TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenleniyor. FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3444 Eylemler, Dünya Kadýn Yürüyüþü ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu tarafýndan organize ediliyor. (HABERÝ 4.SAYFADA) ORTACA DA KADIN CÝNAYETÝ TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? ÝNTÝHAR DENDÝ CÝNAYET ÇIKTI Ortaca'da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Ortaca'da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Olayla ilgili 3 kiþi gözaltýna alýnarak ifadelerine baþvuruldu. Saðlýk kontrolünden geçirilen kiþilerin sorgularý devam ediyor. Olay yaklaþýk 6 ay önce, Okçular Mahallesi Karagöl mevkisinde meydana geldi. Sulama kanalý içerisinde bir kadýn cesedi bulunduðu ihbarýný alan Jandarma ekipleri yaptýðý incelemede cesedin evli ve 2 çocuk annesi Zehra Çoban (27) olduðu tespit edildi. Av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan Çoban'ýn cesedi, savcýsýnýn incelemesinin ardýndan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muðla Adli Týp Kurumu'na gönderilmiþti. MUÐLA YOLLARI PAYLAÞILDI Köyceðiz de, yollar ilçe belediyesinde kaldý Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin yetki alanýndaki yollar Mart ayýnda gerçekleþtirilen Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek oy birliði ile karara baðlandý. (8.SAYFADA) Seçmen kütükleri askýya çýkýyor Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanýlmak üzere, seçmen kütüðünün güncelleþtirilmesine yönelik muhtarlýk bölgesi aský listeleri, 14 Mart Cumartesi günü saat de askýya çýkarýlacak. 27 Mart Cuma günü saat 17.00'de askýdan indirilecek olan liste 8 Nisan Çarþamba günü saat de kesinleþecek. Bu kapsamda seçmen kütüklerinin güncelleþtirilme çalýþmalarý süresince mesai saatleri ile birlikte hafta sonu ve resmi tatil günlerinde il genelindeki tüm Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek þekilde açýk tutulacaðý bildirildi. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesinde Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ. tarafýndan açýlmasý planlanan II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi nin yapýmýndan vazgeçildiði duyumu bölgede sevinçle karþýlandý. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesinde Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ. tarafýndan açýlmasý planlanan II- A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi nin yapýmýndan vazgeçildiði duyumu bölgede sevinçle karþýlandý. Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma grubu Baþkaný Mehmet Sertkaya, Sarýgerme bölgesine yapýlmasý planlanan taþ ocaðý bölgenin sonunu getirir dedi. Kamuoyunda projenin iptali ile ilgili söylentilerin yayýldýðýna dikkat çeken Sertkaya, söz konusu taþ ocaðýný açacak olan firma Sarýgerme deki dünyaca ünlü Hilton otelinin de sahibi. Burayý tercih eden turistlerin öncelikli tercihi doðasý. Ben ilgili kiþilerin bölge halkýnýn da duyarlýlýðýný dikkate alacaðýný ve projeden vazgeçeceðini düþünüyorum. Konu ile ilgili deðerlendirmeler yapýlmak üzere toplantýlar yaparak bilgi alýþveriþinde bulunuyoruz. Görüþmelerimiz devam ediyor diye konuþtu. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyurulmuþtu. Geçen hafta haberi böyle duyurmuþtuk Mehmet Sertkaya TRAKTÖR HIRSIZLARI TUTUKLANDI Ortaca da traktör hýrsýzlýðý yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 3 kiþi tutuklandý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ortaca Toptancý Sebze ve Meyve Halinde bir iþletmenin önünden, 21 Ocak ta bir traktörün çalýnmasýyla ilgili ihbarýn ardýndan, olayý inceleyen polis ekipleri zanlýlarýn Arif D. (25) Hacý O. (16) ve Ayþe K. (40) olduðunu tespit etti. Yapýlan istihbari çalýþmalar sonucu zanlýlarýn Fethiye ilçesinde ikamet ettikleri anlaþýldý. Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince zanlýlarýn evine operasyon düzenlendi. Yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan zanlýlar emniyetteki ifade iþlemlerinin ardýndan Ortaca da adliyeye sevk edildi. Zanlýlar çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak Fethiye cezaevine gönderildi. 3 kiþinin daha önce de farklý il ve ilçelerde traktör hýrsýzlýðý yaptýðý öðrenildi. -ÖMER KUNDAKÇI UMUDA YOLCULUK BAÞLAMADAN BÝTTÝ Ortaca da yasa dýþý yollardan yurt dýþýna çýkmaya çalýþan 91 kaçak yakalandý. Ortaca da yasa dýþý yollardan yurt dýþýna çýkmaya çalýþan 91 kaçak yakalandý. Bir ihbarý deðerlendiren Ortaca Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Dalyan Karakol Komutanlýðý ekipleri, Gökbel Mahallesi Kargýcak koyunda arama yaptý. Yapýlan aramalarda yurt dýþýna geçmek için sahilde tekne beklemekte olan, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu 91 kaçak göçmen yakalandý. Irak ve Suriye uyruklu olduðu öðrenilen kaçaklar, iþlemlerinin tamamlanmasý için minibüslerle Dalyan Jandarma Karakol Komutanlýðý'na getirildi. Olayla ilgili, organizatörlerin arandýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI

2 2 Çakýl taþlarý ellerinde hayat Dalyan da sezon hazýrlýðý sürüyor Ortaca Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Dalyan da turizm sezonu öncesinde çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Dalyan mahallesinde bordür taþlarý, aðaçlar duvarlar beyaza boyanýyor. Çalýþmalarda, yol kenarlarýnda otlar ve çalýlar temizleniyor. Aðaç gövdeleri ve bordürler boya badana yapýlýyor. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Ortaca Belediyesi Meclis üyesi ve Baþkan Vekili Durali Üreyen, esnaf ve vatandaþlardan da destek istedi. Üreyen, Sezon öncesi güzel Dalyanýmýzý daha da güzelleþtirmek için çalýþmalara hýz verdik. Güzel bir çalýþma olduðunu görüyoruz. Halkýmýzdan ve esnaflarýmýzdan çalýþmalara katký sunmasýný, iþyerlerinin cephelerini, avlu duvarlarýný temizlemelerini ve teknelerin boya bakýmlarýnýn yapýlmasýný rica ediyoruz dedi. -Tuncay Karaçelik buluyor Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulan Kadýn Akademisi nde el sanatlarý kursuna katýlan kadýnlar, Köyceðiz gölüne akan, Yuvarlakçay, Kargýcak ve Namnam çayýndan topladýklarý taþlarla yaptýklarý el sanatlarýný satarak aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulan Kadýn Akademisi nde el sanatlarý kursuna katýlan kadýnlar, Köyceðiz gölüne akan, Yuvarlakçay, Kargýcak ve Namnam çayýndan topladýklarý taþlarla yaptýklarý el sanatlarýný satarak aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Çakýl taþlarýndan yapýlan süs eþyalarý Sosyal Ýþler Müdürlüðünün bahçesinde kurulan Hanýmeli pazarý ve Köyceðiz'de düzenlenen ikinci el pazarýnda 30 ila 50 lira arasýnda satýþa sunuluyor. Ýþ ve Sanat Atölyesi öðreticisi Esin Pirci Amacýmýz gelen öðrencilerimize bir sanat öðretmek ve ekonomilerine katkýda bulundurmak. Deremizin taþýyla deremizin kuþunu vurmak için çýktýk yola. Deremizden topladýðýmýz taþlarla ahþap plakalar üzerine süs eþyalarý yapýyoruz. Köyceðiz'in simgesi olan narenciye aðaçlarýný ve halkýn yöresel giysilerini simgeleyen figürler yapýyoruz. Aðaçlarýn yapraklarýný taþtan, mandalina ve portakallarý da seramik hamurundan yapýyoruz. Ürünleri Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðümüzün bahçesinde kurulan Hanýmeli Pazarý ve Köyceðiz'de düzenlenen ikinci el pazarýnda ve buraya ziyarete gelen kiþiler ürünlerimizi alýyor. Ürünlerimiz genelde Köyceðiz temalý olduðu için büyük beðeni alýyor. Özellikle dýþarýdan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. Yaptýðýmýz ürünleri 30 ila 50 lira arasýnda satýþa sunuyoruz dedi. Çakýl taþlarýndan süs eþyalarý yaparak satan Berrin Çiftçi ise, El iþlerini seviyorum ve taþlara olan ilgimden dolayý bu kursa baþladým. Yaptýðýmýz ürünleri pazarlarda satýyoruz. Böylece ev ekonomimize de katký saðlýyoruz ifadelerini kullandý. Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Halil Karanfiloðlu, amaçlarýnýn ev hanýmlarýnýn ve çalýþan hanýmlarýn boþ zamanlarýný deðerlendirerek kendilerini hem üretimin içerisine sokmak, hem de aile bütçelerine katkýda bulunmak olduðunu söyledi. Kadýn Akademisi bünyesinde çeþitli atölyelerin bulundupðuna iþaret eden Karanfiloðlu, Bunun için en önemli saydýðýmýz atölyelerin içinde taþ atölyemiz geliyor. Neden derseniz, çünkü biz deremizin taþýyla kültürel bir Köyceðiz tanýtýmýna katkýda bulunmak istiyoruz. Bunun için de panolar yapýyoruz. Taþtan yapýlmýþ Köyceðiz portakalýný temsil eden, Köyceðiz kadýnýný temsil eden ve Köyceðiz imizi tanýtan kültürel bir etkinlikle içine almýþ oluyoruz. Bununla ilgili de Köyceðiz in tanýtýmýna faydalý olmaya çalýþýyoruz. Hem kültürel, hem de sosyal bir iþ yapmýþ oluyoruz. Bizim kurmuþ olduðumuz ikinci el pazarlarý ve hanýmeli pazarlarýnda bu yapýlan ürünlerimizi satýþa sunuyoruz. Bu satýþla elde edilen gelirlerin kiþilerin kendi bütçelerine, aile ekonomilerine katkýda bulunmuþ oluyorlar diye konuþtu. ORTACA DA ARAMA Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: 3444 Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla KURTARMA BÝRÝMÝ Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü bünyesinde arama kurtarma ekibi kurularak eðitim çalýþmalarýna baþladý. HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü bünyesinde arama kurtarma ekibi kurularak eðitim çalýþmalarýna baþladý. Ýlk etapta 10 kiþilik ekip Muðla AFAD il müdürlüðünde 2 günlük arama kurtarma teknikleri, depremde arama kurtarma, arazide arama turtarma teknikleri konusunda teorik eðitim gördü. Ardýndan arazide yamaç iniþi, istasyon kurma, yaralý indirme, depremde hasar görmüþ binalara giriþ, yaralý çýkarma konularýnda tatbikat eðitimi yapýldý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, Belediye baþkanýmýzýn talimatlarý ve destekleri le müdürlüðümüz bünyesinde arama kurtarma ekibimizi kurduk ve eðitim çalýþmalarýna baþladýk. Birinci etap eðitimimiz çok baþarýlý geçti tüm arkadaþlarýmýzýn motivasyonu yükseldi. Bu çalýþmada amaç ilçemizde yaþanacak herhangi bir doðal afet veya büyük çaplý kazalarda, acil yardým ekiplerine destek olabilecek insan ve ekipman gücünü hazýr etmek, ilçemizde halkýmýz arasýnda arama kurtarma bilincinin oluþmasýna katký saðlamaktýr. Eðitimlerimiz devam edecektir. Çalýþmalarýmýza destrek veren AFAD il müdürmüze ve ekibine çok teþekkür ediyorum -Tuncay Karaçelik

3 3 Asýl olan zihniyetin deðiþmesi CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalarý kapsamýnda Seydikemer de ziyaretlerde bulundu. Üreticileri ziyaret eden Yolcu, partililerden milletvekilliði yolunda destek istedi. MP Ýl Baþkaný Bað: Ýztuzu plajý emanete verildi ZEYTÝNYAÐI SEKTÖRÜNDE TANITIM ÝÇÝN GÜÇ BÝRLÝÐÝ ATAÐI Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin kamu spotu çalýþmalarýna RTÜK ten onay geldi Zeytin ve zeytinyaðý sektörü; 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý ve 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin üretimine ulaþmayý hedefliyor. Söz konusu üretimin katma deðere dönüþmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasa da gerekiyor. Bu hedef doðrultusunda sektör, Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi öncülüðünde güç birliði yaptý ve hazýrlanan kamu spotu çalýþmalarýna RTÜK ten onay aldý. Türkiye, zeytinyaðý üretici ülkeleri arasýnda kiþi baþýna en az zeytinyaðý tüketen ülke konumunda. Türkiye de 1,8 kg. seviyesindeki zeytinyaðý tüketimini 5 kg. seviyesine çýkarmak isteyen zeytincilik sektörü, Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin öncülüðünde kamu spotu hazýrlamak üzere çalýþmalarýna baþladý. Söz konusu kamu spotunun çekimleri sivil toplum örgütlerinin, odalarýn, borsalarýn ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarýn destek ve katkýlarý ile ocak ayýnda tamamlanmýþtý. Kamu spotu ile Türkiye de zeytinyaðý tüketimini arttýrmayý amaçladýklarýný belirten Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Gürkan Renklidað; 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý ve 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin üretimine ulaþacaðýz. Bu üretimin katma deðere dönüþmesi için güçlü ihracat kadar, güçlü bir iç piyasaya ihtiyaç var. Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi nin koordinasyonuyla hazýrlatýlan kamu spotu ile ülke içi tüketimi arttýrmayý hedefliyoruz. Aldýðýmýz onayla sektörümüzün gücüne güç katmayý amaçlamaktayýz dedi. Kamu spotunun 230 TV, 93 radyo kanalýnda yayýnlanmasý için RTÜK onayý alýndý 2009 yýlýnda iç tüketimi arttýrmak için ZZTK nýn tanýtým filmleri hazýrlattýðýný, kamu spotu için de 2014 yýlý Haziran ayýndan beri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý ve RTÜK ile çalýþma yürüttüklerini, RTÜK tarafýndan çýkarýlan tavsiye kararý ile spotun ulusal kanallarda ücretsiz olarak yayýnlandýðýný hatýrlatan ZZTK Baþkaný M. Kadri Gündeþ, Aldýðýmýz RTÜK onayýyla yayýnlanacak olan ZZTK kamu spotu, Türk zeytininin ve zeytinyaðýnýn bilinirliðine ve tüketiminin artmasýna büyük katký saðlayacak þeklinde konuþtu. ZZTK Baþkaný M. Kadri Gündeþ, yayýnlanacak kamu spotu sayesinde Türksat uydularýndan yayýn yapmakta olan Türk kanallarý aracýlýðý ile Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarýmadasý, Ortadoðu ve Çin in batýsýnda yer alan ülkelerde de gösterileceðini, bu sayede, Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn dýþ tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. -Tuncay Karaçelik CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu çalýþmalarý kapsamýnda Seydikemer de ziyaretlerde bulundu. Üreticileri ziyaret eden Yolcu, partililerden milletvekilliði yolunda destek istedi. Seydikemer ziyaretlerinde üreticilerle gündemdeki konularý görüþen Yolcu, üreticinin periþan durumda olduðunu, çözümün ise, CHP iktidarýnda olduðunu söyledi. Üreticimiz alýnterinin karþýlýðýný alamýyor Görüþtüðü üreticilerin sýkýntýlarla mücadele ettiklerini anlatan Ömür Yolcu, Üreticinin þuanda tarlada bahçede dur durak bilmeden her zamanki gibi karýnca telaþýyla çalýþmalarýný sürdürüyor. En büyük þikayetleri de girdilerdeki aþýrý fiyat artýþý ve buna karþýlýk alýnterlerinin karþýlýðýný alamamak dedi. Geçen yýl, 40 lira olan gübrenin 70 lira, 30 lira olan zirai ilacýn 55 lira, mazotun ise baþýný alýp gittiðine dikkat çeken Ömür Yolcu, üretici sattýðý ürünün parasýný alamýyor. Ürünün fiyatýný tüccar, ilacýn fiyatýný firma belirliyor. Ürünün karþýlýðý olarak ya çek alýyorlar ya da söz, ortada para yok. Üretici iki arada bir derede kalýyor. Ama yine de boðulan üretici oluyor diye konuþtu. Ömür Yolcu sözlerini þöyle sürdürdü; Ülkemizde köylülük ve tarým bitmiþtir. Ülkemizde bereketli topraklar varken, dýþarýdan tahýl alýr hale getirilmiþtir. Üretmeyen, tüketen bir topluma dönüþtürüldük. Bu gidiþ, gidiþ deðil. Bu devran dönmeli; üretici ürettiklerinin bedelini almalý. Kendi kendine yeter bir tarým politikasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu yarýþmada 4.oldu, kürsüye çýktý. geçilmelidir. Yoksa sonumuz içler acýsý olacak. Üretici periþan durumda, çözüm ise, CHP iktidarýnda Asýl olan zihniyetin deðiþmesi Ziyaretlerinde kadýna yönelik þiddeti kýnayan Yolcu, kadýn emeði hak ettiði deðeri görmedikçe, kadýnlarýmýz özgürleþmedikçe gün kutlamalarýn anlamý bir yere kadardýr. Özgecanlarýn yaþamasý ve kadýna þiddetin önlenmesi için caydýrýcý önlemler alýnmalý. Ama asýl olan zihniyetin deðiþmesi ve kadýnlarýmýzýn toplumsal yaþamdaki sorumluluklarý kadar da haklarýnýn olmasý için gereken önlemler alýnmalýdýr. Ýnsanlarýn kimlikleriyle yaþayabildiði bir topluma dönüþülmedikçe söylenenlerin bir anlamý olmaz dedi. -Soner Aydýn BAÞBAKANIN KIZINA MUÐLA DA TORPÝL ÝDDÝASI Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu geçtiðimiz günlerde Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Okullar arasý Yýldýzlar ve Gençler Oryantiring (Yön bulma) yarýþlarýna katýldý. Muðla Menteþe de Yaraþ Kent Ormaný nda yapýlan yarýþta Bireysel Genç Kýzlar B kategorisinde Hacer Büke Davutoðlu dördüncü oldu. Davutoðlu nun kýzý için 4. lük kürsüsü yapýlmasý sosyal medyada torpil iddialarýna neden oldu. Ödül sýrasýnda kürsüye 4. lük diye bir kürsü daha eklendi. Bu durum sosyal medyada da tartýþma çýkardý. Yarýþmalardaki ödül kürsüne baþarýlý olan ilk üç çýkarken, Baþbakan Davutoðlu nun kýzý Hacer Büke Davutoðlu 4 üncü olduðu yarýþmada ödülünü, eklenen 4. lük kürsüsüne çýkarak aldý -Sözcü Gazetesi Merkez Parti Muðla Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ýztuzu, Göcek ve Ölüdeniz plajlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ersen Bað, yaptýðý açýklamada; Ýztuzu plajýnýn iktidar partisinin Büyükþehir belediye baþkan adayýnýn rektörlüðünü yaptýðý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ne emaneten býrakýldýðýný söyledi. Plajlarýmýz sadece Ýztuzu ndan ibaret deðil Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi giriþimine karþý çevreci ve bölge halkýnýn gösterdiði tepkilere teþekkür eden Merkez Parti Muðla Ýl Baþkaný Ersen Bað, Ama zaman gösterecek Ýztuzu yine iktidar partililere verilecek, sadece geri adým attýlar. Çünkü geçen dönem iktidar partisinin Büyükþehir belediye baþkan adayýnýn rektörlüðünü yaptýðý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi ne emaneten býraktýlar. Eðer Ortaca belediyesinde kalabilseydi asýl baþarý o olurdu dedi. Plajlarýmýz çok deðerli ve sahip çýkamýyoruz Göcek ve Ölüdeniz plajlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ersen Bað þunlarý söyledi: Ölüdeniz de bulunan plaja gölgelik diye ucube bir yapý kurdular. Hem doðaya zarar veriyor, hem görüntü kirliliði oluþturuyor. Göcek te resmen iþgal var suç duyurunda bulunup dava açacaðýz. Göcek te bulunan D-Marin in devamýnda bulunan aslen halkýn fakat iþletme tarafýndan gasp edilmiþ plaja insanlar hafta içi 60 hafta sonu 100 TL giriþ parasý ödüyorlar, burada halkýn yaný sýra orada bulunan turizm iþletmelerine haksýz rekabet uygulanýyor. Turizm iþletmecilerinin sorunlarýný dinledik. Gerçekten ortada çok büyük bir iþgal var, konuyu genel merkezimizdeki hukukçularýmýza ilettim. Mart ayý sonu itibarýyla genel baþkanýmýz ve hukuk ekibimiz burada suç duyurusunda bulunarak dava açacaklar. Çünkü 2,5 yýldýr tahsis izni olmayan yerde plaj iþletiyorsunuz ve buna müdahale edilmiyor YOL ONARIMLARI DEVAM EDÝYOR Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri heyelan temizliði ve yol onarým çalýþmalarýný sürdürmeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri saðanak yaðýþlardan bozulan ve kapanan yollarýn bakým onarýmýný sürdürüyor. Ekipler Milas Kalem Mahallesi düzen mevkii ve Seydikemer Bayýr Mahallesindeki heyelan sonucu kapanan yollarýn tekrar ulaþýma açýlmasý için temizlik çalýþmalarýný bitirirken, Milas Çamlý-Baraj yolu üzerinde yaðýþlardan dolayý bozulan yollarýn bakým onarýmýný tamamladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Daire Baþkaný Hida Kýlýç çalýþmalarla ilgili deðerlendirmesinde þunlarý söyledi Daire Baþkanlýðýmýz bünyesine baðlý Yol Yapým Bakým Þube ekiplerimiz disiplin ve düzen içinde vatandaþlarýmýzýn güvenli seyahat edebilmeleri için bozulan ve kapanan yollarý açma çalýþmalarýna devam ediyorlar dedi. -Tuncay Karaçelik

4 4 DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4. Uluslararasý Eylemi, bu sene Nusaybin den baþladý. Avrupa Feminist Karavaný ise 9 Mart'ta Diyarbakýr'dan yola çýktý. Küresel feminist eylem aðý Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4.Uluslararasý Eylemi, bu sene Nusaybin den baþladý yýlýndan beri her beþ senede bir düzenlenen etkinliklerde, kadýnlar ülkeden ülkeye, kýtadan kýtaya dolaþarak taleplerini dile getiriyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü'nün 4.Uluslararasý Eylemi çerçevesinde, tüm dünyadan kadýnlar 6 Mart ta Nusaybin'de buluþtu. 7 Mart ta Mardin de, 8 Mart ta ise Diyarbakýr'da etkinlikler düzenlendi. Bu üç günlük programa SYRÝZA'dan Serez Parlamenteri Afroditi Stampouli'nin yaný sýra yine SYRÝZA'dan Alexandra Makri ve Marina Kallergi da katýldý. Etkinliklerin ardýndan, 9 Mart ta Diyarbakýr dan hareket eden Avrupa Feminist Karavaný, Avrupa'nýn direniþ noktalarýný birbirine baðlayarak 17 Ekim'de Portekiz'in Coimbra kentinde olacak. Etkinlikler 16 Mart a kadar devam edecek 9 Mart ta Avrupa Feminist Karavaný- nýn yola çýkmasýnýn ardýndan, çeþitli illerde etkinlikler 16 Mart a kadar devam edecek. Karavan sýrasýyla Antakya, Mersin, Antalya, Muðla, Didim ve Ýzmir e uðrayacak ve bu illerde barýþ forumlarý, sergiler düzenlenecek. Kadýnlar Mersin de Özgecan Aslan ýn ailesini, Antalya da Alyazma Anýtý ný, Muðla da Ýztuzu direniþini, Ýzmir de Gaziemir nükleer atýklarýnýn depolandýðý mahalleyi ziyaret edecek. Karavan, Ýzmir den Selanik e hareket edecek ve yolculuk Portekiz e doðru devam edecek. Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu ndan yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denmekte: Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu 1 ndan Basýna ve Kamuoyuna; Hepimiz Özgürleþinceye Kadar Yürüyeceðiz Dünya Kadýn Yürüyüþü, 1990 lý yýllarýn sonundan bu yana 163 ülkeden 5500 örgütün katýlýmý ile sürdürülen, farklý etnik, kültürel, dinsel, siyasal ve sýnýfsal kökenlerden, farklý yaþ ve cinsel yönelimlerden gelen kadýn gruplarýnýn oluþturduðu küresel bir harekettir. Yürüyüþün Avrupa kolu bu yýl 6-16 Mart tarihleri arasýnda 2 Türkiye deki farklý noktalardan geçerek tüm Avrupa yý kat edecek ve 21 Ekim tarihinde Portekiz de sona erecek. Dünya Kadýn Yürüyüþü nün bu yýlki ana gündemi, kapitalizmin mevcut krizi ve insanlar için sunduðu sahte çözümlerin, kapitalizm ve ataerkinin iþbirliði ile güçlendiðini göstermeye odaklandý. Feminist eleþtiri ýþýðýnda binlerce kadýn örgütü tarafýndan ataerkil kapitalizme karþý savunulan ve inþa edilen alternatifler yürüyüþe yol gösteriyor. Bu baðlamda 2015 Dünya Kadýn Yürüyüþü- nün ana temalarý dört baþlýk altýnda toplandý ve farklý kýtalarda, çeþitli yerelliklerde yürüyüþ boyunca kadýnlar tarafýndan bu temalar tartýþýlacak, talepler ve çözümler Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenleniyor. Eylemler, Dünya Kadýn Yürüyüþü ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu tarafýndan organize ediliyor. yaygýnlaþtýrýlacak. Türkiye de, 6 Mart tarihinde Nusaybin den baþlayacak yürüyüþ boyunca yukarýdaki dört tema etrafýnda eylemler ve etkinlikler yapýlacak. Ülke içinde Güneydoðu dan Güneybatý ya doðru yol alacak karavan Mardin, Diyarbakýr, Hatay, Mersin, Antalya, Muðla ve Didim e gidecek ve 16 Mart tarihinde Ýzmir de Türkiye yürüyüþü sona erecek. Yürüyüþ Kafilesi, 17 Mart tarihinde Selanik te olacak. Doðanýn gaspý ve metalaþtýrýlmasý Küresel kapitalizm, insanlarý daha fazla tüketmeye yönlendirirken insan yaþamýný ve doðayý birlikte yok olmaya zorluyor. Geçimlik çiftçilikle uðraþan kýrsal nüfus hýzla tükeniyor, yoksullaþýyor, göçe zorlanýyor ya da daha zor ve baðýmlýlýk yaratan koþullarda üretmek zorunda kalýyor. Ýnsanlarýn kendi yiyeceklerini yetiþtirmeleri engellenerek üreticiler terminatör tohumlara ve GDO lu ürünleri yaygýnlaþtýran ulus ötesi tarým þirketlerine mahkûm ediliyorlar. Bir yandan tarým alanlarý hýzla kentleþmeye açýlýrken, kentsel ranta tahvil edilemeyen ekolojik alanlar madencilik, enerji üretimi, baraj gibi faaliyetler gerekçesiyle yok ediliyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü Türkiye de özellikle 12 Mart ta Antalya da, 14 Mart ta Muðla da, 16 Mart ta da Ýzmir deki etkinliklerinde forum, ziyaret ve karnaval gibi etkinliklerle bu tema üzerinde yoðunlaþacak. Geçim kaynaklarýnýn ve emeðin haklarýnýn gaspý Kapitalist üretim maliyetlerinin bir bölümünün kadýnlara ve hane içinde kadýnlar tarafýndan yapýlan yeniden üretim iþine aktarýlmasý, ataerkil kapitalist sistemin ayrýlmaz parçasýdýr. Yeniden üretim iþi, esas olarak kadýnlar tarafýndan evde yapýlan - yemek hazýrlama, temizlik gibi- baþkalarýnýn bakýmýný üstlenmek için yapýlan iþtir. Evde yaþanan kýtlýk ve istikrarsýzlýðý idare edenler kadýnlardýr. Bu nedenle, yatak sayýsýnýn düþürüldüðü, hastaneler ya da çocuk bakým merkezlerinin kapatýldýðý, okullarda öðle yemeði verilmediði zamanlarda olduðu gibi insanlarýn bakýmýný üstelenenler kadýnlardýr. Ataerkil kapitalizmin krizlerinde hem kesilen kamu harcamalarýnýn yükü daha çok kadýnlarýn üzerine yüklenir hem de düþürülen iþçi ücretleri ya da iþsizlik nedeni ile yoksullaþan hanelerin geçimlerine katkýda bulunmak için kadýnlar ucuz ve güvencesiz iþgücü olarak piyasanýn insafýna terk edilir. Dünya kadýn Yürüyüþü Avrupa Karavaný kapsamýnda, özellikle 6 Mart ta Nusaybin de, 12 Mart ta Antalya da bu tema çerçevesinde etkinlikler yapýlacak. Kadýn bedeni ve yaþamý üzerinde kontrol Ataerkil kapitalizmin kadýn bedeni üzerinde kurduðu tahakküm çeliþkilidir. Dönemin ihtiyaçlarýna göre deðiþen nüfus politikalarý tümüyle kadýn bedeninin denetimi üzerine kurulur. Bir zaman aman az çocuk doðurun, yoksullaþýyoruz! telaþý ile yönetilen bedenler, baþka bir zamanda üç- beþ çocuk yapmaya zorlanýr. Yaygýn medyada açýlmaya ve teþhire kýþkýrtýlan kadýn bedeni kimi zaman burkaya, çarþafa hapsedilir. Bugün kamusal yaþamýn düzenlenmesi üzerinde dinsel kurumlarýn artan nüfuzuna ek olarak, kadýnlarýn özyönetim, duygusal ve üreme haklarýnýn reddine ya da geriye gidiþine tanýk oluyoruz. Oysa ayný zamanda birçok ülkede LGBT hareketleri, eþcinsel evliliklerin yasallaþmasýný ve evlatlýk edinme, miras ve diðer haklarýn kazanýlmasýný baþardý. Militarizasyon, kriminalizasyon ve þiddet Kadýnlar ayrýca ataerkil þiddetle baþka çýkmak zorunda kalýyorlar. Kadýna yönelik þiddetin, yaþamýmýzý ve bedenimizi kontrol etmenin bir aracý olarak kullanýldýðýný biliyoruz. Kadýna yönelik þiddet, özellikle kamusal alanlarda yaþanan cinsel þiddet son yýllarda büyük bir görünürlük kazandý ve kadýnlarý hatta erkekleri de- harekete geçirdi. Yanýbaþýmýzda yaþanan IÞID vahþeti binlerce kadýný maðdur ettiði gibi savaþýn ve silahlý çatýþma ortamýnýn en büyük maðdurlarýnýn kadýnlar olduðunu bir kez daha gösterdi. Bu yüzden 6 Mart ta Nusaybin de; 10 Mart ta Hatay da savaþ ve militarizme karþý kadýnlar yürüyecek. Nusaybin de Kobane direniþi, Rojova deneyimi ve baþarýlarý tartýþýlacak. Türkiye de yakýn zamanýnda ataerkil erkek þiddetinin katlettiði Özgecan bir simge oldu. Ve Dünya Kadýn Yürüyüþü nün rotasýný daha önce programda olmayan Mersin e ve Tarsus a çevirdi. Karavan 11 Mart tarihinde Mersin de olacak. Yürüyüþün Ýlkeleri Örgütlenmenin önderliðini kadýnlar yürütür. Dünyadaki bütün bölgeler, eylemlerin örgütlenmesinden kendileri sorumludur. Aktif katýlýmcý gruplar yürüyüþün amacýna ve deðerlerine, hedeflerine ve genel eylem planýný baðlý kalmalýdýr; ancak kendi ülkelerinde eylemleri nasýl örgütleyecekleri konusunda özerktir. Kadýn hareketinin (kadýnlarýn gerçekliði, ülkeleri, politik yaklaþýmlarý ve eylem stratejilerinin) farklýlýklarýný tanýr, saygý gösterir ve deðer veririz. Dünya Kadýn Yürüyüþü kitle eylemleri, halk eðitim etkinlikleri, direniþ ve ulusal, bölgesel ve dünya çapýnda Dünya Kadýn Yürüyüþü nedir? Dünya Kadýn Yürüyüþü, 2000 senesinde kurulmuþ Yoksulluk ve kadýna yönelik þiddetle mücadele eden taban gruplarýný ve örgütlerini siyasi, ekonomik ve toplumsal deðiþimi hedefi etrafýnda birleþtiren, uluslararasý feminist eylem hareketidir. Hareket, doðanýn gaspý ve metalaþtýrýlmasý, geçim kaynaklarýnýn ve emeðin haklarýnýn gaspý, kadýn bedeni ve yaþamý üzerindeki kontrol ve militarizasyon, kriminalizasyon ve þiddete karþý çalýþmalar yürütüyor. Dünya Kadýn Yürüyüþü ne hükümet dýþý kadýn örgütleri, karma örgütlerin kadýn komiteleri, kadýn komiteleri olmayan ancak Yürüyüþün örgütlenmesinde liderliðin kadýnlarýný üstlendiði karma örgütler katýlabiliyor. Türkiye deki etkinlik organizasyonunu Kongreya Jinen Azad (KJA) yürütüyor. kampanyalar örgütler. Meþru müdafaa hakkýný tanýmakla birlikte þiddetsizliði savunuyoruz. Yürüyüþün katýlýmcýlarý, hükümet-dýþý kadýn örgütleri; karma (kadýn ve erkek) gruplarýn kadýn komiteleri; kadýn komiteleri olmayan ancak Yürüyüþün örgütlenmesinde liderliði kadýnlarýn üstlendiði karma örgütleri olacaklar. Muðla da Doðanýn Gaspýna ve Metalaþtýrýlmasýna Karþý Yürüyoruz Dünya Kadýn Yürüyüþü Muðla Ýl Koordinasyonu, 2014 Mayýs ýndan bu yana çalýþmalarýný sürdürüyor. Muðla da son yýllarda giderek artan ve pek çok önemli direniþin yolunu açan doðaya ve doðal yaþama yönelik saldýrýlar nedeni ile yürüyüþün ana temalarý arasýnda yer alan Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý konusu etrafýnda eylemler ve etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Yürüyüþün ilkelerine uygun olarak, Muðla da kadýn örgütlerinin, sendikalarýn, bu konuya duyarlý karma örgütlerin, belediyelerin ve Muðla daki doðal yaþama saldýrýlarý göðüslemeye çalýþan yerel ekolojik direniþlerin temsilcilerinden oluþan bir koordinasyon kurduk 3. Dünya Kadýn Yürüyüþü 14 Mart ta Muðla da Dünya Kadýn Yürüyüþü Avrupa Karavaný, Antalya daki eylem ve etkinleri tamamlayýp pek çok yerli ve yabancý katýlýmcýsý ile 14 Mart tarihinde Muðla da olacak. Konuklarýmýzý yöresel bir kahvaltý ile aðýrladýktan sonra da Tayyare Meydaný nda karþýlayacaðýz ve hep birlikte doðanýn gaspýna karþý yürüyüþe geçeceðiz. Yürüyüþ güzergâhý boyunca katýlýmcýlara Muðla nýn tarihi kentsel dokusunu da tanýtmayý hedefliyoruz. Saburhane Meydaný- nda kýsa bir duraklayacaðýz ve katýlýmcýlara lokma ikram edip Muðla yerel kültüründen dans ve müzik örnekleri sunacaðýz. Mavi Kadýn Saynur Gelendost a Dünya Kadýn Yürüyüþünden Bir Selam! Tarihi Arasta dan Sýnýrsýzlýk Meydaný na ulaþtýðýmýzda, yaþamýný Türkiye deki çevre ve ekoloji mücadelesinde adamýþ, ayný zamanda Sýnýrsýzlýk Meydaný ný tasarlayarak meydandaki rölyefi kendi elleriyle yapmýþ Saynur Gelendost u, anýsýna hazýrlanan bir plaket ile selamlayacaðýz. Eski Garaj Alaný nda Forum ve Panayýr! Muðla da hak mücadelesi veren tüm kadýn örgütleri, doðanýn gaspýna ve metalaþtýrmasýna direnen yerel direniþ örgütlenmeleri, ekoloji ile insan yaþamýný devamý 5.sayfada

5 5 EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA 4.sayfadan devamla Ortaca da 8 Mart 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü münasebetiyle Ortaca da çeþitli etkinlikler düzenlendi. bütünleþtirmeyi ilke edinen tüm giriþimleri bulabileceðiniz; eylemlerini, fikirlerini ve çalýþmalarýný öðrenip destek verebileceðiniz, Saynur Gelendost un çevre mücadelesindeki en yakýn yoldaþý Gaye Cön den Muðla Çevre Mücadelesini dinleyebileyeceðiniz; kendi fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaþabileceðiniz; Muðla da doðal ürünleri ve gýdalarý, kadýnlarýn emeðinden çýkmýþ yerel dokumalarý ve ürünleri tanýyabileceðiniz bir panayýra ve foruma Eski Garaj Alaný ev sahipliði yapacak. Dýþarýdan gelen konuklarýmýzý, akþam Konakaltý Ýskender Alper Kültür Merkezi nde vereceðimiz vejetaryen yemeðin ardýndan Yürüyüþün bir sonraki duraðý olan Didim e uðurlayacaðýz. Gelin, Muðla da Hepimiz Özgürleþinceye Kadar 14 Mart ta birlikte yürümeye baþlayalým! 1 Muðla Karya Kadýn Derneði, Emek Benim Derneði, Akdeniz Yeþilleri Derneði, Menteþe Kadýn Meclisi,, Feminist Çalýþma Grubu, Vegan Feministler, KESK Þubeler Platformu Kadýn Komisyonu, Pir Sultan Abdal Derneði Muðla Þubesi, Tez Koop Ýþ Muðla Þubesi, Kampüs Cadýlarý, Muðla Öðrenci Kadýn Kolektifi, CHP Muðla Ýl ve Ýlçe Örgütleri, HDK Muðla Kadýn Meclisi, HDP Muðla Ýl ve Ýlçe Kadýn Komisyonu, SYKP Muðla Kadýn Meclisi, Birleþik Haziran Hareketi Muðla Yürütmesi, ÖDP. 2 Dünya Kadýn Yürüyüþü ayrýntýlý programý için bkz. 3 Ýl Koordinasyonu nun hazýrladýðý programý destekleyen Muðla Büyükþehir Belediyesi, Menteþe Belediyesi, Menteþe Kent Konseyi, Menteþe Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Muðla KESK Þubeler Platformu na çok teþekkür ediyoruz. Yürüyüþün örgütlenmesine kurumsal ve bireysel olarak maddi katkýda bulunanlar, panayýr alanýndaki bir panoda ve tanýtým için yapýlan basýn programlarýnda kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Kadýnlar LÖSEV Yararýna Buluþtu 8 Mart Pazar günü Ortaca Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi iþbirliðinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Etkinliði Kent Konseyi toplantý salonunda yapýldý. Saygý duruþu ve Emekçi Kadýnlarýn konuþmalarý ile baþlayan etkinlikte, Þiddet kurbaný kadýnlar temalý gazete küpürlerinden derlenen bir sergi yer aldý. Etkinlikte Ortaca Kent Konseyi genel sekreteri Nilgün Þahin, tarafýndan basýn açýklamasý okundu. Nilgün Þahin, Türkiye de 8 Mart Nilgün Þahin Dalaman Bahçeþehir Koleji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü kutladý. Bahçeþehir Koleji okul aile birliði tarafýndan organize edilen etkinliðe Bahçeþehir Koleji kurucularý Asiye Özalp, Elif Özalp, Bahçeþehir Dünya Kadýnlar Gününün ilk kez 1921 yýlýnda Emekçi Kadýnlar Günü olarak kutlanmaya baþlandýðýný hatýrlattý. Þahin, açýklamasýnda, Ülkemizde her yýl çeþitli kadýn örgütleri tarafýndan kutlanmaya devam ediyor. Bizlere pek çok Dünya ülkesinden önce tanýnan haklardan nasýl oldu da böyle kaos ortamýna girildi. Doðrusu bilemiyoruz. Kadýn erkek arasýnda ki eþitsizliðin yüzümüze tokat gibi çarptýðý konu ise þiddet, Kadýna yönelik þiddetin temelinde, tarih boyunca kadýn ve erkek arasýndaki eþit olmayan güç iliþkisinin yattýðý malum. Dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinde olduðu gibi, kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet halen önemli bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr. Kadýnlarýn her nasýl olursa olsun þiddete maruz kalmadýklarý, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da arttýrdýklarý, toplumda daha görünür ve güçlü olduklarý bir Türkiye dileði ile tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutluyoruz ifadelerini kullandý. CHP den þiddet maðduru kadýnlar için lokma Ortaca CHP Kadýn Kollarý 8 Mart Dalaman Bahçeþehir Koleji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü kutladý. Kadýnlarýmýza deðer vermek, geleceðe yapýlan en büyük yatýrýmdýr Asiye Özalp Koleji Okul Aile Birliði Baþkaný Yasemin Gür, Öðretmenler ve Öðrenci velileri katýldý. Etkinlikte konuþan Dalaman Bahçeþehir Koleji Okul Aile Birliði Baþkaný Yasemin Gür; Kadýnlarýmýza deðer vermek, geleceðe yapýlan en büyük yatýrýmdýr. Kadýnýn ihmal edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir. Kadýnlarýmýzýn hayata daha fazla katýlmalarýnýn saðlanmasý, kadýn zarafetiyle þekillenen bir sosyal hayata, daha aydýnlýk bir geleceðe ulaþmamýzýn yegane koþuludur. Bu inançla 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününüzü kutluyorum. Dalaman Bahçeþehir koleji olarak amacýmýz; Okul yönetimi, öðretmenler ve veliler arasýnda ki iliþkileri güçlendirmek, gerekli iþbirliðini yaparak öðrencilerimizin, yüksek ideal ve evrensel deðerlerle beslenen bir eðitim sisteminin içerisinde yer almalarýný saðlamaktýr. Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde þiddet maðduru kadýnlar için lokma döktürdü. Ortaca tören alanýnda gerçekleþtirilen etkinlikte konuþan CHP Kadýn Kollarý Ýlçe Baþkaný Zümrüt Avcý; Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca Kadýn Kollarý olarak bugüne kadar katledilen kadýnlarýmýzý anmak için lokma döktürdük. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününü kutlayamýyoruz. Katledilen kadýnlarýn sayýsýnýn giderek arttýðý bir ülkede kadýnlar gününü nasýl kutlarýz dedi. Temel hedefimiz okulumuzda ki; eðitim ve öðretim kalitesini en üst seviyeye çýkartmak ve eðitim sistemi, sosyal sorumluluk projeleri ve birlik, beraberliði ile eðitim camiasýnda örnek bir okul olmasýný saðlamaktýr. Kaliteli eðitim her çocuðun hakkýdýr. Kardeþ okulumuz Kargýnkürü Ýlkokulumuzu destekliyoruz. Bahçeþehir kolejinde yeni nesil eðitim anlayýþý ile yetiþen çocuklarýmýzýn yeni dünyanýn liderleri olacaðýna inanýyorum. Bahçeþehir kolejini yöremize kazandýran kurucu temsilcimiz Tarýk Özalp ve ailesine teþekkür ediyorum dedi. Cihat Cura KAGÝK üyeleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününde LÖSEV yararýna düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kadýn Giriþimciler Ýl Ýcra Komitesi üyeleri, Aksaz Deniz Üs Komutaný Eþi Hacer Polat tarafýndan LÖSEV yararýna düzenlenen yemek organizasyonuna katýldý. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününde kadýnlarý bir araya getiren organizasyon, 300 kiþiye yakýn katýlým ile oldukça baþarý saðladý. Geceye, Muðla KAGÝK Üyeleri adýna; KAGÝK Ýcra Komitesi Baþkaný Aslý Karataþ, Baþkan Yardýmcýsý Gülay Hýz, KAGÝK Üyeleri Nedret Erboy, Nihal Tataroðlu, Türkan Dere Dönmez in yaný sýra Geçmiþ Dönem KAGÝK Baþkanlýðý görevini üstlenen Sultan Yýlmaz ve geçmiþ dönem KAGÝK Üyelerinden Mehtap Tölek katýldý. Aksaz Gazinosunda düzenlenen gece, yine LÖSEV yararýna gerçekleþtirilen hediye çekiliþlerinin ardýndan sona erdi. -Tuncay Karaçelik Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'nda 7-8 Mart tarihlerinde Muðla merkez ve ilçelerinden 134 sporcunun katýmýyla Minimini, Minikler, Küçükler, Yýldýzlar ve Açýk kategorilerinde Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý yapýldý. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'nda 7-8 Mart tarihlerinde Muðla merkez, Milas, Yataðan, Marmaris, Ula, Köyceðiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinden 134 sporcunun katýmýyla Minimini, Minikler, Küçükler, Yýldýzlar ve Açýk kategorilerinde Kadýnlar Günü Satranç Turnuvasý yapýldý. Turnuvada kategorilerinde olan sporculara kupa, olan sporculara madalya verildi. Açýk Kategorisinde, Emre Güneþ birinci, Abdullah Doðukan Dere ikinci, Zeki Koç üçüncü oldu. Yýldýzlar Kategorisinde, Nuri Kaya birinci, Mehmet Bilge ikinci, Birol Mert Öner üçüncü oldu. Küçükler Kategorisinde, Nafiz Ediz Ýlhan birinci, Berkan Baþkafa ikinci, Doðaç Fevzi Maden üçüncü oldu. Minikler Kategorisinde, Arda Erdoðan birinci, Kadir Erdemli ikinci, Mehmet Utkan Topaloðlu üçüncü oldu. Miniminikler Kategorisinde ise, Arda Uzgur birinci, Efe Özhan ikinci, Gazel Bozoðlu üçüncü oldu. Ortaca Belediyespor Satranç antrenörü Hasan Güneþ, Mart tarihlerinde Marmaris Green Nature Otel'de Çanakkale Geçilmez ELO Satranç Turnuvasý nýn yapýlacaðýný, 5 kategoride yapýlacak olan turnuva için kayýtlarýn 13 Mart 2015 tarihine kadar devam edeceðini söyledi. Kulüpler Þampiyonasý 3. Lig Satranç karþýlaþmalarýnýn da Mart 2015 tarihlerinde baþlayacaðýný ifade eden Güneþ, bu ligimizde Ortaca Belediyespor, Muðla Spor, Yeni Milas Spor, Milas Belediyespor ve Muðla Gençlik ve Spor Kulübü mücadele edecek. Birinci olan kulübümüz 2. lige yükselecek ve Temmuz 2015 tarihlerinde Konya'da yapýlacak olan Türkiye Kulüpler Þampiyonasýna katýlacaktýr dedi. -Soner Aydýn

6 6 MUTSO DA DIÞ TÝCARET BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNERÝ Muðla bölgesi için düzenlenecek olan Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri 13 Mart Cuma günü MUTSO da gerçekleþtirilecek. Ege Ýhracatçýlar Birliði uzmanlarý tarafýndan her yýl organize edilen Dýþ Ticaret bilgilendirme seminerlerinin bu yýl Muðla bölgesi için düzenlenecek olan semineri; 13 Mart Cuma günü 13:00-17:00 saatleri arasýnda Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþecek. DIÞ TÝCARET BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNER PROGRAMI Kayýt Açýlýþ Ahmet Þevket YURT Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü, Daire Baþkaný Ülke Masalarý, Pazar Araþtýrmasý -Ýran Pazarýna Ýhraç Ýmkanlarý, Ahmet Þevket YURT Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü, Daire Baþkaný Ýhracatta Saðlanan Devlet Yardýmlarý -Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði, Pazara Giriþ Belgelerinin Desteklenmesi -Türk Ürünlerinin Yurtdýþýnda Markalaþmasý, Türk Malý Ýmajýnýn Yerleþtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi ile Yurt Dýþý Birim, Marka, ve Tasarým Destekleri -Yurt Dýþýnda Gerçekleþtirilen Fuar Katýlýmlarýnýn Desteklenmesi Hatice Þafak BOZKIR Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müd., Ýhracatý Geliþtirme Uzmaný Pazara Giriþ Engelleri ve Çözüm Yollarý Dilan CAN Ekonomi Bakanlýðý Anlaþmalar Genel Müd., Dýþ Ticaret Uz.Yard. Detaylý Bilgi için Elvan KOCAGÖZ ve Burcu ÖZTÜRK ile görüþebilirsiniz Dahili: Büyükþehir Belediyesi Tarým Fuarýnda Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi, bu yýl 6.sý düzenlenen Milas Gýda Tarým ve Hayvancýlýk fuarýnda yerini aldý. Açýlýþýna Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün de katýldýðý fuarda, Büyükþehir Belediyesi nin standý büyük ilgi gördü. Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan fuar ile ilgili yaptýðý açýklamada Vatandaþlarýmýz ile bu fuarda bir araya gelerek projelerimizden bahsettik. Bu projelerimizin en önemlileri Muðla Sýtký Koçman Üniversite miz ile Toprak, sulama suyu analiz laboratuvarý, Tarým Ýl Müdürlüðü müz ile piyasa deðeri daha fazla olan patates, soðan, biber tohum daðýtýmý ve. Alým garantili süs bitkisi üretimi. Önümüzdeki günlerde de üreticilerimiz için farklý projeler üretmeye devam edeceðiz. dedi. HAMDÝ GÜVENÇ'E EN ÝYÝ HAVALÝMANI VE DESTÝNASYON PAZARLAMA ÖDÜLÜ - ATM/YDA DALAMAN HAVALÝMANI GENEL MÜDÜRÜ HAMDÝ GÜVENÇ, TOUREXPÝ DESTÝNASYON ÖDÜLLERÝNDEN EN ÝYÝ HAVALÝMANI VE DESTÝNASYON PAZARLAMA ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ -BERLÝN DE DÜZENLENEN ITB FUARINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLÜNÜ ALAN GÜVENÇ ÝN YERLÝ VE YABANCI TURÝZM PROFESYONELÝ, SEYAHAT ACENTASI, TUR OPERATÖRÜ VE OTEL ÇALIÞANININ VERDÝÐÝ OYLA BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜÐÜ AÇIKLANDI ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, tourexpi destinasyon ödüllerinden en iyi havalimaný ve destinasyon pazarlama ödülüne layýk görüldü. Bu yýl 9.cusu gerçekleþen Geleneksel Tourexpi Destinasyon Yönetimi Ödül Töreni Berlin'de ITB fuarýnda Türkiye standýnda gerçekleþtirildi. Törende, ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç'e Tourexpi Destinasyon ödüllerinden En Ýyi Havalimaný ve Destinasyon Pazarlama Ödülü verildi. ATM/YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Güvenç in ödüle layýk görülme gerekçesi ise þöyle açýklandý: Uzun yýllardýr Dalaman ýn diðer ülkelerden daha fazla turist çekmesi için uluslararasý tur operatörleri ve uçak þirketleri ile çok sýký çalýþmalar yaparak Dalaman Bölgesi nin devamlý olarak uçuþ programlarýna dahil ettiði, bölgedeki otelci ve turizm acentalarý ile yaptýðý çalýþmalarda yeni ürünler yaratýp bunlarý uçak þirketlerine ve tur operatörlerine teklif ederek ve turizm yatýrýmcýlarýný, uçak þirketlerini ve kamu görevlilerini bir araya getirerek Dalaman Bölgesi nin uluslararasý piyasalarda gündemde kalmasýný saðlayarak büyük takdir toplamasý 2015 Tourexpi Destinasyon ödüllerinin, yerli ve yabancý turizm profesyoneli, seyahat acentasý, tur operatörü ve otel çalýþanlarýnýn Türk turizmine katkýlarý baz alarak verdikleri oylarla belirlendiði bildirildi. Berlin'deki ITB fuarýnda Türkiye standýnda gerçekleþtirilen törende, En Ýyi Turizm Valisi Ödülü, Adana Valisi Mustafa Büyük'e, En Ýyi Turizm Belediye Baþkaný Ödülü Kemer Belediye Baþkaný Mustafa Gül'e, En Ýyi Otel Müdürü Ödülü Side-Antalya Hemera Oteli Genel Müdürü Nuri Ýnce'ye, En Ýyi Otel Sahibi ödülü Recai Çakýr'a, En iyi Turizm Þirketi Ödülü Mersin Olcartour'a, Tourexpi 50. Yýl Özel Ödülü Vural Öger'e, Tourexpi Özel Ödülü Vakkas Altýnbaþ'a verildi. TourExpi.com; Seyahat Acentalarýný ve Seyahat Edenleri Bilgilendiren haber sitesidir. Ayný zamanda detaylý bilgiler sunarak seyahat acentasý çalýþaný ve otel arasýnda bir köprü görevi de üstleniyor. Bu amaçla seyahat acentasý çalýþanlarý, oteldeki muhataplarýnýn adreslerini ve otelcilerin kenti interaktif haberlerini yayýmlayabileceði alanlar buluyorlar. -Soner Aydýn AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi Eðitimi Düzenlendi Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan kurum içi AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi eðitimi düzenlendi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve gün boyu süren eðitimde Köyceðiz Kanalizasyon Ana Hattý Temizleniyor Köyceðiz de kanalizasyon ana hattý temizliði baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (MUSKÝ), il genelindeki alt yapý çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. 5. Bölge Þube Müdürlüðü ne baðlý Köyceðiz ilçesinde alt yapý çalýþmalarýný sürdüren ekipler, Köyceðiz ilçesinde baþlatýlan kanalizasyon ana hattý temizliðine baþladý. Geçtiðimiz hafta Cuma günü baþlayan kanalizasyon temizleme çalýþmalarý ekipler tarafýndan aralýksýz sürdürülüyor. Ýlçenin birçok bölgesine müdahale eden MUSKÝ çalýþanlarý 2 adet kanal açma ve temizleme aracýyla yürüttükleri temizleme iþleminin bu hafta içerisinde bitirilmesi için yoðun mesai harcýyor. Temizlik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, kanalizasyon ana hattý temizliðinin her yýl rutin olarak yapýldýðýný belirtti. Ýl genelinde çalýþmalarýn sürdüðünü ve Köyceðiz genelinde kanalizasyon ana hattý temizliðinin yapýldýðýný belirten Ülgen, bu yýl içerisinde meydana gelen yoðun yaðýþlarýn bazý bölgelerde taþmalara sebep olduðunu söyledi. Bu tür sorunlarla karþýlaþmamak için kurum olarak ellerinden geleni yaptýklarýný vurgulayan Ülgen, Vatandaþlarýmýzdan katý atýklarýný kanalizasyona atmama konusunda duyarlýlýk bekliyoruz. Özellikle inþaat malzemeleri gibi katý atýklar kanalizasyonlarýn týkanmasýna neden olabiliyor. Bazý durumlarda taþkýnlarýn önüne geçmek mümkün olmayabiliyor. Ekiplerimiz Köyceðiz ilçemizde oldukça yoðun bir çalýþma yapýyor. Cuma günü baþlattýðýmýz kanalizasyon temizleme çalýþmalarýnda sona yaklaþtýk. Bu hafta tüm çalýþmalarý tamamlamayý amaçlýyoruz dedi. - Tuncay Karaçelik Büyükþehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Gökhan Turgut Ünal ve Hakan Atçakan tarafýndan katýlýmcýlara sunum yapýldý. Gerçekleþtirilen kurum içi eðitime toplam 46 kiþi katýldý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkaný Ali Zaðlý eðitimin açýlýþ konuþmasýnda; AB Hibe Kaynaklarýna Giriþ ve Proje Döngü Yönetimi eðitimini düzenlemekteki amacýmýz, personellerimize bu tarz projelerin nasýl yapýldýðýný yolunu göstermek ve bu konuda hazýrladýklarý proje tekliflerini deðerlendirerek iç dinamiðimizi harekete geçirmektir. dedi -Tuncay Karaçelik Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u anma günü 12 Mart Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Meh met Akif Ersoy u anma günü programý Özel Özalp Ýlkokulu çok amaçlý salonunda yapýldý. 12 Mart Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Meh met Akif Ersoy u anma günü programý Özel Özalp Ýlkokulu çok amaçlý salonunda yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmanýn ardýndan Mehmet Akif in hayatýný anlatan sunun yapýldý. Özel Özalp Koleji öðretmen ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan koro, þiir ve oratoryodan sonra ilçe genelinde düzenlenen Ýstiklal Marþýný Okuma yarýþmasý ve Ýstiklal marþý konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. -Soner Aydýn

7 7 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ TÜRKÝYE KÜREK ÞAMPÝYONASI KÖYCEÐÝZ DE YAPILDI SÝNAMATEK ORTACA 13 Mart 2015 Cuma Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir "Oblomov'un Yaþamýndan Birkaç Gün" (1979) YÖNETMEN : Nikita Mikhalkov SENARYO : Aleksandr Adabashyan, Nikita Mikhalkov, Ivan Goncharov (Roman) OYUNCULAR : Oleg Tabakov, Elena Solovey, Yuri Bogatyryov TÜR : Komedi, Dram, Romantik YAPIM : Sovyetler Birliði DÝL : Rusça (Türkçe Altyazýlý) SÜRE : 141 dk. KONU : 19. yüzyýlýn ortalarýnda St. Petersburg da hizmetkarý Zakhar ile yaþayan orta yaþlý tembel bir adam olan Oblomov gününün çoðunu uyuyarak geçirmektedir. Birgün çok baþarýlý ve enerjik bir iþadamý olan çocukluk arkadaþý Stoltz onu güzel ve kültürlü Olga ile tanýþtýrýnca hayatý deðiþir. Olga, Oblomov a aþýk olur ve onu sosyal, kültürlü bir adama dönüþtürmeye kararlýdýr, ama bu üçgende Stoltz un yeri ne olacak? (Kaynaklar: ) Türkiye Kürek Federasyonu nca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý Köyceðiz de yapýldý. Türkiye Kürek Federasyonu nca (TKF) düzenlenen Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý Köyceðiz de yapýldý. Köyceðiz gölünde yapýlan 1. Etap Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasýna Galatasaray, Beþiktaþ, Fenerbahçe, ODTÜ, Boðaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sinop Karadeniz Yelken, Ýznikspor, Anadolu Hisarý ve Sakarya Gençlik takýmlarýndan yaklaþýk 300 sporcu katýldý. Dereceye giren takýmlarýn madalya ve kupalarý Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, belediye baþkaný Kamil Ceylan, Muðla Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Bekir Çeker, Kürek Federasyonu temsilcileri, protokol üyeleri ve kulüp temsilcilerinin katýldýðý törenle verildi. Törende, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsý ile Ailemiz her þeyimiz, aðýzlar kirlenmesin yazýlý pankart protokol ve sporcular tarafýndan açýldý. Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz gölünün herþeyden önce su sporlarýna müsait olan bir yer olduðunu, bunlardan birisinin de kürek sporu olduðunu söyledi. Köyceðiz'de ilk kez Türkiye Þampiyonasý'nýn yapýlmasýndan dolayý mutluluk duyduðunu ifade eden Çiçek Ýlkler bir baþlangýçtýr. Biz þampiyonlarýn burada olmasýný uluslararasý þampiyonalarýn burada yapýlmasýný diliyoruz. Burada olan eksiklerin giderilmesi yapýlmasý gerekenlerle ilgili de Kaymakam, Belediye baþkaný, Gençlik ve Spor il müdürümüz ile de görüþeceðim. Önümüzdeki yarýþlarda bunlar da inþallah tamamlanacak. Siz sporcular yeter ki spor yapýn ve dünyada birinci olmaya kupayý almaya çalýþýn. Dünyada Türk bayraðýný dalgalandýrýn ve istiklal marþýmýzý okutun. Biz imkanlarý sizler için seferber ederiz. Þampiyonaya katýlan dereceye giren giremeyen herkese teþekkür ediyor sizleri kutluyorum dedi. Türkiye Kürek Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Ozan Bayülken, þampiyonanýn birinci ayaðýnýn Köyceðiz de yapýldýðýný ifade etti. Bayülken, Köyceðiz su sporlarý için mükemmel bir yer. Daha önce de milli takým seçmelerini Köyceðiz'de yaptýk. Su sporlarýnda ulusal ve uluslararasý þampiyonalarý burada gerçekleþtirebiliriz diye konuþtu. Þampiyonada ilk 3 e giren takýmlar þu þekilde oluþtu. Deniz Küreði kategorisi; Sinop Karadeniz Yelken birinciliði, Ýznikspor ikinciliði, Beþiktaþ ise üçüncülü. Federe Üniversite Kulüpleri kadýnlar: Orta Doðu Teknik Üni. birinci, Koç Üniversitesi ikinci. Federe Üniversite Kulüpleri erkekler: Orta Doðu Teknik Üniversitesi birinci, Boðaziçi Üniversitesi ikinci, Kadir Has Üniversitesi üçüncü. Haif kilo Kadýnlar: Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci, Sakarya Gençlik üçüncü. Hafif Kilo Erkekler: Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe (B) üçüncü. ÖMER KUNDAKÇI Muðla, Kobane nin yeniden inþasý için Zeytinpark ta toplandý... EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Suriye iç savaþý ve ardýna IÞÝD saldýrýsý nedeniyle tamamen virane haline gelen Kobane nin yeniden inþasýný ekolojik temellere oturtabilmek adýna gönüllü bir inisiyatifle ülke çapýnda gönüllü bir çabayla örgütlenerek 22 Aralýk ta Diyarbakýr da yol haritasýný belirleme noktasýna gelmeyi hedefleyen Kobani yi Yeniden Ýnþa Platformu nun Muðla toplantýsý da gerçekleþti. Muðla toplantýsý notlarýný bize ileten Kazým Yýlmaz ýn mektubunu aynen yayýnlýyoruz; Merhaba 7 Mart Cumartesi günü Kobani yi Yeniden Ýnþa Platformu Muðla toplantýsýný Akyaka da, buradaki ekoloji mücadelesi için de sembolik bir önemi olan Zeytinpark ta gerçekleþtirdik. Toplantýya Akyaka, Gökova, Portakallýk, Kýzýlyaka, Muðla Merkez, Marmaris, Datça ve Fethiye den 20 kiþi katýldý. Ölmez aðaçlarýn altýnda, yeni uyanan bahar havasý ve semaverde demlenmiþ çay eþliðinde dostane ve sýcak bir toplantýydý. Toplantýnýn giriþinde platformlarýn ilk kuruluþ çaðrýsýndan itibaren, nasýl bir yol ve süreç izlediðimizi, hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geldiðimizi aktardýk; Kobane deki mevcut durum üzerine (nüfus, ekonomi, enerji, su vs.) bir bilgilendirmeden sonra Muðla Platformu olarak bizim neler yapabileceðimizi konuþmaya giriþtik. Kobane deki bomba, mayýn ve tuzaklý mayýn tehdidi Öncelikle Kobane de halen süren bomba, mayýn ve tuzaklý mayýn tehdidinin orada býrakýn ekolojik inþayý, hafriyat kaldýrmayý bile imkansýz hale getirdiði gerçeði üzerinden bu konuda bir kampanya baþlatmanýn yerinde olup olmayacaðýný konuþtuk. Kobani Kanton Yönetimi nin uluslararasý topluluk ve BM ye, tehlikeli bomba ve patlayýcýlarý acil olarak temizlemek için gerekli olan uzmanlýk ve teknik ekipman saðlamasý çaðrýsýnda bulunduðunu biliyoruz. Mayýn temizleme iþiyle uluslararasý arenada Kýzýlhaç ýn ilgilendiðini de öðrenmiþ bulunmaktayýz Bu çaðrýyla ilgili geliþmelerden haberdar olabilirsek, ihtiyaç halinde BM ya da Kýzýlhaç ý bu konuda acilen harekete geçirmeye zorlayacak kampanyalar örgütleyebiliriz. Konuþtuðumuz bir diðer konu maddi yardým konusuydu. Ekolojik inþa sürecinde, gönüllülerin oraya gidiþinden oradaki temel ihtiyaçlarýna, inþaat için gerekli malzemelerden güneþ enerjisi panellerine pek çok ihtiyaç kalemi ortaya çýkacaðý konuþuldu ve Muðla daki arkadaþlar bunun için bir baðýþ kampanyasý önerdi. Ancak bizim gibi tüzel bir kiþiliði bulunmayan sivil inisiyatifler için hem baðýþ toplamanýn yasal zorluklarý hem de parayla kurulan iliþkinin bu tarz gruplar için bir nevi yumuþak karýn olabileceði gerçeði üzerinden maddi ve ayni dayanýþma konusunda da baþka bir formül üzerinde durduk: Para toplama iþini ihtiyaç halinde proje bazlý olarak gerçekleþtirmeye, ne için harcanacaðý net olmayan muðlak baðýþlar toplamamaya karar verdik. Örneðin yarýn öbür gün Kobani de bir saðlýk merkezi yapýlacak olursa ya da güneþ panelleri temin etmek gerekirse bunlara özel baðýþ kampanyalarý örgütlemeye karar verdik. Gönüllülerinin gýda sorununa yerel çözüm Bir de Muðla bölgesindeki pek çok arkadaþýmýz kendi baðý, bahçesi olan, tarýmsal üretim ve meyvecilik yapan ya da atýl bahçelerden bunlarý toplayan arkadaþlar. Özellikle Kobane ye gidecek gönüllü arkadaþlarýn gýda sorununu çözmek ve Kobane halkýna bu anlamda ekstradan külfet olmamak için burada gönüllülere gönderilmek üzere kurutulmuþ sebze-meyve ve reçel gibi iþlenmiþ ürünler hazýrlayabileceðimizi böylesi bir ayni yardýmýnýn ekolojik bir perspektifle de daha uyumlu olacaðýný düþündük. Son olarak toplantýda aktarýlan Kobane deki mevcut duruma (su, enerji, mayýnlar vs.) iliþkin bilgileri de bundan sonraki toplantýlara katýlacak arkadaþlara önbilgi olsun ve ayný konularý tekrar tekrar konuþmayalým diye derli toplu yazmaya, bir sonraki toplantýdan önce katýlýmcýlarla paylaþmaya karar verdik. Daha geniþ katýlýmlý bir Muðla Toplantýsýnýn 22 Mart Diyarbakýr toplantýsý sonrasýnda 5 Nisan 2015 Pazar Günü yine Akyaka da yapýlmasýna karar verildi. Kesin olmamakla birlikte Diyarbakýr toplantýsýna da 3 arkadaþýmýz (Mayýs, Yaðmur ve Ayþe) gitmeye çalýþacaklar. Kobanenin Yeniden Ýnþasý Muðla Platformu Facebook sayfasýndan geliþmeleri takip edebilirsiniz (Yeþil Gazete)

8 8 MUÐLA YOLLARI PAYLAÞILDI Köyceðiz de, yollar ilçe belediyesinde kaldý Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin yetki alanýndaki yollar Mart ayýnda gerçekleþtirilen Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek oy birliði ile karara baðlandý. Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin yetki alanýndaki yollar Mart ayýnda gerçekleþtirilen Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek oy birliði ile karara baðlandý. Ortaca da, Atatürk Bulvarýnda Dalyan a kadar (Ýztuzu Caddesi ile kesiþtiði yer) Cumhuriyet Caddesi Yeþilyurt'a kadar, Dikmekavak, Gürpýnar, Ýztuzu caddeleri ile Kemal Þahin Bulvarý, Dalaman da ise, Merkez Atatürk caddesi, Seyfettin Ýnce ve Tersakan caddesi, Dr. Muhammet Koyuncu 1750 m, Turgutreis Caddesi 1100 m ve M. Çaðlayan Caddesi 3900 m. Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin yetki alanýndaki yollar olarak belirlendi. Köyceðiz de bütün yollar ilçe belediyesinde kaldý. Yeni oluþan kroki ve listeleri 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun 27. maddesi doðrultusunda Ýmar ve Bayýndýrlýk, Plan ve Bütçe, Ulaþým ile Tarým ve Hayvancýlýk komisyonlarýnca oy birliði ile karara baðlandý. Ýmar planlarýna göre yapýlacak 10 bin m2 üzerindeki parklar ve Büyükþehir Belediyesinin kontrol ve tasarrufuna verilmiþ yollar üzerindeki meydanlar ve kavþaklar Muðla Büyükþehir Belediyesinin kontrol ve tasarrufunda. Oy birliði ile kabul edilen komisyon raporuna göre Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin kontrol ve tasarrufuna býrakýlacak ilçe merkezi yollarý ile kýrsal kesim yollarý þöyle oluþtu: -MENTEÞE 1- Uður Mumcu Bulvarý 3044 m 2- Cumhuriyet Caddesi 566 m 3- Cumhuriyet Meydaný 210 m 4- Recai Güreli Caddesi 531 m 5- Abdi Ýpekçi Caddesi 2420 m 6- Atatürk Bulvarý 4295 m 7- Zihni Derin Caddesi 3162 m 8- Halide Edip Adývar Caddesi 185 m 9- Hakim Aylin Barut Caddesi 1155 m 10- Düðerek- D330 Kale yolu 5090 m 11- Haluk Özsoy Caddesi 425 m 12- Ýsmet Çatak Caddesi 1216 m 13- Zübeyde Haným Caddesi 1020 m -BODRUM 1- Mümtaz Ataman Caddesi 2- Mümtaz Ataman Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiþtiði yerden iskeleye kadar 3-Adliye ile Karayolu arasý 4- Yalýkavak-Gündoðan yolundan Þehit Uður Öztop Caddesi ile Gündoðan garajýna baðlantý 5- Akasya caddesi -FETHÝYE 1-Abdi Ýpekçi Caddesi (1620 m) 2-Adnan Menderes Bulvarý (5502 m) 3-Süleyman Demirel Bulvarý (2546 m) 4-Karaçulha Yolu (3020 m) 5-Patlangýç-Ölüdeniz Yolu (2458 -SEYDÝKEMER 1- Urlu Kavþaðý-Yüksel Özden Caddesi 2-Mimar Sinan Caddesi ve devamý 3- Kumluova Cumhuriyet Caddesi -KÖYCEÐÝZ Bütün yollar Ýlçe Belediyesinde kalacak. -ORTACA 1- Atatürk Bulvarý Dalyana kadar (Ýztuzu Caddesi ile kesiþtiði yer) 2- Cumhuriyet Caddesi Yeþilyurt'a kadar 3 - Dikmekavak Caddesi 4- Gürpýnar Caddesi 5- Ýztuzu Caddesi 6-Kemal Þahin Bulvarý -KAVAKLIDERE 1-Karayolu Çevreyolu ayrýmýndan Menteþe'ye baðlantý yolu -YATAÐAN 1- Sazak Caddesi-Belediye önü 2- Muðla Aydýn Karayolu Kamyoncular Kooperatifi kavþaðýndan yeni garaj alanýndan Sazak Caddesine baðlantý 3- Sadi Özcan Caddesi 4- Mehmet Özcan Caddesi 5- Mehmet Özcan Caddesi eski Milas Karayolu 6-Sanayi yaný Toplu Konut tahsisli alaný -DATÇA 1-Kazým Yýlmaz Caddesi 3520 m 2-Çevre yolu-garnizon-marina baðlantýsý Koru mahallesi -ULA 1- Gazi Mustafa Kemal Bulvarý 2870 m 2- Cumhuriyet Caddesi 930 m 3- Gökalp Gündüz Caddesi 1750 m 4- Gökova D-400 yolu 1045 m 5- Atatürk Caddesi baþlangýcýn Çýnar köyü bitimine kadar 6- Akyaka merkezden Eniþdibi caddesi- Tünel Köprüden karayolu baðlantýsý -DALAMAN 1- Merkez Atatürk Caddesi 2- Seyfettin Ýnce Caddesi 3- Tersakan Caddesi 4-Dr. Muhammet Koyuncu 1750 m 5- Turgutreis Caddesi 1100 m 6-M. Çaðlayan Cad m -MARMARÝS 1-Marmaris giriþi-ulusal Egemenlik Caddesi Ýnci Kavþaðý-Yeni Datça Yolu- Mustafa Kemal Paþa Bulvarý-3065 m 2-Marmaris giriþi-otogar-münir Elgin Bulvarý (Baðlantýsý liman-netsel Marina)Günlücek yolu-albatros-aksaz Yolu-Aksaz Üst Komutanlýðý m 3-Beldibi Muðla Marmaris Karayolu Gökbel yolu-su deposu-rauf Denktaþ meydaný-1900 m 4-Ýçmeler-Asparan-Datça karayolu 8315 m 5-Ýçmeler Turunç yolu devamýndan Atatürk Caddesinden 27 sokaktan limana giriþ m 6-Bozburun-Zeki Türker Caddesi 850 m 7-Bozburun-Söðüt yolu 5757 m -MÝLAS 1-Atatürk Bulvarý 2-Ýnönü Caddesi 3-Ýnönü Caddesinden Karayoluna baðlantý 4-Nazmi Akdeniz-Otogar baðlantýsý 5-Nazmi Akdeniz-Erdal Çerçi ve Karayolu baðlantýsý 6-Sanayi caddesi -MÝLAS ÖREN 1-Ýsmet Ýnönü Caddesi 2-Ýskele Caddesi 3- Ýsmet Ýnönü caddesini Marinaya baðlayan cadde

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA Muğla nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde ilk kez düzenlenen Carettarun 14 km koşusuna katılan İZAK (İzmir) Kulübü nün lisanslı sporcuları ve

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son

Engelliye, ambulans engeli nde mutlu son Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 19 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3432 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. O ARTIK KRALÝÇE Ortacalý Türkan Daðdelen en baþarýlý kadýn aktivist seçilince bir çok internet sitesinde

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca düzenlenen 35. Uluslararasý Deniz Kaplumbaðalarý Sempozyumu, Ortaca da yapýldý.

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca düzenlenen 35. Uluslararasý Deniz Kaplumbaðalarý Sempozyumu, Ortaca da yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3451 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Kutlu Olsun Veysel Eroðlu, Dalaman a geliyor Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3446 KOOPERATÝF F2 PEÞÝNDE S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. S.S. 23

Detaylı