Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MÜZÝK SÝSTEMLERÝ Kuaným Kýavuzu

2 Müzik Sistemi Pasaportu MÜÞTERÝNÝN ADI SOYADI Radyonun ön yüzünde buunan seri numarasý etiketini çýkarýp buraya yapýþtýrýnýz. Seri No./Kod No. (ETÝKETÝ BURAYA YAPIÞTIRINIZ) Bu pasaport; radyo eektrik hattý kesintisi sonrasýnda (Kuanma Kýavuzunun Radyo böümüne bakýnýz) radyonuzun tekrar çaýþmasýný saðayacak oan bir kod numarasý buunmaktadýr. Ayrýca, radyonun çaýnmasý durumunda poise veriebiecek bigieri de kapsamaktadýr. Bu Pasaportu, Kuanma Kýavuzundan ayýrýnýz ve aracýn dýþýnda güveni bir yerde sakayýnýz. (BURADAN KATLAYIP YIRTINIZ)

3 GÝRÝÞ 1 MÜZÝK SÝSTEMÝ HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER... 3 ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT... 3 SATIÞ KODU RAD-GRAFÝK EKOLAYZERLÝ AM&FM STEREO RADYO, CD ÇALARLI KASETÇALAR... 3 RAR - LW/MW/FM/CD (6 DÝSKLÝ) GÜVENLÝK ÖZELLÝKLÝ RADYO... 7 SATIÞ KODU RBP - KASETÇALAR, AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALAR VE ÝSTEÐE BAÐLI CD/DVD DEÐÝÞTÝRÝCÝ KUMANDALARI REG - LW/MW/FM/CD GÜVENLÝK ÖZELLÝKLÝ RADYO SATIÞ KODU REK - CD ÇALAR, AM/FM STEREO RADYO SATIÞ KODU RBT/RBY - GRAFÝK EKOLAYZER, AM/FM STEREO RADYO, KASETÇALAR VE CD ÇALAR DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ - EÐER MEVCUTSA DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ DÝSKLÝ CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ DÝREKSÝYONDA BULUNAN MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDALARI

4 2 KASETLERÝN VE KASETÇALARIN BAKIMI KOMPAKT DÝSK BAKIMI RADYO YAYIN DONANIMININ TAKILMASI RADYONUN KULLANILMASI VE CEP TELEFONLARI... 33

5 MÜZÝK SÝSTEMÝ HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER Bu müzik sisteminin Sökümesi/Deðiþtirimesi ve Bakýmý iþini yetkii servise ve servis personeine býrakýnýz. Yetkisiz kiþierin yapacaðý tamir ve bakým iþeri, müzik sisteminin garantisini geçersiz hae getirebiir. Bu radyo otomatik teyp kafasý temizeme fonksiyonuna sahip omaka beraber her 30 saatik kuanýmdan sonra teybin kafasýný temizeyecek öze temizeme kaseti kuanýmasý önerimektedir. Müzik sisteminin hoparöreri, aracýnýz için üretimiþ müzik sistemi için öze oarak tasaranmýþtýr. Baþka radyoara kuanýmasý, ayný seviyede yüksek kaitei sesin çýkmasýný öneyebiir. CD Deðiþtirici kuanmak isterseniz, kuandýðýnýz CD erin temiz oduðundan emin ounuz. CD yi daima yumuþak bir beze, merkezden dýþa doðru temizeyiniz. CD yi dairese hareketere temizemek, üzerinin çizimesine neden oabiir. CD yi daima dýþ kenarýndan tutunuz. ELEKTRONÝK DÝJÝTAL SAAT Saat ve radyo radyonun ekranýný kuanýr. Kontak anahtarý ON (Açýk) ya da ACC (Aksesuar) konumunda iken saat ve dakika ekranda dijita oarak gösteriir. Kontak anahtarý OFF (Kapaý) konumunda iken ya da radyo frekansý gösteriirken de saat iþemeye devam eder. Saatin Ayaranmasý 1. Kontak anahtarýný ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumuna çeviriniz. Bir tükenmez kaem ucu veya benzer bir cisime radyo üzerinde buunan saat (H) veya dakika (M) düðmesine basýnýz. Ekranda TIME (Saat) yazýsý çýkacaktýr. 2. Saati ayaramak için H düðmesine, dakikayý ayaramak için M düðmesine basýnýz. Düðmeere her bastýðýnýzda igii rakam artacaktýr. SATIÞ KODU RAD - GRAFÝK EKOLAYZERLÝ AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALARLI KASETÇALAR Radyo Güvenik Kodu Bu radyo, güç kesintisi (örneðin akü baðantýsýnýn kesimesi) oduktan sonra radyoyu tekrar açmak için kuanýan, hýrsýzýðý öneyici, dört hanei bir kod numarasýna sahiptir. Bu dört hanei kod numarasý, bu kýavuzun ön kapaðýnýn içindeki kart (sayfa) üzerinde buunmaktadýr. Bu kartý (sayfayý) yerinden çýkarýnýz ve aracýn dýþýnda, güveni bir yerde sakayýnýz. Kod numarasýný girmek için kontak anahtarýný ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumuna çeviriniz ve ON/VOL (Açma/Ses) kumanda düðmesine basýnýz. Müzik sisteminin ekranýnda CODE (Kod) keimesi görüntüenecektir. Düðmeere sýraya basarak dört hanei kod numarasýný giriniz. Radyonuz kuanýma hazýr hae geecektir. Kod numarasý oarak geçersiz bir numara girimesi hainde iki defa daha deneme imkanýnýz oacaktýr. Üçüncü hataý giriþten sonra radyo kiitenecektir. Bunun amacý, doðru kod numarasý buunana dek deneme yapýmasýný önemektir. Radyo kiitendikten sonra 30 dakika boyunca aküden güç aabieceði bir konumda beketimeidir. Bu esnada eðer radyo açýk durumda ise, ekranda WAIT (Bekeyiniz) mesajý görüntüenecektir. Yakaþýk 30 dakika sonra (radyo açýk hade), dört hanei hýrsýzýk öneyici kod numarasýný soran CODE (Kod) mesajý ekranda beirecektir. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýran güç, kontak anahtarý aracýýðýya saðanmaktadýr. Kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. 3

6 Açma Kapama Düðmesi, Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ayný düðmeyi saða çevirerek sesi yüksetebiirsiniz. Ýstasyon Arama (Seek) Düðmesi (Radyo Modu) Seek düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin üst kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin at kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde, serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. Ýstasyon Ayarý (Tune) TUNE düðmesine yukarý ve aþaðý basarak yukarý ve aþaðý istasyonarý buabiirsiniz. Eðer düðmeye süreki basarsanýz, siz düðmeyi býrakana dek istasyon arama iþemi devam edecektir. Frekans süreki oarak ekranda görüntüenecek ve siz düðmeye bastýðýnýz sürece deðiþecektir. Sesin Sað ve So Hoparörere Daðýtýmasý (Baance) Baance düðmesi, sesin so veya sað hoparörere daðýýmýný ayarar. Düðmeyi içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin denge ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. 4 Sesin Ön ve Arka Hoparörere Daðýtýmasý (Fade) Fade düðmesi, sesin ön ve arka hoparörere daðýýmýný ayarar. Düðmeyi içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin denge ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. Sesin Ton Ayarý (Tone Contro) Bass (Bas) ve/veya Trebe (Tiz) kumandaarýný yukarý ve aþaðý kaydýrarak bas ve tiz ayarý yapabiirsiniz. AM/FM-KASETÇALAR/CD/CD-C Bu düðmenin üst kýsmýna basarak MW, FM ve LW arasýnda seçim yapabiirsiniz. Bu düðmenin at kýsmýna basarak Kasetçaar, CD ve isteðe baðý CD deðiþtiriciyi devreye sokabiirsiniz. Radyo Ýstasyonarýn Hafýzaya Aýnmasý Topam 10 adet FM, 5 adet MW ve 5 adet LW radyo istasyonunu hafýzaya aabiirsiniz. Hafýzaya amak istediðiniz bir FM istasyonu çaarken SET (Ayar) düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve sonra býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde bir düðmeye basmazsanýz, istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Bu iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir FM istasyonu ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez basarsanýz, radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. FM konumunda, her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 10 adet FM istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonar, düðmeye iki kez basýarak seçiebiir. Hafýzaya amak istediðiniz bir MW veya LW istasyonu çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve sonra býrakýnýz. Kuanma Taimatarý RDS (RDS-Radio Data System/Radyo Bigi Sistemi) Modu Radyo açýk iken igii düðmeye basarak aþaðýdaki RDS fonksiyonarýný seçebiirsiniz. Saat (Time) Düðmesi Time düðmesine kýsaca basarak, istasyonun frekansý ve saat arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. HOME CLK (YEREL SAAT) ayarýný yapmak için bir tükenmez kaem veya benzer bir cisime saat için H, dakika için M düðmesine basýnýz. Düðmeye her bastýðýnýzda zaman ayarý artacaktýr. Saat ayarýndan çýkmak için herhangi bir düðmeye basýnýz. RDS CLK (Radyo Bigi Sisteminden yayýnanan/kana Saati) konumunda iken H (saat) veya M (dakika) düðmesine basýdýðýnda saat otomatik oarak HOME CLK konumuna geçecek ve gediðiniz yerin saatini gösterecektir.

7 TIME düðmesine 2 saniye boyunca basarsanýz HOME CLK (Gediðiniz yerin saati) ve RDS CLK (Buunduðunuz yerin saati) arasýnda geçiþ oacaktýr. Ekran hangi saatin aktif hae getiridiðini gösterecektir. RDS CLK, sadece bir radyo istasyonundan RDS sinyai ietidiðinde günceenir. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi TA düðmesine basýmasý, Trafik Bigi Sistemini devreye sokar. Eðer açýk radyo istasyonunun TP fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bip sesi çýkaracak ve ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi Mevcut Deði) mesajý görüntüenecek ve TA arama konumuna geçecektir. Kasetçaar/CD devrede iken TA sistemi, son ayaranmýþ istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu, MW/LW modunda daima kapaýdýr. TA aramasý yapýýrken radyonun ekranýnda TA SEEK (TA Arama) mesajý yanýp sönecektir. Bir tur arama sonunda herhangi bir TP istasyonu buunamaz ise, ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý çýkacaktýr ve TA özeiði devre dýþý kaacaktýr. PTY (Program Türü) Düðmesi Bu düðmeye bir kez basýmasý PTY fonksiyonunu 10 saniye boyunca devreye sokacaktýr. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmazsa, PTY simgesi sönecektir. Bu 10 saniyeik süre içinde PTY düðmesine basýmasý, program türünün seçimesine imkan verecektir. Aþaðýda beirtien program türeri arasýnda seçim yapabiirsiniz: None (Tercih yok) Affairs (Oayar) Chidren (Çocuk programarý) Cassics (Kasik müzik) Country (Country müzik) Cuture (Kütüre konuar) Document (Begese türü programar) Drama (Radyo tiyatrosu) Easy M (Hafif müzik) Educate (Eðitim programarý) Finance (Finans habereri) Fok M (Fok müzik) Info (Gene bigier) Jazz (Caz) Leisure (Eðence) Light M (Hafif müzik) Nation M (Uusa müziker) News (Haberer) Odies (Eski hiter) Other M (Diðer müzik türeri) Phone In (Teefon açýan programar) Pop M (Pop müzik) Reigion (Dini konuar) Rock M (Rock müzik) Science (Biim) Socia (Sosya konuar) Sport (Spor programarý) Trave (Gezi programarý) Varied (Çeþiti) Weather (Hava durumu) PTY simgesi ekranda iken SEEK (Ara) düðmesine basarsanýz radyoyu, ayný PTY kategorisindeki bir sonraki istasyona ayarayabiirsiniz. PTY fonksiyonu sadece FM modunda çaýþmaktadýr. PTY konumunda iken istasyon hafýza düðmesine basarsanýz, radyo PTY konumundan çýkacak ve basýan düðme ie iiþkii radyo istasyonu devreye girecektir. AF LOC (Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar) Düðmesi AF LOC düðmesine basýdýðýnda ekranda þu mesajar görüntüenecektir: LOC ON»» AF OFF»» LOC OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiðini gösterecektir. AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. 5

8 LOC fonksiyonu, AF nin sadece ayný böge içindeki istasyonar arasýnda geçiþ yapmasýna izin vermektedir. Kuanma Taimatarý Kasetçaar Modu Kasetin açýk tarafý sað yanda oacak þekide kaseti içeri itiniz, kasetçaarýn mekanik sistemi kaseti yumuþak bir þekide içeri aýp çama konumuna getirecektir. Aþýrý soðuk havaarda kasetçaarýn mekanizmasýnýn düzgün çaýþmasý için birkaç dakika ýsýnmasý gerekebiir. Kasetin arýzaý omasýndan doayý çýkan sesin performansý düþük kaitede oabiir. Kasetçaarýn kafasýný yýda en az iki kez temizeyiniz ve manyetikiðini gideriniz. Kasetin Çaýþ Yönünün Deðiþtirimesi PTY düðmesinin üst kýsmýna basarak kasetin çaýþ yönünü deðiþtirebiirsiniz. Ekranda seçien yön görüntüenecektir. Saat daima gösterimektedir. Parça Deðiþtirme (SEEK) Düðmesi Kasetteki bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesini yukarý yönde, çamakta oan parçanýn baþýna dönmek için ise SEEK düðmesini aþaðý yönde bastýrýnýz. Kasette ieri ve geri 1-7 parça gidebimek için SEEK düðmesine yukarý veya aþaðý yönde basabiirsiniz. Bir parça ieremek için SEEK düðmesine bir kez, iki parça ieremek için iki kez basýnýz. SEEK düðmesine topam kaç kere bastýðýnýz ekranda görüntüenecektir. FF/RW veya FM/MW/LW düðmeerinden herhangi birine basarak SEEK fonksiyonunu devre dýþý býrakabiirsiniz. Ýeri Sarma (FF) Kaseti çadýðý yönde ieriye sarmak için FF düðmesine basýnýz. Sarma iþemi, düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geince, kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Geri Sarma (RW) Kaseti çadýðý yönün tersine sarmak için RW düðmesine basýnýz. Sarma iþemi, düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geince, kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Kasetin Çýkarýmasý (Tape Eject) Tape Eject düðmesine basarak kaseti dýþarý çýkarabiirsiniz. Kaset Türü Seçimi - Meta Kaseter (70µ) Kasetçaarýn içine standart 70µ (meta) kaset sokuursa, kasetçaar otomatik oarak doðru ekoayzeri seçecektir. Kaset Koruma Sistemi Aracýn kontak anahtarý kapatýdýðýnda veya radyonun ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesi kapatýdýðýnda (kasetçaarýn gücü kesidiðinde), kasetin zarar görmemesi için sistem otomatik oarak kaseti dýþarý çýkarmakta, güç tekrar gediðinde ise kaseti içeri aarak kadýðý yerden çamaya devam etmektedir. Doby Gürütü Azatma Sistemi Doby Gürütü Azatma Sistemi*, kasetçaar açýdýðý anda otomatik oarak devreye girmekte, ancak istenidiðinde düðmesinden kapatýabimektedir. Doby sistemini açmak/kapamak için kaseti içeri ittikten sonra Doby NR düðmesine basýnýz (düðme 2). Doby Sistemi devreden çýkarýdýðýnda ekrandaki NR ýþýðý sönecektir. * Doby gürütü azatma sistemi, Doby Laboratories Licensing Corporation dan aýnan isans çerçevesinde ima edimektedir. Doby ve çift D semboü, Doby Laboratories Licensing Corporation ýn ticari markaarýdýr. Kuanma Taimatarý CD Çaar CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarý ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) ve radyo ses düðmesi ON (Açýk) konumunda omaýdýr. 6

9 CD nin Takýmasý Radyo kapaý konumda iken CD takabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak açýk ve radyo kapaý hade CD takarsanýz ekranda saat görüntüenir. Ses kontro ayarý açýk ise, sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi çamaya baþayacaktýr. Ekranda çaan CD nin abüm içindeki sýrasý ve çaan müziðin süresi dakika ve saniye oarak görüntüenecektir. CD, birinci parçadan itibaren çamaya baþayacaktýr. Parça Deðiþtirme (Seek) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya çamakta oan parçanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz, bir önceki parçaya dönebiirsiniz. CD Çýkarma (EJT CD) Düðmesi EJT CD düðmesine bastýðýnýzda CD koayca aabieceðiniz þekide çýkarýýr. Sistem, radyo konumuna geçer. CD yi 15 saniye içinde çýkarmazsanýz tekrar içeri aýnýr, ancak mod ne oursa osun ekran deðiþmez. Ýeri/Geri Ama (FF/TUNE/RW) Düðmesi Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda düðmeyi býrakana kadar CD ieri aýnýr. Geri ama (RW) düðmesi de ayný mantýka çaýþýr. CD nin CD Çaarýn Tercihine Göre Çamasý (Program 4 Düðmesi) CD çaar devrede iken bu düðmeye basarsanýz, CD içindeki parçaar geiþigüze bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak geiþigüze seçien parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. 4 numaraý düðmeye basarak bu fonksiyonu devreden çýkarabiirsiniz. CD Çaar, CD Deðiþtirici ve Kasetçaar Seçim (CD/CD-C/Tape) Düðmesi CD çaar, ayrý bir böümde buunan CD deðiþtirici ve kasetçaar arasýnda seçim yapmak için bu düðmeye basýnýz. Saat (Time) Düðmesi Bu düðmeye basarak ekranda çaan CD nin süresi yerine saati görebiirsiniz. RAR LW/MW/FM/CD (6 Diski) Güvenik Özeiki Radyo Eektronik Dijita Saat Saatin Ayaranmasý (Avrupa) TIME düðmesine basarak ekranda saati veya istasyonun frekansýný gösterebiirsiniz. Radyonun RDS saatini (buunduðunuz yerin saatini) ve gediðiniz yerin saatini gösterebime özeiði vardýr. RDS saati, saati yayýnayan bir istasyona baðandýðýnýz anda otomatik oarak ayaranmaktadýr. Gediðiniz yerin saatini sizin ayaramanýz gerekmektedir. Saati ayaramak için TIME düðmesine 2 saniye süre ie basýnýz. Radyonun ekranýnda RDS cock (otomatik) ve Set Home Cock þekinde iki tercih beirecektir. Ýstasyon ayar düðmesini çevirerek ikisinden birini seçiniz. Home Cock seçidiðinde saati gösteren haneer yanýp sönecektir. Saati ayaramak için istasyon ayarý düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. 7

10 Ýstasyon ayar düðmesine bir kez daha basýdýðýnda dakikayý gösteren haneer yanýp sönecektir. Dakikayý ayaramak için istasyon ayarý düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine üçüncü kez basarak saat ayarama iþemini tamamayýnýz. Saat ayarý yapýdýktan sonra Radyo yere saati gösterir. Güvenik Özeiði Bu radyo, içinde gediði aracýn haricinde bir araçta çaýþmaz. Radyo baþka bir araca takýdýðýnda ekranda CODE (Kod) mesajý görüntüenir ve radyo çaýþmayacaktýr. Radyonun ekranýnda CODE mesajý görüntüendiðinde yetkii servise baþvurumaýdýr. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýrmak için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekir. Açma Kapama Düðmesi/(Döner) Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ikinci kez basarak radyoyu kapatabiirsiniz. Eektronik Ses Ayarý Eektronik ses ayar düðmesi her iki yönde de 360 derece durmadan dönebimektedir. Bu düðmenin saða çevrimesi sesi arttýracak, soa 8 çevrimesi sesi azatacaktýr. Müzik sistemi açýdýðýnda sesin seviyesi, son oarak ayarandýðý düzeyde oacaktýr. Kontak açýk, müzik sistemi kapaý hade iken ses sadece azatýabiir, yüksetiemez. Radyo ve CD Çaar Arasýnda Seçim Yapýmasý (MODE Düðmesi) (Radyo Modu) Mode düðmesine üst üste basarak Radyo ve CD çaar arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Ýstasyon Arama (SEEK Düðmesi) (Radyo Modu) SEEK düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW (eðer mevcutsa) veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin sað kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin so kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar (Eðer mevcutsa) (AF LOC Düðmesi) (Radyo Modu) AF düðmesine basýdýðýnda ekranda þu mesajarý gösterecektir: AF ON - LOC ON - AF OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiðini gösterecektir. Bu özeik buunduðunuz bögede yoksa, ekranda NOT AVAILABLE (Mevcut Deði) mesajý görüntüenecektir. AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. AF LOC fonksiyonu, aternatif frekans oarak uusa istasyonara yere istasyonarý ekemektedir. AF OFF, otomatik ayar fonksiyonunu devreden çýkarmaktadýr. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi eðer mevcutsa (Radyo Modu) TA düðmesine basýmasý, Trafik Bigi Sistemini devreye sokacaktýr. Eðer açýk radyo istasyonunun TA fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bunu saðayan istasyonu otomatik oarak arayacak veya ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý görüntüenecektir. TA, son ayaranan istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu (eðer mevcutsa) MW/LW modunda daima devre dýþýdýr. LOAD/EJECT Düðmesi (Radyo Modu) Load/Eject düðmesine basarak CD takýp çýkarabiirsiniz. CD konduðu anda Radyo konumundan CD konumuna geçiecektir. MSG Düðmesi (Radyo Modu) RDS (Radio Data System/Radyo Bigi Sistemi) istasyonu bumak için MSG düðmesine bastýðýnýzda radyo yayýný Radyo Mesajý (eðer mevcutsa) konumuna geçecektir. Mesajýn tamamýný görmek için MSG düðmesine devamý basmak gerekebiir.

11 RW/FF Düðmesi (Radyo Modu) RW/FF düðmesine bastýðýnýzda bir üst frekansa geçiir. Bu özeik MW/LW (eðer mevcutsa) ve FM frekansarýnda çaýþmaktadýr. TUNE (Ayar) Düðmesi (Radyo Modu) Sað tarafta buunan TUNE döner ayar düðmesini çevirirseniz radyonun frekansýný artýrabiir veya indirebiirsiniz. MW/LW (eðer mevcutsa)/fm Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye basarak MW, LW (eðer mevcutsa) ve FM bantarý arasýnda seçim yapabiirsiniz. Sesin Tonunun ve Hoparörer Arasýnda Daðýým Ayarý Döner TUNE düðmesine bastýðýnýzda ekranda BASS (Bas) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek bas seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine ikinci kez bastýðýnýzda ekranda MID mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ara seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine üçüncü kez bastýðýnýzda ekranda TREBLE (Tiz) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek tiz seserin tonunu artýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine dördüncü kez bastýðýnýzda ekranda BAL mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek sað ve so hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine beþinci kez bastýðýnýzda ekranda FADE mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ön ve arka hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine bir kez daha basarsanýz bu ayardan çýkabiirsiniz. RND/PTY Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye bastýðýnýzda 10 saniye boyunca PTY (Program Tipi) modu devreye girecektir. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapmazsanýz PTY simgesi sönecektir. PTY düðmesine 10 saniye içinde bastýðýnýzda istediðiniz program türünü seçebiirsiniz. Düðmeyi saat yönünde veya aksi yönde çevirerek istediðiniz program türeri arasýnda hareket edebiirsiniz. Program türü taramasý yapmak için TUNE düðmesine basýnýz. Mevcut program türeri aþaðýda verimiþtir: Program Türü 16 Hanei Ekran Mesajý Tanýmý deði Mesaj yok Haberer News Günce Oayar Current Affairs Bigi Spor Eðitim Tiyatro Kütür Biim Çeþiti Information Sport Education Drama Cuture Science Varied Speech Pop Müzik Rock Müzik Hafif Müzik Hafif Kasik Müzik Ciddi Kasik Müzik Diðer Müziker Hava Durumu Finans Çocuk Programarý Sosya Konuar Din Teefona Katýýnan Programar Gezi Eðence Caz Müzik Country Müzik Uusa Müzik Eski hiter Fok Müziði Begese Pop Music Rock Music Easy Listening Light Cassics M Serious Cassics Other Music Weather & Metr Finance Chidren s Progs Socia Affairs Reigion Phone In Trave & Touring Leisure & Hobby Jazz Music Country Music Nationa Music Odies Music Fok Music Documentary Hafýza Ayarý Yapmak için Kuanýan DIR/SET Düðmesi (Radyo Modu) Topam 12 FM, 12 MW ve 12 LW (eðer mevcutsa) istasyonu hafýzaya aýnabiir. Hafýzaya amak istediðiniz bir istasyon çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. 9

12 Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye basýnýz ve býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde herhangi bir düðmeye basýmadýðýnda istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Yukarýdaki iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir FM istasyonu ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez bastýðýnýzda radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. FM modunda her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 12 adet istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonar, düðmeye iki kez basýarak seçiebiir. 1-6 Numaraý Düðmeer (Radyo) Bu düðmeer daha önce hafýzaya adýðýnýz istasyonarý açmak için kuanýmaktadýr (12 MW, 12 LW (eðer mevcutsa) ve 12 FM istasyonu). Kuanma Taimatarý - CD Çaar CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. Kontak açýk ve radyo kapaý durumda iken CD çaarýn içine CD koyduðunuzda ekran size CD koymanýz yönünde bir mesaj verecektir. Kontak OFF (Kapaý) durumda iken CD çaarýn içine CD koyduðunuzda ekran size CD koymanýz yönünde bir mesaj verecektir. CD çaar kontak kapatýdýktan sonra 10 dakika boyunca veya sürücü kapýsý açýana dek 10 çaýþmaya devam edecektir. Bu özeik, yetkii servisiniz tarafýndan ipta ediebiir. Bu sistemde kompakt disk (CD), üzerine kayýt yapýabiir kompakt disk (CD-R), üzerine birden faza kayýt yapýabiir kompakt disk (CD-RW), MP3 yükü kompakt disk ve CD ve MP3 içeren çoku kompakt disker çaýnabimektedir. CD Çaara CD Konmasý DÝKKAT! Bu CD çaara sadece 12 cm ik CD konabiir. Farký boyutta CD kuanýmasý CD çaara zarar verebiir. CD çaara radyo kapaý iken CD koyabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak ve radyo açýk (ON) durumda iken CD yereþtirdiðinizde sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi çamaya baþayacaktýr. Ekranda disk numarasý, parça numarasý ve çaan parçanýn geçen süresi (dakika ve saniye cinsinden) görüntüenecektir. CD çaar CD yi çamaya birinci parçadan baþayacaktýr. SEEK Düðmesi (CD Çaar Modu) CD de bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesinin sað tarafýna basýnýz. SEEK düðmesinin so tarafýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz, bir önceki parçanýn baþýna dönebiirsiniz. TA Düðmesi (CD Çaar Modu) TA düðmesi, Trafik Bigi Sistemini açmakta ve kapatmakta kuanýmaktadýr. Açýýnca ekranda TA mesajý görüntüenecektir. Ayrýntýý bigi için Radyo Moduna bakýnýz. LOAD/EJC Düðmesi (CD Çaar Modu) LOAD/EJT Load (CD Çaara CD Konmasý) CD nin konacaðý gözün numarasýna ve LOAD/EJECT düðmesine basýnýz. Ekranda PLEASE WAIT (Lütfen bekeyiniz) mesajý görüntüenecek ve diskin ne zaman konmasý gerektiði (INSERT DISC) beirtiecektir. Ekranda LOAD DISC (Diski takýnýz) mesajý çýkýnca CD yi CD çaara takýnýz. Disk takýýrken ekranda LOADING DISC (Disk takýýyor) mesajý görüntüenecektir. LOAD/EJT Eject (CD Çaardan CD Çýkarýmasý) CD nin buunduðu gözün numarasýna ve LOAD/EJECT düðmesine basýnýz. Disk oduðu yerden öne doðru çýkacaktýr. CD çýkarken ekranda EJECTING DISK (Disk çýkarýýyor)

13 mesajý görüntüenecek ve kuanýcýyý diski amasý için yönendirecektir. LOAD/EJECT düðmesine bastýktan sonra çýkan CD yi yerinden amazsanýz 15 saniye sonra içeri geri aýnacak ve CD çamaya devam edecektir. CD yi çýkardýktan sonra CD çaarýn içinde baþka CD er kamýþ ise, bir sonraki CD çamaya baþayacaktýr. CD yi çýkardýnýz ve CD çaarýn içinde baþka CD kamamýþ ise, sistem CD çaar modunda kaacak ve ekranda NO DISC LOADED (Takýý CD Yok) mesajý görüntüenecektir. TIME (Saat) Düðmesi (CD Çaar Modu) Bu düðmeye basarak ekranda büyük boy CD çama süresi göstergesi ve küçük boy saat göstergesi ie küçük boy CD çama süresi göstergesi ve büyük boy saat göstergesi arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Ýeri / Geri Ama Fonksiyonu (RW/FF) (CD Çaar Modu) Ýeri ama (FF) düðmesini basýý tutarsanýz CD içinde ieri bir konuma; geri ama (RW) düðmesini basýý tutarsanýz CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Her iki iþem de igii düðmeer býrakýana veya baþka bir düðmeye basýana dek devam etmektedir. TUNE Düðmesi (CD Çaar Modu) TUNE düðmesine basarak sesin tonu, sað, so, ön ve arka hoparörere daðýým ayarýný yapabiirsiniz. Ayrýntýý bigi için Radyo Moduna bakýnýz. MW/LW/FM Düðmesi (CD Çaar Modu) Radyo moduna geçiþi saðamaktadýr. RND/PTY Düðmesi (Karýþýk çama düðmesi) (CD Çaar Modu) CD çaar devrede iken bu düðmeye bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak karýþýk sýraanmýþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. Ýeri ama (FF) düðmesini basýý tutarsanýz, CD içinde ieri bir konuma geçersiniz. FF düðmesini býrakýnca bu iþem duracaktýr. Geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda sistem parçanýn baþýna geip çamaya baþayacaktýr. RND düðmesine ikinci kez basarak karýþýk çama fonksiyonunu sona erdirebiirsiniz. SET/DIR Düðmesi (CD Çaar Modu) CD ve MP3 içeren bir disk konduðu zaman, bu düðme ie CD ie MP3 dizini arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. 1-6 Numaraý Düðmeer (CD Çaar Modu) Pay/Load/Eject (CD Çama/Koyma/Çýkarma) fonksiyonarýnýn uyguanacaðý disk seçimi bunara yapýmaktadýr. MP3 çamaya igii not Müzik sistemi MP3 çaabimektedir, ancak kabu ediebien MP3 dosya kayýt ortamarý ve formatarý sýnýrýdýr. MP3 dosyaarý yazarken aþaðýdaki sýnýramaarý göz önüne aýnýz: Destekenen ortam (disk türeri): Müzik sisteminde destekenebien MP3 dosya kayýt ortamarý CD-ROM, CD-R ve CD-RW dir. Destekenen formatar (dosya sistemeri) : Müzik sistemi tarafýndan destekenen formatar ISO 9660 Seviye 1 ve 2 ve Joiet uzantýý dosyaardýr. Bunar haricinde bir formatta kaydedimiþ disker okunurken hata oabiir ve dosya doðru çaýnamayabiir. UDF ve Appe HFS formatarý destekenmemektedir. Müzik sistemi, dosya sistemeri için aþaðýda beirtien sýnýrarý kuanmaktadýr: Maksimum dizin düzeyi:15 Maksimum dosya sayýsý: 255 Maksimum kasör sayýsý: 100 Dosya/kasör isimerinde kuanýabiecek maksimum karakter sayýsý: Seviye 1: 12 (ayraç. ve 3 hanei uzantý dahi) Seviye 2: 31 (ayraç. ve 3 hanei uzantý dahi) 11

14 Hem norma CD ses kayýtarýný hem de bigisayar dosyaarýný (MP3 dosyaarý dahi) birarada buunduran disk formatarý destekenmektedir. Üzerine kayýt yapýdýktan sonra yazmaya açýk býrakýabien disker geneike bu türdendir. Bu tür diskerin yükenmesi daha uzun zaman amaktadýr. Destekenen MP3 dosya formatarý Müzik sistemi sadece uzantýsý *.mp3 oan dosyaarý MP3 dosyasý oarak tanýmaktadýr. Uzantýsý *.mp3 oup MP3 dosyasý omayan dosyaarýn çaýnmasýnda sorun yaþanabiir. Sistem dosyayý geçersiz MP3 oarak tanýmakta ve çamamaktadýr. Ses data veya dosyaarýný MP3 encoder (kodayýcý) kuanarak sýkýþtýrdýðýnýzda aþaðýdaki tabodaki bit hýzarý ve örnekeme frekansarý destekenmektedir. Ayrýca, deðiþken bit hýzarý da (VBR) destekenmektedir. MP3 dosyaarýnýn çoðu 44.1 khz örnekeme deðeri ve 192, 160, 128, 96 veya VBR bit hýzarýný kuanmaktadýr. 12 MPEG Spesifikasyonu MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG-2 Audio Layer 3 Örnekeme Frekansý (khz) Bit hýzý (kbps) Þarkýcý, þarký adý ve abüm adý bigierini içeren ID3 Etiketi (ID3 Tag), birinci versiyon ID3 etiketerinde destekenmektedir. ID3 ikinci versiyon radyoar tarafýndan destekenmemektedir. Payist (þarký istesi) dosyaarý destekenmemektedir. MP3 Pro dosyaarý da destekenmemektedir. MP3 dosyaarýnýn çaýnmasý MP3 verieri içeren bir disk yükendiði zaman, sistem tüm dosyaarý kontro etmektedir. Eðer disk üzerinde çok faza sayýda dosya veya kasör varsa, MP3 dosyaarýnýn çamaya baþamasý daha faza zaman aacaktýr. MP3 dosyaarýnýn yükeme süresi þunardan etkienebiir: Kuanýan ortam - CD-RW disker CD-R diskere kýyasa daha uzun sürede yükenmektedir. Formatar - Norma ses dosyaarý ve MP3 dosyaarýný birarada buunduran disker daha uzun sürede yükenmektedir. Dosya ve kasörerin sayýsý - Dosya ve kasörerin sayýsý fazaaþtýkça yükeme süresi de artmaktadýr. Yükeme hýzýný artýrmak için CD-R disker kuanýmaýdýr. Ayrýca, norma ses dosyaarý ie MP3 dosyaarýný birarada buunduran disker kuanýmamaýdýr. Tek formatý bir disk kaydý yaparken üzerine yazmaya baþamadan önce Disc at Once (Tek kayýt) seçeneðini seçiniz. Kuanma Taimatarý - MP3 CD si Çama Modu SEEK Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Bir sonraki MP3 dosyasýný çamak için SEEK düðmesinin sað tarafýna basýnýz. SEEK düðmesinin so tarafýna basarak MP3 dosyasýnýn baþýna veya haihazýrdaki dosyanýn ik 10 saniyesi içindeyseniz bir önceki MP3 dosyasýna dönebiirsiniz. LOAD/EJECT Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) LOAD/EJT Load (MP3 CD si Çama Modu) CD nin konacaðý gözün numarasýna ve LOAD/EJT düðmesine basýnýz. Ekranda PLEASE WAIT (Lütfen bekeyiniz) mesajý görüntüenecek ve diskin ne zaman konmasý gerektiði (INSERT DISC) beirtiecektir. Ekranda LOAD DISC (Diski takýnýz) mesajý çýkýnca CD yi CD çaara takýnýz.

15 Disk takýýrken ekranda LOADING DISC (Disk takýýyor) mesajý görüntüenecektir. LOAD/EJT Disk Çýkarma CD nin buunduðu gözün numarasýna ve LOAD/EJT düðmesine basýnýz. Disk, oduðu yerden öne doðru çýkacaktýr. CD çýkarken ekranda EJECTING DISK (Disk çýkarýýyor) mesajý görüntüenecek ve kuanýcý diski amasý için yönendiriecektir. LOAD/EJT düðmesine bastýktan sonra çýkan CD yi yerinden amazsanýz, 15 saniye içinde içeri girecek ve CD çamaya devam edecektir. CD yi çýkardýnýz ancak CD çaarýn içinde baþka CD er kamýþ ise, bir sonraki CD çamaya baþayacaktýr. CD yi çýkardýnýz ve CD çaarýn içinde baþka CD yok ise, sistem CD çaar konumunda kaacak ve ekranda NO DISC LOADED (Takýý CD Yok) mesajý görüntüenecektir. MSG Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) MP3 diski çaarken MSG düðmesine basýnýz. Sistem aþaðýdaki bigieri saðayacaktýr : Þarkýnýn Adý, Þarkýcý, Dosya Adý ve Kasör Adý (eðer mevcutsa). MSG düðmesine bir kez daha basarak çaan parçada geçen süre yi gösterme konumuna dönebiirsiniz. Ekranda mesaj veya çaan parçada geçen süreyi gösterirken MSG düðmesini basýý tutarak her bir dosyada yer aan parçaarýn adýný görebiirsiniz. RW/FF Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Düðmenin FF tarafýna basarak MP3 dosyaarý içinde iereyebiirsiniz. TUNE Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) TUNE düðmesine basarak sesin tonu, sað, so, ön ve arka hoparörere daðýým ayarýný yapabiirsiniz. MW/LW/FM Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Radyo moduna dönersiniz. RND/PTY Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Bu düðmeye basarak parçaarý karýþýk sýraya dineyebiirsiniz. SET/DIR Düðmesi (MP3 CD si Çama Modu) Dosya/kasör yapýý MP3 diskerini çaarken bu düðmeye basarak kasöreri görebiirsiniz. TUNE düðmesini çevirerek mevcut kasöreri görebiir veya mevcut kasörer arasýnda hareket edebiirsiniz. Ýstediðiniz kasörü seçmek için TUNE düðmesine basýnýz. 1-6 Numaraý Düðmeer (MP3 CD si Çama Modu) Pay/Load/Eject (CD Çama/Koyma/Çýkarma) fonksiyonarýnýn uyguanacaðý disk seçimi bunara yapýmaktadýr. SATIÞ KODU RBP- KASETÇALAR, AM & FM STEREO RADYO, CD ÇALAR VE ÝSTEÐE BAÐLI CD/DVD DEÐÝÞTÝRÝCÝ KUMANDALARI Radyonun Kuanýmasý Açma Kapama Düðmesi, Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ayný düðmeyi saða çevirerek sesi yüksetebiirsiniz. Radyoyu çaýþtýran güç, kontak anahtarý aracýýðýya saðanmaktadýr. Kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. 13

16 PTY (Program Türü) Düðmesi Bu düðmeye bir kez basýmasý PTY fonksiyonunu 5 saniye boyunca devreye sokacaktýr. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmazsa, PTY simgesi sönecektir. Bu 5 saniyeik süre içinde PTY düðmesine basýmasý, program türünün seçimesine imkan verecektir. Birçok radyo istasyonu PTY bigisini yayýnamamaktadýr. Aþaðýda verien program türerinden seçim yapmak için PTY düðmesini kuanýnýz: Program Türü Büyükere Müzik Kasik Müzik Kasik Rock Üniversite Country Müzik Bigi Caz Yabancý Di Haberer Nostaji Eski hiter Kiþiik Kamu Ritim ve Bues Dini Müzik Dini Sohbeter Rock 14 Ekranda görüen mesaj Adt Hit Cassic Cs Rock Coege Country Inform Jazz Language News Nostaga Odies Persnty Pubic R & B Re Musc Re Tak Rock Program Türü Hafif Müzik Hafif Rock Hafif Ritm ve Bues Spor Sohbet Top 40 Hava Durumu Ekranda görüen mesaj Soft Soft Rock Soft R&B Sports Tak Top 40 Weather PTY simgesi ekranda iken SEEK (Ara) düðmesine basarsanýz radyoyu ayný PTY kategorisinde oan bir sonraki istasyona ayarayabiirsiniz. PTY fonksiyonu sadece FM ve Uydu (eðer mevcutsa) modarýnda çaýþmaktadýr. Bir sonraki PTY istasyonu aranýrken ekranda SEEK (Arýyor) mesajý yanýp sönecektir. Eðer seçii PTY kategorisi içinde istasyon buunamaz ise, radyo ayaranmýþ son istasyona dönecektir. PTY (Program Türü) modunda iken bir hafýza düðmesine basarsanýz, radyo PTY modundan çýkacak ve basýan hafýza düðmesiye iiþkii istasyon devreye girecektir. PTY düðmesine bastýktan sonra SCAN (Tara) düðmesine basarsanýz, tüm FM bandý taranacak ve PTY türünü yayýnayan tüm RDS istasyonarýnda duracak ve her istasyon 5 saniye boyunca çaacaktýr. Tüm FM bandý tarandýktan sonra son istasyonda duracaktýr ve PTY simgesi sönecektir. Seek (Ýstasyon Arama) Düðmesi SEEK düðmesine basýp býrakarak bir sonraki AM veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için, düðmenin üst kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin at kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanmaktadýr. Scan (Tarama) Düðmesi SCAN düðmesine basýp býrakarak bir sonraki AM veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Radyo bir sonra ki istasyona geçmeden önce buduðu her istasyonda 5 saniye yayýn yapacaktýr. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. Tune (Ýstasyon Ayarý) Düðmesi TUNE düðmesine yukarý ve aþaðý basarak frekansý artýrabiir veya düþürebiirsiniz. Eðer düðmeye süreki basarsanýz siz düðmeyi býrakana dek istasyon arama iþemi devam edecektir. Numaraar süreki oarak ekranda görüntüenecek ve siz düðmeye bastýðýnýz sürece deðiþecektir. Baance - BAL Düðmesi (Sesin Sað ve So Hoparörere Daðýtýmasý) Baance düðmesi, sesin so veya sað hoparörere daðýýmýný kontro etmektedir. BAL düðmesini içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin sað-so hoparör ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz.

17 Fade Düðmesi (Sesin Ön ve Arka Hoparörere Daðýtýmasý) Fade düðmesi, sesin ön ve arka hoparörere daðýýmýný kontro etmektedir. FADE düðmesini içeri ittiðinizde dýþarý fýrayacaktýr. Sesin ön-arka hoparör ayarýný yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itiniz. Sesin Ton Ayarý (Tone Contro) Tone düðmesi BASS (Bas) ve TREBLE (Tiz) frekansarýný kontro etmektedir. Her ikisi de, orta kýsýmda bir duraksama özeiði oan kaydýrmaý yapýdadýr. Ayarý yukarý aþaðý kaydýrarak sesin bas ve tiz ayarýný yapabiirsiniz. Orta kýsým bas ve tiz seserin dengeendiði bir ses çýkmasýný saðamaktadýr. AM/FM Seçimi AM/FM düðmesine basarak AM ve FM frekansarý arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Devrede oan frekans (AM veya FM) istasyonun frekansýnýn hemen yanýnda yer aacaktýr. Stereo yayýn yapan istasyon ayarandýðýnda ekranda ST ibaresi görüntüenecektir (Bu özeik sadece FM frekansýnda buunmaktadýr). Ýstasyonarýn Hafýzaya Aýnmasý Hafýzaya amak istediðiniz bir istasyon çaarken SET düðmesine basýnýz. Radyonun ekranýnda SET 1 yazýsý görüntüenecektir. Bu istasyona iiþkiendirmek istediðiniz düðmeye (1-5) basýp býrakýnýz. SET düðmesine basýdýktan sonra 5 saniye içinde düðmeye basmazsanýz istasyon hafýzaya aýnmadan çamaya devam edecektir. Bu iþemeri tekrarayarak her bir düðmeye ikinci bir istasyon ekeyebiirsiniz, ancak tek istisnasý þudur: SET düðmesine iki kez basarsanýz, radyonun ekranýnda SET2 yazýsý görüntüenecektir. AM ve FM konumarýnda her bir düðme SET1 ve SET2 için ayaranabiir. Bu sistem, hafýzaya 10 adet AM ve 10 adet FM istasyonu ama imkaný vermektedir. SET2 hafýzasýna aýnan istasyonarý düðmeye iki kez basarak seçebiirsiniz. Time (Saat) Düðmesi TIME düðmesine basarak ekranda istasyonun frekansý veya saatin görüntüenmesini saðayabiirsiniz. Bir tükenmez kaem ucu veya benzer bir cisim kuanarak saati ayaramak için H düðmesine, dakikayý ayaramak için M düðmesine basýnýz. Düðmeye her bastýðýnýzda igii rakam yükseecektir. Saat ayarý konumundan çýkmak için herhangi bir düðmeye basýnýz. Gene Bigier Bu sistem, FCC kuraarý 15. Böüm ve Industry Canada RSS-210 a uygundur. Çaýþmasý þu iki koþua baðýdýr: 1. Bu cihaz zararý parazitere neden omamaýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çaýþmaara neden oacak paraziter de dahi omak üzere her türü paraziti yakaamaýdýr. Kuraara uymaka yükümü tarafýn açýk biçimde onayamadýðý deðiþikiker, kuanýcýnýn bu sistemi kuanma yetkisini geçersiz kýabiir. Kasetçaarýn Kuanýmasý Kasetin açýk tarafý sað yanda oacak þekide kaseti içeri itiniz, kasetçaarýn mekanik sistemi kaseti yumuþak bir þekide içeri aýp çama konumuna getirecektir. Aþýrý soðuk havaarda kasetçaarýn mekanizmasýnýn düzgün çaýþmasý için birkaç dakika ýsýnmasý gerekebiir. Kasetin arýzaý omasýndan doayý çýkan sesin performansý düþük kaitede oabiir. Kasetçaarýn kafasýný yýda en az iki kez temizeyiniz ve manyetikiðini gideriniz. Kasetin Yüzü /PTY Kasetçaar modunda düðmesine bastýðýnýzda kasetin diðer yüzü çaacaktýr. Kasetin çadýðý yüz ekranda görüntüenir. Saat her zaman gösterimektedir. Tape (Kasetçaar) Düðmesi Tape düðmesine basarak Kasetçaar moduna geçebiirsiniz. Seek (Arama) Düðmesi Kaset içinde bir sonraki parçaya geçmek için SEEK düðmesinin üst kýsmýna, çamakta oan parçanýn baþýna gitmek için ise SEEK düðmesinin at kýsmýna basýnýz. Kaset içinde ieri ve geri 1-7 parça gidebimek için SEEK düðmesine yukarý veya aþaðý basabiirsiniz. Bir parça geçmek için SEEK 15

18 düðmesine bir kez, iki parça geçmek için SEEK düðmesine iki kez basýnýz. SEEK düðmesine topam kaç kez bastýðýnýz ekranda görüntüenecektir. FF/RW veya AM/FM düðmeerinden herhangi birine basarak SEEK fonksiyonunu devreden çýkarabiirsiniz. Fast Forward - FF (Ýeri Sarma Fonksiyonu) Kaseti çadýðý yönde ieriye sarmak için FF düðmesine basýp býrakýnýz. Sarma iþemi düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geindiðinde kaset ters yönde çamaya devam edecektir. Rewind - RW (Geri Sarma Fonksiyonu) Kaseti çadýðý yönün tersine sarmak için RW düðmesine basýp býrakýnýz. Sarma iþemi düðmeye tekrar basýana veya kasetin sonuna geene dek sürecektir. Kasetin sonuna geindiðinde kaset ters yönde çamaya devam edecektir. EJT Tape (Kaset Çýkarma) Düðmesi EJT TAPE düðmesine basarak kaseti çýkarabiirsiniz. Meta Kaset Seçimi (70µ) Kasetçaarýn içine standart 70µ (meta) kaset konduðunda kasetçaar otomatik oarak doðru ekoayzeri seçecektir. Kaset Koruma Sistemi Aracýn kontak anahtarý kapatýdýðýnda veya 16 radyonun ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesi kapatýdýðýnda (kasetçaarýn gücü kesidiðinde), kasetin zarar görmemesi için sistem otomatik oarak kaseti dýþarý çýkarmakta, güç tekrar gediðinde ise kaseti içeri aarak kadýðý yerden çamaya devam etmektedir. Doby Gürütü Azatma Sistemi Doby Gürütü Azatma Sistemi*, kasetçaar açýdýðý anda otomatik oarak devreye girmekte, ancak istenidiðinde düðmesinden kapatýabimektedir. Doby sistemini açmak/kapamak için kaseti içeri ittikten sonra Doby NR düðmesine basýnýz (düðme 2). Doby Sistemi devreden çýkarýdýðýnda ekrandaki NR ýþýðý sönecektir. * Doby gürütü azatma sistemi, Doby Laboratories Licensing Corporation dan aýnan isans çerçevesinde ima edimektedir. Doby ve çift D semboü, Doby Laboratories Licensing Corporation ýn ticari markaarýdýr. CD Çaarýn Kuanýmasý CD çaarýn çaýþmasý için kontak anahtarý ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) ve ses düðmesi ON (Açýk) konumunda omaýdýr. CD nin CD Çaarýn Ýçine Konmasý Radyo kapaý konumda iken CD takabiir veya çýkarabiirsiniz. Kontak açýk ve radyo kapaý hade CD takarsanýz ekranda CD ve saat görüntüenir. Güç açýksa sistem radyo konumundan CD konumuna geçecek ve CD yi taktýðýnýzda çamaya baþayacaktýr. Ekranda parça numarasý ve çaan müziðin süresi dakika ve saniye oarak görüntüenecektir. CD, birinci parçadan itibaren çamaya baþayacaktýr. Seek (Arama) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik saniyesi içindeyseniz bir önceki parçaya dönebiirsiniz. Scan (Tarama) Düðmesi Her parçadan 10 saniye çamak için SCAN düðmesine basýnýz. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. EJT CD (CD Çýkarma) Düðmesi EJT CD düðmesine bastýðýnýzda koayca aabimeniz için CD öne çýkacaktýr. Sistem, radyo konumuna geçecektir. CD yi 15 saniye içinde çýkarmazsanýz tekrar içeri girecek ve sistem radyo konumunda devam edecektir. Disk, radyo ve kontak kapaý iken dýþarý çýkarýabiir.

19 FF/TUNE/RW (Ýeri/Geri Ama Fonksiyonu) Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde ieri bir konuma, geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Her iki iþem de igii düðme býrakýana dek devam etmektedir. RND/Program Düðmesi 4 Numaraý Program Düðmesi (Karýþýk Çama Fonksiyonu) CD çaar devrede iken RND düðmesine (4 numaraý düðme) bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesine basarak karýþýk biçimde seçimiþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. RND düðmesine (4 numaraý düðme) basarak bu fonksiyonu devreden çýkarabiirsiniz. MODE Düðmesi MODE düðmesine basarak CD çaar, CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa) ve uydu radyo yayýný (eðer mevcutsa) arasýnda seçim yapabiirsiniz. Uydu Radyo (eðer mevcutsa) yayýnýný seçmek için SIRIUS sözcüðü görüntüenene kadar MODE düðmesine basýnýz. Sýrasýya þunar görüntüenecektir: Üç saniye sonra, 5 saniye boyunca o an mevcut oan istasyonun adý ve numarasý görüntüenecektir. Daha sonra, 5 saniye boyunca mevcut program tipi ve kana numarasý görüntüenecektir ve bu bigi bir iþem yapýana kadar ekranda kaacaktýr. Uydu Radyo modunda iken sistemin içinde bir CD veya kaset buunabiir. Time (Saat) Düðmesi TIME düðmesine basarak geçen CD çama süresinin ve saatin görüntüenmesi arasýnda seçim yapabiirsiniz. CD/DVD Deðiþtiricinin Kuanýmasý Eðer Mevcutsa MODE Düðmesi MODE düðmesine basarak CD çaar ve CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa) arasýnda seçim yapabiirsiniz. Disc Up/Program Düðmesi 1 Bir sonraki CD yi çamak için DISC (1. düðme) düðmesine basýnýz. RND/Program Düðmesi 4 (Karýþýk Çama Fonksiyonu) CD çaar devrede iken RND düðmesine (4 numaraý düðme) bastýðýnýzda CD içindeki parçaar karýþýk bir sýraama ie çaacaktýr. SEEK düðmesinin üst tarafýna basarak karýþýk sýraanmýþ parçaar içinde bir sonraki parçaya geçebiirsiniz. RND düðmesine (4 numaraý düðme) ikinci kez basarak karýþýk çama fonksiyonunu sona erdirebiirsiniz. FF/RW TUNE (Ýeri/Geri Ama Fonksiyonu) Ýeri ama (FF) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde ieri bir konuma, geri ama (RW) düðmesine bastýðýnýzda CD içinde geri bir konuma geçersiniz. Ýeri ve geri gitme iþemi yapýýrken müzik sesi duyumaktadýr. Disc Down/Program Düðmesi 5 DISC düðmesine (5 numaraý düðme) basarak bir önceki CD yi çaabiirsiniz. Seek (Arama) Düðmesi CD de yer aan bir sonraki parçayý çamak için SEEK düðmesinin üst kýsmýna basýnýz. SEEK düðmesinin at kýsmýna basarak çaan parçanýn baþýna veya haihazýrda çaan parçanýn ik saniyesi içindeyseniz bir önceki parçaya dönebiirsiniz. Time (Saat) Düðmesi Bu düðmeye basarak ekranda çaan CD nin süresi ve saat arasýnda seçim yapabiirsiniz. Scan (Tarama) Düðmesi Her parçadan 10 saniye çamak için SCAN düðmesine basýnýz. Tarama iþemini durdurmak için SCAN düðmesine ikinci kez basýnýz. 17

20 REG LW/MW/FM/CD Güvenik Özeiki Radyo Eektronik Dijita Saat Saatin Ayaranmasý (Avrupa) TIME düðmesine basarak ekranda saati veya istasyonun frekansýný gösterebiirsiniz. Radyonun RDS saatini (buunduðunuz yerin saati) ve gediðiniz yerin saatini (Home Cock) gösterebime özeiði vardýr. RDS saati, bunu yayýnayan bir istasyona baðandýðýnýz anda otomatik oarak ayaranmaktadýr. Gediðiniz yerin saatini sizin ayaramanýz gerekmektedir. Gediðiniz yerin saatini ayaramak için TIME düðmesine 2 saniye süre ie basýnýz. Radyonun ekranýnda RDS cock (varsayýan) ve Set Home Cock þekinde iki seçenek veriecektir. Ýstasyon ayar düðmesini çevirerek ikisinden birini seçiniz. Home Cock seçidiðinde saati gösteren haneer yanýp sönecektir. Saati ayaramak için istasyon ayarý (Tune) düðmesini 18 saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine bir kez daha bastýðýnýzda dakikayý gösteren haneer yanýp sönecektir. Dakikayý ayaramak için istasyon ayarý (Tune) düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz. Ýstasyon ayar düðmesine üçüncü kez basarak saat ayarama iþemini tamamayýnýz. Saat ayarý yapýdýktan sonra Radyo gediðiniz yerin saatini gösterir konumda oacaktýr. Güvenik Özeiði Bu radyo, içinde gediði aracýn haricinde bir araçta çaýþmaz. Radyo baþka bir araca takýdýðýnda ekranda CODE (Kod) mesajý görüntüenir ve radyo çaýþmayacaktýr. Radyonun ekranýnda CODE mesajý görüntüendiðinde yetkii servise baþvurumaýdýr. Kuanma Taimatarý Radyo Modu Radyoyu çaýþtýrmak için kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda omasý gerekmektedir. Açma Kapama Düðmesi/(Döner) Ses Düðmesi ON/VOL (Açma/Ses) düðmesine basarak radyoyu açabiir, ikinci kez basarak radyoyu kapatabiirsiniz. Eektronik Ses Ayarý Eektronik ses ayar düðmesi her iki yönde de 360 derece durmadan dönebimektedir. Bu düðmenin saða çevrimesi sesi arttýracak, soa çevrimesi sesi azatacaktýr. Müzik sistemi açýdýðýnda sesin seviyesi son oarak ayarandýðý düzeyde oacaktýr. Kontak açýk, müzik sistemi kapaý hade iken ses sadece azatýabiir, yüksetiemez. Radyo ve CD Çaar Arasýnda Seçim Yapýmasý (MODE Düðmesi) (Radyo Modu) Mode düðmesine üst üste basarak Radyo ve CD çaar arasýnda geçiþ yapabiirsiniz. Radyo LW/MW/FM de ve CD takýý iken Mode düðmesine basýdýðýnda sistem CD moduna geçecektir. Radyo moduna geçmek için LW/MW/FM düðmesine basýmaýdýr. Ýstasyon Arama (SEEK Düðmesi) (Radyo Modu) SEEK düðmesine basarak ve býrakarak bir sonraki MW/LW (eðer mevcutsa) veya FM radyo istasyonunu arayabiirsiniz. Ýstasyonarda (sayýsa oarak) yukarý gitmek için düðmenin sað kýsmýna, aþaðý gitmek için düðmenin so kýsmýna basabiirsiniz. Yeni bir seçim yapýana kadar radyo buunduðu istasyona ayarý kaacaktýr. Düðmeye süreki bastýðýnýz takdirde serbest býrakýana dek istasyonarýn geçimesi saðanýr. AF Düðmesi (Aternatif Ýstasyonar ve Yere Ýstasyonar) (Eðer mevcutsa) (Radyo Modu) AF düðmesine basýmasý ekranda þu mesajarý gösterecektir: AF ON - LOC ON - AF OFF. Radyo ekraný, LOC ve AF nin devreye girdiði zaman bunu gösterecektir. Bu özeik buunduðunuz bögede yoksa ekranda NOT AVAILABLE (Mevcut Deði) mesajý görüntüenecektir.

21 AF fonksiyonu, mevcut istasyonun yayýn kaitesi düþtüðü zaman ayný uusa programýn yayýnandýðý baþka bir istasyona geçiþ saðamaktadýr. AF LOC fonksiyonu, aternatif frekans oarak uusa istasyonara yere istasyonarý ekemektedir. AF OFF, otomatik ayar fonksiyonunu devreden çýkarmaktadýr. TA (Trafik Bigi Sistemi) Düðmesi eðer mevcutsa (Radyo Modu) TA düðmesine bastýðýnýzda Trafik Bigi Sistemini devreye girecektir. Eðer açýk radyo istasyonunun TA fonksiyonu yoksa veya RDS istasyonu deðise, radyo bunu saðayan istasyonu otomatik oarak arayacak veya ekranda NO TA (Trafik Bigi Sistemi mevcut deði) mesajý görüntüenecektir. CD modunda TA, ayaranan son istasyondan geen trafik bigierine önceik verecektir. TA fonksiyonu, MW/LW modunda (eðer mevcutsa) daima kapaýdýr. EJECT Düðmesi (Radyo Modu) Eject düðmesine basarak CD yi CD çaarýn içinden çýkarabiirsiniz. CD konduðu anda Radyo modundan CD moduna geçiecektir. INFO Düðmesi (Radyo Modu) RDS istasyonu (arama harferi gösterien) bumak için INFO düðmesine bastýðýnýzda radyo yayýný FM yayýnýndan (sadece FM modunda) Radio Text Message (Radyo Yazýý Mesajý) (destekenmekteyse) konumuna dönecektir. Tüm mesajý görmek için INFO düðmesine süreki basmak gerekebiir. RW/FF Düðmesi (Radyo Modu) RW/FF düðmesine basýmasý bir üst frekansa geçimesini saðamaktadýr. Bu özeik MW/LW (eðer mevcutsa) ve FM frekansarýnda çaýþmaktadýr. TUNE (Ayar) Düðmesi (Radyo Modu) Sað tarafta buunan TUNE döner ayar düðmesini çevirerek radyonun frekansýný artýrabiir veya indirebiirsiniz. LW (eðer mevcutsa)/mw/ FM Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye basarak uzun daga (LW - eðer mevcutsa), orta daga (MW) ve frekans modüasyonu (FM) bantarý arasýnda seçim yapabiirsiniz. Sesin Tonunun ve Hoparörer Arasýnda Daðýýmýnýn Ayarý Döner TUNE düðmesine bastýðýnýzda ekranda BASS (Bas) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek bas seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine ikinci kez bastýðýnýzda ekranda MID mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ara seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine üçüncü kez bastýðýnýzda ekranda TREBLE (Tiz) mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek tiz seserin tonunu arttýrabiir veya azatabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine dördüncü kez bastýðýnýzda ekranda BAL mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek sað ve so hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine beþinci kez bastýðýnýzda ekranda FADE mesajý görüntüenecektir. TUNE düðmesini saða veya soa çevirerek ön ve arka hoparörere giden ses düzeyini ayarayabiirsiniz. Döner TUNE düðmesine bir kez daha basarak bu ayaramadan çýkabiirsiniz. RND/PTY Düðmesi (Radyo Modu) Bu düðmeye bastýðýnýzda 10 saniye boyunca PTY modunu devreye girecektir. Bu süre içinde herhangi bir iþem yapýmaz ise, PTY simgesi sönecektir. PTY düðmesine 10 saniye içinde basýmasý, istenen program türünün seçimesini saðayacaktýr. Ýstasyon ayar (Tune) düðmesini saat yönünde veya saatin aksi yönde çevirerek istediðiniz program türeri arasýnda hareket edebiirsiniz. PTY taramasý yapmak için istasyon ayar (Tune) düðmesine basýnýz. Mevcut program türeri aþaðýda verimiþtir: Program Türü 16 Hanei Ekran Mesajý Tanýmý deði Mesaj yok Haberer Günce Oayar Bigi Spor Eðitim News Current Affairs Information Sport Education 19

Müzik Sistemi Pasaportu. Seri No./Kod No. MÜfiTER N N ADI SOYADI. (ET KET BURAYA YAPIfiTIRINIZ)

Müzik Sistemi Pasaportu. Seri No./Kod No. MÜfiTER N N ADI SOYADI. (ET KET BURAYA YAPIfiTIRINIZ) MÜZÝK SÝSTEMLERÝ Kullaným Kýlavuzu Müzik Sistemi Pasaportu MÜfiTER N N ADI SOYADI (BURADAN KATLAYIP YIRTINIZ) Radyonun ön yüzünde bulunan seri numaras etiketini ç kar p buraya yap flt r n z. Seri No./Kod

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

Önsöz Yeni aracýnýz oarak bir MITSUBISHI ürününü seçtiðiniz için teþekkürer. Bu kuanma e kitabý, aracýnýzýn bir çok ince özeikerini daha iyi anayarak, onun tüm konforunu yaþayabimenizi saðayacaktýr. Kitapta,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13 603.46.922 Radio Ducato_TR.qxp 05.12.2006 15:57 Page 1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi.

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi. SEL GoldMaster www.goldmaster.com.tr D-8030 USB USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi REL BAND VOL+ MUTE AMS SRC VOL- AUX IR Not: Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen kullanma kýlavuzunu dikkatlice

Detaylı

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V www.vdo.com TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR722U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

FADER (ön/arka hoparlörler arasýndaki balans) ayarý... 14 LOUDNESS fonksiyonu... 14 Telefon baðlantýlarý... 14

FADER (ön/arka hoparlörler arasýndaki balans) ayarý... 14 LOUDNESS fonksiyonu... 14 Telefon baðlantýlarý... 14 603.46.849 Radio 198 BRAVO-TR.qxp 07.02.2008 15:54 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)...

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler...

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 603_95_239_Radio Doblo_TR_1ed 9.12.2010 11:05 Page 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5 603_97_924_500_presa GB_1ed 15.05.2012 14:20 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kumandalar... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında MO0605-EA Kuanım Kıavuzu 4732 4733 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için önceike sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararanmanız için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, gereki oduğunda tekrar

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik İçerik Genel Rehber MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 3269

www.ersa.com.tr Tebrik İçerik Genel Rehber MO1106-EA Kullanım Kılavuzu 3269 MO1106-EA Kuanım Kıavuzu 3269 Tebrik u ASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. inizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyunuz. inizi ışık aan yererde muhafaza

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Gufo Serisi Medya Oynatıcı Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu

Gufo Serisi Medya Oynatıcı Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Gufo Serisi Medya Oynatıcı Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Gufo Plus Black (2GB) Gufo Ultra Black (4GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi

Detaylı

CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU

CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Önlemler Sadece12-volt DC negatif topraklı elektrik sistemi kullanın. Üniteyi monte ederken ve bağlantısını yaparken araç aküsünün

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ARAÇ RADYOSU BEAT SIMPLY CLEVER İçindekiler 1 İçindekiler Radyo...................................... Radyo - Genel bakış........................... Önemli bilgiler................................

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg ĐÇĐNDEKĐLER Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ Özellikler Tuş Takımı Çalıştırma - Cihazı açma kapama - Alarm ayarları - Tartım Fonksiyonu - Sayıcı Fonksiyonu - Yüzdeleme Fonksiyonu Hata Mesajları

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Cihazlar ve göstergeler

Cihazlar ve göstergeler Cihazar ve göstergeer EMU41781 6Y9 Çok Fonksiyonu Renk Göstergesi 6Y9 Çok fonksiyonu Renk Göstergesi (bundan sonra Çoku Gösterge diye an acakt r) motor durumunu ve uyar bigierini gösterir. Görüntüenen

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

Hýrsýzlýða karþý koruma... 13

Hýrsýzlýða karþý koruma... 13 603.46.325 Radio PuntoNew TR.qxd 10.04.2006 12:33 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Bakým ve tamir... 4 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler...

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V www.vdo.com CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU VDO_CD716U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece 12-volt DC negatif topraklı elektrik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214 MO1005-E Kuanım Kıavuzu 3214 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi şekide yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak için e atında

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý Hýrsýzlýða karþý koruma... 13

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý Hýrsýzlýða karþý koruma... 13 603.46.922 Radio Ducato_TR.qxp 30.10.2006 15:10 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler...

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 4.1 TUŞLAR... 5 4.2 Ekran...

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi

KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi SIMPLY CLEVER KULLANMA KILAVUZU Blues bilgi/eğlence sistemi 6V0012777CB Önsöz Bu kullanma kılavuzu Blues bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir. Bu kılavuza uygun

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

GÜÇ ÖÇE EP04/04S Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300 V AC 4565 Hz. () : 0500

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20

Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20 Serisi Komatsu nun Yeniikçi Teknoojieriye Topam Ýþetim Maiyeterini Düþürün Geiþmiþ motor teknoojieri ve Komatsu nun eþsiz hidroik sistemi sayesinde, yeni CX50 serisi topam iþetim maiyeterinde kayda deðer

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

NAVİGASYON VE SES SİSTEMİ - TÜRKÇE -

NAVİGASYON VE SES SİSTEMİ - TÜRKÇE - - TÜRKÇE - www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Not: Lütfen bu kılavuzu iyice okuyun ve cihazı kullanmadan önce referans olarak saklayın. Güvenli bir sürüş için, sürüş esnasında ekrana sürekli bakmayın.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

TANITIM... 3 Tavsiye Yol güvenliði Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý Koruma ve Bakým CD... 4 Teknik bilgiler...

TANITIM... 3 Tavsiye Yol güvenliði Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý Koruma ve Bakým CD... 4 Teknik bilgiler... ... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - CD... 4 Teknik bilgiler... 5... 6 Genel özellikler... 8 - Radyo bölümü... 8 - CD bölümü... 8 - Ses bölümü...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı