TC. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Ocak 1998 CUMARTESİ. Kanunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Ocak 1998 CUMARTESİ. Kanunlar"

Transkript

1 TC. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1998 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Sulh Hukuk Hakimi re'sen meselenin mahiyetini gözönünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir: Kusurlu eşin; a) Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması, c) Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, d) Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşayan aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, e) Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi, Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 16/1/1998 Tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile Dış Ticarette Standardizasyon; 98/ ve 6 sayılı Tebliğler yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 1998-Sayı: f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması. Yukarıdaki hükümlerin tatbiki maksadıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedileceği hususu kusurlu eşe ihtar olunur. Hakim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini gözönünde bulundurarak tedbir nafakasına hükmeder. Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tabi değildir. MADDE 2. Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler. Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman kaydına bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır. Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eşe ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/1998 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Geçici Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna tarihli ve 4178 sayılı Kanunla eklenen Geçici 9 uncu maddede geçen "45 gün" ibaresi, "90 gün" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2. Bu Kanun tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 16/1/1998 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 17 Ocak Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 15 Ocak 1998 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 17 Ocak 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin ŞAHİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet MENZİR'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Mesut YILMAZ Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 15 Ocak 1998 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. 17 Ocak 1998 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin ŞAHİN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet MENZİR'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: Devlet Bakanlığından : Yönetmelikler GÜMRÜK MUHAFAZA SINIFI MENSUPLARI KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-10/ 1/ 1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği 'nin 8 inci maddesinin (a) bendi ile değişik(d) bendinin 2 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) CEKET: (Şekil-1) Siyah renkli olup, %55-%65 polyester, %35-%45 yün kumaştandır. Önünde cm aralıklı, göğüs altında iki, koltuk altında bir sason bulunur. Üzeri bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Eşit aralıklarla dikili GMR amblemi olan dört düğme ile iliklenir. Yaka, üst asıl yaka ile devrik kısımlardan ibarettir. Yaka devrildiğin üst yan kenarları cm olup, alt yan kenarları takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği cm dir. Öndeki devrik kısım daralarak birinci düğme iliğine kadar uzanır. Üst yakanın alt kenarları üst cep kapaklarının üst kenarına pareleldir. Sol göğüs üst cep üstüne örme göğüs amblemi takılır. (EK-2/a) Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin sembolünde iki yıldız, Gümrük Muhafaza Kısım Amirinin sembolünde bir yıldız vardır Gümrük Muhafaza Memurunun sembolünde yıldız yoktur. Sol göğüs üst cep kapağı üzerine isim kokartı takılır. (EK-3) Ceketin boyu, kollar yana sarkıtıldığında baş parmağın ucuna gelecek uzunluktadır. Kollar, kol boyu uzunluğundadır. Ceketin üst cepleri dışarıdan ve pilelidir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Düğmeler GMR amblemi olan küçük boydadır. Üst ceplerin boyu cm ve eni cm dir. Yan cep yoktur, yanlız cep kapaklan bulunur. Yan cep kapaklarının üst kenarları ceketin 4 üncü düğmesinden 2 cm aşağıdadır. Bu cep kapaklarının üst kenarları düz, düğme ortaya ve dışarıya gelmek suretiyle simetrik bir oyulduk gösterir. Sağ ve solda göğüs üzerinde iki iç cep bulunur. Ceket astan elbise rengindedir. Ceketin arkası ortadan dikişli ve belden 4 cm aşağıdan başlamak üzere tek yırtmaçlıdır. Sağ göğüs üst cep kapağının üstüne örme sınır taşı işareti takılır. (EK-4) Ceketin omuzlarında apolet bulunur. Apolet, aralarına bir kat tela konulmuş iki kat elbise kumaşındandır. Apoletler takriben omuz başlarına kol dikişi ile takılır, üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak cekete dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 1 cm, omuz nihayetine gelen düğme hizasında 3-5 cm, uçları yuvarlaktır. Omuz dikişinden itibaren 2 cm mesafede 0,5 cm kalınlığında unvanlara göre san sırma geçirilir. Sırmalar arası mesafe 1 cm olup, birbirine pareleldir. Gümrük Muhafaza Bölge Amirinde iki sırma, Gümrük Muhafaza Kısım Amirinde tek sırma bulunur. Sol kol üst kısmına örme kol amblemi takılır. (EK-5)" "2) YAZLIK GÖMLEK: (Şekil-5) Gri renkte ve birinci sınıf poplin kumaştan dikilir. Yakası açık ve spor şeklindedir. Kısa kolludur ve kol uçları dublelidir. Göğüs hizasında Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 17 Ocak 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 kapaklı iki üst cebi vardır. Gömlek, şekilde görüldüğü gibi küçük boy ve eşit aralıklarla dikilen 5 düğme ile iliklenir. Gömlek apoleti elbise kumaşı rengindedir. Apoletlere san sırmalardan oluşan unvanları belirtir işaretler takılır. Sol göğüs üst cep üstüne örme göğüs amblemi (EK-2/a) aynı cep kapağının üzerine isim kokart (EK-3) sağ göğüs üst cep üzerine örme sınır taşı işareti (EK-4), sol kol üst kısmına örme kol amblemi (EK-5) takılır." Madde 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Şekil 1 ve 5, ekteki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Ünvanları Belirtir.Sarı. Sırma İşareti GümrükMuhafazaMemuru Ceketi (Şekil 1) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: tvmgnlfltt Belirtir Göğüs Anblenri. Sınar Taşı İsim Kokartı Yazlık Good ek (Şekil S ) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 4

7 17 Ocak Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Devlet Bakanlığından : GÜREŞ FEDERASYONU KARAKUCAK GÜREŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce mahalli usullerle yapılan Karakucak güreşini tarihi çizgisi içerisinde,ülke düzeyinde disiplin altına alarak bu sporun kurallarıyla yapılmasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Karakucak güreş organizasyonlarına ait usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesine dayanılarak Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; Genel Müdürlük Genel Müdür Federasyon Kurul Hakem Kurulu Organizasyon Kurulu Ceza Kurulu Geleneksel Organizasyonlar Kurulu Kanun Gençlik ve Spor II Başkanı Gençlik ve Spor İlçe Başkanı İl Müdürlüğü İlçe Müdürlüğü Ağa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, Güreş Federasyonunu, Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Kurulunu, Güreş Federasyonuna bağlı ve Güreş Hakem Yönetmeliği gereğince kurulan Merkez Hakem Kurulunu, Gençlik ve Spor 11 Müdürlüğünden Yetki Belgesi alarak 5 tüzel kişiden oluşan Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulunu, Her yıl düzenlenen Karakucak Organizasyonları Organizasyonlar Kurulunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Valiyi, Kaymakamı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünü, Düzenlenen Karakucak güreşinin giderlerini karşılayacak kişiyi, ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 17 Ocak 1998-Sayı: İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Karakucak Güreş Düzenleme Yetki Belgesi, Bildirim ve Taahhütname Madde 5- Her Karakucak güreş organizasyonu için, Güreş Federasyonu Başkanlığından yetki belgesi almak şartı ile, kamu kuruluşu ve belediyeler, siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri, Spor kulüpleri, sosyal amaçlı dernekler ve sendikalar bu Yönetmelik çerçevesinde Karakucak güreş müsabakaları düzenleyebilirler. Siyasal amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyonları düzenleyemezler. Yetki belgesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen güreşler hariç ait olduğu Karakucak güreş organizasyonu ile belirtilen tarih için geçerlidir. Aynı Karakucak güreş organizasyonuna birden fazla tüzel kişinin talip olması halinde, bunlardan birini tercih ve tespite Güreş Federasyonu yetkilidir. Organizasyon kurulu, 20 gün evvel bağlı bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne müracaatını yapmak, il müdürlükleri ise üç gün içerisinde organizasyon kurulunun bu isteklerini Güreş Federasyonuna göndermek zorundadırlar.yetki belgesi almak için müracaat yapılırken Karakucak güreş organizasyonlarının pehlivanlar için konulan para ödülleri toplamı esas alınmak suretiyle bu toplamın % 10'u,Türk Güreş Vakfının banka hesap numaralarına yatırılır. Banka makbuzu ibraz edilir. Ancak yatırılan bu miktar (%10) pehlivanların ödüllerinden kesilemez. Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır. a) 11 Müsaadesi (1 adet) b) Taahhütname " (3 adet) c) Ödül Çizelgesi (3 adet) d) Banka Makbuzu (1 adet) e) Afiş (1 adet) Federasyon Temsilcisinin Görev ve Yetkileri Madde 6- Federasyon temsilcisi, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilir. Harcırah ve yolluğu organizasyon kurulu tarafından karşılanır. Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak. b) Müsabakaların Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizasyona yardımcı olmak. c) Müsabakaların devamı süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığı bir raporla Federasyon Karakucak Güreş Kuruluna sunmak. d) Organizasyon kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde yürütülmesi hususunda önlemler alınmasını sağlamak. e) Hakemlerin müsabaka yönetimleri hakkında rapor vermek. f) Müsabaka sonunda söz konusu tutanak ve raporları bir dosya halinde Federasyona iletmek. g) Dağıtılan ödül ile Türk Güreş Vakfı hissesini kontrol etmek ve varsa aradaki farkın Türk Güreş Vakfının ilgili hesabına yatırılmasını sağlamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:..6

9 17 Ocak 1998-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Karakucak Güreş Kurulunun Kuruluşu Madde 7- Karakucak güreşlerinde bilgili ve bu konuda ihtisas ve tecrübesi bulunan kişiler arasından Federasyon Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna seçilen bir üye, aynı zamanda Kurul Başkanlığını Federasyon Başkanı adına yürütür. Karakucak Güreş Kurulu ise Federasyon Başkanının teklifi.genel Müdürün onayı ile kurulur ve Karakucak güreşinin yapıldığı illerden seçilen 7 üyeden teşekkkül eder. Karakucak Güreş Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 8- Kurulun yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Türkiye genelinde Karakucak güreşlerinin bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülmesini sağlamak. b) Karakucak organizasyonlarında Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, organizasyon kuruluna yardımcı olmak. c) Ceza Kuruluna sevk edilen güreşçi ve hakemlerin ceza işlemlerini takip etmek. d) Karakucak güreş oragnizasyonları kurallarında yapılacak değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. Karakucak Güreş Kurulunun Toplanması ve Karar Alması Madde 9- Karakucak Güreş Kurulu aşağıdaki şekilde toplanır ve karar alır. a) Kurul, Başkanın çagrısı üzerine toplanır. Toplantılar arasındaki süre üç ayı aşamaz. Başkanın çagrısı dışında toplantılar,yı lda 6 dan aşağı olamaz. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıyla alınır ve alınan kararlar Federasyon Başkanının onayına sunulur. b) Karakucak hakemliğine ait iş ve işlemler Merkez Hâkem Kurulunca yürütülür. Karakucak Güreş Organizasyonu Ağası Madde 10- Ağalık geleneği bulunan yörelerdeki organizasyonların manevi hamiliğini üstlenmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. İl müdürlüklerince seçim sonucu Federasyona hemen bildirilir. Ertesi yıl yapılacak organizasyonun ağalık seçimi ağır sıklet güreşlerinin finalinden önce yapılır. Seçilen ağa ertesi yıl yapılacak harcamaları üstlenmiş olur. Ağa organizasyon kurulunun tabii üyesidir. Karakucak Organizasyon Kurulunun Teşkili Madde 11- Organizasyon kurulu,köy düğünleri dışında Karakucak güreş organizasyonları düzenlemek üzere kurulur. Bu kurul il müdürlüklerinden yetki belgesi almak üzere mahalli mülki amirine bildirimde bulunan tüzel kişiler arasından seçilen en az 5 kişiden oluşur. Bu kurulda gençlik ve spor il müdürlüğü güreş il temsilcisi ve Federasyon temsilcisi bulunur. Temsilciler, müsabakaya zamanında gelerek organizasyon kurulunun toplantılarına katılırlar. Federasyon Karakucak güreş temsilcisi ve gençlik ve spor il temsilcisi, organizasyon kurulunun çalışmalarına ve toplantılarına katıldıkları günden müsabakaların sonuna kadar üstlendikleri göreve devam ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun Görevleri Madde 12- Organizasyon kurulunun görevleri şunlardır: a) İlk toplantısında kendisini oluşturan tüzel kişilerin il müdürlüğünden almış olduğu yetki belgesini ve Karakucak güreşleri düzenleme bildirim belgesini görmek ve bunları ilk toplantı tutanağında belirtmek, b) Karakucak güreş müsabakası düzenlenmesine dair hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere toplantılar yapmak, kararlar almak ve karar defteri tutmak, c) Karakucak güreşlerinin bu Yönetmelikle belirtilen esas ve usuller gereğince düzenli yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, d) Lisanssız ve cezalı sporcuların güreşmesini engellemek, e) Müsabakalara katılan sporcuların lisanslarını toplamak, müsabakalar sonunda dağıtmak, cezalandırılması istenen güreşçilerin lisansını alıkoymak ve hakem raporu ile birlikte ceza kuruluna sevkedilmek üzere il temsilcisine vermek, f) Sahada tartının yapılabilmesi için yeterli sayıda kantar bulundurmak ve tartılmamış sporcuyu güreştirmemek, g) Güreş meydanında güreşlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü araç ve gereci bulundurmak. Karakucak Müsabakalarına Çağrı ve Duyuru Madde 13- Karakucak güreş müsabakası düzenleme yetki belgesi alındıktan sora müsabakaların ilanı basın, televizyon, el ilam, afiş ve yazılı davetiye ile yapılır, ilanda aşağıda belirtilen hususların belirtilmesi mecburidir. a) Müsabakaların yeri, tarihi, saati ve süresi, b) Sıkletlerin 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü'lerine verilecek ödüller, c) Davetsiz olarak müsabakalara katılacak olan sporculara yolluk verilip verilmeyeceği, verilecekse şartı ve miktarı, d) Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin isimleri, e) İaşe ve ibate imkanlarının sağlanıp, sağlanamayacağı; Güreş Meydanı ve Düzenlenmesi Madde 14- Güreş meydanının; mahalli il başkanlığının himayesinde ve denetiminde, organizasyon kurulu tarafından aşağıda belirtilen kural ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur. a) Güreş meydanı; Zemini çayır, çim, seyir yerleri dışında en az 30x30 m. ölçüsünde olur. Meydanın etrafı dikensiz tel veya iple çevrilir. b) Güreş sahasında, sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek araç bulundurulur. c) Sporcular için güvenliği sağlanmış etrafı kapalı soyunma odaları hazırlanır. d) Güreş alanı yanında veya yakınında yıkanma yerleri hazırlanır. e) Meydanın içinde bir saha komiseri ve seyircilerin düzenini sağlamak üzere yeteri kadar görevli bulundurulur. Güvenlik kuvvetleri ile saha komiseri işbirliği yaparlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 17 Ocak 1998-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 f) Karakucak güreş müsabakalarının kayıt ve takip formları ile müsabaka cetvelleri il müdürlüklerinden temin edilir. g) Federasyonun veya il müdürlüğünün tertip ve tanzim ettiği karşılaşmalarda,hava muhalefeti veya diğer zaruri nedenlerle karşılaşmalar varsa uygun bir salonda yapılabilir. Saha Komiseri Madde 15- Saha komiseri il başkanlığı tarafından görevlendirilir. Saha komiseri seyircilerin kendilerine ayrılan yerlerde oturmalarını, sahaya girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini, ödül töreninin yürütülmesini, organizasyon ve güvenlik görevlileriyle işbirliği yaparak sağlar. Karakucak Güreşlerinde Lisans Zorunluluğu Madde 16- Karakucak güreş müsabakalarına katılacak sporcuların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği gereği, yıllık vizesi yapılmış lisanslarını bulundurmaları zorunludur. 14 yaşından gün almamış güreşçiler ile köy düğün güreşlerine katılacak güreşçilerde lisans aranmaz, sağlık belgesi yeterli sayılır.ancak nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorunludur. Lisansı olup da tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilenler,cezalı olduğundan dolayı lisansı alıkonulanl ar,ceza süreleri sonuna kadar hiç bir yerde güreşemezler. Yaş Grupları, Sıkletler ve Müsabaka Süresi Madde 17- Karakucak güreşleri aşağıdaki yaş grupları, sıkletler ve müsabaka süresine göre yapılır. a) Yaş (Minikler) Sıkletler:(27-30),35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ve (65-70)Kg. Süresi: 6 Dakika b) Yaş (YILDIZLAR) Sıkletler : (32-35), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, (85-90)Kg. Süresi : 8 dakika c) Yaş (GENÇLER) Sıkletler : (42-45), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, (95-115)Kg. Süresi : 12 Dakika d) Yaş (BÜYÜKLER) Sıkletler : (45-50), 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, (95-130) Kg. Süresi : 15 dakika Yaş Gençler ve Yaş Büyükler kategorisindeki güreşçiler bir üst sıklette güreşebilirler. 115 ve 130 Kg. da güreşecek güreşçilerin 95 kilodan fazla gelmesi gerekmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: Güreşçilerin Kıyafetleri Madde 18- Güreşçiler pırpıt veya şalvar giyinmiş, ayakları yalın ayak olacaktır. El ve ayak parmaklarında,bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuar bulunduramazlar. Sağ ve sol ayak bileklerine kur'a numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlarlar. Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz. Yağlı olduğu tespit edildikleri takdirde müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt ve şalvar giymek yasaktır. Paçalarda kasnak bulundurulamaz ve Karakucak güreşlerinde kispet giyilmez. Hakemlik Kıyafetleri Madde 19- Karakucak güreş hakemleri mevcut minder güreş hakemleridir. Hakemler ile ilgili her husus FILA kurallarına uygun olarak yapılır, geçerli olan Güreş,Hakem Yönetmeliğidir. Tartı ve Tolerans Madde 20- Tartı, müsabaka günü 8.00 ila saatleri arasında yapılır. Tartı saatine yetişemeyen güreşçiler müsabakaya alınmazlar. Güreşçiler tartıya şortla çıkar, tartılan her sporcu ismini yazdırarak kur'asını çeker. Tartılan güreşçinin koluna kilosu yazılır ve mühürlenir. Yazı ve mühürler müsabaka anında hakemlerce kontrol edilir ve kilo değişikliği yapanlar müsabakalara alınmaz. Müsabakalardaki kilo toleransı Federasyon ve organizasyon kurulunca belirlenir. Bu durum afiş ve ilanlarda duyurulur. Eşleştirme Madde 21- Müsabakalarda sporcular aşağıdaki şekilde eşleştirileceklerdir. Güreşçiler kur'a numaralarına göre birbirlerine en yakın kur'a numaralı güreşçilerle müsabaka yapar. Tek kalan güreşçi tur atlayıp başa alınır. Eleme turları bu şekilde devam eder. Bir defa yenilen sporcu elenir. En son turda 3 kişi kalmış ise, ilk yenilen üçüncü olur. Şayet en son turda 4 kişi kalmış ise yenenler birincilik - ikincilik, yenilenler üçüncülük - dördüncülük müsabakası yaparlar. Tuşla Yenilme ve Galibiyet Madde 22- Tuşla yenilme aşağıdaki hallerde olur. a) Tam köprü durumunda. b) İki omuzun aynı anda yere değmesi durumunda. c) Kündeden rakibi çevirirken başın yere değmesi durumunda. Tüm yaş gruplarında,müsabaka süresi içerisinde tuş olmadığı takdirde,güreşçilerin müsabakanın başından sonuna kadar aldığı puanlarla galip ve mağlupları belli olacaktır. Şayet müsabaka sonunda puanlar eşit olursa, bütün yaş gruplarında üç dakika uzatmaya gidilecektir. Uzatmada ilk puanı alan galip ilan edilecektir.üç dakika içinde puan alınamazsa galip hakem heyetinin kanaati ile belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 17 Ocak 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Yasak Oyunlar ve Hareketler Madde 23- Yasak oyun ve hareketler şunlardır: a) Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek, b) Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı yapmak, c) ve yaş gruplarında çift kle takmak, d) El ve ayak parmaklarını bükmek, e) Kol ve bacak mafsallarını tersine bükmek, f) Havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurmak, g) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak, h) Rakibini ısırmak ve tırmalamak, i) Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk j) Tek kafa tutmak, vurmak, tekme atmak, k) r Rakibinin şalva veya pırpıtını el veya ayakla çıkartmaya çalışmak, 1) Hakemin dur ihtarına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek, m) Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak, n) Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak, o) Müsabakalarda para toplamak ve toplatmak. Pasivite Madde 24- Müsabaka esnasında,iki güreşçiden herhangi biri, aşağıda belirtilen hareketlerden birini hakemin ikazına rağmen devam ettirirse pasivite verilir. a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa, b) Bir veya iki eli ile rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendisi'de oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa, c) Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek şekilde pasiviteye devam ediyorsa. Bu durumlarda hakem müsabakayı durdurarak pasif olan güreşçiyi uyarır. Aynı müsabakada iki defa pasivite alan güreşçiye minder amirinin onayı alınarak ve müsabaka durdurularak bir ihtar,rakibine de 1 puan verilir. Puanlar Madde 25- Karakucak teknik oyanlarının puanları aşağıda belirtilmiştir. a) 1 Puanlık Oyunlar : 1- Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olmak, 2- Rakibini yere düşürüp hakim olmak, 3- Rakibine ihtar verdirmek, ihtar verildiği takdirde müsabakayı ayakta devam ettirmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 17 Ocak 1998-Sayı: b) 2 Puanlık Oyunlar : 1- Rakibini açık düşürmek, 2- Rakibini yerde tehlikeli duruma getirmek. Faullü Güreş, Diskalifiye ve Tedavi Süresi Madde 26- Faullü ve pasif oyalama güreşi yapanlara ihtar verilir. 3 ihtar alan güreşçi yenik sayılır. Anlaşmalı güreş yaptıkları hakemler tarafından tespit edilenler ile spor terbiyesine aykırı hareket eden güreşçiler mağlup sayılır, dereceye giremez ve ödül alamazlar. Minder güreşinde yasak oyunlar ve fauller Karakucak güreşinde de geçerli olacaktır. Sebepsiz olarak müsabakayı yarıda bırakan sporcu diskalifiye edileceği gibi hiç bir hak da iddia edemez. Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için iki dakika tedavi süresi verilir. Bu süre iki dakikayı geçerse güreşçi yenik sayılır. Karakucak Güreşlerinde Yolluklar ve ödüller Madde 27- Karakucak güreş organizasyonunu üstlenen gerçek şahıs ve kuruluşlar, güreşleri izleyen seyircilerden, ücret alsın veya almasın, organizasyona katılan güreşçi ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda yolluklarını ödemek zorundadır. Organizasyon kurulunun görevlendirdiği saha komiseri ve diğer görevlilerle, Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilerek isimleri organizasyon komitesine bildirilen hakemler ve Federasyon temsilcisine yolluk ve günlük masrafları ödenir. Bu kişilere bir günlük masraf için ödenecek miktar birinci derecede Devlet memuruna ödenen günlük harcırah yevmiyesinin 13 katından az olamaz. İki günlük güreşlerde bu meblağ % 50 arttırılır. Gerek ödüllerin ve gerekse yollukların kesintisiz verilmesi il müdürlüğünün denetiminde yapılır. ödemelerde, harcırah yevmiyelerine yol ücreti dahil değildir. Yol ücreti ayrıca ödenir. Özel Müsabakalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Madde 28- Güney Anadolu bölgesinde düzenlenen köprülü Karakucak güreşleri, Yönetmelik esaslarına bağlı kalmak kaydıyla kendi özel yöre geleneklerine uygun olarak yapılır. Cezalar Madde 29- Güreşçiler,hakemler ve yöneticiler Yönetmeliğe aykırı hareket ettikleri takdirde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği esasları doğrultusunda cezalandırılırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 17 Ocak 1998-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Yarışma Düzeni Madde 30- Aynı tüzel kişiye yetki belgesi verilmemesini veya geri alınmasını gerektiren durumlar ile organizasyon yapan kuruluş yöneticilerine ait hükümler aşağıda belirtilmiştir. a) Asılsız ilan vermek ve afiş yapmak, b) Müsabakanın yapıldığı meydanda gerekli emniyeti sağlamamak, c) İlan edilen ödül ve yollukları ödememek, eksik veya taksitle ödemek, d) Güreşçilerin yazılı izni olmadan ilan ve afişlerde isim ve resimlerini kullanmak, e) Lisanssız ve cezalı sporcuyu müsabakaya almak, f) Organizasyonun bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu giderlerini karşılamamak. Yukarıda belirtilen tedbirlere aykırı davrananların yetki belgesi iptal edilir ve bir daha kendilerine yetki belgesi verilmez. Hakemler Hakkında Cezayı Gerektirecek Haller Madde 31- Uluslararası Güreş Hakem Yönetmeliğinde belirtilen hakemlerle ilgili cezai hükümler, Karakucak Güreş Hakemliği yapanlar için de geçerlidir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 32-11/7/1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karakucak ve Mahalli Güreş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 33- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme yürütür. Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: Devlet Bakanlığından :: TOPLU KONUT KREDİLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1-14/6/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "j) Yeniden Değerlendirme Oranı. Memur maaş artış oranlan gözönüne alınarak İdare'ce belirlenecek orandır. Memur maaşlarının Ocak veya Temmuz aylan dışında başka aylarda da artırılması halinde yapılan bu artışın Yeniden Değerlendirme Dönemleri olan 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerine etki eden kısmı ayrıca dikkate alınır." Madde 2- Aynı Yönetmeliğin şekilde değiştirilmiştir: 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki "Fon'dan Brüt İnşaat Alanı 150 m2'ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için Kredi açılabilir." Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, yedinci ve sekizinci fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Krediye kullanma ve geri ödeme dönemi süresince Yeniden Değerlendirme Metodu uygulanır. 100 m2 ( m2 dahil) ye kadar olan konutlara açılan Krediye, kullanma ve geri ödeme dönemi boyunca Yeniden Değerlendirme Oram uygulanır. Ancak, m2 ( m2 dahil) olan konutlar için kullanma ve geri ödeme dönemi süresince uygulanacak Yeniden Değerlendirme Oranı % 10 artırılarak belirlenir." " Kredinin geri ödeme süresi konut büyüklüğü 100 m2 ye ( m2 dahil) kadar olan konutlar için 120 ay (10 yıl), m2 ( m2 dahil) konutlar için 60 ay ( 5 yıl) dır." "Geri ödemenin başladığı tarihte yukarıdaki esaslara göre hesaplanan Kredi borcunun konut büyüklüğüne göre 120 veya 60 aya bölünmesi suretiyle geri ödeme başlangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her Yeniden Değerlendirme Döneminde, Yeniden Değerlendirme Oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120 veya 60 aya ulaşıncaya.kadar ödenir." Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Kooperatifler Merkez Birliği veya Birlik halinde örgütlenmiş kooperatiflerde bu hizmet yukarıda belirtilen sayıda teknik eleman ile bu kuruluşlar tarafından yerine getirilebilir." Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 17 Ocak Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Çağ Üniversitesinden : Çağ Üniversitesi Ana Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi'nin, kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Çağ Üniversitesi'nin akademik ve idari birimlerini kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümleri, tarih ve 4281 sayılı Çağ Üniversitesi Kuruluş Kanunu ile tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte yer alan, Vakıf Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Başkan Vekili Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Dekan Müdür Genel Sekreter A. Yaşar Bayboğan-Çağ Eğitim Vakfı, Çağ Üniversitesi, Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili, Çağ Üniversitesi Rektörü, Çağ Üniversitesi Senatosu, Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulu, Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Çağ Üniversitesi Fakülte Dekanı, Çağ Üniversitesi Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü ve Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürleri, Çağ Üniversitesi Genel Sekreteri, anlamında kullanılmıştır. Mütevelli Heyet. Madde 5 Çağ Üniversitesi'nin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Oluşumu Madde 6 Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti; Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilmek üzere Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartlara haiz en az Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı: yedi üyeden oluşur. Bu sayının dışında kalan tabii üyeler, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı veya görevlendireceği temsilcisi Rektör veya görevlendireceği vekilidir. Mütevelli Heyet üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçerler. Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri Başkan tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Mütevelli Heyet Başkanı, üye sayısı değiştirildiğinde veya yeni üyeler seçildiğinde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Mütevelli Heyeti üyelerinin herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi için; Kurucu Vakıf Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir. Rektör, Mütevelli Heyet'in doğal üyesidir. Mütevelli Heyet üyelerine, görevleri ile ilgili fiili harcamalar dışında hiçbir şekilde ücret ödenmez. Mütevelli Heyetinin Görevleri Madde 7 Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır: a) Üniversite'nin birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen yönetmelikleri kabul ve yürürlüğe koymak. b) Üniversite'de uygulama ve araştırma merkezlerinin veya benzer kuruluşların, hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine doğrudan karar verir. Fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki önerisini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunar. c) Mali ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulmasına karar verir. d) Fakülte, enstitü ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin yönetimi ile ilgili karar verir. e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini karara bağlar ve bütçe uygulamalarını izler. f) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ücretlerin alınma zamanlan ile burslu alınacak öğrenci sayısını ve verilecek burs miktarını tesbit eder. g) Üniversite'de görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelle ilgili statüleri saptar ve gerektiğinde sözleşmelerini yapar, tekliflerini, atamalarını onaylar. h) Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşünü almak koşulu ile uygun gördüğü koşullar ve sürelerle Üniversite Rektörü'nü atar. i) Rektör'ün önerisi ile danışma kurulları kurulabilir. Danışma kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma ilkelerini belirler. j) Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarını, istenilen nitelikteki adayların atamalarına ilişkin esasları tesbit eder. Üniversitenin Organları Rektör Madde 8 Rektör, Üniversite'nin en üst yöneticisidir. Rektör Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Mütevelli Heyetinin ve bu Yönetmeliğin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 17 Ocak 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Mütevelli Heyeti Başkanı, Mütevelli Heyetinin görüşünü aldıktan sonra; Yükseköğretim Kurulu 'nun olumlu görüşünü müteakip yeni Rektörü atar. Görevdeki Rektörün süresinin bitimine kadar Rektör atama işlemleri tamamlanamamışsa; Mütevelli Heyet Başkanı yeni Rektör atanıncaya kadar görev süresi dolan Rektör veya yardımcılarından birini bu göreve vekalet etmesi için atar. Rektör Yardımcıları Madde 9 Rektör Yardımcıları, Mütevelli Heyet tarafından atanır. Atanan Rektör yardımcıları arasındaki görev taksimini Başkanın görüşünü aldıktan sonra Rektör yapar. Rektör görev başında bulunmadığı sürelerde Rektör yardımcılarından birisini kendine vekil tayin eder. Senato Madde 10 Senato Üniversitenin Akademik yürütme organıdır. Üniversite senatosu; Rektör'ün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversite'nin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar verir. Senato her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak* üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Senatonun Görevleri Madde 11 Senatonun Görevleri Şunlardır: 1) Üniversitenin eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerini görüşmek, karara bağlamak ve Rektörlük makamına sunmak. 2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek. 3) Sınava bağlı ve fahri Akademik unvanlar vermek ve Fakülte Kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak. 4) Fakülte Kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak. 5) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek. 6) Üniversitenin tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi saatlerini belirleyerek Rektörlük makamına sunmak. Bu Yönetmelikle belirlenen diğer görevler ile Mütevelli Heyet Başkam ve Rektör tarafından kendisine verilen akademik görevleri yerine getirmektir. Üniversite Senatosunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar. Üniversite Yönetim Kurulu Madde 12 Yönetim Kurulu, Üniversite'nin idari yürütme organıdır. Rektör'ün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversite Senatosunca seçilmiş üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 17 Ocak 1998-Sayı: Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 13 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 1) İdari faaliyetlerde Rektöre yardımcı olmak, 2) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektör'e yardım etmek, 3) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlük makamına sunmak, 4) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 5) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kararını Rektörlük makamına sunmak, 6) Akademik personelin bir üst akademik ünvan'a yüksetilmesi için gerekli başvuru dosyasının içeriğini belirleyerek Rektörlüğe sunmak. Üniversite Genel Sekreteri Madde 14 Genel Sekreter, Üniversite'nin idari işlerinden sorumlu yöneticidir. Genel Sekreter; Üniversite Senatosunun ve Yönetim Kurulu'nun raportörlüğünü yapar ve bu iki kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütür. Personel alımı ve çıkarılması işlemlerinin düzenlenmesi, öğrenci işleri, tesislerin işletilmesi, onarımı, bakımı, güvenlik işleri ve üniversite adına her türlü malzeme alımını yürütür. Genel Sekreter'in tayini ve görevden alınması Mütevelli Heyet Kararı ile olur. Dekan Madde 15 Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör ve Başkan tarafından seçilir ve Mütevelli Heyet tarafından atanır. Süresi biten Dekan aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan Yardımcısı, görevde bulunamaması durumunda Dekan yardımcılarından birini vekil tayin eder. Fakülte Kurulu Madde 16 Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında fakültenin bütün akademik personelinin katılımı ile her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kere toplanır. Kısmi statü ile çalışan öğretim elemanları da Fakülte Kurulunun üyesidir. Fakülte Kurulu akademik ve idari konulardaki önerilerini Dekanlık kanalı ile Rektörlüğe sunar. Dekan Fakülte Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Fakülte Yönetim Kurulu Madde 17 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, fakültedeki profesörlerin aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir, öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir ve diğer akademik personelin kendi aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. Öğrenciliği ya da Üniversitedeki görevi sona erenlerin yerine yenileri seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

21 17 Ocak Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 21 Enstitü Madde 18 Enstitünün organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü kurulundan oluşur. Enstitü Müdürü, Üniversite'nin öğretim üyeleri arasından Rektör ve Başkan tarafından seçilir ve Mütevelli Heyet tarafından atanır. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir. Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri Madde 19 Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Üniversitenin Öğretim Üyeleri veya Görevlileri veya okutmanlar arasından Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir. Müdür kendisine en çok iki yardımcı seçer. Müdür görevde bulunmadığı takdirde, yardımcılarından birini kendisine vekil tayin eden Bölüm Başkanlığı Madde 20 Fakülte veya Yüksek okullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı bölümün öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından, fakültelere bağlı Yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilir ve Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar atanabilir. Bölüm Başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini vekil tayin eder. Öğretim Elamanları Madde 21 Öğretim Elemanları; Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman ve diğer eğitim-öğretim. faaliyetlerini yürütmek üzere Çağ Üniversitesinde görev yapan akademik personelden oluşur. Tam zamanlı olarak çalışan akademik personelden profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve diğer öğretim elemanları sözleşme ile atanır. Sürenin bitiminden en az iki ay önce ilgililere aksi bildirilmedikçe atama süreleri her defasında birer yıl uzatılmış sayılır. Kısmi zamanlı öğretim elemanlarının görev süreleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Araştırma görevlileri, bölüm başkanlığı tarafından görevlendirildikleri öğretim üyesinin denetimini de üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetlerine araştırma ve uygulamalara katkıda bulunan elemanlarıdır. Araştırma Görevlileri sözleşme ile atanır. Görevleri sona eren araştırma görevlileri her defasında yeniden atanabilir. İzinler Madde 22 Kamu ve Özel Kuruluşlardaki toplam hizmeti 10 (on) yıldan az olanlara üç hafta, diğerlerine 4 (dört hafta) ücretli izin verilir. Akademik personelin izin kullanma tarihi, ilgili bölüm başkanı/dekan/müdür tarafından akademik takvime uygun olarak saptanır. Rektörün izni Başkan; Rektör yardımcıları, Dekan, enstitü, yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlerinin izni Rektör, diğer akademik personelin izni, ilgili birim amirinin önerisi ile Rektör tarafından verilir. İdari personelin izni ise, Genel Sekreterin önerisi ile, Rektör tarafından verilir. İzinlerde Mütevelli Heyet Başkanının onayı alınacaktır. Öğrenci Alınması Madde 23 Çağ Üniversitesine öğrenciler genellikle merkezi yerleştirme veya önkayıt sistemi ile alınırlar. Ayrıca, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıkça belirtilmek kaydıyla özel yöntemlerle de öğrenci alınması mümkündür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 17 Ocak Sayı; Üniversitenin Gelir Kaynakları Madde 24 Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır: a) Kurucu vakıflar ve Üniversite'nin yatırımlarından elde edilecek gelirler, b) Araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler, c) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler, d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımlar, e) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir. Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler Madde 25 Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler kurucu vakıflar'ın yönetim kurullarının kararları ve Mütevelli Heyet'in onayı ile olur. Yürürlük Madde 26 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 27 Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden : Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 24 Nisan 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin, 8 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " Madde 8-a) Hazırlık sınıfı iki yarıyıldan oluşur, bu sınıfın final sınavları iki yarıyılın bitiminden sonra yapılır, Hazırlık sınıfı en çok bir defa tekrar edilir. Hazırlık sınıfını tekrar okuyan öğrenciler yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavlarında da başarılı olmadıkları takdirde müteakip muafiyet sınavına girerler, bundan da başarılı olmazlarsa ilişkileri kesilmeyip birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak, söz konusu öğrenciler mezun oluncaya kadar açılacak muafiyet sınavlarından birinde başarılı olmak zorundadır." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Eğitim-Öğretim başlamadan bir hafta önce Fakülte idaresince yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, hazırlık sınıfında Arapça, Kur'an-ı Kerim ve İslam Dini Esaslarından yeterlilik sınavı açılır. Bu derslerin her birinden 60 (altmış) puan alan öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren fakültedeki eğitim-öğretimlerine devam ederler. Hazırlık sınıfında yalnız Arapça, Kur'an-ı Kerim ve İslam Dini Esasları öğretimi yapılır." MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 17 Ocak Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 23 Tebliğler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu gereğince Ça lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' na ilgililerce gönderilen bildirimlere göre tarihi esas alınarak hazırlanan 7998 Ocak ayı aşağıda gösterilmiştir. İstatistikleri İŞKOLU TOPLAM DSY UYE NO ADI İ5Cİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01 TARIM ve ORMANCILIK, AVCILIK ve BALIKÇILIK ORMAN-İŞ (Orman İşçileri Sendikası) TARIM-İŞ (Türkiye Orman.Topraksu.Târım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) ÖZ TARIM-İŞ (Türkiye öz Tarım.Topraksu ve Orman Sanayii İşçileri Sendikası), EMEK TARIM-İŞ (Orman,Topraksu ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) T.I.S. (Toprak,Su.Tarım İşçileri Sendikası) MADENCİLİK TURK MADEN-İŞ (Türkiye Maden İşçileri Sendikası) GENEL MADEN-İŞ (Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası) DEV MADEN-İŞ (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası) YERALTI MADEN-İŞ (T.Yeraltı Yerüstü Devrimci Maden İşçileri Sendikası) , , , ,01 03 PETROL.KIMYA ve LASTİK PETROL-İŞ (Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası) LASTİK-İŞ (Lastik,Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası) İLKİM-İŞ (İlaç,Kimya,Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası) TERMO PLASTİK-İŞ (Plastik Eşya ve Yer Döşemesi Yapımı) PETKİM-İŞ (T.Petrol Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası) , ;633 13, , , GIDA SANAYİİ ÛZ GIDA-İŞ (Oz Tütün, Müskirat, Gıda sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası) Ş04 24,15 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 21

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 17 Ocak 1998-Sayı: İŞKOLU TOPLAM DSY UYE NO ADI İSÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % TEK GIDA-tŞ (Türkiye Tütün.Müskirat.Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası) GIDA-İŞ (T.Gıda Sanayii İşçileri Sendikası) ,13 GIDA-İŞ (Gıda Sanayii İşçileri Sendikası) ,07 FINDIK-İŞ (Türkiye Fındık.Çikolata Gıda Sanayii İşçileri Sendikası) 05 ŞEKER ŞEKER-IŞ (Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası) 06 DOKUMA ÖZİPLİK-İŞ (Tüm Dokuma,IpIik.Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası) TEKSİF (Türkiye Tekstil.Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası) GİYİM-İŞ (Dokuma.Giyecek Konfeksiyon,İplik,Ülü, Boyama Sanayii İşçileri Sendikası) DOKU ÖR-İŞ (Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası) , , , , , ,23 - TÖBGİS (Trikolaj.Örme.Boyama.GIyecek ve İplik Sanayii İşçileri Sendikası) TEKSTİL (Tekstil İşçileri Sendikası) BATİS (Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası) , , ,13 07 DERİ TÜRKİYE DERİ-IŞ (Türkiye Kundura Sanayii,Deri ve Deriden Yapılan Giyecek Dahil Her türlü Eşya Yapımı,Saraciye,Debegat işleri Kürkçülük, Tutkal Sanayii ve Bağırsak İşleme Yerleri İşçileri Sendikası) DERİ-İŞ (Türkiye Deri Sanayii İşçileri Sendikası) 08 AĞAÇ AGAÇ-IŞ (Türkiye Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası) ÖZ AĞAÇ-İŞ (Ağaç, Sunta, Mobilya ve Mantar Sanayii İşçileri Sendikası) YAPSAN-İŞ (T.Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası) , , , , ,52. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

25 17 Ocak 1998-Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 25 İŞKOLU TOPLAM DSY UYE NO ADI İşçi SENDİKANIN ADI NO SAYISI ASIS (Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası) ,84 09 KAĞIT SELÜLOZ-İŞ (Türkiye Selüloz,Kağıt ye Mamulleri İşçileri Sendikası) TÜMKA-İŞ (T.Tüm Kağıt ve Selüloz İşçileri Sendikası) 10 BASIN ve YAYIN BASIN-İŞ (Türkiye Basın, Yayın, Grafik ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası) BASIN-İŞ (T. Basın Sanayii İşçileri Sendikası) , , , ,45 11 BANKA ve SİGORTA 12 ÇİMENTO, TOPRAK ve CAM BASS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) BANKSİS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) BASİSEN (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) BANK-Sİ-SEN (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) BANK-SEN (T.Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ. (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası) KRİSTAL-İŞ (Çimento.Cam.Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası) CAM KERAMİK-İŞ (T,Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası) , , , , , , ,01 13 METAL TÜRK METAL (Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası) ÖZÇELİK-İŞ (Öz Demir, Çelik, Madeni Eşya ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası) BİRLEŞİK METAL-İŞ (Birleşik Metal İşçileri Sendikası) METSAN-İŞ (T.Metal Sanayii İşçileri Sendikası KALIP-İŞ (Makine ve Kalıp Yapımı İşçileri Sendikası) , , , , ,0,08 Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 23

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU ŞALVAR GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU ŞALVAR GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU ŞALVAR GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce

Detaylı

Madde 2: 2015 yılında yapılacak olan Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonasına katılacak kulüp ve sporcuları kapsar.

Madde 2: 2015 yılında yapılacak olan Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonasına katılacak kulüp ve sporcuları kapsar. TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜYÜKLER - ÜMİTLER VE GENÇLER KARAKUCAK GÜREŞ ŞAMPİYONASI TALİMATI - 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Talimatın amacı 2015 yılında

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI. NO SAYISI % 01 TARIM ve 104.862 ORMAN-İŞ 009 57.602

DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI. NO SAYISI % 01 TARIM ve 104.862 ORMAN-İŞ 009 57.602 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2005 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ İŞKOLU TOPLAM DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN

Detaylı

NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK,

NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 009 57.841 ORMANCILIK,

Detaylı

OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ

OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ OCAK 2006 İŞKOLU İSTATİSTİĞİ işkolu 01 TARIM ve 89.974 ORMAN-İŞ 57.841 ORMANCILIK, (Türkiye Orman AVCILIK ve TARIM-İŞ 42.915 BALIKÇILIK (Türkiye Orman,Topraksu ve Tarım Sanayii ÖZ TARIM-İŞ 669 (Türkiye

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Ocak Ayı İstatistikleri İŞKOLU TOPLAM DSY ÜYE NO ADI İŞÇİ SENDİKANIN ADI NO SAYISI % 01

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 18 Ocak 2007-26407) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DSY UYE SENDİKANIN ADI NO ADI işç i NO SAYISI % 01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK. 123,171 T. ORMAN-İŞ (Türkiye Orman İşçileri Sendikası)

DSY UYE SENDİKANIN ADI NO ADI işç i NO SAYISI % 01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK. 123,171 T. ORMAN-İŞ (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 213 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

SENDİKANIN ADI 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) BİR ORMAN-İŞ (Birlik Orman İşçileri Sendikası)

SENDİKANIN ADI 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) BİR ORMAN-İŞ (Birlik Orman İşçileri Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ SAYILARI VE SENDİKALARIN SAYILARINA İLİŞKİN 2013 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SENDİKANIN ADI 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) BİR ORMAN-İŞ (Birlik Orman İşçileri Sendikası)

SENDİKANIN ADI 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) BİR ORMAN-İŞ (Birlik Orman İşçileri Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ SAYILARI VE SENDİKALARIN SAYILARINA İLİŞKİN 2013 TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Temmuz 2009-27291) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet

Detaylı

TOPLAM DSY ÜYE NO SAYISI. TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Avcılık, Balıkçılık İşçileri. (Türkiye Maden İşçileri Sendikası)

TOPLAM DSY ÜYE NO SAYISI. TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Avcılık, Balıkçılık İşçileri. (Türkiye Maden İşçileri Sendikası) R.GAZETE : 18 TEMMUZ 2006 SALI - 26232 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2006

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Ocak 2009-27113) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ MÜSABAKA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1- Bu Talimat, daha çok Gaziantep ili ve çevresinde yapılan aşırtmalı aba güreşini

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞÇİ 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) TARIM-İŞ (Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası)

İŞÇİ 009 TARIM VE ORMANCILIK. (Türkiye Orman İşçileri Sendikası) TARIM-İŞ (Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ SAYILARI VE SENDİKALARIN SAYILARINA İLİŞKİN 2014 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Temmuz 2007-26585) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri (R.G. 17 Ocak 2008-26759) TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı