AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ"

Transkript

1 T.C. Sağlõk Bakanlõğõ Taksim Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Vekil. Şef: Uzm.Dr. Güvenç Güvenen AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ Uzmanlõk Tezi Ast. Savaş GÜZEL İstanbul-2008

2 TEŞEKKÜR Tõpta uzmanlõk eğitimimi aldõğõm süre içerisinde tez danõşmanõm İstanbul Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Biyokimya Klinik Şefi Uz.Dr. Güvenç Güvenen e, Taksim Eğitim Araştõrma Hastanesi Biyokimya Klinik Şef Yrd.Uz.Dr. Özden Serin e, Dr.Lütfi Kõrdar Kartal Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Biyokimya Klinik Şefi Uz.Dr. Asuman Orçun a, labaratuvarõmõzda görevli değerli uzmanlarõmõz Uz. Emel Pekgöz, Uz.Dr. Ferruh Kemal İşman, Uz.Dr. Nilgün Bireroğlu, Uz.Dr. Halime Erdem e ve çalõşma arkadaşlarõma ayrõca her türlü konuda fikirlerini aldõğõm ve bana her zaman destek olan sevgili eşime ve aileme teşekkürlerimi sunarõm. 2

3 KISALTMALAR ACE : Anjiotensin konverting enzim AKS: Akut koroner sendrom AMPA : Aminofenil merkürik asetat AST: Aspartat aminotransferaz CK : Kreatin kinaz CK-MB : Kreatin kinaz MB ctnc: Kardiyak Troponin C ctni: Kardiyak Troponin I ctnt: Kardiyak Troponin T DM: Diabetes mellitus ECM: Ekstracellüler matriks EDRF: Endotel kaynaklõ serbestleştirici faktör EKG: Elektrokardiyografi HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein HDL-Kol : Yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol HMG-KOA : 3 hidroksi-3 metil-glutaril-koenzim A HOCl : Hipokloröz asit GSSG : Okside glutatyon GPBB : Glikojen fosforilaz izoenzim BB GPi : Glikozil fosfoinozitol HFABP : Kalp yağ asidi bağlayan protein İKH: İskemik kalp hastalõğõ IDL: Ara dansiteli liporotein LDL: Düşük dansiteli lipoprotein LDL-Kol: Düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol KKY: Konjestif kalp yetmezliği LDH : Laktat dehidrogenaz Lp(a): Lipoprotein (a) MHC : Miyozin ağõr zinciri MLC : Miyozin hafif zinciri MMP: Matriks metalloproteinaz Mt-MMP : Membran tip matriks metalloproteinaz SAP : Stabil anjina pektoris PDGF: Trombosit kaynaklõ büyüme faktörü PMN elaztaz: Polimorf nüveli notrofil elastaz ROS : Reaktif oksijen türleri TIMP : Doku metalloproteinaz inhibitörleri TMB : Tetra metil benzidin USAP: Anstabil anjina pektoris VLDL: Çok düşük dansiteli lipoprotein VSMC : Vasküler düz kas hücresi WHO: Dünya Sağlõk Örgütü 3

4 İÇİNDEKİLER Teşekkür... 2 Kõsaltmalar Giriş ve Amaç Genel Bilgiler, Ateroskleroz Akut Miyokard İnfarktüsü Matriks Metalloproteinazlar Akut Miyokard İnfarktüsü ve MMP İlişkisi 25 3.Materyal ve Metod İstatistik 30 5.Bulgular Özet Summary Tartõşma Kaynaklar 49 4

5 1.GİRİŞ VE AMAÇ Akut miyokard infarktüsü (AMI), gelişmiş ülkelerde hastanede yatmakta olan hastalara en sõk konulan tanõlardan birisidir. ABD de her yõl ortalama 1,5 milyon AMI vakasõ görülmektedir. Mortalite oranõ yaklaşõk % 30 olup, hastalarõn yarõsõndan fazlasõ hastaneye ulaşamadan yaşamlarõnõ kaybetmektedir (1). AMI ne eşlik eden ölümlerin % 60 tan fazlasõ infarktüsün ilk 1 saati içinde meydana gelir ve en çok da aritmilere, bunlardan da en çok ventriküler fibrilasyona bağlõ olmaktadõr (2). Hastaneye yatõrõlmayõ takiben hayatta kalma süresi son 20 yõldõr artmõş olmakla birlikte yaşayanlarõn yaklaşõk % 4 kadarõ da miyokard infarktüsünü takip eden bir yõl içerisinde kaybedilmektedir. İyileşen hastalarda da artmõş mortalite ve tekrarlayõcõ AMI riski devam etmektedir (1). Yapõlan çalõşmalar koroner aterosklerozun önemli ölçüde önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalõk olduğunu göstermektedir. Koroner arter hastalõğõ, risk faktörleri kontrol altõna alõndõğõnda insidansõ azaltõlabilen çok faktörlü hastalõklarõn muhtemelen en sõk karşõlaşõlan örneğidir (3). Yaş, cinsiyet, sigara içimi, aile öyküsü, hiperkolesterolemi, diabetes mellitus ve hipertansiyon gibi endojen ve eksojen faktörlerin her biri koroner kalp hastalõğõ riskini belirgin olarak artõrmaktadõr(4,5,6). Ancak bu faktörler olgularõn sadece bir bölümünü açõklayabilmektedir. Bireylerin kesin riskini hesaplayabilmek için konuyla ilgili başka risk faktörleri de araştõrõlmaktadõr. Matriks metalloproteinaz (MMP) ailesi, ekstrasellüler proteinazlarõn önemli bir üyesidir. En önemli görevleri ekstrasellüler matriksin (ECM) yõkõmõdõr. Birçok fizyolojik ve patolojik olayda rol oynadõklarõ saptanmõştõr. Bu enzimler; ECM in turnoveri, doku remodelingi, anjiogenez ve morfogenezde oldukça esansiyel bir konuma sahiptir. MMP lerin aktivitelerindeki kontrolsüz artõşlarõn ECM degradasyonu yoluyla akut ve kronik hastalõklarõn patogenezinde rol oynadõğõ düşünülmektedir. MMP lerin aktivitesinin artõşõ; kardiyak hastalõk, ateroskleroz, periodontal hastalõk, tümör hücre metastazõ ve artritis gibi birçok hastalõğõn patogenezinde etkili olduğunu gösteren çalõşmalar yayõnlanmaktadõr (7,8). MMP-9; jelatin ve kollajen gibi temel membran komponentlerini sindirir. Böylece infarktlõ kardiyak dokuda polimorf nüveli nötrofil (PMN) elastaz ve MMP ler gibi proteinazlar hem yararlõ hemde zararlõ etkiler ortaya çõkarõrlar. Yinede reperfüzyondan sonra proteinaz aktivitesinin artõşõ, nekrotik miyositlerin çõkarõlmasõ, skar formasyonu için gerekli ECM remodelingi, uygunsuz ECM yõkõmõ, inflamatuvar mediatörlerin aktivasyonu, kapiller permeabilitenin artõşõ, inflamatuvar hücrelerin mobilizasyonu, miyokardiyal infarkt alanõnõn genişlemesi veya kardiyak rüptür ile sonuçlanan hadiselere neden olur (9). MMP-9, aterosklerotik arteriyal remodeling ile ilişkilidir ve hasarlõ plakta aktif şekliyle sentez edilir. MMP-9 çeşitli inflamatuvar sitokinlerle ilişkili şekilde plak stabilitesini etkiler. Periferal kanda MMP-9 düzeylerinin yüksekliği akut koroner sendromlu hastalarda, ciddi koroner stenozlu hastalarda ve kardiyovasküler mortalitede gösterilmiştir. İlaveten, plazma 5

6 MMP-9 düzeyleri akut koroner sendromlu hastalarõn koroner dolaşõmõnda da yüksek bulunmuştur (10). Son yõllarda yapõlan çalõşmalarda miyokardiyal nekrozun biyokimyasal belirteçleri olan troponin I ve T ye kõyasla; inflamatuvar sitokinler, hücresel adhezyon molekülleri, akut faz reaktanlarõ, plak destabilizasyonu ve rüptürüne ait belirteçler, miyokardiyal gerilmeye ait belirteçlerdeki artõşlarõn daha hõzlõ olduğu gösterilmiştir. Bu belirteçlerin hastanõn total riskinin daha erken saptanmasõnõ sağlayarak yüksek riskli hastalarõn belirlenmesine yardõmcõ olabileceği ileri sürülmüştür (11). MMP-9, aterosklerotik plakta özellikle makrofajlardan serbestleşmesi bu yaklaşõmõn doğruluğunu desteklemektedir. Biz de yapmõş olduğumuz çalõşmada geçirilmiş miyokard infarktüslerinde MMP-9 seviyelerini incelemeyi amaçladõk. 6

7 2.GENEL BİLGİLER 2.1. ATEROSKLEROZ Ateroskleroz çocukluk çağõnda başlayan, orta ve ileri yaşlarda klinik belirti veren musküler arterin yavaş seyreden progresif bir hastalõğõdõr (12). İlerlemiş aterosklerotik lezyonlarda üç temel biyolojik olay vardõr. Birincisi intimada düz kas hücreleri ve değişik sayõda makrofaj ve T lenfosit birikimi, ikincisi çoğalan düz kas hücreleri tarafõndan kollajen, elastik lif ve proteoglikanlarõ içeren konektif doku matriksinin bol miktarda yapõlmasõ, üçüncüsü ise konnektif doku çevresinde ve hücre içinde özellikle kolesterol esterleri ve serbest kolesterol tarzõnda lipid birikimidir (13). Aterosklerotik lezyonlar iki farklõ şekilde gelişebilir. Klinik sekel yaratan tipte genellikle intimada asimetrik bir kalõnlaşma vardõr. Bu, lümeni daraltarak kan akõmõnõ azaltõr. Lezyon yeterince büyürse arter lümenini tõkar ve doku veya organa kan akõmõnda azalma sonucu iskemi veya nekrozla sonuçlanõr. Bu durumda miyokard infarktüsü, serebral infarktüs, ekstremitelerde gangren veya ani kardiyak ölüm gibi olaylar gelişir. İntimal kalõnlaşmanõn diğer bir formu ise intimada kalõnlaşmanõn arteriyel dilatasyon ile birlikte oluşudur. Böylece arter lümen çapõnda önemli bir değişiklik olmaz ve klinik sekel nadirdir (13). Ateroskleroz oluşumunda yer alan dört tip hücre belirlenmiştir. Bunlar endoteliyal hücreler, düz kas hücreleri, trombositler ve makrofaj/monositlerdir. Anormal lipid metobolizmasõ veya kolesterol ve doymuş yağlarõn aşõrõ alõmõ özellikle genetik predispozisyon ile birlikte aterosklerotik proçesi başlatõr. İlk basamak fatty streak veya lipitlerin subendoteliyal toplanmasõ ve lipid yüklü monositlerdir. LDL-kolesterol, major aterojenik lipiddir. Buna karşõn HDL-kolesterol koruyucu ve muhtemelen LDLkolesterollerin mobilizasyonunda yardõmcõdõr. Trigliseridlerin patogenetik rolü çok az bilinmektedir. Sonraki adõm endotel fonksiyonunun değişmesi (Endotel kaynaklõ serbestleştirici faktör (EDRF) üretiminin inhibisyonu), endotelin bozulmasõ, trombositlerin adhezyonu, trombosit kaynaklõ büyüme faktörü (PDGF) ile diğer growth faktörlerinin salõnõmõ, hücre proliferasyonu ve matür fibröz plak oluşumudur (12). Aterosklerozda Lezyonlar: Normal arter üç tabaka içerir. İntima, kan ile temas eden tek tabaka endotel hücreleri ve düz kas hücreleri içine giren ekstrasellüler matriks içerir. İnternal elastik lamina, intima ile tunika media arasõnda bir sõnõrdõr. Media, elastin ve kollagenden zengin ekstrasellüler matriks içeren düz kas hücre tabakalarõ içermektedir. Aorta gibi elastik arterler kalõn iki elastin tabakasõ arasõnda yoğun düz kas tabakasõ içermektedir. Musküler arterler, matriksin içine yayõlõm gösteren gevşek organizasyonlu düz kas hücreleri içermektedirler. Eksternal elastik lamina, media ile adventisya arasõnda sõnõrõ oluşturmaktadõr. Adventisya, sinir ve bazõ mast hücrelerini ve tunika medianõn 2/3 ünü besleyen vasa vasorumlarõ içermektedir. Özellikle hiperkolesterolemik durumlarda arterlerin intimasõnda lipoprotein partikülleri birikmektedir. Lipoprotein partikülleri genellikle ekstrasellüler yapõlar, proteoglikanlarla ilişkili bileşenler oluşturmaktadõr. Lipoproteinler intima içinde bazõ plazma antioksidanlarõ tarafõndan tutulmakta ve oksidatif işleme uğratõlmaktadõr. Bu şekilde modifiye edilmiş lipoprotein partikülleri aterosklerotik lezyon oluşumunu başlatmada ve bölgesel 7

8 inflamatuvar bir sinyal tetikleyicisi rolü oynayabilmektedir. Mononükleer lökositlerin hiperkolesterolemik durumda endotelyal lümene adhezyonu erken olmaktadõr. Çeşitli adhezyon moleküllerinin ortama fazlaca salõnõmõ lökositlerin yeni oluşmakta olan arter lezyonuna dahil olmasõ muhtemelen tetikleyici ilk basamağõ oluşturmaktadõr. Adhezyondan hemen sonra bazõ beyaz küre hücreleri intimaya doğru göç edeceklerdir. Lökositlerin doğrudan intimaya göçü modifiye lipoprotein partikülleri ve modifiye lipoproteinlere cevap olarak damar duvarõnda üretilmiş olan makrofaj kemoatraktif protein-1 gibi kemoatraktif proteinleri içeren faktörlere bağlõdõr. Lökositleri içeren yağ çizgileri modifiye lipoproteinlerin reseptörlerinin ayrõlmasõna ve artmasõna neden olabilir. Bu mononükleer fagositler lipidleri içine emer ve lipid artõklarõ ile dolarak köpük hücresine dönüşür. Düz kas hücrelerinin intimada birikmesi ve ekstrasellüler matriks miktarõnõn artõşõ sonucu yağ çizgileri daha karmaşõk aterosklerotik lezyonlar haline gelmektedir. Karakteristik olarak içinde makrofajlarõ içeren, ortada lipid çekirdeği etrafõnda ekstrasellüler matriks ve düz kas hücrelerinin oluşturduğu bir fibröz kapsül teşekkül etmektedir (14). Aterosklerozun Risk Faktörleri (Tablo I) Risk faktörleri; aterosklerotik süreci uzatmasõ (plak yaygõnlõğõ), oluşmuş plaklarõn kararsõz hale gelmesi (hassasiyet, erozyon ve rüptür), lokal (plak trombojenitesi) yada sistemik faktörlerle trombozun uyarõlmasõ şeklinde etkili olabilir (15). Tablo I: Aterosklerozun Risk Faktörleri (4,5,6). Majör Risk Faktörleri Minör Risk Faktörleri a) Değiştirilebilir Olanlar b) Değiştirilemeyenler * Dislipidemi: LDL-kolesterol yüksekliği, HDLkolesterol düşüklüğü, * Hipertrigliseridemi, Lipoprotein (a) yüksekliği * Sigara * Diabetes Mellitus * Hipertansiyon * Obezite * Fiziksel inaktivite * Genetik yatkõnlõk-aile öyküsü * Cinsiyet * Yaş * Stres * Kişilik yapõsõ * Hiperürisemi * Hiperkoagülabilite * Hiperkalsemi * Homosistein * Alkol *Antioksidan düzeyinin düşüklüğü * Eser elementler * Vazektomi * Kalp transplantasyonu a. Değiştirilebilir Majör Risk Faktörleri LDL-Kolesterol Yüksekliği: Plazmadaki kolesterolün çok büyük bir kõsmõ LDL-kolesterol partikülleri içinde taşõnõr. Total plazma kolesterol düzeyi ile kardiyovasküler hastalõklarõn oluşumu arasõnda çok sõkõ bir korelasyon vardõr. Birçok çalõşmada devamlõ olarak plazma total kolesterolünün 180 mg/dl altõnda olduğu şahõslarda koroner arter hastalõğõ riskinin az 8

9 olduğu gözlemlenmiştir (16). Risk faktörleri arasõnda en önemlisi yüksek serum LDLkolesterolü (ya da total kolesterol) dür. Total kolesterol düzeyinin 150 mg/dl altõnda olduğu toplumlarda başka bir majör risk faktörü olsa bile aterosklerotik olaylar seyrektir (17). Bu riskin çoğu LDL-kolesterol ile açõklandõğõ için total kolesterole oranla artõk LDLkolesterol dikkate alõnmaktadõr. LDL-kolesterol düzeyindeki her % 1 lik bir farkõn koroner arter hastalõğõ riskini % 2 ile % 3 arasõnda değiştirdiği görülmüştür yõlõnda ABD de yapõlan Uluslararasõ Kolesterol Eğitim Programõ (The National Cholesterol Education Program) erişkin tedavisi panel II de LDL-kolesterol düzeyine göre risk sõnõflamasõ yapõlmõştõr. LDL-kolesterol 160 mg/dl ise yüksek risk, LDL-kolesterol mg/dl arasõnda ise sõnõrda yüksek risk, LDL-kolesterol < 130mg/dl ise arzu edilen LDL-kolesterol düzeyi olarak belirtilmiştir (18). Trigliserid Yüksekliği: Trigliseridlerin aterosklerozla bağlantõsõ tartõşma konusu olagelmiştir. Ateroskleroz; düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL-kolesterol), orta yoğunluklu lipoproteinler (IDL) ve çok düşük yoğunluklu lipoproteinleri (VLDL) içeren aterojenik lipoproteinlerin intimaya girmesi, birikmesi ve modifiye edilmelerine bağlõdõr. Lipoproteinlerin ateroskleroza yol açma kapasitelerinin kõsmen büyüklüklerine bağlõ olmasõ arter duvarõndan geçemeyecek kadar büyük olan VLDL ve şilomikronlarõn aterojenik olmamasõnõ açõklar. Küçük VLDL ve IDL lere bağlõ daha az şiddetli hipertrigliserideminin aksine şilomikronlara ve büyük VLDL formlarõna bağlõ hipertrigliseridemi aterojenik değildir (19). Bazõ çalõşmalar HDL-kolesterol ve trigliseridlerin ayrõ ayrõ ele alõnmamasõ gerektiği, yüksek trigliserid düzeyi ile düşük HDL-kolesterol düzeyi kombinasyonunun birlikte koroner arter hastalõğõ riskini artõrdõğõ sonucuna varmõşlardõr (20). VLDL ile HDLkolesterol metabolik olarak yakõndan ilişkilidir ve trigliserid konsantrasyonu yüksek olduğunda HDL-kolesterol konsantrasyonu genellikle düşüktür (19). Hipertrigliserideminin koroner arter hastalõğõ riskini artõrmasõ; küçük ve yoğun LDL-kolesterol, postprandiyal lipemi, artmõş şilomikron kalõntõlarõ, artmõş VLDL kalõntõlarõ, azalmõş HDL-kolesterol düzeyi, abdominal obezite, insülin direnci, trombosit agregasyonu ve tromboz oluşma yeteneğinde artõşa bağlõ görülmektedir (21). HDL-Kolesterol Düşüklüğü: Ortalama kolesterol düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda düşük HDL-kolesterol düzeyi iskemik kalp hastalõğõnõ (İKH) öngören güçlü bir ölçüttür. Ancak serum total ve LDL-kolesterol düzeylerinin düşük olduğu toplumlarda belirleyici olmayabilir. Bu açõdan düşük HDL-kolesterol düzeyi, diğer majör risk faktörleri gibi (sigara, hipertansiyon ve diabet) koroner aterosklerozu ancak yüksek LDL-kolesterol düzeyleri söz konusu olduğunda uyarõr (22). Bu durum özellikle total ve LDL-kolesterol orta düzeyde yüksek olduğunda ( mg/dl ve mg/dl) geçerlidir. En küçük lipoprotein olan HDL-kolesterol damar duvarõndan kolesterolü uzaklaştõrarak koruyucu etki yapmaktadõr (19). HDL-kolesterol ile ateroskleroz arasõnda ters yönde sõkõ bir ilişki mevcuttur. HDLkolesterolün her 1 mg/dl azaldõğõ durumda koroner kalp hastalõğõ olaylarõ riskinin % 2 ile % 3 arasõnda artõğõ bildirilmektedir (23) yõlõnda Amerika Birleşik Devletleri nde yapõlan Uluslararasõ Kolesterol Eğitim Programõ (The National Cholesterol Education Program) erişkin tedavisi panel II de HDL-kolesterolün 35 mg/dl altõnda olmasõ düşük olarak kabul edilmiş, ayrõca HDL-kolesterolün yüksek olmasõ da negatif risk faktörü olarak adlandõrõlmõştõr (18). Lipoprotein(a) Yüksekliği: Yüksek plazma lipoprotein(a) konsantrasyonlarõ, iskemik kalp hastalõğõ riski yüksek olan bireyleri tanõmlar. Ancak lipoprotein(a) ile tõkayõcõ arter hastalõğõ arasõnda neden-sonuç ilişkisi olup olmadõğõ bilinmemektedir. Plazma lipoprotein(a) düzeyi, 9

10 koroner arter hastalõklarõ için anlamlõ bir risk faktörü olarak görülmektedir. Lipoprotein(a) ön planda aterosklerotik plaklarda yerleşir (24). Özellikle LDL-kolesterol seviyesi de yüksekse lipoprotein(a) risk faktörü olarak daha anlamlõ hale gelmektedir (25). Genç yaşta koroner arter hastalõğõ saptanan hastalarõn % sinde yüksek Lp(a) düzeyi saptanmasõ Lp(a) yõ prematür koroner arter hastalõklarõ ile birlikte bulunan en olağan genetik geçişli lipoprotein bozukluğu durumuna getirmiştir (26). Sigara: Sigara içen sağlõklõ genç erişkinlerde endotel bağõmlõ vazodilatasyonda doza bağlõ ve geriye dönebilen bir bozulma saptanmõştõr (27). Koroner arter hastalõğõna bağlõ ani ölümlerde, sigara içenlerde sigara içmeyenlerden daha sõk koroner trombüs saptanmõştõr (28). Mevcut bilgiler, sigaranõn doku faktör ekspresyonunu artõrarak plağõn trombojenitesini artõrabileceğini düşündürmektedir (29). Anjiyografik olarak sigara yavaş plak progresyonundan (ateroskleroz) çok koronerlerde hõzla tõkanmayla (tromboz) ilişkilidir (30, 31). AMI da tromboliz sonrasõ sigara içenlerde, içmeyenlere oranla daha az rezidüel duvar hastalõğõ kalõr (31). Sigara sistemik hipertrombotik durumla (trombin üretimi, aktive trombositler, yüksek fibrinojen) ilişkilidir (32). Sigara ile koroner tromboz arasõndaki bağlantõ altta yatan ateroskleroza göre daha güçlüdür ve sigaranõn bõrakõlmasõyla AMI riskinin hõzla ve ciddi şekilde azalmasõ, sorumlu sürecin gerilediğini gösterir (30). Sigara içimine son verilmesi ile AMI riskinde % oranõnda azalma saptanmõştõr (33). Diabetes Mellitus: Diabetes Mellitusun (DM) her iki tipinde de koroner arter hastalõğõ riski yüksektir. Diabet; koroner arter hastalõğõ riskini orta yaşlõ erkeklerde 2 kat, kadõnlarda 3 kat artõrmaktadõr (34). İKH oluşumunda DM ve hiperkolesterolemi güçlü bir şekilde etkileşir (22). Total kolesterolü 150 mg/dl nin altõnda olan toplumlarda, DM olan bireylerde bile aterosklerotik olaylar seyrektir (17). Diabetli erişkin hastalarõn % inde ölüm sebebi koroner kalp hastalõğõ, serebrovasküler olaylar ve periferik damar hastalõklarõdõr. İnsüline bağlõ diabeti olan hastalarda lipoprotein(a) yüksektir. İnsülin, damar duvarõnda düz kas proliferasyonunu uyararak ve arter duvarõnda kolesterol esterlerinin toplanmasõnõ artõrarak ateroskleroza katkõda bulunur (4,5). DM, trombotik olaylarõ artõrarak ateroskleroza bağlõ olay riskine katkõda bulunabilir. DM de trombosit aktivitesi artar, plazma fibrinojen ve plazminojen aktivatör inhibitör-i düzeyleri yükselir (35). Endotel disfonksiyonu sõklõkla gözlenir ve DM lu hastalarda koroner trombozdan, plak rüptüründen ziyade endotel erozyonu sorumlu gibi görünmektedir (36). Diabetin; koroner kalp hastalõğõ risk faktörlerinin ortaya çõkmasõnõ kolaylaştõrõrken, AMI riskini bağõmsõz olarak artõrdõğõ düşünülmektedir. Ancak diabetli hastalarda kan glukoz düzeyinin sõkõ kontrolünün koroner risk üzerine etkisi çözülememiştir (33). Hipertansiyon: Sistemik arteryel hipertansiyon, patogenetik olarak kolesterole bağõmlõ bir ateroskleroz hõzlandõrõcõsõ olmakla birlikte, İKH için bağõmsõz bir risk faktörüdür. Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi koroner ateroskleroz oluşumunda güçlü bir şekilde etkileşir. Total kolesterol düzeylerinin 150 mg/dl nin altõnda olduğu toplumlarda hipertansiyonu olan kişilerde bile aterosklerotik olaylar seyrektir (17). Hipertansiyonun aterosklerozu doğrudan kan basõncõnõn artmasõyla hõzlandõrdõğõ genel olarak kabul edilen görüştür. Ama sistemik ve/veya bölgesel renin-anjiyotensin sistemleriyle üretilen anjiyotensin II gibi eşlik eden hormonal değişikliklerin de rolü olabileceği ileri 10

11 sürülmektedir (37). Hipertansiyonla koroner arter hastalõğõ ve inme arasõnda doğrudan bir ilişki vardõr. Diastolik kan basõncõ artõkça miyokard infarktüsü ve ölüm riski de artmaktadõr. Örneğin; diastolik kan basõncõ 76 mmhg dan 105 mmhg ya çõktõğõnda koroner arter hastalõğõ göreceli riski 5-6 kat artmaktadõr. Hipertansiyon genelde diğer risk faktörleriyle birlikte etki gösterir (4,5). Kan basõncõnõn temel bileşenleri arasõnda kararlõ bir bileşen (ortalama arter basõncõ) ve pulsatil bir bileşen (nabõz basõncõ) yer almaktadõr. Orta ve ileri yaşlarda büyük arterlerin katõlõğõ artõğõ için sistolik basõnç yükselir ve diyastolik basõnç düşer böylece nabõz basõncõ artar. Framingham çalõşmasõna göre İKH riskini öngörmede nabõz basõncõ sistolik ve diyastolik basõnçtan daha üstündür. Yaşla birlikte arterlerin katõlaşmasõ yaşlõlarda İKH riskinde önemli bir paya sahip olabilir (38). Obezite: Şişmanlõğõn özellikle kadõnlarda olmakla birlikte her iki cinsiyette de koroner kalp hastalõğõ ile ilişkili olduğu görülmüştür (39). Başlõca risk faktörlerinin tümü ile doğrudan ilişkisi olan şişman kişilerin ideal vücut ağõrlõğõna sahip olanlara kõyasla % oranõnda daha fazla AMI riski taşõdõğõ saptanmõştõr (33). Obezitenin aterosklerotik proçese yardõmõ; hipertansiyon, bozulmuş glukoz toleransõ, insülin rezistansõ, hiperglisemi, LDL-kolesterol artõşõ ve HDL-kolesterol düşüklüğünü içerir. Abdominal obezitenin kalçada belirgin olan obeziteye göre koroner arter hastalõğõ ile daha çok ilişkili olduğu bulunmuştur (40). Fiziksel İnaktivite: Fiziksel aktivite; HDL-kolesterol düzeyini artõrõr, insülin rezistansõnõ düzeltir, vücut ağõrlõğõnõ azaltõr ve kan basõncõnõ düzenler (4,5). Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerde ani ölüme daha az rastlandõğõ fakat hareketsiz kişilerde egzersiz programõ başladõğõnda ani kardiyak ölüm olasõlõğõnda bir artõş olduğu belirtilmektedir. Aktif bir yaşam tarzõ olanlarda AMI riski sedanter yaşayanlara oranla % daha düşük olarak ölçülmüştür (33). b. Değiştirilemeyen Majör Risk Faktörleri Aile Öyküsü: Aile öyküsü olanlarda aterosklerozun çocukluk yaşlarõnda başladõğõ düşünülerek daha ciddi olarak ve erken yaşlarda araştõrõlmalõdõr. Aile öyküsü pozitif olanlarda; genetik yatkõnlõk, obezite, hipertansiyon, dislipidemi, diabetes mellitus gibi birkaç risk faktörü bir arada olabilir (4,5). Cinsiyet ve Yaş: Koroner arter hastalõklarõnõn % 60 õ erkeklerde görülür. Erkeklerde koroner arter hastalõğõ riski ve mortalitesinin kadõnlara göre artmõş olduğu gösterilmiştir (vartiainen 94). Miyokard infarktüsündeki ölümlerin 4/5 inde yaş 65 ve üstüdür (4,5). AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ Akut miyokard infarktüsü (AMI), ciddi ve uzun süreli iskeminin yol açtõğõ irreversibl miyokard hücre hasarõ ve nekrozu şeklinde tarif edilir (2). Miyokard infarktüsünün en sõk sebebi, anstabil ya da rüptüre olmuş bir aterosklerotik plak üstüne oturmuş bir trombüstür (41). Koroner arterler içindeki otoregülatuvar mekanizmalar, aterosklerotik plaklar bulunsa bile miyokardda yeterli oksijen sunumunu genellikle devam ettirirler. Ancak bu koruyucu mekanizmalar bozulduğunda uzamõş iskemi veya miyokard infarktüsü gelişebilir (42). 11

12 Miyokard iskemisi veya infarktüsü segmental bir hastalõk olup üç büyük koroner damar veya kollarõndan sadece birinin total oklüzyonuyla gelişir. İnfarktüs sonrasõ oluşan kontraktilite bozukluğu saniyeler içinde gelişir ve başlangõçta sadece tutulan segmentle sõnõrlõdõr. Sol ön inen dalõn tõkanmasõyla oluşan infarktüs; sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde, interventriküler septumda, anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarõnda gelişir (43). Sirkumfleks artere bağlõ infarktüsler; sol ventrikülün lateral ve inferioposterior duvarõnõ tutar. Sağ koroner arter tõkanmalarõnda; sol ventrikülün inferioposterior duvarõnda, interventriküler septumun inferior kõsmõnda, posteromedial papiller kaslarda infarktüs ve ayrõca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Miyokard iskemisi veya infarktüsü genellikle endokardtan başlar ve epikarda doğru yayõlõr. Akut koroner oklüzyon dakikadan fazla sürecek olursa irreversibl kardiyak yaralanma başlar. İrreversibl yaralanmanõn endokardtan epikarda doğru yayõlmasõ 4-6 saatte tamamlanõr. Bu nedenle koroner kan akõmõnõn ilk 4-6 saatte düzeltilmesi miyokard dokusunda nekrozun yayõlmasõnõ önlemektedir. Miyokard infarktüsünde mortalitenin ve morbiditenin major belirleyicisi infarkt alanõnõn büyüklüğüdür (43). Semptomlar AMI öncesi prodromal semptomlar sõktõr ve hastalarõn en az % 60 õnda mevcuttur. AMI vakalarõnõn en az % 8-10 u ağrõsõz olmakta ve birçok iskemik epizod sessiz geçirilmektedir (44). AMI öncesi hastalarõn bir kõsmõnda hiçbir semptom gözlenmezken bir kõsmõnda angina mevcuttur. Koroner arter hastalõğõ olduğu bilinen kişilerde genellikle klasik anginaya benzeyen ancak ya istirahatte ya da eskiye oranla daha küçük eforda ortaya çõkan ve daha uzun sürede geçen ağrõlarõn başlamasõ akut miyokard infarktüsüne öncülük eder. Miyokard infarktüsünde ağrõ değişken olabilmekle birlikte çoğu zaman şiddetlidir ve en az 30 dakika devam eder, saatlerce de sürebilir. Genellikle baskõ tarzõnda, ezici-boğucu nitelikte bir ağrõdõr. Nadiren bõçak saplanmasõ veya oyucu tarzda ağrõ olabilir. Genellikle retrosternal lokalizasyonludur ve sol taraf başta olmak üzere göğsün her iki tarafõnõ da içine alõr. Sol kolun ulnar yüzüne yayõlarak kol, bilek, el ve parmaklarda uyuşmaya yol açar. Küçümsenmeyecek sayõda hasta grubunda ise ağrõ epigastrik bölgede başlar ve bu nedenle hazõmsõzlõk bulgusu olarak düşünülüp tanõnõn atlanmasõna yol açabilir. AMI geçiren hastalarõn %50 sinden çoğunda bulantõ-kusma ağrõya eşlik eder. İleri derecede halsizlik, soğuk terleme, çarpõntõ ve ölüm korkusu ağrõya eşlik eden diğer semptomlardõr. Tüm nonfetal miyokard infarktüslerinin % õnõn hasta tarafõndan fark edilmeden geçirildiği, daha sonraki dönemlerde çekilen EKG ile tesadüfen tanõ konulduğu gözlenmiştir. Hastalarõn yeniden sorgulamasõ yapõldõğõnda bu infarktüslerin % 50 sinin (tüm vakalarõn % 25 i) hiçbir bulgu vermeksizin geliştiği, kalan kõsmõnõn ise atipik prezentasyon nedeniyle hasta tarafõndan fark edilmediği ortaya çõkmõştõr (6,45). Hastalar endişeli ve streslidir, buna bağlõ olarak kederli bir yüz ifadeleri vardõr. Soluk cilt ve soğuk terleme sõktõr. Kalp hõzõ, derin bradikardiden taşikardiye kadar değişen aralõkta olabilir. İnfarktüsün erken dönemlerinde ağrõ ve anksiyeteye bağlõ olarak artõş gösteren solunum sayõsõ giderek normale döner. Geniş miyokard infarktüsünde doku nekrozuna nonspesifik yanõt nedeniyle ilk saat içinde vücut õsõsõ yükselir, 38 dereceye ulaşõp 5-6 gün içinde rezorbe olur (45). AMI nõn ilk saatlerinde kalp hõzõ ve ritmi kalp fonksiyonlarõnõn önemli belirteçleridir. Normal bir hõz genellikle hastanõn ciddi hemodinamik sorun yaşamadõğõnõ gösterir. Sekonder hipotansiyon ile ilişkili olabilen bradikardi, miyokarddaki reseptörlerin vagal afferentlerle uyarõlmasõ sonucu oluşur. İlk saatten sonra devam 12

13 eden sinüs taşikardisi yüksek mortalite ile beraberdir. Kan basõncõ genellikle normaldir ama anksiyeteye sekonder yükselmiş ya da kalp yetersizliği sebebi ile düşmüş olabilir. Hipertansiyon hastalarõnda kan basõncõ normal seyredebilir (46). Akut Miyokard İnfarktüsünde Tanõ Miyokard infarktüsü tanõsõ için klasik olarak Dünya Sağlõk Örgütü (WHO) kriterleri kullanõlõr. Aşağõdaki kriterlerinin ikisi varsa büyük ihtimalle, üçü varsa kesin olarak miyokard iskemisi tanõsõ konur: dakikadan uzun süren iskemik tipte göğüs ağrõsõ olmasõ 2. Seri EKG çekimlerinde değişiklikler olmasõ 3. Kreatin Kinaz, Troponin-I ve Laktat Dehidrogenaz gibi kalp için spesifik enzim ve markõrlarda artõş ve düşüşler (47). WHO kriterleri, kardiyak biyomarkõrlara daha fazla önem vermek için 2000 yõlõnda yeniden düzenlendi. Yeni tanõmlara göre kardiyak troponindeki yükselişe eşlik eden tipik semptomlar, patolojik Q dalgasõ, ST elevasyonu/depresyonu veya koroner girişimler MI için tanõ koydurucudur (48). Akut Miyokard İnfarktüsünde Ayõrõcõ Tanõ 1. Gastrointestinal sistem hastalõklarõ: Ösefageal reflü, ösefagus spazmõ, hiatus hernisi, safra koliği, splenik pleksus distorsiyonu, peptik ulcus, pankreatit 2. Göğüs duvarõ hastalõklarõ: Kostosternal sendrom, servikal radikülitis, interkostal nevralji, miyositis 3. Diğer kalp hastalõklarõ: Perikardit, dissekan aort anevrizmasõ, pulmoner emboli 4. Solunum sistemi hastalõklarõ: Plörezi, pnömoni, spontan pnömotoraks 5. Omuz eklemi hastalõklarõ (49). İnfarktüs Lokalizasyonuna Göre EKG Değişikliği Oluşan Derivasyonlar (ST Segment Elevasyonu ) Anteroseptal : V1-3 Anteroapikal: V2-4 Lateral: D1, avl, V6 Yüksek Lateral: D1, avl Anterolateral: D1, avl, V3-6 Yaygõn Anterior: D1, avl, V1-6 İnferior: D2, D3 ve avf Posterolateral: D2, D3, avf + V5-6 Sağ Ventrikül: V1, V3R, V4R Posterior: V1-2 (ST depresyonu) (42). 13

14 f) Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonlarõ 1. Kalp yetmezliği 2. Miyokard rüptürü 3. Sol ventrikül anevrizmasõ 4. Sistemik emboliler 5. Venöz trombozis ve pulmoner emboli 6. Reinfarktüs ve rekürren iskemi 7. Perikardiyal effüzyon 8. Perikarditis 9. Aritmiler (50). Akut Miyokard İnfarktüsü Tanõsõnda Enzimler Akut miyokard infarktüsünün klinik prezentasyonunda tipik göğüs ağrõsõ ve EKG değişiklikleri her zaman gözlenmez ve sõklõkla tanõ konabilmesi için kalp kasõ nekrozunun göstergesi olan bazõ markõrlarõn serumda ölçülmesi ihtiyacõ doğar. Miyositlerde nekroz oluşunca sarkolemmal membranõn bütünlüğü bozulur ve intrasellüler makromoleküller interstisyuma, oradan da infarktüs bölgesindeki mikrovasküler yapõ ve lenfatiklere diffüze olarak dolaşõma katõlõrlar (45). Aspartat transaminaz ölçümleri (AST) bugün artõk tanõ koymada daha az kullanõlmaktadõr (51) (Şekil 1) (Tablo II). Troponinler Miyokardiyal hücreler nekroza uğradõğõnda membran bütünlüğü bozulur ve hücre içi makromoleküller kardiyak interstisyuma, oradan da dolaşõma geçerler (52). Bu belirleyicilerin dolaşõma geçmesi düzeylerinin saptanmasõna olanak sağlar. Bu makromoleküllere serum kardiyak belirleyicileri denir. Kardiyak troponinler, kalp kasõndaki yapõsal ve düzenleyici proteinler arasõnda yer almakta olup yüksek klinik sensitivite ve spesifisitelerinin olmasõ troponinleri akut koroner sedromlarda tanõ, risk belirleme ve tedavi yaklaşõmõnda tercih edilen markõrlar haline getirmektedir (53). Kardiyak troponinler; Troponin I (ctni), troponin T (ctnt) ve troponin C (ctnc) olmak üzere 3 alt birimden oluşur (54). Kardiyak spesifik troponinler (ctnt ve ctni) normalde sağlõklõ bireylerin serumlarõnda bulunmadõğõndan minimal yükselmeler bile anormal olarak kabul edilir ve minimal miyokardiyal nekrozu tespit etmeye olanak sağlarlar (55). Miyokardiyal hasarõ tespit etmede ctnt ve ctnl eşit duyarlõlõk ve özgünlüğe sahiptir. Böbrek yetmezlikli hastalarda ctnt yükselebilir ve yalancõ pozitif sonuçlara neden olabilir (56). Bu nedenle AMI şüphesi olan böbrek yetmezlikli hastalarda ctni daha iyi bir belirleyici olabilir (57). Kalp kasõ hasarõndan 4-8 saat sonra yükselmeye başlayan troponinler, saatler arasõnda en yüksek düzeylerine ulaşmaktadõr. ctnt dolaşõmda gün süre ile yüksek saptanõrken, ctni de görülen yüksek değerler 5-7 gün kadar devam etmektedir (58). Klinik sensitivitelerinin yüksek olmasõ; kalp dokusunda diğer markõrlara kõyasla yüksek düzeylerde bulunmalarõ ve sağlõklõ kişilerdeki dolaşõm düzeylerinin çok düşük olmasõna bağlõdõr (58). Spesifisitelerinin çok yüksek olmasõ ise, kalbe spesifik kardiyak troponin T (ctnt) ve kardiyak troponin I (ctni) izoformlarõndan kaynaklanmaktadõr. Bu nedenle iskelet kasõ hasarõna bağlõ olarak CK ve CK-MB de görülen yüksek değerlere bağlõ olarak gelişen sorunlar kardiyak troponinler için söz konusu olmamaktadõr (59). Kardiyak 14

15 troponinlerin dolaşõmdaki düzeylerinin 7-14 gün gibi uzun sayõlabilecek bir süreç boyunca yüksek seyretmesi, akut miyokard infarktüsü tanõsõ yanõsõra subakut miyokard infarktüsü tanõsõnda da kullanõmlarõna olanak sağlamakta ve laktat dehidrogenaz (LDH) izoenzimlerine duyulan ihtiyacõ ortadan kaldõrmaktadõr (53). Total Kreatin Kinaz ve İzoenzimleri Kreatin kinaz 2 alt üniteden oluşan bir dimerdir. Monomerler B (Brain=Beyin) ve M (Muscle=Kas) harfleri ile tanõmlanmaktadõr. Enzimin dimer şekli aktiftir. Monomerler üç farklõ şekilde bağlanarak farklõ kreatin kinaz izoenzimlerini oluşturur (60). Bu izoenzimler CK-BB (CK-1), CK-MB (CK-2), CK-MM (CK-3) tür (61,62). CK-BB (CK-1) beyin, prostat, kalõn barsak, akciğer, mesane, uterus, plasenta ve tiroid bezinde fazla miktarda bulunmaktadõr. CK-MM (CK-3) daha çok iskelet ve kalp kaslarõnda bulunmaktadõr. CK-MB (CK-2) farklõ derecelerde kalp kasõnda (CK aktivitesinin % ü) ve iskelet kasõnda (%5 den az) bulunur (61). Ayrõca CK-MB formu ince bağõrsaklar, dil, diyafragma, uterus ve prostat bezinde de küçük oranlarda bulunur (62). Serumda CK- MB aktivitesinin varlõğõ her zaman miyokard hasarõnõ göstermez. Birçok yöntem, sağlõklõ kişilerde de CK-MB yi saptayacak kadar hassastõr. Ayrõca CK-MB miyokard dõşõndaki dokulardan da kaynaklanabilir. İltihabi ve dejeneratif kas hastalõklarõ, travmatik lezyonlar, kardioversiyon, kardiyak kateterizasyon, cerrahi olaylar, zehirlenmeler, deliryum tremens, hipotiroidi, akut psikozda ve kadõnlarda doğumdan hemen sonra % 6 dan düşük CK-MB aktivitesi tayin edilebilir. Bu nedenle miyokard hasarõ tanõsõ klinik bulgulara, CK-MB aktivitesindeki yükselmenin derecesine ve paternine bakarak konmalõdõr. CK-MB total CK aktivitesinin % 5-6 sõndan düşükse miyokard hasarõ düşünülmez (1,63,42). Üç enzim karşõlaştõrõldõğõnda en yüksek substrat affinitesine sahip olanõ CK-BB (CK- 1) dir. En düşük olanõ ise CK-MM (CK-3) tür. CK-MB (CK-2) daha çok CK-BB (CK-1) e yakõn affiniteye sahiptir (60). Kreatin kinaz aktivitesi çizgili kasta, beyin ve kalp dokusundan daha fazladõr. Karaciğer ve eritrositlerde kreatin kinaz aktivitesi hemen hemen hiç yoktur (63). Miyokard infarktüsü sonrasõnda serumda total CK aktivitesi 4-6 saat içinde yükselmeye başlar. Serumdaki CK nõn çoğu CK-3 ten oluşmaktadõr. CK-3 teki artõş 18. ve 30. saatlerde doruk değere ulaşõr ve daha sonra 3. gün hõzla normale döner. Total CK aktivitesinin ortalama yükselişi referans üst sõnõr düzeyinin 7-12 katõ kadardõr. Total serum CK aktivitesi aynõ zamanda serum CK-MB (CK-2) aktivitesinin de artmasõ ile beraber bulunur ve göğüs ağrõsõ başladõktan yaklaşõk saat sonra maksimum düzeye ulaşõr. CK- MB (CK-2) nin yarõ ömrü CK-3 ten daha kõsa olduğundan total CK dan daha hõzlõ azalõr. Bundan dolayõ CK-3 aktivitesinde infarktüsten sonraki 48 saatte bir artma oluşmayabilir. Miyokard infarktüsünden sonra serum CK-MB (CK-2) aktivitesinin ortalama yükselişi referans üst sõnõrõn düzeyinden kat daha yüksektir (63). CK-MB (CK-2) enziminin MB-1 ve MB-2 formu vardõr. Miyokard infarktüsünde MB- 2 formu salõnõr. Miyokard infarktüsünün erken dönemlerinde MB-2 plazmaya çok az salõndõğõndan total CK düzeyi normaldir. İlerleyen saatlerde MB-2 düzeyi yükselir (64). Miyokard infarktüsünün erken tanõsõnda en önemli bulgu CK MB-2 / MB-1 oranõdõr, bu oran MB-2 lehine artmõştõr (64,42). CK-MB/CK oranõnõn >%5 olmasõnõn kalp kaynaklõ CK yükselmesini iskelet kaynaklõ yükselmeden ayõrt etmede faydalõ olacağõ kabul edilmekle birlikte bu her zaman geçerli değildir. CK-MB ayrõca dil, incebarsak, diyafram, uterus ve prostatta da mevcuttur. Hipotiroidi durumunda klirensin azalmasõna bağlõ olarak CK-MB plazmada yükselir (45). 15

16 Miyoglobin Miyoglobin, 153 aminoasitten oluşan ve merkezinde hem grubu içeren tek zincirli bir protein olup molekül ağõrlõğõ dalton büyüklüğündedir ve kas hücrelerine oksijen taşõr (65). Kalp ve iskelet kaslarõnda bulunur. Kardiyak spesifik değildir fakat nekrotik miyokardiyumda CK-MB'den daha erken salõnõr ve 2 saat içinde dolaşõmda artar. Serumdaki yüksekliği kõsa sürer (24 saat). Bu nedenle nondiagnostik EKG'si olanlarda, göğüs ağrõsõnõn ilk 4-8 saatinde miyoglobin yüksekliği diğer belirleyicilerle kombine edilmedikçe AMI lehine yorumlanmamalõdõr (66). İlk 2-3 saatte başvuran hastalarda özellikle miyoglobin + CK-MB izoformlarõ MI õn erken tanõsõ için en yararlõ testlerdir. Kardiyak spesifik troponinler göğüs ağrõsõnõn ilk 6 saatinde yükselmeyebilirler (67). Kardiyak spesifik olmamasõ ve maliyetinin yüksekliği, miyoglobinin yaygõn kullanõmõnõ engellemektedir. Laktat Dehidrogenaz Laktat dehidrogenaz, CK enzimi gibi kalp dõşõnda böbrekler, eritrositler, beyin, mide ve iskelet kasõnda yaygõndõr. LDH õn 5 izoenzimi vardõr, bunlardan LDH-1 ve LDH-2 izoenzimleri miyokard iskemisi tanõsõnda kullanõlõr. LDH-1 enzimi miyokard infarktüsünde ve lösemi gibi durumlarda yükselir. LDH-2 iskelet kasõ hariç vücudun diğer bütün dokularõndan ama en belirgin olarak kalpten salõnõr (68). Serum total LDH aktivitesi göğüs ağrõsõ başladõktan 8-12 saat sonra yükselir, saat sonra tepe değerine ulaşõr, yedi gün veya daha uzun süre yüksek kalõr. Aktivitedeki artõş genellikle referans değerinin üst sõnõrõnõn 3-4 katõ olmakla birlikte 10 katõ kadar da olabilir. LDH-1 izoenzimi kalp kasõna daha spesifik olduğundan tanõ koymada daha yararlõdõr (51). LDH-1 / LDH-2 oranõ 1 den büyükse miyokard nekrozunu gösterir (42). Normalde serumda LDH-2, LDH-1 den daha fazla miktarda bulunur. Miyokard infarktüsü durumunda ise LDH- 1, LDH-2 den daha fazla yükselir. Bu durum 7-10 gün içinde normale döner (69). Aspartat Aminotransferaz (AST) Miyokard infarktüsünün saatlerinde yükselmeye başlar, saatte pik yapar ve 2-5 gün yüksek olarak devam eder. Serum seviyeleri KKY de, karaciğer hastalõğõ durumunda, iskelet kasõ hasarõnda, miyokarditte, paroksismal taşikardi ataklarõnda, dissekan anevrizmada ve pankreatitte de yükseldiği için çok spesifik değildir (42). Aspartat transaminaz ölçümleri (AST) bugün artõk tanõ koymada daha az kullanõlmaktadõr (51). Diğer Serum Kardiyak Belirteçleri: Glikojen fosforilaz izoenzim BB (GPBB), miyozin ağõr zinciri (MHC), miyozin hafif zinciri (MLC) ve kalp yağ asidi bağlayõcõ proteinler (hfapb) ümit verici kardiyak belirteçlerdir. Bu belirteçlerden GPBB ve hfabp potansiyel bir erken teşhis imkanõ, MLC ve MHC ise, daha uzun bir tanõsal pencere imkanõ sunmaktadõr. Fakat CK-MB ve izoformlarõ, ctnt veya ctni gibi alõşõlmõş belirteçlerle karşõlaştõrõldõklarõnda tam olarak rolleri belirlenememiştir. AMI tanõsõnda rutin kullanõmlarõ şimdilik önerilmemektedir (70). 16

17 Üst referans limitin katlarõ AMI başlangõcõndan soraki günler Şekil 1 : AMI belirteçlerinin zamana göre değişimi Tablo II: Miyokard hasar belirteçlerinin özellikleri Belirteç Yükselme Zamanõ (saat) Ortalama zirveye ulaşma zamanõ (saat) Normal değerine Dönme zamanõ Takip şekli Ölçüm Periyodu HFABP saat ilk yatõş ve 4. saatte Myoglobin CTnl CTnT saat İlk yatõş ve 2 saatte bir gün ilk yatõş ve 6-9. saatte gün İlk yatõş ve 6-9. saatte 17

18 CK-MB saat ilk yatõş ve 6-9. saatte CK-MM doku izoformu saat ilk yatõş ve 2 saatte bir CK-MB doku izoformu ? ilk yatõş ve 2 saatte bir LDH gün ilk yatõş ve 24 saat sonra AMI nõn tanõsõnda kullanõlan kardiyak belirteçler: HFABP: Kalp yağ asidi bağlayan protein, CTnI: Kardiyak troponin I, CTnT: Kardiyak troponin T, CKMB: Kreatinin Kinaz enziminin MB izoenzimi, LDH: Laktat Dehidrogenaz, MATRİKS METALLOPROTEİNAZLAR Matriks metalloproteinaz (MMP) ailesi, ekstrasellüler proteinazlarõn önemli bir üyesidir. En önemli görevleri ekstrasellüler matriksin (ECM) yõkõmõdõr. Birçok fizyolojik ve patolojik proçeslere katõldõklarõ saptanmõştõr. Bu enzimler ECM in turnoveri, doku remodelingi, anjiogenez, morfogenez ve gelişimde oldukça esansiyel bir konuma sahiptir. MMP ler; emriyonik gelişim, ovulasyon, kemik remodelingi ve yara iyileşmesi gibi birçok fizyolojik olayda rol alõrlar. Aynõ zamanda bu enzimlerin hücre migrasyonu, invazyon, proliferasyon ve apopitoziste rol oynadõğõ bilinmektedir (71,72). MMP lerõn aktivitelerinde meydana gelen kontrolsüz artõşlarõn ECM degradasyonu yoluyla akut ve kronik hastalõklarõn patogenezinde rol oynadõğõ düşünülmektedir. MMP lerin aktivitesinin artõşõ kardiyak hastalõk, ateroskleroz, periodontal hastalõk, tümör hücre metastazõ ve artritler gibi birçok hastalõğõn patogenezinde etkili olduğunu gösteren çalõşmalar yayõnlanmaktadõr (71). Matriks metalloproteinazlar hakkõnda ilk bilgi Jerome Gross ve Charles Lapiere tarafõndan 1962 yõlõnda yayõnlanmõştõr. MMP lerin molekül ağõrlõklarõ kda arasõnda değişmektedir (73). Günümüzde MMP ailesinin 25 üyesi saptanmõştõr. MMP ler substrat spesifitesi, primer yapõsõ ve hücresel lokalizasyonuna göre 5 temel sõnõfa ayrõlõrlar, Bunlar; 1. Kollajenazlar 2. Stromelizinler 3. Jelatinazlar 4. Matrilsinler 5. Mebran-tip MMP ler (Mt-MMP) (Tablo III) (74,75). MMP ler yapõsal olarak incelendiğinde; aminoasit içeren sinyal peptit bölgesi, aminoasit içeren amino terminal propeptit bölgesi ve 170 aminoasit içeren katalitik bölgeden oluşur. Katalitik bölgenin aktif merkezinde çinko atomu ve çinko atomuna bağlõ korunmuş sistein aminoasiti bulunur. Katalitik bölge aynõ zamanda çinko-bağlayõcõ bölüm ve korunmuş metiyonin aminoasiti içerir. Bu bölge, MMP lerin stabilitesini ve enzimatik 18

19 aktivitesini korumak için katalitik çinko atomuna ek olarak yapõsal çinko atomu ve 1 ya da 3 tane kalsiyum atomu içerir (71,72,76) (Şekil 2). Bazõ MMP üyelerinde genel yapõya ek olarak farklõ bölgeler yer alõr. Jelatinaz sõnõfõna ait MMP-2 ve 9 kollajen ve jelatin etkileşimleri için gerekli fibronektin benzeri bölüm ve 210 aminoasit içeren C-terminal hemopeksin benzeri bölümden oluşur. Hemopeksin benzeri bölüm substrat spesifitesini belirlemede anahtar rol oynar. Ayrõca jelatinazlarõn yapõsõnda katalitik bölge ve C-terminal hemopeksin benzeri bölüm arasõnda prolince zengin bağlayõcõ bölge yer alõr (71, 72,76). Fibronektin Domain Katalitik Domain Menteşe Hemopeksin Domain Sitoplazmik uzantõ Membran bağlayõcõ Furin bölgesi Propeptit Sinyal peptit Şekil 2: Matriks metalloproteinaz domain yapõsõ (71,72,76 ). Grup Kollajenazlar Jelatinazlar Tablo III: Matriks metalloproteinaz ailesinin üyeleri (79). Üyeler MMP Numarasõ Ana Substratlarõ İnterstitial kollajenaz MMP-1 Fibriler kollajenler Nötrofil kollajenaz MMP-8 Fibriler kollajenler Kollajenaz 3 MMP-13 Fibriler kollajenler Kollajenaz 4 MMP-? Bilinmiyor Jelatinaz A MMP-2 Jelatin, Kollajen Tip IV-V, Fibronektin Jelatinaz B MMP-9 Jelatin, Kollajen Tip IV-V, Fibronektin Stromelizin-1 MMP-3 Laminin, Non-fibriler Kollajen, Fibronektin Laminin, Non-fibriler Kollajen, Stromelizin-2 MMP-10 Stromelizinler Fibronektin Matrilsin MMP-7 Laminin, Non-fibriler Kollajen, Fibronektin Stromelizin-3 MMP-11 α 1 proteinaz inhibitör (serpin) Mt-MMP ler Mt-1 MMP MMP-14 Pro-MMP-2, kollajenler, jelatin 19

20 Diğerleri Mt-2 MMP MMP-15 Pro-MMP-2, kollajenler, jelatin Mt-3 MMP MMP-16 Pro-MMP-2, kollajenler, jelatin Mt-4 MMP MMP-17 Pro-MMP-2, kollajenler, jelatin Metalloelastaz MMP-12 Elastin Enamelsin MMP-? Bilinmiyor Xenopus MMP-? Bilinmiyor Bilinmeyen MMP-19 Aggrecan MMP ler, nötral ph da aktif olan ve Zn +2 bağõmlõ endopeptidazlardõr. MMP ler sekrete edildiği gibi sentezlenir veya transmembran proenzim olabilir. Yada bir amino-terminal propeptidin çõkarõlmasõyla aktif hale dönüşürler. Propeptit yapõsõnda, enzimin aktif bölgesinde çinko ile sistein rezidülerinin etkileşimi enzimi latent formda tutar. Sistein swich mekanizmasõnõn tetiklenmesi ile bu etkileşimin kesilmesi enzimin aktivasyonu ile sonuçlanõr (71,72). MMP ler birçok farklõ hücrede sentezlenirler. MMP-1; makrofaj, monosit, fibroblast, keratinosit, kondrosit, hepatosit ve bir çok tümör hücresinden sentezlenir. MMP-8; kondrositler, sinovial fibroblastlar ve endotelial hücrelerden sekrete edilir. MMP-3 ve MMP- 10; fibroblastik hücreler, normal ve trasforme squamous epitelial hücrelerden sentezlenir. MMP-9; keratinosit, monosit, alveolar makrofajlar, PMN lökositler ve maling hücrelerin çoğundan sentezlenir (8,71,72). MMP lerin üyeleri ve etki ettikleri substratlar Tablo III de gösterilmiştir, Latent MMP lerin Aktivasyon Mekanizmalarõ Matriks degradasyonu yapabilmesi için MMP lerin proteolitik kõrõlma ile aktif forma dönüşmeleri gerekmektedir. Üç farklõ aktivasyon mekanizmasõ tanõmlanmõştõr (71). 1. Stepwise aktivasyon 2. Mt-MMP ler ile hücre yüzeyinde aktivasyon 3. İntrasellüler aktivasyon. Furin tarafõndan aktif hale getirilen birkaç üyenin dõşõnda inaktif zimogenler olarak hücreden salõnõrlar. Sekrete edilen prommp ler; SH reaktif ajanlar, civalõ bileşikler, reaktif oksijen ve denatüranlarõ gibi non-proteolitik ajanlar tarafõndan ve proteinazler tarafõndan in vitro da aktive edilirler. Tüm durumlarda Cyn-Zn +2 (sistein swich) etkileşiminin kesilmesi gereklidir ve bu aktivasyon stepwise aktivasyon olarak adlandõrõlõr (71,80). MMP nin stepwise aktivasyonu esnasõnda ilk adõm; plazmin, tripsin, elastaz ve kallikrein gibi bir proteinazlar ve diğer MMP ler ile gerçekleşir. Bu proteinazlarõn in vivo da çoğu potent patolojik aktivatörleri plazmin yoluyla olur (71,80). İn vitro ortamda 4-aminofenil merkürik asetat (APMA), hipokloröz asit (HOCL), okside glutatyon (GSSG) ve denatüranlar (üre, sodyum dodesil sülfat) gibi non-proteolitik ajanlar tarafõndan da gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Ayrõca aktive olan MMP ler de diğer prommp leri aktive edebilir. Örneğin membran bağõmlõ Mt-MMP ler hücre yüzeyinde pro-mmp-2 enzimlerini aktive edebilir (Şekil-3) (71,72,76). 20

21 Plazmin, MMP nin propeptit domeininin plazminojene hassas bölgesine atak yapar. Propeptitte konformasyonal bir değişiklik meydana gelir ve ikinci bir proteinaz (muhtemelen diğer bir MMP) ile hõzla kõrõlarak aktive edilir. MMP nin hücre yüzeyinde aktivasyonu, hücre migrasyonu esnasõnda ECM in degradasyonunda önemlidir. Bu olaya örnek membranda bulunan Mt1-MMP ile MMP-2 nin aktivasyonudur (Şekil-3). MMP leri bazõ üyeleri intrasellüler olarakta aktivasyona uğrayabilirler. Bu olaya örnek stromelizin (MMP-11) golgi ile ilişkili subtulisin benzeri proteinaz tarafõndan aktivasyonudur (71). Aktivasyon sõrasõnda amino-terminal propeptitlerin ayrõlmasõyla 10 kda civarõnda peptit kaybõna uğrarlar. Bu zimojen enzimlerin latent durumunu sağlayan; aktif merkezdeki çinkoya bağlanan korunmuş sistein aminoasitidir. Sistein aminoasitinin çinkodan koparõlmasõyla aktivasyon gerçekleşir (Şekil 2) (76,81). Kollajenaz-1 Stromelizin-1 Plazminojen Plazmin Ekstrasellüler bölge Hücre Membranõ İntrasellüler Bölge Şekil 3: Hücre yüzeyinde matriks metalloproteinaz aktivasyon kaskadõ (71,78). MMP Expresyonun Regülasyonu MMP lerin çoğunun expresyonu normal yetişkin dokularõnda düşük düzeyde bulunur. Bazõ fizyolojik ve patolojik remodeling proçeslerinde expresyonlarõ upregüle olur. MMP fonksiyonlarõ, hem gen aktivasyonu hem de protein aktivasyonu aşamalarõnda düzenlenir. MMP lerin transkripsiyonel regülasyonu, proksimal promoter bölgelerinde yer alan AP-1 düzenleyici eleman ile sağlanõr. MMP gen transkripsiyonu ekstrasellüler yerleşimli pek çok madde ile uyarõlabilir: mesela sitokinler (Interlökin 1-4), büyüme faktörleri (EGF, TGF-α, TGF-β1, TNF-α, basic fibroblast growth faktör ), hücre-hücre etkileşimleri ve hücre-matriks etkileşimleri gibi. Bu aktivatörlerin reseptöre bağlanmasõ ile an az 3 değişik sõnõf mitojen aktive-edilmiş kinazlar (MAP) tarafõndan sağlanan intrasellüler olaylar zinciri ile hücresel AP-1 transkripsiyon faktörü aktif hale geçirilir ve AP-1 cis elementine bağlanarak MMP geninin transkripsiyonunu sağlar (Tablo IV) (82,83). 21

22 MMP gen expresyonu onkojenik hücresel transformasyon, fiziksel stres, kimyasal ajanlar (forbol esterleri ve ilaçlar), sitokinler, büyüme faktörlerini kapsayan efektörler ile upregüle edilir ve süpresyon faktörleri ile(tgf-beta, retinoik asit, glukokortikoidler) ile down regüle edilir (Tablo-IV) (8). Tablo IV: TIMP ve MMP ekspresyonlarõnõn düzenlenmesi (8) MMP TIMP Tümör Nekroz Faktör-α (Doz bağõmlõ) Epidermal Büyüme Faktörü Trombosit Kaynaklõ Büyüme Faktörü basic Fibroblast Büyüme Faktörü Ölçülmedi İnterlökin-1 İnterlökin-6 Vasküler Epidermal Büyüme Faktörü Ölçülmedi CD40 Ölçülmedi Forbol esterleri Kortikosteroidler Ölçülmedi Retinoik asit Heparin Ölçülmedi İnterlökin-4 Transforming Growth Faktör-β a Interferon-γ b Ölçülmedi a: MMP-2 ve 9 u artõrõr, MMP-1 i azaltõr. b: hücre tipine spesifik Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörlerinin (TIMP) Yapõlarõ ve Fonksiyonlarõ MMP lerin proteolitik aktiviteleri hem non-spesifik (α-2 makroglobilin, α-1 antiproteaz gibi) hem de spesifik inhibitörler doku metalloproteinaz inhibitörleri ile engellenebilir (84). TIMP lar, 6 disülfit bağõ oluşturan 12 sistin rezidüsü içerir ve MMP lerin çinko içeren katalitik bölgelerine bağlanõrlar. MMP lerin TIMP lar tarafõndan inhibisyonu, 1:1 sitokiyometride ve nonkovalent şekilde gerçekleştirilir. Şu ana kadar tanõmlanan 4 farklõ grup TIMP mevcuttur (79,82). Dolaşõmdaki genel proteaz inhibitörlerinden biri α-2 makroglobulindir. Bu yapõ; enzimlere kovalent olarak bağlanarak 22

23 onlarõn yapõsõnõ değiştirir, kollajenin ve diğer matriks makromoleküllerinin parçalanmasõna engel olur (85). TIMP-1; 28,5 kda ağõrlõkta ve ilk olarak tavşan kemiğinden elde edilen bir glikoproteindir. Sonradan insan vücut sõvõlarõ ve dokularõnda da olduğu anlaşõlmõştõr. Bütün aktive kollajenazlarõ inhibe edebilir. TIMP-1: Mt-1-MMP ve MMP-2 dõşõndakileri inhibe eder. Fibroblast büyüme faktörü, trombosit kaynaklõ büyüme faktörü, forbol esterleri ve interlökin-1 gibi bir çok uyaran TIMP-1 in fibroblastlardaki ekspresyonunu artõrõr (86). TIMP-1, 92 kda luk jelatinaz sõnõfõndan olan pro-mmp-9 a bağlanõr. Bu ikili prommp- 9/TIMP-1 kompleksi bütün aktif MMP leri inhibe eder ve daha aktif stabil form olan üçlü prommp-9/timp-1/mmp kompleksi oluşur (85). TIMP-2, ilk kez melanom hücrelerinden izole edilen 21 kda ağõrlõkta non-glikolize bir proteindir. TIMP-2: MMP-9 dõşõndakileri inhibe eder. MMP-2 yi inhibe eder ve fibroblast gibi bazõ hücrelerde pro-mmp-2 ile birlikte sekrete edilir. Ancak alveolar makrofajlarda olduğu gibi tek başõna da sekrete edilebilirler (86). TIMP-3, meme kanserinden identifiye edilmiştir (86). TIMP-3; MMP-1,2,3,9 ve 13 ü inhibe eder. (87). TIMP-4: MMP-2,7 ve 9 u inhibe eder (81). Son zamanlarda insan kalbinde saptanan TIMP ailesinin son üyesi TIMP-4 ün de tümör invazyon ve metastazõnõ inhibe ettiği gösterilmistir (87). TIMP-3, %30 TIMP-1 ile %38 TIMP-2 ile homoloji gösterirken, moleküler klonlama sõrasõnda ilk kez keşfedilen 22 kda luk TIMP-4, %37 TIMP-1 ile %51 TIMP-2 ve TIMP-3 ile homoloji gösterir (81). JELATİNAZLAR Jelatinazlar, diğer MMP lerden farklõ olarak katalizör bölge ile aktif bölgesi arasõnda jelatin bağlayõcõ bölge içeren enzim grubudur. Jelatinazlar, Tip IV, V, VII, X, XI ve XIV kollajen, jelatin, elastin, proteoglikan kor proteinleri, myelin temel proteini, fibronektin, fibrillin-1, TNF-α, Interlökin-1β öncüllerini yõkma özelliğine sahiptirler. Bu grupta tip A ve tip B olmak üzere iki alt grup mevcuttur: Tip A jelatinaz, 72 kda olup MMP-2 dir ve keratinositler, fibroblastlar, endotel hücreler, kondrositler, osteoblastlar, monositler gibi pek çok değişik hücre ve transforme olmuş değişik hücreler tarafõndan üretilir. MMP-2 aynõ zamanda tip 1 kollajeni; MMP-9 ise asidik ortamda tip 1 kollajenin N-terminalini yõkarak ECM nin remodeling olayõnda önemli rol üstlenir (88,84). MMP-9 (Jelatinaz B), ilk olarak 1974 yõlõnda Sapota ve Dancemicz tarafõndan polimorfonükleer lökositlerden salgõlanan bir jelatinolitik enzim olarak tanõmlanmõştõr (Şekil 4). Daha sonra yapõlan çalõşmalarda 92 kda luk bir molekül olarak salgõlandõğõ, önce 87 kda olan bir inaktif maddeye ve sonra aktif form olan 82 kda veya 83 kda luk bir moleküle dönüştürüldüğü gösterilmiştir kda arasõnda değişen aktif formlarõda izlenebilmektedir. İn vitro olarak 4-aminofenil merkurik asit, stromelizin, MMP-2 ve plazminojen aktivatörleri hakkõnda halen yeterli bilgiye sahip değiliz. Yine in vitro koşullarda, doku metalloproteinaz-1 inhibitörü MMP-9 un işleyişini değiştirebilir. MMP-9, aktivasyonunu takiben, denatüre kollajen ve jelatin, tip IV ve V kollajen ve elastini de içeren pek çok ekstrasellüler matriks elemanõnõ yõkabilir. MMP-9, diğer bir jelatinaz olan MMP-2 ile substrat düzeyinde bir madde hariç oldukça benzerlik gösterir; MMP-9, kazeine karşõ oldukça spesifikken MMP-2 de bu duyarlõlõk bulunmaz (84). 23

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ

AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN BİR AYLIK SONLANIM NOKTASI İLE OLAN İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. DAHİLİYE KLİNİĞİ ( ŞEF VEKİLİ UZM. DR. HİKMET FEYİZOĞLU ) AKUT KORONER SENDROMU OLAN HASTALARDA BİRİNCİ ve ALTINCI SAATTEKİ PAPP-A DEĞERLERİNİN

Detaylı

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA SERUM FETUİN-A DÜZEYİ, KALP KAPAK KALSİFİKASYONU VE

Detaylı

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul HAFİF VE ORTA MİTRAL STENOZU OLAN HASTALARDA SOL ATRİAL HACİM İNDEKSİ VE İSTİRAHAT PLAZMA BNP DÜZEYLERİNİN EGZERSİZ TAHMİNİ PULMONER

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADIYAMAN POPULASYONUNDA IL-1β -511C/T POLİMORFİZMİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI FATIMA KÜBRA KAYA

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN KARACİĞER FİBROZİS DERECESİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLLERİ

KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN KARACİĞER FİBROZİS DERECESİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Gülbin ÜNSAL KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI TC SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4. GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. TURAN KARAGÖZ DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI AĞIR PREEKLAMPSİDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ,SOLUBL FMS BENZERİ TİROZİN KİNAZ-1 VE ENDOTELİN DÜZEYLERİ VE BUNLARIN

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIKLARI VE TROPONİNLER. Dr.Mustafa YILMAZ ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD 2004

KORONER ARTER HASTALIKLARI VE TROPONİNLER. Dr.Mustafa YILMAZ ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD 2004 KORONER ARTER HASTALIKLARI VE TROPONİNLER Dr.Mustafa YILMAZ ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD 2004 1 GİRİŞ: A.B.D de tıp ile ilgili davaların en sık olanı: Hatalı AMI tanısı Akut myokard enfarktüsü (AMI)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Füsun ERDENEN DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c

Detaylı

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul

T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul ACİL KLİNİĞİNDE DEĞERLENDİRİLEN GÖĞÜS AĞRILI HASTALARDA STRAİN EKOKARDİYOGRAFİNİN KULLANIMI DR.HÜSNÜ ATMACA Kardiyoloji Uzmanlık Tezi

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.İç Hastalıkları Kliniği Şef: Doç. Dr. Refik DEMİRTUNÇ SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat GÜCÜN UZMANLIK

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR Mart DENİZLİ - 2012 ii iii TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. MİTRAL ANÜLER KALSİKASYONUN ENDOTEL FONKSİYON BOZUKLUĞU, KAROTİS İNTİMA MEDİYA KALINLIĞI VE SERUM FETUİN-A DÜZEYİ İLE İLİ KİSİ

Detaylı