ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ"

Transkript

1 ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ Đşbu Elektrik Enerjisi Tedarik ve Satış Sözleşmesi ( Sözleşme ) YAĞMUR GROUP ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TOPTA SATIŞ A.Ş. ( Tedarikçi ) ile Çeşitli Elektrik Dağıtım Şirketlerine (EK-1) yer alan tüketim tesislerinde belirtilen Tesisat umarası ile kayıtlı tesislerinde elektrik enerjisini tüketen ("Müşteri") arasında aktif elektrik enerjisinin tedarik edilmesi ve satışı için düzenlenmiştir. Bundan böyle, Müşteri ve Tüketici ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Bu Sözleşmeye ek protokol yapıldığı takdirde, düzenlenen protokol bu Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kanunları, Kanun Hükmünde Kararnamelerini, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükleri, Yönetmelikleri, Tebliğleri, Kurul Kararları gibi yasal düzenlemelere ( Mevzuat ) uymak zorundadır. Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli olan bilgileri, belgeleri ve dokümanları talep eden Tarafa vermekle yükümlüdür. Đşbu Sözleşmede yer almayan hususlarda Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. MADDE 1: SAYAÇLAR Müşteri, satın aldığı aktif elektrik enerjisinin ölçümünde kullanacağı sayaçları, yürürlükteki Mevzuata uygun olarak tesis etmek, her türlü ayar, kalibrasyon, periyodik muayene ve kontrollerini yaptırmak ve bu işlemler için gereken bütün masrafları karşılamakla yükümlüdür. Müşterinin mevcut sayaç/sayaçlarının yürürlükteki Mevzuata uygun olmaması durumunda, Müşteri tarafından sayaç/sayaçlar değiştirilecek, Müşterinin sayaç/sayaçları değiştiremediği durumlarda, bu sayaç/sayaçlar, masrafları Müşteri'ye ait olacak şekilde Tedarikçi tarafından değiştirilecektir. Müşteri, sayacında/sayaçlarındaki arıza, hasar ve zayii ilgili Dağıtım Şirketine ve Tedarikçi'ye derhal yazılı olarak bildirecektir. Dağıtım Şirketinin bildirdiği süre içinde de Müşteri, sayaçları masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirecektir. Kontrol sonucunda sayacın, eksik veya fazla kaydetmiş olduğunun tespit edilmesi halinde tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır. Ayrıca teknik arıza ve Müşteri kaynaklı nedenlerden ötürü Müşteri'nin ortalama tüketim miktarlarının düşmesi durumunda, Müşteri Tedarikçi'ye derhal yazılı bildirimde bulunacaktır. Dağıtım Şirketi ile Tedarikçinin imzalamış olduğu Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında Müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Dağıtım Şirketince Tedarikçiye kesilen ceza, zarar v.b. gibi uygulamalar Tedarikçi tarafından Müşteriye aynen yansıtılacaktır. MADDE 2: ABO E GRUBU VE ELEKTRĐK E ERJĐSĐ BĐRĐM SATlŞ FĐYATI Müşteri Mevzuata göre TĐCARETHANE abone grubuna girmektedir. Müşteri'ye uygulanacak Elektrik Enerjisi Birim Satış Fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan ve yürürlükteki "Diğer tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları Tarifesi" başlığı altında yer alan "Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler alt başlığında Ticarethane Perakende Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı" üzerinden %33 (yüzde otuzüç)sabit oranlı indirim uygulanarak belirlenen değerdir. Mevzuat'tan kaynaklanan değişiklikler ile Elektrik Enerjisi Birim Satış Fiyatlarını etkileyen Kamu Kurum ve Kuruluş kararları, piyasadaki enerji üretim maliyetlerindeki artış veya üretim maliyeti artışının Yüksek Planlarna Kurulu tarafından onaylanan Enerji KĐTlerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve

2 Esaslarına göre belirlenen Dağıtım Şirketlerinin tarifesine yansıtılmaması veya tarife yapısı değişikliği gibi Elektrik Enerjisi Birim Satış Fiyatını etkileyen gerekçeler doğrultusunda sözleşme revize edilir. MADDE 3: FATURALAMAYA ESAS ELEKTRĐK E ERJĐSĐ MĐKTARI I TESPĐTĐ VE FATURALA DIRIL MASI Tedarikçi Müşteri'ye, Tedarikçi dışında kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere aktif elektrik eneıjisini tedarik etmek ve satışını yapmakla yükümlüdür. Müşterinin satın aldığı aktif elektrik enerjisinin ölçümünde esas alınacak sayaçlar her ayın son günü saat 24:00 itibarıyla Dağıtım Şirketi yetkilisi, Müşteri Yetkilisi ve geldiği takdirde Tedarikçi yetkilisi tarafından okunarak düzenlenen ve katılımcıların huzurunda imzalanan "Sayaç Okuma Tutanağı"ında yer alan aktif elektrik enerjisi miktarları ile Aylık Elektrik Enerjisi Birim Satış Fiyatının çarpırnından oluşan bedel üzerinden Tedarikçi tarafından Müşteri'ye aylık olarak fatura edilecektir. Tedarikçi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan iletim ve dağıtım sistemi kullanım bedeli, perakende satış hizmet bedeli ile her türlü vergi, harç, fon, pay ve benzeri diğer yasal ödeme tutarlarını Müşteri'ye düzenleyeceği faturalara ilave ederek "Fatura Bedeli"ni oluşturur ve bu kapsamda ilave edilecek değerlerde herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklikleri, geçerli olduğu tarihten itibaren faturaya yansıtacaktır. Ayrıca Müşterinin Dağıtım Sistemine bağlantı şekli nedeniyle oluşan trafo ve hat kayıpları gibi ilave maliyetler Müşteri tarafından karşılanacaktır. Tedarikçinin Müşteri'ye işbu Sözleşme ile Müşterinin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Dağıtım Şirketinin hatlarını kullanarak vermeyi taahhüt ettiği elektrik enerjisini, Mücbir Sebepler veya Müşterinin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Dağıtım Şirketinin hat ve tesislerindeki arıza gibi sebeplerden dolayı verememesi veya taahhüdünden az verebilmesi durumlarında, bu durum Tedarikçi tarafından Müşteri'ye bildirilecektir. Bu durum Müşteri'ye Tedarikçi'den her ne nam altında olursa olsun fark, zarar ve/veya tazminat isteme hakkı doğurmayacaktır. MADDE 4: ÖDEMELER Tedarikçi Madde 3'e göre düzenlediği faturayı, ön bilgi amacıyla Müşteriye faks veya ile gönderecektir. Orjinal fatura ise, Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta, kargo yoluyla ya da elden teslim edilecektir. Fatura, Müşterinin Bankaya vermiş olduğu yetki belgesi ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi ("DBS")/ Doğrudan Tahsilat Sistemi ("DTS") kapsamında tahsil edilecektir, ancak Müşteri'nin Madde 5'e göre DBS/DTS'ye dahil olamaması durumunda, Müşteri, Fatura Bedelini fatura üzerinde belirtilen her takvim ayının 15. Gününe kadar ("Son Ödeme Tarihi") Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yatırır. Son Ödeme Tarihinin Cumartesi-Pazar veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde, ödemeler takip eden ilk iş günü saat l7:00'ye kadar yapılır, Müşteri, fatura bedelini zamanında ödemediği takdirde, faturanın ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranına göre gecikme faizi uygulanır. Son Ödeme Tarihini takip eden 10 (on) gün içinde Müşteri tarafindan ödeme yapılmadığı veya kullanılabilir limit Madde 5'e göre belirlenen DBS/DTS limitinin altına 3 (üç) günden fazla bir süre ile indiği ve kullanılabilir limitin tamamlanmadığı veya kullanılabilir limit ile DBS/DTS limiti arasındaki fark kadar Teminat Mektubunu Tedarikçiye verilmediği takdirde; Tedarikçi elektrik kesintisi yapma veya yaptırma ve sair yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat ödemeksizin işbu Sözleşmeyi feshetme veya Müşterinin Teminat Mektubunu irat kaydetme hakkına sahiptir.

3 Tedarikçinin düzenlediği faturada maddi hata bulunması halinde Müşteri, faturayı teslim aldığı tarihi takip eden 3 (üç) işgünü içinde maddi hatanın düzeltilmesi için durumu yazılı olarak Tedarikçiye bildirecektir. Ancak ödemenin yapılmasından sonra maddi bir hata olduğunun fark edilmesi durumunda Tarafların mutabık olduğu fark miktarı ilk faturaya yansıtılır. MADDE 5: TEMĐ ATLAR Müşteri, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 20 (yirmi) gün önce Tedarikçinin belirleyeceği bir banka nezdinde açacağı bir hesap ile DBS/DTS kayıdını yaptıracaktır. Ancak DBS/DTS kaydı yapılana kadar Müşterinin geriye dönük olarak 12 (oniki) ay içinde eneıji tüketiminin en yüksek olduğu aya ait enerji tüketim değeri için Madde 3'e göre hesaplanan Fatura Bedelinin 2 katı tutarındaki teminat seneti ("Senet") Müşteri tarafından, Tedarikçiye sunulacaktır. Müşteri DTS/DBS kayıdını gerçekleştirdiği taktirde Senet en geç 3 (üç) içerisinde Müşteri'ye iade edilecektir. Bankanın yapacağı tetkik sonucu Müşterinin geriye dönük 12 (oniki) ay içinde enerji tüketiminin en yüksek olduğu aya ait enerji tüketim değeri için Madde 3'e göre hesaplanan Fatura Bedelinin 2 katı kadar tutarı karşılayacak yeterli limit açılması ("DBS/DTS Limiti") halinde aylık Fatura Bedeller doğrudan bankadan tahsil edilecektir. Müşteri, kullanılabilir limitinin DBS/DTS limitinin altında 3 (üç) günden fazla bir süre ile kalmamasını sağlayacağını veya kullanılabilir limitinin DBS/DTS Limiti'nin altına düşmesi halinde kullanılabilir limit ile DBS/DTS Limiti arasındaki fark kadar Teminat Mektubunu Tedarikçiye vermeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Madde 4 hükümleri uygulanır. Bankadan yeterli limit açılamaması durumunda bu miktar kadar kati ve süresiz banka teminat mektubu ("Teminat Mektubu") güvence bedeli olarak enerji tedariki fiilen başlamadan önce Müşteri tarafından Tedarikçiye teslim edilecektir. Böyle durumda da, Müşteri tarafından Tedarikçiye verilmiş olan bir Senet varsa, bu Senet 3 (üç) gün içerisinde Müşteriye iade edilecektir. Müşteri, banka nezdinde tesis edilmiş olan ilgili DBS/DTS limitlerini Sözleşme Süresi içinde Tedarikçinin onayını almadan kısmen veya tamamen iptal edemez. Bu limiti bankanın herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen iptal etmesi halinde, Müşteri 3 (üç) gün içinde Tedarikçi tarafından bildirilen başka bir banka nezninde DBS/DTS sistemine dahil olmadığı veya bu madde çerçevesinde belirlenmiş olan miktar kadar Teminat Mektubunu Tedarikçiye vermediği takdirde, Tedarikçinin her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi fesh etme hakkı olacaktır. Tedarikçi işbu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda, Müşteri'nin bu Sözleşmeden doğan borçlarını ödememesi halinde Teminat Mektubunu irat kaydederek borçların ödenmesi sağlanır; Teminat Mektubunun borcu kapatmaya yetmemesi durumunda ise kalan borcun hukuki yollardan tahsili yoluna gidilir. Teminat Mektubu alınması durumunda, Müşterinin işbu Sözleşmeden doğan tüm borçlarını ödemiş olduğunu belgelediği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde Tedarikçi Teminat Mektubunu Müşteri'ye iade eder. Đşbu Sözleşme kapsamında, Müşteri'ye tedarik edilen aktif elektrik enerjisi rniktarı karşılığında Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine göre PMUM'un Tedarikçi'den teminat ve/veya teminat mektubu istemesi halinde, masrafları Müşteri'ye ait olınak üzere istenen teminat ve/veya teminat mektubu Tedarikçi tarafından PMUM'a verilecektir.

4 MADDE 6: VERGĐ, RESĐM VE HARÇLAR Đşbu Sözleşmenin imzası ve Sözleşme konusu olan elektrik tedarikinden doğan her türlü vergi, resim, harçlar ile benzeri diğer yasal ödemeler Müşteri tarafından ödenecektir. Müşterinin bu mükellefiyetini zamanında veya kanunlara uygun bir surette yerine getirmemesinden Müşteri sorumludur. Müşteri, ilgili ödemeleri tevsik eden belgeleri Tedarikçiye sunacaktır, ancak damga vergisinin tamamı Tedarikçi tarafından ödenecek ve Müşteriye tutarı karşılığında fatura kesilecektir. MADDE 7: SÖZLEŞME Đ SÜRESĐ Đşbu Sözleşmenin Süresi, Madde 14'e göre yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) senedir. Taraflar, Sözleşme Süresinin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile karşılıklı fesih talep etmemeleri durumunda Sözleşme süresi aynı şartlat altında otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzar. MADDE 8: SÖZLEŞME Đ FESHĐ Tedarikçi, Đşbu Sözleşme'yi ve/veya Mevzuat hükümlerini ihlal etmesi veya Müşteri'nin tüketim miktarının EPDK'nın belirlediği Serbest Tüketici sınırının altında kalınması durumunda Sözleşme'yi fesh etme hakkına, sahiptir. Bu durumlarda Müşteri Tedarikçi'den herhangi bir gerekçeyle zarar-ziyan, tazminat ve benzeri her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak veya alacak talebinde bulunmayacaktır. Ancak işbu Sözleşme'nin Müşteri'nin kusuru nedeniyle sona ermesi halinde, Tedarikçi'nin uğramış olduğu zarar için her türlü kanuni hakkı mahfuzdur. Taraflar, Đşbu sözleşmenin düzenlenme tarihine müteakip yukarıda belirtilen durum haricinde ( EPDK'nın belirlediği Serbest Tüketici sınırının altında kalınması) 12 (oniki) ay süre zarfı içerisinde Sözleşme yi fesh etme hakkına sahip değildirler. MADDE 9: ZARAR ZĐYA TAZMĐ AT Taraflar, Madde 2'de belirtilen Elektrik Enerjisi Birim Fiyatı üzerinde mutabakat sağlamış olup, Müşteri bu fiyat üzerinden ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri, gerek 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu gerekse sair mevzuat hükümlerini (kanun, tüzük,yönetmelik,tebliğ,karar vesair) ileri sürerek bu fiyat haricinde Tedarikçi'den her hangi bir nam altında olursa olsun hiçbir hak talep ve iddiada bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MADDE 10: MÜCBĐR SEBEPLER Elektrik Piyasası Mevzuatında belirtilen mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, Tarafların bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri (mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihe kadar olan borç ve fer'ileri hariç) etkilendikleri oranda Mücbir Sebebin başlama tarihini, mahiyetini, etkilerini, giderilme süresini 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildirmesi kaydıyla ertelenebilir ya da kaldırılabilir.

5 MADDE 11: TEBLĐGAT ADRESLERĐ TEDARĐKÇĐ MÜŞTERĐ Yağmur Group Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Armada Đş Merkezi No:6 Kat:11 PK 06520, Söğütözü/ ANKARA Tel No : (0312) Fax: (0312) Tel No :... Fax:... Bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliği 10 (on) gün içerisinde noter kanalıyla bildirmedikleri taktirde işbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatın geçerli ve yasal tebligat sayılacağını ve Tarafları bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. MADDE 12: A LAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMÜ Đşbu Sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Đstanbul Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkili olacaktır. MADDE 13: GĐZLĐLĐK Taraflar, işbu Sözleşmeyi ve içeriğini gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin de gizli tutmasını temin edeceğini kabul ederler. MADDE 14: ŞÖZLEŞME Đ YÜRÜRLÜĞE GĐRME TARĐHĐ Đşbu Sözleşme, imzalanmasıyla, Madde 5'e göre DBS kaydını yaptırması veya Senet'in veya Teminat Mektubunun Müşteri tarafindan Tedarikçiye teslim edilmiş olmasıyla ve yürürlükteki mevzuata göre Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine Müşteri kaydının yapıldığı tarih itibari ile yürürlüğe girer. Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Tedarikçinin yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen başkalarına devredemez. Đş bu Sözleşme Tarafların yetkili temsilcilerince.../.../2011 tarihinde iki (2) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Yağmur Group Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

6 EK-1 TÜKETĐM TESĐSLERĐ LĐSTESĐ Sıra o Tesisat o Bağlı Bulunduğu EDAŞ Abonelik Grubu Đndirim Oranı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu: FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.:

Detaylı

TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. KONU VE TARAFLAR 1.1. Bir taraftan... Şirketi (FİRMA) ile diğer taraftan Türkiye Petrolleri

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../...SAYI:.. 1-2 -. 3 -. 4 Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. ile... adresinde mukim ABONE.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı