu Radyo (eðer mevcutsa) yayýnýný seçmek için SIRIUS sözcüðü görüntüenene kadar MODE düðmesine basýnýz. Sýrasýya þunar görüntüenecektir: Üç saniye sonra, 5 saniye boyunca o an mevcut oan istasyonun adý ve numarasý görüntüenecektir. Daha sonra, 5 saniye boyunca mevcut program tipi ve kana numarasý görüntüenecektir ve bu bigi bir iþem yapýana kadar ekranda kaacaktýr. Uydu Radyo modunda iken sistemin içinde bir CD veya kaset buunabiir. Time (Saat) Düðmesi TIME düðmesine basarak geçen CD çama süresinin ve saatin görüntüenmesi arasýnda seçim yapabiirsiniz. CD/DVD Deðiþtiricinin Kuanýmasý Eðer Mevcutsa MODE Düðmesi MODE düðmesine basarak CD çaar ve CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa) arasýnda seçim yapabiirsiniz. Disc Up/Program Düðmesi 1 Bir sonraki CD yi çamak için DISC (1. düðme) düðmesine basýnýz. RND/Program Düðmesi 4 (Karýþýk Çama Fonksiyonu) CD çaar devrede iken RND düðmesine (4 numaraý düðme) bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesinin üst tarafýna basarak karýþýk sýraanmýþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. RND düðmesine (4 numaraý düðme) ikinci kez basarak karýþýk çama fonksiyonunu sona erdirebiirsiniz. FF/RW TUNE (Ýeri/Geri Ama Fonksiyonu) Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde ieri bir konuma, geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Ýeri ve geri gitme iþemi yapýýrken müzik sesi duyumaktadýr. Disc Down/Program Düðmesi 5 DISC düðmesine (5 numaraý düðme) basarak bir önceki CD yi çaabiirsiniz. Seek (Arama) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik saniyesi içindeyseniz bir önceki parçaya dönebiirsiniz. Time (Saat) Düðmesi Bu düðmeye basarak ekranda çaan CD nin süresi ve saat arasýnda seçim yapabiirsiniz. Scan (Tarama) Düðmesi Her parçadan 10 saniye çamak için SCAN düðmesine basýnýz. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. 17

20 REG LW/MW/FM/CD Güvenik Özeiki Radyo Eektronik Dijita Saat Saatin Ayaranmasý (Avrupa) TIME düðmesine basarak ekranda saati veya istasyonun frekansýný gösterebiirsiniz. Radyonun RDS saatini (buunduðunuz yerin saati) ve gediðiniz yerin saatini (Home Cock) gösterebime özeiði vardýr. RDS saati, bunu yayýnayan bir istasyona baðandýðýnýz anda otomatik oarak ayaranmaktadýr. Gediðiniz yerin saatini sizin ayaramanýz gerekmektedir. Gediðiniz yerin saatini ayaramak için TIME düðmesine 2 saniye süre ie basýnýz. Radyonun ekranýnda RDS cock (varsayýan) ve Set Home Cock þekinde iki seçenek veriecektir. Ýstasyon ayar düðmesini çevirerek ikisinden birini seçiniz. Home Cock seçidiðinde saati gösteren haneer yanýp sönecektir. Saati ayaramak için istasyon ayarý (Tune) düðmesini 18 saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine bir kez daha bastýðýnýzda dakikayý gösteren haneer yanýp sönecektir. Dakikayý ayaramak için istasyon ayarý (Tune) düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine üçüncü kez basarak saat ayarama iþemini tamamayýnýz. Saat ayarý yapýdýktan sonra Radyo gediðiniz yerin saatini gösterir konumda oacaktýr. Güvenik Özeiði Bu radyo, içinde gediði aracýn haricinde bir araçta çaýþmaz. Radyo baþka bir araca takýdýðýnda ekranda CODE (Kod) mesajý görüntüenir ve radyo çaýþmayacaktýr. Radyonun ekranýnda CODE mesajý görüntüendiðinde yetkii servise baþvurumaýdýr. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýrmak için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. Açma Kapama Düðmesi/(Döner) Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ikinci kez basarak radyoyu kapatabiirsiniz. Eektronik Ses Ayarý Eektronik ses ayar düðmesi her iki yönde de 360 derece durmadan dönebimektedir. Bu düðmenin saða çevrimesi sesi arttýracak, soa çevrimesi sesi azatacaktýr. Müzik sistemi açýdýðýnda sesin seviyesi son oarak ayarandýðý düzeyde oacaktýr. Kontak açýk, müzik sistemi kapaý hade iken ses sadece azatýabiir, yüksetiemez. Radyo ve CD Çaar Arasýnda Seçim Yapýmasý (MODE Düðmesi) (Radyo Modu) Mode düðmesine üst üste basarak Radyo ve CD çaar arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Radyo LW/MW/FM de ve CD takýý iken Mode düðmesine basýdýðýnda sistem CD moduna geçecektir. Radyo moduna geçmek için LW/MW/FM düðmesine basýmaýdýr. Ýstasyon Arama (SEEK Düðmesi) (Radyo Modu) SEEK düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW (eðer mevcutsa) veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin sað kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin so kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. AF Düðmesi (Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar) (Eðer mevcutsa) (Radyo Modu) AF düðmesine basýmasý ekranda þu mesajarý gösterecektir: AF ON - LOC ON - AF OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiði zaman bunu gösterecektir. Bu özeik buunduðunuz bögede yoksa ekranda NOT AVAILABLE (Mevcut Deði) mesajý görüntüenecektir.

21 AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný uusa programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. AF LOC fonksiyonu, aternatif frekans oarak uusa istasyonara yere istasyonarý ekemektedir. AF OFF, otomatik ayar fonksiyonunu devreden çýkarmaktadýr. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi eðer mevcutsa (Radyo Modu) TA düðmesine bastýðýnýzda Trafik Bigi Sistemini devreye girecektir. Eðer açýk radyo istasyonunun TA fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bunu saðayan istasyonu otomatik oarak arayacak veya ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý görüntüenecektir. CD modunda TA, ayaranan son istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu, MW/LW modunda (eðer mevcutsa) daima kapaýdýr. EJECT Düðmesi (Radyo Modu) Eject düðmesine basarak CD yi CD çaarýn içinden çýkarabiirsiniz. CD konduðu anda Radyo modundan CD moduna geçiecektir. INFO Düðmesi (Radyo Modu) RDS istasyonu (arama harferi gösterien) bumak için INFO düðmesine bastýðýnýzda radyo yayýný FM yayýnýndan (sadece FM modunda) Radio Text Message (Radyo Yazýý Mesajý) (destekenmekteyse) konumuna dönecektir. Tüm mesajý görmek için INFO düðmesine süreki basmak gerekebiir. RW/FF Düðmesi (Radyo Modu) RW/FF düðmesine basýmasý bir üst frekansa geçimesini saðamaktadýr. Bu özeik MW/LW (eðer mevcutsa) ve FM frekansarýnda çaýþmaktadýr. TUNE (Ayar) Düðmesi (Radyo Modu) Sað tarafta buunan TUNE döner ayar düðmesini çevirerek radyonun frekansýný artýrabiir veya indirebiirsiniz. LW (eðer mevcutsa)/mw/ FM Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye basarak uzun daga (LW - eðer mevcutsa), orta daga (MW) ve frekans modüasyonu (FM) bantarý arasýnda seçim yapabiirsiniz. Sesin Tonunun ve Hoparörer Arasýnda Daðýýmýnýn Ayarý Döner TUNE düðmesine bastýðýnýzda ekranda BASS (Bas) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek bas seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine ikinci kez bastýðýnýzda ekranda MID mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ara seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine üçüncü kez bastýðýnýzda ekranda TREBLE (Tiz) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek tiz seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine dördüncü kez bastýðýnýzda ekranda BAL mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek sað ve so hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine beþinci kez bastýðýnýzda ekranda FADE mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ön ve arka hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine bir kez daha basarak bu ayaramadan çýkabiirsiniz. RND/PTY Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye bastýðýnýzda 10 saniye boyunca PTY modunu devreye girecektir. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmaz ise, PTY simgesi sönecektir. PTY düðmesine 10 saniye içinde basýmasý, istenen program türünün seçimesini saðayacaktýr. Ýstasyon ayar (Tune) düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çevirerek istediðiniz program türeri arasýnda hareket edebiirsiniz. PTY taramasý yapmak için istasyon ayar (Tune) düðmesine basýnýz. Mevcut program türeri aþaðýda verimiþtir: Program Türü 16 Hanei Ekran Mesajý Tanýmý deði Mesaj yok Haberer Günce Oayar Bigi Spor Eðitim News Current Affairs Information Sport Education 19

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı