İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması"

Transkript

1 İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde gerçekleşen doğumlarda, ileri anne yaşının gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen doğumlar, doğum defterinden ve hasta kayıtlarından tarandı. Olgular anne yaşına göre, 35 yaş (ileri anne yaşı - İAY) ve 35 yaş altı (kontrol) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup arasında gravida, parite, çoğul gebeliklerin oranı, IVF (tüp bebek) gebeliklerinin oranı, preterm (<37 hafta) doğum oranı, sezaryen ile doğum oranı, SGA (gebelik yaşına göre düşük yenidoğan ağırlığı) oranı, makrozomi (yenidoğan ağırlığı 4000g) oranı, gebelik ve hipertansiyon oranı, gebelik ve diyabet oranı ve herhangi bir problem izlenmeyen gebeliklerin oranı açısından fark olup olmadığı araştırıldı. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanıldı; p<0,05 olması anlamlı kabul edildi. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında toplam 1532 doğum gerçekleşmişti. Bu doğumların 103 tanesi ikiz gebelikti. İAY olan 372 olgu mevcuttu (%24,3). İAY olan grupta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gravida ve parite anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Çoğul gebelik, IVF gebelikleri, preterm doğum, SGA, makrozomi, gebelik ve hipertansiyon oranları anlamlı fark göstermedi (p>0,05). İAY olan olgularda gebelik ve diyabet oranı ve sezaryen ile doğum oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Problem izlenmeyen gebeliklerin oranı kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Hastanemizdeki doğumlarda İAY oranının oldukça yüksek olması dikkat çekici idi. İAY olan olgularda her ne kadar preterm doğum, SGA, makrozomi ve hipertansiyon gibi önemli gebelik komplikasyonlarının oranları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık göstermediyse de, gebelik ve diyabet oranı ve sezaryen ile doğum oranı anlamlı olarak daha yüksek izlendi. Genel olarak gebelikteki tüm problemler değerlendirildiğinde, ileri anne yaşı olan gebeliklerin riskli bir grup olarak kabul edilmesi ve daha özenle takip edilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: İleri anne yaşı, gebelik komplikasyonları, diyabet, doğum şekli.

2 GİRİŞ Annenin doğum sırasında 35 yaş ve üzerinde olması ileri anne yaşı olarak tanımlanmaktadır (3,4,6,8). Gelişmiş toplumlarda gebeliklerin eski yıllara oranla daha geç yaşlarda gerçekleştiği görülmektedir. A.B.D de 1970 yılında canlı doğumlarda ileri anne yaşı oranı %5 iken, 2000 yılında %13 lere çıkmıştır (4). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de büyük şehirlerde ve özellikle üniversite eğitimi almış olan ve çalışan kadınlarda gebelikler ileri yaşlara ötelenmektedir (8). Ancak yaş ilerledikçe kadınlarda infertilite problemi ile daha sık karşılaşılmakta, gebeliklerde düşük riski, kromozom anomali ve yapısal anomali riski artmaktadır. Ayrıca bu annelerin gebelik öncesinde hipertansiyon ve diyabet gibi medikal problemleri zaten mevcut olabileceği gibi, gebelikleri sırasında da gestasyonel diyabet, plasenta previa, sezaryen ile doğum, makrozomi, ablasyo plasenta, preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi çeşitli komplikasyonlar ile karşılaşma oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (3,4,6,7). Buna karşın bazı yayınlar anne yaşının gebelik sonuçları üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını, yeterli ve kaliteli antenatal bakım ve doğum hizmetleri ile olumsuz sonuçların önlenebileceğini savunmaktadır (1,2). Türkiye de bu konuda yapılmış çalışmalar ise az sayıdadır (3,5,9). Bu bilgiler ışığında, bizim çalışmamızda da 2012 ve 2013 yıllarında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde gerçekleşen doğumlarda ileri anne yaşının gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen doğumlar doğum defteri ve hasta kayıtlarından tarandı. Anne yaşı, gravida, parite, çoğul gebelikler, tüp bebek (in-vitro fertilizasyon - IVF) gebelikleri, doğumda gebelik yaşı, doğum şekli, yenidoğan ağırlığı, gebelik veya doğum sırasında karşılaşılan komplikasyonlar gibi olgulara ilişkin veriler kaydedildi. Doğumun 37. gebelik haftasından önce gerçekleşmesi preterm doğum olarak kabul edildi. Yenidoğan ağırlığının gebelik yaşına göre 10 persantilin altında olması gebelik yaşına göre küçük (small for gestational age - SGA) olarak kabul edildi. Yenidoğan ağırlığının 4000 g ve üzerinde olması makrozomi olarak tanımlandı. Gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi veya kronik hipertansiyon ile komplike olan gebelikler gebelik ve hipertansiyon olarak gruplandırıldı. Gestasyonel diyabet veya pregestasyonel diyabeti olan olgular gebelik ve diyabet olarak tanımlandı. Olgular anne yaşına göre, 35 yaş (ileri anne yaşı - İAY) ve 35 yaş altı (kontrol) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup arasında gravida, parite, çoğul gebeliklerin oranı, IVF gebeliklerinin oranı, preterm doğum oranı, sezaryen (C/S) ile doğum oranı, SGA oranı, makrozomi oranı, gebelik ve

3 hipertansiyon oranı, gebelik ve diyabet oranı ve herhangi bir problem izlenmeyen gebeliklerin oranı açısından fark olup olmadığı araştırıldı. İstatistiksel analizler için SPSS programında Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanıldı; p<0,05 olması anlamlı kabul edildi. BULGULAR Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında toplam 1532 doğum gerçekleşmişti. Bu doğumların 103 tanesi çoğul (ikiz) gebelikti. İAY olan 372 olgu mevcuttu (%24,3). İAY olan grupta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gravida ve parite anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). (Tablo I) Tablo I: İleri anne yaşı ve kontrol gruplarının gravida ve paritelerinin karşılaştırılması İAY n=372 KONTROL n=1160 p DEĞERİ Ortalama±SD Ortalama±SD Gravida 2,35±2,19 1,69±1,44 *P=0,000 Parite 0,72±0,69 0,37±0,57 *P=0,000 Mann-Whitney U testi, *p<0,05 İki grup arasında, çoğul gebelik, IVF gebelikleri, preterm doğum, SGA, makrozomi, gebelik ve hipertansiyon oranları anlamlı fark göstermedi (p>0,05). İAY olan olgularda gebelik ve diyabet oranı ve C/S ile doğum oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Problem izlenmeyen gebeliklerin oranı kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). (Tablo II)

4 Tablo II: İleri anne yaşı ve kontrol gruplarının, çoğul gebelik, IVF gebelikleri, preterm doğum, C/S ile doğum, SGA, makrozomi, gebelik ve hipertansiyon, gebelik ve diyabet, ve herhangi bir problem izlenmeyen gebeliklerin oranları açısından karşılaştırılması İAY n=372 KONTROL n=1160 p DEĞERİ n (%) n (%) Çoğul gebelik 23 (%6,2) 80 (%6,9) P=0,632 IVF gebelikleri 63 (%16,9) 150 (%12,9) P=0,052 Preterm doğum 68 (%18,3) 183 (%15,8) P=0,256 C/S 319 (%85,8) 889 (%76,6) *P=0,000 SGA 35 (%9,4) 121 (%10,4) P=0,570 Makrozomi 20 (%5,4) 61 (%5,3) P=0,930 Gebelik ve HT 18 (%4,8) 57 (%4,9) P=0,953 Gebelik ve DM 45 (%12,1) 61 (%5,3) *P=0,000 Problem izlenmeyen gebelikler 161 (%43,3) 584 (%50,3) *P=0,018 Ki-kare testi, *p<0,05

5 TARTIŞMA Literatür verileri çelişkili olmakla birlikte, genellikle ileri anne yaşının çeşitli gebelik komplikasyonlarına zemin hazırladığını göstermektedir; dolayısıyla İAY, maternal morbidite ve mortalite ve de perinatal morbidite ve mortalite açısından risk taşımaktadır (1-4,6,7). Bazı çalışmalarda İAY 35 yaş ve üzeri olarak kabul edilirken (6,7,9), bazı çalışmalarda 40 yaş ve üzeri olarak kabul edilmiştir (3). Bizim çalışmamızda, klasik tanımlamaya uygun olarak, 35 yaş ve üzeri kabul edilmiş ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen doğumlarda ileri anne yaşı ile gebelik komplikasyonları ilişkisi araştırılmıştır. İlginç olarak hastanemizde takip edilen gebe populasyonunun %24,3 gibi oldukça yüksek bir oranının 35 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür. Bu grupta gebelik ve doğum sayısı 35 yaş altı gruba göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Anne yaşı ilerledikçe çoğul gebelik ve IVF gebelikleri oranlarının artacağı düşünülürken, beklenenin aksine, İAY grubu ile kontrol grubu arasında, çoğul gebelik ve IVF gebeliklerinin oranları açısından anlamlı bir fark izlenmemiştir (p>0,05). Literatürdeki yayınlar ileri anne yaşının özellikle preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, makrozomi, sezaryen ve operatif vajinal doğumlar ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır (3,6,7). Bizim çalışmamızda İAY olan olgularda her ne kadar preterm doğum, SGA, makrozomi ve hipertansiyon gibi önemli gebelik komplikasyonlarının oranları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık göstermediyse de (p>0,05), gebelik ve diyabet oranı ve sezaryen ile doğum oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Anne yaşı ilerledikçe pakreas hücre fonksiyonlarının giderek azaldığı ve insulin rezistansının arttığı ileri sürülmektedir (6). Bu nedenle İAY olan olgularda gebelik ve diyabet oranlarının daha yüksek bulunması da şaşırtıcı değildir. Gebelikte daha nadir görülen komplikasyonlar da ele alındığında ve çalışmamız kapsamındaki olgular problem izlenen ve izlenmeyen gebelikler olarak sınıflandırıldığında, problem izlenmeyen gebeliklerin oranının, kontrol grubunda, İAY grubuna göre daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir (p<0,05). Özet olarak, çalışmamızın bulguları doğrultusunda, ileri anne yaşı olan gebeliklerin riskli bir grup olarak kabul edilmesi ve daha özenle takip edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.. KAYNAKLAR 1. Ales KL, Druzin ML, Santini DL. Impact of advanced maternal age on the outcome of pregnancy. Surg Gynecol Obstet 1990; 171: Barkan SE, Bracken MB. Delayed childbearing: no evidence for

6 increased risk of low birth weight and preterm delivery. Am J Epidemiol 1987; 125: Başer E, Seçkin KD, Erkılınç S, Karslı MF, Yeral İM, Kaymak O, Çağlar T, Danışman N. The impact of parity on perinatal outcomes in pregnancies complicated by advanced maternal age. J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: Cleary-Goldman J, Mlone FD, Vidaver J, et al. Impact of maternal age on obstetric outcome. Obstet Gynecol 2005; 105: Göker Tamay A, Güvenal T, Özgür N, et al. Retrospective Analysis of Advanced Maternal Age Pregnancies. Gynecol Obstet Reprod Med 2011; 17: Jolly M, Sebire N, Harris J, Robinson S, Regan L. The risks associated with pregnancy in women aged 35 years or older. Human Reproduction 2000; 15: Laopaiboon M, Lumbiganon P, Intarut N, et al, on behalf of the WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. BJOG 2014; 121 (Suppl. 1): Schmidt L, Sobotka T, Bentzen JG, Nyboe Andersen A. Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood. Human Reproduction Update 2011; 18: Üstun Y, Engin Üstün Y, Meydanlı M, et al. Maternal and neonatal outcomes in pregnancies at 35 and older age group. J Turkish German Gynecol Assoc 2005; 6: 46-8.

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):142-146 Perinatal Journal 2014;22(3):142-146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme

Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme Derleme / Review DOI: 10.5455/bcp.20110706032759 Gebelikte Psikotrop İlaç Kullanımı: Bir Güncelleme Mesut Çetin 1 ÖZET: Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı: Bir güncelleme Gebelik dönemi, hormonal ve psikososyal

Detaylı

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi 136 Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının Araştırma / Original article Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması*

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 702-707 Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Investigation of Chlamydia trachomatis Seropositivity

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA Sebahat GÜCÜK, 1 Seçil GÜNHER ARICA, 2 Zafer AKAN, 3 Vefik ARICA, 4 Servet ALKAN 5 1 Ana Çocuk

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 35-44 35 TÜRKIYE DE ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYIT OLMAMASINI ETKİLEYEN DEĞIŞKENLER VE NÜFUSA KAYITLI OLMAYA GEÇİŞ SÜRECİ Temel amacı, nüfusa

Detaylı

Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 227-31 Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Özgün Araştırma / Original Article Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Detaylı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Araştırmalar / Researches Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Petek Genç Kayıran 1, Tolga Taymaz 2, Sinan Mahir Kayıran 1, Nihal

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi TURKMIA 09 Proceedings 247 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No 1, 2009 Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2009, 24 (64), 1-14 Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Melike Sayıl Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı