KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Doç.Dr. Ramazan ŞENGÜL ÖZET Çalışmamızda bilgi edinme hakkı ve bu hakkın kamu yönetiminin işleyişi üzerine etkileri incelenmiştir. Öncelikle bilgi edinme hakkının içeriği ve önemi üzerinde durularak bu hakkın genel çerçevesi çizilmiştir. İzleyen kısımda bilgi edinme hakkı uygulamalarının yönetim sürecinde meydana getireceği değişiklikler incelenmiştir. Son kısımda ise yönetimin beşeri unsuru olan kamu görevlileriyle yapılan bir alan araştırmasıyla bilgi edinme hakkına yönelik yönetimin algılamaları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgi Edinme Hakkı, Kamu Yönetimi, Gizlilik, Şeffaflık, GİRİŞ Günümüzde bilgi edinme hakkı gittikçe önem kazanmaktadır. Birçok ülkede bu yönde anayasal ve kanuni düzenlemeler yapılarak vatandaşların yönetsel bilgiye erişimi güvence altına alınmaktadır. Kanuni düzenlemelerin sonucu olarak yönetimin bilgi üzerindeki tekel konumu değişim geçirmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi devletlerin temel ödevleri arasına girmektedir. Bilgi edinme hakkı, ulusal düzeyi aşıp ulusüstü örgütlenmelerin ilgisi alanındadır. BM, AB, Avrupa Konseyi gibi örgütlenmeler sadece kendi iç işleyişle sınırlı kalmayarak bilgi edinme hakkının benimsenmesi yönünde üye devletlere yönelik tavsiye kararları almaktadırlar. Bilgi edinme hakkına toplumların ilgisini çekmek üzere 28 Eylül Uluslararası Bilgi Edinme Hakkı Günü olarak kutlanmaktadır (http://www.bilgiedinmehakki.org, 2008). Bilgi edinme hakkının kabulü kaçınılmaz olarak devlet/yönetimin yapısı ve işleyişi üzerinde sonuçlar doğurmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı gizlilik üzerine kuruludur. Yönetimin topladığı bilgiler, toplumun erişimine açık değildir. Gizlilik kültürü, özellikle demokrasinin gelişmesine bağlı olarak tartışma konusu olmaktadır. Toplumların devlet faaliyetlerine ilgisi arttığı ölçüde bilgilenme ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte kamu politika belirleme ve uygulamalarının mümkün olduğunca kamuoyunun bilgisi ve katılımı dahilinde yapılması beklenmektedir. Gizlilikten açıklığa doğru geçirilen değişimde bilgi edinme hakkı omurga işlevi görür. Bu hak sayesinde bireyler, yönetsel faaliyetleri anlama, değerlendirme ve denetleme D Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. 1

2 imkanına kavuşur. Yönetimden topluma doğru bilgi akışının sağlıklı bir şekilde işlemesi yönetimin tutumuyla doğrudan ilişkilidir. Yönetimin bilgi vermeyi benimsemesi ve bir değer olarak içselleştirmesi yönetim ile toplum arasındaki ilişkilerin sağlam zemine oturmasını ve kalıcı hale gelmesini mümkün kılar. BİLGİ EDİNME HAKKININ İÇERİĞİ Bilgi edinme hakkının ortaya çıkışında referans ülke olarak İsveç gösterilir. Bu ülkede 1766 yılında bilgi edinme hakkı kabul edilmiştir (Dibout, 1976:500; Öberg, 2004:135). İsveç i takiben bilgi edinme hakkı önce diğer İskandinav ülkelerinde görülmüş ve daha sonra kıta Avrupası ülkeleri mevzuatına girmeye başlamıştır da bilgi edinme hakkının ABD de kabul edilmesi bu hakkın dünyada yaygınlaşma sürecinin hızlandığını göstermektedir. Üniter ve merkeziyetçi devlet geleneğinin sembolü durumundaki Fransa ise 1978 yılında kabul ettiği bir kanunla yönetsel bilgi ve belgelere erişim yolunu açmıştır. Bu kanunla, Fransa nın yönetsel yaşamında yeni dönemece girilmiştir (Chevallier, 2004:83). Türkiye de ise bilgi edinme 2003 yılında 4982 sayılı kanunla hak olarak kabul edilmiştir. Diğer demokratik gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye de bu hakkın kabul edilmesinin oldukça geç olduğu görülmektedir. Çeşitli ülkelerde farklı isimlerde anılmakla beraber bilgi edinme hakkının içeriğine ilişkin düzenlemeler büyük benzerlikler gösterir (Cottier, 2001:7). Bu düzenlemelerin ortak özelliği bireylerin yönetimden bilgi edinmesinin hak olduğu ve yönetimin bu talepleri karşılamakla ödevli olduğudur. Bilgi edinme hakkı, bütün yönetim faaliyetlerini kapsamı içine almadığından mutlak bir hak değildir. Kimi devlet faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler gizlilik kapsamındadır. Dolayısıyla kanunla düzenlenmek şartıyla hakkın istisna alanlarına ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi yönetim takdirindedir. İstisna kapsamına giren konular esasen devletin egemenlik alanları, ekonomik ve ticari faaliyetler, yönetimin içişleyişi ve özel hayata ilişkindir (Şengül, 2008:76-97). Kamu kurum ve kuruluşları bilgi edinme taleplerini gizlilik kapsamına girdiği gerekçesiyle reddedebilecektir. Yönetimin red kararı mutlak değildir. Başvuru sahiplerinin yönetimin kararlarına karşı başvurabileceği itiraz yolları hakkın kapsamında düzenlenen bir konudur. Kimi ülkeler bu yöndeki kararlara karşı yargı 2

3 denetimini tek yol olarak benimserken kimi ülkeler ise yargı öncesi kurumlar ihdas etmektedirler. İkinci yaklaşımın benimsenmesi durumunda başvuru sahipleri yönetimin red kararına karşı bu ara kurumlara müracaat ederek uyuşmazlıkların çözümlenmesini talep edebilecektir (Rivero, 1990:314). Bağımsız kurumların verdiği kararlara karşı ise yargı mercilerine başvurmak yolu saklı tutulmuştur. Türkiye de 4982 sayılı kanun, bağımsız idari otorite olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nu oluşturmuştur. Bilgi edinme başvuru sahipleri yönetimin red kararına karşı itiraz merci olarak bu kurula başvurabilecektir. BİLGİ EDİNME HAKKI VE KAMU YÖNETİMİ Gizliliğin baskın yönetim kültürü olması beraberinde sorunlar getirmiştir. Gizlilik, yönetim ile toplum arasındaki ilişkilerin donuklaşmasına ve aradaki bağın zayıflamasına zemin hazırlayan bir yönetim anlayışına karşılık gelir. Gizlilik, yönetim faaliyetlerinin toplum tarafından öğrenilmesi önünde en büyük engellerden birisi olmuştur. Yönetimin algılamasında, bilginin yönetilenlerle paylaşılmasının onlara hukuki destek sağlayacağı düşüncesi bulunmaktaydı. Bu algılama, yönetimin işleyişiyle vatandaşın dava açma konusunda doğrudan bir ilişki olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır (Audria, 2004:48). Hukuki düzenlemelerin yokluğunda yönetim, bilgi verme konusunda isteksiz davranmıştır. Yönetsel ilişkideki baskın rolünün zaafiyete uğrayacağı endişesi yönetimin bilgileri paylaşmamaya yönelik tutumunun kurumsallaşmasında belirleyici olmuştur. Günümüzde şeffaflık düşüncesi yönetim sürecinin tüm aşamalarında kendini göstermektedir (Debbasch, 1990:14). Şeffaflaşmanın temel aracı olarak bilgi edinme hakkı yönetimde yerleşik tutumları kökten değiştirebilecek potansiyel taşımaktadır (Eken, 2005:68). Kamu yönetiminin sahip olduğu bilgi ve belgeler, yönetimin işleyişinde önemli yer tutar. Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişi esasen yazılılık üzerinedir. Kamu yönetimleri kendilerini yazılı işlemlerle ifade ederler, muhataplarıyla iletişimi yazılı işlemlerle sağlarlar. Kurumsal sürekliliğin sağlanması açısından yönetsel eylem ve işlemlerin kayıt altına alınmasının rolü önemlidir. Yönetim, kamu hizmetlerini yerine getirme sürecinde çeşitli kanallardan bilgi sahibi olmaktadır. Bilgi, yönetsel faaliyetlerin icrasında esaslı unsurdur. Kamu politikalarının 3

4 rasyonel şekilde oluşturulması ve uygulanması ancak doğru ve güncel bilgiyle mümkün olur. Yönetimin sahip olduğu bilgi stokunun kullanım şekil ve amaçları demokratik toplumlarda tartışılan konular arasındadır. Uzun dönemler boyunca oluşturulan anlayışın sonucu olarak bu bilgilerin topluma açılması konusunda artık yaygın bir uzlaşı sağlanmıştır. Toplumun yönetsel faaliyetler üzerinde bilgilenmesi yönetimin bireylere doğru açılımında araç işlevi görür. Bilgi edinmenin hak olarak tanınmasıyla yönetimin yönetilenlerle olan ilişkileri mesafe anlayışından yakınlaşmaya doğru kayar. Yönetsel ilişkinin tarafları arasında sağlanacak yakınlaşmanın mesafeli ilişki modelini benimseyen geleneksel yönetim anlayışında değişim meydana getirmesi beklenir. Bu değişimin yönetsel ilişkinin iyileştirilmesine katkı sağlayarak olumlu yönde olacağı söylenebilir. BİLGİ EDİNME HAKKI ALAN ARAŞTIRMASI Araştırmanın Amacı: Alan araştırmasının amacı günümüzde yaygınlaşan ve yönetimin işleyişi üzerinde doğrudan etkiler oluşturabilecek bilgi edinme hakkına ilişkin kamu personelinin düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri: Araştırma konusu ile ilgili hazırlanan anket formu yüz yüze anket tekniği ile kamu görevlilerine uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda ankete katılanlar demografik ve olgusal sorulardan oluşan anket formunu cevaplandırmıştır. Araştırma Kapsamı, Evren ve Örneklemi: Araştırmanın kapsamı Kocaeli Acısu Vergi Dairesinde çalışan kamu görevlileri ile sınırlanmıştır. Bu kurumda çalışan çeşitli ünvanlara sahip 26 kamu görevlisi araştırmaya katılmıştır. Anket verileri SPSS programında işlenerek analiz edilmiştir. 4

5 Değerlendirme ve Bulgular Anket Katılımcılarının Genel Özellikleri Tablo 1: İdari görev İdari Görev Sayı Yüzde (%) Memur 23 88,5 Şef Yrd 1 3,8 Müdür yrd 1 3,8 Diğer 1 3,8 Toplam ,0 Ankete katılanların idari görev açısından dağılımında memur kadrosunda çalışanlar ağırlıklı bir orana sahiptirler (%85). Memurları, oranları aynı olmak üzere şef yardımcısı ve müdür yardımcısı kadrosunda çalışan kamu görevlileri izlemektedir (%3,8). Tablo 2: Kurumda Çalışma Süresi Çalışma Süresi Sayı Yüzde (%) , , , , ,2 Toplam ,0 Anket sorularını cevaplayan kamu personelinin önemli bir kısmı kurumda uzun bir geçmişe sahiptirler. % 46,2 lik orana tekabül eden personelin kurumda geçen çalışma süreleri yıl dilimi içindedir yıl arasında kurumda çalışanların oranı ise %26,9 a tekabül etmektedir. Ankete katılanların kurum çalışma alanıyla ilgili oldukça tecrübeli oldukları söylenebilir. Tablo 3:Eğitim Durumu Eğitim Durumu Sayı Yüzde (%) Lise 8 30,8 Meslek lisesi 2 7,7 Lisans 15 57,7 Meslek yüksekokul 1 3,8 Toplam ,0 5

6 Eğitim durumu açısından ankete katılan kamu görevlilerinin çoğunluğu lisans öğrenimi görmüşlerdir (%57,7). İkinci sırada lise mezunlarının yeraldığı görülmektedir (%30,8). Eğitim düzeyi bakımından nitelikli bir personel dağılımı mevcuttur. Tablo 4:Yaş Yaş Sayı Yüzde (%) , , , , , ,8 Toplam ,0 Ankete katılanlar ağırlıklı olarak orta yaş olarak nitelendirilebilecek dilimde kümelenmiştir yaş diliminde olanların oranı %38,5 iken, yaş diliminde olanların oranı % 26,9 dur yaş diliminin oranı ise % 19,2 dir. Tablo 5: Cinsiyet Cinsiyet Sayı Yüzde (%) Bay 12 46,2 Bayan 14 53,8 Toplam ,0 Cinsyet dağılımında bayan kamu personeli baskın nitelik göstermektedir (%53,8). Erkek kamu personelinin oranı ise %46, 2 dir. Tablo 6 : Bilgi Edinme Genel Dağılım Seçenekler Katılıyorum Tamamen Katılıyorum Fikrim Yok Katılmıyorum Katılmıyorum Tamamen Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Bilgi edinme hakkının kullanımı yönetimin vatandaşla olan ilişkilerinde 7 26, ,7 2 7,7 1 3,8 şeffaflık yönünde köklü değişim sağlar. Yönetimden bilgi edinme 8 30, ,7 2 7,7 6

7 vatandaşlar için bir hak olmalıdır. Vatandaşları bilgilendirmek yönetim için bir ödev olmalıdır. Vatandaşın yönetimin elindeki bilgiye ulaşması yönetim için öncelikli konudur. Bilgi edinme hakkının kabul edilmesi vatandaşın yönetime olan güvenini arttırır. Bilgi edinme hakkı yönetimle vatandaş arasında hukuki uyuşmazlık çıkmasını önler. Bilgi edinme hakkı yönetimin işleyişini aksatır. Yönetimin hiyerarşik düzeni bilgi edinme hakkının kullanımında engel oluşturur. Bilgi edinme talebinde bulunan kişinin niyeti önemlidir. Bilgi edinme talebinde bulunan kişinin gerekçesi uygun değilse talebi reddedilmelidir , ,3 3 11,5 1 3, ,0 2 7,7 8 30,8 1 3,8 6 23, ,4 2 7,7 2 7, ,4 1 3,8 4 15,4 1 3,8 1 3,8 4 15,4 1 3, ,7 4 15,4 1 3,8 9 34,6 3 11, ,5 2 7,7 4 15, ,5 3 11,5 2 7,7 4 15, ,5 5 19,2 Bu bölümde ankete katılanlara sorulan olgusal sorular bilgi edinme hakkına ilişkindir. Anket soruları ile kamu görevlilerinin bilgi edinme hakkına bakış açıları değerlendirilmektedir. Kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu bilgi edinme hakkının yönetimde şeffaflaşmada önemli bir yere sahip olduğu kanısındadırlar (%84,.6). Bu hak ile yönetsel şeffaflık arasında kuvvetli bir ilişki kurulmuştur. Vatandaşların yönetimden bilgi edinmeleri ise bir hak olarak görülmektedir (%88,5). Bu soruyla ilişkili olarak 7

8 bilgi vermenin yönetim için ödev olması gereği kamu görevlilerince benimsenmektedir (% 84,6). Kamu görevlileri, yönetime bilgi talebi yapıldığında bu talebin cevaplandırılmasını yönetimin öncelikleri arasında görmektedir (%50,3). Bu konuda olumsuz görüş belirtenlerin toplam oranı %34,6 dır. Bilgi edinme hakkının varlığının yönetime olan güveni arttıracağı görüşü kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir (%88,5). Bu durumda yönetimin meşruiyetinin güçlendirilmesinde bilgi edinme hakkının varlığı ve kullanımı önemli bir yere sahiptir. Bu soruyla ilişkili olarak sorulan bilgi edinme hakkı yönetimle vatandaş arasında hukuki uyuşmazlık çıkmasını önler sorusuna verilen cevaplarda %63,1 oranla kamu görevlileri olumlu görüş belirtmişlerdir. Kamu görevlileri ayrıca bilgi edinme taleplerinin yönetim tarafından cevaplandırılmasının yönetimin işleyişini aksatmayacağı kanısını taşımaktadırlar (%73,1). Hiyerarşik düzene göre örgütlenmiş yönetimin bilgi edinme hakkının kulanımında engel oluşturmayacağı görüşü göreceli olarak ağır basmaktadır (%46,2). Hiyerarşik yapının, yönetimden bilgi alma konusunda engel oluşturabileceğine inananların oranı ise % 38 dir. Kamu görevlileri bilgi edinme talebinde bulunanların niyetlerini büyük bir çoğunlukla önemli bulmaktadırlar (%76,9). Bu soruyla ilişkili olmak üzere kamu görevlileri bilgi edinme talebinde bulunan kişinin gerekçelerini sorgulanması ve uygun bulunmaması durumunda ise talebin reddedilmesi görüşünü benimsemektedirler (%76,9). Ortaya çıkan sonuç bilgi edinme hakkının felsefesi ve uygulamaları ile çelişmektedir. Birçok ülkede ve Türkiye de yürürlükte olan bilgi edinme hakkı kanunlarında benimsenen düzenlemelerde kişilerin talep ettikleri bilgiyle ilgilerini kanıtlaması gerekmemektedir. İstisnai düzenlemeler bir yana bırakılırsa, kamu kurum ve kuruluşları bu hak kapsamında kendilerinden talep edilen bilgileri ilgililerinin niyetlerini sorgulamaksızın vermekle yükümlüdürler. Bilgi edinme taleplerinin reddedilmesi kanunda belirlenen durumlarla sınırlanmıştır. Yönetim kanunda düzenlemeyen gerekçeler üreterek bilgi edinme taleplerini reddedemez. SONUÇ Bilgi edinme hakkı yönetsel ilişkilerin mahiyetini değiştirecek öneme sahiptir. Bu hak topluma, yönetime aktarılan kamu gücünün kullanımını denetleme imkanı sağlamaktadır. Girilen yeni süreçte yönetimi çevreleyen gizlilik kapısı açılmaya 8

9 başlanmıştır. Yönetimde şeffaflaşmanın sağlanması sürecinde bilgi edinme hakkı temel dönemeçlerden birisini temsil eder. Yönetimden beklenen yeni dönemin koşullarına kendisini uyarlaması ve geleneksel yönetim anlayışının sonucu olarak sahip olduğu azametli ve içine girilmez konumunu aşarak topluma yakınlaşmasıdır. Bireylerin yönetim karşısında mutlak bağımlılıktan kurtulup özerkleşmesinde bu anlayışın yerleşmesi baskın bir unsurdur. Alan araştırmasında ortaya çıkan husus kamu personelinin bilgi edinme hakkına karşı genelde olumlu kanaat beslemesine rağmen yönetilenlere karşı olan kuşkucu anlayışın tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir. Kamu personeli, bilgi edinme hakkıyla birlikte yönetime düşen yeni ödevlerin bilincindedir. Toplumu bilgilendirmeyi yönetimin öncelikli konuları arasında görmeleri bu hakkın kurumsallaşmasını kolaylaştıracak bir etkendir. Ankete katılanlar, bilgi edinme hakkının yönetsel meşruiyet üzerinde olumlu katkı sağlayacağı faktörü üzerinde birleşmektedirler. Kamu personeli, geleneksel yönetim anlayışından kaynaklanan kimi anlayışlarını ise devam ettirmektedir. Bilgi edinme hakkı konusunda başvuru sahiplerinin niyetlerini sorgulamaları ve gerekçeleri uygun değilse talebin reddedilmesini istemeleri kuşkucu anlayışın kırılamadığını göstermektedir. Oysaki bilgi edinme hakkının işlerliği, yönetimin niyet sorgulamaksızın sahip olduğu bilgi ve belgeleri paylaşmasıyla sağlanabilir. Bilgi paylaşımı, yönetimin hizmetlerini kamu yararını hedef alarak gerçekleştirdiği konusunda kendine olan güveni gösterir. Bilgi edinme hakkı, yönetimin bu anlayış doğrultusunda faaliyette bulunduğunun toplum tarafından teyit edilmesi imkanını sağlar. KAYNAKÇA AUDRİA, Raphaaël (2004), New Public Management et Transparence : Essai de Déconstruction d un Mythe Actuel, Thése de doctorat, Genève : Université de Genève.http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2004/AudriaR/these.pdf Erişim Tarihi: CHEVALLİER, J. (2004), Les Pratiques Administratives, Transparence et Secret, (içinde), İFSA/CADA, Colloque pour le XXV eme anniversaire de la loi du 17 juillet sur l accés aux documents administratifs, La Documentation Française, Paris, ss

10 COTTIER, B. (2001), De l Administration Secréte A l Administration Transparente, Atti Della Serata Di Studio Del 23 Octobre 2001, ss DEBBASCH, C. (1990), İntroduction, La Transparence Administrative en Europe (içinde), Charles DEBBASCH (Edt.), Editions du CNRS, Paris, ss DİBOUT, Patrick (1979), La Liberté d Accés Aux Documents Administratifs, Revue Administrative, No:187, ss EKEN, Musa (2005), Yönetimde Şeffaflık Teori-Uygulama, Sakarya Kitabevi, Adapazarı. ÖBERG, Ulf (2004), L exemple Suedois, Transparence et Secret, (içinde), İFSA/CADA, Colloque pour le XXV eme anniversaire de la loi du 17 juillet sur l accés aux documents administratifs, La Documentation Française, Paris, ss RİVERO, Jean (1990), Rapport de Synthése, La Transparence Administrative en Europe (içinde), Charles DEBBASCH (Edt.), Editions du CNRS, Paris, ss ŞENGÜL, Ramazan (2008), Bilişim Çağında Şeffaf Yönetim, Nobel Yayın. option=com_content&task=view&id=58&itemid=18 Erişim Tarihi:

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Ramazan Şengül Özet: Günümüzde bireyler devlet faaliyetleri konusunda daha fazla bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ İLE BİREY İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE OMBUDSMAN KURUMUNUN ETKİSİ

KAMU YÖNETİMİ İLE BİREY İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE OMBUDSMAN KURUMUNUN ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.71-88. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

OMBUDSMAN KURUMU KÖTÜ YÖNETİME ÇARE OLABİLİR Mİ?

OMBUDSMAN KURUMU KÖTÜ YÖNETİME ÇARE OLABİLİR Mİ? 128 GİRİŞ OMBUDSMAN KURUMU KÖTÜ YÖNETİME ÇARE OLABİLİR Mİ? Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Klasik liberal devlet anlayışında devletin görevlerinin sınırlı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ETİK ÇERÇEVESİNDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ: TOKAT UYGULAMASI

YEREL YÖNETİMLERDE ETİK ÇERÇEVESİNDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ: TOKAT UYGULAMASI 298 YEREL YÖNETİMLERDE ETİK ÇERÇEVESİNDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ: TOKAT UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜKSEL Araş. Gör. F. Gamze BOZKURT Araş. Gör. Ahmet GÜVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL

KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐKLERĐNĐN ĐŞLEVSELLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ALAN ARAŞTIRMASI: BARTIN ÖRNEĞĐ Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL ÖZET Çalışmanın amacı alan araştırması üzerinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

Accountability in the Public Management and Security Services

Accountability in the Public Management and Security Services Polis Bilimleri Dergisi Cilt:10 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 10 (4) KAMU YÖNETİMİNDE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE HESAP VEREBİLİRLİK Accountability in the Public Management and Security Services

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF

GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF YÖNETİME DOGRU MusaEKEN 4< Yöneticiler bir şeyler gizliyoriarsa, doğruluğunu ve yasallığını anlatamayacakları bir gerçek var demektir. Çalışmamızda, 4982 sayılı Bilgi Edinme

Detaylı

FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM POLİTİKALARININ BELEDİYE YÖNETİMİNE ETKİLERİ

FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM POLİTİKALARININ BELEDİYE YÖNETİMİNE ETKİLERİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 31-44 FRANSA DA YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

İnternet Daire Başkanlığı

İnternet Daire Başkanlığı İnternet Daire Başkanlığı 23Kasım2007-23Kasım2008 Faaliyet Raporu Rapor No:1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU-TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - 1 - / 41 Internet hava gibidir. Varlığı ancak

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE KONYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NDE BĐR UYGULAMA

AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE KONYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NDE BĐR UYGULAMA Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 162-182, ELAZIĞ-2011 AVRUPA BĐRLĐĞĐ BĐLĐŞĐM POLĐTĐKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECĐNDE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim Murat SEZGİN * ÖZET 21. yüzyılda yıldızı yükselen belediyeler aynı zamanda merkezi hükümete karşı bir fren ve denge unsuru olarak da görülmektedir.

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2014 Yayın No: 82 Kitabın Adı: Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetim Uygulamaları Yazar: M. Cemil

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Doç. Dr. Refika BAKOĞLU DELİORMAN Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR Yolsuzluğun Önlenmesi İçin

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 2 2. Durum Analizi 4 2.1. Tarihsel Gelişim 4 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı