İÇİNDEKİLER. Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor. Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor. Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013"

Transkript

1

2

3

4 Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013 SAHİBİ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin ERKOÇ YAYIN KURULU Sami PAYZA Mustafa ÇEKİRDEK Fatih ILICAK Hüseyin ÇINAR Halil İbrahim ŞİRECİ Erdal GÖÇMEZ Nevzat DİRİ Ekrem ÖZER Muhammet YÜKSEKLER Cebrail ALDI İÇİNDEKİLER 22 YAYIN YÖNETMENİ Murat YÜREKLİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İzzettin OMAÇ İnönü Cad. PTT Yanı No:1 Malatya Tel: Fax: YAYINA HAZIRLIK AJANS ROZA Tel: Malatya SAYFA TASARIM Oktay GEZER REKLAM REZERVASYON Tel: BASKI Fersa Ofset Baskı Tesisleri Ostim 36. sok. No:5/C-D Yenimahalle - Ankara Tel: (pbx) Faks: Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor Ekonomi Bakanı Çağlayan Malatya Oda Dergisi ne özel açıklamalarda bulundu.

5 4 BA KANDAN MalatyaOda Art k büyüdü ümüzün fark na varma zaman 16 HABER te dünyan n en y kay s lar 28 VERG DÜNYASI Bahad r Alta E-Fatura Uygulamas n yazd. 32 DOSYA 2. OSB Malatya ya çok ey katt 36 ANAL Z Tar k Pektek n, kay s dak sorunlar n anal z n yapt. 42 SEKTÖR Malatya alabal kta söz sah b olmak st yor 46 YATIRIM Ç nl rman n Arguvan a yat r m öyküsü 50 HABER Sanay ve T caret Fuar na yo un lg 52 ÜLKE DOSYASI Akden z n yükselen gözde ülkes : TUNUS 56 TUR ZM Battalgaz Kültür Tur zm nde dd al 60 LEZ Z SAYFA. Hal l KILIÇ, kay s lezzetler n ele ald

6 Art k büyüdü ümüzün fark na varma zaman Ba kandan Fkr yürüten hemen herkes b r süred r, Dünya yen den kuruluyor tez n konu uyor. Dengeler n sürekl de t b r süreçten geç yoruz h ç ku kusuz. B reysel taleplerden toplumsal beklent lere kadar yen den b r yap lanma sürec n n ç nden geç yoruz. Ben bu h zl de m tan mlarken Türk ye de t ç n Dünya de yor tez n öne sürüyorum. Z ra, hem bölges nde hem de Avrupa B rl nde gelece n kaç n lmaz gücü hal ne gelecek olan Türk ye n n bu h zl ç k, güç denges n el nde tutanlar hem a rt yor hem de aç kças k zd r yor. Hasan Hüseyin ERKOÇ Yönet m Kurulu Ba kan N tek m N san-may s OECD n n büyüyen ülkeler l stes ne bakt n zda önümüzdek 5 y l da Türk ye n n büyüme h z n n yüzdel k oranla ABD den ve b rçok Avrupa ülkes nden daha h zl oldu unu görürsünüz. Ç nden hemen sonra yüzde 5 l k b r büyüme tahm n n n ster stemez hem ekonom k, hem s yasal elbette k hem de sosyal anlamda güç dengeler n alt üst edece muhakkak. O yüzden Türk ye n n geçm günlere ger dönmes ç n u ra anlar n çabas n elbette k anlayab l yoruz. Evet Türk ye büyüyor. Büyüdükçe esk elb ses dar gel yor ve bu dar elb se ster stemez rahats zl k yarat yor. Art k yüzy l n ülkes olmaya namzet b r ülken n sosyal-s yasal-ekonom k beklent ler n doru a ç kmas kadar ola an b r durum olamaz. Z ra, M s r da ya anan had seler 50 y l önces nden ya am olan Türk ye n n üzer ne son y llarda oynanan oyunlar n tutmamas n n alt nda halk n art k bu tür olaylar çok rahat ek lde çözmes nden kaynaklan yor. Türk ye art k büyüdü ünün fark na var yor. N tek m Avro bölges olarak b - l nen AB ülkeler nde b r taraftan küçülme devam ederken d er yandan s zl k ve borç stoku da ba n alm g d yor. Bugün Dünyan n en büyük ekonom s- ne sah p olan ABD, Japonya, Almanya, ng ltere, Fransa, g b ülkeler n gel rler sürekl dü mekle ve Türk ye n n de ç nde bulundu u Ç n, H nd stan, Brez lya g b ülkeler n gel rler ndek art se muhataplar n c dd anlamda rahats z etmekted r. Ekonom Bakan m z Say n Zafer Ça layan n Odam z Derg s ne verd özel röportaj nda u rakamlara d kkat ed n z lütfen; 2002 y l nda 72 m lyon dolar hracat yapan Malatya l m z y llar t bar yla hracat nda öneml gel meler kaydederek 2012 y l nda 283 m lyon dolarl k hracat yapan b r l hal ne gelm t r. Y ne 2002 y l nda Malatyadan 63 ülke ve gümrük bölges ne hracat yap l rken 2012 y l nda 95 ülke ve gümrük bölges ne hracat yap lm t r. Malatya n n 2002 y l nda 62 olan hracatç say s da 160 a yükselm t r. te bu ver ler b le Türk ye n n nereden nereye geld n n en büyük gösterges de l m? md önümüzde bu büyümen n sürdürüleb l rl n sa lamak ad na c dd ad mlar n at lmas gerekmekted r. Bu büyümen n sekteye u ramamas ç n, Türk ye n n yen anayasas n tüm kes mler kapsayan, daha fazla özgürlük çeren, b reysel hak ve özgürlükler n AB standartlar n n çok çok ötes nde oldu u, toplumsal talepler n yer ne get r ld, kültürel ve sosyal haklar n tam anlam yla uygulan l r oldu u, gerçek anlamda b r sosyal devlet olgusunun olu tu u sürece ülkem z el b rl le get rmem z gerek yor. una yürekten nan yorum; Art k önümüzdek yüzy l Türk ye n n güçlü olaca b r yüzy l olacakt r. Bunun ç n herkes g b b z de ta n alt na gövdem z koymaya haz r z. De erl Üyelerem z; Teveccühler n z le b r kez daha yönet m kurulu üyeler m z le s ze h zmet verece z. Seç m sürec çer s nde de nd m b r sözü burada y nelemek st yorum. Bu seç mler esnaf n, tüccar n, sanay c n n seç m d. Ya and ve b tt. Art k önümüze bak yoruz. Seç mlerde duyarl olan herkese ükranlar m b r kez daha sunuyor, Ramazan Bayram n z tebr k ed yorum. Sayg lar mla 4 MALATYA ODA

7 Kay s Ç kmaz Sokak olmamal Kay s da hasat dönem n ger de b rak yoruz. Bereket n ve sosyal adalet n s mges hal ne gelen ve yaz aylar n n ferahlatan meyves olarak olmazsa olmaz m z kay s n n ç nde bulundu u hal- pür melal n s zlerle b r kez daha payla makta fayda görüyorum. Her ne kadar ekonom k b r de er ta sa da sosyal kent kavram n n olu mas nda en öneml b rkaç ayaktan b r n olu turuyor kay s m z. Üret - yoruz, sat yoruz, tüket yoruz, kazanç elde ed p b r y l huzurlu geç r yoruz. Allah n b ze sundu u en büyük lütu ardan b r h ç üphes z. B r y l boyunca her üret c n n gözü g b bakt ve hasat dönem nde az veya çok( Allah ne verd yse) toplad m z kay s m z üzer nde art k Malatya n n bel rley c b r güç hal ne gelmes kaç n lmazd r. Mecl s Ba kan ndan Sami Payza Mecl s Ba kan Üret c den, hracatç s na kadar herkes n el ele ver p, kay s n n daha da güçlenmes ç n sa l kl b r mekan zma olu turmas gerek yor. Üzülerek bel rtmek gerek r k bugün hala on y llar n b r kt rd sorunlar konu uyoruz. Çözüm noktas nda b r ad m atam yoruz. Z ra çözüm olu turman n kaç n lmaz öncel dünya pazarlar nda bel rley c olmaktan geçer. Y llar önce ya anan genel sorunlar bugün hala ç kmaz n en öneml nedenler n olu turuyor. Hâla; Ürünü toplarken, paketlerken, satarken esk usuller m zden vazgeçem yoruz. Hâla arac ülkeler kullan p, Avrupal lar, sra ll ler bu ürün üzer nden zeng n ed yoruz. Onlar zeng nle t kçe de bu ürünün gerçek sah pler olan Malatyal üret c ler fak rle yor. Ürett m z ürünün sah b olamama hastal m z hala devam ed yor özetle Bugün Kay s lob s n n olu mamas hala tüm bu ç kmaz sorunlar n temel n olu turuyor. B rl kte harekete edememe g b b r hastal a sah p olan Kay s cam as n n bu tür s k nt lar kend ne dert etmes zaman art k gelm geçmekted r. Z ra, Her türlü sa l k raporuna ra men dünya p yasalar nda b ze uygulanan 2000 PPM s n r, üret c y b kt rm ve bahçeden taze ürün olarak de er n n çok çok alt nda sat a sevk etm t r. Kay s le l nt s olan olmayan herkes n art k aynaya bakmas gerek yor. Evet kay s m zda kükürt sorunu vard r. Kay s m zda ambalaj sorunu vard r. Kay s m z n sa l a olan katk lar n yeter nce anlatamama sorunumuz vard r. Ürünümüzü sudan ucuz satma sorunumuz vard r. Dünya pazarlar nda yeter nce söz sah b olamama sorunumuz vard r. Art k kay s da, dünya standartlar nda b r çözüm oda olu turulmal d r. Ar-ge den tan t ma kadar olan süreçte daha akl ba nda b r koord nasyon sa lanmal d r. Bugün sa l k noktas nda fa kayna olarak n teled m z kay s n n hala b l msel derg lerde yay nlanm ve ba rsaktan, s nd r m s stemler ne kadar uzanan faydalar konusunda c dd makalelere ht yac m z var d ye dü ünüyorum. Dünya ya mal olmu b r T p Merkez n n kay s üzer nde yapaca b l msel b r çal ma em n m k, Dünya pazar ndak söz sah pl m z de ster stemez art racakt r. Dünya pazarlar ndak kay s n n yat n n Malatyada bel rlenmes zaman art k gelm t r. Bunun ç n Malatya T caret ve Sanay Odas olarak bu yolda yap lacak her türlü çal maya deste m z n tam oldu unu b r kez daha bel rt r, Mübarek Ramazan ay n z ve Ramazan Bayram n z tebr k eder m. MALATYA ODA 5

8 Odam zdan Haberler Çalık, Topçu ve Wijeratne den Erkoç a ziyaret Çalık Holding Yönetim Kurulu Bharathi Wijeratne, Gezi Başkanı Ahmet Çalık, Türk Parkı olaylarını değerlendirdi. Hav a Yolları Yönetim Kurulu Wijeratne, bu olayların Türk Başkanı Hamdi Topçu ve Sri halkını birbirine daha da Lanka Ankara Büyükelçisi kenetlediğini belirterek, Bir Bharathi Wijeratne, Malatya Türk gibi düşünerek diyorum Ticaret ve Sanayi Odası Yöne - ki, Türkiye nin gelişmesinden tim Kurulu Başkanı Hasan rahatsız olan büyük ülkel - Hüseyin Erkoç u makamında erin oyununa Türk halkı ziyaret etti. gelmeyecektir dedi. Malatyalı Vali Vasip Şahin in de iş adamları ile de iş köprüsü katıldığı ziyarette konuşan kurmak istediklerini belirten Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Wijeratne, Malatya ile Sri Lanka da bir şehri kardeş şehir yapmak iste - diklerini sözlerine ekledi. İş Adamı Ahmet Çalık ise Malatya nın önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla yatırım alan bir kent olacağını gördüklerini belirtti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ise, Erkoç a yeni görevinde başarılar diledi. Emiroğlu: Malatya için el ele vereceğiz Memleketimiz her yönüyle güzelleşiyor. Geçmişte yapılan hizmetlerin bugünde kesintisiz devam etmesi Malatyamızı daha da ileri noktalara götürecektir. Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yöne - tim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç u makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Malatya nın her geçen gün yıldızı parlayan şehir haline geldiğini belirten Emiroğlu, Memleketimiz her yönüyle güzelleşiyor. Geçmişte yapılan hizmetlerin bugünde kesintisiz devam etmesi Malatyamızı daha da ileri nok - talara götürecektir. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odası na büyük görevler düşüyor. Ben bu vesile ile başkanımıza görevinde yeniden başarılar diliyorum dedi. Malatya nın başarılı olması için kaçınılmaz olan gerçeğin birlik v e beraberlikten geçtiğini belirten Erkoç ise şunları söyledi, Bizim kalkınmamız, büyümemizin altında birlik ve beraberliğimiz yatıyor. Özellikle Malatya Eğitim Vakfı bu noktada bizim için değerli. Ben Sayın Bakanımızın da geçmişte olduğu gibi bugün de MEV e ve Malatya ya çok şeyler kazandıracağına yürekten inanıyorum Ziyarete Emiroğlu nun yanı sıra, MEV eski genel başkanı Şaban Taçyıldız, Malatya Şube Başkanı Necdet Narin, Yönetim kurulu üyeleri Ethem Kanat,Naim Kayısıcı ve Özkan Başdemir de katıldı. 6 MALATYA ODA

9 DURAN, GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Şube Müdürü olarak 1991 yılından beri görev yapan Abdullah Duran genel sekreter yardımcılığına atandı. Makine Mühendisi Abdullah Duran uzun süreden beri Sanayi Şubesi Müdürü olarak görev yapıyordu. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde mastar yapan Duran, Kapasite raporları başta olmak üzere, sanayi envanterleri konusunda da çalışmalar yapıyordu. Duran, Yönetim Kurulu kararı ile 10 Temmuz 2013 tarihinden itibaren genel sekreter yardımcısı olarak yeni görevine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Uluslararası Arenaya Servis Edildi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ortamı olursa yatırımcı gidiyor. Olaylar, tüm bunları sabote Olaylar, tüm bunları sabote etti. Kimse kazanmamıştır. Ak - etti. Kimse kazanmamıştır. Ak - sine, Türkiye hak etmediği bir sine, Türkiye hak etmediği bir çerçevede uluslararası arenaya çerçevede uluslararası arenaya servis edilmiştir. Bu anlamda servis edilmiştir. Bu anlamda itibarı da zedelenmiştir dedi. itibarı da zedelenmiştir. Malatya Valiliği ni ziyaret ettikten sonra yürüyerek Malatya kiye ekonomisi ve demokra - Ama her şeye rağmen Tür - Ticaret ve Sanayi Odası na (MTSO) geçen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada Gezi Parkı olaylarına değindi. Bakan Şimşek, Bir konuda gösteri yapılması demokrasinin teme - lidir. Demokrasi için olmazsa olmazdır. Ama çıkıp öyle görüntüler meydana getiriliyor ki, şehirlerin yakılıp yıkılması, dışarıya servis edilmesi maa - lesef hem özel sektöre, hem kamuya, hem ülkenin itibarına, ihracatına, turizme ve ülkenin geleceğine çok büyük darbe sisi iyi yerdedir. Sorunları da çözmek için bir irade ortaya koşmuştur dedi. MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, 5084 sayılı Teşvik Yasası 2012 deki gibi değil. Farklı bir uygulama getirdiniz. Ama ben diyorum ki, bölgenin gelişimi ve istihdamın arttırılması için ciddi desteklere yatırımcının ihtiyacı vardır. Terörün noktalanmasıyla yatırım atağına geçecek bu bölge için teşvik hayati önem arz ediyor. Ayrıca, teşvikte 6. olmuştur. Huzur, güven, istikrar Bölge nin avantajlarının aynısı çok önemlidir. Ben Batman Malatya da da uygulanır diye milletvekiliyim. Yıllardır düşünüyoruz diye konuştu. oralara çok ciddi teşvikler Erkoç, ziyarette Bakan verildi. Sadece teşvik tek başına Şimşek e tepside kuru kayısı yetmiyor. Ancak huzur ve güven hediye etti. Odam zdan Haberler Donanımlı insan aranır Malatya Ticaret ve Sanayi Donanımlı insan aranır Odası nın (MTSO) düzenlediği insandır diyen Yrd. Doç. Dr. Stratejik İnsan Kaynakları Düşükcan, insanların kend - Yönetimi semineri başladı. MTSO Salonu nda düzen - lenen seminerde konuşan Yrd. Doç. Dr. Muhammet Düşükcan, insan kaynakları yönetimi konusunda bilgiler aktardı. İnsanların kendile - rini yetiştirip, yetiştikleri alanda çalışmaları gerektiğini söyleyen Düşükcan, Elazığ da bir tanıdığım vardı, mermer fabrikasında veteriner isini çağın gereklerine göre yetiştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Düşükcan, eleman seçiminin önemli olduğunu vurguladı. Elemanların sorunları ile uğraşan şirketin beklenen başarıyı sağlayamayacağına dikkat çeken Düşükcan, profesyonel çalışmaya ve istişareye önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Malatya merkezli, Malatya, fakültesi mezunu bir tanıdığını Elazığ, Bingöl ve Tunceli yönetici yapmıştı. Güvenilir illerinin bağlı bulunduğu insan diyordu. Ama kişi ancak Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) uzmanlaştığı, mezun olduğu desteği ile düzenlenen seminer bölümle ilgili işte çalışırsa 3 gün sürdü. Seminer sonunda daha başarılı olur dedi. katılım sertifikası verildi. MALATYA ODA 7

10 Mecl s EFFAF B R MECL S OLACA IZ Erkoç, Yen dönemde aç k ve e af olmay b r kez daha tey t ed yorum. Aç k e af b r ek lde olaca m z, her konuda b ze sorunlar n z ve talepler n z aktarab lece n z, ele t r lmes gereken konularda da h ç çek nmeden ele t r yapman z s zlerden bekl yorum d ye konu tu. Malatya T caret ve Sanay Odas (TSO) Ba kan Hasan Hüsey n Erkoç, yen dönemde Mecl s Üyeler n n görev yapaca sektör kom syonlar kuracaklar n aç klad. Malatya TSO da seç m sürec n n sona ermes n n ard ndan olu turulan TSO Mecl s, yen dönem lk toplant s n yapt. TSO Salonu nda TSO Mecl s Ba kan Sam Payza n n ba kanl nda gerçekle t r len toplant da konu an TSO Ba kan Hasan Hüsey n Erkoç, Malatya TSO nun 90. kurulu y ldönümünde bulundu unu hat rlatarak, Malatya TSO 1923 y l nda kurulmu. 90. kurulu y l nda Malatya T caret ve Sanay Odas na yen b r b na kavu turman n mutlulu u ç ndey z. n allah planlamam z Eylül ay sonu t bar yle yen b nam zda, daha gen z k mkanlar çer s nde, daha gen alanlarda Malatya ya h zmet etmen n mutlulu unu ya ayaca z. Mevcut b nam z Malatya n n büyük eh r olmas le b rl kte b na olarak tems l noktas nda yeterl görünmüyor ded. Erkoç, Yen dönemde aç k ve e af olmay b r kez daha tey t ed yorum. Aç k e af b r ek lde olaca m z, her konuda b ze sorunlar n z ve talepler n z aktarab lece n z, ele t r lmes gereken konularda da h ç çek nmeden ele t r yapman z s zlerden bekl yorum d ye konu tu. Yen dönemde TSO Mecl s nde üyeler n görev ald sektör kom syonlar kurulaca n aç klayan Erkoç unlar söyled : Malatya n n t caret n n b rl ktel ad na yap lmas gereken, olu turulmas gereken kom syonlar olu turup, Mecl s tek arkada lar m z bu göreve ver p, bu görev yer ne get r rken de y ne raporlar haz rlayarak b ze yön göstermeler n arzu ed yoruz. Daha çok ün vers te-sanay b rl n ehr n kalk nmas ad na öne ç kartmam z gerekt n de vurgulamak st yorum. Çünkü art k günümüzdek emek yo unlu undak ten çok novasyon ded m z teknoloj ürünler ne Malatya n n yönelmes gerek yor. Bu noktada ün vers te le c dd anlamda b rl ç nde olmam z gerek yor. Ün vers te le bugüne kadar Teknokent kurduk, Tekmer olu turduk, Teknoloj Transfer Merkez n olu turduk. TSO Mecl s nde yen dönemde kurulacak olan kom - syonlar aras nda d fuar ve organ zasyonlar ç n D l k ler Kom syonu nun da olaca n bel rten Erkoç, Mecl s Üyeler nden kend sektörler ndek üyeler n sürekl z yaret ederek, sorunlar Mecl s e ta malar n sted. 8 MALATYA ODA

11

12 Kömürhan a ikinci köprü Malatyadan Katıksız ekmek uygulamasına geçilmedi Öncellikle uncuların kepekli un çıkarması gerekiyor. Tuz, un, su ve maya kullanılarak ekmek çıkarılıcak AKMAN A VEFA! Malatya ile Elazığ arasında Fırat Nehri üzerinde Kömürhan da yeni yapılacak olan köprünün yapım ihale - sinin gerçekleştirildiği bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdür Yardımcısı M. Ali Sabaz, Malatya- Elazığ yolunda 578 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü bağlantı tüneli ile yolu yapım projesi ihalesi 29 Mayıs 2013 tarihinde ihale edildi. İhale süreci devam ediyor dedi. İnşaat çalışmalarına bu yıl başlanacak olan Kömürhan Köprüsü nün 3,5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Mevcut ulaşımın sağlandığı Kö - mürhan Köprüsü nün ise işlevini sürdüreceği bildirildi. Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi Malatya da katkısız ek - mek uygulamasına henüz başlanmadığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, İlimizde katkısız ekmek uygulamasına tamamen başlanmadı. Önümüzdeki hafta uygulamaya başlamayı planlıyoruz dedi. Birçok ilde 1 Temmuz da başlayan katkısız ekmek uygulamasına Malatya da un fabrikalarının kepekli un üretimine başlamamaları nedeni - yle henüz geçilmediğini söyleyen Büyükelçi, Öncelikle uncuların kepekli un çıkarması gerekiyor. Tuz, un, su ve maya kullanılarak ekmek çıkarılacak diye konuştu. Ramazan ayı dolayısıyla zam talepleri olmadığını söyleyen Mehmet Büyükelçi, Malatya da her zaman pide olduğu için ve geçen ay da fiyat ve gramaj ayarlaması yapıldığı için Ramazan da ekmekte herhangi bir zam konusu gün - demimizde değildir şeklinde konuştu. Prof. Dr. Naim Akman ın adı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu na verildi. Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu nun ku rucu Dekan Prof. Dr. Naim Akman ın adını İİBF Konferans Salonu na vermesi münasebetiyle düzenlenen törende, akademik yılı İnönü Üniversitesi ve İİBF birincisi Hatice Akpunar a da Kurulu nun oybirliğiyle aldığı kararla kurucu dekan olarak fakültelerinde görev yapan ve 2007 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Naim Akman ın isminin konferans salonuna ver - ilmesinden mutluluk duydum dedi. Prof. Dr. Tikici, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin kurulup gelişmesinde büyük emekleri bulunan hocayı saygı ve rahmetle andıklarını belirtti ve anılarını paylaştı. Tikici, akademik yılı ödül verildi. Törene, Dekan Prof. Dr. Mehmet Tiki - İnönü Üniversitesi birincisi ve aynı ci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Karabulut ve öğretim üyeleri katıldı. Fakültesi birincisi Hatice Akpunar ı Törende konuşan İktisadi ve İdari da başarısından dolayı tebrik etti ve Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İİBF adına kendisine hediye verdi. Mehmet Tikici, Fakülte Yönetim 10 MALATYA ODA

13 Yapı denetiminin dünü bugünü tartışıldı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Emin Tursun, Malatya da yapı denetiminde istenilen düzeyde değiliz. Olması gerekenin ancak yüzde 60 larındayız dedi. Ticaret ve Sanayi Odası Salonu nda, Teknik Eksen Derneği tarafından, Piyasa Gözüyle Yapı Denetimin, Dünü, Bugünü ve Yarını konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda açılış konuşması yapan Teknik Eksen Derneği Başkanı Çevre Mühendisi Gülsüm Gemici, derneğin kuruluşu ile ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Emin Tursun, Malatya nın deprem kuşağında bulunması nedeniyle yapıların sağlam olması yönündeki görüşlerini dile getirdi. Van depremini hatırlatan Emin Tursun, binaların sağlam yapılması konusunda - her kesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Yapı denetiminin 1999 körfez depr - eminden sonra daha ciddi bakılmaya başlandığını söyleyen Tursun, Malatya da 21 yapı denetim firmasının aktif çalıştığını dile getirdi. Emin Tursun, denetim firma sayısının artmasıyla istihdam miktarının arttığını da ifade etti. Müteahhitlerin genelde ekonomik baktıklarını, ancak teknikçilerin işlerini sağlam yapması gerektiğini söyleyen Tursun, Taviz veren risk alır. Taviz vermeyiniz, eninde sonunda karşınıza çıkar. Belediye imzalamış demeyin ve işinizi sağlam yapınız. Belediyenin imzalaması sizin sorumluluğunuzu ortadan kaldırmıyor diye konuştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nde Görevli Elektrik Mühendisi Atilla Meral ile İl Özel İdaresi nde İnşaat Mühendisi Züleyha Türksoy, yapı denetimiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Çakır: Mania Planı inşaat sektörünü durdurdu Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mevcut mania planından yaklaşık 300 bin kişinin yapı hakkı yönünden etkilendiğini belirtti. 3 Temmuz Çarşamba günü Tem - muz ayı olağan toplantılarına başlayan Malatya Belediye Meclisi, gerçekleştirdiği 2. birleşimle Tem - muz ayı çalışmalarını tamamladı. Belediye Meclis Salonu nda Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında yapılan 2. Birleşimde gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan kadro iptal-ihdası, özel güvenlik izni, işletmeciliği Malatya Belediyesi uhdesinde kalan Orduzu D tipi kent ormanı ve C tipi mesire alanı olarak tescilli yerlerde sınırlı ayni hak tesisi ile Belediye hizmet binası yanındaki alanın park ve ibadet yeri olarak düzenlenmesi hususundaki imar komisyonu raporu maddeleri kabul edildi. Belediye meclisi, özellikle inşaat sektöründe önemli sorunlar yaratan mania planı ile ilgili olarak imar komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüşerek kabul etti. Rapor doğrultusunda, doğal mania olarak kabul edilen kotu ile mania tehdit çizgilerinin son halkasını teşkil eden bin 265 kotundaki tabii zemin arasının doğrusal olarak birleştirilmesi neticesinde oluşan ve gölgeleme metodu olarak -ni telendirilen yöntemle imar durumu ve inşaat ruhsatlarının verilmesi uygun bulundu. Mania planı ile ilgili maddenin görüşülmesi sırasında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı ancak buraya genellikle askeri helikopterlerin indiğini, Ahmet Çakır, mania planına göre 9 mevcut mania planından yaklaşık 300 bin kişinin yapı mahallenin zemin seviyesinde -ma hakkı yönünden etkilendiğini söyledi. nia planı içerisinde kaldığını kayd - Çakır, ilgili mercilere müracaat ederek söz konusu ederek, bu planın Malatya ve imar havaalanının yoğunlukla helikopter iniş-kalkışları planı ile zıt düştüğünü, bu yüzden için kullanıldığını aktardıklarını ve burasının yeniden de önemli bir oranda inşaatın durma düzenlenerek helikopter pisti olarak belirlenmesini noktasına geldiğini belirtti. istediklerini açıkladı. Başkan Çakır ayrıca, mania planının Belediye meclisi gündemdeki diğer imar maddelerini yapıldığı Tulga Havaalanı nın de görüşerek bazılarını karara bağlarken, bazılarını da büyük uçaklara göre hesaplandığını, komisyona havale etti. Bu taylara paha biçilmez! Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) TL ye satın aldığı 2 yaşındaki Arap tayı Pe - Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi nde vlivantay izlerken, ihalenin en pahalı üçüncü yetiştirilen safkan Arap koşu tayları, Kara - tayı 88 bin TL ye yine Mevlüt Tanyiğit in satın cabey Tarım İşletmesi nde açık artırma ile aldığı Oğuzhanbey isimli 1 yaşındaki erkek satıldı. Arap tayı oldu. İhalede doğumlu 73 safkan Arap Taylar en düşük 15 bin TL ye alıcı bulurken, tayı satışa sunuldu. Çok sayıda at meraklısının açık artırmaya çıkarılan 73 taydan 39 u satıldı. katılımıyla başlayan satışlarda günün en pahalı İhaleden 1 milyon 511 bin TL gelir elde edildi. tayı İlhan Akar ın 135 bin TL ile satın aldığı İhale sonunda yapılan çekilişle, Telli Turnam Hülagühan isimli 2 yaşındaki erkek Arap isimli 2 yaş dişi tay, ihalenin en pahalı tayını tayı oldu. Bu tayı Mevlüt Tanyiğit in 100 bin satın alan İlhan Akar a hediye edildi. MALATYA ODA 11

14 Malatya T caret ve Sanay Odas Mecl s Albümü SAM PAYZA Mecl s Ba kan HASAN HÜSEY N ERKOÇ Yönet m Kurulu Ba kan MUSTAFA ÇEK RDEK Yön. Krl. B k. Yrd. FAT H ILICAK Yön. Krl. B k. Yrd. HAL L BRAH L REC Yön. Krl. Üyes HÜSEYIN ÇINAR Yön. Krl. Üyes NEVZAT D R Yön. Krl. Üyes ERDAL GÖÇMEZ Yön. Krl. Üyes MUHAMMET YÜKSEKLER Yön. Krl. Üyes EKREM ÖZER Yön. Krl. Üyes CEBRA L ALDI Yön. Krl. Üyes AL SEYD ÜNLÜ Mecl s B k. Vek l ÖMER D NÇ Mecl s B k. Vek l BATUHAN DEM REL Mecl s D van Üyes ENVER GELERI Mecl s D van Üyes AHMET GÜR AHMET TARIK PEKTEK N ABDULKAD R ÜZMEZ AYDIN ELMAS AYTUNÇ NAR N

15 Malatya T caret ve Sanay Odas Mecl s Albümü BAHATT N ZENG N ABDULLAH ÖNGENLI BAYRAM ALAATT N ÖZSOY B LAL ARI CELAL ABBAS KARADUMAN CELALETT N D LTEM Z CEM L YILDIRIM C HAT KAYLI AD L GÜNTAN ERDAL PAK EREL KARAGÖZ ERGÜN KILIÇ EROL ELB R GÖKHAN GÖKBULUT HACI EM N ILICAK HAL L BRAH M REC HASAN DÜNDAR LHAN AKSO AN RFAN DEM R SMA L HAKKI PEKEL az ne

16 KÜR AT CÜCEMEN MEHMET ACAR MEHMET AKIN CANBAY MEHMET AYHAN ALTINOK MEHMET DURSUN MEHMET KARABULUT MEHMET KARAKAPLAN MEHMET TOSUN MURAT GÜMÜ MURAT ÖZHÜSREV MUSTAFA I IK MUSTAFA KÖSE MUZAFFER ALAN MUZAFFER ER AN NURETT N BÜKTE O UZHAN ATA SADIKO LU ABDULLAH ENG N ÖMER FARUK TOPGÜL ÖZCAN MERCAN REMZ BENT

17 RE AT AKBULUT SA T SÜRMEL SELÇUK OTLU SIDDIK TA SUAT HAMD GÜL EN AH N DO AN EMSETT N TÜDÜN EMS ALKAN EVKET SAL K TURGAY AKSO AN TURGAY DEM RHAN YAS N ERO LU YÜKSEL HAKAN ER Z YA AYHAN SIDDIK ÖZDEM R D s pl n Kurulu Ba kan YALÇIN GEY K D s pl n Kurulu B k. Yrd, MURAT TOKMAK D s pl n Kurulu Üyes FATIH SA B SÖZEN D s pl n Kurulu Üyes SELAM ÖZEN D s pl n Kurulu Üyes MEHMET AD L TUTAN D s pl n Kurulu Üyes

18 Haber TE DÜNYANIN EN Y KAYISILARI Üret p pazara ç kart p sonradan umdu unu bulamamak kolay b r de l. Onlar anl yoruz. Ama bu t car b r ürün ayn zamanda. Buna e er b z üret m nden pazarlamas na kadar gereken önem ve eme ver rsek, mutlaka b z sev nd recekt r, yüzümüzü güldürecekt r Malatya Genel Sanay ve T caret Fuar le Uluslararas Kültür Sanat ve Kay s Fest val nde düzenlenen En y Kay s Yar mas na 228 ç ftç kat ld. Dünyan n kay s yet t r c l n el nde bulunduran Malatyada, Kay s Fest val kapsam nda M m Park fuar alan nda En y Kay s Yar mas yap ld. Hac Hal lo lu ve Kabaa kategor ler nde düzenlenen yar mada Hac Hal lo lu kategor s nde 117 ç ftç, Kabaa kategor s nde 111 ç tç yar t. Yar man n aç l nda Z raat Odalar ad na konu an Yaz han Z raat Odas Ba kan Yunus K l ç, Malatya ç ftç s olarak 2013 y l hasat dönem etk nl kler n buruk b r sev n- çle ya yoruz. Çünkü b r y l boyunca bahçeler ne emek veren, laç, gübre atan, budama ve sulama yapmak suret yle y lda b r kez olan hasat dönem nde ç ftç ler m z yüzde 50 s don ve dolu afet neden yle bahçeler n n alt na g demem t r. Ç ftç ler m z Tar m Kred, Z raat Bankas, Sulama B rl ve TEDA a borçlar n ödeyemed kler nden cral k duruma dü mü tür ded. G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Al Selv se, l n ya kay s kapas tes n n 700 b n tona, kuru kay s üret m kapas tes n n 170 b n tona ula t n bel rterek öyle konu tu: 16 MALATYA ODA

19 HACI HALİLOĞLU KATEGORİSİNDE MEHMET ALİ AKSOY KABAAŞI KATEGORİSİNDE HACI BORA BİRİNCİ OLDU Haber Bu y l lkbahar geç donlar kapas tey olumsuz etk lem ve geçen y la göre rekolte oran nda azalm t r. Kay s üret m nde y kay s n n yan nda hraç etme oran çok dü ük olan kay s n n da de erlend r lmes gerekt n fade eden Beled ye Ba kan Ahmet Çak r, unlar söyled : B z bu para etmeyen, yan ç ftç n n hasad n dah kar layamaz ded m z ürünlernde de erlend rmes ç n beled ye olarak b r çal ma çer s ndey z. Beled ye Esenl k rket n n yapm oldu u çal ma sonucunda z b l te raporlar haz rland, yat r m raporlar haz rland. n allah Organ ze Sanay Bölges nde yakla k 100 dönüm b r alan üzer nde Meyve Suyu Konsantre Fabr kas n kurmay planl yoruz. Bütün z b l te raporlar haz r. Bu y l temel n atmay planl yoruz. Burada ürett m z meyve suyu konsantreler n meyve suyu üreten fabr kalara verece z. Bu Malatya ç n büyük b r eks kl kt. Bu eks kl n allah Beled ye Esenl k rket m z arac l le kar lam olaca z Val Vas p ah n se ç ftç ler n zor b r yapt klar n bel rterek sözler n öyle sürdürdü: Üret p pazara ç kart p sonradan umdu unu bulamamak kolay b r de l. Onlar anl yoruz. Ama bu t car b r ürün ayn zamanda. Buna e er b z üret m nden pazarlamas na kadar gereken önem ve eme ver rsek, mutlaka b z sev nd recekt r, yüzümüzü güldürecekt r. Bu nokta da sadece üret c ler olarak bu n t caret n yapan, hracat n yapan, yönet m nde bulunan, kontrolünde bulunan nsanlar ve darec ler, kamu kurumlar ve bu le lg l kafa yoran s v l toplum kurulu lar hep b rl kte el ele vererek bu sorunun b rl kte üstes nden geleb lece dü ünüyorum. m z Malatya Halk E t m Merkez ek b n n halk oyunu göster ler nden sonra jür n n derece alan kay s ç ftç ler n n aç klanmas na geç ld. Hac Hal lo lu kategor s nde Mehmet Al Aksoy (Merkez F r nc Köyü) b r nc, hsan Özbay (Kale-Bent Köyü) k nc ve Resul Özbay (Kale-Bent Köyü) üçüncü oldu. Kabaa kategor s nde Hac Bora (Ye lyurt-oluklu Köyü) b r nc, sma l Özdem r (Darende-Balaban beldes ) k nc ve Do an eh r Yuval köyünden Hüsey n Mert de üçüncü oldu. Yar mada b r nc olanlara 2 Cumhur yet alt n, k nc olanlara 1 alt n ve üçüncü olanlara yar m alt n le b rl kte çe tl hed yeler ver ld. MALATYA ODA 17

20 Kay s Dünyas Kay s Gu nnes Rekorlar k tab na g rd Yaklaşık bir aydır çaba gösteriyoruz. Guinness de 12 bin kategori var. 12 bin birincisini açtırdık çabalarımız sonucunda. Kayısı tatlısı yapma kategorisi verildi. Kilogram olarak da 200 kilonun üzerinde olacak dendi. Malatya n n kay s tatl s, Gu n- ness Rekorlar K tab na g rd. Malatya Val l ve Malatya Beled yes taraf ndan Türk ye A ç lar ve e er Federasyonu ve Malatya T caret Borsas n n deste le kay s tatl s rekor denemes yap ld. M m Park fuar alan nda gerçekle t r len rekor denemes nde Gu nness Türk ye Tems lc s ve Hakem Seyda Suba Gem c de haz r bulunurken, deneme mehteran tak m n n göster s le gerçekle t r ld. Val Vas p ah n ve Beled ye Ba kan Ahmet Çak r n kat l m le kay s tatl s bulunan kazan tart lmak üzere teraz n n üzer ne konuldu. Yap lan rekor denemes hakk nda b lg veren Türk ye A ç lar ve e er Federasyonu Ba kan Yalç n Manav, Yakla k b r ayd r çaba göster yoruz. Gu nness de 12 b n kategor var. 12 b n b r nc s n açt rd k çabalar m z sonucunda. Kay s tatl s yapma kategor s ver ld. K logram olarak da 200 k lonun üzer nde olacak dend. Kaymak olacak, tereya ndan yap lacak, kay s lar tek tek aç larak çer s ne kaymak konacak, olduktan sonra da tek tek s raya d z lerek, her s raya ö ütülmü cev z olacak ve heps b r kap n ç nde olacak den l yor. Bunun sm Gu nness Rekorlar K tab nda b r pors yon d ye geç yor ded. Törende konu an Beled ye Ba kan Çak r se, Malatya y adete b r sanay ehr ne, Malatya y bölgede b r caz be merkez ne dönü türmek temel hede m z. Dolay s yla burada temel amac m z gerçekten dünyada say l olan, çok öneml b r ürün olan Malatya m z ç n ve e benzer h çb r bölgede olmayan bu kay s y mutlaka tan tmam z gerek yor. Bunun ç n 18 MALATYA ODA

21 güzel b r etk nl kt d ye konu tu. Val ah n de, Malatya m z n stratej k önem olan kay s y dünyada daha fazla nsana tatt rab lmek ve ekonom k b r de er hal ne get reb lmekt r bütün amac m z. Hem Malatya n n kültürel de erler n, hem ekonom k de erler n dünyaya tan tmakt r ded. Gu nness Türk ye Tems lc s ve Hake - m Seyda Suba Gem c, Bugünkü rekor denemem z n ad ; Dünyan n En Büyük Kay s Tatl s Pors yonu. Böyle b r kategor Gu nnnes Records da yoktu. Gu nnnes Records, özell kle Malatya ç n, Malatya fest val ç n böyle b r rekor kategor s açmaya karar verd. Yen b r kategor oldu u ç n b r m n mum koydu. M n - mumda 200 k logram a rl nda b r teps de sunulmas gereken kay s tatl s. Kay s tatl s yap lmas ç n tab k kurallar m z da var. Her kay s n n b r ortadan bölünüp, ortaya krema ya da kaymak konulmas gerek yor. B r s ra teps y d zd kten sonra f nd k, cev z ya da f nd k o arzuya göre, d er kat m z da ayn ek lde büyütüyoruz. Ard ndan teraz de tart yoruz ekl nde konu tu. Seyda Suba Gem c, sonucu aç klamadan önce Val ah n, Beled - ye Ba kan Çak r, Ye lyurt Beled ye Ba kan Mehmet Kavuk, Malatya Beled yes Kültür A.. Genel Müdürü Murat Nalçac ve Türk ye A ç lar ve e er Federasyonu Ba kan Yalç n Manav sahneye davet ed ld. Gem c, Malatya Val l ve Malatya Beled - yes taraf ndan düzenlenen, Türk ye A ç lar ve e er Federasyonu ve Malatya T caret Borsas taraf ndan desteklenen Malatya Beled yes Kültür A.. taraf ndan organ ze ed len mümkün de dünyan n en büyük kay s tatl pors yonu rekoruna bugün hep b rl kte ah tl k yapt k. M n m m kategor 200 k logram d, tartt k sonucumuz tam 342 k lo 51 gram. Malatya bu rekor s ze yak r, Allah n za kurban. Yen b r dünya rekoru ded. Gem c, daha sonra Gu nness Rekor Belges n Bugünkü rekor denememizin adı; Dünyanın En Büyük Kayısı Tatlısı Porsiyonu. Böyle bir kategori Guinnnes Records da yoktu. Guinnnes Records, özellikle Malatya için, Malatya festivali için böyle bir rekor kategorisi açmaya karar verdi. Ba kan Çak r a sundu. Val ah n se tören sonras yapt aç klamada, Rekor art k Malatya n n. Öyle b r rekor k r ld k, n allah uzunca b r süre Malatyal lar bunu k rmad kça ba kalar n n k rmas l. Öyle görünüyor. n allah bu rekor daha ler de y ne Malatyal lar taraf ndan k r lacakt r d ye konu tu. Rekor denemes ç n yap lan kay s tatl s, daha sonra alanda bulunan vatanda lara kram ed ld. kram esnas nda zaman zaman zd ham ya and. MALATYA ODA 19

22 Anal z S GORTACILIK SEKTÖRÜ MALATYA DA BÜYÜYOR brah m GÖKHAN Ülkem zde s gortac l n önem gün geçt kçe artmakla b rl kte s gortac l k g derek daha fazla fonks yon kazanmaktad r. S gortalar modern serbest p yasa ekonom ler n n en öneml nansal kurulu lar d r. Bu kurumlar kend alanlar nda çok say da h zmet sunmalar n n yan s ra rmalar n gereks n m duydu u nansman sa lamas ndan dolay sosyal fonks yona sah pt rler. S gorta sektöründe 2006 da 55 olan rket say s 2012 de 65 e ç km t r. Bu sektörde de kal ye eleman ve uzman gereks n m vard r. l m zde bankac l k ve s gortac l k bölümü sadece Arapg r lçem z- de bulunmaktad r. l m z nönü ün vers tes kampüsünde Bankac l k ve S gortac l k bölümünün b r an evvel aç lmas son derece öneml b r gel me olacakt r. S gorta acenteler Haz ne Müste arl na ba l olup, Haz ne Müste arl ad na T - caret ve Sanay Odas taraf ndan ley ve denet mler gerçekle t r lmekted r. Türk ye genel nde levhaya kay tl s gorta acentes olup, l m zde u an levhaya kay tl acente say s 124 tür. Bu say her y l cüz m ktarda artmaktad r y l nda l m zde 4 acente levhaya kay t olmu, 2012 y l nda se 3 acente levha kayd n gerçekle t rm t r y l Ocak ay ndan bu yana se sadece 1 acente levha kayd n yapt rm t r. Bu say n n bu kadar az olmas n n sebeb s gortac l k faal yet nde bulunacak olanlar n gerekl artlar sa layamamas d r. Neden se 14 N san 2008 tar h, say le yay nlanan Resm Gazete le S gorta Acenteler Yönetmel n n k nc bölüm, 4.madde, 6.bend nde yer alan kanun gere nce s gorta acentes açab lmek ç n en az dört y ll k yüksekö ret m kurumlar ndan veya en az k y ll k aktüerya, pazarlama, r sk yönet m ve s gortac l k le lg l yüksek okullardan mezun olmas ve k y ll k meslek deney m n kazanm olmas gerek r art n n aranmas d r. l m zde bankac l k ve s gortac l k bölümü sadece Arapg r lçem zde bulunmaktad r. Arapg r lçes le merkeze olan uzakl k yakla k 120 km. c var olup, bölümün sadece Arapg r lçes nde olmas l m z aç s ndan son derece öneml b r eks kl kt r. nönü Ün vers tes kampüsünde Bankac l k ve S gortac l k Bölümünün b r an evvel aç lmas l m z aç s ndan son derece öneml b r gel me olacakt r. S gorta acenteler T caret ve Sanay Odas 15. Meslek Kom tes nde yer almaktad r. 15. Meslek Kom tes n n 3 Ce - bra l Ald, Mehmet Ayhan Alt nok ve S dd k Ta olup, kom te toplamda 7 acenteden olu maktad r. 15. Meslek Kom tes düzenl olarak toplant gerçekle t rmekte olup, sektörün s k nt lar ve yap lacak çal malar bu toplant da d le get r lmekted r. En son tar h nde T caret ve Sanay Odas toplant salonunda Tars m le b rl kte acentelere yönel k b r toplant düzenlend. Sektörün sorunlar ele al nd. Ayr ca 15. Meslek Grubu olarak s gorta acenteler her Cuma ak am hal saha maç nda b r araya gelerek stres atmaktad r. T caret ve Sanay Odas olarak l m zde faal yet gösteren s gorta acenteler ne en güzel ek lde h zmet etmek, acenteler m z n kend aralar nda ve d er sektörlerdek rmalar aras nda olu acak olan s k nt lara çözüm bulmak ve faal yetler ne kanunun öngördü ü ek lde devam edeb lmes ç n odam z olarak acenteler m ze sonuç odakl e af ve güler yüzlü b r h zmet vermek en büyük amac m zd r. 20 MALATYA ODA

23

24 Röportaj / Murat YÜREKL Ekonom Bakan Zafer Ça layan: Malatya ülke ekonom s n n gel mes ne öneml b r katk sunuyor Ekonomi Bakanı Çağlayan Malatya Oda Dergisi ne özel açıklamalarda bulundu. Yakın bir gelecekte de Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya ve Meksika dan oluşan Yükselen 7 Ekonomi nin GSYH sinin ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada dan oluşan Gelişmiş 7 Ekonomi nin GSYH sini geçeceği ve dünya ekonomisinde bir dönüşüm öngörülüyor. Ekonom Bakan Zafer Ça layan, Malatya n n en fazla hracat yapan 30.ncu l oldu unu bel rterek, Malatya l m z n gerçekle t rd hracat le ülkem z ekonom s n n gel m ne öneml katk yapmaya devam etmes n bekl - yorum ded. Y llar t bar yle, Malatya n n hep d t caret fazlas verd n bel rten Ekonom Bakan Ça layan, 2012 y l nda gerçekle t rd 186 m lyon dolarl k d t caret fazlas n n ülkem z hracat ndak s ralamas ndan çok daha müh m oldu unu dü ünüyorum kulland. fades n TÜRK YE DÜNYA EKONOM S NE YÖN VER YOR Say n Bakan Anal stlere göre Türk ye önümüzdek 5 y l çer s nde Ç n den sonra en h zl kalk nacak ülkeler n ba nda gel yor. Dünya dak çalkalanmalar, ülkem zdek demokrat kle me sürec vs. vs. g b etkenler de göz önünde bulundurarak, Türk ye y nas l b r yar n bekl yor? Dünya ekonom s nde 4 y ldan fazlad r ekonom k kr z süre gelmekted r. Gel m ülkeler n b rço u halen st krarl b r büyüme pat kas na g remed ler. Hemen yan ba m zdak en büyük t caret orta m z olan Avrupa B rl nde küçülme sürmekte, s zl k oran ve kamu borç stoku rekor sev yelerde seyretmekted r. Avro Bölges b z m tahm n- ler m ze göre 2008 dek reel büyüklü üne 2015 te ula ab lecekt r. D er taraftan geçm nde ya ad kr - zler n en büyük kaynaklar ndan olan mal ve nansal s stem ndek sorunlar n yapt reformlarla ortadan kald ran, st krarl kalk nmas n sürdüren Türk ye n n de 22 MALATYA ODA

25

26 M A L AT YA D A H R A C ATÇ I S AY I S I 62 D E N 160 A Ç I K T I Röportaj aralar nda bulundu u yükselen p yasa ekonom ler gün geçt kçe yüksel ler n sürdürmekted r. Dünya ekonom s ve t caret art k gel m ekonom lerden gel mekte olan ekonom ler yönüne kaymaya ba lam durumdad r. Yak n b r gelecekte de Türk ye, Ç n, H nd stan, Brez lya, Rusya, Endonezya ve Meks kadan olu an Yükselen 7 Ekonom n n GSYH s n n ABD, Japonya, Almanya, ng ltere, Fransa, talya ve Kanadadan olu an Gel m 7 Ekonom n n GSYH s n geçece ve dünya ekonom s nde b r dönü üm öngörülüyor. Türk ye de bu dönü üm sürec n n ba aktörler nden b r, dünya ekonom s ne ve s yaset ne yön veren b r ülked r. Türk ye, küresel düzendek rolü g tg de güçlen rken uzun süred r ekonom s ne c - dd ek lde zarar veren m lyarlarca dolar kayba neden olan ç sorununu da demokrat k yollardan çözmek ç n çözüm sürec n ba latm t r. Çözüm sürec n n havas b le Do u ve Güneydo u ya olan yat r mlarda öneml m ktarlarda art a neden olmu tur. Te v k s stem m z n göz bebe olan, Güneydo u ve Do u Anadolu bölges ndek ller kapsayan 6. Bölge de 20 Haz ran 2012 tar h nden bugüne kadar te v k stat s- t kler ne bak ld nda te v klerde b r öncek y l n ayn dönem ne göre c dd art lar sa lanm t r. Belge aded baz nda %79, sab t yat r m baz nda %269, st hdam baz nda se %183 art sa lanm t r. 6. Bölge ye ver len te v kler sayes nde b r ç n n verene mal y- et sadece asgar ücret n net k sm d r. Bu da bölgen n ç mal yetler bak m ndan Ç n le rekabet edeb l r düzeyde oldu unu göstermekted r. Süreç tamamland ktan sonra Türk ye n n uzun zamand r güvenl k sorunu neden yle at l kalan kaynaklar n n da kullan lmas yla hem Bölge hem de Türk ye kazançl ç kacakt r. çer s nde bulundu u çalkant l co rafyadan son y llarda poz t f ayr mas n sürdüren, st krarl kalk nma pat kas na g ren, sorunlar n n kayna na nen ve bunlar b l- nçle çözen, ön al c ve yer nde pol t kalarla yönet len, son 11 y lda gerçekle t rd at l mlar sayes nde dünyaca hayranl kla seyred len Türk ye, yar nlarda hem bölgesel hem de küresel bazda dünya yönet m nde daha fazla söz sah b olacak, 2023 hede e- r nden 500 m lyar dolar mal hracat, 2 tr lyon dolar GSHY büyüklü ü ve 25 b n dolar olan k ba na m ll gel r hede er ne ula acakt r. May s ay ver ler ne göre hracat 100 m lyon dolar n üzer nde olan l say s 17 ye ç kt. B r öncek döneme oranla hracat n art ran ller n say s nda her geçen gün art söz konusu. Bu ver lerden hareketle Malatya son 10 y lda hracat n yüzde 4.6 oran nda art rarak bölges nde en fazla hracat gerçekle t ren k nc l konumunda bulunuyor. ller n genel hracat karnes ne bakt n zda Malatya n n hracat performans n nas l de erlend r yorsunuz? Kent n adamlar na bu konudak öner ler n z nelerd r? Teşvik sistemimizin göz bebeği olan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki illeri kapsayan 6. Bölge de 20 Haziran 2012 tarihinden bugüne kadar teşvik istatistiklerine bakıldığında teşviklerde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artışlar sağlanmıştır. Öncel kle Malatya n n hracat ver ler ne k saca de nmek st yorum y l nda 72 m lyon dolar hracat yapan Malatya l m z y llar t bar yla hracat nda öneml gel meler kaydederek 2012 y l nda 283 m lyon dolarl k hracat yapan b r l hal ne gelm t r. Y ne 2002 y l nda Malatyadan 63 ülke ve gümrük bölges ne hracat yap l rken 2012 y l nda 95 ülke ve gümrük bölges ne hracat yap lm t r. Malatya n n 2002 y l nda 62 olan hracatç say s da 160 a yükselm t r. Malatya l m z, 2012 y l nda ller m z aras nda en fazla hracat yapan 30. l m z olmu tur. l m z n en fazla hracat yapan ller aras nda daha yüksek s ralarda yer almas gerekt ne nan yorum. Bununla b rl kte, Malatya, y llar t bar yla hep d t caret fazlas veren b r l olarak ayr b r öneme sah pt r y l nda gerçekle t rd 186 m lyon dolarl k d t caret fazlas n n ülkem z hracat ndak s ralamas ndan çok daha müh m oldu unu dü ünüyorum. Malatya l m z n gerçekle t rd hracat le ülkem z ekonom s n n gel m ne öneml katk yapmaya devam etmes n bekl yorum. Kent m z adamlar na, hracat odakl dü ünmeler n, Bakanl m z n yürüttü ü destek programlar n yo un b r ek lde kullanmalar n, ülkeler n thalatlar, rmalar ve b rçok detayl b lg y çeren ve say s 196 ya ula an ülke raporlar n n bulundu u hracat B lg Platformu web s tem z ba ta olmak üzere Bakanl m z web sayfalar n yak ndan tak p etmeler n, hedef ve öncel kl ülkelere ve d er ülkelere yönel k genel ve sektörel t caret heyetler ne ve al m heyetler ne kat lmalar n, sektörler le lg l öneml fuarlara t rak etmeler n, yönelmek sted kler pazarlara b zzat g derek yer nde pazar ara t rmas yapmalar n ve bu ülkel- 24 MALATYA ODA

27 erdek T caret Mü av r /Ata eler m z z yaret ederek onlar n b lg, tecrübe ve ba lant lar ndan st fade etmeler n, dünyadak gel meler yak ndan tak p etmeler n, b lg l, yabanc d l b len ve deney ml k lerden olu an b r hracat bölümü kurmalar n ve rketler n dünyaya açacak ve ürünler n elektron k ortamda tan tmalar n sa layacak, mü ter ler üzer nde olumlu b r etk yaratacak b r web sayfas olu turmalar n öner yorum. Buna laveten, hracatlar nda markal ve kal tel ürün hrac na önem vermeler n, kend markalar n yaratmalar n, hraç ülkeler n n kültürler le mü ter zevk ve terc hler n tan malar n ve ürünler nde bu yönde gerekl de kl kler yapmalar n, sat sonras h zmet kal tes n yükseltmeler n, yo un olarak hracat gerçekle t rd kler pazarlarda depo, o s ve ma aza açmalar n böylece ürün tedar k nde sürekl l sa lamalar n tavs ye ed yorum V zyonu kapsam nda Kentler n Markala mas sürec s z n ç n ne anlama gel yor? Cumhur yet m z n 100. y l ç n ortaya koydu umuz 500 m lyar dolar düzey ndek hracat hede ne ula mak ç n, n cel ksel büyüme f rsatlar n gerekt g b de erlend rmen n yan s ra, bak aç m z de t rerek ürünler m z n tel ksel yönden de gel t rmek durumunday z. Uzun vadede ürünler m z n katma de er n art racak ad mlar atmam z gerekmekted r. Kal te odakl, tasar m ve ara t rma faal yetler ne önem veren, üretkenl art rmay ba arab len ülkeler, öneml ve kal c markalar yla uluslararas p yasalarda varl k göstereb leceklerd r. Ekonom Bakanl markala man n, katma de erl mal üretmen n ekonom m z ç n, sanay m z n dönü ümü ç n ne kadar k ymetl oldu unun fark nday z. Bakanl k olarak yat r m-üret m- hracatst hdam de er z nc r n destekleyen b r yakla m le kurgulad m z te v k s stemat m z n n ha hede ar-ge, novasyon, tasar m ve markala may ön plana ç kararak katma de erl ürün hraç etmekt r. Yan hedef, hracat m z yükte ha f pahada a r ürünlerle art rmakt r da 83 m lyon tonluk mal k losu ortalama 1.16 $ dan; 2010 da 88 m lyon tonluk mal k losu ortalama 1.25 $ dan; 2011 de 87 m lyon tonluk mal k losu ortalama 1.47 $ dan; 2012 de 90 m lyon tonluk mal k losu ortalama 1.58 $ den hraç ett k. Düzenl b r art oldu u ortada ama daha da fazlas na ht yac m z var y l nda Almanya h- raç ürünler n n k losunu 3,76 dolardan, Japonya 3,96 dolardan, Güney Kore 2,91 dolardan satm. B z m 2023 y l hede - MALATYA ODA 25

28 G Ü Ç LÜ M A R K A G Ü Ç LÜ L Röportaj Kent m z adamlar na, hracat odakl dü ünmeler n, Bakanl m z n yürüttü ü destek programlar n yo un b r ek lde kullanmalar n, ülkeler n thalatlar, rmalar ve b rçok detayl b lg y çeren ve say s 196 ya ula an ülke raporlar n n bulundu u hracat B lg Platformu web s tem z ba ta olmak üzere Bakanl m z web sayfalar n yak ndan tak p etmeler n st yorum. m ze ula ab lmem z ç n er mem z gereken b r m hraç yatlar bunlar. Bu yatlara da ancak markala ma yoluyla ula ab l r z. Bakanl k olarak 2006 y l ndan ber ba ar yla uygulad m z TURQUALITY Program le b z küresel rekabet ko ullar nda kend markalar yla ayakta durab len Türk markalar n önce bölgesel, sonra dünya markas klasman na ta mak st yoruz. Bu amac n arkas nda yatan mant aç klamak ç n, b r m hraç de erler ne göz atmak gerek yor. TURQUALITY program nda yer alan rmalar m z n 2012 y l nda sadece destek kapsam ndak markalar yla yapt klar hracat n b r m yat n n 3,28 dolar oldu u görülmekted r. te bu, marka olman n, markal mal satm olman n ortaya koydu u katma de erd r. Bu kapsamda, Türk markalar n n uluslararas pazarlarda daha da güçlenmeler n sa lamak amac yla, marka gücü bel rl b r noktada olan ve markan n bu gücünü destekleyecek mah yette, kurumsal altyap ya, nsan kayna na, tedar k ve üret m sürec ne, pazarlama ve nansal güce sah p rmalar m z seçerek TURQUALITY havuzuna dah l ed yoru z. Bugün t bar yle 90 rket n 102 markas TURQUALITY program, 42 rket n 45 markas se TURQUALITY program na haz rl k olarak de erlend rd m z Marka program kapsam nda desteklenmekted r. B z markala may makro düzeyde alg lay p, ülkem z n b r bütün olarak markala ab lmes ç n gerekl ad mlar at yoruz. B ld n z g b, rekabet n g derek kesk nle t ekonom dünyas nda ülkeler art k markalar kadar güçlüler. B rçok ülken n maj ürett ürünlerle adeta ç çe geçm durumda. Bugün b r Alman arabas ded m z zaman sa laml k ve güven l rl k, Japon arabas ded m z zaman teknoloj, talyan arabas ded m z zaman estet k ve tasar m kavramlar hemen akl m za gel yor. Ayn soruyu üründen ba ms z sordu umuz zaman da ver len cevaplar n üç a a be yukar de med n görüyoruz. Bu nedenle, Ekonom Bakanl olarak Türk ye markas n güçlend rmen n en öneml yolunun hraç ett m z ürünler m z n marka maj n güçlend rmekten geçt n n b l nc çer s ndey z. Ancak unu da net b r ek lde fade etmekte fayda var; bütünün gücü, parçalar n gücü le do ru orant l d r. Türk ye n n toplam potans yel, 81 l m z n potans yeller n n toplam le do rudan l k l d r. Zaman zaman kulland m z b r slogan var: Güçlü Marka, Güçlü Ülke. l baz nda dü ündü ümüzde öyle b r uyarlama yapab l r z: Güçlü Marka, Güçlü l. Malatya üret me ve t carete yatk n b r l, lak n potans yel n tümüyle yans tab lm de l. u anda TURQUALITY Program kapsam nda yer alan b r Malatya rmas yok. Malatya n n b r eh r olarak markala mas n destekleyeb lecek çok öneml b r unsur; eh rden güçlü markalar n ç kmas. Aç k olan b r noktay aret etmey sevmem ama konunun anla l r hale gelmes ç n bu örne vermem z art. Malatya n n en geleneksel ürünler nden b r olan kay s n n l ve ülke ekonom s ne çok olumlu katk lar var. Onlarca y ld r bu meyve b rçok nsan n ekmek kap s oldu. Lak n unu b l yoruz k, novat f süreçler devreye g rmez se, geleneksel süreçler muhakkak zay yor. Orta vadede, kay s n n b rçok nsan ç n kârl olmaktan ç kaca n öngörmek çok da zor de l. Çözüm y ne Malatyal lar n el nde. Sevd m b r söz var: Gerçek ke f yen d yarlar bulmak de l, yen gözlerle bakmakt r. Malatya n n daha da y noktalara gelmes n n yolu da bu çerçeveden geç yor. TURQUALITY Program vas tas yla markalar m z ve Türk ye markas n güçlend rmek ç n att m z ad mlar n b r benzer yerel çapta Malatya ç n de at lab l r. Öncel kle ülkem z n güçlü ve gel meye aç k yönler n bel rled k. Daha h zl gel eb lmek ç n neler yap lmas gerekt n ortaya koymak üzere n n ehl nsanlar, dey m yerndeyse ak l adamlar b r araya get rd k. Ç kan sonuçlar uygulamak üzere de Bakanl k olarak var gücümüzle çal t k. Rahmetl Turgut Özal n memleket n n mümb t topraklar ndan, Malatya y ve Türk ye y ler götürecek daha n ce de er n ç kaca ndan üphem yok. Malatya n n da ç nde bulundu u Do u ve Güneydo u Anadolu Bölges aç l m le b rl kte c dd anlamda b r ekonom k hareketl l k bekl yor. Bu çerçevede geçt m z günlerde adamlar n n bölgey toplu halde z yaret ve uygulamaya sokulan te v k paket le b rl kte bölgede c dd anlamda b r kalk nma sürec bekl yor musunuz? dünyas ndan gelen ve bölgey çok y b len b r bakans n z? Bölge mahreçl adamlar n n kend memleketler ne yat r mla dönmeler noktas nda öner ve tavs yeler n z nelerd r? B l nd üzere, ülkem zdek yat r m te v k uygulamalar na dayanak olu turan Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar 19 Haz ran 2012 tar h nde Resm Gazetede yay mlanarak yürürlü e g rd. Söz konusu kararnamen n en temel amaçlar ndan b r de bölgeler aras gel m l k farklar n n azalt lmas d r. Bu çerçevede, özell kle ülkem z n Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgeler nde yer alan ller n olu turdu u, sosyo-ekonom k aç dan en az gel m bölgem z olan 6. Bölgeye oldukça caz p destekler sa land. Yen s stem kapsam nda, 6. Bölgen n yat r m yer olarak caz bes n artt rmak ç n 3 temel yakla m ben msend : -Desteklenecek sektörler n kapsam n n gen let lmes, - gücü mal yet n n azalt lmas na yönel k desteklere a rl k ver lmes, -Verg nd r m ve fa z deste n n en avantajl ko ullarda uygulanmas. 26 MALATYA ODA

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır.

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi teslim almak istediğiniz adres:

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1 EDİTÖRDEN hracat Seferberli i Ekonomi Bakanl ve Kalk nma Bakanl koordineli olarak stratejik at l mlar yap yorlar. Uluslar aras Rekabeti Geli tirme Destek yönetmeli

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR?

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M YÖNET C KOÇU EMRE KONUK TAN MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? STOKLARI M N MUMA NASIL ÇEKERS N Z? LODER BAfiKANI AÇIKLIYOR LOJ ST K MAL YETLER N Z NASIL

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı