İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010"

Transkript

1 Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ AÜ SBF Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Bşk. AÜ Kurumsal Gelişim Koordinatörü İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI VE YOL HARİTASI: SÜREÇ VE YÖNTEM SUNUMU 25 Şubat 2010

2 İç Kontrolü Anlamak:Bazı Sihirli Sözcükler Makul güvenceyi sağlama arayışı Kurallara/mevzuata uyma: uygunluk Etkinlik ve etkililik: önemli bir sorun alanı Güvenilirlik: mali raporlama, hesap verebilirlik Varlıkları koruma: sahip olabiliyor mu? Kamu kaynağı: bize emanet İç kontrolün bir süreç olması İdare ve personel baş roldedir Misyonu gerçekleştirme doğrultusunda faaliyetleri sürdürme Riskleri görebilme yeteneği

3 İç Kontrolü Anlamak Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İç kontrol belirlenen hedeflere ulaşılmasında bir araçtır kesin bir güvence değil makul bir güvence sağlar. İç kontrol sadece yasal düzenlemeler ve yöntemlerden oluşmaz, kurumun her düzeydeki personeli ile etkileşim içinde oluşturulur.

4 İç Kontrolün Dört Temel Hedefi ve Beş Bileşeni: Kısa Bir Hatırlatma İç kontrol hepimizin bildiği gibi dört genel hedef üzerine kurulmuştur (INTOSAI): Hesap verme sorumluluğu (raporlama), Uygunluk (yasalara ve yönetmeliklere), Faaliyetler (düzenli, etik kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin), Kaynakları koruma. Dört hedefi hayata geçirmeye yönelik beş bileşen (COSO, INTOSAI) Kontrol ortamı: Kurumun iş görme biçimi Risk değerlendirme: Hedeflere ulaşma ve riskler Kontrol faaliyetleri: Politikalar ve prosedürler Bilgi ve iletişim: Bilgilendirme, iletişim İzleme: Değerlendirme ve denetim

5 İç Kontrolün 4 Hedefi, 5 Bileşeni ve Kurumsal Yapı: İç Kontrol Matrisi

6 İç Kontrol ve Dünya Üniversiteleri (1) Seçilmiş dünyanın en iyi 5 üniversitesine yakından bakıldığında (Cambridge, Oxford, Harvard, New York State, California): İç kontrolü anlama, kurum içi algılama Yönetim ve personel odaklı İç kontrole ilişkin yasal düzenlemeler ve kabul edilen standartlar Günlük faaliyetlerin bir parçası İç kontrole ilişkin politikalar Risk yönetimi ve risk yönetimi politikaları İç kontrolün programlar ve programları hayata geçirecek adımlar suretiyle yönetimi Riskler ve kontrolü dengeleme

7 İç Kontrol ve Dünya Üniversiteleri (2) Her üniversiteden bir tema öne çıkarıldı: New York Üniversitesi: Yönetim Politikaları ve İç Kontrol California Üniversitesi: İç Kontrolü Anlamak Harvard Üniversitesi: İç Kontrol Politikası Oxford Üniversitesi: İç Kontrol Çerçevesinde Risk Yönetimi Politikası Cambridge Üniversitesi: Risk Yönetimi Politikası Görüldü ki sürekli gelişen bir süreç. Bürokratize etmekten çok kurum içinde günlük yaşamın bir parçası olarak sistematize etme.

8 İç Kontrol Neden İyi Bir Uygulamadır? Yetersiz ve isabetsiz yönetim kararlarını önler, İtibarı artırır, Varlıkların değer kazanmasını sağlar, Kaynak kullanımında israfı önler, Hizmet kalitesini artırır, Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önünü keser. BİR KONTROLÜN MALİYETİ ONDAN ELDE EDİLECEK FAYDAYI GEÇMEMELİDİR (ABD/California Un.)

9 Türkiye: Yeni Mali Yönetim Sistemi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Teori ve söylemde doğru adımlar Mali disiplin (harcama sınırları) Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Stratejik Planlama, Performans Programları Performans Esaslı Bütçeleme Tahakkuk Esaslı Muhasebe Faaliyet Raporları İç Kontrol Sistemi Dış Denetim ve Sayıştay ın denetim kapsamının genişletilmesi

10 Her İşin Başı (sağlık tabi ki): Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme İlişkisi Yönetimsel Başarı: Başarılı Bir Plan ve Strateji Dokümanına sahip olma faaliyetleri etkin bir şekilde hayata geçirme Toplumsal tercihlere ve ihtiyaca göre politika oluşturulması, Oluşturulan politikaların öncelikler ve kısıtlar çerçevesinde planlara (programlara) yansıtılması Planlanan hizmet programlarının bütçeler ile yaşama geçirilmesi Stratejik önceliklere göre dağıtılan kaynakların etkin kullanımı Temel sorun: Bu aşamalar arasındaki bağlantının etkin bir şekilde kurulamaması ve uygulama da iç kontrol sistem ve süreçlerine daha çok ihtiyaç duyulması. Sonuçta program ve

11 Makro Planlama Düzeyini Etkileyen Politika Metinleri İç Dış Siyasal Parti Programları ve Seçim Beyannameleri Hükümet Programları ve Hükümetlerin Politika Önceliklerini Gösteren Belgeler (Acil Eylem Planı gibi) Ekonomik İstikrar Programları (IMF) Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Uluslararası Taahhütler (DTÖ, WB gibi) Kalkınma Planları (7 Yıllık) Bölgesel Planlar (Orta ve uzun vadeli) Sektör Planları (Orta ve uzun vadeli) Makro Planlama Düzeyi Orta Vadeli Program (OVP) ( 3 Yıllık) Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) (3 Yıllık) Makro Mali Politika Belgeleri Kurumsal Düzeyde Stratejik Planlar (Beş Yıllık) Performans Programları (Yıllık, 3 yıllık perspektifte) Kurumsal Düzey Bütçe (Üç Yıllık)

12 Türkiye için neden iç kontrol daha önemli? Hayatın pratiğinde çıkardığımız zorunlu derslerle biçimlenen reform süreci ve uluslar arası niteliklere sahip yeni mali yönetim sistemi Büyüyen ve kimi sektörlerde biçim ve farklı müdahale sistemlerine geçen kamu kesimi: Merkezi yönetim bütçesi Devasa boyuta ulaşan Sosyal Güvenlik Kurumu Yaramaz çocukluktan yetişkinliğe geçen yerel yönetimler Bütçe Dışı Fonlar Döner sermaye işletmeleri

13 Türkiye için neden iç kontrol daha önemli?: Bazı Risk Alanları Genel yönetimin büyüklüğünün (faiz dışı harcamalar) 1990 ların ortasında % 20 ler civarında olan orandan 2009 yılında % 33 e çıkmıştır (ekonomideki daralma etkisi dışarıda tutulduğunda % 27 ler civarına ulaşan bir kamu sektörü) lı yılların ikinci yarısında üniversitelerin harcamalarının GSYİH ya oranı % 0,6 lar civarındayken bu oran 2008 yılında % 0,78 e, 2009 yılında ise % 0,95 e çıkmıştır. Üniversitelerin sayısındaki artış ve yükseköğretim fonksiyonlarındaki tercih (bilimsel araştırma, öğrenci sayısı, bina yapımı vd) Başka çarpıcı bir örnek Sağlık Bakanlığı içinde yeşil kart harcamalarının payı 2000 lerin başında % oranında iken 2009 yılında bu oran % 38 e çıkmıştır. Sağlık harcamalarındaki artış ve risk

14 Risk Alanlarına Dünyadan Bazı Örnekler Enron-Arthur Anderson Skandalı (2001) Türkiye de görev zararları ve bankaların iflası (2001) İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi çocuk yardımlarına ilişkin 7,2 milyon ailenin verilerinin kaybolması (J. Thomas 2009) 9 Hastane nin, Ulusal Sağlık Hizmetleri hasta kayıtlarını kaybetmesi ((J. Thomas 2009) Türkiye de özel sigorta kurumlarının döner sermayelerdeki hasta kayıtlarına ulaşması. Yunanistan ın mali verileri üzerinde mali hile yapması. Daha bilmediğimiz şeyler..

15 Ankara Üniversitesi Deneyimi: Süreç 2008 SGDB bünyesinde kapasite oluşumu 2009 Ocak ayında SGDB nın hazırladığı İKEP nın Maliye Bakanlığına gönderilmesi Ocak-Mart dönemi çıkarılan dersler, teknik çalışma ve faaliyetler Nisan ayında İKKK nun oluşumu Haziran-Ağustos dönemi İKKK nun sistematik çalışmaları Ağustos ayında İKUEP nın Maliye Bakanlığına gönderilmesi Ağustos-Aralık dönemi İKUEP ve Yol Haritası çalışmasının hazırlanması ve kurumsal yapılanma (Kurumsal Gelişim Koord.) 2010 Mart ayı İKKK na ilişkin Usul ve Esasların yayınlanması Mart-Nisan dönemi farklı düzeylerde kurum içi eğitimler

16 Ankara Üniversitesi Deneyimi:Yöntem İKKK nın ilk toplantısı ve çalışma stratejisinin belirlenmesi (25 Haziran) Sorun Analizi Çalıştayı ve sonrasında eylem planının doldurulmasına ilişkin alt gruplar bazında görev dağılımı (2 Temmuz) Çözüm Önerileri ve Eylemlerin Oluşturulması Çalıştayı (16 Temmuz) Alt Çalışma gruplarının izleyen bir hafta boyunca bir araya gelip sorumlu oldukları kontrol bileşenini doldurmaları İKKK nın Eylem Planının ilk taslak halinin oluşturulmasına ilişkin 1,5 Gün Süren Çalıştay (22-23 Temmuz) Redaksiyon komitesi çalışmaları (27-28 Temmuz)

17 Çalışmanın Programlanan Akışı BUGÜN TEMMUZ AYI İÇİNDE- ÇALIŞMA GRUPLARI SON HAFTA

18 Sorun Analizi Çalıştayı ve Çıktılar (1) Çalışmanın amacı, iç kontrol standartları ve eylem planının katılımcı bir perspektifte revize edilmesini sağlamak amacıyla çalışma alanlarının ve önceliklerin sorun analizi yoluyla belirlenmesidir. Çalışma; sorunların tespiti, sorunların gruplandırılması, sorunların önceliklendirilmesi şeklinde kart yönteminin kullanıldığı üç süreç üzerine tasarlanmış ve uygulanmıştır. Sorunların Kontrol Bileşenlerine Göre % Dağılımı

19 Sorun Analizi Çalıştayı ve Çıktılar (2) Sorun Analizi Çalıştayı nda Öncelikli İlk On Sorunun Yüzdelik Dağılımı

20 Sorun Analizi Çalıştayı ve Çıktılar (3) Katılımcıların en ağırlıklı gördüğü sorun alanı %10,3 ile yönetim bilgi sisteminin yetersizliği olmuştur. İkinci öncelikli sorun alanı olarak %9,2 ile yetki görev ve sorumlulukların açık belirlenmemesi sonucu personelin verimli istihdam edilememesi görülmektedir. Katılımcılar personelin daha verimli kullanılması için yetki görev ve sorumlulukların açık bir şekilde ortaya konmasını ve bu anlamda norm kadro çalışmalarının tamamlanmamasını ikinci en öncelikli sorun alanı olarak görmüşlerdir. İlk iki sorun alanını takip eden sekiz öncelikli sorun %6-%4 arasında değişen oranlarda ağırlıklandırılmıştır. Stratejik plan, program ve bütçe ilişkisinin istenen düzeyde kurulamaması, planın yeterince anlaşılıp benimsenmemesi, personelin mesleki yeterliliğine ve kişisel gelişimine ilişkin hizmet içi eğitimlerin ve mali konularda mali sorumluluğa sahip kişilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının eksikliği ile performansın sistematik izlenmesine ilişkin bir yapının eksiliği bu grupta çıkan öncelikli sorunlar olmuştur.

21 Çözüm Analizi ve Eylem Planı Çalıştayları İKKK üyeleri sorun analizi çalıştayının sonunda kontrol bileşenlerine göre belirlenen gruplara dağılmıştır. Bu şekilde eylem planı çalışmaları gruplara ayrılmak suretiyle devam etmiştir. Kontrol bileşenlerine göre ayrılan gruplar 16 Temmuz tarihinde yapılan çalıştay ile kendilerine yönelik yapılan kapsamlı bir bilgilendirme sunumu sonrasında eylem planı taslağının formatı üzerinde çalışmışlardır (çözümler, her bir şarta yönelik kısa bir durum analizi, eylemler ve eylem planının gerektirdiği diğer konular). - Gruplar izleyen hafta boyunca en az iki defa toplanmak suretiyle eylem planı taslağını bileşenler itibarıyla hazırlamışlardır Temmuz tarihlerinde yapılan 1,5 günlük çalıştay ve sonrasında yapılan sunum ve tartışmalar ile eylem planı taslakları konsolide edilerek tamamlanmıştır.

22 Ankara Ün. İç Kontrol Uyum Eylem Planı (1) İç kontrol eylem planında 18 standart ve 79 genel şart bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı nda makul güvencenin sağlanmasına yönelik olarak toplam 108 adet eylem belirlenmiştir. 108 eylemin iç kontrol bileşenlerine göre dağılımına bakıldığında: Öngörülen eylemlerin % 38 inin kontrol ortamı bileşenine ait olduğu görülmektedir. Toplam 108 eylemin 41 tanesi kontrol ortamı bileşeninde yer almaktadır. Kontrol ortamı bileşenini % 22 pay ile bilgi ve iletişim bileşeni izlemektedir. Kontrol faaliyetleri % 17 ile üçüncü sırada, risk değerlendirme ise % 13 ile dördüncü sırada yer almıştır. İzleme bileşeni ise toplam 11 faaliyet ile % 10 payla beşinci sırada çıkmıştır.

23 Grafik : Eylemlerin İç Kontrol Bileşenlerine Göre Yüzde Dağılımı

24 NKARA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MATRİSİ İÇ KONTROL STANDART STANDART ADI BİLEŞENLERİ KODU ONTROL ORTAMI RİSK DEĞERLENDİRME KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI 1 Etik değerler ve dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki devri Planlama ve programlama Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri Bilgi ve iletişim Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim 2 3 TOPLAM

25 Bundan Sonrası (1) Ankara Üniversitesi olarak uzun, yorucu ama keyifli bir çalışma sonucunda kendi mutfağımızda hazırladığımız bu ürünün uygulamada kendisinden beklenen sonuçları sağlaması için etkin bir izleme ve değerlendirme sürecinin bu süreci takip etmesi gereğinin farkındayız. İç kontrol uyum eylem planı üst yönetim ve tüm çalışanların sahiplenmesi ile etkin bir şekilde kurumsal düzeyde hayata geçecektir. İç kontrol uyum eylem planı bir kere hazırlandıktan sonra değişmez bir tematik plan niteliğinde değildir. Planda öngörülen eylem ve çıktıların revize edilmesi temel ilkeler korunduğu sürece süreç içinde her zaman mümkündür.

26 Bundan Sonrası (2) İç kontrol uyum eylem planımızın bundan sonra etkin bir şekilde kurumsal kültürümüz içinde hayata geçmesi süreci aşağıdaki şekilde planlanmıştır: İKKK çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak hazırlanan taslak yönerge en kısa zamanda yayınlanacaktır. Bu şekilde bir danışma ve rehberlik kurulu olan İKKK nun süreç içindeki rol ve sorumluluğu açık hale getirilmiş olacaktır. Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü üst yönetim adına çalışmaların yürütülmesinde Strateji Geliştirme Dairesi ile işbirliği içinde çalışacaktır. Kurulun çalışmalarındaki etkinliği artırmak ve bir çok birimi içeren eylemlerin koordinasyonunu ve birimler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla teknik destek verecek olan Destek Çalışma Grupları oluşturulacaktır.

27 Bundan Sonrası (3) Bu kapsamda geçen yıl sonunda çalışmalarına başlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinden oluşan ve her bir bileşen için kurulan beş çalışma grubu eylemlerden sorumlu birimlerden koordinasyonu sağlayacak uzman/yetkili personelin katılımıyla güçlendirilecektir. Çalışma grupları her altı aylık dönemde sorumlu oldukları bileşenle ilgili bir İzleme Raporu hazırlayacak ve bunu İKKK na sunacaktır. İKKK yaptığı toplantılar sonrasında hazırlanan izleme raporlarını ve Uyum Eylem Planı değerlendirdikten sonra üst yönetime bilgilendirme amacıyla sunacaktır KGK ve SGB her yılsonunda izleyen yılın Ocak ayı içinde yıllık olarak İç Kontrol Uyum Eylem Planı İlerleme Raporunu hazırlayarak İKKK ya sunacaktır.

28 Çıkardığımız Dersler ve Öneriler İç kontrol uyum eylem planları kuruluşun öz ürünü olmalı: Danışmanlık tamam ama bu sadece sürece katkı ile sınırlı kalmalı Sahiplenme: her düzeyde olmalı Motivasyon Kuruluş içinde dil ve kavram birliği oluşturulmalı Kuruluşun tüm birimlerinin aktif katılımı şart: belirli bir birimin sorumluluğu nda görülmemeli İdari ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi gerekli Ankara Üniversitesi olarak biz üniversitelere bilgi birikimimizi ve tecrübemizi aktarma konusunda her türlü desteği vermeye hazırız.

29 Teşekkürler..

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi

ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kalkınma

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi

Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi 1 Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Aksaray Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı sorumluluğunda İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 2

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı