BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA"

Transkript

1 BELEDİYELEŞME SÜRECİ HAKKINDA Birgül GÜLER * Yeni belediyelerin kurulması çogu zaman siyasal aktörlerin halka yöre yöre verdikleri bir tür "siyasal ıüşvet" olarak degerlendirihr. Gerçekten de ulusal kalkınma plan ve programlarının hemen tümünde "belediye kunnak için gerekli olan 2000 alt nüfus sının yükseltilecektir" denirken. yirmi yıldan bu yana hiçbir siyasal iktidarın kendileri için emredici olan bu "tedbir"e uymamış olması yeterli kanıt sayılabilir. Ya da sıradan gözlemler ile yetinilmeyerek bir ek çalışma zahmetine katlanılsa. ömegin belediyelerin kuruluş tarihleri ile genel seçim tarihleri arasındaki ilişki sorgulansa bu yargıyı destekleyecek kimi sonuçlara ulaşılabilir. Bu tür bir kanı ya da kanıtları olan böyle bir açıklamanın eksigi. yeni belediyelerin kurulmasını basit bir "al gülüm-ver gülüm" ilişkisine indirgemekte ortaya çıkar. Oysa belediyeleşme. oy kaygısına dayalı iradi ilişkilerin dogurabilececegi sonuçlann ötesinde. daha geniş ve daha kalıcı sonuçlar ve etkiler üreten bir süreçtir. Bu süreci irdelemek için pragmatik bir soru ile yola çıkılabilir: Yeni belediyelerin kurulması kolaylaştınlmalı mı. yoksa tersine zorlaştırılmalı mıdır? Soru kısa ve karşıt-uçlu yapısıyla çok basittir. Ve bir "münazara" sorusu karşısında oldugu gibi göıüşler iki ayn kampa ayrılmakta. önce tercih-yanıt belirtilmekte. sonra gerekçelerden söz edilmektedir. Ancak taraflann tercihlerindeki netlik nedeniyle olsa gerek. tercihlerdeki ısrar ile gerekçelerin inandırıcılıgı genellikle aynı şiddette olmamaktadır. Oysa tercih-yanıtların geçerliligi. dayanılan gerekçelere baglıdır. Bir başka deyişle bu konuya ilişkin seçimin belki kendisinden de daha önemli olan ve sorunun yanıtlanmasını aniden güçleştiren şey. tercihlerin dayandırılacagı gerekçelerdir: Belediye kurmak neden kolaylaştınlmalı ya da Ileden zorlaştırılmalıdır? Bu sorgulama bizi. önce belediyeleşme sürecinin genel özelliklerini, sonra bir yerel yönetim biçimi olan belediye kurumunun ne olup ne olmadıgını ortaya koymaya zorlamaktadır. * Dr., TODAIE Ö~retim Üye Yardımcısı. Amme Idaresi Dergisi, Cill 25, Sayı 3, Eyliil1992

2 72 AMME ldaresl DERG1Sl Bu makalede, sözü edilen pragmatik soruya kesin bir yanıt aramaktan çok, bu sorunun açılımlannı ortaya koymak amaçlanmıştır. Belediyeleşme egilimi, olumsuz anlamıyla "siyaset" faktörünün ortadan kaldıramayacagı bir iç mantıga sahip görünmektedir. Ancak bu mantıgı ortaya çıkarabilmek için önce içerigi ve sınırlan belli bir belediye tanımına saltip olmak gerekmekte-' dir. Bu nedenle önce belediye kurumu tanımlanarak belediyeleşme politikası irdelenmiş, sonra belediyeleşme egiliminin başlıca özelliklerinden söz edilmiştir. Konu üçüncü ve dördüncü başlıklarda yerel boyutu bakımından incelenmektedir. Yerel boyutun incelenmesinde. daha farklı bir proje için Aralık 1991'de Kütahya belediyeleri üzerinde ve yerinde yapılan araştınnanın kimi veri ve bulgulan kullanılmıştır. Belediye ve Belediyeleşme Sürecinin Anlamı Belediyeleşme egilimi tartışmasını üretici bir çizgiye çeken görüşler, daha çok dogrudan uygulamaya dönük çözümler arayan çevrelerde ortaya çıkmış görünmektedir. Bunlan özetleyen kısa bir yazıda. l minin duşürülmesini savunanlann. sayı arttıgında belediye başına devlet yardımlannın azaldıgına dikkat çektikleri belirtilmektedir. Bu durumda bütün birimlerde hizmetler hem nitelik hem nicelik bakımından aksamakta, büyüklügü aynı kalan kayna~ın küçük dilimler halinde kullarıdınlması kaynak israfına yol açmaktadır. Bu görüşe göre belediye~ böyle bir kurumu hak eden yörelerde kurulmalıdır. Belediye kurulmasını hak eden yöre. verilecek hizmetlerin bedelini karşılayacak kadar yükse.k gelir düzeyine sahip olan yerleşme birimidir. Belediyelerin çogaımasını olumlu gören karşı görüşe göre ise her yeni belediye. kuruldugu yöre için yeni iş alanlan açılması demektir. Böylece bir yandan daha geniş bir nüfus kesimi devlet yardımı ve hizmetlerinden daha çok yararlanma şansına kavuşacak. bir yandan da kente; özellikle büyük kentlere göç önlenebilocektir. "Belediye kurulması zorlaştınlırsa. devlet gelirlerinden belediyelere verilen paylardarı belli bir kesim yararlanmış olur. Yararlanma aşamasına gelmiş belde halkı bundan istifade edemez. Bu da bir' kısım belde halkını müşterek ve medeni hizmetlerden mahrum etmek olur. "2 belediyeleşme egili Yukanda dile getirilen savlar daha özlü bir anlatıma çevrilirse burada söylenen şudur: Bir beldede harekete geçmek için devlet desteg'ine gerek duyacak ölçüde sennaye birikimi varsa, o beldede devlet kaynaklan (hak edilmiş 'demektir ve) belediye aracılıgıyla birikim sürecini desteklemek üzere kullanıliııalıdır. Aksi halde kamu kaynaklannın o yöreye aktanlması yersizı Oman Pirler, "Yeni Belediyeler", ıller ve Beledıyeler. No (1988), s, a.k.. S. 199.

3 BELEOlYELEŞME SÜRECI HAKKINDA 73 dir. Karşıt görüş ise şunu savunmaktadır: Belediye kurnıa işlemi için eşik çok yüksek tutulursa, belli bir birikime ulaşmış yörelerde (devlet kaynaklanndan yararlanma aşamasına gelinmiş yörelerde) sermayeyi harekete geçirme olanagı ortadan kaldınlmış olabilir. Hem bu riskten kaçınmak hem de yerel sermayeye ivme kazandırarak içgöç gibi toplumsal sorunlann da çözümüne katkıda bulunmak üzere belediyeleşme eşigi düşük tutulmalıdır. Görüldügü gibi tartışmada, bir beldede sernıaye birikimi hiç yoksa, orada devletin birikim sürecinin başlatıcısı olarak devreye girip girmemesi gibi bir sorun yer almamaktadır. Birikim Sareeinde Devletin Mekansal Roıa Ulusal düzlemde ele alındıgında sorun, devletin sosyo-ekonomik gelişme sürecindeki rolü ile ilgilidir: Devletin birikim sürecinde mekansal düzeydeki rolü öncülük mü yoksa destekçilik mi olmalıdır? Belediyelerin kurucu yasası olan 1580 sayılı Belediye Kanunu bu soruya açık bir yanıt vermiştir: Belediye, birikim sürecinin belli bir aşamaya ulaştı gı yerlerde, bu süreci destekleyici bir araç olarak kullanılacaktır. Bunun için kullanılacak ölçütlerden birisi, yerleşmenin belediye olarak üstlenecegi görevleri yerel kaynaklardan karşılayabilecek potansiyele sahip olmasıdır. İkinci ölçüt ise bir yerleşmede belediye kurulmasımn "faydalı olup olmayacagı"dır. ııeride görülecegi gibi faydalılıgın anlamı, yerleşmede kendiliginden bir ekonomik hareketlenmenin başlayıp başlamadıgıdır. Yasanın ilk versiyonunda nüfus ölçütü diger iki ölçütün üzerinde bir konuma yerleştirilmiş, toplam nüfusun az, nüfus artış hızımn ise oldukça düşük oldugu bu yıllarda nüfusu 2000'i aşan köylerde belediye kurulması zorunlu sayılmıştır. İkinci Demokrat Parti iktidanmn son yı-, lında yapılan ve bugün de geçerli olan bir degişiklik ile ölçütlerin üçü de aym konuma oturtulmuştur yılından bu yana, nüfus eşiginin aşılması nedeniyle otomatik olarak belediye tüzelkişiligine kavuşmak sözkonusu degildir. Bir başka deyişle bir köy, 2000'den çok nüfusa sahip olma koşuluna uysa da. diger iki koşulun gereklerini yerine getiremiyorsa belediye olamayacaktır. Sernıaye birikimi sürecinde devletin mekansal düzeydeki rolü, bu sürece öncü degil, destek olmaktır. Bu nedenle, ülkede nüfus artış hızı yükselince, 2000 nüfus eşigi belediye kurmada otomatik koşulolmaktan çıkanimıştır. Verilecek destek, birikim sürecinin kendi içsel-bagımsız ve süreklilik sergileyen hareket dinamigini yakaladıgı yerleşmeler için tartışma konusu oluşturmaz. Tartışmanın konusu ve açık olmayan nokta, birikim sürecinin içsel sayılı ve tarihli, "1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 7078 ile Muaddel 7. Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun", R.G: , 10501; (1078, , Düstur Tertip:3, C. 39 s. 138).

4 74 AMME İDARESİ DERGİSİ bagımsız hareket dinamigi açıga çıkmış olan ya da bu potansiyeli taşıyan yerleşmelerde. süreci hızlandınnak üzere devlet destegi verilmesi sorunudur. Devletin destekçilik rolünü birikim sürecini hızlandınna-sürükleme, giderek sürece öncülük etme rolünden ayıracak çizgi neresidir? Bir başka deyişle. gizli ya da açık birikim potansiyeli nasıl ölçülecek ve nasıl belirlenecektir? Belediye Kanunu'nun getirdigi "faydalılık" ve "yeterli gelir kaynagı" ölçüt1eri. içinde bulunulan zaman ve mekana göre bir kez daha ve bu kez somut olarak yeniden tanımlanması gereken ölçütler olarak karşımıza çıkar. Kırsal Yerleşmede Belediye: Altyapı-Üstyapı Uyuşmazlıgı Belediye kurumunun ülke genelinde sennaye birikimi sürecini destekleyici bir araç olarak kullanılması. belediyeleşme sürecine kendine özgü bir boyut katmıştır. Bunun bir nedeni yasada belirtilen ölçütlerin pratik yaşamda zaman ve mekana göre yeniden tanımlanmaya ihtiyaç göstennesidir. İkincisi ise belediye kurumunun niteliginden kaynaklanır sayılı kurucu yasa. Türkiye kentlerinin kendine özgü koşullanndan çok uzaklaşmadan. belediyeleri kentsel yaşamı yönetmek üzere kurgulamıştır. Belediyeler için öngörülen yerel gelir kaynaklarının yapısı. bu kurumlann yüıittmekle yükümlü sayıldıgı görevlerin niteligi ve buna baglı olarak harcama konulan, belediye kurumunun kentsel yerleşmelerin yerel yönetim biçimi oldugunu göstennektedir. Kurumun gücü ve işlevselligi, yapısı geregi, şu ya da bu genişlikte bir kentsel ekonominin varlıgına baglıdır. Oysa belediyelerin birikim sürecini harekete geçinnek amacıyla kullanımı. uygulanıada bu kurumu kentsel yönetim birimi olmaktan çıkannıştır. Ömegin Kütahya ilinde 32 belediyenin toplam 315 meclis üyesinden 65'i (yüzde 20.6'sl) çiftçidir. Hatta üç belediyede meclis üyelerinin tümü tanmla ugraşmaktadır. Türkiye genelindeki durum da daha farklı degildir. 4 Kurucu yasada kurgulandıgı ve kentsel ekonominin yönetimini üst1endigi yerleşmelerde belediye. sosyo-ekonomik işlevlerini kapitalist ikincil bölüşüm ilişkileri ekseninde yerine getiren bir birimdir. Hem yerelolarak kentsel ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirler hem de devlet gelirlerinden alınan paylar belediye bütçesinde harmanlanmakta. sonra belediye faaliyetleri aracılıgıyla cari bölüşüm ilişkileri çerçevesinde yerel sosyo-ekonomik yaşama yl5neltilmektedir. Burada belediyenin mal-hizmet-para alımlan, üretim ve dolaşım sürecinin gereksindigi altyapı yatınmlan ve gelişme~nüfus artışının kızıştırdıgı kentsel toprak rantının yönetimi aracılıgıyla yogun bir yeniden bölüşüm yaşanmaktadır. Yeniden bölüşüm belediye kurumunu yerel, bölgesel, ulusal, hatta büyük yerleşmelerin büyük yatınmlannda uluslararası sermayenin çeşitli gruplan ile birebir ilişkiye sokmaktadır. Böylece her öl 4 Oya Çiıei. Yerel Yönetimlerde Temsil-Belediye Örneğl-. TODAIE Yayını. Ankara 1989.

5 BELED1YELEŞME SÜRECl HAKKINDA çekten sanayi-inşaat sermayesi ile ticaret semıayesi belediyenin çevresindeki ilk toplumsal halka olarak karşımıza çıkarken, kurumun kentsel planlama yetkisine sahip olması nedeniyle ikinci bir halka daha oluşmaktadır. Çeşitli toplumsal sınıf ve tabakalardan gelen, bu nedenle sosyolojik açıdan amorf bir kitle olan ikinci halkada ortak özellik taşınmaz sahipligidir. (*) Bu kategori sayesinde belediyenin toplumsal temeli genişlemekte, yerleşmenin kendisi ile yönetimi arasında görece geniş ve işlek bir diyalog gerçekleştirilebilmektedir. Sonuç olarak kentsel yerleşmelerde sermaye birikimine devlet katkısının gerçekleştirilmesi bakımından yerleşme ile yerleşmenin yönetim biçimi arasında herhangi bir uyumsuzluk sözkonusu degildir. Bu kategoride yer alan yerleşmelerde belediye, yasada belirtilen görevler nedeniyle yükle n digi sosyo-ekonomik işlevleri tümüyle yerine getirmekte, devletin birikim sürecine destek olmasına ilişkin politika gerçeklige dönüşmektedir. Politikanın gerçeklik kazandıgı ve devletin bu kez desteklemekten daha çok birikim sürecini sürükleme rolü yüklendigi ikinci grupta geçiş dönemi yaşayan yerleşmeler yer alır. Bir yerleşme henüz kentsellik ile karakterize degilse,.ama yerel ekonomik yaşam genel bir dönüşüm sürecindeyse, yerleşme kentsellik özelligi kazandıkça belediye muhtarlıktan farklılaşmaya başlayacak; üretim ve ticaret çeşitlendikçe yerel vergiler tahsil edilebilir gerçek gelir kaynakları niteligi kazanacak, harcamalar sermaye birikimine dolaylı ve doğrudan katkılarda bulunmaya yönelecektir. Bu geçiş sürecinde belediye harcamalan gelişmeyi hızlandıran ya da yönlendiren bir unsur olarak iş görecektir. Sonuçta yerleşmenin kendisi ve yönetiminin karşılıklı etkileşimi ile ilerleyen yerel ekonomik dönüşüm, belediyeyi yasal ve cari sistemin belirledigi çerçeveye oturtacaktır. Bir üstyapı unsuru olan belediyenin altyapının dönüşümünü etkileme-hızlandırma gücü, gelişmenin ancak böyle belli bir anı yakalandıgında var olabilecektir. Ülkemizde az sayıda olsa da bu kategoriye örnek oluşturan yerleşmeler vardır. Belediyeleşme sürecinde üçüncü bir yerleşme grubu daha vardır. Bu grupta altyapıda herhangi bir degişim yaşanmadıgı halde belediye statüsü kazanmış olan yerleşmeler yer alır. Bunlar özü bakımından muhtarlık, biçimi bakımından belediye olan yönetim birimleri olarak tanımlanabilirler. Varlıklan olumsuz anlamıyla "siyaset" faktörüyle açıklanabilecegi gibi, sosyo-ekonomik gelişmenin ulusal-mekansal yapı üzerinde önceden hesaplanamayan yön degişiklikleri yaratmış olması ile de açıklanabilir. Gerçekten de bütün bir belediyeleşme sürecini açıklayabilirmiş gibi ileri sürülen "siyaset" faktörü, belediyeleşme olgusunun böyle uzak bir noktasında ortaya çıkar. Burada bile bel~diyeleşme süreci üzerinde ne kadar agırlıklı bir etken oldugu pek * Türkiye belediye kurumunun sosyo-ekonomik işlevleri bakımından çözümlemesi, ileride (8) numaralı dipnotta belirtilen yayında geniş olarak bulunabilir. 75

6 76 AMME IDARESt DERGtSt açık degildir. Nedeni ne olursa olsun. bu tip yerleşmelerde belediye kurumunun yerel sosyo-ekonomik sistem içindeki yeri ve işlevi, soru işaretleriyle dolu bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Burada sorunun kaynagı, herşeyden önce baskın özelligi tarımsal üretim olan bir yerleşmeye kentsel yönetim modelinin dayatılması nedeniyle bir tür "kan uyuşmazlıgı"na yol açılmış olmasıdır. Üretimin yapısı bakımından temel özelligi kırsa11ık olan bir yerleşme, elbette vergilendirebilecegi kentlere özgü ilan-reklam, eglence işyeri. çok katlı yapı. ticaret, vb. bulmakta zorlanınaktadır; aynı şekilde böyle bir yerleşme, vergilendirilebilir oldugu halde kentsel ekonomik yaşamda var olmadı gı için Belediye Kanunu'nda yer almamış faaliyet ve varlıkları da yerel gelir kaynagı olarak degerlendirememektedir. Harcamalar bakımından, daha açık bir deyişle kaynak aktanmı ve kaynagın bölüşümü bakımından da benzer sorunlar yaşanacagı açıktır. Bu sorunlar farklı derecelerle küçük belediyelerin tümü için geçerlidir. Bunun1a birlikte aralannda sosyo-ekonomik gelişmenin ölçüsüyle "gençit olan belediyelere bir şans verilirse, belediyelerin dörtte biri bu grupta (25 yaşını aşmış ve nüfusu günümüzde beşbinin altında olan) yer almaktadır. Rakamla söylenirse. iyimser bir hesaplamayla ülkedeki 600'ü aşkın "fosil belediye", bu sorun14;ln kronikleşmiş bir biçimde yaşamaktadırlar. Kırsal Belediye: Yerleşrneyi Iç Pazara Eklemlerne Yolu Kırsal yerleşmelerde kurulan belediyelerle ilgili olarak irdelenınesi gereken temel soru şudur: Belediye. yerel (belediye kurulan yerdeki) sermayeyi harekete geçirebilmekte midir; birikim sürecini harekete geçirmek (kalkınmayı hızlandırmak) için bu yerleşmelere belediye aracılıgı ile aynlan kaynak n~sıl kullanılmakta ve hangi kanallardan hangi toplumsal kesimler arasında bölüşüme konu olmaktadır? Yoksa belediyeleşme politikasının birikim sürecini hızlandırma amacı bu grupta yer alan belediyeler sözkonusu olunca sapmaya mı ugramaktadır? Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye gibi bir ülke sözkonusu olunca, bu sorunun cevabını bulabilmek için, önce "kırsallık ft nitelemesinde bir farklılaştırma yapmak gerekir. çünkü kırsal belediye feodal kalıntıların bulundugu bir yer ve zamanda farklı, kırsallık özelliginin artık feodal bir nitelik taşımadıgı. feodal üretim ilişkileri ile kalıntılann temizlendigi ya da bun1ann kapitalist üretim ilişkilerine bagımlı kılındıgı bir yer ve zamanda daha farklı işlevler yüklenecektir. Nitekim ülkemizde de, feodal üretim ilişkilerinin i 970'li yıllara kadar şu ya da bu yogun1ukta yaşandıgı dönemlerde ve bölgelerde beledi yeleşme hızı düşük tutulmuş. belediye kurumu yaygınlaştınlmamıştır. Feodal-geleneksel kesim ya da unsurlann eline belediye tüzelkişiligi aracılıgıyla'kamu gücü ve

7 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA rilmedigi gibi kaynak da aktanlmamıştır. Bu kesimlerin egemen olduklan yerleşmelerde belediye tüzelkişiligi varsa, sorun, belediyelere en az düzeyde kaynak aynlarak, daha önemlisi varolan küçük yerleşmelerden büyüklere dogru İşleyen -iç kaynak transferi mekanizmalan yaratılarak yumuşatılmıştır. Ülkemizde belediyeleşme hızının, kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşmasına paralelolarak yükseldigi görülür. Kırsal belediyelerin çogaldıgı yöreler ise Dogu ve Güney Dogu Anadolu degil, agırlıklı olarak ıç Anadolu ile ıç Ege olmuştur. Bu durumda kaynak transferi çemberine dahil edilen kırsal toplumsal kesimler, kapitalist üretim ilişkilerine bir şekilde eklenmiş olan kesimlerdir. 1970'li yıllardan bu yana "kırsallık", rengini tümüyle kapitalist ilişkilerden almaktadır. O halde kırsal belediyeler tarihsel anlamda gerici etkiler üreten unsurlar olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan kırsal belediyelerin çogalması ve bunlara kaynak aynıması genelolarak belediyeleşme politikasımn birikim sürecini harekete geçirme ve hızlandırma' amacından sapma anlamına gelmez. Ama bu belediyelerin sözkonusu amaca ne kadar yakın sonuçlar ürettlgi tartışılabilir. çünkü kırsal yerleşmelerde belediye tüzelkişiligi, -aşagıda Kütahya ili belediyelerinden toplanan verilerin gösterdigi gibi- toplayıp yeniden bölüşüme konu edecegi bereketli bir yerel kaynak yapısından yoksundur. Öncelikle eldeki araç kentlere özgü bir yönetim modelidir; kırsal ekonomik yaşam veri oldugunda bu araç ile yerel vergilendirmeden sonuç almak güçtür. Aym şe~ilde bu özellik, modelin kırsal ekonominin vergilendirilebilir kaynaklanm dıştalamış olmasıyla pekişmektedir. Bu nedenle kırsal yerleşmelerde belediyeleşme, o yerleşmeye ait sermaye birikimini harekete geçirme gücünden yoksun görünmektedir.. Öte yandan devlet vergi gelirlerinden alınan "belediye payı"nın bir kısmı yörede gerçekleştirilecek yatınmlara dönüşecektir. Yörenin kazancı, getirisi uzak gelecekte ortaya çıkabilecek kamu sabit sermaye yatınmlanmn artması olabilir. Ancak diger harcamalarla birlikte özellikle yatınm harcamalan aracılıgı ile kaynak aktanmı yerleşme içinde gerçekleştirilemeyecek, yakın çevredeki kentlere yönelecektir. Belediyeleşmenin göze çarpan ilk etkisi bu noktada' ortaya çıkmaktadır: Belediyeleşme, küçük-kırsal yerleşmeleri iç pazara baglamakta, bir başka deyişle iç pazan genişletmektedir. Daha muhtarlık iken çevre yerleşmelere yolcu taşımacılıgını örgütleyen yerel yönetim, belediye olunca bu işi daha etkin bir biçimde gerçekleştirmektedir. Belediye bütçesinden karşılanan yalınmlar sayesinde yakındaki büyük yerleşmelerin inşaat-ticaret sermayeşi ile baglantı kurulmaktadır. Belki bir süre sonra beldede, o zamana kadar ortaya çıkmamışsa, bu sermaye grubunun en alt-uzak halkasım oluşturan temsilcileri türemektedir... Kısacası birincisi, çevreyle devlet gelirleri kullanılarak kurulan ilk hacimh ekonomik baglantı, yerleş 77

8 78 AMME IDARESI DERGISI meler arası ve sınıf-içi baglantılara öncülük etmektedir. Bu yolla küçük-kırsal yerleşmeler ulusal-kentsel ekonomiye ekonomik baglarla eklcmlcnider. İkincisi, çok sayıda kırsal belediye, yakın çevrelerindeki kentsel yerleşmelcri beslemektedirler. Bir başka deyişle. tali kentsel yerleşmelere kaynak aktararak sermaye birikimi sürecine devlet katkısının yaygınlaşmasına hizmet etmektedirler. Bu durumda, ileri sürülen "çok sayıda belediye. kaynakların küçük parçalara böıünmesine yol açarak verimsizlik ve israfa yol açar" savına karşı kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Tersine, küçük belediyeler eliyle kullanılaiı devlet kaynakları bölgesel ya da ulusal düzeylerde tali-kentsel merkezlerce emilirken, aynı anda ulusal-kentsel bütünleşme sağlanmaktadır. Bu nokta. belediyeleşme sürecine yaklaşım sorunu ile ilgili bir sonuç ürettigi için çok önemlidir: Belediyeleşmeyi. süreçte yer alan tek tek yerleşmelerdc doğurdugu sonuçlar ile sınırlı bir olgu olarak degerlendimıek doğru değildir. Burada açıklanmamış olan nokta. b~kdjyeleşme ile o yöredeki degil, doğrudan o beldedeki sermayenin harekete geçirilip geçirilemedigidir. Aşagıda görüleceği gibi ülkemizde. belediyeye sahip olmalarına karşın herhangi bir ekonomik sıçrama yapanıanllş. tersine ülkedeki hızlı nüfus artışına karşın büyümemiş belediyelerin sayısı bir hayli çoktur. Pratik yaşamın kendisi, belediyeleşme ile her zaman ve mutlak olarak yerel sermayenin harekete geçirilemediğini göstermektedir. Bunun şaşırtıcı bir yönü yoktur. Çünkü birikim sürecini belirleyen unsurlar yönetsel değil. ekonomik karaktere sahiptir; yönetsel unsurların rolü bu süreci etkilernek ile sınırlıdır. Belediye, koşullar ne olursa olsun kendiliğinden yerel birikim üzerinde çoğaltıcı etkiler yaratmadığı gibi, o yörede yaşayanlara yalnızca varlığı ile "çağdaş yaşamın kurallarını ve demokratik değerleri taşımak" gibi mucizevi güçlere de sahip değildir. Belediyeleşme Sürecinin Başlıca Özellikleri Ülkemizde belediyeler sahip oldukları nüfus miktarına göre kabaca üç grupta toplanabilir. Ellibinden çok nüfusa sahip belediyelere büyük, onbin ile ellibin arasında nüfusa sahip olanlara orta ve onbinden daha az nüfuslulara küçük belediyeler denilebilir. Bu gruplara göre ülke geneliride 134 büyük, 346 orta ve 1967 küçük belediye vardır. Rakar.ılann ortalaması alınırsa, her coğrafi bölgeye 280 küçük, 50 orta ve 20 büyük belediye düşmektedir. Nüfusu beşbinden az olan küçük belediyeler 4,4 milyon. onbinden az olanlar 7,0 milyon nüfusu temsil etmektedir. Orta büyüklükteki belediyelerin nüfusu da 6,9 milyon ile ilk kategoriye eşittir. Belediyeli nüfusun büyük bölümünü ise 24,7 milyon ile ellibinden çok nüfuslu belediyeler toplamıştır. Küçük belediyelerin dörtte üçü beşbinden daha az nüfusludur. Dolayısıy

9 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA la "küçük belediye" grubunu asıl temsil etme gücüne sahip olan beşbin nüfus eşiginde yer alan belediyeler (1575 belediye), bütün belediyelerin yüzde 62'sini oluştuffiıaktadır. Cografi bölgelerin tümünde bu grup. bölge belediyelerinin yansından fazladır. Bölgeseloranlar Güney Dogu Anadolu, Marmara ve Akdeniz için ortalamanın altında (sırasıyla yüzde , 60), Karadeniz ve Dogu Anadolu bölgeleri için ortalama düzeyde, Ege ve Iç Anadolu için ise yüzde 70, 72 olarak ortalamanın üzerindedir. En az sayıya 70 ile Güney Dogu, en fazla sayıya 428 ile İç Anadolu bölgesi sahiptir. 5 Orta büyüklükteki belediyelerin toplam içindeki oranı yüzde 14'tür ve bölgelere dagılıın bakmından.önemli bir sapma göstermemektedir. Ortalamadan en büyük sapma, belediyelerin yüzde 5.5'ini oluşturan ellibinden fazla nüfuslu belediyelerin dagılımında ortaya çıkmaktadır. Bu kategoride Mamıara 41 belediyesi, Dogu Anadolu ise 7 büyük belediyesi ile iki karşıt ucu oluştunnaktadır. 79 Belediyeli Nüfus ve Belediye Sayısı (BölgeJere Göre Oranlar) tçanadolu 24% Akdeniz tçanadolu 20% Mannara 29% ~ Karadeniz 16% Ege 19% Belediyeli Nüfus Payları Belediye Tüzelkişiliği Payları Günümüzde belediyelerin yüzde 33'ü, belediyeli nüfusun ise yüzde 43'ü Mannara-Ege bölgelerindedir. Bunun yanısıra belediyeli nüfusun bölgelere göre dagılımı bakımından Mannara bölgesi Ege dahil bütün digerlerinden farklı özelliklere sahiptir. Cografi bölgeler içinde en küçük topraga sahip olan bu bölgede belediye sayısı görece düşük, ama belediyelerin nüfus büyüklügü yüksektir. 6 Ülkede nüfusu 50 binden çok toplam 134 yerleşmenin yaklaşık üçte birini oluşturan 41 belediye bu bölgede toplanmıştır. Ellibin 5 Nüfusu beşbine eşit ya da beşbinden az belediye sayısı Ege'de 326, Karadeniz'de 244, Akdeniz'de 180, Doğu Anadolu'da 142, Mannara'da 191'dir. 6 Mamıara bölgesinde kurulmuş belediyelerin toplam sayısı 341'dir. Bunlano 191'i beşbinden az, 48'i 5-10 bin arası, 33'ü bin arası. 28'i bin arası nüfusa sahiptir.

10 80 AMME ldarest DERGtSt den çok nüfuslu diger belediyeler 24'ü ıç Anadolu, 17'si Akdeniz, 16 'sı Ege ve yine l6'sı Karadeniz., I5'i Güney Dogo, 7'si Dogo Anadolu'da olmak üzere dagılmışlardır. Belediye büyüklügil bakımından Marmara'ya benzer özellikler sergileyen tek bölge Güney Dogu Anadolu bölgesidir. Diger beş bölgede küçük (beşbinden az nüfuslu) belediyeler ile büyük (ellibinden çok nüfuslu) belediye sayıları kat arasında degişirken Marmara ile Güney Dogo'da en küçük belediyeler en büyüklerden yalnızca dört kat fazladır. Bir başka şekilde de söylenebilir: Nüfus-belediye sayısı ilişkisine göre Marmara'da belediye başına düşen ortalama nüfus 33 bin, Güney Dogolda 22 bin, diger bölgelerde ise Akdeniz'de 16 bin, ıç Anadolu'da 13 bin, Ege ve Dogo Anadolu'da 12 bin ve Karadeniz'de 10 bin civanndadır. Güney Dogo Anadolu bölgesi Dogo Anadolu'ya göre daha az sayıda belediyeye, daha çok belediyeli nüfusa sahiptir. Bununla birlikte genelolarak hem belediye sayısı hem de belediyeli nüfus bakımından en düşük oranlar bu iki bölgeye aittir. 200 Bölgelere ve Dönemlere Göre Belediyeleşme.. C.O ~ ~ fJ ~ Ülkemizde belediyelerin sayısı, henüz kurulmamış, ancak kurulması kararlaştınlmış olanlarla birlikte, günümüzde (Temmuz'92) 2454'e ulaşmıştır. Bunlal1n yüzde ls'i Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1945 yılına kadar belediyeleşme egimi oldukça düşük seyretmiş, bu tarihten sonra sürekli yükselen bir çizgi izlemiştir. Ülkede bu tarihe kadar yıl

11 BELED1YELEŞME SÜREcl HAKKINDA 81 da ortalama 7 belediye kurulmuşken 1945'den günümüze kadar geçen sürede yılda ortalama 44 yeni belediye kurulmuştur. Son kırkbeş yıllık süre de alt dönemlere ayırı1ırsa, diliminde yılda ortalama 27, diliminde 46 ve 1981 'den günümüze yılda oı::talama 59 yeni belediye kuruldugu görülmektedir. Son dönemde kurulan belediyeler toplam belediyelerin yüzde 2 i 'ini oluşturacak kadar çoktur. Belediyeleşme sürecinin bir özelligi, Cumhuri'yet döneminin Osmanlı döneminden radikal bir kopuş yaşamamış, tersine miras alınan yerleşme tipini geliştirerek sürdürmüş olmasıdır. Orta büyüklükteki belediyelerin yansından çogu, büyük olanların ise dörtte üçünden fazlası Cumhuriyet öncesinde kurulmuş belediyelerdir yılında.nüfusu 50 bin-100 bin arasında olan toplam 61 belediyeden 51'i Osmanlı mirasıdır.geriye kalanlardan ikisi (Polatlı ve Yalova) Cumhuriyet'in kuruluş yıllannda, üçü (Gölcük, Kınkhan, Tatvan) devletçilik ve tek parti yönetinii ile karakterize 'yılları arasında, birisi (Sincan) DP, bir digeri de (Körfez) diliminde kurulmuştur. Bugün nüfusu yüzbinden çok olan belediyelerden ise 45'i Osmanlı mirası iken yalnızca beşi Cumhuriyet belediyeleridir. Bunlardan Hatay, İskenderun, Kınkkale ve Karabük ikinci dönemde, Batman DP döneminde kurulmuştur. 7 Belediyeleşme sürecinde oldukça ilgi çekici ikinci özellik, belediyeli nüfus ile kentsel nüfus arasındaki ilişkidir. Bu iki kategori arasındaki büyüklük farkı, her dönemde aynı kalmıştır. Toplumbilimsel yaklaşımda eksikligini bilmemize karşın, zaman serisi içinde rakam ve oranlann güveni1irliginden vazgeçemeyecegimiz için kentsel nüfusu "il ve ilçe merkezlerinde ve onbinden fazla nüfuslu yerleşmelerde yaşayanlar" olarak kabul edersek, kentli nüfus ile belediyeli nüfus arasında her zaman yüzde. 13'lük bir fark oldugu görülmektedir yılında kentli nüfus toplam nüfusun yüzde 12'si iken, belediyeli nüfus toplam nüfusun yüzde 25'ini oluşturmaktadır yılında toplam nüfusun yüzde 19'u kentli, yüzde 30'ubelediyelidir yılında toplam nüfusun yüzde 26'sı kentli, yüzde 38'i belediyelidir. Aynı oranlar 1975'de yüzde 42 kentli-yüzde 54 belediyeli, nihayet 1990'da yüzde 54 kentli, yüzde 67 belediyeli nüfusa sahip olundugunu göstermektedir. (Kentsel nüfus ölçütü yirmibinden çok nüfuslu yerleşmelerde yaşayanlar olarak kabul edilirse 1990 yılında kentli nüfus toplam içinde yüzde 52, ellibinden çok nüfuslu yerler kent kabul edilirse yüzde 45 oranındadır.)8 7 Burada, önceki yıllarda belediye şubeleri olarak etkinlik gösterirken ı 984 yılında "büyük şehir bele diyesi" modeli içinde ilçe belediyelerine dönüştürü!en belediyelerden sözedilmemektedir. Bunlann genişleme ya da büyümeleri belediye statüsüne bağlı olarak ortaya çıkmamış, bu statüye oturmalan asılolarak içinde yer aldıklan belediyenin bölünmesine bağlı olmuştur. 8 Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler-Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, TODAIE Yayını, Ankara 1992, s. i 62- ı 87.

12 82 AMME İDARESI DERGISI Belediyeleşmede bir diger özellik, düşük nüfuslu belediye sayısının fazlalıgıdır. Bu durum, son on yıl içinde kurulmuş bulunan belediye sayısının fazlalıgına baglanabilir. Ancak bu tek neden degildir. Küçük belediyelerin çoklugunun bir nedeni de bir anlamda "fosilleşmiş" belediyelerin varlıgıdır. Ömegin, bugün belediyeli nüfusun yüzde 60'lık bir bölümünü banndıran Osmanlı mirası yaşlı belediyelerden önemli bir bölümü varlıklannı büyüyerek sürdürmek~e birlikte, dörtte birlik bir kısmı (I 36 belediye) onbinden daha az nüfusa sahiptirler. Hatta miras belediyelerin 37 tanesi (yüzde 8) beşbinin al,tındaki nüfus yapısıyla dikkat çekmektedir. Aynı şekilde, i 945 yılına kadar kurulan 156 belediyeden yüzde 60'1 bugün onbinden daha az nüfusa, bunlann da yansı (42 belediye) beşbinden az nüfusa sahiptir. Fosil belediyeler, yalnızca kuruluşu 1945 öncesine rastlayanlar arasından çıkmamaktadır. Ülke nüfusunun artış hızının yüksekligi ve çeyrek yüzyıllık sürenin bir beldenin büyümesi için yeterli bir süre oldugu gözönünde tutularak, aynı sorgulama 1970 yılına kadar uzatılabilir döneminde kurulan 405 belediyeden bugün yüzde 60' yıllan arasında kurulan belediyelerin ise yüzde 75'i beşbinin altında nüfusa sahiptirler. Nüfus dilimi daraltılırsa. kuruluşu yıllan arasında herhangi bir yılda tamamlanmış belediyelerden bugün yüzde 4'ü (30 belediye) ikibinden az, yüzde 25'i (195 belediye) üçbinden az, yansı (538 belediye) beşbinden az nüfusa..,ahiptir. Küçük belediyeyi onbinden az nüfuslu olanlar diye tanımlarsak, bu tarihe kadar kurulmuş olanlann yüzde 60'lık bölümünün (710 belediye) doyurucu bir büyüme gösteremedikleri ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet'ten önce ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 1970 yılına kadar tüzelkişilik kazanan beşbinden az nüfuslu toplam 620 belediye. günümüzde bütün belediyelerin tam dörtte birini oluşturmaktadır. Bu, beşbinden az nüfuslu belediyelerin yaklaşık yarısıdır. Bel~diyeleşme sürecinde ilginç özelliklerden birisi de şudur: Gelişmemiş ya da nüfus olarak büyümesi çok yavaş ilerlemiş olan belediyelerin bulunduklan yöreler, ülkenin yalnızca sosyo-ekonoı::nik gelişme derecesi düşük ya da göç verme özelligi ile karakterize bölgeleri degildir. Agırıık bu yörelerde olmakla birlikte. bölgelerin kendi içinde yaşanan farklılaşma nedeniyle bu tür belediyelere her bölgede rastlanabilmektedir. Ömegin Osmanlı mirası fosil belediyelerin lotanesi Dogu Anadolu, 8 tanesi ıç Anadolu, 7'si Karadeniz, 6 tanesi Ege, 4'ü Marmara ve 2'si Akdeniz bölgesindedir. Yine, nüfusu hcşbinin altında kalmış dogumlu belediyelerin 13'ü Dogu, 7'si İç Anadolu, 6'sı Ege, 5'i Marmara, 5'i Karadeniz, 4'ü Akdeniz ve 2'si Güney

13 Dogtl Anadolu'dadır. BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA 83 i 946- i 970 diliminde kurulmuş ve bugün nüfusu beşbinden daha az olan toplanı 463 belediyenin ise yüzde 34'ü Marmara-Ege, yüzde 12'si DogtI-Güney Dogtl bölgelerindedir. Bu durumda belediyeleşmenin küçük yerleşmelerden büyük yerleşmelere yönelen içgöç hareketi üzerinde etkili olamadıgı söylenebilir. Belediye Olma Sürecinin Yönetsel ve Pratik Boyutları Yeni bir belediyenin kurulması, belediyelerin kurucu yasası olan 1580 Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın bu konuya ilişkin hükümleri ilk kez 1958 yılında degişiklige konu olmuş, bunu 1960 yılında yapılan bir ikinci degişiklik izlemiştir. Degişiklikler genelolarak hükümlerin özüne dokunmamıştır. Getirilen önemli bir yenilik, köylerin belediye olabilmeleri için 2000 nüfusu aşma koşulunun tüzelkişilik degişimine otomatik etkide bulunan bir koşulolmaktan çıkanlmasıdır. Yasaya göre bir köyün tüzelkişiliginde degişiklik yapılarak belediye kurulabilecegi gibi, birkaç köyün bazı bölümleri birleştirilerek ya da birkaç beldenin bazı kısımlan birleştirilerek yeni bir belediye kurulabilmektedir. Bu oluşumlann kuruluş işlemlerinde başlama işareti ya sözkonusu yerleşme halkı ile temsilcilerinin istegi ya da valinin tüzelkişilik degişiminde yarar görerek kendiliginden harekete geçmesidir. Bir köyün belediyeye dönüşmesi için zorunlu ilk koşul, son nüfus sayımında nüfusun 2ooo'j aşmasıdır. Nüfus eşigini atlayan köy belediye olmak istiyorsa, bu istegini ihtiyar heyeti karan olarak somutlaştımıalıdır. Ancak yasa. köy halkına yerleşmenin yönetim agı dışında hareket edebilmeleri içip de olanak saglamıştır. Köy halkı, o anki yönetimden bagımsız olarak kendi insiyatifiyle harekete geçebilmekte, seçmenlerin yansından fazlasının imzalayacagı bir belge ile başlama işaretini dogrudan verebilmektedir. Belgeler ile yörenin en büyük devlet temsilcisine başvuroldugunda işlem başlamış olmaktadır. Konu. valiligin talebi üzerine yerel seçim kurulunca halk oylamasına sunulmakta, sonuç alındıgında il genel meclisinde görüşülmektedir. tı genel meclisinin karan, yasa geregince,(1) kurulacak belediyenin, hizmetleri yerine getirmesine yetecek kadar gelire sahip olup olamayacagı ve(2) "teklifin faydalı olup olmayacagı" sorgulanarak alınacaktır. 9 Karar, valiligin görüşü eklenerek tçişleri Bakanlıgı'na gönderilecek, buradan Danıştay ince 9 ılk koşulda ne denmek istendiği açıktır. Yasada kapalı ifade edilmiş olan ikinci koşulun anlamı ise il genel meclisi kararlannın tümünde yer alan şu cümlede açıklamasını bulmaktadır: "Sözkonusu bu köyün sosyal, ekonomik ve idari bakımdan gelişmesi bakımından belediye kurulması... uygun görül müştür." Köyler, başvurulannın nüfusa ek olarak bu iki ölçüte göre değerlendirileceğinin farkındadırlar. ıhtiyar heyetince alınan ilgili karar. köyün belediye olmak için gereken nitelkilere sahip olduğunu gösterecek biçimde hazırlanmaktadır. Bu kararlara bir örnek makalenin sonunda yer alrnak.:lır.

14 84 AMME IDARESI DERGIsI lemesine verildikten sonra Cumhurbaşkanlıgı onayına sunulacaktır. Danıştay incelemesini hem şekil hem esas bakımından yapmaktadır. Şekil bakımından dosyadaki evraklann tamam oiul? olmadıgını, yasada (jng(jrülen koşullann yerine getirilip getirilmedigini kontrol etmektedir. Esasa ilişkin incelemede ise nüfus koşulunun yerine getirilip getirilmedigini bir.kez de kendisi Devlet İstatistik Enstitüsü'nden bilgi isteyerek denetlemekte, yeterli gelire sahip olup olmamayı ise her yıl kendi içinde belirledigi ve sır olarak sakladıgı bir tabana g(jre degerlendinnektedir. Cumhurbaşkanlıgı onayı son duraktır; karar Resmi Gazete'de yayınlandıgında tüzelkişilik degişimi süreci tamamlanmış olmaktadır. Uygulamada" k(jy ihtiyar heyetlerinin kullandıgı "deyişle "belediyelik olmak" için yapılan başvurular, genelolarak ihtiyar heyeti marifetiyle başlayan bir süreçtir. Dosyalarda heyet karan eklenmiş başvuru dilekçesi, kaymakamlık g(jrüşü, nüfusu g(jsteren bir yazı" karayollanndan alınan bir uzaklık cetveli, k(jyün yerleşme durumunu gösteren bir kroki, halkoylaması sonucu, "Çeşitli İşler Komisyonu" incelemesine dayanan il genel meclisi karan, valilik g(jrüşü ve bütün bunlann gerçekleşmesi için gerek duyulan yazışmalar yer almaktadır. Ancak böyle bir dosyanın, gereginden fazla (jzenle hazırlanmış olanlara örnek oluşturdugu söylenmelidir. Aynı mülki 'kademelerce degerlendirilmiş olan başvuru dosyalannın tümünde bulunan 'evraklar k(jy ka - ran, halkoylaması sonucu ve il genel meclisi karanndan ibarettir. Kütahya ili örnegiride incelenen on dosyc;l içinde kimilerinin valiligin özel takibi ile, kimilerinin valiligin agırdan almasına karşın kaymakamın ısrarlı tutumuyla sonuca ulaştınldıgı g(jrülmüştür. Köylerin belediyellk olmak için gösterdikleri çabada önce mülki amirler ikna edilmektedir. Köy temsilcileri sürecin hızlandırılması ve karann lehlerine çıkması için mümkün olanher yolu denemektedirler. Siyasal partiler kanalında delegeler, ilçe ve il parti örgütleri, milletvekilleri, bakanlar devreye sokulabilmekte, kimi köy temsilcileri zaman zaman işlerini Danıştay'da. bile takip etme kararlılıg1 g(jstennektedirler. Belediye tüzelkişiligi kazanmak için girişilen ısrarlı takibe karşın, bütün (jrneklerde halkoylamasında belediye olmaya karşı çıkan birileri vardır. Ancak bunlar yine tüm (jrneklerde 1754'e karşı 21; 1 i 16'ya karşı 59; 739'a karşı 14 gibi (jnemsiz azınlıklar olarak kalmışlardır. İl genel meclislerinde alınan kararlarda LO genelde oybirligi egemendir. İncelenen dosyalann yalnızca ikisinde 26'ya karşı 2 red oy kullanılarak karar oyçoklugu ile alınmıştır. Oyçoklugu ile belediyelik olması kabul edilen her iki köy de kendilerinin bagıı olmadıklan iki ayn ilçe merkezine oldukça yakındır. Red oylan, bu ilçelerin il genel meclisindeki temsilcilerine aittir.ııçelerden birisinin özelligi, kuruluşu Cumhuriyet'ten önce gerçekleştirilmiş 01 LO tı genel meclisince alınan brann bir öme~i makalenin sonunda verilmiştir.

15 BELEDhffiLEşMESüREcıH~A 85 malda birlikte, 1990 yılında nüfusunun dörtbinin altına düşmüş olmasıdır. Bir digeri 1947 yılında kurulmuş ve nüfusu son sayımda 5600 olarak belirlenmiştir. Kısacası çok yakınlarda bulunan ve bir başka ilçeye ba~lı olan köylerin belediyeye sahip olmalarından kuşku duyan yerleşmeler tlfosilleşmiş" ilçeler ve belediyelerdir. Fosilleşmiş yerleşmelerin, yakınlannda yeni bir çekim merkezi dogmasına karşı besledikleri kuşku, belediyeleşme sürecinde yaşanan mücadelelerde il genel meclisinde yans~masını bulmaktadır. Mücadelenin bir başka boyutu ise~ halkoylamalarında az sayıda red oyu kullanılsa da, belediye olmaya kalkışan yerleşmenin kendi içinde yaşanmaktadır. Örnegin, yazan kişinin baglı oldugu parti genel merkezine gönderdigi imzasız bir ihbar-itiraz mektubu.. köyün bildirildigi gibi 2500 nüfuslu degil en çok 1300 nüfuslu oldugu, diger 1200 kişinin köye bayramdan bayrama gelen ya da hiç görünmeyen kişiler oldugunu bellrterek djlrumu şöyle dile getirmektedir:... (Köy halkı belediye olmaya) Evet dediyse birbirlerinden utandıgından veya çekindigindendir. Samimiyetle söylerim ki, belediyelik (olmanın) köyümüze ne,getirip ne götüreceginin bilgisinde bile degillerdir. Çünkü belediye olan bizim köylerde durumu görüyoruz ve soruyoruz. Köyümüzde belediyelik kurulursa (bu yenilik) üç-beş kişi belediye gücünü alarak menfaat saglamaktan öteye geçmez. Budur düşünceleri ve maksatları, Reis adını almak, b8. ka birşey yok... üstelik devletin verdigi elektrik, su ve diger hizmetleri ele geçirip halka istedigi gibi fiyatlar koyacak, zaten geçimini zor temin eden köy halkına huzursuzluk getirecek, köy halkı arasında hasım havası yaratılacaktır... " Mektup, belediye kurmak için harcanacak kaynagın daha farklı degerlendirilmesini önermektedir: "Devlet belediye kurmak için ayıracagı fonu hayvancılık üretim çiftligi için ayırsa köyümüze daha fazla yararı olacaktır."belediye olmanın bir yararı, köylerin ancak valiliklerden izi!1 alarak kurabildikleri pazarı kendiııginden kurma hakkına kavuşmalandır. Belediyelik olmanın lehine konuşanlarca kullanıldıgı anlaşılan bu sava karşı mektubun sonunda şöyle denilmektedir: "Demek yeri yapılmaya kalkılacak. Köyün zaten kaç tane malı var ki veya kaç köyden mal getirilip pazarl~a yapılacaktır, yirmi dakika (A), onbeş dakika (B) kasabası dernekleri dururken kim mal geti~cektir? İnanın belediye altı ay sürmez yazık olur bu devlete ve köyümüz ha1 kına." Nihayet başvuru sona ermektedir.: "Açıkladıgım nedenlerle hiçbir yaran olmayacak belediyenin kurulmasına engelolunmasını, Allah Aşkına, saygı ile arzederim." Köyünde belediye kurulmasına karşı çıkan bu mektup dikkate alınmış, ancak nüfus ölçütünde herhangi bir yanıltma olmadıgı sonucuna vanlarak sözkonusu köye belediye tüzelkişiligi verilmiştir. Talebini bozuk bir Türkçe,

16 86 AMME IDARESt DERGtSt dagınık bir komıx>zisyon içinde, ama bürokratik yazı dilinden çok daha yalın bir biçimde dile getiren bu mektup, konunun en önemli boyutlanna dikkat çekmektedir. Birincisi, bireysel dürtü olarak yerel siyasalliderlerin kendilerine muhtarlık yerine belediye reisligini hedef seçmeleri anlaşılabilir bir durumdur. Psikolojik avantajlan bir yana, köy muhtarlıgı mülki idarenin en sondaki halkası iken belediye başkanlıgı mülki idarenin bir uzantısı degil, bagımsız-özerk bir yapıdır. İkincisi. hukuksal olarak nüfus ölçütü gibi tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olmamakta birlikte, yine yasal olarak yerine getirilmesi zorunlu olan "teklifin faydalı olup olmadıgı tt koşuluna ilişkin İtiraz dikkat çekicidir. Bu koşulun sorgusu, ancak ilin sosyo-ekonomik yerleşme haritası çıkarılarak yapılabilir. Yerel bürokratik organ olarak valilik, yerel siyasalorgan olan il genel meclisince alınacak karar için gerekçeleri hazırlamak ve karann yerindeligini dogrulanıakla yükümlüdür. Ne var ki, ellerinde merkezi yönetimin adeta küçük bir modeli bulunan ve son derece geniş yetkilerle donatılmış bir kurum olan valilikler, ne karar öncesinde ne de sonrasında bu tip bir sorgulama yapmaktadırlar. Kısacası uygulamada, valiligin karar sürecindeki rolü biçimseldir; belediyeleşme süreci bakımından. uygulamada "toplumun üzerine abanmış bir devlet"ten ya da tt yerel özerkligi bogan bir merkezi yönetim"den izler bulmak oldukça güçtür. Üçüncüsü, mektupta köylünün belediyelik olmanın köye ne getirip ne götürecegini bilmedigi söylenmektedir. Başvuru sahibi devletten biraz para gelecegi, buna karşılık yaşanıın da daha çok pahalılaşacagı görüşündedir. Bu görüşün dogru olup olmadıgı aşagıda birkaç yeni belediyenin bütçeleri incelenerek sorgulanmaktadı r. Belediye Olmanın Getirdikleri ve Götürdiikleri Tipik bir köy bütçesinde gelir ve gider kalemleri basit bir yapıya sahiptir. Köy bütçesinde salma ve imece geleneksel gelir türleri olarak varlıklannı korurken. bunun yanında köy tüzelkişiligine ait taşınınaz kira ve satış gelirleri. muhtarhkça yapılan üretim-hizmet gelirleri, seyrek de olsa zaman zaman merkezi yönetimden alınabildigine rastlanan yardımlar yer almaktadır. Köy bütçesi son derece mütevazi bir büyüklük ve yıldan yıla gerçek artış oranlan bakımından çok düşük bir esneklik sergiler. Kütahya ilinin 1985 genel nü rus sayımında nüfus ikibini aştıgı için belediye olmak üzere başvuran sekiz köy bütçesi örneğinde, tüzelkişilik dönüşümü eşiginde bulunan yerleşmelerin ortalama gelirleri 1984 yılında 1,3 milyon, 1986'da 2,9 milyon 1988 yılında 6.5 milyon ve i 990 yılında 10.0 milyon civarındadır. Tüzelkişiligin köyden belediyeye dönüşmesiyle birlikte. hem erişilen kaynakların yapısı hem de büyüklügü bir anda ve köklü bir biçimde degişmekıedif. Köyolarak yaşanan son yılda 6.5 milyonluk bir bütçeye sahip olan

17 BELEDIYELEŞME SÜRECI HAKKINDA yerleşme. belediye olarak geçirdigi ilk yılda milyonluk bir bütçeye sahip olmaktadır. Bununla birlikte köylerin belediye olduklannda sahip olmayı bekledikleri bütçe büyüklügü ve yapısı. gerçekleşen bütçeden oldukça farklıdır. Yukanda. Belediye Kanununun belediyeleşebilmek için nüfus, yararlı olup olmama ölçütlerinin yanısıra, belediye hizmetlerini sürdürebilmek için yeterli gelirlere sahip olunup olunamayacagı ölçütünü getirdigi belirtilmişti. Yerleşmenin bu koşulu yerine getirilebilecegini göstermek üzere başvurularda yer alan tahmini belediye bütçesinde özgelirler oldukça iyimser bir yaklaşımla belirlenmektedir. Ömegin 1991 yılında 10 milyonluk bir köy bütçesine sahip olan bir köyün kendisi için oluşturdugu tahmini belediye bütçesi şöyledir: Devlet Kaynaklarıodan Yerel Kaynaklardan Genel bütçeden %6 pay 22 milyon Vergiler 26 milyon Iller Bankası'ndan borç 20 milyon Harçlar 36 milyon Yardımlar SO milyon Katılma payı 7 milyon Devlet özel yardımları SO milyon Trafik Fonu'ndan Yardım 9 milyon BeL. Ortak Fon Yön. Yardım IS milyon Asker Ailelerine Yardım 20 milyon Toplam 186 milyon Toplam 114 milyon Köy belediye oldugunda toplam bütçenin yüzde 38 f lik bir bölümünü yerel kaynaklardan karşılayabilecegini taahhüt etmektedir. Belediye olmaya aday köy. köy tüzelkişiligince paraya çevrilmeyen ekonomik varlık ve etkinliklerin. belediye tüzelkişiligi ile birlikte kendiliginden vergi konusu unsurlar haline gelecegi beklentisindedir. En azından taşınmazlar yeniden degerlendirmeye alınacak, işyeri açmak harç karşılıgı belediye iznine baglanacak. inşaat yapımı belediye denetimli bir faaliyete dönüşerek yerel vergilendirmeye konu olacaktır. Bütün bunlar, Belediye Kanun~ ile elde edilen olanaklardır. Köyün tahmini belediye bütçesinde ayn ayrı yer alan yerel vergiler, teknik olarak belediye vergileri ile belediye harçlarını kapsar. Vergiler ilan-reklam, egıence, emlak, bina. arazi, arsa. haberleşme. yangın sigorta vergileri ile çeşitli vergileri içerir. Harçlar ise işgaliye, tatil gürıleri çalışma ruhsatı, kaynak sulan. hayvan kesimi, ölçü ve tartı aletleri denetimi. bina inşaat harçlan ile imar ile ilgili olanlar. işyeri açma izni, saglık belgesi harcı gibi diger harçlardan oluşur. Katılma paylanna gelince yol. su, kanal harcamalarına katılma paylan ile kapalıçarşı-bedesten gibi ortak çatı altındaki yerlerin giderlerine katılma, çevre kirliligini önlemeye katılma payı vb. gelirler digerleri gibi yerleşmenin ilk kez gündemine girmektedir. Yukandaki çizelgede görüldügü' gibi belediye adayı köy, yerel gelirlerin önemli bir bölümüne kaynak gösteremeyince, bunlan "digerleri" olarak bir torba kategoride toplamış 87

18 88 AMME IDARESI DERGISI tır. Burada yer alabilecek kaynaklar kurum-teşebbüs hasılatı,.işletme ka,rlan, belediye mallannın satılması ya da kiralanmasından elde edilen gelirler~ ücretler, cezalar ve çeşitli gelirlerdir. Bununla birlikte yerel gelirler, beklentinin tersine kayda de~er bir sosyoekonoqıik gelişme olmadıkça kısa zamanda sıçramalar göstocerek artacak gelir kaynaklan de~ildir. Örne~in Kütahya ilinde belediye olmalan 1985 yılından sonra gerçekleştirilen beş belediyenin ilk yılına ait gerçekleşen gelirler aşa~ıdaki çizelgede yer almaktadır. Görüldü~ gibi köy belediyeye dönüştü~ünde, özgelirler tahmini bütçede oldu~ üzere bütçenin yüzde 38'lik bir bölümünü de~il, aşa~ıda verilen örneklere göre yüzde 5 ile 12'si arasında kalan bir kısmını oluşturmaktadır. tık bakışta, bir sonraki yılda özgelirlerin payı yükselmiş görünmektedir. ılk belediyede özgelirlerin toplam gelirler içindeki payı yüzde 19'dan 32'ye yükselmiş, aynı oran di~erlerinde, çizelgede yer aldıklan sıraya göre, yüzde 12'den ltye, yüzde Tden 16'ya, yüzde 8'den 34'e..ve yüzde 5'den 34'e çıkmıştır. Ancak özgelirlerin birden sıçramalı bir büyüme gösterdi~i Karamanca ile Eskigediz için gerçek oranlar yüzde 8 34 ve yüzde 5-14 de~ildir. Bu sıçrama önceki yıl içinde harcanamayan gelirlerin, "çeşitli gelirler" kalemiyle ikinci yıla aktanlmasırdan ötürü ortaya çıkmıştır. Gerekli düzeltme yapıldı~ında Karamanca için oranlann yüzde 8-11, Eskigediz, için ise yüzde 5-24 oldu~ gölülecektir. Beş Yeni Belediyenin Gelir Yapısı ( ) (Kesin hesaplardan, Cari Fiyatlarla) Belediye Adı, Yıl Pay Yardım Özgelir Toplam 19861N:3732 Çukurköy' , ,2 61.~53, ,9 Çukurköy' , , , , N:2557 Tepecik' , , , ,3 Tepe~ik' , , , , N:2128 Güney' ,1 7,500, , ,1 Güney' , , , ,2 1987/":1823 Karamanca' , , ,1 Karamanca'90* , , , , N:5309 Eskigediz' , , , Eskigediz '90** , , , ,0 * Karamanca belediyesinin 1990 yılı özgelirleri, 1989 yılında harcanamayan 69 milyonun 1990 yılına devretmesi nedeniyie yüksektir. Gerçekte 1990 yılı içinde elde edilen özgelir yalnızca 35 milyondur. ** Eskigediz'de de benzer bir durum vardır yılından aktanlan 52 milyon özgelideri içinde gözükmektedir özgeliri 130 milyon olarak gerçekleşmiştir. (İtalik olarak yazılanlar belediyelerin fiili kuruluş tarihi ve 1990 nüfuslandır.)

19 Yeni kurulan belediyelerin, yerel kaynaklann hareketlilik derecesini gösteren bir unsur olan özgelir büyüklügü bakımından durumu pek parlak degildir. Yerleşme kentsel bir nitelik kazanmadıkça bu durumda kayda deger bir degişiklik beklemek de kolay degildir. Bu yargı, aynı ilde kuruluşu çok ön-o ceden tamamlanmış olan belediyeler üzerinde yapılan somut bir sorgulamaya dayanmaktadır. Aralannda en genci 1973 dogumlu olan ( tarihleri arasında kurulmuş) ve 1990 yılında nüfusu hala onbinden az toplam 22 belediye sorgulandıgında, bu belediyelerde yapılaşma hızının çok düşük oldugu gözlenmektedir. 1980~1984 döneminde verilen otunna izinlerine göre bir belediyede pir yılda ortalama 9 konut, 1.5 özel-ticari işyeri ve 0.5 resmi yapı Yıllar Konut Ticari yapı Resmi yapı daha devreye ginniştir. Yapılaşma yalnızca imar ile ilgili işlerin dolayısıyla buradan dogan belediye gelirlerinin hacmini göstennekle sınırlı da degildir. Bu aynı zamanda, beldenin sosyo-ekonomik gelişme hızı hakkında da güvenilir bir göstergedir. Bu 22 belediyeden 9'u ilçe merkezidir; diger 14 belediyede ve ilçe merkezlerinden birisinde hiç banka şubesi yoktur; yine' beş işçiden fazla ücretlı çalıştınlan sanayi odasına baglı işletmelere 22 belediyeden yalnızca üçünde rastlanmaktadır. Kanal, su, imar planı gibi temel kentsel yatınm konulan bakımından da durum farklı degildir. En sonuncusu yinni yıl önce kurulmuş olan bu belediyelerde ilk planlar agırııkiı olarak 1970'li yıllarda yapılmış, planlar günümüze kadar yalnızca Tsinde, o da birer kez olmak üzere degişiklige konu olmuştur. Aralannda kuyu suyu kullananlar oldugu gibi, birisi dışında hiçbirisinde kanalizasyon agı yoktur. Yapılaşma, planlama ve altyapı yatınmlannın durumu, yerel vergi gelirleri temelinin güçsüzlügünü ortaya koymaktadır. Belediye adayı köyün "diger gelirler" diye gösterdigi gelir kalemi bakımından durum daha da kötüdür. Kurum-teşebbüs hasılatı çöp imha ve kanal temizleme tesisleri, matbaa, hastahane, düşkünlerevi, müzeler, halk meslek okunan, soguk hava depolan, mezat salonlan, mezbaha, kanarya gibi işletmeler ile otobüs, su, havagazı hizmeti veren kuruluşlann gelirlerini içerir. Oysa Kütahya ilinin en genci 1973'te kurulmuş ve günümüzde nüfusu onbinin altında bulunan aynı 22 belediyesinden hiçbirinde hastahane yoktur. Bunlann 2l l inde kent içi otobüs hizmeti verilmemekte, yine 21 'inde matbaa, sogukhava deposu, müze, mez

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI

BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI BELEDİYE İMAR İŞLERİ ELKİTABI Ankara 2002 imar İsleri Elkitabı TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi ISBN 975-7669-90-3 TODAİE Yayın No; 310 YYAEM Yayın No: 15 Proje Ekibi: Doç. Dr. Birgül

Detaylı

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET Bu çalışmada, Avrupa Birliği nin en önemli üyelerinden biri olan Almanya ile bu birliğe katılmak isteyen Türkiye

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI M.Ü. BSYO ve BSE Öğretim Görevlisi & YMM Ġstanbul, 2008 -1- GĠRĠġ : I- KAMU MALĠYESĠ KAVRAMI II- KAMU EKONOMĠSĠ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ İ. Hakkı İNAN 1 - Bülent GÜLÇUBUK 2 Cemil ERTUĞRUL 3 - Erdoğan KANTÜRER 4 E. Argun BARAN 5, Özcan DİLMEN 6 ÖZET Az gelişmiş ülkelerdeki gibi, ülkemizde de tarım

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ KASIM 2001 İÇİNDEKİLER Sayfa YÖNETİCİ ÖZETİ 1 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 4 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 5 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

-i- ÖZ Günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biri olan bankacılık sektörü, finansal sistemin önemli unsurlarındandır. Bankacılık sisteminde müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi ve kârlılığın

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23 İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa

Detaylı

dosya kentsel dönüsüm tartısmaları-2 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KONUR SOKAK 4/3 KIZILAY ANKARA

dosya kentsel dönüsüm tartısmaları-2 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KONUR SOKAK 4/3 KIZILAY ANKARA Ajanslar olgusu, küreselleşmenin aktörleri şirketler mi devletler mi tartışmasının gereksizliğini bir kez daha göstermiş olma özelliği taşımaktadır. Rol üstlenen aktörün kimi zaman şirket kimi zaman AB

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) MAYIS 2003 Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Detaylı

GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GAP EYLEM PLANI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ELEŞTİRİLER ÖNERİLER TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU 2 TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ HARİTA

Detaylı