Gençlerle camide buluþuyoruz. Devane'de 37 konut sahibini buldu. Mecitözü suya kavuþuyor. Meslektaþýmýzýn acý günü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlerle camide buluþuyoruz. Devane'de 37 konut sahibini buldu. Mecitözü suya kavuþuyor. Meslektaþýmýzýn acý günü"

Transkript

1 Mecitözü suya kavuþuyor Mecitözü Belediyesi'nin Ýçme suyunda yaþanan azalmanýn önüne geçerek su kapasitesini artýrmak için AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nezdinde yaptýðý giriþimler olumlu sonuç verdi. Salim Uslu * HABERÝ 4 DE Bu tasarruf Çorum un kaybý HABER YORUM Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn yeni hükümetle birlikte mevcut görevine tekrar atanmamasý Çorumlu'yu derinden üzdü. Çorum Müftülüðü Ekim Camiler Haftasý öncesi önemli bir proje için düðmeye bastý. * SAYFA 4 DE Agah Kafkas ÇORUM 13 EYLÜL 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Müftülük ten dev adým Gençlerle camide buluþuyoruz Çorum Müftülüðü Ekim Camiler Haftasý öncesi önemli bir proje için düðmeye bastý. * HABERÝ 5 DE Helikopterlerin sýrrý çözüldü Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEÝAÞ) Çorum merkez ve ilçelerinde yüksek gerilim enerji hatlarýný helikopterlerle incelemeye aldý. 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Dev fosil gün yüzüne çýkýyor * HABERÝ 6 DA Çorum un Sungurlu ilçesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. * HABERÝ 2 DE Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEÝAÞ) üç ayrý helikopter kiral- Meslektaþýmýzýn acý günü Anadolu Ajansý Muhabiri meslektaþýmýz Kemal Karadað ýn babasý, Çorum un sevilen sayýlan þahsiyetlemustafa Karadað rinden Mustafa Karadað (57) vefat etti. * HABERÝ 7 DE Prof. Dr. Ýhsan Karaman Gülben Ergen Yeþilay Gülben Ergen i affetmedi * HABERÝ 16 DA Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen iki kardeþ, tekrar helikopter ile Ýstanbul'a döndü. Aðaoðlu nun helikopteri engellilerin hizmetinde Kas hastalýðý nedeniyle yürüyemedikleri için Ali Aðaoðlu nun tahsisi ettiði helikopterle Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen iki kardeþ, tekrar helikopter ile Ýstanbul'a döndü. * HABERÝ 6 DA Devane'de 37 konut sahibini buldu Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan Kunduzhan Mahallesi'nde yapýlan sosyal konutlarýn kura çekimi dün gerçekleþtirildi. * HABERÝ 7 DE TOKÝ yetkilileri asil konut sahipleri ile Eylül tarihleri arasýnda sözleþme imzalayacaklarýný açýk- Nuri Kolaylý, Yalçýn Akdoðan la görüþtü Meslek onuru ve basýn özgürlüðü önceliðimiz Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan la görüþtü. Toplantýda görüþlerini dile getiren Kolaylý, Mesleðimizin onuru ve basýn özgürlüðü ilk önceliðimiz dedi. * HABERÝ 11 DE Mekân-ýþýk-gölge, bir de Öncül ün fotoðraflarý Türkiye nin bir çok yerinde gerçekleþtirdiði etkinliklerinin duyurusunu yerel basýna göndererek memleketi Çorum la baðlarýný kesmemesi nedeniyle takdir edilen fotoðraf sanatçýmýz Abdullah Agâh Öncül, yine bir etkinliði ile Çorum a ses verdi. Kadýköy Fotoðraf Günleri ne konuk olacak olan Öncül, güzel mekânlarýn güneþin hareketiyle deðiþen gölge ve ýþýk altýndaki görünümlerini slayt halinde sunacak. * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMARTESÝ 13 EYLÜL 2014 Dev fosil gün yüzüne çýkýyor Ç 5 metre olan dev gergedanýn aðýrlýðýnýn 10 tonun üzerinde olduðu belirtildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü ekiplerince titiz bir çalýþma yürütülüyor. Dev fosil araceratherium olarak adlandýrýlýyor. orum un Sungurlu ilçesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Bilim dünyasýnda büyük bir heyecan uyandýran dev gergedan fosilinin gün yüzüne çýkarýlmasý için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü ekiplerince titiz bir çalýþma yürütülüyor. Yapýlan incelemelerde omuz yüksekliði 5 metre olan dev gergedanýn aðýrlýðýnýn 10 tonun üzerinde olduðu belirtildi. Paraceratherium olarak adlandýrýlan boynuzsuz dev gergedan iskeletinin hemen hemen tamamýna yakýný bulunurken, fosilin yanýnda ayrýca yanýnda yavru bir dev gergedanýn kafasýna ve diþlerine de rastlandý. Soyu tükenmiþ en büyük kara memelisi olan dev gergedan fosilinin Anadolu da bulunmasý hayvanýn göç yollarýnýn tespiti açýsýndan büyük önem taþýyor. Ayrýca bu fosil, Anadolu ile Asya arasýnda bir kara köprüsünün oluþtuðuna dair çok önemli bir kanýt oluþturuyor. MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi tarafýndan proje kapsamýnda bugüne kadar çeþitli bölgelerde 60 tane gergedan fosili bulundu. MTA yaptýklarý çalýþmalar sonucu bulduklarý parçalarý hemen koruma altýna alýyor. Dev gergedanýn fosilinin parçalarýný birleþtirme çalýþmalarý ise MTA da Tabiat Müzesi uzmanlarý tarafýndan yapýlýyor. 30 milyon yýllýk fosilin birleþtirip MTA da müzesinde sergilenmesi amaçlanýrken, bunun için en az 2 yýl gerekli olduðu ifade edili- yor. 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. jemiz kapsamýnda ise 60 miþ en büyük kara meüç boyutlu olarak ayaða civarýnda dev gergedan melisi olarak bilinen dev kaldýrýlmasý da planlanfosili çýkartýlmýþtýr ifagergedan'a ait örnekler, maktadýr. Biyokronoloji, delerini kullandý. Moðalistan, Çin, Orta radyokronoloji ve manasya ve Hint Yarýmadayetostratigrafi çalýþmalafosilin eriþkin bir sý'nda nispeten yaygýn rý neticesinde fosillerin erkek bireye ait iskeletin olarak bilinenler, son bir milyon yýl öncesihemen hemen tüm bökaç on yýlda Gürcistan ve ne yani geç Oligosen dölümlerini içerdiðini dile Balkanlar'da da birkaç nemine ait olduðu tespit getiren Oyal, eriþkin ernadir türe deðinilmiþtir. edilmiþtir. Türkiye'de ilk kek bireyin aðýrlýðýnýn 10 Türkiye'de bulunan dev dev gergedan buluntusu tondan fazla, omuz yükgergedan örnekleri de 2002 yýlýnda Çankýrý-Çosekliðinin ise 5 metrenin özellikle dev gergedanlarum havzasýnda Kýrýklaüstünde olduðunu tahmin rýn daðýlýmý ve göç yollale ye baðlý Delice ilçesi ettiklerini açýkladý. Oyal, rýnýn tespiti açýsýndan büyakýnlarýnda Paris Tabiat ayrýca lokalitede genç bir yük öneme sahiptir þektarihi Müzesi, Ankara bireye ait kafa ve diþlere linde konuþtu. Üniversitesi Jeoloji Müde rastlanýldýðýný ifade ethendisliði Bölümü ile ti. Dev gergendana ait MTA Genel Müdürlüðü örneklerin MTA Genel Türkiye'de bulunan ortak proje çalýþmasý esmüdürlüðü Tabiat Tarihi dev gergedan örneklerinasýnda bulunmuþ olan nin özellikle dev gergemüzesi Omurgalý Palebir ön kol kemiði parçadanlarýn daðýlýmý ve göç ontolojisi Ekibi tarafýnsýdýr. Daha sonraki yýllaryollarýnýn tespiti açýsýndan hasar görmeden sedida Delice Gözükýzllý ködan büyük öneme sahip man içerisinden çýkartýlyünde ve Sungurlu Baðolduðunu anlatan Oyal, mýþ, alçýlanarak koruma datlý Köyü'nde dev ger Dev gergedanlarýn yalaltýna alýndýðýný ve Tabiat gedana ait fosiller bulunnýzca Asya'da ve Balkanmuþtur. Buluntular ve eþtarihi Müzesine taþýnalarda orta eosen, genç lik eden diðer memeli forak muhafaza edildiðini oligosen ( milsilleri Anadolu'nun Olisöyleyen Oyal, açýklamayon yýl) zaman aralýðýnda gosen'de Asya ile Avrupa sýnda þunlarý kaydetti: bilinirler. Eosen'de kapalý arasýnda bir köprü görevi ormanlýk ortamlarda ya Bulunan dev gergördüðünü ve Asya'nýn þamýþ dev gergedanlarýn gedan örneklerinin enorta ve güney bölgeleri omuz yükseklikleri 3 vanter tablolarý oluþturuile baðlantýlý olup, benzer metreyi geçmez. Boy artlarak tetkik raporlarý haortamda ve iklim koþulmasý Oligonsen'de ortazýrlanacak ve örnekler larýný taþýdýðýný göstermýn daha açýk ve seyrek fotoðraflandýktan sonra mektedir (ÝHA) aðaçlý olmasýyla baþarþive kaydedilecektir. lar.dünyada çok nadir Dev Gergedan örnekleribulunan ve gelmiþ geçnin bir araya getirilerek Dev gergedan fosiliyle ilgili yapýlan çalýþmalarla ilgili Ýhlas Haber Ajansý na (ÝHA) açýklama yapan MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekip þefi Jeoloji Yüksek Mühendisi Neþe Oyal, Buluntular ve eþlik eden diðer memeli fosilleri Anadolu'nun Oligosen'de Asya ile Avrupa arasýnda bir köprü görevi gördüðünü ve Asya'nýn orta ve güney bölgeleri ile baðlantýlý olup, benzer ortamda ve iklim koþullarýný taþýdýðýný göstermektedir dedi. Dev gergedan fosilinin parçalarýnýn geçtiðimiz yýl Ayhan Ayhan Yýlmaz tarafýndan bulunduðunu açýklayan Oyal, Proje kapsamýnda çalýþýlan dev gergedan fosilleri 2013 yýlý Kasým ayýnda Sungurlu ilçesindeki Kavþut Köyü'nde bulundu. Örnekler, MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müze Müdürlüðüne Ayhan Yýlmaz adlý çoban tarafýndan ihbar edildi yýlý Kasým ayýndan itibaren lokalitede fosil kurtarma çalýþmalarý devam etmektedir. Pro- Ý Ýlköðretim Haftasý törenle kutlanacak lköðretim Haftasý, Eylül 2014 tarihleri arasýnda törenlerle kutlanacak. Bu kapsamda resmi ve özel tüm ilköðretim okullarý 15 Eylül Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren bayraklarla donatýlarak haftanýn önemini belirten sözlerin yazýldýðý afiþler ve Atatürk resimleri ile süslenecek. 92 BÝN ÖÐRENCÝ ÝÇÝN ZÝL ÇALACAK MTA yaptýklarý çalýþmalar sonucu bulduklarý parçalarý hemen koruma altýna alýyor Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Eðitim Öðretim yýlýnda Çorum'da okul öncesi eðitimde 4.920, ilkokul 1. sýnýflarda ise öðrenci eðitim-öðretime baþlayacak. Toplam olarak ilkokullarda , ortaokullarda ise olmak üzere toplam öðrenci temel eðitim okullarýnda, öðrenci ise ortaöðretimde olmak üzere Çorum'da öðrenci 15 Eylül 2014 Pazartesi günü okullarýyla buluþacak. Ýlköðretim Haftasý kutlama etkinlikleri 15 Eylül Pazartesi günü saat da Atatürk Anýtý na çelenk sunma töreni ile baþlayacak. Saat te Yunus Emre Ýlkokulu nda gerçekleþtirilecek programla kutlama yapýlacak. Ayrýca Yunus Emre Ýlkokulu nda 17 Eylül Çarþamba günü saat de Çorum Merkez Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi öðretmenleri Mahmut Yaser Mert ve Kürþat Deðirmenci tarafýndan öðrenci velilerine Veli-Çocuk-Okul iliþkileri konulu konferans verilecek.

3 Eylül tarihleri arasýnda baþlayacak olan 7. Kadýköy Fotoðraf Merkezi Fotoðraf Günleri nýn konuklarýndan biri de Fotoðraf Sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül. Mekân-ýþýk-gölge, bir de Öncül ün fotoðraflarý Anadolu nun son katrancýsý orum'un Bayat ilçesinde yaþayan 70 yaþýndaki Ali Çakmak, Ç40 yýldýr geçimini aðaçlardan topladýðý katraný satarak saðlýyor. Orman kesim zamanýnda eþeði ve katýrýyla birlikte yola çýkan Çakmak, aðaç köklerinden ve gövdelerinden çýkan katranlarý topluyor. 40 yýldýr katran satarak geçimini sürdüren Çakmak, eþeði ve katýrý ile Çankýrý, Çorum, Yozgat, Eskiþehir, Haymana, Polatlý ve çevre deki yerleþim alanlarýný ziyaret ediyor. Yaptýðý iþten memnun olduðunu ifade eden Çakmak, "70 yaþýndayým. 40 yýldýr bu iþe yapýyorum. Katraný orman kesim zamaný yapýyorum. Eþek ve katýrýmla kestirme yollarý kullanýyorum. Eve dönüþüm 10 ile 25 gün arasýnda deðiþiyor. Gittiðim köylerde köy odalarýnda, bazen de konuk edenlerin evinde kalýyorum"dedi. Çakmak, katranýn hayvanlardaki ayak hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýldýðýný belirtti. 40 yýldýr aralýksýz olarak bu iþ ile uðraþtýðýný dile getiren Çakmak, "Katrancýlýðý benden baþka bu þekilde yapan kimse kalmadý "diye konuþtu. Çakmak, iþinden memnun olduðunu ve bu iþi yapmaya devam edeceðini sözlerine ekledi.(ýha) 70 yaþýndaki Ali Çakmak, 40 yýldýr geçimini aðaçlardan topladýðý katraný satarak saðlýyor. Hayat Boyu Öðrenmenin Desteklenmesi 2. hibe çaðrýsý vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortak fi- edilen, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tara- Ananse fýndan "Türkiye'de Hayat Boyu Öðrenmenin Desteklenmesi-2" programý kapsamýnda hibe çaðrýsý yapýldý. Hibe çaðrýsý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý IPABileþen IV kapsamýnda olup, programla ilgili þu bilgiler verildi; Bu teklif çaðrýsýnýn genel hedefi, hayat boyu öðrenme için uyumlu ve kapsamlý stratejilerin geliþtirilmesinin ve uygulanmasýnýn teþvik edilmesidir. Teklif çaðrýsý için hedef gruplar, yaþ aralýðýndaki yetiþkinler, Yaygýn eðitim ve mesleki eðitim kurumlarýndaki yöneticiler, öðretmenler ve öðrenciler, Kadýnlar baþta olmak üzere iþsiz yetiþkinler, Ev hanýmlarý, emekliler vs. gibi aktif çalýþma hayatýnýn dýþýnda olan kiþiler, Her hangi bir sebepten dolayý örgün eðitim sistemi dýþýnda kalan kiþiler, HBÖ alanýnda çalýþan sivil toplum kuruluþu personeli, Özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyan, kadýnlar, genç erkekler, uzun süre iþsiz kalmýþ kiþiler, istihdam ve eðitime eriþimde çok büyük zorluklar çeken ve özel itina gösterilmesi gereken kiþiler gibi gruplardýr. Çorum ili, desteklenen iller arasýnda Öncelik-1 grubunda yer almakta olup, 43 il bu gruptadýr. Bu Öncelik-1 grubuna ayrýlmýþ toplam fon miktarý yaklaþýk olarak dur. Hibe miktarý bu teklif çaðrýsý kapsamýnda kabul edilen her hibe için, asgari , azami arasýnda olmalýdýr. Bu teklif çaðrýsý kapsamýnda eþfinanasman olarak proje bütçesinin asgari %10'u, azami %20'si kadar olmalýdýr. Ön teklifler için son baþvuru tarihi 31 Ekim 2014 tarihidir. Ýlgililer, web adresinden de takip edebilir ve inceleyebilirler. (Haber Merkezi) GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Eylül tarihleri arasýnda baþlayacak olan 7. Kadýköy Fotoðraf Merkezi Fotoðraf Günleri nýn konuklarýndan biri de Fotoðraf Sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül. Türkiye nin bir çok yerinde gerçekleþtirdiði etkinliklerinin duyurusunu yerel basýna göndererek memleketi Çorum la baðlarýný kesmemesi nedeniyle takdir edilen sanatçýmýz Öncül, yine bir etkinliði ile Çorum a ses verdi. Kadýköy Belediyesi nce bu yýl 7 incisi gerçekleþtirilecek olan Kadýköy Fotoðraf Merkezi Fotoðraf Günleri ne davet edilen Abdullah Agâh Öncül le söz konusu etkinlik vasýtasýyla görüþtük. HEP TARÝHÝ MEKÂNLARDA AÇILIYOR Temasý Iþýk ve Zaman olan Fotoðraf Sergisinin Haydar Paþa Tren Garý'nda açýlacaðýný ve 3 gün boyunca ücretsiz fotoðraf atölyeleri, sergiler ve sunumlar yapýlacaðýný aktaran Öncül, etkinliðin her yýl tarihi yerlerde gerçekleþtirildiðini, bu yýl da mekân olarak tarihi Haydarpaþa Garý nýn seçildiðini belirtiyor. Daha önceki yýllar da Kadýköy Fotoðraf Günleri ne katýldýðýný ifade eden Öncül, bu yýlki etkinlikte Ýstanbul da Kýz Kulesi, Çamlýca Tepesi ve Eskiþehir de bazý mekânlarýn güneþin hareketiyle birlikte deðiþen ýþýk ve gölge oyunlarý altýndaki fotoðraf karelerini sanatseverlerle paylaþacaðýný belirtiyor. Öncül, fotoðraf kareleriyle tarihî ve güzel mekânlarýn güneþin hareketiyle deðiþen ýþýk ve gölge oyunlarýnda büründüðü eþsiz görünümlerini slayt halinde sunacak. ÇORUM DA OLMAYI ÝSTERDÝM Türkiye nin bir çok yerinde sanatsal etkinlikler gerçekleþtiren hemþehrimiz Öncül ün Fotoðraflarýnýzla Çorum a ne zaman geleceksiniz sorumuza cevabý biraz da iç yakýcý oluyor. Öncül, Çorum a böyle bir etkinlikle gelmeyi çok istedim, istiyorum. Hatta sergimize ev sahipliði yapabilecek kuruluþlarla iletiþime geçmeye çalýþtým. Ancak baþvurularýma cevap alamadým. Ýstanbul daki hemþehrilerimizliçekva ve ÇESÝ- AD aracýlýðýyla bir kaç kez bir araya geldik. Etkinlik yaptýk. Ýnþaallah ilerde memleketim Çorum da bir etkinlikle hemþehrilerimle buluþmayý çok istiyorum. diyor. (Ç.HAK:2617) NO MODEL CUMARTESÝ 13 EYLÜL SÝMA OTOMOTÝV RENK FORD RANGER 4X4 BEYAZ PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6 SÝYAH OPEL CORSA 1.2 ENJOY YEÞÝL RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH. GRÝ CHEVROLET CRUZE 1.6 LS SÝYAH VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND BEYAZ RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ.1.5 GRÝ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3MULTJET GRÝ PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI. BEYAZ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI. BEYAZ RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. GRÝ PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI GRÝ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ RENAULT SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ. BEYAZ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET GRÝ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET BEYAZ FIAT LÝNEA POP 1.3 MULTÝJET GRÝ FIAT LÝNEA AC. PLUS 1.3 MULTÝJET BEYAZ RENAULT SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.EDÝ BEYAZ RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT MEGANE HB.EXP.1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT CLÝO IV 1.2 JOY BEYAZ RENAULT FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN. GRÝ FIAT LÝNEA 1.3 MJET AC.PLUS KIRMIZI FIAT FIORINO COMBÝ 1.3 AC. BEYAZ RENAULT LATÝTUDE EXPR.1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ DACIA DUSTER 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT FLUENCE BUSÝNESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT MEGANE V. CVT GT.LÝNE GRÝ CLÝO IV 1.2 JOY BEYAZ PEUGEOT BÝPPER 1.4 HDI BEYAZ DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.4X2 SÝYAH VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 SÝYAH RENAULT CLÝO HB. 1.2 JOY BEYAZ RENAULT LATÝTUDE EXECUTÝVE 1.5 DCÝ. BEYAZ DACIA LOGAN AMB.PACK 1.4 KIRMIZI FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 1.3 GRÝ RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT SYMBOL JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT CLÝO HB.AUTH EDÝ.1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT LAGUNA III PRÝV.1.5 DCÝ. SÝYAH RENAULT SYMBOL V.AUTH GRÝ ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM TLF: ( ) Tüm araçlarýmýz kilometre ve ekspertiz garantilidir.

4 4 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Bu tasarruf Çorum un kaybý HABER YORUM Mustafa Demirer aðlýk Bakan SYardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn yeni hükümetle birlikte mevcut görevine tekrar atanmamasý Çorumlu'yu derinden üzdü. TECRÜBELÝ BÝR SÝYASET ADAMI Ýki dönem AK Parti Çorum Milletvekili ve partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) olan Kafkas, son üç yýldýr da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý olarak görev yapýyordu. KAFKAS'I ARTIK TANIDIK Gazeteci sýfatýmýzla bunca zamandýr birlikte çalýþtýðýmýz Kafkas'ý tanýma fýrsatý bulduk haliyle. Kafkas, makam ve mevki hýrsý aklýnýn önüne geçmeyen, akçeli iþlerle adý hiç bir Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn mevcut görevine tekrar atanmamasý Çorumlu yu üzdü. zaman anýlmayan, bugüne kadar yaptýðý görevlerde en ufak þaibesi olmayan, bilakis haksýz ve hukuksuz iþlere karþý sonuna kadar dik duran, doðrudan yana tavýr alan, aðabeylik vazifesini hakkýyla yerine getiren, siyasi rakiplerinin hazýmsýzlýklarý nedeniyle yaptýklarý kötülüklere bile iyilikle karþýlýk veren bir kiþiliðe sahip. OTURDUÐU KOLTUÐA GÜÇ VERDÝ Bulunduðu tüm görevlerde çok çalýþmasý, ince eleyip sýk dokuyan titizliði, hizmete odaklanmasý ve oturduðu koltuða güç vermesiyle tanýdýðýmýz Kafkas, üç yýlda Çorum'a önemli saðlýk yatýrýmlarýný kazandýrdý. MEMLEKETÝN SAÐLIÐINA YATIRIM YAPTI Ankara Yolu üzerinde donatýmý hariç 250 milyon lira deðerindeki Þehir Hastanesi inþaatý, ilçe hastaneleri, AMATEM, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne büyük emek ve maliyetle kurdurduðu baþta Kardiyovasküler Cerrahi Ünitesi olmak üzere bir çok merkezin altýnda onun imzasý var. HÝZMET AÞKI ORTADA Her þeyi bir kenara býrakalým, Çorum'un en uzak ilçesi Kargý'ya özellikli ve zor bulunan bir branþ olan kardiyolog göndermesi, en son geçtiðimiz ay tüp bebek merkezinin açýlýþýnda memlekete 54 hekim kadrosunu ihdas etmesi bile, Kafkas'ýn doðduðu topraklara baðlýlýðýný, vefasýný, hizmet aþkýný açýkça ortaya koyuyor. HAKKINI TESLÝM ETMEK VAZÝFEMÝZ Saðlýk Bakan Yardýmcýsý sýfatýyla sadece Çorum'un deðil, ülkenin saðlýðý için gece-gündüz demeden çalýþan, bakanlýðýnýn çýtasýný yükselten Kafkas'ýn hakkýný teslim etmek, hemþehrileri olarak önce bizim vazifemiz olsa gerek. ÝSTEMEYENLE RE RAÐMEN GÜÇLENÝYOR Olur ya, yaþanan son geliþmelere içimizden -azýnlýkta da olsalar- sevinenler olabilir, hatta Kafkas'ýn ayný göreve yeniden getirilmemesini hastane inþaatýna baðlayacak kadar 'çamur at izin kalsýn' mantýðýný yürütenler çýkabiliyor. Öncelikle onlarýn Çorum sevgisinden þüphe etme gerekir. Gerçi bu kiþilikler geçmiþte de vardý, yarýn da olacak. Siyasetin bin bir türlü ayak oyunlarý içinde dizayn edilen senaryolar, düþmanlýklar Kafkas veya onun gibi yetiþmiþ devlet ve siyaset adamlarýna sökmez. Bilakis onu daha fazla güçlendirir, büyütür. Zaten Ankara'dan gelen kulis bilgileri de bu yönde... Niyet hayýr olunca akýbet de elbette hayýrdýr. Mecitözü suya kavuþuyor ecitözü Belediyesi'nin Ýçme suyunda yaþanan Mazalmanýn önüne geçerek su kapasitesini artýrmak için AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nezdinde yaptýðý giriþimler olumlu sonuç verdi. Milletvekili Uslu'nun desteði üzerine Mecitözü Belediyesi'ne Ýller Bankasý'ndan hibe olarak metre polietilen boru, 1 adet dalgýç pompa ile 465 bin TL'lik hibe onayý çýkarýlmýþtý. Konuya iliþkin bilgi veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçe halkýmýzýn zaruri ihtiyacý olan içme suyunda sýkýntý yaþanmamasý, hemþehrilerimize olan sorumluluðumuzun gereði olarak siyaset gözetmeksizin Belediye Baþkanýnýn talebi üzerine Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ile görüþerek gerekli onayý almýþtýk. Sürecin hýzlý bir þekilde sonuçlanmasý için yaptýðýmýz takip ile Üst Yapý Deðerlendirme Daire Baþkanlýðý 28 Aðustos 2014 tarihinde alým ihalesini gerçekleþtirdi. Altý firmanýn teklif verdiði ihalenin yasal sürecinin 26 Eylül itibariyle sonuçlanmasýný bekliyoruz. Ýhalenin sonuçlanmasýyla da en geç 1 ay içerisinde borular Mecitözü Belediyesine teslim edilmiþ olacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun." dedi. (Haber Merkezi) Amacýmýz Asým ýn Nesli ni inþa etmek Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn yeni hükümetle birlikte mevcut görevine tekrar atanmamasý Çorumlu'yu derinden üzdü. Milletvekili Uslu'nun desteði üzerine Mecitözü Belediyesi'ne Ýller Bankasý'ndan hibe olarak metre polietilen boru, 1 adet dalgýç pompa ile 465 bin TL'lik hibe onayý çýkarýlmýþtý. enç Memur-Sen Ýl Temsilcisi Fatih GÇýnar, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Gençlik Kollarý ný ziyaret etti. Çýnar ve yönetimi, yaptýklarý ve ilerde yapmayý planladýlarý çalýþmalar hakkýnda AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve yönetimi ile istiþare yaptý. Genç Memur Sen Ýl Temsilcisi Fatih Çýnar, Bizim amacýmýz Asým ýn Nesli ni inþa etmektir. Eðer Asým'ýn neslini inþa edebilirsek, gençlerimiz iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmýþ, karakterli, ahlaklý, kiþilikli, vatanýna, milletine ve dinine sahip çýkan, bir gençlik olacaktýr. Bu düþüncelerimizden hareketle gençliðin önünü açan çalýþmalar ve projeler üretiyoruz. Bu projelerimizin bir kýsmýný gerçekleþtirdik. Planlama aþamasýnda olduðumuz projelerimizi ise en kýsa zamanda hayata geçirmeyi planlýyoruz." dedi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da, Genç Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliðinin Çorum'da gençlik adýna yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip Genç Memur-Sen Ýl Temsilcisi Fatih Çýnar, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Gençlik Kollarý ný ziyaret etti. ediyor ve çalýþmalarýný hem önemsiyoruz hem de benimsiyoruz. Bizler AK Partili Gençler olarak, ahlaklý, þuurlu, bilinçli bir gençliðin yetiþmesi için çalýþmalarýmýzý aralýksýz olarak sürdürüyoruz. Biz kökü mazide gözü istikbalde olan gençleriz. Bizler tarihimizi çok iyi bilen ve atalarýmýzdan devraldýðýmýz mirasýmýzýn omuzlarýmýzdaki yükün farkýnda olan bir gençliðiz. Bizler hiçbir zaman kavganýn ve çatýþmanýn deðil, dayanýþmanýn ve kucaklaþmanýn tarafýnda olan bir gençliðiz. Bu anlamda gençliðimiz için geleceðimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazýrýz. diye konuþtu. Ziyaretlerinden dolayý çok memnun olduklarýný bildiren Akar, Zaman zaman sizlerle de gençlik adýna ortak projeler üzerinde çalýþmaya hazýr olduðumuzu ifade etmek istiyorum. dedi. (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Rüþvete hayýr, meþru yardýma evet Müslümanýn ve evrensel ahlak ile kayýtlý baþkalarýnýn yolsuzluða, rüþvete, haksýzlýða, kul hakkýný yemeye evet diyeceði, bunlarý caiz göreceði düþünülemez. Ama birilerinin yolsuzluðu bahane ederek hükümet devirmeye kalkýþtýklarý, rüþvetin manasýný saptýrarak kendi kuruluþlarýndan baþka bir yere mali yardýmda bulunmayý engellemek istedikleri artýk anlaþýlmýþ bulunuyor. Ülkemizde din eðitimine katkýda bulunmak, yoksullara yardým etmek, öðrencilere burs vermek gibi güzel maksatlarla kurulmuþ pek çok dernek ve vakýf var. Maksat iyi, güzel, meþru olunca farklý kuruluþ mensuplarýnýn da kardeþler gibi davranmalarý gerekir. Bunlarýn birbiri aleyhinde konuþmalarý, tekelcilik yapmalarý, kendi hizmetlerini ve öncülerini abartýlý bir þekilde överek insanlarý yanýltmalarý caiz olmaz. Yapacaklarý þey, yaptýklarýný ve yapmak istediklerini olduðu gibi anlatmak, yardým talep ettikleri kimseler üzerinde maddi ve manevi baský yapmamaktýr. Her kuruluþ kendi hizmetini anlattýktan sonra býrakalým insanlar hür iradeleri ile tercihte bulunsun, yardýmlarýný yapsýnlar. Bu hayýr ve hizmet kuruluþlarýnýn aldýklarý ve verdiklerinin eksiksiz olarak kayýt altýna alýnmasý ve denetime açýk bulunmasý da bir zarurettir. Ýslâmî devlette devletin vazifelerinden biri de Ýslam'ý hayat içinde korumak ve yaymaktýr. Bunun yapýldýðý tarihlerde ve yerlerde bile sivil hayýr sahipleri vakýflar kurarak veya þahsen hayýrlý hizmetler ve eserler yaparak Allah rýzasýna talip olmuþlardýr. Ayrýca devlet adamlarý ve onlarýn eþleri ile diðer yakýnlarý da vakýflar kurmuþ, bir kýsmý hala ayakta duran eserler ortaya koymuþlardýr. Bu vakýflarýn bir kýsmýna da devlet mesela arazi tahsis etmiþtir. Laik devlet bütün inanç ve hayat tarzlarýna eþit mesafede bulunacakmýþ. Böyle ise eðer sivil kuruluþlara mali destek verecekse yalnýzca islâmî olana deðil, diðerlerine de yardým edecektir. Bu durumda, halkýnýn tamamýna yakýný Müslüman olan ve bu büyüklükte Ýslâmî hizmete muhtaç bulunan bir toplumda sivil islâmî hizmet ve hayýr kuruluþlarýna büyük ihtiyaç vardýr. Dün ve bugün hayýr ve hizmet kuruluþlarýna devlet adamlarý da ilgi göstermiþ, kurucular arasýnda yer almýþ ve desteklemiþlerdir. Hizmeti, sarfiyatý, yapýp ettikleri apaçýk ortada olan ve bunlar arasýnda kurucu ve yöneticilerinin þahsi ve ailevi menfaatleri bulunmayan vakýf ve dernekleri, sýrf kurucu ve destekçileri arasýnda devlet adamlarý ve yakýnlarý bulunduðu için karalamak ayýptýr ve günahtýr. Bunlar 'çaðdaþ yaþamý' destekleyince makbul oluyorlar da hayýr ve hizmet kuruluþlarýný destekleyince niçin merdut ve mezmum oluyorlar! Tekrar ediyorum, mali durumu iyi olan kimseleri devlet adamlarý da, yöneticilerde hayýr ve hizmete teþvik edebilir ve yöneltebilirler. Yeter ki, bu hizmette teþvik edenin þahsi menfaati olmasýn, yardýmý yapacak olan þahýs da bu sebeple haksýz bir menfaat elde etmesin! Beni, rüþvete fetva veriyor diye akþam sabah karalayanlara duyurulur. SP Ýl Divan Toplantýsý yarýn aadet Partisi Ýl Baþkanlýðý Eylül Ayý Divan Top- yarýn saat de Turgut Özal Ýþ Slantýsý, Merkezi Belediye Konferans Salonu nda yapýlacak. Toplantýya Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Akkiraz da katýlacak. Toplantýya tüm teþkilat görevlileri, aileleri ve bütün Çorumlular ý davet eden SP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Zorlu, Ýnsanýn yaratýlýþ gayesi olan Hakka hizmet ve kulluk görevlerimizin gereði olarak yürüttüðümüz teþkilat çalýþmalarýmýz büyük bir hýzla devam etmektedir. Ve bu çalýþmalarýmýzda halkýmýzýn bize olan teveccühünün giderek artan bir eðilim göstermesi, bizleri öncelikle Ümmetin ve bütün insanlýðýn geleceði için ümitlendirmekte ve çalýþma azmimizi bir kat daha artýrmaktadýr. Hedefimiz Yeniden büyük Türkiye, Yaþanabilir Bir Türkiye ve Yeni bir Dünyanýn kurulmasýdýr. Bu amaç ve gaye doðrultusunda çalýþacak ve ümmet adýna kardeþlerimiz adýna verilen bu büyük mücadele de tüm Çorumlu hemþehrilerimizi de yanýmýzda görmekten büyük bir sevinç duyacaðýz. dedi. (Haber Merkezi)

5 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Müftülük ten dev adým Gençlerle camide buluþuyoruz Ç EROL TAÞKAN orum Müftülüðü Ekim Camiler Haftasý öncesi önemli bir proje için düðmeye bastý. Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK'lar ve ilgili kurum temsilcileri ile bir araya gelerek istiþare toplantýsý yapan Müftü Mehmet Aþýk, "Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi camilerimizle buluþturmak ve dini deðerlerle bütünleþtirmek için toplumun tüm kesimleriyle el ele vereceðiz." dedi. Müftülük Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya çok sayýda STK temsilcisi, ilgili resmi kurum temsilcileri, Müftü Yardýmcýlarý ve müftülük idare- Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK'lar ve ilgili kurum temsilcileri Mehmet Aþýk ýo ziyaret etti. Ziyaret Müftülük Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. ntalya'da, aralarýnda il yönetim Akurulu üyesi, eski parti yöneticisi, delege ve üyelerin yer aldýðý 14 kiþi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiðini açýkladý. Partililer istifa ederken bazý isimlere teþekkür ettiler. Bu isimler arasýnda CHPAntalya Büyükþehir eski Belediye Baþkaný Çorumlu Mustafa Akaydýn da bulunuyor. Antalya Tenis Ýhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, istifa listesinde adý yer alanlar tarafýndan ortak hazýrlanan ve 16 gerekçeden oluþan açýklamayý, eski Muratpaþa Belediyesi Meclis üyesi ve parti yöneticisi Eþref Ural okudu. CHP'nin, iktidara talip olma iddiasýndan vazgeçtiðini ve toplumdan her geçen gün uzaklaþtýðýný belirten Ural, partinin halkýn beklediði doðrultuda siyaset yapma görevini yerine getiremediðini iddia etti. Parti içi iktidar olma kaygýsýnýn diðer bütün görev ve amaçlarýn önüne geçtiðini söyleyen Ural, þunlarý kaydetti: "Partinin en tepesinde oturandan en alttaki üyeye kadar hiç kimse, gelecekte Türkiye'yi CHP'nin yöneteceðine dair bir umut taþýmamaktadýr. Umutsuzluk, inançsýzlýk ve güvensizlik had safhadadýr. CHP Genel Merkezi ve teþkilatlarý artýk siyaset düþünemez, siyaset konuþamaz ve siyaset üretemez durumdadýr. Kaba bir Tayyip Erdoðan karþýtlýðý siyaset yapmakmýþ gibi sunulmakta ve böylelikle milyonlarca seçmenin duygularý aþaðýlanmakta, sinir sistemi alt üst edilmektedir." TEÞEKKÜR ETTÝLER! CHP'deki kavganýn, memleket sorunlarý için deðil, "aktörlerin siyasi ikballeri için" sergilendiðini iddia eden Ural, sözlerini þöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluþ felsefesine aykýrý olarak uluslararasý güçler, Gülen cemaati ve bazý Avrupa Birliði ülkeleriyle ilkesiz ve karanlýk iliþkilere girmek suretiyle hem kendisine hem de ülkemize ihanet etme noktasýna gelmiþtir. Bütün bunlarýn ötesinde ve daha vahim olarak yukarýda sýraladýðýmýz sorunlarýn üstesinden gelecek bir liderlik ve kadro hareketi de ufukta görülmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin yurtsever kadrolarýnýn kurduðu bu büyük parti, kendi yetiþtirdiði nesiller eliyle ölüm döþeðine yatýrýlmýþ- cileri katýldý. Bu yýl kutlanacak olan Camiler Haftasý'nýn ana temasýnýn Cami ve Gençlik olduðunu ifade eden Mehmet Aþýk, gençlerin camilerle bütünleþmesi için sürekli olarak uygulanabilecek çalýþmalar hakkýnda istiþare etmek amacýyla toplandýklarýný ve bu toplantý zincirini geniþleterek sürdüreceklerini ifade etti. Toplantýya katýlan resmi kurum ve STK temsilcileri, konuya iliþkin görüþlerini aktarýrken, yapýlan önerilerin tümü not alýndý. Ortaya atýlan fikirler üzerinden özellikle cumartesi günü akþam namazýnda Ulu Cami buluþmasýna karar verilirken, cami buluþmasýnýn içeriði ve detaylarý görüþüldü. Ýkramlarýn da yer alacaðý buluþmanýn, zamanla Çorum'un farklý camilerinde de tekrarlanmasýný uygun gören davetliler, gençliðe yönelik her türlü çalýþmada ortaklaþa hareket edebileceklerini ve her türlü katkýyý verebileceklerini ifade etti. Toplantý sonunda kýsa bir deðerlendirme konuþmasý yapan Müftü Mehmet Aþýk, gençler için yapýlacak her türlü hizmetin mukaddes olduðunu, istiþare toplantýlarýyla ortaya çýkabilecek uygulanabilir tüm önerilere açýk olduklarýný ifade ederek, katýlýmcýlara teþekkür etti. Yapýlan konuþmanýn ardýndan yürütme kurulu oluþturuldu. Ýstifa ederken Akaydýn a teþekkür ettiler Mustafa Akaydýn týr. Yukarýda açýkladýðýmýz sebeplerden dolayý uzun yýllar özveriyle hizmet ettiðimiz, büyük umutlar baðladýðýmýz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiðimizi kamuoyuna saygýyla duyururuz." Ural, kendilerinin istifa kararý almalarýnda "büyük katkýlarý" olduðunu belirttiði CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile Fethullah Gülen, eski Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, CHP Ýl Baþkaný Devrim Kök, Ýzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Konyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Muratpaþa Ýlçe Baþkaný Ercan Erkan ile diðer parti yöneticilerine "teþekkür" etti.(aa) Çorum Müftülüðü Ekim Camiler Haftasý öncesi önemli bir proje için düðmeye bastý. Buharaevler ÝHL bahçesi yenilendi Ç orum Belediyesi, yaz tatilinde bakým ve onarýma alýnan okullarýn eksiklerinin giderilmesine yardýmcý oluyor. Bu çerçevede onarýma alýnan Buharaevler Ýmam-Hatip Lisesi'nin bahçe düzenlemesi, asfaltý ve bordürü Çorum Belediyesi tarafýndan yenilendi. Belediye ekipleri, bahçeyi yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlayacaðý 15 Eylül Pazartesi gününe hazýr hale getirdi. ÖÐRENCÝLER ÝN RAHATI ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ Ekiplerin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum'da eksiði olan, çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan tüm okullarýn eksiklerinin Çorum Belediyesi tarafýndan giderildiðine dikkat çekti.sosyal bir belediye olmanýn insana yatýrým yapmayý gerektirdiðini anlatan Zahir, "Bu zamana kadar hiçbir ayrým yapmadan hangi okulun neye ihtiyacý varsabu eksiklikleri gidermeye çalýþtýk. Buharaevler Ýmam Hatip Lisesi bahçesinin aþýnan asfaltýný tamamen yeniledik. Bahçeye yaklaþýk 500 ton asfalt serdik. Ekiplerimiz ayrýca okulun bahçesine 400 metre uzunluðunda bordür taþý da döþeyerek okulun eksikliklerini gidermiþ oldu." diye konuþtu. Geçtiðimiz günlerde de Adnan Çorum Belediyesi, yaz tatilinde bakým ve onarýma alýnan okullarýn eksiklerinin giderilmesine yardýmcý oluyor Buharaevler Ýmam-Hatip Lisesi'nin bahçe düzenlemesi, asfaltý ve bordürü Çorum Belediyesi tarafýndan yenilendi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ile Mimar Sinan Anaokulu'nunbahçes ini asfaltladýklarýný hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "2013 yýlýnda da Bahçelievler, Albayrak, Salim Akaydýn, Bekir Aksoy Ýlkokullarý ile 23 Nisan Ortaokulu ve Anadolu Lisesinin bahçelerini de asfaltladýk. Gençlerimizin daha rahat ortamlarda eðitime devam etmesi için bundan sonra da eðitim kurumlarýmýza yönelik çalýþmalarýmýz devam edecek." diye konuþtu. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2637) BAÞSAÐLIÐI Eski personellerimizden, Anadolu Ajansý Muhabiri Kemal Karadað ýn babasý Mustafa Karadað ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý (Ç.HAK:2638) BAÞSAÐLIÐI Cemiyetimiz üyesi, Anadolu Ajansý Muhabiri Kemal Karadað ýn babasý Mustafa Karadað ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen

6 6 CUMARTESÝ 13 EYLÜL 2014 Üç ayrý helikopterle enerji hatlarýný görüntülüyorlar T GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER ürkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEÝAÞ) Çorum merkez ve ilçelerinde yüksek gerilim hatlarýnda doðabilecek arýzalara karþý teknik cihazlarla kontrol yapýyor. Edinilen bilgilere göre, Çorum semalarýnda dört gündür tur atan üç ayrý helikopterin Türkiye genelinde periyodik aralýklarla çalýþma yapmak için TEÝAÞ tarafýndan kiralandýðý belirtildi. Çorum merkez ve ilçelerinde enerji iletimini saðlayan yüksek gerilim enerji nakil hatlarýnda oluþan yýpranmayý tespit etmeye çalýþan helikopterlerin termal kameralarla enerji hatlarýný fotoðraflayýp görüntüye aldýðý ifade edildi. Termal kameralardan elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamýnda incelenerek arýza oluþma riski bulunan enerji nakil hatlarýnýn bakým ve onarýmýna gidileceði öðrenildi. ne gelen Çorum'un Sungurlu ilçesi iki kardeþ, tekrar helikopter ile Ýstanbul'a döndü. Aðaoðlu nun helikopteri engellilerin hizmetinde Türkiye Elektrik Ýletim Anonim Þirketi (TEAÝÞ) üç ayrý helikopter kiraladý. K as hastalýðý nedeniyle yürüyemedikleri için Ali Aðaoðlu nun tahsisi ettiði helikopterle Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen iki kardeþ, tekrar helikopter ile Ýstanbul'a döndü. Ýstanbul da görev yapan Çorumlu polis memuru Fehmi Yardýmcý, doðuþtan kas erimesi hastalýðý olan oðullarý Mehmet Emin (17) ve Alperen Yardýmcý (15) yý ilçeye getirmek için iþadamý Ali Aðaoðlu nda yardým istemiþti. Baba Fehmi Yardýmcý nýn bu istediðini olumlu karþýlayan Aðaoðlu, aile için kendi helikopterini tahsis etmiþti. 15 gün önce ilçeye gelen ünlü iþadamýna ait helikopter dün tekrar Atatürk Stadýna iniþ yaptý. Helikopter Yardýmcý ailesini alarak Ýstanbul'a dönüþ yaptý.(ýha) Mustafa Ýsen Baþdanýþman oldu C umhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baþbakanlýk Müsteþarý Fahri Kasýrga, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri oldu. 7 yýldýr bu görevi yürüten eski Genel Sekreter Mustafa Ýsen de Cumhurbaþkanlýðý Baþdanýþmaný olarak görevlendirildi Ýsen'in özgeçmiþi Balkan kökenli göçmen bir ailenin oðludur. 1967'de Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.1975 yýlýnda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi. Üniversiteden sonra Ýstanbul'da öðretmenlik yaptý. Atatürk Üniversitesinde asistanlýk yaptý yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý aracýlýðý ile Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doðu Dilleri Bölümüne öðretim elemaný olarak görevlendirildi ve 1983 yýlýna kadar burada görev yaptý. Ayný yýl yardýmcý doçent tayin edildi ve yurda dönüþünden sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde öðretim üyesi olarak çalýþtý. Bu yýllarda kuruluþ aþamasýnda olan Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde de alanýyla ilgili dersler verdi yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý nda müþavir olarak görevlendirildi. Ayný yýl, Eski Türk Edebiyatý alanýnda doçent oldu ve 1989 yýlýnda Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü ne doçent olarak atandý. Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekan yardýmcýlýðý ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öðrenim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Baþkanlýðý (G.Ü. TÖMER) yaptý yýlýnda Profesör oldu. Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde Bölüm Baþkanlýðý yaptý. Ardýndan Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi dekaný oldu (1997) yýlýnda Baþkent Üniversitesi ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünü kurdu. Görevleri arasýnda Ahmet Yesevi Uluslararasý TürkKazak Üniversitesi Mustafa Ýsen Sosyal Bilimler Enstitüsü nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde Bölüm Baþkanlýðý yaptýktan sonra 1997 yýlýnda Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi dekaný oldu yýlýnda Baþkent Üniversitesi'ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünü kurdu. 17 Aralýk 2002 tarihinde Kültür Bakanlýðý Müsteþarlýðýna atandý. Kültür ve Turizm Bakanlýklarýnýn birleþmesi sonucu 17 Haziran 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarlýðýna tayin edildi. Türk Edebiyatý ve Balkanlarda Türk kültürü ile ilgili yayýnlanmýþ çok sayýda çalýþmasý yaptý. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayý olmak için müsteþarlýktan istifa etti. Sakarya veya Bursa'dan AK Parti aday listesine konulacaðý beklenirken son gece listeye konulmasýnýn unutulduðu anlaþýldý. 5 Temmuz'da da müsteþarlýk görevine döndü. 28 Aðustos 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaþkanlýða seçilmesinin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý Genel sekreterliðine atandý. Ayný zamanda 4 Nisan 2003 tarihinden beri Ahmet Yesevi Uluslararasý TürkKazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir ve 17 Ekim 2009 tarihinden de itibaren YÖK üyeliðine atandý. (Milliyet) CHP YDK da iþ yükü artýyor C HP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu nun kurultay öncesinde ve kurultay konuþmasýnda farklý seslere tahammül etmeyeceðine yönelik mesaj vermesinin ardýndan, basýn toplantýsý ya da basýna demeç vermek suretiyle CHP yönetiminin kararlarýný eleþtiren milletvekilleri, PM üyeleri ve partililerin YDK ya sevk edilmeleri öngörülüyor. Bu nedenle 15 kiþilik yeni YDK nýn iþ yükünün önceki yýllara Tufan Köse oranla daha da artabileceði deðerlendiriliyor. Kurultayda, YDK üyeliklerine Süheyla Sumru Karaer, Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt, Ýstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Samsun Milletvekili Ahmet Ýhsan Kalkavan, Artvin Milletvekili Uður Bayraktutan, Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Sezgin Kaya, Saniye Barut, Selahattin Balta, Hatay Milletvekili Refik Eryýlmaz, Selahattin Emre, Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Turan Aydoðan 15 gün önce ilçeye gelen ünlü iþadamýna ait helikopter dün tekrar Atatürk Stadýna iniþ yaptý. Helikopter Yardýmcý ailesini alarak Ýstanbul'a dönüþ yaptý Baba Fehmi Yardýmcý nýn talebini olumlu karþýlayan Aðaoðlu, aile için kendi helikopterini tahsis etmiþti. Ç Enerji kesintisi orum merkez, Ortaköy ve Bayat ilçelerinde enerji kesintisi yapýlacaðý belirtildi. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü ndenverilen bilgiye göre, 16 Eylül 2014 tarihlerinde 09:00-15:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Bakým Onarým iþleri kapsamýnda OSB KÖK ün Ankara yolu Sol taraf Özel Müþteri Grubu ENH da Bakým Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Eser Tavuk, Sefa Tavuk, Servet Görücü Tavuk Çiftliði, Aydoganlar Nakliyat, Pýnar Tavukçuluk, Yýldýrým Tavukçuluk, Afacan Akaryakýt tesislerine; 09:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ortaköy Ýlçesi Aþdaðul Beldesi ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Aþdaðul Beldesinin tamamý, Semerþah Maden tesislerine, 13:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ortaköy Ýlçesi Ýncesu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Ýncesu köyüne, 17 Eylül 2014 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ortaköy Ýlçesi Merkez Þehir Þebeke bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Ortaköy ilçesine baðlý Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Suyolu Mahallesine, 09:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Bayat Ýlçesi Kýrsal Þehir Þebeke bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda Bayat-Ýskilip 3/0 ENH da bakým Onarým Çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Bayat Ýlçesine baðlý Dorukseki Köyü ve Pancarlýk köyüne, 09:00-11:00 saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Yatýrým iþleri kapsamýnda Çorum ili Silimkent te yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Silimkent mevkine programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Ha- ber Merkezi)

7 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Devane'de 37 konut sahibini buldu T Kura çekimi, TOKÝ görevlileri tarafýndan yapýldý. TOKÝ yetkilileri asil konut sahipleri ile Eylül tarihleri arasýnda sözleþme imzalayacaklarýný açýkladý. oplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan Kunduzhan Mahallesi'nde yapýlan sosyal konutlarýn kura çekimi dün gerçekleþtirildi. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda yapýlan kura çekimi ile 37 konutun sahipleri belirlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kura çekimi, TOKÝ görevlileri tarafýndan yapýldý. 37 konut için toplam 181 kiþi baþvuruda bulunurkenkura çekiliþi heyecanlý anlara neden oldu. Yapýlan kura çekimi ile konutlarýn sahipleri belirlendi. TOKÝ yetkilileri asil konut sahipleri ile Eylül tarihleri arasýnda sözleþme imzalayacaklarýný açýkladý. Anadolu Ajansý Muhabiri meslektaþýmýz Kemal Karadað ýn babasý Mustafa Karadað vefat etti. Meslektaþýmýzýn acý günü Haber Merkezi Mustafa Karadað HURÞÝT BOZKURT nadolu Ajansý A Muhabiri meslektaþýmýz Kemal Karadað ýn babasý, Çorum un sevilen sayýlan þahsiyetlerinden 37 konut için toplam 181 kiþi baþvuruda bulunurkenkura çekiliþi heyecanlý anlara neden oldu. Dýþ ticaret endeksi arttý T ÜÝK Temmuz ayý dýþ ticaret endekslerini açýkladý. Ýhracat birim deðer endeksi %1,9 arttý Ýhracat birim deðer endeksi Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,9 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütün de %6,8, ham maddelerde (yakýt hariç) %2,8, yakýtlar da %0,1 ve imalat (gýda, içecek, tütün hariç) sanayi nde %1,3 arttý. Ýthalat birim deðer endeksi %0,5 arttý Ýthalat birim deðer endeksi Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,5 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütün de %0,1, ham maddelerde (yakýt hariç) %0,5 ve imalat (gýda, içecek, tütün hariç) sanayi nde %1,3 artarken, yakýtlar da %0,6 azaldý. Ýhracat miktar endeksi %0,8 arttý Ýhracat miktar endeksi Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,8 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütün de %14,9 ve ham maddelerde (yakýt hariç) %12,7 ve yakýtlar da %5,4 azalýrken, imalat (gýda, içecek, tütün hariç) sanayi nde %0,5 ve SITC de baþka yerde sýnýflandýrýlmayan mallar da %164,4 arttý. Ýthalat miktar endeksi %14 azaldý Ýthalat miktar endeksi Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %14 azaldý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütün de %9,8, ham maddelerde (yakýt hariç) %6,2, imalat (gýda, içecek, tütün hariç) sanayi nde % 12,9 ve SITC de baþka yerde sýnýflandýrýlmayan mallar da %86,4 azalýrken ve yakýtlar da %3,9 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ihracat miktar endeksi %8 arttý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Haziran ayýnda 125,9 olan ihracat miktar endeksi %8 artarak, 2014 Temmuz ayýnda 136 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 Temmuz ayýnda 123,4 olan ihracat miktar endeksi %13,3 artarak 2014 Temmuz ayýnda 139,8 deðerine yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ithalat miktar endeksi %0,8 arttý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Haziran ayýnda 119,5 olan ithalat miktar endeksi %0,8 artarak, 2014 Temmuz ayýnda 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 Temmuz ayýnda 131,4 olan ithalat miktar endeksi %3,1 azalarak 2014 Temmuz ayýnda 127,3 oldu. Dýþ ticaret haddi 2014 yýlý Temmuz ayýnda 101,3 olarak gerçekleþti Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2013 yýlý Temmuz ayýnda 100 olarak elde edilmiþ olan dýþ ticaret haddi, 2014 yýlý Temmuz ayýnda da 101,3 oldu. Haber Merkezi TÜÝK Temmuz ayý dýþ ticaret endekslerini açýkladý. Merhum için ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Mustafa Karadað (57) vefat etti. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mehmet Ýpkýran vefat etti M alatya il Müftüsü Ümit Çimen in kayýnpederi Mehmet Ýpkýran vefat etti. Akciðer kanseri olan Mehmet Ýpkýran (77), Çorum ili Kargý Yeþilköy de defin edildi. Çimen, taziyeleri Çorum ili Kargý Yeþilköy de kabul ediyor.(ýha) Baþkan Çatma'ya yetkiyi Ýskilip Belediyesi Meclisi verdi. Ýskilip saðlýklý su içecek Ý skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, ilçeyi kanserojen madde içeren asbestli borulardan kurtaracak þehir içme suyu inþaatýnda kullanmak üzere 5 milyon 100 bin lira kredi kullanma yetkisi aldý. Çatma'ya yetkiyi Ýskilip Belediyesi Meclisi verdi. Projenin toplam maliyetinin 10 Milyon 200 bin lira olduðunu belirten Baþkan Çatma, projenin maliyetinin diðer yüzde 50'lik kýsmýnýn Ýller Bankasý tarafýndan karþýlandýðýný, içme suyu isale hattý yapým iþi ihalesine Eylül ayý sonu veya Ekim ayýnýn baþlarýnda çýkýlacaðýný kaydetti. SU REZERVÝ ARTACAK Yeni yatýrýmla birlikte Ýskilip Yazýkýran mevkiinde bulunan 150 tonluk su deposunun kapasitesi 500 tona, kalede bulunan 450 tonluk deponun kapasitesi 800 tona çýkarýldý. Ayrýca YEDAÞ hizmet binasýnýn arka kýsmýnda belirlenen 2 bin tonluk su rezervi de þehir ana merkezi ile sanayi sitesini besleyecek. Diðer yandan eskimiþ borulardan kaynaklanan ve bu nedenle su þebekesinde kaybolan sular yeni isale hattýnýn yapýmý ile þehir içme suyu þebekesine tekrar kazandýrýlacak. Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu çalýþma ile hem su rezervinin artacaðýný, hem de Ýskilip'in insan saðlýðýný tehdit eden kanserojen asbest borulardan tamamen kurtulacaðýný kaydetti. (Haber Merkezi)

8 8 CUMARTESÝ 13 EYLÜL I-GÝRÝÞ Asýl iþverenin baðlý deðiþik firmalarda çalýþan alt iþveren iþçilerinin, ücretli yýllýk izin haklarýnýn uygulanmasý, alt iþverenlik uygulamasýnda en sýk yaþanan olumsuzluklarýn baþýnda gelmektedir. Her yýl yenilenen ihale sözleþmeleri nedeniyle iþi sona eren iþçilerin yaþadýklarý yýllýk izin sorunlarý, mevcut yasal düzenleme ile alt iþveren ile asýl iþverenlerin uygulamalarý nedeniyle tam olarak çözülememektedir. Bu çalýþmada, alt iþveren iþçilerin yýllýk izin uygulamalarý, yapýlacak yeni yasal düzenleme ile birlikte deðerlendirilecektir. II-ALT ÝÞVEREN ÝÞÇÝLERÝ VE YILLIK ÝZÝN Asýl iþveren alt iþveren iliþkisi çerçevesinde, alt iþverenin iþçisi olarak çalýþan iþçilerin izin haklarýnýn uygulanmasýna yönelik sorunlar, iþyerinde çalýþan asýl iþçilere nazaran daha fazladýr. Alt iþveren iþçilerin yýllýk izin uygulamasýna geçilmeden önce, iþyerinde asýl iþveren- alt iþverene iliþkisi ortaya konulmalýdýr. Alt iþverenlik uygulamasýna yönelik hükümler öncelikle Ýþ Kanunun 2. maddesinde yer almaktadýr. Madde metni; "Bir iþverenden, iþyerinde yürüttüðü mal veya hizmet üretimine iliþkin yardýmcý iþlerinde veya asýl iþin bir bölümünde iþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþlerde iþ alan ve bu iþ için görevlendirdiði iþçilerini sadece bu iþyerinde aldýðý iþte çalýþtýran diðer iþveren ile iþ aldýðý iþveren arasýnda kurulan iliþkiye asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi denir. Bu iliþkide asýl iþveren, alt iþverenin iþçilerine karþý o iþyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iþ sözleþmesinden veya alt iþverenin taraf olduðu toplu iþ sözleþmesinden doðan yükümlülüklerinden alt iþveren ile birlikte sorumludur," diyerek asýl iþveren ile alt iþveren arasýndaki hukuki iliþkinin çerçevesini ortaya koymaktadýr. Öte yandan, alt iþverene gereken öncelikle iþin, ÝK madde 2'de yer alan "Ýþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler dýþýnda asýl iþ bölünerek alt iþverenlere verilemez" hükmünün özellikle dikkate alýnmasý gerekmektedir. Maddenin devamýnda, "Asýl iþverenin iþçilerinin alt iþveren tarafýndan iþe alýnarak çalýþtýrýlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarý kýsýtlanamaz veya daha önce o iþyerinde çalýþtýrýlan kimse ile alt iþveren iliþkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asýl iþveren alt iþveren iliþkisinin muvazaalý iþleme dayandýðý kabul edilerek alt Ali Kemal TERZÝ Ýþ Müfettiþi, Güvenlik Bilimleri Doktora Öðrencisi Valiliklere kreþ genelgesi aðlýk Bakanlýðý, saðlýk Skuruluþlarýnda görevli kadýn personelin okul öncesi çocuklarýnýn kreþ ihtiyacýnýn karþýlanmasý için düzenlemeye gitti. Bakanlýk Müsteþarý Eyüp Gümüþ, valiliklerden, saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan personelin 0-6 yaþ grubundaki çocuklarýnýn kreþ imkanlarýnýn tespit edilmesini, 50 ve üzeri çocuðun bulunduðu kuruluþlarýn bünyesinde kreþ açýlmasýný, bu sayýnýn altýndaki yerler için de birden fazla saðlýk kuruluþuna yönelik ortak kreþ imkaný saðlanmasýný istedi. Gümüþ, saðlýk kuruluþlarýnda kreþ açýlmasý için valiliklere genelge gönderdi. Kadýnýn çocuk eðitimi ve geliþimindeki yerinin doldurulamayacaðý gerçeðiyle birlikte çalýþma hayatýna katýlýmýnýn her geçen gün arttýðýna iþaret eden Gümüþ, ülkede kadýn çalýþan sayýsýnýn en fazla olduðu sektörlerden birinin saðlýk sektörü olduðunu, saðlýk kuruluþlarýnýn 24 saat esasýna göre aralýksýz hizmet verdiðini anýmsattý. Gümüþ, kadýnýn çalýþma hayatýnda daha fazla yer almasý, Alt iþverenlik ve yýlýk izin iþverenin iþçileri baþlangýçtan itibaren asýl iþverenin iþçisi sayýlarak iþlem görürler", hükmü ile de, asýl iþverenin iþçilerin alt iþveren iþe alýnarak haklarý kýsýtlanmayacaðý belirtilmekte ve alt iþvereninin mutlaka daha önce bu iþyerinde çalýþan bir kimse olamayacaðý belirtilerek, bu kapsam dýþýnda kalanlarýn alt iþveren olmasýnda yasal bir engelin bulunmadýðýný ortaya koymaktadýr. Diðer taraftan, yukarýda bahsedilen yasa hükmüne aykýrýlýklar halinde alt iþverene iþçilerine, hukuki çerçevede asýl iþverenin iþçisi olma hakkýný vermesidir. Bu durum kaçýnýlmaz olarak, alt iþveren iþçilerine yönelik hak kayýplarýnýn önüne geçmek yönünde uygulanmak istenilse de, uygulama boyutunda alt iþveren iþçilerin hak kayýplarýnýn önlenmesinden ziyade asýl iþverenin iþçisi olma yönünde hukuki giriþimlere daha fazla aðýrlýk verilmesine neden olmaktadýr. Alt iþveren iþçilerin yýllýk izin haklarý, genel olarak ihale sonucunda hizmetin baþka bir firmaya verilmesi sonucunda yaþanmaktadýr. Uzun bir süredir, deðiþik alt iþverenlerde çalýþan bir iþçi, bu uygulama nedeniyle iþyerinde bir yýlý doldurmadýðý gerekçesi ileri sürülerek yeni alt iþveren tarafýndan yýllýk izni kullandýrýlmamaktadýr. Ancak, asýl iþverenin, uzmanlýk gerektiren iþini, baþka bir firmanýn kazanmasý, iþyeri devri kapsamýna girmektedir. Ýþyeri devri de, iþyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir iþleme dayalý olarak baþka birine devridir sayýlý Ýþ Kanunu'nun 6.maddesinde, Ýþyerinin bir bütün olarak veya bir hukuki bir iþleme dayalý olarak baþkasýna devri halinde mevcut iþ sözleþmelerinin devralana geçeceði düzenlenmiþtir. Bu kapsamda, alt iþveren iþçilerin yýllýk izin uygulamalarý ve haklarý da, Ýþ Kanunun 6. maddesine göre deðerlendirilecektir sayýlý Ýþ Kanunu'nun "Ýþyerinin veya Bir Bölümünün Devri" baþlýklý 6. Maddesi, "Ýþyeri veya iþyerinin bir bölümü hukukî bir saðlýk sektöründeki yoðunluðu ve nöbet zorunluluðunun, bu alanda çalýþan personelin okul öncesi çocuklarý için kurum bünyesinde çözüm saðlanmasýný gerekli kýldýðýný ifade ederek, saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan personelin sorun, ihtiyaç ve talepleri dikkate alýnarak okul öncesi çocuklarý için kreþ hizmeti verilmesi gerekliliði doðduðunu bildirdi. Sosyal devlet anlayýþý gereðince çalýþanlarýn memnuniyetinin saðlanmasý, maðduriyet oluþturan konularýn çözümüne çalýþýlmasýnýn hizmet kalitesini artýracaðýna dikkati çeken Gümüþ, "Anýlan saiklerle ilinizdeki saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan personelin okul öncesi 0-6 yaþ çocuklarýnýn kreþ imkanlarýnýn tespit edilerek 50 ve üzeri çocuðun bulunduðu kuruluþlarýn bünyesinde kreþ açýlmasý, bu sayýnýn altýnda kalanlar için ise birden fazla saðlýk kuruluþuna yönelik ortak kreþ imkaný saðlanmasý için saðlýk kuruluþlarýnca ivedilikle gerekli çalýþmalarýn baþlatýlarak kreþ hizmetinin verilmesinin saðlanmasý ve yapýlan çalýþmalarýn izleme, koordinasyon ve denetiminin valilliðinizce yapýlmasý hususunda gereðini rica ederim" ifadesini Geçenlerde dairede bir bölümde oturuyoruz. Arkadaþlar iþlerin yoðunluðundan, yetiþmediðinden þikâyet ediyorlar. Elbette haklýdýrlar. Çünkü bazý bölümler zaman zaman çok yoðun olabiliyor. Bir arkadaþ, 'Mahir Bey bir þiirde buna yaz' deyince ben de bunun üzerine geçmiþi yâd edebilmek adýna aþaðýdaki þiiri kaleme almaya çalýþtým. Ümit ederim beðenirsiniz. En azýndan daktilo memurluðu yapan emeklilerimiz okuyunca anýlarýný hatýrlarlar. Bildiðiniz üzere eskiden bilgisayar yoktu. Dolaysýyla yazýlar daktilo ile yazýlýrdý. (Bilgisayarla tanýþýnca eski alýþkanlýðýný býrakmakta zorlanan daktilo ile yazmaya devam eden memurlar - amirler bile oldu.) O zamanlar bilgisayarý görmediðimiz için belki zorlanmasak ta, iþleme dayalý olarak baþka birine devredildiðinde, devir tarihinde iþyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iþ sözleþmeleri bütün hak ve borçlarý ile birlikte devralana geçer", denilerek, alt iþverene baðlý iþçilerin yýllýk izin haklarý da, devir alan yeni iþverene geçmektedir. Madde metninin devamýnda, "devralan iþveren, iþçinin hizmet süresinin esas alýndýðý haklarda, iþçinin devreden iþveren yanýnda iþe baþladýðý tarihe göre iþlem yapmakla yükümlüdür", denilerek, bu hakkýn uygulanmasýndaki dikkate alýnacak sürenin, devreden iþvereninin yanýnda çalýþmaya baþladýðý tarih olacaktýr. Ayrýca, "yukarýdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doðmuþ olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan iþveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden iþverenin sorumluluðu devir tarihinden itibaren iki yýl ile sýnýrlýdýr", diyerek, devreden eski iþverenin çalýþtýrdýðý iþçilerin yýllýk izin haklarýndan iki yýl ile yeni iþverenle birlikte sorumlu olacaðýný belirtilmektedir. Bununla birlikte, alt iþverene baðlý iþçilerin yýllýk izin uygulama ve esaslarý, Ýþ Kanuna baðlý olan tüm iþçilerde olduðu gibi, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddeleri ile 60 ýncý maddesine hükümleri dikkate alýnarak yerine getirilecektir. Alt iþveren iþçilerinde yýllýk izin uygulamalarýnda asýl sorun, Ýþ Kanunun 53. Maddesinde belirtilen, " Ýþyerinde iþe baþladýðý günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yýl çalýþmýþ olan iþçilere yýllýk ücretli izin verilir", hükmünde yaþandýðý görülmektedir. Bu bir yýllýk sürenin hesaplanmasýnda Ayný Kanunun 54. Maddesinde yer alan, "yýllýk ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabýnda iþçilerin, ayný iþverenin bir veya çeþitli iþyerlerinde çalýþtýklarý sürelerin birleþtirilerek göz önüne alýnacaðý" belirtilse de, alt iþverenlik þimdiyle kýyasladýðýmýzda ne kadar zor olduðunu düþünüyorum. Çünkü özellikle sayfanýn sonlarýna doðru yapýlacak bir kelime, bir cümle hatasý o sayfayý toptan deðiþtirmeye sebep oluyordu. Bu da ikinci bir emek demekti. Ýlk daktilo yazýmda unutamadýðým bir anýmý paylaþayým sizinle. Mecitözü Kaymakamlýðý nda çalýþýrken istenilen bir sayfa yazýyý yazýp daktilodan çýkardým. Bir ne göreyim. Karbon kâðýdýný ters takmýþým. Dolayýsýyla ayný sayfayý yeniden yazmak çok zoruma gitmiþti. Þimdi artýk teknoloji sayesinde kopyala yapýþtýr hesabý iþler kolaylaþtý. Ancak þunu da ifade etmek gerekir ki, eskiye göre yazýþmalar kat kat arttý. Bir de bunun yanýnda memurun vaktinin bir kýsmýný da internet almaya baþladý. Eskiden iþler bitince memurlar bir araya gelip sohbet ederdi. Þimdi ise iþler bitince tabiri caizse internet dünyasý ile sohbet ediliyor. Ziyaretine gittiðiniz memur bir taraftan sizinle konuþurken diðer taraftan internetle meþgul oluyor. Vesselam eskinin samimi sohbetleri pek bulunmuyor dediðimde, 'hocam eskinin hangi lezzeti kaldý ki?' sorusunu sorduðunuzu duyar gibiyim. Haklýsýnýz... Sözüm yok Netice olarak, iþ yoðunluðu artmýþ olsa da geçmiþle mukayese ettiðimizde þimdiki memurluk daha rahat. En azýndan istenilen bilgiye ulaþmak için bir tuþa dokunmak yetiyor. Eskiden daktilolar vardý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný uygulamasýnda bu sistemin iþletilmediði görülmektedir. III-YENÝ DÜZNELEMDE ALT ÝÞVERENLÝK DÜZENLEMESÝ VE YILLIK ÝZÝN 4857 sayýlý Ýþ Kanununda, yýllýk izin uygulamasýnda, alt iþverene baðlý olarak çalýþan iþçilerle ilgili bir hüküm bulunmamaktadýr. Yeni yasal düzenleme ile Ýþ Kanunun 56. Maddesinin yýllýk izin uygulamasý baþlýklý hükmüne, alt iþveren iþçileriyle ilgili olarak bir hükmün eklenmesi beklenmektedir. Öte yandan yeni yasal düzenlemenin içeriðinde, alt iþveren deðiþmesi söz konusu olsa bile, alt iþveren iþçilerin, halen iþyerinde çalýþmaya devam etmeleri halinde yýllýk izinlerini önceki çalýþmalarý da dikkate alýnarak kullanabileceklerini belirtmektedir. Bu durum, her yýl alt iþveren deðiþtiði için izin hakký kullanamayan taþeron iþçilerin yýllýk izin sorunlarýna çözüm getireceði düþünülmektedir. Öte yandan, izinlerin kullandýrýlýp kullandýrýlmadýðý da ayrýca asýl iþveren kontrol edilerek ilgili yýl içerisinde kullandýrýlmalarý saðlanacaktýr. Diðer taraftan bu düzenlemenin çýkmasý halinde, alt iþveren iþçilerin yýllýk izin ve diðer haklarýyla ilgili ortaya çýkacak sorunlara iliþkin iþ mahkemelerinde alt ve asýl iþveren aleyhine açýlacak davalarýn azalacaðý düþünülmektedir. IV-SONUÇ Mevcut düzenlemede, alt iþveren iþçilerine yönelik 4857 sayýlý Ýþ Kanununda yýllýk izin uygulamasýyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmazken, yapýlacak yeni yasal düzenleme de, alt iþveren iþçilerine yönelik izin uygulamasýna da yer verilecektir. Öte yandan, alt iþveren deðiþse bile, iþyerinde çalýþmaya devam eden iþçilerin yýllýk izin süreleri, çalýþtýklarý asýl iþverene baðlý olarak çalýþtýklarý tüm alt iþverenlerin iþyerlerindeki geçirdikleri süreler dikkate alýnarak kullandýrýlacaðý ve asýl iþveren tarafýndan da yýl içerisinde bu yýllýk izin sürelerinin kullandýrýlmasý yönünde alt iþvereni kontrol edeceði yönünde yapýlmasý beklenen yasal düzenlemeler, alt iþveren iþçilerin yýllýk izin uygulamalarýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümünde etkili olacaðý düþünülmektedir. KAYNAKÇA 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu Makale 2014/Eylül ayýnda yaklaþým dergisinde yayýnlanmýþtýr. * MÜDÜRÜM Henüz bilgisayarlar yoktu Bir daktilo bir memura çoktu Ama iþlerden de þikâyet yoktu Þimdi iþler bitmiyor müdürüm Karbon kâðýdý konurdu dizi dizi Çok vurunca çýkardý tuþlarýn izi Akþamda beklerdi kahveler bizi Þimdi iþler bitmiyor müdürüm Gömleðin kolu kirlenmesin diye Kolluðumuzu takardýk itina ile Ýþlerde biterdi vaktinde yine Þimdi iþler bitmiyor müdürüm Geçmiþin zorluðunu bilmek gerek Fazla olan bürokrasiyi kýrmak gerek Biraz da çok emek vermek gerek Þimdi iþler bitmiyor müdürüm Tuþlara itina ile dokunulurdu Bir harf yanlýþ olsa çarpý konurdu Amire iþler zamanýnda sunulurdu Þimdi iþler bitmiyor müdürüm ODABAÞI der, teknoloji geliþti Kopyala yapýþtýr imdada yetiþti Memurlar þimdi rahatlýða eriþti Yine de iþler bitmiyor müdürüm (M. Odabaþý )

9 KANDÝBER KALESÝ restorasyonunda ilk etap smancýk ilçesindeki 7 bin yýllýk geçmiþe sahip Kan- Kalesi'nin iki etapta tamamlanmasý planlanan Odiber restorasyon çalýþmasýnýn ilk etabý, ihale edilerek yüklenici firmaya devredildi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan hazýrlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü bünyesindeki Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan onaylanan restorasyon projesinin ilk etabý ihale edildi. Osmancýk Belediyesinde gerçekleþtirilen ihaleye 7 firma kapalý zarf usulüyle teklif verdi. Tarihi kalenin restorasyon ihalesini, en düþük teklifi veren Boyut Grup adlý firma kazandý. M OSMANCIK'IN SEMBOLÜ Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yaptýðý açýklamada, Kandiber Kalesi'nin, ilçenin sembollerinden biri olduðunu belirterek, 7 bin yýllýk geçmiþe sahip tarihi kalenin, restorasyonun ardýndan turizme kazandýrýlacaðýný söyledi. evsim geçiþleri vücudun savunma mekanizmasýný zayýflatabiliyor. Bu durumdan en çok kronik hastalar, çocuklar ve yaþlýlar etkileniyor. Mevsim geçiþlerini rahat atlatabilmek için bazý önlemler alýnabileceðini söyleyen Central Hospital dan Dahiliye Uzmaný Uzm. Dr. Salim Bereket, Öncelikle beslenme ve uyku düzenine çok dikkat edilmelidir. Strese sebep olan durumlardan kaçýnýlmalýdýr. Düzenli spor yapmak da baðýþýklýk sistemini güçlendirir. diyor. MEVSÝM DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ ETKÝLÝYOR Ýnsan vücudunu ve saðlýðýný etkileyen en önemli nedenlerden biri de sýcak-soðuk deðiþimleridir. Ani deðiþen hava þartlarý ve kýsa süreli ýsý farklýlýklarý vücudun bu duruma alýþmasýný zorlaþtýrýr. Bu durumda vücudun strese girmesine yol açarak savunma sistemini zayýflatabilir. Özellikle mevsim geçiþlerinde bazý hastalýklar ilerleyebilir. GRÝBE DÝKKAT! Sonbahar-kýþ aylarýnda vücudun direncinin düþmesi sonucu gribal salgýnlara daha sýk rastlanýr. Grip virüsleri birçok insaný etkilemesinin yaný sýra özellikle kronik hastalýðý olan kiþiler için daha fazla risk oluþturur. Grip virüsü; kalp hastalýðý, hipertansiyon ve þeker gibi kronik hastalýk grubunda çok daha hýzlý ilerleyerek zatürreye dönüþebilir. Hatta zatürre ilerleyen zaman içerisinde aðýrlaþarak, ölüme sebep olabilir. Bu nedenle kronik hastalýðý olan kiþilerin mevsim deðiþikliklerine çok dikkat etmeleri gerekir. Ýnsan vücudunun ihtiyaç duyduðu normal ýsý seviyesi 37,5 derecedir. Beynimizin ortasýndaki merkezde, vücut sýcaklýðýný ayarlayan ýsý düzenleyiciler bulunur. Bu merkez, dýþarýdaki ýsýyý kontrol altýna alarak, vücudun sýcaklýðýný artýrýr veya azaltýr. Ancak ani hava deðiþimlerinde bu merkez zorlanabilir. SICAKLIK DEÐÝÞÝMÝ DEPRESYON NEDENÝ Dýþarýdaki sýcaklýðý hissetmek ve Kalenin restorasyon projesinin iki etaptan oluþtuðunu ifade eden Karataþ, "Bugün restorasyonun ilk etabýnýn ihalesini gerçekleþtirdik. Projenin ilk etabýnda kaleye çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasýný saðlayacak yürüyüþ yollarýnýn çevre düzenlemesi, aydýnlatma ve seyir teraslarýnýn inþasý yer alýyor. Ýkinci etapta ise tarihi surlar restore edilecek" dedi. OSMANLI'NIN TEMELÝ BURADA ATILDI Karakaþ, Osmancýk'ýn önemli bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Osmancýk, tarih boyunca önemli bir yerleþim yeri konumunda olmuþtur. Osmanlý Ýmparatorluðunun temelleri de aslýnda burada atýlmýþ diyebiliriz. Çünkü Ýmparatorluða giden yol buradan geçiyor. Osmangazi Hazretleri burada doðmuþtur ve þehre bu nedenle Osmancýk ismi verilmiþtir. Ýlçemizde Osmanlý dönemine ait günümüzde cami olarak kullanýlan medreseler yer almaktadýr." Osmanlý'nýn muazzam eserlerinden, Anadolu'nun güzide yapýtlarý arasýnda yer alan Koyunbaba Köprüsü'nün de Osmancýk'ta bulunduðunu vurgulayan Karakaþ, "Ýlçemizin turizmden hak ettiði payý alabilmesi için bu yöndeki yatýrýmlara önem veriyoruz. 7 bin yýllýk Kandiber Kalesi'nin restore edilerek turizme kazandýrýlmasýnýn turizme önemli bir ivme kazandýracaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. algýlamak her insanda farklýlýk gösterir. Fizyolojik nedenlere psikolojik etkenler eklendiðinde, hissedilen sýcaklýk kiþiden kiþiye göre deðiþebilir. Ani deðiþen sýcaklýk ve nem oraný yüzünden kiþilerde uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk ve depresyon görülebilir. Ayrýca psikolojik ve hormonal dengeler de bozulabilir. Mevsim geçiþlerinde öncelikle deri, böbrek ve akciðerler tepki gösterir Mevsim geçiþlerinde sýcaklýk normalin üzerinde olduðunda öncelikle deri, böbrekler ve akciðerler tepki gösterir. Deri sýcaklýk seviyesi arttýðýnda terleyerek vücut ýsýsýný dengede tutmaya çalýþýrken, böbrekler vücuttaki su oranýný korumak için idrar üretmez. Akciðerler de vücuttaki suyu buharlaþtýrarak dýþarýya atar. Aniden soðuyan havalarda ise vücut dengesinin korunabilmesi için ýsý düzenleyici merkezin enerjiye ihtiyacý vardýr. Bu nedenle mevsim geçiþlerinde saðlýklý ve düzenli beslenmek, mevsime uygun kýyafetler giymek oldukça önem taþýr. Ayrýca kronik hastalýðý olan kiþilerin de beslenme ve uyku düzenine, vitamin takviyelerine daha fazla önem vermesi gerekir. STRES VE HEYECAN KOLAYLAÞTIRIYOR Mevsim deðiþiklikleri her insanda farklý etkiler yaratýr. Günlük yaþamýn akýþý kadar vücudun bu duruma uyum saðlamasý da mevsimlere baðlýdýr. Bazý insanlar bu durumdan etkilenmezken bazýlarý ise psikolojik ve fizyolojik sorunlar yaþayabilir. Aþýrý stresli, heyecanlý ve sinirli kiþiler mevsim geçiþlerinde kendilerini fiziksel olarak daha güçsüz hisseder. Bunun sonucunda da vücutlarý daha çabuk tepki gösterir ve hastalanmaya daha müsait olurlar. Mevsim geçiþlerinde bazý hormonal deðiþimler de yaþanabilir. Bu deðiþimlerle beraber iþtahta artýþ da görülür. Bu sebeple deðiþen hava þartlarý ve günlerin uzamasýna baðlý olarak beslenme alýþkanlýklarýnýn tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Aþýrý kilolu insanlar özellikle bu dönemlerde daha özenli davranmalýdýrlar. Mevsim Karataþ, projenin ihale edilen bölümünün 400 günde tamamlanacaðýný dile getirerek, daha sonra projenin ikinci etabýnýn ihale edileceðini kaydetti.(aa) Torba Kanun Resmî Gazete de umhurbaþkaný Erdoðan ýn Conayladýðý "Torba Kanun" Resmi Gazete'de yayýmlandý sayýlý "Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" mükerrer sayýda yayýmlandý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan bu akþam onaylanan 6552 sayýlý "Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayýmlandý. Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayýsýnda yayýmlanan "torba kanun" olarak nitelendirilen yasa yürürlüðe girdi.(trthaber) AK deðiþimleri ayrýca tiroid hastalarýný da olumsuz yönde etkiler. Sýcak-soðuk hava geçiþleri yüzünden yaþanan rehavet, yorgunluk, stres ve gerginlik sonucu tiroid bezinde çalýþma düzensizlikleri görülebilir. ÝÞ HAYATINA SEKTE VURUYOR Mevsim geçiþleri ruhsal dengemizde de deðiþimlere neden olur. Güneþi etkisini yitirmesi ve günlerin kýsalarak erkenden kararmasý daha fazla duygulanmalara neden olur. Böylelikle kiþi depresyona daha kolay girer. Mevsimsel deðiþime baðlý yaþanan depresyon insandan insana farklýlýk gösterir. Bazý kiþilerde daha hafif seyrederken bazýlarýnda ise bu durum depresif bir hal alabilir. Özellikle iþ ve özel hayatlarýnda sýkýntý yaratacak durumlara bile yol açabilir. Ofis ortamýnda veya fiziksel aktivite gerektiren iþlerde çalýþan insanlar için de ayný durum geçerlidir. Bu kiþiler genellikle sonbahar ve kýþ aylarýnda yataktan yorgun ve bitkin kalkarlar. Mevsim deðiþimi yüzünden yaþanýlan iç sýkýntýsý ve mutsuzluk iþ hayatlarýnda adaptasyon güçlüðü, enerji azalmasý ve dikkat daðýnýklýðýna sebep olur. Hýzlý ve stresli Parti iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda önlemleri artýracak ikinci bir torba yasa için düðmeye bastý. Yeni torba tasarýsýnda, asansör kazalarýyla gündeme gelen iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirleri, iþ güvenliði danýþmanlýðý, kamuda asli iþi yapan taþeron çalýþanlara kadro, yüzde 1 barajýn altýnda kalan sendikalarýn kurtarýlmasý ve maden iþçilerinin 36 saat alarak sýnýrlanan çalýþma saatlerinin 37.5 saate çýkarýlarak haftada iki gün izin kullanmalarý gibi düzenlemeler yer alýyor. Kýdem tazminatýna iliþkin düzenlemenin de yeni torbaya konulabileceði ancak seçim öncesi bir tepki oluþabileceði gerekçesiyle bu düzenleme için öncelikle nabýz yoklanmasý eðilimi aðýrlýk kazandý. Hükümet, TBMM de yasalaþtýrýlan torba tasarýya eklenmesi düþünülen, ancak 99 gün süren uzun görüþmelerde yeni ek maddelerin sýkýntý yaratacaðý gerekçesiyle ertelediði düzenlemeler için yeni bir torba tasarý çalýþmasý yürütüyor. Çalýþmada önemli baþlýklar bulunuyor. Bunlarýn baþýnda ilk torbada 36 saatle sýnýrlandýrýlan madencilerin çalýþma saatlerine yönelik olacak. Madenci sendikalarýn da onay verdiði düzenlemeye göre madencilerin haftalýk çalýþma saati 36 saatten 37,5 saate çýkarýlacak, ancak iþçiler haftada 2 tam gün izin kullanacak. Böylece madenciler 5 gün çalýþýp 2 gün izin yapmýþ olacak. Daha önce yaþanan maden ve gemi tershanelerindeki kazalar hafýzalarda tazeliðini korurken, son yaþanan asansör kazasý üzerine hükümet iþ saðlýðý güvenliði konusunda ciddi tedbirler alacak. Bakanlar Kurulu nda gündeme gelen tedbirlerin baþýnda mesleki yeterlilik sertifikasý geliyor. Çalýþma Bakanlýðý nýn yürüttüðü çalýþmaya göre mesleki yeterlilik sertifikasý almayanlar hangi Bu aylara dikkat! yaþam koþullarý da bu durumu tetikler. KÝMLER RÝSK ALTINDA? Kronik hastalýðý olan kiþilerin mevsim geçiþlerinde baðýþýklýk sistemi daha zayýf olur. Bu nedenle diðer insanlara göre hava deðiþimlerinden daha çabuk etkilenirler. Ayný durum yaþlýlar, hamileler ve çocuklar için de geçerlidir. Kronik hastalarda ýsý kontrol merkezi oldukça zorlanýr ve ýsý deðiþimine karþý daha fazla hassas olurlar. Tansiyon, kalp ve böbrek hastalarýnýn beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri gerekir. Bol su tüketmeleri ve ilaçlarýný düzenli almalarý þarttýr. Sýcaklýk nedeniyle aþýrý terlemek sodyum ve potasyum kaybýna yol açacaðýndan kalp hastalarýnda el uyuþukluðu olabilir. Bu yüzden kalp hastalarýnýn düzenli olarak elektrolit ölçümlerini yaptýrmalarý önerilir. Kronik hastalar sürekli kontrol altýnda olmalýdýr. Özellikle yaz aylarýna girerken ve yaz sonunda uzman bir hekime baþvurarak kan kontrolleri, keratin ve üre testlerini yaptýrmalarý gerekir. 65 YAÞ VE ÜZERÝ KÝMSELER CUMARTESÝ 13 EYLÜL AK PARTÝ DEN 2. torba yasa hazýrlýðý sektör içinde iþ yapýyorsa o sektörde çalýþamayacak. Devlet, mesleki yeterlilik kurumuna eðitimlerle ilgili kaynak aktaracak. Yeni torbada Danýþtay ýn yürütmeyi durdurma kararý verdiði, iþ güvenliði danýþmanlarý na iliþkin hükümler de yer alacak. Bunlarýn baþýnda ise, tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýflarýna giren iþ yerlerinden iþ güvenliði uzmanlarýnýn çalýþmalarý geliyor. TAÞERONA DÜZENLEME Yeni torbada taþeronlar için çok önemli bir düzenleme de yer alacak. Buna göre, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve belediyelerin asfaltlama iþlerinde çalýþanlar baþta olmak üzere kamunun asli iþini yapan taþeronlar kadroya alýnacak. Böylece yargýnýn kamuda asli iþi yapan taþeronlara iliþkin verdiði kararlar doðrultusunda adým atýlmýþ olacak. Hangi taþeronlarýn kadroya alýnacaðý konusunda bir çizgi çizilecek. Güvenlik, temizlik gibi genel hizmetleri yapan taþeronlara kadro hakký verilmeyecek. Torbada yer alacak bir diðer düzenleme ise yüzde 1 barajýn altýnda kalan sendikalarýn kurtarýlmasý olacak. Düzenlemeye göre, yüzde 1 barajý iþletildiði anda toplu sözleþme imzalayamayan ve bulunduðu iþ yerindeki sendikalýlarýn toplu sözleþmesiz kalmasýna yol açacak 49 sendika kurtarýlacak. Yeni torba tasarýnýn Kurban Bayramý sonrasý TBMM ye sevkedilebileceði, 17 Ekim den itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüþmelerine baþlanabileceði dile getirildi. Bu konuda Milliyet e konuþan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 17 Ekim e kadar TBMM ye sunulursa, 2015 bütçe görüþmelerine baþlamadan bu torba yasayý komisyondan ve ardýndan Genel Kurul dan geçirebiliriz dedi.(haber7.com) Mevsim geçiþleri, kronik hastalýklarý tetikleyebildiði gibi belli yaþ gruplarýndaki insanlarda da olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle çocuklarýn ve 65 yaþ üzeri kiþilerin daha dikkatli olmalarý gerekir. Çocuklarýn ve yaþlýlarýn baðýþýklýk sistemi mevsimsel ýsý deðiþimlerinde daha zayýftýr. Bu sebeple bakteri ve virüs hastalýklarýna yakalanma oranlarý yüksektir. Mevsime uygun korunma önlemleri alýnmazsa uzun süren ve tekrar eden solunum yolu hastalýklarýna yakalanma riski artabilir. DÜZENLÝ SPOR GÜÇLENDÝRÝYOR Mevsim geçiþlerini rahat atlatabilmek için bazý önlemler alýnabilir. Öncelikle beslenme ve uyku düzenine çok dikkat edilmelidir. Vitamin ve mineral yönünden zengin yiyecekler tüketilmelidir. Bol su içilmeli, sigara ve alkolden uzak durulmalýdýr. Eðer kapalý bir mekanda bulunulacaksa ortamýn temiz olduðundan ve iyi havalandýrýldýðýndan emin olunmalýdýr. Strese sebep olan durumlardan kaçýnýlmalýdýr. Düzenli spor yapmak da baðýþýklýk sistemini güçlendirir.(haber7.com)

10 10 CUMARTESÝ 13 EYLÜL 2014 Japonlar dan Ertek e vefa RECEP MEBET Bahri Ertek ve eþi Dorette Ertek Ertek, öðrencisi Yoshinari Murakami ile Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz merhum Bahri Ertek, Japonya da düzenlenecek bir organizasyonla anýlacak. Uluslararasý Halk Oyunlarý Uzmaný Yoshinari Murakami tarafýndan organize edilen Bahri Ertek 2014 Festivali, Eylül 2014 tarihlerinde Japonya nýn Tokyo kentinde gerçekleþecek. ERTEK AÝLESÝ NE ÖZEL DAVET Halk Oyunlarý Uzmaný merhum Bahri Ertek, Japonya da bir çalýþma sýrasýnda Uluslararasý Halk Oyunlarý Uzmaný Yoshinari Murakami ve ailesi Türk kültürü hayraný Bahri Ertek adýna bir albüm çalýþmasýna da imza atan Yoshinari Murakami, festivale Ertek in ailesi ile bazý dostlarýný da davet etti. Japonya daki organizasyona Bahri Ertek in eþi Dorette Endenburg Ertek, kardeþleri Gülþen, Emine ve Fahri Ertek, yeðenleri Sevda Yýlmaz ve Umut Çaðsal ýn yaný sýra aile dostu ve arkadaþlarý Çorumlu Filiz-Vedat Ünal çifti, Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunlarý Bölümü Öðretim Üyesi Abdurrahim Karademir ve eþi Taylan Karademir in aralarýnda bulunduðu 10 kiþilik bir grup katýlacak. Türkiye ve dünyanýn farklý ülkelerinden 100 e yakýn davetlinin katýlacaðý organizasyon Eylül tarihlerindeki Tokyo gezisiyle baþlayacak Eylül tarihlerinde Kanadalý Uluslararasý Halk Oyunlarý Uzmaný YvesFrance Moreau çiftinin vereceði seminerle devam edecek programda Öðretim Görevlisi Abdurrahim Karademir de zeybek oyunlarýyla ilgili bir sunum yapacak. 23 Eylül de ise Bahri Ertek konulu anma etkinlikleri düzenlenecek. Organizasyona Türkiye den katýlacak olan kafile, 24 Eylül 2014 tarihinde yurda dönecek. Teknik hýrdavat markalarý tanýtým etkinliði dün Serdaroðlu Makine de gerçekleþti. Serdaroðlu nda makina tanýtýmý RECEP MEBET Etkinliðe katýlanlar, ünlü markalarýn ürünlerini yakýndan tanýma imkaný buldu. ÝKÝ ÜLKE ARASINDA FOLKLOR KÖPRÜSÜ KURDU Ertek, Japon konuklarýný zaman zaman Çorum da aðýrlamýþtý. Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz merhum Bahri Ertek in Japonya ile olan baðý 30 yýl öncesine dayanýyor. Yakýn dostu Japon Halk Oyunlarý Uzmaný Hironobu Senzaki nin daveti üzerine bu ülkeye giden Bahri Ertek, Türkiye ile Japonya arasýnda kurduðu folklor köprüsüyle adýndan söz ettirdi. Ertek in Japonya daki öðrencilerinden olan Yoshinari Murakami ise düzenlediði organizasyonlarla Türk Babam diye hitap ettiði hocasýnýn adýný yaþatmaya devam ediyor. Reisshop Markalar Günü Çorum da düzenlendi. Ertek in dostu Hironobu Senzaki, Türk halkoyunlarýný Japonya da yaþatýyor. Serdaroðlu Makine Pazarlama Limited Þirketi, tanýtým etkinliðine evsahipliði yaptý. Reisshop Markalar Günü adýyla düzenlenen, teknik hýrdavat markalarý tanýtým etkinliði dün Çorum da gerçekleþti. Serdaroðlu Makine Pazarlama Limited Þirketi nin evsahipliðinde düzenlenen tanýtým etkinliðine Firma Yetkilileri Mustafa ve Onur Serdaroðlu nun yaný sýra Reis Makina Eðitim Þefi Sinan Aykut ve Marka Þefi Murat Özütül de katýldý. Çorumlu sanayici ve iþadamlarýnýn büyük ilgi gösterdiði tanýtýmda Kama Jeneratörleri, Makita Elektrikli Aletleri, Optimum Tezgah Makinalarý, Knipex El Aletleri, Welder Kaynak Makinalarý, EDN Testere ve Mobilya Makinalarý, Leica Dijital Ölçüm Aletleri ve Lavor Basýnçlý Yýkama Makinalarý tanýtýldý. Gün boyu süren tanýtýmda son teknoloji ürünü teknik hýrdavat ürünleri görücüye çýktý. Küçük Sanayi Sitesi numara 88 de faaliyet gösteren Serdaroðlu Makine de gerçekleþen etkinlik, kokteyl ile sona erdi. Reþha dan kayýt duyurusu MURAT ÇETÝN Bahri Ertek 2014 Festivali, Eylül 2014 tarihlerinde Japonya nýn Tokyo kentinde gerçekleþecek. Özel Reþha Anadolu Meslek Lisesi nde Eðitim Öðretim Yýlý öðrenci kayýtlarýnýn devam ettiði bildirildi. Kayýt iþlemleriyle ilgili açýklama yapan Okul Müdürü Sinan Erbil, Milli Eðitim Bakanlýðý nca tanýnan teþvik kredisi imkanýnýn 18 Eylül 2014 tarihine kadar devam edeceðini hatýrlattý. Geçen yýl eðitim-öðretime açýlan okulun Ankara Yolu 15. kilometredeki yeni binasýna taþýndýðýný belirten Sinan Erbil, Hemþirelik, Acil Týp Teknisyenliði ve Ebe Yardýmcýlýðý Bölümleri nin bulunduðunu kaydetti. Erbil, Devam eden imkanlardan yararlanarak kayýt yaptýrmak isteyen isteyen tüm velilerimizi Organize Sanayi Bölgesi Kavþaðý BÝM Deposu Okul Müdürü Sinan Erbil

11 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Nuri Kolaylý, Yalçýn Akdoðan la görüþtü Meslek onuru ve basýn özgürlüðü önceliðimiz Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan la görüþtü. Basýn meslek örgütlerinin temsilcileriyle dün Ankara da bir araya gelen Yalçýn Akdoðan, medya kurumlarýnýn baðlý olduðu baþbakan yardýmcýsý olarak ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Akdoðan, basýn, medya alanýnda kamu, özel sektör ve sivil toplumun güçlü bir sac ayaðý oluþturduðunu ifade etti. Ýlk toplantýsýný sektör paydaþlarý olan sivil toplum kuruluþlarýyla yapmak istediðini belirten Baþbakan Yardýmcýsý Akdoðan, Sivil toplum örgütlerimizin temsilcilerinden ayrýntýlý bilgi almadan, devlet tarafýnýn görüþleriyle fikrimi þekillendirmek istemiyorum. Çünkü devlet tarafýndan brifing aldýktan sonra bir takým önkabuller oluþabiliyor. Ben ise herhangi bir önkabul olmadan öncelikle sizleri dinlemek istedim diye konuþtu. MESLEKTAÞLARIM DÝYE HÝTAP ETTÝ Toplantýnýn bir tanýþma anlamý taþýdýðýný ifade eden Akdoðan, Ama ben bu toplantýyý bundan sonra devam edecek olan bir istiþare sürecinin ilk halkasý olarak görüyorum. Bundan sonra belki sizlerle farklý konularda münferiden birtakým görüþmelerimiz ve toplantýlarýmýz olacak dedi. Sizlere meslektaþým dememin sebebi, benim de gazetecilik mesleðinin bir ferdi olmam diyen Akdoðan, basýn yayýn mensubu olduðunu, iletiþim mastýrý yaptýðýný hatýrlattý. Öðrenciyken Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde 1987, 1988 yýllarýnda stajyer olarak çalýþtýðýný daha sonra bölge gazetesi çýkardýðýný anlatan Akdoðan, Ondan sonra birçok fikir dergisinin yayýn kurullarýnda bulundum ve uzun zamandýr da köþe yazarlýðý yapýyorum dedi. Kamuda danýþmanlýk göreviyle gazetecilik hayatýnýn ayný hammaddeden beslendiðini ifade eden Akdoðan, bunlarýn fikir, bilgi ve iletiþim olduðunu kaydetti. Akdoðan, Hükümette benimle iliþkili olan kurumlar TRT, Anadolu Ajansý, Basýn Yayýn Enformasyan Genel Müdürlüðü, Basýn Ýlan Kurumu, RTÜK ve Kamu Diplomasi Koordinatörlüðü. Açýkçasý ben bu bakanlýðý bir iletiþim ve kamu diplomasisi bakanlýðý olarak görüyorum. Birbiriyle iliþkili olan bu birimlerin ortak bir iletiþim stratejisi ve azami iþbirliðiyle çalýþmasýný önemsiyorum. Sizler de bu alandaki en önemli meslek kuruluþlarýsýnýz diye konuþtu. Kamu diplomasisi kavramýnýn aslýnda uluslararasý iliþkilerde, dýþ politikada kullanýlan bir kavram olduðunu belirten Akdoðan, ülkenin tezlerini dýþarýda anlatmayý, uluslararasý kamuoyu oluþturmayý, algý yönetimini ve doðru bilgilendirmeyi ifade ettiðini söyledi. SORUNLARI BÝRLÝK- TE ÇÖZECEÐÝZ Son dönemde iç politika ile dýþ politikanýn içiçe geçtiðinin altýný çizen Akdoðan, artýk dünyada yaþanan her hadisenin Türkiye yi etkileyebildiðini veya Türkiye nin iç meselesi gibi görünen konular uluslararasý toplum tarafýndan da çok yakýn takip altýnda olduðunu kaydetti. Avrupa Birliði nden, çözüm sürecine, küresel ve bölgesel terörden çevre sorunlarýna kadar birçok konunun artýk ulusal sýnýrlarý aþtýðýný belirten Akdoðan, þöyle devam etti: Bizim de uluslararasý yayýncýlýk yapan kuruluþlarýmýz var. Kamu tarafýnda özellikle TRT ve Anadolu Ajansý nýn uluslararasý etkinlikleri var. Bunlar da aslýnda kamu diplomasisi faaliyeti yürütüyorlar. Türkiye nin tezlerini dýþarýya anlatmak, kara propagandayý ve manipülasyonlarý önleyecek þekilde doðru bilgilendirme yapmak, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini yansýtmak gibi birtakým fonksiyonlar da üstlenmiþ durumdalar. Medya kuruluþlarýmýz da doðrusu insan haklarý, hukukun evrensel ilkeleri, demokrasinin temel ilkeleri, ülkemizin ve milletimizin temel çýkarlarý konusunda benzer bir duyarlýlýða sahipler. Yaþanan birçok sýcak hadisede medyamýzýn çok sorumlu tavýr takýndýðýný gördük. Terör hadiselerinde, birtakým dezavantajlý gruplarýn yaþadýklarý sorunlarda, ulusal güvenlik meselelerinde benzer duyarlýlýðý sergilediðini memnuniyetle izledik. Davetlilerle yakýndan tanýþýp, sektörün sorunlarýný birinci aðýzdan dinlemek, taleplerini doðrudan kendilerinden öðrenmek istediðini ifade eden Akdoðan, Sizlerle oluþturacaðýmýz doðru iletiþim sayesinde diyalog ve iletiþim eksikliðinden kaynaklanan sorunlarýn da çözülebileceðine inanýyorum. Söyleyeceðiniz her söz bizim için çok deðerli. Çünkü bu sektörde varlýk gösteren, katký sunan sizlerin görüþ ve önerilerin bundan sonra atacaðýmýz adýmlarýn istikametini belirleyecek. Daha doðru ve etkili iþler yapmamýzý saðlayacak diye konuþtu. Geçen ay Cumhurbaþkanlýðý seçiminin büyük bir olgunlukla tamamlandýðýný ifade eden Akdoðan, þimdi seçilmiþ bir Cumhurbaþkaný ve onunla uyum içinde çalýþan bir hükümet ile yeni bir yolun baþýnda olduklarýný söyledi. Anadolu Ajansý nýn haberine göre Akdoðan, Baþbakanýmýzýn yeni Türkiye nin inþasý dediði bu süreç, ülkemizin geleceði, insanýmýzýn huzur ve mutluluðu adýna büyük fýrsatlar sunuyor. Türkiye son dönemde çok hýzlý büyürken bundan elbette medya sektörü de etkilendi. Bugün ülkemizde ulusal ve yerel bazlý yayýn yapan gazete, dergi, radyo, televizyonunun sayýsý 8 binin üzerinde. Dizilerimiz dünyanýn dört bir yanýnda takip ediliyor. Ajanslarýmýzýn geçtiði haberler ünlü yayýn organlarýna servis ediliyor diye konuþtuðu. Medya sektöründe çalýþan sayýsýnýn 100 binin üzerine çýktýðýný, sektörün her geçen gün geliþtiðini ifade eden Akdoðan, Son 10 yýlda benden önceki çok deðerli bakan arkadaþlarým medya sektörüyle yakýn iliþki kurdu. Birtakým sorunlarýn çözülebilmesi için çaba sarfetti dedi. DAHA YAPACAK ÇOK ÝÞÝMÝZ VAR Hukuki mevzuatta deðiþikliklerin olduðun anýmsatan Akdoðan, þunlarý kaydetti: Þimdi önümüzde internet yayýncýlýðý ile ilgili bir kanun düzenlemesi var. Sektör temsilcileriyle birlikte çalýþýlarak bir taslak oluþturuldu. Bu, komisyondan geçerek Genel Kurula da indi. Meclis açýldýktan sonra bunun yasalaþtýrýlmasý konusunda gayretlerimizi sürdüreceðiz. Bununla birlikte internet medyasýnda yaþanan sýkýntý kýsmen de olsa hafifletilmiþ olacak ve internet haber portallarýnda resmi ilanlarýn yayýnlanmasý da mümkün olacak. Bugüne kadar çok adým atýlmýþ olabilir ama daha yapacak çok iþimizin olduðunu da biliyorum. Medyanýn her gün bir yeniliðin meydana geldiði dinamik bir sektör olduðunu anlatan Akdoðan, Yeni medya ortama hem araç bolluðuyla, üretilen bilginin çokluðuyla, bilginin hýzlý iletimiyle bireyleri ve kurumlarý zorlamaya baþladý. Baþ döndürücü bir deðiþim var. Bu deðiþimin hýzýný yakalamak her açýdan, mevzuat açýsýndan, araç açýsýndan, zihniyet açýsýndan bu bombardýmanýn altýnda ezilmemek gerekiyor þeklinde konuþtu. Baþbakan Yardýmcýsý Akdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: BASIN ÇALIÞTAYLARI YAPILACAK Buradan ben, gazeteci arkadaþlarýn çalýþma koþullarýný ilgilendiren bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Ülkemizde uygulanmakta olan iþ mevzuatý gazeteciye özel bir önem veriyor. Ýþ Kanunu na ek olarak, 5953 sayýlý Basýn Kanunu da iliþkilendirilmiþ durumda. Ýki kanunun aslýnda korumasý altýnda. Ama bu 1952 yýlýnda çýkan iþ kanunu, zaman geçmesine raðmen, þartlar deðiþmesine raðmen çok boyutlu olarak tartýþýlmýþ deðil taraflarca. Ýlgili kanunun sektörün ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz kalabildiði, birtakým sýkýntýlarýn, sorunlarýn gündeme geldiðini de görüyoruz. Bu yüzden Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðümüz, Basýn Ýþ Kanunu nun sizlerin ihtiyaçlarýný giderecek þekilde düzenlenmesi için Ýstanbul da, Ankara da ve Erzurum - da üç çalýþtay düzenleyecek. Bundan sonra, yani sizlerin de sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, tüm taraflarýn görüþleri alýnarak bir taslak hazýrlanacak, daha sonra Meclis in gündemine sunulacak. MEDYA, DEMOKRASÝNÝN VAZGEÇÝLMEZÝ Basýn ve medya sektöründe teknolojinin, mevzuatýn, araçlarýn deðiþebileceðini belirten Akdoðan, Ama gazetecilik ruhu deðiþmez. Fikir emekçisi olan gazeteci kardeþlerim, toplumun doðru bilgilendirilmesine hizmet ederken belki bizden daha fazla kamu görevi ifa ediyorlar. Medya da siyaset kurumu kadar demokrasinin bir bileþenidir ve vazgeçilmez unsurudur. Ne siyasetçi fikir hürriyeti olmadan yaþayabilir ne de medya mensubu düþünce özgürlüðü olmadan ayakta kalabilir diye konuþtu. Siyaset-medya, iktidar-medya, sermaye-medya iliþkisinin dünyanýn her yerinde çeþitli sorunlarla malul olduðunu bildiðini kaydeden Akdoðan, bunun aktörüne ve öznesine bakmadan doðasý gereði oluþan bir sorunsal olduðunu ifade etti. Akdoðan, Bize düþen, temel özgürlükler baðlamýnda bunu en aza indirmektir. Editoryal baðýmsýzlýk üzerindeki tabii ve iradi sýnýrlýlýklarýn aþýlmasý elbette önem taþýmaktadýr. Sizlerin varlýðý, demokrasinin garantisidir. Özgür, hür ve baðýmsýz çalýþan bir medya her türlü vesayete karþý sivil siyasetin yoldaþýdýr. Vesayetçi odaklarla mücadelede demokrasi ve hukuk adýna her türlü desteði vereceðinize yürekten inanýyorum diye konuþtu. Demokratik hukuk devletinin en güçlü ayaklarýndan birisinin medya olduðuna inandýklarýný belirten Akdoðan, basýn özgürlüðü ve basýn ahlakýnýn birbirinin mütemmim cüzü olduðunu ifade etti. Basýn etik kurallarýnýn eþ zamanlý olarak geliþtirilmesinin de yadsýnmamasý gereken bir gerçek olduðuna dikkat çeken Akdoðan, þu görüþleri dile getirdi: Siyasetçi, medyanýn eleþtirilerine kimi zaman üzülebilir. Kimi zaman gerçeði yansýtmadýðýný düþündüðü haberlerine üzülebilir. Siyasi yorumlarýna, mahremiyet sýnýrlarýný zorlayan yayýnlarýna üzülebilir, kýzabilir ama medyadan vazgeçemez. Çünkü siyasetin halkla buluþma aracý medyadýr. Hepimiz ayný gemide yol aldýðýmýza göre belli ilkeler, belli hassasiyetler, evrensel kurallar çerçevesinde Nuri Kolaylý, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan la görüþtü. saðlýklý bir iliþki geliþtirmeyi baþarmak durumundayýz. Biz güçlü, tarafsýz ve baðýmsýz medyanýn varlýðýndan korku ve endiþe duymuyoruz. Bundan ancak mutluluk duyarýz. Umarým toplantý saðlýklý bir diyalog ortamýnýn ilk adýmý olur. Samimi bir diyalog ortamý oluþturabilirsek sizlerin yaþayýp, yakýndan þahitlik ettiði birçok sorunu kolaylýkla çözebiliriz. Baþta medya emekçilerinin çalýþma koþullarýný, ekonomik ve sosyal durumlarýný daha iyi noktalara çýkarmanýn adýmlarýný birlikte atabiliriz. Bunun bir baþlangýç olmasýný samimi olarak temenni ediyorum. Sözlerimi þu þekilde emekçi arkadaþlarýma ithafen bitirmek istiyorum. Deklanþörleriniz güzellikler için çaksýn, flaþlarýnýz karanlýða ýþýk tutsun, sorularýnýz ve yorumlarýnýz daha müreffeh, daha demokrat, daha kardeþçe bir gelecek için umut olsun. Baþbakan Yardýmcýsý Akdoðan ýn konuþmasýnýn ardýndan toplantý, basýna kapalý devam etti. KOLAYLI: ÖNCELÝÐÝMÝZ MESLEK ONURU ve BASIN ÖZ- GÜRLÜÐÜ Toplantýnýn basýna kapalý bölümünde görüþlerini dile getiren Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, konfederasyonun, 8 federasyonun güç birliði ile kurulduðunu belirterek, Mesleðimizin onuru ve basýn özgürlüðü ilk önceliðimiz dedi. Kolaylý, þunlarý söyledi: Basýn özgürlüðü ve basýn özgürlüðünü de kapsayan ifade özgürlüðü, demokratik yaþamýn olmazsa olmazý. Çaðdaþ demokratik toplumlarda halkýn haber alma hakký basýn ve ifade özgürlüðüyle mümkün. Bu hak günümüzde sosyal medyayý da kapsayacak bir biçimde geniþledi. Ancak, basýnýmýzýn bugünkü yapýsýný da içtenlikle ortaya koymak zorundayýz. Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansý, internet ve sosyal medyayý kapsayan sektörümüzde, basýn meslek ve etik ilkelerine uymayan kiþiler boy gösteriyor. Ýsteyen herkes, eðitimine, bilgi birikimine bakýlmaksýzýn habercilik yapabiliyor. Günümüz Türkiye sinde basýn sektöründe yaþanan sorunlarýn en büyük nedeni de bu kuralsýzlýk. Sadece okuma yazma bilmeniz, gazetecilik yapmanýz için yeterli. Gerçek gazetecilik eðitim ve bilgi gerektirmesine karþýn, gazetecilik, isteyen herkesin kuralsýzca yapabileceði bir iþ durumunda. Oysa Türkiye de, pek çok ülkede olduðu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler var. Herkes avukatlýk ya da doktorluk yapamaz. Eczacýlýk, mühendislik, mimarlýk, öðretmenlik, muhasebecilik eðitim gerektiren meslekler. Bu eðitimi veren fakültelerin diplomasýna sahip olmak ve çeþitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir. Basýnýmýzýn bugünkü içler acýsý bu durumu, Türkiye nin dört bir yanýndaki gerçek gazetecileri rahatsýz etti, halen de ediyor. Mesleðimizin onurunu korumak ve hak ettiði saygýn konuma ulaþmasýný saðlamak için çalýþýyoruz. Terörle Mücadele Yasasý ile Türk Ceza Kanunu ndaki basýn özgürlüðünü kýsýtlayan maddelerin de ele alýnarak düzenlenmesini öneriyoruz. Baþbakanlýk merkez binada gerçekleþen toplantýya Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý nýn yaný sýra Konfederasyona üye derneklerden Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Baþkaný Nazmi Bilgin, Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Baþkaný Rýza Özel, Türkiye Haber Kameramanlarý Derneði Baþkaný Aytekin Polatel ile Konfederasyona temsil yetkisi veren Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Genel Baþkaný Naci Arkan da katýlarak görüþ bildirdi. SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ (Ç.HAK:2642) Virgül Ayakkabý Alýþveriþ Merkezi, hizmette 5. yýlýný kutluyor. Virgül Ayakkabý 5. yaþýný kutluyor RECEP MEBET Hýdýr Arslan ýn sahibi olduðu Virgül Ayakkabý Alýþveriþ Merkezi, hizmette 5 yýlý geride býraktý. Kuruluþ yýl dönümü mutluluðumuzu müþterilerimizle paylaþýyoruz diyen Hýdýr Arslan, bu amaçla indirim kampanyasý baþlattýklarýný açýkladý. Yüzde 30 a varan indirimler içeren kampanya dahilinde özel fiyat avantajlarý sunduklarýný vurgulayan Arslan, Bay, bayan, çocuk ayakkabýlarý, terlik ve çanta çeþitlerini cazip indirimlerle müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Maxuma, Letoon ve Aceka markalarýnýn bayiliðini yürüttüklerini de hatýrlatan Arslan, Kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. indirimlerimizden yararlanmak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Cuma Pazarý karþýsý numara 181/A da hizmet veren maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Hýdýr Arslan, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Yüzde 30 a varan indirimler içeren kampanyanýn büyük ilgi gördüðü belirtildi. Virgül Ayakkabý, Cemilbey Caddesi numara 181/A da hizmet veriyor. (Ç.HAK:2311)

12 12 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Þeref Usta nýn salonu törenle açýldý nkara da Þeref Usta diye tanýnan AOsmancýklý Þeref Karataþ'ýn sahibi olduðu Baþkent Baðdat Pide-Ýskender salonu Ankara Kýzýlay Ýzmir Caddesi Sümer 1. Sokak No:6/A adresinde törenle hizmete girdi. Alanýnda yüzlerce usta yatýþtýran ve kebaplarýnýn tadý ile ün salan Þeref Usta nýn pide ve iskender salonunun açýlýþýna Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Prof. Dr. Mefail Hýzlý ve çok sayýda davetli katýldý. Maltepe Camii baþ imamý Mustafa Demir in duasýnýn ardýndan iþyerinin kurdelesi kesildi. Daha sonra davetlilere ikramda bulunuldu. (Haber Merkezi) 4 kurumun ismi deðiþti konomi Bakanlýðý bünyesinde bulunan 4 Ekurumun ismini deðiþtirdi. Ekonomi Bakanlýðýn Dahilde Ýþleme Rejimine Ýliþkin Ýþlemlerin Bilgisayar Veri Ýþleme Tekniði Yoluyla Yapýlmasýna Dair Tebliðde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliði, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, elektronik ortamda düzenlenen dahilde iþleme izin belgesi sahibi firma, belge kapsamýnda ithali öngörülen eþyanýn miktar ve deðerinde bir aþým olmasý halinde bu durumdan sorumlu olacak, bu aþým revize iþlemine konu edilemeyecek. Tebliðe eklenen yurt içi alým faturalarýna iliþkin geçici uygulama hakkýndaki maddeye göre, yurt içi alým faturalarýna iliþkin kayýtlarýn öngörülen süre içerisinde elektronik ortama aktarýlmasý durumunda, belge kapsamýnda ithali öngörülen eþyanýn miktarýnda 1 Mayýs 2014 tarihinden önce bir aþým olmasý halinde, bu aþým revize iþlemine konu edilebilecek ve revize edilen miktar dikkate alýnarak belge taahhüt hesabý kapatýlacak. ayýflamak için hatalý beslenmelere karþý Zuyarýlarda bulunan Özel FBM Týp Merkezi Estetik Kliniði Diyetisyeni Mustafa Tilekli, Uygulanan onlarca farklý diyete raðmen insanlarýn þikayet ettiði konular kilo verememek, kilolarý tekrar almak, kilo verme hýzýnýn düþmesi ve kaybolan kilolarla birlikte ortaya çýkan rahatsýzlýklardýr. Diyetin ne anlama geldiðini bilmeden diyete baþlamak yapýlan ilk hatadýr. Kelime kökeni itibariyle ideal olan düzen anlamýna gelen diyet sadece zayýflamak amacýyla deðil, yeterli ve dengeli beslenerek saðlýklý bir metabolizmaya sahip olmak için yapýlmalýdýr. Bir bebeðin 2 yaþýna kadar anne sütü almasý, bir sporcunun yüksek kalorili beslenmesi, günde en az 3 litre su içmesi ve bir gebenin yeterli vitamin ve mineral almasý birer diyettir dedi. KARARLILIK GEREKÝYOR Zayýflama diyetlerinin kiþiye özgü ve kiþinin parmak izleri gibi sadece kiþiye ait olmasý gerektiðinin altýný çizen Tilekli, Hastanýn kilo verme konusunda ki kararlýlýðý en az hazýrlanan program kadar önemlidir. Hazýrlanan diyet listelerinin, hedeflenen verimi saðlamasý için öncesinde bu konuya motive olmuþ bir zihin gerekir. Hedef sadece kilo kaybetmek olduðu zaman en küçük küsuratýna kadar dikkat edilen porsiyon miktarlarý hastanýn ideal kiloya ulaþmasýný saðlýyor. Öte yandan, söz konusu tebliðde yer alan "Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý" ve "www.dtm.gov.tr" tanýmlarý, "Ekonomi Bakanlýðý" ve "www.ekonomi.gov.tr" þeklinde, "Gümrük Müsteþarlýðý" ibareleri "Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý" þeklinde, "Telekomünikasyon Kurumu" ibaresi "Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu" þeklinde, "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu" þeklinde deðiþtirildi.(haber Merkezi) Konuþarak zayýflayýn Belki ama ya bir süre sonra tekrar alýyor ya da çeþitli metabolik rahatsýzlýklar ortaya çýkmaya baþlýyor. Bunun sonucunda da özgüvenini yitirmiþ bir hasta olarak tekrar diyet yapmaya cesaret edemiyor. Genellikle buna da en çok rastgele bir diyetin yapýlmasý sebep oluyor. Saðlýklý bir metabolizmaya kavuþmak ve korumak asýl amaç olmalý diye konuþtu. "KÝLOLARINIZLA KONUÞUN" Diyete baþlamadan önce kiþinin öncelikle kararlý olmasý gerektiðini ifade eden Tilekli, Kilo vermek, almak veya en ideal olan kilonuzu korumak, her ne amaçla diyet yapacak olursanýz olun diyete baþlamadan önce mutlaka kararlýlýðýnýzdan emin olun. Her sabah aynaya baktýðýnýzda fazla olan kilolarýnýzla konuþarak onlarýn size ait olmadýðýný ve onlardan en kýsa zamanda kurtulacaðýnýzý söyleyin. Diyeti asla zorunluluk olarak görmeyin. Diyet kýsýtlanmak, mahrum kalmak deðil, vücudumuzun asýl olan ihtiyacý kadarýný almaktýr. Unutmayýn ki severek ve isteyerek yapmadýðýnýz diyetler bir gün yorulup býrakmanýza ve o güne kadar verdiðiniz emeklerin boþa gitmesine sebep olacaktýr. Ayrýca diyet için mutlaka diyetisyenlerden yardým alýn. Sonuç olarak, yediklerimizin içerdiði kaloriler kadar onlarýn bizim zihinlerimizde yeri önemlidir. mideden önce beynimizi doyurmayý baþardýðýmýz zaman ideal olan kiloya ve saðlýðý bir bedene ulaþmamýz çok daha kolay olacaktýr þeklinde konuþtu.(ýha) Ýlaçlar için yeni uygulama GK, 1 Ekim'den itibaren ilaçlarda uygulanacak olan Syeni fiyat uygulamasýný açýkladý.tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Eczacý Nurten Saydan, SGK nýn 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Saðlýk Uygulama Tebliði ndeki (SUT) eþdeðer ilaç uygulamasý için yeni bir fiyat hesaplamasý getirdiðini belirtti. Saydan, "Mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astým gibi tedavi gruplarýndaki ilaçlar için hastalar bundan sonra daha fazla ilaç fiyat farký ödeyecek. 15 etken madde ile baþlayacak olan bu uygulama, kýsa bir süre sonra tüm ilaçlarý kapsayacak" dedi. ÝLAÇ FÝYAT FARKLARI ARTTI Nurten Saydan yaptýðý yazýlý açýklamada, ilaç fiyat farklarýnýn arttýðýný belirterek, "Taban Birim Fiyat Uygulamasý sistemine geçilmesi sonucu vatandaþlar eczanelerimize geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farký ödeyecekler" dedi. SUT daki eþdeðer ilaç uygulamasý için SGK tarafýndan 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat hesaplamasý getirildiðini hatýrlatan Saydan, "Öncelikle 15 etken madde ile baþlayacak olan bu uygulama, kýsa bir süre sonra tüm ilaçlarý kapsayacak. Ýsmi, Taban Birim Fiyat Uygulamasý olan bu sisteme geçilmesi sonucu vatandaþlar eczanelere geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farký ödeyecekler" dedi. HASTANIN CEBÝNDEN ÇIKAN PARA ARTACAK Ülkemizde herkesin bildiði gibi buðday eken çiftçinin, devletin buðday taban fiyatý açýklamasýný, tütün eken çiftçinin tütün taban fiyat açýklamasýný beklediðini belirten Saydan, "Ancak bu sefer 1 Ekim itibariyle 76 milyon vatandaþ SGK nýn ilaç taban Ö ðretmenlik baþvurularý baþladý. Adaylar 18 Eylül'e kadar baþvuru yapabilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn internet sitesinde yer alan duyuruda öðretmenlik baþvuru iþlemlerinin baþadýðý belirtildi. Tercih yapacak öðretmen adayý harita üzerinden kontenjanlarýn iller bazýnda daðýlýmýný görebiliyor. Buna göre; Þanlýurfa 4977 kontenjanla ilk Ý nternet Yasasý nýn Ekim de çýkmasý bekleniyor. Basýn yasasýndan yararlanamayan internet medyasý çalýþanlarýnýn durumuna iliþkin açýklamayý Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan yaptý. Medya sektöründen temsilcilerle bir araya gelen Yalçýn Akdoðan, Ýnternet Medyasý'na yasal statü saðlayacak olan düzenlemede son aþamaya gelindiðini ve Ekim ayý içinde TBMM'den geçirileceðini açýkladý. fiyatýný açýklamasýný, ne kadar daha fazla ilaç parasý ödeyeceðim, endiþesi ile bekleyecek. Vatandaþlar, eczanelerimize geldiklerinde halen ilaç katýlým payý, muayene ücreti, reçete parasý (3 kutuya kadar 3 TL sonra kutu baþýna 1 lira olarak) ve ucuz ilaca göre kendi ilacýnýn farkýný ödemekte, bunu öderken bile zorlanmaktadýr. Bu yeni uygulama, hastanýn cebinden çýkan paranýn artmasýna neden olacaktýr" dedi. HER ÝLACA FÝYAT FARKI ÇIKACAK Nurten Saydan, saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn önlenmesi yerine, vatandaþýn ilaca ulaþýmýný engelleyen, ya da güçleþtiren düzenlemelerin yapýlmasýnýn halk saðlýðýný tehdit eder boyuta ulaþtýðýný belirtti. Saydan, "Ýlaç taban fiyat uygulamasý ile hangi ilaç yazýlýrsa yazýlsýn, SGK nýn belirlediði fiyat ödenecek. Bu demek oluyor ki; neredeyse her ilaca fiyat farký çýkacak. Baþlangýç paketi olarak ilk grupta yer alan mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astým hastalarýnýn kullandýklarý tedavi gruplarýndaki etken maddelere göre, vatandaþlar raporlu olsalar bile, ilaç fiyat farkýný ödeyecekler ve bu farklar artacak" dedi. ALO 170 Ý ARAYABÝLÝRSÝNÝZ Vatandaþlarýnýn saðlýðýndan sorumlu Saðlýk Bakanlýðý nýn Taban Birim Fiyat Uygulamasý için ne yapmayý düþündüðünü bilmediklerini belirten Saydan, "Vatandaþýn saðlýðýnýn korunmasý ve hastalýklarýn tedavisi için gereken ilaçlara zorlanmadan ulaþabilmesi en temel hakkýdýr. Bunu saðlamak da Saðlýk Bakanlýðý nýn görevidir. Vatandaþlarýmýzýn 1 Ekim den itibaren fiyat farklarýnýn yükseleceðini bilmesini ve duyarlýlýklarýný ALO 170 hattýný arayarak göstermelerini istiyoruz" dedi.(trttürk) Öðretmenlik baþvurularý baþladý sýrada yer alýyor. Van 3142 kontenjan ile ikinci sýrada, Aðrý 2404 üçüncü sýrada bulunuyor. Tercihler hem sistem üzerinden hem de e- devlet þifresi ile yapýlabiliyor. Öðretmenlik baþvurularý,18 Eylül'e kadar devam edecek. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yaptýðý açýklamada, atama sonuçlarýnýn 19 Eylül Cuma günü açýklanacaðýný söyledi.(trt Haber) Ýnternet Yasasý gün sayýyor Yasanýn TBMM'den geçmesiyle sektördeki temel sorunlarýn çözüleceðini vurgulayan Yalçýn Akdoðan "Ýnþallah önümüzdeki dönem ilk iþimiz uzun süredir Ýnternet Medya sýnýn beklediði bu düzenlemeyi kanunlaþtýrmak olacak. Bu kanunla Ýnternet medyasýnda yaþanan sýkýntý kýsmen hafifletilmiþ ve internet haber portallarýnda resmi ilanlarýn yayýnlanmasý mümkün hale getirilmiþ olacak." dedi.

13 CUMARTESÝ 13 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:18 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Aðustos 1430 Hýzýr: EYLÜL Nefse kolay ve tatlý gelen þeyi saadet zannetmemeli, nefse güç ve acý gelenleri de felâket sanmamalýdýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Kuru Fasulye piþirirken Kuru fasulyelerin tanelerinin daðýlmadan ve ezilmeden piþmesini istiyorsanýz, tuzu, salçayý ya da domatesleri, fasulyeler yarý piþtikten sonra ekleyin. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI ERMAN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL KARÞISI CUMARTESÝ BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI - ÖZBEYLER LOKANTASI CÝVARI PAZAR BÝLGÝN ULUKAVAK MAH. VARÝNLÝ CAD. NO : 4 / A - NASÝP EKMEK FIRINI YANI VEFAT EDENLER 1-Boðacýk Köyü' nden gelme, Eski Muhtar Ýsmail ÇAM' ýn eþi, Çorum Belediyesi çalýþaný Satýlmýþ ve Ekrem ÇAM' ýn annesi; Haným ÇAM. 2-Altýnbaþ Köyü' nden, Hüseyin ve Ýbrahim ÖZÖ- NEL' in babasý; Halil ÖZÖNEL. 3-Mollahasan Köyü' nden gelme, Vahit KURT' un kardeþi; Ali Rýza KURT. 4-Çorum Belediyesi' nden emekli Merhum Kamil ALTAN' ýn oðlu, Önder, Öner ve Zehra ALTAN' ýn babasý, Çorum Belediyesi çalýþaný Kerep SUR' un eniþtesi, Çorum' un deðerli büyüklerinden Eþrefhoca' nýn torunu, Çorum Belediyesi' nden emekli Kepçe Operatörü; Ýsmail AL- TAN. 5-Eymir Köyü' nden gelme, Eski Fýrýncý Esnafýndan Aþýr ÇAKMAK' ýn oðlu; Dursun ÇAKMAK. 6-Ýskilip' ten gelme, Mermerci Veysel ve Emin DO- ÐAN' ýn annesi; Zahide DOÐAN. 7-Anadolu Ajansý Muhabiri Kemal KARADAÐ' ýn babasý, Ýsa Halife Talebe Yurdu Görevlisi; Mustafa KA- RADAÐ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bektaþilikte Gülbanglar 2 ektaþiliðe baðlý olduðu için Ocað-ý BBektaþiyan adýyla da anýlan yeniçeri teþkilatýnýn merasimlerinde günbang çekilirdi. Meselâ ulufe daðýtýmýndan sonra yemekler yenir ve bir yeniçeri aðasý, iki elini göðsüne koyarak yüksek sesle þöyle gülbank okurdu; "Allah, Allah illallah. Baþ üryan, sine püryan kýlýç al kan. Bu meydanda nice baþlar kesilir, hiç soran olmaz. Eyvallah! Eyvallah! Kahrimiz, kýlýcýmýz düþmana ziyan. Kulluðumuz padiþahýmýza ayan. Üçler, yediler, kýrklar gülbank-ý Muhammedi, nur-ý nebi, kerem-i Ali, pirimiz sultanýmýz hünkarýmýz Hacý Bektaþ-ý Veli demi devranýna hû diyelim hû" Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, "Osmanlý Devlet Teþkilatýnda Kapýkulu Ocaklarý" adlý eserinde zikrettiði bu gülbangdan baþka daha uzun olan þu gülbangý da eserine kaydetmiþtir. Euzübillahimineþþeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua edelim evvel Allah ü Teala hazretlerinin birliði için, Hatemü'l - Enbia Hazret-i Muhammed Mustafa (Sallallahü Teala aleyhi ve sellem) pâk, münevver, mutahhar, aziz, þerif, latif ruh-ý þerifleri için, âli ve evladý için, ashabý için, ciharyâr-ý güzin ervahý için, tebe-i tabiin, eimme-i müçtehidin ve meþayýh-ý kiram selametliði için, Rýdvanullahi Teala aleyhim ecmeinin sýrlarý ve himmet-i âliyyeleri üzerimize hazýr ve nazýr olmaklýðý için, "Selatin-i maziyyin için, hâlâ izzetlü ve saadetlü Padiþah-ý alempenah hazretlerinin ömrü devleti yevmen feyevmen ziyadber-ziyad olmaklýðý için. Asakir-i Ýslam her nereye müteveccih olurlarsa mansur ve muzaffer olmaklýðý için, aduvv-i din hor ve hakir olmaklýðý için. Aða hazretlerinni selametliði için, ömrü devleti yevmen feyevmen ziyad ber-ziyad olmaklýðý için ve bu makamdan geçmiþ halifelerimiz ervahý için, hâlâ halifelerimizin gönüllerinin muradý için, Devam-ý din ve devlet için, def-i belâ için, reddi kaza için ve rýza-yý Habibullah için ve Rýzaullah için celle ve alel. Fatiha" (Sh: ) Merasimleri de mehter takýmý nevbet vurmak üzere hilâl þeklinde toplanýrdý. Mehterbaþý, hilâlin ortasýna gelir ve "Merhaba ey mehteraaan!" diye sað eli göðsüne koyup hafifçe eðilerek selam verirdi. Mehterler de ayný hareketle "Merhaba mehterbaþý aða" diye karþýlýk vermelerinden sonra "Hasduuur, nevbete salaaa!" nidasýyla mehterleri esas duruþa geçirir ve HAFTALIK Ethem ERKOÇ corumhakimiyet.net Okul ve hayat DEÐÝNMELER ardýndan hangi marþ söylenecekse onunla nevleti baþlatýrdý. Savaþ dýþýnda "Eyyam-ý âdiyye gülbangý" seslendirilirdi: "Allah Allah, celilü'l-cebbâr, müinü's-settar, haliku'l-leyli ve'n-nehar, lâ-yezal, zülcelâl. Birdir Allah, O'nun birliðine Resul-i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ý Ahmet-i Mahmud-ý Muhammed Mustafa, âl-i evlâd-ý resul-i mücteba imdad-ý ruhaniyetine, pirân, mürþidân, âþýkân, vâsýlîn, hamele-i Kur'an, güzeþtegân, ehl-i iman ervahýna, avnü inayetine; Halifetü'l-Ýslam es-sultan Ýbnü's-Sultan (Padiþahýn ad ve lakaplarý) ve bilcümle ehl-i islamýn necat ve saadet ve selametine; pirler, erenler, üçler, yediler, kýrklar, göçenler demine, devranýna hü diyelim hüüü!" Gülbang bitince davullar ve ziller þiddetle vurulur, dokuz defa "hû" denilerek tören sona ererdi. Cenk gülbangýnýn metni þöyledir: "Eüzibillah, eüzübillah. Hüda'ya þükr-i bihâd, lâilaha illallah el-melikül-hakkul-mübin. Muhammedün Resulullah sadýku'l-va'di'l-emin. Ýnnâ fetahnâ leke fethan mübinâ ve yen surekallahü nasran azizâ. Ey padiþah "halifetullah-ý islam, aleyke avnullah. Sensin hâris-i din-i Mübin, hâris-ý þeriatullah. Uðrun açýk olsun ey padiþahým, ömr ü ikbâlin mezid. Hüda kýlýcýný keskin eylesin. Nur-ý Þân-ý safvetini gün gibi bedid. Ýþte Furkan-ý adalet, iþte seyf-i þeriat. Tahtgahý mülkünü eylesin tâ haþre kadar medid. Ruh-ý pâk-i fahr-i âlemi hoþnut ettin; Hak gazayý ekberin etsin mübaret ve saîd" 'Takýmýn içinden güzel sesli biri "Nasrün minallahi ve fethun karib ve beþþiril-müminin" ayetini okur. Ardýndan üç defa Allah denildikten sonra davullar, zurnalar, kösler vurulur. Sonra mehterbaþý Allah Allah der ve gülbank devam eder: "Eli kan, kýlýcý kan, sinesi üryan, ciðeri püryan, meydan-ý þehadette Allah yoluna revan. Guzât u þühedaya, Cemâl-i Hak görünür ayan. Kahrýmýz, gazabýmýz düþmana ziyan. Adüvden korkmadýk, korkmayýz hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vadediyor Hazret-i Yezdan. Uðrun açýk olsun ey serdar-ý mücahid. Hûda kýlýcýný keskin eylesin, ömrünü gün gibi bedid. Fah-i âlemi hoþnut etsin; Hak gaza-yý ekberin etsin mübarek ve said. Yekdir Allah, Yekdir Allah, Yekdir Allah Ya Fettah ya Rahim." (Son) Okullar açýlýyor. Herkese hayýrlý olsun. Okul deyince aklýma bir çok düþünce geliyor. Anlamca fazlasýyla zengin bir kelime. Onun hayatla iliþki alaný ise oldukça geniþ. Okulun hayatla kesiþmediði alan neredeyse yok. Okul, kelimesi okumak fiilinden türemiþtir. Ýþin temelinde okumak, öðrenmek vardýr. Okumak, öðrenmek muhteþem bir faaliyettir. Allah'ýn ilk emrinin okumak olduðunu düþündüðümüzde, insaný böylesine kuþatan çok az faaliyet sahasý vardýr sanýrým. Okul, insan için önemli, millet için önemli, insanlýk için önemli. Okul, hayatýn ana kapýlarýndan biri. Vazgeçilmez bir kurumdur okul. Ýnsanlýk tarihinde okulun bugünkü düzeyine gelene deðin geçirdiði evreler, medeniyet tarihiyle uyumlu bir biçimde anlam ve içerik kazandýðý düþünülebilir rahatlýkla. Bu çerçevede okul ayný zamanda uygarlýktýr, kültürdür, sanattýr, iþtir. Okul, derin ve yoðun anlamlar taþýyan bir mekanýn adý. Ýçi insanla dolu. Eðitimle, öðretimle anlam kazanmýþ bu mekanlar, insanýn geliþiminde çok özel bir yere sahip. * Meþhur bir söz var: "Okullar demokrasinin kalesidir." Bu sözü okuduðum lisenin koridor duvarýnda görürdüm. Fakat, sözün anlamýnýn o yýllarda anlayamadým. Sonradan anlamýný kavradým. Ýnsan, insaný okullarda daha iyi tanýma imkaný buluyor. Böylece çocukluktaki, gençlikteki arkadaþlýklar, bu dönemde kurulan iletiþimler, paylaþýmlar, oluþan anýlar hayat boyu etkisini sürdürüyor. Öðrenilen bilgiler, kazanýlar beceriler, alýþkanlýklar insanýn dünyasýný geniþletiyor. Okul çevresi sayesinde toplumu tanýma imkaný bulunuyor. Ki, bu da, insandaki toplumsallýk bilincini oluþturarak, baþkalarýnýn hak ve hukukuna saygýlý olmanýn gereðini kavratýyor öðrencilik sürecinde. * Okul, çalýþma alýþkanlýðý kazandýrýr.sorumluluk bilinci ile beraber yürüyen bu alýþkanlýk, kiþilik geliþimi için de gereklidir. Zamaný uygun kullanma ne kadar önemlidir insan yaþamýnda. Geleceðini düþünme, planlama ve buna uyumlu çalýþma sürekliliði. Evet, okul ortamý bir eðitim ve öðretim sürekliliðidir. Bu süreklilik, insanýn dünyayý görerek; bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel geliþmeler baðlamýnda hedeflerini güncelleye güncelleye kendini yetiþtirmesi manasýný taþýr. Ýnsanlýðýn her ilerleyiþi okul merkezlidir denilebilir. Tüm medeni geliþmelerin temelinde insaný maddi ve manevi yönlerden yetiþtiren okullar vardýr. Okullar ayný zamanda milletlerin geleceðidir. Yunus Emre'nin þu dizelerini okul yolunda ilerlerken her adýmda okuyabiliriz: "Ýlim, ilim bilmektir Ýlim kendin bilmektir." Þahin ERTÜRK Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Yol Ayýrýmý 4 Derken þiddetli bir çarpýþma ile ortalýk allak - pullak olmuþtu.. Kaza yerinde üç arkadaþý Tefekkür can vermiþti.. Dünyamýz Hüseyin aðýr yaralý, diðer arkadaþý ise orta yaralý olarak kalmýþtý Bu acý haber bir anda memleketlerine ulaþmýþtý.. Yaþanan olay hicran verici idi.. Babasý Hüseyin'in tedavisini Raþit Yücel yaptýrdýktan sonra memleketine getirdi.. corumhakimiyet. net Araba tamamen pert olmuþtu.. Hüseyin'in her iki ayaðý da kýrýlmýþtý.. Bu olay kendi hayatýnda þok tesir yapmýþtý Ayakta gezemiyor, devamlý risale ve diðer kitaplardan okuyarak kendine gelmeðe çalýþýyordu Hüseyin meseleyi ve Risale-i Nuru artýk anlamýþtý.. Ama ona bu çok pahalýya mal olmuþtu O yýl bir kayýp olarak hayatýnýn hicranlý bir yýlý olmuþtu. Artýk namazlarýný aksatmýyor oturduðu ve yattýðý yerde namazlarýný kýlýyordu.. Ertesi yýl okula tekrar baþladý Koltuk deðnekleri ile okula gidip geliyordu.. O heyecanlý ve hareketli Hüseyin gitmiþ,yerine itidalli, masum ve anne ve babasýna saygýlý hizmete dört elle sarýlan ve dershanenin ve hizmetin en faal bir ferdi haline gelmiþti Yol ayrýmý böylece istikametli bir yolda devam ediyordu.. Anne ve babasý ise bu hale binler þükür ve hamd ediyorlardý.. Okulunu bitiren ve doktor olan Hüseyin çevresinde takdir edilen bir mümtaz insan olarak hayatýný devam ettiriyordu.. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 13 EYLÜL 2014 '12 Eylül faþizmi devam ediyor' EMRE KUT K Eski TÖBDER binasý önünde açýklama yapýldý. ESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, "Bundan 34 yýl önce Türkiye halklarýnýn, emekçilerinin ve gençlerinin yaþamlarýna bir karabasan gibi çöken 12 Eylül'ün karanlýðý, dünden bugüne faþizan anlayýþýyla birlikte sürmektedir." dedi. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile birlikte dün saat 17.00'de Özdoðanlar kavþaðýnda toplanarak eski TÖBDER binasýna yürüdü. Eski TÖBDER binasý önünde açýklamada bulunan Öztürk, 12 Eylül darbesini eleþtirerek, "12 Eylül faþist darbesi, emperyalizmin ve sermayenin çýkarlarý doðrultusunda gerçekleþmiþ, o gü- Yürüyüþte 12 Eylül darbesi eleþtirildi. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu yürüyüþü yaptý. ne kadar emekçilerin yoðun mücadeleler ile kazandýklarý haklarýnýn üzerinden geçen bir silindir vazifesi görmüþ, Türkiye halklarýnýn biriktirdiði tüm deðerleri ezen tank paletlerinin sesi olmuþtur. Emekçi halkýn kendi kaderine sahip çýkma iradesi büyük bir zorbalýkla kýrýlýrken, 650 bin kiþi gözaltýna alýnmýþ, 1 milyon 683 bin kiþi fiþlenmiþ, 517 kiþi idam cezasýna çarptýrýlmýþ,50 kiþi acýmasýzca asýlmýþ, yüz binlerce insan akýl almaz iþkencelere, gözaltýlara, cezaevlerinde ölüme terk edilmiþtir." diye konuþtu. Öztürk, açýklamasýný þöyle devam ettirdi; "12 Eylül'de emperyalizmin ve sermayenin çýkarlarý doðrultusunda gerçekleþtirilen faþist darbenin yarattýðý siyasaltoplumsal iklim, bugün AKP eliyle sürdürülmektedir. Tam 34 yýldýr darbenin yarattýðý hukuk ve kurumlarla yönetilen ülkemiz bugün AKP iktidarý ile daha otoriter bir rejime sürüklenmektedir. 12 Eylül'ün daraðaçlarýnda, cezaevlerinde, daðlarda ve sokaklarda gerçekleþtirdiði katliam ve baský aðý, bugün tüm ülkede özgürlük ve demokrasi alanlarýný kuþatmaya devam etmekte, Gezi Direniþi'nde görülen vahþet eþliðinde, iktidar sopasýyla ülkeyi polis ve gaz cehennemine dönüþtürmektedir. Bugün, halkýn büyük çoðunluðunun yoksulluk ve sefalet içinde yaþadýðý, özgürlüklerinin kýsýtlandýðý, gençlerin gelecek umutlarýnýn yok edildiði, ülkemizin siyasi, ekonomik ve askeri bakýmýndan emperyalizme daha da baðýmlý olduðu, gericiliðin toplumsal alaný kuþattýðý bir ülkede yaþýyorsak, bu 12 Eylül ile birlikte kurulan yeni sömürü düzeninin bir sonucudur. Bu darbeci, çeteci sömürü düzeniyle hesaplaþmak; ülkemizin eþitözgür-demokratik bir ülke olmasý için, bir arada yaþamý savunmak için mücadele etmektir." ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KATKILARIYLA KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz ÖDÜLLER: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) Birincilik Ýkincilik Üçüncülük 1. Mansiyon 2. Mansiyon 3. Mansiyon : : : : : : TL TL TL 500 TL 500 TL 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SON KATILIM TARÝHÝ: ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: Ýl Saðlýk Müdürlüðünce ilk yardým eðitimi verildi. 109 kamu personeline ilk yardým eðitimi Dr. Ýsmail Yücel Ý lk Yardým Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, konunun önemine deðinerek, Ýlk yardým herkesin sorumluluðudur. dedi. Ýl Saðlýk Müdürlüðünce, Saðlýk Bakanlýðý talimatlarý doðrultusunda, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personellerin temel saðlýk bilgilerinin arttýrýlmasý, ilkyardým bilgi ve becerilerinin öðretilmesi ve kazalara baðlý ölüm riskinin azaltýlmasýna yönelik olarak, Saðlýk Bakanlýðý Personeli ile asayiþ ve kurtarma görevleri yapan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, Ýtfaiye, Emniyet ve Jandarma personellerine Sertifikalý Temel Ýlk yardým Eðitimleri verildiðini belirten Dr. Yücel, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan bugüne kadar 109 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verildiðini ve eðitimlerin düzenli olarak devam ettiðini kaydetti. Yücel, açýklamasýnýn devamýnda ise ilk yardýmla ilgili þu bilgilere yer verdi: ÝLK YARDIM NEDÝR? Ýlk yardým, herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye düþüren bir durumda, saðlýk görevlerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, hayatýn kurtarýlmasý ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacýyla olay yerinde, týbbi araç ve gereç aranmaksýzýn mevcut araç gereçlerle yapýlan ilaçsýz uygulamalardýr. Ýlk yardým bu konuda eðitim almýþ herkesin olayýn olduðu yerde bulabildiði malzemeleri kullanarak yaptýðý hayat kurtarýcý müdahaledir. ÝLK YARDIM NÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR? Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilk yardým ile ölümleri önlemek mümkündür. Kaza ölümlerinin; %10'u ilk beþ dakika içinde, %54'ü ilk yarým saat içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümlerin yaklaþýk yarýsýný önleme þansý vardýr. ÝLK YARDIMIN ÖNCELÝKLÝ AMAÇLARI NELERDÝR? Hayati tehlikeyi ortadan kaldýrmak, yaþamsal fonksiyonlarýn sürdürülmesini saðlamak, hasta/yaralýnýn durumunun kötüleþmesini önlemek, iyileþmeyi kolaylaþtýrmak. Olay/kaza mümkün olduðu kadar hýzlý bir þekilde telefon veya diðer kiþiler aracýlýðý ile gerekli yardým kuruluþlarýna bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardým gerektiren her durumda telefon iletiþimleri, 112 acil telefon numarasý üzerinden gerçekleþtirilir. 112'NÝN ARANMASI SIRASINDA NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR? Sakin olunmalý ya da sakin olan bir kiþinin aramasý saðlanmalýdýr. 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafýndan sorulan sorulara net bir þekilde cevap verilmelidir, Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayýn olduðu yere yakýn bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin (okul, market, resmi kurum vb.) adý verilmelidir, Hasta/yaralý sayýsý ve durumu bildirilmelidir, Eðer herhangi bir ilkyardým uygulamasý yapýldýysa nasýl bir yardým verildiði belirtilmelidir, 112 hattýnda bilgi alan kiþi, gerekli olan tüm bilgileri aldýðýný söyleyinceye kadar telefon kapatýlmalýdýr. (Haber Merkezi)

15 Çaðla ile Alican ýn mutlu günü Çorum un tanýnmýþ esnaflarýndan Sami Kesen in oðlu Osman Kesen in kardeþi Alican Kesen ile iþadamý Engin Býyýkoðlu nun kýzý Çaðla evlendi. Ç orum'un tanýnmýþ ailelerinden, MÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Engin Býyýkoðlu nun kýzý KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL Çaðla ile Çorum un tanýnmýþ esnaflarýndan Sami Kesen in oðlu Osman Kesen in kardeþi Alican ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : Kesen ile evlendi. Genç çift, geçtiðimiz Cumartesi günü Anvatar Otel de düzenlenen törenle Genç çiftin nikahý geçtiðimiz cumartesi günü Anvatar Otel de gerçekleþtirildi. YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... hayatlarýný birleþtirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan kýyýlan nikâha, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, iþ ve siyaset dünyasýndan isimler ile çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet genç çifte hayýrlý olsun der, ömür boyu mutluluklar diler. Haber Merkezi Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. evsim ve takvim Metkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttý.buna göre, temmuzda bir önceki aya göre sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,6 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 12,4 artýþ kaydetti. Temmuzda geçen yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksinde yüzde 3,8, imalat sanayi sektörü endeksinde de 12,7 artýþ yaþandý. - En yüksek artýþ enerjide Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda aylýk bazda en yüksek artýþ yüzde 13,1 ile enerjide gerçekleþti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayi ciro endeksinde ise temmuzda bir önceki aya göre CUMARTESÝ 13 EYLÜL Lila da yeni sezon baþladý orum da sanat ve Çspor alanýnda faaliyet gösteren Lila Akademi Sanat Merkezi, 10 Haziran 2014 yýl sonu temsilinden sonra eðitim ve öðretim yýlýný yeniliklerle açtý. Her eðitim ve öðretim yýlýnýn baþýnda kalitesini bir kat daha üste taþýyan Lila Akademi Sanat Merkezi ni hafta sonu etkinlikleriyle yeni sezona açtýklarýný ifade eden Merkez Müdürü Didem Kavukçu Hamoðlu, Biz sanat adýna hizmet vermekten son derece gururluyuz. Sizler de bu gururu bizlerle yaþayarak çoçuklarýnýzý sanat ve spor dalýnda geleceðe hazýrlamak istiyorsanýz gelin bu yolda beraber emek verelim. Çoçuklarýmýz geleceðimizdir, geleceðimizi beraber þekillendirelim, çoçuklarýmýz sanattan ve spordan mahrum kalmasýn. dedi. Latin ve Tango danslarýnda deneyimli hoca Ali Yollu ile yola devam ettiklerini kaydeden Hamoðlu, Enstrüman eðitiminde de kalitelerini güzel sanatlara yetiþtirdikleri öðrencilerle ispatladýklarýnýn altýný çizdi. Lila Akademi Sanat ta eðitim veren Ankara Opera ve Bale sanatçýsý Þule Seziner de, Çorum da 8 yýldýr faaliyet gösteren ve her daim çalýþmalarýný taktir ettiðim Lila Akademi Sanat Merkezi bünyesinde çalýþmak beni son derece gururlandýrýyor. Amacýmýz Çorum da balerinler ve baletler yetiþtirmektir. dedi. Haftanýn üç günü Çorum da olacaðýný belirten Seziner, 20 Eylül de klasik baleye 3 yaþ itibariyle baþlayacaklarýný, yetiþkinler için salon, düðün ve modern dans derslerini de kendisinin verdiðini belirterek sanatsever dostlarý beklediðini ifade etti. Lila Akademi Sanat Müzik Bölümü Baþkaný Konservatuar Sanatçýsý Sevilay Kýlýç ise, Çorum un enstrüman eðitiminde çok güzel yollar katettiðini vurguluyarak, 4 yaþýndan 40 yaþýna öðrencileri olduðunu, Öðrenmenin yaþý yok, istek varsa baþarý vardýr sözleriyle anlattý. Merkezde piyano, keman, gitar, yan flüt, ud, viyalo, çello, baðlama eðitimleri verdiklerini ifade eden Kýlýç, tüm öðretmenlerinin 4 yýllýk lisans mezunu ve branþ öðretmeni olmasýna dikkat ettiklerini, bu hususun özellikle Çorum da sanat ve spor alanýnda faaliyet gösteren Lila Akademi Sanat Merkezi sezonu açtý. Lila Akademi eðitim ve öðretim yýlýný yeniliklerle açtý. Lila Akademi Sanat Merkezi hafta sonu etkinlikleriyle yeni sezona açtý. Bahçelievler 1. Cadde de bulunan merkezimiz haftanýn her günü açýk. pedagojik anlamda ve eðitim kalitesi ve baþarýsýnda çok önemli olduðunu vurgulayarak, Lila Akademi nin bu akademi disiplinini ilk günden beri takdir ediyorum dedi. Faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Didem Kavukçu Hamoðlu, Bayanlar için spor alanýnda Alev Samut hocamýzla birlikte 1 stüdyo, 1 fitness clup, rahat dinlenme ve giyinme odasý ve duþlarla hizmet veren Akademi haftanýn 3 günü plates aorobik, bosu, fitness ile sabah, öðle ve çalýþan bayanlar için iþ çýkýþý özel gruplara kapýlarýný açýyor. Ruhunuzu dinlendirecek müzik eþliðinde, haftanýn iki günü Nesrin Akyel hocamýzla yoga seanslarýmýz baþlamýþtýr. Kilo takibi ve diyetisyenlik hizmetleri de bulunan Lila Akademi Spor Clup bunlarýn yanýnda 4 yaþ itibariyle haftanýn 2 günü jimnastik grubuyla da aktif halde. Geçtiðimiz Nisan ayýnda Resim öðretmeni Alev Burhanoðlu ile düzenlenen resim sergimizle Çorum un sanata olan ilgisini bir kez daha ispatladýk. Bu yýl da yine yaðlýboyaminyatür-tezhip çalýþmalarý devam edecek olup ayný zamanda güzel sanatlar liseleri ve konservatuarlara da hazýrlýk kurslarý devam ediyor. Bununla birlikte ayný zamanda drama ve satranç derslerimiz de baþlamýþ olup tüm branþlara kayýtlarýmýz 4 yaþtan itibaren devam etmektedir. Bahçelievler 1. Cadde de bulunan merkezimiz haftanýn her günü açýk. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Sanayide cirolar yüzde 1,6 arttý en yüksek artýþ yüzde 13,9 ile kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatýnda görüldü. Bu artýþý, yüzde 5,5 ile ana metal sanayi ve yüzde 5,2 ile temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatý takip etti. Ýmalat sanayi ciro endeksinde en yüksek düþüþ ise yüzde 11,9 ile diðer imalatlarda gerçekleþti. Bu azalýþý yüzde 9,8 ile tütün ürünleri imalatý ve yüzde 5,2 ile aðaç, mobilya hariç aðaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatý takip etti. Haber Merkezi

16 16 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Kimsesi yok yardým istiyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER skilip te yaþayan 40 Ýyaþýndaki Ýsmail Özlü, kimsesi olmadýðýný ve çalýþamadýðýný belirterek yetkililerden yardým istedi. Birlikte yaþadýðý yaþlý annesinin de bir süre önce öldüðünü ve kendisine bakacak kimsesi kalmadýðýný anlatan Ýsmail Özlü, böbreklerinden rahatsýz entetik uyuþturucu ile gençlerin Syaþadýðý dram son aylarda sýk sýk basýnda haber olarak yer alýyor. Sentetik uyuþturucu konusunda yetkilileri harekete geçirip, mücadelede öne çýkan kurum ise hemþehrimiz Prof. Dr. Ýhsan Karaman'ýn baþkanlýðýný yürüttüðü Yeþilay. Sentetik uyuþturucu ile ilgili ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. yaþanan son geliþme dikkat çekici. Edindiðimiz bilgiye göre, Yeþilay'ýn þikâyeti üzerine Gülben Ergen'in programýnýn yayýnlandýðý kanala ceza kesildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gençleri ölüme götüren sentetik uyuþturucu, "bonzai"yi özendirici yayýn yaptýðý gerekçesi ile Gülben Ergen YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... olduðunu, tedavisinin bile yapýlamadýðýný öne sürdü. Özlü, Hastalýðýmdan dolayý çalýþamýyorum. Bana bakacak, yardým edecek kimsem yok. Çoðu zaman aç kalýyorum. Kýþ geliyor. Havalar soðuyunca nasýl yaþayacaðým bilemiyorum. Yetkililerden bana yardým etmelerini istiyorum. dedi. Yeþilay Gülben Ergen i affetmedi Prof. Dr. Ýhsan Karaman Ýsmail Özlü "Gülben" adlý kuþak programýnýn yayýnlandýðý Show TV'ye 120 bin TL'lik ceza kesti. Cezanýn gerekçesi ise, programda Pau adlý Balkan müziði sanatçýsýnýn "Elimde patladý bonzai" adlý þarkýyý seslendirmesi. Yeþilay da programý RTÜK'e þikâyet etti. (Haber Merkezi) Gülben Ergen Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... Öðrenci para kazanma aracý olarak görülmemeli T Þahin, genç çiftin mutluluðunu paylaþtý orum Þoförler ve ÇNakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Özge ve Mustafa çiftinin düðün törenlerine katýldý. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerinden Mehmet Taþkaya'nýn yeðeni, Emine ve Hacer Taþkaya'nýn oðullarý Mustafa Taþkaya, hayatýný Ayþe ve Nazif Ürküþ çiftinin kýzlarý Özge Ürküþ ile birleþtirdi. Genç çiftler için dün Bursa Hacýbey Lokantasýnda düðün ürk Eðitim-Sen Þube Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, il merkezinde ve ilçelerde gerçekleþtirilen kantin ihalelerinin fahiþ fiyatlarla yapýldýðýný belirterek, bu durumun öðrencileri ve velileri olumsuz etkilediðini söyledi. Yetkililerin bu ihaleleri Milli Eðitim Müdürlüðü nün veya diðer kurumlarýn gelir kapýsý olarak görmemeleri gerektiðini vurgulayan Þanlý, Fahiþ fiyatlarla verilen Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Özge ve Mustafa çiftinin düðün törenlerine katýldý. yemeði verildi. Yemeðe, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile Yönetim Kurulu Hacýbey Lokantasýnda düðün yemeði verildi. Üyeleri Recep Gökgüney ve Arap Ali Altýnkeser katýldý. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, genç çiftleri bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmadý. (Haber Merkezi) kantinler öðrencilerimizi ve velilerimizi olumsuz yönden etkilemektedir. Ýhaleyi yüksek fiyatlara almak durumunda kalan katýlýmcý, bu sefer fiyatlarý çok yüksekte tutup öðrencilerin yararlanamamasýna neden olmaktadýr. Bu da maddi açýdan ekonomik sýkýntý içerisinde olan öðrencilerimizi psikolojik açýdan yaralamaktadýr. dedi. Kurumlarýmýz, aslýnda öðrencinin azami ölçüde yararlanmasý gereken kantinleri ranta çevirmemeli diyen Þanlý, þöyle konuþtu; Tabii ki okullarýmýzýn ve Milli Eðitim Müdürlüðü için kantinler bir gelir kapýsýdýr. Fakat kâr oraný veya ihale tutarlarý yükseklerde uçunca bu durum öðrencilerimizi etkilemektedir. Ýhaleyi yüksek fiyata alan iþletmeci kendini kurtarmak için piyasanýn üzerinde bir fiyat uygulamasýna girmek durumunda kalýyor bu da geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzý zor durumda býrakýyor. Dolayýsýyla fiyatlarýn denetimleri yapýlarak bir standart belirlenebilir. Ýhale usulleri deðerlendirilmeli, kantinlerimiz çocuklarýmýzýn beslenme yerleri olarak düzenlenmelidir. Çünkü öðrenci kantinler ticari amaçlý deðil bizzat öðrenci merkezli olarak, okul içindeki ihtiyaçlarýný saðlýklý bir þekilde karþýlayabilecekleri alanlar olarak deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak öðrencilerimiz para ka- YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Eðitim yýlý sorunlarla baþlýyor 15 EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Adnan Menderes Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulu yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gençlik Merkezleri personel hzmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 63 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 25 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: Spor Genel Müdürlüðü-Tesisler Dairesi Baþkanlýðý EROL TAÞKAN amu Sen ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Se- Aydýn, Eðitim ve Öðretim Yýlý nýn dað Klim gibi sorunlarla baþladýðýný açýkladý. Yeni eðitim ve öðretim yýlý öncesinde bir deðerlendirme toplantýsý yapan Aydýn, sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile görüþlerini açýkladý. Okullarýmýz, eðitim-öðretim yýlýna dað gibi sorunlarla baþlamaktadýr. Bugün elimizde kaybedilmiþ, boþa geçen koca bir yýl bulunmaktadýr. Bu dönemde de iþinde yetkin olmayan, beceriksiz, eðitime, eðitimciye uzak, birleþtirmekten çok bölen, ayrýþtýran, kadrolaþmayý hedefleyen kiþiler tarafýndan yönetilen Milli Eðitim Bakanlýðý sorunlarýn merkezi haline gelmiþtir. diyenselimaydýn, Türk Eðitimsen olarak 100 bin öðretmen atamasý yapýlmasýný istediklerini aktardý. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Türk Eðitim- Sen olarak talebimiz; kanunun bir an önce çýkmasý, atamalarýn Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn söz verdiði gibi en geç 20 Eylül tarihine kadar yapýlmasý ve öðretmenlerimizin göreve baþlamasýdýr. Bu süreç asla Ekim ayýna sarkmamalýdýr. Bir diðer önemli talebimiz de atama sayýsýnýn artýrýlmasýdýr. Zira Þubat ayýnda yapýlan 10 bin, Eylül'de de yapýlacak 40 bin atama ile birlikte 2014 yýlýnda atamasý yapýlan öðretmen sayýsý 50 bin olacaktýr. 50 bin atama hiçbir derde deva olmayacaktýr. Sendikamýz, TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanun Tasarýsý'nýn görüþmeleri sýrasýnda öðretmen atama sayýsýnýn 100 bine çýkarýlmasý konusunda kanun teklifi hazýrlayarak, TBMM'ye sunmalarý için tüm milletvekillerine göndermiþti. Peki neden 100 bin atama istiyoruz? Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý 126 bin öðretmen açýðý olduðunu ifade etmiþti. 350 bin memleket evladý da yýllardýr KPSS'ye girmekte, 'atama' diye feryat etmektedir. Okuldan mezun olmasýnýn üzerinden 8-10 yýl geçmesine raðmen hala anne-babasýndan harçlýk alan öðretmenlerimiz vardýr. 37 öðretmenimiz atanamadýðý için intihar etmiþtir. Henüz öðretmen atamalarý yapýlmadan illerde ücretli öðretmen baþvurularý alýnmaya baþlanmýþtýr. Bu demek oluyor ki, Milli Eðitim Bakanlýðý ücretli öðretmen alýmýný asal istihdam gibi sürdürmekte kararlýdýr. Bu demek oluyor ki, insanlar TL'ye sömürülmeye devam edecektir. Bu demek oluyor ki, eðitimde yine baþarý ve verim düþecektir. ÖZÜR GRUBU YER DEÐÝÞTÝRMELERÝ 2. KEZ YAPILMALIDIR Milli Eðitim Bakanlýðýnca bu yýl takvimde bulunmamasýna karþýn il içi ve iller arasý isteðe baðlý yer deðiþtirmeler ikiþer kez yapýlmýþ, yine yapýlan iller arasý özür grubu yer deðiþtirmelerinde eþler norm bulunmasa dahi eþinin çalýþtýðý ilçeye, ilçe emrine atanmýþlardýr. Bu uygulamalar hem eðitim camiasý, hem de kamuoyu tarafýndan takdirle karþýlanmýþtýr. Ancak; il içi özür durumuna baðlý yer deðiþtirme talebinde bulunan kiþilerin sadece özürlerinin bulunduðu yerde boþ bulunan kadrolara atamalarý gerçekleþmiþtir. Norm kadro açýðý olmayan yerlere dolayýsý ile atamalarý gerçekleþmemiþtir.ayrýca; Öðretmenlerin 2014 Yaz Dönemi Ýl Ýçi ve Ýller Arasý Özür Durumuna Baðlý Yer Deðiþtirme Kýlavuzunda iller arasý özür durumuna baðlý yer deðiþtirme talebinde bulunacak olanlarýn tercihlerine yerleþemedikleri takdirde özürlerinin bulunduðu ilçe emrine atanacaklarýna iliþkin herhangi bir açýklama yer almamýþtýr. Bu nedenle kiþiler bir nebzede olsun özürlerini giderebilmek için özürlerinin bulunduðu yerden uzak olan ilçeleri tercih etmek zorunda kalmýþlardýr. YÖNETÝCÝ OLMANIN TADI KAÇTI MEB'in en büyük problemi siyasi müdahalelere açýk bir bakanlýk haline gelmiþ olmasýdýr. Yýllarýn tecrübesi ile oluþturulan, yönetici atama sisteminin bozulmasý, baþlý baþýna bir problem haline gelmiþtir. Siyasetin, tek yetkili olma isteði, yeni bir hastalýk olmamakla birlikte, bu kadar tavan yaptýðý bir devir görülmemiþtir. Siyasetin bu onulmaz hastalýðý bellidir ama garip olan, daha adil, daha insani bir düzenin mücadelesini vermesi gereken sendikalarýn, bilhassa, malum bir sendikaca, bu gayri adil sisteme çanak tutmasýdýr. Daha da anlaþýlmazý, bu adaletsizliðe teslim olmuþ insanlarýn, sayýsýnýn çokluðudur. MEB'in, özellikle, yönetici atama konusunda, adeta bir bataklýða saplanmasý, bugüne kadar oluþturulan düzeni, zaman içinde alt üst edecektir. Kadrolaþmak, emir eri ordusu yaratmak adýna, oluþturulan bu kokuþmuþluk, önümüzdeki süreçte her alana yayýlacaktýr. Liyakat ve kabiliyetin göz ardý edildiði, adaletsizliðin alabildiðine arttýðý bir kurumun, arzu edilen baþarýlarý saðlamasý mümkün olmayacaktýr. Ümidimiz odur ki müdür görevlendirmelerin de yaþanan kýyým ve tasfiye müdür yardýmcýlýklarýnda yaþanmaz. Aksi durumda herkes kaybeder. Bu iþin kazananý olmaz. YÖNETÝCÝ GÖREVLENDÝRMELERÝNDE SINAV KAZANANLAR ÖNCELÝKLÝ OLMALIDIR 2011 yýlý Ekim ayýnda yapýlan eðitim kurumu müdürlüðü ile müdür baþyardýmcýlýðý ve müdür yardýmcýlýðý seçme sýnavýnda baþarýlý olanlardan sýnav sonucuna göre yöneticiliðe görevlendirilmesi yapýlmamýþ olanlarýn eðitim kurumlarýnda müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý olarak öncelikle deðerlendirilmeleri hususunda Türk Eðitim-Sen olarak Bakanlýða yazýlý baþvuruda bulunmuþ bulunmaktayýz. ÝL ÝÇÝ SIRALAR ÇALIÞTIRILMALIDIR Milli Eðitim Bakanlýðýnca, il içi ve iller arasý isteðe baðlý yer deðiþtirme iþlemleri yapýlmýþ ve özür durumuna baðlý yer deðiþtirme iþlemleri de tamamlanmýþtýr. Bu suretle birçok öðretmenin yer deðiþikliði gerçekleþmiþ ve öðretmenler yeni okullarýnda göreve baþlamýþlardýr. Bu yer deðiþtirmelerden dolayý, birçok okulun, norm durumunda deðiþiklik olmuþtur. Ayrýca kurumlarda yapýlan yer deðiþiklikleri, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle norm açýklarý meydana gelmiþtir. Bulunduðu okulda norm kadro fazlasý olan öðretmenler sýralar çalýþtýrýldýðýnda norm açýðý bulunan eðitim kurumlarýna yer deðiþtirebilecek ve açýk normlar bu þekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacaktýr. Kaldý ki; Yönetmelik hükmüne raðmen Bakanlýk tarafýndan sýralarýn çalýþtýrýlmasý þeklinde bir uygulama yapýlmamýþtýr. Yukarýda izah edilen sebeplerden ötürü Aðustos ayýndaki sýra listeleri üzerinden sýralarýn çalýþtýrýlmasý sureti ile yaþanan maðduriyetlerin giderilmesi için Türk Eðitim-Sen olarak Bakanlýða yazýlý baþvuruda bulunduk. HÝZMETLÝ MEMUR ARKADAÞLARIMIZIN BEK- LENTÝLERÝNE CEVAP VERÝLMELÝDÝR MEB, hizmetli, memur ve teknisyen arkadaþlarýmýzýn beklentilerine uygun çalýþmalarý hýzlandýrmalýdýr. Bu kapsamda, bu personelin görev tanýmlarý yapýlmalý, angarya ile karþý karþýya kalmalarý önlenmelidir. MEB, bu personelin fazla çalýþma süreleri karþýlýðýnda, ücret almalarýný saðlayacak bir çalýþma yapmalýdýr. KPDK'da aldýðýmýz karar gereði, bu personelin ek gösterge problemi giderilmelidir. Görevde yükselmeleri, belli bir düzen ve hakkaniyet çerçevesinde yapýlmalýdýr.. ÜNÝVERSÝTE GELÝÞTÝRME ÖDENEÐÝ KESÝLME- MELÝDÝR tarih ve sayýlý Resmi Gazete 'de yayýmlanan tarih ve 2005/8681 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe giren "Geliþtirme Ödeneði Ödenmesine Dair Karar" gereði diðer yükseköðretim kurumlarýna göre sosyo-ekonomik açýdan daha az geliþmiþ yerlerde öðretim yapan ve/veya yeterli sayýda öðretim elemaný saðlanamayan yükseköðretim kurumlarý ile bunlarýn bölümlerinde görevli öðretim elemanlarýna bu kararda belirlenen oranlarda ödenmekte olan geliþtirme ödeneði, tarihinden itibaren ödenmeyecektir. Bu kurumlarda eðitim-öðretimin geliþmesi açýsýndan önem arz eden geliþtirme ödeneðinin bu tarihten sonra da ödenmeye devam etmesi eðitim-öðretim hayatýmýzýn saðlýklý iþleyiþi açýsýndan gerekli olacaðý durumu belirtilerek bu ödeneðin tarihinden sonra da ödenmeye devam etmesi için düzenleme yapýlmasý hususunda Baþbakanlýða sendikamýz tarafýndan talepte bulunulmuþtur. Görüldüðü üzere okullarýmýz yeni eðitim-öðretim yýlýna yine çözülmeyi bekleyen uzun bir sorunlar listesiyle girmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý sendikamýzýn tespit ettiði bu sorunlara el atmalý, saðlýklý, kaliteli bir eðitim-öðretim yapýlabilmesi için tüm imkânlarýný seferber etmelidir. 2014/2015 eðitim öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna hayýrlar getirmesini yönetim kurulum adýna temenni ediyorum. Kocasýndan þikâyetçi oldu imar Sinan Mahallesi nde aile kavgasý yaþan- B.K. ile kocasý M.K. ailevi nedenlerden Mdý. dolayý tartýþtý. Tartýþma sýrasýnda dayak yiyen ve Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Eðitim ve Öðretim Yýlý nýn dað gibi sorunlarla baþladýðýný açýkladý. hakaretlere maruz kalan kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu. Koca M.K. ise suçlamalarý kabul etmedi. (Haber Merkezi) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: orum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ÇDerneði ziyaretlerini BESYO ile sürdürdü. Baþkan Baki Aygün ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün katýldýðý ziyarette Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Faruk Yamaner ile görüþtüler. Ziyaret sýrasýnda Baþkan Baki Aygün dernek kurma amaçlarý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Üniversite ve BESYO nun Üniversiteler Federasyonun faaliyet programýnda yer alan ulusal ve uluslararasý bazda büyük organizelere ev sahipliði yaparak spora ve spor kültürüne büyük katkýlar saðladýðýný belirterek Bu organizelerin ilimize kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Rektör Reha Metin Alkan ve BESYO Müdürü Faruk Yamaner e bir sivil toplum örgütü ve spor kulübü olarak teþekkür ediyorum. Ayrýca dernek bünyesinde CUMARTESÝ 13 EYLÜL Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü Yönetimi BESYO yu ziyaretinde toplu halde görülüyor Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve BESYO iþ birliði eden Eðitimi Öðret- Derneði ve Bmenleri Spor Kulübü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu nu ziyaret etti. Dün öðleden sonra gerçekleþen ziyarete Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Baþkaný Baki Aygün ile Yönetim Kurulu üyeleri Altan Çoban, Deniz Kýlýç ve Turgut Yýldýrým katýldýlar. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Aylar, Yusuf Bendez, Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç katýldýlar. Ziyaret sýrasýnda konuþan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, herkesin ortak amacýnýn Çorum sporuna hizmet etmek olduðunu belirterek bunun için taban birliklerinin ortak akýlla hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kurtaran, Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübünün kurulmasýyla Çorum sporunun yeni bir ivme kazanacaðýna inandýðýný belirterek kuracaðýmýz Bilim ve Eðitim Kuruluna akademisyen desteði bekliyoruz dedi. BESYO Müdürü Faruk Yamaner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek spor alanýnda böyle büyük bir çatýnýn oluþmasýndan duyduðu memnunuiyeti dile getirdi. Beden Eðitimi öðretmenlerinin bilgi donanýmý ve kendilerini güncellemeleri noktasýnda daha önce olduðu bundan sonrada gerekli katký vermeye devam edeceklerini belirten Yamaner, ortak projelere imza atabileceklerini söyledi. Yamaner, Dünya Güreþ Þampiyonasý organizesinde Beden Eðitimi Öðretmenlerinden aktif destek beklediklerini söyledi. Baþkan Baki Aygün de organizede her türlü desteði vermekten onur duyacaklarýný söyledi. Beden Eðitimi Öðretmenleri Yönetimi nden ASKF ye ziyaret Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü Baþkaný Baki Aygün, ASKF çatýsý altýnda Çorum sporuna geliþtirmek için üzerlerine düþeni yapacaklarýný söyledi. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran da amacýn spora hizmet olduðunu belirterek taban birliklerinin ortak akýlla hareket etmesi halinde Çorum sporunun çok daha iyi noktalara geleceðine inandýðýný belirtti. Baþkan ve Yönetimini kutladý yedi görevlerinde baþarýlar diledi. Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü Baþkaný Baki Aygün de ziyarette yaptýðý konuþmada yönetim olarak görev yapacaklarý üç yýllýk süre içinde Çorum sporuna faydalý olabilmek için gayret göstereceklerini belirterek kendilerine derneðin kuruluþu aþamasýnda destek veren ASKF Baþkaný ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Beden Eðitimi Öðretmenlerikulübü baþkaný Baki Aygün ile Sefer Kurtaran a teþekkür etti. Kulüp olarak okullardaki 105 bin civarýndaki öðrenciyi potansiyel olarak gördüklerini belirterek Amacýmýz bu öðrencilerden salon sporuna fadyalý olabilecek isimleri bulmak ve Çorum sporuna kazandýrmak. Ekim ayý içinde faaliyete baþlayacaðýz, Öðrenciler aktif hale geldikten sonra yapacaðýmýz çalýþmalarla spor taban birlikleri ile birlik içinde bu potansiyeli harekete geçirmek amacýndayýz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olunsa o ilin sporu daha yukarýlara taþýnacaktýr. ASKF burada bir çatý vazifesi görüyor ve bizde bu çatýnan altýnda olmaktan dolayý mutluyuz. Bize bu konuda büyük destek veren ASKF Baþkan ve Yönetim Kurulu na çok teþekkür ediyorum dedi. Ziyaret daha sonra sohbet ortamýnda uzun süre devam etti. Beden Eðitimi Öðretmenlerispor kulübü yönetimiin ASKF yi ziyaretinde Çorum un spor alanýndaki sorunlarý tartýþýldý

18 18 CUMARTESÝ 13 EYLÜL Ulukavak sezonu Karabük te açýyor ölgesel Amatör Lig B5. grupta mücadele yarýn oynanacak maçlarla baþlýyor.ulukavakspor sezonun ilk maçýnda yarýn saat de Safranbolu Ýlçe sahasýnda Kaptan DÇ Soðuksu Yenicespor ile karþýlaþacak. Bu sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Ulukavakspor zorlu bir sürecin sonunda lige katýlmayý baþardý. Siyah beyazlý takýmda yönetimsel olarak yaþanan sorunlarýn geç açýlmasý nedeniyle kadronun oluþturulmasý sürecide oldukça sýkýntý geçti. Yapýlan çalýþmalar sonucunda takýmý oluþturan Ulukavakspor Teknik Direktör Yusuf Aydemir yönetiminde yaklaþýk bir aydýr süren çalýþmalarla Çalýþkan a milli görev Hasan Çalýþkan Polonya da milli takým antrenörü olarak görev yapacak B üyükler Avrupa Muay Thai Þampiyonasý nda Çorum Baharspor antrenörü Hasan Çalýþkan a milli görev. Muay Thai Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Eylül tarihleri arasýnda Polonya da yapýlacak olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý nda Hasan Çalýþkan milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Hasan Çalýþkan kendisine verilen bu önemli görev nedeiyle baþta Federasyon Baþkaný Halil Turna ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Çalýþkan, verilen bu görevi layýkýyla yerine getirme çabasý içinde olacaðýný belirterek milli takýmýn bu þampiyonadan baþarýlý döneceðine olan inancýný dile getirdi. zorlu lig maratonuna hazýrlandý. Dün öðleden sonra Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla Karabük hazýrlýklarýný tamamlayan Ulukavakspor kafilesi bugün öðlen yemeðinin ardýndan Safranbolu ya geçecek. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak antrenörler Korkmaz Alben ve Alpaslan Hoþgör le Çorumspor Alben ve Hoþgör le anlaþtý Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak amatör kümede dört kategoride mücadele edeceklerini ve antrenör olarak Korkmaz Alben ve Alpaslan Hoþgör ile anlaþtýklarýný açýkladý. orumspor u yeni sezonda Korkmaz ÇAlben ve Alpaslan Hoþgör çalýþtýracak. Yeni sezonda Amatör Kümede dört kategoride lige katýlacak olan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, katýlacaklarý branþlarda çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek Geçen sezon takýmý çalýþtýran Selahattin Karaca nýn görevi býrakmasýnýn ardýndan Korkmaz Alben ve Alpaslan Hoþgör ile anlaþtýk ve yolumuza devam ediyoruz. Bu isimlerin yaný sýra ike yardýmcý antrenörle görüþmelerimiz devam ediyor. Kulüp olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonrada çocuklarýmýza ve orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yaz dönemi ça- sona ermesi nedeniyle düzenlenen tur- Çlýþmalarýnýn nuvada maçlar devam ediyor. Bir yandan dört kategoride takýmlar maç yaparken diðer yandan da sporcu anne ve babalarýnýn maçlarý sürüyor. Dört kategoride üçer takýmýn mücadele ettiði turnuvada perþembe akþamý oynanan maçlarda yýldýzlar kategorisinde Yýldýz B takýmý A takýmýný yendi. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele edecek Ulukavakspor sezonun ilk maçýnda yarýn saat de Safranbolu Ýlçe sahasýnda Karabük Kaptan DÇ Soðuksu Yenicepor ile karþýlaþacak. Siyah beyazlý takým sezonun ilk deplasman maçý için bugün Safranbolu ya hareket edecek. kademi Liginde se- bugün ve yarýn Azon oynanacak maçlarla baþlýyor. Çorum Belediyespor Akademi Liginde bugün iki yarýn üç maç toplam beþ karþýlaþmaya çýkacak. Son yýllarda Akademi Ligi ne katýlmayan ve futbol camiasýndan tepki alan Çorum Belediyespor bu sezon için Sinan Özdilli sorumluluðunda bu lige katýlmaya karar verdi. Çorum u baþarýyla temsil etmek ve Çorum dan yeni yetenekleri Çorum ve Türk futboluna kazandýrmak adýna amatör kulüplerle yapýlan görüþmelerde bir çok kulüp futbolcu vermezken Belediyespor kendi alt yapýsýndaki isimler ile iki üç kulüpten aldýðý isimlerle Akademi Ligine formalite olarak katýlacak. Çorum Belediyespor Karadeniz Grubunda mücadele edecek bugün U 14 ve U 15 kategorilerinde Çorum da, yarýn ise U 16 ve U 17 kategorilerinde ise Rize de Çaykur Rizespor ile karþýlaþacak. Sezonun ilk maçý bugün saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. U 14 kategorisindeki müsabakada Çorum Belediyespor ile Çaykur Rizespor karþýlaþacak. Bu karþýlaþmada Muhammet Sait Emre Alagöz, Mehmet Tuðluk ve Berkant Arman hakem üçlüsü görev yapacak. Bu maçýn ardýndan ise saat de iki takým U 15 kadrolarý karþýlaþacak. Mimar Sinan sahasýnda oynanacak bu maçta Emrah Okan, Yunus Dursun ve Barýþ Karakuþ hakem olarak görev yapacaklar. Pazar günü ise Rize Güneysu Ýlçe Sahasýnda Çaykur Rizespor ile Çorum Belediyespor U 16 takýmlarý saat da karþýlaþacaklar. Karþýlaþmayý Rize Ýl hakemlerinden Ömer Kasap, Caner Akay ve Taþkýn Yoloðlu hakem üçlüsü yönetecek. Ayný sahada saat de ise iki takým U 17 kategorisinde karþý karþýya gelecekler. Bu karþýlaþmayýda Rize hakemlerinden Süleyman Bahar yönetecek, Yardýmcýlýklarýný ise Yener Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir imkanlar ölçüsünde iyi bir kadro kurduklarýný amaçlarýnýn Çorum u en iyi þekilde temsil etmek olduðunu söyledi. Grupta rakipleri tanýmadýklarýný ilk maçýn zor olacaðýný belirten Aydemir Çýkýp sezona iyi baþlamak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Zorlu lig maraonuna moralli baþlamak önemli bizde bunun için çaba göstereceðiz. Kadromuzda BAL tecrübesi bulunan isimler oldukça fazla, Fiziksel olarak iyi durumdayýz ancak ligin ilk haftas maçlarý her zaman zor olur. Bizde rakibimiz önünde önce kontrollü Yayýcý ve Cem Köroðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Taþkýn Loloðlu. Maçýn gözlemcisi ise Yakup Özgülen. U 19 da rakip Sebatspor Akademi Ligi ndeki son kategori olan U 19 da Çorum Beleiyespor Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmýný konuk edecek. Yarýn iki kulüp profesyonel maçtan önce ilk puan mücadelesini U 19 kategorisinde verecekler. Saat de Nazmi Avluca sahasýnda baþlayacak Çorum Belediyespor - Sebat Proje maçýnda iki takýmda sezona galibiyetle baþlamak için mücadele edecek. Karþýlaþmayý Ulusal Yardýmcý orum Bölgesel Ha- Meh- Çkemlerinden met Ali Cýrýl a ilk haftada görev. Federasyon Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre yarýn saat de Turhal Ýlçe sahasýnda oynanacak BAL futbol oynayýp daha sonrada gol arayacaðýz. Zor dönemde amacýmýz sezona puan veya puanlarla baþlamak dedi. Bugün öðlen yemeðinin ardýndan maçýn oynanacaðý Safranbolu ya gidecek olan Ulukavakspor da lisans evraklarýndaki eksiklik nedeniyle Metehan Fýrat ve Abdussamed Türkeþ forma giyemeyecekler. Ulukavakspor sezonun ilk maçýnda yarýn Safranbolu da Karabük temsilcisi önünde puan arayacak Akademi Ligi bugün start alýyor gençlerimizi artan günlük streslerden kötü alýþkanlýklardan ve yanlýþ çevrelerden uzak tutarak spor alanlarýna çemmek, ahlaklý, saðlýklý breyler haline getirmek bunun yaný sýra elit sporcular yetiþtirerek önce Çorum sonra Türk sporuna katkýda bulunmak en büyük hedefimiz olacaktýr. Lisanslý tüm sporcularýmýzla bir toplantý düzenleyip Yönetimve antrenörlerle bu görüþmenin ardýndan haftanýn her günü saat den sonra antrenmanlar devam edecek. Kadrolarýna katýlmak isteyen her sporcuya kapýmýz açýk dedi. Maçýn hakemi Barkýn Kara B ölgesel Amatör Lig 5. grupta sezonun ilk maçýnda yarýn Karabük temsilcisi ile karþýlaþacak Ulukavakspor un maçýný Bilecik bölgesi hakemlerinden Barkýn Kara yönetecek. Geçtiðimiz sezon Çorumspor un sahasýnda oynadýðý ve 1-0 kaybettiði maçý yöneten Barkýn Kara nýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Adem Akkaya ve Ali Kýlýç yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ali Zengin. Maçýn gözlemcisi Ali Ünüvar. Çorum FB de turnuva sürüyor Miniklerde ise Minik A takýmý Minik B takýmýný le geçti. Küçük A takýmý Küçük B takýmýný yenerken Gençler kategorisinde ise Genç A takýmý Genç B takýmýný yenmeyi baþardý. Turnuvada mücadelenin sona ermesinin ardýndan yarýn sabah Turizm Otelcilik Uygulama Oteli nde sporcular ve velilerin katýlýmý ile yapýlacak kahvaltý ile dönem sona erecek ve ardýndan kýþ dönemi çalýþmalarý baþlayacak. Çorum futbolunun dýya açýlan penceresi ve gençlerin geleceðini þekillendirecek olan bu önemle organizasyona katýlan Çorum Belediyespor a amatör kulüplerin bir çoðu beklenen takviyeyi vermeyince kýrmýzý siyahlý takým kendi alt yapýsýyla katýlacak. Bugün Mimar Sinan sahasýnda Çorum Belediyespor ile Çaykur Rizespor U 14 takýmlarý saat de ayný sahada saat de ise U 15 takýmlarý karþýlaþacak. Yarýn saat de Belediyespor U 19 takýmý ilk maçýnda Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmý ile Nazmi Avluca sahasýnda karþýlaþacak. U 16 ve U 17 takýmlarý ise yarýn Rize de Rizespor ile sezonun ilk maçýnda karþýlaþacaklar. Çorum Yýldýzlarý ndan 4-6 yaþ çocuklara yüzme kursu eni kurulan Çorum YYýlýzlarý Eðitim Kurumlarýspor kulübü Türkiye de ilk kez 4-6 yaþ arasý çocuklarý yüzme eðitimi vermeye baþlýyor. Kulüp Basýn Sözcüsü ve Yüzme Antrenörü Ýsmet Alagöz kuruluþ aþamasýný tamamladýklarýný ve yarýndan itibaren Labarna Otel de yüzme çalýþmasýný baþlatacaklarýný söyledi. Alagöz, kulüp olarak haftada bir gün pazar sabahlarý saat ile arasýnda sürecek Çorum Belediyespor U 17 takýmý yarýn Rize de puan mücadelesi verecek bu çalýþmada 12 kiþilik gruplar olacaðýný ve dört Ýsmet Alagöz antrenörün görev yapacaðýný söyledi. Her üç sporcuya bir antrenör düþeceðini belirten Alagöz amaçlarýnýn yüzme branþýna yeni yetenekleri kazandýrmak olduðunu belirtti. Kulüp olarak baþlatacaklarý bu çalýþmaya katýlmak isteyen veya detaylý bilgi almak isteyenlerin kendileri ile irtibata geçmesini isteyen Ýsmet Alagöz, pazar günü baþlayacak çalýþmalara Çorumlu yüzme severleri beklediklerini sözlerine ekledi. hakemlerden Özcan Genel yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Yalçýn Kara ve Ömür Soytemiz, Maçýn dördüncü hakemi Furkan Alagöz. Gözlem- Cýrýl a Turhal-Bafra maçýnda görev 5. grup maçýnda Turhalspor ile 1930 Bafraspor arasýndaki maçta Mehmet Ali Cýrýl düdük çalacak. Maçýn yardýmcý hakemleride ilimizden Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit. Maçýn dördüncü hakemide Çorum dan Mahmut Selçok. Maçýn gözlemcisi ise Mehmet Yaðcý. Mehmet Ali Cýrýl

19 CUMARTESÝ 13 EYLÜL (Ç.HAK:2639) (Ç.HAK:2628) (Ç.HAK:2613) (Ç.HAK:2606) (Ç.HAK:2600) (Ç.HAK:2643) ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum Firmamýzda görevlendirilmek üzere; Ýngilizce bilen dýþ ticaret sorumlusu aranmaktadýr. Bay veya bayan Mür. Tel : ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçýlar, Tig Gazaltý, Tornacý Makina Ressamý, Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM SEBAT MAKÝNA ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ KÜÇÜK SAN. SÝT. 3. CAD. NO ÇORUM TEL: FAX: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda görevlendirilmek üzere market bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen * Bilgisayar kullanabilen Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM Kiralýk Ýþyeri Buharaevler Caddesi nde ana cadde üzerinde Evlat Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca (Ç.HAK:2614) 83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman alýnacaktýr. Mehmetoðullarý Gayrimenkul Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. 15/A Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Ankara Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum H sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:2634) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:2635) Hasan SEMERCÝ Ýsmail oðlu 1954 Ýskilip Doðumlu Yasin KÜRE Ýdris oðlu 1985 Alaca Doðumlu HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2542) (Ç.HAK:2459) (Ç.HAK:2599) (Ç.HAK:2589) (Ç.HAK:2627) (Ç.HAK:2580) (Ç.HAK:2610) (Ç.HAK:2504) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve saç kesim büküm elemanlarý alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Þube: Osmancýk Cad. No: 20 (Ulucami Karþýsý) Merkez: Nurettin Bey Cad. No: 27 Tel: ELEMAN ARANIYOR Kaya Oto Yaðlama Yýkamada çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM Mür. Tel: BAKICI ARANIYOR Felçli bayan hastaya sadece Pazar günleri bakacak tecrübeli bakýcý aranmaktadýr. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km (Ç.HAK:2625) * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2634) DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Belediye pasajýnda bulunan, çeyiz ve nevresim imalat satýþ maðazasý, þehir deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Beyza Çeyiz (Ç.HAK:2619) Kiralýk Dükkan Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad. 1. Sok. No:3-A Yalçýn Tekel Bayi Yaný (Ç.HAK:2593) (Ç.HAK:2601) Mür. Tel: SATILIK KURBANLIKLAR Ücretsiz kesim-parçalama ÞAHÝN KASABI Tel: Seydim Köyü Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. Belediye Pasajý No: 5/P Çift Katlý m2 Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2607) (Ç.HAK:2576) (Ç.HAK:2579) (Ç.HAK:2489) Fatih Caddesi nde Kiralýk Ýþyeri Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný 336 m2 yola cephesi 20 metre olan dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Dubleks Daire Karakeçili Mah. Bayýndýr 3. Sokak ta 155 m2 dubleks parka cepheli daire satýlýktýr (Ç.HAK:2629) (Ç.HAK:2590) (Ç.HAK:2640) (Ç.HAK:2631) KAYIP KÖPEK Cinsi : Sibirya Kurdu Ýsim : Boncuk Yaþ : 3 yaþýnda Boy : Yaklaþýk 70 cm NOT : Köpeði bulana ödül verilecektir. Köpek bulunursa irtibata geçilecek Tel No : ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere satýþ ve pazarlama bölümünde görev alacak bayan elemanlar alýnacaktýr. - Diksiyonu düzgün - Kendine özgüveni olan - Ýkili iliþkilerde iletiþimi iyi olan - Ekip çalýþmasýna uyumlu ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Dolgun maaþ + Prim + Ssk + Servis Müracatlarýn Þahsen Yapýlmasý Rica Olunur... Adres: Çöplü Mah.Osmancýk Cad. 17/3-4 (Karakuþ Leblebi üstü ) Mür, Tel: Kiralýk Dükkan Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sok. No: 38 deki 3 kat 1900 m2 kullaným alanýna sahip, idari bürosu hazýr müstakil bina komple kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A Tel: (Ç.HAK:2641) Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi) ELEMAN ARANIYOR Part time ve full time çalýþacak eleman alýnacaktýr. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D

20 Baki Aygün istifa etti Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi ve Ýl Koordinatörü Baki Aygün istifa etti. Aygün, istifasýný görülen lüzum üzerine diye açýkladý. Ancak edinilen bilgilere göre görevlendirme yazýsýnda yýllardýr yaþanan sorun nedeniyle Aygün ün böyle bir karar aldýðý öðrenildi. Çorum Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün istifa etti. Okul Sporlarýnýn Milli Eðitim Müdürlüðü yerine Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilmesinin ardýndan bu göreve baþlayan Baki Aygün bu süre içinde gösterdiði performansla büyük beðeni toplamýþtý. Ýl birinciliði organizelerinin baþarýlý ve sorunsuz þekilde yapýlmasý için büyük çaba gösteren Baki Aygün önceki gece sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý açýklamada 2002 yýlýndan buyana Ýl Lig heyeti üyesi, Lig heyeti sekreteri, Ýl Koordinatörü ve Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi olarak Okul Spor Faaliyetlerinde hizmet verdim. Son olarak yürüttüðüm Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði ve Okul Sporlarý Tertip Komitesi üyeliðinden görülen lüzum üzerine istifa etmiþ bulunuyorum. Görev yaptýðým sre içinde beni Federasyon temsilciliðine atayan Baþkanýmýz Ayhan Pala, hiç bir zaman desteðini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e beraber görev yaptýðým öðretmen arkadaþlarýma, branþ il temsilcilerine ve organizasyonlarýný yapmaktan mutluluk duyduðum sporcu öðrenci kardeþlerime teþekkür ediyorum dedi. Baki Aygün in istifa etme nedeniyle ilgili açýklama yapýlmazken, görev yaptýðý süre içinde her yýl görevlendirme yazýsý konusunda yaþadýðý sýkýntýlar nedeniyle baþarýlý il temsilcisinin böyle bir karar aldý- Onursal Baþkan yine imdada yetiþti Kömürcü verdi lisanslar çýktý Ulukavakspor da dün lisanslar için yaþanan ekonomik sýkýntý yine Onursal Baþkan Sait Kömürcü nün verdiði destekle çözüldü. lukavakspor un imdadýýna yine Onursal UBaþkan Sait Kömürcü yetiþti. Yaklaþýk 25 yýl Ulukavakspor baþkanlýðý yapan ve kulübü tek baþýna götüren Sait Kömürcü, aktif görevi olmamasýna karþýn yarýn baþlayacak maçlar öncesinde lisans çýkartamama noktasýndaki Ulukavakspor a verdiði katký ile kulübün lige katýlmasýna vesile oldu. Pazar günü baþlayacak lig maçlarý öncesinde Ulukavakspor yönetimi lisanslarýn çýkartýlmasý için gerekli yaklaþýk 20 bin lirayý teminde sýkýntýya girdi. Dün sona eren lisans iþlemleri için gerekli parayý temin edemeyen Ulukavakspor yönetiminin baþvurusu üzerine Sait Kömürcü devreye girdi. Kömürce lisans iþlemi için gerekli parayý verdi ve dün sabah saatlerinde kulüp baþkaný Ýlhan Kýlýç Samsun a giderek lisanslarý çýkarttý. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, Sait Kömürcü nün gerçek bir Ulukavak lý olduðunu bir kez daha gösterdiðini belirterek kendisine tüm Ulukavak ve Çorum halký adýna teþekkür etti. Özdemir, her sýkýþtýðýnda Ulukavakspor a yardým elini uzatan Sait Kömürcü nün kulübün lige katýlmasýna verdiði bu katkýnýn tüm Çorum a örnek olmasý dileðinde bulundu. CUMARTESÝ 13 EYLÜL 2014 PROJE üç puan üzerine Çorum Belediyespor sezonun evinde oynayacaðý ilk maçýnda yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Sebat Proje Akçaabat Trabzon takýmý ile karþýlaþacak. Sezona deplasman maðlubiyeti ile baþlayan kýrmýzý siyahlý takýmda bu maçta sakat Emre ve cezalý Mehmet Akif forma giyemeyecek. Osman Bodur ve Eray ýn durumu ise maç saatinde belli olacak. Taraftarýmýzýn desteði ile kazanacaðýz orum Belediyespor Teknik Direk- Yavuz Ýncedal, taraftarlarý Çtörü önünde oynayacaklarý sezonun ilk maçýnda taraftar ve takým uyumunu saðlayarak galibiyetle ayrýlmak istediklerini söyledi. Ýncedal, takým olarak ligde üst sýralar için mücadele edeceklerini bunun içinde evlerinde puan kaybýna tahammülleri olmadýðýný belirterek Sezonun ilk maçýnda Kýzýlcabölükspor maçýnda istemediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Hafta içinde oynadýðýmýz zorlu Kupa maçýnda aldýðýmýz galibiyet takýma büyük moral oldu. Bu iki maçýda unuttuk ve þimdi tüm camia olarak pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz Sebatspor maçýný düþünüyoruz. Rakibimiz grubun þampiyonluk adaylarýndan ve yüksek rakamlara yaptýðý transferlerle kadrosunu oluþturdu. Onlarda kazanmak için mücadele edecekler. Ancak biz taraftarýmýzýnda vereceði destekle sahada rakibimizinden daha fazla kazanmak isteðimizi göstererek üç puaný almak istiyoruz. Zorlu lig maratonunda baþarý için tüm unsurlarýn uyum içinde olmasý ve halkalarýn kopmamasý gerekiyor. Bizler yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak belirlenen hedef doðrultusunda mücadelemizi vereceðiz. Taraftarýmýzda tribünde olup takýmýna destek vermesi halinde mutlu sona ulaþacaðýmýza inanýyorum. Yarýnki maç çok zor geçecek ancak biiz evimizdeki ilk maçý kazanmaktan baþka bir düþüncemiz bulunmuyor dedi. Ulukavak da lisanslar ikisi dýþýnda tamam Baþkan Ýlhan Kýlýç profesyonelden dönen iki futbolcu dýþýnda lisanslarýn çýktýðýný söyledi. Kýlýç, sezon sonunda Belediyespor un 2. lige çýklmasý Ulukavakspor unda Çorum u en güzel þekilde temsil etmesi temennisinde bulundu AL daki temsilcimiz Ulukavaks- lianslar ikisi dýþýnda dün çýktý. Bpor da Baþkan Ýlhan Kýlýç dün Samsun a giderek futbolcularýn lisanslarýný çýkarttý. Baþkan Kýlýç, profesyonelden dönen Metehan Fýrat ve Abdussamet Türkeþ in evraklarýnýn eksik olmasý nedeniyle çýkmadýðýný söyledi. Diðer tüm futbolcularýn lisanslarýnýn çýktýðýný belirten Baþkan Kýlýç Yeni sezonun hem Çorum Belediyespor a hemde Ulukavakspor a baþarýlý olmasýný diliyorum. Ýnþallah sezon sonunda Çorum Belediyespor 2. lige yükselir bizde BAL da Çorum u en güzel þekilde temsil ederiz. Çorum futbolunun geliþimi için imkanlarýmýz ölçüsünde çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor dedi. Çorum Belediyespor sezonun ikinci evindeki ilk maçýnda yarýn saat da Sebatspor u konuk edecek. Sezona Kýzýlcabölükspor deplasmanýnda aldýðý inanmasý güç maðlubiyet ile baþlayan Çorum Belediyespor hafta arasýnda Tutap Þekerspor u Türkiye Kupasý maçýnda yenerek ikinci tura yükselerek moral bulmuþtu. Sebat Proje takýmý Çorumspor ve diðer bir çok kulüp gibi aþýrý borçlanma sonucunda üst liglerden düþen ve kapanan Sebatspor un yerine bu sezon baþýnda Trabzon Kanuni takýmýnýn ismini deðeþtirerek 3. ligden yeniden start verdi. Sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan Sebatspor ilk maçta evinde Gaziosmanpaþa takýmý önünde üstün futbol ortaya koymasýna raðmen sahadan 1-1 lik beraberlik ve bir puanla ayrýlmýþtý. Çorum Belediyespor ise Kýzýlcabölükspor maçýnýn moralsizliðini Kupa da tur atlayarak büyük oranda telafi etti. Kýrmýzý Siyahlý takým hafta içi fazla çalýþma imkaný bulamasada kupa galibiyetinin verdiði moralle yarýn Sebatspor karþýsýna üç puan için çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezasý devam eden Mehmet Akif ile kupa maçýnda sakatlanan Emre nin yarýnki maçta forma giyemeyecek. Sakatlýklarý bulunan Osman Bodur ile Eray ýn durumlarýnýn ise maç saatinde netlik kazanmasý bekleniyor. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda saat da baþlayacak Çorum Belediyespor - Sebat Proje takýmlarý arasýndaki maçý Sivas tan Adem Sarýtaþ yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Eser Eti ve Volkan Sarýkaya yapacak. Dördüncü hakem ise Volkan Yalýn. Maçýn Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Osman Ýmam Nedim Sefa Buðra Akýn Oðuzhan Murathan Kývanç Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Çorum Belediye- Sebat Proje: Adel Sarýtaþ (Sivas), Batman Petrol-Tire1922: Oðuz Kaan Turan (Malatya) Tutap Þeker-Manavgat: Özgür Aygün (Sakarya) Niðde Belediye - Darýca: Cem Koyun (Gaziantep) Bursa Nilüfer-Kýzýlcabölük: Meliz Özçiðdem (Ýzmir) Tuzlaspor-Ýstanbulspor: Emre Kosif (Ýstanbul) Gaziosmanpaþa-Zonguldak: Oktay Taþ (Eskiþehir) Çatalcaspor-Adliyespor: Cihan Burgan (Antalya) Taraftardan kýnama ve davet Çorum Belediyespor taraftarlarý dün PTT önünde düzenledikleri eylemde Belediyespor un aldýðý otopark ihalesini yargýya göteren meclis üyesi Ayhan Þamlý yý kýnadý ve tüm taraftarlarý yarýn oynanacak Sebatspor maçýna davet etti orum Belediyespor taraftarlarý dün akþam saatle- PTT önünde düzenledikleri eylemle Gazi Çrinde ve Ýnönü Caddesi otopark ihalesine itiraz eden CHP Belediye Meclis Baþkaný Ayhan Þamlý'yý kýnadý ve yarýn oynanacak Sebatspor maçýna tüm taraftarlarý davet etti. Meþaleler yakarak sloganlar atan Çorum Belediyespor taraftarlarý adýna tribün liderlerinden Þevket Reis tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi. 'Çorum Belediyespor takýmý baþarýlý olduðunda göðsümüz kabarmakta, baþarýsýz olduðunda ise üzülmekteyiz. Çorum Belediyesi nasýl hepimizin belediyesi ise Belediyespor'da tüm þehrin takýmýdýr. Çorum'un ortak paydasý olan bu takýmýmýz hiç bir þekilde siyaset mücadelesine alet edilmemelidir. Çorum Belediyespor'un sadece Belediye desteði ile ayakta kalmasý ve üst liglere yükselmesi mümkün deðildir. Gazi ve Ýnönü Caddelerinde uygulanacak otopark iþletmesini ihalesini Belediyespor kazanmýþ ancak meclis üyesi Ayhan Þamlý'nýn açýklamalarýný þaþkýnlýkla izledik. Belediyespor'un baþka bir þehrin takýmý imiþ gibi düþmanca bir tavýr sergilenmesini kýnýyoruz. Çorum Belediyespor'a tek kuruþ katký yapmayanlarýn hiç deðilse gölge etmemelerini istiyoruz. Meclis üyesinin kulübe baþka kaynaklar bulunmasý konusundaki önerisi ise yasal dayanaktan yoksundur. Bu öneriler Belediyespor'a çelme takma maksadýný gizlemek amacýyla yapýlmaktadýr. Çorum Belediyespor bu sezon inþallah 2. lige yükselecektir. Taraftar olarak ne þartta olursa olsun takýmýmýzýn arkasýndayýz. Belediyespor'a düþmanca tavýr alanlarýn da her zaman karþýsýnda olacaðýz. Belediyespor'a destek veren herkese teþekkür ediyoruz. Yarýn oynanacak Sebatspor maçýna tüm Çorumlularý bekliyoruz' dedi. Tribün liderleri adýna basýn açýklamasýný Þevket Reis okudu Taraftarlar meþale ve açtýklarý pankartla Belediye Meclis üyesi Ayhan Þamlý yý Belediyespor a yapýlacak maddi katkýyý engellediði gerekçesiyle kýnadýklarý pankartý açtýlar

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı