HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI HAZİRAN MARDİN Grup Adı : Ceza Hukuku 2. Grup Konu : Zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma Grup Başkanı : Mehmet Vehip EKİNCİ (Yargıtay Üyesi) Grup Sözcüsü : Ramazan AKYOL (Çanakkale ACM Başkanı) Raporlama Heyeti : 1- Nurullah BODUR (Bitlis ACM Başkanı) 2-Mustafa ÇOLAKER (Iğdır ACM Başkanı) 3-Fatih AKÇAY (Mersin ACM Başkanı) 4-Harun SADIÇ (Oltu ACM Başkanı) 5-Hakan ŞEKER (Adalet Bakanlığı KGM Tetkik Hâkimi) İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar bölümünde düzenlenen ilk suç tipi olup bir yönüyle kamu idaresinin güvenilirliği ve kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını da ilgilendiren bu suç ile ilgili uygulamada tereddüt oluşturan konular değerlendirilmiş olup; -CMK nın 160/2 maddesi de gözetilerek adil bir yargılamanın yürütülmesi ve maddi gerçeğin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet Savcıları tarafından titizlikle yerine getirilmesi gerektiği, bu bağlamda bu suçtan düzenlenecek iddianamelerde genel ve soyut bir anlatımla yetinilmemesi, yasada sınırlı olarak sayılmış fesat hallerinden hangisine dayanıldığının açıkça belirtilerek suç teşkil eden fiille ilişkilendirilmesinin sağlanması, -TCK nın 235/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde ihale sürecinde görev alan kamu görevlilerinin (d) bendinde ise ihaleye katılan veya katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği ve özgü suç niteliği gözetilerek diğer kişilerin iştirakinin TCK nın 40/2, 38, 39. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin dikkate alınması, -İhaleye fesat karıştırma ile birlikte bazı dosyalarda edimin ifasına fesat suçlamalarının da yer almasına bağlı olarak edim konusu mal ya da hizmeti teslim alan kamu görevlileri yönünden, özgü suç niteliğinin dikkate alınması ayrıca bu suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturmanın genel hükümlere tabi şekilde yürütülmesi gerektiği, buna bağlı olarak soruşturma izni alınmasına gerek bulunmadığı şeklindeki yargısal kararların göz önünde tutulması, -İcra Müdürlükleri aracılığıyla yapılan ihalelerde İcra İflas Kanunu nun 345/b maddesindeki düzenleme uyarınca sadece menfaat veya vaat karşılığı ihaleye katılmama, pey sürmeme 1

2 şeklinde fiillerin söz konusu olması durumunda bu madde uyarınca yaptırıma bağlanması, diğer ihaleye fesat karıştırma hallerinin ise TCK nın 235. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, -İhaleye fesat karıştırma nedeniyle mahkûmiyet hükmü kurulduğunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 59, 4735 sayılı yasanın 27. maddelerinde yer alan güvenlik tedbirlerine ayrıca hükmedilmemesi şeklindeki yaygın ve eksik uygulama karşısında bu şekilde kazanılmış hak oluşturulmasına yol açmaktan kaçınılması gerektiği, sayılı Yasa nın 59/2. maddesindeki idari yaptırıma imkân sağlama açısından ihaleye fesat karıştırma suçlarından haklarında dava açılan kişiler ile ilgili olarak iddianamenin bir örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi gerektiğinin titizlikle yerine getirilmesi, sayılı yasa ile TCK nın 235. maddesinde esaslı değişikliklere gidildiği, gerekçede zarar suçu olarak tanımlanmasına rağmen temel halinin düzenlendiği ilk fıkrada bu yönde bir değişikliğe gidilmediğinin dikkate alınması gerektiği, -Doğrudan teminin bir ihale yöntemi olmadığı, bu nedenle bu usule göre yapılmış alımlarda TCK nın 235. maddesinin uygulama alanı olmadığı, ancak TCK nın 257. maddesi kapsamında değerlendirilebileceği, yine aynı şekilde ihale ile yapılması gereken bir işin ihalesiz yapılması, eşik değerlerin altında kalması amacıyla ihalenin parçalara bölünerek yapılması şeklindeki eylemlerin de TCK nın 257. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine özen gösterilmesi, -Doğrudan temin yöntemi ile yapılmış bir ihale sonrasında edimin ifası sürecindeki davranışların ise TCK nın 236. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine ilişkin yargısal kararlara dikkat edilmesi gerektiği, -TCK nın 235/2-c maddesinde yer alan cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ihale sürecindeki işlemlere katılmayı engelleme fiilinin işlenmesine rağmen mağdur konumdaki kişinin ihaleye girmesi halinde eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve TCK nın 35/2. maddesinin uygulanması gerektiğine dikkat edilmesi, -Gerçekte herhangi bir ihale yapılmadığı halde daha önce yapılıp sonuçlandırılmış işlerin ilgilisine ihale yoluyla verildiğine dair ihale evraklarının düzenlendiği durumlarda eylemin belgede sahtecilik ve unsurların oluşması durumunda nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağının gözetilmesi gerektiği, ZİMMET SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -Nitelikli zimmet suçunun 765 sayılı yasa döneminde işlenmesi halinde belgede sahtecilik fiilinin bu suçun unsuru olması nedeniyle tek hükme bağlanması gerektiği, 5237 sayılı TCK nın yürürlükte olduğu dönemde ise belgede sahtecilik yoluyla işlenmiş nitelikli zimmet suçlarının TCK nın 212. maddesi uyarınca hem nitelikli zimmet hem de belgede sahtecilik 2

3 suçlarını oluşturduğunun ve lehe yasa karşılaştırmasının bu şekilde yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, -Görevlendirmeye engel teşkil eden yasal bir mevzuat hükmünün bulunmadığı hallerde kamu görevlisinin para tahsil işleri ile görevlendirilmesi yönünde yazılı belge olmasa bile bu görevin fail tarafından benimsenerek fiilen yürütülmesine bağlı olarak zimmet suçunun faili kabul edilmesi gerektiğine dikkat edilmesi, -Zimmet suçunda TCK nın 61/4-5 maddesindeki düzenlemeye uygun olarak aynı yasanın 247/1-2-3, 249, 35, 37, 38, 43, 32, 248, 62. maddelerinin bu sıra dâhilinde uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle yanlış uygulamalara, eksik ceza hükmetmeye yol açmaktan kaçınılması, -Kullanma zimmeti şeklinde gerçekleşen fiillerde suçun konusunu oluşturan değerin kullanılan paradan elde edilen nema olduğunun, buna bağlı olarak TCK nın 249. maddesinin uygulamasında bu değerin gözetilmesi gerektiği ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için hesaplanan nema miktarının ödenmesi gerektiğinin sıkça gözden kaçırılması nedeniyle bozma kararlarına ve yargı sürecinin uzamasına yol açılması, -Hukuki ve fiili kesintinin söz konusu olmadığı hallerde yaklaşık 2 yıl devam eden zincirleme zimmet fiillerinin tek suç olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki yerleşmiş Yargıtay uygulamasının gözetilmesi gerektiği, -TCK nın 247. maddesinde zimmet fiilinin konusu mal olarak belirtildiğine göre ilgili kurumun mal varlığında artışa engel olunması şeklindeki hak kayıplarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği (örneğin; yeni oluşturulan dolmuş hatlarının gerçek değerinin çok altında 3. kişiye verilerek bu hakka ilişkin kurum kazancının başkasının zimmetine geçirilmesi,) -Zimmet suçlarında zimmete geçirilen malın değeri ve zincirleme suçun söz konusu olması durumunda kasıt yoğunluğu, suçu sürdürmekteki ısrar gibi hususlar gözetilerek TCK nın 3 ve 61. maddeleri kapsamında hakkaniyete uygun, bireyselleştirme esaslarını taşıyan şekilde kararlar verilmesi gerektiği, İRTİKÂP SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -TCK nın 250/1. maddesine eklenen son cümlenin icbarın bu halde de gerçekleşmiş sayıldığı şeklinde yorumlanarak uygulanması gerektiği, -Yine TCK nın 250/4. maddesine göre istenen menfaatin değeri ile birlikte mağdurun ekonomik durumunun ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulması, her iki unsurun bir arada değerlendirilmesi ve mağdurun ekonomik durumuna göre suça konu menfaatin kendisini hangi oranda etkilediğinin tartışılmasından sonra indirim gerekip gerekmediğinin karara bağlanması, 3

4 -Farklı kişilere karşı farklı zaman ve ortamda gerçekleştirilen irtikâp suçlarının mağdur adedince suç oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması suretiyle kazanılmış hak uygulamalarına yol açmaktan kaçınılması, -TCK nın 250/3. maddesindeki hatadan yararlanmak suretiyle irtikâp fiilinde kamu görevlisinin aktif hiçbir söz ve davranışının bulunmaması gerektiği ve bu suçun neticesi harekete bitişik özelliği gözetilerek diğer iki bentten farklı olarak teşebbüse elverişli olmadığının gözetilmesi gerektiği, -Mağdur olarak görünen kişinin yasal olmayan bir zeminde bulunması veya kamu görevlisinin baskısından kolayca kurtulma imkânının bulunduğu hallerde irtikap suçunun oluşmadığı, eylemin rüşvet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, RÜŞVET SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -TCK nın 252/7. maddesinde yer alan ağırlaştırıcı halin sadece sınırlı şekilde sayılan kişilerin rüşvet alma fiiline uygulandığı, bu kişilere rüşvet verenler için bu artırımın uygulama imkânının bulunmadığının gözetilmesi gerektiği, -05/07/2012 tarihinden önce işlenmiş rüşvet suçu ile ilgili hüküm kurulurken teşebbüs hükümlerinin uygulandığı hallerde TCK nın 35/2 ve 252/4. maddelerindeki düzenlemelere göre lehe yasa karşılaştırması yapılması gerektiğinin gözetilmesi, -Rüşvet suçunda en önemli hususun tarafların özgür iradesiyle yapılmış rüşvet anlaşması olduğu, bir tarafın gerçekte böyle bir niyeti olmadığı halde diğer kişiyi yakalatma amacıyla teklifi kabul etmiş göründüğü hallerde fail hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanması ve diğer kişinin ise mağdur olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat edilmesi, -Rüşvet alma suçunun 05/07/2012 tarihine kadar özgü suç olduğu, bu nedenle bu tarihe kadar işlenen fiillerde TCK nın 40/2. maddesinin mutlaka gözetilmesi gerektiği, bu tarihten sonra işlenen rüşvet alma suçlarının özgü suç niteliğinde olmadığı ve TCK nın 252/5 maddesi uyarınca suça iştirak eden kişilerin müşterek fail gibi cezalandırılmaları gerektiği, -Bu suçla ilgili müsadere kararlarının TCK nun 55/1. maddesi uyarınca verilmesi gerektiğinin gözetilmesi, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -Suçun oluşması için aranan unsurlardan olan kamu zararı kavramının 5018 sayılı yasanın 71. maddesine göre değerlendirilmesi gerektiği, -Zimmet, rüşvet, irtikâp veya ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile açılan kamu davalarının yargılaması sırasında toplanan delillere göre son aşamada eylemin görevi kötüye kullanmaya dönüştüğü tespit edildiği takdirde yerleşmiş Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları uyarınca soruşturma izni yönünden durma kararı verilmemesi ve ek savunma hakkı tanındıktan sonra dosyanın bu şekilde karara bağlanması gerektiğine dikkat edilmesi, 4

5 -TCK nın 257/2. maddesinde yer alan ihmali davranışla, görevi kötüye kullanma suçunun da ancak kasten işlenebileceğinin gözetilmesi gerektiği, SUÇ TİPLERİNE GÖRE ORTAK ÖZELLİKLER TAŞIYAN HUSUSLAR YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER -Zimmet, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma suçları ile ilgili olarak uygulamada sıkça rastlanan geri gönderme, usul bozması ve buna bağlı adli sürecin uzaması gözetilerek, 3628 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca iddianamelerde Maliye Hazinesi ile birlikte ilgili kamu kurumunun mağdur olarak gösterilmesi, bu hususun iddianamelerde yer almaması halinde ise yargılamayı yürüten mahkeme tarafından tensiple birlikte bu kurumlara CMK nın 234, 260 maddelerinde yer alan yasal hakların kullanımı açısından duruşma günü ve dosyanın mahiyetinin bildirilmesinin sağlanması, -Halen yürürlükte bulunan 2918 sayılı yasanın ek 11. maddesi uyarınca bu kanuna göre tutanak tutma yetkisi taşıyan trafik polisleri ve jandarma trafik timlerinde görevli kişilerin irtikap veya rüşvet suçunun faili olmaları durumunda cezalarının yarı oranında arttırılması gerektiği, bu nedenle düzenlenecek iddianamelerde buna özellikle yer verilmesi, bu hususun eksik bırakılması halinde mahkemece ek savunma hakkı tanınarak bu maddenin uygulanması gerektiğine dikkat edilmesi, -Tüm bu suçlarda bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ihtiyaç duyulması halinde hukuki-maliihale mevzuatı konusundaki bilgi ve deneyimleri nedeniyle Sayıştay Emekli Uzman Denetçilerinden oluşturulacak 3 kişilik bilirkişi kurulundan rapor aldırılmasının daha uygun olacağı, -TCK nın 212. maddesindeki açık düzenlemeye göre bu suçlarla birlikte sahtecilik suçunun işlenmesi durumunda bu suçtan dolayı ayrıca yasal işlem yapılması gerektiğinin gözden kaçırılmaması, -TCK nın 53/5 maddesindeki hak yoksunluğuna hükmedilirken aynı kanunun 53/1. maddesinin hangi fıkrasında hak ve yetki kötüye kullanılarak suç işlenmişse sadece bu fıkranın tamamını kapsayacak şekilde karar verilmesi, yasadaki bir katı deyiminden cezanın kendisi kadar sürenin anlaşılması gerektiği, ayrıca bu suçlardan verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildiğinde de gün karşılığı cezanın yarısından bir katına kadar TCK nın 53/5. maddesindeki hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerektiğine dikkat edilmesi, -Zimmet, irtikâp, görevi kötüye kullanma suçlarının ancak kamu görevlileri tarafından işlenebileceği, bu nedenle kamu görevlilerinin bu fiillerine iştirak eden kişilerin TCK nın 40/2. maddesindeki bağlılık kuralı uyarınca ancak yardım eden veya azmettiren olarak sorumlu tutulabileceğinin gözetilmesi, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma fiillerinin kamu görevlileri tarafından işlenmesi halinde de aynı esaslara dikkat edilmesi gerektiği, -Kamu görevlisi tanımı, sorumluluğu hususlarının TCK nın 6/1-c maddesindeki düzenleme ve görülen işin kamusal niteliği gözetilerek çözümü gerektiği, bu nedenle bu suçlardan 5

6 yargılanan kamu görevlilerinin suç tarihleri itibariyle görev, yetki, sorumluluklarının duraksamaya mahal vermeyecek şekilde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ilgili kurumlardan tespit edilerek belgeleri ile birlikte dosya içine konulması gerektiğine dikkat edilmesi gerektiği, -Rüşvet ve irtikâp suçlarında, suça konu menfaatin taksitler halinde elde edilmesi ve ödenmesi durumunda tek rüşvet anlaşması ve suç kararına bağlı olarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmesi, -Rüşvet ve irtikâp suçlarında fail olan kamu görevlisinin bir kurula dâhil olması durumunda, kuruldaki karar oluşturma, görüşme ve karar sürecine kişinin etkisi ile bu şekildeki konumu gözetilerek tek başına gerçekleştirdiği eylemlerin de bu iki suçun oluşumu için yeterli olduğu şeklindeki yerleşmiş yargısal kararlara dikkat edilmesi gerektiği, -Yolsuzlukla mücadele kapsamında daha etkin soruşturma yürütülmesi ve buna bağlı olarak adil ve hızlı bir yargılama yapılabilmesine imkân sağlama açısından bu suçlarla ilgili soruşturmaları yürütmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde büro kurularak uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarına bu görevin verilmesi, -TCK nın 3/1 maddesindeki orantılılık ilkesi ve 61. maddesindeki temel cezanın saptanması, cezanın bireyselleştirilmesi ilkelerine uygun olarak bu ölçütler gözetilmek suretiyle eylemlerin ağırlığı ile orantılı cezalar tertip edilerek farklı uygulamalardan ve kamu vicdanını rahatsız eden kazanılmış hak oluşturan durumlardan kaçınılması gerektiği, -Şeklindeki görüş ve önerilerin uygulamada birlik sağlanması, ceza adaletinin daha hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı sonucuna varılmış, Ayrıca uygulamada yaşanan bazı sorun ve duraksamaları gidermesi bakımından; 1-Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kamusal faaliyetlerin yürütüldüğü ve kamu kaynağının kullanıldığı kurumların mal ve evraklarına karşı suç işleyen kişilerin kamu görevlisi gibi cezalandırılması gerektiği, 2-TCK nın 235. maddesindeki son düzenleme uyarınca Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanında bulunan ihaleye fesat karıştırma suçunun niteliği, Ağır Ceza Mahkemelerinin bu konudaki bilgi ve birikimi gözetilerek 5235 sayılı yasanın 12. maddesinde yapılacak bir değişiklikle Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına dâhil edilmesi, 3-Zimmet, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri belirtilen kamu görevlilerinin özellikle bu suçlarla bağlantılı şekilde belgede sahtecilik suçlarını işlediklerinin görülmesi karşısında 3628 sayılı yasanın 17. maddesine bu suçlarla bağlantılı sahtecilik suçlarının da genel hükümlere göre soruşturulması ve kovuşturulması imkânını veren bir ibarenin eklenmesi, Şeklinde yasal düzenlemeler yapılmasının da uygun olacağı değerlendirilmiştir. 6

7 Buna bağlı olarak Yargıtay 5. Ceza Dairesinin güncel uygulamalarının ilk ağızdan aktarılması, ilk derece mahkemelerinde görev yapan Mahkeme Başkanı, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının uygulamada yaşadığı tereddütlerin giderilmesi yönünden yapılan toplantının yararlı sonuçlar verdiği ve yurdun değişik yerlerinde belirli aralıklarla tekrarlanmasının uygun olacağı görüş ve kanaatiyle bu rapor düzenlenerek ilgili makamlara sunulmuştur. 16/06/2013 7

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Ceza Hukuku 3. Grup Konu : Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, İhaleye Fesat Karıştırma Suçları Grup Başkanı : Mesut

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI Kanunlar Yönetmelikler Uluslararası Sözleşmeler Eylem Planları Hazırlayan: R. Bülent TARHAN * * Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent Tarhan İstanbul

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 30 MAYIS-02 HAZİRAN 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı Konu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : Ceza Hukuku 5. Grup : Kaçakçılık ve uyuşturucu suçları

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna genel olarak baktığımızda;

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna genel olarak baktığımızda; *4926 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldıran 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: 4458 Sayılı

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ Grup Adı : CEZA HUKUKU 4. GRUP Grup Konusu : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU SUÇLARI Grup Başkanı : KERİM TOSUN

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi) HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : 13. Daire : 13. Daire Konuları : Ahmet EĞERCİ (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER *

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * ÖZET Son yıllarda hırsızlık suçlarında büyük oranda artış olmuş, bu suçlardan açılan

Detaylı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - HATAY Grup Adı : İdare Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Gültekin ADA (Edirne

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : Anemon Hotel/Adana TOPLANTI TARİHİ : 07-10 Kasım 2013 GRUP ADI : Ceza Hukuku 1. Grup KONU : Koruma Tedbirleri

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiillerini ve bu fiillere uygulanacak yaptırımlar ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma

Detaylı