Sayr, o. Konu : YaklaSrk Maliyet. I.KISIM 34 ADET ARACIN ZORUNLU N{ALi TRAFiK SiGORTASI. YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM. ADANA /.l.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr, o. Konu : YaklaSrk Maliyet. I.KISIM 34 ADET ARACIN ZORUNLU N{ALi TRAFiK SiGORTASI. YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM. ADANA /.l."

Transkript

1 Sayr, o $U Konu : YaklaSrk Maliyet TC Adana Valiliii Halk Sallrlr M Lldtirlti!- YAKLA$IK MALiYETE EJSAS FORM ADANA /.l. aj rzou.... I4UESSESESINE MUdUrlligUmUzijn ihtiyacr olan aqalrda cinsi, miktarr ve rizellilleri belirtilen kaskqve trafik temini igin; 4734 Sayrtr Kamu Ihale Kanunun 9.maddesi gereli yaklaqrk maliyete esas Birim fivatlannrn bildirilmesini rica ederim I.KISIM 34 ADET ARACIN ZORUNLU N{ALi TRAFiK SiGORTASI Birim Fiyata Esas Ig Kaleminrn Adr I BY 058-PEUGEOT-AMBL-BOXER233 JC VK ] O I.FORD.CONNECT-BINEK B I CO7-ISUZL-KAMYON-NORDSD C 3024-FORD-KAMYON-TRANSIT 430 PY I I 2-FORD-PANELVT\N-TRANSIT UA 39,!FORD-GZ SaE Arnbl-TRANSIT ZF 567-RENAULT-BINEK-MECANE GU 25:!-FIAT- Gz SaE Anabl-244 GU 25,1-FIAT- Gz SaE Anbl-244 GU 25ji-FIAT- Gz Sa! Attbt244 I GU 256-FIAT- Gz Sag Ambl-244 I SK 366.N]SSAN-MINIBUS-KOMYONET SK 347-N ISSAN.PIKAP-KAMYONET SK 35 ].NISSAN \"NTT -PIKAP- S K 373-N TSSAN.MINIBUS-KAMYONET SK 367-NIS SAN.PIKAP-]<AMYONET O I ZF 223-FORD-CONNECT-RENCIR OI ZF 225 FORD-CONNEC'I-KAMYONET O\ ZF 226 FORD.CONNECT.KAMYONET O] UK 023-FORD TRNST-MTNIBUS O]AKL 02- BMC-KAMYON OI EP 898 MAZDA-KAMYONET I ALR 73-FORD-CONNECT ] ALR 74-FORD-CONNECT I ALR 7I-FORD.CONNEC'I I ALR 75-FORD-CONNECT I ACU 8:I-]VECO-KOMYONET

2 30 3l )I UL 8OO-FORD.TRANSIT MINIBUS )6 DM 994I -FORD. KAMYONET I Ade 32 I AALg7-RENAULT-BINEK I B IVECO-KAMYON Ade Adel 34 I TK 67].VOLKSWAGEN-KAMYONET 1]OPLAM 2,KISIM 5 ADET ARACIN ZORUNLU KASKO SiGORTASI Srra No Birim Fivata Esas Is Kaleminin Adr Mtktan Birimi Birim Fiyatr(TL) I l CU 251-FIAT DUCATO-Gz Sa! A 0l GU 254-FIAT DUCATO-Cz Sag A 0l GU 25s-FLAT DUCATO-Gz Sa[ A 0l GU 256-FIAT DUCATO-Gz Sa! A ll UA 392-FORD-Gz SaE Ambl.IOPLAM GDI\IELTOPLAM 6nemf i Notlar: En son yaklagrk fiyat bitdirim kabul tarihi I. I 2Ct14 tarihi mesai saati bitimine kadardrr : Birim fiyatlar trzerinden bildirdif,iniz toptam bedel K,D V harig belirtilecektrr. : Fiyatlar T0rk Lirasr olarak verilecektir. Eki: I adet teknik gartname Teknik gartnameye uygun olarak fiyatlandrnlacaktrr irtibat Adresi: Halk Saihir MUdtirltilti SeyharVADANA irtibat Tet: I irtibat Fax:

3 5 ADETAMBULANSIN MUATII'NTSIZ NUrr,rgiRLN gir KASKO siconrn relrinau ALTTNA ALrNIvr.asI ir,n 34 ADET vruurnrin an tcrn KARAYOLLARI ZORUNLU n'lnli SORUMILULUK siconr,tsl (TRAFix sicontasr) yaprrrrlmasr iginn.rrit rnxnir ganrnnmn I-THALE KoNUSU nizvrnrin: a) Adr: Muafiyetsiz Full/Birlegik Kasko Sigorta Hizmeti Ahmr. b) Varsa kodu:yok c) (Fiziki) miktarr,ve ttiri.i: Mtidtirltifiimize ait ]j adet gezici saghk ambulansm, bir yrl stireyi (365 giinhik) kapsayacak gekilde halk hareketleri + deprem +lercir * sel ve su baskrnr dahii f,ull / tirlegik kasko sigortast teminatt altma almmalart ayrrcabiiti.in araglardaihtiyari mali mesuliyet teminatr olmal ve teminat limitleri "bedeni zarcrlarda gahrs baqrna ,00 it, bedeni zararlarda kaza basna ,00 TL, maddi zararlarda kaza bagrna ,00 TL." olan ve biittin araglarda Ferdi Kaza Teminatr olmalt ve Teminat Limiti "1 stiriicriniin oliim ve siirekli sakathk igin 50.d00,00 TL, tedavisi igin ise 5'000,00 TL ve 7 yolcu igin ciltim ve siirekli sakathk teminatlanm kapsayacak gekilde kigi bagrna ,00 TL." olan kasko teminatr igidir. d) Hizmete ait (varsa) di[er bilgiler: Agalrda listede belirtilen Ambulanslarrn belirtildigi de[er tizerinden kasko sigortasr yaprlacaktrr. lioplam Kasko JDeIeri 3s EGMOIOOM 0T00082 I NMOLXXTTFL4 2- DiGER HUSUSLAR 1. Olasr hasarlarda, hasar bedelinin tamamr odenecek olup, eksik sigorta adr altrnda herhangi bir kesinti yaprlmayacaktrr. 2. Krymet kazawna parqa tenzili uygulanmayacak r,'e fatura, iggilik v.b. <idemeler dahil hasar bedelinin tamamt odenec sonrasl hasar alan ara.crmrzrn onarrm mahalline gekilme suasmda gekici yedegindeyken devam ettirilecek olup, gekilme esnasrnda meydana gelebilecek olan hasarlar da karg 3. Eksper istenilmesini mtiteakip mesai gtinlerinde 24 saat iginde Cumartesi, pazar ve tatil giinlerinde tatili takip eden ilk ig gi.intinde ekspertiz iglemi yalrrlacaktrr. Q\

4 4. Sigortacr ile gahgtrgr reasiirans qirketleri arasrnda tespit edilmiq bulunan iizel ve genel htktimler kurumumuzu ballamaz. $irket (sigortacr) bu hiikiimieri gerekge gostererek sigoria gartnamemiz htiki.imleri hilafina bir iddia talep edem ez, talepte bulunamaz. 5. Hasar cjdemeleri hasar evraklanrun ytikleniciniin eline gegmesinden itibaren I milyara kadar olan hasarlar 10 takvim giinii igerisinde yaprlacakhr. 1 milyann tizerindeki hasarlar ise 15 takvim giinii e gegen belgeler postaya verildikten 7 takvim stinti mr istenebilecektir. almrn (ahcrnrn) belirteceli banka hesap numaraslna veya veznesine yatrnldrfrnrn belgelenmesini, ddemelerin gecikmeye upramasr halinde ihale dokiimanrnda belirtilen gecikme bedellerinin de cidenmesini ktiteakip sigortah (a1cr) tarafindan imzalanacaktr. 8. Muafiyet uygulanmayacaktrr. 9' Herhangi bir hasar halinde hasar oraruna bakrlnraksrzrn aracrnonanml mtimkiinse <incelikle ona'ml yoluna lanmal indirim ;ilil: ;'"1?lilln%mn:ll,hasarsrzrrk 10. Kasko 11" Ambulanslarrn donarumlanrun yerine yaprlan r,e farkh bir donammla yaprlan bir degigiklik oldugu takdirde sigorta girketine bilgi verilecek ve temilrat artrgr igin zeyilname dtizenlenecektir 12' Ekspertizin arau gtirmesinden soma tamir iglemine baqlanacal olup ekspertizin raporunun Sigorta girketine intikalinden sonra 6deme siiresi baglar. 13' Ambulanslann rizerinde bulunan logo, yazr, grtrit vb. her tiirlti giydirmeler kasko bedeline dahil edilecektir. 14' Ytiklenici tarafindan poligenin kesilme zamanr geldi[inde, idareden ilgili aracrn ruhsat bilgileri 15. T6, istenmek suretiyle polige dtizenlenecektir. Yaprlan poligeler (kasko ve trafik sigortalarr) tek taraflr iptal edilemez. Ytiklenici firma tarafindan dtizenlenen,evrak ve poligelerde yaprlan eksik ve yanlglklar ytiklenici firma sorumlulueundadrr. ARAqLARTN DONANTM riplnni GEZiCi SAGLIK AMBULANSLARDA BULUNAN DONANIMLAR S.NO TANIM TUTAR TEKNIK DONANIMLAR(mobitya dolap,refakatgiyan paneller, izolasyon,elektrik sistemi 1 taban,tavan ve ig dr9 giydirnre) TL 2 Jeneratdr TL 3 lmikroskop TL 4 OksUen Ttip ve Cihazr TL 5 Jenekolojik Masasl 5OO TL 6 EKG 5OO TL 2 Dijital gdstergeti 7 santrifi.ij TL I Mini Buzdolabr 5OO TL 9 Telsiz ve Ototevi TL 10 Tansiyon aletive 5OO TL TOPLAM TL

5 in,q.r,b KoNUSU nizvrnrin; a) Adr: 34 Muhtelif Aracrn Karayollerrr Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasr) Yaptrrrlmasr b) Varsa kodu:yok Sigortasr (Trafik SIRA NO PLAKA TIPI MARKASI MODELi n[otor NO. gase NO SIGORTA BA$LANGIC rnniui 0r BY 058 BOXER 233 JC 2 PEUGEOT Ct9 vf3233jc R BELGE NO 2 0l VK 101 BINI'K FORD G4\7t9 NMOGXXTTG6G U B 1907 NOR3D ISUZU NNANSR75TO2OO c 3024 TRANSIT43O ED FORD 2009 I 8s479ss NMOXXXTTX8S s 8S444s98 5 0l PY 112 TRANSiT LCY FORD I 998 +Jtol qf r r5 TRANSIT35OL 6 0t ua392 Gz.SaA.Ambl FORD 2004 EGMo100M0T NMOLXXTTFL4B r5 8S I ACU 82 KAMYONET VECO 2009 FrcEo48 1LA zcf3 5A8 I r.03.20rs AVt92t23 8 I zf 223 RANGER4x4 ponn 2008 wlat87324l WF0LMFE107W r5 8V T ZF 225 CONNECT FORD A7 196) NMOGXXTTPGSAT V l0 ot zp zza CONNECT FORD A s.20r5 8V ll 0r zf 228 CONNECT FORD A719.s0 NMOGXXTTPGSATIg5O ) 01 zf 224 CONNECT FORD 2009 sc886rq I \MOGXXTTPG8G886I U l3 01 zf 567 MEGANE RENAULT 2008 KgKF7.tD4p)? ----_--_1 I l4 0l cu Gz.SaE Anbl FIAT I 0820R zf A BS /F 1KM r s BS l5 01 GU Gz.SaA.Ambl FIAT s42 l6 l7 19.0s.20rs 8S GU _Q..se$.a*!l FIAT zf A B r cu Gz.SaE.Ambl FIAT zf A r s BS535s21 l8 0l sk 366 NiSSAN KAMYONET 1994 AI tr6trtv VSKBGC22OUOI s 8Ss80249 t9 0l sk 347 NISSAN KAMYONET r994 F06983 vskk0553ra7365l I s 20 0l sk 351 NISSAN M{T. KAMYONET 1994 F07489 \' VSKKEO553RA Ls 8S l 01 sk373 NISSAN KAMYONET t994 ALt89932y VSKBGC22OUOI I S l sk uk 023 NI!!A\- KAMYONET 1994 F07305Y vskko553ra U FORD'IRNST TRANSIT 2 5 Di r999 wa 0031I SFALXXDJVLWAOO3 I S OIAKL 02 PRO 624 BMC s205(t NMC624YHTLKl BS590409

6 )< 26 ) l EP 898 B-2500 MAZDA 1998 wl33514t JOTUFYOWOI r BV O1 ALR 73 KAMYONET FORD R44620 NMOGXXTTPG AR4462O 20.I V OI ALR 74 KAMYONET FORD 201r 4R4,1437 NMOGYYTl-DN V OI ALR 7I KAMYONET FORD 201 l AR4tl423 NMOGXYTTPC^D/ BV96945t OI ALR 75 KAMYONET FORD 20ll AR44f6t5 NMOGXXTTP(]^P V FORD 01 ul 800 TRNSiTI2 FORD 2000 xu OI TK 673 CRAFTER VOLKSWAGEN DM 994t TRANSiT FORD 2012 ckuct23777 PHFAI]I?g?qA MEGANE RENAULT 2010 K9KG,8p l B 0448 OTOYOL8O.12 IVECO S SFAEXXDJVEXU22845 I l.lt.20l5 wvrzzz2ezd Y r L uf KZ0B s BSs90408 NMSA8 5 8 I 00T00432s r8.r B Denetim ve Muayene Kabul iglemleri: 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu Hizmet Ahmlarr Denetim, Muayene ve Kabul iglemlerine Dair Ydnetmelik hriktimleri ve idare tarafindan belirlenen esaslar gergevesinde yaprlacaktrr. Bu gartnamede yer almayanhususlarla ilgili olarak 4'734 sayir Kamu ihale Kanun uve 4735sayr' Kamu lhale Scizlegmeleri Kanunu drizenlemeleri esastr.,^/n /r,nzz/;"<-

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA Sayı Konu T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü :L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi ADANA 2..o1t2../20 i2 TEKLiF FORMU Mü dürlüğümüzün ih tıyacı o an

Detaylı

"""".) "'=",'~,K~ m,d,. d''':::...

.) '=,'~,K~ m,d,. d''':::... TC ADANA VALiLiGi Halk Saghgl Miidiirliigii Say' Konu : Zorunlu Trafik Sigortas, Yaptmlmas, ve Kasko Yaptmlmas, Hizmet Allin i~i ADANA Z9t::it12013 TEKLiF FORMU Miidtirluglimiiziln ihtiyac, olan a~ag.da

Detaylı

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:.

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:. e f, +'r' Q r-l "a Ct '+** D!' 3 B 3-, 1 t!?c'ncr'lb -:1.' l, -.91 l, \..D i.!' l ii? siis A 5i1 gjg is d G\ (, r:.0'a a d g :ls& t?5:,+ e ii + *B;9c; i *l 1*i S[+ g $.*Ti' A -.t *fii-> :' $ fi ::*t g

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ):

T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn. TEKLiF FORMU. TOPLAM TUTAR ( K.D,V. HARiq ): Sayr Konu :77090:o+ - 8R : Teklif Formu T.C. ADANA VALiLidi il saelk MiidifliEn {.0..rl0.rzor: TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve dzetlikleri belirtiten 9 (Dokuz)

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1- Şartname Konusu: Konak Belediye bünyesinde 01/04/2006 tarih 26126 sayılı Resmi

Detaylı

TC. İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

TC. İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U İzmir Kuzey Kaınıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği D Şr A *CLU S Ü R Ü C Ü L Ü V E Y A K IT S IZ D İY A L İZ

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ 1.0 TANIMLAR; Bu doküman ve eklerinde geçen; ĠDARE : DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ ve OKUL YÖNETĠMĠNĠ, YÜKLENĠCĠ : Üzerine ihale yapılan ve Ģartname/sözleĢme

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu ve Tanım 1.1. Bu Teknik Şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı