DÜNYANIN MANEVİ DENGE DÜZENİ KUTUP LAR VE KIRK LAR MECLİSİ - TEMMUZ Milli Çözüm De

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYANIN MANEVİ DENGE DÜZENİ KUTUP LAR VE KIRK LAR MECLİSİ - TEMMUZ 2009 - Milli Çözüm De"

Transkript

1 DÜNYANIN MANEVİ DENGE DÜZENİ KUTUP LAR VE KIRK LAR MECLİSİ - TEMMUZ Milli Çözüm De Aslen Taşkent li iken sonra Karasınır a göç eden salih bir ailenin çocuğu olarak 1930 yılında doğan ve halen Konya da yaşayan, yetimlik ve fakirlik yüzünden küçük yaştan itibaren tam 22 sene çobanlık yaparak tenhalarda tefekkür ve tevekkülle yaşayan Üveysi bir zat, hiçbir hocadan tek kelime ders almadığı halde manevi bir ilham ve inayetle Kur an-ı Kerim i ezberleyen ve ayetlere hakikatli ve hikmetli manalar veren bir şahsiyettir. Bilgi ve eğitim noksanlığından ve bazen keşif ve sezgileri karıştırmasından olacak ( ) sayfalarda olduğu gibi12 [1], bazı hikaye ve hikmetleri Kur an ın açık haberlerine uymayan biçimde nakletmesi, önemli tasavvuf ehli zatların dünyaya teşrif sıralarını gözetmemesi, bazı manevi makam ve mertebeleri anlatırken, kendi keşif ve kerametlerine karışan vehimlerini de bir hikmet ve işaret zannetmesi gibi hatalar yanında, samimi ihbar ve itirafları, ibret dersleri yerindedir. Siyonist Yahudilerin ve masonik merkezlerinde, bizzat iblis (Lusifer) ile irtibat kuran Kabalist kâhinlerden ve cin kâfirlerinden oluşan Senhadrin (yetmişler) cemiyeti, 3 ler, 7 ler ve 300 ler meclisi de, İslam daki kutup ve kırkların yönettiği manevi hükümetin, şeytani ve şerli bir örneğidir. Şu anda 100 yaşına yaklaşmış bulunup İngiltere de oturan ve tüm Avrupa nın ekonomik ve politik gizli hakîmi olan Rothschild ailesinin başı senhadrin (yetmişler) ekibinin reisi; Amerika da ki Hıristiyan görünen gizli Yahudi Rockefeller ailesinin reisi olan ve Erbakan Hocanın refah yol iktidarının yıkılması ve Hoca nın partisinin parçalanıp kendisinin yasaklanması kararını alan Siyonist şeytan ise 300 ler meclisinin temsilcisidir. 1 / 14

2 Keramet ve istidraç nedir? Keramet: Hakk Sübhânehû Ve Teâlâ Hazretlerinin Kerim ve Ekrem-el-Ekremin İsm-i Celili'nin tecellisi olup, Cenâb-ı Hak tarafından Ebrar'dan olan kullarına, layık oldukları vakit, bir mükâfat olarak verilen olağanüstü şeylerdir. Duruma ve münasebetlere göre zuhur eder. Herkesin farkına vardığı bir durum yoksa onu sadece ehli olan görüp bilir. Enbiya'dan Evliya'ya kadar, kemal ehillerinin dereceleri ve halleri muhteliftir. Kerametin zıddı ise; İstidraç'tır ve Şeytan işidir. İstidraç: Amelleri Hak rızası için olmayıp, Şeriatla amel etmeyen, zalim ve dinsiz kesimlerle işbirliğine girişen kimselerde görülen harikulade hallerdir ve kötü niyetli taraftarlarını saptırmak içindir. Kerâmât-ı Evliya haktır ve inkârı küfür ve nasipsizliktir Çünkü keramet, Neml Sûresi Ayetleri ile sabittir ki; Süleyman Aleyhisselâm'ın veziri olan Asaf ibni Berhayâ bir nebi olmadığı halde, Sabâ Melikesi Belkıs'ın sarayını göz açıp kapayacak kadar kısa bir zaman içinde çok uzak beldelerden alıp getirmiştir. Bu ayet-i kerime de, kerametin hak olduğunun delilidir. Yine Al-i İmran Suresi 37 ve Meryem Suresi 24 ve 25. ayetlerinde geçen: 2 / 14

3 "Meryem Validemiz'in yanında yaz ayında kış meyvesi, kış ayında yaz meyvesi, ikram edilmesi, hiçbir getireni bulunmadığı halde, önüne türlü yemekler bulunan sofraların gelmesi. Bu sofraların nereden geldiğini soranlara: - " Bu Rabbim'in katındandır!" diye cevap vermesi (Ali İmran: 37) Bunlar birer keramet olup, bu ayet-i kerimeler de kerametin delilleridir. Peygamber (Sallallahü Aleyhi Vesellem) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Her asırda ümmetimin içinde; "Sabikûn" vardır. Bunlara; Büdela ve Sıddîkûn Veliler adı verilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve merhameti onlara o kadar boldur ki, sizler de o sayede yer içersiniz. Ehl-i Arz'a gelmesi muhtemel olan bazı belâ ve musibetler onların hürmetine def edilip, kullar üzerinden kaldırılıp ertelenir. Hadis-i şerifte geçen mübarek zevat, her asırda mevcut olduğuna göre; zamanımızda da mutlaka vardır, kıyamet sabahına kadar da devam edecektir. Velilerin kerametleri Bir Müslümanın velilerin keramet gösterebileceklerine inanması gerekir. Yoksa; "Peygamber mucizelerine benzetilir" düşüncesiyle, velilerin kerametlerini kabul etmeyenlerin bu tutumu, şu üç şıktan birine girmektedir. 3 / 14

4 1- Ya Kur'an-ı Kerim'deki, kerametle ilgili ayetleri kabul etmiyordur. Yahut reddetmiyor da, bu ayetleri keyfince yorumluyordur. Her iki halde de o kişi sapmış demektir. 2- Ayetlere inanıyor, lakin anlatılan fevkalade işleri başaran kimselerin de peygamber olduklarını söylüyorsa; yine kâfirdir. Çünkü bunların peygamber olmadıkları naslarla sabittir. 3- Ayetlere inanıyor, kerameti de kabul ediyor, bu kerametleri gösterenlerin peygamberliklerini de ileri sürmüyor, lakin kerameti geçmiş ümmetlere hasrediyorsa; Mesela, Süleyman Aleyhisşelâm'ın vezirlerinden bir veli olan Asaf ibni Berhaya'nın, Saba Melikesi Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirmesini caiz görüyor ve doğru buluyorsa, ona şu suali yöneltiriz: - Süleyman Aleyhisselâm ın kavminden olan bir veli zat'ın keramet göstermesi caiz görülürken, Muhammed Ümmetinin evliyası için neden caiz olmasın? Kaldı ki, Hazret-i Muhammed (Sallallahü Aleyhi Vesellem)'in Ümmeti, Süleyman Aleyhisselâm'ın ümmetinden daha hayırlı olduğu hadislerle bildirilmiştir. Eğer bir Şahıs: - Gerçekte o kerametin zuhuruna sebep, bizzat Süleyman Aleyhisselâm'dır! derse, Biz de, ona: Zaten, Muhammed Aleyhisselâm'ın ümmetinden olan velilerin izhar ettikleri bu kerametlerin hepsi, aslında Hazreti Muhammed Aleyhisselâm'ın tesiri ile vücuda gelmektedir ve O nun nübüvvetinin haklılığının alametidir diye cevap veririz. 4 / 14

5 Ey oğul! Bu veli kullar, cennete girdikleri zaman, melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılayıp müjdeleyecektir. Onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen, üzerlerinde bir durgunluk fark edilir. Belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları sezilir. O zaman Cenab-ı Allah: - "Ey veli kullarım! Burası durgunluk ve mahzunluk içinde olunacak bir yer olmadığı halde, sizlerdeki bu endişeli bekleme hali nedir?" diye buyurur. O veli kullar da: - Ya Rabbi! Bize yapılmış bir vaat vardı, şimdi lütfundan onu gözleriz diye cevap verirler. Bu cevap üzerine Allah-ü Teâlâ meleklere: - " Perdeleri yüzlerinden kaldırın" diye emir buyurur. Melekler: 5 / 14

6 - Ey Rabbimiz! Bunlar seni nasıl görebilirler. Dünyada günah işlemişlerdi!?" derler. Meleklerin bu sözleri üzerine Cenab-ı Allah, emrini tekrar ederek şöyle buyurur: -"Perdeleri kaldırın ki tecellimi görsünler! Onlar dünyada iken, bana kavuşmak arzusu ile cihada ve sıkıntılara göğüs gerdiler, Ben'i zikrettiler, secde ettiler ve gözyaşı döktüler" Bunun üzerine perdeler kaldırılır ve ilahi tecelliye bakarlar, ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman, Allah-ü Teâlâ onlara: -" Kaldırın başınızı! Zira burası amel yeri değil, bağış ve mükâfat yeridir" diye buyurur. Başlarını kaldırınca, keyfiyet ölçüleri dışında; Cenâb-ı Hakk onlara tecelli ve tezahür ederek Cemali'ni gösterir!! Duydunuz mu ey inkârcı sapık insanlar! Sizlere sesleniyorum! İsyan ve inadı ve Şeytana uşaklığı terk edip inkârcılığı bırakın! Peygamber (Sallallahü Aleyhi Vesellem) Efendimiz hadis-i şeriflerinde de, velilerin ve kerametlerinin varlığını teyit etmekte, gerçek varislerin de veliler olduğunu haber vermektedir. 6 / 14

7 Ey oğul! inkârcı sapıklardan olma! Bir gün olup ecel kapını çalacaktır. Ömrün sona erip, amel defterin ortaya konacaktır! İşte bakın o zaman halimiz ne olacak: Her insan, neyi yapıp neyi yapmadığını amel defterinde görünce düşeceği durumu, Kehf Suresi 49. Ayet-i Kerimesi şöyle haber veriyor: "Bu deftere ne oluyor ki; benim kapalı kapılar ardında, gece karanlıklarında, hiç kimsenin olmadığı yerlerde dahi yapmış olduğum ibadetlerin, iyiliklerin ve kötülüklerin hiç birini bırakmaksızın içine almış, her şeyi sayıp döküyor! Bu defter hayat filmimin ve niyetimin hepsini kaydetmiş bulunuyor! diye boşuna hayıflanıp pişmanlık duyacak! Çünkü o insan, her yerde kendi yanı başında hazır bulunan ve yaptığı hayır ya da şer amellerin her zerresini kaydedip duran iki meleğin varlığını unutmuş ve benim yaptıklarımdan kimsenin haberi yok zannetmişti. Şimdi ektiğini biçip, ettiğini bulacak! Ey zavallı insan! Kiramen Katibin meleklerinin varlığını, amel defterinin sürekli yazıldığını duymadın!? Benim yaptıklarımı kimse görmüyor zannederek, haramı helali seçmeden, eline geçeni yiyip harcadın.. Dünyan için dinini sattın, zalim güçlere, Hıristiyan ve Yahudi emperyalistlere taraf çıktın. 7 / 14

8 Doğru dürüst namaz kılmadın! Huzur ve şuurla Ramazan orucu tutmadın! Zekâtını vermedin! Hayır için malına kıymadın. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmadın. Şimdi ilk hesap durağına, yani kabir çukuruna geldin bakalım, halinin ne olacağına bir bak. Ahirette kendine yararlı olacağını zannettiğin hiçbir şeyin seni koruyamayacağını, orada görüp anlayacaksın! İşte o anda, kesin olarak seni kurtaracak olan şeyin sadece salih amel ile Allah'ın rahmeti olduğunu anlayacaksın. Ama iş işten geçmiş olacak, salih amelden ve halis niyetten başkasının fayda vermediğini görecek ve boşa geçirdiğin günlerine yanacaksın. O zaman; "Keşke bana amel defterim verilmeseydi, hesabımı da hiç bilmeseydim! Malım bana hiç fayda sağlamadı, güç ve kudretim de yok oldu. Bu azabı çekmektense, keşke ayaklar altında basılıp çiğnenen bir toprak olsaydım.!" (Bakara: 25) diye haykıracaksın! Artık uyan, uslan ve Allah a dayan. Çünkü Zararın neresinden dönersen kârındır! Kore'de Vegas cephesi 1952 Senesinde Kore de On beş Aylık Asker İken; Vegas Denilen Bir Mevkide Cephedeyiz. Ağır toplara ve düşman hücumuna karşı korunma ve savunma hattından da mevzideyiz. 8 / 14

9 Bir Ramazan akşamıydı ve ezanın okunmasına beş dakika kalmıştı. Kumanyalarımızı hazırlayıp iftar etmek için beklerken Çin askerinin cephesinden top sesleri gelmeye, mermiler peş peşe gümbürdemeye başlamıştı. Bizim bulunduğumuz mevzinin sağına soluna, ilerisine, gerisine derken; her tarafa düşen yoğun top mermileri şaşkınlığa yol açmıştı. Hazırladığımız kumanya toz duman içinde kalmış iftar dahi açamamıştık. Hemen silahlarımızın başına koşup, kumandanımızdan gelecek emri beklerken; bir yandan da düşmanı caydırıcı taciz atışları yapmaktaydık. Saat, bir veya ikiye yaklaşmıştı. Bu arada, Çin saldırılarından bizim top taburunun cephane ve topları isabet almıştı. Cephanemizin patlamasıyla öyle bir yangın çıktı ki; bütün top taburunun bulunduğu alan infilak edip; toplar, arabalar ne varsa, bulunduğumuz mıntıka cayır cayır yanmaya başlamıştı. Bir taraftan üzerimize mermi yağarken., bir taraftan da yanar dağ lavları gibi alevler ortasında kalmıştı. Bu arada, silah arkadaşımız olan; Bozkır'ın Hoca köyünden Muhsin Yaşar isminde bir kardeşimiz hemen yanımızda şehit olup Rahmeti Rahmana yollanmıştı. İmdada yetişen yeşil sarıklı yeşil cübbeli manevi askerler gözlenmiştir Bir ara Taarruz durmuş ve top sesleri susmuştu. Daha iftar bile açmamıştım, ama sahur vakti olduğu için ikinci günün orucuna niyet etmeden biraz su içmeye koyulmuştum. Mataralara ve su kaplarına baktım, ama bir yudum su kalmamıştı. Hemen elime birkaç matara aldım ve doldurup geleyim diye koştum. Su aldığımız yer, mevziye 150 metre uzakta bulunmaktaydı. Suyun yanına varıp mataraları doldurdum, bir bardak kadar da su içince sahur vakti de dolmuştu. Suyun başından, üç veya dört metre kadar ayrılmıştım ki, Çin cephesi tarafından, bülbül sesine 9 / 14

10 benzer bir kuş sesi duydum. Batı tarafımızdan, bir de koyun sesine benzer bir ses duydum. Derken, etrafımda karartılar görmeye başladım. Hava da bulutlu idi, ama ay ışığı da vardı. Ay, bazen buluta giriyor her taraf kararıyor, bazen buluttan çıkıyor her taraf ışıyordu. Bulunduğum yer, sık ağaçlık bir yerdi. Ormanın arasında gördüğüm karartılar birbirlerine haberleşme işaretleri vererek bana doğru iyice yaklaşıyordu. Benim bacaklarımın dermanı kesilip dizlerimin üzerine yığılıp kaldım. O anda, yüzümü semaya kaldırıp ellerimi Mevlâ huzuruna açtım: - Ey kâinatın sahibi yüce Mevlâm! Sana sığındım. Senden başka beni koruyacak, senden başka imdadıma koşacak yok, ya Rabbi! Ancak sana sığındım. Beni bu kafirlerin eline teslim etme Allah ım!.. diye dua edip yalvarırken... Semadan, gökkuşağı gibi yeşil bir ışık direk, üzerime iniverdi. Işığın içinde, Hocam Hızır Aleyhisselâm ile Ladikli Ahmed Ağayı gördüm. Hocam bana: - Korkma Halis! Allah'ın emri ve inayetiyle senin imdadına yetiştik, yapış elime! Buyurdu. Hocamın eline yapıştım, beni kaldırıp havada tutmuştu. O anda, benim bulunduğum yerin dört tarafında bulunan düşman askerleri, bizim gözümüzün önünde toplanmış, hepsi ellerini kendi başları üzerinde parmaklarını kilitlemiş şekilde, tek sıra halinde dizilmişler ve: Teslim, teslim!.. diye bağırıp duruyordu. 10 / 14

11 Düşman askerleri, tek sıra halinde önümüze düşüp bizim mevziye doğru yürümeye başlamıştı. Ellerindeki silahlarını atmışlardı. Yürürlerken saydım; 22 tane Çin askeri vardı. Onlar önümüzde biz arkalarında, nihayet Türk mevzilerine yaklaştık. Mevzide 12 Amerikan askeri, 7 Türk ve bir de Koreli tercüman; 22 kişinin önünde teslim olmuşlardı. Arkadaşlar aniden böyle bir şeyle karşılaşınca, hayretler içinde bana: - Bu hal nedir Halis, anlat! dediler. Ben de: - Bu hali kendilerine soralım, çünkü ben de bilmiyorum! Koreli tercümana dönüp: - Çin askerlerine sor bakalım da durumu onlardan öğrenelim.. dedik. Tercüman, bunlarla konuştu: - Bir tek Türk askerine, 22 kişi nasıl teslim oldunuz da geldiniz? Çin askerleri, şöyle cevap veriyorlar: - Biz bir Türk askerine teslim olmadık. Yeşil sarıklı, yeşil cübbeli, beyaz sarıklı beyaz, cübbeli, sayıları sayılamayacak kadar çok askerle kuşatıldık. Bizi çember içine aldılar, silahlarımızı attırdılar, ellerimizi başlarımıza kaldırttılar; bizi etkisiz hale sokup esir aldılar. Bizi o sarıklı askerler getirdiler. Biz, bir askere teslim olup gelecek kadar korkak değiliz!! 11 / 14

12 Bu arada, Hızır Aleyhisselam ile Ahmed Ağa: - Halis biz gidiyoruz! Bizim görevimiz buraya kadar. Yine geliriz! deyip ayrılmıştı. Onlar gittikten sonra, bendeki Mevlâ inancı ve cihat aşkı da kat kat artmıştı. Buna benzer olağanüstü haller ve hikâyeler Kıbrıs Barış Harekâtımız sırasında, daha önce Şanlı Kurtuluş Savaşımız ve destansı Çanakkale savunmamızda da yaşanmış, bu hadiseler üst rütbeli komutanlarımız ve hatta yabancı subaylar tarafından bile defalarca aktarılmıştı. Bu durum, hem İslam inancının ve Allah ın yardımının, hem aziz milletimizin manevi dayanağının, hem de keramet hakikatinin apaçık ispatıydı. Zaferden zafere koşan kahraman ordumuz psikolojik ve teknolojik hazırlık ve eğitim yanında işte bu ilahi nusret ve inayetle ayaktaydı. Oğlu Cemil Efendi nin naklettiğine göre Hacı Haydar Baba, manevi toplantı ve seyahatlerin bedenen değil ruhen gerçekleştiğini söylemiştir. Bu tür toplantılara katılmak ve bazı savaşlara ve sıkıntı ortamlarına manevi destek sağlamak için, velilerin bu bedenle gittiklerini sanmak yanlıştır. Allah ın izni ve iradesiyle ve manevi mecliste verilen görevle sadece ruhen (manevi-enerji bedenleriyle) katılınmaktadır. Bak şu anda biz buradayız. Ama işte Mekke-Medine, işte Kıbrıs, işte Bosna, İşte Çeçenistan, işte Afganistan ( bir dünya küre haritasını gösterir gibi) elimizin altındadır. Rical-i gayb velilerin divan toplantıları ve hikmetleri Tayy-i Zaman ve Tayy-i Mekân yapan yani bir anda farklı zaman ve mekânlarda bulunan ve boyut değiştirme yeteneği kazanan Rical-i Gayb Tabakaları'nın (Bizim) Divan toplantılarımız, senede üç sefer yapılır. 12 / 14

13 Bu toplantılarımızın ilk ikisi; Divan ve Hazırlık Toplantısı, Üçüncüsü de; Manevi Hükümet ve İstişari Meclis Toplantısı dır. Divan toplantılarımızın birincisi; Arafat'ta, İkinci toplantımız; Ramazan ayında, ekseri Cebel-i Nur'da yapılır. Ancak, illâ burada yapılması şart olmayıp nerede emrolundu ise orada toplanır. Âdem babamızdan başlayıp, bugünkü Zamanın Kutbu'na kadar geçen kutubların tamamı ve Rical-i Gayb tabakaları, bu tabakalara dahil melekler ve cinler dahi eksiksiz olarak; Allah'ın emri ile, Divan Toplantıları'mıza katılır. Üçüncüsü; Manevi Hükümet Meclis Toplantısı, her sene Ramazan ayının 27. gecesi, saat 24 ten sonra; Yetmiş Hicab ötesinde, maneviyat ikliminde RUKKA Âlemi'nde yapılır. 13 / 14

14 [1] Bak. Veliler ve Kerametleri, Şems yy. Konya-2002, Hacı Halis Kestane Share: 14 / 14

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin, Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; Şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz! Al-i İmran s.53 2010 Ocak / Şubat sayısı Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYISI 2011 İÇİNDEKİLER Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA sy.6,7 Esma-i Nebî

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

İRŞAD DERGİSİ MART / NİSAN 2011

İRŞAD DERGİSİ MART / NİSAN 2011 Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teâlâ Hazretleri, Bedir Ehlinin yaptığı fedakârlık ve ihlâslarına muttali oldu da: "Artık ne isterseniz yapın. Ben sizi affetmişim!" buyurdu." Ebu Hureyre (Kütübü

Detaylı

Hz.Mevlana'nın Hayatından Dersler

Hz.Mevlana'nın Hayatından Dersler Hz.Mevlana'nın Hayatından Dersler Şemseddîn Attâr anlatır: Mevlânâ bir gün câmide vâz ederken, mevzû; Hızır ile Mûsâ aleyhimesselâmın kıssasına gelmişti. Bu kıssayı, öyle fesâhat ve belâgat ile anlatıyordu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş)

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) İÇİNDEKİLER 5 9 İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) Ayın Sohbeti Kutb-ul Aktâb Niyazi Baba Hazretleri Mehmet Emin Uzunosmanoğlu - I 13 Röportaj / Hocamız Mehmet Emin Uzunosmanoğlu

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım.

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. 1 İ T H A F Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. Abdi ÖZDEMİR (Âbid Abdi Kâhyaoğlu) Emekli İmam-Hatib

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA İRŞAD OCAK / ŞUBAT 2011 SAYISI EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA Editör den Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZİYA Ya TEVVAB Musavvibe Peygamberler tarihi Semine

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir.

YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir. بس م االله ال رح م ن ال رح يم YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir. O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! 1-Elif! Lâm!

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994

Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994 Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994 Sa'd bin Muaz, hazretleri Hendek savaşında ağır bir yara almıştı. Yarasµ ağırlaşıp, durumu şiddetlenmişti. Peygamber efendimiz, yanına gelip onu kucakladı ve: -

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r Ramazan 1422 (Kasım2002) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com www.hilafetdevleti.com

Detaylı

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA Editörden Resulullah ın Nurunda Kuran ve Sünnete Uyabilmek Özgü MUŞTU Mustafa Özbağ Efendiden Gül Destesi Gülenay ZİYA Peygamberler Tarihi Aslı GÜNDÜZ Fethi Güzel Şehirden Dost Diyarına Sükûtun Bendesi

Detaylı