YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI"

Transkript

1 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel hükümlere göre dava aç lamaz. (*) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Taraflar aras nda görülen davada Ba c lar Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2002/ /1062 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Ali Orhan taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval n n izinsiz olarak sanayi suyu sat fl yapt n, iki adet tutanak ile saptanan bu durum üzerine SK Tarifeler Yönetmeli inin 9. maddesi gere ince daval ya ceza tahakkuk ettirildi ini, sözkonusu ceza tutar n n ödenmedi ini ileri sürerek, TL.n n ayl k % 6 gecikme cezas ile daval dan tahsilini istemifltir. Daval vekili, gerek davac n n keflide etti i ihtarlarda, gerekse yönetmeli in 9.4/c ve 9.5/c maddelerine göre bu bedellerin ödenmemesi durumunda 6183 say l yasan n 5, 54 ve 55. maddeleri gere ince takip ve tahsil edilmesi gerekti inden mahkemenin görevsiz oldu unu, müvekkilinin tutana- a konu kuyudan su ç kamad n savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, bilirkifli raporuna atfen davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava, izinsiz sanayi suyu sat fl, tafl nmas, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslar n belirleyen yönetmelik uyar nca belirlenen cezan n tahsili istemine iliflkindir Say l Yasan n 1. ve 54. maddeleri uyar nca, özel takip olana- bulunmas halinde genel hükümlere göre dava aç lamayaca ve yer alt sular ile ilgili yönetmeli in 9.5/c maddesine göre bu tür bedellerin ödenmemesi halinde 6183 Say l Yasa hükümlerine göre tahsil yap laca- (*) Gönderen Velit Demet Ba c lar 1. Asliye Hukuk Hakimi

2 1768 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 n n hüküm alt na al nd anlafl lmakla, mahkemece bu nedenlerle davan n reddine karar vermek gerekirken, yaz l flekilde davan n kabulüne karar verilmesi bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itirazlar - n n kabulü ile karar n BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/6950 K: 2005/3929 T: KASKO S GORTA R Z KONUN GERÇEKLEfiMES KANIT YÜKÜMÜ (TTK m. 1281, 1290) Özet: Kural olarak, kasko sigortalar nda rizikonun teminat d fl kald n n, baflka bir anlat mla sigortac n n tazminat ödeme yükümlülü ünün bulunmad n n kan t yükümü sigortac ya aittir. Ancak bu kural ihbar yükümlülü ünün sigortal taraf ndan zaman nda ve iyiniyetle gerçeklefltirilmesi durumunda geçerlidir. Hayat deneylerinin fl nda yap lacak olan de erlendirmelere göre, ihbar yükümlülü ünün sigortal taraf ndan kasten ve kötüniyetle yerine getirilmedi inin kabulü halinde kan t yükümü yer de ifltirir. Bu kez, sigortal rizikonun sigorta sözleflmesi kapsam nda gerçekleflti ini ve tazminata hak kazand n kan tlamakla yükümlüdür. (*) Taraflar aras nda görülen davada Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi nce verilen tarih ve 2002/ /146 say l karar n Yar- (*) Gönderen Av. S. Nüket Tüzün. (**) Dergimizin 2006/2. say s n n 824. sayfas nda yay mlanan Yarg tay 11. Hukuk Dairesi Karar na bak n z. (***) Bilindi i gibi, kasko sigortas nda rizikonun teminat d fl kald n ve sigortac n n sigortal ya tazminat ödemekle yükümlü olmad n sigortac n n kan tlamakla yükümlü oldu u Yarg tay Hukuk Genel Kurulu nun ve 11. Hukuk Dairesi nin yerleflik uygulamas d r. Yay mlad m z bu karar, söz konusu Yarg tay uygulamas n n de iflti i anlam nda kabul edilmemelidir; Yarg tay n bu konuya iliflkin klasik görüflü güncelli ini ve geçerlili ini korumaktad r. Gerek bu say da yay mlad m z ve gerekse dergimizin 2006/2 say s nda yay mlad m z karara konu olan olaylar n gerçekleflmesindeki de ifliklik ve özellik nedeniyle, s rf söz konusu olaylara özgü olarak ispat külfetinin yer de ifltirece i yolunda içtihat oluflturulmufltur.

3 Yarg tay Kararlar 1769 g tay ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Ramazan Özcan taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin arac n n daval sigortaya kasko sigortas ile sigortal oldu unu meydana gelen kaza sonras baflvurmalar na ra men sigortan n hasar bedelinin ödenmedi ini, arac n kazadan önceki de- eri ile sat fl bedeli fark olarak TL zarara u rad klar n ileri sürerek, bu mebla n temerrüt faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili araç sürücüsünün olay yerinden kaçt için alkollü olmad n n davac tarafça ispatlamas gerekti i, befl günlük süresinde de ihbarda bulunulmad ve davada çeliflkilerin bulundu u bu nedenle hasar n teminat d fl oldu unu savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan tlar ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, kazan n münhas ran alkolün etkisiyle oldu unun ispat n n daval sigortada oldu u, bunun ispat edilemedi i ve süresinde ihbar edilmeme halinde tazminat hakk n n ortadan kalkmay p, sadece davadan öncesi için faiz talep hakk n n kalmayaca gerekçeleriyle, davan n k smen kabulüyle, TL nin temerrüt faiziyle daval dan tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre, daval vekilinin afla daki bendin kapsam d fl nda kalan di er temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. 2- Dava, kasko sigortas sözleflmesine dayal maddi tazminat istemine iliflkindir. Sigorta sözleflmeleri gerek kurulufllar nda, gerek devam s ras nda ve gerekse rizikonun gerçekleflmesi aflamas ndaki ihbar yükümlülükleri bak m ndan iyi niyet esas na dayal sözleflme türlerindendir. Taraflar n ve özellikle sigorta ettiren/sigortal n n bu yükümlülü ü gerçe e uygun bir flekilde yerine getirebilecek ve koflullar n oluflmas halinde mal sigortalar nda sigorta ettirenin yerine TTK n n maddesi hükmüne dayal olarak geçecek ve sigortal s na ödedi i tazminat zarar sorumlusundan geri alabilecektir. TTK n n maddesi hükmüne göre, kural olarak rizikonun teminat d fl kald na iliflkin iddian n sigortac taraf ndan kan tlanmas gerekir. Ne var ki bu kural, ihbar yükümlülü ünün iyi niyet kurallar na uygun olarak gerçeklefltirildi i hallerde geçerli olup, ayn yasan n 120 ve 1292/son f kras hükümleri uyar nca bu yükümlülü ün an lan ilke d fl - na ç k larak kullan lmas halinde rizikonun teminat d fl kald n n ispat

4 1770 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 4 Y l 2006 yükümlülü ünün sigortac ya ait olmayan sigorta ettirene ait oldu unun kabulü yukar da aç klanan yasa hükümlerine uygun oldu u gibi, sözleflme hukukundaki menfaatler dengesinin sa lanmas n n da bir gere idir. Somut olayda, tarihinde saat da kaza meydana gelmifl, davac ertesi gün alkol raporu alm fl, olaydan sonra yapt r lan delil tespitine iliflkin rapor, olaydan 2,5 ay sonra daval ya tarihinde gönderilmesine ra men, davac vekilinin tarihli dilekçesinde de aç kça belirtildi i gibi daval sigorta flirketine, davan n aç ld tarihine kadar baflvurulmam fl, öncesinde de kaza ihbar yap lmam flt r. Davac taraf ndan, sürücünün kaza yerinden neden firar etti i, alkol raporunun neden ertesi gün al nd, davaya kadar kaza ihbar n n neden yap lmad ve sigortaya baflvurulmad geçerli bir neden ileri sürülerek iddia ve ispat edilmemifltir. Bu durumda mahkemece, hayat n ola an ak fl na göre, davac n n ihbar yükümlülü ünü kasten yerine getirmedi inin kabulü ile TTK n n maddesinin son f kras gere ince davan n reddine karar vermek gerekirken, yaz l oldu u flekilde davan n kabulüne karar verilmesi do ru görülmemifl ve karar n bu nedenle daval sigortac yarar na bozulmas na karar vermek gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2754 K: 2006/2592 T: RESM MAKAMLARCA DÜZENLENEN TUTANAKLARIN GEÇERL BELGE OLDU U Özet: Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklar n n aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduklar n n kabulü gerekir. (*) Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 4. Hukuk Mahkemesi"nce verilen tarih ve 2003/ say l, karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac, vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilek- (*) Gönderen Av. Ramazan Edemen

5 Yarg tay Kararlar 1771 çesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Muktedir Lale taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac sigortac n n, TTK n n maddesi hükmüne dayal olarak, daval lar aleyhine açt rücu davas sonucunda mahkemece, daval lardan MY yönünden karar verilmesine yer olmad na, di er daval lar yönünden ise davan n reddine dair tesis edilen hüküm, davac vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Dava. kasko sigortas poliçesinden kaynaklanan tazminat n rucuan tahsili istemine iliflkindir. Kaza tespit tutana nda, daval lardan sürücü olan ÜÖ nün k rm z fl kta geçti i belirtilmifl, daval Ü vekili ise, müvekkilinin k rm z fl kta geçmedi ini savunmufl ve tan k beyanlar na dayanm flt r. Mahkemece, an lan, daval n n tan klar dinlenmifl ve benimsenip hükme dayanak yap lan bilirkifli raporunda ise davac ya sigortal, araca yeflil fl n yanmas veya daval ÜÖ'ye yeflil fl n yanmas hallerine iliflkin olarak alternatifli flekilde rapor tanzim, edilmifl, mahkemece ise an - lan daval n n tan k beyanlar na üstünlük tan narak davac ya sigortal arac n tam kusurlu oldu u sonucuna var lmak suretiyle vaz l. flekilde karar verilmifltir. Oysa, kazan n hemen akabinde trafik polislerince tutulan kaza tespit tutana nda kazan n olufl flekli farkl flekilde izah edilmifl olup, resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklar n n aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olarak kabulü gerekir. O halde mahkemece, trafik kaza tutana mümzilerinin tan k s fat ile dinlenmesi ve kaza tutana ndaki kazan n, olufl flekline iliflkin saptaman n gözleme mi. tan k beyan na m ya da taraf beyan na göre mi di er bir anlat mla tutana n neye dayal, olarak tutuldu unun soruflturulmas ve tüm kan tlar n birlikte de erlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözden kaç r larak yaz l flekilde eksik incelemeye dayal karar verilmesi, do ru görülmemifl ve karar bu nedenle davac yarar na bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karam davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i, temyiz peflin harem iste i, halinde temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11).

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari

HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari HIRSIZLIK S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal yerde h rs zl k veya h rs zl a teflebbüsün; 1.1. K rma, delme, y kma, devirme

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı