ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU"

Transkript

1 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Emir Zafer HOŞGÜN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği bölümü,eskişehir, * Berrin Bozan:Anadolu Üniversitesi,Eskişehir, 26000, Özet - Bu çalışmada, basınçlı sıvı ekstraksiyon parametrelerinin, kırmızı üzüm (Vitis vinifera L.) çekirdeğinden yağ ekstraksiyonu üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, çözücü olarak hekzanın kullanıldığı çalışmada, partikül boyutu, sıcaklık ve zaman bağımsız değişkenleri kullanılarak 2 3 düzeyinde Cevap Yüzey Yöntemi (RSM) ile merkezi tümleşik (Central Composite) deney tasarımı yapılmış ve çalışılan parametrelerin üzüm çekirdeği yağı verimi üzerine etkileri gözlenerek %95 güven aralığında model eşitliği geliştirilmiştir. Ekstraksiyon sonucunda kuru baz üzerinden hesaplanan yağ verimleri %4,81-%,78 arasında değişmiştir. Beklendiği üzere, sıcaklığın ve ekstraksiyon zamanının artması ve partikül büyüklüğünün azalmasıyla yağ verimi artmıştır. Çalışılan parametreler sonucunda en yüksek yağ verimi %,78 ile 60 o C, 0,33 mm ortalama partikül boyutu ve 20 dk da elde edilmiştir. Yağ verimleri sıcaklık, zaman ile doğrusal, partikül boyutunun da doğrusala ilaveten karesi ile etkilendiği görülmüştür. Modelin cevap için olabilirlik değeri p<0,0001 bulunmuş, model eşitliğinin cevapları %99,3 oranında açıkladığı gözlenmiş ve modelden sapmanın önemsiz (p>0,05) olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Basınçlı Çözücü Ekstraksiyonu, Üzüm Çekirdeği yağı, Cevap Yüzey Metodu GİRİŞ Şarap endüstrisinin yan ürünü olan üzüm çekirdeği yağına olan ilgi son yıllarda gıda, ilaç ve kozmetik alanlarında sıkça kullanılmasından dolayı hızla artmaktadır. Şarap üretiminden elde edilen üzüm çekirdekleri genel olarak yağ üreticilerine satılmaktadır. Zengin bir antioksidan kaynağı olan üzüm çekirdekleri kozmetik ve ilaç sektöründe hammadde olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca kolestrol üzerine çok fazla olumlu etkiye sahiptirler [5]. Son yıllarda omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerince (PUFA) zengin bitkisel yağların sağlık üzerinde olumlu etkilerinin görülmesiyle bu ürünlere tüketici talebi artmış, talebe paralel olarak da doğal ürünlerin elde edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, etkili bileşenlerin analizleri üzerine çalışmalarda artış gözlenmiştir. Şarap ve meyve suyu endüstrisinin önemli bir yan ürünü olan üzüm çekirdeğinden elde edilen yüksek oranda linoleik asit ve vitamin E içeriği bakımından zengin yağ, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisin önemli hammaddelerinden birisidir [1,2]. Geleneksel olarak yağlı tohumlardan endüstriyel yağ üretimi çözücü ekstraksiyonu ile gerçekleşmektedir, ancak önemli bir miktar yağ tohumda ekstre edilmeden kalmaktadır. Son yıllarda doymamış yağ asitlerince zengin özel yağların üretiminde süperkritik CO 2 ekstraksiyonu yöntemi ile başarı ile uygulanmaktadır [3]. Henüz endüstriyel uygulaması bulunmayan, yüksek sıcaklık ve basınçlarda çözücünün katı matrise daha iyi penetre olma avantajına sahip ekstraksiyon tekniği olan basınçlı sıvı ekstraksiyonu yöntemi ise özellikle laboratuar ölçekte içerik ve kompozisyon belirleme çalışmalarında geleneksel Soxhlet ekstraksiyon yöntemine alternatif olarak kullanılmaktadır [4]. Basınçlı çözücü ekstraksiyonu yeni bir ekstraksiyon tekniği olarak sayılabilir. Bu yöntemde katı hammadde ekstraksiyon hücresine yerleştirilir ve yüksek basınç (1500 psi) ve kaynama noktasının üzerindeki bir sıcaklık altında ekstre edilir. Basınçlı çözücü ekstraksiyonunun yüksek performansı aşağıdaki parametrelere bağlanmaktadır. Bu parametreler;

2 yüksek sıcaklıklarda çözücünün yüksek çözme gücüne sahip olması, yüksek sıcaklık ve çözücü çözünen etkileşiminden dolayı yüksek difüzyon hızına sahip olmalarıdır [6]. Bu çalışmanın amacını yüzey yanıt deney tasarım yöntemi ile basınçlı ekstraksiyon parametrelerinin üzüm çekirdeği yağ verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Çalışmalar ASE 0 (Dionex) marka basınçlı sıvı ekstraksiyonu sistemi ile sabit 1700 psi basınç altında ml lik ekstraksiyon hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak hekzanın kullanıldığı, tek kademede ikişer kez tekrarlanan deneylerden elde edilen verimlerin ortalama değerleri kullanılmıştır. Ekstraksiyon işlemi tamamlandıktan sonra hammadde ekstraktör hacminin %60 ı olacak şekilde ekstraksiyon çözücüsü ile yıkanmış ve ekstre çözeltilerinden hekzan 40 o C da vakum altında döner buharlaştırıcıda (Heidolph Laborota 4000) uzaklaştırılmıştır. Yağ verimleri kuru temel üzerinden % olarak hesaplanmıştır. Basınçlı ekstraksiyon parametrelerinin üzüm çekirdeği yağ verimi üzerine etkilerini incelemek ve en yüksek verimin elde edildiği koşulları belirlemek için gerekli deney planının oluşturulması amacıyla Cevap Yüzey deney tasarım yöntemi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin yağ verimine etkisi tasarım değişken sayısı (n) =3 olmak üzere, 8 faktöriyel nokta (2 n ), 6 eksenel nokta (2n) ve merkez noktada 3 tekrar deneyi ile toplam 17 deneyden oluşmaktadır. Bağımsız değişken olarak sıcaklık, (T; o C), ortalama partikül boyutu (P; 0,52 1,05 mm) ve zaman (Z; 30 dk) faktörleri seçilmiştir. Yağ verimi (%) bağımsız değişkenlerin fonksiyonu olarak aşağıda verilen ikinci derece polinom eşitliği kullanılarak belirlenmiştir. Y = β + βt + β P+ β Z + β T + β P + β Z + β TP+ β TZ + β ZP Bu eşitlikte Y, yağ verimi (%); β 0, sabit; β i, β ii ve β ij sırası ile doğrusal, ikinci derece ve etkileşim katsayılarıdır. Model %95 güven aralığında oluşturulmuş ve cevap yüzeyi tasarımındaki katsayılar Minitab 14 istatistik programı ile belirlenmiştir. SONUÇLAR ve TARTIŞMA Ekstraksiyon sonucunda kuru baz üzerinden hesaplanan yağ verimleri %4,81-%,78 arasında değişmiştir. Sıcaklığın ve ekstraksiyon zamanının artması ile yağ verimi artmıştır. Ancak verim artışına etki eden en önemli parametrenin partikül büyüklüğünün olduğu gözlenmiştir. 60 o C de, 20 dk ekstraksiyon zamanda 1,05-0,52 partikül boyutu aralığında, verim %5-6 iken bu oran 0.33 mm de %,78 e çıkmıştır. 0,78 mm ortalama partikül boyutu ile 8 saat Soxhlet ekstraksiyonu sonucunda % 7,76 verimle yağ elde edilirken, aynı partikül boyutuna sahip hammaddeden 60 o C ve 20 dk da elde edilen yağ verimi % 6,09 (Soxhlet veriminin %78 i), olarak bulunmuştur. Cevap yüzey deney tasarımında kullanılan bağımsız değişkenlerin değerleri ve bu noktalarda yapılan deneylerden elde edilen elde edilen yağ verimleri (%) Çizelge 1 de verilmiştir. Yağ verimleri sıcaklık ve zaman ile doğrusal, partikül boyutu ile de doğrusala ilaveten karesi ile etkilendiği görülmüştür. Etkili olmayan parametrelerin modelden çıkartılmasıyla oluşturulan model eşitliği aşağıda verilmiştir. % yağ verimi= 8, ,0701 T -12,9741 P+0,1941 Z+8,9447 P 2-0,0647 TxP-0,1860 PxZ

3 Modelin cevap için olabilirlik değeri p<0,0001 bulunmuş, model eşitliğinin cevabı %98,9 oranında açıkladığı ve modelden sapmanın önemsiz (p>0,05) olduğu gözlenmiştir. Çizelge 1. Cevap yüzey yöntemi ile oluşturulan deney tasarımı ve yağ verimleri (%) T ( o C) P (mm) Z (dak) Yağ verimi (%) 40 0,52 6, ,52 8, ,05 4, ,05 5, , , ,52 30, , , , , , , , , ,33 20, , , ,78 3 5, , , , , , , , ,03 Çalışılan parametrelerin uygulanan modele göre yağ verimi üzerine etkisini gösteren üç boyutlu grafikleri Şekil 1, 2, 3 de verilmiştir. Yağ verimi ekstraksiyon zamanı ve sıcaklık ile doğrusal artar iken, partikül boyutu arttıkça ile ikinci dereceden polinom etkisi ile yağ verimi azalmaktadır Verim (%) 6 3 0,50 0,75 1,00 20 P 1, T Şekil 1. Uygulanan model eşitliğine göre partikül boyutu(p) ve Sıcaklığın(T) yağ verimi (%) ve birbirleri üzerine etkisi (zaman 20 dakika)

4 7 Verim (%) T z 0 Şekil 2. Uygulanan model eşitliğine göre zaman (Z) ve Sıcaklığın (T) yağ verimi (%) ve birbirleri üzerine etkisi (partikül boyutu 0,7813) 15 Verim (%) ,50 0,75 20 z 1,00 P 30 1,25 Şekil 3. Uygulanan model eşitliğine göre zaman (Z) ve partikül boyutu (P) yağ verimi (%) ve birbirleri üzerine etkisi (sıcaklık 60 0 C)

5 Kaynaklar 1. Simopoulos, A.P., Omega-3 Fatty Acids in Growth and Development, Omega-3 Fatty Acids in Health and Disease, Editörler: R.S. Lees and M. Karel, Marcel Dekker, New York, 115, Papas, A.M., Antioxidant Status, Diet, Nutrition, and Health, CRC Press, Boca Raton, FL, 672, Rizvi. S.S.H., Supercritical fluid processing of food and biomaterials, Gaithersburg, Md., Aspen Publication, 257s, Majors, R.E., Modern techniques for the extraction of solid materials, LG-GC Europe, Feb 07, 76, Fiori, L., Grape seed oil supercritical extraction kinetic and solubility data: Critical approach and modeling J. Of Superciriticsl fluids, 43, 43-54, Jacques, R., A., Dariva, C., Oliveira, J., V., Caramão, E., B., Pressurized liquid extraction of mate tea leaves, Analytica Chimica Acta 625, 70 76, 2008.

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 337-341 (26) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE KIRMIZI ÜZÜM EKSTRELERİNİN

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ

GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ GIDA SEKTÖRÜ ATIKLARINDAN SÜPERKRĐTĐK KARBONDĐOKSĐT ĐLE YAĞ ELDESĐ OIL EXTRACTION FROM FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS USING SUPERCRITICAL CARBONDIOXIDE Esra YIKAR*,Liyana SAHAKYAN*, Yrd.Doç.Dr.Nalan AKGÜN**

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi

Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (21-30) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (21-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ Ayben KILIÇ Bartın Orman Fakültesi, Bartın ÖZET Kozmetik, parfümeri, farmakoloji ve gıda sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılan uçucu yağlar, Romacılardan başlayarak günümüze

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN

Abs tract: Key Words: Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Ersin Alptekin:Sablon 15.05.2013 15:53 Page 40 Ersin ALPTEKİN Mustafa VARLIKLAR Mehmet Akif EZAN Hakan YALDIRAK Nuri KAYANSAYAN Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelenmesi Abs tract: In this

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 28 (3) 33-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme Performansının

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2009 / 35 ETLĠK BILDIRCIN KARMA YEMLERĠNE DOĞAL ANTĠOKSĠDAN OLARAK ZEYTĠN YAPRAĞI EKSTRAKTI ĠLAVESĠNĠN BESĠ

Detaylı

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF EXTRACTION PROCESS WITH INTERACTIVE GRAPHICAL PROGRAMMING Umut

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) 15-24 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 3119 ELAZIĞ e-posta: mkalender@firat.edu.tr,

Detaylı

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ. Hakan POLATCI

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ. Hakan POLATCI FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ Hakan POLATCI Y.Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : Doç Dr. Sefa TARHAN 2008 Her

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÜLKEMİZDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN CRAMBE SPP. NİN KİMYASAL İÇERİĞİNİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Karar ağacı ile Cox karma modeli ve lastik verileri üzerine bir uygulama

Karar ağacı ile Cox karma modeli ve lastik verileri üzerine bir uygulama www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya 6 (2013) 41-50 İstatistikçiler Dergisi: İstatistik&Aktüerya Karar ağacı ile Cox karma modeli ve lastik verileri üzerine bir uygulama

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAY TOHUMU YAĞININ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KİMYA

Detaylı

EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler

EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler EKSTRAKSİYON EKSTRAKSİYON En etkin ve en verimli teknik Yöntemin verim arttırıcı etkisi hammaddedeki yağ oranı düştükçe artmaktadır. Yüksek oranda yağ içeren hammaddeler 33.0 Prepresyon tekniği ile yağ

Detaylı

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

LED LERİN İKİ DİRENÇ MODELİ İLE ISIL SİMÜLASYONU VE ÖLÇÜM İLE DOĞRULANMASI

LED LERİN İKİ DİRENÇ MODELİ İLE ISIL SİMÜLASYONU VE ÖLÇÜM İLE DOĞRULANMASI LED LERİN İKİ DİRENÇ MODELİ İLE ISIL SİMÜLASYONU VE ÖLÇÜM İLE DOĞRULANMASI M. Berker YURTSEVEN Sermin ONAYGİL Güven ÖĞÜŞ byurtseven@itu.edu.tr onaygil@itu.edu.tr ogusguven@hotmail.com İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer

Detaylı