1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir."

Transkript

1 5. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli ve zorlanmış çekişli olarak ikiye ayrılır. Yanma için gerekli havanın emilmesi ve yanma ürünlerinin kazanda ve duman yollarında istenilen hızda dolaştırılması bacada yaratılan doğal çekişle sağlanıyorsa buna doğal çekişli baca adı verilir. Burada çekişi yaratan kuvvet sıcaklık farkı dolayısıyla oluşan yoğunluk farkıdır. Zorlanmış çekişli bacalarda ise çekme kuvveti bir emiş fanı ile oluşturulur. Doğal çekişli kalorifer kazanları baca açısından dört grupta toplanır. 1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 2- Alçak Basınçlı Üflemeli Brülörlü Kazanlar: Kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençler baca çekişi ile karşılanır.yakma havası brülör ile sağlanır. 3- Yüksek Basınçlı Üflemeli Brülörlü Kazanlar: Bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençler baca çekişi ile karşılanır.yakma havasının temini ve kazanda dolaştırılması brülör tarafından sağlanır. Yüksek basınçlı üflemeli brülörler karşı basınçlı kazanlarda kullanılır. 4-Atmosferik Brülörlü Doğal Gaz Kazanları: Kanal ve bacadaki dirençler doğal baca çekişi ile sağlanır. Havanın emilmesi ve kazanda dolaştırılması brülör tarafından sağlanır. Bacaların silindirik (daire kesitli) olmaları çekişi olumlu yönde etkiler. Bilhassa dar ve uzun dikdörtgen kesitli bacalarda köşeler baca gazının hızında düşmeye, dolayısıyla yoğunlaşmaya sebep olur. Bunun için öncelikle silindirik bacalar sonra da kare kesitli veya kare ölçülerine yakın dikdörtgen bacaların yapımı düşünülmelidir. Atık doğal çekişli gaz bacaları yapılış şekli olarak üç ana gruba ayrılır : Adi bacalar : Tek kolon hâlinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazlarının bağlanması yasaktır. Eski yapılarda görülen bu baca şekli artık kullanılmamaktadır. Kullanılması da tavsiye edilmemektedir. Şönt (ortak) bacalar : Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlamak sakıncalıdır. Müstakil (ferdi) bacalar : Sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış, tek kolon hâlinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen bacalara müstakil baca denir. Bacalı her türlü cihazın bağlanabileceği en ideal bacadır. Minimum etkili baca yüksekliği 4 m olmalıdır.

2 Şönt Baca Adi Baca Müstakil Baca 5.1 Bacaların Çekme Şartları Şekil 5.1 Doğal Çekişli Baca Çeşitleri Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevrenin korunabilmesi açısından bacaların malzemesi, yapılış şekli ve bağlantısı önemlidir. Isıtma ve sıcak su temininden kaynaklanan insan ölümlerinin tamamına yakını baca hatalarından meydana gelmektedir. Şekil 5.2 Baca-Bina Mahyası Konumu Çekişi iyi bir baca, en uygun malzemeden yapılmalıdır. Baca yüksekliği iyi belirlenmeli bina içinden yükselen baca mahyadan en az 80 cm yukarıya kadar çıkmalıdır. Baca yalıtımı çok iyi olmalı, baca içerisine soğuk sızması önlenmelidir. Bacaların iç yüzeyleri pürüzsüz olmalı, şayet kâgir ve betondan yapılmış ise dış cephesi suya dayanıklı malzeme ile sıvanmalıdır.

3 Bacalar projeye uygun şekilde kesiti ve çapı belirlenmelidir. Bacalar mümkün olduğunca yön değiştirmeyecek şekilde ve meyilli yapılmamalı, yön değiştirmenin zorunlu olduğu hâllerde ise, yön değiştirmede yatayla açı en az 60 olmalıdır. Komşu bina şayet daha yüksek ise, bacanın bu bina duvarına uzaklığı mümkünse en az 6 m uzakta bulunmalıdır. Kalorifer kazan bacalarına başka cihaz bağlantısı yapılmamalıdır. Her kazanın ayrı bir duman bacası olmalı, bir bacaya birden fazla kazan bağlanması hâlinde her kazanın çıkışına bir duman klapesi konulmalıdır. Bacalar, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dış duvarlarına konulmamalıdır. Binanın iç duvarlarına ve birbirlerine bitişik yapılırlarsa hem soğumaları gecikir, hem de baca ısısından bina faydalanmış olur. Bilhassa kâgir ve beton bacalar, zamanla kurumla dolarak baca kesiti daralabilir. Bu durumu önlemek için bacalar zaman zaman temizlenmelidir. Hangi baca olursa olsun, periyodik olarak bakımı yapılmalıdır. Bacaların alt kısmına paslanmaz çelik sacdan, hava sızdırmayacak şekilde, contalı bir temizleme kapağı yerleştirilmelidir. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu soğuk kış şartlarında baca daha iyi çekiş yapar. Baca yüksekliği arttıkça çekiş de artar. 5.2 Duman Kanalları Duman kanalları, kalorifer kazanlarında yanmış yakıt gazlarının bacaya gönderilmesinde kullanılan meyilli yatay kanallardır. Bu kanallar, ısıya dayanıklı metal malzemeden, dairesel veya kare kesitli olarak yapılır. Bunların mümkün olmadığı yerlerde, ebatları 2/3 oranında dikdörtgen kesitli de yapılabilir. Duman kanalları, en az 3 mm'lik sacdan imal edilir. Bazı durumlarda bir kısım duman kanallarını ateş tuğlasından da yapmak mümkündür. Şekil 5.3 Sac-Ateş Tuğlasından Yapılmış Duman Kanalı Baca Bağlantı Şekli Duman kanalları, aynı malzemeden dirseklerle dönüş yaptırılır. Dirsekler, aynı kesitli ve geniş dönüş yapacak şekilde olmalıdır. Asla 90 lik keskin dirsek konulmamalıdır. Dönüşün geniş olması, içinden geçen duman çekişinin düşmesini önler. Her zaman, her kazan için ayrı duman kanalıyla ayrı bacaya bağlanmalıdır. Duman kanallarının birbiriyle yatayda birleştirilmesi sakıncalı olur.

4 Şekil 5.4 Kazan Duman Kanallarının Yerleştirilmesi Şekil 5.5 Đki Kazanın Ayrı Kare Kesitli Kanalla Aynı Bacaya Ve Üçüncü Kazanın Daire Kesitli Kanalla Ayrı Bacaya Bağlanması Yatay duman kanalları, bacaya en az 5, genelde 10 yükselen bir eğimle bağlanmalı ve uzunluğu hiç bir suretle baca yüksekliğinin ¼ ünü aşmamalıdır. Duman kanallarının temizlenmelerine imkân verecek, sızdırmaz, ısı yalıtımlı, kolay açılıp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 300x300x5 mm olan yeter sayıda temizleme kapağı bulunmalıdır. Temizleme kapakları özellikle dönüşlerde, dönüş öncesi veya sonrasında mutlaka kullanılmalıdır. Duman kanal kesiti, baca kesitinin 10 kadar büyük ölçüde yapılır.

5 5.3 Baca Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar 1- Her kazan için bağımsız bir baca olmalı, birden fazla kazan kesinlikle aynı bacaya bağlanmamalıdır. Kalorifer bacalarına soba, şofben v.s bağlanmayacaktır. 2- Baca kesiti yeterli büyüklükte olmalıdır. 3- Baca duvarlarında kesinlikle delikli tuğla kullanılmamalıdır. Malzeme olarak yüzeyi düzgün yüksek sıcaklığa dayanıklı ateş tuğlası ve paslanmaz çelik bacalar tavsiye edilmektedir. 4- Bacalar mümkün olmadıkça binanın dış duvarına konulmamalıdır. Binanın orta noktalarına yakın konulmalı ve bina mahyasının en az 80 cm üzerine çıkılmalıdır. 5- Bacalar komşu yüksek binaların çekişi bozan etkilerini azaltmak amacıyla, mümkünse bu binalardan 6 m uzakta bulunmalıdır. 6- Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yapılmalı, yön değiştirmenin zorunlu olduğu hallerde ise yön değiştirmede yatayla açı en az 60 º olmalıdır. 7-Bacalar dışardan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılmalıdır. Baca duvarlarının et kalınlığı bir tuğladan az olmamalıdır. 8- Duman kanalları bacaya düz bir kanalla bağlanmalıdır. Mümkün olduğu kadar dirseklerden kaçınılmalıdır. 9- Yatay duman kanalları bacaya en az % 5 lik yükselen bir eğimle bağlanmalı, ve uzunluğu hiçbir suretle baca yüksekliğinin 1/4' nü aşmamalıdır. 10- Duman gazları bacada soğumamalıdır. Bu durum hem çekişi azaltır, hem de yoğuşmaya neden olur. Bacaların tavsiye edilen ısıl direnci 0,12 m 2 K/W değerindedir. Bu amaçla bacalar izole edilmelidir. 11- Bacaların en alt kotunda, saçtan ve hava sızmayacak şekilde yapılmış, contalı bir temizleme kapağı yapılmalıdır. 12- Duman kanalları bacaya doğrudan bağlanmalı, zorunlu durumlarda yuvarlak dirsek kullanılmalıdır. 90º lik keskin dirsek kullanılmamalıdır. Kazanların bacaya bağlantısı Şekil 5.6 da şematik olarak gösterilmiştir. 1.Kazan baca çıkışı, 2. Temizleme kapaklı dirsek, 3. Baca bağlantı kanalı, 4. Bacaya giriş, 5.Temizleme kapağı, 6 Baca kaidesi, 7. Çekiş sınırlayıcı, 8. Kömür kazanları için klape Şekil 5.6 Kazanların Bacaya Bağlantısı

6 Şekil 5.7 Bacanın Şapkası Örneği Şekil 5.8 Doğalgaz Bacalarında Yoğuşan Suların Sifonla Alınması 5.4 Kazan Hesabı Kazan kapasitesi tesisata yerleştirilen ısıtıcıların toplam verimlerinin ( 1+Z R ) faktörü çarpılması ile bulunur. Z R yüzde ile belirlenen bir artırım katsayısı olup, değeri : 1- Ana dağıtım ve toplama boruları yalıtılmış, sıcak hacimlerden geçiyor ve kolonlar duvarın iç yüzeylerinde bulunuyorsa Z R = 0, Ana dağıtım ve toplama boruları yalıtılmış, ısıtılmayan hacimlerden geçiyor ve kolonlar duvarın iç yüzeylerinde bulunuyorsa Z R = 0, Ana dağıtma ve toplama boruları yalıtılmış, ısıtılmayan hacimlerden veya Kanallardan, kolonlar ise tesisat bacalarından geçiyorsa Z R = 0,15. Kanallardan geçen çok uzun boru hatları varsa boruların ısı kayıpları hesaplanmalı ve toplam ısı kaybına ilave edilmelidir. Kömürlü tip kazanlarda genellikle kazan kapasitesi, ısıtma yüzeyi ile tanımlanmaktadır. Isıtma yüzeyi hesabı, ısı hesabı sonucu bulunan Q h ısı kaybı değeri esas aınarak yapılır. A K = Q h K.( 1+ Z R ) ( m 2 ) K = Kazanların birim ısıtma yüzeyine düşen ısıl güç (W/m²) Q h = Isı kayıpları toplamı (W) A k = Kazanın metrekare cinsinden alanı (m²) Z R = Kazan ısı yükü artırım katsayısı

7 Hesap sonucu kazan ısıtma yüzeyi kesirli çıkarsa bir üst tam sayıya yükseltilir. 5.5 Baca Kesit Hesabı Baca kesit hesabı yapılırken kullanılan yakıt ve kazan tipinin önemi büyüktür. Her yakıtın yanması için gerekli hava miktarıyla, ortaya çıkan atık gaz miktarının farklı olması nedeniyle, baca kesit hesabı yakıt tipine önemli ölçüde bağlıdır. Yakıt cinsine bağlı olarak baca kesit hesabı için kullanılan bazı ampirik formüller aşağıda verilmiştir. Doğalgaz Sıvı yakıt Katı yakıt Burada; QK: Kazan kapasitesi (W) H: Baca yüksekliği (m) F: Baca kesit alanı (cm²), dır. DIN 4705 e dayanan kazanların gerçek baca hesabında kullanılacak son derece detaylı bir hesaplama yöntemi vardır. Bu yöntemde kullanılan yakıtın cinsine bağlı olarak kazan, bağlantı kanalı, bacadaki basınç kayıpları ve ısı kayıpları hesaplanmakta ve bu durumda ortaya çıkan doğal çekişin yeterli olup olmadığına bakılmaktadır. Bu yönteme göre baca hesabının yapılması oldukça zor ve uzun bir yoldur. Bu nedenle kullanılan yakıtın cinsine göre hazırlanmış diyagramlardan yararlanarak baca hesabını yapmak daha pratik bir çözüm olmaktadır. Burada ele alınan kazanlar klasik tipli kazanlardır. Kömür kazanları için baca çapları Şekil 5.9 de, Alçak basınçlı brülörlü sıvı yakıt ve doğal gaz kazanları baca çapları Şekil 5.10 de, Yüksek basınçlı sıvı yakıt ve doğal gaz kazanları baca çapları Şekil 5.11 de, Atmosferik brülörlü doğal gaz kazanları baca çapları Şekil 5.12 de verilmiştir.

8 Şekil 5.9 Kömür Kazanları Baca Çapları (cm)

9 Şekil 5.10 Alçak Basınçlı Brülörlü Sıvı Yakıt ve Doğal Gaz Kazanları Baca Çapları (cm)

10 ÖRNEK: Kazan Isıl Gücü 200kW, Kazan Tipi Yüksek Basınçlı Doğalgaz Kazanı ve Baca Yüksekliği 20 m için Baca çapı aşağıdaki çizelgeden 25 cm olarak bulunur. Şekil 5.11 Yüksek Basınçlı Sıvı Yakıt ve Doğal Gaz Kazanları Baca Çapları (cm)

11 Şekil 5.12 Atmosferik Brülörlü Doğal Gaz Kazanları Baca Çapları (cm)

BACALAR KULLANMA MONTAJ VE BAKIM ELKİTABI

BACALAR KULLANMA MONTAJ VE BAKIM ELKİTABI BACALAR KULLANMA MONTAJ VE BAKIM ELKİTABI İ Ç İ N D E K İ L E R 1- BACA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? 2- BACADAN BEKLENEN FAYDALAR. 3- BACA GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE PARÇALARI. 4- BACA HESAPLARI. 5- BACA MONTAJINDA

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Isı Yalıtım Yönetmeliği Isı Yalıtım Yönetmeliği BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sobalar Yansın ama Ocaklar Sönmesin. CO Zehirlenmeleri: Tesisat Projelerinin Önemi

Sobalar Yansın ama Ocaklar Sönmesin. CO Zehirlenmeleri: Tesisat Projelerinin Önemi Sobalar Yansın ama Ocaklar Sönmesin CO Zehirlenmeleri: Tesisat Projelerinin Önemi Her yıl ülkemizde özellikle kış aylarında binlerce insan karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmakta, yüzlerce insan da

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-2 a)çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) b) Bacalar Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 7 Mart 2008 Çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) Binalarda

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Kazanların Sınıflandırılması A-Yanma Şekline göre; * Özel (Değişik yakıtlar ve yakıt özelliklerine göre yapılmış) * Değişim gerektiren çok yakıtlı * Değişim gerektirmeyen

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Sobalar ve Bacalar

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Sobalar ve Bacalar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Müdürlüğü SAYI : 12734.28/ 36 27 Mart 2003 KONU : Baca Temizleme Denetim Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA İtfaiye Teşkillerinin

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

YAKIT DEPOSU, BACA VE BRÜLÖRLER

YAKIT DEPOSU, BACA VE BRÜLÖRLER BÖLÜM YAKIT DEPOSU, BACA VE BRÜLÖRLER AMAÇ Yakıt deposu, baca ve brülör hesaplarını yapabilme. 9. YILLIK YAKIT MİKTARI VE YAKIT DEPOSUNUN HESAPLANMASI Isıtma sistemlerinde yıllık yakıt miktarın hesaplanmalı

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

CKK - Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

CKK - Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı Montaj ve Kullanım Kılavuzu CKK - Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Kod No: A.4.2.11 Kitap Baskı Tarihi: 050315 Revizyon: 050315 CKK - Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı Montaj ve Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVREYİ KORUMA EVDE BAŞLAR

ÇEVREYİ KORUMA EVDE BAŞLAR ÇEVREYİ KORUMA EVDE BAŞLAR İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ... 2 1- DOĞALGAZ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?...3 2- DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DOĞALGAZ...4 3- DOĞALGAZ TÜKETİCİYE NASIL ULAŞIYOR?... 6 4- DOĞALGAZIN KONUTLARDA

Detaylı

YARIM SİLİNDİRİK SICAKSU KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

YARIM SİLİNDİRİK SICAKSU KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU YARIM SİLİNDİRİK SICAKSU KAZANI MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: FİRMA BİLGİLERİ KAZAN TANIMI... 04 BELGELERİMİZ... 05 PATLATILMIŞ RESİM VE KAZAN BÖLÜMLERİ... 07 ÖNEMLİ HUSUSLAR... 09

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER

ISITMA SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER 35 ISITMA SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Isıtma sistemlerinde ve ekipmanlarında gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Bu çalışmada sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan ve brülörlerdeki

Detaylı