TDV Kocaeli Þubesi Dergisi. Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48. Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TDV Kocaeli Þubesi Dergisi. Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48. Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ"

Transkript

1 TDV Kocaeli Þubesi Dergisi Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ YOLCULUK KOMÞULUK HAKKI

2

3 baþyazý Muhterem Okuyucularýmýz! Rahmet ve bereket dolu mübarek üç aylarda Rahmet dergimizin 48 nci Üç Aylar sayýsýyla huzurunuzda olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Üç aylarýn rahmet dolu ikliminden sizleri selamlýyorum. Üç aylar; Hz. Peygamber (s.a.v.) in ve sahabe-i kiramýn ibadetlerinde daha çok yoðunlaþtýklarý, Cenâb-ý Allah a dua ederek, Allahým! Recep ve Þaban ayýný hakkýmýzda hayýrlý ve Mehmet SÖNMEZOÐLU Kocaeli Ýl Müftüsü Her yaþtan insanýmýzýn, özellikle de genç neslimizin Kur an la buluþmasýný çok önemsiyoruz. Çünkü Kur an; Rabbimizin bizlere hitabý, dünya ve ahiret rehberimizdir. O, maddi ve manevi dertlerimübarek kýl, bizi Ramazan a ulaþtýr diye ni- mizin ilacý, huzur ve mutluluk kaynaðýmýzdýr. O, yaz ettikleri; birlik-beraberlik ve kardeþlik duygula- son ilahi kitap, Allah Teâlâ nýn insanlýða en son rýmýzýn yoðunlaþtýðý, kandillerle süslü mübarek mesajý ve Efendimiz (s.a.v.) in en büyük mucizesiaylardýr. Bu mübarek aylarda, kandillerde ve özel- dir. O öyle yüce bir kitaptýr ki, bütün dinlerin ve likle Ramazan ayýnda camilerimiz dolup taþacak, kitaplarýn hâtimesi ve mührüdür adeta. Bundan yaþlý-genç, erkek-kadýn hep birlikte camilere dolayý onun öðrenilmesi ve öðretilmesi insanlara koþarak, hatim ve mukabele, vaaz ve teravih prog- yapýlabilecek en hayýrlý hizmetlerden sayýlmýþtýr. ramlarýna iþtirak ederek Ramazan ayýnýn evveli Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), Sizin en hayýrrahmet, ortasý maðfiret, sonu günahlardan azat lýnýz Kur an ý öðrenen ve öðreteninizdir. olma günlerini dolu dolu yaþayacaðýz. buyurmuþtur. Dergimizin bu sayýsýnda üç aylar gündemi yýlýnýn Kur ân Yýlý olmasý ve ni Ramazan ayý orucun önemini, iftarýn ve ikramýn Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle geçen sayýönemini Kur an ýn ve mukabelenin faziletini, sos- mýzý Sevgili Peygamberimize ve O nun en büyük yal yardýmlaþmayý, yetimlerin hakkýný ve daha bir mucizesi olan Kur ân-ý Kerîm e ayýrmýþtýk. Dergiçok konuyu deðerli hocalarýmýz kaleme aldýlar.hu- mizin siz deðerli okuyucularýmýz tarafýndan beðezurlarýnýzda kendilerine þükranlarýmý sunuyorum. nilmiþ olmasý, bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir. Bilindiði gibi her yýl okullarýmýzýn tatile gir- Daha mükemmele ulaþmak için sizlerden gelecek diði yaz aylarýnda Baþkanlýðýmýz tarafýndan Yaz fikir ve görüþlere açýk olduðumuzu bildirir, ilgi ve Kur an Kurslarý düzenlenmektedir. Ýlimizde de alakanýzdan dolayý en içten þükranlarýmý sunarým. binlerce çoðumuz bu aylarý hem tatil yaparak, hem Milletçe, birlik-beraberlik içinde idrak ettiðimiz üç de cami ve Kur an Kurslarýmýzda düzenlenen kurs- aylarý, Ramazan ayýný, Kadir gecesini, bayramý larda Kur an-ý Kerim, dua, dini bilgiler ve Peygam- huzur ve mutluluk içinde geçirmeyi Cenâb-ý ber Efendimizin hayatýný öðrenerek deðerlendiri- Allah tan niyaz ediyor, üç aylarýnýzý, kandillerinizi yorlar. Sevgili yavrularýmýza baþarýlar diliyor, ve bayramýnýzý þimdiden tebrik ediyor, selam ve deðerli ebeveynlerini tebrik ediyorum. Din görevli- saygýlar sunuyorum. lerimize gösterdikleri fedakârlýklardan ve üstün Yeni bir Rahmet Dergisi nde buluþmak gayretlerinden dolayý teþekkür ediyorum. dileðiyle... TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 1

4 TDV Kocaeli Þubesi Dergisi TDV Kocaeli Þubesi Adýna Sahibi Mehmet SÖNMEZOÐLU - Ýl Müftüsü Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Nedim ÖZKAL Genel Koordinatör Bayram ERDOÐAN Yayýn Tetkik Kurulu Nedim ÖZKAL - Ýl Müftü Yardýmcýsý Bayram ERDOÐAN - Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet ÇABUK - Ýl Müftü Yardýmcýsý Þaban APAYDIN - Ýl Müftü Yardýmcýsý Editörler Kadir KARAÇOBAN M.Rifat TAÞÇIOÐLU Mali Ýþler Sorumlusu Ahmet MOLLAOÐLU Sefa DURAN Grafik - Tasarým Mehmet PEKDEMÝR Baský Özlem Matbaasý Ýnönü Caddesi No:93 Yasaer Pasajý ÝZMÝT Ýdare Merkezi Kocaeli Ýl Müftülüðü Ankara Cad. No:51 KOCAELÝ Tel: Faks: Web ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Önsöz... Mehmet SÖNMEZOÐLU Ramazan Ayý ve Oruç... Mehmet SÖNMEZOÐLU Hz.Peygamber in Ramazan Hayatý... Mehmet ÇABUK Üç Aylarýn Önemi, Regaib ve Berat Kandilleri... Dr.Ýhsan KARA Kadir Gecesi... Hikmet KUTLU Ramazan da Ýftar, Sahur ve Ýkram... Hayati SAKALLIOÐLU Ramazan Ayýnda Ýtikaf ve Tefekkür... Mahmut ÞAHÝN Ramazan Ayýnýn Önemi... Halil UZUN Zekat,Sadaka-i Fýtýr ve Öþür... Remzi PEHLÝVAN Yolculuk... Bayram ERDOÐAN Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma... M.Resul HAKSÖYLER Ramazan ve Kur an... Þaban APAYDIN Çocuk ve Ramazan... Yusuf YILDIZ Bayramlarýn Mana ve Önemi... Ýsa AKTAÞ Ramazan ýn Kazandýrdýklarý... A.Celil ÇAKAR Kur an da Ramazan, Ramazan da Kur an... Hatice ÞÝRANLI Vahyi Güncellemek Ya da Vahyin Hayatýn Ýçinde Olmasý... Dr.Halil TAÞPINAR Kur an ý Öðrenmek ve Öðretmek... Musa ÝMAMOÐLU Yaz Kur an Kurslarýnýn Önemi ve Etkili Bir Din Öðretimi... Muhammet GEVHER Yüce Yaratýcý nýn Ýnsanlýða Sunduðu Evrensel Mesaj: Kur an-ý Kerim... Ýbrahim KADIOÐLU Kur an dan Öðütler... Ercan ÇARBOÐA Ýslam Kardeþliði... Nedim ÖZKAL Birlik ve Beraberlik... Hayri TOKSOY Küskünleri Barýþtýrmak ve Baþkalarýný Rahatsýz Etmemek... Servet YALÇIN Komþuluk Hakký... Sevda ERGÜN Yüce Rabbimizin Emaneti Yetimler... Meryem ÞENOCAK Ýslam da Eðitim ve Öðretim... Ergun YILMAN Tüketilen Geleceðimiz... Mustafa YAVUZ Zaferlerimiz ve Gençlik... Umran KILIÇER TDV Kocaeli Þubesi Dergisi Üç ayda bir yayýnlanýr Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 Yýl:6 Sayý: Ticaret Ahlaký... Hamit ALBAYRAK Ýslamda Evlilik, Nikah, Düðün ve Gelenekler... Serap TELEK Dumansýz Yaþama Destek Olun,Havanýzý Koruyun... Saðlýk Müdürlüðü Çevre, Ekolojik Sistem ve Korunmasý... Tuba KOCADAÐ Yayýnlanacak yazýlarda düzeltme ve çýkartmalar yapýlabilir. Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Her hakký mahfuzdur. Kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir

5 Mehmet SÖNMEZOÐLU Kocaeli Ýl Müftüsü RAMAZAN AYI VE ORUÇ Orucun farz kýlýnmasýnýn asýl hikmeti ise, ilahi emre teslim olmak, kulluk zevkini tatmak, ruhu riya kirlerinden temizleyip ihlâsý kuvvetlendirmek, kendini bizzat ilahi korumaya tevdi etmek için nefisle mücadele etmektir. Aylarýn sultaný Ramazan, bin aydan yaz sonunda güz mevsiminin baþýnda yaðan ve yeryü- (83 yýl) daha hayýrlý olan Kadir Gece- zünü tozdan temizleyen yaðmur manasýnadýr. Bu sini içinde bulunduran mübarek bir yaðmurun yeryüzünü yýkadýðý gibi Ramazan ayýnda aydýr. Peygamberimiz (s.a.v), kendi- da mü minlerin günahlarý yýkanýr ve kalpleri temizsine eriþip þartlarý haiz olanlara oruç lenir. tutmanýn farz olduðu bu mübarek aya Ümmetimin 2.Çoðunluðun görüþüne göre ise Ramazan; ayý diyor. Ramaz kelimesinden alýnmýþtýr. Ramaz ise gü- Ramazan-ý Þerif; Evveli rahmet, ortasý maðfir- neþin þiddetli sýcaðýndan taþlarýn kýzmasý demektir. et, sonu günahlardan azat olma ayýdýr. Yani Cenâb- Çünkü bu ayda açlýk ve susuzluðun harareti çokça ý Allah a kullukta sebat edenlerin mükâfatlarýný hissedilir veya orucun hararetiyle günahlar yakýlýr. alacaklarý hasat mevsimidir. Ramazan;Yüce Allah ýn 3.Kýlýcýn namlusunu veya ok demirini inceltip tarifi ile Ýnsanlara doðru yolu gösteren, hak ile keskinleþtirmek için iki taþ arasýna koyup dövmektir. batýlýn arasýný ayýran, hidayet kaynaðý Kur an-ý Kýsaca Ramazan, temizlik, yanmak ve keskinlik Kerim in nazil olduðu çok þerefli bir aydýr. 1 manalarýný taþýr ve bunlardan maksat da günahlarýn Bu mübarek ayý hakkýyla tanýmak her Müslüma- yanmasý ve Allah a yaklaþýlmasýdýr. Ramazan ayýnýn nýn görevi olmalýdýr. Bu sebeple Ramazan ayýnýn ma- birinci özelliði, Kur an-ý Kerim in bu ayda indirilmiþ na ve önemini anlamaya çalýþalým. Ramazan ýn keli- olmasýdýr. Bunda da üç mana vardýr: me manasý hakkýnda iki görüþ vardýr. Mücahit ten ri- a. Kur an, Ramazan ayýnýn Kadir Gecesi denilen vayet edilen birinci görüþe göre; Ramazan Allah ýn mübarek bir gecesinde dünya semasýna bir defada, isimlerinden bir isimdir. Ramazan ayý demek bir bütün olarak indirilmiþ daha sonra yirmi üç sene- Allah ýn ayý demektir ki, bir hadis-i þerifte þöyle de parça parça yeryüzüne indirilmiþtir. buyrulmuþtur: b.kur an bu ayda indirilmeye baþlandý demektir. Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyiniz. Hira Maðarasý nda Yaratan Rabbinin adýyla oku 3 Ramazan ayý geldi, Ramazan ayý gitti deyiniz. Çünkü mealindeki ilk ayetin Peygamberimiz (s.a.v) e iniþi Ramazan Allah ýn isimlerinden bir isimdir. 2 Ramazan-ý Þerif in Kadir Gecesi ndedir. Ýkinci bir görüþe göre ise Ramazan; Recep ve c. Kur an bu ayda inmiþtir ve bu aya þeref ver- Þaban gibi hususi aya verilen bir isimdir. miþtir. Kur an da, Ramazan dan baþka Allah tarafýn- Bu ismin ifade ettiði manalara gelince: dan övülmüþ bir ay yoktur. 1.Ýmam Halil den nakledildiðine göre; Ramazan TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 3

6 Hz. Peygamber (s.a.v) de bu ayýn hususiyetini þu yapmakla Rabbinizi razý edersiniz, diðer ikisini þekilde anlatmaktadýr: yapmaktan da müstaðni sayýlmazsýnýz. Rabbinizi Ümmetime Ramazan ayýnda beþ þey verilmiþ- razý edeceðiniz iki haslet þunlardýr: tir ki, bunlar benden önce hiçbir peygambere verilþehadet 1. Allah tan baþka hiçbir ilah olmadýðýna memiþtir: getirmek, 1. Ramazan ayýnýn ilk gecesi olunca Allah (c.c.) 2. Allah ý anýp, istiðfar etmek. ümmetime (rahmet nazarýyla) bakar. Allah bir Müstaðni olmadýðýnýz iki haslete gelince; kimseye rahmet nazarýyla bakarsa ona ebedi olarak 1.Allah tan cenneti istersiniz. azap etmez. 2.Cehennemden O na sýðýnýrsýnýz. 2. Ramazan akþamlarýnda oruçlularýn aðýzlarýdan Kim oruçluya su verirse, Allah da ona havuzunnýn kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha öyle bir þerbet verir ki, artýk cennete girinceye güzeldir. kadar hiç susamaz. 5 3.Melekler her gün ve gece onlara istiðfar eder- Görüldüðü gibi Ramazan ayý baðýþlanma ayýdýr. ler, baðýþlanmalarýný dilerler. Nefs-i emmare dediðimiz kötülüðe götüren nefis, bu 4. Allah (c.c.) cennetine emredip: Kullarým mücadele ile terbiye edilir. Fenalýða açýlan hýrslar için hazýrlanýp süslen, onlarýn dünya meþakkatlerin- bununla sakinleþtirilir. Ramazan ayýnýn en büyük den kurtulup benim yurduma ve ihsanýma isti- özelliklerinden biri olan oruç, dinin en büyük rahat için gelmeleri yaklaþtý buyurur. esaslarýndan biridir. Fakat insanoðluna 5. Ramazanýn son gecesi olunca, ilahi emirlerin en meþakkatlisi gibi Allah hepsini baðýþlar. Orada bulu- görünür. Bunun için ilahi hikmet nanlardan biri; O gece Kadir Ge- gereði önce namaz, sonra zekât, cesi midir? deyince: Hayýr, ça- üçüncü olarak da en zor ibadet lýþanlarý görmüyor musun? olan oruç farz kýlýnmýþtýr. Onlar çalýþýp iþlerini bitirin- Ayný þekilde Ýslam ýn ce kendilerine ücretleri tam esaslarýný bildiren hadis-i olarak ödenir buyurdu. 4 þerifte de kolaydan zor olana Yine Selman (r.a.) ýn doðru bu sýra takip edi- naklettiði bir hadis-i þerifbaþka lerek; Ýslam; Allah tan te Þaban ayýnýn son gününhadet, ilah olmadýðýna þe- de Resulullah (s.a.v) þöyle namazý kýlmak, buyurmuþtur: zekât vermek, oruç tutmak Ey insanlar! Sizi bü- ve beyt-i haccetmektir. 6 yük ve mübarek bir ay göl- þeklinde buyrulmuþtur. geledi. O ay içerisinde bir Orucun farz kýlýnmasýnýn asýl gece vardýr ki, bin aydan ha- hikmeti ise, ilahi emre teslim yýrlýdýr. O öyle bir aydýr ki, olmak, kulluk zevkini tatmak, Allah gündüz orucunu farz, gece ruhu riya kirlerinden temizleyip ibadetini nafile kýldý. O ay içeri- ihlâsý kuvvetlendirmek, kendini sinde bir hayýr iþleyen diðer aylarda bizzat ilahi korumaya tevdi etmek bir farz iþlemiþ gibi olur. O ayda bir farz için nefisle mücadele etmektir. Zira iþleyen diðer aylarda yetmiþ bin farz iþle- Cenâb-ý Allah bir hadis-i kutsîde; Oruç miþ gibi olur. O, sabýr ayýdýr. Sabrýn sevabý ise Cen- benim içindir, onun mükâfatýný ancak ben veririm. 7 nettir. O, yardýmlaþma ayýdýr. O ayda mü minin rýzký buyurmuþtur. bereketlenir. Ramazanda kim bir oruçluyu iftar Kýsaca Ramazan, Kur an ve oruç ayýdýr. Bir taettirirse; bu, günahlarýnýn baðýþlanmasýna, Cehen- raftan oruçla nefsin kötü sýfatlarýný yakýp onu tenemden azat olmasýna sebep olur ve oruçlunun se- mizlerken diðer taraftan ilahi bir nur olan Kur an ile vabýndan hiçbir þey eksiltilmeksizin onun sevabý ka- hayatýmýzý aydýnlatmak için bize tanýnmýþ en büyük dar sevap alýr. Ashab: fýrsattýr. Ya Resulallah,hepimiz oruçluyu iftar ettirecek Türkçe oruç kelimesiyle ifade edilen savm bir þey bulamýyoruz. dediklerinde þöyle buyurdu: kelimesinin lügat manasý kiþinin kendisini yemekten, Allah bu sevabý oruçluyu bir hurma ile veya bir içmekten, konuþmaktan, yürümekten ve hareket içim su yahut bir yudum süt karýþýðý ile iftar ettirene etmekten men edip alýkoymasý demektir. Terim de verir. Ramazan ayý öyle bir aydýr ki, evveli rah- manasý ise; ikinci fecirden (fecr-i sadýk) itibaren, met, ortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtu- güneþin batýþýna kadar yemekten, içmekten, cinsel luþtur. Bu ayda hizmetçinin yükünü hafifleteni, iliþkiden ve orucu bozan diðer þeylerden, Allah Allah baðýþlar ve cehennemden kurtarýr. Ramazan Teâlâ ya kulluk niyetiyle nefsi alýkoymaktýr. Mümin, ayýnda þu dört þeyi çok yapýnýz. Bunlardan ikisini oruçla kulu olduðu Allah için yiyip içmekten, þehevi 4 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

7 Ramazan, Kur an ve oruç ayýdýr. Bir taraftan oruçla nefsin kötü sýfatlarýný yakýp onu temizlerken diðer taraftan ilahi bir nur olan Kur an ile hayatýmýzý aydýnlatmak için bize tanýnmýþ en büyük fýrsattýr. davranýþlardan kendisini alýkoymakta ve sabýr göstermektedir. Oruçla ruhu incelen Müslüman Kur an a sarýlmakla da Allah a daha fazla yaklaþýr. Hz. Peygamber (s.a.v) Kur an okumayý Allah Teâlâ ile konuþmak diye yorumluyor. Biz de hem oruç tutmak, hem de Kur an okumak suretiyle bu saadeti elde etmeye çalýþmalý, mukabelelere devam etmeliyiz. Peygambe- rimiz (s.a.v) bu konuda þöyle buyurmaktadýr: Bir topluluk ki, Allah ýn mescitlerinden birin- de Allah ýn kelamý olan Kur an ý okuyup dinlemek, O nun müzakeresini ve dersini yapmak üzere otu- rurlarsa, onlarý melekler kanatlarýyla gölgeler ve onlar böyle bir zikri býrakýp da baþka bir söze dalma- dýkça (yani dünya lakýrdýlarýyla bu güzelliði bozmadýkça) onlarýn üzerine sekine iner, onlarý rahmet kaplar. Onlarý melekler çepeçevre kuþatýp yaptýkla- rýný hayranlýkla seyrederler ve Allah kendisine yakýn misli sevap verilir, bir amel vardýr ki, yedi yüz misli sevap verilir ve bir amel de vardýr ki, onu iþleyenin sevabýný ancak Allah (c.c.) bilir. Vacip kýlan iki amel þunlardýr: Kim Allah a ihlâsla ibadet edip hiçbir þeyi ortak koþmadan O na kavuþursa kendisine Cennet vacip olur. Allah a þirk koþan kimseye de Cehenneme girmek vacip olur. Kim bir kötülük iþlerse karþýlýðýný görür, kim bir iyilik yapmayý isteyip yapamazsa kar- þýlýðý verilir. Kim bir iyilik iþlerse on misli karþýlýðý verilir. Kim malýný Allah yolunda tasadduk ederse, meleklerine onlardan övgüyle bahseder. 8 tasadduk ettiði þeyin mükâfatý kat kat artýrýlýr. Bir Ebu Hureyre (r.a) ýn bildirdiðine göre Resulullah dirhem yedi yüz misline kadar artýrýlýr, bir dinar (s.a.v) þöyle buyuruyor: yedi yüz misline kadar artýrýlýr. Oruç ise Allah Allah (c.c) buyurdu ki: Âdemoðlunun her ameli içindir. Bu nedenle oruç tutanýn sevabýný, Allah kendisi içindir, yalnýz oruç hariç. Çünkü o, benim (c.c.) tan baþka hiçbir kimse bilemez. 10 içindir. Onun mükâfatýný da ben vereceðim. Hz. Ömer in oðlu Abdullah (r.a.) Resul-i Ekrem Oruç bir kalkandýr. Sizden biri oruçlu olduðu (s.a.v) in þöyle buyurduðunu rivayet etmiþtir: günde edebe aykýrý bir söz söylemesin, baðýrýp çaðýreder. Kur an ve oruç kýyamet gününde kula þefaat masýn. Þayet biri ona kötü söyler veya kendisiyle Oruç, Rabbim, onu yemeden ve þehevi arzu- dövüþürse ben oruçluyum, ben oruçluyum desin lardan alýkoydum. Onun için bana þefaat hakký taný (ona uymasýn). Muhammed (s.a.v) i irade ve kudreri der. Kur an da, onu gece uykusuz býraktým, (geceletiyle yaþatan Allah a yemin ederim ki, oruçlunun senin rýzan için) uykusunu terk ederek beni okudu. aðzýnýn kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha Bu sebeple ona þefaat etmeme izin ver der. Bu ikisi iyidir. þefaat ederler. 11 Oruçlu için ferahlanacaðý iki sevinç aný vardýr: Sa d oðlu Sehl (r.a) in bildirdiðine göre orucun 1. Ýftar ettiði zaman (açlýktan kurtulduðu için) mükâfatýyla ilgili mübarek bir sözünde Resulullah sevinir. (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: 2. Rabbine kavuþtuðu zaman orucunun Cennette bir kapý vardýr ki, ona Reyyan denisevabýyla (alacaðý mükâfattan dolayý) sevinir. 9 lir. O kapýdan kýyamet gününde ancak oruç tutanlar Yine Ýbn-i Ömer (r.a.) in rivayet ettiðine göre girerler. Onlardan baþka hiç kimse giremez. Oruç tu- Resulullah (s.a.v) þöyle buyurmuþtur: tanlar cennete girdiklerinde bu kapý kapanýr, hiçbir Allah katýnda ameller yedi çeþittir. Ýki tanesi kimse oradan giremez. Bu kapýdan giren ebedi ola- (Cenneti veya cehennemi) vacip kýlar. Ýki tanesi kaar rak susamaz. 12 kendisine sevap verilir. Bir amel vardýr ki, on Bir Müslüman Ramazan ayýnýn kýymetini idrak ederek, en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþmalýdýr. Mükâfatýný sadece Allah tan bekleyerek ihlâslý bir þekilde oruç tutmalý; vakit namazlarýný ve teravih namazýný kýlma konusunda gayret göstermeli, mümkün olduðunca cemaate devam etmelidir. Cenâb-ý Allah a çokça tövbe etmeli, O na iltica etmelidir. Kur an-ý Kerim i çokça okumalý ve dinlemeli, okunan mukabelelere iþtirak etmelidir. Yoksullarla, yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgilenmeli, sadaka ve yardým konusunda cömert olmalýdýr. Hz. Peygamber (s.a.v) i hatýrlamalý, O na çokça salât ve selam getirmelidir. Anne ve babasýnýn duasýný alacak þekilde davranmalýdýr. Ramazan ayýnýn hususiyetlerini þahsýnda en güzel þekilde yaþamak suretiyle çevresine örnek olmalýdýr. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 5

8 Mehmet ÇABUK Kocaeli Ýl Müftü Yardýmcýsý HZ. PEYGAMBER ÝN RAMAZAN HAYATI Yüce Rabbimizin, insanlýða son ca) baþka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolayresul, en güzel örnek, olarak gön- lýk ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayýyý taderdiði Sevgili Peygamberimiz Hz. mamlamanýz ve size doðru yolu göstermesine karþý- Muhammed (s.a.v) Allah yolunda bi- lýk, Allah'ý tazim etmeniz, þükretmeniz içindir. (3) zim en büyük kýlavuzumuzdur. Görüldüðü gibi Allah Teala (c.c) nýn insanlýða O nun örnek hayatý, tertemiz yaþantýsý, Kur an-ý son ilahi mesaj olarak gönderdiði yüce kitabýmýz Kerim in adeta canlý bir timsalidir. Yüce Mevlamýzýn, Kur an-ý Kerim, bu ayda ve bu ay içinde bulunan dünya ve ahiret mutluluðumuz, ebedi kurtuluþumuz Kadir Gecesi nde indirilmiþ ve bu ayda oruç tutmak, için bize bildirdiði emir ve yasaklarý, Peygamberimiz mü minlere farz kýlýnmýþtýr: (sav), önce kendisi yaþamýþ; böylece, hem bunlarýn Biz onu (Kur'an'ý) Kadir gecesinde indirdik. nasýl yerine getirileceðini tatbiki olarak bize göster- Kadir gecesinin ne olduðunu sen bilir misin? Kadir miþ ve hem de en güzel örnek olmuþtur. O nun bütün gecesi, bin aydan hayýrlýdýr. O gecede, Rablerinin izhayatý bizim için en büyük örnek olarak önü- niyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iþ için iner dumüzdedir. rurlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doðuþuna Yüce Allah Kur an-ý Kerim de Sevgili Peygambe- kadar. rimiz (s.a.v) i örnek almamýzý, her hususta O na Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip itaati bize emretmektedir : geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de farz Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve kýlýndý. Umulur ki korunursunuz. (4) ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah'ý çok Ýslam ýn 5 þartýndan biri olan oruç ibadetinin zikredenler için güzel bir örnektir. (1) eda edildiði, Kur an ýn nazil olduðu, Cennet kapýlarý- (Resûlüm!) De ki: Eðer Allah'ý seviyorsanýz nýn açýlýp Cehennem kapýlarýnýn kapandýðý, þeytanlabana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý rýn zincire vurulduðu, baþý rahmet, ortasý maðfiret baðýþlasýn. Allah son derece baðýþlayýcý ve esir- ve sonu Cehennem den kurtuluþ olan Ramazan geyicidir. (2) Ayý na Sevgili Peygamberimiz (sav) büyük bir önem O halde, O nu daha iyi tanýyýp bu örnek hayatý vermiþ; Ramazan orucu, Teravih namazý, Kur an-ý ve yüce sünnetini her hususta kendimize rehber Kerim tilaveti, sadaka, iyilik yapmada cömertliði vb edinirken Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) in Ramazan ibadet ve dua ile dolu dolu geçirerek öteki zamanlarhayatýný da yakînen bilmeliyiz. dan daha çok bu aya deðer vermiþtir: O nun (sav), On bir ayýn sultaný olan Ramazan Ayý ise Yüce hepimize örnek Ramazan Ayý ndaki mübarek yaþan- Allah (c.c) ýn Kur an-ý Kerim de özel olarak methet- týsýný ve bu ayý nasýl deðerlendirdiðini ana hatlarýyla tiði; þaný, deðeri, fazileti büyük, mübarek bir aydýr: þöyle ifade etmemiz mümkündür: Bu gerçeði Allah (C.C) þöyle bildiriyor: Ramazan ayý, insanlara yol gösterici, doðru- 1.RAMAZAN HAZIRLIÐI: nun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri ola- Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek Ramazan rak Kur'an'ýn indirildiði aydýr. Öyle ise sizden Rama- Ayý gelmeden, onun müjdecisi olan Recep ve Þaban zan ayýný idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda Aylarýna önem verir. hasta veya yolcu olursa (tutamadýðý günler sayýsýn- Allah ým, Recep ve Þaban Ayýný bizim için 6 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

9 mübarek kýl ve bizi Ramazan a ulaþtýr. (5) diye dua 2.RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZÝLETÝNÝ eder ve bu aylarda özellikle Þaban Ayýnda tamamýný MÜJDE ÝLE MÜ MÝNLERÝ ÝBADETE TEÞVÝKÝ: oruç tutarak Ramazan için hazýrlanýrdý. Sevgili Peygamberimiz bu ayda Allah ýn emri Sevgili Peygamberimizin bu özeliðini Ashabý bize olan orucu tutmanýn ve Ramazan Ayýnýn faziletini bir þöyle bildirmektedir. çok hadisi þerifi ile müjdelemiþ ve ibadetleriyle bu Abbâd Ýbnu Hanîf anlatýyor: ayý en iyi þekilde deðerlendirerek örnek olmuþtur. "Sa'îd Ýbnu Cübeyr (r.a)'e Receb ayýndaki oruç- Efendimizin Hadis-i Þeriflerinin bir kýsmý þunlardýr: tan sordum. Bana þu cevabý verdi:"ýbnu Abbâs (r.a)'ý Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatýyor: dinledim, þöyle demiþti: "Resûlullah (s.a.v) Receb "Resûlullah (s.a.v) buyurdularki: "Ademoðluayýnda bazý yýllarda öyle oruç tutardý ki biz, nun her ameli katlanýr. (Zira Cenab-ý Hakk'ýn bu hu- "(Gâliba) hiç yemeyecek (ayýn her gününde tutacak)" sustaki sünneti þudur:) Hayýr ameller en az on derdik. (Bazý yýllarda da öyle) yerdi ki biz, "Gâliba) misliyle yazýlýr, bu yediyüz misline kadar çýkar. Allah hiç tutmayacak" derdik." (6) Teâla Hazretleri (bir hadis-kudsîde) þöyle buyur- Hz. Üsâme (r.a) anlatýyor: muþtur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sýrf be- "Ey Allah'ýn Resulü dedim, Þâban ayýnda tuttu- nim içindir, ben de onu (dilediðim gibi) mükâfatlanðun kadar baþka aylarda oruç tuttuðunu göremiyo- dýracaðým. Kulum benim için þehvetini, yiyeceðini rum (sebebi nedir?)" diye sordum. Þu cevabý verdi: terketti. "Bu, Receb'le Ramazan arasýnda insanlarýn gaf- "Oruçlu için iki sevinç vardýr: Biri, orucu açtýðý let ettikleri bir aydýr. Halbuki O, amellerin Rabbül zamanki sevincidir, diðeri de Rabbine kavuþtuðu âlemin'e yükseltildiði bir aydýr. Ben, oruçlu olduðum zamanki sevincidir. Oruçlunun aðzýndan çýkan koku, halde amelimin yükseltilmesini istiyorum." (7) Allah indinde misk kokusundan daha hoþtur." (9) Hz.Peygamber (s.a.v)in üçaylarý tamamen oruç- Yine Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatýyor: lu olduðu görülmemiþtir. "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Ramazan ayý Rasulullah Efendimiz yine Ramazan Ayý öncesin- girdiði zaman cennetin kapýlarý açýlýr, cehennemin de insanlarý, O ay için uyarmakta, bizlerin bu ayý iyi kapýlarý kapanýr ve þeytanlar da zincire vurulur." (10) deðerlendirmemizi istemektedir: Sehl Ýbnu Sa'd (r.a.) Anlatýyor: Selman-ý Farisi (r.a) anlatýyor: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Cennette Rasulullah (s.a.v), Þaban Ayýnýn son gününde Reyyân denilen bir kapý vardýr. Oradan sadece bizlere þöyle hitap etti: oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artýk kapanýr, Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayýn gölgesi kimse oradan giremez." (11) baþýnýza düþtü. Bu ay, öyle bir ay ki içinde bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesi vardýr.allah Teala, bu 3.RAMAZAN DA ÝBADET GAYRETÝNÝ ayýn gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile ARTTIRMASI VE GECE ÝBADETÝ ÝLE TERAVÝH NAMAZI namazý meþru kýldý.bu ayda bir hayýr yapan, baþka Rasulullah Efendimiz, insanlarýn içinde Allah a aylarda bir farz eda etmiþ gibi sevap kazanýr.bu en çok ibadet edeni olduðu halde, Ramazan ayý ayda eda edilen bir tek farz, baþka aylarda eda gelince O na ibadet azim ve gayretini, Ramazan dan edilen yetmiþ farzýn sevabýný verir.bu ay, sabýr öncekine göre daha da artýrýrdý. ayýdýr.sabrýn karþýlýðý ise cennettir.bu ay, ihsan ve Hz.Âiþe (r.a) anlatýyor: yardým ayýdýr. Bu ay Mü min in rýzkýnýn artýrýldýðý "Resûlullah (s.a.v) Ramazan ayýnda, diðer ayaydýr. Bu ayda bir oruçluyu iftar ettirenin günahlarý larda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazanýn baðýþlanýr ve o kimse cehennem azabýndan son on gününde ise çok daha þiddetli bir gayrete gekurtulur.ayrýca iftar ettirdiði kimsenin kazandýðý çerdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gesevap kadar da sevap kazanýr.bununla beraber cenin ihyasý için) uyandýrýrdý, eþine yaklaþmaktan diðerinin sevabýndan bir þey eksilmez. uzak dururdu.." (12) Biz dedik ki: Yine, Hz. Ebû Hüreyre (r.a)'nin anlattýðýna göre: Ey Allah ýn Rasulü! Bizler herhangi bir "Resûlullah (s.a.v) onlarý, kesin bir emirde buoruçuluyu iftar ettirebilecek durumda deðiliz. lunmaksýzýn ramazan gecelerini ihyaya teþvik eder- Bunun üzerine Allah ýn Rasulü þöyle buyurdu: di. (Bu maksadla) derdi ki: "Kim ramazan gecesini, Allahu Teala bu sevabý bir yudum su ile, bir sevabýna inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle için süt ile, bir tek hurma ile bile olsa oruçluyu iftar namazla ihya ederse geçmiþ günahlarý affedilir." (13) ettirene verir. Allahu Teala, bir oruçluyu doyuran Mü min i, Cennet te benim havzýmdan içirir. Ondan 4-SAHUR YEMEÐÝNE ÖNEM VERMESÝ VE VAKTÝ içen de bir daha susamaz.bu ayýn baþý rahmet, ÝÇÝNDE BUNU GECÝKTÝRMESÝ ortasý maðfiret, sonu da Cehennemden kurtuluþtur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) oruç için gece Bu ayda emri altýndakilerin yükünü hafifleten,- sahura kalkar, sahur yemeði yer ve vakti geçirmeden onlara yumuþak davranan kimseyi Allahu Teala mümkün olduðunca yeme-içmesini devam ettirir, baðýþlar ve onu Cehennem azabýndan kurtarýr. (8) bunu geciktirirdi. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 7

10 7.CEBRAÝL ÝLE KAÞILIKLI KUR AN-I KERîM TÝLAVETÝ (MUKABELE) Sevgili Peygamberimize (s.a.v), Ramazan gün- lerinde, Cebrail (a.s) gelerek o güne kadar nazil olan ayetleri okur, kendisi de takip ederdi. Vefatýndan önceki son Ramazan da bu karþýlýklý Kur an tilaveti (mukabele) iki defa gerçekleþmiþtir. Kur an ýn nazil olduðu bu mübarek ayda Efendimiz, O nu çok çok okuyarak ümmetine örnek olmuþtur:...cebrâil (a.s.) Ramazan ayý çýkýncaya kadar her gece Resûlullah (s.a.v.) ile buluþur, Resûlullah (s.a.v) ona Kur ân ý arzeder/okurdu. Resûllullah (s.a.v) Cebrâil ile buluþunca insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert ve daha faydalý Enes (r.a) den rivayet edildiðine göre: Resûlullah (s.a.v): Sahur yeyin. Çünkü sahurda bereket vardýr. buyurdular. (14) Amr b. el-âs (r.a.) demiþtir ki: "Rasûlullah (s.a.) þöyle buyurdu"; "Þüphesiz, ehl-i kitabýn orucu ile bizim orucumuzun arasýndaki fark, sahur yemeðidir." (15) Ýmam Mâlik'ten anlatýldýðýna göre, Abdulkerim Ýbnu Ebî'l-Muhârik'in þöyle söylediðini iþitmiþtir: "Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de iftarýn ta'cili (öne alýnmasý), sahurun da te'hir edilmesidir." (16) 8 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 5-ÝFTARI VE VAKTÝ GÝRÝNCE BUNDA ACELE olurdu. (20) ETMESÝ, ÝFTARDA RABBÝNE DUADA BULUNMASI Hz.Fatýma Validemizden þöyle rivayet Efendimiz (s.a.v) akþam vakti gelince iftar eder, edilmiþtir: orucunu açmakta acele davranýrdý: Ýmam Mâlik'ten Babam Nebî (s.a.v.) bana gizlice þöyle söyledi: anlatýldýðýna göre, Abdulkerim Ýbnu Ebî'l-Muhârik'in Her sene Cibril benimle Kuran ý bir kere mukabele þöyle söylediðini iþitmiþtir: ederdi. Bu sene iki defa mukabele etti. Öyle "Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de sanýyorum ki (kýzým) ecelim yaklaþmýþtýr. (21) iftarýn ta'cili (öne alýnmasý), sahurun da te'hir edilmesidir." (17) 8.HZ. PEYGAMBER ÝN CÖMERT- Dualarýn kabul edildiði iftar LÝÐÝNÝN DORUÐA ULAÞMASI saatinde Hz. Peygamber R a s u l u l l a h H z. (s.a.v) Allah a dua eder, Muhammed (s.a.v) insanla- O na kalben yönelirdi. rýn en cömerdiydi. Elinde Mu'âz Ýbnu Zühre ihtiyacýndan fazlasýný anlatýyor: tutmaz, yoksullara "Bana ulaþtý ki, daðýtýr,iyilik yapmayý Resûlullah (s.a.v), çok severdi. Onun iftar ettiði zaman bu özelliðine dair þu duayý okurdu: pek çok örnek mev- Ey Allahým senin cuttur. Ramazan - rýzan için oruç da ise Efendimizin tuttum ve senin bu cömertliði daha rýzkýnla orucumu da coþar, bir rüzgar açýyorum." (18) gibi herkese iyilik Yüce Peygambe- yapmaya koþardý. rimiz (s.a.v) Orucu Rasûlullah bozmadan günü güne (s.a.v) insanlarýn en fazeklenmesine müsaade la cömert olaný idi. Onun etmezdi. bu cömertliði Ramazan ayý girip de kendisiyle Cebrâil (a.s) 6.ORUCUN, GÜNAHLARDAN karþýlaþýnca daha da artardý. UZAK TEMÝZ BÝR YAÞANTIYLA Resûllüllah (s.a.v) Cebrâil ile buluþunca TUTULMASI ÝÇÝN EFENDÝMÝZÝN (S.A.V.) ÝNANANLARI insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert ve UYARMASI daha faydalý olurdu. (22) Rasulullah (s.a.v) Yüce Rabbýmýzýn emri olan orucu tutarken Müslümanlarýn bütün azalarý ve hatta 9.RAMAZAN DA ÝBADET ÝÇÝN YALNIZ KALMAK kalbi ile günahlardan uzak tertemiz bir hayatla oruç NÝYETÝYLE ÝTÝKAFA GÝRMESÝ: tutmalarýný isterdi. O nun þu uyarýsý dikkat çekicidir: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayýnýn son on Ebu Hüreyre (radýyallahu anh) anlatýyor: gününde, Mescid-i Nebî ye kapanýr, Allah için ibadet "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu- niyetiyle itikafa girer; evinden ve ailesinden ayrý lar ki: "Kim yalandan ve onunla ameli terketmezse kalýrdý. Böylece Rabbi ile baþbaþa inzivaya çekilir, (bilsin ki) onun yiyip içmesini býrakmasýna Allah'ýn kendisini yalnýz ibadete verirdi: ihtiyacý yoktur." (19) Ebu Hüreyre (r.a) anlatýyor:

11 "Hz. Peygamber (s.a.v) her Ramazanda on gün döndüðünde, Medine de, kendisiyle beraber hacca i'tikâfa girerdi. Vefat ettiði yýlda ise yirmi gün gidemeyen bir haným sahabeyle karþýlaþýr. Aralarýni'tikâfa girdi." (23) da geçen konuþma bize, Ramazan ayýnda yapýlan Hz. Âiþe (r.a) dan rivayet edildiðine göre Nebî umrenin kýymeti hakkýnda ýþýk tutmaktadýr. (s.a.v) vefat edinceye kadar ramazanýn son on gü- Abdullâh b. Abbâs (r.a) anlatýyor: nünde itikâfa girmiþtir. Vefatýndan sonra eþleri itikâ- Nebî (s.a.v) hacdan (Medîne'ye) döndüðünde fa girmeye devam ettiler. (24) Ensârî bir kadýn olan Ümm-i Sinâna: - (Bizimle berâber) haccetmekten seni hangi bir 10.KADÝR GECESÝ NÝN BÜYÜK FAZÝLETÝNÝ engel alýkoydu? diye sordu. Ümm-i Sinân, kocasý Ebû MÜJDELEYEREK ONA AYRI ÖNEM VERMESÝ Sinân'ý kasdederek: Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) kendisine yüce - Ebû fülân yok mu? Bunun iki devesi vardýr. Allah ýn, yüce kelâmý olan Kur an-ý Kerîm in ilk defa Bunun birisine binip hacca gitti. Ötekisi de bahçemigelmeye baþladýðý ve bizzat Rabbimiz in, adýna özel zi suluyor, diye cevap verdi. Resûl-i Ekrem de: bir sure (bak. Kadir Suresi) indirerek, içerisinde Kadir Gecesi -Ramazan'da Umre edilmesi (sevap bakýmýnbulunmayan Bin aydan hayýrlý olduðunu müjdele- dan)benimle berâber haccetmeðe denkdir, buyurdiði Kadir Gecesi ne ayrý bir önem verir ve birçok du. (30) Hadis-i Þerifi ile bu gecenin büyük faziletine iþaret Ýmam Mâlik'ten anlatýldýðýna göre, Abdulkerim ederdi. Bu hususta Hz. Aiþe (r.a) validemiz þöyle Ýbnu Ebî'l-Muhârik'in þöyle söylediðini iþitmiþtir: buyurmuþtur: "Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de Peygamber (s.a.v) Ramazan ýn son on günle- iftarýn ta'cili (öne alýnmasý), sahurun da te'hir edilrinde, camiye kapanýr, itikaf ederdi ve Kadir mesidir." (31) Gecesini Ramazan ýn son on gününde arayýnýz bu- Sevgili Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mümtaz yururdu. (25) hayatý içerisindeki Ramazan ayýna mahsus yaþantýsý- "Kadir Gecesini, kim sevabýna inanýp onu ka- ný, Ramazanda doruða çýkan güzel siretini, ana hatzanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiþ günahlarý larýyla ifade etmeye çalýþtýk. affedilir." (26) Görüldüðü gibi O nun Ramazan hayatý bu mübarek ayda Yüce Rabbýmýzýn ve Hz. Peygamber 11.BAYRAM NAMAZI VE BAYRAMDAKÝ BAZI (s.a.v) Efendimizin rýzasýný kazanma ve dünya ve GÜZEL DAVRANIÞLARI ahiret mutluluðunu elde etme yolunda hepimiz için Rasulullah Efendimiz (s.a.v) Ramazan bitince, en büyük rehber olacaktýr. Ramazan Bayramý sabahý, iki rekat namaz kýldýrýr ve bayram namazý için camiye gidiþ geliþinde þunlara dikkat ederdi. Ýbnu Abbâs (r.a) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bayram günü çýkýp iki rekat namaz kýldýrdý. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra baþka namaz kýldýrmadý." (27) Ebû Ubeyd Saîd Ýbnu Ubeyd'in anlattýðýna göre, Hz. Ömer (R.A) ile bir bayramda beraber olmuþtur. Hz. Ömer önce namaz kýldýrmýþ, sonra hutbe okuyup halka þöyle hitab etmiþtir: "Resûlullah (s.a.v) sizleri bu iki bayram gününde oruç tutmaktan men etti. Bu iki bayramdan biri oruç tuttuðunuz aydaki ramazan bayramýnýzdýr. Diðeri de kurbanlarýnýzdan yediðiniz günün bayramýdýr! "Ebû Ubeyd der ki: "Ben Hz. Osman (R.A) ile de bayram geçirdim. O da hutbeden önce namaz kýldýrdý " (28) Ýbnu Ömer (r.a) anlatýyor: "Resûlullah (s.a.v) bayram namazýna giderken bir yoldan gider, dönerken baþka bir yoldan dönerdi." (29) 12.RAMAZAN UMRESÝNÝN PEYGAMBERÝMÝZLE BÝR HAC SEVABINA DENK OLDUÐUNU MÜJDELEMESÝ Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Veda Haccýndan 1-Ahzab, 33/21 2-Âl-Ý Ýmrân, 3/31 3-Bakara, 2/185 4-Bakara, 2/183 5-Ahmed b. Hanbel, müsned 1/ Buharî, Savm: 53; Müslim, Sýyâm: 179, (1157); Ebu Dâvud, Savm: 55, (2430). 7- [86] Buharî, Savm: 52; Müslim, Sýyâm: 175, (1156); Muvatta, Sýyâm: 56, (1, 309); Ebu Dâvud, Savm: 56, 59, (2431, 2434); Tirmizî, Savm: 37, (736); Nesâî, Savm: 70, (4, 199, 200). 8-Hatibu Tebrizi, Miþkatü l Mesabih, I/ Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buhari, Savm: 5, Bed'ü'l- Halk: 11, Müslim, Sýyâm: 2, (1079); Nesâî, Sýyâm: 5, (4, 129); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buharî, Savm: 4, Bed'ü'l- Halk: 9; Müslim, Sýyâm: 166, (1152); Nesâî, Sýyam: 43, (4, 168); Tirmizî, Savm: 55, (765). 12-Buhârî, Fadlu Leyleti'l-Kadir: 5, Müslim, Ý'tikâf: 8, (1175); Ebû Dâvud, Salât: 318, (1376); Tirmizî, Savm: 73, (796); Nesâî, Kýyâmu'l-Leyl: 17, (3, 218); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Sahih-i Müslim, Hadis No: Müslim, sýyâm 46; Nesaî, sýyâm 27; Tirmizî, savm 17; Ahmed b. Hanbel, IV, 197; Darimî, savm 9. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Þerhi, Þamil Yayýnlarý: 9/ Müslim, sýyâm 46; Nesaî, sýyâm 27; Tirmizî, savm 17; Ahmed b. Hanbel, IV, 197; Darimî, savm 9. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Þerhi, Þamil Yayýnlarý: 9/ Muvatta, Kasru's-Salât: 46, (1, 158); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Ebu Dâvud, Savm: 22, (2358); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buhari, Savm: 8, Edeb: 51; Ebu Dâvud, Savm: 25, (2326); Tirmizî, Savm: 16, (707); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buhârî, Savm, 7; Müslim, Fedâil, 50; Nesâî, Sýyam, 2, 21-Tecrîd-i Sarih Tercemesi, Hadis no: 1767, 22-Buhârî, Savm, 7; Müslim, Fedâil, 50; Nesâî, Sýyam, 2, 23-Buhârî, Ý'tikâf 1; Müslim, Ý'tikâf 5. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Savm Buhârî, Ý'tikâf 1; Müslim, Ý'tikâf 5. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Savm Riyazüssalihin, II Buharî, Terâvih: 1, Müslim, Müsâfirîn: 174, (759); Ebû Dâvud, Salât: 318, (1371); Tirmizî, Savm: 83, (808) Nesâî, Siyam: 39, (4, 154, 155); Muvatta, Salât fî Ramazan: 2, (1, 119). Buhârî, Ramazan kýyamý ile, Kadir gecesi kýyamý üzerine ondan merfû rivâyet kaydeder; Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buhârî, Iydeyn: 8, 16, 18, 26, 32, Ezân: 161, Zekât: 21, 33, Tefsir, Mümtahine: 1, Nikâh: 124, libâs: 56, 57, 59, Ý'tisâm: 16; Müslim, Iydeyn: 13, (884); Ebû Dâvud, Salât: 256, (1159); Tirmizî, Salât: 387, (537); Nesâî, Iydeyn: 29, (3, 193); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Buhârî, Edâhi: 16, Savm: 66, 67; Müslim, Siyâm: 138, (1137); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/ Ebû Dâvud,Salat:254, (1156);Ýbrahim Canan,Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi,Akçað Yayýnlarý: 9/ Sahihi Buhari, Hadis No: Muvatta, Kasru's-Salât: 46, (1, 158); Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 9/499. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 9

12 Dr. Ýhsan KARA Kandýra Müftüsü ÜÇ AYLARIN ÖNEMÝ, REGÂÝB VE BERAT KANDÝLLERÝ Dinî anlatýmda "Þühûr-ü selâse", yani sýna dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasýnýn Üç Aylar olarak bilinen zaman dilimi- katiline rastlasa bile baþýný kaldýrýp bakmazdý. Bu nin girmesiyle birlikte Müslümanla- aya "saðýr ay" denilmesi de sükûnet mevsimi olmarýn ruhlarýný bambaþka bir manevî sýndandýr. hava kaplar. Çünkü bu aylar Ýlâhî rah- Ýslâmiyet gelince de Receb ayýna mahsus olan metin coþtuðu aylardýr. Diðer vakitlerde iyilik ve iba- saygý devam ettirildi. Bilhassa Regaib ve Mi'rac gibi detlere on sevap veriliyorsa, Receb, Þaban ve Rama- tecellilerle þereflendirildi. Resul-i Ekrem Efendimiz zan aylarýnda gittikçe yükselen bir oranda kat kat dualarýnda, Allahým! Receb'i ve Þâban'ý hakkýfazla sevap verilir. Bu bakýmdan üç aylar pek çok mýzda hayýrlý ve mübarek kýl, bizi Ramazan'a uhrevî faydalarý kazandýran ticaret-i uhreviyenin ulaþtýr buyururlardý. (1) (âhiret ticaretinin) bir kudsî pazarý ve ehl-i haki- Receb ayý Hicrî aylarýn yedincisi ve Ramazan'dan kat ve ibadet için mümtaz bir meþheri (sergisi) iki ay öncesidir. Fazileti bakýmýndan ayrý bir yeri varolarak vasýflandýrýlmýþtýr. Buna karþýlýk, üç aylarýn dýr. Regaib ve Mi'rac gibi mübarek geceleri içinde bufazilet ve kýymetinden haberdar olmayýp da deðer- lundurmasý faziletini daha da arttýrmaktadýr. Ayrýca, lendiremeyenler, herkesin istifadesine açýk tutulan Kur'ân'da haram aylar olarak geçen dört aydan birisi çok kârlý bir ticaret imkânýndan mahrum kalmýþlar olmasý, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha demektir. Ýþte üç aylarýn ve bu aylardaki mübarek daha artýrmýþtýr. gecelerin büyük bir coþkunlukla ihya edilmesi bu ba- Receb ayýnda iþlenen ibadet, edilen iyilik, yapýkýmdan da önem kazanýyor. Çünkü bunlar þeâirden- lan hizmetlerin manevî ecri ve sevabý bire yüz verildir, Ýslâmýn sembolü ve alâmetlerindedir. Bu açýdan mektedir. Bunun için mü'minler bu aydaki nasiplerini þeâirin duyurulmasýnda hem Ýslâmýn izzet ve þerefi- arttýrmak maksadýyla daha çok gayret sarf ederler. nin gösterilmesi, hem de Ýslâmýn mânâsýndan uzak Hayýr ve hasenata biraz daha aðýrlýk verirler. yaþayan insanlara örnek olunmasý gibi büyük hikmet- Bazý hikmet ehli âlimler Receb ayý hakkýnda þu ler vardýr. yorumlarý getirmiþlerdir: Receb eza ve cefâyý terk içindir, Þaban amel ve Receb Ayýnýn Fazileti vefa içindir, Ramazan sýdk ve safa içindir. Üç aylarýn ilki olan Receb, tazim ve saygý anla- Receb tevbe ve piþmanlýk ayýdýr, Þaban mýna gelir. Ýslâm öncesi Araplar, Receb ayýna ayrý bir muhabbet ayýdýr, Ramazan kurbet (Allah'a yakýnlýk) ehemmiyet verirler, saygý gösterir ve þanýný yüceltir- ayýdýr. lerdi. Receb ayý gelince kýlýçlar kýnýna sokulur, oklar Receb hürmet ayýdýr, Þaban hizmet ayýdýr, torbalarýna yerleþtirilir, derin ve kanlý husumetlerin Ramazan nimet ayýdýr. üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Receb ibadet ayýdýr, Þaban dünyanýn safasýný Artýk o gürültülü ve korkunç çöller tatlý bir huzurun terk etme ayýdýr, Ramazan ibadetlerin mükafatýný baharýna dalar, her taraf bir güven ve selâmet saha- artýran aydýr. 10 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

13 Büyük tasavvuf ehli Zünnün Mýsrî der ki: Receb Aleyhissalâtü Vesselamýn üzerine; hikmet yýldýzlarý ekme ayýdýr, Þaban sulama ayýdýr, Ramazan derleyip ve devamlý nimet ve ismet kaynaðý ehl-i beytine. toplama ayýdýr. Herkes ne ekerse onu biçer, ne Allahým, beni her türlü kötülükten koru. Beni yaparsa cezasýný çeker. Bir kimse ekimi býrakýrsa, unutkan etme ve gaflet üzerinde býrakma. Sonumu hasat zamaný ekmediðine piþman olur. Kýyamet da hasret ve piþmanlýkla bitirme. Benden razý ve gününde ise çok kötü duruma düþer. (2) hoþnut ol. Senin maðfiretin zalimler içindir, ben de Receb ayýnýn diðer aylardan farklý bir ibadeti de nefsime zulmettim. oruçtur. Mümkün mertebe bu ayda daha fazla oruç Allahým, beni baðýþla, beni baðýþlamakla Sana tutulmaya çalýþýlýr. Ebû Davud un rivayetinde, hiç bir zarar gelmez. Bana nimetlerini ihsan et, bana ara vermeden devamlý surette oruç tutan bir zâta vermekle senin ihsanýn azalmaz. Senin rahmetin ge- Peygamberimiz (a.s) ýn bazý tavsiyelerden sonra niþ ve boldur. Hikmetlerin ise hoþ ve güzeldir. þöyle buyurduðu rivayet edilir: Haram aylarýndan Allahým, bana sýhhat ve afiyet ver. Güven ve bazýsýný tut, bazýsýný býrak, haram aylarda tut ve huzur ihsan eyle. Þükür ve takvaya ulaþtýr. Allahým, býrak, haram aylarda tut ve býrak. (3) Senden sabýr ve doðruluk istiyorum. Bana iþimde Hadisin devamýnda ravî þöyle demektedir: kolaylýk ver. Ýþlerimi güçlükle gördürme. Aileme, Resulullah 'tut' dedikçe, üç parmaðýný yumdu, çocuklarýma ve kardeþlerime iyilik ve ihsanda 'Býrak' deyince de üç parmaðýný býraktý. Böylece bulun. Onlarý mü'min ve Müslümanlardan kýl ve bu Peygamberimizin o zata, Üç gün tut, üç gün ara þekilde dünyadan ayrýlmalarýný nasip eyle. ver dediði anlaþýlýyordu. Diðer aylarda nasýlsa, Bazý Selef büyükleri de Receb ayý gecelerinde Receb ayýnda da ayýn ortasýnda veya belli günlerin- þöyle dua etmiþler: de, yahut üçer gün ara vermek suretiyle oruç Allahým, Sana mahzun gönlümle, isteklerini tutulmasý tavsiye edilmektedir. kabul buyurduðun dostlarýnýn duasý ile niyaz ediyo- Bu arada Ramazan ayýnda bozmuþ olduðu bir rum. Zatýna eriþtirdiðin ve Senin rýzaný isteyenlerin oruçtan dolayý kefaret orucu tutmak isteyenler için dili ile Senden talep ediyorum. Umarým Senin ululu- Receb ve Þaban ayý iyi bir fýrsattýr. Receb ayýnýn bigecenin ðundan, Seni bileyim ve kulluk edeyim. Yâ Rab, bu rinci gününden itibaren hiç ara vermeden Þaban ayý rahmet ve bereketinden sevap ve mükâfa- da dahil olmak üzere iki ay üst üste oruç tutarsa tam týndan beni nasiptar et. bir kefaret borcunu ödemiþ olur. Peþinden Ramazan Allahým, kullarýndan istediðine, istediðini ve- ayýnýn orucu da geleceðinden böylece üç ay boyu, bir rirsin, kim Seni onlara ikram etmekten alýkoyabilir? gün dahi yemeden oruç tutmuþ olur. Bu durumda Ben fakir ve âciz bir kulum. Fazl ve kereminden oruç borcunu öderken ayný zamanda sevap hazinesi- nimetlerini ümit ediyorum. Sana sýðýnýrým ve ancak ni de doldurmuþ ve geliþtirmiþ sayýlýr. Senden yardým dilerim Madem Receb ayý günahlarýn affedildiði aydýr, Yüce Mevlam, bu gece kullarýna çok rahmet ve baðýþlanmanýn yolunu ve istiðfarýn nasýl yapýldýðýný bereketini döker, saçarsýn. Allahým, Sana yalvaran bilmek gerekiyor. Rivayete göre þu istiðfar duasýný dilleri, Sana kalkan elleri boþ çevirme. Ýyilik ve Receb ayýnda yedi kere okuyan kimsenin günahlarý yardýmýnla faydalandýr bizi. Nimetlerinle donat affolunmaktadýr: hepimizi. Estaðfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-hayyü'l-kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin linefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüþûrâ. Mânâsý: Allahým! Hayat sahibi olan, her þeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden baþka hiçbir Receb'i ve Þâban'ý ilâh bulunmayan Allah'tan maðfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiþ hakkýmýzda kulun tevbesi gibi Ona tev-be ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adýna ne hayýrlý ve ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip deðildir. (4) mübarek kýl, Üç aylar birer dua ve niyaz mevsimidir. En güzel dualarý baþta bizi Ramazan'a sahabiler olmak üzere Ýslâm büyüklerinden öðreniyoruz. Hz. Ali'nin Receb ulaþtýr. ayýnda þu þekil-de dua ettiði rivayet edillir: Allahým, salat eyle Muhammed TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 11

14 Allahým, salât eyle Muhammed ve evladýna, Receb-i Þerifin bir gün baþýnda, bir gün ortasýneþlerine ve dostlarýna, bitip tükenmeyen rahmet ve da ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb in bereketinle. Yâ Rabbe'l-Âlemin! hepsini tutmuþ gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne] Recep ayý girdiðinde Peygamber Efendimiz þu Þu beþ gecede yapýlan duâ geri çevrilmez. Reduayý sýkça yapar ve yapýlmasýný da tavsiye ederdi: gaib gecesi, Þabanýn 15. gecesi, Cuma gecesi, "Allahumme barik lena fi recebe ve þa'ban ve Ramazan bayramý ve Kurban bayramý gecesi.) [Ýbn-i Asâkir] belliðna ramazan" Anlamý:"Allah'ým! Recep ve Þaban Ýbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: aylarýný bizim için mübarek kýl ve bizi Ramazan Resulullah (s.a.v.) Recep ayýnda bazen o kadar çok ayýna ulaþtýr." Amin!.. oruç tutardý ki, biz O nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, Regaib Gecesi biz O nu hiç oruç tutmayacak zannederdik. Regâib, arapça bir kelimedir ve "Reðabe" kö- buyurmuþtur. (Müslim) künden gelmektedir. Reðabe, kelime olarak, her Muhakkak zaman, Allah ýn yarattýðý günkü hangi bir þeyi istemek, arzulamak, ona karþý meylet- þekliyle akýp gitmektedir. Yýl on iki aydýr. Bunlardan mek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demek- dördü haram aylardýr. Ve üçü ard arda gelmektedir. tir. "Reðîb" kelimesi ise, "reðabe"den türemiþ olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye lbir isimdir ve kendisine raðbet edilen, arzulanan, âhirle Þaban aylarý arasýnda gelen Mudar kabilesinin taleb edilen þey demektir. Müennesi, "reðîbe"dir. ayý Recep ayýdýr." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9) "Reðîbe"nin çoðulu da "reðâib"dir. Kelime olarak "Receb ayý Allah ýn ayý, Þaban benim ayým, "Regâib"in aslý budur. Ramazan da ümmetimin ayýdýr." (Aclûnî, Keþfu l-hafâ, 1/423) Receb in ilk Cuma gecesine Regaib gecesi Mübarek üç aylardan ilki olan Receb denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini ayýnýn önemi ve deðeri hakkýnda Enes melekler vermiþlerdir. Her Cuma ge- b.malik (r.a) dan þöyle rivayet cesi kýymetlidir. Bu iki kýymetli ge- edilir: "Receb ayý girdiðinde ce bir araya gelince, daha kýy- Hz. Peygamber þöyle derdi: metli oluyor. Allahu Teâlâ, bu "Allahým! Recep ve Þaban'ý gecede, müminlere, ragibet- bize mübarek kýl ve bizi ler (ihsanlar, ikramlar) Ramazan'a ulaþtýr." (Ahmed yapar. Bu geceye hürmet b. Hanbel, Müsned, 1/259) edenleri affeder. Bu gece Kim Receb ayýnyapýlan dua kabul olur; na- da, takva üzere bir gün maz, oruç, sadaka gibi iba- oruç tutarsa, oruç tutudetlere, sayýsýz sevaplar ve- lan günler dile gelip Ya rilir. Regaib gecesini ibadetle Rabbi onu maðfiret et geçirmeli, kazasý olan, hiç de- derler. [Ebû Muhammed] ðilse bir günlük kaza namazý kýl- Hz. Aiþe (r.a) validemiz, malýdýr. Kazasý olmayan da nafile na- Resûlullah, Pazartesi ve Permaz kýlar, Kur an-ý kerim okur, tesbih þembe günleri oruç tutmaya çok çeker, tövbe istiðfar eder. Perþembe günü oruç önem verirdi. buyuruyor. Çünkü Hadis-i tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptýr. Receb Þerifte, Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve ayýnda oruç tutmak faziletlidir. perþembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. iken arz edilmesini istiyorum. buyururdu. (Tirmizî) Ancak "reðabe"den türemiþ olan çeþitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reðabe"nin ifâde Þaban Ayýnýn Fazileti ettiði mana için kullanýlmaktadýr. Ayrýca, "Þüphesiz Ýlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü þenlendirdiði Allah ýn gökleri ve yeri yarattýðý günkü yazýsýna göre bu mübarek ay, mü'minler için en kârlý ve kazançlý aylarýn sayýsý on ikidir. Bunlardan dördü haram ay- fýrsattýr. Çünkü Þâban'ýn deðer ve kýymetini arttýran lardýr. Ýþte bu, Allah ýn dosdoðru kanunudur. Öyley- en önemli tarafý, diðer aylara göre (Ramazan hariç) se o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) yapýlan her amelin ve ibadetin sevabýnýn üç yüz Hz.Peygamber in (a.s) (aþaðýda hadisler bölü- kattan fazla oluþudur. Resul-i Ekrem Efendimiz münde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede iþa- Aleyhissalâtü Vesselam diðer aylara göre bu ayda ret buyurulan haram aylarýn, Zilkade, Zilhicce, daha çok ibadet ve taatte bulunurlardý. "Þaban be- Muharrem ve Recep aylarý olduðu vurgulanmaktadýr: nim ayýmdýr." "Þaban günahlarý temizleyendir" buyu- " Receb Ayý ve Regaib Gecesi ile Ýlgili Hadis-i rarak kadrini yüceltirdi. (5) Receb ayý geldiði zaman Þerifler: da "Allahým, Receb ve Þaban (ayýný) bize mübarek ve Allahu Teâlâ, Receb ayýnda oruç tutanlarý bereketli kýl" buyururdu.(6) maðfiret eder. [Gunye] Peygamberimizin Þaban ayýna gösterdiði bu hür- 12 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

15 Bu misalin ýþýðýnda manevi hayatýmýza ve faali- yetlerimize bakalým. Dünya, âhiret hayatýnýn kaza- nýlmasý için yaratýlmýþ bir manevi ticaret yeri olduðuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yýllýk mu- hasebeye tabi olmasý gayet tabiidir. Bu muhasebenin vakti üç aylarýn içindedir. Berat Kandili ile baþlayýp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar. Duhan Sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Berat Gecesinden bah-settiði bildirilmektedir. Âyetlerin meali þöyle: "O apaçýk kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanlarý uyarmaktayýz. Bütün hikmetli iþler o gecede tefrik olunur." Bu âyetler hakkýnda iki görüþ vardýr. Çoðu tefsir bilginlerinin görüþüne göre, bu mübarek gece Kadir Gecesidir. Ýkrime bin Ebi Cehil'in de dahil olduðu bir grup alim ise; bu gecenin Berat Gecesi olduðunu söylemiþlerdir. Her iki tefsiri birleþtiren diðer bir görüþe göre de, hikmetli iþlerin ayýrýmýnýn yapýlmasýna Berat Gecesinde baþlanmakta ve bu iþlem Kadir Gecesine kadar devam etmektedir. Bu hikmetli iþler nelerdir ve âyetin mânâsý nedir? Ýbni Abbas'tan rivayet edildiðine göre, hikmetli iþlerin birbirinden ayýrd edilmesi þu þekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olaylarýn hepsi ayrý ayrý melekler tarafýndan defterlere yazýlýr. Rýzýklar, eceller, zenginlik, fakir- lik, ölümler, doðumlar hep bu esnada kaydedilir. O yýlki hacýlarýn sayýsý bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve herþeyin o sene içindeki mukadderatý kaydedilir. Rýzýkla alakalý defterler Mikail Aleyhisselâma verilir. Savaþlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir. Ameller nüshasý dünya semasýnda görevli melek olan Ýsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir. Fahreddin er-râzî"nin açýklamasýna göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde baþlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. Berat Kandilinin "bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve beþer mukadderatýnýn programý nev'inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadrin kudsiyetinde" olmasý bu manalara dayanmaktadýr. Kur'ân'ýn bu gecede indi- rilmesi meselesine ise þöyle bir açýklama getirilmek- tedir: Berat gecesi, Kuran-ý Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasýna toptan indirildiði gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye baþlanmýþtýr. Buna da tenzil denir. Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak þu þekilde izahlar yer almaktadýr: Vergi ödendiði zaman nasýl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduðunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarýna berat yazar. Zaten bu gecenin dört adý vardýr: "Mübarek Gece", "Berae metin bir sebebi de devamýnda gelecek olan Kur'ân ayý olan Ramazan'dan dolayý idi. Hz.Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler: "Ya Resulallah, Ramazan'dan baþka en faziletli oruç ayý hangi aydadýr?" Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ý tazim için (Ramazan hürmetine) Þâban' da tutulan oruçtur" cevabýný verirler. (7) Baþta Hz.Âiþe Validemiz olmak üzere Sahabilerin beyanýna göre Peygamberimiz bazan Þaban ayýnýn tamamýný, çok kere de çoðu günlerini oruçlu geçirirdi. Zaten diðer günler, bilhassa Pazartesi ve Perþembe günleri de oruçlu bulunan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam maddî ve manevî pek çok hikmetinden dolayý oruç ibadetini sýkça yapardý. Bu hususta Hz. Âiþe'nin (r.a) þöyle bir rivayeti vardýr: "Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam bazý aylar- da çok oruç tutardý. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanýrdýk. Bazý aylarda da çok iftar ederdi. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadý derdik. Resulullahýn (a.s.) Ramazan'dan baþka bir ayýn orucunu tamamladýðýný görmedim. Þaban'daki kadar, kendisinde, çok oruçlu olduðu bir ay da görmedim" (8) Hz.Âiþe baþka bir rivayetinde bu konuda þunlarý söyler: "Resulullah (a.s) senenin hiçbir ayýnda Þaban ayýndakinden fazla oruç tutmaz ve þöyle buyururdu: "Amellerden gücünüzün yettiðini yapýn. Çünkü siz býkmadýkça, Allah da size asla býkmýþ muamelesi yapmaz. Allah yanýnda amelin en makbulü, kiþinin az da olsa devam üzere iþlediði ameldir." (9) Þaban ayýnda oruç, namaz, sadaka gibi ibadetlerin ve diðer imâni ve Ýslâmî hizmetlerin fazla yapýl- masýnýn bir hikmeti de, devamýnda gelecek olan Ramazan ayý için zihnen, bedenen ve ruhen bir hazýr- lýk ve alýþkanlýða sebep olmasýdýr. Çünkü bazý insanlar, "Nasýl olsa, Ramazan gelince daha çok ibadet ederiz" diye gaflet ve tembelliðe kapýlabilirler. Ýþte Þâban'da yapýlan ibadetler bu perdeyi yýrtmaktadýr. Berat Kandili Yýllýk bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yýl sonunda o program esaslarýna göre kontrol) ve teftiþ edilir. Kâr zarar hesaplarý yapýlýr. Kesin hesabýn tespitinden sonra da gelecek yýlýn programý hazýrlanarak þeklini alýr. Her yýl tekrar edi- len bu kontrol ve tespit iþlemleri sayesinde ekonomik hayatta istikrarlý ve saðlam bir ilerlemenin temi- ni mümkün olur. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 13

16 Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarýna beraet yazar)", "Rahmet Gecesi". "Berat, beraet" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçedeki kullanýlýþ þeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çýkmak demektir. "Berâet" iki þey arasýnda iliþki olmamasý, kiþinin bir yükümlülükten kurtulmasý veya yükümlülüðünün bulunmamasý anlamýna gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup Ýlâhî baðýþa ermeleri umulduðu için de Berat Gecesi denmiþtir. Bir kýsým âlimlerin, kýblenin Kudüs'- teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yýlýnda Berat Gecesinde gerçekleþtiðini Üç aylara ayrý bir ruh ve mânâ içinde giren Peykabul etmeleri de geceye ayrý bir önem kazandýr- gamber Efendimiz özellikle Þaban ayýna özel bir maktadýr. (10) özen gösterir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadete ve âhiret iþlerine yönelirdi. Bu Berat Gecesinin beþ ayrý özelliði vardýr. ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de 1. Bütün hikmetli iþlerin ayýrýmýna baþlanmasý. diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi. 2. Bu gecede yapýlacak ibadetlerin diðer vakit- Bir Berat Gecesinde uyanýp da Resulullah lere nispetle kat kat sevaplý olmasý. Aleyhissalâtü Vesselamý yanýnda bulamayan Hz.Âiþe 3. Ýlâhi rahmetin bütün âlemi kuþatmasý. kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda 4. Allah'ýn af ve baðýþlamasýnýn coþmasý. Peygamberimizi Cennetü'l-Bakî mezarlýðýnda baþýný 5. Peygamberimize tam bir þefaat yetkisinin ve- semaya kaldýrmýþ halde buldu. Peygamberimiz Aleyrilmiþ olmasý.bir rivayette bildirildiðine göre hissalâtü Vesselam mübarek hanýmýna Berat Gecesi- Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, Þâban'ýn on üçün- nin faziletini þöyle anlattý: cü gecesi ümmeti hakkýnda þefaat niyaz etti, üçte "Muhakkak ki, Allah Teâlâ Þâban'ýn onbeþinci biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi gecesinde dünya semasýna rahmetiyle tecelli eder verildi. Onbeþinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. An- ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarýnýn kýllarý sayýsýncak Allah'tan devenin kaçmasý gibi kaçanlar baþka... ca insanlarý maðfiret eder." (13) Zemzem kuyusunun bu gecede açýk bir þekilde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam coþup çoðalmasý da bu manalarý kuvvetlendiren kut- bu gece Rabbine þöyle dua etmiþtir: sal bir iþaret olarak yorumlanmaktadýr. (11) "Allahým, azabýndan affýna, gazabýndan rýzana Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i sýðýnýrým, Senden yine Sana iltica ederim. Sana þeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena þöyle bildirmektedir: ettiðin gibi yücesin." (14) "Þâban'ýn 15. gecesi geldiðinde geceyi uyanýk Bazý mânâ büyüklerininde þöyle bir duasý vardýr: ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece "Allahým, þayet ismimi saîdler defterine yazdýygüneþ battýktan sonra Allah rahmetiyle dünya sema- san, orada sabit kýl. Þayet ismimi þakiler defterine sýna tecelli eder ve þöyle seslenir: "Ýstiðfar eden yok yazdýysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah mu, affedeyim ve baðýþlayayým. "Rýzýk isteyen yok dilediðini siler yok eder, dilediðini de sabit býrakýr, mu, hemen rýzýk vereyim. "Baþýna bir musibet gelen Levh-i Mahfuz Onun katýndadýr." (15) yok mu, hemen saðlýk ve afiyet vereyim. Böylece tan Bu idrak ve þuur içinde ihya edeceðimiz Berat yerinin aðarmasýna kadar bu þekilde devam eder."(12) Gecesinin hepimiz için hayýrlara vesile olmasýný Çünkü o gece Ýlâhi rahmet coþmuþtur. Berat Cenab-ý Haktan niyaz edelim. Gecesi beþer mukadderatýnýn programý çizilirken insanlara verilen eþsiz bir fýrsattýr. Bu fýrsatý (1) Camiü's-Saðîr, 2:90; Râmuzu'l-Ehâdis, 532. (2) Abdülkadir Geylânî, Üç Aylar ve Faziletleri. Haz: Mustafa Güner. deðerlendirip günahlarýný affettirebilen, gönlünden (3) Ebû Dâvud, Savm: 54. (4) Mecmûatü'l-Ahzâb, 1:599. geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ý Hakk a (5) Keþfü l Hafâ. 2:9 (6) Müsned, 1:259 iletip isteklerini O ndan talep eden ve belalardan (7) Tirmizý, Zekât: 28. (8) Buhari, Savm: 51. (9) Müslim. Sýyam: 177. (10) TDV Ýslam Ansk."Berat" maddesi. Ona sýðýnan bir insan ne kadar bahtiyardýr. Buna (11) Hak Dini Kur an Dili, 5:4295 (12) Ýbni Mâce, Ýkame, 191. karþýlýk her tarafý kuþatan rahmet tecellisinden (13) Tirmizî, Savm:39. (14) et-tergib ve't-terhîb, 2:.119, 120. istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttýr. (15) Ra d Suresi, 39; Mecmuatü l-ahzab, 1: TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

17 Hikmet KUTLU Emekli Kocaeli Müftüsü KADÝR GECESÝ Bizzat kendileri Ramazan ýn son on günü içinde ibadetlerine daha fazla dikkat ve titizlik gösterirler- di. Kadir Gecesi nin Ramazan ýn 27. Gecesine tesa- düf ettiði konusunda Ýslam alimlerinin büyük çoðun- luðunun ittifaký vardýr. Kadir Gecesinin önemini ifade için Peygamberimiz Ramazan ayýnýn son on gününü itikâfa girerek geçirirdi. Yani Leyle-i Kadr in ihyasý için de böyle bir yola girilmiþ olabilir diyorum Ýtikaf; Bir mescid veya mescid hükmündeki bir yerde itikâf niyetiyle durmaktan ibarettir. Çünkü bu mekân ve zamanda sadece Allah rýzasý aranmaktadýr. Ýhlas ile itikaf yapan mü min, bir süre dünya iþlerin- den ayrýlarak Allah a yönelir. Düþmaný olan þeytanýn þerrinden en saðlam kaleye sýðýnmýþ, Allah evi olan camide O nun sonsuz rahmetine iltica etmiþ olur. Bu durumda olan bir mü min, Allah evinde O nun misafiridir. Ev sahibine layýk olan da misafirine ikramda bulunmaktýr. Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar Ramazanýn son on günü itikâfa devam etmiþtir. Kadir Gecesinin ibadetle deðerlendirilmesi bü- yük kazançtýr. Çünkü bu gecede yapýlan ibadet bin ayda yapýlan ibadetten daha hayýrlýdýr. Kadir Gecesine mahsus bir ibadet yoktur. Geceye en büyük husu- siyeti veren Kur an-ý Kerim i okuyarak, tevbe ve is- tiðfar ederek, dua ve niyazda bulunarak, kaza ve nafile namaz kýlarak bu gecenin ihyasýna çalýþýlmalýdýr. Hz.Aiþe validemiz Peygamber Efendimize: Kadir Gecesine idrak edersem ne yapayým? diye sorduðunda, sevgili Peygamberimiz: (s.a.v) Allah ým, muhakkak sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle diye dua etmesini istemiþtir. Bizim de ayný þekilde yapmamýzýn büyük yararý olacaðýný düþünüyorum. Yine bu gece ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v): Kim faziletine inanarak ve mükafatýný umarak Kadir Gecesini ihya ederse, geçmiþ günah- larý maðfiret olunur buyurmuþtur. Böyle bir müjdeye ulaþma gayreti temel amacýmýz olmalý, bu müba- rek geceyi çok iyi deðerlendirmeliyiz. Yine bu gece- de özellikle ebeveynler,akrabalar ve yetimler ziya- ret edilerek gönülleri ve hayýr dualarý alýnmalýdýr. Kadir gecenizi tebrik ediyor, bu kutlu gecenin ülkemiz, milletimiz ve bütün Ýslam Âlemi için hayýr- lara vesile olmasýný Yüce Allah tan niyaz ederim. Geceleri nen feyizlisi olan Kadir Gecesi Pazar gününü Pazartesini baðlayan geceye rastlamaktadýr. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi bir sonraki Kadir Gecesine kadar Kâinatta olacak iþler, baþka bir ifadeyle Yýllýk Ýlahi Program ýn yürürlüðe konulduðu içir Kader veya Taktir Gecesi manasýna gelen bu geceye Kadir Gecesi denilmiþtir. Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla deðer kazanýrlar. Kur an-ý Kerim in nüzulü, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in insanlýða son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en büyük ve en önemli olayý olduðu gibi, bu olayýn baþlangýcý olar Kadir Gecesi de gecelerin en kutsal ve en mübarek olanýdýr. Kadir Gecesi inmeye baþlayan Kur an-ý Kerim, Allahu Teâla nýn insanlýða gönderdiði en son mesaj ve hidayet kaynaðýdýr. Kur an-ý Kerim Ýslam Dininin ana kitabýdýr. Bütün bu dini hükümleri ihtiva eden Kur an-ý Kerim; inanç, ibadet, ahlak ve sosyal bakýmdan insanlarý maddi-manevi mutluluða ulaþtýracak ana kaide ve kurallarý bildirmiþtir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) önceki kavimlerden birtakým kimselerin 80 yýl gece ibadet, gündüz cihatla meþgul olduklarýný anlatýnca, Ashab-ý Kiram; Biz ömrümüz müsait olmadýðý için o kadar ibadet edemiyoruz. Bu ahirette Peygamberimizin mahcubiyetine sebep olursa biz ne yaparýz? diye üzüldüler. Bu olay üzerine Cenab-ý Allah Kadir Suresini müjdeledi. Ayný adý taþýyan Kadir Suresinde þöyle buyurulmaktadýr: Biz O nu (Kur an ý) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinini ne olduðunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr.o gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iþ için iner dururlar. O gece ta fecrin doðuþuna kadar esenlik doludur. (Kadir,1-5) Cenab-ý Hak;bütün Ramazan gecelerini ibadetle geçirelim diye, Kadir Gecesini Ramazan geceleri arasýnda gizlemiþtir. Ancak; Kadir Gecesinin Ramazan ayýnýn son on günü içinde bulunduðuna dair güçlü iþaretler vardýr. Nitekim Sevgili Peygamberimiz: Kadir Gecesini arayan kimse Ramazan ýn son yedi günü içinde aramalýdýr buyurmuþlardýr. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 15

18 Hayati SAKALLIOÐLU Ýzmit Vaizi Peygamber, Þurasý muhakkak ki, oruçlunun iftarýný açtýðý zaman reddedilmeyen makbul bir duasý var- dýr buyurarak, iftar esnasýnda yapýlan dualarýn kabul edileceðini müjdelemiþ ve kendileri de, Allâh'ým! Senin rýzân için oruç tuttuk, Senin verdi- ðin rýzýkla orucumuzu açtýk, bizden kabul buyur; çünkü Sen her þeyi iþiten ve bilensin þeklinde dua etmiþlerdir. Mü min için en büyük sevinç ahirette Rabbi ile karþýlaþtýðýnda duyacaðý sevinçtir. Bu her Müslümanýn uðruna hayatýný verdiði bir mücadeledir. Bu se- vince benzer bir sevinç ise oruçlunun iftar ettiðinde duyduðu sevinçtir. Gün boyu oruç tutup akþam olunca iftar eden mü min, büyük bir sevinç yaþamakta, Rabbinin emrine boyun eðip teslimiyet içerisinde kulluk borcunu yerine getirmenin hazzýna varmaktadýr. Allah Rasulü(s.a.v) bu hususu; "Oruçlu için birisi iftar ettiði vakit, öteki Rabbi ile karþýlaþtýðý vakit olmak üzere iki sevinç vardýr" sözleriyle, çok güzel bir þekilde ifade etmiþtir. Mü min iftar sevincini ailesi, sevdikleri ve misa- firleriyle birlikte yaþamalý ve paylaþmalýdýr. Ýftar sofralarý ayný zamanda toplumun farklý kesimlerinin kaynaþtýðý mekanlara dönüþmelidir. Bu sofralar zen- ginlerin birbirlerini aðýrladýðý sofralar olmaktan çý- karýlmalý, fakir ve ihtiyaç sahibi insanlara bu sofra- larda yer açýlmalýdýr. Ramazan ýn güzelliklerinden biri de iftar, sahur ve ikramlardýr. Ramazan ayý geldiðinde iftar sofralarý kurulur, gerek ev halký gerekse misafirler bu sofralarda iftar ederler. Ýftarlar ayný zamanda birlik ve beraberliðin doruk noktasýna çýktýðý müstesna zamanlardýr. Dinî bir kavram olarak iftar; orucu açmak, oruçluya orucunu açtýrmak, baþlanmýþ orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak anlamlarýna gelmektedir. Bununla birlikte iftar yaygýn olarak; oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçimde orucunu açmasý için kullanýlmaktadýr. Ýslâm'ýn beþ esasýndan birisi olan oruç; imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve karýkoca iliþkilerinden uzak durmaktýr. Ýftar vakti ise, "Sonra akþama kadar orucu tamamlayýn" âyetinde de belirtildiði gibi akþamdýr. Her hangi meþru bir maze-ret olmadan, iftar vaktinden önce orucun bozulmasý helâl deðildir; bozan kiþi günah iþlemiþ olur. Ancak hastalýk, düþkünlük, ihtiyarlýk, zorlama, yolculuk gibi durumlarda orucun bozulmasýna izin verilmiþtir. Hz.Peygamber, iftar vakti girdikten sonra, oruçlunun iftarda acele etmesini tavsiye etmiþ, Ýnsanlar iftarda acele etmeye yer verdikleri müddetçe hayýr üzere devam ederler. buyurmuþtur. Ýmam Malik in dediði üzere; Nübüvvet (peygamberlik) alametlerinden biri de iftarýn öne alýnmasý), sahurun da tehir edilmesidir. Hz.Peygamber mü minlere; oruçlarýný hurma veya tatlý bir þeyle ya da su ile açmalarýný tavsiye etmiþtir. Hz.Enes (r.a) in anlattýðýna göre; Rasulullah (s.a.v), namaz kýlmazdan önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardý. Eðer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardý. Eðer kuru hurma da bulamazsa bir kaç yudum su yudumlardý. Oruçlarýmýzý açarken dua etmek sünnettir. Hz. RAMAZANDA ÝFTAR, SAHUR VE ÝKRAM Allah Rasulünün "Oruçluya iftar ettiren kimse, onun alacaðý kadar sevap kazanýr; oruçlunun sevabýnda da bir eksilme olmaz" hadisinden hareketle, Ramazan daki iftar sevinci fakir ve ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaþanmalýdýr. 16 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

19 Ýftar sofralarý günümüzde israf sofralarýna dönüþmüþ durumdadýr. Gün boyu orucun o manevi lezzetine varan mü minler akþam olunca büyük bir sevinçle iftar sofralarýna oturmaktadýrlar. Ýftar sofralarýnda sayýsýz yiyecek bulunmakta, bu yiyeceklerin büyük bir çoðunluðu tüketilmeden çöpe atýlmakta ve israf edilmektedir. Bu hem Yüce Allah ýn, Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez ilahi buyruðuna aykýrýdýr, hem de bu yiyeceklere gerçekten ihtiyacý olan insanlarýn bu nimetlerden mahrum kalmasýna neden olmaktadýr. Oruç tutacak kiþilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeðe sahur denir. Sahur oruca dayanma gücü verdiðinden, sahura kalkmak müstehaptýr. Hz.Peygamber, "Sahur yapýnýz; çünkü sahurda bereket vardýr buyurmuþtur. Ýftarý acele yapmak, sahuru geciktirmek sünnet- tir. Ayrýca sahur vakti, dualarýn ve ibadetlerin makbul olduðu vakitlerden biridir. Bu sebeple bu vakitte imkan ölçüsünde teheccüd namazý kýlmalý, Cenab-ý Hakk a yalvarmalý, tevbe ve istiðfarda bulunmalýyýz. Oruç; imsak vaktinden iftar vaktine kadar ye- mek, içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak de- mektir. Ýmsak vakti, baþka bir deyiþle oruç yasaklarý- nýn baþlama vakti, fecr-i sâdýk, yani tan yerinin aðarmasýdýr. Bununla yatsý namazýnýn vakti çýkmýþ, sabah namazýnýn vakti girmiþ olur. Bu vakit ayný zamanda sahurun sona erip, orucun baþladýðý vakittir. Ýftar vakti ise, oruç yasaklarýnýn sona erdiði, güneþin bat- ma vaktidir. Bu vakitle birlikte akþam namazýnýn vakti girmiþ olur. Akýllý, buluð çaðýna eriþmiþ Müslüman'ýn Ramazan orucunu tutmasý farzdýr. Ancak oruç tutamaya- cak kadar hasta olanlar ile yolculukta bulunanlar oruç tutmayabilirler. Hastalar iyileþtiklerinden, yolcular da memleketlerine döndükten sonra tutmadýk- larý oruçlarý kaza ederler. Hasta olan kiþinin iyileþme ihtimali yoksa, tutmadýðý her gün için bir fidye verir; yani bir fakiri bir gün doyurur. Hayýz ve nifas halindeki kadýnlar, bu günlerinde oruç tutmayýp daha sonra gününe gün kaza ederler. Ramazan orucunu kasten ve isteyerek bozan kiþi, bozduðu orucu kaza eder ve keffaret öder. Orucun keffareti, iki ay üst üste oruç tutmak, buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmaktýr. Adak oruçlarýn tutulmasý ile bozulan nafile oruçlarýn kaza edilmesi vaciptir. Bunlarýn dýþýnda kalan ve mekruh olmayan oruçlar ise nafile oruçlardýr. Ramazan Bayramýnýn birinci günü ile Kurban Bayramýnýn dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Muharrem ayýnýn sadece onuncu günün- de, yalnýz cuma veya cumartesi günlerinde oruç tutmak, yýlýn tamamýný oruçlu geçirmek ve akþam iftar etmeksizin birleþtirerek oruç tutmak ise tenzi- hen mekruhtur. Yüce Rabbimiz, iftarýyla, sahuruyla, eþe, dosta ve ihtiyaç sahiplerine yapýlan ikramýyla Ramazan ayýný doyasýya yaþayabilmeyi ve Allah Rasulü (s.a.v) in Sofranýzda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin müjdesine nail olabilmeyi hepimize nasip eylesin. TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48 17

20 Mahmut ÞAHÝN Gölcük Müftüsü RAMAZAN AYINDA ÝTÝKÂF ve TEFEKKÜR Ýçerisinde birçok farklý ibadetlerin yaþandýðý bir Ramazan daha idrak etmiþ bulunmaktayýz. Ramazan ayýnda, farz olan oruç ibadeti, Sünnet olan teravih namazlarý, Efendimizin (s.a.s), Cebrail (a.s.) ile Kur an-ý Kerim i mukabele etmelerinden bizlere kalan Mukabele okumalarý, Ramazan ayýnýn son günlerinde verdiðimiz fitrelerimiz, bir de Ramazanýn son on gününde Sevgili Peygamberimiz sünneti olan Ýtikâf. Sözlükte "ibadet veya baþka bir gaye için bir yerde kendini tutmak, kalmak; insanlardan tenha bir yerde kalmak, bir þeye baðlanmak" gibi anlamlara gelen itikâf, dinî bir kavram olarak, ibadet niyetiyle ve kurallarýna uyarak inzivaya çekilmek demektir. (1) Peygamber Efendimizin Mekke den Medine ye hicret etmelerinden sonra Ýtikâfý terk etmediðine ve her sene gerçekleþtirmiþ olduðuna dair hadis-i þerifler mevuttur. Ýbni Ömer (r.a) þöyle dedi: Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ýn son on gününde itikâfa çekilirdi.(2), Ebû Hüreyre (r.a.) dedi ki, Nebî (s.a.s.) her ramazan on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiði senenin ramazanýnda yirmi gün itikâfa girdi. (3), Âiþe radýyallahu anhâ'dan rivayet edildiðine göre Nebi (s.a.s), vefat edinceye kadar ramazanýn son on gününde itikâfa girmiþtir. Vefatýndan sonra eþleri itikâfa girmeye devam ettiler.(4) Günümüzde biraz da aksatýlmýþ olan itikâf ibadetini yeniden canlandýrarak Efendimiz (s.a.s) in sünnetini yaþatmak, elbette kendi kârýmýza olacaktýr. Tefekkür dünyamýzýn geliþmesi, geçmiþimizin muhasebesinin yapýlmasý, ibadetlerde yoðunluða ulaþýlmasý, hele hele son on günün tekli gecelerinde aranmasý gereken Kadir Gecesinin ihya edilme imkânýnýn yakalanmasý için itikâf bizler için vazgeçilmemesi gereken bir sünnettir. Bu sebeple de, bir yerleþim yerinde en az bir Müslüman ýn bir camide Ýtikâfa girmesi sünnet-i kifayedir. Kur an-ý Kerim de itikâf ile ilgili emir içeren bir ayet bulunmamakla birlikte, itikâf yapýlýrken kaçýnýlmasý gereken þeyleri tavsiye eden veya ayný kökten gelen ayetler mevcuttur. Bu ayetlerde Yüce Rabbimiz þöyle buyurmaktadýr. Þafaðýn aydýnlýðý gecenin karanlýðýndan ayýrt edilinceye (tan yeri aðarýncaya) kadar yiyin, için. sonra da akþama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eþlerinize yaklaþmayýn. Bunlar, Allah ýn koyduðu sýnýrlardýr. Bu sýnýrlara yaklaþmayýn. Allah, kendine karþý gelmekten sakýnsýnlar diye, ayetlerini insanlara böylece açýklar. (5) Hani, biz Kâbe yi insanlara toplantý ve güven yeri kýlmýþtýk. Siz de Makam-ý Ýbrahim den kendini- 18 TDV Kocaeli Þubesi (Temmuz Aðustos Eylül) 2010 Sayý:48

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin.

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Bu hürmetli aydan gerektiği gibi istifade edebilmenin en önemli yolu, Resulullah

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Peygamberimizin Ramazan ve Oruç günlüğünü şu şekilde özetlememiz mümkündür:

Peygamberimizin Ramazan ve Oruç günlüğünü şu şekilde özetlememiz mümkündür: Yüce Allah, Kur ân ında onu bize Üsve-i hasene/ en güzel örnek diye tanıtmıştır. O, her konuda bizim için en güzel örnek ve önderdir. O nun Ramazan farklılıkları ve oruç günlüğü de bizim için örnektir.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler/mescidler Allah( a yaklaşmak ve O na teslimiyeti göstermek) içindir. O halde Allah ile beraber (başka) birine (sığınıp) yalvarmayın.

Detaylı

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün On5yirmi5.com Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Yayın Tarihi : 1 Temmuz 2016 Cuma (oluşturma : 9/30/2016) Kadir gecesi, Kadir Suresinde

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi.

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. On5yirmi5.com Ramazan Sözlüğü Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2013 Pazar (oluşturma : 12/15/2015) Ramazan:

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir.

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Allah kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığına şehadet etmiş (bildirmiş)tir. Melekler ve (adaletli) ilim sahipleri de dosdoğru (bu gerçeğe iman ve ikrar

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Ramazanda Devamlı Kur ân Okuyalım Pazartesi, 31 Temmuz :47

Ramazanda Devamlı Kur ân Okuyalım Pazartesi, 31 Temmuz :47 Ramazan ayı Kur ân ayıdır; Kur ân-ı Kerîm in indiği aydır. Hz. Peygamber efendimiz, her Ramazan ayında Kur ân-ı Kerîm i baştan sona okur, Hz. Cebrâil de dinlerdi. Vefatından önceki Ramazan ayında Hz. Peygamber

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor

Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor. Hazreti Ali'nin oðlu Ýmam Hüseyin'in, Kerbela'da þehit edilmesinin yasý bu... Muharrem ayýyla birlikte 12 günlük matem orucu da tutulmaya

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun...

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Kadir Gecemiz Mübarek Olsun... En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir.

EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir. EY İMAN EDENLER! Allah (her şeyi) işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2004 YILI 2. DÖNEM BAY VAAZ PROGRAMI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN VAİZ ADI/SOYADI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2004 YILI 2. DÖNEM BAY VAAZ PROGRAMI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN VAİZ ADI/SOYADI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2004 YILI 2. DÖNEM BAY VAAZ PROGRAMI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN TARİH SAAT GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 01.04.2014 10:30-13:00 Salı Öğle Namazı Gaziemir Merkez C. Ali ÖZDEMİR

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı