Kaðýt üstünde ekoloji!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaðýt üstünde ekoloji!"

Transkript

1 Kaðýt üstünde ekoloji! veya.. organik posterler...

2 Ýyi bir gezegen bulmak kolay deðil Good Planets Are Hard To Find NASA; Harrell Graham Offset, 1985 Redmond, Oregon

3 Baþka yuva yok! There is no other Home! B. Rogachevskeoi Offset, 1986 Moskova, SSCB

4 Dikkat! Ýçme suyu. Vorsicht! Trinkwasser Klaus Staeck Offset, 1984 Heidelberg, Almanya

5 böcek ilacý kullanýmýný durdurun zehir döngüsüne son verin Stop Pesticides Use Anna Fer; Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific Offset, tarihi belirsiz Penang, Malezya

6 Avustralya nýn Cape York yarýmadasýnda ülkeye büyük kazanç getireceði düþüncesiyle 1980 li yýllarýn sonuna doðru bir uzay gemisi fýrlatma rampasý alaný yapýlmasý planlanýyordu. Çevreci örgütler bu bölgenin çevre yönünden çok hassas bir yapýsý olduðu gerekçesiyle bu projeye karþý çýktýlar. Ýnsanlar... bizi dinlemezler... Onlar sadece parayý dinlerler... parayý... Space Port Cape York Nicolaus Mau; RedPlanet Community Art & Design Studio Silkscreen, 1992 Richmond, Avustralya

7 En son aðaç kesildiðinde, en son ýrmak zehirlendiðinde, en son balýk tutulduðunda, ancak o zaman, paranýn yenecek bir þey olmadýðýný anlayacaksýn. Bir kýzýlderili kehaneti Indian Prophecy Eric Kroll Foto: John Running Through Offset, 1991 Zürih, Ýsviçre

8 Avrupa Doða Koruma Yýlý 1995 Europejski Rok Ochrony Przyrody 1995 A. Laska Offset, 1995 Çekoslovakya

9 Kaliforniya sahillerinde 3459 tür yaþýyor. Sadece bir tanesi bunlarý yokediyor Species Live On The California Coast Giusti; California Coastal Commisssion Offset, tarihsiz California, ABD

10 Lütfen fýrlatýp atmayýn. Por Favor No Tirar Foto: Scott Butts Offset, 1990 Los Angeles, California ABD

11 10 yýl sonra Next 10 years Lex Drewinski Silkscreen, 1996 Berlin, Almanya

12 Ormanlar ölürse insanlar nefes alamaz. Die Grünen / Yeþiller Partisi Wo Walder sterben, können Menschen nicht atmen. Offset, tarihsiz Frankfurt, Almanya

13 Bu çocuk 1984 yýlýnda Hindistan ýn Bhopal þehrinde öldü. Onu (þu anda Dow Chemical a ait) Union Carbide þirketinin açgözlülüðü ve Hindistan Hükümetinin ihmalkarlýðý öldürdü. Ýnsanlarý, güvenliði, saðlýðý ve çevreyi gözardý edenkar hýrsý ve politikacýlarýn kör gözleri küreselleþme gerçekte budur Aralýðýndan beri Bhopal de 20,000 kiþi öldü ve onbinlercesi hala ciddi bir þekilde hasta. Katillerse hala adaletten kaçýyor. En yakýnýnýzdaki Dow Chemical bürosuna veya Hindistan elçiliðine gidin ve bu konuda ne yapmayý düþündüklerini sorun. Lütfen þimdi harekete geçin. Küreselleþmenin gerçek yüzü. Die Grünen / Yeþiller Partisi Wo Walder sterben, können Menschen nicht atmen. Offset, tarihsiz Frankfurt, Almanya

14 Bugün arabanýza övgüler düzdünüz mü? Beziehungskiste Klaus Staeck Offset, 1991 Heidelberg, Almanya

15 Ve yeni yaþam yýkýntýlarýn arasýndan filizlenir Und Neues Leben Blüht aus den Ruinen Klaus Staeck Offset, 1980 Heidelberg, Almanya

16 Ýçme suyu alarmý Trinkwasser Alarm Sanatçý bilinmiyor Offset, tarihsiz Almanya

17 Nefes alma özgürlüðü Freedom to Breathe U.S. Department Of Health, Education, And Welfare; Public Health Service; Consumer Protection and Environmental Health Service; National Air Pollution Control Administration; U.S. Government Printing Offset, 1969 Washington, D.C., ABD

18 Dünyayý çocuklarýmýzdan miras aldýk Wir Haben die Erde von Unseren Kindern Nur Geborgt Grafik Werkstatt Bielefeld Offset, 1986 Bonn, Almanya

19 Günde üç kez deðiþiklik yap. Karnýný bitkisel gýdalarla doyur. Make a Difference 3 times a Day mahar adjmi design; Second Nature Graphics EarthSave Offset, tarihsiz Santa Cruz, California

20 Aðaçlarý koru Hindistan ý koru Save Trees Save India Indian Society of Naturalists Offset, tarihsiz Hindistan

21 Tohuma patent konulamaz... Yaþama patent konulamaz... Genetiðiyle oynanmýþ mahsuller: - kimyasallarýn ve monokültürlerin artan kullanýmýyla çevreyi tehdit ediyor. - çiftçilerin tohum endüstrisine baðýmlýlýðýný artýrýyor - tekeller yaratarak gýda güvenliðini tehdit ediyor... No Patents on Seed The Research Foundation for Science, Technology & Natural Resource Policy Offset, tarihsiz Yeni Delhi, Hindistan

22 Çernobil Ýnsanoðlu nisyan ile malüldür Tschernobyl Greenpeace; Clive Shirley Offset, tarihsiz Hamburg, Almanya

23 Çocuklarýnýzýn bir nükleer santral yakýnýnda oynamasýna izin verir miydiniz? South Gate de nükleer santrala HAYIR! No Power Plant in South Gate Communities for a Better Environment Offset, 2001 Los Angeles, California

24 Savaþ, çocuklar ve diðer canlýlar için saðlýksýzdýr. War is not healthy for children and other living things Lorraine Schneider; Another Mother for Peace Offset, 1967 Beverly Hills, California

25 Kakadu da madenciliðe hayýr Dünya Mirasý Listesi nde yer alan Avustralya daki Kakadu Milli Parký hem doðal güzellikleri hem de onbinlerce yýldýr Aborijinlere ait olan kutsal yerleri barýndýrýyor. Kakadu da 1969 yýlýnda uranyum bulundu ve 1980 de uranyum madeni açýldý. Baþýndan beri, baþta yerli Aborijinler olmak üzere bu bölgede uranyum madeni çýkarýlmasý ciddi tepkilere ve protestolara sebep oldu. No Mining In Kakadu Sanatçý bilinmiyor Silkscreen, tarihsiz Avustralya

26 Þu yediðim þeylere bak! Radyasyonize edilmiþ! Küçük dozda radyasyon gýda ve diðer organik materyallerdeki bakterileri yoketmek için sterilizasyon amacýyla kullanýlýyor. Soðuk pastörizasyon olarak da bilinen radyasyonizasyon (irradiation) ayný zamanda soðan, patates ve sarmýsak gibi bazý bitkilerin filizlenmesini önlemde de kullanýlýyor. Gýdalarýn raf ömrünü uzattýðý için tercih edilen radyasyonizasyon ne var ki gýdalarda vitamin kaybýna ve kanser yapýcý kimyasal deðiþimlere neden oluyor. Yuk! It's been irradiated! Sue Anderson; Redletter Community Workshop Silkscreen, 1987 Melbourne, Avustralya

27 Nükleer atýk çocuklarýmýza büyük bir yüktür Ve onlarýn çocuklarýna.. Onlarýn çocuklarýnýn çocuklarýna.. Onlarýn çocuklarýnýn çocuklarýnýn çocuklarýna... Ve onlarýn çocuklarýnýn çocuklarýnýn çocuklarýnýn çocuklarýna... Nuclear Waste Is A Heavy Burden Peace Studies Institute Silkscreen, yaklaþýk 1985 ülkesi bilinmiyor

28 ... Flora - yeþeren bitkilerin tanrýçasý?...flora? N. Zhuravlyeva Offset, 1990 Moskova, SSCB

29 Nükleer güç bize her þeye verir: Kanser, kazalar, iþsizlik, silahlý polis, radyoaktif atýk.. Ve bütün bunlarýn yanýsýra yüksek elektrik faturalarý... Nuclear Power Gives Us Everything Ecoropa; Reprodux Ltd.; Richard Adams Offset, tarihsiz Surrey, Ýngiltere

Organik T-Shirtüm PESTICIDE ACTION NETWORK UK

Organik T-Shirtüm PESTICIDE ACTION NETWORK UK Organik T-Shirtüm Pamuk Tekstili için organik,adil giyim ve diger Eco Standartlarý, ile etiketler hakkýnda bir rehber TÜRKÇE VERSIYONU PESTICIDE ACTION NETWORK UK PESTICIDE ACTION NETWORK UK Organik T-Shirtüm

Detaylı

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1

KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 Dr. Caner Zanbak 2 Toplumu ilgilendiren konularda bireylerin düþündüklerini açýkça ifade edebilmesi demokrasinin temel ilkelerinden birisidir. Ülkede

Detaylı

Nükleer enerji. Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR

Nükleer enerji. Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR Nükleer enerji Hayýr, teþekkür ederiz, istemiyoruz! KÜRESEL ISINMAYI DURDUR DÜNYAYI DEÐÝÞTÝR KEG 2 A KP hükümeti 3 nükleer santral yapmak için ýsrar ediyor. Seçimlerden önce nükleer santral yapýmýna izin

Detaylı

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number.

SAMPLE. Turkish 2002 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding (30 marks) Student/Registration Number. COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Student/Registration Number Centre Number 2002 PUBLIC EXAMINATION Turkish Continuers Level Section 1: Listening and Responding

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ SWINE INFLUENZA HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01

UHÝM ULUSLARARASI KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ SWINE INFLUENZA HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01 ÝSTANBUL/2010 RAPOR NO: 01 ÝSTANBUL/2010 REPORT NO: 01 KÜRESEL SERMAYE VE DOMUZ GRÝBÝ G L O B A L CAPIT AL AND SWINE INFLUENZA UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS

içindekiler sunuþ presentation c o n t e n t s kaynakça bibliography HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS içindekiler c o n t e n t s 3 sunuþ presentation 5 Siyasî Tarihi Political History 11 HOLLANDA Ýhlal Karnesi Violation Report of The NETHERLANDS 34 kaynakça bibliography UHÝM / ÝSTANBUL 2015 sunuþ presentation

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

enerji [d]evrimi SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÝR DÜNYA ÝÇÝN ENERJÝ YOL HARÝTASI Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) rapor küresel enerji senaryosu

enerji [d]evrimi SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÝR DÜNYA ÝÇÝN ENERJÝ YOL HARÝTASI Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) rapor küresel enerji senaryosu enerji [d]evrimi SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÝR DÜNYA ÝÇÝN ENERJÝ YOL HARÝTASI PAUL LANGROCK/ZENIT/GREENPEACE VISSER/GREENPEACE DREAMSTIME Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) rapor küresel enerji senaryosu

Detaylı

SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL. aðýzdan kopardýklarý yaygarayý

SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL. aðýzdan kopardýklarý yaygarayý sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 243 22 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Biz sokaktan yanayýz sayfa: 3 Irak Anayasa oylamasý: ABD DEMOKRASÝ Ýklim deðiþiyor, biz durdurabiliriz sayfa: 4 Avrupa Birliði:

Detaylı

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL Saðlýk hakkýmýz alýnýyor sayfa: 8 Lindsey German Hitler de yahudilerin karikatürlerini çizdirmiþti sayfa: 10 sosyalist isci www.sosyalistisci.org Sayý 250 10 Mart 2006 1 YTL SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN 18

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci.

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci. Enternasyonal sosyalistlerin bildirisi ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým sayfa:11 Filistin de çözüm nedir? F. Aloðlu sayfa:12 Bertolt Brecht sayfa:14 sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8

EKOLOJÝ ve MÝMARLIK. Temmuz/Aðustos: Ankara Þube Coðrafyasý. Eylül: Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün... Çevreci Mimarlýk 2. Çevreci Sidney Olimpiyat Köyü 8 Bültenin Haziran ayý sayýsýnda dosya, 5 Haziran dünya çevre gününe de rastlamasý nedeniyle çevreci planlama ve mimarlýk konusuna ayrýldý. Bu bültenden önce elinize geçen sayýda sonuç bildirgesini sunduðumuz

Detaylı

Hazýrlayanlar: Lütfi Fikri Alpakýn / ASD Baþ Danýþmaný Aslýhan Arýkan, Araþtýrma Uzmaný Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 9] Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (nonfood) sývý ürünlerde kullanýlan

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

deneme Iþýk Kirliliði ve Doðal Yaþama Etkisi Semih Dalðýn 42 Son yýllarýn gözde konusu küresel ýsýnma herkesin dilinde. Herkes bu konu hakkýnda bilgisi olsada olmasa da yorum yapmakta. Ülkemizin kanayan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008 MPOWER paketi yeni ve güncel Tütün salgýný 20. yüzyýlda dünyada 100 milyon kiþiyi öldürdü. 21. yüzyýlda da 1 milyar kiþiyi öldürebilir. Pasif sigara dumaný etkileniminden

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Yeminli Tercüman FORUM

Yeminli Tercüman FORUM AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 7 BÜLTEN HAZÝRAN 2007 6.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. Yeminli Tercüman FORUM Sitemizin FORUM Sayfalarý

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı