BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA"

Transkript

1 BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA Birgül GÜLER * Yeni belediyelerin kurulması çogu zaman siyasal aktörlerin halka yöre yöre verdikleri bir tür "siyasal ıüşvet" olarak degerlendirihr. Gerçekten de ulusal kalkınma plan ve programlarının hemen tümünde "belediye kunnak için gerekli olan 2000 alt nüfus sının yükseltilecektir" denirken. yirmi yıldan bu yana hiçbir siyasal iktidarın kendileri için emredici olan bu "tedbir"e uymamış olması yeterli kanıt sayılabilir. Ya da sıradan gözlemler ile yetinilmeyerek bir ek çalışma zahmetine katlanılsa. ömegin belediyelerin kuruluş tarihleri ile genel seçim tarihleri arasındaki ilişki sorgulansa bu yargıyı destekleyecek kimi sonuçlara ulaşılabilir. Bu tür bir kanı ya da kanıtları olan böyle bir açıklamanın eksigi. yeni belediyelerin kurulmasını basit bir "al gülüm-ver gülüm" ilişkisine indirgemekte ortaya çıkar. Oysa belediyeleşme. oy kaygısına dayalı iradi ilişkilerin dogurabilececegi sonuçlann ötesinde. daha geniş ve daha kalıcı sonuçlar ve etkiler üreten bir süreçtir. Bu süreci irdelemek için pragmatik bir soru ile yola çıkılabilir: Yeni belediyelerin kurulması kolaylaştınlmalı mı. yoksa tersine zorlaştırılmalı mıdır? Soru kısa ve karşıt-uçlu yapısıyla çok basittir. Ve bir "münazara" sorusu karşısında oldugu gibi göıüşler iki ayn kampa ayrılmakta. önce tercih-yanıt belirtilmekte. sonra gerekçelerden söz edilmektedir. Ancak taraflann tercihlerindeki netlik nedeniyle olsa gerek. tercihlerdeki ısrar ile gerekçelerin inandırıcılıgı genellikle aynı şiddette olmamaktadır. Oysa tercih-yanıtların geçerliligi. dayanılan gerekçelere baglıdır. Bir başka deyişle bu konuya ilişkin seçimin belki kendisinden de daha önemli olan ve sorunun yanıtlanmasını aniden güçleştiren şey. tercihlerin dayandırılacagı gerekçelerdir: Belediye kurmak neden kolaylaştınlmalı ya da Ileden zorlaştırılmalıdır? Bu sorgulama bizi. önce belediyeleşme sürecinin genel özelliklerini, sonra bir yerel yönetim biçimi olan belediye kurumunun ne olup ne olmadıgını ortaya koymaya zorlamaktadır. * Dr., TODAIE Ö~retim Üye Yardımcısı. Amme Idaresi Dergisi, Cill 25, Sayı 3, Eyliil1992

2 72 AMME ldaresl DERG1Sl Bu makalede, sözü edilen pragmatik soruya kesin bir yanıt aramaktan çok, bu sorunun açılımlannı ortaya koymak amaçlanmıştır. Belediyeleşme egilimi, olumsuz anlamıyla "siyaset" faktörünün ortadan kaldıramayacagı bir iç mantıga sahip görünmektedir. Ancak bu mantıgı ortaya çıkarabilmek için önce içerigi ve sınırlan belli bir belediye tanımına saltip olmak gerekmekte-' dir. Bu nedenle önce belediye kurumu tanımlanarak belediyeleşme politikası irdelenmiş, sonra belediyeleşme egiliminin başlıca özelliklerinden söz edilmiştir. Konu üçüncü ve dördüncü başlıklarda yerel boyutu bakımından incelenmektedir. Yerel boyutun incelenmesinde. daha farklı bir proje için Aralık 1991'de Kütahya belediyeleri üzerinde ve yerinde yapılan araştınnanın kimi veri ve bulgulan kullanılmıştır. Belediye ve Belediyeleşme Sürecinin Anlamı Belediyeleşme egilimi tartışmasını üretici bir çizgiye çeken görüşler, daha çok dogrudan uygulamaya dönük çözümler arayan çevrelerde ortaya çıkmış görünmektedir. Bunlan özetleyen kısa bir yazıda. l minin duşürülmesini savunanlann. sayı arttıgında belediye başına devlet yardımlannın azaldıgına dikkat çektikleri belirtilmektedir. Bu durumda bütün birimlerde hizmetler hem nitelik hem nicelik bakımından aksamakta, büyüklügü aynı kalan kayna~ın küçük dilimler halinde kullarıdınlması kaynak israfına yol açmaktadır. Bu görüşe göre belediye~ böyle bir kurumu hak eden yörelerde kurulmalıdır. Belediye kurulmasını hak eden yöre. verilecek hizmetlerin bedelini karşılayacak kadar yükse.k gelir düzeyine sahip olan yerleşme birimidir. Belediyelerin çogaımasını olumlu gören karşı görüşe göre ise her yeni belediye. kuruldugu yöre için yeni iş alanlan açılması demektir. Böylece bir yandan daha geniş bir nüfus kesimi devlet yardımı ve hizmetlerinden daha çok yararlanma şansına kavuşacak. bir yandan da kente; özellikle büyük kentlere göç önlenebilocektir. "Belediye kurulması zorlaştınlırsa. devlet gelirlerinden belediyelere verilen paylardarı belli bir kesim yararlanmış olur. Yararlanma aşamasına gelmiş belde halkı bundan istifade edemez. Bu da bir' kısım belde halkını müşterek ve medeni hizmetlerden mahrum etmek olur. "2 belediyeleşme egili Yukanda dile getirilen savlar daha özlü bir anlatıma çevrilirse burada söylenen şudur: Bir beldede harekete geçmek için devlet desteg'ine gerek duyacak ölçüde sennaye birikimi varsa, o beldede devlet kaynaklan (hak edilmiş 'demektir ve) belediye aracılıgıyla birikim sürecini desteklemek üzere kullanıliııalıdır. Aksi halde kamu kaynaklannın o yöreye aktanlması yersizı Oman Pirler, "Yeni Belediyeler", ıller ve Beledıyeler. No (1988), s, a.k.. S. 199.

3 BELEOlYELEŞME SÜRECI HAKKINDA 73 dir. Karşıt görüş ise şunu savunmaktadır: Belediye kurnıa işlemi için eşik çok yüksek tutulursa, belli bir birikime ulaşmış yörelerde (devlet kaynaklanndan yararlanma aşamasına gelinmiş yörelerde) sermayeyi harekete geçirme olanagı ortadan kaldınlmış olabilir. Hem bu riskten kaçınmak hem de yerel sermayeye ivme kazandırarak içgöç gibi toplumsal sorunlann da çözümüne katkıda bulunmak üzere belediyeleşme eşigi düşük tutulmalıdır. Görüldügü gibi tartışmada, bir beldede sernıaye birikimi hiç yoksa, orada devletin birikim sürecinin başlatıcısı olarak devreye girip girmemesi gibi bir sorun yer almamaktadır. Birikim Sareeinde Devletin Mekansal Roıa Ulusal düzlemde ele alındıgında sorun, devletin sosyo-ekonomik gelişme sürecindeki rolü ile ilgilidir: Devletin birikim sürecinde mekansal düzeydeki rolü öncülük mü yoksa destekçilik mi olmalıdır? Belediyelerin kurucu yasası olan 1580 sayılı Belediye Kanunu bu soruya açık bir yanıt vermiştir: Belediye, birikim sürecinin belli bir aşamaya ulaştı gı yerlerde, bu süreci destekleyici bir araç olarak kullanılacaktır. Bunun için kullanılacak ölçütlerden birisi, yerleşmenin belediye olarak üstlenecegi görevleri yerel kaynaklardan karşılayabilecek potansiyele sahip olmasıdır. İkinci ölçüt ise bir yerleşmede belediye kurulmasımn "faydalı olup olmayacagı"dır. ııeride görülecegi gibi faydalılıgın anlamı, yerleşmede kendiliginden bir ekonomik hareketlenmenin başlayıp başlamadıgıdır. Yasanın ilk versiyonunda nüfus ölçütü diger iki ölçütün üzerinde bir konuma yerleştirilmiş, toplam nüfusun az, nüfus artış hızımn ise oldukça düşük oldugu bu yıllarda nüfusu 2000'i aşan köylerde belediye kurulması zorunlu sayılmıştır. İkinci Demokrat Parti iktidanmn son yı-, lında yapılan ve bugün de geçerli olan bir degişiklik ile ölçütlerin üçü de aym konuma oturtulmuştur yılından bu yana, nüfus eşiginin aşılması nedeniyle otomatik olarak belediye tüzelkişiligine kavuşmak sözkonusu degildir. Bir başka deyişle bir köy, 2000'den çok nüfusa sahip olma koşuluna uysa da. diger iki koşulun gereklerini yerine getiremiyorsa belediye olamayacaktır. Sernıaye birikimi sürecinde devletin mekansal düzeydeki rolü, bu sürece öncü degil, destek olmaktır. Bu nedenle, ülkede nüfus artış hızı yükselince, 2000 nüfus eşigi belediye kurmada otomatik koşulolmaktan çıkanimıştır. Verilecek destek, birikim sürecinin kendi içsel-bagımsız ve süreklilik sergileyen hareket dinamigini yakaladıgı yerleşmeler için tartışma konusu oluşturmaz. Tartışmanın konusu ve açık olmayan nokta, birikim sürecinin içsel sayılı ve tarihli, "1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 7078 ile Muaddel 7. Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun", R.G: , 10501; (1078, , Düstur Tertip:3, C. 39 s. 138).

4 74 AMME İDARESİ DERGİSİ bagımsız hareket dinamigi açıga çıkmış olan ya da bu potansiyeli taşıyan yerleşmelerde. süreci hızlandınnak üzere devlet destegi verilmesi sorunudur. Devletin destekçilik rolünü birikim sürecini hızlandınna-sürükleme, giderek sürece öncülük etme rolünden ayıracak çizgi neresidir? Bir başka deyişle. gizli ya da açık birikim potansiyeli nasıl ölçülecek ve nasıl belirlenecektir? Belediye Kanunu'nun getirdigi "faydalılık" ve "yeterli gelir kaynagı" ölçüt1eri. içinde bulunulan zaman ve mekana göre bir kez daha ve bu kez somut olarak yeniden tanımlanması gereken ölçütler olarak karşımıza çıkar. Kırsal Yerleşmede Belediye: Altyapı-Üstyapı Uyuşmazlıgı Belediye kurumunun ülke genelinde sennaye birikimi sürecini destekleyici bir araç olarak kullanılması. belediyeleşme sürecine kendine özgü bir boyut katmıştır. Bunun bir nedeni yasada belirtilen ölçütlerin pratik yaşamda zaman ve mekana göre yeniden tanımlanmaya ihtiyaç göstennesidir. İkincisi ise belediye kurumunun niteliginden kaynaklanır sayılı kurucu yasa. Türkiye kentlerinin kendine özgü koşullanndan çok uzaklaşmadan. belediyeleri kentsel yaşamı yönetmek üzere kurgulamıştır. Belediyeler için öngörülen yerel gelir kaynaklarının yapısı. bu kurumlann yüıittmekle yükümlü sayıldıgı görevlerin niteligi ve buna baglı olarak harcama konulan, belediye kurumunun kentsel yerleşmelerin yerel yönetim biçimi oldugunu göstennektedir. Kurumun gücü ve işlevselligi, yapısı geregi, şu ya da bu genişlikte bir kentsel ekonominin varlıgına baglıdır. Oysa belediyelerin birikim sürecini harekete geçinnek amacıyla kullanımı. uygulanıada bu kurumu kentsel yönetim birimi olmaktan çıkannıştır. Ömegin Kütahya ilinde 32 belediyenin toplam 315 meclis üyesinden 65'i (yüzde 20.6'sl) çiftçidir. Hatta üç belediyede meclis üyelerinin tümü tanmla ugraşmaktadır. Türkiye genelindeki durum da daha farklı degildir. 4 Kurucu yasada kurgulandıgı ve kentsel ekonominin yönetimini üst1endigi yerleşmelerde belediye. sosyo-ekonomik işlevlerini kapitalist ikincil bölüşüm ilişkileri ekseninde yerine getiren bir birimdir. Hem yerelolarak kentsel ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirler hem de devlet gelirlerinden alınan paylar belediye bütçesinde harmanlanmakta. sonra belediye faaliyetleri aracılıgıyla cari bölüşüm ilişkileri çerçevesinde yerel sosyo-ekonomik yaşama yl5neltilmektedir. Burada belediyenin mal-hizmet-para alımlan, üretim ve dolaşım sürecinin gereksindigi altyapı yatınmlan ve gelişme~nüfus artışının kızıştırdıgı kentsel toprak rantının yönetimi aracılıgıyla yogun bir yeniden bölüşüm yaşanmaktadır. Yeniden bölüşüm belediye kurumunu yerel, bölgesel, ulusal, hatta büyük yerleşmelerin büyük yatınmlannda uluslararası sermayenin çeşitli gruplan ile birebir ilişkiye sokmaktadır. Böylece her öl 4 Oya Çiıei. Yerel Yönetimlerde Temsil-Belediye Örneğl-. TODAIE Yayını. Ankara 1989.

5 BELED1YELEŞME SÜRECl HAKKINDA çekten sanayi-inşaat sermayesi ile ticaret semıayesi belediyenin çevresindeki ilk toplumsal halka olarak karşımıza çıkarken, kurumun kentsel planlama yetkisine sahip olması nedeniyle ikinci bir halka daha oluşmaktadır. Çeşitli toplumsal sınıf ve tabakalardan gelen, bu nedenle sosyolojik açıdan amorf bir kitle olan ikinci halkada ortak özellik taşınmaz sahipligidir. (*) Bu kategori sayesinde belediyenin toplumsal temeli genişlemekte, yerleşmenin kendisi ile yönetimi arasında görece geniş ve işlek bir diyalog gerçekleştirilebilmektedir. Sonuç olarak kentsel yerleşmelerde sermaye birikimine devlet katkısının gerçekleştirilmesi bakımından yerleşme ile yerleşmenin yönetim biçimi arasında herhangi bir uyumsuzluk sözkonusu degildir. Bu kategoride yer alan yerleşmelerde belediye, yasada belirtilen görevler nedeniyle yükle n digi sosyo-ekonomik işlevleri tümüyle yerine getirmekte, devletin birikim sürecine destek olmasına ilişkin politika gerçeklige dönüşmektedir. Politikanın gerçeklik kazandıgı ve devletin bu kez desteklemekten daha çok birikim sürecini sürükleme rolü yüklendigi ikinci grupta geçiş dönemi yaşayan yerleşmeler yer alır. Bir yerleşme henüz kentsellik ile karakterize degilse,.ama yerel ekonomik yaşam genel bir dönüşüm sürecindeyse, yerleşme kentsellik özelligi kazandıkça belediye muhtarlıktan farklılaşmaya başlayacak; üretim ve ticaret çeşitlendikçe yerel vergiler tahsil edilebilir gerçek gelir kaynakları niteligi kazanacak, harcamalar sermaye birikimine dolaylı ve doğrudan katkılarda bulunmaya yönelecektir. Bu geçiş sürecinde belediye harcamalan gelişmeyi hızlandıran ya da yönlendiren bir unsur olarak iş görecektir. Sonuçta yerleşmenin kendisi ve yönetiminin karşılıklı etkileşimi ile ilerleyen yerel ekonomik dönüşüm, belediyeyi yasal ve cari sistemin belirledigi çerçeveye oturtacaktır. Bir üstyapı unsuru olan belediyenin altyapının dönüşümünü etkileme-hızlandırma gücü, gelişmenin ancak böyle belli bir anı yakalandıgında var olabilecektir. Ülkemizde az sayıda olsa da bu kategoriye örnek oluşturan yerleşmeler vardır. Belediyeleşme sürecinde üçüncü bir yerleşme grubu daha vardır. Bu grupta altyapıda herhangi bir degişim yaşanmadıgı halde belediye statüsü kazanmış olan yerleşmeler yer alır. Bunlar özü bakımından muhtarlık, biçimi bakımından belediye olan yönetim birimleri olarak tanımlanabilirler. Varlıklan olumsuz anlamıyla "siyaset" faktörüyle açıklanabilecegi gibi, sosyo-ekonomik gelişmenin ulusal-mekansal yapı üzerinde önceden hesaplanamayan yön degişiklikleri yaratmış olması ile de açıklanabilir. Gerçekten de bütün bir belediyeleşme sürecini açıklayabilirmiş gibi ileri sürülen "siyaset" faktörü, belediyeleşme olgusunun böyle uzak bir noktasında ortaya çıkar. Burada bile bel~diyeleşme süreci üzerinde ne kadar agırlıklı bir etken oldugu pek * Türkiye belediye kurumunun sosyo-ekonomik işlevleri bakımından çözümlemesi, ileride (8) numaralı dipnotta belirtilen yayında geniş olarak bulunabilir. 75

6 76 AMME IDARESt DERGtSt açık degildir. Nedeni ne olursa olsun. bu tip yerleşmelerde belediye kurumunun yerel sosyo-ekonomik sistem içindeki yeri ve işlevi, soru işaretleriyle dolu bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Burada sorunun kaynagı, herşeyden önce baskın özelligi tarımsal üretim olan bir yerleşmeye kentsel yönetim modelinin dayatılması nedeniyle bir tür "kan uyuşmazlıgı"na yol açılmış olmasıdır. Üretimin yapısı bakımından temel özelligi kırsa11ık olan bir yerleşme, elbette vergilendirebilecegi kentlere özgü ilan-reklam, eglence işyeri. çok katlı yapı. ticaret, vb. bulmakta zorlanınaktadır; aynı şekilde böyle bir yerleşme, vergilendirilebilir oldugu halde kentsel ekonomik yaşamda var olmadı gı için Belediye Kanunu'nda yer almamış faaliyet ve varlıkları da yerel gelir kaynagı olarak degerlendirememektedir. Harcamalar bakımından, daha açık bir deyişle kaynak aktanmı ve kaynagın bölüşümü bakımından da benzer sorunlar yaşanacagı açıktır. Bu sorunlar farklı derecelerle küçük belediyelerin tümü için geçerlidir. Bunun1a birlikte aralannda sosyo-ekonomik gelişmenin ölçüsüyle "gençit olan belediyelere bir şans verilirse, belediyelerin dörtte biri bu grupta (25 yaşını aşmış ve nüfusu günümüzde beşbinin altında olan) yer almaktadır. Rakamla söylenirse. iyimser bir hesaplamayla ülkedeki 600'ü aşkın "fosil belediye", bu sorun14;ln kronikleşmiş bir biçimde yaşamaktadırlar. Kırsal Belediye: Yerleşrneyi Iç Pazara Eklemlerne Yolu Kırsal yerleşmelerde kurulan belediyelerle ilgili olarak irdelenınesi gereken temel soru şudur: Belediye. yerel (belediye kurulan yerdeki) sermayeyi harekete geçirebilmekte midir; birikim sürecini harekete geçirmek (kalkınmayı hızlandırmak) için bu yerleşmelere belediye aracılıgı ile aynlan kaynak n~sıl kullanılmakta ve hangi kanallardan hangi toplumsal kesimler arasında bölüşüme konu olmaktadır? Yoksa belediyeleşme politikasının birikim sürecini hızlandırma amacı bu grupta yer alan belediyeler sözkonusu olunca sapmaya mı ugramaktadır? Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye gibi bir ülke sözkonusu olunca, bu sorunun cevabını bulabilmek için, önce "kırsallık ft nitelemesinde bir farklılaştırma yapmak gerekir. çünkü kırsal belediye feodal kalıntıların bulundugu bir yer ve zamanda farklı, kırsallık özelliginin artık feodal bir nitelik taşımadıgı. feodal üretim ilişkileri ile kalıntılann temizlendigi ya da bun1ann kapitalist üretim ilişkilerine bagımlı kılındıgı bir yer ve zamanda daha farklı işlevler yüklenecektir. Nitekim ülkemizde de, feodal üretim ilişkilerinin i 970'li yıllara kadar şu ya da bu yogun1ukta yaşandıgı dönemlerde ve bölgelerde beledi yeleşme hızı düşük tutulmuş. belediye kurumu yaygınlaştınlmamıştır. Feodal-geleneksel kesim ya da unsurlann eline belediye tüzelkişiligi aracılıgıyla'kamu gücü ve

7 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA rilmedigi gibi kaynak da aktanlmamıştır. Bu kesimlerin egemen olduklan yerleşmelerde belediye tüzelkişiligi varsa, sorun, belediyelere en az düzeyde kaynak aynlarak, daha önemlisi varolan küçük yerleşmelerden büyüklere dogru İşleyen -iç kaynak transferi mekanizmalan yaratılarak yumuşatılmıştır. Ülkemizde belediyeleşme hızının, kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşmasına paralelolarak yükseldigi görülür. Kırsal belediyelerin çogaldıgı yöreler ise Dogu ve Güney Dogu Anadolu degil, agırlıklı olarak ıç Anadolu ile ıç Ege olmuştur. Bu durumda kaynak transferi çemberine dahil edilen kırsal toplumsal kesimler, kapitalist üretim ilişkilerine bir şekilde eklenmiş olan kesimlerdir. 1970'li yıllardan bu yana "kırsallık", rengini tümüyle kapitalist ilişkilerden almaktadır. O halde kırsal belediyeler tarihsel anlamda gerici etkiler üreten unsurlar olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan kırsal belediyelerin çogalması ve bunlara kaynak aynıması genelolarak belediyeleşme politikasımn birikim sürecini harekete geçirme ve hızlandırma' amacından sapma anlamına gelmez. Ama bu belediyelerin sözkonusu amaca ne kadar yakın sonuçlar ürettlgi tartışılabilir. çünkü kırsal yerleşmelerde belediye tüzelkişiligi, -aşagıda Kütahya ili belediyelerinden toplanan verilerin gösterdigi gibi- toplayıp yeniden bölüşüme konu edecegi bereketli bir yerel kaynak yapısından yoksundur. Öncelikle eldeki araç kentlere özgü bir yönetim modelidir; kırsal ekonomik yaşam veri oldugunda bu araç ile yerel vergilendirmeden sonuç almak güçtür. Aym şe~ilde bu özellik, modelin kırsal ekonominin vergilendirilebilir kaynaklanm dıştalamış olmasıyla pekişmektedir. Bu nedenle kırsal yerleşmelerde belediyeleşme, o yerleşmeye ait sermaye birikimini harekete geçirme gücünden yoksun görünmektedir.. Öte yandan devlet vergi gelirlerinden alınan "belediye payı"nın bir kısmı yörede gerçekleştirilecek yatınmlara dönüşecektir. Yörenin kazancı, getirisi uzak gelecekte ortaya çıkabilecek kamu sabit sermaye yatınmlanmn artması olabilir. Ancak diger harcamalarla birlikte özellikle yatınm harcamalan aracılıgı ile kaynak aktanmı yerleşme içinde gerçekleştirilemeyecek, yakın çevredeki kentlere yönelecektir. Belediyeleşmenin göze çarpan ilk etkisi bu noktada' ortaya çıkmaktadır: Belediyeleşme, küçük-kırsal yerleşmeleri iç pazara baglamakta, bir başka deyişle iç pazan genişletmektedir. Daha muhtarlık iken çevre yerleşmelere yolcu taşımacılıgını örgütleyen yerel yönetim, belediye olunca bu işi daha etkin bir biçimde gerçekleştirmektedir. Belediye bütçesinden karşılanan yalınmlar sayesinde yakındaki büyük yerleşmelerin inşaat-ticaret sermayeşi ile baglantı kurulmaktadır. Belki bir süre sonra beldede, o zamana kadar ortaya çıkmamışsa, bu sermaye grubunun en alt-uzak halkasım oluşturan temsilcileri türemektedir... Kısacası birincisi, çevreyle devlet gelirleri kullanılarak kurulan ilk hacimh ekonomik baglantı, yerleş 77

8 78 AMME IDARESI DERGISI meler arası ve sınıf-içi baglantılara öncülük etmektedir. Bu yolla küçük-kırsal yerleşmeler ulusal-kentsel ekonomiye ekonomik baglarla eklcmlcnider. İkincisi, çok sayıda kırsal belediye, yakın çevrelerindeki kentsel yerleşmelcri beslemektedirler. Bir başka deyişle. tali kentsel yerleşmelere kaynak aktararak sermaye birikimi sürecine devlet katkısının yaygınlaşmasına hizmet etmektedirler. Bu durumda, ileri sürülen "çok sayıda belediye. kaynakların küçük parçalara böıünmesine yol açarak verimsizlik ve israfa yol açar" savına karşı kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Tersine, küçük belediyeler eliyle kullanılaiı devlet kaynakları bölgesel ya da ulusal düzeylerde tali-kentsel merkezlerce emilirken, aynı anda ulusal-kentsel bütünleşme sağlanmaktadır. Bu nokta. belediyeleşme sürecine yaklaşım sorunu ile ilgili bir sonuç ürettigi için çok önemlidir: Belediyeleşmeyi. süreçte yer alan tek tek yerleşmelerdc doğurdugu sonuçlar ile sınırlı bir olgu olarak degerlendimıek doğru değildir. Burada açıklanmamış olan nokta. b~kdjyeleşme ile o yöredeki degil, doğrudan o beldedeki sermayenin harekete geçirilip geçirilemedigidir. Aşagıda görüleceği gibi ülkemizde. belediyeye sahip olmalarına karşın herhangi bir ekonomik sıçrama yapanıanllş. tersine ülkedeki hızlı nüfus artışına karşın büyümemiş belediyelerin sayısı bir hayli çoktur. Pratik yaşamın kendisi, belediyeleşme ile her zaman ve mutlak olarak yerel sermayenin harekete geçirilemediğini göstermektedir. Bunun şaşırtıcı bir yönü yoktur. Çünkü birikim sürecini belirleyen unsurlar yönetsel değil. ekonomik karaktere sahiptir; yönetsel unsurların rolü bu süreci etkilernek ile sınırlıdır. Belediye, koşullar ne olursa olsun kendiliğinden yerel birikim üzerinde çoğaltıcı etkiler yaratmadığı gibi, o yörede yaşayanlara yalnızca varlığı ile "çağdaş yaşamın kurallarını ve demokratik değerleri taşımak" gibi mucizevi güçlere de sahip değildir. Belediyeleşme Sürecinin Başlıca Özellikleri Ülkemizde belediyeler sahip oldukları nüfus miktarına göre kabaca üç grupta toplanabilir. Ellibinden çok nüfusa sahip belediyelere büyük, onbin ile ellibin arasında nüfusa sahip olanlara orta ve onbinden daha az nüfuslulara küçük belediyeler denilebilir. Bu gruplara göre ülke geneliride 134 büyük, 346 orta ve 1967 küçük belediye vardır. Rakar.ılann ortalaması alınırsa, her coğrafi bölgeye 280 küçük, 50 orta ve 20 büyük belediye düşmektedir. Nüfusu beşbinden az olan küçük belediyeler 4,4 milyon. onbinden az olanlar 7,0 milyon nüfusu temsil etmektedir. Orta büyüklükteki belediyelerin nüfusu da 6,9 milyon ile ilk kategoriye eşittir. Belediyeli nüfusun büyük bölümünü ise 24,7 milyon ile ellibinden çok nüfuslu belediyeler toplamıştır. Küçük belediyelerin dörtte üçü beşbinden daha az nüfusludur. Dolayısıy

9 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA la "küçük belediye" grubunu asıl temsil etme gücüne sahip olan beşbin nüfus eşiginde yer alan belediyeler (1575 belediye), bütün belediyelerin yüzde 62'sini oluştuffiıaktadır. Cografi bölgelerin tümünde bu grup. bölge belediyelerinin yansından fazladır. Bölgeseloranlar Güney Dogu Anadolu, Marmara ve Akdeniz için ortalamanın altında (sırasıyla yüzde , 60), Karadeniz ve Dogu Anadolu bölgeleri için ortalama düzeyde, Ege ve Iç Anadolu için ise yüzde 70, 72 olarak ortalamanın üzerindedir. En az sayıya 70 ile Güney Dogu, en fazla sayıya 428 ile İç Anadolu bölgesi sahiptir. 5 Orta büyüklükteki belediyelerin toplam içindeki oranı yüzde 14'tür ve bölgelere dagılıın bakmından.önemli bir sapma göstermemektedir. Ortalamadan en büyük sapma, belediyelerin yüzde 5.5'ini oluşturan ellibinden fazla nüfuslu belediyelerin dagılımında ortaya çıkmaktadır. Bu kategoride Mamıara 41 belediyesi, Dogu Anadolu ise 7 büyük belediyesi ile iki karşıt ucu oluştunnaktadır. 79 Belediyeli Nüfus ve Belediye Sayısı (BölgeJere Göre Oranlar) tçanadolu 24% Akdeniz tçanadolu 20% Mannara 29% ~ Karadeniz 16% Ege 19% Belediyeli Nüfus Payları Belediye Tüzelkişiliği Payları Günümüzde belediyelerin yüzde 33'ü, belediyeli nüfusun ise yüzde 43'ü Mannara-Ege bölgelerindedir. Bunun yanısıra belediyeli nüfusun bölgelere göre dagılımı bakımından Mannara bölgesi Ege dahil bütün digerlerinden farklı özelliklere sahiptir. Cografi bölgeler içinde en küçük topraga sahip olan bu bölgede belediye sayısı görece düşük, ama belediyelerin nüfus büyüklügü yüksektir. 6 Ülkede nüfusu 50 binden çok toplam 134 yerleşmenin yaklaşık üçte birini oluşturan 41 belediye bu bölgede toplanmıştır. Ellibin 5 Nüfusu beşbine eşit ya da beşbinden az belediye sayısı Ege'de 326, Karadeniz'de 244, Akdeniz'de 180, Doğu Anadolu'da 142, Mannara'da 191'dir. 6 Mamıara bölgesinde kurulmuş belediyelerin toplam sayısı 341'dir. Bunlano 191'i beşbinden az, 48'i 5-10 bin arası, 33'ü bin arası. 28'i bin arası nüfusa sahiptir.

10 80 AMME ldarest DERGtSt den çok nüfuslu diger belediyeler 24'ü ıç Anadolu, 17'si Akdeniz, 16 'sı Ege ve yine l6'sı Karadeniz., I5'i Güney Dogo, 7'si Dogo Anadolu'da olmak üzere dagılmışlardır. Belediye büyüklügil bakımından Marmara'ya benzer özellikler sergileyen tek bölge Güney Dogu Anadolu bölgesidir. Diger beş bölgede küçük (beşbinden az nüfuslu) belediyeler ile büyük (ellibinden çok nüfuslu) belediye sayıları kat arasında degişirken Marmara ile Güney Dogo'da en küçük belediyeler en büyüklerden yalnızca dört kat fazladır. Bir başka şekilde de söylenebilir: Nüfus-belediye sayısı ilişkisine göre Marmara'da belediye başına düşen ortalama nüfus 33 bin, Güney Dogolda 22 bin, diger bölgelerde ise Akdeniz'de 16 bin, ıç Anadolu'da 13 bin, Ege ve Dogo Anadolu'da 12 bin ve Karadeniz'de 10 bin civanndadır. Güney Dogo Anadolu bölgesi Dogo Anadolu'ya göre daha az sayıda belediyeye, daha çok belediyeli nüfusa sahiptir. Bununla birlikte genelolarak hem belediye sayısı hem de belediyeli nüfus bakımından en düşük oranlar bu iki bölgeye aittir. 200 Bölgelere ve Dönemlere Göre Belediyeleşme.. C.O ~ ~ fJ ~ Ülkemizde belediyelerin sayısı, henüz kurulmamış, ancak kurulması kararlaştınlmış olanlarla birlikte, günümüzde (Temmuz'92) 2454'e ulaşmıştır. Bunlal1n yüzde ls'i Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1945 yılına kadar belediyeleşme egimi oldukça düşük seyretmiş, bu tarihten sonra sürekli yükselen bir çizgi izlemiştir. Ülkede bu tarihe kadar yıl

11 BELED1YELEŞME SÜREcl HAKKINDA 81 da ortalama 7 belediye kurulmuşken 1945'den günümüze kadar geçen sürede yılda ortalama 44 yeni belediye kurulmuştur. Son kırkbeş yıllık süre de alt dönemlere ayırı1ırsa, diliminde yılda ortalama 27, diliminde 46 ve 1981 'den günümüze yılda oı::talama 59 yeni belediye kuruldugu görülmektedir. Son dönemde kurulan belediyeler toplam belediyelerin yüzde 2 i 'ini oluşturacak kadar çoktur. Belediyeleşme sürecinin bir özelligi, Cumhuri'yet döneminin Osmanlı döneminden radikal bir kopuş yaşamamış, tersine miras alınan yerleşme tipini geliştirerek sürdürmüş olmasıdır. Orta büyüklükteki belediyelerin yansından çogu, büyük olanların ise dörtte üçünden fazlası Cumhuriyet öncesinde kurulmuş belediyelerdir yılında.nüfusu 50 bin-100 bin arasında olan toplam 61 belediyeden 51'i Osmanlı mirasıdır.geriye kalanlardan ikisi (Polatlı ve Yalova) Cumhuriyet'in kuruluş yıllannda, üçü (Gölcük, Kınkhan, Tatvan) devletçilik ve tek parti yönetinii ile karakterize 'yılları arasında, birisi (Sincan) DP, bir digeri de (Körfez) diliminde kurulmuştur. Bugün nüfusu yüzbinden çok olan belediyelerden ise 45'i Osmanlı mirası iken yalnızca beşi Cumhuriyet belediyeleridir. Bunlardan Hatay, İskenderun, Kınkkale ve Karabük ikinci dönemde, Batman DP döneminde kurulmuştur. 7 Belediyeleşme sürecinde oldukça ilgi çekici ikinci özellik, belediyeli nüfus ile kentsel nüfus arasındaki ilişkidir. Bu iki kategori arasındaki büyüklük farkı, her dönemde aynı kalmıştır. Toplumbilimsel yaklaşımda eksikligini bilmemize karşın, zaman serisi içinde rakam ve oranlann güveni1irliginden vazgeçemeyecegimiz için kentsel nüfusu "il ve ilçe merkezlerinde ve onbinden fazla nüfuslu yerleşmelerde yaşayanlar" olarak kabul edersek, kentli nüfus ile belediyeli nüfus arasında her zaman yüzde. 13'lük bir fark oldugu görülmektedir yılında kentli nüfus toplam nüfusun yüzde 12'si iken, belediyeli nüfus toplam nüfusun yüzde 25'ini oluşturmaktadır yılında toplam nüfusun yüzde 19'u kentli, yüzde 30'ubelediyelidir yılında toplam nüfusun yüzde 26'sı kentli, yüzde 38'i belediyelidir. Aynı oranlar 1975'de yüzde 42 kentli-yüzde 54 belediyeli, nihayet 1990'da yüzde 54 kentli, yüzde 67 belediyeli nüfusa sahip olundugunu göstermektedir. (Kentsel nüfus ölçütü yirmibinden çok nüfuslu yerleşmelerde yaşayanlar olarak kabul edilirse 1990 yılında kentli nüfus toplam içinde yüzde 52, ellibinden çok nüfuslu yerler kent kabul edilirse yüzde 45 oranındadır.)8 7 Burada, önceki yıllarda belediye şubeleri olarak etkinlik gösterirken ı 984 yılında "büyük şehir bele diyesi" modeli içinde ilçe belediyelerine dönüştürü!en belediyelerden sözedilmemektedir. Bunlann genişleme ya da büyümeleri belediye statüsüne bağlı olarak ortaya çıkmamış, bu statüye oturmalan asılolarak içinde yer aldıklan belediyenin bölünmesine bağlı olmuştur. 8 Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler-Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, TODAIE Yayını, Ankara 1992, s. i 62- ı 87.

12 82 AMME İDARESI DERGISI Belediyeleşmede bir diger özellik, düşük nüfuslu belediye sayısının fazlalıgıdır. Bu durum, son on yıl içinde kurulmuş bulunan belediye sayısının fazlalıgına baglanabilir. Ancak bu tek neden degildir. Küçük belediyelerin çoklugunun bir nedeni de bir anlamda "fosilleşmiş" belediyelerin varlıgıdır. Ömegin, bugün belediyeli nüfusun yüzde 60'lık bir bölümünü banndıran Osmanlı mirası yaşlı belediyelerden önemli bir bölümü varlıklannı büyüyerek sürdürmek~e birlikte, dörtte birlik bir kısmı (I 36 belediye) onbinden daha az nüfusa sahiptirler. Hatta miras belediyelerin 37 tanesi (yüzde 8) beşbinin al,tındaki nüfus yapısıyla dikkat çekmektedir. Aynı şekilde, i 945 yılına kadar kurulan 156 belediyeden yüzde 60'1 bugün onbinden daha az nüfusa, bunlann da yansı (42 belediye) beşbinden az nüfusa sahiptir. Fosil belediyeler, yalnızca kuruluşu 1945 öncesine rastlayanlar arasından çıkmamaktadır. Ülke nüfusunun artış hızının yüksekligi ve çeyrek yüzyıllık sürenin bir beldenin büyümesi için yeterli bir süre oldugu gözönünde tutularak, aynı sorgulama 1970 yılına kadar uzatılabilir döneminde kurulan 405 belediyeden bugün yüzde 60' yıllan arasında kurulan belediyelerin ise yüzde 75'i beşbinin altında nüfusa sahiptirler. Nüfus dilimi daraltılırsa. kuruluşu yıllan arasında herhangi bir yılda tamamlanmış belediyelerden bugün yüzde 4'ü (30 belediye) ikibinden az, yüzde 25'i (195 belediye) üçbinden az, yansı (538 belediye) beşbinden az nüfusa..,ahiptir. Küçük belediyeyi onbinden az nüfuslu olanlar diye tanımlarsak, bu tarihe kadar kurulmuş olanlann yüzde 60'lık bölümünün (710 belediye) doyurucu bir büyüme gösteremedikleri ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet'ten önce ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 1970 yılına kadar tüzelkişilik kazanan beşbinden az nüfuslu toplam 620 belediye. günümüzde bütün belediyelerin tam dörtte birini oluşturmaktadır. Bu, beşbinden az nüfuslu belediyelerin yaklaşık yarısıdır. Bel~diyeleşme sürecinde ilginç özelliklerden birisi de şudur: Gelişmemiş ya da nüfus olarak büyümesi çok yavaş ilerlemiş olan belediyelerin bulunduklan yöreler, ülkenin yalnızca sosyo-ekonoı::nik gelişme derecesi düşük ya da göç verme özelligi ile karakterize bölgeleri degildir. Agırıık bu yörelerde olmakla birlikte. bölgelerin kendi içinde yaşanan farklılaşma nedeniyle bu tür belediyelere her bölgede rastlanabilmektedir. Ömegin Osmanlı mirası fosil belediyelerin lotanesi Dogu Anadolu, 8 tanesi ıç Anadolu, 7'si Karadeniz, 6 tanesi Ege, 4'ü Marmara ve 2'si Akdeniz bölgesindedir. Yine, nüfusu hcşbinin altında kalmış dogumlu belediyelerin 13'ü Dogu, 7'si İç Anadolu, 6'sı Ege, 5'i Marmara, 5'i Karadeniz, 4'ü Akdeniz ve 2'si Güney

13 Dogtl Anadolu'dadır. BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA 83 i 946- i 970 diliminde kurulmuş ve bugün nüfusu beşbinden daha az olan toplanı 463 belediyenin ise yüzde 34'ü Marmara-Ege, yüzde 12'si DogtI-Güney Dogtl bölgelerindedir. Bu durumda belediyeleşmenin küçük yerleşmelerden büyük yerleşmelere yönelen içgöç hareketi üzerinde etkili olamadıgı söylenebilir. Belediye Olma Sürecinin Yönetsel ve Pratik Boyutları Yeni bir belediyenin kurulması, belediyelerin kurucu yasası olan 1580 Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın bu konuya ilişkin hükümleri ilk kez 1958 yılında degişiklige konu olmuş, bunu 1960 yılında yapılan bir ikinci degişiklik izlemiştir. Degişiklikler genelolarak hükümlerin özüne dokunmamıştır. Getirilen önemli bir yenilik, köylerin belediye olabilmeleri için 2000 nüfusu aşma koşulunun tüzelkişilik degişimine otomatik etkide bulunan bir koşulolmaktan çıkanlmasıdır. Yasaya göre bir köyün tüzelkişiliginde degişiklik yapılarak belediye kurulabilecegi gibi, birkaç köyün bazı bölümleri birleştirilerek ya da birkaç beldenin bazı kısımlan birleştirilerek yeni bir belediye kurulabilmektedir. Bu oluşumlann kuruluş işlemlerinde başlama işareti ya sözkonusu yerleşme halkı ile temsilcilerinin istegi ya da valinin tüzelkişilik degişiminde yarar görerek kendiliginden harekete geçmesidir. Bir köyün belediyeye dönüşmesi için zorunlu ilk koşul, son nüfus sayımında nüfusun 2ooo'j aşmasıdır. Nüfus eşigini atlayan köy belediye olmak istiyorsa, bu istegini ihtiyar heyeti karan olarak somutlaştımıalıdır. Ancak yasa. köy halkına yerleşmenin yönetim agı dışında hareket edebilmeleri içip de olanak saglamıştır. Köy halkı, o anki yönetimden bagımsız olarak kendi insiyatifiyle harekete geçebilmekte, seçmenlerin yansından fazlasının imzalayacagı bir belge ile başlama işaretini dogrudan verebilmektedir. Belgeler ile yörenin en büyük devlet temsilcisine başvuroldugunda işlem başlamış olmaktadır. Konu. valiligin talebi üzerine yerel seçim kurulunca halk oylamasına sunulmakta, sonuç alındıgında il genel meclisinde görüşülmektedir. tı genel meclisinin karan, yasa geregince,(1) kurulacak belediyenin, hizmetleri yerine getirmesine yetecek kadar gelire sahip olup olamayacagı ve(2) "teklifin faydalı olup olmayacagı" sorgulanarak alınacaktır. 9 Karar, valiligin görüşü eklenerek tçişleri Bakanlıgı'na gönderilecek, buradan Danıştay ince 9 ılk koşulda ne denmek istendiği açıktır. Yasada kapalı ifade edilmiş olan ikinci koşulun anlamı ise il genel meclisi kararlannın tümünde yer alan şu cümlede açıklamasını bulmaktadır: "Sözkonusu bu köyün sosyal, ekonomik ve idari bakımdan gelişmesi bakımından belediye kurulması... uygun görül müştür." Köyler, başvurulannın nüfusa ek olarak bu iki ölçüte göre değerlendirileceğinin farkındadırlar. ıhtiyar heyetince alınan ilgili karar. köyün belediye olmak için gereken nitelkilere sahip olduğunu gösterecek biçimde hazırlanmaktadır. Bu kararlara bir örnek makalenin sonunda yer alrnak.:lır.

14 84 AMME IDARESI DERGIsI lemesine verildikten sonra Cumhurbaşkanlıgı onayına sunulacaktır. Danıştay incelemesini hem şekil hem esas bakımından yapmaktadır. Şekil bakımından dosyadaki evraklann tamam oiul? olmadıgını, yasada (jng(jrülen koşullann yerine getirilip getirilmedigini kontrol etmektedir. Esasa ilişkin incelemede ise nüfus koşulunun yerine getirilip getirilmedigini bir.kez de kendisi Devlet İstatistik Enstitüsü'nden bilgi isteyerek denetlemekte, yeterli gelire sahip olup olmamayı ise her yıl kendi içinde belirledigi ve sır olarak sakladıgı bir tabana g(jre degerlendinnektedir. Cumhurbaşkanlıgı onayı son duraktır; karar Resmi Gazete'de yayınlandıgında tüzelkişilik degişimi süreci tamamlanmış olmaktadır. Uygulamada" k(jy ihtiyar heyetlerinin kullandıgı "deyişle "belediyelik olmak" için yapılan başvurular, genelolarak ihtiyar heyeti marifetiyle başlayan bir süreçtir. Dosyalarda heyet karan eklenmiş başvuru dilekçesi, kaymakamlık g(jrüşü, nüfusu g(jsteren bir yazı" karayollanndan alınan bir uzaklık cetveli, k(jyün yerleşme durumunu gösteren bir kroki, halkoylaması sonucu, "Çeşitli İşler Komisyonu" incelemesine dayanan il genel meclisi karan, valilik g(jrüşü ve bütün bunlann gerçekleşmesi için gerek duyulan yazışmalar yer almaktadır. Ancak böyle bir dosyanın, gereginden fazla (jzenle hazırlanmış olanlara örnek oluşturdugu söylenmelidir. Aynı mülki 'kademelerce degerlendirilmiş olan başvuru dosyalannın tümünde bulunan 'evraklar k(jy ka - ran, halkoylaması sonucu ve il genel meclisi karanndan ibarettir. Kütahya ili örnegiride incelenen on dosyc;l içinde kimilerinin valiligin özel takibi ile, kimilerinin valiligin agırdan almasına karşın kaymakamın ısrarlı tutumuyla sonuca ulaştınldıgı g(jrülmüştür. Köylerin belediyellk olmak için gösterdikleri çabada önce mülki amirler ikna edilmektedir. Köy temsilcileri sürecin hızlandırılması ve karann lehlerine çıkması için mümkün olanher yolu denemektedirler. Siyasal partiler kanalında delegeler, ilçe ve il parti örgütleri, milletvekilleri, bakanlar devreye sokulabilmekte, kimi köy temsilcileri zaman zaman işlerini Danıştay'da. bile takip etme kararlılıg1 g(jstennektedirler. Belediye tüzelkişiligi kazanmak için girişilen ısrarlı takibe karşın, bütün (jrneklerde halkoylamasında belediye olmaya karşı çıkan birileri vardır. Ancak bunlar yine tüm (jrneklerde 1754'e karşı 21; 1 i 16'ya karşı 59; 739'a karşı 14 gibi (jnemsiz azınlıklar olarak kalmışlardır. İl genel meclislerinde alınan kararlarda LO genelde oybirligi egemendir. İncelenen dosyalann yalnızca ikisinde 26'ya karşı 2 red oy kullanılarak karar oyçoklugu ile alınmıştır. Oyçoklugu ile belediyelik olması kabul edilen her iki köy de kendilerinin bagıı olmadıklan iki ayn ilçe merkezine oldukça yakındır. Red oylan, bu ilçelerin il genel meclisindeki temsilcilerine aittir.ııçelerden birisinin özelligi, kuruluşu Cumhuriyet'ten önce gerçekleştirilmiş 01 LO tı genel meclisince alınan brann bir öme~i makalenin sonunda verilmiştir.

15 BELEDhffiLEşMESüREcıH~A 85 malda birlikte, 1990 yılında nüfusunun dörtbinin altına düşmüş olmasıdır. Bir digeri 1947 yılında kurulmuş ve nüfusu son sayımda 5600 olarak belirlenmiştir. Kısacası çok yakınlarda bulunan ve bir başka ilçeye ba~lı olan köylerin belediyeye sahip olmalarından kuşku duyan yerleşmeler tlfosilleşmiş" ilçeler ve belediyelerdir. Fosilleşmiş yerleşmelerin, yakınlannda yeni bir çekim merkezi dogmasına karşı besledikleri kuşku, belediyeleşme sürecinde yaşanan mücadelelerde il genel meclisinde yans~masını bulmaktadır. Mücadelenin bir başka boyutu ise~ halkoylamalarında az sayıda red oyu kullanılsa da, belediye olmaya kalkışan yerleşmenin kendi içinde yaşanmaktadır. Örnegin, yazan kişinin baglı oldugu parti genel merkezine gönderdigi imzasız bir ihbar-itiraz mektubu.. köyün bildirildigi gibi 2500 nüfuslu degil en çok 1300 nüfuslu oldugu, diger 1200 kişinin köye bayramdan bayrama gelen ya da hiç görünmeyen kişiler oldugunu bellrterek djlrumu şöyle dile getirmektedir:... (Köy halkı belediye olmaya) Evet dediyse birbirlerinden utandıgından veya çekindigindendir. Samimiyetle söylerim ki, belediyelik (olmanın) köyümüze ne,getirip ne götüreceginin bilgisinde bile degillerdir. Çünkü belediye olan bizim köylerde durumu görüyoruz ve soruyoruz. Köyümüzde belediyelik kurulursa (bu yenilik) üç-beş kişi belediye gücünü alarak menfaat saglamaktan öteye geçmez. Budur düşünceleri ve maksatları, Reis adını almak, b8. ka birşey yok... üstelik devletin verdigi elektrik, su ve diger hizmetleri ele geçirip halka istedigi gibi fiyatlar koyacak, zaten geçimini zor temin eden köy halkına huzursuzluk getirecek, köy halkı arasında hasım havası yaratılacaktır... " Mektup, belediye kurmak için harcanacak kaynagın daha farklı degerlendirilmesini önermektedir: "Devlet belediye kurmak için ayıracagı fonu hayvancılık üretim çiftligi için ayırsa köyümüze daha fazla yararı olacaktır."belediye olmanın bir yararı, köylerin ancak valiliklerden izi!1 alarak kurabildikleri pazarı kendiııginden kurma hakkına kavuşmalandır. Belediyelik olmanın lehine konuşanlarca kullanıldıgı anlaşılan bu sava karşı mektubun sonunda şöyle denilmektedir: "Demek yeri yapılmaya kalkılacak. Köyün zaten kaç tane malı var ki veya kaç köyden mal getirilip pazarl~a yapılacaktır, yirmi dakika (A), onbeş dakika (B) kasabası dernekleri dururken kim mal geti~cektir? İnanın belediye altı ay sürmez yazık olur bu devlete ve köyümüz ha1 kına." Nihayet başvuru sona ermektedir.: "Açıkladıgım nedenlerle hiçbir yaran olmayacak belediyenin kurulmasına engelolunmasını, Allah Aşkına, saygı ile arzederim." Köyünde belediye kurulmasına karşı çıkan bu mektup dikkate alınmış, ancak nüfus ölçütünde herhangi bir yanıltma olmadıgı sonucuna vanlarak sözkonusu köye belediye tüzelkişiligi verilmiştir. Talebini bozuk bir Türkçe,

16 86 AMME IDARESt DERGtSt dagınık bir komıx>zisyon içinde, ama bürokratik yazı dilinden çok daha yalın bir biçimde dile getiren bu mektup, konunun en önemli boyutlanna dikkat çekmektedir. Birincisi, bireysel dürtü olarak yerel siyasalliderlerin kendilerine muhtarlık yerine belediye reisligini hedef seçmeleri anlaşılabilir bir durumdur. Psikolojik avantajlan bir yana, köy muhtarlıgı mülki idarenin en sondaki halkası iken belediye başkanlıgı mülki idarenin bir uzantısı degil, bagımsız-özerk bir yapıdır. İkincisi. hukuksal olarak nüfus ölçütü gibi tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olmamakta birlikte, yine yasal olarak yerine getirilmesi zorunlu olan "teklifin faydalı olup olmadıgı tt koşuluna ilişkin İtiraz dikkat çekicidir. Bu koşulun sorgusu, ancak ilin sosyo-ekonomik yerleşme haritası çıkarılarak yapılabilir. Yerel bürokratik organ olarak valilik, yerel siyasalorgan olan il genel meclisince alınacak karar için gerekçeleri hazırlamak ve karann yerindeligini dogrulanıakla yükümlüdür. Ne var ki, ellerinde merkezi yönetimin adeta küçük bir modeli bulunan ve son derece geniş yetkilerle donatılmış bir kurum olan valilikler, ne karar öncesinde ne de sonrasında bu tip bir sorgulama yapmaktadırlar. Kısacası uygulamada, valiligin karar sürecindeki rolü biçimseldir; belediyeleşme süreci bakımından. uygulamada "toplumun üzerine abanmış bir devlet"ten ya da tt yerel özerkligi bogan bir merkezi yönetim"den izler bulmak oldukça güçtür. Üçüncüsü, mektupta köylünün belediyelik olmanın köye ne getirip ne götürecegini bilmedigi söylenmektedir. Başvuru sahibi devletten biraz para gelecegi, buna karşılık yaşanıın da daha çok pahalılaşacagı görüşündedir. Bu görüşün dogru olup olmadıgı aşagıda birkaç yeni belediyenin bütçeleri incelenerek sorgulanmaktadı r. Belediye Olmanın Getirdikleri ve Götürdiikleri Tipik bir köy bütçesinde gelir ve gider kalemleri basit bir yapıya sahiptir. Köy bütçesinde salma ve imece geleneksel gelir türleri olarak varlıklannı korurken. bunun yanında köy tüzelkişiligine ait taşınınaz kira ve satış gelirleri. muhtarhkça yapılan üretim-hizmet gelirleri, seyrek de olsa zaman zaman merkezi yönetimden alınabildigine rastlanan yardımlar yer almaktadır. Köy bütçesi son derece mütevazi bir büyüklük ve yıldan yıla gerçek artış oranlan bakımından çok düşük bir esneklik sergiler. Kütahya ilinin 1985 genel nü rus sayımında nüfus ikibini aştıgı için belediye olmak üzere başvuran sekiz köy bütçesi örneğinde, tüzelkişilik dönüşümü eşiginde bulunan yerleşmelerin ortalama gelirleri 1984 yılında 1,3 milyon, 1986'da 2,9 milyon 1988 yılında 6.5 milyon ve i 990 yılında 10.0 milyon civarındadır. Tüzelkişiligin köyden belediyeye dönüşmesiyle birlikte. hem erişilen kaynakların yapısı hem de büyüklügü bir anda ve köklü bir biçimde degişmekıedif. Köyolarak yaşanan son yılda 6.5 milyonluk bir bütçeye sahip olan

17 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA yerleşme. belediye olarak geçirdigi ilk yılda milyonluk bir bütçeye sahip olmaktadır. Bununla birlikte köylerin belediye olduklannda sahip olmayı bekledikleri bütçe büyüklügü ve yapısı. gerçekleşen bütçeden oldukça farklıdır. Yukanda. Belediye Kanununun belediyeleşebilmek için nüfus, yararlı olup olmama ölçütlerinin yanısıra, belediye hizmetlerini sürdürebilmek için yeterli gelirlere sahip olunup olunamayacagı ölçütünü getirdigi belirtilmişti. Yerleşmenin bu koşulu yerine getirilebilecegini göstermek üzere başvurularda yer alan tahmini belediye bütçesinde özgelirler oldukça iyimser bir yaklaşımla belirlenmektedir. Ömegin 1991 yılında 10 milyonluk bir köy bütçesine sahip olan bir köyün kendisi için oluşturdugu tahmini belediye bütçesi şöyledir: Devlet Kaynaklarıodan Yerel Kaynaklardan Genel bütçeden %6 pay 22 milyon Vergiler 26 milyon Iller Bankası'ndan borç 20 milyon Harçlar 36 milyon Yardımlar SO milyon Katılma payı 7 milyon Devlet özel yardımları SO milyon Trafik Fonu'ndan Yardım 9 milyon BeL. Ortak Fon Yön. Yardım IS milyon Asker Ailelerine Yardım 20 milyon Toplam 186 milyon Toplam 114 milyon Köy belediye oldugunda toplam bütçenin yüzde 38 f lik bir bölümünü yerel kaynaklardan karşılayabilecegini taahhüt etmektedir. Belediye olmaya aday köy. köy tüzelkişiligince paraya çevrilmeyen ekonomik varlık ve etkinliklerin. belediye tüzelkişiligi ile birlikte kendiliginden vergi konusu unsurlar haline gelecegi beklentisindedir. En azından taşınmazlar yeniden degerlendirmeye alınacak, işyeri açmak harç karşılıgı belediye iznine baglanacak. inşaat yapımı belediye denetimli bir faaliyete dönüşerek yerel vergilendirmeye konu olacaktır. Bütün bunlar, Belediye Kanun~ ile elde edilen olanaklardır. Köyün tahmini belediye bütçesinde ayn ayrı yer alan yerel vergiler, teknik olarak belediye vergileri ile belediye harçlarını kapsar. Vergiler ilan-reklam, egıence, emlak, bina. arazi, arsa. haberleşme. yangın sigorta vergileri ile çeşitli vergileri içerir. Harçlar ise işgaliye, tatil gürıleri çalışma ruhsatı, kaynak sulan. hayvan kesimi, ölçü ve tartı aletleri denetimi. bina inşaat harçlan ile imar ile ilgili olanlar. işyeri açma izni, saglık belgesi harcı gibi diger harçlardan oluşur. Katılma paylanna gelince yol. su, kanal harcamalarına katılma paylan ile kapalıçarşı-bedesten gibi ortak çatı altındaki yerlerin giderlerine katılma, çevre kirliligini önlemeye katılma payı vb. gelirler digerleri gibi yerleşmenin ilk kez gündemine girmektedir. Yukandaki çizelgede görüldügü' gibi belediye adayı köy, yerel gelirlerin önemli bir bölümüne kaynak gösteremeyince, bunlan "digerleri" olarak bir torba kategoride toplamış 87

18 88 AMME IDARESI DERGISI tır. Burada yer alabilecek kaynaklar kurum-teşebbüs hasılatı,.işletme ka,rlan, belediye mallannın satılması ya da kiralanmasından elde edilen gelirler~ ücretler, cezalar ve çeşitli gelirlerdir. Bununla birlikte yerel gelirler, beklentinin tersine kayda de~er bir sosyoekonoqıik gelişme olmadıkça kısa zamanda sıçramalar göstocerek artacak gelir kaynaklan de~ildir. Örne~in Kütahya ilinde belediye olmalan 1985 yılından sonra gerçekleştirilen beş belediyenin ilk yılına ait gerçekleşen gelirler aşa~ıdaki çizelgede yer almaktadır. Görüldü~ gibi köy belediyeye dönüştü~ünde, özgelirler tahmini bütçede oldu~ üzere bütçenin yüzde 38'lik bir bölümünü de~il, aşa~ıda verilen örneklere göre yüzde 5 ile 12'si arasında kalan bir kısmını oluşturmaktadır. tık bakışta, bir sonraki yılda özgelirlerin payı yükselmiş görünmektedir. ılk belediyede özgelirlerin toplam gelirler içindeki payı yüzde 19'dan 32'ye yükselmiş, aynı oran di~erlerinde, çizelgede yer aldıklan sıraya göre, yüzde 12'den ltye, yüzde Tden 16'ya, yüzde 8'den 34'e..ve yüzde 5'den 34'e çıkmıştır. Ancak özgelirlerin birden sıçramalı bir büyüme gösterdi~i Karamanca ile Eskigediz için gerçek oranlar yüzde 8 34 ve yüzde 5-14 de~ildir. Bu sıçrama önceki yıl içinde harcanamayan gelirlerin, "çeşitli gelirler" kalemiyle ikinci yıla aktanlmasırdan ötürü ortaya çıkmıştır. Gerekli düzeltme yapıldı~ında Karamanca için oranlann yüzde 8-11, Eskigediz, için ise yüzde 5-24 oldu~ gölülecektir. Beş Yeni Belediyenin Gelir Yapısı ( ) (Kesin hesaplardan, Cari Fiyatlarla) Belediye Adı, Yıl Pay Yardım Özgelir Toplam 19861N:3732 Çukurköy' , ,2 61.~53, ,9 Çukurköy' , , , , N:2557 Tepecik' , , , ,3 Tepe~ik' , , , , N:2128 Güney' ,1 7,500, , ,1 Güney' , , , ,2 1987/":1823 Karamanca' , , ,1 Karamanca'90* , , , , N:5309 Eskigediz' , , , Eskigediz '90** , , , ,0 * Karamanca belediyesinin 1990 yılı özgelirleri, 1989 yılında harcanamayan 69 milyonun 1990 yılına devretmesi nedeniyie yüksektir. Gerçekte 1990 yılı içinde elde edilen özgelir yalnızca 35 milyondur. ** Eskigediz'de de benzer bir durum vardır yılından aktanlan 52 milyon özgelideri içinde gözükmektedir özgeliri 130 milyon olarak gerçekleşmiştir. (İtalik olarak yazılanlar belediyelerin fiili kuruluş tarihi ve 1990 nüfuslandır.)

19 Yeni kurulan belediyelerin, yerel kaynaklann hareketlilik derecesini gösteren bir unsur olan özgelir büyüklügü bakımından durumu pek parlak degildir. Yerleşme kentsel bir nitelik kazanmadıkça bu durumda kayda deger bir degişiklik beklemek de kolay degildir. Bu yargı, aynı ilde kuruluşu çok ön-o ceden tamamlanmış olan belediyeler üzerinde yapılan somut bir sorgulamaya dayanmaktadır. Aralannda en genci 1973 dogumlu olan ( tarihleri arasında kurulmuş) ve 1990 yılında nüfusu hala onbinden az toplam 22 belediye sorgulandıgında, bu belediyelerde yapılaşma hızının çok düşük oldugu gözlenmektedir. 1980~1984 döneminde verilen otunna izinlerine göre bir belediyede pir yılda ortalama 9 konut, 1.5 özel-ticari işyeri ve 0.5 resmi yapı Yıllar Konut Ticari yapı Resmi yapı daha devreye ginniştir. Yapılaşma yalnızca imar ile ilgili işlerin dolayısıyla buradan dogan belediye gelirlerinin hacmini göstennekle sınırlı da degildir. Bu aynı zamanda, beldenin sosyo-ekonomik gelişme hızı hakkında da güvenilir bir göstergedir. Bu 22 belediyeden 9'u ilçe merkezidir; diger 14 belediyede ve ilçe merkezlerinden birisinde hiç banka şubesi yoktur; yine' beş işçiden fazla ücretlı çalıştınlan sanayi odasına baglı işletmelere 22 belediyeden yalnızca üçünde rastlanmaktadır. Kanal, su, imar planı gibi temel kentsel yatınm konulan bakımından da durum farklı degildir. En sonuncusu yinni yıl önce kurulmuş olan bu belediyelerde ilk planlar agırııkiı olarak 1970'li yıllarda yapılmış, planlar günümüze kadar yalnızca Tsinde, o da birer kez olmak üzere degişiklige konu olmuştur. Aralannda kuyu suyu kullananlar oldugu gibi, birisi dışında hiçbirisinde kanalizasyon agı yoktur. Yapılaşma, planlama ve altyapı yatınmlannın durumu, yerel vergi gelirleri temelinin güçsüzlügünü ortaya koymaktadır. Belediye adayı köyün "diger gelirler" diye gösterdigi gelir kalemi bakımından durum daha da kötüdür. Kurum-teşebbüs hasılatı çöp imha ve kanal temizleme tesisleri, matbaa, hastahane, düşkünlerevi, müzeler, halk meslek okunan, soguk hava depolan, mezat salonlan, mezbaha, kanarya gibi işletmeler ile otobüs, su, havagazı hizmeti veren kuruluşlann gelirlerini içerir. Oysa Kütahya ilinin en genci 1973'te kurulmuş ve günümüzde nüfusu onbinin altında bulunan aynı 22 belediyesinden hiçbirinde hastahane yoktur. Bunlann 2l l inde kent içi otobüs hizmeti verilmemekte, yine 21 'inde matbaa, sogukhava deposu, müze, mez

20 90 AMME IDARESI DERGISI baha. vb. bulunmadıgı görülmektedir. Hatta bunlardan i 2'sinde belediyeye ait bir fırın da yoktur. Kurum-işletme hasılatı olarak gelir elde edilebilecek tek faaliyet yakın yerleşmelere minibüs ile yapılan yolcu taşımacılıgıdıf. Bu faaliyet 22 belediyenin 17'si tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediye işletmelerinin yoklugu. kurumlar hasılatı gibi işletme karlarının da olmadıgını göstemıektedir. Diger gelirler başııgı altında elde edilebilecek gelirler arasında yer alan ücretler toptancı halleri ile sulama suyu ve atık su ücretlerini kapsar; hal kurumu bu belediyelerin dünyasında yer almaz. Geriye para cezaları ile belediye mallarından elde edilen gelirler, fuhuşla savaş, vb. gelirler kalmaktadır. Yeni belediyeler ile eski ama küçük belediyelerin finansmanlarında yerel gelirlerin oylumu, bütçe yapısı içinde degerlendirildiginde önemsiz görünmektedir. Rakamlar aynı şekilde, ticari yaşamın hareketliligi düşük ve ekonomik faaliyetlerin çeşitliligi az olan, kısacası kentsellik özelligi kazanmamış olan yerleşmelerde, belediye ile birlikte gelen vergilendirilme yükünden şikayet edilmesi için de bir neden olmadıgına işaret etmektedir. Üstelik bir yıldan digerine tüzelkişilik degişimi ile geçildiginde tümü yerel gelirlere dayalı 10 milyonluk köy bütçesi 200 milyonluk "dış" gelirle yer degiştirmektedir. Bu yeni kaynak ve topragın köyarazisinden arsaya dönüşümü, belediye ile birlikte gelebilecek yerel yükü gönüllü olarak katlanılabilir kılmaktadır. Hem köy sakinlerinin kendi içlerinde hem de ilçe ve il yerleşmeleri arasında yaşanan mücadele, asıl olarak bu dış kaynaga ulaşılması ile ilgilidir. SONUÇ Belediye, tüzel tanımı ve sosyo-ekonomik sistemde yerine getirdigi işlevler bakımından, kentsel yerleşmelerin yönetim kurumudur. Ancak devletin sermaye birikimi sürecini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kentsel özellik taşımayan yerleşmelerde de belediye kurulmasına olanak veren politikası sonucunda, pratikte belediye, hem kırsal hem de kentsel yerleşmelerin yönetim birimi olmuştur. Kırsal yerleşmelerde ya da kent özelligi taşımayan yerleşmelerde belediye kurumu, altyapı ile üstyapı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle bir tür "fosilleşme" sürecine girmektedir. Bir başka deyişle kentsel ekonomiden uzak bir zemin üzerinde kurulan belediye, kuruldugu yerde birikim sürecini harekete geçirememekte ya da mevcut birikime hız verememektedir. Bu tür belediyelerin etkisi, kuruldugu yerleşmeyi en yakındaki kentsel merkezlerle ilişkiye sokmak, böylece iç pazaradaha kalıcı ve süreklilik niteligi taşıyan baglarla baglanıaktır. Ancak belediyeleşme sayesinde iç pazara baglanma, her zaman o yerleşmeye ait yerel sennaye üzerinde harekete geçirme etkisi yaratmamaktadır. Çünkü bu, yönetsel müdahalelerin öte

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI?

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? mız; içinde belediyelerin de olduğu Genel Hizmetler İşkolunun en eski, en etkili sendikasıdır. l anlayışımız işkolunun, daha doğru ifadeyle işçi sınıfının, bütün sorunlarıyla ilgilenmemizi

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı