İCRA VE İFLAS HUKUKU NDA (190, 191, 192) MADDELERİN GÖRÜNÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA VE İFLAS HUKUKU NDA (190, 191, 192) MADDELERİN GÖRÜNÜMÜ"

Transkript

1 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ USUL-İCRA VE İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI İCRA VE İFLAS HUKUKU NDA (190, 191, 192) MADDELERİN GÖRÜNÜMÜ Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya ŞAHİN ANKARA- 2008

2 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ USUL -İCRA VE İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI İCRA VE İFLAS HUKUKU NDA (190, 191, 192) MADDELERİN GÖRÜNÜMÜ Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya ŞAHİN Tez Danışmanı Prof. Dr. Ramazan ASLAN ANKARA- 2008

3 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ USUL -İCRA VE İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİTİRME PROJESİ İCRA VE İFLAS HUKUKU NDA ( 190, 191, 192). MADDELERİN GÖRÜNÜMÜ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan ARSLAN Onay Tarihi: Not: İmza:

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i BİRİNCİ BÖLÜM MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNDE İYİNİYET KURALLARININ UYGULANMASI I GENEL OLARAK... 1 II TASARRUF İŞLEMİNİN SUJESİ, TASARRUFA YETKİSİZLİĞİN BAŞLAMA ANI, YETKİSİZLİĞİN KONUSU VE KAPSAMI Tasarruf İşleminin Sujesi Tasarrufa Yetkisizliğin Başlama Anı Tasarruf Yetkisizliğinin Konusu Tasarruf Yetkisizliğinin Kapsamı... 3 III MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE BU KONUDAKİ GÖRÜŞLER... 4 İKİNCİ BÖLÜM I- MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNDE İYİNİYETİN ETKİSİ Genel Bilgi İİK. m. 191 in İkinci Fıkrasındaki İstisna... 7 a İflasın açılmasından önce borçlu (müflis) tarafından emre yazılı bir senet düzenlenmeli ya da poliçe borçlu (müflis) üzerine keşide edilmeli... 8 b Emre yazılı senet ya da poliçe vadesinde ödenmiş olmalı... 8 c Ödeme, iflasın açılması ile iflasın ilanı arasında yapılmış olmalı... 9 d Borcun müflis tarafından vadesinde ödenmiş olmalı... 9 e Emre yazılı senet ya da poliçe hamili iyiniyetli olmalı... 9 f Ödemenin reddi halinde kendisine ödeme yapılacak hamilin üçüncü kişilere karşı başvuru hakkı bulunmalı... 9 i

5 3 Hükümsüzlüğün Giderilme Yolları Tüzel Kişi Müflisin Tasarruf Yetkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İİK 190. MADDE VE İYİNİYETİN GÖRÜNÜMÜ I- İİK m. 190 HÜKMÜNÜN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR II- İFLAS MASASININ SÖZLEŞMEYE GİRMESİ III- İİK MADDE NİN İNCELENMESİ IV- SATILAN MALIN GERİ ALINAMAMASI V- MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATIŞLAR VI- ALICININ SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT HAKKI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜFLİSE YAPILAN ÖDEME I- MADDENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II- İFLAS MASASINDAKİ GÖRÜNÜM ) İflas Masasının İçeriğine Dahil Olma ) Ödemedeki Saik ) Ödeme Ne Şekilde Yapılmalıdır? ) Ödemenin Masaya Girmesi III- VEKİLE YAPILAN ÖDEME IV- İYİNİYETLİ BORÇLUNUN DURUMU ) İflasın İlanından Önce Müflise Yapılan Ödemede İyiniyetli Borçlunun Korunması a) Borçlumuz İyiniyetli Olacak b) Ödemenin İflasın İlanından Önce Yapılmış Olması c) İflasın İlanından Sonra Müflise Yapılan Ödemede İyiniyetli Borçlunun Korunması BEŞİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZLARDA İYİNİYETLE KAZANIM I- TAŞINMAZLARDA İYİNİYETLE KAZANIM VE UYGULANACAK KURALLAR ii

6 1. Genel Olarak Türk Hukuku nda II- TAPU SİCİLİNDE İYİNİYETLE KAZANIMI ÖNLEMEYE YÖNELİK ARAÇLAR İflasın İlanı İflas Kararının Tapu Siciline Şerh Verilmesi TAPU SİCİLİNİN MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNE KAPATILMASI a. İflas Kararı Tapu Siciline Şerh Verilmişse b. İflas Kararı Tapu Siciline Şerh Verilmemişse ALTINCI BÖLÜM TAŞINIRLARDA İYİNİYETLE KAZANIM I- TAŞINIRLARDA İYİNİYETLE KAZANIMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR II- TAŞINIRLARDA İYİNİYETLE KAZANIMI ÖNLEMEYE YÖNELİK ARAÇLAR İflasın İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi Masa Konusu Taşınırlara Fiilen El Konulması Masa Konusu Taşınırın Müflis Dışında Bir Kişiden Kazanılması Durumunda Üçüncü Kişilerin İyiniyetine Uygulanacak Kuralın Tespiti SONUÇ VE ÖZET KAYNAKÇA iii

7 BİRİNCİ BÖLÜM MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNDE İYİNİYET KURALLARININ UYGULANMASI I GENEL OLARAK İflas eden borçlu (müflis), kural olarak medeni haklardan yararlanma ve bu hakları kullanma ehliyetini kaybetmez; iflastan önce olduğu gibi iflas açıldıktan sonra da bu ehliyeti devam eder. Fakat kanun müflisin mal varlığının alacaklılar lehine tasfiyesinden ibaret olan iflasın esas amacının gerçekleştirilebilmesi için müflisin masaya giren malları üzerindeki tasarrufunu alacaklılara karşı hükümsüz saymıştır. Bu sebeple müflisin masaya giren malları bakımından iktidarsızlığını, ehliyetsizlik değil bir yetkisizlik şeklinde anlamak gerekir 1. İflasın amacı, müflisin masaya giren mal ve haklarının tasfiye edilmesi ve tasfiye sonucunda elde edilecek para ile alacakların tatmin edilmesi olduğundan, iflasın açılması ile müflisin masaya giren mal ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıntıya uğrar 2. İflas nedeniyle müflisin masa konusu mal varlığı üzerinden tasarruf yetkisizliği ve buna bağlı olarak müflisin yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin hükümsüz kılınmasının amacı masanın azaltılmasının engellenmesi ve bu yolla alacaklıların eşit işleme tabii tutularak alacaklarına mümkün olabilen en yüksek oranda ulaşmalarının sağlanmasıdır 3. 1 BERKİN, N. : İflas Hukuku Dersleri, İstanbul 1960, s KURU,B. /ARSLAN,R. /YILMAZ,E.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2003, s BAŞÖZEN, A. : Müflisin Tasarruf Yetkisi, Ankara 2005, s.21. 1

8 II TASARRUF İŞLEMİNİN SUJESİ, TASARRUFA YETKİSİZLİĞİN BAŞLAMA ANI, YETKİSİZLİĞİN KONUSU VE KAPSAMI 1 Tasarruf İşleminin Sujesi İİK nın 191. maddesinin 1. fıkrasına göre : Borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüzdür. Maddede yer alan borçlu ifadesinden, iflas eden borçlu yani müflis anlaşılmalıdır. İflasın açılmasıyla borçlu müflis sıfatını alır 4. İflasın açılmasından sonraki tasarruf işlemlerinin hükümsüz olması için müflis tarafından bizzat yapılmış olması şart değildir. Tasarruf işleminin müflisin yasal ya da iradi temsilcisi tarafından yapılması durumunda da İİK 191 uygulama alanı bulacaktır 5. 2 Tasarrufa Yetkisizliğin Başlama Anı Müflisin tasarruf yetkisinin kısıtlanması iflasın açılma anından itibaren başlar. İflasın açılma anını düzenleyen maddeye göre ise (m. 165) iflas hükümle açılır ve bu hükümde iflasın açılma anı gösterilir. Müflisin tasarruflarının alacaklılara karşı hükümsüz sayılabilmesi için tasarrufun iflasın açılmasından sonraki bir dönemde yapılmış olması lazım ve yeterlidir. Bunun için ayrıca iflasın ilan edilmiş olması veya iflas kararının kesinleşmiş olması gerekmez 6. İflas masasına giren mal varlığı üzerinde müflisin yapmış olduğu tasarruf işlemi mahkemenin iflas kararını tefhim ettiği saat ve dakika olarak yazdığı andan sonra yapılmış ise İİK nın 191. maddesine göre hükümsüz sayılacak, bu andan önce yapılmış ise kural olarak hukuki sonuç doğuracaktır. Müflisin tasarruf işlemine yönelik fiilleri iflasın açılmasından önce başlamış, ancak tasarrufa yönelik son fiil iflasın açılmasından sonra sonuçlanmış olduğu durumlarda müflisin tasarrufa 4 TERCAN, E./TERCAN, S.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2005, s BAŞÖZEN, s KURU, B/ARSLAN, R/YILMAZ,E., s

9 yetkisizliği ve bu nedenle tasarrufun hükümsüzlüğünün uygulanması konusunda belirsizlik olabilir. Bu belirsizliğin giderilmesi için tasarruf işleminin hangi anda yapılmış sayılacağının tespiti gerekir 7. Mesela taşınırlarda iflasın açılmasından önce bir anlaşma olsa dahi zilyetliğin devri iflasın açılmasından sonra olmuşsa, tasarruf hükümsüzdür. 3 Tasarruf Yetkisizliğinin Konusu Borçlunun tasarruf yetkisi sınırlaması, masaya ait mallar üzerindedir. Borçlunun iflası ile iflasın açıldığı anda müflise ait bulunan haczi kabil mallar Türkiye nin neresinde bulunursa bulunsun (ayrıca ister müflisin, isterse bir üçüncü şahsın elinde bulunsun) kanundan ötürü bir masa teşkil eder ve bu masaya ait olur 8. Müflisin tasarruf yetkisi sınırlaması sadece masaya giren mallar üzerindedir. Müflisin masaya girmeyen mesela haczedilmeyen malları ile yabancı memlekette bulunan ve yerel kanunun yabancı bir iflas masasına intikaline izin vermediği gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf yetkisi tamdır 9. 4 Tasarruf Yetkisizliğinin Kapsamı İflasın açılmasıyla müflisin sadece tasarruf yetkisi kısıtlanır. Müflisin hükümsüz olan işlemleri bir devri, takas, bir alacaktan feragat gibi tasarruf işlemleridir 10. Buna karşı müflisin borçlandırıcı işlem yapması yasak değildir. Mesela müflis masaya giren bir malı bir başkasına satabilir. Fakat teslim edemez, mülkiyetini devredemez 11. İİK nın 191. maddesi müflisin her türlü tasarrufunu hükümsüz saymaktadır. Her türlü tasarruf ifadesinin içeriğine maddi hukukta teknik anlamıyla tasarruf 7 BAŞÖZEN, s ÜSTÜNDAĞ, S.: İflas Hukuku Dersleri, İstanbul 1975, s BERKİN, s Tasarruf işlemleri ;malvarlığını doğrudan doğruya etkileyen, malvarlığında sarfa yol açan yani malvarlığının aktifini etkileyen işlemlerdir. KILIÇOĞLU, A.: Borçlar Hukuku, Ankara 2004, s KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E, s , TERCAN,E./TERCAN, S., s.199 3

10 işlemi, kavramı altında sayılan devir sınırlama, kaldırma ve tadil gibi belli başlı dört grup altında toplanabilen tasarruf işlemlerinin girdiğine şüphe yoktur 12. Müflisin hükümsüz sayılan tasarrufları sadece sözleşmelere münhasır değildir; tek taraflı hukuki ve usulü işlemler de buradaki tasarruf kavramına dahildir. Mesela müflisin borçlusunu ibra etmesi, rehin tesisi, mahkemede borç ikrarında bulunması veya zaman aşımı iddiası gibi lehindeki bir defiden feragat etmesi 13. III MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE BU KONUDAKİ GÖRÜŞLER Kanunda müflisin iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde tasarruf işlemi yapmasının yaptırımı olarak bu işlemin alacaklılara karşı hükümsüz olduğu belirtilmiş olmasına rağmen bunun ne çeşit bir hükümsüzlük olduğu belirtilmemiştir. Bu sebeple bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Ancak Türk hukukunda baskın görüş buradaki hükümsüzlüğün nispi hükümsüzlük olduğu yönündedir 14. İİK m. 191 deki hükümsüzlüğün nisbi hükümsüzlük olduğu şeklindeki baskın görüş, kanunun müflisin tasarruf işlemleri alacaklılara karşı hükümsüzdür şeklindeki lafzına dayanır. Bu görüşe göre iflas masasına dahil mal ve hakları azaltan tasarruf işlemlerinin hükümsüzlüğü, masanın çıkarlarını gözetip tasfiyeyi yapmakla hükümlü olan ve masanın kanuni temsilcisi durumunda bulunan iflas idaresi tarafından ileri sürülebilir. Müflis ve lehine tasarruf işlemi yapılan kişi bu hükümsüzlüğe dayanamaz. Mesela, iflas kaldırıldığı takdirde müflisle önceden yapılmış olan bir sözleşmenin iptali istenemez 15. İflas prosedürü devam ettiği sırada hükümsüzlüğü ileri sürülmeyen bir işlemin varlığı iflas kapandıktan sonra anlaşıldığı takdirde, bu işlemin hükümsüzlüğü sonradan ileri sürülebilir. (İİK. M. 255) Bunun gibi müflisin, iflas kapandıktan sonra 12 BAŞÖZEN, s BERKİN, s Diğer görüşler için bkz. BAŞÖZEN, s KURU/ARSLAN,/YILMAZ,s.571; TERCAN/TERCAN, s.198; müflis iflas masasına giren malların maliki olmaya devam eder. Ancak tasarruf yetkisi iflas idaresine aittir. TERCAN, E.: İflasın Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996, s.8; BERKİN, s.181; Müflisin masa mallarında tasarrufunun hükümsüzlüğü sadece alacaklılara karşıdır. Yani nispidir. İflasın kaldırıldığı takdirde gerek müflis gerek onunla bu işlemi yapmış olan kimseler tasarrufun hükümsüzlüğünü ileri süremezler GÜRDOĞAN, B.: İflas Hukuku Dersleri, Ankara 1966, s.88. 4

11 yaptığı tasarruf, iflas idaresinin varlığından haberdar olmadığı ve bu sebeple paraya çeviremediği bir mala ilişkinse, tasfiye sonucunda alacağını tamamen tahsil edemeyen alacaklılara karşı hükümsüzdür 16. Bu konudaki baskın görüş, maddedeki hükümsüz olan tasarruflar ifadesinden masanın mevcudunu azaltıcı nitelikte olan tasarruf işlemlerinin anlaşılması gerektiği yönündedir. İflas idaresi müflisin yaptığı tasarrufu masanın menfaatine uygun bulursa (mesela müflis masaya ait bir malı normalin üzerinde bir fiyatla satmış ise) bu tasarrufu benimseyebilir, icazet verebilir 17. Borçlunun iflasın açılmasından sonra masaya ait mallar üzerinde tasarrufta bulunmasının yaptırımı; bu tasarrufların alacaklılara karşı hükümsüz olmasıdır. Müflisle işlem yapan kimsenin iyi niyetli veya kötü niyetli olmasının bir önemi yoktur. Kazanma sebebi kanunen batıl olduğundan, masaya giren bir malı müflisten doğrudan doğruya kazanan kimse iflasın açıldığını bilsin veya bilmesin bu mal elinde bulunuyorsa onu masaya iade etmekle yükümlüdür. Fakat müflisten kazandığı malı masaya iade eden kimse bu mal için bir ödemede bulunmuşsa, yaptığı ödemeyi masadan talep edebilir. Ancak, müflisin sattığı masaya giren bir malı müflisten satın almış olan kimseden iyi niyetle kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. İİK nın 191. maddesiyle sadece müflisin masa malları üzerindeki tasarrufları hükümsüz sayıldığından bu malları doğrudan doğruya müflisten kazanmayanların iyi niyet sahibi olmaları halinde korunmaları doğrudur 18. Müflisin iflasın açılmasından sonra iflas masasına ilişkin bir mal ya da hak üzerinde acele ve zorunlu durumlarda tasarruf işleminde bulunması gerekirse, tasarruf yetkisi kısıtlanmış olan müflisin bu acil tasarrufları yapıp yapamayacağı düşünülebilir. Bilindiği gibi iflas dairesi iflas kararı kendisine bildirilir bildirilmez masaya giren mal ve hakların muhafazası için gereken her türlü önlemi almakla yükümlü kılınmıştır. (m. 108) İflas kararının iflas dairesine bildirilmesinden sonra müflisin masa mal ve haklara ilişkin olarak zaruri ya da acele tasarruflarda bulunması 16 BERKİN, s KURU, B.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 1983, s.638;pekcanitez/atalay/özekes, M.: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2001, s BERKİN,s ; İPEKÇİ, N.: İİK. Şerhi, Ankara 2003, s

12 mümkün değildir. Çünkü kanun bu tür işlemlerin yapılması konusunda iflas idaresinin kurulmasına kadarki dönemde iflas dairesini (m. 208, 210, 212, 213) ve bazı durumlarda ikinci alacaklılar toplanmasını (m. 224/1) iflas idaresinin göreve başlamasıyla birlikte de iflas idaresini (m. 226/1) görevli kılmıştır. Müflis masa konusunda bir tasarruf işleminde bulunulması zaruriyeti ve aciliyeti olduğınu düşünmekteyse kanuna uygun davranış modeli durumu iflas dairesine (ya da iflas idaresine) bildirmek şeklinde olmalıdır 19. İİK nın 191. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak yapılan hukuki işlemleri iflas idaresinin iptal ettirmesine ise ihtiyaç yoktur. Yapılan işlemlerin çeşidine göre iflas idaresi çeşitli davranışlarda bulunabilecektir. Mesela müflis iflasın açılmasından sonra bir borç ikrarında bulunmuşsa, masa bunu ödemez. Hatta müflisin sırf bir alacaklıyı masaya dahil edebilmek için iflastan önceki bir tarihle vermiş olduğu borç ikrarında dahi masa aynı şekilde hareket edecektir. Eğer yapılan işlem ile üçüncü şahsa mülkiyet hakkı tesis edilmek istenmişse, malın masada bulunması halinde masa üçüncü şahsın bu mülkiyet talebini m. 228 gereğince reddedebilecektir. Eğer edim üçüncü şahsa verilmişse veya daha geniş bir ifade ilke yapılan işlemler icra dahi edilmişse, iflas idaresi bu edimleri dava yolunu izlemek suretiyle geri alabilecektir. İflas masası müflis tarafından yasağa aykırı olarak yapılmış olan işlemi kabul dahi edebilir. Bu takdirde işlemin tarafı olan üçüncü şahıslar, işlemin hükümsüzlüğünü ileri süremezler BAŞÖZEN, s ÜSTÜNDAĞ, s

13 İKİNCİ BÖLÜM I- MÜFLİSİN TASARRUF İŞLEMLERİNDE İYİNİYETİN ETKİSİ 1 Genel Bilgi Kural, müflisin iflasın açılmasından sonra iflas masasına giren mal ve haklara yönelik olarak yaptığı işlemlerin hükümsüz sayılması (m. 191/1) olmakla beraber İİK. bu kuralın bir takım istisnalarını da öngörmüştür. Kanunkoyucu bu yolla, bir anlamda kuralın zararlı olabilecek etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. İcra ve İflas Kanununa göre, müflisin iflasın açılmasından sonra masa konusuna yönelik tasarruf işlemleri yapmış olması durumunda iyiniyet, müflis ile tasarruf ilişkisine giren karşı tarafın iflastan haberinin bulunmaması hali dir. Başka bir anlatımla müflisten masa konusu mal ya da hakkı tasarruf işlemi ile kazanan ya da müflise ödemede bulunan karşı taraf, iflasın açıldığını bilmiyor ise iyiniyetli, biliyor ise kötüniyetli sayılacaktır İİK. m. 191 in İkinci Fıkrasındaki İstisna İİK nın müflisin tasarrufları konusunda genel kurala istisna getirerek iyiniyeti koruduğu hallerden biri de 191. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiş olan durumdur. Buna göre ; İflasın açılmasından önce borçlu tarafından imza edilmiş emre muharrer bir senet veya üzerine keşide olunmuş bir poliçe iflasın ilanından evvel vadesinde müflis tarafından ödenmiş olursa iflastan haberdar olmayan ve ödemenin reddi halinde üçüncü bir şahsa rücu hakkını kullanabilecek durumda bulunan hamilden ödenen meblağ geri alınmaz. Bu istisnai hükmün uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların hepsinin bir arada bulunması zorunludur. 21 BAŞÖZEN, s

14 a İflasın açılmasından önce borçlu (müflis) tarafından emre yazılı bir senet düzenlenmeli ya da poliçe borçlu (müflis) üzerine keşide edilmeli Kanun emre yazılı senet ya da müflis üzerine keşide olunmuş bir poliçenin ödenmesinden söz etmektedir. Genel olarak emre yazılı senetler TTK nın 736. maddesinde emre yazılı olan ya da kanunen emre yazılı sayılan evrak, emre yazılı senetlerdendir şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre menfi emre kaydı konmamışsa kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) kanunen emre yazılı senetlerdendir. Bunun yanı sıra kanunen emre yazılı olmayıp da emre yazılı kaydını içeren (iradi emre yazılı) senetlerde örneğin, makbuz senedi, konşimento, taşıma senedi bulunmaktadır. Ancak maddede düzenlenen emre yazılı senet ifadesinden anlaşılması gereken genel anlamıyla emre yazılı senet değildir. Maddede ifade edilen emre yazılı senet bonodur. Çünkü kanun emre yazılı senet ifadesini müflis üzerine keşide edilmiş poliçe ifadesi ile birlikte kullanmaktadır. Eğer emre yazılı senet ifadesinden kıymetli evrakın tedavül şekillerinden birini gösteren emre yazılı senetlerin anlaşılması arzulanmış olsa idi, kanunen emre yazılı senetlerden sayılan poliçelerden ayrıca bahsedilmezdi 22. Bononun ve poliçenin iflasın açılmasından önce borçlu tarafından imza edilmiş olmaları gerekir. b Emre yazılı senet ya da poliçe vadesinde ödenmiş olmalı Vadesinden önce ödemede bulunan borçlu TTK. M. 622/3 de yer alan ve iyiniyetle yapılan ödemeleri düzenleyen genel kuraldan yararlanamaz. Vadeden önce ödeme iyiniyetle yapılmış olsa dahi borçlu ikinci kez ödeme riskini üzerinde taşımaktadır 23. İİK nın 191. maddesinin ikinci fıkrası da ticaret kanunundaki bu düzenlemeye uygun özel bir düzenlemedir. 22 BAŞÖZEN, s ÖZTAN, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997, s

15 c Ödeme, iflasın açılması ile iflasın ilanı arasında yapılmış olmalı Ödemenin bu şekilde bir zaman dilimi içerisine sınırlandırılmasının nedeni, iflasın ilanı ile üçüncü kişilerin durumdan haberdar olarak iyiniyetlerinin ortadan kalkacak olmasıdır 24. d Borcun müflis tarafından vadesinde ödenmiş olmalı e Emre yazılı senet ya da poliçe hamili iyiniyetli olmalı 191. maddenin ikinci fıkrasında 3. iflastan haberdar olmayan bir kişi olması gerektiğini belirterek üçüncü kişinin iyiniyetli bir kimse olması zorunluluğu ortaya konmuştur. Burada üçüncü kişinin iyiniyetli olması müflisin yaptığı ödemeyi kabul ederken iflasın açılmış olduğunu kusuru olmaksızın bilmemesi gerekir 25. İflasın açıldığına yönelik bir bilgi iyiniyeti ortadan kaldırır. Bono ya da poliçe hamilinin iyiniyeti tasarruf işleminin yapıldığı (yani ödemenin yapıldığı) anda olmalıdır. Tasarruf işlemi tamamlandıktan sonra iflasın açıldığına dair bir bilgi bono ya da poliçe hamilinin iyiniyetini ortadan kaldırmaz 26. f Ödemenin reddi halinde kendisine ödeme yapılacak hamilin üçüncü kişilere karşı başvuru hakkı bulunmalı Müflisin borcu ödemeyi reddetmesi halinde senet hamili üçüncü bir şahsa rücu etme hakkına sahip olmalı ve müflisin ödemesini kabul etmekle bu hakkını kaybetmelidir 27. Senedin hamili müflisin bu ödemede bulunmaması halinde ödememe protestosu (TTK m. 642) çekmek suretiyle kambiyo senetleri hukukuna 24 Bu bildirmenin ve ilanın hemen yapılmasından maksat bilhassa iflasın açılması ile ilanı arasındaki devrede iyiniyetli kimselerin müflis ile yapacakları işlemler mani olmaktır. Bunlar bilhassa 190/2, 191/2 ve 192. maddelerdeki işlemlerdir. PEHLİVANLI, G.: Açıklamalı İcra ve İflas Kanunu, c.2, Ankara 1999, s BERKİN, s BAŞÖZEN, s BERKİN, s

16 göre sorumlu olan diğer şahıslara rücu etme imkanına sahip olup da müflisin ödemesini kabul etmesi sonucu bu rücu hakkını kaybetmiş durumda bulunmalıdır. Gerçekten senetteki borcun ödenmemesi üzerine hamilin Ticaret Kanununda öngörülen kısa süreler içinde protesto keşide etmemesi halinde cirantalara karşı rücu hakkı düşer (TTK. m. 642). İşte, senedin hamili müflisten ödemeyi kabul etmesi sebebiyle, bu protestolara girişememiş olmalıdır. Şimdi müflisin bu şartlar altında yaptığı ödemeyi hamilinden geriye alacak olursak, aynı hamil bu sefer cirantalara karşı da müracaat edebilme imkanını artık bulamayacaktır. Fakat senedin hamili borcun henüz müflis tarafından ödenmesinden önce rücu hakkını garanti altına almak için protesto çekmişse, müflisin sonradan yaptığı ödemeyi masaya iade etmek zorundadır 28. İyiniyeti koruyan bu istisnai hükmün uygulanması için ödemenin fiilen yapılmış olması gerekir; sadece borca karşılık bir rehin tesis edilmiş olması yeterli değildir. Ödeme para veya başka bir ödeme vasıtasıyla yapılmış olmalıdır: aksi takdirde m.279/2 ye göre iptal ettirilebilir Hükümsüzlüğün Giderilme Yolları İflas idaresi müflisin yapmış olduğu işlemi iflas alacaklılarının ortak yararına görmekte ise yapılan işleme icazet vermek suretiyle hükümsüzlüğü giderebilir. Hatta bu iflas idaresi için bir yükümlülüktür. (m. 226) İcazet yoluyla hükümsüzlüğün giderilmesinden başka, iflas kararının bozulması, iflasın kaldırılması ve iflasın kapanması halinde de müflis tasarruf yetkisini yeniden kazanmış olur Tüzel Kişi Müflisin Tasarruf Yetkisi Tüzel kişilerin iflası durumunda da, tüzel kişi müflisin iflas masasına giren mal ve haklar üzerinde tasarruf yetkisinin ne olacağı da, yine genel kurallar çerçevesinde, tüzel kişiliğe özel durumlarda göz önüne alınarak belirlenmelidir. 28 ÜSTÜNDAĞ, s BERKİN, s BAŞÖZEN, s

17 Tüzel kişi müflis iflasın açılmasıyla kanun gereği infisah eder. İnfisahla tüzel kişilik tasfiye durumuna girer (TTK. m. 208, 437). İflas eden tüzel kişilik iflas tasfiyesinin bitirilmesine kadar tasfiye amacıyla sınırlı olarak devam eder. Tüzel kişilerin iflası ile tüzel kişiliğe ait olan ve iflas masasına giren mal ve haklar üzerinde tüzel kişilik adına tasarruf işleminde bulunulması mümkün olmamakta, bu tür tasarruf işlemleri hükümsüz olarak kabul edilmektedir. (m. 191/1) 31. Tasarruf ehliyetinin kısıtlanmasının etkisi, daha önce bu hususta yetkili olan kişilerin şirketin aktifini azaltıcı veya pasifini çoğaltıcı işlemlerde bulunamamasıdır. Kısıtlamaya rağmen bu tür işlemler yapılmış ise bunun sonucu alacaklılara karşı geçersizlik olmalıdır. Yani bu tür işlemler alacaklıların menfaatini zedelediği ölçüde geçersiz olmalıdır BAŞÖZEN, s ATALAY, O.: Anonim Şirketlerin İflası, İzmir 1996, s

18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İİK 190. MADDE VE İYİNİYETİN GÖRÜNÜMÜ I- İİK m. 190 HÜKMÜNÜN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR Satıcının geri alma hakkını kullanabilmesi, belirli şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu şartlar ise şunlardır: 1. Borçlu ile satıcı arasında iflastan evvel yapılmış bir satış akdinin mevcut olması gerekir. Satış akdi iflasın, ilanından evvel değil, sadece açılmasından yani iflasa hükmolunmazdan önce yapılmış olmalıdır (İ.İ.K. m. 191, f1;165.) 33. İflasın açılmasından sonra yapılan satış sözleşmesi batıl değil ise de, alıcı müflisin yaptığı ödemeler geçersizdir (İ.İ.K. 191/1). Bu satışta İ.İ.K.nun 190 ıncı maddesinin uygulanması söz konusu olamaz Satış akdinin uzakta bulunan mallara ilişkin olması ve bu malların alıcıya iflasa hükmolunmazdan evvel gönderilmiş olması gerekir. Satılan malın bulunduğu yerde veya yüz yüze yapılan satışlar İcra ve İflas Kanunun 190 ıncı maddesinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Müşterinin malın başka bir yerde teslimi için oraya gönderilmesini istemesi veya ifa mahallinin akit yerinden başak bir yer olması yahut nakliye masrafı ile diğer masraf ve sigortaların alıcı veya satıcıya ait bulunması 190 ıncı maddenin uygulanmasına tesir etmez yeter ki mal satış mahallinde müşteriye veya onun mümessiline teslim edilmemiş olsun. Yüz yüze satışlarda 190 ıncı maddedeki madana geri alma söz konusu olmaz, zira bu halde satıcı henüz teslim etmediği malı müşterinin daha mülkiyeti iktisap etmemiş olması sebebi ile yedinde alıkoyabilir ve ancak iflas idaresi tarafından kendisine ödemede bulunulduğu veya ödeme için teminat gösterildiği takdirde teslim eder. 33 BERKİN, s ERİŞ,Gönen : Uygulamalı İflas ve Konkordato Hukuku,Ankara 1991, s

19 3. Satılan malların iflas açıldığı zaman müflisin eline geçmemiş olası gerekir. Müflis, gönderilen mala iflastan evvel bizzat veya bir mümessil vasıtası ile vaziyet etmişse mal 190 ıncı maddeye dayanılarak geri alınamaz. Mesela, gönderilen mal müflisin veya onun namına eşyayı muhafaza edecek olan üçüncü şahsın, ezcümle alım satım komisyoncusunun, rehin alacaklısının, müflisin salahiyetli vekilinin veya mümessilin mağazaya veya deposuna girmişse, müflisin eline geçmiş sayılır. Bayiin sattığı malı nakliyeciye teslim ederek bu mal üzerindeki fiili tasarruf salahiyetini ona terk etmesi ile mal müflisin eline geçmiş sayılmaz 35. Yargıtay a göre gümrük antreposuna konması müflise teslim hükmünde değildir. fakat, müşteri hesabına hareket eden nakliyeciye teslimi ona teslim hükmünde sayılmalıdır 36. Mehaz İsviçre Kanununda zilyetlik terimi kullanılmıştır. Bu hükme tekabül eden kanunumuzun 190 ıncı maddesinde ise, müflisin eline geçmeyen mallardan bahsedilmektedir. Ele geçmek tabirinin zilyetliğe geçmeyi ifade ettiği ve bu zilyetliğin sadece fiili tasarrufu iktidarı değil, malik sıfatıyla tasarruf etmek maksat ve niyeti ile malın fiilen elde bulundurulması, yani Medeni Kanunun 888 inci maddesinde derpiş edilen mana da asli zilyetlik şeklinde anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir. Alman hukukunda, müflisin asli zilyet aranmadan mala fiilen tasarruf edebilmesi istirdada mani bir sebep telakki edilmektedir. Alman Yargıtay ı, Alman İflas Kanununun 44 üncü maddesinde yer alan müflisin tasarruf iktidarına ulaşma teriminin geniş manada zilyetliğe delalet ettiğini kabul ederek, iflas eden kimsenin tasarruf iktidarı altında bulunan mallar üzerinde takip hakkının kullanılamayacağını tasrih etmiştir. Yüksek Mahkemeye göre, bu mallar zilyetlik karinesine dayanılarak müflisin mülkiyetinde farz olunacağından, masaya intikal etmekte ve bu halde bayiin takip hakkının ancak usulü dairesinde yürütülen bir istihkak prosedürü içinde mütalaa olunması gerekmektedir 37. Eğer, mal iflas açılmadan önce müflisin eline geçmiş ise satıcı artık malı iflas masasından çıkaramaz; bu halde satıcı sadece malın satış bedelini iflas alacağı olarak 35 BERKİN, s BELGESAY, M. Reşit: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Cilt I,II, İstanbul 1954.(Belgesay- Şerh)s BERKİN: s

20 masadan isteyebilir. Hatta, satıcı bu halde fesih ve geri alma hakkını açıkça muhafaza etmiş olsa bile, akdi feshederek malını iflas masasından geri isteyemez (m. 199) Satılan malların bedelinin tamamen ödenmemiş olması gerekir Satış bedelinin kısmen ödenmiş, malın geri alınmasına mani olmaz. Mesela, iflas eden müşterinin bedel dolayısı ile borçlandığı faizleri ödememiş olması halinde de istirndat hakkı kullanılabilir. Fakat bu takdirde satıcının kısmen tahsil ettiği bedeli masaya iade etmesi gerekir, meğer ki herhangi bir zarar ve ziyanı dolayısı ile talep edebileceği tazminatla bunu takas etmesi mümkün olsun. Mesela iflas idaresi gönderilen malların bedelini ödemezse, malın istirdadı ile beraber akdin ifa edilmemesi sebebi ile masadan tazminat talep etmeye hakkı olan bayi iflastan evvel kendisine kısmi tediyede bulunulmuşsa bu meblağı tazminat alacağı ile takas ve mahsup edebilir. 190 ıncı maddenin tatbik edilebilmesi için müşterinin temerrüdü şart değildir sadece satış bedelini tamamen ödememiş olması kafidir. İflas eden müşteri tarafından satıcıya teminat gösterilmiş, mesela rehin veya ödeme yerine bir ticari senet verilmişse, satıcının malını istirdat edebilmesi için aldığı teminatı veya henüz tedavüle koymadığı senedi masaya iade etmesi gerekir. Kezalik, ödeme yerine kendisine bir alacak temlik edilmiş olan satıcının istirdat hakkını kullanabilmesi için temellük ettiği bu alacaktın masanın lehine feragat etmesi lazımdır 39. Masa satılan malın bedelini öderken masraflarını da ödemek mecburiyetindedir. İflas idaresi malın iadesini ihtiyar etmeyip akdi kabul ettiği takdirde akitten doğan haklarında tamamından istifade eder. Mesela: Ayıp sebebi ile fesih veya bedel tenzili istemek gibi. İflas idaresi satılan malı iadeyi isterse satıcı da buna mukabil o zamana kadar almış olması muhtemel taksitleri öder 40. Müflis iflas açıldığı zaman henüz zilyetliğine girmeyen malların bedelini iflas açıldıktan sonra öderse bu ödeme masa mallarından yapıldığı takdirde iflas 38 KURU: İcra İflas Hukuku, s. 634, BERKİN: s ARAR,Kemal: İcra ve İflas Hükümleri,İflas. Cilt 2, Ankara 1945, s

21 alacaklılarına karşı hükümsüzdür. Bu itibarla masa, yapılan ödemenin iadesini isteyebilir ve bayii malı geri alma hakkını kullanmaya mecbur edebilir. 5. Satılıp gönderilen malın istirdat edilebilmesi için mutlaka bayiin mülkiyetinde bulunması şart değildir. Bir alım satım komisyoncusunun satıp gönderdiği mal da başkasına ait olduğu halde kanunen aranan diğer şartlar mevcutsa istirdat edilebilir. Alman hukukunda sadece bayi ye değil, alım satım komisyoncusuna da açıkça istirdat hakkı tanınmıştır. Umumi hükümlere uygun olan bu kaidenin İsviçre de olduğu gibi Türk hukukunda da hüküm ifade ettiği kabul edilebilir. Demek oluyor ki istirdat talebinde bulunan satıcının mal üzerinde mülkiyet hakkına haiz olduğunu ispat etmesine lüzum olmayıp sadece müflisle iflastan evvel bir satış akdi yaptığını müflisin henüz malı tesellüm etmediğini ve bedelini tamamen ödemediğini ispat etmesi kafidir. Bunu ispat eden satıcı, mal kendi mülkiyetinde olmasa bile onu geri alabilir. Tabi ki malın gönderilmesi ile geri alınması arasında mal üzerinde bazı ayni haklar doğduğu takdirde bu haklar baki kaldığı gibi müflisin bu mallar için yaptığı masraflarda satıcı tarafından ödenmesi gerekir 41. II-İFLAS MASASININ SÖZLEŞMEYE GİRMESİ Satıcının geri alması için gerekli şartlar varsa, satıcı malın geri verilmesini (masadan çıkarılmasını) iflas masasından isteyebilir. Yalnız burada iflas masası malın bedelini satıcıya ödemek sureti ile malı masada muhafaza edebilir. Buna masanın sözleşmeye girmesi denir. Yani masa müflisin satıcı ile yapmış olduğu satış sözleşmesini aynen kabul ederek, müflisin ödememiş olduğu satış bedelini satıcıya öderse satıcı artık malın geri verilmesinde ısrar edemez. Bu halde satıcının karşısında alıcı olarak artık müflis değil iflas masası (idaresi) vardır ve satıcının satış bedeli hakkındaki alacağı bir masa alacağıdır. Mesela mal düşük bir bedelle satın alınmış veya sonradan fiyatların yükselmesi veya o cins malların azalması sebebi ile malın değeri artmışsa iflas idaresi sözleşmeye 41 BERKİN: s

22 girmek sureti ile malı masa da muhafaza etmek isteyecektir; zira bu masanın menfaatinedir 42. Biraz öncede değindiğimiz gibi iflas idaresinin satış sözleşmesini aynen kabul etmesi ile satış bedeli satıcı açısından bir masa alacağı, iflas idaresi bakımından ise, masa borcu haline gelmiş olur. Böylece satıcı satış bedeli alacağını masadan iflas alacaklılarına nazaran öncelikle ve tam olarak tahsil edebilmektedir 43. III- İİK MADDE NİN İNCELENMESİ Müflisin iflasın ilanından evvel iyi niyet sahibi üçüncü şahsa emtiayı temsil eden bir senetle sattığı veya rehnettiği mallar satıcı tarafından geri alınamaz. Bu halde emtiayı temsil eden senet kendisine usulü dairesinde ciro edilen iyi niyet sahibi üçüncü şahıs mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı gibi ayni bir hak kazanır. 44 Satıcı bu takdirde müflisin üçüncü kişideki alacağının kendisine devredilmesini veya satış bedeli masaya ödenmişse, bu bedelin kendisine verilmesini isteyebilir 45. İcra ve İflas Kanunun 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ticari senetlerin tedavülünde emniyet ve istikrarın temini maksadı ile getirilmiştir. Ağır kusuru veya ihmali olmaksızın iflası bilmeyen kimse iyi niyet sahibi sayılır. Üçüncü şahsın iyi niyet sahibi sayılması için onun iflasın ilanına muttali olduğu zamana değil, ilan tarihine itibar edebilir. Müflisin iflas açıldıktan sonra malın mülkiyetini nakletmesi veya rehin tesis etmesi iflas alacaklıları hakkında hükümsüz olduğundan, iyi niyet sahibi olmayan üçüncü şahıs masanın bu malda tasarruf etmesine veya satıcının malı geri almasına itiraz edemez. Medeni Kanun ile Ticaret Kanunu hükümlerine göre, emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi, o emtianın teslimi mahiyetinde olduğu halde (M.K. m. 893; T.T.K. m. 771), iflas hukukunda emtiayı temsil eden senedin sonradan iflas eden müşteriye teslimi ile mal teslim edilmiş sayılmamaktadır. İcra ve İflas Kanununun 42 KURU, s MUŞUL, Timuçin: Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku, Cilt I,II, İstanbul 2002,s Berkin: s UMA,Hakkı:İcra ve İflas Hukuku. Ankara, 1979, s

23 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, iyi niyet sahibi üçüncü şahsa taşıma senedi, konşimento, makbuz senedi, varant gibi emtiayı temsil eden bir senet ile satılan malların geri alınamayacağını beyan etmiştir. Demek oluyor ki malların satılmamış olması halinde, müflis emtia senedini tesellüm etmiş olsa dahi satıcı geri alma hakkını muhafaza etmektedir. Nitekim Yargıtay gümrük antreposuna tevdi edilen malların sadece konşimentonun teslimi ile fiilen müflise teslim edilmiş addedilemeyeceğine karar vermiştir. Fakat satılan mal bir umumi mağaza veya depoya alıcının emrine bırakılmışsa ve depo makbuzu elinde olan müşteri bu mallarda tasarruf edebiliyorsa mallar onun zilyetliğinde sayılır. Müşteri, iflasından evvel ayıplı olmaları sebebi ile teslim almaktan imtina ettiği malları zilyetliği altında bulundurursa bayiin bunları geri alma hakkı vardır. fakat bu halde malların müflis tarafından teslim alınmamış olmakla beraber onun eline geçmiş bulunduğundan bayi bunları 190 ıncı maddeye dayanarak istirdat hakkını kullanarak değil istihkak iddiasında bulunarak geri alabilir. (İ.İ.K. m. 228), zira mal henüz müşterinin mülkiyetine intikal etmemiştir 46. İ.İ.K. 190/2 uyarınca, müflisin tasarrufta bulunduğu üçüncü kişinin iyi niyetinin korunarak tasarruf konusu malların satıcı tarafından geri alınamaması için gerçekleşmesi gerekecek şartları maddeleri halinde inceleyecek olursak; 1. Bir kimse hakkında iflas açılmadan önce o kimseye menkul mallar satılmış ve gönderilmiş olmalıdır. 2. Satılıp gönderilen mallar eline geçmeden önce o kimsenin iflasına karar verilmiş olmalıdır. 3. Satılıp göndeirlen malları temsil eden taşıma senedi, konişmento, makbuz senedi, varant gibi bir senet düzenlenmiş ve bu senet müflisin eline geçmiş olmalıdır. 4. Müflis, iflas kararının ilanından önce bu senede dayanarak malları üçüncü kişiye satmış veya rehnetmiş olmalıdır. 46 BERKİN: s

24 5. Müflisin, kendisine gönderilen malları emtiayı temsil senede dayanarak sattığı veya rehnettiği üçüncü kişi, iyi niyetli olmalı karşı tarafın iflas ettiğini bilmemeli ve bilmesi de gerekmemelidir 47. IV-SATILAN MALIN GERİ ALINAMAMASI İflasın açılmasından evvel satılan mal bedeli alınmadan alıcıya teslim edilip mülkiyeti nakledilmişse satıcı alıcıya veya masaya karşı ne gibi haklar ileri sürebilir? Bu mesele İcra ve İflas Kanunun 199 uncu maddesi ile tanzim edilmiştir 48. Bu maddeye göre karşı taraf, iflasın açılmasından önce sözleşme konusunu alıcıya kısmen veya tamamen teslim etmiş ve mülkiyetini de ona devretmişse teslim ettiği şeyi, sözleşmeyi fesih ve geri alma hakkını saklı tutmuş olsa dahi, m. 199 nedeniyle masadan geri isteyemez. Zira mülkiyet müflise geçmiştir ve m. 199 un uygulanması için gerekli şart gerçekleşmiştir 49. İcra ve İflas Kanunun 199 uncu maddesinin hükmü Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin üçüncü fıkrasına bir istisna teşkil eder. Borçlar Kanununa göre, alıcıya mal teslim edildikten sonra alıcı bedeli ödemek hususunda temerrüt ederse satıcı, satımı feshedip malı istirdat hakkını açıkça muhafaza etmişse bu hakkını kullanmak sureti ile malı geri alabilir. Hâlbuki İcra ve İflas Kanununu 119 uncu maddesi alıcının satıştan sonra iflas etmesi halinde satıcıyı, fesih ve geri alma hakkını açıkça muhafaza etmiş olsa bile bu hakkını kullanmaktan mahrum etmektedir. Bu durumda, satıcıya henüz ödenmemiş olan satış bedeli iflas alacakları kategorisine girecek ve satıcı sadece bu bedele müteallik alacağına isabet eden payı masadan talep edebilecektir. Görüldüğü gibi, 119 uncu madde hükmü tatbik edilirken üzerinde durulacak en önemli nokta, mülkiyetin nakledilmiş olmasıdır. Daha öncede belirttiğim gibi bunun için de malın mutlaka doğrudan doğruya alıcıya teslimi şart olmayıp onun adına üçüncü bir şahsa verilmiş olması da kafidir MUŞUL: s BERKİN: s TERCAN, s BERKİN: s

25 V- MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATIŞLAR Yukarıda belirttiğimiz gibi 199 uncu maddenin uygulanabilmesi açısından göz önünde tutulması gereken ölçüt mülkiyetin müflise geçip geçmediğidir. Başka bir ölçütün kabulü, 199 uncu maddenin uygulanması açısından mülkiyeti muhafaza kaydıyla satımlarda tereddütlere ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışlarla, m un uygulanması için gerekli şartlar arasında önemli farklar vardır. bunların en önemlisi, mülkiyetin nakli konusunda tarafların kast ve niyetlerinin bulunup bulunmadığı ve mülkiyetin nakledilmiş olup olmadığıdır. İ.İ.K. m. 199 için gerekli şartlarda, satım bedeli henüz tümüyle ödenmemiş olmasına rağmen taraflar mülkiyetin alıcıya teslimle geçeceği konusunda anlaşmışlar ve satım mülkiyetin geçmesi bakımından tamam olmuştur. Buna karşı, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta taraflar, mülkiyetin alıcıya teslimle geçmesi konusunda anlaşmadıkları gibi, satıcı da malı teslim ederken, alıcıyı satım konusunun maliki yapma niyetini taşımamaktadır. Bu nedenle mülkiyet müflise geçmemektedir. Mülkiyetin nakli alıcının satım bedelini tümüyle ödemesine kadar ertelenmiştir. Böyle bir durumda alıcı satım bedelini tümüyle ödemeden iflas edecek olursa, satıcı malik sıfatı ile malı masadan geri isteyebilir; gerekirse istihkak davası açabilir. Zira mülkiyet hakkını henüz kaybetmemiştir 51. Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış yapıldıktan sonra alcı değil de satıcı iflas ederse teslim edilmiş olmakla beraber mülkiyeti henüz alıcıya nakledilmemiş olan mal satıcının iflas masasına girer. İflas idaresi müflisin yerine geçerek alıcıdan kalan taksitleri ödemesini talep etmek sureti ile müflisin borcunu yerine getirebilir, yani kalan taksitlerin tamamen ödenmesi üzerine malım mülkiyetini alıcıya nakledebilir. İflas idaresi mülkiyeti satıcıdan muhafaza edilerek alıcıya teslim edilen malın masaya girmesini daha faydalı buluyorsa, mesela onun daha yüksek bir bedelle satılabileceğini umuyorsa, malın alıcıdan iadesini ister. Bu takdirde alıcının müflisle ödemiş olduğu taksitlerden, malın kullanılması ve eskimesi dolayısı ile verilecek münasip ücret ve tazminat indirildikten sonra kalan, alıcı lehine iflas alacağı olarak masaya kaydolunur. 51 TERCAN: s

26 Kısaca mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışta mülkiyetin intikali tamamen ödemesine bağlanmış olduğundan, İcra ve İflas Kanunun 199 uncu maddesi bu nevi satışlarda tatbik edilemez. Her ne kadar her iki halde de bedel tamamen ödenmemişse de 199 uncu maddenin ilgili olduğu satışlarda teslim ile mülkiyetin geçmeyeceğine dair taraflar arasında bir anlaşma söz konusu olmadığından burada mülkiyet, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışların aksine olarak teslimle intikal etmektedir 52. VI- ALICININ SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT HAKKI Alıcının sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan tazminat hakkına gelince Federal mahkeme eskiden Fransız içtihatlarına uyarak iflas masasının tazminatla mesul tutulabileceğini kabul etmemiştir; fakat sonradan içtihadını Alman hukuku esaslarına göre değiştirerek alıcının tazminat hakkı lehine hüküm vermiştir. İflas idaresi sözleşmeden doğan borçları üstlendiği halde yerine getirmezse alıcı Borçlar Kanunun 106 ncı maddesi ile müflise karşı haiz olduğu tazminat hakkını ona karşı da kullanabilir ve bu hususta hüküm aldığı takdirde sabit olan tazminat alacağı masaya karşı bir alacak yani bir masa borcu olur. Alıcının bu suret ile belirlenen tazminat hakkı iflas idaresinin müflisin borcunu yerine getirmekten imtina ettiği tarihten hesaplanmalıdır. Bu tarihin tespiti için de iflasın açılmasından sonra iflas idaresine borcu müflisin yerine ifa edip etmeyeceğini bildirmesi hususunda bir mehil verilebilir BERKİN: s. 233, BERKİN: s. 233,

27 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜFLİSE YAPILAN ÖDEME I- MADDENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ İcra İflas Kanunu nun 192. maddesine göre, İflasın açılmasından sonra müflis hiçbir ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse, müflisin alacaklarına karşı ancak masaya giren para veya kıymet nispetinde borcundan kurtulur. Bununla beraber, iflasın ilanından evvel müflise ödemede bulunan borçlu iflastan haberi yoksa borcundan kurtulur 54 demektedir. Maddemize göre; müflise bir ödeme yapılmaktadır. Ancak; bu ödemeyle, borcunu yerine getiren borçluyu da koruma düşüncesiyle, borcun ne miktarda sona ereceğini iflas masasına giren miktara bakarak, belirleme yoluna gitmiştir. Kanun, bir taraftan müflisin iflas masasına ilişkin ödemeleri kabul etme yetkisini elinden alarak, İcra İflas Kanunu nun 191. maddesinin 1. fıkrası kurulanın katı biçiminde uygulama düşüncesini sürdürürken; diğer taraftan da, müflise ödemede bulunan borçluyu koruma düşüncesiyle, katı kuralı yumuşatmaya çalışmaktadır 55. Prensip itibariyle; iflasın açılmasından sonra müflisin tasarrufa yetkisizliği nedeniyle, (İİK. 191) iflas masasına ödenmesi gereken borcu kabul yetkisine sahip değildir. Eğer bu durumu salt 191. maddenin 1. fıkrasına göre değerlendirirsek; müflise yapılan ödemeler hükümsüz sayılacaktır. Borçlu da ödemeyi, iflas masasına bir kez daha yapmak durumunda kalacaktır. Fakat 192. maddeyi yalnız değerlendirirsek; müflise yapılan ödeme, iflas masasına ne ölçüde girmiş ise, ödemeyi yapan borçlu da o ölçüde borçtan kurtulacaktır. Böylelikle Kanunumuz un 192. maddesinin iyiniyetli borçluyu koruduğunu keşfetmiş olacağız UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu, Cilt I-VII, İzmir 1999.(Uyar- İcra),s.6085; KURU,s.2885;ÜSTÜNDAĞ,s.64; POSTACIOĞLU, İlhan E.: İflas Hukuku İlkeleri, Cilt I.İflas, İstanbul 1978.(Postacıoğlu- İflas)s, BAŞÖZEN, s POSTACIOĞLU s. 92; BERKİN,s

28 II- İFLAS MASASINDAKİ GÖRÜNÜM 1) İflas Masasının İçeriğine Dahil Olma Müflise yapılan ödememiz, İİK.184 ve devamı anlamında; iflas nedeniyle elkoymaya tabi tutulması gereken; başak bir deyişle, iflas masasına giren mal ya da haklara yönelik olmalıdır. İflas masasının içeriğine dahil olmayan bir borcun ödenmesi, İİK.192. maddesin kapsamına girmediği için, müflise yapılan ödeme olarak nitelendirilemez. Müflis namına gelen mektuplar iflas idaresi tarafından açılır ve sair mevrudelerin de masaya gönderilmesi posta idaresine bildirilir demektedir. Sonuç olarak iflas masasının içeriğine girmiyorsa, müflise ödeme olarak kabul edemeyiz. 2) Ödemedeki Saik İflasın açılmasından sonraki ödemedeki amaç, bize madde kapsamı hakkında fikir verecektir. İİK.192. maddemizin 1. cümlesi müflis hiçbir ödeme kabul edemez şeklinde mutlak bir ifade kullanmıştır. Bu cümleyi tek başına ele alırsak; iflas nedeniyle el koymaya tabi olsun ya da olmasın müflise yapılan her türlü ödeme madde kapsamında olacaktır. İİK.192. maddenin 2. cümlesi ise borçtan kurtulmaktan bahsetmektedir. Öyleyse ödeme bir borcun ödenmesi çerçevesinde değilse madde kapsamına girmeyecektir. Aksi takdirde hiçbir hukuki yükümlülüğü olmadığı halde, sırf insani düşüncelerle, 57 müflise yardım amacıyla para veren kimse de sorumlu tutulacaktır. Böylelikle ödememizin, borç yükümlülüğünü yerine getirmek mi, yoksa borç yükümlülüğünün yerine getirilmesi niteliğinde olmayan ödeme mi olduğuna dikkat etmeliyiz, sonucuna varacağız. Müflise yapılan ödemenin Kamu Hukuku ya da Özel Hukuk tan kaynaklanmış olmasının ya da borç yükümlülüğünün sözleşmeden, haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden doğmuş olmasının da hiçbir farkı yoktur. 57 BAŞÖZEN, s

29 Ancak, İİK. 192 deki ödemeden kastımız; her türlü ödeme değil; sadece bir borçtan doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yapılan ödeme olmalıdır. Ödemenin geçerli olması için İİK:192 deki şartların yanında özel kanunlardaki bazı şartları da taşıması gerekmektedir. Örneğin; sözleşmeden doğan borç yükümlülüklerinin müflise ödeme ile sona ermiş sayılabilmesi için; İİK maddesi ve sözleşmeye dair özel kanunlardaki şartları da taşıması gerekir 58. 3) Ödeme Ne Şekilde Yapılmalıdır? İİK.192. maddesinin 2. cümlesi müflise ödemede bulunan kimse müflisin alacaklarına karşı ancak masaya giren para veya kıymet nispetinde borcundan kurtulur Şeklinde ifade edilmektedir. Kanun un açık lafzından ödemenin para veya dışındaki araçlarla yapılmış olması arasında fark olmadığını anlamaktayız. Fakat uygulamada daha çok para ödemeleri ile karşılaşmaktayız. Özellikle, iflasın açılmasından önce müflis tarafından satılmış bir malın satış bedelinin iflasının açılmasından sonra ödendiği durumlara çok fazla tanık olmaktayız. Yine iflas nedeniyle el koymaya tabi bir hizmetin bedeli örnek olarak verilebilir. İİK.184. maddemizin 1. fıkrasında belirtilen müflisin uhdesine geçen mallar bu kapsamdadır. Bir işin yapılması neticesinde ödenen ücret ve iflas nedeniyle el koymaya tabi bir malın kira bedeli şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. Baki Kuru nun kitaplarında sıklıkla karşılaştığım bir örnekle daha, konuyu pekiştirmek isterim. Müflisin bir bankada parasının bulunması durumunda, bu paranın, iflasın açılmasından sonra, banka tarafından müflise ödenmesi de İcra İflas Kanunu nun 192. maddesine girmektedir. Müflise para dışında yapılan ödemelerle de borç yükümlülüğünden kurtulunmaktadır. Zira Kanunumuz un açık ifadesinde para ve kıymet nispetinde şeklinde ifade bulunmaktadır. Buna göre iflas nedeniyle elkoymaya tabi bir taşınır malın teslimi, örnek verilebilir. Şöyle ki; müflisin payına düşen miras konusu mal ve hakların, müflise verilmesi gereken piyango ya da talih oyunlarından elde edilen mal 58 BAŞÖZEN,s

30 ve hakların da müflise teslim edilmesi durumunda, İcra İflas Kanunu nun 192. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Özünde, bunlar iflas masasına giren mallardır (İİK.184/I,II) 59. 4) Ödemenin Masaya Girmesi İİK.192 maddesinin 2. cümlesine göre, İflasın açılmasından sonra müflise ödemede bulunan kimse, müflisin alacaklarına karşı, ancak masaya giren para veya kıymeti nispetinde borcundan kurtulur 60. Kanunumuz un iflasın açılmasından sonra müflise yapılan ödemeleri, tasarrufa yetkisizliği nedeniyle borçluyu yükümlülükten kurtarmayarak, hükümsüz sayıldığını daha önce beyan etmiştim. Ancak, her nasılsa iflas masasına girmişse, ödeme geçerli olmaktadır. Masaya giren miktarla orantılı olarak, borcundan kurtulduğunu, borçlu ispat edecektir. Miktarını ve ne şekilde ödeme yaptığının ispat külfeti borçludadır. Prensipte müflise yapılan ödemenin ve masada görünen miktarın ne olduğunu karşı edemin kıymetini, bilirkişiye tespit ettirmek İflas İdaresinin görevidir 61. Ancak, İflas masasına ödeme yapmak yerine, müflise ödeme de bulunan borçlu, ödemenin yapılması durumuna ilişkin ortaya çıkabilecek risklere katlanacaktır. Bu bakımdan herkes hakkını korumak üzere, ispat külfeti altına girmektedir. İflasın açılmasından sonra her nasılsa iflas masasına giren ödemeyi geçerli sayan kanunumuz, müflisin kötü niyetine karşı borçluyu korumaktadır. Şayet müflis, borçlunun kendisine yapılan ödemeleri iflas masasına çekilmeyecek derecede engeller, yok ederse veya ödeme konusu malı tüketirse; borçlumuz da İİK.192. maddenin 3. cümlesindeki iyiniyet şartlarını taşımıyorsa borçlumuz 2. kez iflas masasına borcunu ödemek durumunda kalacaktır. Çünkü ilk yapılan ödeme hukuki 59 BAŞÖZEN, dn MUŞUL, s.202; KURU/ARSLAN/YILMAZ: İcra ve İflas Kanunu, m Ayrıntılı bilgi için bkz.yilmaz, Ejder: İflas İdaresi, Ankara,

31 nedenden yoksundur. İflas masasına karşı borcu sona erdirmektedir. Borçlumuz BK.61. vd. maddelerine göre iade talebinde bulunacaktır. İlk ödemenin iadesi sebepsiz zenginleşme 62 konusudur. Borçlunun iflasının açılıp açılmadığını bilmemesinin önemi yoktur. bilseydi dahi; müflise yapılan ödemenin hükümsüz sayılması neticesinde iade yükümü gerçekleşecektir 63. III- VEKİLE YAPILAN ÖDEME Müflise yapılan ödeme ile vekile yapılan ödeme arasında yazarlarımız fark olmadığını belirtmektedirler 64. Yine kaynağını temsil edilen kimsenin iradesinden alan İradi temsil 65 ile kaynağını kanundan alan yasal temsil 66 Berkin e göre 67 değinilmesi gereken bir husus daha vardır ki; müflise ya da temsilcisine yapılan ödemeler dışında 3. kişilere müflis adına yapılan ödemelerinborçluyu borç yükünden kurtarmadığını beyan etmektedir. IV- İYİNİYETLİ BORÇLUNUN DURUMU Öncelikle Medeni Hukuk ta ifadesini bulan iyiniyet kavramından biraz bahsetmek istiyorum. TMK. 3. m. de Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenilen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz demektedir. 62 BK. 61. Haklı bir sebep olmaksızın aharın zararına mal iktisap eden kimse, onu iadeye mecburdur. Hususiyle muteber olmayan veya tahakkuk etmemiş bulunan bir sebebe yahut vücudu nihayet bulmuş olan bir sebebe müsteniden ahzulanan şeyin iadesi lazımdır. 63 BAŞÖZEN,s KURU, s. 2879; UYAR, s. 6073; BAŞÖZEN, s YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2002, s YILMAZ, s (Yılmaz-Sözlük) 67 BERKİN,

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI 20.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/3 KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.

SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. SİRKÜLER SAYI : 2013/35 İstanbul,02.05.2013 KONU : Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir. Vergi Usul Kanunu nun 281. ve 285. Maddeleri uyarınca mükellefler dönem sonlarında alacak ve borç senetlerini

Detaylı

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI. Hazırlayan. Kağan HACIMUSTAFAOĞLU

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI. Hazırlayan. Kağan HACIMUSTAFAOĞLU KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI Hazırlayan Kağan HACIMUSTAFAOĞLU İstanbul, Nisan 2015 KISALTMALAR EBK : 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. : Madde MK s TBK vd bkz İİK : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu : Sayfa

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI 1-GİRİŞ Bu çalışmada T.T.K. m. 703 te düzenlenen hamiline yazılı çek üzerinde yapılan ciro ve uygulaması konusu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada esas itibarıyla

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı