YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgelerine İlişkin Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak için gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin belgelendirilmesi ve verilen belgelerin işlem görmesi ile bunlara ilişkin işleyişin düzenlenmesi amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 30/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Dengeleme güç piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, on beş dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasını, b) DGPYS: Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemini, c) DUY: 14/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini, ç) ENTSO-E: Avrupa Elektrik İletim Sistemleri İşletmeleri Ağını, d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, e) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini, f) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00 da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24:00 da biten süreyi, g) Gün öncesi piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasını, ğ) Gün öncesi piyasası fiyatı: Nihai piyasa takas fiyatını, h) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, ı) Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu merkezi, i) Piyasa İşletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini, j) PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini, k) Serbest tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı

2 olduğu veya organize sanayi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi, l) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi, m) Uzlaştırma: Dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması işlemlerini, n) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü, o) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasını, ö) Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını, p) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi: Yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriğe verilecek üretim belgesini, ifade eder. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi MADDE 4 (1) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi; a) Kaynak türü belirlenmiş yenilenebilir enerji kaynağından sağlanan elektrik enerjisi üretiminin tescil edilmesi, b) Bu yönetmelik kapsamında tescil edilmiş yenilenebilir enerji kaynağından üretilen en az 1 MWh lik elektrik enerjisinin bu üretim belgesi ile satışının sağlanması, amaçlarıyla verilir. İKİNCİ BÖLÜM Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Kayıt Esasları Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesine kayıt başvuruları MADDE 5 (1) Elektrik üretimi bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olan tüzel kişiler, ürettikleri birim elektrik miktarı için, Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi sahibi olmak istemeleri halinde uzlaştırmalarının çıkmasından itibaren en çok 1 hafta içerisinde, EK-1 de yer alan Başvuru Dilekçesi ve EK- 2 de yer alan tesisle ilgili bilgileri beyan ederek şebekeye verdiği yenilenebilir enerji üretimi kadarlık bir miktar için üretim belgesi düzenlemesi amacıyla YEGM ye talepte bulunurlar. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi için elektrik üretiminin teyit edilmesi MADDE 6 (1) Birim elektrik enerjisi üretiminin yenilenebilir enerji kaynağından sağlandığının teyit edilmesi için kayıtlı yenilenebilir enerji projelerine ilişkin bilgiler Piyasa İşletmecisi tarafından uzlaştırma dönemlerinde aylık olarak YEGM ile paylaşılır. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi kapsamındaki kayıtlar MADDE 7 (1) Piyasa İşletmecisi, Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi mekanizması kapsamında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yürütebilmek amacıyla kayıtlı Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi portföyü için bir veri sistemi oluşturur.

3 (2) Portföy sahibi yenilenebilir elektrik enerjisi üreticisi tarafından üretilip sisteme verilen enerji miktarı, üretim tesisinin sayacından okunan enerji miktarının uzlaştırma dönemi bazında iç tüketimleri için sistemden çektiği enerji miktarı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak elde edilen kalan net üretim verisi, üretim belgesine esas üretim olarak işlenir, veriler netleştirilir ve Piyasa İşletmecisi tarafından veri tabanında kayda alınır. (3) Portföy sahibi üretim şirketinin ikili anlaşmalar ile elektrik enerjisi sağlamakla yükümlü olduğu tüketiciye sağladığı enerji miktarı YEGM de oluşturulan veri tabanındaki kayıttan aylık olarak düşülür. (4) Serbest tüketici tüketimleri, serbest tüketiciye ait sayaçların ID kodu ile YEGM tarafından takip edilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Mekanizmasının İşleyişine İlişkin Hükümler Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinden yararlanabilecekler MADDE 8 (1) Elektrik üretimini bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak yapan üreticiler, (2) İkili anlaşma ile yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan üreticilerden elektrik alan tedarik şirketleri, (3) Elektrik üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan üreticilerden elektriğini tedarik eden ya da ikili anlaşma ile yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan üreticilerden elektrik alan tedarik şirketlerinden elektriğini tedarik eden serbest tüketici konumunda bulunan tüketiciler belgelendirilmiş elektrik satın alma yoluyla, bu üretim belgesinden yararlanabilirler. (4) YEKDEM e giren üreticiler bu sistemden yararlanamazlar. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin oluşturulması ve düzenlenmesi MADDE 9 (1) Piyasa İşletmecisi, yenilenebilir kaynaktan üretilen enerji kayıtlarını aylık olarak YEGM ye bildirir. YEGM de verilen üretim belgeleri ve bunların takibi için veri tabanı oluşturulur. (2) Yenilenebilir enerji üretimi yapan üreticinin 4 üncü madde kapsamında YEGM ye başvurması halinde YEGM tarafından üretim belgesi düzenlenir. Üretici, üretim belgesini elektrik tedariği yaptığı firmaya verebilir. (3) YEGM üretilen elektriğe ilişkin raporladığı bilgilere dayanarak uygun sayıdaki üretim belgesini oluşturur ve ilgili yenilenebilir enerji üreticisi adına düzenler. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin sonlandırılması MADDE 10 (1) Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi ile ilgili yükümlülüğü olan tüzel kişiler üreticiden aldıkları üretim belgelerini sonlandırmak için YEGM ye başvururlar. YEGM düzenlediği ve iptal için geri aldığı belgelerin kaydını düzenli şekilde tutar. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin süresi MADDE 11 (1) Üretim belgeleri, YEGM nin yenilenebilir enerji kaynağından üretim yapan üreticinin talebi ile düzenlediği belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olup bu süre dolunca kullanılan belgeler geçersiz hale gelir. (2) 6 ncı madde kapsamında serbest tüketiciye elektrik satmak isteyen üreticinin veya tedarikçinin serbest tüketici ile en az 3 aylık satış sözleşmesi yapması gerekmektedir.

4 (3) Yıl içerisinde sonlandırılan sözleşmeler kapsamında verilen üretim belgeleri, belgeyi veren üretim/tedarik şirketi tarafından geri alınarak yılın geri kalan kısmı için yeni serbest tüketiciye verilebilir. (4) Üretim belgesinin, belgeyi satın almış serbest tüketici tarafından kamuoyuyla paylaşılma süresinin belgenin geçerlilik süresi ile aynı tutulması sağlanmalı, belgenin reklamı izlenmelidir. Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesinin fiyatlandırılması MADDE 12 (1) Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreten tüm üreticiler kaynak türüne bakılmaksızın üretilen 1 MWh başına 1 Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi alırlar. İtirazlar, faturalama ve ödemelere ilişkin süreç MADDE 13 (1) YEGM den temin edilen üretim belgesi bedelleri peşin ödenir. (2) Üretim belgesi sahibi üretim/tedarik şirketleri doğrudan bir başka üretim/tedarik şirketine satış yapabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yenilenebilir kaynaktan elektrik üretim belgesi kapsamında belge ücreti MADDE 14 (1) YEGM tarafından verilen belge ücreti belge başına. TL olup ETKB nin.. numaralı hesabına yatırılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul MADDE 15 (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların, taraflar arasında iyi niyet ve işbirliği esasları kapsamında çözümlenmesi esastır. Bu yolla uyuşmazlıkların çözümlenememesi halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bildirimler ve tebligat MADDE 16 (1) Bildirimler ve tebligat, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. km.) No:166, 06520, Çankaya /ANKARA adresinde bulunan ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. EPİAŞ ın kuruluşu GEÇİCİ MADDE 1 (1) EPİAŞ ın kuruluşunun tamamlanması ve TEİAŞ/PMUM dan Piyasa İşletmecisi görevini devralmasına kadar, bu görev TEİAŞ/PMUM tarafından yerine getirilir. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik 2016 yılı başı itibariyle yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5 BAŞVURU DİLEKÇESİ EK-1 T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğimiz. MWh lik elektrik enerjisine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına hükümleri ile ilgili yönetmelik kapsamında 20. Yılı. fatura dönemi için Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi verilmesi için başvuru yapmaktayız. Başvurumuzun kabulünü ile üretimimizin Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi kapsamında değerlendirilmesi için gereğini tensiplerinize arz ederiz. Lisans sahibini temsile yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı İmza (varsa) Kaşe Tarih Tüzel kişinin lisans numarası : Tüzel kişinin PMUM a kayıtlı Piyasa Katılım Kodu (PK) : Telefon : Faks : Kayıtlı e-posta :

6 EK-2 TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER İli : İlçesi : Bildirim adresi : Tesis tipi : Enerji kaynağı : Ünite sayısı : Ünite kurulu gücü : Tesis toplam kurulu gücü : Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı :

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/4/2009

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI ĠTHALAT VE ĠHRACAT YÖNETMELĠĞĠ (TASLAK) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında; elektrik enerjisi ithalatı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç (1) Bu

Detaylı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Atıklardan Enerji Ahmet OCAK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Side Antalya 24 Nisan 2012 Elektrik Piyasası ve Lisans Zorunluluğu Elektrik piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK dan lisans alınması

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

TEBLİĞ. ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi, GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25406 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 - (Değişik:RG-8/1/2009-27104)

Detaylı