Ulaþýmý hýzlandýrýn talebi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulaþýmý hýzlandýrýn talebi"

Transkript

1 YGS de büyük düþüþ Hemþehrimizden kötü haber ÖSYM tarafýndan hazýrlanan 2013 YGS iller baþarý sýralamasýnda 44 üncü olan orum, geçmiþ yýllara oranla büyük düþüþ yaþadý. * HABERÝ 10 DA ÝÞTE ÞAMPÝYONLAR Nazlý Alaoðlu Ýrem Özbay 2013 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre orum da dereceye giren öðrenciler belli oldu. Edinilen bilgilere göre Sýnav Dergisi Dersanesi öðrencilerinden Nazlý Alaoðlu YGS 1, YGS 2 ve YGS 6 da; M.A. Butik Dersanesi öðrencilerinden Ýrem Özbay ise YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 puan türlerinde orum birincisi oldu. * HABERÝ 10 DA 3 NÝSAN 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öðrencileri kütüphane Elinize saðlýk gençler * HABERÝ 4 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Yýkým Vade farksýz 6 ay taksit imkaný baþlýyor 2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun Selahattin-Yasir KÜÜK Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ORUM Tel: Faks: Cep: Hürriyet Yazarý hemþehrimiz Þükrü Kýzýlot, erken emeklilik tartýþmalarýna son noktayý koydu. Kýzýlot, dünki yazýsýnda alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, Þükrü Kýzýlot böyle bir düþüncenin ortaya atýldýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle anýnda vazgeçildiðini belirttiklerini yazdý. * HABERÝ 3 DE Yýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak. * HABERÝ 7 DE 2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2013 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle VÝZE TAKÝBÝ, UAK BÝLETÝ ve HAC ORGANÝZASYONUMUZ BAÞLAMIÞTIR Benderli Ýþ Mer. (Emniyet Müd. yaný) Kat: 1 Tel: Cep: Ulaþýmý hýzlandýrýn talebi AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulaþtýrma ve Ýletiþim Müsteþarý Habip Soluk u ziyaret ederek karayolu yatarýmlarýnýn hýzlandýrýlmasýný isterken, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan dan tartýþma konusu olan demiryolu projesi ile ilgili bilgi aldýlar. * HABERÝ 9 DA Ethem Erkoç a Vefa Gecesi orum Devlet Tiyatro nda gerçekleþti. Ensar Vakfý ndan Erkoç a vefa Abide þahsiyet Ethem Erkoç Abdullah Gümüþ ün cenazesi bugün Emekli Tabip Albay Op. Dr. Abdullah Gümüþ (86) dün sabah yaþamýný yitirdi. Abdullah Gümüþ AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müsteþar Habib Soluk ile görüþtü. Eski rektörlük binasý Ýdare Mahkemesi oldu * HABERÝ 12 DE Þükran Karabýyýk hayatýný kaybetti Merhum Halil Karabýyýk ýn eþi Þükran Karabýyýk (80) vefat etti. Þükran Karabýyýk * HABERÝ 12 DE MHP yöneticisi Hasan Asutay vefat etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Asutay (64) hayatýný kaybetti. * HABERÝ 3 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý makamýnda ziyaret ettiler. * HABERÝ 11 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý makamýnda ziyaret ettiler. * HABERÝ 9 DA orum kamuoyunu bayrak asmaya davet ettiler. Ýhanete geçit yok Ýskilip ten Atýf Hoca kitabý Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý basýldý. * HABERÝ 14 DE Ensar Vakfý orum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ethem Erkoç a Vefa Gecesi önceki akþam Devlet Tiyatro nda gerçekleþti. Gecede kürsüye gelen konuþmacýlar Eðitimci-Yazar Erkoç un orum un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðunu vurguladýlar. Ýskilipli Atýf Hoca Kamu Sen orum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen mitingde, 20 Nisan'a kadar tüm iþyeri, ev ve otomobillere Türk Bayraðý asýlmasý çaðrýsýnda bulunan Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, "Ýhanet projesine dur demek için meydanlardayýz, kim ki bu bayraktan rahatsýz oluyorsa, bilsin ki namussuzdur, bilsin ki þerefsizdir" dedi. * HABERÝ 7 DE

2 2 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 'Kütahya'nýn Pýnarlarý Akýþýr' sadece türkü sözü deðil Y aygýn basýný tararken Kütahya Belediyesi'nin üniversite öðrencilerine yönelik baþlattýðý sosyal bir proje dikkatimi çekti. Haberin detayýný incelediðimde ilginç bulduðum baþkaca bilgiler de vardý. 'Bu çeþmelerden su deðil 'sýcak çorba' akýyor' baþlýklý haberde, Kütahya'da, belediye tarafýndan üniversite öðrencilerine sabah saatlerinde sýcak çorba ikram edilmesi amacýyla iki ayrý yerleþkede oluþturulan 'çorba çeþmeleri' törenle hizmete girmiþ. Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Evliya elebi Yerleþkesi'nde düzenlenen törende, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðrencileri yararýna çalýþmalarý da sýralamýþ. Mesela, özel halk otobüsleriyle saðlanan toplu taþýma için ihtiyaç sahibi öðrencilere ücretsiz elektronik kartlar daðýtýlmýþ. Belediye tarafýndan iki ayrý yerleþkede yaptýrýlan çeþmelerden hafta içi her sabah sýcak çorba ikramý yapýlmaya baþlanmýþ. Dikkat çekici iki proje daha Kent belediyesinin dikkat çeken diðer iki projesi toplu taþýmayla ilgili troleybüs hattý, bir diðeri 89 kilometrelik bisiklet yolu ve son olarak 730 kiþilik Kültür Merkezi. Kütahya-orum karþýlaþtýrma tablosu ise þöyle: * Üniversitemizin henüz bir yerleþkesi olamadýðýndan belediyemizin çorba çeþmesi veya benzer bir projeyiuygulamasý þimdilik mümkün görünmüyor. * Kent merkezinde toplu taþýma ve ulaþýmla ilgili troleybüs hattý veya hafif raylý sistemle ilgili uzun vadeli bir proje duymadýk henüz. * Elin adamý 89 kilometrelik bir bisiklet yolu hazýrlýðýnda. Bizim böyle bir hattý býrakýn yapmayý, hayal bile etmemiz mümkün görünmüyor. orum'un ilk bisiklet yolu, Yeni Sanayi Caddesi'nde kýsa mesafeli bir þeritte oluþturuldu. Hiç yoktan iyidir derken, Gazi ve Ýnönü Caddesi'ne bisiklet yasaðý getirildi. * Ýmrendiðim projeleri 730 kiþilik kültür merkezi hedefleri. orumlu yýllardýr standardý olmayan, elveriþsiz, kifayetsiz salonlarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek zorunda kalýyor. Adam gibi bir kültür merkezimiz hiç olmadýðý gibi olmasý için çaba gösteren yerel yönetici de çýkmadý. Lokal salonlarda, adýna kültür merkezi denilen ama kapasite olarak yoksun mekânlarla idare edildik. Genele þamil, çok fonksiyonlu bir kültür merkezine kavuþmakta geç bile kaldýk... Netice itibariyle tablo ortada. ukur da kapatýlsa ir kaç gündür B Ulukavak Mahallesi ocuk oyun alanýna 5 metre uzaklýkta olan çukurun kapatýlmasý gerekiyor. KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama Yasin BASAR ( ) - Veysel ÖNCEL ( ) Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 17 ORUM Tel: Tekceviz'de bulunan Adnan Menderes Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðrencileri yararýna kampüste çorba çeþmesi açan Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, diðer çalýþmalarýný da sýralamýþ... Parký nda yaþananlarý yazýp çiziyoruz. Ayný parktan yine bir okur þikâyeti geldi. Tartan pist talebini tekrarlayan okur, sökülen tabelanýn 10 metre uzaðýnda açýlan çukurun kapatýlmasýný istiyor. ocuk oyun alanýna 5 metre uzaklýkta olan çukur, çocuklara zarar verebilir... RENAULT NUZUN GENLERÝYLE OYNAMAYIN! (.HAK:802) Yoðun talep üzerine 20 Nisan 2013 e uzatýldý. SÝMA OTOMOTÝV Adres: Ankara Yolu 4. Km. ORUM Tel:

3 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nin ana giriþindeki taksi duraðýnda hizmet veren taksiciler, Belediye Binasý önünde kornalý protesto düzenledi. Taþ Bina önünde taksici protestosu Mustafa Demirer ir grup taksici o- Belediyesi ni Brum protesto etti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nin ana giriþindeki taksi duraðýnda hizmet veren taksiciler dün saat sýralarýnda Ýnönü Caddesi istikametinden korna çalarak Belediye Hizmet Binasý önüne gelerek durakladý. Korna çalmaya devam eden taksicilere ilk müdahale trafik polislerinden geldi. Trafiðin aksadýðýný belirten görevli polisler, taksicilerden hareket etmelerini istedi. Bu arada bazý taksiciler araçlarýndan inerek o sýrada Taþ Bina önünde bulunan Taksici ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile Taksiciler Taksici ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve Zabýta devu verilmediðini söylediler. Taksici ve Mini- Komiseri Mustafa Kanat ile tartýþtý. (Fotoðraflar: Huryit Bozkurt) büscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve Zabýta Komiseri Mustafa Kanat ise, tepkili taksicileri sakinleþtirmeye çalýþýrken, trafik polislerinin uyarýsýyla taksiciler eylemlerine son verdi. Belediye Zabýta Komiseri Mustafa Kanat ile tartýþtý. Maðduriyet yaþadýklarýný savunan taksiciler, dertlerini dile getirmek için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþmek istediklerini, ancak kendilerine ran- Baþkaný Muzaffer Külcü de, oda Baþkaný Mehmet Gayretli ile görüþerek bilgi aldý. Taksicilerin protesto eyleminin, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ana giriþi ile ayný hastanenin doðum servisi tarafýnda bulunan taksi duraklarý arasýnda yaþanan problemden kaynaklandýðý belirtildi. ürriyet Yazarý hemþehrimiz Þükrü Kýzýlot, erken Hemeklilik tartýþmalarýna son noktayý koydu. Kýzýlot, dünki yazýsýnda alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, böyle bir düþüncenin ortaya atýldýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle anýnda vazgeçildiðini belirttiklerini yazdý. Ýþte Kýzýlot un yazýsý Dün bazý gazete ve TV haberlerinde, emeklilik için yaþý bekleyen yaklaþýk 5 milyon kiþiye, erken emeklilik müjdesi vardý. Bazý gazetelerde manþet haber olarak duyurulan bu müjdeye göre, emeklilik için prim ödeme gün sayýsýný tamamlayýp, emeklilik yaþýný bekleyen 5 milyon kiþinin, normal emeklilik maaþýnýn yüzde arasý düþük aylýk baðlanarak, emekli edilecekleri açýklanýyordu. ERKEN EMEKLÝLÝK ÝMKÂNSIZ Yaklaþýk 5 milyon kiþi belki de üzülecek ama erken emeklilik imkansýz. Neden imkansýz? Bunun bir deðil birden fazla nedeni var. Birincisi; barut yok!. Savaþý kaybeden komutana sormuþlar: - Savaþý niye kaybettiniz? - Savaþý kaybetmemizin 40 nedeni var! - Sayýn bakalým.. - Birincisi barutumuz yoktu. Ýkincisi.. ARÞAMBA 3 NÝSAN Erken emeklilik bekleyenlere kötü haber MHP yöneticisi Hasan Asutay vefat etti M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Asutay (64) hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet, alise iv yakýnlarýna baþsaðlý- - Tamam, diðer 39 unu saymanýza gerek yok MÝLYAR TL GEREKÝYOR Fýkrada olduðu gibi, yaklaþýk milyar lira gerekiyor. Bu para ortada yok! Hesap basit: 5 milyon kiþiye ortalama olarak ayda lira aylýk baðlansa, 60 milyar lira, ayda 800 lira baðlansa 48 milyar lira eder. Bitmedi.. Asgari ücretten ayda yaklaþýk 360 TL, yýlda (sigorta primi iþçi ve iþveren primi, iþsizlik sigortasý primi ve gelir vergisi) toplanýyor. 5 milyon kiþi hesabýyla bu da 21.6 milyar lira vazgeçilen gelir anlamýný taþýyor. Bunlar yuvarlak rakamlar ama neresinden baksanýz olayýn maliyeti 60 milyar liradan aþaðý deðil. ANINDA VAZGEÝLDÝ Kendileriyle görüþtüðümüz alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, böyle bir düþüncenin ortaya atýldýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle anýnda vazgeçildiðini belirttiler. Özet olarak, bazý gazetelerin yazdýðýnýn aksine, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu na 5 milyon kiþiye erken emeklilik ile ilgili bir düzenlemenin gelmesi söz konusu deðil. Böyle bir yasa bekleyenler, boþuna umutlanmasýnlar. KAYIKILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. YETKÝLÝ BAYÝÝ Muhammed KAYIKI ( ) Yusuf ERDEM ( ) Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ORUM Tel: ORUM'A AILACAK OLAN ÜSTÜN ZEKALILAR ENSTÝTÜSÜ'NDE TAM VE YARI ZAMANLI ALIÞTIRILMAK ÜZERE; ÜSTÜN ZEKALILAR ÖÐRETMENÝ, PSÝKOLOG, REHBER ÖÐRETMEN VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMAN FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETMENÝ, FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENÝ, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK, KÝMYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI YARATICI DRAMA VE DRAMA ALANLARINDA UZMAN KÝÞÝ, PSÝKODRAMATÝST BÝLGÝSAYAR ÖÐRETMENÝ, ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ, MAKÝNA MÜHENDÝSÝ RESÝM, MÜZÝK ÖÐRETMENLERÝ ALINACAKTIR. ÝLGÝLENENLERÝN FOTOÐRAFLI CV'LERÝNÝ Adresine göndermeleri rica olunur (.HAK:779) (.HAK:616) Þükrü Kýzýlot PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT METRESÝ 9.40

4 4 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Elinize saðlýk gençler D aha önce Ordu nun Akkuþ ilçesinde bulunan Kargý köyünde okul kütüphanesini yenileyen Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, þimdi de Mezuniyet Kütüphanesi kurdular. orum merkez Türkler köyünde kurulan kütüphane için öðrenciler öncelikle çeþitli kurum ve kuruluþlarý gezerek ve kendi harçlýklarýndan paralar ayýrarak yardým topladýlar. Toplanýlan yardýmlarý en doðru þekilde kanalize eden öðrenciler hafta sonlarýnda Türkler köyüne giderek kütüphanenin oluþturulacaðý alaný boyadýlar. Yapýlan dolaplar, masalar ve sandalyeler ile modern bir kütüphane için gerekli teknik donanýmý saðlayan öðrenciler, satýn aldýklarý ve topladýklarý kitaplar ile kütüphanenin Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öðrencileri kütüphane kurdu. Kütüphane orum merkez Türkler köyünde kuruldu. zenginleþmesini saðladýlar. Önceki gün yapýlan kütüphane açýlýþ törenine, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ve üniversite hocalarý katýldý. Kurdelanýn kesilmesinin ardýndan animasyon kýyafetleri giyen üniversite öðrencileri, müzikler eþliðinde Türkler köyü öðrencilerine eðlenceli bir gösteri yaptýlar. Kendilerini KAMUpoliticuslar olarak adlandýran Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, 2013 mezunlarý olarak bir gelenek baþlatmak istediklerini ve bu geleneðin yýl sonu yapýlan programlardan ibaret olmasýný istemediklerini, her dönem mezunlarýnýn arkalarýnda en az bir kütüphane býrakarak mezun olmalarýný istediklerini dile getirdiler. Model uçak yapacaklar H itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Model Uçak Kursu açýldý. Rektörlük tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nden Model Uçak kursu talep edilmesi üzerine, Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ, kursu vermesi için HEM Müdürlüðünce görevlendirildi. Model uçak yapmanýn heyecanýný yaþayan kursiyerler Mühendislik Fakültesi ndeki çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde baþladýlar. Kurs hakkýnda bilgi veren Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacýlýk Kulübü yetkilileri, Üniversite olarak öðrencilerimizin deðiþik alanlarda faaliyet görmelerine önem veriyor ve deðiþik faaliyetler düzenlemeye çalýþýyoruz. Bu etkinliklerimize bir ilki daha eklemek istedik. Fakültemizin Havacýlýk Kulübü nün bir faaliyeti olmasý adýna Model Uçak Kursu açmak istedik ve Model Uçak Rehber Öðretmeni temini için HEM Müdürlüðü ne müracaatýmýzý yaptýk, onay alýnarak hýzlý bir þekilde çalýþmalarýmýza baþladýk. Öðretmen temininde bize yardýmcý olan HEM Müdürü Sayýn M. Oðuz Ýyibil e teþekkür ediyoruz. dediler. Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ ise, kurslarýn ilk basamak olan ATA modeli baþlangýç kursu olarak açýldýðýný ve 6 hafta devam edeceðini belirtti. Kursa yoðun ilgi olduðunu da kaydeden Manuþ, Þu an 20 öðrenci ile kursumuz devam etmekte. alýþmanýn ardýndan kursu baþarý ile tamamlayan öðrencilere Model Uçak Baþlangýç sertifikasý daðýtýlacak. Öðrenciler severek çalýþýyorlar. Model Uçak malzemelerimiz Türk Hava Kurumunca ücretsiz olarak verilmektedir. Bu kurslar öðrenciler için çok güzel bir hobi çalýþmasýdýr. Kurs süresince el becerilerini geliþtirmek, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Model Uçak Kursu açýldý. sabýrlý olmayý ve bir þeyi görmekte. A4 kendisini arayýp böyle baþarmanýn hazzýný boyutlarýnda bir kâðýt, bir kurs açmasýný rica almalarýný saðlamak için yaratýcý bir fikir, güçlü, ettiði için teþekkür eden ilk önce kâðýt uçak becerikli kollar ve biraz Manuþ, Ayný þekilde modelleri üzerinde da idealist bir hevesle HEM Müdürü Sayýn çalýþmalar yapýlmakta büyük bir baþarý elde Oðuz Ýyibil'e de daha sonralarý ATA etmenin ne kadar kolay teþekkürlerimi modelleri verilerek plan olduðu görülecek. sunuyorum. Temennim okuma ile birlikte 2012'de Türkiye'deki 9 diðer fakültelerde de modellerini üniversitede düzenlenen böyle faaliyetler baþlar yapabilmeleri Kâðýt Uçak ve hiç olmazsa önce saðlanmaktadýr. yarýþlarýnda birbirinden kendi aralarýnda yetenekli kâðýt uçak yarýþmalar düzenlerler, oðu zaman can pilotlarý 3 kategoride daha sonrasýnda diðer sýkýntýsýndan yapmýþ yarýþtýlar. Neden bu 9 üniversiteler ile olduðumuz kâðýt uçak, üniversitenin 10. su Hitit yarýþýrlar. dedi. artýk yarýþmalara konu Üniversitesi olmasýn? olmaya baþladý. ABD'de Model Uçak diye konuþtu. de yaygýn olarak yapýlan Kursunu bitiren Kâðýt Uçak Yarýþmasý Hitit Üniversitesi öðrencilere yaptýklarý son zamanlarda Rektörü Prof. Dr. Reha uçaklar THK tarafýndan ülkemizde de ilgi Metin Alkan a da hediye edilecek. Samanyolu Koleji inþaatýnda sona gelindi orum Samanyolu Eðitim Kurumlarý tarafýndan yapýmýna baþlanan 'Eðitim Kampüsü' inþaatýnda sona gelindi. Binevler mevkinde yapýmý süren kolej için hayýrsever iþ adamlarýnýn büyük destek verdiði belirtildi. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Samanyolu Koleji Okul Müdürü Ahmet Uyanýk, öðretim yýlýnda hizmete girecek olan "Merkez Eðitim" kampüsünde çalýþmalarýn yoðun bir þekilde sürdüðünü dile getirdi. Kampüste bin 20 öðrencinin eðitim göreceðini belirten Uyanýk, "Okulumuz da anaokulu, ilköðretim orum Samanyolu Eðitim Kurumlarý tarafýndan yapýmýna baþlanan 'Eðitim Kampüsü' inþaatýnda sona gelindi. ve lise eðitim binalarýyla yurt binasý,11 laboratuvar, 43 derslik, kütüphane, kafeterya, yemekhane, 2 kapalý beden eðitimi salonu da yer alacak. Akýllý tahta sistemiyle donatýlacak sýnýflarýmýzda günümüz teknolojisinin en modern imkanlarý kullanýlacak. Ayrýca 4 adet açýk basketbol, 2 adet voleybol, bir adet tenis kordu da öðrencilerimizin sportif ihtiyaçlarýný karþýlayacak nitelikte olacak." dedi. Kolej Müdürü Uyanýk yeni açýlacak lisenin çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydetti. Uyanýk 1996 yýlýndan beri orum'da hizmet veren kurumlarýnýn eðitim halkasýna eðitim öðretim yýlýnda açacaðý Özel Saðlýk Meslek lisesini de katarak devam edeceklerini dile getirdi. Uyanýk þöyle devam etti: "Ülkemizin günümüz þartlarýnda saðlýk alanýnda ara eleman ihtiyacýnýn olduðu bir gerçek. Saðlýk sektöründe de eðitimin kalitesine inanýyoruz. Hemþirelik ve Acil Týp Teknisyenliði bölümlerini açarak orum'a hizmet vermek istiyoruz. Bu düþünceyle kurum olarak öðretim sezonunda lisemizi hizmete sunacaðýz." Ayrýca kolej bünyesinde 'Hemþirelik ve Acil Týp Teknisyenliði' bölümleri eðitim ve öðretim döneminde açýlacaðý bildirildi. Hayýr dualarýný aldýlar Osmancýk Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri huzurevini ziyaret etti. O smancýk Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Hemþirelik Bölümü öðrencilerine öðretmenleri Seda Mesci ve Merve Kýzýl eþlik etti. Öðrenciler büyüklerinin ellerini öperek, hal hatýrlarýný sordular. Huzurevi sakinleri öðrencilerle birlikte türküler ve þiirler okuyarak samimi ve keyifli bir vakit geçirdiler. Öðrencilere bilmeceler ve sorular sorarak þakalaþan büyükler, yaþam tecrübelerini anlatýp öðüt vermeyi de ihmal etmediler. Ziyaretten memnun kaldýklarýný belirten huzurevi sakinleri, öðrencileri hayýr dualarla uðurladýlar. Öðrenciler büyüklerinin ellerini öperek, hal hatýrlarýný sordular. Hemþirelik Bölümü öðrencilerine öðretmenleri Seda Mesci ve Merve Kýzýl eþlik etti. Kan baðýþý yaptýlar H itit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda, yüksekokul personeli ve öðrencileri kan baðýþýnda bulundular. Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr sloganý ile karþýdaki insaný tanýmadan yapýlan iyiliklerden biri olan kan baðýþý etkinliðine destek veren yüksek okul personeli ve öðrencileri, her sene olduðu gibi bu sene de Türk Kýzýlay ýna kan vererek sosyal sorumluluk örneðinde bulundular. Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nda, yüksekokul personeli ve öðrencileri kan baðýþýnda bulundular. Kunduzlu da meslek tanýtýmý B ayat Kunduzlu Ortaokulu Meslekleri Tanýtým Kulübü, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri için kariyer günleri düzenledi. Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Yard. Doç. Dr. Fatih Özbey ve Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez in katýlýmý ile mühendislik ve gýda güvenliði konularýnda söyleþi yapýldý. Konferansa Belediye Baþkaný Ýzzet Ünsal, Okul Müdürü Yaþar Kýlýç, Müdür Yardýmcýsý Muharrem Ceylan, Kulüp Öðretmeni Tarýk Nakcý ve öðretmenler Ýrfan Gümüþ, Tuðçe Özdemir, Aysun Önür, Serkan Salman, Muhammet Pilgir ve Halil etin katýldý. Konferansýn so- nunda katýlýmcýlara Okul Müdürü Yaþar Kýlýç tarafýndan plaket verildi. Bayat Kunduzlu Ortaokulu Meslekleri Tanýtým Kulübü, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri için kariyer günleri düzenledi.

5 Þarkýcý kitaplarýný baðýþladý VEFAT arþýyaka Ýlköðretim Okulu nun sosyal medyada Kbaþlattýðý kütüphane kurma giriþimine giriþimine bir destek daha geldi. Þarkýcý Betül Demir, kitaplarýný orum'daki Karþýyaka Ýlköðretim Okulu öðrencilerine baðýþladý. City's'deki 'Kitap Kumbarasý'na kitaplarý býrakýrken görüntülenen Demir, herkese kitap baðýþlamalarýný tavsiye etti. Nasýl baþladý Bahçelievler Mahallesi'nde bin 800 öðrencinin eðitim gördüðü Karþýyaka Ýlköðretim ve Ortaokulu'nun Türkçe öðretmeni Ergül Aslan, kütüphanesi bulunmayan okulun bu yöndeki ihtiyacýnýn giderilmesi için sosyal medyada çalýþma baþlatmýþtý. Ýlk olarak öðrenci ve aileleri ile meslektaþlarýndan evlerindeki kullanmadýklarý kitaplarý okula getirmelerini isteyen Aslan, bu þekilde bir miktar kitap toplayabildi. Kitap ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla sosyal medyadaki popüler sitelerde hesap açan Aslan, yüzlerce kiþi, kurum ve kuruluþ ile sivil toplum örgütüne mesaj gönderdi. Twitter'da açtýðý kendi kiþisel hesabýndan ''orum Merkez Karþýyaka Ortaokulu'na kütüphane açmaya çalýþýyoruz. Bin 800 öðrencimiz var ancak kütüphanemiz yok. Yardýmcý olur musunuz-'' yazarak paylaþýmda bulunan Aslan, diðer sosyal paylaþým sitesi Facebook üzerinden de ''Demokrasilerin besleneceði tek gýda kitaptýr anlayýþýyla geleceðe yönelik bir çalýþma baþlattýk. Okulumuza bir kütüphane kurmak istiyoruz. Bize yardým edin, bu tohumu hep birlikte saçalým. Tek baþýmýza yapamýyoruz. Lütfen sizler de bize destek olun'' sözlerini yazarak destek istedi. Ambulans otomobille çarpýþtý Mustafa Demirer tomobille ambulansýn çarpýþmasý sonucu maddi Ohasarlý kaza meydana geldi. Dün saat sýralarýnda 19 AK 940 plakalý araç Askerlik Þubesi önünden Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi istikametine dönüþ yaparken Saðlýk Müdürlüðü ne ait 112 Hýzýr Acil Servis Ambulans ile çarpýþtý. Kazada maddi hasar meydana gelirken, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile hastane yöneticileri olay yerine gelerek hem kaza hakkýnda bilgi aldý hem de geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Öte yandan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ambulansta hasta bulunmadýðý öðrenildi. Komþu kavgasý Mimar Sinan Mahallesi 14. Sokak ta komþularýn kavgasý polislik oldu. R.F., K.Þ., ve K.Þ. arasýnda komþuluk iliþkileri yüzünden kavga çýktý. Taraflar birbirlerini hakaret edip dövdüler. Sonra da birbirlerinden þikâyetçi oldular. Tahýl Pazarý nda çýkan kavgada da birlikte alkol alan iki kiþi tartýþtý. Ý.T., Y.U. ýn kafasýna taþla vurarak yaraladý. alýþýrken yaralandý Osmancýk da bahçede çalýþan vatandaþ yaralandý. M.B. Gürleyik Mahallesi Dursun Otuzbir Caddesi ndeki bahçesinde çalýþýrken, motorlu çapa makinesinin çapa demiri bacaðýna battý. Yaralý hastanede tedavi edildi. Betül Demir Otomobille ambulansýn çarpýþmasý sonucu maddi hasarlý kaza meydana geldi. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile hastane yöneticileri olay yerine gelerek bilgi aldý. (Fotoðraflar Murat Karasu) Ali Gilda Gümüþ ün babasý Osman Gümüþ Ali Gümüþ Emekli Öðretmen Mehmet Gümüþ Emekli Öðretmen Cahit Gümüþ Dr. Bünyamin Gümüþ Emekli Öðretmen Nefise Kalezade Emekli Öðretmen Bedriye Divarcý Emekli Haným Ateþ Eczacý Gülþen Terlemez Dr. Esra Gümüþ ün amcalarý Emekli Tabip Albay Operatör Doktor Abdullah Gümüþ ü kaybettik. Merhuma Allah tan rahmet, tüm sevenlerine sabrý cemil ve baþsaðlýðý dileriz. Not: Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Oðuzlar ilçesinde topraða verilecektir. GÜMÜÞ AÝLESÝ Emre Kut aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile SKamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani Eczacý Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, (.HAK:661) ARÞAMBA 3 NÝSAN Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani Eczacý Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. (Fotoðraf: Yüksel Basar) Ezcacýlarý dinlediler eczanelerin ve eczacýlarýn varsa problemlerini tartýþýp çözmek için burada olduklarýný söyledi. Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ise, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, verimli bir görüþmenin geçeceðine inandýklarýný söyledi. HAMAMLIAYKÖY Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam" Yeni Sezonda Hizmete Baþlamýþtýr Bay ve Bayanlara Ayrý Kapalý Yüzme Havuzlarý Aile Kabinleri, Piknik Alanlarý atak Yolu Üzeri 12. Km / orum Tel: TEÞEKKÜR Kýzýmýz ÝREM ÖZBAY ýn 2013 YGS sonuçlarýnda YGS-4 Türkiye 95.si, YGS-3 Türkiye 113.sü, ve YGS-5 Türkiye 180.si olmasýnda emeði bulunan M.A Butik Dershanesi ne, Sayýn Metin AKBAY a ve deðerli öðretmenlerine teþekkürlerimizi borç billiriz. Necmiye-Uður ÖZÞENGÜL

6 6 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Baþköy, genç giriþimcilerle V ali Sabri Baþköy, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri ile görüþmek üzere orum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Ziyarete Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç ve Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da katýldý. Geçtiðimiz gün yapýlan ziyarette Vali Sabri Baþköy, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Vali Sabri Baþköy, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri ile buluþtu. abuk ve Ýcra Komitesi üyeleri ile görüþtü. Ziyarette TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can abuk, Genç Giriþimciler Kurulu nun kuruluþ amacý, faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte gerçekleþtirmeyi planladýðý organizasyonlarý hakkýnda bilgiler verdi. Vali Baþköy de ziyarette, giriþimciliðin Türkiye açýsýndan önemli bir konu olduðunu belirterek, bu önemli konunun gençler arasýnda benimsenmesi ve çatý haline gelmesinin gayet yerinde bir karar olduðunu vurguladý. Baþköy, imkanlar dahilinde ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný belirterek Genç Giriþimciler Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Deðirmendere Kutlu Doðum a hazýrlanýyor orum merkez Deðirmendere Köyü Camii Ýmam Hatibi Dursun Uygur, Kutlu Doðum Haftasý öncesi köyde ikamet eden dört genç ve þehirde ikamet edip köylerine hizmet eden 11 gençle birlikte köy camii ve müþtemilatý ile köy mezarlýðýnda birçok faaliyet gerçekleþtirdiler. Kutlu Doðum anýsýna köy mezarlýðýna 160 adet fidan dikildi, mezarlýðýn temizliði, tertip ve düzeni yapýldý. Cami avlusunda bulunan aðaçlarýn bakýmý ve budama iþlemi yapýldý. Cami tuvaletlerinin yeniden tadilat yapýlýp tamir edildi. Bayanlara ait yeni bir tuvalet ve bayanlarýn namaz kýlabileceði yer ayrýlarak yeni düzenleme yapýldý. Eskimiþ minare lambalarý yenilenerek minare aydýnlatmasý saðlandý. Caminin alt katýna kalorifer tesisatý kurularak kömürle ýsýtma sitemine geçildi. Cami içerisinde kütüphane çalýþmalarý ve cami avlusuna kilitli parke taþý döþenmesine baþlandý. Cami Ýmam Hatibi Dursun Uygur, köyün 38 hane olduðunu, caminin 500 kiþilik bir kapasiteye sahip olduðunu ve beþ vakit cemaatinin bulunduðunu belirterek, gençlerle birlikte güzel çalýþmalar yaparak köyde manevi atmosferin arttýðýný ve bu tür çalýþ- orum merkez Deðirmendere Köyü nde bir dizi faaliyetler düzenlendi. malarýn devam edeceðini kür eden Uygur, Kutlu yolunda onun varisi ve söyledi. Bu güne kadar Doðum Haftasý nda da ümmeti olarak sünnetini çalýþmalarýnda kendisine çeþitli etkinlikler yapaköylerinde her zaman yayardýmcý olan cemaate ve caklarýný ifade ederek, þatacaklarýný söyledi. özellikle gençlere teþekpeygamber Efendimizin Anadolu'nun çoban köpeði Kangal'a sahip olmak isteyenler 6 ay sýrada bekliyor. gösteriyoruz. Kangal üretimini Sivas'ýn Kangal ilçesine Karacabey'de yýlda artýrmak için tesis dayanmakla birlikte baþ üretiyoruz. kapasitesinin Yozgat, Kayseri, Ulaþ'ta da 50 baþ büyütülmesi gerektiðini orum, Tokat, Erzurum üretiliyor. Yýllýk vurgulayan Bilden, þu ve Erzincan'da da saf toplamda 300 yavru an için tesis limitlerini kanlarýna rastlanýyor. üretebiliyoruz. aþamadýklarýný, Zekasý, alýngan ve Yavrularý günlük taleplerin daha da hassas ruh yapýsýyla verebiliyoruz. Müthiþ yoðunlaþmasý halinde Kangal, hislerini talep var, özellikle bu konuyu deðerlendikolayca belli ediyor ve Ýstanbul'dan. En az 6 ay receklerini söyledi. ses tonundan sýrada beklemeniz Bilden, Kangal övüldüðünü/yerildiðini gerekiyor. Kangal yavrularýnýn 1200'er anlayabiliyor. Cesur, meraklýlarý çok. liradan satýldýðýný ifade kuvvetli, çevik ve hýzlý Bilhassa sanatçýlardan etti. koþan bir köpek türü talep var. Öte yandan olarak bilinen Kangal, -Zeki, cesur, holdingler de güvenlik verilen görevi caný alýngan...amaçlý satýn alýyor." pahasýna yerine Kangal'ýn kökeni, getiriyor. Sevdiði kiþileri kýskanan, sadýk olan Kangal, doðada serbestken baþka bir köpek ýrkýyla çiftleþmiyor. Genellikle ayný ana-babadan doðan kardeþlerin de birbirleriyle çiftleþmediði tespit edilirken, gebelik süresi gün arasýnda deðiþiyor. Yavrularýn 13. günde gözleri açýlýrken, yaklaþýk 2 ay boyunca anneleriyle kalmalarý öneriliyor. Kangal yavrularýnýn 0-6 ay arasýnda terbiye edilmesi, 6 aydan sonra ise amacýna göre eðitilmesi gerekiyor. Öte yandan "bekçi, devriye, av, çoban, narkotik/keþif" olmak üzere amacýna yönelik özel eðitimlerin köpeðe, aylýk dönemde uygulanmasý gerekiyor. Söz konusu eðitimlerden geçen Kangal, bu iþleri rahatlýkla yapabiliyor. (A.A.) ÝÞKUR büro personeli alacak ürkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdürlüðü, taþra teþkilatýnda çalýþtýrýlmak üzere 213 ön lisans, 500 lisans mezunu toplam 713 sözleþmeli Büro Personeli alacak. Önceki gün itibari ile baþlayan baþvurular, 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Alýmda, Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) (B) grubu puan sýrasý esas alýnacak. Sözleþmeli Büro Emre Kut ndüstri Meslek Lisesi Makine-Teknoloji 10-H Sýnýfý öðrencileri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Türk Dünyasý Ormaný'na fidan dikti. Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, Endüstri Meslek Lisesi Rehberlik öðretmenleri Arap ataroðlu, Ekrem Kise ve iðdem Ceylan eþliðinde 100 adet fidan toprakla buluþturuldu. Öðrencilerin fidan dikerken merhum Rüstem Eren tiþört ve maskesi takmalarý dikkat çekti. Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, gençlere fidan dikmenin öneminden bahsederek, öðrencilere ellerinden geldiðince fidan 100 fidan toprakla buluþtu. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) dikmelerini söyledi. Eren, babasý Rüstem Eren'i anarak, söyle dedi; "Kendisi fidan dikimi için çok þeyler yapmýþ bir insandýr. 3 mil- yona yakýn fidan dikildi. orum'da çevre bilincinin yerleþmesine büyük katkýlarý oldu." Dedi. Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, öðrencilere fidanlarýn nasýl dikileceðini gösterdi. Z B T E Minik eller fidan dikti Lüks araç bekler gibi Kangal bekliyorlar abiller zamanýndan beri varlýðý bilinen, görüntüsü aslaný andýran Anadolu'nun çoban köpeði Kangal'a sahip olmak isteyenler 6 ay sýrada bekliyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM) Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kuruluþun 2 iþletmesinde Kangal tesisi bulunduðunu anlattý. Kangal'ýn kökeninin dayandýðý Sivas Ulaþ ile Bursa Karacabey'de yavru ürettiklerini dile getiren Bilden, özellikle modern bir tesis haline dönüþtürdükleri Karacabey'de büyük özen göstererek çalýþtýklarýný kaydetti. Bilden, þöyle konuþtu: "Koyunculuk, atçýlýk ve sýðýrcýlýk neyse ayný özeni köpekçiliðe de Türk Dünyasý Ormaný'na fidan Endüstri Meslek Lisesi Makine-Teknoloji 10-H Sýnýfý öðrencileri fidan dikti. Personeli olarak atanabilmek için belirlenen þartlar ise þöyle: "657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen þartlarý taþýmak, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþundan emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almýyor olmak, lisans mezunlarý için Temmuz 2012 tarihlerinde yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý KPSS (B) grubu, ön lisans mezunlarý için ise 22 Eylül 2012 tarihinde yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý KPSS (B) grubu sýnavýna girmiþ olmak, son müracaat tarihi itibarýyla lisans veya ön lisans programýndan mezun olmak (son baþvuru tarihi itibarýyla mezun durumda bulunmayan adaylarýn yerleþtirilmesi yapýlmýþ olsa dahi atamalarý yapýlmayacaktýr). Lisans mezunlarý için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapýlan sýnavdan en az 70 puan almýþ olmak, ön lisans mezunlarý için KPSS (B) grubu KPSS P93 puan türünde 22 Eylül 2012 tarihinde yapýlan sýnavdan en az 70 puan almýþ olmak." Bu þartlarý taþýyan adaylar 15 Nisan 2013'ün son dakikalarýna kadar internet yoluyla baþvurularýný yapabilecek. iya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðretmen ve öðrencileri, Ýzci Ormaný na 70 adet fidan dikti. Fidan dikimine Müdür Yardýmcýsý Erden Özer, öðretmenler Serpil Kaya, Zekiye Ulubay, Perihan Yýldýz ve anasýnýfý çalýþanlarý ile stajyer öðrenciler katýldý. Anasýnýfý öðrencilerinin tek tek toprakla buluþturduklarý fidanlara kendi adlarý verildi ve bundan sonraki bakým ve sulama iþleri de kendilerine verildi. Can suyunu oyun kovalarýyla taþýyan minik öðren- Ziya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðretmen ve öðrencileri fidan dikti. evre ve aðaç gezisi yapan öðrenciler, ciler en yakýn zamanda sevgisini anlatan þarkýdaha sonra okullarýna tekrar su vermek üzere döndüler. fidanlarýna gelecekler. lar söyleyerek çevre Fidan daðýtým töreni orum'un Sungurlu ilçesinde "Meyveciliði geliþtirme projesi" kapsamýnda 50 çiftçiye meyve fidaný daðýtýmý yapýldý. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen fidan daðýtým törenine Kaymakam Hulusi Þahin, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Cemal Þentürk, daire amirleri ve çiftçiler katýldý. Kaymakamý Hulusi Þahin, tarýma ayrýlmýþ özel bir kaynaklarýnýn olmadýðý halde imkanlarý optimum þekilde kullanarak ellerinden geldiðince çiftçilerimize meyvecilik konusunda destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Buradaki temel T "Meyveciliði geliþtirme projesi" kapsamýnda 50 çiftçiye meyve fidaný daðýtýmý yapýldý. amaçlarýnýn çiftçilerin zin meyveciliðe olan il50 çiftçiye 45 dekar yabirim alandan daha fazgisinin kat ve kat arttýrý bodur elma, 22 dekar la gelir elde etmesini ðýný görüyoruz. Yaptýyarý bodur kiraz ve 14 saðlamak olduðunu diðýmýz çalýþmalarýn sodönüm yarý bodur arle getiren Þentürk, nuçlarýný birkaç yýl almut fidaný daðýtýmý Meyvecilik konusunmaya baþlayacaðýmýzý gerçekleþtirdiklerini da son yýllarda ciddi umuyorum" dedi. ifade etti. aþama kaydettik. BuÝlçe Gýda Tarým Konuþmalarýn argün gelinen noktada ve Hayvancýlýk Müdüdýndan üreticilere fiher geçen gün çiftçimirü Cemal Þentürk ise, danlarý daðýtýldý.(ýha) Týbbi aromatik bitki yetiþtirilmesine ilgi büyük arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) tarafýndan uygulanan IPARD programýnýn iftlik Faaliyetlerinin eþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi alt tedbiri kapsamýnda destek verilen ekonomik faaliyetlerden olan Týbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiþtirilmesi ve Ýþlenmesi çiftçilerden yoðun ilgi gördü. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun,konuya iliþkin açýklamasýnda il genelinde yaklaþýk 600 kiþinin Halk Eðitim Merkezlerinin açtýðý kurslarda eðitim alarak sertifika sahibi olduklarýný, TKDK Ýl Koordinatör- Emin Serdar Kurþun lüðü ne 9. Baþvuru aðrý Döneminde alt tedbirinden 57 proje alýndýðýný belirtti. Bu projelerin 53 tanesinin Týbbi ve Aromatik Yetiþtirilmesi ile ilgili projelerden gelirken Týbbi ve Aromatik Bitkilerin yetiþtirilmesi ile ilgili projelerin tutarýnýn toplamda TL olduðunu açýklayan Kurþun, 10. Baþvuru aðrý Döneminde hem sayýsal hem de proje tutarlarý olarak bu miktarýn çok daha üzerinde proje gelmesini beklediklerini ifade etti.

7 ARÞAMBA 3 NÝSAN Her kim ki bu bayraktan rahatsýzsa namussuzdur Erol Taþkan rak asmaya davet etti. amu Sen orum TemMahmut Alparslan, basilciliði tarafýndan düsýn açýklamasýnda þunlarý söyzenlenen mitingde, 20 Niledi, "Bu gün yaþadýðýmýz san'a kadar tüm iþyeri, ev ve ihanet projelerine dur demek otomobillere Türk Bayraðý milletimizi millet yapan unasýlmasý çaðrýsýnda bulunan surlarýmýzý korumak þehitlerikamu Sen Ýl Baþkaný Mahmize sahip çýkmak için bin mut Alparslan, "Ýhanet proyýllýk kardeþliðimizi BOP 'lejesine dur demek için meyre peþkeþ çekmek isteyenlere danlardayýz, kim ki bu bayinat Türk Milleti olarak direnraktan rahatsýz oluyorsa, bilmeye canýmýzdan aziz bildiðisin ki namussuzdur, bilsin ki miz vatanýmýza ve bayraðýmýþerefsizdir" dedi. za sahip çýkmak için buradayýz. Dev Türk Bayraðý'nýn çevresinde, ellerindeki Türk Bugün ihanetin boyutubayraklarý'yla toplanan Kanun ulaþtýðý son nokta maalemu Sen ve Ülkü Ocaðý üyesef içler acýsýdýr. Dün herkesin leri, Hürriyet Meydaný'nda Kamu Sen ve Ülkü Ocaðý üyeleri, Hürriyet Meydaný'nda tepkilerini dile getirdi. özgürce anadilini konuþabildüzenlenen eylemde, attýklasin kültürünü yaþayabilsin rý sloganlarla çözüm sürecini diye baþlayan sözde çözüm eleþtirdiler. Kamu Sen'e baðlý süreci bugün Türk kimliðine sendika þube baþkanlarý ve düþman Türklüðü hor gören üyelerinin de hazýr bulundubayraktan nefret eder hale ðu basýn açýklamasýnda kogelmiþtir. Açýkçasý ihanet, nuþan Mahmut Alparslan, oyun, hadsizlik, özgürlük "Ülkemizi bölmek isteyenlere, halkýmýzý etnik guruplara Türk'e ve Türk Bayraðýna haayýranlara, bu millet asla takaret alýþkanlýk hale gelmiþviz vermeyecektir" dedi. tir. Milletin kardeþliðini tebölücü terör örgütü Dirör örgütüne kurban vermeyarbakýr'da baþkaldýrý baþlatyeceklerini söyleyen Alparsmýþ, aziz bayraðýmýzý meylan, "Þehidimizin son örtüsü, danlara sokmamak gibi bir kýz kardeþimizin gelinliði ahlaksýzlýða kalkýþmýþtýr. olan þanlý bayraðýmýzý gökbayrak bu milletin namusulerden indirmeye kimsenin dur, þerefidir, kim ki Türk gücü yetmeyecek, bu millet Bayraðý'ndan gocunuyor vebölücülük ve ihanet projeleriorum kamuoyunu bayrak asmaya davet ettiler. ya utanýyorsa þereften yoksunne geçit vermeyecektir." diye dur. Aziz Türk Milleti bin yýllýk kardeþliðinin bozulmasý vatanýn bölünmekonuþtu. sine asla izin vermeyecektir. Atatürk anýtlarýndan "Ne Mutlu Türküm DiyeAlparslan, 20 Nisan'a kadar tüm ev, iþyeri ve otomobillere Türk Bayne" sözlerini kaldýranlar bu milletin gönlünden asla bayrak ve vatan sevgiraðý takacaklarýný ifade ettiði açýklamasýnda, tüm orum kamuoyunu baysini kaldýramayacaklardýr." K Yýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak. (Fotoðraf : Özgür Arzoðlu) Ekip geldi, yýkým bugün baþlýyor Erol Taþkan Y ýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak. Ýki gündür çevre güvenlik önlemleri alan mütaahhit firmanýn kesici aðýzlý iþ makinesi dün Kültür Sitesi ne geldi. Kesici makinelerle yýkým çalýþmasýna baþlayacak olan firma, 10 gün içerisinde, site Atýk pil bilinci Erol Taþkan Ý Sendikacýlar dev Türk Bayraðý'nýn çevresinde, ellerindeki Türk Bayraklarý'yla meydanda toplandýlar. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) Re'sen atamalar yargýdan döndü Emre Kut Bunun yanýnda Türkiye tarafýndan tarihinde Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi imzalanmýþ, bu tarihten itibaren adý ðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, dün sendika merkegeçen sözleþme iç hukukumuzun bir parçasý halini almýþtýr. Anýlan zinde düzenlediði basýn açýklamasýnda, orum Ýdare MahkeSözleþmenin 8. maddesinde de; 1- Herkes özel hayatýna, aile hamesi'nin Milli Eðitim Müdürlüðü'nün yaptýðý norm kadro fazlasý yatýna, konutuna ve haberleþmesine saygý gösterilmesi hakkýna sare'sen atamalarý haksýz bulduðunu bildirdi. hiptir. 2- Bu hakkýn kullanýlmasýna bir kamu otoritesinin müdahaorum Valiliði ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün 85 öðretlesi, ancak ulusal güvenlik, kamu ehliyeti, ülkenin ekonomik refameni norm fazlasý gerekçesi ile yarýyýl tatilinde 'res'en atama' adý hý, dirlik ve düzenin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi, saðaltýnda sürgün ettiðini iddia eden Öztürk, Valilik ve Ýl Milli Eðilýðýn ve ahlakýn veya baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin koruntim Müdürlüðü ile yaptýklarý görüþmelerde kendilerine re'sen atamasý için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayma altýnda yapacaklarý sürgün kararýnýn yanlýþ ve anayasaya aykýla öngörülmüþ olmak koþuluyla söz konusu olabilir" hükmüne yer rý olduðunu belirtiklerini, öðretmenlerin, sýnýflarý ve öðrencileri verilmiþtir. olduðu halde bir anda okullarýndan, ailelerinden, yaþam alanlarýndiðer yandan, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 72. dan sökülüp atýlmalarýnýn bir hukuksuzluk vesikasý olacaðýný, Maddesinde " Yeniden veya yer deðiþtirme suretiyle yapýlacak res'en atama adý altýnda atamalarda; aile birimini yapýlacak sürgünleri asla muhafaza etmek bakýmýnkabul etmeyeceklerini hadan týrlattýklarýný ifade etti. kurumlar arasýnda 11 Þubat 2013 tagerekli koordinasyon saðrihinde Eðitim Sen olarak lanarak memur olan diðer haksýz ve hukuksuz uygueþinde isteði halinde atalamanýn ortadan kaldýrýlmasý, atamaya tabi tutulan masý için orum Ýdare memurun atandýðý yere 74 Mahkemesine üyeleriz ve 76'ncý maddelerde beadýna dava açtýklarýný teklirtilen rarlayan Öztürk þöyle dedi: esaslar çerçevesinde yapýlýr" hükümlerine vuryanlýþ Hesap Yargýgu yapýlýp Milli Eðitim dan Döndü Bakanlýðý Atama ve Yer "orum Ýl Milli Eði- Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, açýklama yaptý. (Fotoðraf: Hurþit Bozkurt) deðiþtirme Yönetmeliðitim Müdürlüðü taleplerinin 41. Maddesine göre mizi her defasýnda görmezden gelerek kendi bildiðini uygulama yapýlacak atamalarda özür durumlarý ve tercihlerin de dikkate yoluna baþvurmuþtu. Norm fazlasý olarak belirlenen öðretmenlerialýnmasý gerektiði ifade edilmiþ olup dava konusu iþlemlerin yümizin özür durumlarý dikkate alýnmadan yapýlan res'en atamalarýrütmesini durdurmuþtur. na iliþkin açmýþ olduðumuz davalar sonuçlanmýþ ve orum Ýdare Res'en Atama Sistemi Artýk ökmüþtür! Mahkemesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne hukukun üstünlüðünü tekrar hatýrlatmýþtýr. orum Milli Eðitim Müdürlüðünün öðretmenlerin aile bütünlüðü, huzur ve mutluluðunu bozacak her türlü iþlemin hukukmahkeme karar metninde " Anayasanýn 20/1. Maddesinde suz olduðu orum Ýdare Mahkemesi tarafýndan ispat edilmiþtir. "Herkes özel hayatýna ve aile hayatýna saygý gösterilmesini isteme Bu anlamda orum Milli Eðitim Müdürlüðü'nün hukuksuz ve hakkýna sahiptir." hükmüne 41. maddesinde; "Aile, Türk toplumuhaksýz þekilde yapmýþ olduðu tüm res'en atamalarý geri çekmek nun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr. Devlet, ailenin hudurumundadýr. ünkü Res'en atama sistemi mahkeme kararlarý ile zur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile çökertilerek iþlemez hale gelmiþtir. planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli Eðitimsen olarak; haksýzlýk ve hukuksuzluðun her zaman tedbirleri alýr, teþkilatý kurar." Hükmüne, 90. Maddesinin son fýkkarþýsýnda, üyelerimizin yanýnda olacaðýmýz bilinmelidir. ünkü rasýnda ise; "usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletler arasý anbiz, bir ülkenin en büyük hazinesinin adalet olduðuna inanýyoruz." laþmalar kanun hükmündedir." Hükmüne yer verilmiþtir. E içinde bulunan ahþap ve metal aksamlarý sökecek. Bu çalýþmanýn ardýndan iþ makineleri ile beton yýkýmlarý baþlayacak. Firma yetkilisi Murat Karadoðan, ilk iþ olarak çevre güvenliðini saðlamaya baþladýklarýný, kesici makineyi orum a getirdiklerini belirterek, çalýþmalarýn baþlayacaðýný söyledi. lkokul öðrencileri, orum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen konferansla atýk pil konusunda bilgilendirildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans 'nda, Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði Eðitim Uzmaný SAvaþ Arna, öðrencilere, pil kullanýmý ve atýk pillerin toplanmasýnýn önemini anlattý. Eðitim Uzmaný Savaþ Arna, eðitimin amacýnýn yurt genelinde atýk pillerin toplanmasý konusunda toplum bilinci oluþturmak olduðunu söyledi. Kullanýlabilir pillerin serin ve rutubetsiz yerlerde saklamasýnýn dayanýklýlýk derecesini artýrdýðýný vurgulayan Arna, kullaným ömrünü tamamlamýþ pillerin ise toplanmasýnýn temiz bir çevre için son derece önemli olduðunun altýný çizdi. Atýl pillerin çöpe, topraða, denize, akarsu ve kanalizasyona atýlmasý ya da yakýlmasý durumunda içerdikleri aðýr metallerin, çevrenin kirlenmesine yol açtýðýný belirten Arna, bir pilin yaklaþýk 600 bin litre suyu kirletebilmekte olduðunu, kullaným ömrünü tamamlamýþ pillerin geri dönüþüm amacýyla toplanmasý gerektiðini kaydetti. Arna, doðaya ciddi zararlarý bulunan atýk pil konusunda çevre bilinci oluþturulmasýnýn temiz çevre açýsýndan önemli olduðunu ifade ederek, ''Daha temiz bir çevre için atýl pilleri çöpe atmayalým, atýk pil toplama kutularýna býrakalým'' dedi. orum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen atýk pil semineri düzenlendi. Seminere Ýlkokul öðrencileri katýldý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) Üçtutlar Parký ihalesine talep yok Ü Erol Taþkan çtutlar Mahallesi'nde yapýlacak olan parkýn ihalesine talipli çýkmadý. Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda oluþan ihale komisyonu, saat 10,00'da yapýlacak ihale için talipli çýkmadýðý için, tuttuðu tutanakla ihaleyi sonlandýrdý. Üçtutlar Mahallesi'nde yapýlacak olan parkýn ihalesine talipli çýkmadý. (Fotoðraf: Özgür Arzoðlu)

8 8 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 alýk YEDAÞ a tam not R ol model toplam kalite yönetimiyle sektörün lideri olma yolunda ilerleyen alýk YEDAÞ, 5 ayrý kalite yönetiminden geçti. Denetimlerden tam not alan YEDAÞ, bu seviyeye sadece 2,5 yýlda ulaþtý. Samsun, Ordu, Amasya, orum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini 2010 yýlýnda üstlenen YEDAÞ, Ordu ve Samsun da 5 kalite yönetim standartlarýnýn denetimlerinden baþarýyla geçmeyi baþardý. Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ olarak Avrupa Mükemmellik Ödülü ne giden bu yolda aldýðýmýz kalite belgeleriyle baþarýmýzý tescilliyoruz. dedi Sürdürülebilir müþteri memnuniyeti temelinde oluþturmuþ, yenilikçi bir þirket yapýsý ile faaliyetlerini gerçekleþtirme sürecinde Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edinen YEDAÞ, Samsun ve Ordu illerinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO Müþteri Memnuniyeti Yönetim alýk YEDAÞ, 5 ayrý kalite yönetiminden geçti. Sistemi, TS ISO/IEC memnuniyet verici bilinç ile müþteri Bilgi Güvenliði olduðunu söyleyen memnuniyetinde ve Yönetim Sistemi, ISO YEDAÞ Genel Müdürü müþteri sadakatinde artýþ 10002:2006 Uluslararasý Nurettin Türkoðlu, saðlandýðý gibi, geçmiþe Müþteri Memnuniyeti þunlarý kaydetti; yönelik kayýtlarýn Standardý ve ISO Aldýðýmýz bu Kalite düzenli bir þekilde 27001:2005 Bilgi Yönetim Standartlarý tutulmasýný saðlayacak Güvenliði Yönetim belgeleri, müþterilerine altyapý da oluþturuluyor. Sistemi belgelerinin ve topluma daha fark Veriler ve istatistiksel denetimlerinden geçti. edici hizmet sunmasýnýn ölçümler doðrultusunda Önümüzdeki süre karþýlýðýdýr. Her yýl durum analizlerinin içerisinde Amasya, düzenli olarak belirli yapýlabilmesi ve orum ve Sinop denetimlerden geleceðe yönelik illerinde de geçiyoruz. Bu kararlarda bu analiz denetimlerden geçecek standartlar ile sonuçlarýnýn olan YEDAÞ, aldýðý bu çalýþanlarýn kalite kullanýlabilmesi, belgelerle kalite yönetim bilincinde artýþ kurumsallaþma yolunda standartlarýna ulaþmýþ saðlanýyor ve þirketin önemli bir adým atýlmýþ oldu. farklýlýk yaratmasýnda olmasý açýsýndan da süreklilik oluþturuyor. önemlidir. Her yýl düzenli Þirketin uluslararasý olarak denetimden Hedeflerimiz geçerliliðe sahip bir geçiyoruz büyük ve bu yolda kalite belgelerinin entegre olmalýyýz Kýsa sürede edinmesinin getirdiði yaþanan bu geliþmenin Kaliteye giden yolda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerektiði gibi bu belgelere de sahip olmamýz gerekiyor. Günü kurtarmak için deðil kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Kalite kolay elde edilen baþarýlarla ulaþýlabilen bir nokta olmadýðý gibi, fedakarlýk gösterebilen, sürdürülebilir bir yapýnýn içinde var olanlarýn ulaþabileceði bir noktadýr. YEDAÞ ve çözüm ortaklarýmýzla birlikte, YEDAÞ'ýn kurumsal ilkelerine göre çalýþmak ve iþ akdini sürdürmek zorundadýr. Hedeflerimiz büyük ve bu yolda entegre olmalýyýz. YEDAÞ'ýn kurumsal hedefleri çerçevesinde, kaliteye giden yolculuðunda gerekli olan neyse biz onun elde edilmesi için çaba harcýyoruz. EFQM ödüllü bir þirketiz ve hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü'dür. Amaç toplam kalite ve rol model olabilmektir. Bizim yönetim anlayýþýmýz zaten tüm paydaþlarýn yön birliðini kapsadýðý için rol modeli Sohbetlerde dini konular ele alýnýyor. Ulu Camii de akþam sohbetleri M üftülük Hac ve Umre Hizmetleri Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya ve Ulu Camii Baþ Ýmam-Hatibi Mustafa Gökmen, orum Merkez Murad-ý Rabi Ulu Camii nde her hafta Perþembe akþamlarý yatsý namazýný müteakiben cami ve cemaate uzak olan gençlere yönelik dini sohbetler gerçekleþtiriyorlar. Dini konularýn ele alýndýðý sohbetlerde, niçin Müslüman olunduðu, namazýn niçin kýlýndýðý ve faydalarý, imani noktalarda nelere dikkat edilmesi gerektiði, nezir ve adak konusu, yeminin ne olduðu, var ve yok yere yemin etmenin sakýncalarý, Müslüman olarak mükellefin görevleri, farz, vacip, mübah, müstehap, mekruh, müfsit, helal, haram kavramlarýnýn ne demek olduðunu ve insanýn yüklendi- ði sorumluluklar, Müslüman gencin nasýl olmasý, ailesine, vatanýna ve milletine karþý nasýl bir görev üstlenmesi gerektiði konularýna yer verildi. Sohbetlere katýlan gençler kendilerine deðer verilmesinden dini bilgilerle boþluktan kurtulduklarýný ifade ederek, Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya ve Ulu Camii Baþ Ýmam-Hatibi Mustafa Gökmen e teþekkür ettiler. Köklükaya, 2013 yýlý Kutlu Doðum Haftasý nýn ana temasýný oluþturan Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru konusunu ele alarak önümüzdeki yarýn akþam sohbetinde bu konuyu iþleyeceðini, Ekim ayýnda baþlayan sohbetlerin Nisan ayý sonu itibariyle sona ereceðini belirtti. Ayýn sýnýfý ve öðrencisine jest O ðuzlar Lisesi nin 2012 Kasým ayý itibariyle baþlattýðý Ayýn Sýnýfý & Öðrencisi etkinliðinde Mart ayýnda seçilen ayýn sýnýfý ve öðrencisi ödüllendirildi. Öðrenciler ilk önce orum da sinema keyfi yaptýlar, ardýndan bowling oynayarak oldukça keyifli vakit geçirip eðlenme fýrsatý buldular. Oðuzlar Liseis öðrencilerinden Faruk Koçyiðit, Oðuzlar ilçemizden uzakta bu etkinliði yapmamýza olanak tanýyan öncelikle Ýlçe Kaymakamýmýza, Okul Müdürümüz Muzaffer elik e, Müdür Yardýmcýmýz Levent Akgün e, Ayýn Sýnýfý ve Öðrencisi Komisyonunda görevli Samet Bal, Seher Baykuþ, Oðuzlar Lisesi nin 2012 Kasým ayý itibariyle baþlattýðý geleneði sürdürüyor. Ayýn Sýnýfý & Öðrencisi etkinliðinde Mart ayýnda seçilen ayýn sýnýfý ve öðrencisi ödüllendirildi. Fahrettin Saðýr ve Ali Kemal Gündoðar öðretmenlerimize teþekkür ederiz. Eskiden sýnýfýmýza pek önem vermezdik. Derslerimize girer çýkarýk. Artýk sýnýfýmýzý benimsedik, her köþesinde arkadaþlarýmýzýn emekleriyle hazýrlanan etkinlikler var. Okulumuzun bütün sýnýflarýndaki bu deðiþimi görmek okula olan ilgimizi de artýrýyor. dedi. Ayýn Öðrencisi Nuray Kula ise, Ayýn öðrencisi olduðumu öðrendiðimde çok sevindim. Beni ayýn öðrencisi olarak gören herkese teþekkür ederim. Üstüne bir de sinema filmine götürülmemiz bizi çok sevindirdi. ok güzel bir gün geçirdik. diye konuþtu. Taleplerimizden vazgeçmeyeceðiz B üro Emekçileri Sendikasý orum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Tüm kamuoyu ve AKP iktidarýnýn bilmesini istiyoruz ki iþ güvencemizden asla ve asla vazgeçmeyeceðiz. Performans uygulamalarýna boyun eðmeyeceðiz. Rotasyon uygulamalarýna dur diyeceðiz. dedi. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik in kamuda iþ güvencesini kaldýracaklarýna dair söylemlere ve memura uygulanacak rotasyon uygulamalarý hakkýnda yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Bakan elik e seslenen Alper, kamu emekçilerini itibarsýzlaþtýran açýklamalarýndan vazgeçmesini söyleyen Alper, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Sayýn Bakan, kamu emekçilerini itibarsýzlaþtýran açýklamalarýnýzdan vazgeçin. Kamu emekçilerinin iþ güvencesi olduðu için çalýþtýramýyoruz, Performans uygulamasý baþlatacaðýz, Kamuda iþ güvencesini kaldýracaðýz, Kamu emekçilerinin tamamýný iller arasý rotasyona tabii tutacaðýz söylemleri aðzýndan düþmeyen alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'i uyarýyor ve çalýþma koþullarýmýzý görmek için iþyerlerimize davet ediyoruz. Yine son günlerde AKP iktidarýnýn kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini kaldýrmaya yönelik giriþimlerinin olduðunu biliyoruz. Hükümet kamu kurumlarýnda performans, il içi ve il dýþý rotasyon uygulamalarý ve paralelinde kamu emekçilerini Ertuðrul Alper itibarsýzlaþtýrmaya yönelik söylemlerle kamuoyunu bu deðiþikliðe hazýrlamaktadýr. Bizlerin mücadelesi insanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli gelecek mücadelesidir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceðiz. Taþý delen suyun gücü deðil damlalarýn sürekliliðidir diyor taleplerimiz için mücadelemizi bundan sonrada yükselterek sürdüreceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz: 666 Sayýlý KHK ile kaldýrýlan fazla mesai ücretleri maaþlara ilave edilerek geriye dönük olarak ödenmelidir. Ayný masada ayný iþi yapan maliye emekçileri arasýnda ücret adaletsizliðine son verilmelidir. Ek ödemelerde merkez taþra ayrýmý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Genel olarak kamu emekçileri yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamaktadýr. Konfederasyonumuz tarafýndan hesaplanan yoksulluk sýnýrý olan TL. Taban aylýk olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmelidir. Diðer kamu emekçilerinde olduðu gibi Maliye emekçilerinin de emekli olduðunda maaþlarý % oranýnda azalmaktadýr. Bu nedenle emekliliði hak ettiði halde ekonomik ihtiyaçlarýndan dolayý çalýþmak zorunda kalan binlerce maliye emekçisi bulunmaktadýr. Bu sebeple maaþ dýþýnda maliye emekçilerine ödenen diðer ücretler emekli aylýðýna dâhil edilmelidir. Maliye emekçilerinin istihdam belirsizliðine son verilmelidir. Engelli personelin durumlarýnýn iyileþtirilmesi ve engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý saðlanmalýdýr. Maliye emekçilerinin yaþadýðý sorunlarýn çözümü için baþta AKP Hükümeti olmak üzere Maliye Baþkanlýðýný maliye emekçilerinin sorunlarýna çözüm bulmaya davet ediyoruz. Uluslararasý Yaþanabilir ve Estetik Þehirler konulu 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Ankara Rixos Otel de gerçekleþtirildi. Baþkanlar sempozyumda AK Parti tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Yaþanabilir ve Estetik Þehirler konulu 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Ankara Rixos Otel de gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yerel Yönetimler Baþkaný Nurettin Karaca, Ýl Kadýn Kollarý Yerel Yönetimler Baþkaný Hülya Kaþýkcý, Ýl Gençlik Kollarý Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve tüm ilçe belediye baþkanlarý katýldý. Ýlk gün genel merkezde Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Tevfik Türel in baþkanlýðýnda, Nurettin Karaca nýn katýldýðý toplantýda seçim sürecinde yerel yönetimlerin iþleyeceði yollar, belediye ve il genel meclisi çalýþmalarý deðerlendirildi. 2. ve 3. gün ise yurtdýþýndan Filistin Gazze Belediye Baþkaný, Kabil Belediye Baþkaný, Bulgaristan ve KKTC den ve yurtiçinden katýlýmcýlarýn sunumlarý yer aldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan sempozyuma proje sunan belediyelere ödülleri verildi. Gülabibey Parký ihale edildi Enise Aðbal orum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi park yapým ihalesi yaptý. Dün Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü nü n baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýlan ihaleye bir firma katýldý. Yaklaþýk maliyetin 112 bin 704 lira olduðu ihaleye Akturan Ýnþaat firmasý 105 bin lira teklif verdi. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak. orum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi park yapým ihalesi yaptý. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak.

9 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Ulaþým yatýrýmlarýný hýzlandýrýn talebi AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulaþtýrma ve Ýletiþim Müsteþarý Habip Soluk u ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette heyet, orum ve ilçeleri arasýndaki karayolu aðýna iliþkin düþünce ve taleplerini Müsteþar Soluk a ileterek, orum Ortaköy yolunun yenilenmesi, orum - Ýskilip yolunun hýzlandýrýlmasý, Ýskilip - ankýrý yolunun ihale edilmesi, orum - Osmancýk yolunun (Kýrkdilim öncesi ve AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müsteþar Habib Soluk ile görüþtü. Laçin sonrasý) bölünmüþ yol þeklinde hýzlandýrýlmasý konusunda görüþmelerde bulunuldu. Görüþmede Karayollarý Genel Müdürü Cahit Turhan da yer aldý. orum heyeti daha sonra Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan ý makamýnda ziyaret ederek tartýþma konusu olan demiryolu projesi ile ilgili bilgiler alarak, düþünce ve taleplerini paylaþtýlar. 9 AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý makamýnda ziyaret ettiler. Eski rektörlük binasý Ýdare Mahkemesi oldu AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý makamýnda ziyaret ettiler. Heyet, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ya, Adalet Bakanlýðý na eski rektörlük binasýnýn Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlmak üzere devredilmesi ile ilgili teþekkür ederek daha önce Bakanlýða mü- racaatý yapýlan atýl durumdaki Laçin - Narlý ve Ortaköy - Aþdaðul beldelerindeki YÝBO larýn açýk cezaevi yapýmý için Adalet Bakanlýðý na devri noktasýnda olumlu görüþlerini ve sürecin hýzlandýrýlmasýný beklediklerini belirttiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni yapýlacak olan Ýmam Hatip Okulu yeri ile ilgili bilgiler de verdi. Zerat Zeytinli ye ziyaret orum heyeti daha sonra Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan la tartýþmalý demiryolu projesini görüþtü. EKVA hedef belirledi orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA), geçtiðimiz Mart ayýnda yaptýðý Genel Kurul da seçilen yeni Yönetim Kurulu ile ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantý, geçtiðimiz Cuma günü Beþiktaþ Sinpaþ Plaza da yapýldý. Toplantýya onur konuðu olarak katýlan Vali Sabri Baþköy ün yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Sinpaþ Holding Baþkaný Avni elik, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yazar-öðretim üyesi Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot, Maltepe Üniversitesi Hukuk Dekaný Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan, Derindere Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Derindere, Persan Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Kýþ, Termko Soðutma A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sabit Velidedeoðlu, Ece Banyo Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem enesiz, Ýstanbul Otopark Yatýrým A.Þ. Baþkan Vekili Mustafa Özgür Tezel, Tuzcuoðlu Hukuk Bürosu Sahibi Hüseyin Tuzcu ve Nihal Berkay katýldý. Toplantýya ev sahipliði yapan geçmiþ dönemin Vakýf Baþkaný Avni elik, kýsa bir konuþma yaptýktan sonra Vali Sabri Baþköy e söz verdi. Vali Baþköy, vakfýn çalýþmalarýný takdir ettiðini üyeliðine seçilen orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, orum a hizmet verecek, çok sayýda insana yardýmcý olacak vakýf için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. elik 2 yýl daha baþkan orum Eðitim ve Kültür Vakfý Avni elik baþkanlýðýnda toplandý. Vakfýn çalýþmalarý ve hedefleri paylaþýldý. EKVA nýn bir yýl içinde kamu yararýna vakýf hüviyeti kazandýrýlmasý ele alýndý. belirterek toplantýya katýlmaktan son derecede mutlu olduðunu ifade etti. Söz konusu faaliyetlere orum da yaþayan orumlular ýn da gerekli katýlýmý ve desteði vermelerinin saðlanmasý için gayret içinde olmak istediðini vurguladý. Yönetim kurulu Oy birliði ile Vakýf Baþkanlýðýna seçilen Avni elik, iki yýl daha baþkanlýk yapacak. Birinci baþkan yardýmcýlýðýna Erdem enesiz, ikinci baþkan yardýmcýlýðýna Mustafa Özgür Tezel, vakýf eþ baþkanlýklarýna Sabri Baþköy, Muzaffer Külcü, etin Baþaranhýncal, Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot, Ömer Derindere, Ahmet Kýþ, Vakýf Genel Sekreterliði ne Sabit Velidedeoðlu, Muhasip Üyeliðe Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan seçildi. Vakfýn hedeflerinin görüþüldüðü gündem maddelerinde, vakfýn bir yýl içinde kamu yararýna vakýf hüviyeti kazandýrýlmasý, bursiyer sayýsýný iki yýl içinde 1500 öðrenciye çýkarýlmasý ve burs miktarýnýn 250 TL olarak devam etmesi kararlaþtýrýldý. Ayrýca, vakýf öðrencileri için, Nisan 2013 tarihinde yapýlmasý planlanan Ýstanbul-BoðazkaleAlaca Höyük-Ortaköy (Ýncesu Kanyonu)orum-OsmancýkÝstanbul güzergahlý gezinin organize edilmesi de görüþüldü. Zekai Tunca konseri bugün orum Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamýnda Zekai Tunca konseri düzenliyor. Devlet Tiyatro 'nda gerçekleþtirilecek olan konser bugün saat 19.00'da baþlayacak. orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçtiðimiz hafta trafik kazasýnda yaralanan AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Zerat Zeytinli yi kaldýrýldýðý Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tekrar ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte yapýlan ziyarette Hastane Yöneticisi Prof. Dr. M. Ý. Safa Kapýcýoðlu ndan Zeytinli nin saðlýk durumu hakkýnda bilgiler aldýlar. Türk Sanat Müziði'nin ünlü ismi bestekâr ve yorumcu Zekai Tunca orum'da konser verecek. Tunca konserde, kendi besteleri ve günün sevilen Türk Sanat Müziði eserlerini seslendirecek. Zekai Tunca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, orum Belediyesi olarak bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerini daha da artýrdýklarýný belirterek orum Belediyesi'nin þehrin kültür hayatýna önemli katkýlar sunduðunu söyledi. Gül, Türk Sanat Müziði'nin yaþayan en büyük sanatçýlarý arasýnda yer alan Zekai Tunca konserine tüm orum halkýný davet etti. S Hastane Yöneticisi Prof. Dr. M. Ý. Safa Kapýcýoðlu ndan Zeytinli nin saðlýk durumu hakkýnda bilgiler aldýlar. Belediyecilikte efsane hizmetleri Milli Görüþ baþlattý aadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, orumlular Derneði ni ziyaret etti. Ziyarete SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Sir ile birlikte Halkla Ýliþkiler Baþkaný Hüseyin Göktuð ve Tolunay Þahan da katýldý. Ziyarette Antalya'da yaþayan orumlular ýn durumundan bahsedilirken orum un yetiþtirdiði ilim ve bilim adamlarý da konuþuldu. Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý nýn yaptýðý faaliyetleri anlatan Sir, Biz orumlular Derneði ile beraberiz. Yaptýðýnýz hayýrlý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. dedi. Saadet Partisi nin, diðer muhalefet partileri gibi hükümetin her icraatýna yanlýþ demediðini belirterek, Doðru yapýlan icraatlara doðru, yanlýþ yapýlanlara ise yanlýþ dememiz gerekiyor. Bizler, adil bir yönetim için çalýþan insanlarýz. Her konuda olduðu gibi bu konuda da adil davranmalýyýz. Yapýlan güzel þeyler var ancak, biz bunlara takýlýp kalýrsak daha büyük ve ciddi sorunlarý göremeyiz. Bunlar nelerdir; Ortadoðu da kan ve gözyaþý, Ýslam ülkelerini ve Türkiye'yi de içine alacak þekilde planlanan bir savaþ ve gün geçtikçe daha da fazla ekonomik sýkýntý çeken halkýmýz. Ýç siyasette ise, ekonomimiz iddia edilenin aksine dibe vurmuþtur. Ýnsanlarýmýz kredi, kredi kartý ve faiz bataðýna düþmüþtür. Bu yüzden sosyal yaþamýmýz gün geçtikçe daha zorlaþmakta ve aileler daðýlmaktadýr. Faizci, kapitalist bu sömürü düzeni devam ettiði sürece Allah korusun milletimizi ve ülkemizi çok zor günler beklemektedir. Tarým ve hayvancýlýkta ileri bir ülke iken þimdi samaný, arpayý, buðdayý ve hayvaný ithal eden bir ülke haline geldik. Bir sene sonra belediye seçimleri yapýlacak. Belediyecilikte efsane hizmetleri 1994 yýlýnda Mil- li Görüþ baþlattý. Belediyecilik hizmetlerini Milli Görüþ'ten baþkasýnýn yapmasý da mümkün deðildir. Milli Görüþ'ten sonraki belediyecilik anlayýþýnda partiler deðiþtiði halde cep doldurmada bir deðiþiklik olmamýþtýr. Milletimiz ise yaðmurdan kaçarken doluya yakalanmaktadýr. Artýk milletimizin vicdan muhasebesi yaparak yanlýþtan dönmesi ve kendisine hizmet edecek Saadet kadrolarýný iþbaþýna getirme zamaný gelmiþtir. Beþ senede bir önümüze gelen fýrsatý iyi deðerlendirmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu, milletin hakkýný ve hukukunu koruyacak olan, harama ve helale dikkat eden, adil bir düzen, adil bir dünya diyen, en önemlisi Allah korkusu olan Saadet kadrolarýný desteklemektir. diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren orumlular Derneði Baþkaný Cemalettin Pelen de, Saadet Partisi heyetine teþekkür etti. Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, orumlular Derneði ni ziyaret etti. Ziyarete SP Halkla Ýliþkiler Baþkaný Hüseyin Göktuð ve Tolunay Þahan da katýldý.

10 10 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 ÖSYM, suskunluðunu bozdu YGS de büyük düþüþ 2013 YGS ÝLLER SIRALAMASI 1. Ankara 2. Karabük 3. Denizli 4. Aydýn 5. Isparta 6. Kýrþehir 7. Eskiþehir 8. Antalya 9. Burdur 10.Karaman 11.Kayseri 12.Niðde 13.Yalova 14.Bursa 15.Balýkesir 16.Ýzmir 17.Uþak 18.Kýrklareli 19.Konya 20.Bayburt 21.Nevþehir 22.Kilis 23.Erzurum 24.Edirne 25.Kýrýkkale 26.Ýstanbul 27.Kütahya 28.Mersin 29.Aksaray 30.Tunceli 31.Bilecik 32.Tekirdað 33.Sinop 34.Elazýð 35.Kastamonu 36.Samsun 37.Muðla 38.Trabzon 39.anakkale 40.Hatay 41.Malatya 42.Kocaeli 43.Tokat 44. orum Recep Mebet Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan açýklanan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre orum 44 üncü oldu YGS puan ortalamalarýna göre iller baþarý sýralamasý ÖSYM nin resmi internet sitesinde yayýmlandý ve 2012 yýllarýnda YGS de iller sýralamasý açýklamayan ÖSYM, Prof. Dr. Ali Demir in baþkanlýðýyla birlikte tepki gören suskunluðunu bozdu. ORUM YGS DE GERÝLEDÝ ÖSYM verilerine göre hazýrlanan iller baþarý sýralamasýnda orum, geçmiþ yýllara oranla YGS de büyük düþüþ yaþadý. En son açýklanan 2010 yýlý YGS iller sýralamasýnda 26 ncý olan orum, 2013 YGS sonuçlarýna göre 44 üncü sýraya geriledi. Açýklanan resmi sonuçlar dikkate alýndýðýnda orum, üniversiteye giriþteki ilk basamak sýnavý olan YGS de beklenen kitlesel baþarýyý ortaya koyamadý. orum dan 12 bin 966 adayýn katýldýðý sýnavla ilgili deðerlendirme yapan bazý eðitimciler, öðrencilerin LYS de ortaya koyacaklarý performansýn orum u sýralamada üst basamaklara taþýyacaðýna inandýklarýný ifade ettiler. Platin Eðitim Sýnav Dergisi Dersanesi, 2013 YGS baþarýsýný basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu. Sýnav ýn gurur tablosu Recep Mebet ve Mustafa Alaoðlu çiftini latin Eðitim Sýnav Dergisi de tebrik eden am, PDersanesi tarafýndan baþarýda emeði geçen Sýnav düzenlenen 2013 YGS Dergisi Dersanesi eðitim deðerlendirme toplantýsý dün kadrosu ile orum Fen gerçekleþti. Lisesi öðretmenlerine Toplantýda konuþan teþekkür etti. am, LYS ye Dersane kurucularýndan Feti katýlacak tüm öðrencilere am, YGS 1, YGS 2 ve YGS baþarýlar diledi. 6 il birincisi Nazlý Düzenlenen toplantýda Alaoðlu nun öðrencileri söz alan YGS olduðunu açýkladý. þampiyonlarýndan Nazlý Sýnav sonuçlarýna göre Alaoðlu ise baþarýyý düzenli YGS 4 il beþincisi Cem Can ve verimli çalýþmaya borçlu Yücel in de dersanelerinin olduðunu söyledi. Nazlý Alaoðlu öðrencisi olduðunu belirten Baþarmak için önce Feti am, orum ve Türkiye derecesi elde inanmak gerek diyen eden adaylarý kutladý. Alaoðlu, yakaladýðý baþarýda ailesi ve Nazlý Alaoðlu nun anne-babasý Gülay öðretmenlerinin de büyük pay sahibi olduðunu sözlerine ekledi. ÖSYM verilerine göre hazýrlanan iller baþarý sýralamasýnda orum, geçmiþ yýllara oranla YGS de büyük düþüþ yaþadý. ÝÞTE YGS ÞAMPÝYONLARI Birinciler Sýnav ve M.A. dan Recep Mebet 013 Yükseköðretime 2Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre orum da dereceye giren öðrenciler belli oldu. Edinilen bilgilere göre Sýnav Dergisi Dersanesi öðrencilerinden Nazlý Alaoðlu YGS 1, YGS 2 ve YGS 6 da; M.A. Butik Dersanesi öðrencilerinden Ýrem Özbay ise YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 puan türlerinde orum birincisi oldu. YGS þampiyonlarýndan Nazlý Alaoðlu nun orum YGS 1, YGS 2 ve YGS 6 birincisi Nazlý Alaoðlu YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 birincisi Ýrem Özbay Fen Lisesi, Ýrem Öz- bay ýn ise Galatasaray Lisesi öðrencisi olduðu öðrenildi. ÖZDEBÝR AIKLAMA YAPMADI orum Özel Dersaneler Birliði Derneði (ÖZDEBÝR) dün Fem Dersanesi nin evsahipliðinde toplanarak 2013 YGS de il derecesi elde eden öðrencileri belirledi. Dernek üyesi dersane yöneticilerinin katýldýðý toplantý sonucunda il derecesi yapan adaylarýn öðrenim gördükleri dersaneler tarafýndan kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý. Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantý sonucunda belirlenen kesin olmayan sonuçlara göre her puan türünde ilk 5 e giren adaylarýn sýralamasý tespit edildi. Ýl dereceleri çeþitli dersanelerin öðrencileri tarafýndan paylaþýlýrken ÖZDEBÝR den herhangi bir açýklama yapýlmadý. Ekmekte kepek oraný arttý kmekteki kepek oranýný, geçen yýl yürürlüðe giren düzenlemeyle yüz- 20 artýran Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, bu oraný yüzde Ede 60'a yükseltti. Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði ile Ekmek ve Ekmek eþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buðday Unu Tebliðine göre, ekmek yapýmýnda kullanýlan buðday unlarý ''ekmeklik buðday unu'' adýyla tek sýnýfta toplanacak. Normal ekmekteki kepek oraný en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olmasý gerekecek. Tam buðday ekmeðindeki kepek oraný ise yüzde 15,79 olacak. Düzenlemenin yürürlüðe girmesinden sonra Türkiye'de ekmek sadece Buðday Unu Tebliði'nde tanýmlanan bu kül içeriklerine sahip ekmeklik buðday unu ve/veya tam buðday unundan yapýlabilecek. Ekmek çeþitleri, diðer ekmek çeþitleri ve ekþi hamur ekmekleri, ambalajlý üretilmeleri durumunda 250 gramdan sonra muhtelif aðýrlýklarda olabilecek. Deðiþiklikle ''özel amaçlý buðday unu'' sýnýfý oluþturuldu. Kül miktarý sýnýrlamasý getirilmeyen bu un türü, tüketici talebine göre istenilen kül deðerlerinde üretilebilecek. Un ambalajlarýnýn büyük çoðunluðunu oluþturan polipropilen malzemeden üretilen çuvallara iliþkin kalite kriteri de bu düzenlemede yer aldý. Ambalaj malzemesinin polipropilen olmasý durumunda bu ambalajýn dokuma sýklýðý santimetrede 5 adet ve aðýrlýðý en az 80 gram/metrekare olacak. Tebliðin yayýmlandýðý tarihten önce faaliyet gösteren gýda iþletmecilerine bu teblið hükümlerine uyum saðlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanýndý. Ürünlerdeki ''katkýsýz'' ifadesi, Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði'nde izin verilen katkýlardan hiçbiri katýlmadýðý takdirde ürün adýyla birlikte kullanýlabilecek. Ekmeklik buðday, bisküvilik buðday ve makarnalýk buðday ayrý ayrý veya karýþtýrýlarak üretilen buðday unlarýný kapsayan teblið, vitamin ve minerallerce zenginleþtirilmiþ buðday ununu kapsamýyor. Ekmek ve Ekmek eþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðe göre, ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünler, alýcýnýn el deðmesini engelleyecek þekilde ekmek dolabýnda/tezgahýnda satýlacak veya tüketicinin bu ürünleri eldivenle almasý saðlanacak. Gýda iþletmecisi, teblið kapsamýnda ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünleri, Türk Gýda Kodeksi Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliði'nde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine koyarak tüketiciye arz edecek ve bu ürünler için söz konusu yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin ekmek dolabýnda veya tezgahýnda alýcýnýn ulaþabileceði bir þekilde bulundurmasýný saðlayacak. Ambalajsýz piyasaya arz edilen ürünlerin satýþa sunulduðu ekmek dolaplarý veya tezgahlarý açýkta býrakýlmayacak þekilde kapalý bir ortama konulacak. Ekmek dolabý veya tezgahýnda, zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak ürünün net miktarýnýn yer aldýðý etiketin alýcýnýn rahatlýkla görebileceði büyüklükte yer almasý zorunlu olacak. 17 Þubat 1999 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði'ni yürürlükten kaldýran tebliðin yayýmlandýðý tarihten önce faaliyet gösteren gýda iþletmecilerine, uyum saðlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanýndý. (AA)

11 ARÞAMBA 3 NÝSAN Ensar Vakfý ndan takdir toplayan organizasyon Ethem Erkoç a vefa E Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç, programa katýlanlara hitaben teþekkür konuþmasý yaptý. Gecede sahne alan Kýrþehirli ozanlar, seslendirdikleri eserlerle Erkoç u anlattýlar. Erkoç, kendisine hediye edilen tabloyu hocasý Metin Aþkýn ýn elinden aldý. Recep Mebet nsar Vakfý orum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ethem Erkoç a Vefa Gecesi önceki akþam gerçekleþti. Devlet Tiyatro nda gerçekleþen geceye AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz sahibi Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, eðitim camiasýnýn önde gelen isimleri ile çok sayýda davetli katýldý. Eðitime ve Yazýya Adanmýþ Bir Ömür sloganýyla düzenlenen programý Ayhan Boyraz sundu. Murat Küyük ün Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn yaptý. Ensar Vakfý Genel Merkezi nin Ethem Erkoç la ilgili hazýrladýðý sinevizyon gösterisinin ardýndan kürsüye gelen orum Milletvekili Cahit Baðcý ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de birer selamlama konuþmasý yaptý. Kýrþehir Yazarlar ve Þairler Derneði (KIYÞAD) Baþkaný Zübeyde Gökbulut ile Aþýk Ýbrahim Düðer ve Halk Ozaný Torunî nin sunumlarýyla renk kattýðý gecede duygusal anlar yaþandý. Programýn son bölümünde sahneye davet edilen Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç, yaptýðý teþekkür konuþmasýyla duygularýný dile getirdi. Hayatý ve eserlerinden bahsederek sözlerine baþlayan Ethem Erkoç, þahsýna gösterilen ilgiye layýk olmaya çalýþacaðýný kaydetti. Kitap yazmanýn zorluklarýný anlatan Erkoç, Allah ömür verdiði ve imkaným olduðu müddetçe yeni eserler kaleme almaya devam edeceðim dedi. Erkoç, düzenlenen geceyi organize eden Ensar Vakfý na ve tüm katýlýmcýlara da teþekkür etti. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Erkoç a orum Ýmam Hatip Okulu öðrenci kayýt defterindeki fotoðraf ve bilgilerinin yer aldýðý tablo hediye edildi. Erkoç, tabloyu Hocalarýn Hocasý olarak tanýnan ve öðrencisi olduðu Metin Aþkýn ýn elinden aldý. Geceye katkýlarýndan dolayý 3N Dizayn yetkilisi Ahmet Köklükaya, Kýrþehirli Aþýk Torunî, Þair Ýbrahim Düðer, KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut a da teþekkür plaketi verildi. Vefa gecesi, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. Hem orum a, hem Hakimiyet e övgü E nsar Vakfý nýn Araþtýrmacý-Yazar Ethem Erkoç için önceki gece düzenlediði Vefa Gecesi nedeniyle orum a gelen Kýrþehir Yazarlar ve Þairler Derneði mensuplarý dün gazetemiz Hakimiyet i ziyaret etti. Ethem Erkoç e Vefa Gecesi nedeniyle önceki gün orum a gelen KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut, eþi Uður Gökbulut, Aþýk Ýbrahim Düðer ve eþi Yurdagül Düðer, dün Elvançelebi Belediye Baþkaný Hamdi Özçelebi ve gazetemiz yazarý Ethem Erkoç ile birlikte Hakimiyet i ziyaret ettiler. Ziyarete orum dan erken ayrýlan Aþýk Torunî ise katýlamadý. Hakimiyet te Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer ile görüþen KIYÞAD üyeleri, orum da olmaktan duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut, Ethem Erkoç Vefa Gecesi nedeniyle orum a davet edilmelerinin kendilerini çok mutlu ettiðini söyleyerek, Aþýk Paþa nýn selamýný oðlu Elvan elebi ye getirdik. Allah baba-oðul vasýtasýyla Kýrþehir ve orum u kardeþ yapmýþ zaten. Aþýk Paþa ve Elvan elebi nin kurduðu köprüden geçerek orum a geldik. Dostluðumuzu pekiþtiren bu davet de bizi çok mutlu etti. dedi. Gökbulut, KIYÞAD baþkanlýðýna gelirken belli hedefler belirlediðini, bunlardan birinin de insanlar arasýnda dostluk köprüleri kurmak olduðunu anlatarak, orum la ve daha bir çok þehirle bu köprüleri kurduk. Ama orum la baðýmýz, Aþýk Paþa ve oðlu Elvan elebi nedeniyle tabiki daha baþka. dedi. Ensar Vakfý nýn yaþayan deðerler için vefa gecesi düzenlemesinin de önemine dikkat çeken Gökbulut, bu etkinliðin tüm Türkiye ye örnek olmasý gerektiðini dile getirdi. Konuklar, Hakimiyet gibi bir yerel gazetenin varlýðýnýn da bir þehir için önemli olduðunu ifade ettiler. orum ziyaretlerinde Elvan elebi yi ziyaret eden ve Elvan elebi mesire alanýnda piknik yapan KIYÞAD üyeleri, dün de, orum Kültür Müdürlüðü, orum Müzesi ve Hakimiyet i ziyaret ettikten sonra orum dan ayrýldýlar. Ethem Erkoç dan dolayý orum çok þanslý Zübeyde Gökbulut, orum u Ethem Erkoç gibi bir araþtýrmacý-yazara sahip olduðu için çok þanslý gördüklerini vurgulayarak, þöyle devam etti: Ama kýskanmýyoruz, çünkü biz kardeþ þehiriz. Ýnsanlarýn bir görevle yaratýldýðýna inanýyorum. Ethem Hoca da bir meþale gibi gelecek nesilleri aydýnlatacak. Bu yýl düzenlediðimiz Aþýk Paþa Þölenimize Makedonya dan katýlan konuðumuz Kültür Bakan Yardýmcýsý gazeteci-yazar 81 yaþýndaki Ýlhami Emin, Aþýk Paþazade ve Elvan elebi isimli eserinden dolayý Ethem Erkoç Hocamýz dan bahsetti. Gurur duyduk. diye konuþtu. Abide þahsiyet Ethem Erkoç Ethem Erkoç a Vefa Gecesi orum Devlet Tiyatro nda gerçekleþti. E them Erkoç a Vefa Gecesi nde kürsüye gelen isimler, yaptýklarý konuþmalarda EðitimciYazar Erkoç un orum un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðunu vurguladýlar. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, yayýmlanmýþ 24 kitabý bulunan Ethem Erkoç un yetiþtirdiði binlerce öðrenciyle orum a ve Türkiye ye önemli katkýlar saðladýðýný söyledi. ORUM UN HAFIZASI Prof. Dr. Hayrettin Karaman la baþlayan vefa gecesi programlarýnýn Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancý ve Prof. Dr. Salim Öðüt le devam ettiðini anlatan Halil Ýbrahim Aþgýn, Ethem Erkoç hocamýz için de böyle bir gece düzenlemekten dolayý mutluyuz dedi. Erkoç un orum un hafýzasý olarak nitelendirilebilecek kaynak eserler ortaya koyduðunu vurgulayan Aþgýn, Sadaka-ý Cariye mahiyetindeki bu eserlerden istifade edildiði müddetçe hocamýzýn amel defterinin daima açýk kalacaðýna inanýyoruz. Gençler için sembol bir isim olan hocamýza saðlýklý uzun ömürler diliyoruz diye konuþtu. Cahit Baðcý Muzaffer Külcü ERKO U ANLATTILAR Ensar Vakfý Genel Merkezi nin hazýrladýðý belgesel tadýndaki filmde ise Prof. Dr. Hayrettin Karaman, AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, Atatürk Ortaokulu nun emektar Müdürü Elvan Dalkýran, Op. Dr. Ýhsan Emre, Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Emekli Öðretmen Metin Aþkýn, iþadamý Sadýk Tiryaki, Prof. Dr. Yakup Civelek, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu, Emekli Öðretmen Oðuz Leblebicioðlu ve Yazar Halit Yýldýrým ýn Erkoç la ilgili aný ve görüþlerine yer verildi. HOCAMIZA MÝNNETTARIZ Selamlama konuþmasý için kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ethem Erkoç un hayýrla anýlacak eserler ortaya koyduðunu söyledi. Erkoç un özgeçmiþinin Anadolu insanýnýn hayatýný özetlediðini belirten Muzaffer Külcü, Kendisine emanet edilen yavrularý bir gül gibi yetiþtiren hocamýza minnettarýz dedi. Erkoç la ilgili hatýralarýný da anlatan Külcü, öðrenciliðinde de Belediye Baþkanlýðý görevinde de kendisinden çok istifade ettiðini kaydetti. Türkiye de yaþanan geliþmenin Erkoç gibi eðitimcilerin emeðinin eseri olduðunu vurgulayan Külcü, þükran duygularýný dile getirdi. H. Ýbrahim Aþgýn Zübeyde Gökbulut olduðunu vurgulayan Cahit Baðcý, Ýmam Hatip Lisesi öðretmenleriyle ilgili bazý anýlarýný paylaþtý. Baðcý, vefa gecesi organizasyonundan dolayý Ensar Vakfý orum Þubesi yönetimini kutladý. ERKO UN GÖNÜL DOSTLARI Aþýk Ýbrahim Düðer ve Halk Ozaný Torunî nin Ethem Erkoç un geçirdiði rahatsýzlýk döneminde yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren sunumu öncesinde sahneye KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut ise þunlarý söyledi: Ýnsanlara itibar kazandýran mal-mülk deðil yürekleridir. Yüreðiyle orum da önemli eserler ortaya koyan Ethem Erkoç u tebrik ediyorum. Bu dünyada eser býrakanlar asla ölmezler. Saygý ve tevazusuyla dikkat çeken Erkoç u tanýmaktan dolayý çok mutluyuz. orum, Ethem Erkoç gibi bir deðere sahip olduðu için çok þanslý. Gönül dostu Ethem Erkoç a uzun ömürler diliyorum. DAVRANIÞLA RIYLA ÖRNEK OLDU KIYÞAD mensuplarý dün gazetemiz Hakimiyet i ziyaret ettiler. Programda kürsüye gelen AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Ethem Erkoç un sakin tabiatlý bir eðitimci olduðunu söyledi. Erkoç un davranýþlarýyla öðrencilerine örnek Ethem Erkoç un orum un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðu vurgulandý.

12 12 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Eker den Tufan Köse ye cevap: Biz bu oyunu bozarýz Recep Mebet orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Mustafa Eker, CHP orum Milletvekili Tufan Köse nin Meclis kürsüsünden de dile getirdiði iddialara cevap verdi. Köylere yapýlan yatýrýmlarda hiç bir þekilde ayrým yapýlmadýðýnýn altýný çizen Eker, iddialara tepki göstererek Biz bu oyunu bozarýz dedi. orum un 725 köyü bulunduðunu hatýrlatan Eker, Bu köylerin tamamý bizim köyümüz ve bu insanlarýn tamamý bizim insanýmýz. Bugüne kadar köylerimize hiçbir zaman oy kaygýsýyla bakmadýk ve ayrým yapmadýk. ünkü biz insanlarý Yaratan dan ötürü sevdik diye konuþtu. Birileri bazý köy Mustafa Eker, CHP orum Milletvekili Tufan Köse nin iddialarýna cevap verdi. isimleri üzerinden yapýlmaya devam da borçlanma sayesinde çeþitli iddialarýný dile edeceðini sözlerine yüzde 5 lerden yüzde getiriyor diyen Eker, ekledi. 33 lere çýktýðýný söyleköylerin ihtiyaçlarýnýn di. Kilit taþýndan yarar YATIRIM ÝÝN tek tek giderildiðini ve lanan nüfus oranýný BORLANMAMIZ bu süreçte hiçbir þekilde yüzde 50 ye çýkarmayý GEREK ayrým yapýlmadýðýný hedeflediklerini anlatan Ýl Genel Meclisi söyledi. Eker, o nedenle Baþkaný Mustafa Eker, 2013 ün Kilit taþý Yýlý Köylerin Özel Ýdare yatýrýmlarýnilan edildiðini kaydetti. ihtiyaçlarýnýn Ankara ya da kullanýlmak üzere taþýnmasýnýn geçmiþ Yol yatýrýmlarýnýn borçlanmaya gidiledönemlerde kalan bir da hýzla süreceðini ceðinin sinyalini verdi. alýþkanlýk olduðunu belirten Eker, onarým Hizmet için vurgulayan Eker, Ýl bekleyen grup yollarýnborçlanmamýz gerekiygenel Meclisi nde da da çalýþma yapacakor diyen Mustafa Eker, gündeme getirilen tüm larýný ifade etti. hedeflenen yatýrýmlarýn problemlerin yerinde YÜRÜYÜÞ PROhayata geçmesi için çözüm bulduðunu GRAMI NETLEÞTÝ kaynaða ihtiyaç kaydetti. olduðunu vurguladý. Ýl Genel Hiç kimse bizi Meclisi nin 6 Nisan Bugüne kadar bölmeye ve aramýza 2013 Cumartesi günü yapýlan borçlanmalarla nifak sokmaya düzenlemeyi planladýðý sulama alanýnda önemli çalýþamaz diyen Eker, Hitit Yolu Yürüyüþü yatýrýmlarýn hayata yatýrým hizmetlerinin etkinliði programý geçtiðini hatýrlatan eþit bir þekilde netleþti. Eker, kilit taþý oranýnýn Karahacip Beldesi nden baþlayacak Þapinuva ve Ýncesu yu da içine alacak yürüyüþ ve gezi planý dün Ýl Genel Meclisi üyelerine daðýtýldý. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer in orum da sportif aktiviteler konulu sunumuyla devam eden toplantýda ayrýca Sungurlu nun Cevheri Köyü nde yapýmý tasarlanan akaryakýt ve LPG istasyonu imar planý görüþüldü. KONAKLI ve SEYDÝM E YATIRIM DESTEÐÝ Mecitözü nün Elmapýnar ve Konaç köylerine ait ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda Plan Bütçe Komisyonu nun Konaklý ve Seydim Beldeleri ile ilgili hazýrladýðý yatýrým planlarý ve destek konusu ele alýndý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat te gerçekleþecek oturumla devam Sporda tesis var, baþarý yetersiz G ençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer dün Ýl Genel Meclisi toplantýsýna katýlarak orum da Sportif Aktiviteler konulu bir sunum yaptý. Sunumuna orum daki sportif tesisleri ve personel durumunu anlatarak baþlayan Haþim Eðer, evsahipliði yaptýklarý sportif organizasyonlardan da bahsetti. Gençlik Merkezi faaliyetleri, okullarda düzenlenen tanýtýmlar ile gençlik gezilerine deðinen Eðer, Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin sorularýný da cevapladý. Toplantýda söz alan bazý Meclis Üyeleri, sahip olduðu tesis altyapýsýna raðmen orum un beklenen sportif baþarýlarý gösteremediði eleþtirisinde bulunarak nedenlerini sorguladýlar. Dile getirilen eleþtirilere cevap veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eðer ise bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hususunda yoðun bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Eðer, yaptýðý sunumda özetle þu bilgilere yer verdi: ÝMSÝZ SAHA KALMAYACAK orum da sportif tesis anlamýnda geçmiþe oranla büyük bir geliþme kat ettik. Pek çok ilçemizde futbol sahalarýmýzý yenileyerek spor salonlarýmýzý hizmete sunduk yýlýna kadar çimlenmemiþ saha býrakmamayý hedefliyoruz. YÜZME BÝR NUMARA OLDU Tam Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu nun orum da hizmete girmesiyle birlikte Yaz Spor Okullarý nda ilk kez yüzmeye olan ilgi futbol ve basketbolu geride býraktý. SUNGURLU YA YENÝ STAD orum un en büyük ilçelerinden Sungurlu nun çim saha ihtiyacýný karþýlamak için Belediye ile iþbirliðine gittik. Tahsisi gerçekleþtirilen yerde ilçeye standartlara uygun bir çim saha kazandýracaðýz. büyük arzum orum da futbol, basketbol ve hentbol milli takýmlarýnýn müsabaka yapmalarý. orum Belediyesi nin gerçekleþtireceði 15 bin kiþilik stad ve 3 bin 500 kiþilik spor salonu tamamlandýðýnda bunlar hayal deðil. Ayrýca sadece güreþ ve judoda deðil diðer branþlarda da orum dan milli sporcular yetiþmesini arzu ediyorum. Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca ve bazý Ýl Genel Meclisi Üyeleri orum da gerçekleþtirilen sportif faaliyetler ve tesis yatýrýmlarýndaki baþarýlarýndan dolayý Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eðer i kutlayarak sunumu için teþekkür ettiler. ORUM A SPOR ÝÝN 18 BÝN KÝÞÝ GELDÝ sezonunda Federasyon faaliyetlerimize il dýþýndan katýlan toplam sporcu, antrenör ve veli sayýsý 18 bin 357 olarak gerçekleþti. Þehrimize gelen her bir kiþi 2 kilogram leblebi alsa toplamda 36 ton ediyor yýlýnda ev sahipliði yaptýðýmýz organizasyon ve katýlýmcý sayýsýný daha da yukarý taþýma konusunda kararlýyýz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer, Ýl Genel Meclisi nde Recep Mebet H ititevler Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) taþýndý. Daha önce Buhara Caddesi Köþem Apartmaný numara 37 de faaliyet gösteren Hititevler ASM, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hz Ýbrahim Camii inþaatý yaný numara 64 e taþýndý. Aile Hekimi Dr. Arzu Sevinç Þahin, Dr. Öznur Bolat ve Dr. Hasan Hüsülüoðullarý nýn görev yaptýðý Hititevler ASM, yeni yerinde hizmete girdi. Birinci basamak saðlýk hizmetleri alanýnda faaliyet gösteren Hititevler ASM hekimlerinin yeni adreslerinde çalýþmalarýný sürdürdüðü bildirildi. Aile hekimleri yeni adresinde hizmet veriyor. Saðlýk hizmetlerinin yeni adreste sürdürüldüðü belirtildi. Bilgener Eczanesi taþýndý Recep Mebet Dr. Eczacý Emrah Bilgen er in sahibi olduðu Bilgener Eczanesi nin adresi deðiþti. Daha önce Buhara Caddesi Biþkek Kavþaðý numara 50/B de faaliyet gösteren Bilgener Eczanesi, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hititevler Aile Saðlýðý Merkezi karþýsýna taþýndý. Eczanenin, hizmetlerini Hz Ýbrahim Camii inþaatý civarýndaki yeni yerinde sürdürdüðü kaydedildi. Bilgener Eczanesi, Hititevler Aile Saðlýðý Merkezi karþýsýna taþýndý. Abdullah Gümüþ ün cenazesi bugün mekli Tabip Albay Op. Dr. Abdullah Gümüþ ün cenazesi, Abdullah Gümüþ (86) dün tedavi gördüðü Ege Üniversitesi sabah vefat etti. Týp Fakültesi Hastanesi morgundan alýnarak orum a Ali Gilda Gümüþ ün babasý, getirilecek. Osman ve Ali Gümüþ ile Emekli Öðretmenler Mehmet ve Cahit Merhumun cenazesi bugün Gümüþ, Nefise Kalezade ve öðle namazýný müteakiben Bedriye Divarcý, Doktor kýlýnacak cenaze namazýnýn Bünyamin ve Esra Gümüþ ile ardýndan memleketi Oðuzlar Haným Ateþ ve Eczacý Gülþen ilçesinde topraða verilecek. Terlemez in amcasý Abdullah HAKÝMÝYET, Abdullah Gümüþ, geçirdiði rahatsýzlýk Gümüþ e Allah'tan rahmet, kederli Op. Dr. Abdullah Gümüþ ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. sonucu yaþamýný yitirdi. Toplantýda orum da Sportif Aktiviteler konusunda bilgiler verildi. Þükran Karabýyýk hayatýný kaybetti M HAYALÝM ORUM DA MÝLLÝ MA Spor alanýndaki en Hititevler ASM yeni yerinde E ORUMSPOR STADI DEVREDECEK orumspor un Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ndaki 10 yýllýk kullaným süresi bu yýl Aðustos ayýnda sona eriyor. Stadýn iþletme hakký tarafýmýza geçtikten sonra bazý düzenlemeler yapmayý planlýyoruz. Bazý spor kulüplerimizin liglerden çekilmek zorunda kalmasý hepimizi üzüyor. Sabit gelir kaynaðý olmayan kulüplerin ayakta durmasý çok güç. Aile Hekimi Dr. Arzu Sevinç Þahin, Dr. Öznur Bolat ve Dr. Hasan Hüsülüoðullarý nýn görev yaptýðý Hititevler ASM taþýndý. Bazý Meclis Üyeleri eleþtirilerini bazýlarý ise tebriklerini dile getirdiler. erhum Halil Karabýyýk ýn eþi Þükran Karabýyýk (80) vefat etti. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Þube Baþkaný Ertan Karabýyýk, Emekli Öðretmen Erkan Karabýyýk ve Füsun Karabýyýk ýn annesi, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ýn kayýnvalidesi Þükran Karabýyýk geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Edebiyat alanýndaki çalýþmalarýyla da dikkat çeken Karabýyýk ýn vefatý, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boðdu. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Þükran Karabýyýk a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Þükran Karabýyýk

13 ARÞAMBA 3 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 22 - Cemâzil - Evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:21 Þubat 1429 Kasým: NÝSAN Ümmetimin 2 kötü huya yakalanmalarýndan çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasýndan koþmaktýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) VEFAT EDENLER 1- Merhum Emekli Öðretmen Halil KARA- BIYIK' ýn eþi, Emekli Öðretmen Erkan ve Emekli Astsubaylar Derneði Baþkaný Ertan KARABI- YIK' ýn anneleri, Arif ORBACIOÐLU'nun kayýnvalidesi; Þükran KARABIYIK. 2- Karapürçek Köyü' nden gelme, Öðretmen Emrah ve Efe ASUTAY'ýn babalarý, Galip ÝA- ÐASI ve Uður AYIR' ýn kayýnpederi, Vergi Dairesinden emekli; Hasan ASUTAY. 3- Ovasaray Köyü'nden Dursun KARATAÞ' ýn eþi, Recep BÝLGÝN, Nusret KURUAY ve Gazi BOZKURT' un kayýnvalidesi, Nursel ve Fatma KARATAÞ' ýn anneleri, imento Fabrikasýndan emekli Mustafa ACI'nýn ablasý, Hayrettin ve Adnan ACI'nýn halalarý; Sebiha KARATAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mesnevi'nin ilk on sekiz beyti: Dinle ney'den duy neler söyler sana, Derdi vardýr ayrýlýklardan yana: "Kestiler sazlýk içinden, der, beni; Dinler, aðlar: Hem kadýn, hem er beni. Göðsü, göz göz ayrýlýk delsin de bir, Sen o gün benden iþit özlem nedir. Her kim aslýndan uzak düþsün:arar; Asl'a dönmek için bir uygun gün arar. Dost'a kâh yoldaþ olup, kâh düþmana, Ýnleyip sesler duyurdum her yana. Dost olur-zannýnca- her insan bana, Sýrlarým gel gör ki meçhuldür ona. Sýrlarým olmaz iniltimden uzak Her göz etmez fark, iþitmez her kulak. Saklý olmaz birbirinden can ve ten, Caný görmek için izin yok bil ki sen. Bir ateþtir, yel deðildir ney sesi; Kim ateþsizdir: Yok olsun böylesi. Sevgiden aðlar eðer aðlarsa ney, Sevgiden çaðlar eðer aðlarsa mey.. Ney o þeydir: Perde yýrtýp perdesi, Dost edinmiþ dosta hasret herkesi. Hem devadýr ney denen þey hem zehir, Bir bulunmaz arkadaþtýr: Hemfikir. Anlatýr ney: Aþký Mecnun'un nedir, Kanlý bir yoldan haber vermektedir. Müþteri ancak kulak: Söz satsa dil, Ancak âþýk akla mahrem, böyle bil. Derdimizden gün zamansýz dolmada, Her yanýþ bir günle yoldaþ olmada. "Geçti gün" der, etmeyiz yersiz keder; Var ol, ey sen tertemiz insan! Yeter. Yurdudur engin: Balýk kanmaz suya, Rýzýk eðer eksikse: Gün olsun mu ya! Anadolu da dört veli dört tarîk 10 Ethem ERKO net Anlamaz olgun adamdan, ham adam; Söz hem az hem öz gerektir vesselam. (Mesnevi-Kendi vezniyle manzum tercüme- Dr. Abdullah Öztemiz Hacýtahiroðlu, Ötüken yayýnevi, 1972, Ýstanbul) Sh:31-32 Mevlevilik: Mevlevilik/Mevleviyye, Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye nispet edilen tarikattýr. Tarikatýn piri olarak Mevlana kabul edilse de ilk tarikatlaþma faaliyetlerini baþlatan, halifesi Hüsamettin elebi deðil de 1292 yýlýnda irþat makamýna oturan Sultan Veled'dir. Sultan Veled döneminde Mevlevilik, hem sistemleþmiþ hem de Anadolu'nun pek çok kentinde zaviyeler kurulmuþtur. Bundan sonra Mevlevilik, "çelebi" unvanýyla anýlan ve Mevlana soyuna mensup olan þeyhler tarafýndan temsil edilmeye baþlanmýþ, özellikle Konya merkezinde bulunan dergah, mutlaka çelebiler tarafýndan yönetilmiþtir. Mevleviler, kuruluþlarýndan beri günün idari ve siyasi yapýsýyla mücadeleden hep uzak durmuþlardýr. Bu nedenle her dönemde Mevlivihaneler, devlet erkaný tarafýndan saygý ve himaye görmüþlerdir. Mevlevihane, Mevlevi tarikatýna mensup tekkelere verilen addýr. Mevlevihanelerin baþýndaki þeyhler, çelebinin verdiði meþihat veya icazetnamelerle göreve baþlarlardý. Konya'daki Mevlevihaneye "Pir evi" ve "âsitâne-i âliye" denilirdi. Osmanlý coðrafyasýnýn her yerinde Mevlevihane ve Mevlevi derviþleri vardý. Bu Mevlevi tekkelerinde semanýn yaný sýra Mesnevi dersleri de yapýlýrdý. Mevlana'nýn yolu; þeyhlik ve derviþlik, müritlik ve muratlýk yolu deðil, aþk yoludur. Bu nedenle Mevleviliðin temeli; cezbe, aþk, sema ve safadýr derler. Sema, Sultan Veled zamanýndan beri Mevleviliðin ayin erkanýndan biri olarak kabul edilir. Anlýnda sema, ney dinleyerek bir ahenk ve intizam içinde dönmektir. Asýrlar geçtikçe sistemleþmiþ ve büsbütün bedii bir hal almýþtýr. Sema, Mevlevihanenin en geniþ bölümü olan Semahanede icra edilirdi. Semaya salavatla ve nât dinleyerek oturarak baþlanýrdý. Ney, rebap, kudüm gibi çeþitli musiki aletleri eþliðinde ayakta devam edilirdi. Her tarikatta olduðu gibi Mevlevi tarikatýna giriþin de bir usul ve adabý vardýr. Tarikata girmek isteyenlere bu iþin çok ciddi ve çileli bir yol olduðu, verilecek görevleri itirazsýz yapmasý gerektiði, burada itaat ve riayetin þart olduðu, beþ vakit namazý eksiksiz icra etmesi ve þer'i emirlere uyup yasaklardan kaçýnmaya dikkat etmesi gerektiði hatýrlatýlýr. Bunun sonunda tarikata girmeye karar veren talip ile þeyh arasýnda, diðer tarikatlarda olduðu gibi tövbe ile baþlayýp intisap için bir biat merasimi gerçekleþirdi. Mevlevilik, sadece sema ve zikirden ibaret deðildir. Mevlevihanelerde edep eðitimi verilir. Derviþlere mutlaka bir meslek sahibi olmalarý öðütlenir. Hat, tezhip, musiki, edebiyat gibi güzel sanatlarla ilgilenmeleri teþvik edilirdi. Bu nedenle Mevleviler arasýndan bu sahalarda yetiþmiþ pek çok üstat tanýnmaktadýr. Mevlevilik, bu yönüyle de diðer tarikatlardan çok farklý karakter taþýr. orum'da Mevlevilik ve Mevlevihane: Osmanlý Devleti'nin ilk dönemlerinde Mevlevilik, Amasya'ya kadar ulaþmýþ ve orada Mevlevihane kurulmuþtur. Buna raðmen orum Mevlevihanesi'yle ilgili en eski kayýt, 853 numaralý 1576 tarihli Rum Evkaf Defterinde geçmektedir. Bu ilk mekanda tarikat faaliyetleri bir süre devam etmiþ, bir takým tamirlerden sonra 1863 yýlýnda medresenin yanýnda kendisine yer bulabilmiþtir. Önceleri Kýrklar Medresesi'nin (Tanyeri Ýlkokulu) yanýnda bulunan Mevlevihane, daha sonra Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokaktaki yeni yerine taþýnmýþtýr. Burasý daha önce Pamukçu Ömerzade Tekyesi olarak anýlýrdý. Madanzade Müftü Hacý Hilmi Efendi tarafýndan satýn alýnarak Mevlevihaneye tahsis edilmiþtir. Ali Ýzzet Efendi'nin verdiði malumata göre Mevlevihane'nin kubbeli ve dört sandukanýn bulunduðu yere ilaveten Cami'ye bitiþik haldeki hazirede Þeyh Mehmet Babanýn ve altý halifesinin, mescidin mihrap kýsmýnda da Yusuf Bahri Efendi'nin halifesi Hacý Ali Baba'nýn mezarý bulunmaktadýr. Bilinen ilk Mevlevi dedesi, 1731 yýlýnda Mevlevihane Babasý olarak tanýnan Þeyh Hüseyin'dir. Onu Þeyh Ebubekir izlemiþtir. 1855'lerde Konyalý Seyyid Mustafa Baba, Mevlevihane postniþinliðine oturmuþ ve vefatýndan sonra 1863'de önce Seyit Ömer Feyzi, ardýndan da Þeyh Mehmet Ýzzet Dede postniþin olarak görev yapmýþtýr. Mevlevihanenin bilinen son Mevlevi þeyhi, Hüsamedin Dede'dir yýlýndan tekke ve zaviyelerin kapatýldýðý tarihe kadar görev yapmýþtýr. Sonrasýnda Mevlevihane kýsmý ayrýlmak kaydýyla diðer kýsýmlar, þahýslara satýlmýþtýr. Mevlevihane de seksenli yýllarda þahýslar tarafýndan tamir ettirilmiþtir. Þu anda kapalý tutulmaktadýr. Kentimizde þu anda Mevlevi olarak intisaplý kimse bilinmese de Mevlana Celaleddin Rumi, herkes tarafýndan sevilmekte olup Mevlana Ýhtifalleri ve ayin-i sema büyük bir huþu ile izlenmektedir. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 90,17 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Ýçkili Haller 8 Ve, bir gün üstad: "Kardeþim kimsenin görünüþüne bakýp hüküm verme" der. Bir hadisede Tokat'ýn Turhal ilçesinde yaþanýr. Mahkemeden Nur Talebeleri ve Risale-i Nurlar beraat etmiþtir. Mahalli gazetede bunun neþrini isterler fakat gazete bu kararý haber yapmaz. Sonra istiþare ederler, matbaada bastýrýp daðýtmak isterler. Bu defada matbaalar basmak istemezler. Son olarak ümitsiz olarak ayyaþ Demokrat bir matbaacýya giderler. "Hemþerim bu beraat kararýný basar mýsýn?" "Neymiþ o?" "Risale-i Nurlarýn beraat kararý," "Olur basarým" der. Ve basar, altýna da matbaanýn ismini yazar. Nur talebeleri bu metni bütün ilçeye daðýtýrlar. Ve savcýlýk harekete geçer ve bütün Nur talebeleri sorguya alýnýr. Komiser herkesi sorguladýktan sonra, belgeyi basan matbaacýya sorar: "Neden bastýn bunu sen söyle bakalým." Daha sarhoþluðun eseri üzerinde olan ve ayakta zor duran matbaacý: "Parayla deðilmi, neden basmayayým?" Komiser tekrar sorar: "Yoksa sende Nurcumusun?" "Evet bende nurcuyum." "Haydi lan sen de, içen adam nurcu olur mu?" "Bende içen nurcuyum iþte" der. Ýþin ciddiyeti daðýlmýþtýr. Karakol kahkahaya boðulmuþtur. Ýþte buna benzer bir çok sarhoþ halleri yaþanmýþtýr. Demokrat Parti kurulup il ve ilçe teþkilatlarý oluþturulurken kimse cesaret edemezken, bir çok yönetim kurullarý ve üyeler sarhoþ ve kabadayýlardan oluþmuþtur. Ve o "aslan demokratler" Halk Partisi ne kök söktürmüþlerdir. (Son) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER GÖKMEN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI ALTI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ARÞISI ARASINDA) ,57 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Ý Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý çýktý skilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý basýldý. Kitap içeriðinde Külliyenin mimari özelliklerinin yanýnda emekli vaiz, araþtýrmacý yazar Ahmet Hamdi Ertekin ve Atýf Hoca nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'in farklý bakýþ açýsýyla kaleme aldýklarý deðerlendirmeleri bulunuyor. Ayrýca kitap, Ýskilipli Atýf Hoca nýn memleketinden çýkan ilk yayýn olmasý dolayýsýyla da özel önem taþýyor. Tasarýmý, zengin içeriði ve baskýsý ile büyük ilgi gören kitapta bu güne kadar yayýnlanmamýþ, aileden temin edilen belge ve fotoðraflar da yer alýyor. Kitap, Ýskilip Belediyesi nden ücretsiz temin edilebilecek. mesinin gerekliliðine inanýyorum. Yaz, kýþ, gece, gündüz demeden tamamlanan Külliyenin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum. Ahmet Hamdi Ertekin ise önsözünde; Esirgeyen, Baðýþlayan Allah'ýn adýyla Merhum Ýskilipli Âtýf Hocamýz hakkýnda pek çok yazý ve kitap yayýnlanmýþtýr. Hocamýzý halkýmýza daha iyi tanýtabilmek için az ve öz bilgiye ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu kitap bu maksatla hazýrlanmýþtýr. Merhum Hocamýzýn hayatý hakkýnda özet bilgi verildikten sonra eserleri ana hatlarýyla anlatýlmýþ, kitaplarýndan ikisinin orijiýskilip Belediye nal kapaklarýnýn fotokobaþkaný Numan Sezer, kipisi konulmuþ ve karþýtabýn sunuþ yazýsýnda þunsýn da, Türkçesi verillarý söyledi; miþtir. Deðerli OkuyucuAyrýca Hocamýzýn lar; hatýrasýný canlý tutmak Geçmiþten günümüiçin Toyhane köyüne zize ilçemiz, Ýskilipli Atýf yaret maksadýyla gelen Hoca ile anýla gelmiþtir. Hanýmýna yazdýðý bir Kabri bulunduktan sonra mektubun baþýndan ve vefa ve tarihi borcumuzu sonunda birer pasajýn foödemek bize nasip olmuþtokopisi ile, onlarýn tur. Merhum hocamýz adýtürkçesi ilave edilmiþtir. na bu kitapta ayrýntýlarý ile Hocamýzýn Anýt görüp okuyabileceðiniz Ahmet Hamdi Ertekin ve Atýf Hoca nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'in farklý bakýþ Mezarý hakkýndaki bilgi Ýskilipli Atýf Hoca Anýt açýsýyla kaleme aldýklarý deðerlendirmeleri bulunuyor. ve resimlerle kitap son Mezar ve Külliyesi örnek bulmaktadýr. bir proje ile inþa edilmiþ, Bu kitabýn yayýnlanmasýný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Sayýn ziyarete açýlmýþtýr. Numan Sezer e ve Basýn ve Halklar Ýliþkiler Müdürü Þaban Balcý ve Anýt Mezar ve Külliyenin tanýtýmý için hazýrlanmýþ bu kitapta ekibine Ýskilip halký adýna teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar diayný zamanda bu güne kadar hiçbir yerde yayýnlanmamýþ belge, bilgi lerim. dedi. ve fotoðraflarý da görme imkânýmýz olacaktýr. Kitabýn arka kapak yazýsýný yazan Ahmet Faruk Ýmal de, þöyle Kitabýn hazýrlanmasýnda araþtýrmacý yazar, emekli vaizimiz A. yazdý; Hamdi Ertekin yýllardýr kürsüde dile getirdiði hocamýzý yazýya akta Anýt Mezar ve Numan Sezer'in Vefasý: rarak gelecek nesile önemli bir eser býrakmýþtýr. Anýt mezarýn bu günkü durumunu ise, bütün maddi ve manevi Diðer yandan merhum hocamýzýn torunu Ahmet Faruk Ýmal karyükleri üzerine alýp, sonuna kadar býkmadan usanmadan sahip çýkan deþimiz de bilgi, belge, fotoðraf desteðinde bulunmuþ, aileden biri Ýskilip Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e borçluyuz. Sezer, Mimar olarak önemli bir yazýyý kaleme almýþ ve kitabýn içeriðini zenginleþmehmet Ýþçi'nin derin anlamlar içeren projesini, gece gündüz demetirmiþtir. Ailede bulunan fotoðraf, bilgi ve belgeleri bu kitapta payladen bizzat takip ederek son halini almasýný saðladý. þarak Ýskilipli Atýf Hoca hakkýnda araþtýrma yapanlara yeni bir kapý aralamýþtýr. Numan Sezer, Ýskilip için, kendisi için ve daha önemlisi bütün mazlumlar için vefa abidesi, iftihar vesilesi bir eser býrakmýþtýr. Bu Mütevazý bir proje ile derin anlamlar içeren Anýt Mezar ve Külgünkü nesil ve gelecek kuþaklar kendisini hayýrla yad edecektir. Bu liyemize ülkemizin her köþesinden ziyaretçi gelmekte ve dua etmekeser Numan Sezer'in yaný sýra burada adýný sayamadýðýmýz, daha birtedirler. çok vefalý insanýn emeði ve inancý ile vücut buldu. Yapýmý bize nasip olan bu eserimizi tüm halkýmýzýn ziyaret et- Sokak ortasýnda çýkan býçaklý kavga, 1 ölü orum'da sokak ortasýnda meydana gelen býçaklý kavgada bir kiþi öldü. Olay Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarýnda eskiye dayalý husumet bulunan H. K. (20) ile A.D. (21) cadde üzerinde karþýlaþtý. Tartýþma ile baþlayan kavgada A.D. üzerinde bulundurduðu ekmek býçaðý ile H.K.'yi býçakladý. Bir kaç yerinden býçak darbesi alan genç çevrede bulunan bir dükkana sýðýndý. Dükkan sahibi olayý görünce 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptýktan sonra ambulansla H.K.'yi Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen H.K. kurtarýlamadý. Bu arada olay yerine gelen Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri çevredeki vatandaþlardan aldýðý bilgilerle A.D.'yi þehir dýþýna kaçmak üzereyken yakaladý. Sorguya alýnan A.D.'nin H.K.'yi býçakladýðýný itiraf ettiði öðrenildi. (Cihan) Kýnýklý ya teþekkür belgesi T ürkiye Emekliler Derneði üyesi Bekir Yalkan, diðer üyelerle birlikte Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret ederek teþekkür belgesi verdi. Geçtiðimiz günlerde þehit aileleri, gaziler ve Emekliler Derneði üyeleri için düzenlenen Bursa ve anakkale gezileri için Baþkan Kýnýklý ya teþekkür eden Yalkan, kendilerine saðlanan bu imkândan dolayý oldukça mutlu olduklarýný belirterek Kýnýklý ya teþekkür belgesi verdi. Kýnýklý, ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade ederek, Bursa, anakkale ve Gelibolu Geçtiðimiz günlerde þehit aileleri, gaziler ve Emekliler Derneði üyeleri için anakkale gezisi düzenlenmiþti. Yarýmadasý gezi programýný baþarý ile tamamladýk. Bu konuda bizlere desteðini esirgemeyen Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ye, Kül- tür ve Eðitim Müdürü Sayýn Mustafa Ercan a ve diðer görevli arkadaþlarýmýza ve bizi rahat bir ortamda götürüp getiren Þahinoðlu Grup Turizm Þirketi personeline, gözümüz kulaðýmýz olan yerel basýn ve yayýn kuruluþlarýmýz olan medyaya gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ederiz. diye konuþtu. HÝTÝTSÝAD finansal bütçeleme eðitimi verdi H itit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan iþ adamlarý ve firma bünyelerinde bulunan çalýþanlara yönelik Finansal Bütçeleme Eðitimi verildi. HÝTÝTSÝAD Konferans nda düzenlenen eðitimi Bank Asya Müdür Yardýmcýsý Ahmet Sarý verdi. Eðitimde yaptýðý konuþmasýnda finansal analizin, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasýndaki baðlantýnýn kurulmasý, ölçümlerin yapýlmasý ve yorumlanmasý faaliyetlerini kapsadýðýný söyleyen Sarý, faaliyet baþa baþ analizi, satýþ geliri, maliyet ve kâr arasýndaki iliþkileri inceleyen analitik bir yöntem olduðunu dile getirdi. Sarý, Faaliyet baþa baþ noktasý, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eþit olduðu noktadýr. Finansal planlama, iþletmelerin faaliyeti sýrasýnda ortaya çýkacak her türlü fon giriþ ve çýkýþlarýnýn önceden bir programa baðlanmasýdýr. Nakit giriþ ve çýkýþlarýnýn hem tutar hem de zaman açýsýndan uyumlaþtýrýlmasýdýr. Finansal planlamanýn amacý, optimal likiditenin ve genel finansman dengesinin o l u þ t u r u l m a s ý d ý r. Amaçlar ve geleceðe yönelik hedefler, kantitatif hale dönüþtürülür ve faaliyetlerin deðerlenmesinde, kontrolünde kullanýlacak standartlarýn belirlenmesini saðlar. dedi. Semineri Bank Asya Müdür Yardýmcýsý Ahmet Sarý verdi HÝTÝTSÝAD tarafýndan Finansal Bütçeleme Eðitimi verildi. Öncül ün yeni kitabý çýktý orum aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan konferans düzenlenecek. Hadislerin Hayatýmýzdaki Yeri orumlu yazar ve fotoðraf sanatçýsý Abdullah orum aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen haftalýk konferanslar serisinin bu haftaki konuðu Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý olacak. Canlý, Hadislerin Hayatýmýzdaki Yeri adlý bir konferans verecek. Konferans bugün saat 19:30 da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans nda gerçekleþtirilecek. Türkiye Emekliler Derneði üyesi Bekir Yalkan, diðer üyelerle birlikte Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret ederek teþekkür belgesi verdi. Aðýr yaralanan genç hastanede hayatýný kaybetti. Agâh Öncül ün, Foto-Mak-Âlem adlý yeni kitabý yayýnlandý. Sokak Kitaplarý Yayýncýlýk tan çýkan ve fotoðrafla yazýnýn bir araya geldiði kitapta, okuyucularýn Merkezde enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada orum merkezde enerji kesintisi yapýlacaðý belirtildi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 08:00-15:00 saatleri arasýnda Bahçelievler 1. Cadde nin bir kýsmý, Bahçelievler 2. Cadde nin bir kýsmý, amlýk Caddesi bir kýsmý, ve Bahçelievler 7. Sokak bir kýsmýna elektrik verilemeyecek. fotoðraflardaki arka öyküleri de görmesi saðlanmaya çalýþýldý. Öncül, kitabýn önsözünde, fotoðrafýn çevresinde sürekli, bir þekilde yýllardýr yer alan ve her fýrsatta sergi, gösteri, söyleþi, makale gibi üretimlerde bulunan ve hazýrlýklarýnda olan, bu arada da ayný yolda yürüyenleri de takip etmeye çalýþan bir fotoðrafçý olarak, hedefinin belirli aralýklarda benzeri kitaplarý yayýnlamak Abdullah Agâh Öncül ün, Foto-MakÂlem adlý yeni kitabý yayýnlandý.

15 ARÞAMBA 3 NÝSAN Türkeþ için mevlit HP Ýl Baþkanlýðý, M merhum lider Alparslan Türkeþ in ölüm yýldönümü nedneiyle mevlit okutacak. Yarýn yatsý namazý öncesinde düzenlenecek mevlit programýna tüm orum halký davet edildi. Gönül elçileri sevindirdi Alparslan Türkeþ ehmetçik Anadolu Lisesi Möðretmen ve öðrencilerinden oluþan gönül elçileri, orum Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu nu ziyaret ettiler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Ebru Kayahan, Adnan Tekiner ve Matematik Öðretmeni Türkan Deliçay gözetiminde yapýlan ziyarette gönül elçileri, Kütüphanecilik Kulübü Danýþman Öðretmeni Ümmügül Avcu ve kulüpte görev alan öðrencilerin sosyal faaliyet kapsamýnda kendi aralarýnda topladýklarý hediyeleri Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu na hediye ettiler. Ziyarete katýlan öðrenciler, sýnýflarý tek tek gezerek, yanlarýnda getirdikleri hediyeleri vererek kendilerinden yaþça küçük öðrencileri sevindirdiler. Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Müdürü Vahap Sönmez, Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda okullarýna ziyarette bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti. Gönül elçileri, orum Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu nu ziyaret ettiler. PYBS süresi uzadý M illi Eðitim Bakanlýðý, Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) baþvuru süresini uzattý. Bakanlýðýn, merkezi sistem sýnavlarý kapsamýnda düzenlendiði Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý baþvurusu 11 Mart 2013 tarihinde baþladý. Baþvurulan 22 Mart 2013 tarihinde sona erdi. Öðrenci velilerinden ve okul yöneticilerinden gelen talepleri inceleyen bakan- lýk, baþvuru süreci içinde PYBS kayýt/onay iþlemlerini tamamlayamayan okul yönetimlerinin olduðunu tespit etti. Bunun üzerine sözkonusu sýnava baþvuru iþlemlerini zamanýnda gerçekleþtirmeyen öðrencilerin maðduriyet yaþamamalarý için Nisan 2013 tarihleri arasýnda mesai bitimine kadar ek baþvuru süresi verildi. orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat H Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi, Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji baþlýklý bir panel düzenleyecek. Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji Y eþiller ve Sol Gelecek Partisi, Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji baþlýklý bir panel düzenleyecek. Moderatör Oya Yaðcý baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek panele konuþmacý olarak Türkiye evre Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Tanay Sýktý Uyar, Þehir Planlama Uzmaný YSGP MYK Üyesi Ýkbal Polat katýlacak. Panel, 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 13:00 de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans nda yapýlacak. Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Ýl Eþ Sözcüsü Süleyman Kamýþlý, panele tüm orum halkýný davet etti. itit Söyleþi Günleri, orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat konulu söyleþi ile devam edecek. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek moderatörlüðünde düzenlenecek söyleþiye, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemanlarý Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya ve Öðretim Görevlisi Ali Ilýca panelist olarak katýlacak. Program, yarýn saat 14:00 de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans nda yapýlacak. kullanýlýyor. Bu kartlarla görüþme yaparken ''0811'' ile baþlayan numara tuþlandýktan sonra kartýn þifresi giriliyor ve daha sonra kodu ile aranmak istenen numara tuþlanýyor. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) geçen yýl aldýðý kararla arama kartlarýnýn cep telefonlarýnda da kullanýlmasýna imkan tanýdý. BTK kararýndan sonra mobil iletiþim þirketleri, bu hizmeti vermek için harekete geçti. Arama kartlarýnýn cep telefonlarýnda kullanýmý, ayný sabit telefonlardaki gibi olacak. Tek farký, sabit telefonlarda '0811' ile baþlayan numaralar kullanýlýrken, cep telefonlarý için '0812' ile baþlayan numaralarýn tahsis edilmiþ olmasý. Cepte yeni fýrsatlar S abit hatlar üzerinden ön ödemeli olarak görüþme imkaný sunan arama kartlarý, artýk cep telefonlarýnda da kullanýlacak. Þehirlerarasý, uluslararasý ve cep telefonu görüþmelerinde ''hesaplý çözümler sunan'' arama kartlarý, özellikle askerler, öðrenciler, turistler, Türkiye'de yaþayan yabancýlar ve yurt dýþýnda tanýdýklarý olan kiþiler tarafýndan Gazeteci Harun elik Osmancýklýlar la buluþtu Gazeteci yazar Harun elik, Osmancýk ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. O smancýk Kaymakamlýðý, Osmancýk Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan gazeteci yazar Harun elik'in katýldýðý "Bizi bizden dinleyin" konferansý gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu konferansta Harun elik, özellikle öðrencilere çeþitli tavsiyelerde bulundu. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan gazeteci yazar Harun elik'in katýldýðý "Bizi bizden dinleyin" isimli konferans düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen programa Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, daire müdürleri, öðrencilerle çok sayýda davetli katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda yaklaþýk olarak iki saatlik bir sohbet programý sunan elik, gazetecilik hayatýnda yaþadýðý anýlarýyla süslediði programýnda öðrencilere de çeþitli tavsiyelerde bulundu. Dünyada bütün insanlarýn ayný görünmesinin mümkün olmadýðýný ifade eden elik, her insanýnýn kendine özgü düþünceleriyle birlikte çeþitli özellikleri olduðunu kaydetti. Dünyada iyi ve kötü olmak üzere iki çeþit insan grubunun olduðuna dikkat çeken elik, en önemli felsefenin ise insanlar arasý hoþgörü olduðunu belirtti. elik konferans sonunda kitap Gazeteci yazar Harun elik imzaladý. elik, konferanstan sonraki gün ise Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn eþliðinde Osmancýk Ýlçesi'ni gezerek kenti tarihi ve kültürel deðerleri hakkýnda bilgi aldý. "Bizi bizden dinleyin" konferansý gerçekleþtirildi. Bu Benim Eserim de yarýþacaklar smancýk Atatürk Ortaokulu O öðrencileri, TÜBÝTAK ve Milli Eðitim Bakanlýðý nýn ortaklaþa düzenlediði Bu Benim Eserim proje yarýþmasýna katýldý. Matematik öðretmenleri rehberliðinde 8. sýnýf öðrencileri Tuðba Adla ve Aylin Ýbiþ in hazýrladýðý Dörtgen Yerine Altýgen Kutular isimli Matematik projesi Ankara bölgesinde ilk 80 eser arasýnda yer aldý. Atatürk Ortaokulu 8. sýnýf Matematik ve Fen Bilimleri kategorisinde Dörtgen Yerine Altýgen Kutular isimli Matematik projesiyle Nisan 2013 tarihinde düzenlenecek bölge sergisinde orum u temsil edecek. Osmancýk Atatürk Ortaokulu öðrencilerinin projesi yarýþacak.

16 16 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 orum da önüne çýkan yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücü otomobiliyle orta refüjde bulunan elektrik direðine çarptý. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle Bahabey Caddesi'nden þehir merkezine Sürücü otomobiliyle orta refüjde bulunan elektrik direðine çarptý. Yayadan kaçtý direðe çarptý seyir halinde olan Sadýk Y. (73), aniden önüne çýkan yayaya çarpmamak için manevra yaptý. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çýkan otomobil önce orta refüje ardýndan elektrik direðine çarptý. arpmanýn etkisiyle elektrik direði yýkýlma noktasýna gelirken, sürücü Yýlmaz ve yanýnda bulunan Satýlmýþ K. da (18) yaralandý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) YOLA PARKE TAÞI DÖÞEME ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR ORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ orum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4.Grup parke taþý döþeme yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ORUM MERKEZ/ORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : orum Merkez-Alaca ve Sungurlu Ýlçelerine baðlý 13 köyde c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad.No:179 ORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 1 - Kamyon (4 adet) 2 - Vibrasyonlu Kompaktör (1 adet) 3 - Kepçe (1 adet) 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A Grubu V.Grup Karayolu Ýþleri (Altyapý+Üstyapý) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði - Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý orum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar orum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 (Basýn: 279) Resmi ilanlar: de (Bana bu yazýyý bir dost göndermiþ. Okudum hoþuma gitti. Paylaþmak için yazarýnýn hayatýný da vererek yayýnlýyorum. (Abdulkadir Ozulu) Giordano Bruno (16. asýr Ýtalyan düþünürü) 16. asýr Latin düþünürü Giordano Bruno. ARALIK 1548 Ýtalya doðumlu bilim adamý, rahip, filozof. Kilisenin dogmatik görüþlerine karþý bilimi savunduðu için (Kopernik'in "evren sonsuzdur" anlayýþý) rahiplik mesleðinden ayrýlmak zorunda kalmýþtýr. Rahiplik mesleðinden ayrýlmasý sonrasýnda Ýtalya'dan da ayrýlmak zorunda kalýnca Avrupa'yý dolaþýp bazý üniversitelerde kürsülerin baþýna geçmiþ, eðitim vermiþtir. Ama hem Ýtalya'daki geçmiþi, hem de üniversitelerin bile onun görüþlerine hazýr olmayýþý sebebiyle belli bir yerde kalamamýþ, sonuçta tüm Avrupa'yý dolaþmak zorunda býrakýlmýþtýr de döndüðü Ýtalya da bir soylunun suçlamasý üzerine (Ýsa ya hakaret ettiðine iliþkin bir suçlama bu) engizisyon mahkemesince yargýlanýp hapse atýlmýþtýr. Tam sekiz yýl boyunca Engizisyon Mahkemesi'nin türlü iþkencelerine maruz kalmýþ, yine de görüþlerini ve kitaplarýný reddederek engizisyonca baðýþlanmayý kabul etmemiþtir. 17 Þubat 1600 de Campo dei Fiori de (içekler Meydaný'nda) önce dili kesilmiþ, ardýndan da yakýlarak öldürülmüþtür. Onun günümüze kadar gelen "ÝKÝ ÞEY" hakkýndaki sözleri deðerlerinden hiçbir þey kaybetmemiþtir! Hatýrlayalým! * Ýki þey 'Kalitesiz Ýnsan'ýn özelliðidir: 1- Þikayetçilik 2- Dedikodu * Ýki þey çözümsüz görünen problemleri bile çözer: 1- Bakýþ açýsýný deðiþtirmek 2- Karþýndakinin yerine kendini koyabilmek SIFIR oranlý Emlak Vergisi avantajý, milyonlarca emekli, ev hanýmý, iþsiz ve engelli vatandaþlarýmýzýn önemli bir kýsmýný yakýndan ilgilendiriyor. ok kiþinin farkýnda olmadýðý bu avantajdan yararlanabilmek için bazý koþullar aranýyor. KÝMLER YARARLANABÝLÝYOR? 1.Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarýndan, örneðin SSK (4/a), Bað-Kur (4/b) ve TC Emekli Sandýðý'ndan (4/c) aldýklarý emekli aylýðýndan ibaret olanlar ile bunlarýn dul ve yetimleri, 2.Hiç bir geliri olmayan ev hanýmlarý ve iþsizler, 3.Gaziler, 4.Engelliler, 5.Þehitlerin dul ve yetimleri, "indirimli (sýfýr oranlý) Emlak Vergisi" uygulamasýndan yararlanabiliyorlar. 200 M2 VE TEK KONUT KOÞULU Ýndirimli yani "sýfýr oranlý" Emlak (bina) Vergisi avantajýndan, Türkiye sýnýrlarý içinde; 1.Brüt alaný 200 m2'yi aþmayan, 2.Tek konuta sahip olanlar (intifa hakkýna sahip olunmasý dahil), yararlanabiliyorlar. Emekli eþi ile birlikte 250 m2 eve 1/2 hisseli sahip olan ev hanýmý hissesine 125 m2 isabet etmesine raðmen evin toplam m2'si esas alýndýðý için "sýfýr oranlý" Emlak Vergisi'nden yararlanamaz. BÝLDÝRÝMDE BULUNMAK GEREKÝYOR Konutu nedeniyle, "sýfýr oranlý Emlak Vergisi" avantajýndan yararlanmak isteyenlerden; Hiçbir geliri olmayanlarýn, "Hiçbir Geliri Olmadýðýný Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form" ile "Hiçbir Geliri Olmayanlarýn Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"ni, Emekliler ile bunlarýn dul ve yetimlerinin "Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"u, Gaziler ile þehitlerin dul ve yetimlerinin "Tek Meskeni Olan Þehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form"u, Engellilerin ise "Tek Meskeni Olan Engellilere Ait Ýndirimli Bina Vergisi Formu" ile "Saðlýk Kurulu Raporu"nu ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir. Bildirim formlarý belediyelerden "ücretsiz" olarak temin edilebileceði gibi adresinden de indirilebilir. Söz konusu taahhüt belgesi veya formlarý daha önceki yýllarda vermiþ olup, durumlarýnda deðiþiklik olmayanlarýn, izleyen yýllarda tekrar taahhütname veya form vermeleri gerekmiyor. FAÝZ VE REPO 25 BÝN TL'YÝ GEERSE VERGÝ VAR Emekliler, ev hanýmlarý ve iþsizlerin 2012 yýlýnda 25 bin TL'yi aþan menkul sermaye iradý (mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabý faizi, fon payý geliri vb.) geliri varsa, 2013 yýlýnda sýfýr oranlý Emlak Vergisi'nden yararlanamazlar. Altýndaysa yararlanýrlar (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliði). Bu tutar 2014 yýlý için 26 bin TL olarak uygulanacak. 2013'te satýlan evin Emlak Vergisi'ni kim ödeyecek? Alan kiþi, 1 lira dahi Emlak Vergisi ödemeyecek yýlýnda örneðin ocak ayýnda evini satan Ýbrahim Bey, Mayýs 2013'te ve Kasým 2013'te, sattýðý evin Emlak Vergisi'nin tamamýný ödeyecek! Evi alan Celal Bey ise, 2014 yýlýndan itibaren Emlak Vergisi ödemeye baþlayacak. Emeklinin iki evi varsa biri mi muaf? Hayýr, ikisi de Emlak Vergisi'ne tabi. Bir evi olsaydý, koþullarý taþýmasýna baðlý olarak, Emlak Vergisi ödemeyecekti. 2013'te emekli olan Mahmut Bey için 'sýfýr vergi' 2014'te baþlar Ýki þey Þükrü KIZILOT * Ýki þey yanlýþ yapmaný engeller: 1- Þahýs ve olaylarý akýl ve kalp süzgecinden geçirmek 2- Hak yememek * Ýki þey kiþiyi gözden düþürür: 1- Demagoji (Laf kalabalýðý) 2-Kendini aðýra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek * Ýki þey insaný 'Nitelikli Ýnsan' yapar: 1- Ýradeye hakim Olmak 2- Uyumlu Olmak * Ýki þey 'Ekstra Deðer' katar: 1- Hitabet ve diksiyon eðitimi almak 2- Anlayarak hýzlý okumayý öðrenmek * Ýki þey geri býrakýr: 1- Kararsýzlýk 2- Cesaretsizlik * Ýki þey kaþif yapar: 1- Nitelikli çevre 2- Biraz delilik * Ýki þey ömür boyu boþa kürek çekmemeni saðlar: 1- Baskýn yeteneði bulmak 2- Sevdiðin iþi yapmak * Ýki þey baþarýnýn sýrrýdýr: 1- Ustalardan ustalýðý öðrenmek 2- Kendini güncellemek * Ýki þey baþarýyý mutlulukla beraber yakalamanýn sýrrýdýr: 1- Niyetin saf olmasý 2- Ruhsal farkýndalýk * Ýki þey insaný milyonlarca insandan ayýrýr: 1- Sorunun deðil, çözümün parçasý olmak 2- Hayata ve her þeye yeni (özgün, orijinal, farklý) bakýþ açýsýyla yaklaþabilmek * Ýki þey geliþmeyi engeller: 1- Aþýrýlýk (mübalaða, abartý, ifrat) 2- Felakete odaklanmýþ olmak * Ýki þey çözüm getirir: 1- Tebessüm (gülümseme) 2- Sükut (susmak) * Ýki þeyin deðeri kaybedilince anlaþýlýr: 1- Anne 2- Baba * Ýki þey geri alýnmaz: 1- Geçen zaman 2- Söylenen söz * Ýki þey ulaþmaya deðerdir: 1- Sevgi 2- Bilgi * Ýki þey "hayatta önemli olan her þey" içindir: 1- Nefes alabilmek 2- Nefes verebilmek Sýfýr oranlý Emlak Vergisi avantajý 2013 yýlý içinde emekli olan Mahmut Bey, emekli olduðu yýlýn yani 2013 yýlýnýn Emlak Vergisi'ni ödeyecek. Emekli Mahmut Bey; gerekli koþullarý taþýmasý ve bildirimde bulunmasý halinde, emekli olduðu tarihi izleyen 3 yýldan itibaren, sahip olduðu "bir konut" nedeniyle Emlak Vergisi ödemeyecek. Mahmut Bey 2012 yýlýnda emekli olmuþ olsaydý, 2013 yýlýndan itibaren Emlak Vergisi ödemeyecekti. Emlak Vergisi'nde iki yarým bir tam etmiyor Emlak Vergisi uygulamasýnda; emekli, iþsiz, ev hanýmý ve engelli açýsýndan, iki yarým bir tam etmiyor. ÖRNEK: Emekli Nuri Bey'in 1/2 hisse ile maliki olduðu, her biri 90 m2 iki evi vardýr. Bu durumda Nuri Bey, "sýfýr oranlý" Emlak Vergisi'nden yararlanamaz ve her iki evi için de emlak vergisi öder. Emekli olup çalýþan Ekrem Bey vergi ödeyecek Emekli olduktan sonra, ücretli ya da kendi adýna baðýmsýz olarak çalýþanlar, indirimli "sýfýr oranlý" Emlak Vergisi'nden yararlanamazlar. Bu nedenle, 140 m2'lik bir konutu olan Ekrem Bey, emekli olduktan sonra çalýþtýðý için Emlak Vergisi ödemeye devam edecek. Engellilere özel bir ayrýcalýk Emlak Vergisi uygulamasýnda, engellilerin durumu farklý. Engelliler, emekli olduktan sonra çalýþsalar dahi birden fazla konutlarý olmadýðý takdirde, Emlak Vergisi ödemezler. Engelli bir kiþinin brüt 160 m2 bir evi ve kira aldýðý 10 dükkaný dahi olsa, konutu için Emlak Vergisi ödemez. Evi olan üniversite öðrencisine Emlak Vergisi yok Öðrenciler de hiç bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil olduklarý için 200 m2 yi aþmayan bir evleri varsa, Emlak Vergisi ödemezler. ÖRNEK: Marmara Üniversitesi'nde öðrenci olan Arda'ya, babasýndan 140 m2 bir ev miras kalmýþtýr. Arda bu evde annesi ile birlikte oturmaktadýr. Arda, üniversite öðrencisi olduðu için geliri yoktur. Evi de 200 m2 'nin altýnda olduðundan, Emlak Vergisi ödemeyecektir. Kocasýndan harçlýk alan Fatma Haným'a 'Gelir var' denilemeyecek Emlak Vergisi uygulamasý bakýmýndan ev hanýmlarý, hiç bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil edilir. Brüt alaný 200m2 'yi aþmayan bir evi varsa Emlak Vergisi ödemez. Bu nedenle, Fatma Haným'ýn eþinin çalýþmasý ve mutfak masrafý, evin diðer ihtiyaçlarý ve alýþ veriþ yapmasý için ona düzenli olarak para vermesi, Fatma Haným'ýn "geliri olduðu" anlamýna gelmez (Maliye Bakanlýðý GÝB Ýstanbul Vergi D. Bþk.'nýn tarih ve sayýlý özelgesi ile yapýlan açýklama da bu yöndedir). Sýfýr oranlý Emlak Vergisi için 'evde bizzat oturma' þartý var mý? Ýndirimli Emlak Vergisi uygulamasýndan yararlanabilmek için konutta "bizzat oturma" koþulu aranmýyor. Bu nedenle, sahip olduðu tek konutu kiraya verip, baþka bir konutta kira ile oturanlar da diðer koþullarý taþýmalarý halinde, Emlak Vergisi ödemezler. Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlýðý teblið ile; "indirimli vergi oranýnýn uygulanmasý için konutta "bizzat oturma" koþulu aranmamaktadýr. Bu nedenle, sahip olduklarý tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da þartlarý taþýmalarý kaydýyla, indirimli vergi oranýndan yararlanabilirler" þeklinde açýklama yapmýþtýr (Bkz. 31 Aralýk 2003 tarih ve sayýlý üçüncü mükerrer baský Resmi Gazete'de yayýnlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliði I-3/a bölümü). Yarýn: Emekliler, ev hanýmlarý ve iþsizler ödedikleri emlak vergisini nasýl geri alabilir?

17 orum da çocuk oyunlarý üzerine Geçtiðimiz ay içinde "orum'da ocuk Oyunlarý" üzerine bir panelimiz oldu. Bu panel için hazýrladýðým konuþma metnini panel modaratörü (uzlaþtýrýcý) olarak tamamýný aktarma imkaným olmadý. Dosyamda kalmasýna gönlüm razý olmadý. Paylaþayým istedim. ocuk; ailenin süsü, hayatýn neþesidir. ocukluk, insan ömrünün en güzel zaman kesitidir. ocukluðumuzdaki oyunlarý anýmsadýðýmýzda hafýzalarýmýzda tatlý, þirin ve tadý damakta kalmýþ hatýralar canlanýr. Oyun ve çocuk birbirini tamamlayan vazgeçilmez bir ikilidir. Hatta çocuk demek, oyun demektir, dersek yanýlmýþ olmayýz. Türkçe Sözlüðümüz oyunu þöyle tanýmlýyor: Vakit geçirmeye yarayan, belli kurallarý olan eðlence. Oyun sözcüðünün bu karþýlýðýndan baþka anlamlarý da var. Oyun=kumar. Oyun= þaþkýnlýk uyandýrýcý hüner, hokkabazlýk, cambazlýk. Sahne veya mikrofonda oynanmak için hazýrlanmýþ eser. Bedence ve kafaca yetenekleri geliþtirmek amacýyla yapýlan çevikliðe dayanan her türlü yarýþma. Akdeniz Oyunlarý, Olimpiyat Oyunlarý... Bizim konumuz çocuðun zamanýný dolduran kurallarý olan veya zaman zaman da kurallarý olmayan meþguliyetleri, eðlenceleri. Oyun çocuðu hayata hazýrlayan ona yaþama gücü veren anne sütünden sonra en güçlü olmazsa olmaz bir doyum aracýdýr. Yiyecekler fiziki bünyeyi, oyunlar ise çocuðun ruhunu doyurur. Oyundan mahrumiyet, çocuða verilen en büyük ceza ve bunun sürekliliði ise çocuða yaþatýlacak en büyük kötülüktür. Prof. Dr. Özdemir Nutku "Oyun ocuk Tiyatro" adýyla yayýnladýðý kitabýnda oyun için þunlarý söylüyor. "Oyun kültürün kaynaðýdýr. Ýnsanýn mutlak özgürlüðüdür. Oyun, anlamý ve toplumsal iþlevi olan bir etkinlik biçimidir. eþitli toplumlardaki törelerin, anlayýþlarýn, sözlü gelenekteki kurallarýn kaynaðý da oyundur." Oyun çocuðun en doðal hakkýdýr. ocuða bu hak, yani oyun hakký en son noktasýna kadar saðlanmalýdýr. ocuk oyunla büyümelidir. Oyun, bir uyumdur. Oyun, bir pratiktir. Oyun çocuk için en büyük uðraþtýr. ocuk oyun sayesinde hayat tecrübesi kazanýr, yeteneklerini geliþtirir, kurallara uymayý ve uyumlu hareket etmeyi öðrenir. Ýnsanlýk tarihinin her devresinde çocuklar için oyunlarýn var olduðu bilinen bir gerçektir. Dünyanýn her bir yöresinde çocuklarýn oyun oynadýklarýný görüyoruz. Hatta dünyada oynanan oyunlar üzerine yapýlan araþtýrmalar ve bu konuda yazýlan kitaplarda birbirinden binlerce kilometre mesafelerde ayný oyunlarýn oynandýðýný görüyoruz. Yaþanýlan coðrafyanýn özellikleri, oyunlarýn oluþumunda da etkili oluyor. Oyunlarýn þekilleri ve oyun sözlerinin oluþmasýnda, yaþanýlan sosyal çevrenin etkileri de çok açýk görülebiliyor. Günümüzde çocuklarýn oyun mekanlarý, geçmiþe göre çok deðiþmiþtir. Geçmiþte, bizim çocukluðumuzda bundan bir 60 yýl öncesinde oyun mekânlarý, geniþ bahçeli evlerin avlularý, sokaklar, mahalle içindeki meydanlýklar, uçsuz bucaksýz kýrlar iken günümüzde çocuk parklarý, kreþler ve okul bahçeleridir. Oyun araçlarý da zaman içinde farklýlaþýyor. Dünün çocuklarý, çaput toplarla, toprak bilyelerle, keçi ayaklarýndan çýkan aþýk denilen kemiklerle arkadaþlarýyla oynarken bugün, plastik sanayinin en cazip üretimleri, elektronik dünyasýnýn en son mamulleri ile yalnýzlýk içindedir. Oyunlar oynandýklarý çevrelerin kültür zenginliði sayýlmaktadýr. Genç kuþaklara toplumlarýnýn sahip olduðu tarih ve kültür aktarýmý yapýlmazsa yeni kuþaklar öz miraslarý olan zenginliklerinden habersiz kalýrlar. Bu durum kültürel yönden bir yenilenme deðil, kültürel yönden bir fakirleþmeye yol açar. aðýn bilim-fen ve teknoloji yenilikleri takip edilmekle beraber sahip olunan gelenek, görenek ve zengin maddi ve manevi kültür mirasý genç kuþaklara mutlaka tanýtýlmalý ve yaþatýlmasý için gayret gösterilmelidir. ocuk oyunlarý, insan denen canlýnýn en doðal yaþadýðý dönemin ihtiyaçlarýný karþýlar. Bu ihtiyaçlar; hareket, beraberlik- arkadaþlýk, sosyal donanýmlar kazanma, öðrenme ve yaþama sevincini duyma gibi sýralayabileceðimiz fiziki ve ruhsal ihtiyaçlardýr. Kastilya Kralý X. Alfanso Avrupa Edebiyatýnda ilk oyunlar kitabýný derleyen kiþi olmuþ. Anadolu'nun geçmiþe ait kültür ve medeniyetine ait ele geçen vazolarý, heykelleri ve duvar süslemeleri üzerinde yer alan; küçük büyük oyuncular ve oyun araçlarý resimleri bulunduðunu müzelerimizde görüyoruz. Günlük Abdulkadir Ozulu Dede Korkut Kitabý'nda; Bayýndýr Han senede bir gün boða ile erkek bir deveyi savaþtýrýr, güreþtirir. Boða salýndýðý zaman çocuklar meydanlýkta aþýk oynamaktadýr. ocuklara kaçýn derler. Kabileden olan üç çocuk kaçar. Dirse Hanýn oðlancýðý kaçmaz. Hikayenin devamýnda aþýk oynayan Dirse Hanýn oðlu, Boða ile güreþecek ve boðanýn alnýna dayadýðý elini çekip boðayý tepe üstü düþürecek ve boðazlayacaktýr. Dedem Korkut gelecek ve bu oðlancýða Boðaç adýný verecektir. Han Bayýndýr'ýn huzurunda Bey Pay Püre, oðullu ve kýzlý beylerle bir arada iken çocuksuz oluþunu hatýrlayýp gelecekte yerine geçecek bir evladýnýn olmayýþýna çok üzülüp aðlar. Pay Püre'nin aðladýðýný gören beyler aðlamasýnýn sebebini öðrendiklerinde birlikte dua ederler. Pay Püre'ye Allah bir oðul verir. Pay Püre sevinç içinde boyundaki bezirgânlarý yakýn uzak diyarlara gönderir, oðluna vereceði armaðanlarý bulup getirmelerini ister. Bezirgânlarýn getirdikleri oyuncaklar, armaðanlar: deniz tayý bir boz aygýr, ak kiriþli bir yay ve altý kanatlý bir gürz getirmiþlerdir. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan 20 Kasým 1989 tarihinde OCUK HAKLARINA DAÝR SÖZLEÞME kabul edilmiþtir. Bu sözleþme Türkiye tarafýndan da kabul edilerek 27 Ocak 1995 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. Bu sözleþmenin 31. maddesi aynen þöyledir: Madde Taraf Devletler çocuðun dinlenme, boþ zaman deðerlendirme, oynama ve yaþýna uygun eðlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaþama serbestçe katýlma hakkýný tanýrlar. 2- Taraf Devletler, çocuðun kültürel ve sanatsal yaþama tam olarak katýlma hakkýný saygý duyarak tanýrlar ve özendirirler ve çocuklar için, boþ zamaný deðerlendirmeye, sanata ve kültüre iliþkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eþit fýrsatlarýn saðlanmasýný teþvik ederler. orum'da geçtiðimiz yýllarda Milli Eðitim Müdürlüðümüzün yaptýðý bir derleme çalýþmasýnda Ýlköðretim okullarýmýzda 86 çeþit oyun tespit edilmiþtir. Ben çocukluðumda oynadýðýmýz oyunlar üstüne bir derleme çalýþmasý yapmýþtým. Bizim çocukluðumuzda da hemen hemen ayný sayýda oyun çeþidi vardý. Bizim oyunlarýn adlarý içinde yabancý bir dilden kelime ile adlandýrýlan oyun pek yoktu. Milli Eðitim Müdürlüðünün yaptýðý derlemeler içinde "Dallas Kapýsý" diye bir oyun adýyla karþýlaþtým. Bu oyunun derlendiði yer Osmancýk'ýn Girinoðlan Köyü Ýlkokulu. (Herhalde Dallas dizisinin gösterildiði yýllardan kalma bir oyun adý olmalý.) Bu oyunlardan bazýlarýnýn adlarý deðiþik olmakla beraber ayný oyun olduðu görülüyor. Farklý yerlerde baþka bir ad altýnda ayný oyun oynanýyor. (Örnek: Sayfa 39'da Laçin'de oynanan "El El Üstünde Kimin Eli Var Oyunu" ile sayfa 66'da ki Ýskilip'te oynanan "Kümbürküt Oyunu" ayný oyundur.) orum'da Oynanan ocuk Oyunlarý Adlarý : Körebe (Göz Baðlambaç)-Siðnenbitti- (Saklanbaç)- elmeli Top-Elemsema -Gök Kuþaðý. (Bir çeþit top oyunudur)- Emenli Top-Bindiðim Eþek-Eþeðim Küreye-Hodak-elik omak-gömme elik Oyunu-Uzun Urgan Oyunu-Naç-Coþ- Aþýk (Düþmeli-izili)-Taþenek- Deþenek- (Toprak veya cam bilyeler)-yýlan-kulüp-gazoz-ökkel-dalya-cüz-beþ Taþ- Dokuz Taþ-Kaçak- Polis-Topaç-Ayý çevirmek-hamambiç- Birdirbir-Aç kapýyý Bezirgân Baþý-Uçan kuþ-ýpli-sýçankuþ- Tahtalýkuþ-Uçurtma-Köþe Kapmaca-Mendil Kapmaca-Kibrit Alma-Patlanguç-Emen-Kayýsý çekirdekleriyle oynanýr- Met- Yað satarým-bal satarým-evcilik-ýpten Hýzar Yapmak-Kapý Týklatmak-ember -evirmek-ata binmek -Sopadan atlar- iðitten düdük yapmak-söðüt veya kavak dalarýndan düdük çýkarmak-buzda Kaymak-Kýzak kaymak-kardan adam yapmak-yumurta dövüþtürmek-el sende-iðdem gezmek-ýp atlamak-anahtar Patlatmak-Hayalet olmak-deve Güreþi-Salýncak- Can Yaktý-Yattý Kalktý Kabak-öðdürüm çüþ (tahterevalli)- Güvercin Taklasý-El El Üstünde Kimin Eli Var?- Can yaktý- Tek mi çift mi? ve unuttuklarýmýz... Ama onlar okudu... ARÞAMBA 3 NÝSAN Ethem Erkoç'a Vefa Gecesi ne dair Ensar Vakfý tarafýndan düzenlenen Ethem haricinde sýnýf öðretmeni olarak rehberlik derslerimize de gelmiþti. Özellikle rehberlik derslerinde Erkoç'a Vefa Gecesi kelimenin tam anlamýyla muhteþemdi. Zaman zaman duygusal anlar bize hayata dair sohbetler ederdi. Nasihatlerde yaþadýðýmýz ve hocamýzla beraber zamanda yolculuk yaptýðýmýz bu geceyi düzenleyen Ensar mezun olunca anladýk. Meðer Ýmam Hatip Lisesi bulunurdu. Bu hayat derslerinin önemini okuldan Vakfýna teþekkür ediyorum. bizim için bir cam fanus ya da týpký bir akvaryum n tamamen dolmuþ olmasý hocamýzýn gibiymiþ. Bizler de bu akvaryumda yetiþen balýklar ne kadar çok sevildiðinin bir göstergesiydi. Metin gibiymiþiz. Buradan mezun olup Erzurum'a Aþkýn, Oðuz Leblebicioðlu, Abdulkadir Ozulu, üniversiteye gittiðimde tabiri caiz ise kendimi bu Ýsmail Tuncer, Mustafa Balcý ve Halit Balyaz gibi Halit YILDIRIM akvaryumdan okyanusa býrakýlmýþ bir balýk gibi birçok hocamýz oradaydý. Hocamýzýn öðrencilerinden olan Milletvekilimiz Cahit Baðcý Bey ve Belediye eksikleri olduðunu, dini konularda ne kadar da bilgisiz hissettim. Ýnsanlarýn inanç yönünden ne kadar Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bey de konuþmalarýnda olduklarýný hayretle müþahede ettim. duygularýný bizimle paylaþtýlar. Sinevizyon gösterisinde Hele sað ve sol cenahtan her türlü rengi, deðiþik fraksiyonlarý, en radikal unsurlarý tanýyýnca hocamýzýn bize anýlarýný anlatan diðer hocalarýmýz ve arkadaþlarýmýz da Ethem Hocamýzýn meziyetlerini sýraladýlar. anlattýklarýnýn haklýlýðýna bir kez daha þahit oldum. Onun Bendeniz de þöyle bir geriye baktýðýmda birçok sayesinde bu akýmlarýn hiç birisine bulaþmadým. Üniversitede derslerden çok, bu deðiþik fikirdeki arkadaþlarla yap- hatýram canlanýyor hafýzamda. Bunlarýn bir kýsmýný hazýrlanan filimde paylaþma imkâný buldum. Ancak dahasýný siz týðýmýz fikri tartýþmalarda kendimi yetiþtirmek adýna çok okurlarýmla bu sütunlar aracýlýðýyla paylaþmak istediðim kitap okuduðumu söyleyebilirim. Tatillerde her orum'a için bu yazýyý kaleme aldým yýlýnda orum Ýmam geldiðimde bu yüzden mutlaka Ethem Hocamý ziyaret Hatip Lisesine kaydolmuþtum. Bizim okuduðumuz o yýllarda okuldaki en etkili hocalarýn arasýnda Ethem Erkoç baþ Yýllar sonra gerek Ethem Hocamla ve gerekse Ozulu etmiþimdir. sýrlardaydý. O çok gayretli, üretken ve sosyal birisiydi. Bu Hocamýzla orum Hâkimiyet gazetesinde ve Hale dergisinde ayný sütunlarý paylaþmak nasip oldu. Bu benim için yüzden de okulda öðrencilerin sevdiði hocalarýn baþýnda yer alýyordu. Okulda öðrenciler arasýnda ona "Etem Aða" hem gurur verici hem de daha dikkatli olmamý gerektiren derdik. Hatýrladýðým kadarýyla diðer "aða" lakaplý hocamýz bir durum. Zira hocalarým yazdýklarýmý okurlar diye her Veysel Bahçývan'dý. yazdýðým yazýyý biraz daha dikkatli yazýyorum. Ethem Hoca, bizim Arapça ve Tefsir derslerimize Hocalarýmla ayný gazetede yazý yazmak çok keyif verici bir geldi uzun yýllar. Hocamýz çok nüktedan birisiydi. Dersleri durum Hala bir mesele olunca hocamýza müracaat ediyoruz. Yani benim için talebelik devam ediyor. Tabi onlarýn çok canlý geçerdi. Onun dersinde sýkýldýðýmýzý, usandýðýmýzý hiç hatýrlamýyorum. Birisi sýnýfta veya dýþarýda herhangi bir olumsuz bir davranýþta bulunsa onu rencide Ethem Hocam gerçekten çok üretken bir kiþi. 24 da hocalýðý emekli olsalar da bitmiþ deðil. etmezdi. Ama adrese teslim bir iðneli söz ile yarý þaka yarý kadar benim bildiðim eseri var. Bunlarýn bir kýsmý orumun kültürel tarihi ile ilgili. "7-8 Hasan Paþa, Necmi Þamlý, ciddi uyarýrdý. oðu zaman biz bu þifreli konuþmayý anlamazdýk. Ancak ders sonrasýnda arkadaþa sorunca o arkadaþ Elvançelebi, Sahabe ve Evliyalar Diyarý orum, Yusuf-u meseleyi anlatýrdý. Kimseye baðýrýp çaðýrdýðýný bir fiske Bahri, Hatýþoðlu Konaðý" gibi eserleri bunlardan bir kaçý. vurduðunu hatýrlamýyorum. Yine "Piyeslerim, Nikonyadan oruma" isimli romaný da Arapça dersinde ya sözlü yoklama yapar, ya da önceden verdiði ve o gün anlatýlacak olan gramer konularý Cümle Yapýsý, Zekât Rehberi" gibi eserleri de var. önemli eserleri. Bunlarýn yanýnda "Arapça Kelime ve hakkýnda bir kiþiyi tahtaya kaldýrýrdý. Bu ismi seçerken Ethem Hocam hakkýnda yazýlmýþ bir tez olduðunu gözlerini yumup sýnýf listesinde parmaðý kimin ismine biliyoruz. Ama eserleri mutlaka ayrý ayrý incelenmeli ve iþaret ederse onu kaldýrýrdý. Beni biraz sýk tahtaya üniversite tarafýndan deðerlendirilmelidir. kaldýrýrdý. Tabi çaðýrýrken orum þivesiyle "2325 Kendisine uzun ve sýhhatli ömürler diliyorum. Onun taytýyaaal" derdi. Bütün sýnýf gülüþürdük. gibi bir hocanýn öðrencisi olmanýn bir ayrýcalýk olduðunu Ethem Hocam; son senelerimizde normal derslerin ifade ediyor ellerinden öpüyorum. Keþke insanlar; gençlikte bilseydi, ihtiyarlýkta yapabilseydi demiþ büyüklerimiz. at kitap okurmuþ ve bazý günler bu süre 8 sa- Yavuz Sultan Selim, günde en az 5 sa- Ýnsanoðlu hiçbir þeyin kýymetini zamanýnda ate kadar çýkarmýþ; sabaha kadar okur, gözleri kan çanaðýna dönermiþ. bilemiyor. Önündeki, yanýndaki büyük deðerlerin varlýðý normal bir þeymiþ ve hep öyle devam edecekmiþ gibi bakýp duruyor, göre- * miyor. Ya geç kalýyor ya da elinden gitmesini Büyük kitap dostu Ali Emiri Efendi: Lamba kenarýnda kitap mütalaa ederken bekliyor sanki. defaatle sabahýn olduðunu bilirim. Uyusam, Bazý anahtarlar vardýr, bir odanýn kapýsýný açar. Bazý anahtarlar vardýr ki, kýrk odalý ðum kitaplarý uykuda yüksek sesle tekrar kimse yanýmda yatamazdý. ünkü, okudu- ve her odasýnda ayrý zenginlikler, güzellikler, Mahir ODABAÞI edermiþim. ferahlýklar olan bir sarayýn kapýsýný açar. Okumak iþte böyle bir anahtar.batý da günlük ih- Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný * tiyaçlar arasýnda kitap 18 nci sýrada.türkiye de ise 235 nci sýrada. Eðitimcilerimizin da elime geçen eserleri bir gecede okuyup bi- Ömer Nasuhi Bilmen: Küçük yaþlar- oluþturduðu kiþilik gruplara sivil savunma semineri tirirdim. Gözlerim kan çanaðýna döner, sýhhatim bozulurdu. Annem gecenin geç saatlerinde yanýma gelir, islenmiþ verirken bazen merak edip soruyorum. Arkadaþlar; ayda 3-4 tane kitap okuyan parmak kaldýrsýn 1 kiþi. 2 kitap okuyan 2 kiþi. 1 kitap okuyan 3 kiþi. Hiç okumayaný sormaya lambayý üflerdi. lambanýn camýný siler, bazen de Arýk yeter; yat! diye gerek yok. Ayný sorularý öðrencilere sorduðumda; sayýnýn * daha yükseklerde olduðunu görüyorum. Bu da gelecek açýsýndan ümit verici bir husus. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken; Okurken uyumamak için ayaklarýný su dolu bir kovaya sokar ve sabaha kadar Ön tekerleði, arka tekerlek takip eder. ocuklara; telkinden çok, temsil fayda verir. Öðrencilerine okuma arzu- okurmuþ. * su aþýlamayan bir öðretmen, soðuk demiri döven demirci gibidir. (Horace Mann). Ama maalesef çoðumuz, bu anahtar elimizde olmasýna raðmen kýrk odalý sarayýn kapýsýný arasýdýr.her gün 4 saat okumaz, yeni bilgiler, heyecanlar Yazar Gürbüz Azak: Okuma saatim, gece 10 ile 02 açmamak için bin bir bahane buluruz. Meþguliyet çok, vakit yok, akþama kadar zaten yoruluyoruz, gazetelere baký- * edinmezsem rahatsýz oluyorum. yoruz, nasýl olsa internette her þey var.. Prof. Dr Ahmet Akgündüz: Gece kitap okurken uyumamak, uyuduðunda ise düþme tehlikesi yaþayýp uyanmak Deðerli dostlar; mazeretleri bir kenara býrakalým. ünkü, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Baþarý için; için sandalyenin bir ayaðýný kýrýyormuþ. elbette mücadele olacak, yorgunluk olacak ama yorulmak, * pes etmek, boþ ver demek olmayacak. Ýþte örnekleri. Özetin özeti :Bilgiyi, okumayý hiçbir zaman diploma * ile kýsýtlamayýn. Eðer bilgilerimize yeni bilgiler eklemiyorsak, aslýnda bilgilerimizden azaltmýþ oluruz. ünkü öðren- Ýbn-i Sina : Geceleri hep okumak- yazmakla meþgul oldum. Uyku bastýracak olsa, bir bardak bir þeyler içerek mek, akýntýya kürek çekmek gibidir. Durduðun anda geri açýlýyor, yeniden çalýþmaya koyuluyordum. gidersin. Kimin söylemiþ olduðuna bakmaktan ziyade, * söyleyen ne söylemiþ ona bakmak daha iyidir. Diðer taraftan konu öðrencilerden açýldýðý zaman ilk sorulan soru: ocuk kitap okumayý seviyor mu? oluyor.hepimiz biliyoruz Eserleri Avrupa da yüzyýllarca okutulan büyük ilim adamý Ýbn-i Rüþd ün kitap okumadan geçen sadece iki gecesi olduðu söylenir; biri evlendiði, diðeri de babasýnýn ve- ki, kitap okumanýn baþarýda tartýþýlmaz bir rolü mevcut.ama maalesef ya okumuyoruz ya da okuyoruz okutamýyoruzfat ettiði gece. * O halde; her yaþta okuyalým, öðrenelim, düþünelim Katip elebi: Bazen bir kitabýn üzerinde kendisini ve yazalým! unutur ve odasýndan güneþin batmasýndan doðmasýna kadar * mum yanarmýþ ve hiç usanmadan okurmuþ.kendisi bunu þöyle ifade ediyor. Mumlar tükenir, güneþ doðar, ben hala GEMÝÞ OLSUN: Trafik kazasýnda yaralanan Osmancýk ilçemizden Zerhat ZEYTÝNLÝ (kardeþimin kayýn- okurdum; gözüme uyku girmedi. biladeri) ve Menderes AKALLI beylere geçmiþ olsun dileklerimle, acil þifalar * dilerim ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

18 18 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Küçük hentbolcüler iyi baþladý Kýrýkkale de baþlayan okullu küçükler hentbol grup birinciliðinde Yunus Emre kýz takýmý Karaman BÝFA yý 12-6, 19 Mayýs erkek takýmý ise Ýstanbul Özel Þiþli Terakki Kýzlardaki temsilcimiz Yunus Emre ilk maçýný kazanarak iyi baþlangýç yaptý U 13 gruplarda görünüm A grubu haftanýn maçlarý: orumspor - Mimar Sinan Gençlikspor. Alaca Belediyespor - imentospor. A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Alaca Belediye Gençlik Mimar Sinan orumspor imentospor HE Kültürspor Mecitözüspor B grubu haftanýn maçlarý: Osmancýk Fener Gençlik-Gençlerbirliði. Osmancýkgücüspor - PTT Gençlikspor. Osmancýk Belediye - orum Belediyespor. Ulukavakspor - Sungurluspor. B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Osmancýkgücü PTT Gençlik Gençlerbirliði orum Belediye Osm. Fener Sungurluspor Osm. Belediye Ulukavakspor Koleji ni 9-7 yenerek galibiyetle baþladýlar. ýrýkkale de dün baþlayan Okullararasý Küçük er- Hentbol grup birinciliðinde temsilcilerimiz Kkekler Yunus Emre Ortaokulu kýz takýmý ile 19 Mayýs erkek takýmlarý ilk maçlarýný kazanarak iyi bir baþlangýç yaptýlar. Kýzlarda çekilen kura sonucunda temsilcimiz Yunus Emre Ortaokulu A grubunda Karaman BÝFA, Ankara Ahi Evran ve Ýstanbul Maltepe Adnan Kahveci Ortaokullarý ile ayný gruba düþtü. Yunus Emre Ortaokulu ilk maçýnda Karaman BÝ- FAortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde etkili baþladýðý maçýn ilk yarýsýný 5-1 önde kapattý. Ýkinci yarýda savunma direnci biraz düþen temsilcimiz salondan 12-6 lýk skorla galip ayrýlarak iyi bir baþlangýç yaptý. Yunus Emre Ortaokulu grubundaki ikinci maçýnda bugün saat da Ankara Ahi Evran Ortaokulu ile karþýlaþacak. Erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs Ýlkokulu ise çekilen kura sonucunda A grubunda Afyon Özel Osmanbey Koleji, Bolu Kültür Ýlkokulu ve Ýstanbul Beþiktaþ Özel Þiþli Terakki Koleji ile yer aldý. Dün ilk maçýnda Ýstanbul temsilcisi Beþiktaþ Özel Þiþli Terakki Koleji ile karþýlaþan temsilcimiz ilk yarýsýný 4-1 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda çok zorlu bir mücadele sonunda salondan 9-7 galip ayrýlarak çok iyi bir baþlangýç yaptý. Ýlk maçýndan galibiyetle ayrýlan 19 Mayýs Ýlkokulu bugün ikinci maçýnda saat da Bolu Kültür Ýlkokulu ile karþýlaþacak. O kullu Küçükler Badminton grup birinciliði yarýn ilimizde Beþ futbolcu ceza kurulunda 19 Mayýs erkek takýmý ilk maçýnda Ýstanbul temsilcisini yenerek iddiasýný ortaya koydu orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oy- maçlarda kýrmýzý kart gören beþ futbolcu nanan tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken iki futbolcu ise kural gereði kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmediler. Ýskilipspor dan Recep Ballý rakip futbolcuya el kol hareketleri yaparak küfür ve hakaret ettiði için ceza kuruluna sevk edildi. 2. Küme U 19 liginde Ulukavakspor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçýn ardýndan iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga nedeniyle Ýl Özel Ýdarespor dan Abdurrahman Nalbant ve Yusuf Uygun, Ulukavakspor dan ise Ýbrahim Tekmen ve Abdulkadir Teryaki rakip takým oyuncusuna þiddetli yumruk, rakibe tekme, hakemlere küfür ve hakaret gibi suçlardan ceza kuruluna sevk edildiler. Ýskilipspor - Ortaköy Altýnbaþspor maçýnda kural gereði kýrmýzý kart gören Ýskilipspor dan Ýzzet Karaca ve Ortaköyspor dan Ümit Özönal ise ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar. U 13 de grup heyecaný sürüyor U 13 futbolda gruplarda ilk iki mücadelesi sürüyor. Beþinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Alaca Belediyespor, B grubunda ise Osmancýkgücüspor lider durumda bulunuyor. Dokuz takýmýn bulunduðu ancak iki takýmýn çekilmesi nedeniyle yedi takýmýn mücadelesine sahne olan U 13 A grubunda Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan takýmlarý oynadýklarý dörder maçýda kazanarak grupta kayýpsýz olarak ilk iki sýrada bulunuyorlar. Mimar Sinan ve orumspor ise 9 ar puanla üçüncü ve dördüncü sýrada bulunuyorlar. imentospor ve HE Kültürspor 6 þar puanla sýralanýrken Mecitözüspor 3 puanla son sýrada bulunuyor. Agrubunda bu hafta sonu iki maç oynanacak. orumspor ile Mimar Sinan Gençlikspor, Alaca Belediyespor ile imentospor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. B grubunda ise yarýþ çok daha zorlu. Kadrolarý güçlü takýmlarýn yer aldýðý bu grupta dört takým final grubuna yükselmek için mücadele ediyor. Grupta Osmancýkgücüspor beþ maçýndan da galibiyetle ayrýlarak liderliðini sürdürdü. PTT Gençlikspor dört galibiyet ve bir beraberlikle 13 puanla ikinci sýrada yer alýyor. Gençlerbirliði beþ maçta topladýðý 10 puanla üçüncü sýrada yer alýrken orum BElediyespor 8 puanla dördüncü. Osmancýk Fener Gençlik 6 puanla altýncý sýrada yer alýyor. Grupta bu hafta sonu ilk ikiyi yakýndan ilgilendiren iki maç oynanacak. Lider Osmancýkgücüspor ile ikinci sýradaki PTT Gençlikspor arasýndaki maç gruptan final grubuna çýkacak bir takýmý belirleyecek. DÝðer maçta ise Osmancýk Fener Gençlikspor ile Gençlerbirliði takýmlarý mücadele edecekler. Ligin kalan dört haftasý sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda mücadele etmeye hak kazanacaklar. Mecitözüspor bu sezon ilk kez katýldýðý U 13 liginde geleceðin futbolcularýný yetiþtirme çabasýnda Küçükler Badminton grup toplantýsý bugün baþlýyor. 4-6 Nisan tarihleri arasýnda ilimiz Tevfik Kýþ Spor nda yapýlacak grup birinciliðinde 16 kýz ve 16 erkek okulunun katýlmasý bekleniyor. Grup birinciliðinde ilimizi kýz ve erkeklerde Osmancýk Ortaokulu temsil edecek. Bugün saat de Anitta Otel de yapýlacak teknik toplantýda gruplar için kura çekimi yapýlacak ve yarýnda müsabakalar baþlayacak. Üç gün sürecek müsabakalar sonunda gruplarýnda birinci olan okullar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Amatör futbolda maç programý deðiþti Genç bayanlar basketbol bölge birinciliði Teknik Toplantýsýna Ýl Müdürlügü ve Federasyon temsilcisi katýldý Kulüplü Genç Kýzlar bölge birinciliði bugün Atatürk Spor nda baþlýyor On beþ kulüpten altýsý geldi Tek grupta oynanacak bölge birinciliðinde orum Gençlikspor ilk limizde Cuma günü Ýbaþlayacak U 15 yarý final grup maçlarý nedeniyle amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçlarýn programý yeniden düzenlendi. Cuma günü baþlayýp pazar günü sona erecek olan yarý final grup maçlarýnýn oynanacaðý 1 nolu sahadaki tüm maçlar Mimar Sinan a kaydýrýldý ve saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Tertip Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre 1. Amatör Küme Final Grubunda Ýl Özel Ýdarespor ile imentospor takýmlarý arasýnda pazar günü 12 de oynanmasý gereken maç ayný gün ayný sahada saat de baþlayacak. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak U 16 final grubunda ise iki maç iki farklý günde oynanacak. orum Belediyespor ile Gençlerbirliði arasýndaki maç 6 Nisan cumartesi günü saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. orumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki diðer final grubu maçý ise 7 Nisan pazar gürü saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. 2. Küme U 19 liginde cumartesi günü saat de 1 nolu sahada oynanmasý gereken orumspor- Ulukavakspor maçý ayný gün ve ayný saatte Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. 2. Amatör Küme Büyükler liginde ise ÜGS sýnavý nedeniyle ertelenen dördüncü hafta maçlarý fikstüründe 10 maçýnda saat da Eskiþehir Gençlikspor ile karþýlaþacak. ulüplü Genç kýzlar basketbol bölge birinciliðinde Kaltý takým tek grupta mücadele edecek. orum Atatürk Spor nda oynanacak bölge birinciliðinin Teknik Toplantýsý dün Anitta Otel Toplantý nda yapýldý. Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürleri Sarý Yücel ve Mustafa Küçükaltan ile Federasyon Bölge Sorumlusu ve A Klasman temsilcisi Ali Erdinç ile kulüp temsilcileri katýldýlar. 15 kulübün katýlmasý beklenen bölge birinciliðinde altý takým katýlacaðý anlaþýlýnca maçlarýn tek grupta oynanmasýna karar verildi. orum Gençlikspor ile birlikte Bolu Sem-Mak, Tokat Bilmar, Kastamonu Polisgücü, Bartýn Atasuspor ve Eskiþehir Gençlikspor takýmlarý mücadele edecek. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, basketbolda bölge birinciliðine ev sahipliði yapacak olmalarýndan dolayý memnuniyeti dile getirdi ve mücadele edecek tüm takýmlara orum a hoþ geldiniz dedi. Eðer, müsabakalarýn centilmence geçeceðine olan inancýný dile getirerek kulüplerden herhangi bir sorunla karþýlaþmalarý halinde 24 saat kendilerine ulaþabileceklerini söyledi. Daha sonra fikstür çekimi için kura yapýldý. ekilen kura sonucunda ilk gün programý þu þekilde oldu: Nisan Polis Günü kutlama etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasý çeyrek final A grubunda maçlar sona erdi. Gruptan yarý finale yükselen son takým Voleybol Okulu oldu. ESDER grubundaki son maçta Ticaret Meslek Lisesi karþýsýna çýkmayýnca hükmen maðlup sayýldý. Günün ikinci maçýnda ise orum Voleybol Okulu, Ýtfaiye karþýsýnda oldukça çekiþmeli geçen maçta üç setide final bölümlerinde gösterdiði performansla kazanarak gruptan yarý finale yükselen ikinci takým olmuþtu. Bu gruptan yarý finale yükselen diðer takým ise Týbbý Tanýtým Temsilcileri olmuþtu. de deðiþiklir yapýldý. Buna göre merkezde oynanacak Düvenci Belediyespor - Ýskilipspor maçý saat da orumspor - Kargýgücüspor maçý ise saat da Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Osmancýk ilçe sahasýnda saat de Osmancýk Fener Gençlik - Oðuzlar Belediyespor, Uðurludað sahasýnda saat de Uðurludað Belediyespor- orum Belediyespor, Karahacip sahasýnda ise ayný saatte Ortaköyspor - He Kültürspor maçlarý oynanacak. Kurumlar Voleybol da çeyrek final A grubunda maçlar tamamlandý Ýkinci yarý finalist Voleybol Okulu orum Voleybol Okulu: 3 - Ýtfaiye : 0 Saat orum Gençlikspor - Eskiþehir Gençlikspor. Saat Bolu Sem-Mak - Bartýn Atasuspor. Saat Tokat Bilmar - Kastamonu Polisgücü. Beþ gün sürecek olan bölge birinciliðinde ilk sýrayý alan kulüp Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etme hakký kazanacak. Kulüpler kura çekimi ile fikstür sýralarýný belirledi Genç bayanlar basketbol bölge birinciliðine katýlan kulüplerin antrenör ve temsilcileri görülüyor SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Irmak Deniz Özpamuk. ORUM VOLEYBOL OKULU: Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, M.Ali, Hüseyin, Emircan, Ömür. ÝTFAÝYE: Yunus, Süleyman, Selami, gazi, Kadir, Yakup, A.Rahmi, Ömer. SETLER: 1.SET: 25-21, 2.SET: 25-22, 3.SET: (Voleybol Okulu)

19 ARÞAMBA 3 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Ulukavak Mahallesi park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 704,00 m2 yüzölçümlü Pir Baba Parký nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýllýk) : ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Saat: 14:00 Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Emniyet Amirliði hizmet binasý muhtelif onarýmý yapým iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 28 orum Saat: 14:00 4 NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 06 BP 4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 KA 691 plakalý, 2004 model Ford marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 107 orum Saat: 14:40-14:45 orum Belediye Baþkanlýðý Semt parklarý aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 5 NÝSAN T.C. orum 1. Ýcra Dairesi 19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Saat: 15:00-15:10 orum Belediye Baþkanlýðý Kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Coðrafi Bilgi Sistemi bakým destek hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 8 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2013 mali yýlý 8 aylýk MAyýs- Aralýk aylarý 1 adet þoförlü 1 adet panelvan tipi yolcu taþýma amaçlý araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý 8. kat AB blok orum Saat: 09:00 orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2013 yýlý 46 kalem ilaç ve serum malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Saat: 10:00 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 YÝTÝK Alaca Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa GÜL Ahmet oðlu 1963 Alaca Doðumlu (.HAK:797) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan AYDEMÝR Ali oðlu 1981 Pembecik Köyü Doðumlu (.HAK:799) orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ana ocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Saat: 10:00 10 NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 12 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 16 NÝSAN Orman Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü orum atak Tabiat Parký nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi. Muhammen bedel: 5.000,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü orum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 orum Saat: 14:00 T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 (.HAK:803) Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: 14:00-14:10 17 NÝSAN T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 10:40-10:45 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 AP 067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / orum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, epni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:10 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C oruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 24 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. ELEMAN ARANIYOR Esnek çalýþma þartlarýna uyabilecek genç, dinamik, bu mesleði seven MUTFAK ELEMANI YARDIMCI KABAKCI - KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:800) (.HAK:782) SATILIK DEVRE MÜLK Balýkesir/Edremit Entur da 1+1 Termal Devre Mülk 15 günlük (27 Aðustos-13 Eylül) (.HAK:769) Uygun fiyata satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Düðün (.HAK:790) Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 7. Km. ORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve montajcý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9/A Tel: Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 14:00-14:10 3 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,37 Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. orum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 15:10-15:15 T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 23 MAYIS orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, epni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 17 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Saat: 14:30-14:40 DUYURU Ýþyerimizde, 2013 imalat sezonumuz 8 Nisan 2013 tarihinde açýlacaktýr. Ýþçilerimizin iþyerimizde belirtilen gün de mutlaka iþbaþý yapmak üzere gerekli evraklarla iþverenliðimize baþvurmalarý ilanen duyurulur. AVRASYA KÝREMÝT A.Þ. Ankara Yolu 19. Km. ORUM (.HAK:801) (.HAK:806) SATILIK BAÐ orum Barajý nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. Baðýn resimlerini sahibinden.com dan (.HAK:747) seri numaralý ilandan görebilirsiniz. Mür. Tel: SATILIK KAMYONET Peugeot Partner Kombivan uzun þaþe 2007 model 2000 HP dizel km de muayenesi yapýlmýþ, hazarsýz, klimalý kamyonet satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:788) (.HAK:3429) (.HAK:787) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç A.Þ. bünyesinde orum dan hareket eden otobüslerde çalýþtýrýlmak üzere personel (HOST - araç görevlisi) alýmý yapýlacaktýr. Aþaðýdaki þartlarý saðlayan arkadaþlarý ön görüþme yapmak üzere Terminal de bulunan Kamil Koç Yazýhanesine bekliyoruz. Son baþvuru tarihi: Bay olacak, 2- Lise mezunu olacak, (.HAK:726) orum da betonun dekoratif yüzü Coþkun Ýnþaat (.HAK:798) Diksiyonu düzgün olacak, yaþ arasýnda olacak. Sahibinden Satýlýk Lüks Dublex Daire 340 m2 kapalý alana sahip full yapýlý, doðalgazlý, teras katý tamamen laminat parke yapýlý, doðugüney-batý cephe dublex daire satýlýktýr. (.HAK:789) Adres: Buhara Cad. Hitit Gýda üstü Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim ayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi akmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: SELHAS MADEN KÝMYA orum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý orum, SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Satýþ ve Pazarlama elemaný alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler sektöründedir. Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (.HAK:689) Min. lise mezunu, tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Ms Office programlarýna hakim, Temsil, iþ takip ve koordinasyon yeteneðine sahip, Sosyal iliþkileri iyi, insan iliþkilerinde baþarýlý ve ikna kabiliyeti yüksek, Dikkatli, titiz ve öðrenme isteði yüksek, Sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Seyahate engeli olmayan, Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) orum da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Satýþ ve Pazarlama Elemaný aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az L(Mezun) Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili : Toygar Par Tel: Ýlgilenenlerin veya cep telefonu yoluyla Toygar Par la (.HAK:755) direk irtibata geçmesi gerekmektedir. yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. (.HAK:795) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: (.HAK:2250)

20 ARÞAMBA 3 NÝSAN 2013 Dünya Þampiyonu na bir ödül de Hüseyin Bellek ten Dünya Muay Thai Þampiyonasý nda altýn madalya kazanan Bahar Gençlikspor sporcusu Sude Özlem Erkoç u iþadamý Hüseyin Bellek altýnla ödüllendirirken alyayla Köyü Derneði Baþkaný Hüseyin Taþ da hediye paketi verdi. Ý Hüseyin Bellek þampiyonunu altýn ile ödüllendirdi stanbul da yapýlan Dünya Muay Thai Þampiyonasý nda altýn madalya kazanan Bahar Gençlikspor sporcusu Sude Özlem Erkoç a bir ödülde iþadamý Hüseyin Bellek ten geldi. Bahar Gençlikspor kulübünde düzenlenen ödül törenine kulüp baþkaný ayný zamanda sporcunun antrenörü Hasan alýþkan ile iþadamý Hasan alýþkan, alyayla Köyü Muhtarý Hüseyin Taþ, alyayla Dernek Baþkaný Necmettin Uzun ve dernek denetim kurulu üyesi Erçetin Subay ile kulüp sporcularý katýldýlar. Ýþadamý Hüseyin Bellek, orumlu çocuklarýnýn Dünya Þampiyonluðunu kazanmasýn- Belediyespor dan neþeli antrenman Muay Thai de Dünya Þampiyonu olan Sude Özlem Erkoç a ödül törenine katýlanlar toplu halde görülüyor dan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný belirterek kendilerininde bu baþarýlý sporcuyu ödüllendirerek diðer sporculara örnek olmasýný istediklerini belirtti. Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bellek, spor yapan çocuklar arasýndan çýkan baþarýlý isimlerin diðerlerine örnek olacaðýný belirterek Bizde gençlerimizin bu yolda yalnýz olmadýklarýný göstermek için kendi çapýmýzda bir ödül vermeyi uygun gördük. Sporcumuzun geliþiminde bu baþarýyý elde etmesinde emeði bulunan antrenörü Hasan alýþkan ve baþarýlý çocuðumuz Sude yi kutluyorum. Onun bu baþarýyla yetinmeyerek orum a ve ülkemize daha büyük baþarýlar kazandýracaðýna inanýyorum dedi. Törende alyayla Köyü MuhtarýHüseyin Taþ da baþarýlý sporcuya hediye paketi verdi Hüseyin Taþ da küçük yaþýnda Dünya Þampiyonluðu kazanan Seda Özlem Erkoç un bu baþarýsýyla gurur duyduklarýný belirterek kendisini bu baþarýya getiren antrenörü ve kendisini kutladý baþarýlanýnýn devamýný diledi. Bahar Gençlikspor Baþkaný Hasan alýþkan da Dünya Þampiyonu sporcularýna ödül veren Hüseyin Bellek ile Hüseyin Taþ a teþekkür etti ve bunun diðer iþadamlarýna örnek olmasýný diledi. Tuncay lý Milli Takým Þampiyon Fransa daki turnuvada þampiyonluðu kazanan U 16 milli takýmýnda Tuncay Kýlýç (daire içinde) tüm maçlarda forma giydi Ýlk kez milli formayý Fransa daki Mondial Montaigu Turnuvasý'nda giyen Tuncay Kýlýç þampiyonluk sevinci yaþadý. Tuncay Kýlýç milli takýmýn oynadýðý dört maçtada ilk onbirde mücadele etti. orum amatör kulüplerinden PTT Gençlikspor da yetiþen ardýndan orumspor alt yapýsýnda forma giyen ve bu sezon baþýnda profesyonel yapýlan Tuncay Kýlýç gösterdiði performans ile devre arasýnda Göztepe ye transfer olmuþtu. Genç futbolcu milli takým teknik heyeti tarafýndan geçtiðimiz ay içinde ilk kez U 16 milli takým kadrosuna çaðrýldý ve ön kampýn ardýndan Fransa da yapýlan Mondial Montaigu Turnuvasý'nda ilk kez milli formayý giydi. Turnuvada grubundaki ilk maçýnda Fransa ile 2-2 ikinci maçýnda Portekiz ile 1-1 Tuncay Kýlýç Fransa daki turnuvada bir maçta rakibi ile mücadelede berabere kalan U 16 milli takýmý grubundaki son maçýnda Japonya yý 2-0 yenerek gruptan birinci olarak çýktý ve finalde Ýngiltere nin rakibi oldu. Geçtiðimiz gece oynanan final maçýnda Ýngiltere ile normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-4 üstünlük kuran U 16 milli takýmý turnuvada þampiyonluðu kazandý. Kýlýç taký- mýnýn üçüncü penaltýsýný kullandý. Tuncay Kýlýç ilk kez milli formayý giydiði turnuvada oynanan dört maçtada ilk onbirde forma giydi ve gösterdiði performansla büyük beðeni kazandý. Ýçecek su yok! Sahadaki kutudaki su sayýsý 7-8 olunca hemen bitti T arihinin en sýkýntýlý günlerini yaþayan ve ekonomik olarak bitik durumdaki orumspor un dün yaptýðý antrenmanda yaþananlar 47 yaþýndaki kulüp için gerçekten göz yaþartacak cinsten. Kýrmýzý siyahlý takým antrenmana çýkmýþ havada sýcak futbolcular çalýþýyor. Haliyle terleyen futbolcular aralarda su içme ihtiyacý duyuyorlar. Ancak bu noktada acý durum ortaya çýkýyor. Saha içine getirilmiþ þu kolisinin içinde 7-8 tane pet bardak suyu var. Onlarda çalýþma baþýnda içilmiþ ve boþlarý kutuya açýlmýþ. Futbolcular suya geldiðinde boþ kutuyu görünce sinirlendi Su içmeye gelen futbolcular boþ petleri ellerine alýpta doluyu bulamayýnca sinirli bir þekilde elindeki peti yere atarak antrenmana dönüyorlar. Tamam para veremiyoruz, tamam deplasmanda beþ yýldýzlý otelde konaklatamýyoruz, bir gün önceden deplasmana gönderemiyoruz vs vs. Bir bardak suyudamý veremiyoruz bu gençlere. Ne diyelim 47 yýllýk kulübü bu hale getirenler utansýn. Bölge Spor Ýl Müdürleri orum da toplandý G ençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel ve Eðitim Daire Baþkanlýðý Ýl Müdürleri Hizmet içi Eðitim ve K ahramanmaraþ galibiyetiyle büyük moral bulan ve rahat bir nefes alan orum Belediyespor bu hafta sonu Beylerbeyi ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Ligde bu sezon uzun bir aranýn ardýndan üst üste iki maç kazanan orum Belediyespor maçý oy- nayacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle Mimar Sinan'da çalýþtý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya izinli olan kaleci Emrah topuðunda ezilme olan Oðuzhan Yalçýn katýlmazken arka adalesinde Teknik Direktör Halit Kýlýç çift kale maçta forma giydi ve güzel bir aþýrtma vuruþla attýðý golden sonra böyle sevindi çekme olan Kaan ile ishal olan Haydar antrenmana çýktýlar ancak takýmdan ayrý olarak kültür fizik hareketleri yaptýlar. Ýbrahim Ethem ile Volkan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþmada Teknik Direktör Halit Kýlýç takýmý üçe böldü ve iki takým yarý sahada taktik çalýþma yaparken diðer futbolcular açma germe yaptýlar. Dönüþümlü olarak yapýlan yarý sahadaki taktik çalýþma sýrasýnda futbolcularýn hayli neþeli olduklarý gözlendi. Yarý sahadaki çalýþma sýrasýnda sakat ve izinli futbolcular nedeniyle kadrolar tamamlanmayýnca teknik heyette birer takýmda forma giydi. orum Belediyespor, Beylerbeyi maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Deðerlendirme toplantýsý daire müdürleri ile 11 ilin Ýl Müdürünün katýlýmý ile orum da yapýldý. Geçtiðimiz gün Kýrýkhan hazýrlýðý baþladý L igde son maçýnda Fatih Karagümrükspor deplasmanýnda aldýðý 5-0 lýk farklý maðlubiyetin ardýndan oruspor hafta sonu evinde Kýrýkhanspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Genel Kaptan Yetkin Özbey ve kaleci antrenörü Nurettin Kabalak katýldý. Toplu olarak yapýlan koþunun ardýndan ýsýnma hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra yarý sahada çift kale maç yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþmada morallerin bozuk olduðu gözlendi. Kýrmýzý Siyahlýlar Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý çalýþma ile sürdürecekler. orum a gelen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan, Tesisler Dairesi Þube Müdürü Teyfik Gök ve 11 ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü katýldý. Toplantýda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, orum daki spor tesisleri ve düzenlenen faaliyetler hakkýnda detaylý bir sunum yaptý. Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan ýn baþkanlýk yaptýðý toplantýda diðer illerin müdürleri illerindeki tesislerin ve eksikleri konusunda bilgiler verdi devam eden çalýþmalar hakkýnda sunum yaptýlar. Genel Müdürlük yetkilileri ile Ýl Müdürleri toplantýnýn ardýndan orum daki spor tesislerini gezdi ve yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgiler Toplantý sonunda misafirler Spor tesislerini gezdiler orum da yapýlan Ýl Müdürleri toplantýsýna katýlanlan toplu halde görülüyor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı