TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenleniyor. FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3444 Eylemler, Dünya Kadýn Yürüyüþü ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu tarafýndan organize ediliyor. (HABERÝ 4.SAYFADA) ORTACA DA KADIN CÝNAYETÝ TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? ÝNTÝHAR DENDÝ CÝNAYET ÇIKTI Ortaca'da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Ortaca'da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýnarak ifadelerine baþvuruldu. Saðlýk kontrolünden geçirilen kiþilerin sorgularý devam ediyor. Olay yaklaþýk 6 ay önce, Okçular Mahallesi Karagöl mevkisinde meydana geldi. Sulama kanalý içerisinde bir kadýn cesedi bulunduðu ihbarýný alan Jandarma ekipleri yaptýðý incelemede cesedin evli ve 2 çocuk annesi Zehra Çoban (27) olduðu tespit edildi. Av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan Çoban'ýn cesedi, savcýsýnýn incelemesinin ardýndan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muðla Adli Týp Kurumu'na gönderilmiþti. MUÐLA YOLLARI PAYLAÞILDI Köyceðiz de, yollar ilçe belediyesinde kaldý Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin yetki alanýndaki yollar Mart ayýnda gerçekleþtirilen Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek oy birliði ile karara baðlandý. (8.SAYFADA) Seçmen kütükleri askýya çýkýyor Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanýlmak üzere, seçmen kütüðünün güncelleþtirilmesine yönelik muhtarlýk bölgesi aský listeleri, 14 Mart Cumartesi günü saat de askýya çýkarýlacak. 27 Mart Cuma günü saat 17.00'de askýdan indirilecek olan liste 8 Nisan Çarþamba günü saat de kesinleþecek. Bu kapsamda seçmen kütüklerinin güncelleþtirilme çalýþmalarý süresince mesai saatleri ile birlikte hafta sonu ve resmi tatil günlerinde il genelindeki tüm Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek þekilde açýk tutulacaðý bildirildi. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesinde Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ. tarafýndan açýlmasý planlanan II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi nin yapýmýndan vazgeçildiði duyumu bölgede sevinçle karþýlandý. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesinde Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ. tarafýndan açýlmasý planlanan II- A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi nin yapýmýndan vazgeçildiði duyumu bölgede sevinçle karþýlandý. Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma grubu Baþkaný Mehmet Sertkaya, Sarýgerme bölgesine yapýlmasý planlanan taþ ocaðý bölgenin sonunu getirir dedi. Kamuoyunda projenin iptali ile ilgili söylentilerin yayýldýðýna dikkat çeken Sertkaya, söz konusu taþ ocaðýný açacak olan firma Sarýgerme deki dünyaca ünlü Hilton otelinin de sahibi. Burayý tercih eden turistlerin öncelikli tercihi doðasý. Ben ilgili kiþilerin bölge halkýnýn da duyarlýlýðýný dikkate alacaðýný ve projeden vazgeçeceðini düþünüyorum. Konu ile ilgili deðerlendirmeler yapýlmak üzere toplantýlar yaparak bilgi alýþveriþinde bulunuyoruz. Görüþmelerimiz devam ediyor diye konuþtu. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyurulmuþtu. Geçen hafta haberi böyle duyurmuþtuk Mehmet Sertkaya TRAKTÖR HIRSIZLARI TUTUKLANDI Ortaca da traktör hýrsýzlýðý yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 3 kiþi tutuklandý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ortaca Toptancý Sebze ve Meyve Halinde bir iþletmenin önünden, 21 Ocak ta bir traktörün çalýnmasýyla ilgili ihbarýn ardýndan, olayý inceleyen polis ekipleri zanlýlarýn Arif D. (25) Hacý O. (16) ve Ayþe K. (40) olduðunu tespit etti. Yapýlan istihbari çalýþmalar sonucu zanlýlarýn Fethiye ilçesinde ikamet ettikleri anlaþýldý. Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince zanlýlarýn evine operasyon düzenlendi. Yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan zanlýlar emniyetteki ifade iþlemlerinin ardýndan Ortaca da adliyeye sevk edildi. Zanlýlar çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak Fethiye cezaevine gönderildi. 3 kiþinin daha önce de farklý il ve ilçelerde traktör hýrsýzlýðý yaptýðý öðrenildi. -ÖMER KUNDAKÇI UMUDA YOLCULUK BAÞLAMADAN BÝTTÝ Ortaca da yasa dýþý yollardan yurt dýþýna çýkmaya çalýþan 91 kaçak yakalandý. Ortaca da yasa dýþý yollardan yurt dýþýna çýkmaya çalýþan 91 kaçak yakalandý. Bir ihbarý deðerlendiren Ortaca Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Dalyan Karakol Komutanlýðý ekipleri, Gökbel Mahallesi Kargýcak koyunda arama yaptý. Yapýlan aramalarda yurt dýþýna geçmek için sahilde tekne beklemekte olan, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 91 kaçak göçmen yakalandý. Irak ve Suriye uyruklu olduðu öðrenilen kaçaklar, iþlemlerinin tamamlanmasý için minibüslerle Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý'na getirildi. Olayla ilgili, organizatörlerin arandýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI

2 2 Çakýl taþlarý ellerinde hayat Dalyan da sezon hazýrlýðý sürüyor Ortaca Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Dalyan da turizm sezonu öncesinde çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Dalyan mahallesinde bordür taþlarý, aðaçlar duvarlar beyaza boyanýyor. Çalýþmalarda, yol kenarlarýnda otlar ve çalýlar temizleniyor. Aðaç gövdeleri ve bordürler boya badana yapýlýyor. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Ortaca Belediyesi Meclis üyesi ve Baþkan Vekili Durali Üreyen, esnaf ve vatandaþlardan da destek istedi. Üreyen, Sezon öncesi güzel Dalyanýmýzý daha da güzelleþtirmek için çalýþmalara hýz verdik. Güzel bir çalýþma olduðunu görüyoruz. Halkýmýzdan ve esnaflarýmýzdan çalýþmalara katký sunmasýný, iþyerlerinin cephelerini, avlu duvarlarýný temizlemelerini ve teknelerin boya bakýmlarýnýn yapýlmasýný rica ediyoruz dedi. -Tuncay Karaçelik buluyor Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulan Kadýn Akademisi nde el sanatlarý kursuna katýlan kadýnlar, Köyceðiz gölüne akan, Yuvarlakçay, Kargýcak ve Namnam çayýndan topladýklarý taþlarla yaptýklarý el sanatlarýný satarak aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulan Kadýn Akademisi nde el sanatlarý kursuna katýlan kadýnlar, Köyceðiz gölüne akan, Yuvarlakçay, Kargýcak ve Namnam çayýndan topladýklarý taþlarla yaptýklarý el sanatlarýný satarak aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Çakýl taþlarýndan yapýlan süs eþyalarý Sosyal Ýþler Müdürlüðünün bahçesinde kurulan Hanýmeli pazarý ve Köyceðiz'de düzenlenen ikinci el pazarýnda 30 ila 50 lira arasýnda satýþa sunuluyor. Ýþ ve Sanat Atölyesi öðreticisi Esin Pirci Amacýmýz gelen öðrencilerimize bir sanat öðretmek ve ekonomilerine katkýda bulundurmak. Deremizin taþýyla deremizin kuþunu vurmak için çýktýk yola. Deremizden topladýðýmýz taþlarla ahþap plakalar üzerine süs eþyalarý yapýyoruz. Köyceðiz'in simgesi olan narenciye aðaçlarýný ve halkýn yöresel giysilerini simgeleyen figürler yapýyoruz. Aðaçlarýn yapraklarýný taþtan, mandalina ve portakallarý da seramik hamurundan yapýyoruz. Ürünleri Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðümüzün bahçesinde kurulan Hanýmeli Pazarý ve Köyceðiz'de düzenlenen ikinci el pazarýnda ve buraya ziyarete gelen kiþiler ürünlerimizi alýyor. Ürünlerimiz genelde Köyceðiz temalý olduðu için büyük beðeni alýyor. Özellikle dýþarýdan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. Yaptýðýmýz ürünleri 30 ila 50 lira arasýnda satýþa sunuyoruz dedi. Çakýl taþlarýndan süs eþyalarý yaparak satan Berrin Çiftçi ise, El iþlerini seviyorum ve taþlara olan ilgimden dolayý bu kursa baþladým. Yaptýðýmýz ürünleri pazarlarda satýyoruz. Böylece ev ekonomimize de katký saðlýyoruz ifadelerini kullandý. Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Halil Karanfiloðlu, amaçlarýnýn ev hanýmlarýnýn ve çalýþan hanýmlarýn boþ zamanlarýný deðerlendirerek kendilerini hem üretimin içerisine sokmak, hem de aile bütçelerine katkýda bulunmak olduðunu söyledi. Kadýn Akademisi bünyesinde çeþitli atölyelerin bulundupðuna iþaret eden Karanfiloðlu, Bunun için en önemli saydýðýmýz atölyelerin içinde taþ atölyemiz geliyor. Neden derseniz, çünkü biz deremizin taþýyla kültürel bir Köyceðiz tanýtýmýna katkýda bulunmak istiyoruz. Bunun için de panolar yapýyoruz. Taþtan yapýlmýþ Köyceðiz portakalýný temsil eden, Köyceðiz kadýnýný temsil eden ve Köyceðiz imizi tanýtan kültürel bir etkinlikle içine almýþ oluyoruz. Bununla ilgili de Köyceðiz in tanýtýmýna faydalý olmaya çalýþýyoruz. Hem kültürel, hem de sosyal bir iþ yapmýþ oluyoruz. Bizim kurmuþ olduðumuz ikinci el pazarlarý ve hanýmeli pazarlarýnda bu yapýlan ürünlerimizi satýþa sunuyoruz. Bu satýþla elde edilen gelirlerin kiþilerin kendi bütçelerine, aile ekonomilerine katkýda bulunmuþ oluyorlar diye konuþtu. ORTACA DA ARAMA Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3444 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla KURTARMA BÝRÝMÝ Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü bünyesinde arama kurtarma ekibi kurularak eðitim çalýþmalarýna baþladý. HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü bünyesinde arama kurtarma ekibi kurularak eðitim çalýþmalarýna baþladý. Ýlk etapta 10 kiþilik ekip Muðla AFAD il müdürlüðünde 2 günlük arama kurtarma teknikleri, depremde arama kurtarma, arazide arama turtarma teknikleri konusunda teorik eðitim gördü. Ardýndan arazide yamaç iniþi, istasyon kurma, yaralý indirme, depremde hasar görmüþ binalara giriþ, yaralý çýkarma konularýnda tatbikat eðitimi yapýldý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Belediye baþkanýmýzýn talimatlarý ve destekleri le müdürlüðümüz bünyesinde arama kurtarma ekibimizi kurduk ve eðitim çalýþmalarýna baþladýk. Birinci etap eðitimimiz çok baþarýlý geçti tüm arkadaþlarýmýzýn motivasyonu yükseldi. Bu çalýþmada amaç ilçemizde yaþanacak herhangi bir doðal afet veya büyük çaplý kazalarda, acil yardým ekiplerine destek olabilecek insan ve ekipman gücünü hazýr etmek, ilçemizde halkýmýz arasýnda arama kurtarma bilincinin oluþmasýna katký saðlamaktýr. Eðitimlerimiz devam edecektir. Çalýþmalarýmýza destrek veren AFAD il müdürmüze ve ekibine çok teþekkür ediyorum -Tuncay Karaçelik

3 3 Asýl olan zihniyetin deðiþmesi CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalarý kapsamýnda Seydikemer de ziyaretlerde bulundu. Üreticileri ziyaret eden Yolcu, partililerden milletvekilliði yolunda destek istedi. MP Ýl Baþkaný Bað: Ýztuzu plajý emanete verildi ZEYTÝNYAÐI SEKTÖRÜNDE TANITIM ÝÇÝN GÜÇ BÝRLÝÐÝ ATAÐI Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin kamu spotu çalýþmalarýna RTÜK ten onay geldi Zeytin ve zeytinyaðý sektörü; 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý ve 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin üretimine ulaþmayý hedefliyor. Söz konusu üretimin katma deðere dönüþmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasa da gerekiyor. Bu hedef doðrultusunda sektör, Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi öncülüðünde güç birliði yaptý ve hazýrlanan kamu spotu çalýþmalarýna RTÜK ten onay aldý. Türkiye, zeytinyaðý üretici ülkeleri arasýnda kiþi baþýna en az zeytinyaðý tüketen ülke konumunda. Türkiye de 1,8 kg. seviyesindeki zeytinyaðý tüketimini 5 kg. seviyesine çýkarmak isteyen zeytincilik sektörü, Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin öncülüðünde kamu spotu hazýrlamak üzere çalýþmalarýna baþladý. Söz konusu kamu spotunun çekimleri sivil toplum örgütlerinin, odalarýn, borsalarýn ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarýn destek ve katkýlarý ile ocak ayýnda tamamlanmýþtý. Kamu spotu ile Türkiye de zeytinyaðý tüketimini arttýrmayý amaçladýklarýný belirten Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Gürkan Renklidað; 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý ve 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin üretimine ulaþacaðýz. Bu üretimin katma deðere dönüþmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasaya ihtiyaç var. Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin koordinasyonuyla hazýrlatýlan kamu spotu ile ülke içi tüketimi arttýrmayý hedefliyoruz. Aldýðýmýz onayla sektörümüzün gücüne güç katmayý amaçlamaktayýz dedi. Kamu spotunun 230 TV, 93 radyo kanalýnda yayýnlanmasý için RTÜK onayý alýndý 2009 yýlýnda iç tüketimi arttýrmak için ZZTK nýn tanýtým filmleri hazýrlattýðýný, kamu spotu için de 2014 yýlý Haziran ayýndan beri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý ve RTÜK ile çalýþma yürüttüklerini, RTÜK tarafýndan çýkarýlan tavsiye kararý ile spotun ulusal kanallarda ücretsiz olarak yayýnlandýðýný hatýrlatan ZZTK Baþkaný M. Kadri Gündeþ, Aldýðýmýz RTÜK onayýyla yayýnlanacak olan ZZTK kamu spotu, Türk zeytininin ve zeytinyaðýnýn bilinirliðine ve tüketiminin artmasýna büyük katký saðlayacak þeklinde konuþtu. ZZTK Baþkaný M. Kadri Gündeþ, yayýnlanacak kamu spotu sayesinde Türksat uydularýndan yayýn yapmakta olan Türk kanallarý aracýlýðý ile Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarýmadasý, Ortadoðu ve Çin in batýsýnda yer alan ülkelerde de gösterileceðini, bu sayede, Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn dýþ tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. -Tuncay Karaçelik CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalarý kapsamýnda Seydikemer de ziyaretlerde bulundu. Üreticileri ziyaret eden Yolcu, partililerden milletvekilliði yolunda destek istedi. Seydikemer ziyaretlerinde üreticilerle gündemdeki konularý görüþen Yolcu, üreticinin periþan durumda olduðunu, çözümün ise, CHP iktidarýnda olduðunu söyledi. Üreticimiz alýnterinin karþýlýðýný alamýyor Görüþtüðü üreticilerin sýkýntýlarla mücadele ettiklerini anlatan Ömür Yolcu, Üreticinin þuanda tarlada bahçede dur durak bilmeden her zamanki gibi karýnca telaþýyla çalýþmalarýný sürdürüyor. En büyük þikayetleri de girdilerdeki aþýrý fiyat artýþý ve buna karþýlýk alýnterlerinin karþýlýðýný alamamak dedi. Geçen yýl, 40 lira olan gübrenin 70 lira, 30 lira olan zirai ilacýn 55 lira, mazotun ise baþýný alýp gittiðine dikkat çeken Ömür Yolcu, üretici sattýðý ürünün parasýný alamýyor. Ürünün fiyatýný tüccar, ilacýn fiyatýný firma belirliyor. Ürünün karþýlýðý olarak ya çek alýyorlar ya da söz, ortada para yok. Üretici iki arada bir derede kalýyor. Ama yine de boðulan üretici oluyor diye konuþtu. Ömür Yolcu sözlerini þöyle sürdürdü; Ülkemizde köylülük ve tarým bitmiþtir. Ülkemizde bereketli topraklar varken, dýþarýdan tahýl alýr hale getirilmiþtir. Üretmeyen, tüketen bir topluma dönüþtürüldük. Bu gidiþ, gidiþ deðil. Bu devran dönmeli; üretici ürettiklerinin bedelini almalý. Kendi kendine yeter bir tarým politikasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu yarýþmada 4.oldu, kürsüye çýktý. geçilmelidir. Yoksa sonumuz içler acýsý olacak. Üretici periþan durumda, çözüm ise, CHP iktidarýnda Asýl olan zihniyetin deðiþmesi Ziyaretlerinde kadýna yönelik þiddeti kýnayan Yolcu, kadýn emeði hak ettiði deðeri görmedikçe, kadýnlarýmýz özgürleþmedikçe gün kutlamalarýn anlamý bir yere kadardýr. Özgecanlarýn yaþamasý ve kadýna þiddetin önlenmesi için caydýrýcý önlemler alýnmalý. Ama asýl olan zihniyetin deðiþmesi ve kadýnlarýmýzýn toplumsal yaþamdaki sorumluluklarý kadar da haklarýnýn olmasý için gereken önlemler alýnmalýdýr. Ýnsanlarýn kimlikleriyle yaþayabildiði bir topluma dönüþülmedikçe söylenenlerin bir anlamý olmaz dedi. -Soner Aydýn BAÞBAKANIN KIZINA MUÐLA DA TORPÝL ÝDDÝASI Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu geçtiðimiz günlerde Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Okullar arasý Yýldýzlar ve Gençler Oryantiring (Yön bulma) yarýþlarýna katýldý. Muðla Menteþe de Yaraþ Kent Ormaný nda yapýlan yarýþta Bireysel Genç Kýzlar B kategorisinde Hacer Büke Davutoðlu dördüncü oldu. Davutoðlu nun kýzý için 4. lük kürsüsü yapýlmasý sosyal medyada torpil iddialarýna neden oldu. Ödül sýrasýnda kürsüye 4. lük diye bir kürsü daha eklendi. Bu durum sosyal medyada da tartýþma çýkardý. Yarýþmalardaki ödül kürsüne baþarýlý olan ilk üç çýkarken, Baþbakan Davutoðlu nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu 4 üncü olduðu yarýþmada ödülünü, eklenen 4. lük kürsüsüne çýkarak aldý -Sözcü Gazetesi Merkez Parti Muðla Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ýztuzu, Göcek ve Ölüdeniz plajlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ersen Bað, yaptýðý açýklamada; Ýztuzu plajýnýn iktidar partisinin Büyükþehir belediye baþkan adayýnýn rektörlüðünü yaptýðý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ne emaneten býrakýldýðýný söyledi. Plajlarýmýz sadece Ýztuzu ndan ibaret deðil Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi giriþimine karþý çevreci ve bölge halkýnýn gösterdiði tepkilere teþekkür eden Merkez Parti Muðla Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ama zaman gösterecek Ýztuzu yine iktidar partililere verilecek, sadece geri adým attýlar. Çünkü geçen dönem iktidar partisinin Büyükþehir belediye baþkan adayýnýn rektörlüðünü yaptýðý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ne emaneten býraktýlar. Eðer Ortaca belediyesinde kalabilseydi asýl baþarý o olurdu dedi. Plajlarýmýz çok deðerli ve sahip çýkamýyoruz Göcek ve Ölüdeniz plajlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ersen Bað þunlarý söyledi: Ölüdeniz de bulunan plaja gölgelik diye ucube bir yapý kurdular. Hem doðaya zarar veriyor, hem görüntü kirliliði oluþturuyor. Göcek te resmen iþgal var suç duyurunda bulunup dava açacaðýz. Göcek te bulunan D-Marin in devamýnda bulunan aslen halkýn fakat iþletme tarafýndan gasp edilmiþ plaja insanlar hafta içi 60 hafta sonu 100 TL giriþ parasý ödüyorlar, burada halkýn yaný sýra orada bulunan turizm iþletmelerine haksýz rekabet uygulanýyor. Turizm iþletmecilerinin sorunlarýný dinledik. Gerçekten ortada çok büyük bir iþgal var, konuyu genel merkezimizdeki hukukçularýmýza ilettim. Mart ayý sonu itibarýyla genel baþkanýmýz ve hukuk ekibimiz burada suç duyurusunda bulunarak dava açacaklar. Çünkü 2,5 yýldýr tahsis izni olmayan yerde plaj iþletiyorsunuz ve buna müdahale edilmiyor YOL ONARIMLARI DEVAM EDÝYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri heyelan temizliði ve yol onarým çalýþmalarýný sürdürmeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri saðanak yaðýþlardan bozulan ve kapanan yollarýn bakým onarýmýný sürdürüyor. Ekipler Milas Kalem Mahallesi düzen mevkii ve Seydikemer Bayýr Mahallesindeki heyelan sonucu kapanan yollarýn tekrar ulaþýma açýlmasý için temizlik çalýþmalarýný bitirirken, Milas Çamlý-Baraj yolu üzerinde yaðýþlardan dolayý bozulan yollarýn bakým onarýmýný tamamladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkaný Hida Kýlýç çalýþmalarla ilgili deðerlendirmesinde þunlarý söyledi Daire Baþkanlýðýmýz bünyesine baðlý Yol Yapým Bakým Þube ekiplerimiz disiplin ve düzen içinde vatandaþlarýmýzýn güvenli seyahat edebilmeleri için bozulan ve kapanan yollarý açma çalýþmalarýna devam ediyorlar dedi. -Tuncay Karaçelik

4 4 DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4. Uluslararasý Eylemi, bu sene Nusaybin den baþladý. Avrupa Feminist Karavaný ise 9 Mart'ta Diyarbakýr'dan yola çýktý. Küresel feminist eylem aðý Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4.Uluslararasý Eylemi, bu sene Nusaybin den baþladý yýlýndan beri her beþ senede bir düzenlenen etkinliklerde, kadýnlar ülkeden ülkeye, kýtadan kýtaya dolaþarak taleplerini dile getiriyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4.Uluslararasý Eylemi çerçevesinde, tüm dünyadan kadýnlar 6 Mart ta Nusaybin'de buluþtu. 7 Mart ta Mardin de, 8 Mart ta ise Diyarbakýr'da etkinlikler düzenlendi. Bu üç günlük programa SYRÝZA'dan Serez Parlamenteri Afroditi Stampouli'nin yaný sýra yine SYRÝZA'dan Alexandra Makri ve Marina Kallergi da katýldý. Etkinliklerin ardýndan, 9 Mart ta Diyarbakýr dan hareket eden Avrupa Feminist Karavaný, Avrupa'nýn direniþ noktalarýný birbirine baðlayarak 17 Ekim'de Portekiz'in Coimbra kentinde olacak. Etkinlikler 16 Mart a kadar devam edecek 9 Mart ta Avrupa Feminist Karavaný- nýn yola çýkmasýnýn ardýndan, çeþitli illerde etkinlikler 16 Mart a kadar devam edecek. Karavan sýrasýyla Antakya, Mersin, Antalya, Muðla, Didim ve Ýzmir e uðrayacak ve bu illerde barýþ forumlarý, sergiler düzenlenecek. Kadýnlar Mersin de Özgecan Aslan ýn ailesini, Antalya da Alyazma Anýtý ný, Muðla da Ýztuzu direniþini, Ýzmir de Gaziemir nükleer atýklarýnýn depolandýðý mahalleyi ziyaret edecek. Karavan, Ýzmir den Selanik e hareket edecek ve yolculuk Portekiz e doðru devam edecek. Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu ndan yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denmekte: Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu 1 ndan Basýna ve Kamuoyuna; Hepimiz Özgürleþinceye Kadar Yürüyeceðiz Dünya Kadýn Yürüyüþü, 1990 lý yýllarýn sonundan bu yana 163 ülkeden 5500 örgütün katýlýmý ile sürdürülen, farklý etnik, kültürel, dinsel, siyasal ve sýnýfsal kökenlerden, farklý yaþ ve cinsel yönelimlerden gelen kadýn gruplarýnýn oluþturduðu küresel bir harekettir. Yürüyüþün Avrupa kolu bu yýl 6-16 Mart tarihleri arasýnda 2 Türkiye deki farklý noktalardan geçerek tüm Avrupa yý kat edecek ve 21 Ekim tarihinde Portekiz de sona erecek. Dünya Kadýn Yürüyüþü nün bu yýlki ana gündemi, kapitalizmin mevcut krizi ve insanlar için sunduðu sahte çözümlerin, kapitalizm ve ataerkinin iþbirliði ile güçlendiðini göstermeye odaklandý. Feminist eleþtiri ýþýðýnda binlerce kadýn örgütü tarafýndan ataerkil kapitalizme karþý savunulan ve inþa edilen alternatifler yürüyüþe yol gösteriyor. Bu baðlamda 2015 Dünya Kadýn Yürüyüþü- nün ana temalarý dört baþlýk altýnda toplandý ve farklý kýtalarda, çeþitli yerelliklerde yürüyüþ boyunca kadýnlar tarafýndan bu temalar tartýþýlacak, talepler ve çözümler Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenleniyor. Eylemler, Dünya Kadýn Yürüyüþü ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu tarafýndan organize ediliyor. yaygýnlaþtýrýlacak. Türkiye de, 6 Mart tarihinde Nusaybin den baþlayacak yürüyüþ boyunca yukarýdaki dört tema etrafýnda eylemler ve etkinlikler yapýlacak. Ülke içinde Güneydoðu dan Güneybatý ya doðru yol alacak karavan Mardin, Diyarbakýr, Hatay, Mersin, Antalya, Muðla ve Didim e gidecek ve 16 Mart tarihinde Ýzmir de Türkiye yürüyüþü sona erecek. Yürüyüþ Kafilesi, 17 Mart tarihinde Selanik te olacak. Doðanýn gaspý ve metalaþtýrýlmasý Küresel kapitalizm, insanlarý daha fazla tüketmeye yönlendirirken insan yaþamýný ve doðayý birlikte yok olmaya zorluyor. Geçimlik çiftçilikle uðraþan kýrsal nüfus hýzla tükeniyor, yoksullaþýyor, göçe zorlanýyor ya da daha zor ve baðýmlýlýk yaratan koþullarda üretmek zorunda kalýyor. Ýnsanlarýn kendi yiyeceklerini yetiþtirmeleri engellenerek üreticiler terminatör tohumlara ve GDO lu ürünleri yaygýnlaþtýran ulus ötesi tarým þirketlerine mahkûm ediliyorlar. Bir yandan tarým alanlarý hýzla kentleþmeye açýlýrken, kentsel ranta tahvil edilemeyen ekolojik alanlar madencilik, enerji üretimi, baraj gibi faaliyetler gerekçesiyle yok ediliyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü Türkiye de özellikle 12 Mart ta Antalya da, 14 Mart ta Muðla da, 16 Mart ta da Ýzmir deki etkinliklerinde forum, ziyaret ve karnaval gibi etkinliklerle bu tema üzerinde yoðunlaþacak. Geçim kaynaklarýnýn ve emeðin haklarýnýn gaspý Kapitalist üretim maliyetlerinin bir bölümünün kadýnlara ve hane içinde kadýnlar tarafýndan yapýlan yeniden üretim iþine aktarýlmasý, ataerkil kapitalist sistemin ayrýlmaz parçasýdýr. Yeniden üretim iþi, esas olarak kadýnlar tarafýndan evde yapýlan - yemek hazýrlama, temizlik gibi- baþkalarýnýn bakýmýný üstlenmek için yapýlan iþtir. Evde yaþanan kýtlýk ve istikrarsýzlýðý idare edenler kadýnlardýr. Bu nedenle, yatak sayýsýnýn düþürüldüðü, hastaneler ya da çocuk bakým merkezlerinin kapatýldýðý, okullarda öðle yemeði verilmediði zamanlarda olduðu gibi insanlarýn bakýmýný üstelenenler kadýnlardýr. Ataerkil kapitalizmin krizlerinde hem kesilen kamu harcamalarýnýn yükü daha çok kadýnlarýn üzerine yüklenir hem de düþürülen iþçi ücretleri ya da iþsizlik nedeni ile yoksullaþan hanelerin geçimlerine katkýda bulunmak için kadýnlar ucuz ve güvencesiz iþgücü olarak piyasanýn insafýna terk edilir. Dünya kadýn Yürüyüþü Avrupa Karavaný kapsamýnda, özellikle 6 Mart ta Nusaybin de, 12 Mart ta Antalya da bu tema çerçevesinde etkinlikler yapýlacak. Kadýn bedeni ve yaþamý üzerinde kontrol Ataerkil kapitalizmin kadýn bedeni üzerinde kurduðu tahakküm çeliþkilidir. Dönemin ihtiyaçlarýna göre deðiþen nüfus politikalarý tümüyle kadýn bedeninin denetimi üzerine kurulur. Bir zaman aman az çocuk doðurun, yoksullaþýyoruz! telaþý ile yönetilen bedenler, baþka bir zamanda üç- beþ çocuk yapmaya zorlanýr. Yaygýn medyada açýlmaya ve teþhire kýþkýrtýlan kadýn bedeni kimi zaman burkaya, çarþafa hapsedilir. Bugün kamusal yaþamýn düzenlenmesi üzerinde dinsel kurumlarýn artan nüfuzuna ek olarak, kadýnlarýn özyönetim, duygusal ve üreme haklarýnýn reddine ya da geriye gidiþine tanýk oluyoruz. Oysa ayný zamanda birçok ülkede LGBT hareketleri, eþcinsel evliliklerin yasallaþmasýný ve evlatlýk edinme, miras ve diðer haklarýn kazanýlmasýný baþardý. Militarizasyon, kriminalizasyon ve þiddet Kadýnlar ayrýca ataerkil þiddetle baþka çýkmak zorunda kalýyorlar. Kadýna yönelik þiddetin, yaþamýmýzý ve bedenimizi kontrol etmenin bir aracý olarak kullanýldýðýný biliyoruz. Kadýna yönelik þiddet, özellikle kamusal alanlarda yaþanan cinsel þiddet son yýllarda büyük bir görünürlük kazandý ve kadýnlarý hatta erkekleri de- harekete geçirdi. Yanýbaþýmýzda yaþanan IÞID vahþeti binlerce kadýný maðdur ettiði gibi savaþýn ve silahlý çatýþma ortamýnýn en büyük maðdurlarýnýn kadýnlar olduðunu bir kez daha gösterdi. Bu yüzden 6 Mart ta Nusaybin de; 10 Mart ta Hatay da savaþ ve militarizme karþý kadýnlar yürüyecek. Nusaybin de Kobane direniþi, Rojova deneyimi ve baþarýlarý tartýþýlacak. Türkiye de yakýn zamanýnda ataerkil erkek þiddetinin katlettiði Özgecan bir simge oldu. Ve Dünya Kadýn Yürüyüþü nün rotasýný daha önce programda olmayan Mersin e ve Tarsus a çevirdi. Karavan 11 Mart tarihinde Mersin de olacak. Yürüyüþün Ýlkeleri Örgütlenmenin önderliðini kadýnlar yürütür. Dünyadaki bütün bölgeler, eylemlerin örgütlenmesinden kendileri sorumludur. Aktif katýlýmcý gruplar yürüyüþün amacýna ve deðerlerine, hedeflerine ve genel eylem planýný baðlý kalmalýdýr; ancak kendi ülkelerinde eylemleri nasýl örgütleyecekleri konusunda özerktir. Kadýn hareketinin (kadýnlarýn gerçekliði, ülkeleri, politik yaklaþýmlarý ve eylem stratejilerinin) farklýlýklarýný tanýr, saygý gösterir ve deðer veririz. Dünya Kadýn Yürüyüþü kitle eylemleri, halk eðitim etkinlikleri, direniþ ve ulusal, bölgesel ve dünya çapýnda Dünya Kadýn Yürüyüþü nedir? Dünya Kadýn Yürüyüþü, 2000 senesinde kurulmuþ Yoksulluk ve kadýna yönelik þiddetle mücadele eden taban gruplarýný ve örgütlerini siyasi, ekonomik ve toplumsal deðiþimi hedefi etrafýnda birleþtiren, uluslararasý feminist eylem hareketidir. Hareket, doðanýn gaspý ve metalaþtýrýlmasý, geçim kaynaklarýnýn ve emeðin haklarýnýn gaspý, kadýn bedeni ve yaþamý üzerindeki kontrol ve militarizasyon, kriminalizasyon ve þiddete karþý çalýþmalar yürütüyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü ne hükümet dýþý kadýn örgütleri, karma örgütlerin kadýn komiteleri, kadýn komiteleri olmayan ancak Yürüyüþün örgütlenmesinde liderliðin kadýnlarýný üstlendiði karma örgütler katýlabiliyor. Türkiye deki etkinlik organizasyonunu Kongreya Jinen Azad (KJA) yürütüyor. kampanyalar örgütler. Meþru müdafaa hakkýný tanýmakla birlikte þiddetsizliði savunuyoruz. Yürüyüþün katýlýmcýlarý, hükümet-dýþý kadýn örgütleri; karma (kadýn ve erkek) gruplarýn kadýn komiteleri; kadýn komiteleri olmayan ancak Yürüyüþün örgütlenmesinde liderliði kadýnlarýn üstlendiði karma örgütleri olacaklar. Muðla da Doðanýn Gaspýna ve Metalaþtýrýlmasýna Karþý Yürüyoruz Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu, 2014 Mayýs ýndan bu yana çalýþmalarýný sürdürüyor. Muðla da son yýllarda giderek artan ve pek çok önemli direniþin yolunu açan doðaya ve doðal yaþama yönelik saldýrýlar nedeni ile yürüyüþün ana temalarý arasýnda yer alan Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Yürüyüþün ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan bir koordinasyon kurduk 3. Dünya Kadýn Yürüyüþü 14 Mart ta Muðla da Dünya Kadýn Yürüyüþü Avrupa Karavaný, Antalya daki eylem ve etkinleri tamamlayýp pek çok yerli ve yabancý katýlýmcýsý ile 14 Mart tarihinde Muðla da olacak. Konuklarýmýzý yöresel bir kahvaltý ile aðýrladýktan sonra da Tayyare Meydaný nda karþýlayacaðýz ve hep birlikte doðanýn gaspýna karþý yürüyüþe geçeceðiz. Yürüyüþ güzergâhý boyunca katýlýmcýlara Muðla nýn tarihi kentsel dokusunu da tanýtmayý hedefliyoruz. Saburhane Meydaný- nda kýsa bir duraklayacaðýz ve katýlýmcýlara lokma ikram edip Muðla yerel kültüründen dans ve müzik örnekleri sunacaðýz. Mavi Kadýn Saynur Gelendost a Dünya Kadýn Yürüyüþünden Bir Selam! Tarihi Arasta dan Sýnýrsýzlýk Meydaný na ulaþtýðýmýzda, yaþamýný Türkiye deki çevre ve ekoloji mücadelesinde adamýþ, ayný zamanda Sýnýrsýzlýk Meydaný ný tasarlayarak meydandaki rölyefi kendi elleriyle yapmýþ Saynur Gelendost u, anýsýna hazýrlanan bir plaket ile selamlayacaðýz. Eski Garaj Alaný nda Forum ve Panayýr! Muðla da hak mücadelesi veren tüm kadýn örgütleri, doðanýn gaspýna ve metalaþtýrmasýna direnen yerel direniþ örgütlenmeleri, ekoloji ile insan yaþamýný devamý 5.sayfada

5 5 EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA 4.sayfadan devamla Ortaca da 8 Mart 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü münasebetiyle Ortaca da çeþitli etkinlikler düzenlendi. bütünleþtirmeyi ilke edinen tüm giriþimleri bulabileceðiniz; eylemlerini, fikirlerini ve çalýþmalarýný öðrenip destek verebileceðiniz, Saynur Gelendost un çevre mücadelesindeki en yakýn yoldaþý Gaye Cön den Muðla Çevre Mücadelesini dinleyebileyeceðiniz; kendi fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaþabileceðiniz; Muðla da doðal ürünleri ve gýdalarý, kadýnlarýn emeðinden çýkmýþ yerel dokumalarý ve ürünleri tanýyabileceðiniz bir panayýra ve foruma Eski Garaj Alaný ev sahipliði yapacak. Dýþarýdan gelen konuklarýmýzý, akþam Konakaltý Ýskender Alper Kültür Merkezi nde vereceðimiz vejetaryen yemeðin ardýndan Yürüyüþün bir sonraki duraðý olan Didim e uðurlayacaðýz. Gelin, Muðla da Hepimiz Özgürleþinceye Kadar 14 Mart ta birlikte yürümeye baþlayalým! 1 Muðla Karya Kadýn Derneði, Emek Benim Derneði, Akdeniz Yeþilleri Derneði, Menteþe Kadýn Meclisi,, Feminist Çalýþma Grubu, Vegan Feministler, KESK Þubeler Platformu Kadýn Komisyonu, Pir Sultan Abdal Derneði Muðla Þubesi, Tez Koop Ýþ Muðla Þubesi, Kampüs Cadýlarý, Muðla Öðrenci Kadýn Kolektifi, CHP Muðla Ýl ve Ýlçe Örgütleri, HDK Muðla Kadýn Meclisi, HDP Muðla Ýl ve Ýlçe Kadýn Komisyonu, SYKP Muðla Kadýn Meclisi, Birleþik Haziran Hareketi Muðla Yürütmesi, ÖDP. 2 Dünya Kadýn Yürüyüþü ayrýntýlý programý için bkz. 3 Ýl Koordinasyonu nun hazýrladýðý programý destekleyen Muðla Büyükþehir Belediyesi, Menteþe Belediyesi, Menteþe Kent Konseyi, Menteþe Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Muðla KESK Þubeler Platformu na çok teþekkür ediyoruz. Yürüyüþün örgütlenmesine kurumsal ve bireysel olarak maddi katkýda bulunanlar, panayýr alanýndaki bir panoda ve tanýtým için yapýlan basýn programlarýnda kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Kadýnlar LÖSEV Yararýna Buluþtu 8 Mart Pazar günü Ortaca Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi iþbirliðinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Etkinliði Kent Konseyi toplantý salonunda yapýldý. Saygý duruþu ve Emekçi Kadýnlarýn konuþmalarý ile baþlayan etkinlikte, Þiddet kurbaný kadýnlar temalý gazete küpürlerinden derlenen bir sergi yer aldý. Etkinlikte Ortaca Kent Konseyi genel sekreteri Nilgün Þahin, tarafýndan basýn açýklamasý okundu. Nilgün Þahin, Türkiye de 8 Mart Nilgün Þahin Dalaman Bahçeþehir Koleji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü kutladý. Bahçeþehir Koleji okul aile birliði tarafýndan organize edilen etkinliðe Bahçeþehir Koleji kurucularý Asiye Özalp, Elif Özalp, Bahçeþehir Dünya Kadýnlar Gününün ilk kez 1921 yýlýnda Emekçi Kadýnlar Günü olarak kutlanmaya baþlandýðýný hatýrlattý. Þahin, açýklamasýnda, Ülkemizde her yýl çeþitli kadýn örgütleri tarafýndan kutlanmaya devam ediyor. Bizlere pek çok Dünya ülkesinden önce tanýnan haklardan nasýl oldu da böyle kaos ortamýna girildi. Doðrusu bilemiyoruz. Kadýn erkek arasýnda ki eþitsizliðin yüzümüze tokat gibi çarptýðý konu ise þiddet, Kadýna yönelik þiddetin temelinde, tarih boyunca kadýn ve erkek arasýndaki eþit olmayan güç iliþkisinin yattýðý malum. Dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinde olduðu gibi, kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet halen önemli bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr. Kadýnlarýn her nasýl olursa olsun þiddete maruz kalmadýklarý, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da arttýrdýklarý, toplumda daha görünür ve güçlü olduklarý bir Türkiye dileði ile tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutluyoruz ifadelerini kullandý. CHP den þiddet maðduru kadýnlar için lokma Ortaca CHP Kadýn Kollarý 8 Mart Dalaman Bahçeþehir Koleji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü kutladý. Kadýnlarýmýza deðer vermek, geleceðe yapýlan en büyük yatýrýmdýr Asiye Özalp Koleji Okul Aile Birliði Baþkaný Yasemin Gür, Öðretmenler ve Öðrenci velileri katýldý. Etkinlikte konuþan Dalaman Bahçeþehir Koleji Okul Aile Birliði Baþkaný Yasemin Gür; Kadýnlarýmýza deðer vermek, geleceðe yapýlan en büyük yatýrýmdýr. Kadýnýn ihmal edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir. Kadýnlarýmýzýn hayata daha fazla katýlmalarýnýn saðlanmasý, kadýn zarafetiyle þekillenen bir sosyal hayata, daha aydýnlýk bir geleceðe ulaþmamýzýn yegane koþuludur. Bu inançla 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününüzü kutluyorum. Dalaman Bahçeþehir koleji olarak amacýmýz; Okul yönetimi, öðretmenler ve veliler arasýnda ki iliþkileri güçlendirmek, gerekli iþbirliðini yaparak öðrencilerimizin, yüksek ideal ve evrensel deðerlerle beslenen bir eðitim sisteminin içerisinde yer almalarýný saðlamaktýr. Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde þiddet maðduru kadýnlar için lokma döktürdü. Ortaca tören alanýnda gerçekleþtirilen etkinlikte konuþan CHP Kadýn Kollarý Ýlçe Baþkaný Zümrüt Avcý; Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca Kadýn Kollarý olarak bugüne kadar katledilen kadýnlarýmýzý anmak için lokma döktürdük. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutlayamýyoruz. Katledilen kadýnlarýn sayýsýnýn giderek arttýðý bir ülkede kadýnlar gününü nasýl kutlarýz dedi. Temel hedefimiz okulumuzda ki; eðitim ve öðretim kalitesini en üst seviyeye çýkartmak ve eðitim sistemi, sosyal sorumluluk projeleri ve birlik, beraberliði ile eðitim camiasýnda örnek bir okul olmasýný saðlamaktýr. Kaliteli eðitim her çocuðun hakkýdýr. Kardeþ okulumuz Kargýnkürü Ýlkokulumuzu destekliyoruz. Bahçeþehir kolejinde yeni nesil eðitim anlayýþý ile yetiþen çocuklarýmýzýn yeni dünyanýn liderleri olacaðýna inanýyorum. Bahçeþehir kolejini yöremize kazandýran kurucu temsilcimiz Tarýk Özalp ve ailesine teþekkür ediyorum dedi. Cihat Cura KAGÝK üyeleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününde LÖSEV yararýna düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kadýn Giriþimciler Ýl Ýcra Komitesi üyeleri, Aksaz Deniz Üs Komutaný Eþi Hacer Polat tarafýndan LÖSEV yararýna düzenlenen yemek organizasyonuna katýldý. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde kadýnlarý bir araya getiren organizasyon, 300 kiþiye yakýn katýlým ile oldukça baþarý saðladý. Geceye, Muðla KAGÝK Üyeleri adýna; KAGÝK Ýcra Komitesi Baþkaný Aslý Karataþ, Baþkan Yardýmcýsý Gülay Hýz, KAGÝK Üyeleri Nedret Erboy, Nihal Tataroðlu, Türkan Dere Dönmez in yaný sýra Geçmiþ Dönem KAGÝK Baþkanlýðý görevini üstlenen Sultan Yýlmaz ve geçmiþ dönem KAGÝK Üyelerinden Mehtap Tölek katýldý. Aksaz Gazinosunda düzenlenen gece, yine LÖSEV yararýna gerçekleþtirilen hediye çekiliþlerinin ardýndan sona erdi. -Tuncay Karaçelik Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'nda 7-8 Mart tarihlerinde Muðla merkez ve ilçelerinden 134 sporcunun katýmýyla Minimini, Minikler, Küçükler, Yýldýzlar ve Açýk kategorilerinde Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý yapýldý. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'nda 7-8 Mart tarihlerinde Muðla merkez, Milas, Yataðan, Marmaris, Ula, Köyceðiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinden 134 sporcunun katýmýyla Minimini, Minikler, Küçükler, Yýldýzlar ve Açýk kategorilerinde Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý yapýldý. Turnuvada kategorilerinde olan sporculara kupa, olan sporculara madalya verildi. Açýk Kategorisinde, Emre Güneþ birinci, Abdullah Doðukan Dere ikinci, Zeki Koç üçüncü oldu. Yýldýzlar Kategorisinde, Nuri Kaya birinci, Mehmet Bilge ikinci, Birol Mert Öner üçüncü oldu. Küçükler Kategorisinde, Nafiz Ediz Ýlhan birinci, Berkan Baþkafa ikinci, Doðaç Fevzi Maden üçüncü oldu. Minikler Kategorisinde, Arda Erdoðan birinci, Kadir Erdemli ikinci, Mehmet Utkan Topaloðlu üçüncü oldu. Miniminikler Kategorisinde ise, Arda Uzgur birinci, Efe Özhan ikinci, Gazel Bozoðlu üçüncü oldu. Ortaca Belediyespor Satranç antrenörü Hasan Güneþ, Mart tarihlerinde Marmaris Green Nature Otel'de Çanakkale Geçilmez ELO Satranç Turnuvasý nýn yapýlacaðýný, 5 kategoride yapýlacak olan turnuva için kayýtlarýn 13 Mart 2015 tarihine kadar devam edeceðini söyledi. Kulüpler Þampiyonasý 3. Lig Satranç karþýlaþmalarýnýn da Mart 2015 tarihlerinde baþlayacaðýný ifade eden Güneþ, bu ligimizde Ortaca Belediyespor, Muðla Spor, Yeni Milas Spor, Milas Belediyespor ve Muðla Gençlik ve Spor Kulübü mücadele edecek. Birinci olan kulübümüz 2. lige yükselecek ve Temmuz 2015 tarihlerinde Konya'da yapýlacak olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasýna katýlacaktýr dedi. -Soner Aydýn

6 6 MUTSO DA DIÞ TÝCARET BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNERÝ Muðla bölgesi için düzenlenecek olan Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri 13 Mart Cuma günü MUTSO da gerçekleþtirilecek. Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan her yýl organize edilen Dýþ Ticaret bilgilendirme seminerlerinin bu yýl Muðla bölgesi için düzenlenecek olan semineri; 13 Mart Cuma günü 13:00-17:00 saatleri arasýnda Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþecek. DIÞ TÝCARET BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNER PROGRAMI Kayýt Açýlýþ Ahmet Þevket YURT Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü, Daire Baþkaný Ülke Masalarý, Pazar Araþtýrmasý -Ýran Pazarýna Ýhraç Ýmkanlarý, Ahmet Þevket YURT Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü, Daire Baþkaný Ýhracatta Saðlanan Devlet Yardýmlarý -Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði, Pazara Giriþ Belgelerinin Desteklenmesi -Türk Ürünlerinin Yurtdýþýnda Markalaþmasý, Türk Malý Ýmajýnýn Yerleþtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi ile Yurt Dýþý Birim, Marka, ve Tasarým Destekleri -Yurt Dýþýnda Gerçekleþtirilen Fuar Katýlýmlarýnýn Desteklenmesi Hatice Þafak BOZKIR Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müd., Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Pazara Giriþ Engelleri ve Çözüm Yollarý Dilan CAN Ekonomi Bakanlýðý Anlaþmalar Genel Müd., Dýþ Ticaret Uz.Yard. Detaylý Bilgi için Elvan KOCAGÖZ ve Burcu ÖZTÜRK ile görüþebilirsiniz Dahili: Büyükþehir Belediyesi Tarým Fuarýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi, bu yýl 6.sý düzenlenen Milas Gýda Tarým ve Hayvancýlýk fuarýnda yerini aldý. Açýlýþýna Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün de katýldýðý fuarda, Büyükþehir Belediyesi nin standý büyük ilgi gördü. Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan fuar ile ilgili yaptýðý açýklamada Vatandaþlarýmýz ile bu fuarda bir araya gelerek projelerimizden bahsettik. Bu projelerimizin en önemlileri Muðla Sýtký Koçman Üniversite miz ile Toprak, sulama suyu analiz laboratuvarý, Tarým Ýl Müdürlüðü müz ile piyasa deðeri daha fazla olan patates, soðan, biber tohum daðýtýmý ve. Alým garantili süs bitkisi üretimi. Önümüzdeki günlerde de üreticilerimiz için farklý projeler üretmeye devam edeceðiz. dedi. HAMDÝ GÜVENÇ'E EN ÝYÝ HAVALÝMANI VE DESTÝNASYON PAZARLAMA ÖDÜLÜ - ATM/YDA DALAMAN HAVALÝMANI GENEL MÜDÜRÜ HAMDÝ GÜVENÇ, TOUREXPÝ DESTÝNASYON ÖDÜLLERÝNDEN EN ÝYÝ HAVALÝMANI VE DESTÝNASYON PAZARLAMA ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ -BERLÝN DE DÜZENLENEN ITB FUARINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLÜNÜ ALAN GÜVENÇ ÝN YERLÝ VE YABANCI TURÝZM PROFESYONELÝ, SEYAHAT ACENTASI, TUR OPERATÖRÜ VE OTEL ÇALIÞANININ VERDÝÐÝ OYLA BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜÐÜ AÇIKLANDI ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, tourexpi destinasyon ödüllerinden en iyi havalimaný ve destinasyon pazarlama ödülüne layýk görüldü. Bu yýl 9.cusu gerçekleþen Geleneksel Tourexpi Destinasyon Yönetimi Ödül Töreni Berlin'de ITB fuarýnda Türkiye standýnda gerçekleþtirildi. Törende, ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç'e Tourexpi Destinasyon ödüllerinden En Ýyi Havalimaný ve Destinasyon Pazarlama Ödülü verildi. ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Güvenç in ödüle layýk görülme gerekçesi ise þöyle açýklandý: Uzun yýllardýr Dalaman ýn diðer ülkelerden daha fazla turist çekmesi için uluslararasý tur operatörleri ve uçak þirketleri ile çok sýký çalýþmalar yaparak Dalaman Bölgesi nin devamlý olarak uçuþ programlarýna dahil ettiði, bölgedeki otelci ve turizm acentalarý ile yaptýðý çalýþmalarda yeni ürünler yaratýp bunlarý uçak þirketlerine ve tur operatörlerine teklif ederek ve turizm yatýrýmcýlarýný, uçak þirketlerini ve kamu görevlilerini bir araya getirerek Dalaman Bölgesi nin uluslararasý piyasalarda gündemde kalmasýný saðlayarak büyük takdir toplamasý 2015 Tourexpi Destinasyon ödüllerinin, yerli ve yabancý turizm profesyoneli, seyahat acentasý, tur operatörü ve otel çalýþanlarýnýn Türk turizmine katkýlarý baz alarak verdikleri oylarla belirlendiði bildirildi. Berlin'deki ITB fuarýnda Türkiye standýnda gerçekleþtirilen törende, En Ýyi Turizm Valisi Ödülü, Adana Valisi Mustafa Büyük'e, En Ýyi Turizm Belediye Baþkaný Ödülü Kemer Belediye Baþkaný Mustafa Gül'e, En Ýyi Otel Müdürü Ödülü Side-Antalya Hemera Oteli Genel Müdürü Nuri Ýnce'ye, En Ýyi Otel Sahibi ödülü Recai Çakýr'a, En iyi Turizm Þirketi Ödülü Mersin Olcartour'a, Tourexpi 50. Yýl Özel Ödülü Vural Öger'e, Tourexpi Özel Ödülü Vakkas Altýnbaþ'a verildi. TourExpi.com; Seyahat Acentalarýný ve Seyahat Edenleri Bilgilendiren haber sitesidir. Ayný zamanda detaylý bilgiler sunarak seyahat acentasý çalýþaný ve otel arasýnda bir köprü görevi de üstleniyor. Bu amaçla seyahat acentasý çalýþanlarý, oteldeki muhataplarýnýn adreslerini ve otelcilerin kenti interaktif haberlerini yayýmlayabileceði alanlar buluyorlar. -Soner Aydýn AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi Eðitimi Düzenlendi Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan kurum içi AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi eðitimi düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve gün boyu süren eðitimde Köyceðiz Kanalizasyon Ana Hattý Temizleniyor Köyceðiz de kanalizasyon ana hattý temizliði baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (MUSKÝ), il genelindeki alt yapý çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. 5. Bölge Þube Müdürlüðü ne baðlý Köyceðiz ilçesinde alt yapý çalýþmalarýný sürdüren ekipler, Köyceðiz ilçesinde baþlatýlan kanalizasyon ana hattý temizliðine baþladý. Geçtiðimiz hafta Cuma günü baþlayan kanalizasyon temizleme çalýþmalarý ekipler tarafýndan aralýksýz sürdürülüyor. Ýlçenin birçok bölgesine müdahale eden MUSKÝ çalýþanlarý 2 adet kanal açma ve temizleme aracýyla yürüttükleri temizleme iþleminin bu hafta içerisinde bitirilmesi için yoðun mesai harcýyor. Temizlik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, kanalizasyon ana hattý temizliðinin her yýl rutin olarak yapýldýðýný belirtti. Ýl genelinde çalýþmalarýn sürdüðünü ve Köyceðiz genelinde kanalizasyon ana hattý temizliðinin yapýldýðýný belirten Ülgen, bu yýl içerisinde meydana gelen yoðun yaðýþlarýn bazý bölgelerde taþmalara sebep olduðunu söyledi. Bu tür sorunlarla karþýlaþmamak için kurum olarak ellerinden geleni yaptýklarýný vurgulayan Ülgen, Vatandaþlarýmýzdan katý atýklarýný kanalizasyona atmama konusunda duyarlýlýk bekliyoruz. Özellikle inþaat malzemeleri gibi katý atýklar kanalizasyonlarýn týkanmasýna neden olabiliyor. Bazý durumlarda taþkýnlarýn önüne geçmek mümkün olmayabiliyor. Ekiplerimiz Köyceðiz ilçemizde oldukça yoðun bir çalýþma yapýyor. Cuma günü baþlattýðýmýz kanalizasyon temizleme çalýþmalarýnda sona yaklaþtýk. Bu hafta tüm çalýþmalarý tamamlamayý amaçlýyoruz dedi. - Tuncay Karaçelik Büyükþehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Gökhan Turgut Ünal ve Hakan Atçakan tarafýndan katýlýmcýlara sunum yapýldý. Gerçekleþtirilen kurum içi eðitime toplam 46 kiþi katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý eðitimin açýlýþ konuþmasýnda; AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi eðitimini düzenlemekteki amacýmýz, personellerimize bu tarz projelerin nasýl yapýldýðýný yolunu göstermek ve bu konuda hazýrladýklarý proje tekliflerini deðerlendirerek iç dinamiðimizi harekete geçirmektir. dedi -Tuncay Karaçelik Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u anma günü 12 Mart Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Meh met Akif Ersoy u anma günü programý Özel Özalp Ýlkokulu çok amaçlý salonunda yapýldý. 12 Mart Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Meh met Akif Ersoy u anma günü programý Özel Özalp Ýlkokulu çok amaçlý salonunda yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmanýn ardýndan Mehmet Akif in hayatýný anlatan sunun yapýldý. Özel Özalp Koleji öðretmen ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan koro, þiir ve oratoryodan sonra ilçe genelinde düzenlenen Ýstiklal Marþýný Okuma yarýþmasý ve Ýstiklal marþý konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. -Soner Aydýn

7 7 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ TÜRKÝYE KÜREK ÞAMPÝYONASI KÖYCEÐÝZ DE YAPILDI SÝNAMATEK ORTACA 13 Mart 2015 Cuma Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir "Oblomov'un Yaþamýndan Birkaç Gün" (1979) YÖNETMEN : Nikita Mikhalkov SENARYO : Aleksandr Adabashyan, Nikita Mikhalkov, Ivan Goncharov (Roman) OYUNCULAR : Oleg Tabakov, Elena Solovey, Yuri Bogatyryov TÜR : Komedi, Dram, Romantik YAPIM : Sovyetler Birliði DÝL : Rusça (Türkçe Altyazýlý) SÜRE : 141 dk. KONU : 19. yüzyýlýn ortalarýnda St. Petersburg da hizmetkarý Zakhar ile yaþayan orta yaþlý tembel bir adam olan Oblomov gününün çoðunu uyuyarak geçirmektedir. Birgün çok baþarýlý ve enerjik bir iþadamý olan çocukluk arkadaþý Stoltz onu güzel ve kültürlü Olga ile tanýþtýrýnca hayatý deðiþir. Olga, Oblomov a aþýk olur ve onu sosyal, kültürlü bir adama dönüþtürmeye kararlýdýr, ama bu üçgende Stoltz un yeri ne olacak? (Kaynaklar: ) Türkiye Kürek Federasyonu nca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý Köyceðiz de yapýldý. Türkiye Kürek Federasyonu nca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý Köyceðiz de yapýldý. Köyceðiz gölünde yapýlan 1. Etap Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasýna Galatasaray, Beþiktaþ, Fenerbahçe, ODTÜ, Boðaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sinop Karadeniz Yelken, Ýznikspor, Anadolu Hisarý ve Sakarya Gençlik takýmlarýndan yaklaþýk 300 sporcu katýldý. Dereceye giren takýmlarýn madalya ve kupalarý Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, belediye baþkaný Kamil Ceylan, Muðla Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Bekir Çeker, Kürek Federasyonu temsilcileri, protokol üyeleri ve kulüp temsilcilerinin katýldýðý törenle verildi. Törende, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsý ile Ailemiz her þeyimiz, aðýzlar kirlenmesin yazýlý pankart protokol ve sporcular tarafýndan açýldý. Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz gölünün herþeyden önce su sporlarýna müsait olan bir yer olduðunu, bunlardan birisinin de kürek sporu olduðunu söyledi. Köyceðiz'de ilk kez Türkiye Þampiyonasý'nýn yapýlmasýndan dolayý mutluluk duyduðunu ifade eden Çiçek Ýlkler bir baþlangýçtýr. Biz þampiyonlarýn burada olmasýný uluslararasý þampiyonalarýn burada yapýlmasýný diliyoruz. Burada olan eksiklerin giderilmesi yapýlmasý gerekenlerle ilgili de Kaymakam, Belediye baþkaný, Gençlik ve Spor il müdürümüz ile de görüþeceðim. Önümüzdeki yarýþlarda bunlar da inþallah tamamlanacak. Siz sporcular yeter ki spor yapýn ve dünyada birinci olmaya kupayý almaya çalýþýn. Dünyada Türk bayraðýný dalgalandýrýn ve istiklal marþýmýzý okutun. Biz imkanlarý sizler için seferber ederiz. Þampiyonaya katýlan dereceye giren giremeyen herkese teþekkür ediyor sizleri kutluyorum dedi. Türkiye Kürek Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Ozan Bayülken, þampiyonanýn birinci ayaðýnýn Köyceðiz de yapýldýðýný ifade etti. Bayülken, Köyceðiz su sporlarý için mükemmel bir yer. Daha önce de milli takým seçmelerini Köyceðiz'de yaptýk. Su sporlarýnda ulusal ve uluslararasý þampiyonalarý burada gerçekleþtirebiliriz diye konuþtu. Þampiyonada ilk 3 e giren takýmlar þu þekilde oluþtu. Deniz Küreði kategorisi; Sinop Karadeniz Yelken birinciliði, Ýznikspor ikinciliði, Beþiktaþ ise üçüncülü. Federe Üniversite Kulüpleri kadýnlar: Orta Doðu Teknik Üni. birinci, Koç Üniversitesi ikinci. Federe Üniversite Kulüpleri erkekler: Orta Doðu Teknik Üniversitesi birinci, Boðaziçi Üniversitesi ikinci, Kadir Has Üniversitesi üçüncü. Haif kilo Kadýnlar: Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci, Sakarya Gençlik üçüncü. Hafif Kilo Erkekler: Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe (B) üçüncü. ÖMER KUNDAKÇI Muðla, Kobane nin yeniden inþasý için Zeytinpark ta toplandý... EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Suriye iç savaþý ve ardýna IÞÝD saldýrýsý nedeniyle tamamen virane haline gelen Kobane nin yeniden inþasýný ekolojik temellere oturtabilmek adýna gönüllü bir inisiyatifle ülke çapýnda gönüllü bir çabayla örgütlenerek 22 Aralýk ta Diyarbakýr da yol haritasýný belirleme noktasýna gelmeyi hedefleyen Kobani yi Yeniden Ýnþa Platformu nun Muðla toplantýsý da gerçekleþti. Muðla toplantýsý notlarýný bize ileten Kazým Yýlmaz ýn mektubunu aynen yayýnlýyoruz; Merhaba 7 Mart Cumartesi günü Kobani yi Yeniden Ýnþa Platformu Muðla toplantýsýný Akyaka da, buradaki ekoloji mücadelesi için de sembolik bir önemi olan Zeytinpark ta gerçekleþtirdik. Toplantýya Akyaka, Gökova, Portakallýk, Kýzýlyaka, Muðla Merkez, Marmaris, Datça ve Fethiye den 20 kiþi katýldý. Ölmez aðaçlarýn altýnda, yeni uyanan bahar havasý ve semaverde demlenmiþ çay eþliðinde dostane ve sýcak bir toplantýydý. Toplantýnýn giriþinde platformlarýn ilk kuruluþ çaðrýsýndan itibaren, nasýl bir yol ve süreç izlediðimizi, hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geldiðimizi aktardýk; Kobane deki mevcut durum üzerine (nüfus, ekonomi, enerji, su vs.) bir bilgilendirmeden sonra Muðla Platformu olarak bizim neler yapabileceðimizi konuþmaya giriþtik. Kobane deki bomba, mayýn ve tuzaklý mayýn tehdidi Öncelikle Kobane de halen süren bomba, mayýn ve tuzaklý mayýn tehdidinin orada býrakýn ekolojik inþayý, hafriyat kaldýrmayý bile imkansýz hale getirdiði gerçeði üzerinden bu konuda bir kampanya baþlatmanýn yerinde olup olmayacaðýný konuþtuk. Kobani Kanton Yönetimi nin uluslararasý topluluk ve BM ye, tehlikeli bomba ve patlayýcýlarý acil olarak temizlemek için gerekli olan uzmanlýk ve teknik ekipman saðlamasý çaðrýsýnda bulunduðunu biliyoruz. Mayýn temizleme iþiyle uluslararasý arenada Kýzýlhaç ýn ilgilendiðini de öðrenmiþ bulunmaktayýz Bu çaðrýyla ilgili geliþmelerden haberdar olabilirsek, ihtiyaç halinde BM ya da Kýzýlhaç ý bu konuda acilen harekete geçirmeye zorlayacak kampanyalar örgütleyebiliriz. Konuþtuðumuz bir diðer konu maddi yardým konusuydu. Ekolojik inþa sürecinde, gönüllülerin oraya gidiþinden oradaki temel ihtiyaçlarýna, inþaat için gerekli malzemelerden güneþ enerjisi panellerine pek çok ihtiyaç kalemi ortaya çýkacaðý konuþuldu ve Muðla daki arkadaþlar bunun için bir baðýþ kampanyasý önerdi. Ancak bizim gibi tüzel bir kiþiliði bulunmayan sivil inisiyatifler için hem baðýþ toplamanýn yasal zorluklarý hem de parayla kurulan iliþkinin bu tarz gruplar için bir nevi yumuþak karýn olabileceði gerçeði üzerinden maddi ve ayni dayanýþma konusunda da baþka bir formül üzerinde durduk: Para toplama iþini ihtiyaç halinde proje bazlý olarak gerçekleþtirmeye, ne için harcanacaðý net olmayan muðlak baðýþlar toplamamaya karar verdik. Örneðin yarýn öbür gün Kobani de bir saðlýk merkezi yapýlacak olursa ya da güneþ panelleri temin etmek gerekirse bunlara özel baðýþ kampanyalarý örgütlemeye karar verdik. Gönüllülerinin gýda sorununa yerel çözüm Bir de Muðla bölgesindeki pek çok arkadaþýmýz kendi baðý, bahçesi olan, tarýmsal üretim ve meyvecilik yapan ya da atýl bahçelerden bunlarý toplayan arkadaþlar. Özellikle Kobane ye gidecek gönüllü arkadaþlarýn gýda sorununu çözmek ve Kobane halkýna bu anlamda ekstradan külfet olmamak için burada gönüllülere gönderilmek üzere kurutulmuþ sebze-meyve ve reçel gibi iþlenmiþ ürünler hazýrlayabileceðimizi böylesi bir ayni yardýmýnýn ekolojik bir perspektifle de daha uyumlu olacaðýný düþündük. Son olarak toplantýda aktarýlan Kobane deki mevcut duruma (su, enerji, mayýnlar vs.) iliþkin bilgileri de bundan sonraki toplantýlara katýlacak arkadaþlara önbilgi olsun ve ayný konularý tekrar tekrar konuþmayalým diye derli toplu yazmaya, bir sonraki toplantýdan önce katýlýmcýlarla paylaþmaya karar verdik. Daha geniþ katýlýmlý bir Muðla Toplantýsýnýn 22 Mart Diyarbakýr toplantýsý sonrasýnda 5 Nisan 2015 Pazar Günü yine Akyaka da yapýlmasýna karar verildi. Kesin olmamakla birlikte Diyarbakýr toplantýsýna da 3 arkadaþýmýz (Mayýs, Yaðmur ve Ayþe) gitmeye çalýþacaklar. Kobanenin Yeniden Ýnþasý Muðla Platformu Facebook sayfasýndan geliþmeleri takip edebilirsiniz (Yeþil Gazete)

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı